By continuing to use our site, you are agreeing for us to set a small number of cookies. Cookie policy

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :
Back to list View this page without hyperlinks
Cyfarfu’r Cynulliad am 13:30 gyda’r Llywydd (y Fonesig Rosemary Butler) yn y Gadair.
The Assembly met at 13:30 with the Presiding Officer (Dame Rosemary Butler) in the Chair.
 
13:30
Y Llywydd / The Presiding OfficerBywgraffiadBiography
Good afternoon. The National Assembly for Wales is now in session.
Prynhawn da. Dyma ddechrau trafodion Cynulliad Cenedlaethol Cymru.
 
13:30
1. Cwestiynau i’r Prif Weinidog
1. Questions to the First Minister
Y Llywydd / The Presiding OfficerBywgraffiadBiography
The first item this afternoon is questions to the First Minister. Question 1 is from Simon Thomas.
Yr eitem gyntaf y prynhawn yma yw cwestiynau i'r Prif Weinidog. Daw Cwestiwn 1 gan Simon Thomas.
 
Datganoli Rhagor o Bwerau
The Devolution of Further Powers
 
13:30
1. Pa drafodaethau y mae’r Prif Weinidog wedi’u cynnal gyda Llywodraeth y DU ynglŷn â datganoli rhagor o bwerau pellach i Gymru? OAQ(4)2130(FM)
1. What discussions has the First Minister held with the UK Government regarding the devolution of further powers to Wales? OAQ(4)2130(FM)
 
13:30
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Mae sawl trafodaeth wedi cymryd lle dros yr wythnosau a’r misoedd diwethaf.
A number of discussions have taken place over the past few weeks and months.
 
13:31
Fel y byddwn i wedi gobeithio, Brif Weinidog.
As I would have hoped, First Minister.
 
Un enghraifft o le mae datganoli honedig wedi bod yn fethiant i Gymru yw’r datganoli a ddigwyddodd gyda’r heddlu a sefydlu comisiynwyr yr heddlu. Mae hwnnw wedi arwain at fwy o benderfyniadau pwysig i ni yng Nghymru yn cael eu cymryd y tu fas i Gymru, a dweud y gwir. Edrychwch chi ar yr esiampl ddiweddaraf: yr hofrennydd Dyfed-Powys ym Mhen-bre yn cael ei symud gan benderfyniad y tu fas i Gymru. Yn eich barn chi, a fydd yr heddlu yn cael ei ddatganoli ar ôl etholiad cyffredinol nesaf San Steffan?
One example of where alleged devolution has been a failure for Wales is the devolution that happened with policing and the creation of the police and crime commissioners. That has led to more of the important decisions for us here in Wales being taken outside Wales, in all honesty. Look at the most recent example: the helicopter in Dyfed-Powys at Pembrey being moved as a result of a decision taken outside of Wales. In your view, will policing be devolved following the next Westminster general election?
 
13:31
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Allaf i ddim siarad am y pleidiau eraill, wrth gwrs, ond ynglŷn â fy mhlaid i, wrth gwrs, mae’r ymrwymiad wedi cael ei wneud i ddatganoli yr heddlu, o ran strwythur yr heddlu yng Nghymru, a’r pŵer i sicrhau a ddylem ni gael comisiynwyr ai peidio. Wrth gwrs, mae hynny’n rhywbeth i’w groesawu.
I can’t speak for the other parties, of course, but in terms of my party, of course, the commitment has been made to devolve policing, in terms of the structure of the police forces in Wales, and the power to decide as to whether we should have commissioners or not. Of course, that is to be welcomed.
 
13:31
Mae’n amlwg y bydd yna fwy o bwerau yn cael eu datganoli i Gymru yn y dyfodol agos. Mae hefyd yn hanfodol ein bod yn gweld pwerau yn cael eu datganoli o’r lle hwn i gymunedau ar draws Cymru. Yn yr amgylchiadau, a allwch chi gadarnhau os byddwch chi’n dal i fod yn Brif Weinidog dros y blynyddau nesaf y byddwch chi yn sicrhau y bydd mwy o bwerau’n cael eu datganoli yn agosach at bobl? Pa drafodaethau ydych chi wedi’u cael ag Ysgrifennydd Cymru ynglŷn â datganoli pwerau i gymunedau ar draws Cymru?
It’s clear that further powers will be devolved to Wales in the near future. It’s also crucial that we see powers devolved from this place to communities across Wales. In those circumstances can you confirm whether, if you continue to be First Minister over the next few years, you will ensure that further powers are devolved to be closer to the people? What discussions have you had with the Secretary of State for Wales in terms of the devolution of powers to communities across Wales?
 
13:32
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Byddai hwnnw ddim yn rhywbeth, wrth gwrs, i Ysgrifennydd Cymru: mae hwnnw wedi cael ei ddatganoli. Ar ôl inni ailstrwythuro llywodraeth leol yng Nghymru, wedyn y byddwn ni mewn sefyllfa i sicrhau pa bwerau y dylid eu rhoi iddyn nhw—a hefyd i gynghorau trefi a chymunedau. Un o’r pethau y mae’r Papur Gwyn yn sôn amdano yw ym mha ffordd y gallwn ni ddatganoli pwerau iddyn nhw. Allwn ni ddim â thrin pob un ohonyn nhw yn yr un ffordd, achos y gwahanol meintiau sydd gan y cynghorau eu hunain, ond rwyf o blaid sicrhau ein bod ni’n gallu datganoli i lawr i gymunedau, lle mae’n bosibl i wneud hynny.
Well, that wouldn’t be a matter for the Secretary of State for Wales, as that’s been devolved. Following the restructuring of local government in Wales, we will then be in a position to decide which powers to provide to them—and to town and community councils, as well. One of the things that the White Paper mentions is how we can devolve powers to them. We can’t treat them all in the same way because of the different sizes of the councils themselves, but I am in favour of ensuring that we can devolve down to communities, where it’s possible to do so.
 
Galwadau 999 Diangen
Unnecessary 999 Call-outs
 
13:33
2. A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am yr effaith y mae galwadau 999 diangen yn ei chael ar wasanaethau ambiwlans brys yng ngogledd Cymru? OAQ(4)2136(FM)
2. Will the First Minister make a statement on the impact unnecessary 999 call-outs is having on emergency ambulance services in north Wales? OAQ(4)2136(FM)
 
13:33
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Well, they place additional pressure on the ambulance services across the whole of Wales, diverting resources away from life-threatening incidents. We do continue to encourage members of the public to use Choose Well and, of course, to only use the 999 service for genuine medical emergencies.
Wel, maen nhw’n rhoi pwysau ychwanegol ar y gwasanaethau ambiwlans ledled Cymru gyfan, gan dynnu adnoddau oddi wrth ddigwyddiadau sy'n bygwth bywyd. Rydym ni’n parhau i annog y cyhoedd i ddefnyddio Dewis Doeth ac, wrth gwrs, i ddefnyddio'r gwasanaeth 999 dim ond ar gyfer achosion brys meddygol dilys.
 
13:33
Thank you for that. I welcome the £11 million investment recently announced to improve the performance of the ambulance service, but new figures show that one in six calls in north Wales last year could’ve been dealt with by another NHS service. What other initiatives, apart from the Choose Well campaign, are being taken to reduce the number of these unnecessary 999 calls, to ease the pressure on the ambulance service and ensure patients get the treatments they actually need?
Diolch i chi am hynna. Rwy’n croesawu'r buddsoddiad o £11 miliwn a gyhoeddwyd yn ddiweddar i wella perfformiad y gwasanaeth ambiwlans, ond mae ffigurau newydd yn dangos y gallai gwasanaeth GIG arall fod wedi ymdrin ag un o bob chwe galwad yn y gogledd y llynedd. Pa fentrau eraill, ac eithrio ymgyrch Dewis Doeth, sy’n cael eu mabwysiadu i leihau nifer y galwadau 999 diangen hyn, i leddfu'r pwysau ar y gwasanaeth ambiwlans ac i sicrhau bod cleifion yn cael y triniaethau y mae wir eu hangen arnynt?
 
13:33
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Well, three things: Choose Well, which the Member has referred to, is making sure that people understand that the first place to go in many instances is a pharmacy and then, of course, possibly a practice nurse, GP and so forth; also using 111 as a service rather than 999 to obtain medical advice to see whether, in fact, a 999 call is needed; and, of course, improving access to GPs. We’ve seen great progress in that regard since 2012.
Wel, tri pheth: mae Dewis Doeth, y mae'r Aelod wedi cyfeirio ato, yn gwneud yn siŵr bod pobl yn deall mai’r lle cyntaf i fynd iddo mewn llawer o achosion yw fferyllfa ac yna, wrth gwrs, efallai nyrs practis, meddyg teulu ac yn y blaen; a hefyd, defnyddio 111 fel gwasanaeth yn hytrach na 999 i gael cyngor meddygol i weld pa un a oes angen galwad 999 mewn gwirionedd; ac, wrth gwrs, gwella mynediad at feddygon teulu. Rydym ni wedi gweld gwelliant sylweddol yn hynny o beth ers 2012.
 
13:34
Antoinette SandbachBywgraffiadBiography
First Minister, with the proposed changes at Ysbyty Glan Clwyd in relation to maternity obstetrics and gynaecology, what assessment have you made of the additional pressures on the ambulance service in north Wales in respect of mothers who may need to be transported? We know that 46% of new mothers may need to be transported from an all-midwife led unit and 10% of mothers anticipating a normal birth. So, what measures have you taken to assess that impact?
Brif Weinidog, o gofio’r newidiadau arfaethedig yn Ysbyty Glan Clwyd o ran obstetreg mamolaeth a gynaecoleg, pa asesiad ydych chi wedi ei wneud o'r pwysau ychwanegol ar y gwasanaeth ambiwlans yn y gogledd o ran mamau y gallai fod angen eu cludo? Rydym ni’n gwybod y gallai fod angen i 46% o famau newydd gael eu cludo o uned dan arweiniad bydwragedd yn gyfan gwbl a 10% o famau sy’n rhagweld genedigaeth normal. Felly, pa gamau ydych chi wedi eu cymryd i asesu'r effaith honno?
 
13:34
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Well, it’s a matter, of course, for the local health board. There will undoubtedly be an impact in terms of having to take some mothers from the area to Wrexham and to Bangor. That’s why, of course, it’s absolutely essential that the current situation at Glan Clwyd is purely temporary.
Wel, mater i’r bwrdd iechyd lleol yw hwn, wrth gwrs. Nid oes amheuaeth y bydd effaith o ran gorfod mynd â rhai mamau o’r ardal i Wrecsam ac i Fangor. Dyna pam, wrth gwrs, mae'n gwbl hanfodol mai sefyllfa dros dro yn unig yw’r un bresennol yng Nglan Clwyd.
 
13:35
Yn sicr, mae galwadau dianghenraid yn cyfrannu at y broblem, ond, wrth gwrs, y gwir yw bod niferoedd y galwadau ffug, er enghraifft, wedi disgyn—o dros 2,500 bum mlynedd yn ôl, i ryw 1,200. Mae wedi haneru, mewn gwirionedd, dros y cyfnod o bum mlynedd ddiwethaf. Onid y gwir yw bod rhai o broblemau, a phrif broblemau, y gwasanaeth ambiwlans yn seiliedig ar fethiant eich Llywodraeth chi i gynllunio gwasanaethau mewn modd sydd yn ateb y galw fel ag y mae heddiw?
Undoubtedly, unnecessary calls do contribute to the problem, but of course the truth is that the number of hoax calls, for example, has fallen from 2,500 five years ago to some 1,200. So, that figure has actually halved over that period of five years. Isn’t it true to say that some of the problems, and the major problems at that, of the ambulance service are as a result of the failure of your Government to plan services in a way that responds to the demand that actually exists today?
 
13:35
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Wel, dyna beth rydym yn ei wneud, wrth gwrs. Mae ei blaid ef wedi sefyll yn erbyn rhai o’r newidiadau sydd wedi cymryd lle. Rydym ni’n moyn sicrhau, wrth gwrs, fod pobl yn gallu cael triniaeth mor agos ag sy’n bosibl i ble maen nhw’n byw, ond mae’n bwysig dros ben hefyd i sicrhau bod triniaethau yn driniaethau saff, a sicrhau bod yr arbenigedd ar gael i sicrhau bod y driniaeth yna yn saff.
Well, that’s what we’re doing, of course. His party has actually opposed some of the changes that have taken place. What we want to ensure, of course, is that people can receive treatment as close as possible to wherever they live, but it is also absolutely vital that we ensure that treatments are safe, and that we have the expertise available to ensure that treatments are safe.
 
