By continuing to use our site, you are agreeing for us to set a small number of cookies. Cookie policy

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :
Back to list View this page without hyperlinks
Cyfarfu’r Cynulliad am 13:30 gyda’r Llywydd (y Fonesig Rosemary Butler) yn y Gadair.
The Assembly met at 13:30 with the Presiding Officer (Dame Rosemary Butler) in the Chair.
 
13:30
Y Llywydd / The Presiding OfficerBywgraffiadBiography
Good afternoon. The National Assembly for Wales is now in session.
Prynhawn da. Dyma ddechrau trafodion Cynulliad Cenedlaethol Cymru.
 
Cwestiynau i’r Prif Weinidog
Questions to the First Minister
Yr Hawl i Bleidleisio (pobl 16 ac 17 oed)
The Right to Vote (16 and 17-year-olds)
 
13:30
1. Pa drafodaethau y mae Llywodraeth Cymru wedi'u cael ynghylch caniatáu i bobl 16 a 17 oed bleidleisio mewn refferendwm ar bwerau i amrywio trethi yng Nghymru yn y dyfodol? OAQ(4)1966(FM)
1. What discussions has the Welsh Government had with regard to allowing 16 and 17-year-olds the right to vote in a future referendum on tax-varying powers in Wales? OAQ(4)1966(FM)
 
13:30
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Such discussions would be needed if and when the Assembly agreed that there should be such a referendum. However, extending the franchise for elections generally seems to me to be something that we should now consider very carefully, given the fact that it has already been done in Scotland for the referendum there.
Byddai angen trafodaethau o'r fath os a phryd y byddai’r Cynulliad yn cytuno y dylid cynnal refferendwm o'r fath. Fodd bynnag, mae’n ymddangos i mi bod ymestyn yr etholfraint ar gyfer etholiadau yn gyffredinol yn rhywbeth y dylem ei ystyried yn ofalus iawn bellach, o ystyried y ffaith ei fod eisoes wedi ei wneud yn yr Alban ar gyfer y refferendwm yno.
 
13:30
Thank you for that answer. First Minister, it is important that we engage young people in the decisions affecting their lives. What action is the Welsh Government taking to encourage young people to learn about politics, democracy, governance and citizenship at school?
Diolch i chi am yr ateb yna. Brif Weinidog, mae'n bwysig ein bod yn cynnwys pobl ifanc yn y penderfyniadau sy'n effeithio ar eu bywydau. Pa gamau mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i annog pobl ifanc i ddysgu am wleidyddiaeth, democratiaeth, llywodraethu a dinasyddiaeth yn yr ysgol?
 
13:31
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
That is done primarily through the PSE, personal and social education, element of the curriculum. It forms part of the basic curriculum for all registered pupils at maintained schools. However, of course, as the Member will be aware, a curriculum review is in the midst of taking place, and we expect that that curriculum review will report in the earlier part of next year. Of course, PSE may well be part of the review that takes place.
Gwneir hynny’n bennaf trwy elfen ABCh, addysg bersonol a chymdeithasol, y cwricwlwm. Mae'n rhan o'r cwricwlwm sylfaenol i bob disgybl cofrestredig mewn ysgolion a gynhelir. Fodd bynnag, wrth gwrs, fel y bydd yr Aelod yn gwybod, mae adolygiad cwricwlwm wrthi’n cael ei gynnal, ac rydym yn disgwyl y bydd yr adolygiad cwricwlwm hwnnw’n adrodd yn ystod rhan gyntaf y flwyddyn nesaf. Wrth gwrs, mae'n bosibl y bydd ABCh yn rhan o'r adolygiad sy'n cael ei gynnal.
 
13:31
First Minister, I noticed there that you did not shut the door on the idea of lowering the voting age to 16. I have never been an advocate of lowering the voting age to 16 from 18, but in the vein of Gwyn Price’s question, if you do go any way down that line, you will have to ensure that there is adequate education about the system, and that younger people are fully knowledgeable of what is going on. So, will you agree that you will not go down the line of supporting voting for 16-year-olds without looking at all other aspects of education and politics in schools?
Brif Weinidog, rwy’n sylwi na wnaethoch chi gau'r drws ar y syniad o ostwng yr oedran pleidleisio i 16 oed. Nid wyf erioed wedi cefnogi gostwng yr oedran pleidleisio i 16 o 18, ond yn debyg i gwestiwn Gwyn Price, os byddwch chi’n dilyn y trywydd hwnnw i unrhyw raddau, bydd yn rhaid i chi sicrhau bod addysg briodol ar gael am y system, a bod pobl ifanc yn gwybod yn iawn beth sy'n digwydd. Felly, a wnewch chi gytuno na fyddwch chi’n dilyn y trywydd o gefnogi pleidleisiau i bobl ifanc 16 mlwydd oed heb ystyried pob agwedd arall ar addysg a gwleidyddiaeth mewn ysgolion?
 
13:32
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
I think that there are wider issues. Now that it has been established that 16-year-olds could vote in one referendum in Scotland, it is logically difficult to say that that should not be extended to all elections. That said, I think that there is a need now for a wider debate because, traditionally, being able to vote at a particular age has meant that that age has been seen as the age of majority or adulthood. So, there would have to be a further debate on top of moving ahead with votes for 16 and 17-year-olds as to whether, in fact, we would want the age of adulthood to be brought down as well.
Rwy’n credu bod materion ehangach yn bodoli. Gan ei fod wedi ei sefydlu bellach bod pobl ifanc 16 mlwydd oed wedi cael pleidleisio mewn un refferendwm yn yr Alban, mae'n rhesymegol anodd dweud na ddylai hynny gael ei ymestyn i bob etholiad. Wedi dweud hynny, rwy’n meddwl bod angen cael dadl ehangach bellach, oherwydd, yn draddodiadol, mae cael pleidleisio ar ôl cyrraedd oedran penodol wedi golygu bod yr oedran hwnnw wedi ei ystyried yn oedran y mwyafrif neu oedolaeth. Felly, byddai'n rhaid cael trafodaeth bellach yn ogystal â bwrw ymlaen gyda phleidleisiau i bobl ifanc 16 a 17 mlwydd oed ynghylch pa un a fyddem ni, mewn gwirionedd, eisiau i oedran oedolaeth gael ei ostwng hefyd. 
 
13:32
Mae pleidleisiau i bobl 16 a 17 oed wedi bod yn bolisi gan Blaid Cymru ers blynyddoedd mawr, ac mae’n dda i weld y pleidiau eraill yn awr yn dechrau sylweddoli mai dyna’r peth derbyniol i’w wneud. Fodd bynnag, mae’r modd y mae pobl yn cofrestru ar gyfer pleidleisio wedi bod yn newid, ac mae hynny wedi cyflwyno nifer o heriau. A ydych yn cytuno â mi, pe bai’r oedran pleidleisio yn cael ei ymestyn i bobl iau, y byddai angen ymgyrch debyg, efallai, i ymgyrch y ‘missing million’ yn yr Alban, pan fyddai’n dod i refferendwm posibl?
Votes for 16 and 17-year-olds has been a Plaid Cymru policy for many years, and it is good to see the other parties now starting to realise that it is the right thing to do. However, the way in which people register to vote has been changing, and that has introduced a number of challenges. Do you agree with me that, if the voting age were to be extended to younger age groups, there would be a need for a campaign similar, perhaps, to the 'missing million' campaign in Scotland, when it came to any possible referendum?
 
13:33
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Byddai. Nid oeddwn o blaid newid y system fel ag yr oedd; roeddwn yn meddwl ei bod yn gweithio’n ddigon da. Fodd bynnag, mae’n bwysig dros ben—ac rwy’n gwybod bod pawb yn y Siambr yn rhannu’r safbwynt hwn—fod pawb yn cofrestru i bleidleisio. Byddai hynny’n wir nid yn unig i’r rheini sy’n 16 neu’n 17 oed ond i bawb sydd â’r hawl i bleidleisio. Yr ofn sydd gyda fi, a rhai eraill, yw y bydd pobl yn cwympo allan o’r gofrestr, a bydd hynny’n meddwl bod llai o bobl â’r hawl i ddweud eu barn yn ystod etholiad.
There would. I was not in favour of changing the system as it stood; I thought that it worked quite well. However, it is very important—and I know that everyone in this Chamber would share this view—that everyone should be registered to vote. That would be true not only for 16 and 17-years-old but for everyone eligible to vote. What concerns me, and others, is that people will fall off the register, and that will mean that fewer people have the right to give their opinion via an election.
 
