By continuing to use our site, you are agreeing for us to set a small number of cookies. Cookie policy

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :
Back to list View this page without hyperlinks
Cyfarfu’r Cynulliad am 13:30 gyda’r Llywydd (y Fonesig Rosemary Butler) yn y Gadair.
The Assembly met at 13:30 with the Presiding Officer (Dame Rosemary Butler) in the Chair.
 
13:30
Y Llywydd / The Presiding OfficerBywgraffiadBiography
Good afternoon. The National Assembly for Wales is now in session.
Prynhawn da. Dyma ddechrau trafodion Cynulliad Cenedlaethol Cymru.
 
Cwestiynau i’r Prif Weinidog
Questions to the First Minister
Argymhellion Comisiwn Smith
The Recommendations of the Smith Commission
 
13:30
1. A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am y goblygiadau i Gymru o argymhellion adroddiad y comisiwn Smith? OAQ(4)2001(FM)
1. Will the First Minister make a statement on the implications for Wales of the recommendations of the Smith commission report? OAQ(4)2001(FM)
 
13:30
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Mae’n rhaid cynnig beth bynnag sy’n cael ei gynnig i’r Alban i Gymru hefyd. Ni ddylai fod gwahaniaeth rhwng y ddau.
Whatever is being offered to Scotland must be offered to Wales too. There should be no difference between the two.
 
13:30
Diolch, Brif Weinidog. Byddwch chi wedi gweld, efallai, fod eich rhagflaenydd, Rhodri Morgan, wedi dweud tua phythefnos yn ôl, yn y ‘Western Mail’:
Thank you, First Minister. You may have seen that your predecessor, Rhodri Morgan, said around a fortnight ago in the ‘Western Mail’:
 
‘If Wales had Scottish levels of funding, I have no doubts that Welsh Labour would be happy to kick-start the referendum process and then campaign for a YES vote on income tax devolution.’
Pe byddai gan Gymru yr un lefelau o arian â’r Alban, nid oes gennyf unrhyw amheuaeth y byddai Llafur Cymru yn hapus i gychwyn y broses refferendwm ac yna ymgyrchu dros bleidlais IE ar ddatganoli treth incwm.
 
Mae Plaid Cymru, wrth gwrs, wedi amcangyfrif bod cyllido cyfartal i’r Alban yn rhywbeth yn debyg i £1.2 biliwn. Beth yw’ch asesiad chi o’r cyllido cyfartal hynny, a phryd, felly, ydych chi’n meddwl y byddwn ni’n ymgyrchu dros bwerau treth incwm yma yng Nghymru?
Now, Plaid Cymru, of course, has estimated that equal funding with Scotland would amount to some £1.2 billion. What is your assessment of that parity of funding, and when do you believe we will be campaigning for income tax powers here in Wales?
 
13:31
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Wel, ein barn ni yw’r hyn a ddywedodd comisiwn Holtham—dyna beth oedd barn eich plaid chi ar un adeg. Fodd bynnag, ta beth yw’r ffigur, yr hyn sy’n bwysig yw bod hynny’n cael ei ddelio ag ef cyn bod unrhyw sôn am dreth incwm. Nawr, mae pethau wedi newid yn gyfangwbl ers yr wythnos diwethaf o ran yr hyn sydd wedi cael ei gynnig i’r Alban. Mae’n rhaid i ni, felly, fodelu yr hyn sydd wedi cael ei gynnig i’r Alban yma yng Nghymru, ond, wrth gwrs, rydym yn dal i fod yn yr un sefyllfa, lle nad yw Barnett yn rhoi unrhyw ‘favour’ i Gymru.
Well, our view is the Holtham commission position—and it was your party’s position at one time. However, whatever the figure is, then what is important is that that is dealt with before there is any talk of the devolution of income tax. Now, things have entirely changed since last week in terms of what has been proposed for Scotland. Therefore, we have to model what has been proposed for Scotland here in Wales, but, of course, we remain in the same position, where Barnett does not do Wales any favours.
 