Cwestiynau Heb Rybudd gan Arweinwyr y Pleidiau
Questions Without Notice from the Party Leaders
 
13:36
Y Llywydd / The Presiding OfficerBywgraffiadBiography
We now move to questions from the party leaders, and first this afternoon is the leader of the opposition, Andrew R.T. Davies.
Symudwn at gwestiynau gan arweinwyr y pleidiau nawr, ac arweinydd yr wrthblaid, Andrew R.T. Davies, sydd gyntaf y prynhawn yma.
 
13:36
Andrew R.T. DaviesBywgraffiadBiographyArweinydd yr Wrthblaid / The Leader of the Opposition
Thank you very much, Presiding Officer. First Minister, two weeks ago, I asked you about the maternity changes that were proposed by the health board in north Wales around Ysbyty Glan Clwyd. You said that, by the summer of 2016, those services should be reinstated. A couple of days later, the Minister for Health and Social Services then drew attention to what he believed: that it was a 12-month delay for these services to be reinstated. The health board have said that it could be as late as 2017, when the new intensive care unit is established. Who is correct? Because, if you take any one of those dates, it is deeply troubling for anyone with maternity services who care about them in north Wales.
Diolch yn fawr iawn, Lywydd. Brif Weinidog, bythefnos yn ôl, gofynnais ichi am y newidiadau mamolaeth a gynigiwyd gan y bwrdd iechyd yn y gogledd yn ymwneud ag Ysbyty Glan Clwyd. Dywedasoch y dylai'r gwasanaethau hynny gael eu hailgyflwyno erbyn haf 2016. Diwrnod neu ddau yn ddiweddarach, tynnodd y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol sylw wedyn at yr hyn yr oedd ef yn ei gredu: y byddai oedi o 12 mis cyn ailgyflwyno’r gwasanaethau hyn. Mae'r bwrdd iechyd wedi dweud y gallai fod mor hwyr â 2017, pan gaiff yr uned gofal dwys newydd ei sefydlu. Pwy sy'n iawn? Oherwydd, os cymerwch chi unrhyw un o'r dyddiadau hynny, mae'n peri pryder mawr i unrhyw un yn y gwasanaethau mamolaeth sy'n bryderus amdanyn nhw yn y gogledd.
 
13:36
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Let me be quite clear: we expect those services to be restored within 12 months. I’ve seen the reference to 18 months and beyond; we do not accept that. The local health board must ensure that they’re in a position to restore those services in the 12-month period that was originally envisaged.
Gadewch imi fod yn gwbl eglur: rydym ni’n disgwyl i’r gwasanaethau hynny gael eu hailgyflwyno o fewn 12 mis. Rwyf wedi gweld y cyfeiriad at 18 mis a thu hwnt; nid ydym ni’n derbyn hynny. Mae'n rhaid i'r bwrdd iechyd lleol sicrhau ei fod mewn sefyllfa i ailgyflwyno’r gwasanaethau hynny yn y cyfnod o 12 mis a ragwelwyd yn wreiddiol.
 
13:37
Andrew R.T. DaviesBywgraffiadBiography
Thank you for that very clear answer, First Minister. So, certainly, residents in north Wales can expect to have the service back up to consultant-led level this time next year, without a shadow of a doubt—in my view, that’s a 12-month period. But the other concern came out last week, when the medical director talked about, I think the words he used were, ‘sleepwalking into disaster’ if there wasn’t a centralisation of existing services, i.e. downgrading of services at district general hospitals. Do you identify with the proposals that he has put forward, and can you see services being taken away from district general hospitals across north Wales?
Diolch ichi am yr ateb eglur iawn yna, Brif Weinidog. Felly, yn bendant, gall trigolion yn y gogledd ddisgwyl y bydd y gwasanaeth yn ôl hyd at y lefel o fod dan arweiniad ymgynghorwyr yr adeg hon y flwyddyn nesaf, heb unrhyw amheuaeth—dyna yw cyfnod o 12 mis yn fy nhyb i. Ond codwyd y pryder arall yr wythnos diwethaf, pryd y soniodd y cyfarwyddwr meddygol am, rwy’n credu mai’r geiriau a ddefnyddiodd oedd, gerdded yn ddiarwybod i mewn i drychineb pe na byddai gwasanaethau sy’n bodoli eisoes yn cael eu canoli, h.y. israddio gwasanaethau mewn ysbytai cyffredinol dosbarth. A ydych chi’n uniaethu â'r cynigion y mae wedi eu cyflwyno, ac a allwch chi weld gwasanaethau'n cael eu cymryd oddi wrth ysbytai cyffredinol dosbarth ledled y gogledd?
 
13:37
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
No. What I can envisage is when the sub-regional neonatal intensive care centre is established at Glan Clwyd—and I make it absolutely clear that Glan Clwyd is the site that the SuRNICC will be established at—then there will be a need to examine services in Bangor and Wrexham, in relation to what’s provided then at the SuRNICC. But it’s been made absolutely clear—and I make this point again to the local health board—we expect that service to be restored within 12 months. This cannot be anything other than a temporary situation.
Na allaf. Yr hyn y gallaf ei ragweld yw pan fydd y ganolfan is-ranbarthol ar gyfer gofal dwys i’r newydd-anedig wedi ei sefydlu yng Nglan Clwyd—ac rwy’n ei gwneud yn gwbl eglur mai Glan Clwyd yw'r safle lle bydd y ganolfan yn cael ei sefydlu—yna bydd angen archwilio gwasanaethau ym Mangor a Wrecsam, o ran yr hyn a ddarperir wedyn yn y ganolfan is-ranbarthol ar gyfer gofal dwys i’r newydd-anedig. Ond fe’i gwnaed yn gwbl eglur—ac rwy’n gwneud y pwynt hwn eto i’r bwrdd iechyd lleol—rydym ni’n disgwyl i’r gwasanaeth hwnnw gael ei ailgyflwyno o fewn 12 mis. Ni all hon fod yn unrhyw beth heblaw sefyllfa dros dro.
 
13:38
Andrew R.T. DaviesBywgraffiadBiography
I think, in fairness, in respect of the medical director, he was talking more generally about services across the DGHs, across the whole of north Wales, and the existence of services to be provided on all three sites. So, I accept your assurances about the service being replaced within 12 months’ time. I hope the health board are listening, because, certainly, that’s not the timeline that people have been given in other areas. But, obviously, the medical director was talking specifically about the removal of other services at the district general hospitals across north Wales. Is it your understanding that, in 12 or 18 months’ time, the district general hospitals in north Wales will be providing the full array of services that you would typically identify with a district general hospital?
Rwy’n meddwl, i fod yn deg, o ran y cyfarwyddwr meddygol, ei fod yn siarad yn fwy cyffredinol am wasanaethau ar draws yr Ysbytai Cyffredinol Dosbarth, ar hyd a lled y gogledd, a bodolaeth gwasanaethau i'w darparu ar bob un o’r tri safle. Felly, rwy’n derbyn eich sicrwydd am y gwasanaeth yn cael ei ailgyflwyno o fewn 12 mis. Rwy'n gobeithio bod y bwrdd iechyd yn gwrando, oherwydd, yn sicr, nid dyna’r amserlen a roddwyd i bobl mewn ardaloedd eraill. Ond, yn amlwg, roedd y cyfarwyddwr meddygol yn siarad yn benodol am gael gwared ar wasanaethau eraill yn yr ysbytai cyffredinol dosbarth ar draws y gogledd. Ai eich dealltwriaeth chi yw y bydd yr ysbytai cyffredinol dosbarth yn y gogledd yn darparu'r holl wasanaethau y byddech chi fel arfer yn eu cysylltu ag ysbyty cyffredinol dosbarth ymhen 12 neu 18 mis?
 
13:38
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
There is no reason to suppose otherwise. I understand how difficult this issue is for the people who live around Glan Clwyd. I know, for example, that the ‘Daily Post’ have been particularly concerned around the issues that they have raised on behalf of members of the public, and, indeed, Members themselves within this Chamber—Ann Jones, and I mention Darren Millar, of course, in that regard. What I can say is that, when the SuRNICC is established, yes, there will be a need to look at some of the services that the other DGHs provide, because of the services that would then be available in the SuRNICC, but I do not anticipate there being major service changes in Betsi Cadwaladr University Local Health Board in the meantime, while what has to be a temporary situation at Glan Clwyd is resolved.
Nid oes unrhyw reswm i feddwl fel arall. Rwy’n deall pa mor anodd yw’r mater hwn i’r bobl sy'n byw o amgylch Glan Clwyd. Rwy’n gwybod, er enghraifft, bod y 'Daily Post' wedi bod yn arbennig o bryderus o ran y materion y mae wedi eu codi ar ran y cyhoedd, ac, yn wir, yr Aelodau eu hunain yn y Siambr hon—Ann Jones, ac rwy’n crybwyll Darren Millar, wrth gwrs, yn hynny o beth. Yr hyn y gallaf ei ddweud yw pan fydd y SuRNICC wedi ei sefydlu, bydd, mi fydd angen edrych ar rai o'r gwasanaethau y mae'r Ysbytai Cyffredinol Dosbarth eraill yn eu darparu, oherwydd y gwasanaethau a fyddai ar gael erbyn hynny yn y SuRNICC, ond nid wyf yn rhagweld y bydd newidiadau mawr i wasanaethau ym Mwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Betsi Cadwaladr yn y cyfamser, tra bod sefyllfa y mae’n rhaid iddi fod yn un dros dro yng Nglan Clwyd yn cael ei datrys.
 
13:39
Y Llywydd / The Presiding OfficerBywgraffiadBiography
We now move to the leader of the Welsh Liberal Democrats, Kirsty Williams.
Symudwn nawr at arweinydd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru, Kirsty Williams.
 
13:39
Kirsty WilliamsBywgraffiadBiographyArweinydd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru / The Leader of the Welsh Liberal Democrats
Thank you, Presiding Officer. First Minister, city deals have brought investment and opportunities to cities like Glasgow and Sheffield, with billions of pounds of UK Government money being spent and invested. What discussions have you had, and your Government, with the City of Cardiff Council, to help them design a bid for their own city deal?
Diolch i chi, Lywydd. Brif Weinidog, mae cytundebau dinas wedi dod â buddsoddiad a chyfleoedd i ddinasoedd fel Glasgow a Sheffield, wrth i filiynau o bunnoedd o arian Llywodraeth y DU gael ei wario a’i fuddsoddi. Pa drafodaethau ydych chi, a'ch Llywodraeth, wedi eu cael gyda Chyngor Dinas Caerdydd, i'w helpu i gynllunio cais am eu cytundeb dinas eu hunain?
 
13:40
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
It’s ultimately a matter, of course, for Cardiff council. I know that the original understanding was that city deal money was available for English cities—that was until Glasgow, of course, received that money. I do understand the Minister has written to the appropriate UK Government Minister requesting further information on how this could be taken forward.
Mae hwn yn fater yn y pen draw, wrth gwrs, i gyngor Caerdydd. Gwn mai’r ddealltwriaeth wreiddiol oedd bod arian cytundeb dinas ar gael i ddinasoedd Lloegr—tan i Glasgow, wrth gwrs, dderbyn yr arian hwnnw. Rwyf yn deall bod y Gweinidog wedi ysgrifennu at Weinidog priodol Llywodraeth y DU yn gofyn am fwy o wybodaeth am sut y gellid bwrw ymlaen â hyn.
 
13:40
Kirsty WilliamsBywgraffiadBiography
Thank you, First Minister. The last we heard anything about a city deal from your Labour colleagues on Cardiff council, who you say need to be at the forefront of this discussion, was in November, and there have been no developments since. Perhaps the reason that no progress has been made is because, in the words of Cardiff’s Labour MP Stephen Doughty, your party’s running of the capital city is, and I quote, ‘appalling’. What confidence do you have in the Labour administration to bring the millions of pounds of investment that a city deal would bring to our capital city?
Diolch yn fawr, Brif Weinidog. Y tro diwethaf y clywsom ni unrhyw beth am gytundeb dinas gan eich cydweithwyr Llafur ar gyngor Caerdydd, yr ydych chi’n dweud bod angen iddyn nhw fod yn flaenllaw yn y drafodaeth hon, oedd ym mis Tachwedd, ac ni fu unrhyw ddatblygiadau ers hynny. Efallai mai'r rheswm nad oes unrhyw gynnydd wedi'i wneud yw oherwydd, yng ngeiriau’r AS Llafur dros Gaerdydd, Stephen Doughty, bod y ffordd y mae eich plaid yn rhedeg y brifddinas, ac rwy’n dyfynnu, yn 'warthus'. Pa hyder sydd gennych chi yn y weinyddiaeth Lafur i ddod â’r miliynau o bunnoedd o fuddsoddiad y byddai cytundeb dinas yn ei ddenu i’n prifddinas?
 