Brechiad y Frech Goch, Clwy’r Pennau a Rwbela
The Measles, Mumps and Rubella Vaccination
 
13:33
2. A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad ar y niferoedd sydd wedi cael brechiadau MMR yng Nghymru? OAQ(4)1957(FM)
2. Will the First Minister make a statement on the take-up of MMR vaccinations in Wales? OAQ(4)1957(FM)
 
13:34
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Yes, the take-up has improved. For example, by June of this year, 96.3% of two-year-olds had received their first dose of the MMR vaccine. All health boards reached the target, and uptake of the second dose by the age of five was 92.8%.
Gwnaf, mae'r nifer sydd wedi manteisio arno wedi gwella. Er enghraifft, erbyn mis Mehefin eleni, roedd 96.3% o blant dyflwydd oed wedi derbyn eu dos cyntaf o'r brechiad MMR. Cyrhaeddodd pob bwrdd iechyd y targed, a 92.8% yw’r nifer a gafodd yr ail ddos ​​erbyn iddynt gyrraedd pump oed.
 
13:34
Can I thank the First Minister for that response? I, like him, I am sure, am very pleased to see those numbers because that brings herd immunity into the system and should stop another measles epidemic like the one that we, unfortunately, suffered in Swansea, during which somebody died. Will the First Minister urge health boards to continue to promote take-up so that we can keep at that level of above 95%, which is so important?
A gaf i ddiolch i'r Prif Weinidog am yr ymateb yna? Rwyf fi, fel yntau, rwy’n siŵr, yn falch iawn o weld y niferoedd hynny gan fod hynny’n dod ag imiwnedd torfol i mewn i'r system a dylai hynny atal epidemig arall o’r frech goch fel yr un a ddioddefwyd gennym ni, yn anffodus, yn Abertawe, pryd y bu farw rhywun. A wnaiff y Prif Weinidog annog byrddau iechyd i barhau i hybu pobl i fanteisio ar y brechiadau hyn fel y gallwn gadw ar y lefel honno o fod yn uwch na 95%, sydd mor bwysig?
 
13:34
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Yes, the NHS delivery framework does include the need to ensure that 95% of children are fully immunised for all routine vaccinations, not just for MMR, by the age of four. We continue to work with Public Health Wales and the health boards to meet our programme for government commitment to eradicate the health problems caused by the three MMR viruses by increasing uptake further of the vaccination itself.
Ydy, mae fframwaith cyflawni’r GIG yn cynnwys yr angen i sicrhau bod 95% o blant yn cael eu himiwneiddio’n llawn ar gyfer yr holl frechiadau arferol, nid yn unig ar gyfer MMR, erbyn iddynt gyrraedd pedair oed. Rydym yn parhau i weithio gydag Iechyd Cyhoeddus Cymru a'r byrddau iechyd i fodloni ymrwymiad ein rhaglen lywodraethu i gael gwared â'r problemau iechyd a achosir gan y tri firws MMR trwy gynyddu ymhellach y nifer sy'n derbyn y brechiad ei hun.
 
13:35
First Minister, it is not just the MMR vaccine that is important, of course—there are a whole host of other vaccines that have targets to be achieved, one of which is the flu vaccination target for over-65s, which, unfortunately, has been missed so far in each of the past few years. It is particularly a concern given that the front-line NHS staff take-up of the flu vaccine is lower than the Welsh Government’s target as well. What action is your Government taking particularly to ensure that NHS staff have their flu vaccinations, where they have a front-line duty, and that older people in Welsh society have those flu vaccines, too?
Brif Weinidog, nid dim ond y brechiad MMR sy'n bwysig, wrth gwrs—ceir llu o frechiadau eraill sydd â thargedau i'w bodloni, ac un o'r rhain yw'r targed brechu rhag y ffliw ar gyfer pobl dros 65 oed, na fodlonwyd hyd yn hyn, yn anffodus, mewn unrhyw un o'r blynyddoedd diwethaf. Mae'n bryder arbennig o gofio bod nifer aelodau staff rheng flaen y GIG sy'n manteisio ar y brechiad ffliw yn is na tharged Llywodraeth Cymru hefyd. Pa gamau mae eich Llywodraeth yn eu cymryd yn benodol i sicrhau bod aelodau staff y GIG yn derbyn eu brechiadau ffliw, lle mae ganddynt ddyletswydd rheng flaen, a bod pobl hŷn yng nghymdeithas Cymru yn cael y brechiadau ffliw hynny hefyd?
 
13:35
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Well, the question is about MMR vaccination particularly, but, nevertheless, I will answer his question. I have seen in GPs’ surgeries and, indeed, in pharmacies a great deal of information being made available to people, informing them of the need to take up vaccination, particularly the elderly and those whose immune systems are compromised. I would expect local health boards to make sure that their staff are made as aware as possible of the advantages of the flu vaccination, in order for them to avoid any problems during the course of the winter.
Wel, mae'r cwestiwn yn ymwneud â brechiadau MMR yn benodol, ond, serch hynny, byddaf yn ateb ei gwestiwn. Rwyf wedi gweld mewn meddygfeydd teulu ac, yn wir, mewn fferyllfeydd, llawer iawn o wybodaeth ar gael i bobl, yn eu hysbysu am yr angen i fanteisio ar frechiadau, yn enwedig yr henoed a'r rhai y mae eu systemau imiwnedd mewn perygl. Byddwn yn disgwyl i fyrddau iechyd lleol wneud yn siŵr bod eu haelodau staff yn cael eu gwneud mor ymwybodol â phosibl o fanteision y brechiad ffliw, er mwyn iddynt osgoi unrhyw broblemau yn ystod y gaeaf.
 
Cwestiynau Heb Rybudd gan Arweinwyr y Pleidiau
Questions Without Notice from the Party Leaders
 
13:36
Y Llywydd / The Presiding OfficerBywgraffiadBiography
First this afternoon, the leader of the Welsh Liberal Democrats, Kirsty Williams.
Kirsty Williams, arweinydd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru, sydd gyntaf y prynhawn yma.
 
13:36
Kirsty WilliamsBywgraffiadBiographyArweinydd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru / The Leader of the Welsh Liberal Democrats
First Minister, would you agree with me that nobody should lose their sight from a treatable eye condition simply because their eye clinic is too busy to provide care within a clinically appropriate timescale?
Brif Weinidog, a fyddech chi’n cytuno â mi na ddylai unrhyw un golli ei olwg oherwydd cyflwr llygad y gellir ei drin dim ond oherwydd bod ei glinig llygaid yn rhy brysur i ddarparu gofal yn unol ag amserlen sy’n briodol yn glinigol?
 
13:36
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
I would, of course, expect people to get the appropriate treatment at the right time.
Byddwn, wrth gwrs, yn disgwyl i bobl i gael y driniaeth briodol ar yr amser iawn.
 
13:36
Kirsty WilliamsBywgraffiadBiography
Thank you, First Minister. I welcome that commitment. However, as you will know, last week’s RNIB Cymru report into the number of people going blind unnecessarily in Wales made some pretty stark reading. The number of patients waiting over 36 weeks for their first appointment had tripled in just two years, some clinics were reported as being overbooked by some 50%, and age-related macular degeneration patients are waiting up to six weeks to be seen, when your guidance is quite clear to local health boards that it should be no more than two. Could you outline why your Government is not able to provide the care that you say that you want to see?
Diolch yn fawr, Brif Weinidog. Croesawaf yr ymrwymiad hwnnw. Fodd bynnag, fel y gwyddoch, roedd adroddiad RNIB Cymru yr wythnos diwethaf ar nifer y bobl sy’n mynd yn ddall yn ddiangen yng Nghymru yn blaen iawn. Roedd nifer y cleifion sy'n aros dros 36 wythnos am eu hapwyntiad cyntaf wedi treblu mewn dim ond dwy flynedd, adroddwyd bod tua 50% yn ormod o leoedd wedi eu cadw mewn rhai clinigau, ac mae cleifion dirywiad macwlaidd sy'n gysylltiedig ag oedran yn aros hyd at chwe wythnos i gael eu gweld, pan fo eich canllawiau i fyrddau iechyd lleol yn gwbl eglur na ddylai fod yn fwy na phythefnos. A allech chi amlinellu pam na all eich Llywodraeth ddarparu'r gofal y dywedwch eich bod eisiau ei weld?
 