13:31
Does the First Minister agree that, following the publication of the Smith commission report, it is even more urgent that we have a constitutional convention, because we may end up with part of the UK federal, and part unitary, and that this is unsustainable in the long term? Does he agree that we should move towards a written constitution, preceded by a constitutional convention and a referendum?
A yw'r Prif Weinidog yn cytuno, ar ôl cyhoeddi adroddiad comisiwn Smith, bod hyd yn oed mwy o frys i ni gael confensiwn cyfansoddiadol, oherwydd gallem weld yn y pen draw rhan o'r DU yn ffederal, a rhan yn unedol, a bod hyn yn anghynaladwy yn y tymor hir? A yw'n cytuno y dylem symud tuag at gyfansoddiad ysgrifenedig, wedi ei ragflaenu gan gonfensiwn cyfansoddiadol a refferendwm?
 
13:32
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
I certainly believe in a constitutional convention. I would not want the convention to look at powers. I think that powers must run parallel to a convention process, mainly because I would not want the issue of powers to be wrapped up in a convention process that might take many years. That is depriving the people of Wales of the powers that they need. What the convention needs to look at is the structure of the UK, and how the four nations relate to each other—I think that that is perfectly practical. It may well lead to, at least in part, a written constitution, because what we need is certainty in terms of who can do what. It is quite clear that the constitution that we have had is not fit for purpose for this coming century, and we need to get it right for all the people who live in the UK.
Rwy’n sicr yn credu mewn confensiwn cyfansoddiadol. Ni fyddwn eisiau i’r confensiwn ystyried pwerau. Rwy’n credu bod yn rhaid i bwerau redeg yn gyfochrog â phroses confensiwn, yn bennaf oherwydd na fyddwn eisiau i’r mater o bwerau gael ei gynnwys mewn proses confensiwn a allai gymryd blynyddoedd lawer. Mae hynny’n amddifadu pobl Cymru o’r pwerau sydd eu hangen arnynt. Yr hyn y mae angen i’r confensiwn ei ystyried yw strwythur y DU, a sut mae’r pedair gwlad yn ymwneud â’i gilydd—rwy’n credu bod hynny'n gwbl ymarferol. Gallai’n wir arwain, yn rhannol o leiaf, at gyfansoddiad ysgrifenedig, gan mai’r hyn sydd ei angen arnom yw sicrwydd o ran pwy all wneud beth. Mae'n gwbl eglur nad yw'r cyfansoddiad sydd gennym yn addas at ei ddiben ar gyfer y ganrif nesaf, ac mae angen i ni ei gael yn iawn ar gyfer pawb sy'n byw yn y DU.
 
13:32
Brif Weinidog, rydych wedi ei gwneud yn glir unwaith eto heddiw eich bod chi eisiau gweld y pwerau sy’n cael eu cynnig i’r Alban yn cael eu cynnig i Gymru. Fodd bynnag, nid ydym yn clywed wrthych ba bwerau y byddech chi’n eu derbyn. A allwch chi ddweud wrthym ni, felly, ba bwerau sydd yn adroddiad comisiwn Smith na fyddech chi’n eu derbyn i Gymru?
First Minister, you have made it clear once again today that you want to see the powers offered to Scotland also offered to Wales. However, we are not hearing from you what powers you would accept. Can you tell us, therefore, what powers contained in the Smith commission report you would actually reject for Wales?
 
13:33
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Byddem yn derbyn popeth—popeth—ar wahân, wrth gwrs, i Barnett. Beth sydd yng nghomisiwn Smith? Mae comisiwn Smith yn dweud y dylai Barnett aros. Nid wyf yn derbyn hynny o gwbl o ran sefyllfa gyllido Cymru. Rwy’n agored i’r syniad y dylai Cymru gael ei chyllido mewn ffordd Barnett ‘plus’, ond, cyn bod hynny’n cael ei ddatrys, ni fyddai’n gall i ni, felly, gymryd pwerau dros dreth incwm—pwerau eang, wrth gwrs, sydd wedi dod o gomisiwn Smith, a rhywbeth sy’n llawer mwy eang na’r hyn yr ydym wedi ei gael o’r blaen, felly, byddai’n rhaid ystyried beth fyddai hynny’n ei olygu i bobl Cymru. Fodd bynnag, o ran treth ar hedfan—toll teithwyr awyr—er enghraifft, byddai’n rhywbeth hollol annerbyniol pe bai’r Alban yn cael hynny, ac nid Cymru. Nid oes reswm dan haul pam y dylai hynny ddigwydd.
We would accept everything but, of course, for Barnett. What the Smith commission said was that Barnett should remain. I do not accept that at all in terms of the funding position of Wales. I am open to the idea that Wales should be funded in a Barnett-plus approach, but, until that is resolved, then it would not be wise for us to take on income tax powers—broad-ranging powers, of course, are proposed by the Smith commission, which are far broader than what has been proposed in the past, so we would have to consider what that would mean for the people of Wales. However, in terms of, for example, air passenger duty, it would be entirely unacceptable if Scotland were to get those powers, and Wales were not. There is no reason at all why that should be the case.
 