13:40
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Every confidence, working, of course, within the city region board; that much is important as well. The leader of the Liberal Democrats will know that the report recently published suggests there may be a potential role for a city deal, but there needs to be a regional consensus in terms of developing a viable proposal for the future. I also see the work that Cardiff have done in terms of the Great Western Cities initiative, and I’m fully confident that Cardiff is well able to work closely with authorities around it, and indeed those across the border, for the benefit of all.
Pob hyder, gan weithio, wrth gwrs, o fewn bwrdd y ddinas-ranbarth; mae cymaint â hynny’n bwysig hefyd. Bydd arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol yn gwybod bod yr adroddiad a gyhoeddwyd yn ddiweddar yn awgrymu y gallai fod swyddogaeth bosibl i gytundeb dinas, ond mae angen consensws rhanbarthol o ran datblygu cynnig dichonadwy ar gyfer y dyfodol. Rwyf hefyd yn gweld y gwaith y mae Caerdydd wedi ei wneud o ran y fenter Dinasoedd Great Western, ac rwy'n gwbl hyderus bod Caerdydd wir yn gallu gweithio'n agos ag awdurdodau o'i chwmpas, a’r rhai dros y ffin yn wir, er budd pawb.
 
13:41
Kirsty WilliamsBywgraffiadBiography
I’m glad to hear, First Minister, that you have confidence about the ability of the leadership of Cardiff to deliver on a city deal, because your own Deputy Minister, sitting behind you, claimed that he’d been actively misled by the Labour leadership of the council in recent events. Now, a city deal could be a real engine for regenerating not just Cardiff, but the wider region. Why should anyone have faith in the leadership of Cardiff city council, when your MPs don’t; Vaughan Gething, the Deputy Minister, doesn’t, and a sizeable number of the Labour councillors on the council indeed don’t seem to.
Rwy'n falch o glywed, Brif Weinidog, bod gennych hyder yng ngallu arweinyddiaeth Caerdydd i ddarparu cytundeb dinas, gan fod eich Dirprwy Weinidog eich hun, sy’n eistedd y tu ôl i chi, wedi honni iddo gael ei gamarwain yn ymarferol gan arweinyddiaeth Lafur y cyngor mewn digwyddiadau diweddar. Nawr, gallai cytundeb dinas fod yn sbardun gwirioneddol ar gyfer adfywio Caerdydd yn ogystal â’r rhanbarth ehangach. Pam dylai unrhyw un fod â ffydd yn arweinyddiaeth cyngor dinas Caerdydd, pan nad oes gan eich ASau eich hun ffydd ynddi; Nid oes gan Vaughan Gething, y Dirprwy Weinidog, ffydd ynddi, ac nid yw’n ymddangos bod gan nifer sylweddol o'r cynghorwyr Llafur ar y cyngor y ffydd honno ychwaith.
 
13:42
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
But the electorate do, don’t they? And we’ve seen the result that happened in Cardiff in 2012, and indeed, all by-elections since, which show that there is certainly a strong level of support for the Labour administration running Cardiff city. I have full confidence that they are well able to deliver the economic benefits that the people of Cardiff would expect.
Ond mae gan yr etholwyr, onid oes? Ac rydym ni wedi gweld y canlyniad a gafwyd yng Nghaerdydd yn 2012, ac yn wir, ym mhob isetholiad ers hynny, sy’n dangos yn bendant bod lefel gref o gefnogaeth i’r weinyddiaeth Lafur sy’n rhedeg dinas Caerdydd. Mae gennyf bob hyder y gall y weinyddiaeth honno ddarparu’r manteision economaidd y byddai pobl Caerdydd yn eu disgwyl.
 
13:42
Y Llywydd / The Presiding OfficerBywgraffiadBiography
We now move to the leader of Plaid Cymru, Leanne Wood.
Symudwn nawr at arweinydd Plaid Cymru, Leanne Wood.
 
13:42
Leanne WoodBywgraffiadBiographyArweinydd Plaid Cymru / The Leader of Plaid Cymru
Diolch, Lywydd. First Minister, Heriot-Watt University have published findings showing that 30% of people in Wales struggle with mental and physical pain that is associated with chronic illness. Now, your Government has responded by saying that you would encourage people to work with health and voluntary organisations. Can you tell us what exactly does that mean for the 800,000 people currently in pain in Wales today?
Diolch, Lywydd. Brif Weinidog, mae Prifysgol Heriot-Watt wedi cyhoeddi canfyddiadau sy'n dangos bod 30% o bobl yng Nghymru yn ei chae hi’n anodd ymdopi â phoen meddyliol a chorfforol sy'n gysylltiedig â salwch cronig. Nawr, mae eich Llywodraeth chi wedi ymateb trwy ddweud y byddech yn annog pobl i weithio gyda sefydliadau iechyd a gwirfoddol. A allwch chi ddweud wrthym beth yn union mae hynny'n ei olygu ar gyfer yr 800,000 o bobl sydd mewn poen yng Nghymru ar hyn o bryd?
 
13:42
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Well, ultimately, of course, I’d expect somebody to seek medical advice in terms of the pain that they’re in. It’s very difficult to give a blanket response because it depends on the individual’s condition. Nevertheless, I believe certainly that the health service is well able to offer the right level of pain relief to people, although, for some people, their conditions will be more difficult than others.
Wel, yn y pen draw, wrth gwrs, byddwn yn disgwyl i rywun ofyn am gyngor meddygol o ran y boen y maen nhw’n ei ddioddef. Mae'n anodd iawn rhoi ymateb cyffredinol gan ei bod yn dibynnu ar gyflwr yr unigolyn. Serch hynny, rwy’n credu’n bendant bod y gwasanaeth iechyd yn gallu cynnig y lefel gywir o laddwyr poen i bobl, er, i rai pobl, bydd eu cyflyrau’n fwy anodd nag eraill.
 
13:43
I doubt that will offer much comfort to people, First Minister. I’d like to tell you about a case of mine. Someone contacted me about a case where there was a cursory examination by a GP; the woman was prescribed paracetamol, referred for an x-ray, and told that such pain happens at a certain age. A few days later, this 60-year-old constituent was in more pain, was unable to walk and sought advice from out-of-hours help. Her GP told her that she needed an ultrasound scan, but that there could be up to a 10-month wait before that scan was carried out. The GP then suggested that the patient might consider private medicine as the tests would then be done much quicker. First Minister, are you concerned that people are being forced to go private because they cannot cope with distressing pain for long periods of time?
Rwy'n amau ​​a fydd hynny’n cynnig llawer o gysur i bobl, Brif Weinidog. Hoffwn ddweud wrthych am un o’m hachosion i. Cysylltodd rhywun â mi am achos lle bu archwiliad brysiog gan feddyg teulu; rhoddwyd parasetamol ar bresgripsiwn i’r fenyw, fe’i cyfeiriwyd ar gyfer belydr-x, a dywedwyd wrthi fod poen o'r fath yn digwydd ar ôl cyrraedd oedran penodol. Ychydig ddiwrnodau’n ddiweddarach, roedd yr etholwr 60 mlwydd oed hon mewn mwy o boen, nid oedd hi’n gallu cerdded a gofynnodd am gyngor gan gymorth y tu allan i oriau arferol. Dywedodd ei meddyg teulu wrthi bod angen sgan uwchsain arni, ond y gallai fod cyfnod aros o hyd at 10 mis cyn cynnal y sgan hwnnw. Yna, awgrymodd y meddyg teulu y gallai'r claf ystyried meddygaeth breifat gan y byddai'r profion yn cael eu cynnal yn llawer cyflymach wedyn. Brif Weinidog, a ydych chi’n pryderu bod pobl yn cael eu gorfodi i fynd yn breifat gan na allant ymdopi â phoen dioddefus am gyfnodau hir o amser?
 
13:44
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
The leader of Plaid Cymru has offered one example. I’m not in a position to contradict her; I don’t know the person’s background, of course. It sounded from what she was saying at the beginning that the complaint was against the GP rather than Government, in terms of the way the person had been handled at the outset. Now, without knowing the full facts surrounding the case—and I have no reason to doubt what she and her constituent are saying—it’s very difficult to offer a view on an individual. However, of course, if she wants to provide me with the details about the particular case, we would be more than happy to examine them.
Mae arweinydd Plaid Cymru wedi cynnig un enghraifft. Nid wyf mewn sefyllfa i wrthddweud yr hyn a ddywedodd; nid wyf yn gwybod am gefndir yr unigolyn, wrth gwrs. Mae'n swnio, o'r hyn y dywedodd i gychwyn, bod y gŵyn yn erbyn y meddyg teulu yn hytrach na’r Llywodraeth, o ran y ffordd yr ymdriniwyd â’r person ar y cychwyn. Nawr, heb wybod y ffeithiau llawn sy’n berthnasol i’r achos—ac nid oes gennyf unrhyw reswm i amau’r ​​hyn y mae hi a'i hetholwr yn ei ddweud—mae'n anodd iawn cynnig safbwynt ar unigolyn. Fodd bynnag, wrth gwrs, os hoffai hi roi manylion yr achos penodol i mi, byddem yn fwy na pharod i edrych arnynt.
 
13:44
It’s not okay, First Minister, to have to wait 10 months on the NHS. What patients want now, especially the 800,000 people who are living in pain, is a clear indication from you that things are going to get better and not worse. Now, your party is expected to unleash a further billion pounds worth of cuts to the Welsh budget if it wins the election in May. Is it not the case that as waiting lists increase, as more people are forced to live with pain for longer, more people will be going private? Is it not the case that while there is open privatisation of the NHS in England, there is hidden privatisation by the back door here in Wales?
Nid yw’n iawn, Brif Weinidog, i orfod aros 10 mis ar y GIG. Yr hyn y mae cleifion ei eisiau nawr, yn enwedig yr 800,000 o bobl sy'n byw mewn poen, yw arwydd eglur gennych chi fod pethau'n mynd i wella ac nid gwaethygu. Nawr, disgwylir i’ch plaid chi wneud toriadau pellach gwerth biliwn o bunnoedd arall i gyllideb Cymru os bydd yn ennill yr etholiad ym mis Mai. Onid yw'n wir, wrth i restrau aros gynyddu, wrth i fwy o bobl gael eu gorfodi i fyw gyda phoen am fwy o amser, y bydd mwy o bobl yn mynd yn breifat? Onid yw'n wir tra bod y GIG yn cael ei breifateiddio’n agored yn Lloegr, bod preifateiddio cudd drwy'r drws cefn yn digwydd yma yng Nghymru?
 
13:45
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
First of all, the suggestion that there’s going to be a billion pounds of cuts to the Welsh budget is nonsense, and I would challenge the leader of Plaid Cymru—she does this quite often—I challenge the leader of Plaid Cymru to produce those figures, so that people can see. A billion pounds-worth—a billion pounds-worth—of cuts, she is saying. I do not accept that for one moment.
Yn gyntaf oll, lol yw’r awgrym y bydd toriadau gwerth biliwn o bunnoedd i gyllideb Cymru, a byddwn yn herio arweinydd Plaid Cymru—mae hi'n gwneud hyn yn eithaf aml—rwy’n herio arweinydd Plaid Cymru i gyflwyno’r ffigurau hynny, fel y gall pobl weld. Gwerth biliwn o bunnoedd—gwerth biliwn o bunnoedd—o doriadau, mae hi'n ei ddweud. Nid wyf yn derbyn hynny am eiliad.
 
I have to say that, as she talks about privatisation, there is no evidence of privatisation in the Welsh NHS. We are committed to public services. We have seen, for example, pay deals that have been more favourable to staff—that we very much cherish—working in the NHS. We have ensured, for example, that our district general hospitals are providing the services that we think they should. We know that nine out of 10 people do get a good service from the Welsh NHS, but it’s important to focus on the one out of 10 people—and her constituent might well be one of those people—who don’t get the service perhaps that they deserve, and that is where our efforts will be focused in the future, to make sure that those people get that service.
Mae'n rhaid i mi ddweud, wrth iddi siarad am breifateiddio, nad oes unrhyw dystiolaeth o breifateiddio yn y GIG yng Nghymru. Rydym ni wedi ymrwymo i wasanaethau cyhoeddus. Rydym ni wedi gweld, er enghraifft, cytundebau cyflog sydd wedi bod yn fwy ffafriol i staff—yr ydym yn eu trysori’n fawr—sy’n gweithio yn y GIG. Rydym ni wedi sicrhau, er enghraifft, bod ein hysbytai cyffredinol dosbarth yn darparu'r gwasanaethau yr ydym ni’n credu y dylent. Rydym ni’n gwybod bod naw o bob 10 o bobl yn cael gwasanaeth da gan y GIG yng Nghymru, ond mae'n bwysig canolbwyntio ar yr un o bob 10 o bobl—ac efallai’n wir fod ei hetholwr hi yn un o’r bobl hynny—nad ydynt yn cael y gwasanaeth efallai y maen nhw’n ei haeddu, a dyna lle byddwn ni’n canolbwyntio ein hymdrechion yn y dyfodol, er mwyn gwneud yn siŵr bod y bobl hynny’n cael y gwasanaeth hwnnw.
 