13:37
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
I have to say, first of all, that we do not necessarily accept the methodology in the RNIB report. It seems to be based on a very small sample. Nevertheless, in terms of the issue itself, we would expect the treatment to be made available. For example, if you look at wet macular degeneration, that is something that had no treatment in 2007. Now, of course, that treatment is available, and many, many people are now having their sight preserved as a result of the treatment that is available, and is being made available to them, in the Welsh NHS.
Mae’n rhaid i mi ddweud, yn gyntaf oll, nad ydym o reidrwydd yn derbyn y dull yn adroddiad yr RNIB. Mae'n ymddangos ei fod yn seiliedig ar sampl bychan iawn. Serch hynny, o ran y mater ei hun, byddem yn disgwyl i'r driniaeth fod ar gael. Er enghraifft, os edrychwch chi ar ddirywiad macwlaidd gwlyb, mae hynny'n rhywbeth nad oedd triniaeth ar ei gyfer yn 2007. Erbyn hyn, wrth gwrs, mae’r driniaeth honno ar gael, ac mae llawer iawn o bobl yn cadw eu golwg bellach o ganlyniad i'r driniaeth sydd ar gael, ac sy'n cael ei rhoi ar gael iddynt, yn y GIG yng Nghymru.
 
13:37
Kirsty WilliamsBywgraffiadBiography
I hear what you say about the small sample. It is the reason why your Deputy Minister was so dismissive of the report last week. However, the sample is no smaller than your college medical friends who advise you on the NHS, it seems. It is not the fault of people with eye conditions that, thankfully, because of medical advancements, we now have treatments that we were not able to use a number of years ago. We have to respond as a country, to make sure that people have access to those treatments. The fact here is that the testimony is from medical professionals working within the system, who are telling you that they are seeing people who have lost their sight because of a failure to respond appropriately. Would you commit today to working with the RNIB—not to dismiss its work—and with the professionals quoted in the report, and undertake a thorough review of ophthalmology services in Wales to ensure that, in future, not a single person will lose their sight unnecessarily?
Rwy’n deall yr hyn yr ydych chi’n ei ddweud am y sampl bychan. Dyna'r rheswm pam y gwnaeth eich Dirprwy Weinidog ddiystyru’r adroddiad yr wythnos diwethaf. Fodd bynnag, nid yw’r sampl ddim llai na’ch ffrindiau meddygol coleg sy’n eich cynghori chi ar y GIG, mae'n ymddangos. Nid bai pobl â chyflyrau llygaid yw hi, diolch byth, bod gennym, oherwydd datblygiadau meddygol, driniaethau erbyn hyn nad oeddem yn gallu eu defnyddio nifer o flynyddoedd yn ôl. Mae'n rhaid i ni ymateb fel gwlad, i wneud yn siŵr bod y triniaethau hynny ar gael i bobl. Y ffaith yma yw bod y dystiolaeth gan weithwyr proffesiynol meddygol sy'n gweithio yn y system, sy’n dweud wrthych chi eu bod yn gweld pobl sydd wedi colli eu golwg oherwydd methiant i ymateb yn briodol. A wnewch chi ymrwymo heddiw i weithio gyda'r RNIB—ac nid diystyru ei waith—a chyda'r gweithwyr proffesiynol a ddyfynnir yn yr adroddiad, a chynnal adolygiad trylwyr o wasanaethau offthalmoleg yng Nghymru er mwyn sicrhau, yn y dyfodol, na fydd yr un person yn colli ei olwg yn ddiangen?
 
13:38
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
We will, of course, work with the RNIB. While the report itself is unclear in terms of its methodology, we have a very good relationship with the RNIB, and we would want to ensure that, where people have the opportunity of having their sight preserved—or, indeed, of having the deterioration of their sight slowed—we work with them, and, indeed, with hospital ophthalmologists, to make sure that people have the right access to treatment at the right time. I think that the success that we are having with wet macular degeneration shows, in particular, how treatment, as soon as it is made available, is rolled out within the Welsh NHS.
Byddwn, wrth gwrs, yn gweithio gyda'r RNIB. Er bod yr adroddiad ei hun yn aneglur o ran ei ddull, mae gennym berthynas dda iawn gyda'r RNIB, a byddem eisiau sicrhau, lle mae pobl yn cael y cyfle i gadw eu golwg—neu, yn wir, arafu dirywiad eu golwg—ein bod yn gweithio gyda nhw, ac, yn wir, gydag offthalmolegwyr ysbytai, i wneud yn siŵr bod y driniaeth gywir ar gael ar yr amser iawn. Rwy’n credu bod y llwyddiant yr ydym ni’n ei gael gyda dirywiad macwlaidd gwlyb, yn arbennig, yn dangos sut mae triniaeth, cyn gynted ag y bydd ar gael, yn cael ei chyflwyno yn y GIG yng Nghymru.
 
13:39
Y Llywydd / The Presiding OfficerBywgraffiadBiography
I call the leader of the opposition, Andrew R. T. Davies.
Galwaf ar arweinydd yr wrthblaid, Andrew R.T. Davies.
 
13:39
Andrew R.T. DaviesBywgraffiadBiographyArweinydd yr Wrthblaid / The Leader of the Opposition
First Minister, you and I will disagree over the method with which your Government has supported Cardiff Airport: by going in and buying it. However, I think that we would all be very disappointed with the news last week that Lufthansa is withdrawing its route to Düsseldorf, on the back of, obviously, the Glasgow route being discontinued, the decline in passenger numbers by 7%, and the rather hasty departure of the chief executive at the end of August. Can you tell us what your take is on the current position that Cardiff Airport finds itself in?
Brif Weinidog, byddwch chi a minnau’n anghytuno am y ffordd y mae eich Llywodraeth wedi cefnogi Maes Awyr Caerdydd: trwy fynd i mewn a’i brynu. Fodd bynnag, rwy’n meddwl y bydd pob un ohonom ni’n siomedig iawn gyda'r newyddion yr wythnos diwethaf bod Lufthansa yn tynnu ei lwybr i Düsseldorf yn ôl, yn dilyn, yn amlwg, rhoi terfyn ar y llwybr i Glasgow, y gostyngiad o 7% i nifer y teithwyr ac ymadawiad ar frys braidd y prif weithredwr ddiwedd mis Awst. A allwch chi ddweud wrthym beth yw eich barn ar y sefyllfa bresennol y mae Maes Awyr Caerdydd yn canfod ei hun ynddi?
 
13:40
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
The first thing I can say to the leader of the opposition is that Lufthansa does not run the Cardiff to Düsseldorf route; it is run by Germanwings. I know that the airport has been in discussion with Germanwings, I believe this morning, and it is looking to see how the route can be preserved. The issue with the route is the aircraft, not the sustainability of the route. We have to accept that there will be times when routes start and then come to an end. What we are looking for is a steady increase in the number of passengers using the airport. It will dip during the course of the winter, as it always has, particularly in November and December. We know that passenger satisfaction has increased enormously. We are very optimistic about the airport’s medium to long-term future.
Y peth cyntaf y gallaf ei ddweud wrth arweinydd yr wrthblaid yw mai nad Lufthansa sy’n rhedeg y llwybr o Gaerdydd i Düsseldorf; fe’i rhedir gan Germanwings. Gwn fod y maes awyr wedi bod mewn trafodaethau gyda Germanwings, y bore yma rwy’n credu, ac mae'n edrych i weld sut y gellir cadw’r llwybr. Y broblem gyda'r llwybr yw’r awyren, nid cynaliadwyedd y llwybr. Mae'n rhaid i ni dderbyn y bydd adegau pan fydd llwybrau yn cychwyn ac yna'n dod i ben. Yr hyn yr ydym ni’n chwilio amdano yw cynnydd cyson i nifer y teithwyr sy'n defnyddio'r maes awyr. Bydd yn gostwng yn ystod y gaeaf, fel y mae wedi ei wneud erioed, yn enwedig ym mis Tachwedd a mis Rhagfyr. Rydym yn gwybod bod boddhad teithwyr wedi cynyddu'n aruthrol. Rydym yn obeithiol iawn ynghylch dyfodol y maes awyr yn y tymor canol i’r tymor hir.
 