Cysylltiadau rhwng Cymru a Tsieina
Links Between Wales and China
 
13:34
Jocelyn DaviesBywgraffiadBiography
2. A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am gysylltiadau rhwng Cymru a Tsieina? OAQ(4)1995(FM)
2. Will the First Minister make a statement on links between Wales and China? OAQ(4)1995(FM)
 
13:34
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
We do have active links between Wales and China, across a broad range of areas, including business, tourism, education and culture.
Mae gennym ni gysylltiadau gweithredol rhwng Cymru a Tsieina, ar draws ystod eang o feysydd, gan gynnwys busnes, twristiaeth, addysg a diwylliant.
 
13:34
Jocelyn DaviesBywgraffiadBiography
Thank you, First Minister. Will you join me in condemning the practice of forced organ harvesting from prisoners in China, and what action can your Government take to support the international efforts to stop this appalling practice?
Diolch yn fawr, Brif Weinidog. A wnewch chi ymuno â mi i gondemnio'r arfer o gynaeafu organau gorfodol gan garcharorion yn Tsieina, a pha gamau all eich Llywodraeth eu cymryd i gefnogi'r ymdrechion rhyngwladol roi terfyn ar yr arfer erchyll hwn?
 
13:34
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Could I join the Member in expressing my great concern at this practice? We believe as a Government, of course, that any trade in organs, or forced organ donation, is abhorrent, and must end. It is, in any case, illegal in the UK to trade in organs. I understand that European Union directives require that all organs should be fully traceable, and so there should be no question of such organs arriving in Europe. Of course, we are aware of the campaign run by Doctors Against Forced Organ Harvesting and it is right, of course, that this issue should be raised in this Chamber quite properly, and, of course, we would join the UK Government in expressing our abhorrence at this practice.
A gaf i ymuno â'r Aelod i fynegi fy mhryder mawr am yr arfer hwn? Rydym yn credu fel Llywodraeth, wrth gwrs, bod unrhyw fasnach mewn organau, neu roi organau’n orfodol, yn wrthun, ac mae'n rhaid iddo ddod i ben. Beth bynnag, mae masnachu mewn organau yn anghyfreithlon yn y DU. Rwy’n deall bod cyfarwyddebau'r Undeb Ewropeaidd yn ei gwneud yn ofynnol y dylid gallu olrhain pob organ yn llawn, ac felly ni ddylai fod unrhyw gwestiwn o organau o'r fath yn cyrraedd Ewrop. Wrth gwrs, rydym ni’n ymwybodol o'r ymgyrch sy’n cael ei rhedeg gan Doctors Against Forced Organ Harvesting, ac mae'n iawn, wrth gwrs, y dylai'r mater hwn gael ei godi yn y Siambr hon yn gwbl briodol, ac, wrth gwrs, byddem yn ymuno â Llywodraeth y DU i fynegi ein hatgasedd tuag at yr arfer hwn.
 
13:35
William GrahamBywgraffiadBiography
May I join the First Minister and the previous speaker in condemning that abhorrent practice? I am very pleased to note that, last month, as part of Export Week, 11 Welsh companies took part in an international food and drink trade event with China. What is the First Minister doing to further promote those links?
A gaf i ymuno â'r Prif Weinidog a'r siaradwr blaenorol i gondemnio’r arfer ffiaidd hwnnw? Rwy'n falch iawn o nodi, y mis diwethaf, yn rhan o Wythnos Allforio, y cymerodd 11 o gwmnïau o Gymru ran mewn digwyddiad masnach bwyd a diod rhyngwladol gyda Tsieina. Beth mae'r Prif Weinidog yn ei wneud i hybu’r cysylltiadau hynny ymhellach?
 