Now, what Plaid Cymru need to explain of course—I’m not going to put a question to them today—but what Plaid Cymru will need to explain over the course of the next few weeks is, if they complain about the financial situation, where then would they get the money from?
Nawr, yr hyn y mae angen i Blaid Cymru ei esbonio wrth gwrs—nid wyf yn mynd i ofyn cwestiwn iddyn nhw heddiw—ond yr hyn y bydd angen i Blaid Cymru ei esbonio yn ystod yr ychydig wythnosau nesaf yw, os ydynt yn cwyno am y sefyllfa ariannol, o ble bydden nhw’n cael yr arian felly?
 
13:46
Y Llywydd / The Presiding OfficerBywgraffiadBiography
We now move back to questions on the agenda, and it’s question 3—Eluned Parrott.
Symudwn yn ôl nawr at gwestiynau ar yr agenda, a chwestiwn 3—Eluned Parrott.
 
Dinas-ranbarth Caerdydd
The Cardiff City Region
 
13:46
Eluned ParrottBywgraffiadBiography
3. A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am ddinas-ranbarth Caerdydd? OAQ(4)2124(FM)
3. Will the First Minister make a statement on the Cardiff City Region? OAQ(4)2124(FM)
 
13:46
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Good progress is being made with the city region and they published their vision for the growth of the region earlier this month.
Mae cynnydd da’n cael ei wneud gyda'r ddinas-ranbarth a chyhoeddwyd eu gweledigaeth ar gyfer twf y rhanbarth yn gynharach y mis hwn.
 
13:47
Eluned ParrottBywgraffiadBiography
Thank you, First Minister. Just two weeks ago, you indicated that applying for a city deal for Cardiff would be a matter for that city region board, not the local authorities, and you said that you would be supportive of them in that. The following day, your economy Minister then confirmed that discussions had taken place along those lines. However, I am therefore surprised that today you seem to be suggesting that it is Cardiff council that will be taking that matter forward. Can I ask who has been involved in these discussions, and if it is to be Cardiff council now leading the charge for the Cardiff city region, how will the people of the rest of the city region hold this programme democratically to account?
Diolch yn fawr, Brif Weinidog. Dim ond pythefnos yn ôl, dywedasoch mai mater i fwrdd y ddinas-ranbarth honno fyddai gwneud cais am gytundeb dinas i Gaerdydd, nid i’r awdurdodau lleol, a dywedasoch y byddech yn eu cefnogi yn hynny o beth. Y diwrnod canlynol, cadarnhaodd eich Gweinidog economi bod trafodaethau wedi’u cynnal i’r perwyl hwnnw. Fodd bynnag, rwy’n synnu, felly, ei bod yn ymddangos heddiw eich bod yn awgrymu mai cyngor Caerdydd fydd yn bwrw ymlaen â’r mater hwnnw. A gaf i ofyn pwy sydd wedi bod yn rhan o'r trafodaethau hyn, ac os mai cyngor Caerdydd fydd yn arwain yr ymdrech dros dinas-ranbarth Caerdydd bellach, sut y gwnaiff pobl gweddill y ddinas-ranbarth ddwyn y rhaglen hon i gyfrif mewn modd democrataidd?
 
13:47
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
That seems to be completely different to what was said by your leader, but there we are, I’ll try to answer your question. The reality is this: Cardiff city, working with the other regions around the city, are in a position, should they wish, to apply for a city deal. Bear in mind, of course—if I remember rightly—it was Glasgow and the Clyde valley that formed part of the city deal in Scotland, not just, I think, the city of Glasgow itself. So, yes, the board itself can consider applying for a city deal—there’s no difficulty in that—and it’s something, certainly as a Government, we are keen to support.
Mae’n ymddangos bod hynny'n gwbl wahanol i'r hyn a ddywedwyd gan eich arweinydd, ond dyna ni, byddaf yn ceisio ateb eich cwestiwn. Y gwir amdani yw hyn: mae dinas Caerdydd, gan weithio gyda’r rhanbarthau eraill o amgylch y ddinas, mewn sefyllfa, pe byddai’n dymuno, i wneud cais am gytundeb dinas. Cofiwch, wrth gwrs—os cofiaf yn iawn—Glasgow a dyffryn Clyde oedd yn ffurfio rhan o'r cytundeb dinas yn yr Alban, nid dim ond, rwy’n meddwl, dinas Glasgow ei hun. Felly, gall, mi all y bwrdd ei hun ystyried gwneud cais am gytundeb dinas—nid oes unrhyw broblem o ran gwneud hynny—ac mae'n rhywbeth, yn sicr fel Llywodraeth, yr ydym ni’n awyddus i’w gefnogi.
 
13:48
Andrew R.T. DaviesBywgraffiadBiography
Obviously, for the city region to succeed, the proposals that are outlined in its report obviously need to be taken forward and enacted. I believe the report didn’t have any clear recommendations; it just had bold aspirations. Do you not believe that the model of the Cardiff bay regeneration board, when it regenerated this particular part of Cardiff, could be a good model to work off, especially around statutory powers for example, to make sure that some of the proposals that are contained within the report and some of the aspirations of the board are carried through, rather than it just being another bit of paper sitting on many desks across south-east Wales.
Yn amlwg, er mwyn i’r ddinas-ranbarth lwyddo, mae’n amlwg bod angen i’r cynigion a amlinellir yn ei adroddiad gael eu datblygu a’u rhoi ar waith. Rwy’n credu nad oedd unrhyw argymhellion eglur yn yr adroddiad; dim ond dyheadau beiddgar oedd ynddo. Onid ydych chi’n credu y gallai model bwrdd adfywio bae Caerdydd, pan adfywiodd y rhan benodol hon o Gaerdydd, fod yn fodel da i weithio’n unol ag ef, yn enwedig o ran pwerau statudol er enghraifft, i wneud yn siŵr bod rhai o'r cynigion sydd wedi'u cynnwys yn yr adroddiad a rhai o ddyheadau’r bwrdd yn cael eu cyflawni, yn hytrach na’i fod yn ddim ond ddarn arall o bapur yn eistedd ar lawer o ddesgiau ledled y de-ddwyrain.
 
13:48
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
I would not be in favour of setting up another quango with all the costs that that would involve. I think it’s perfectly possible for the local authorities to work together and, indeed, with us, to get the positive change that people would expect in a city region.
Ni fyddwn o blaid sefydlu cwango arall gyda'r holl gostau y byddai hynny'n ei olygu. Rwy'n credu ei bod yn berffaith bosibl i'r awdurdodau lleol weithio gyda'i gilydd ac, yn wir, gyda ni, er mwyn cael y newid cadarnhaol y byddai pobl yn ei ddisgwyl mewn dinas-ranbarth.
 
Sefyll Diogel mewn Stadia Pêl-Droed
Safe Standing at Football Stadia
 
13:49
4. Sut y mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu cefnogi galwadau i dreialu sefyll ddiogel yn stadia pêl-droed Cymru? OAQ(4)2128(FM)
4. How does the Welsh Government plan to support calls for a trial for safe standing at football stadia in Wales? OAQ(4)2128(FM)
 
13:49
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
These are matters, of course, for the Department for Culture, Media and Sport and the Sports Grounds Safety Authority. They’re not devolved to Wales.
Materion yw'r rhain, wrth gwrs, i’r Adran Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon a'r Awdurdod Diogelwch Meysydd Chwarae. Nid ydynt wedi’u datganoli i Gymru.
 
13:49
I appreciate that, First Minister, and that’s why I asked what you could do to support calls for a trial for safe standing. As you know, the leader of the Welsh Conservatives has done just that, with the Football Supporters Federation and meeting Swansea City and Cardiff fans, all of whom support a safe standing trial. He’s approached the UK Minister, and the league clubs wish to lobby the UK Government on the issue. So, will you join those voices, which actually back the Assembly’s voice, with a view to getting an effective trial here in Wales?
Rwy’n sylweddoli hynny, Brif Weinidog, a dyna pam y gofynnais beth allech chi ei wneud i gefnogi galwadau am brawf ar gyfer sefyll diogel. Fel y gwyddoch, mae arweinydd Ceidwadwyr Cymru wedi gwneud yn union hynny, gyda’r Ffederasiwn Cefnogwyr Pêl-droed ac wedi cyfarfod â chefnogwyr Abertawe a Chaerdydd, pob un ohonynt yn cefnogi prawf sefyll diogel. Mae wedi cysylltu â Gweinidog y DU, a chlybiau’r gynghrair sy’n dymuno lobïo Llywodraeth y DU ar y mater. Felly, a wnewch chi ymuno â’r lleisiau hynny, sy’n cefnogi llais y Cynulliad mewn gwirionedd, gyda'r bwriad o gael prawf effeithiol yma yng Nghymru?
 
13:49
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
I understand the point, but I think we should be cautious. We’ve got to bear in mind that it was after a series of disasters in the 1980s involving old stadia—that’s true; not the stadia that we have now—that we had the Taylor report and all-seater grounds, and we should bear that in mind. It’s true to say that there are some sports grounds in Wales of significant size, Parc y Scarlets being one of them, that do have standing areas. That much is true, and all of the Welsh Premier League football teams have standing areas, as indeed do the Premiership rugby clubs. It’s a matter, ultimately, for the premier league and for the international football bodies particularly to consider. What I wouldn’t want to see is alterations being made, for example, to the Cardiff City Stadium that then reduced the capacity of the stadium for international matches where standing is not allowed. So, that’s something that would need to be borne in mind.
Rwy’n deall y pwynt, ond rwy’n meddwl y dylem ni fod yn ofalus. Mae'n rhaid i ni gofio mai ar ôl cyfres o drychinebau yn y 1980au yn ymwneud â hen stadia—mae hynny'n wir; nid y stadia sydd gennym ni nawr—y cawsom ni adroddiad Taylor a’r meysydd seddau yn unig, a dylem ni gofio hynny. Mae'n wir i ddweud bod rhai meysydd chwaraeon yng Nghymru o faint sylweddol, Parc y Scarlets yn un ohonynt, sydd â mannau i sefyll. Mae cymaint â hynny'n wir, a cheir mannau sefyll yng nghaeau pob un o dimau pêl-droed Uwch Gynghrair Cymru, ac felly hefyd clybiau rygbi’r Uwch Gynghrair. Mater yw hwn, yn y pen draw, i uwch-gynghrair Lloegr ac i’r cyrff pêl-droed rhyngwladol yn arbennig eu hystyried. Yr hyn na fyddwn i eisiau ei weld yw addasiadau’n cael eu gwneud, er enghraifft, i Stadiwm Dinas Caerdydd a fyddai wedyn yn lleihau capasiti’r stadiwm ar gyfer gemau rhyngwladol pan na chaniateir sefyll. Felly, mae hynny'n rhywbeth y byddai angen ei gadw mewn cof.
 
It’s not something that I would be averse to as somebody who’s spent many years standing on terraces, over the years, getting wet in more ways than one, but I think this is the sort of thing that should be proceeded with very carefully, given, of course, the difficult history that we have had with some of the old stadia that existed in the past.
Nid yw'n rhywbeth y byddwn yn ei wrthwynebu fel rhywun sydd wedi treulio blynyddoedd lawer yn sefyll ar derasau, dros y blynyddoedd, yn gwlychu mewn mwy nag un ffordd, ond rwy’n meddwl bod hwn yn fath o beth y dylid bwrw ymlaen ag ef yn ofalus iawn, o ystyried, wrth gwrs, yr hanes anodd yr ydym ni wedi ei gael gyda rhai o'r hen stadia a oedd yn bodoli yn y gorffennol.
 