13:40
Andrew R.T. DaviesBywgraffiadBiography
First Minister, I agree with you that money has been spent on the terminal building and there is a better passenger experience going through the airport, but, regrettably, there are substantial negatives coming from the airport, month in month out, in relation to routes and route accessibility with precious few new routes being announced—although I take the point, with Ryanair, for example, announcing a once-a-week flight out to Tenerife. The Welsh Government has invested considerable sums of money in the airport, if you take the purchase price of £52 million, the loan of £10 million, and, in the budget that will be debated this afternoon, there is another £3.5 million for route development. As the only shareholder of that airport, where can you expect us to be looking to for the future of Cardiff Airport in 12 months’ time: a greater number of passengers, a larger diversification of routes, or what?
Brif Weinidog, rwy’n cytuno â chi bod arian wedi ei wario ar adeilad y derfynfa a bod gwell profiad i deithwyr sy’n mynd drwy'r maes awyr, ond, yn anffodus, ceir agweddau negyddol sylweddol yn gysylltiedig â’r maes awyr, fis ar ôl mis, o ran llwybrau a hygyrchedd llwybr a phrin iawn yw’r llwybrau newydd sy’n cael eu cyhoeddi—er fy mod i’n derbyn y pwynt, gyda Ryanair, er enghraifft, yn cyhoeddi taith unwaith yr wythnos allan i Tenerife. Mae Llywodraeth Cymru wedi buddsoddi symiau sylweddol o arian yn y maes awyr, os cymerwch chi’r pris prynu o £52 miliwn, y benthyciad o £10 miliwn, ac, yn y gyllideb a fydd yn cael ei thrafod y prynhawn yma, ceir £3.5 miliwn arall ar gyfer datblygu llwybrau. Fel yr unig gyfranddaliwr yn y maes awyr hwnnw, i le allwch chi ddisgwyl i ni fod yn edrych o ran dyfodol Maes Awyr Caerdydd ymhen blwyddyn: nifer uwch o deithwyr, mwy o arallgyfeirio llwybrau, neu beth?
 
13:41
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Both. A larger number of passengers, and the airport will not lose money this year as it did in the previous financial year. That is a start. I think the strength of the airport lies in particular in long-haul flights. Bristol Airport has been very successful in short-haul flights and business flights. It would be very difficult to take Bristol on, if I can put it that way, in that regard. However, we do have great advantages over Bristol in terms of long-haul flights, the length of the runway, the 24-hour operation that we have, and also the ability to widen the runway to take a fully laden A380. So, that is where the advantages will come for us in the future. I think it fair to say—and I repeat what I have said before—that, while we are at the moment the only shareholder in the airport, that does not mean that we would not want to introduce private investment in the future. That is something that we will continue to have discussions about with potential investors.
Y ddau. Nifer fwy o deithwyr, ac ni fydd y maes awyr yn colli arian eleni fel y gwnaeth yn y flwyddyn ariannol flaenorol. Mae hynny’n ddechrau. Rwy'n credu mai teithiau pell yw cryfder penodol y maes awyr. Mae Maes Awyr Bryste wedi bod yn llwyddiannus iawn o ran teithiau byr a theithiau busnes. Byddai'n anodd iawn cystadlu â Bryste, os gallaf ei roi felly, yn hynny o beth. Fodd bynnag, mae gennym fanteision mawr dros Fryste o ran teithiau pell, hyd y rhedfa, y gweithrediad 24 awr sydd gennym ni, a hefyd y gallu i lydanu’r rhedfa i dderbyn A380 â llwyth lawn. Felly, dyna o ble y bydd y manteision yn dod i ni yn y dyfodol. Rwy'n credu ei bod yn deg dweud—ac rwy’n ailadrodd yr hyn yr wyf wedi ei ddweud o'r blaen—er mai ni yw’r unig gyfranddaliwr yn y maes awyr ar hyn o bryd, nid yw hynny'n golygu na fyddem yn dymuno cyflwyno buddsoddiad preifat yn y dyfodol. Mae hynny'n rhywbeth y byddwn yn parhau i gael trafodaethau yn ei gylch gyda darpar fuddsoddwyr.
 
13:42
Andrew R.T. DaviesBywgraffiadBiography
First Minister, 12 months ago, we came forward with our own blueprint for the airport because, in fairness, I always think, in opposition, if you are prepared to criticise, you have to offer an alternative. Everyone who read the blueprint we put forward said that it was a sensible business plan for taking Cardiff Airport forward. The Scottish Government, for example, at Prestwick has just signed up to an agreement with the Trump organisation, which has a big commercial interest in Scotland, to partner the Scottish Government in running the airport at Prestwick. Is it the intention now that, in the next 12 months, we will see the transatlantic routes that have been talked of at great length out of Cardiff Airport? Will we also see other investors investing in Cardiff Airport, because it is nearly two years since the Welsh Government purchased that airport, or is it your intention to be the sole shareholder of the airport?
Brif Weinidog, flwyddyn yn ôl, cyflwynasom ein glasbrint ei hunain ar gyfer y maes awyr, oherwydd, a bod yn deg, rwyf bob amser yn meddwl, yn yr wrthblaid, os ydych chi’n barod i feirniadu, mae’n rhaid i chi gynnig dewis arall. Dywedodd pawb a ddarllenodd y glasbrint a gyflwynwyd gennym ei fod yn gynllun busnes synhwyrol ar gyfer symud Maes Awyr Caerdydd yn ei flaen. Mae Llywodraeth yr Alban, er enghraifft, newydd lofnodi cytundeb gyda sefydliad Trump yn Prestwick, sydd â buddiant masnachol mawr yn yr Alban, i fod yn bartner i Lywodraeth yr Alban yn y gwaith o redeg y maes awyr yn Prestwick. Ai’r bwriad nawr, yn ystod y flwyddyn nesaf, yw y byddwn yn gweld y llwybrau trawsiwerydd y soniwyd amdanynt yn fanwl iawn yn mynd allan o Faes Awyr Caerdydd? A fyddwn ni hefyd yn gweld buddsoddwyr eraill yn buddsoddi ym Maes Awyr Caerdydd, oherwydd mae bron i ddwy flynedd ers i Lywodraeth Cymru brynu’r maes awyr hwnnw, neu ai eich bwriad yw bod yn unig gyfranddaliwr y maes awyr?
 
13:43
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
‘No’ is the answer to that. We would not want to be in a position where we lost control of the airport. I have to say to the leader of the opposition that we did not actively seek the purchase of the airport; it was offered to us somewhat out of the blue. It was made clear to us that it was being offered to us and that it would not be sold to another private company. So, the opportunity was there for us and a decision had to be taken quickly. However, what we want to see is for private investors to come in to the airport, for them to buy shares in the airport. We want to work with private investors in that way, and there is interest there at the moment, in terms of forming a public-private partnership with a view to developing the airport in the future. With the transatlantic routes, I would caution against that being a holy grail. New York, for example, is a difficult route to run because New York does not have a hub airport in the same way as Dubai is a hub airport, or Singapore is a hub airport. New York has at least three different airports that airlines fly into. We have to be careful in terms of the routes that we would seek to support, and to ensure that, where we look to support long-haul international routes, they are to hub airports, to attract more passengers who will want to travel beyond the hub.
'Nage' yw'r ateb i hynny. Ni fyddem eisiau bod mewn sefyllfa lle byddem yn colli rheolaeth dros y maes awyr. Mae'n rhaid i mi ddweud wrth arweinydd yr wrthblaid nad aethom ni ati’n weithredol i geisio prynu'r maes awyr; fe’i cynigiwyd i ni heb fawr o rybudd. Fe’i gwnaed yn eglur i ni ei fod yn cael ei gynnig i ni ac na fyddai'n cael ei werthu i gwmni preifat arall. Felly, roedd y cyfle ar gael i ni a bu’n rhaid gwneud penderfyniad yn gyflym. Fodd bynnag, yr hyn yr ydym ni’n dymuno ei weld yw bod buddsoddwyr preifat yn dod i mewn i'r maes awyr, ac yn prynu cyfranddaliadau yn y maes awyr. Rydym ni eisiau gweithio gyda buddsoddwyr preifat yn y modd hwnnw, a cheir diddordeb yno ar hyn o bryd, o ran ffurfio partneriaeth cyhoeddus-preifat gyda'r bwriad o ddatblygu'r maes awyr yn y dyfodol. O ran y llwybrau trawsiwerydd, byddwn yn rhybuddio yn erbyn hynny fel greal sanctaidd. Mae Efrog Newydd, er enghraifft, yn llwybr anodd ei redeg gan nad oes gan Efrog Newydd faes awyr canolbwynt yn yr un ffordd ag y mae Dubai yn faes awyr canolbwynt, neu y mae Singapore yn faes awyr canolbwynt. Ceir o leiaf tri gwahanol faes awyr yn Efrog Newydd y mae cwmnïau hedfan yn hedfan iddynt. Mae'n rhaid i ni fod yn ofalus o ran y llwybrau y byddem yn ceisio eu cefnogi, ac i sicrhau, pan ein bod yn ceisio cefnogi llwybrau rhyngwladol pell, eu bod i feysydd awyr canolbwynt, er mwyn denu mwy o deithwyr a fydd eisiau teithio y tu hwnt i'r canolbwynt.
 
13:44
Y Llywydd / The Presiding OfficerBywgraffiadBiography
We now move to the leader of Plaid Cymru, Leanne Wood.
Symudwn nawr at arweinydd Plaid Cymru, Leanne Wood.
 