13:35
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
China is very, very important to us as a food market. For example, it is a market where we have the ability to supply many products. In terms of the recent trade mission, I can say that as part of that a food and drink showcase was held in Shanghai last month, and there were enquiries for beer, cheese, preserves and, indeed, whisky, among other things. So, there is clearly a demand for Welsh produce in China.
Mae Tsieina yn bwysig iawn, iawn i ni fel marchnad fwyd. Er enghraifft, mae'n farchnad lle mae’r gallu gennym i gyflenwi llawer o gynhyrchion. O ran y daith fasnach ddiweddar, gallaf ddweud y cynhaliwyd sioe arddangos bwyd a diod Shanghai y mis diwethaf yn rhan o hynny, a chafwyd ymholiadau am gwrw, caws, cyffeithiau ac, yn wir, wisgi, ymhlith pethau eraill. Felly, mae'n amlwg bod galw am gynnyrch Cymreig yn Tsieina.
 
13:36
Rhodri Glyn ThomasBywgraffiadBiography
Brif Weinidog, rwyf yn croesawu’n fawr iawn eich datganiad mewn ymateb i gwestiwn gan Jocelyn Davies. Cawsom gyfarfod a noddais yma yn y Cynulliad yr wythnos diwethaf gyda meddygon a gwleidyddion sy’n gwrthwynebu’r modd y mae organau yn cael eu cymryd oddi wrth garcharorion yn Tsieina. A wnewch chi yn siŵr nad oes unrhyw gysylltiad rhwng ysbytai yng Nghymru a’r arfer hwn a hefyd nad oes cysylltiad rhwng unrhyw ganolfannau megis y canolfannau Confucius sy’n bodoli mewn rhai prifysgolion yng Nghymru a’r arfer hwn?
First Minister, I very much welcome your statement in response to the question from Jocelyn Davies. We had a meeting that I sponsored at the Assembly last week of doctors and politicians that oppose the way in which organs are taken from prisoners in China. Can you ensure that there is no contact between hospitals in Wales and this practice and also no contact between any centres such as the Confucius centres that exist in some universities in Wales and this practice?
 
13:36
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Fel y dywedais yn yr ateb blaenorol, mae system Ewropeaidd sy’n delio â hwn. Wrth gwrs, mae’n rhaid inni sicrhau nad oes unrhyw organau yn dod yn y modd hwn i Ewrop ac felly i Gymru. Mae systemau mewn lle ar draws Ewrop yn gyfan gwbl a dylai’r systemau hynny osgoi bod hyn yn digwydd yng Nghymru a gweddill Ewrop.
Well, as I said in my previous response, there is a European system that deals with issue. Of course, we need to ensure that no organs are bought into Europe and into Wales using these methods. The systems in place on a pan-European basis should ensure that this does not happen in Wales or in the rest of Europe.
 
Cwestiynau Heb Rybudd gan Arweinwyr y Pleidiau
Questions Without Notice from the Party Leaders
 
13:37
Y Llywydd / The Presiding OfficerBywgraffiadBiography
First this afternoon is the leader of Plaid Cymru, Leanne Wood.
Arweinydd Plaid Cymru, Leanne Wood, sydd gyntaf y prynhawn yma.
 
13:37
Leanne WoodBywgraffiadBiographyArweinydd Plaid Cymru / The Leader of Plaid Cymru
Diolch, Lywydd. First Minister, I note that you have repeatedly said that powers offered to Scotland in the light of the Smith commission should be offered to Wales. There is a big difference between being offered powers and then saying that you want powers. I heard what you said earlier in relation to the Barnett formula. I wonder whether you could be clear with us here this afternoon and with the people of Wales: do you want the Smith and Silk commissions’ recommendations implemented in full in relation to Wales or not?
Diolch, Lywydd. Brif Weinidog, sylwaf eich bod wedi dweud dro ar ôl tro y dylai’r pwerau a gynigiwyd i'r Alban yng ngoleuni comisiwn Smith gael eu cynnig i Gymru. Mae gwahaniaeth mawr rhwng cael cynnig pwerau ac yna dweud eich bod chi eisiau pwerau. Clywais yr hyn a ddywedasoch yn gynharach ynglŷn â fformiwla Barnett. Tybed a allech chi fod yn eglur gyda ni yma y prynhawn yma a chyda phobl Cymru: a ydych chi eisiau i argymhellion comisiynau Smith a Silk gael eu rhoi ar waith yn llawn o ran Cymru ai peidio?
 
13:37
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Yes, with one small exception, and that is that I would not want to see us take powers over income tax unless the issue of our funding is addressed.
Ydw, gydag un eithriad bach, sef na fyddwn i eisiau ein gweld ni’n cymryd pwerau dros dreth incwm oni bai bod mater ein cyllid yn cael ei ddatrys.
 
13:37
Leanne Wood