13:50
As somebody who also stood on the north bank at the Vetch Field in the dark days when crowds were quite small there, I still have the mental and emotional scars from Hillsborough and Heysel, and it must never be forgotten that people, including children, died at those sporting events. If safe standing is going to be trialled—and I don’t actually believe you can have safe standing, but that’s a personal opinion—will the First Minister ensure that it is fully tested against both crushing and charging, which were the two causes of Hillsborough and Heysel, prior to any licensing taking place?
Fel rhywun a oedd hefyd yn sefyll ar y north bank yng Nghae'r Vetch yn y dyddiau tywyll pryd yr oedd y torfeydd yn eithaf bach yno, mae’r creithiau meddyliol ac emosiynol o Hillsborough a Heysel gen i o hyd, ac ni ddylid fyth anghofio y bu pobl, gan gynnwys plant, farw yn y digwyddiadau chwaraeon hynny. Os y bydd arbrawf sefyll diogel—ac nid wyf yn bersonol yn credu y gallwch chi gael sefyll diogel mewn gwirionedd, ond barn bersonol yw honno—a wnaiff y Prif Weinidog sicrhau y caiff ei brofi'n llawn yn erbyn gwasgu a hyrddio, sef y ddau achos am Hillsborough a Heysel, cyn i unrhyw drwyddedu ddigwydd?
 
13:51
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
I think it’s essential, because what we have to remember is that the newer football grounds particularly were not designed to have standing areas. If you take out some of the seats, or you introduce the rail seating that some of the Bundesliga clubs have, a full assessment would have to be made of how that would operate, and, at the moment of course, that wouldn’t be possible given the fact that the Premier League, for example, requires all-seater stadia—the same for international matches. So, the balance has to be struck between the understandable concerns of fans—and I understand where they’re coming from—up against the need to ensure safety, and to ensure that particularly the football grounds are big enough to host international matches.
Rwy'n credu ei bod yn hanfodol, oherwydd yr hyn y mae'n rhaid i ni ei gofio yw na chynlluniwyd y meysydd pêl-droed mwy newydd yn arbennig i gynnwys mannau sefyll. Os cymerwch chi rai o'r seddi allan, neu os cyflwynwch chi’r seddi rheilen sydd gan rai o glybiau’r Bundesliga, byddai'n rhaid cynnal asesiad llawn o sut y byddai hynny'n gweithredu, ac, ar hyn o bryd wrth gwrs, ni fyddai hynny'n bosibl o ystyried y ffaith fod yr Uwch Gynghrair, er enghraifft, yn gwneud stadia seddi yn unig yn ofynnol—mae’r un peth yn wir ar gyfer gemau rhyngwladol. Felly, mae'n rhaid sicrhau bod y cydbwysedd yn cael ei daro rhwng pryderon dealladwy cefnogwyr—ac rwy’n deall eu safbwynt—a’r angen i sicrhau diogelwch, ac i sicrhau bod y meysydd pêl-droed yn arbennig yn ddigon mawr i gynnal gemau rhyngwladol.
 
13:52
Bethan JenkinsBywgraffiadBiography
First Minister, as has been mentioned, we have obviously looked at Hillsborough and other disasters. These are cited as evidence, whereas it was overcrowding, stadium layout and poor policing, not with regard to safe standing. So, I think we should look at this debate in the here and now, and, as has been mentioned, in German clubs they do bolt on temporary seats on terraces, and they remove crush barriers, so these could allow Swansea and Cardiff to be applicable—to put the seats back on for Champions League matches, for example. So, have you had any discussions with the Football Supporters’ Federation, because league clubs in Wales are supportive of this concept, and we would like to see you take this matter on further?
Brif Weinidog, fel y soniwyd, rydym ni’n amlwg wedi ystyried Hillsborough a thrychinebau eraill. Cyflwynir y rhain fel tystiolaeth, er mai gorlenwi, cynllun y stadiwm a phlismona gwael oedd yr achos, nid sefyll diogel. Felly, rwy’n credu y dylem ni ystyried y ddadl hon yn y presennol ac, fel y soniwyd, mewn clybiau yn yr Almaen, maen nhw’n bolltio seddi dros dro ar derasau, ac maen nhw’n cael gwared ar rwystrau gwasgu, felly gallai'r rhain ganiatáu i Abertawe a Chaerdydd fod yn gymwys—i roi'r seddi yn ôl ar gyfer gemau Cynghrair y Pencampwyr, er enghraifft. Felly, a ydych chi wedi cael unrhyw drafodaethau gyda’r Ffederasiwn Cefnogwyr Pêl-droed, oherwydd mae clybiau’r gynghrair yng Nghymru yn cefnogi'r syniad hwn, a hoffem eich gweld yn symud y mater hwn ymhellach yn ei flaen?
 
13:52
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Well, I’ve not been approached by any body. I’m not sure if any of the other Ministers have. I think possibly one Minister may have been involved in discussions on this issue, but certainly it’s something that would interest us in terms of practical proposals as to how that might be taken forward.
Wel, nid oes unrhyw gorff wedi cysylltu â mi. Nid wyf yn siŵr pa un a gysylltwyd ag unrhyw Weinidogion eraill. Rwy’n meddwl o bosibl efallai fod un Gweinidog wedi bod yn rhan o drafodaethau ar y mater hwn, ond yn sicr mae’n rhywbeth a fyddai o ddiddordeb i ni o ran cynigion ymarferol ynghylch sut y gellid bwrw ymlaen ag ef.
 
13:53
Mae yna, wrth gwrs, feysydd yn Awstria, heblaw am yr Almaen, lle mae gemau rhyngwladol yn cael eu cynnal, lle mae yna sefyll diogel. A gaf i ofyn ichi ystyried, gan fod y ‘kop’ mwyaf enwog ym Mhrydain—sef y ‘kop’ ar y Cae Ras yn Wrecsam—wedi bod ar gau ers nifer o flynyddoedd, fod yna fethiant i gael gemau rhyngwladol yn y gogledd? Wrth ichi ystyried eich ymateb, hwyrach eich bod chi yn cynnal trafodaethau â Phrifysgol Glyndŵr a’r clwb pêl-droed i weld a oes yna fodd inni edrych ar y maes yna fel esiampl yn y pen draw.
There are, of course, stadia in Austria, never mind Germany, where international matches are staged and where they do have safe standing areas. Can I ask you to consider, given that the most famous kop in Britain, namely the kop on the Racecourse in Wrexham, has been closed for a number of years, that there has been a problem in attracting international matches to north Wales? As you consider your response, maybe you are holding discussions with Glyndŵr University and the football club in order to see whether we could look at that stadium as an example.
 
13:53
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Fe fyddwn i’n hoffi gweld gemau rhyngwladol yn mynd yn ôl i’r gogledd yn fawr, mae’n rhaid imi ddweud. Rwy’n cofio gemau ers llawer dydd, yn y 1980au a’r 1090au, ac, wrth gwrs, roedd yna gefnogaeth gref i dîm Cymru yn y gogledd. Ar hyn o bryd, wrth gwrs, o achos cyflwr y Cae Ras a faint o bobl sy’n gallu mynd i mewn yno, mae hynny’n anodd dros ben, ond byddai’n beth braf i’w weld. Mae hyn yn rhywbeth i Brifysgol Glyndŵr i’w ystyried, i weld a ydyn nhw’n moyn ystyried y Cae Ras fel cae rhyngwladol unwaith eto, yn y byd rygbi neu yn y byd pêl-droed.
I would truly like to see international matches coming back to north Wales. I remember the games in the 1980s and 1990s, and there was very strong support for the Welsh team in north Wales. Of course, because of the condition of the Racecourse at present and the number of people that can actually attend, it’s very difficult at present, but it would be good to see that again, and it’s something for Glyndŵr University to consider, in terms of whether they want to see the Racecourse becoming an international ground once again, be that for rugby or for football.
 
Gwybodaeth Bersonol Cleifion y GIG
NHS Patients’ Personal Information
 
13:54
5. A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am warchod gwybodaeth bersonol cleifion y GIG? OAQ(4)2135(FM)
5. Will the First Minister make a statement on the protection of NHS patients' personal information? OAQ(4)2135(FM)
 
13:54
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Yes. The Data Protection Act 1998 classifies medical information as ‘sensitive personal information’ and, as such, requires organisations to apply strict controls on the use of patient medical information.
Gwnaf. Mae Deddf Diogelu Data 1998 yn dosbarthu gwybodaeth feddygol fel 'gwybodaeth bersonol sensitif' ac, fel y cyfryw, yn ei gwneud yn ofynnol i gyflwyno mesurau rheoli llym ar y defnydd o wybodaeth feddygol cleifion.
 
13:54
Thank you, First Minister. We’re all aware that NHS employees are bound by the code of confidentiality and the Data Protection Act. This isn’t reassuring, however, for a patient in my constituency who I’m currently dealing with and have had correspondence with the health Minister about. The patient in question has been contacted by a charitable organisation that was aware of the treatment she had recently been receiving, even when her closest friends and family had not been aware of that. Whilst I appreciate that some organisations providing palliative care, such as Marie Curie and Macmillan, may have a degree of access to patients’ records, this particular charity didn’t fall into that particular parameter. I have raised this matter with the health Minister, as I’ve said. What reassurances are you able to offer Welsh patients and their families in this matter, and how will you robustly ensure that personal information is closely protected, as much as possible, and that patients, in future, are not put in the position that my constituent has been?
Diolch yn fawr, Brif Weinidog. Rydym ni i gyd yn ymwybodol bod gweithwyr y GIG yn gaeth i’r cod cyfrinachedd a’r Ddeddf Diogelu Data. Fodd bynnag, nid yw hyn yn tawelu meddwl claf yn fy etholaeth i yr wyf yn ymdrin â hi ar hyn o bryd ac yr wyf wedi gohebu â'r Gweinidog iechyd yn ei chylch. Cysylltwyd â’r claf dan sylw gan fudiad elusennol a oedd yn ymwybodol o'r driniaeth yr oedd hi wedi bod yn ei derbyn yn ddiweddar, hyd yn oed pan nad oedd ei ffrindiau agosaf a’i theulu wedi bod yn ymwybodol o hynny. Er fy mod i’n sylweddoli efallai fod gan rai sefydliadau sy'n darparu gofal lliniarol, fel Marie Curie a Macmillan, rywfaint o fynediad at gofnodion cleifion, nid oedd yr elusen benodol hon yn y categori penodol hwnnw. Rwyf wedi codi'r mater hwn gyda'r Gweinidog iechyd, fel y dywedais. Pa sicrwydd allwch chi ei gynnig i gleifion yng Nghymru a'u teuluoedd o ran y mater hwn, a sut gwnewch chi sicrhau’n bendant bod gwybodaeth bersonol yn cael ei diogelu’n ofalus, cymaint â phosibl, ac nad yw cleifion, yn y dyfodol, yn cael eu rhoi yn y sefyllfa y rhoddwyd fy etholwr i ynddi?
 
13:55
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
I’m aware of the allegations. Nothing, as yet, has been produced to support the allegations—as yet. I can say, as the Member knows—I know he tabled a number of written questions to the Minister—that the Minister has written to the chief executives of two local health boards to investigate whether any patient information has been shared with third parties without a patient’s prior permission, and those responses are awaited.
Rwy'n ymwybodol o'r honiadau. Ni chyflwynwyd unrhyw beth, hyd yn hyn, i gefnogi'r honiadau—hyd yn hyn. Gallaf ddweud, fel y mae’r Aelod yn gwybod—rwy’n gwybod ei fod wedi cyflwyno nifer o gwestiynau ysgrifenedig i'r Gweinidog—bod y Gweinidog wedi ysgrifennu at brif weithredwyr dau fwrdd iechyd lleol i ymchwilio pa un a rannwyd unrhyw wybodaeth am gleifion gyda thrydydd parti heb ganiatâd y claf ymlaen llaw, ac rydym yn disgwyl am yr ymatebion hynny.
 
13:56
Brif Weinidog, un o’r cwynion anffodus rwyf yn ei gael gan etholwyr yw pan fydd claf yn troi i fyny am apwyntiad ysbyty, nad yw’r wybodaeth am y claf, sef record y claf neu ganlyniadau profion y claf, ar gael—ar goll—yn ystod yr apwyntiad hwnnw. A ydych chi’n cytuno â fi, felly, fod yn rhaid inni gyrraedd sefyllfa o fewn yr NHS lle mae’r wybodaeth am y claf ar gael yn unrhyw fan o fewn yr NHS lle mae’r claf hynny yn bresennol, gan gynnwys yr unedau argyfwng?
First Minister, one of the unfortunate complaints that I hear from constituents is that when a patient turns up for a hospital appointment, the information about that patient, namely the records or the results of tests and so on, aren’t available—they’ve gone missing—during that appointment. Do you agree with me, therefore, that we must reach a situation within the NHS where the information about a patient is available anywhere in the NHS where that patient is in attendance, including in accident and emergency?
 