13:44
Leanne WoodBywgraffiadBiographyArweinydd Plaid Cymru / The Leader of Plaid Cymru
Last week, I asked you, First Minister, whether you supported parity with Scotland in terms of finance for Wales, and, if you did, whether you would be seeking to secure a commitment in Labour’s 2015 election manifesto to provide an additional £1.2 billion to Wales. You did not answer that question on ‘Question Time’ on Thursday. Would you like to answer it now?
Gofynnais i chi yr wythnos diwethaf, Brif Weinidog, a ydych chi’n cefnogi cydraddoldeb â'r Alban o ran cyllid i Gymru, ac, os ydych chi, a fyddech chi’n ceisio sicrhau ymrwymiad ym maniffesto’r Blaid Lafur yn etholiad 2015 i ddarparu £1.2 biliwn ychwanegol i Gymru. Ni wnaethoch chi ateb y cwestiwn hwnnw ar 'Question Time' ddydd Iau. A hoffech chi ei ateb nawr?
 
13:45
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
I do not know where that £1.2 billion comes from. What we know is that there is all-party agreement that the Holtham commission identified £300 million, and that is what we say is the shortfall. I expect that shortfall to be addressed; I expect my party to address that shortfall. However, as I said to the leader of Plaid Cymru, there is a contradiction, is there not, in saying on the one hand that Wales is owed £1.2 billion and, on the other, saying that Wales should be independent and therefore get no money at all from Westminster?
Nid wyf yn gwybod o ble mae’r £1.2 biliwn yn dod. Yr hyn yr ydym ni yn ei wybod yw bod cytundeb trawsbleidiol bod comisiwn Holtham wedi nodi £300 miliwn, a dyna rydym ni’n ei ddweud yw’r diffyg. Rwy'n disgwyl i’r diffyg hwnnw gael sylw; rwy’n disgwyl i’m plaid i roi sylw i'r diffyg hwnnw. Fodd bynnag, fel y dywedais wrth arweinydd Plaid Cymru, mae gwrth-ddweud, onid oes, wrth ddweud ar y naill law bod £1.2 biliwn yn ddyledus i Gymru ac, ar y llaw arall, dweud y dylai Cymru fod yn annibynnol ac felly peidio â chael unrhyw arian o gwbl gan San Steffan?
 
13:45
First Minister, £1.2 billion would provide to Wales the same level of per-head funding as they get in Scotland; it is what parity with Scotland actually means. On 14 September, you said:
Brif Weinidog, byddai £1.2 biliwn yn darparu i Gymru yr un lefel o gyllid fesul pen ag y maen nhw’n ei gael yn yr Alban; dyna beth mae cydraddoldeb â'r Alban yn ei olygu mewn gwirionedd. Ar 14 Medi, dywedasoch chi:
 
‘What is on offer [to Scotland] should be offered to Wales. There is no reason why Wales should be treated separately to Scotland’.
Dylai’r hyn sy’n cael ei gynnig [i'r Alban] gael ei gynnig i Gymru. Nid oes unrhyw reswm pam y dylai Cymru gael ei thrin ar wahân i'r Alban.
 
I agree—there is no reason why Wales should be treated separately to Scotland. So, if financial parity does not mean an extra £1.2 billion—that is an extra £1.2 billion for investment in public services and our economy—then what exactly does equality with Scotland mean, First Minister?
Rwy’n cytuno—nid oes unrhyw reswm pam y dylai Cymru gael ei thrin ar wahân i'r Alban. Felly, os nad yw cydraddoldeb ariannol yn golygu £1.2 biliwn yn ychwanegol—hynny yw,£1.2 biliwn yn ychwanegol i’w fuddsoddi mewn gwasanaethau cyhoeddus a'n heconomi—yna beth yn union mae cydraddoldeb â'r Alban yn ei olygu, Brif Weinidog?
 
13:46
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
As the Holtham commission identified, and as your party accepted, it is to the tune of £300 million per year. I do not know where the £1.2 billion a year figure comes from; I have not seen the figures that back that up. Bear in mind as well that Scotland has more devolved responsibilities than Wales. It is inevitable then that Scotland will get more money, because Scotland has criminal justice functions, for example. What is important is that Wales receives the right level of funding per head, and we know that Holtham’s work showed that that level of funding per head amounts to some £300 million. Unless she can provide the figures that show that Holtham is wrong and that her party is right, clearly, we are never going to get to a position where we can discuss this.
Fel y nododd comisiwn Holtham, ac fel y derbyniodd eich plaid chi, mae’n gyfanswm o £300 miliwn y flwyddyn. Nid wyf yn gwybod o ble mae'r ffigur o £1.2 biliwn y flwyddyn yn dod; nid wyf wedi gweld y ffigurau sy'n cefnogi hynny. Cofiwch hefyd bod gan yr Alban fwy o gyfrifoldebau datganoledig na Chymru. Mae'n anochel felly y bydd yr Alban yn cael mwy o arian, gan fod gan yr Alban swyddogaethau cyfiawnder troseddol, er enghraifft. Yr hyn sy'n bwysig yw bod Cymru’n derbyn y lefel gywir o gyllid fesul pen, a gwyddom fod gwaith Holtham yn dangos bod y lefel honno o gyllid fesul pen yn dod i tua £300 miliwn. Oni bai y gall hi ddarparu'r ffigurau sy'n dangos bod Holtham yn anghywir a bod ei phlaid hi’n iawn, yn amlwg, nid ydym ni byth yn mynd i fod mewn sefyllfa lle y gallwn drafod hyn.
 
13:47
First Minister, it is per-head funding that I am talking about. Whose side are you on with this? It does not sound like you have given any thought at all as to what parity with Scotland actually means. You have failed to secure fair funding. When BBC Wales interviewed your leader about the Barnett formula, your party leader said, ‘I will look at it’. Have you made any serious representations to him? Has he made any serious commitments to you? Does this not really just reflect the fact that you run a Labour party branch office here in Wales, and that you have failed to stand up for the people of Wales on funding?
Brif Weinidog, cyllid fesul pen rwy’n sôn amdano. Ar ochr pwy ydych chi yn hyn o beth? Nid yw'n swnio fel eich bod wedi rhoi unrhyw ystyriaeth o gwbl i’r hyn y mae cydraddoldeb gyda'r Alban yn ei olygu mewn gwirionedd. Rydych chi wedi methu â sicrhau cyllid teg. Pan gyfwelodd BBC Wales eich arweinydd am fformiwla Barnett, dywedodd arweinydd eich plaid, 'Byddaf yn edrych arno'. A ydych chi wedi gwneud unrhyw sylwadau o bwys iddo? A yw ef wedi gwneud unrhyw ymrwymiadau o bwys i chi? Onid yw hynny, mewn gwirionedd, yn adlewyrchu'r ffaith mai dim ond rhedeg swyddfa gangen y blaid Lafur yr ydych chi yma yng Nghymru, a’ch bod wedi methu â sefyll dros bobl Cymru o ran cyllid?
 
13:47
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
I am sure that the Member opposite will seek the support of her own leader, Nicola Sturgeon, because she spends more time with the Scottish National Party than she does in Wales. [Laughter.] The reality is that we have said very clearly that we will address the issue of Wales’s underfunding, but it comes back to the point that I made earlier on, and that is that her party’s objective is that Wales gets nothing at all from Whitehall or Westminster. If her party took the view that it did not want to pursue independence any more, her argument would have more weight, if I may put it that way. However, you cannot say that, on the one hand, ‘We want independence and no money from Whitehall’, while at the same time arguing that you want £1.2 billion extra from Whitehall. It is independence or not; you need to make your mind up.
Rwy’n siŵr y bydd yr Aelod gyferbyn yn gofyn am gefnogaeth ei harweinydd ei hun, Nicola Sturgeon, gan ei bod yn treulio mwy o amser gyda Phlaid Genedlaethol yr Alban nag y mae yng Nghymru. [Chwerthin.] Y gwir amdani yw ein bod wedi dweud yn eglur iawn y byddwn yn mynd i'r afael â'r mater o danariannu Cymru, ond mae'n dod yn ôl at y pwynt a wneuthum yn gynharach, sef mai amcan ei phlaid hi yw bod Cymru'n cael dim byd o gwbl gan Whitehall na San Steffan. Pe byddai ei phlaid yn cymryd y farn nad oedd eisiau mynd ar drywydd annibyniaeth mwyach, byddai mwy o bwys i’w dadl, os caf ei roi felly. Fodd bynnag, ni allwch chi ddweud, ar y naill law, 'Rydym ni eisiau annibyniaeth a dim arian gan Whitehall', gan ddadlau ar yr un pryd eich bod eisiau £1.2 biliwn ychwanegol gan Whitehall. Annibyniaeth neu ddim annibyniaeth yw hi; mae angen i chi benderfynu.
 