13:56
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Ni allai neb ddadlau yn erbyn hynny—mae hynny’n synhwyrol iawn. Mae hyn yn digwydd, wrth gwrs, mewn rhai rhannau o Gymru, ond nid yw’n rhywbeth sy’n gyson dros Gymru yn gyfan gwbl. Beth yr ydym ni’n moyn sicrhau yw ein bod yn gweld y cysondeb yna dros Gymru, er lles nid dim ond y cleifion, ond y system ei hun; os oes unrhyw fath o broblem yn y system sy’n achosi i rywun fynd i apwyntiad heb eisiau am fod y manylion ddim yno, mae hynny’n golled i’r system a, hefyd, i’r unigolyn.
Nobody could argue with that—that is very sensible. This does happen in some parts of Wales, of course, but it is not consistent throughout the whole of Wales. We would wish to see that consistency throughout Wales for the benefit of not just the patients, but the system itself. If there is any kind of problem in the system that causes a patient to turn up for an appointment when the information isn’t available, then it’s a loss all round.
 
13:57
Kirsty WilliamsBywgraffiadBiography
Presiding Officer, patients rightly expect their medical details to remain secret, and they value the relationship they develop with their healthcare professionals, sometimes over very many years. Those relationships are, currently, under threat in the community of Llanwrtyd Wells and the surrounding area, with the announcement on Thursday that the general practitioners intend to close the surgery at Llanwrtyd. For many elderly people, the 13-mile trip to Builth Wells will simply mean a meaningful end to their ability to access primary care. What can your Government do to ensure that rural surgeries can be maintained and that those people living there can continue to enjoy the relationship that they’ve developed with their healthcare professionals?
Lywydd, mae cleifion yn briodol yn disgwyl i’w manylion meddygol gael eu cadw’n gyfrinachol, ac maen nhw’n gwerthfawrogi'r berthynas y maen nhw’n ei datblygu gyda'u gweithwyr gofal iechyd proffesiynol, weithiau dros lawer iawn o flynyddoedd. Mae’r berthynas honno, ar hyn o bryd, dan fygythiad yng nghymuned Llanwrtyd a'r cyffiniau, yn dilyn y cyhoeddiad ddydd Iau fod y meddygon teulu yn bwriadu cau'r feddygfa yn Llanwrtyd. I lawer o bobl oedrannus, bydd y daith 13 milltir i Lanfair-ym-Muallt yn golygu terfyn ystyrlon ar eu gallu i gael mynediad at ofal sylfaenol. Beth all eich Llywodraeth chi ei wneud i sicrhau y gellir cynnal meddygfeydd gwledig ac y gall y bobl hynny sy'n byw yno barhau i fwynhau'r berthynas maen nhw wedi ei datblygu gyda'u gweithwyr gofal iechyd proffesiynol?
 
13:57
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
I can understand the concern, of course, of residents of Llanwrtyd Wells about the proposals. Ultimately, GPs are self-employed contractors, and it’s for them to explain why they are going to remove a service in this way. I know that, for members of the public, people don’t fully appreciate that that is the relationship with a large number of GPs, but it’s really for the surgery to explain to people why they feel they have to take this step.
Gallaf ddeall pryder trigolion Llanwrtyd ynghylch y cynigion, wrth gwrs. Yn y pen draw, contractrwyr hunangyflogedig yw meddygon teulu, a’u cyfrifoldeb nhw yw esbonio pam maen nhw’n mynd i gael gwared ar wasanaeth yn y modd hwn. Gwn, o ran aelodau o’r cyhoedd, nad yw pobl yn llawn werthfawrogi mai dyna’r berthynas gyda nifer fawr o feddygon teulu, ond cyfrifoldeb y feddygfa yw esbonio i bobl pam maen nhw’n teimlo bod yn rhaid iddyn nhw gymryd y cam hwn mewn gwirionedd.
 
Rhwydwaith Cludiant Cyhoeddus
The Public Transport Network
 
13:58
6. A wnaiff y Prif Weinidog amlinellu ei flaenoriaethau ar gyfer y rhwydwaith cludiant cyhoeddus yng Nghymru? OAQ(4)2131(FM)
6. Will the First Minister outline his priorities for the Welsh public transport network? OAQ(4)2131(FM)
 
13:58
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Yes, they’re to be found in the national transport plan.
Gwnaf, maen nhw i’w gweld yn y cynllun trafnidiaeth cenedlaethol.
 
13:58
Thank you very much, First Minister. There have been recent calls by industry experts that the Labour call to renationalise some train services has been deemed unnecessary. We all recognise that there’s an argument to say that the current franchise is not delivering value for money for Wales, and far more could be done for passengers. However, this simply reflects, perhaps, a poor franchise deal, rather than a fundamental failure in the model. Given the high price of engaging professional railway people, rather than civil servants, to run our rail services, can you specifically outline the risks that you perceive in abandoning the franchise model?
Diolch yn fawr iawn, Brif Weinidog. Bu galwadau diweddar gan arbenigwyr yn y diwydiant yr ystyriwyd bod galwad y blaid Lafur i ail-wladoli rhai gwasanaethau trên yn ddiangen. Rydym ni i gyd yn cydnabod bod yna dadl sy’n dweud nad yw'r fasnachfraint bresennol yn cynnig gwerth am arian i Gymru, ac y gellid gwneud llawer mwy ar ran teithwyr. Fodd bynnag, mae hyn yn adlewyrchu’n syml, efallai, cytundeb masnachfraint gwael, yn hytrach na methiant sylfaenol yn y model. O gofio pris uchel ymgysylltu â phobl rheilffyrdd proffesiynol, yn hytrach na gweision sifil, i redeg ein gwasanaethau rheilffyrdd, a allwch chi amlinellu’n benodol y risgiau yr ydych chi’n eu gweld o roi'r gorau i'r model masnachfraint?
 
13:59
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
I have to say, in the days of British Rail, it was railway people who were the professionals who were running the rail service, and that is an argument for renationalisation. I wouldn’t argue that it should take the same form as it did then. Nevertheless, I think that it’s perfectly right to say that a not-for-profit body to run the Wales and borders franchise is something that we have said that we are considering, and, of course, the current UK Government is more than happy to run what are, in effect, nationalised franchises in England on some of the rail services. Approaching the Wales and borders franchise with the option of a not-for-profit franchise running the services is perfectly acceptable, I believe, to the vast majority of the people of Wales.
Mae’n rhaid i mi ddweud, yn nyddiau British Rail, mai pobl rheilffordd oedd y gweithwyr proffesiynol a oedd yn rhedeg y gwasanaeth rheilffyrdd, ac mae honno'n ddadl dros ailwladoli. Ni fyddwn yn dadlau y dylai gymryd yr un ffurf ag y gwnaeth bryd hynny. Serch hynny, rwy’n meddwl ei bod yn berffaith iawn i ddweud bod corff dielw i redeg masnachfraint Cymru a’r gororau yn rhywbeth yr ydym ni wedi dweud ein bod yn ei ystyried, ac, wrth gwrs, mae Llywodraeth bresennol y DU yn fwy na pharod i redeg yr hyn sydd, i bob pwrpas, yn fasnachfreintiau wedi’u gwladoli yn Lloegr ar rai o'r gwasanaethau rheilffordd. Mae mynd at fasnachfraint Cymru a'r gororau gyda'r dewis o fasnachfraint ddielw yn rhedeg y gwasanaethau yn gwbl dderbyniol, yn fy marn i, i fwyafrif llethol pobl Cymru.
 
13:59
Christine ChapmanBywgraffiadBiography
First Minister, I was pleased to note in the draft national transport plan 2015 that one commitment as a medium to long-term priority was the investigation into the extension of rail services to those communities currently without, with a specific mention of Hirwaun in my constituency. In Hirwaun, the track is already there; local people feel that the extension of rail services would tackle poor access issues for public transport in the area, and previous studies have made a strong case for this to be done. If this proposal did make it into the revised plan, what would be the next steps in taking this forward?
Brif Weinidog, roeddwn i’n falch o nodi yng nghynllun trafnidiaeth cenedlaethol drafft 2015 mai un ymrwymiad fel blaenoriaeth tymor canolig i hirdymor oedd yr ymchwiliad i ymestyn gwasanaethau rheilffyrdd i'r cymunedau hynny sydd hebddynt ar hyn o bryd, a soniwyd yn benodol am Hirwaun yn fy etholaeth i. Yn Hirwaun, mae'r cledrau yno eisoes; mae pobl leol yn teimlo y byddai ymestyn gwasanaethau rheilffyrdd yn mynd i'r afael â phroblemau mynediad gwael at gludiant cyhoeddus yn yr ardal, ac mae astudiaethau blaenorol wedi cyflwyno achos cryf dros wneud hyn. Pe byddai’r cynnig hwn yn cael ei gynnwys yn y cynllun diwygiedig, beth fyddai'r camau nesaf o ran bwrw ymlaen â hyn?
 
14:00
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Well, I can say that the Minister, at the moment, is considering the findings of the Cardiff capital region metro report. I am familiar with the issue with Hirwaun and people’s feelings in the area—I understand that. What we will do now is undertake further detailed work to evaluate a programme of delivery and also to look at what it is possible to deliver, given the financial situation that we are in and in terms of what our priorities are. Of course, Members and the Member herself will be updated as that work continues.
Wel, gallaf ddweud bod y Gweinidog, ar hyn o bryd, yn ystyried canfyddiadau'r adroddiad metro dinas-ranbarth Caerdydd. Rwy’n gyfarwydd â'r mater o ran Hirwaun a theimladau pobl yn yr ardal—rwy’n deall hynny. Yr hyn y byddwn yn ei wneud nawr yw gwneud mwy o waith manwl i werthuso rhaglen gyflawni a hefyd ystyried yr hyn y mae'n bosibl ei ddarparu, o gofio’r sefyllfa ariannol yr ydym ni ynddi ac o ran yr hyn yw ein blaenoriaethau. Wrth gwrs, bydd yr Aelodau a'r Aelod ei hun yn cael eu diweddaru wrth i’r gwaith hwnnw barhau.
 
14:01
Pan gaewyd y rheilffordd o Gaerfyrddin i Aberystwyth, Brif Weinidog, fe ddywedodd yr Aelod Seneddol Llafur ar y pryd, Elystan Morgan, fod cadw’r rheilffordd ar agor yn arbrawf sosialaidd godidog. A fyddai ailagor y rheilffordd hefyd yn arbrawf sosialaidd godidog?
When the rail line between Carmarthen and Aberystwyth was closed, First Minister, the Labour MP at the time, Elystan Morgan, said that keeping that railway open was a wonderful socialist experiment. Would reopening the railway also be a wonderful socialist experiment?
 
14:01
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Mae hi wedi digwydd, wrth gwrs, ynglŷn â rheilffordd y Fro, rheilffordd cwm Ebbw; mae hynny wedi digwydd o dan Lywodraeth a arweiniwyd gan y Blaid Lafur. Ynglŷn ag Aberystwyth i Gaerfyrddin, y trueni mawr, wrth gwrs, yw bod y trac wedi cael ei gymryd lan, mwy neu lai, yn y 1970au. Rwy’n cofio trenau ar y trac hwnnw yn cario llaeth o Gastellnewydd Emlyn a hefyd o Giliau Aeron yn dod trwy Ben-y-bont. Cafodd y trac ei dynnu lan yn gyflym iawn i’r gogledd o Aberaeron. Wrth gwrs, mae hwn yn rhywbeth yn yr hirdymor y gallwn ei ystyried fel egwyddor. Mae’n rhaid i ni ystyried y byddai ailagor yr holl drac yn costio arian sylweddol, o gofio’r ffaith, wrth gwrs, bod y trac wedi cael ei golli i’r gogledd o dref Caerfyrddin, er enghraifft. Ond, o ran egwyddor, byddai’n beth braf i weld y rheilffordd honno’n ailagor, ond mae’n rhaid i ni gofio’r costau sylweddol ynghlwm â gwneud hynny.
Well, of course, it has happened with the Vale line, and the Ebbw vale line; that has happened under a Labour-led Government. With regard to Aberystwyth to Carmarthen, it is a shame, of course, that the whole track, more or less, was taken up in the 1970s. I remember trains on that track carrying milk from Newcastle Emlyn and also from Ciliau Aeron coming through Bridgend. That track was taken away very quickly indeed to the north of Aberaeron. Of course, that is something that, in the long term, we could consider in principle. We must bear in mind that reopening the whole track would cost a significant sum of money, given, of course, that the track has been lost to the north of Carmarthen, for example. But, in principle, it would be wonderful to see that line reopening, but we must remember that it would cost a significant amount of money.
 
14:02
Eluned ParrottBywgraffiadBiography
First Minister, in March 2001, Sue Essex, the then Welsh Government Minister, attended a turf-cutting ceremony at the station in Brackla. Well, the turf’s had plenty time to grow unfettered since then. It’s appeared and disappeared from transport plans ever since. It reappeared in last December’s draft transport plan and, a fortnight ago, it was referenced in the city region report as a potential new station. But, given that people are making decisions on where they are going to base their families, where they’re going to base their businesses in the future on the basis of the transport links that are available, how confident can people be that projects such as Brackla station and such as Hirwaun station go ahead once they make it into those transport plans?
Brif Weinidog, ym mis Mawrth 2001, aeth Sue Essex, Gweinidog Llywodraeth Cymru ar y pryd, i seremoni torri tyweirch yn yr orsaf ym Mracla. Wel, mae’r tyweirch wedi cael digon o amser i dyfu heb unrhyw darfu arnynt ers hynny. Mae wedi ymddangos a diflannu o gynlluniau trafnidiaeth byth ers hynny. Ailymddangosodd yng nghynllun trafnidiaeth drafft fis Rhagfyr diwethaf, a, phythefnos yn ôl, cyfeiriwyd ati yn adroddiad y ddinas-ranbarth fel gorsaf newydd bosibl. Ond, o gofio bod pobl yn gwneud penderfyniadau ar ble maen nhw’n mynd i leoli eu teuluoedd, ble maen nhw'n mynd i leoli eu busnesau yn y dyfodol ar sail y cysylltiadau trafnidiaeth sydd ar gael, pa mor hyderus all pobl fod y bydd prosiectau fel gorsaf Bracla a gorsaf Hirwaun yn mynd yn eu blaenau ar ôl iddyn nhw gael eu cynnwys yn y cynlluniau trafnidiaeth hynny?
 
14:03
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
The issue with Brackla is twofold. First of all, there are capacity issues on the main line, with the addition of a new station, given the fact that it’s very, very close to the existing Bridgend mainline station—it’s literally a few hundred yards away. There is a real issue in terms of where exactly Brackla station would be placed, given the fact that Brackla is mainly on a hill, and it would be at one side of a hill, and where would it be placed between the boundary of Bridgend town proper and the village of Coychurch. So, Brackla railway station, although in principle welcome, is something that is problematic in terms of the capacity problems that would need to be resolved and in terms of where the station would actually be placed. As the Member will know, I declare an interest given that I know the area very well indeed.
Mae’r mater o ran Bracla yn ddeublyg. Yn gyntaf oll, mae problemau capasiti ar y brif reilffordd, o ychwanegu gorsaf newydd, o gofio’r ffaith ei bod yn agos iawn, iawn at orsaf prif reilffordd bresennol Pen-y-bont ar Ogwr—mae’n llythrennol ychydig gannoedd o lathenni i ffwrdd. Mae problem wirioneddol o ran ble yn union y byddai gorsaf Bracla yn cael ei lleoli, o ystyried y ffaith fod Bracla ar fryn yn bennaf, a byddai ar un ochr i fryn, a ble y byddai'n cael ei lleoli rhwng ffin tref Pen-y-bont ei hun a phentref Llangrallo. Felly, mae gorsaf reilffordd Bracla, er ei bod i’w chroesawu mewn egwyddor, yn rhywbeth sy’n creu trafferthion o ran y problemau capasiti y byddai angen eu datrys ac o ran ble byddai'r orsaf yn cael ei lleoli. Fel y bydd yr Aelod yn gwybod, rwy’n datgan buddiant o gofio fy mod yn adnabod yr ardal yn hynod o dda.
 
Y Polisi Amaethyddol Cyffredin
The Common Agricultural Policy
 
14:03
Jenny RathboneBywgraffiadBiography
7. Pa awydd sydd gan Lywodraeth Cymru i symud at gynllun taliadau sy’n seiliedig ar ardaloedd mewn perthynas â cholofn un o’r Polisi Amaethyddol Cyffredin? OAQ(4)2132(FM)
7. What appetite does the Welsh Government have to move to an area-based payments scheme for pillar one of the Common Agricultural Policy? OAQ(4)2132(FM)
 
14:03
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Well, we have to move to an area-based payment scheme, and we will be consulting on the payment options for the new basic payment scheme in March.
Wel, mae'n rhaid i ni symud at gynllun taliadau ar sail arwynebedd, a byddwn yn ymgynghori ar y dewisiadau talu ar gyfer y cynllun taliadau sylfaenol newydd ym mis Mawrth.
 
14:04
Jenny RathboneBywgraffiadBiography
The current scheme seems to be fundamentally inequitable, whereby, based on historic activity back in 2000-02, regarding people on the same type of farm with the same type of topography, one person could be paid £50,000 and another £5,000 or even less. It seems that these pillar 1 payments are being sold, bought and traded, just like hedge funds. So the current system seems to be totally inequitable. How quickly can we move to an area-based system, where we actually stimulate the growing of fruit and vegetables, which is in short supply, particularly in south Wales?
Mae'n ymddangos bod y cynllun presennol yn sylfaenol annheg, sy’n golygu, yn seiliedig ar weithgarwch hanesyddol yn ôl yn 2000-02, o ran pobl ar yr un math o fferm gyda'r un math o dirwedd, y gellid talu £50,000 i un person a £5,000, neu lai hyd yn oed, i un arall. Mae'n ymddangos bod y taliadau colofn 1 hyn yn cael eu gwerthu, eu prynu a’u masnachu, yn union fel cronfeydd rhagfantoli. Felly, mae'n ymddangos bod y system gyfredol yn gwbl annheg. Pa mor gyflym y gallwn ni symud at system sy’n seiliedig ar arwynebedd, lle’r ydym ni wir yn cymell tyfu ffrwythau a llysiau, sy’n brin, yn enwedig yn y de?
 
14:04
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Indeed. I was the Minister who set up the historic scheme, and rightly so at the time, because we knew back at the beginning of the last decade that to move straight to an area-based payment system would a) be very complicated—and we saw the difficulties in England over that with their payments—and b) would be an enormous change as far as farmers were concerned, in terms of there being a number of big losers and a number of big winners; that was not a situation I was prepared to tolerate. That said, of course, that’s some years ago now, and it doesn’t much make sense to pay people based on activities that were taking place, in some instances, 12 or 13 years ago. So, it was inevitable—we knew this at the time—that the historic basis would go, and we are now consulting on the move to area-based payments, which is something we are obliged to do now, with the intention, of course, of getting the right system for Wales in the future.
Yn wir. Fi oedd y Gweinidog a sefydlodd y cynllun hanesyddol, a hynny'n gwbl briodol ar y pryd, gan ein bod ni’n gwybod yn ôl ar ddechrau'r degawd diwethaf y byddai symud yn syth i system taliadau’n seiliedig ar arwynebedd a) yn gymhleth iawn—a gwelsom yr anawsterau yn Lloegr yn hynny o beth gyda’u taliadau nhw—a b) yn newid enfawr cyn belled ag y mae ffermwyr yn y cwestiwn, o ran y ffaith fod nifer o gollwyr mawr a nifer o enillwyr mawr; nid oedd honno’n sefyllfa yr oeddwn i’n barod i’w goddef. Wedi dweud hynny, wrth gwrs, mae hynny rai blynyddoedd yn ôl bellach, ac nid yw'n gwneud fawr o synnwyr i dalu pobl yn seiliedig ar weithgareddau a oedd, mewn rhai achosion, yn digwydd 12 neu 13 mlynedd yn ôl. Felly, roedd yn anochel—roeddem ni’n gwybod hyn ar y pryd—y byddai’n rhaid cael gwared ar y sail hanesyddol, ac rydym ni bellach yn ymgynghori ar y newid i daliadau ar sail arwynebedd, sy'n rhywbeth y mae'n rhaid i ni ei wneud nawr, gyda'r bwriad, wrth gwrs, o gael y system gywir i Gymru yn y dyfodol.
 
14:05
Russell GeorgeBywgraffiadBiography
First Minister, the Welsh Government is considering a flat-rate model, but given the fact that a single flat-rate model was discounted from previous models for the basic payment scheme due to the level of disruption, can I ask you what action is the Welsh Government considering to offset the difficulties that the industry will be faced with if this option is taken forward?
Brif Weinidog, mae Llywodraeth Cymru yn ystyried model cyfradd safonol, ond o ystyried y ffaith i fodel cyfradd safonol sengl gael ei ddiystyru o fodelau blaenorol ar gyfer y cynllun taliadau sylfaenol oherwydd lefel y tarfu, a gaf i ofyn i chi pa gamau mae Llywodraeth Cymru yn eu hystyried i gydbwyso’r anawsterau a fydd yn wynebu’r diwydiant os penderfynir bwrw ymlaen â’r dewis hwn?
 
14:06
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Well, there is no option but to move to an area-based system; the CAP regulations state that that has to be done. What we want to do is to move to a system that is the least disruptive system possible to move to. There will be some winners and there will be some losers—that’s inevitable under any new system—but we can’t keep a system that was intended to work in the early part of the last decade as we look into the early part of, or the middle part now, of this decade. It makes no sense to pay people according to what they might have been doing 14 or 15 years ago. So, therefore, the intention is to move to a system that’s new, yes, but is as least disruptive as possible.
Wel, nid oes dewis heblaw symud i system sy’n seiliedig ar arwynebedd; mae rheoliadau’r PAC yn nodi bod yn rhaid gwneud hynny.Yr hyn yr ydym ni eisiau ei wneud yw symud at y system sy’n tarfu cyn lleied â phosibl. Bydd rhai enillwyr a bydd rhai ar eu colled—mae hynny'n anochel dan unrhyw system newydd—ond ni allwn gadw system y bwriadwyd iddi weithio yn rhan gynnar y degawd diwethaf wrth i ni edrych tuag at ran gynnar, neu ran ganol erbyn hyn, y degawd hwn. Nid yw'n gwneud unrhyw synnwyr i dalu pobl yn unol â’r hyn yr oeddent o bosibl yn ei wneud 14 neu 15 mlynedd yn ôl. Felly, y bwriad yw symud i system sy'n newydd, ydi, ond sy’n tarfu cyn lleied â phosibl. 
 
14:06
Rhodri Glyn ThomasBywgraffiadBiography
Brif Weinidog, a wnewch chi gadarnhau unwaith yn rhagor y prynhawn yma bod y polisi amaethyddol cyffredin a’r taliadau sydd yn dod yn sgil hynny yn gwbl hanfodol er mwyn cynnal a datblygu y diwydiant amaethyddol yng Nghymru? A hefyd, yn eich trafodaethau yn Ewrop, a wnewch chi sicrhau ein bod ni’n dilyn yr egwyddor sylfaenol i’r taliadau yma: eu bod nhw yna i gynnal cymunedau cefn gwlad, i’w gwneud nhw yn hyfyw ac i roi cyfle i bobl aros yn y cymunedau hynny ac i weithio yn y cymunedau hynny?
First Minister, will you confirm once again this afternoon that the common agricultural policy and the payments that follow from that are vital in order to sustain the agriculture industry in Wales? Also, in your negotiations in Europe, will you ensure that we follow the fundamental principle of these payments: that they are there to sustain rural communities, to make them viable and to give people the opportunity to stay in those communities and to work in those communities?
 
14:07
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Wel, ie, mae hynny’n wir. Rydym ni’n gwybod, wrth gwrs, ynglŷn â ffermio yng Nghymru, heb y taliadau byddai’r rhan fwyaf o ffermydd yn gorffen. Rydym yn gwybod hynny; mae hynny’n rhywbeth hollol gywir i’w ddweud yn economaidd. Dyna pam rwyf wastad wedi dadlau taw taliad cymdeithasol cymunedol yw’r system taliadau CAP, er mwyn sicrhau bod arian yn mynd mewn; mae’n defnyddio ffermwyr fel ffynhonnell, efallai, ond mae’r arian yn mynd mewn i gefn gwlad, ac mae hynny’n rhywbeth rydym yn ei ddeall yn iawn. Gydag unrhyw system a fydd yn cael ei dechrau yng Nghymru, neu unrhyw system rydym yn symud tuag ati yng Nghymru, rydym moyn sicrhau bod y system honno yn berthnasol i Gymru. Yn hanesyddol, dyna’n gwmws beth sydd wedi digwydd.
Well, yes, that’s true. We know, of course, of farming in Wales, that without the payments, most of the farms would be finished. We know that; that’s an economic reality. That’s why I have always argued that the CAP payment system is a social community payment to ensure that funding comes in; it’s using farmers as the recipient, perhaps, but the funding is provided to our rural areas, and that is something that we fully understand. With any system that is implemented in Wales, or any system that we move towards in Wales, we must ensure that that system is relevant to Wales. Historically, that is exactly what has happened.
 