13:48
Y Llywydd / The Presiding OfficerBywgraffiadBiography
Thank you. We now move back to questions on the order paper.
Diolch. Symudwn yn ôl at y cwestiynau ar y papur trefn nawr.
 
Cronfa Byw’n Annibynnol
The Independent Living Fund
 
13:48
3. Pa gamau sy'n cael eu cymryd i roi cyhoeddusrwydd i'r ymgynghoriad ar ddyfodol y Gronfa Byw’n Annibynnol yng Nghymru? OAQ(4)1958(FM)
3. What action is being taken to publicise the consultation on the future of the Independent Living Fund in Wales? OAQ(4)1958(FM)
 
13:48
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Rydym wedi rhoi llythyr gwybodaeth i’r gronfa byw’n annibynnol ac awdurdodau lleol yng Nghymru ei hala i’w cleientiaid. Mae’n amlinellu sut mae’r ymgynghoriad yn gweithio, gan nodi ei gyfeiriad ar wefan Llywodraeth Cymru a manylion ynghylch sut i ofyn am gopi os mai dyna yw dymuniad yr unigolyn.
We provided the independent living fund and local authorities in Wales with an information letter to send to their clients. It outlined how the consultation would work, where it was available on the Welsh Government’s website and details of how to request a copy should recipient’s wish to receive this.
 
13:49
Diolch am eich ymateb, Brif Weinidog. Mae’r rhai sy’n cael cymorth o’r ILF a’u gofalwyr, sydd yn aml â phŵer twrnai dros faterion eu hanwyliaid, wedi bod yn pryderu am ddyfodol yr ILF yng Nghymru ers i Lywodraeth San Steffan gyhoeddi ei chau o Fehefin 2015. Brif Weinidog, a wnewch chi roi sicrwydd y bydd pontio di-dor gan yr ILF i’w chynllun olynol yng Nghymru fel na fydd oedi a gofid diangen yn digwydd? A wnewch chi hefyd roi sicrwydd i dderbynwyr yr ILF a’u gofalwyr y bydd eu lleisiau’n cael eu clywed yn ystod ymgynghoriad Llywodraeth Cymru?
Thank you for your response, First Minister. Those benefiting from the ILF and their carers, who often have power of attorney over their loved ones’ matters, have been concerned about the future of ILF in Wales since the Westminster Government announced the fund’s closure from June 2015. First Minister, can you give us an assurance that there will be continuity between the ILF and it successor scheme in Wales so that there should be no delay or unnecessary anxieties caused? Will you also assure recipients of ILF and their carers that their voices will be heard during the Welsh Government consultation?
 
13:49
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Wrth gwrs, gallaf ddeall pam mae yna ofid ar ôl y datganiad a gafodd ei wneud. Rydym wedi ymrwymo fel Llywodraeth i sicrhau bod trefniadau yn eu lle mewn amser da er mwyn sicrhau bod cefnogaeth yno pan fydd y gronfa yn cau, er mwyn sicrhau bod pobl yn gallu parhau i fyw yn annibynnol yn y gymuned. Felly, mae ymgynghoriad yn cymryd lle, ac rydym am sicrhau nid yn unig bod unigolion yn cael cyfle i ddweud eu barn, ond bod y cyrff sy’n cynrychioli pobl yn gallu gwneud hynny hefyd.
Of course, I can understand why there is concern after the statement that was made on the matter. We as a Government are committed to ensuring that arrangements will in place in good time in order to ensure that the support is there when the fund closes, so that people can continue to live independently in the community. Therefore, a consultation is taking place, and we wish to ensure not only that individuals have the opportunity to give their views, but that representative bodies can also make their views known.
 
13:50
Good afternoon, First Minister. This, of course, is about the devolution of responsibility, about who decides how financial support for people with a particular sort of disability is spent, and how that financial support articulates the needs of individuals. Therefore, regardless of which of the schemes is supported by the consultation responses in the end, can you guarantee that the money that comes from the UK will go into that scheme in its entirety?
Prynhawn da, Brif Weinidog. Mae hyn, wrth gwrs, yn ymwneud â datganoli cyfrifoldeb, ynghylch pwy sy'n penderfynu sut mae cymorth ariannol i bobl â math penodol o anabledd yn cael ei wario, a sut mae'r cymorth ariannol hwnnw’n mynegi anghenion unigolion. Felly, waeth pa un o'r cynlluniau sy’n cael ei gefnogi gan yr ymatebion i'r ymgynghoriad yn y pen draw, a allwch chi sicrhau y bydd yr arian a ddaw oddi wrth y DU yn mynd i mewn i'r cynllun hwnnw yn ei gyfanrwydd?
 
13:51
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
That is our intention. We want to make sure that the scheme is fully financed. The UK Government is to transfer £20.4 million in the next financial year, based on the estimated number of recipients as at 30 June next year. The difficulty is, of course, what happens in future years, because that will be subject to future spending rounds.
Dyna yw ein bwriad. Rydym ni eisiau gwneud yn siŵr bod y cynllun yn cael ei ariannu’n llawn. Bydd Llywodraeth y DU yn trosglwyddo £20.4 miliwn yn y flwyddyn ariannol nesaf, yn seiliedig ar nifer y derbynwyr a amcangyfrifir ar 30 Mehefin y flwyddyn nesaf. Yr anhawster, wrth gwrs, yw’r hyn a fydd yn digwydd yn y blynyddoedd i ddod, gan y bydd hynny'n ddarostyngedig i gylchoedd gwariant y dyfodol.
 
13:51
Lindsay WhittleBywgraffiadBiography
First Minister, on 14 October, in this Chamber, you rightly complained that the UK Government devolves welfare issues, such as the independent living fund, without serious consideration of budget allocations. You have mentioned £20.4 million, but we are unclear what will happen in the future. Can you tell us, therefore, whether you or any of your officials have had any meetings with UK Ministers on this issue to fight the corner for Wales?
Brif Weinidog, ar 14 Hydref, yn y Siambr hon, gwnaethoch gwyno, a hynny’n iawn, bod Llywodraeth y DU yn datganoli materion lles, fel y gronfa byw'n annibynnol, heb ystyriaeth o ddifrif o ddyraniadau cyllideb. Rydych chi wedi crybwyll £20.4 miliwn, ond rydym yn ansicr o’r hyn a fydd yn digwydd yn y dyfodol. A allwch chi ddweud wrthym, felly, pa un a ydych chi neu unrhyw un o'ch swyddogion wedi cael unrhyw gyfarfodydd gyda Gweinidogion y DU ar y mater hwn i bledio achos Cymru?
 
13:51
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
This was something, of course, that was thrown at us; we did not ask for it. Therefore, this is something that the UK Government decided to transfer. With council tax benefits, of course, it skimmed money off the top before giving it to us. Our view is that this is not something that we would have sought as a Government; nevertheless, we have a duty and we want to ensure that we hold ourselves to this duty to make sure that people in Wales are not frightened by the announcement that has been made. We intend to make sure, as best we can, that the new arrangements are fully funded.
Roedd hyn yn rhywbeth, wrth gwrs, a daflwyd atom ni; ni wnaethom ofyn amdano. Felly, mae hyn yn rhywbeth y penderfynodd Llywodraeth y DU ei drosglwyddo. O ran budd-daliadau’r dreth gyngor, wrth gwrs, sgimiodd arian oddi ar y top cyn ei roi i ni. Rydym ni o’r farn nad yw hyn yn rhywbeth y byddem wedi gofyn amdano fel Llywodraeth; er hynny, mae’n ddyletswydd arnom ac rydym ni eisiau sicrhau ein bod yn cyflawni’r ddyletswydd hon i wneud yn siŵr nad yw pobl yng Nghymru yn cael eu dychryn gan y cyhoeddiad a wnaed. Rydym yn bwriadu gwneud yn siŵr, hyd eithaf ein gallu, bod y trefniadau newydd yn cael eu hariannu'n llawn.
 
13:52
Brif Weinidog, mae’r cynllun hwn wedi ei gau ers 2007, i bob pwrpas, i ymgeiswyr newydd. Rwy’n deall eich bod yn ymgynghori, ond mae angen penderfynu ai Llywodraeth Cymru fydd yn gweithredu’r cynllun neu lywodraeth leol, fel yn Lloegr. Fodd bynnag, mae’r achos busnes ar hyn o bryd wedi ei gyfyngu i bobl sydd yn y cynllun yn barod. Beth ydych yn ei wneud o ran ystyried y bobl hynny sydd wedi cael eu cau allan o’r cynllun ers 2007?
First Minister, this scheme has been closed since 2007, to all intents and purposes, to new applicants. I understand that you are consulting on this, but there is a decision to be taken as to whether it is Welsh Government that will operate the scheme, or local government, as is the case in England. However, the business case at present is restricted to those who are already within the scheme. What are you doing in terms of considering those who have been excluded from the scheme since 2007?
 
13:52
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Mae’n rhaid inni sicrhau bod digon o arian ar gael er mwyn cefnogi pobl sydd wedi derbyn cefnogaeth hyd yma. Mae’n anodd dros ben, wrth gofio faint sydd wedi cael ei drosglwyddo i ni fel Llywodraeth, i weld sut y gallwn ehangu’r cynllun heb fod mwy o arian yn dod o Whitehall, ac nid felly y mae’r sefyllfa ar hyn o bryd.
We must ensure that sufficient funding is available to support those people who have been supported to date. It is very difficult, bearing in mind the amount transferred to us as a Government, to see how we can expand the scheme without additional funding from Whitehall, and that is not the case at present.
 
Brecwast Ysgol am Ddim
Free School Breakfasts
 
13:53
Rhun ap IorwerthBywgraffiadBiography
4. A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad ynglŷn â dyfodol brecwast ysgol am ddim? OAQ(4)1965(FM)
4. Will the First Minister make a statement on the future of free school breakfasts? OAQ(4)1965(FM)
 
13:53
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
O dan ddarpariaethau Deddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013, mae gofyn bod awdurdodau lleol yn cynnig brecwast am ddim ar bob diwrnod ysgol i ddisgyblion mewn ysgolion cynradd y maen nhw’n eu cynnal. Mae’r arian yn cael ei roi drwy’r grant cynnal refeniw.
Under provisions in the School Standards and Organisation (Wales) Act 2013, local authorities are required to provide free breakfast on each school day for pupils at a primary school it maintains. The money is provided through the revenue support grant.
 
13:53
Rhun ap IorwerthBywgraffiadBiography
Diolch yn fawr i chi. Mae’r Prif Weinidog a finnau yn gytûn ynglŷn â gwerth sicrhau nad oes yr un plentyn yng Nghymru yn dechrau’r diwrnod gwaith yn yr ysgol ar stumog wag, ond, wrth i’r cyfrifoldeb hwn cael ei wneud yn un statudol, yr hyn a wnaeth Llywodraeth Cymru, wrth gwrs, oedd tynnu oddi wrth y cynghorau y grant uniongyrchol a oedd yn cael ei roi iddynt i dalu am y gwasanaeth hwn, sydd, yn achos Ynys Môn, rhyw £400,000 y flwyddyn. A wnaiff y Prif Weinidog gydnabod felly mai canlyniad y penderfyniad hwnnw a’r amseriad oedd sicrhau bod y straen mwyaf posibl yn cael ei roi ar gyllidebau cynghorau lleol ar adeg pan mae cyllidebau yn gostwng yn barod, gan beryglu mwy o wasanaethau sydd eisoes o dan fygythiad?
Thank you very much. The First Minister and I agree on the value of ensuring that not a single child in Wales starts their school working day on an empty stomach, but, as this responsibility becomes statutory, the Welsh Government withdrew from councils the direct grant provided to them to pay for this service, which, in the case of Anglesey, is some £400,000 per annum. Will the First Minister therefore acknowledge that the outcome of that decision and its timing was to ensure that the greatest possible strain was placed on local authority budgets at a time when budgets are already reducing and to put previously threatened services at further risk?
 
13:54
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Ni chafodd yr arian ei gymryd wrthynt; cafodd yr arian ei drosglwyddo i mewn i’r grant refeniw, fel yr oeddent yn mo’yn. Roedd awdurdodau lleol wedi gofyn am lai o grantiau unigol ac am i’r arian fynd i mewn i’r grant refeniw. Dyna sydd wedi digwydd. Felly, mae’r arian yn dal i fod yno ar gyfer awdurdodau lleol. Os nad ydynt yn gallu sicrhau brecwast am ddim i blant yn eu hardaloedd, mae’n rhaid iddynt esbonio hynny i’r etholwyr lleol.
That money was not withdrawn; the money was transferred into the revenue grant, as they had asked for. Local authorities asked for fewer individual grants and for the money to go into the revenue grant. That is what has happened. Therefore, the money is still there for local authorities. If they cannot provide free breakfast for children in their area, then they will have to explain that to the local electorate.
 
13:55
First Minister, I am pleased that we did introduce free school breakfasts for the reason that Rhun ap Iorwerth has just mentioned, which is that no child should go to school and start their working day feeling hungry. I also wanted to talk about the nutrition of that breakfast and tie that into healthy eating, and to ask whether Estyn has been able to report to you that it is having an effect on the way in which educational attainment for pupils is rising. The other question that bears out my point is that you mentioned that the grant has been rolled into the RSG. Is it not time that we started to hypothecate such grants?
Brif Weinidog, rwy’n falch ein bod wedi cyflwyno brecwast ysgol am ddim am y rheswm y mae Rhun ap Iorwerth newydd ei grybwyll, sef na ddylai unrhyw blentyn fynd i'r ysgol a dechrau ei ddiwrnod gwaith yn teimlo'n llwglyd. Roeddwn i hefyd eisiau siarad am faetheg y brecwast hwnnw a chysylltu hynny â bwyta'n iach, a gofyn a yw Estyn wedi gallu adrodd i chi ei fod yn cael effaith ar y ffordd y mae cyrhaeddiad addysgol disgyblion yn gwella. Y cwestiwn arall sy'n profi fy mhwynt yw eich bod wedi sôn bod y grant wedi cael ei gynnwys yn y Grant Cynnal Refeniw. Onid yw'n bryd i ni ddechrau neilltuo cyllid grantiau o'r fath? 
 
13:55
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
If local authorities do not fulfil the requirements of the legislation, we will have to take a view on that with regard to the way in which money is distributed through the grant. I can say, however, that through the Healthy Eating in Schools (Wales) Measure 2009 which came into force in September of last year, Estyn will report for the first time on the arrangements that schools have made to implement the Measure in its 2013-14 annual report, which is due to be published in the new year. That will be the first time that the contents of that report will be made available.
Os nad yw awdurdodau lleol yn bodloni gofynion y ddeddfwriaeth, bydd yn rhaid i ni fabwysiadu safbwynt ar hynny o ran y ffordd y mae arian yn cael ei ddosbarthu drwy'r grant. Gallaf ddweud, fodd bynnag, trwy Fesur Bwyta'n Iach mewn Ysgolion (Cymru) 2009 a ddaeth i rym ym mis Medi y llynedd, y bydd Estyn yn adrodd am y tro cyntaf ar y trefniadau y mae ysgolion wedi eu gwneud i weithredu'r Mesur yn ei adroddiad blynyddol ar gyfer 2013-14, y disgwylir iddo gael ei gyhoeddi yn y flwyddyn newydd. Dyna fydd y tro cyntaf y bydd cynnwys yr adroddiad hwnnw ar gael.
 
13:56
First Minister, picking up on Rhun ap Iorwerth’s points about how tight funding now is for councils, will this Government look at enabling local county councils to charge those who can afford it for a school breakfast? It is an initiative that I heartily support, but I send my child to have breakfast in school every day because it enables me and my husband to work. It is a great economic benefit as it enables cheap childcare, which has substantial benefits to the economy. However, when these councils are struggling so hard to find funding, if those who can afford to pay do so and those who cannot afford to pay are protected and given the food they need, then surely everyone will win?
Brif Weinidog, gan ddilyn pwyntiau Rhun ap Iorwerth am ba mor dynn yw cyllid i gynghorau erbyn hyn, a wnaiff y Llywodraeth hon ystyried galluogi cynghorau sir lleol i godi tâl am frecwast ysgol gan y rhai sy'n gallu ei fforddio? Mae'n fenter rwy’n ei chefnogi’n frwd, ond rwy’n anfon fy mhlentyn i gael brecwast yn yr ysgol bob dydd gan ei fod yn fy ngalluogi i a fy ngŵr i weithio. Mae’n fudd economaidd mawr gan ei fod yn cynnig gofal plant rhad, sydd â manteision sylweddol i'r economi. Fodd bynnag, pan fo’r cynghorau hyn yn ei chael hi mor anodd i ddod o hyd i gyllid, os bydd y rhai sy'n gallu fforddio talu yn gwneud hynny a'r rhai nad ydynt yn gallu fforddio talu yn cael eu diogelu ac yn cael y bwyd y mae ei angen arnynt, yna does bosib y bydd pawb ar eu hennill?
 