Cyffuriau Drud
Expensive Drugs
 
14:08
8. Pa drafodaethau y mae'r Prif Weinidog wedi'u cael ynghylch astudiaeth ddiweddaraf Prifysgol Efrog ynghylch cymeradwyo cyffuriau drud? OAQ(4)2133(FM)
8. What discussions has the First Minister had concerning the latest University of York study regarding the approval of expensive drugs? OAQ(4)2133(FM)
 
14:08
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
The study validates our position that a cancer drug fund is inequitable and disadvantages those with other life-limiting conditions.
Mae'r astudiaeth yn dilysu ein safbwynt bod cronfa cyffuriau canser yn annheg ac yn rhoi’r rhai sydd â chyflyrau eraill sy'n cyfyngu ar fywyd dan anfantais.
 
14:08
I thank the First Minister for that response, and I note that he agrees with the report that says that the special cancer drug fund in England is poor value, diverts money from other patient services and helps fewer people. Does he agree that the Welsh approach is much more effective, and has much better outcomes for many more people?
Diolchaf i'r Prif Weinidog am yr ymateb yna, a nodaf ei fod yn cytuno â'r adroddiad sy'n dweud bod y gronfa cyffuriau canser arbennig yn Lloegr yn cynnig gwerth gwael, yn dargyfeirio arian o wasanaethau cleifion eraill ac yn helpu llai o bobl. A yw'n cytuno bod y dull yng Nghymru yn llawer mwy effeithiol, ac yn cynnig canlyniadau llawer gwell i lawer mwy o bobl?
 
14:08
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
More money spent on cancer treatment, quicker to see a cancer specialist, quicker availability of drugs that are approved by the National Institute for Health and Care Excellence—these are all things that we can be proud of in Wales. You don’t have to take my word for it—we know from the King’s Fund, we know from the Bristol study and we’ve known from what’s been written in the BMJ that the cancer drugs fund does not enjoy the support of the vast majority of the medical profession. On top of that, we know the cancer drugs fund is now being slowly choked off in England, because of the number of drugs that are being removed from that fund.
Gwario mwy o arian ar drin canser, cyflymach i weld arbenigwr canser, cyffuriau a gymeradwyir gan y Sefydliad Cenedlaethol dros Ragoriaeth mewn Iechyd a Gofal ar gael yn gyflymach—mae'r rhain i gyd yn bethau y gallwn fod yn falch ohonynt yng Nghymru. Nid oes rhaid i chi gymryd fy ngair i am hynny—rydym ni’n gwybod o Gronfa’r Brenin, rydym ni’n gwybod o astudiaeth Bryste ac rydym ni’n gwybod o’r hyn a ysgrifennwyd yn y BMJ nad yw’r gronfa cyffuriau canser yn mwynhau cefnogaeth mwyafrif llethol y proffesiwn meddygol. Yn ogystal â hynny, rydym ni’n gwybod bod y gronfa cyffuriau canser yn cael ei diddymu’n araf bach yn Lloegr erbyn hyn, oherwydd nifer y cyffuriau sy'n cael eu tynnu o’r gronfa honno. 
 
14:09
Janet Finch-SaundersBywgraffiadBiography
First Minister, here in Wales under your Government, too many are now denied the chance of vital life-saving drugs if deemed too expensive. Thousands have signed the petition in support of Irfon Williams of north Wales, called ‘Fighting Chance’, who, if he moves to England, will actually receive the life-prolonging drugs that he requires. Are you not ashamed as the First Minister of Wales that people are potentially dying as a result of your Government and its inability to provide your Welsh patients with a fighting chance?
Brif Weinidog, yma yng Nghymru dan eich Llywodraeth chi, mae gormod o bobl bellach nad ydynt yn cael y cyfle i gael cyffuriau achub bywyd hanfodol os bernir eu bod yn rhy ddrud. Mae miloedd wedi llofnodi'r ddeiseb i gefnogi Irfon Williams o’r gogledd o'r enw 'Hawl i Fyw', a fydd, os y bydd yn symud i Loegr, yn derbyn y cyffuriau ymestyn bywyd sydd eu hangen arno. Onid oes gennych chi gywilydd fel Prif Weinidog Cymru bod pobl o bosibl yn marw o ganlyniad i’ch Llywodraeth a'i hanallu i roi hawl i fyw i gleifion o Gymru?  
 
14:09
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
I challenge the Conservative Party to name a single life-saving drug that exists in the cancer drugs fund in England; there aren’t any. They are drugs that—[Interruption.] Ah, prolonging, she says. No, no, no, she was emotive about this. She said there are people dying—‘dying’ is what she said—because of the lack of availability of drugs in Wales. She cannot change her tune now. And, can I say, she mentions the person—[Interruption.] No, no, no, don’t try and speak on her behalf, please, I’ll ask the leader of the opposition—she’s well able to speak on her own behalf. The point to make is, she makes reference to a particular case of somebody who is allegedly going to move to England to access a drug on the cancer drugs fund. That drug is being axed from the cancer drugs fund on 12 March in England. So, it will not be available on the cancer drugs fund in England, anyway, from 12 March. So, that’s not going to help the unfortunate person involved. They should’ve done the research on that, and they would’ve known this particular drug is being moved from the cancer drugs fund in England within a fortnight, and that drug will then not be available via the cancer drugs fund in England.
Heriaf y Blaid Geidwadol i enwi un cyffur achub bywyd sy'n bodoli yn y gronfa cyffuriau canser yn Lloegr; nid oes yr un. Cyffuriau yw’r rhain sy’n—[Torri ar draws.] A, ymestyn, meddai hi. Na, na, na, roedd hi’n emosiynol am hyn. Dywedodd fod pobl yn marw—'marw' yw’r hyn a ddywedodd—oherwydd bod diffyg o ran y cyffuriau sydd ar gael yng Nghymru. Ni all hi newid ei chân nawr. Ac, a gaf i ddweud, mae hi'n crybwyll y person—[Torri ar draws.] Na, na, na, peidiwch â cheisio siarad ar ei rhan, os gwelwch yn dda, gofynnaf i arweinydd yr wrthblaid—mae hi'n gallu siarad drosti ei hun yn iawn. Y pwynt i'w wneud yw, mae hi'n cyfeirio at achos penodol o rywun yr honnir sy’n mynd i symud i Loegr i gael gafael ar gyffur o’r gronfa cyffuriau canser. Mae’r cyffur hwnnw’n cael ei dynnu o’r gronfa cyffuriau canser ar 12 Mawrth yn Lloegr. Felly, ni fydd ar gael yn y gronfa cyffuriau canser yn Lloegr, beth bynnag, o 12 Mawrth. Felly, nid yw hynny'n mynd i helpu'r person anffodus dan sylw. Dylen nhw fod wedi gwneud eu gwaith ymchwil ar hynny, ac yna byddent yn gwybod bod y cyffur penodol hwn yn cael ei dynnu o’r gronfa cyffuriau canser yn Lloegr o fewn pythefnos, ac ni fydd y cyffur hwnnw ar gael wedyn drwy'r gronfa cyffuriau canser yn Lloegr.
 
So, again, I make this point: it is absurd to say, as the Prime Minister has said, that somehow people are being denied life-saving drugs and are dying in Wales. That is wrong, and I challenge the Conservative Party to give us a single example of a life-saving drug—life-saving drug—that is not available in Wales. They will fall far short on that, as they always do.
Felly, unwaith eto, rwy’n gwneud y pwynt hwn: mae'n hurt dweud, fel y mae Prif Weinidog y DU wedi ei ddweud, bod cyffuriau achub bywyd rhywsut yn cael eu gwrthod i bobl yng Nghymru a’u bod yn marw o’r herwydd. Mae hynny'n anghywir, a heriaf y Blaid Geidwadol i roi un enghraifft o gyffur achub bywyd—cyffur achub bywyd—nad yw ar gael yng Nghymru. Byddant yn aflwyddiannus yn hynny o beth, fel y maen nhw bob amser.
 
14:11
Alun Ffred JonesBywgraffiadBiography
Nid wyf i’n meddwl y bydd teulu Mr Irfon Williams yn diolch i chi am y math o drafodaeth yr ydym ni newydd ei chael ynglŷn â’r cais yma. Mae Mr Irfon Williams, sy’n dad i faban bach, o dan ofal arbenigwr canser yn ysbyty Aintree yn Lerpwl, a’r arbenigwr hwnnw sydd wedi gwneud y cais am y cyffur cetuximab. Rŵan, mae Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Betsi Cadwaladr wedi gwrthod y cais ac wedi gwrthod ail gais hefyd. Fy nghwestiwn i ydy: oni ddylai ceisiadau anodd fel hyn gael eu gwneud ar lefel Cymru gyfan, yn hytrach na chael eu gadael i fyrddau iechyd lleol, er mwyn sicrhau cysondeb a thegwch?
I don’t think that the family of Mr Irfon Williams will thank you for the kind of debate that we’ve just had on this particular case. Mr Irfon Williams, who has a baby son, is being cared for by a cancer specialist at Aintree hospital in Liverpool, and it’s that specialist who has made the request for the drug cetuximab. Now, Betsi Cadwaladr University Local Health Board has rejected that application, and rejected a second one too. My question is: shouldn’t difficult cases like this be dealt with at an all-Wales level, rather than being left to local health boards, in order to ensure consistency and fairness?
 
14:12
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Yn gyntaf, a gaf i ddweud hyn wrth yr Aelod? Rwy’n credu ei fod e’n wir i ddweud, weithiau, wrth gwrs, bod yna drafodaethau yn digwydd lle’r ydym ni’n anghofio’r unigolyn. Rwy’n derbyn hynny. Wrth gwrs, y cwbl y byddwn i’n ei ddweud yw mai nid dyma’r ffordd y byddwn i wedi dewis i’w sefyllfa ef gael ei chodi yn y Cynulliad hwn, ond dyna oedd dewis y person a ofynnodd y cwestiwn i mi. Rydym ni yn anghofio bod unigolyn yn y fan hyn, ac unigolyn sy’n delio â chanser difrifol, ac rwy’n derbyn hynny. Y pwynt yw, nid yw’r sefyllfa yn wahanol yn Lloegr. Nid yw hynny’n ei helpu ef o gwbl; rwy’n derbyn hynny.
First of all, may I say this to the Member? I believe that it’s true that, sometimes, discussions take place where we forget the individual. I accept that. Of course, all that I would say is that this would not be how I would have chosen to see his case raised in this Assembly; it was the choice of the person who posed the question. We forget that there is an individual here, and an individual who is dealing with a serious cancer, and I accept that. The point is, things are no different in England; though I accept that that is of no help to him.
 
Mae’r cwestiwn yn gwestiwn iawn, yn fy marn i—cwestiwn teg: a ddylid cael cysondeb ar draws Cymru? Rwy’n credu bod yna gryfder yn y pwynt y mae’r Aelod yn ei wneud, ac rwy’n gwybod ei fod yn rhywbeth y mae’r Gweinidog yn ei ystyried ar hyn o bryd, wrth ystyried y system sydd gyda ni yng Nghymru i ddelio â cheisiadau fel hyn. Wrth gwrs, rwy’n siŵr y bydd sefyllfa Irfon Williams ac unigolion eraill yn cael ei hystyried er mwyn i ni wella’r system yma yng Nghymru.
The question is a fair question in my view: should we have uniformity across Wales? I think that there is strength in the point that the Member makes and I know that it is something that the Minister is considering at present, in considering the system that we have in Wales to deal with these requests. Of course, I am certain that the case of Irfon Williams, and other individuals, will be considered so that we improve the system here in Wales.
 
Gofal Llygaid
Eye Care
 
14:13
Andrew R.T. DaviesBywgraffiadBiography
9. Pa gamau sy'n cael eu cymryd gan Lywodraeth Cymru i wella gofal llygaid i gleifion yng Nghanol De Cymru? OAQ(4)2129(FM)
9. What steps are being taken by the Welsh Government to improve eye care for South Wales Central patients? OAQ(4)2129(FM)
 
14:13
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
In January, we published the ophthalmic planned care plan to ensure sustainable ophthalmic services for the future. Local eye care groups have been established and funding committed to improve eye care services for patients in South Wales Central.
Ym mis Ionawr, cyhoeddwyd y cynllun gofal offthalmig wedi'i gynllunio gennym i sicrhau gwasanaethau offthalmig cynaliadwy ar gyfer y dyfodol. Sefydlwyd grwpiau gofal llygaid lleol ac addawyd arian i wella gwasanaethau gofal llygaid i gleifion yng Nghanol De Cymru.