13:57
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
I welcome the Member back to the Chamber, first of all; I know that she has been away for some time and it is always good to see a Member return after some months. I do welcome her back.
Croesawaf yr Aelod yn ôl i'r Siambr, yn gyntaf oll; gwn ei bod wedi bod i ffwrdd ers cryn amser ac mae bob amser yn braf gweld Aelod yn dychwelyd ar ôl rhai misoedd. Rwy’n ei chroesawu yn ôl.
 
In terms of the question, we provide the funding for local authorities for them to provide free school breakfasts. If we were to start charging, there would be two consequences: first of all, it would cut across a manifesto commitment that we made; and, secondly, it would mean that local councils had even less money, because, if they started charging, we would have to recoup the money that they earn through charges back through the revenue support grant. So, from their point of view, they would be no better off. We prefer a system where we provide free school breakfasts for all, where there is no stigma attached to those who receive free school breakfasts, and to make sure that children have the opportunity of a good meal at the start of the day so that they are in a position to learn better throughout the day.
O ran y cwestiwn, rydym yn darparu’r cyllid i awdurdodau lleol iddynt ddarparu brecwast am ddim mewn ysgolion. Pe byddem yn dechrau codi tâl, byddai dau ganlyniad: yn gyntaf oll, byddai'n torri ar draws ymrwymiad maniffesto a wnaethom; ac, yn ail, byddai'n golygu bod gan gynghorau lleol hyd yn oed lai o arian, oherwydd, pe byddent yn dechrau codi tâl, byddai'n rhaid i ni adennill yr arian y maent yn ei ennill trwy daliadau yn ôl drwy'r grant cynnal refeniw. Felly, o'u safbwynt nhw, ni fyddent ddim gwell eu byd. Mae'n well gennym ni system lle’r ydym yn darparu brecwast ysgol am ddim i bawb, lle nad oes unrhyw stigma'n gysylltiedig â’r rhai sy'n derbyn brecwast am ddim yn yr ysgol, ac i wneud yn siŵr bod plant yn cael y cyfle i gael pryd o fwyd da ar ddechrau'r diwrnod fel eu bod yn mewn sefyllfa i ddysgu’n well trwy gydol y dydd.
 
13:57
Brif Weinidog, rwy’n derbyn bod hyn yn ymrwymiad maniffesto gennych, ond mae’r wybodaeth ddiweddaraf yn dangos mai dim ond 22% o blant sy’n derbyn y cynnig o frecwast am ddim erbyn hyn. Felly, a ydych chi’n barod i ystyried y polisi yn Lloegr ynglŷn â phrydau amser cinio am ddim, er mwyn gweld a oes unrhyw fath o welliant o ran cyrhaeddiad plant, gan dderbyn mai ymrwymiad maniffesto cynt sydd gennych?
First Minister, I accept that this was one of your manifesto commitments, but the most recent information shows that only 22% of children receive free breakfasts to date. Therefore, would you be willing to consider the policy in England as regards free school meals at lunch time, to see whether that has led to an improvement in children’s attainment, although I do bear in mind that you are working on a previous manifesto commitment?
 
13:58
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Mae fel pe bai rhyw ddadl yn cymryd lle ynglŷn â phryd yn y dydd y dylai plant gael bwyd am ddim. Brecwast yw’r pryd rydym ni’n mo’yn ei weld, ond mae’n rhaid i mi ddweud hyn wrth y Rhyddfrydwyr: rwyf wedi clywed y Rhyddfrydwyr yn beirniadu brecwastau am ddim yn y Siambr hon, ond wedyn yn canmol cael cinio am ddim. Dywedodd Kirsty Williams, fel arweinydd y Rhyddfrydwyr yng Nghymru, ynglŷn â’r brecwastau mai ‘happy meals’ oeddynt. Os mai ‘happy meal’ yw brecwast, beth felly yw cinio amser cinio? Nid wyf yn gweld bod gwahaniaeth. Ein barn ni yw mai amser brecwast yw’r amser i gael bwyd i blant er mwyn sicrhau eu bod yn gallu dechrau’r dydd ar sylfaen gadarn.
There seems to be a debate here as to when during the school day children should be given meals for free. Breakfast is where we see the priority, but I would say this to the Liberals: I have heard them criticising free school breakfasts in this Chamber and then praising the free school lunch policy. Kirsty Williams, as leader of the Liberal Democrats in Wales, described the breakfasts as ‘happy meals’. If breakfasts are ‘happy meals’ then what are lunches? I do not see that there is a difference there. Our view is that breakfast time is the best time of day to provide children with a meal in order ensure that they start the day on a firm foundation.
 
Yswirio Tai (Llifogydd)
House Insurance (Flooding)
 
13:59
5. Pa drafodaethau y mae Llywodraeth Cymru wedi'u cael gyda Llywodraeth y DU mewn perthynas â chynlluniau i yswirio tai sydd o dan fygythiad gan lifogydd? OAQ(4)1960(FM)
5. What discussions has the Welsh Government had with the UK Government in relation to plans to insure houses under threat from flooding? OAQ(4)1960(FM)
 
13:59
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Rydym wedi cael llawer o drafodaethau. Mae’r trafodaethau ynghylch yswiriant llifogydd wedi bod yn cael eu cynnal ers dros flwyddyn. Yr wythnos diwethaf, cydnabu Llywodraeth y Deyrnas Unedig ein pryderon ynghylch y cynllun sy’n cael ei ffafrio, sef Flood Re, ac mae wedi cytuno ar drefn sy’n golygu na fydd yn rhaid i berchnogion tai Cymru dalu mwy na gweddill y Deyrnas Unedig.
We have had many discussions. Flood insurance discussions have been ongoing for over a year. Last week, the UK Government acknowledged our concerns over the preferred scheme, Flood Re, and has agreed to a solution that will not leave Welsh homeowners paying more than the rest of the UK.
 
13:59
Mae hynny’n newyddion arbennig o dda, newyddion nad oeddwn yn ymwybodol ohono. Roedd y cynllun yr oedd Llywodraeth y Deyrnas Gyfunol yn ei ffafrio yn mynd i roi tai yng Nghymru o dan anfantais sylweddol iawn. Byddai tŷ gwerth £250,000, mae’n debyg, yng Nghymru yn talu £162 yn fwy y flwyddyn o insiwrans. Felly, os yw Llywodraeth y Deyrnas Gyfunol wedi cydnabod yr annhegwch hwn, rwy’n falch iawn o hynny. Efallai y gallwch roi mwy o wybodaeth inni pan fyddwch yn gwbl sicr bod cynllun yn mynd i gael ei roi ar waith sydd llawn mor ffafriol yng Nghymru ag yn Lloegr.
That is particularly good news, and news that I was not aware of. The scheme preferred by the United Kingdom Government would have placed Welsh homes under very significant disadvantage. A £250,000 house in Wales would probably pay £162 more per year in insurance. Therefore, if the United Kingdom Government has recognised this injustice, I am pleased. Perhaps you can give us more information when you are absolutely certain that a plan will be implemented that is equally favourable in Wales and in England.
 
14:00
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Byddai’r cynllun yr oedd wedi meddwl amdano yn y lle cyntaf wedi golygu y byddai mwy nag 20,000 o dai yng Nghymru yn talu mwy na thai cymharol yng ngweddill y Deyrnas Unedig, felly roedd yn bleser mawr i weld ei bod wedi newid ei meddwl, a’i bod wedi cytuno ar ffordd ymlaen sy’n sicrhau bod cydraddoldeb rhwng Cymru a gweddill y Deyrnas Unedig.
The plan that it originally thought about meant that more than 20,000 houses in Wales would pay more than comparable housing in the rest of the United Kingdom, so it was a great pleasure to see that it has changed its mind, and that it has agreed on a way forward that ensures equality between Wales and the rest of the United Kingdom.
 
14:00
First Minister, I have raised in this Chamber many times the disgust of my constituents when the Prime Minister came over the border into Wales to announce a scheme that would only apply to English homes. The Secretary of State at the time fully supported that. Now that we have had a change of Secretary of State for Wales, have you had any meaningful discussions about how we can move forward together, so that when somebody is flooded—wherever they happen to live—we offer them the support that they need?
Brif Weinidog, rwyf wedi codi sawl gwaith yn y Siambr hon anniddigrwydd fy etholwyr pan ddaeth Prif Weinidog y DU dros y ffin i Gymru i gyhoeddi cynllun a fyddai’n berthnasol i gartrefi yn Lloegr yn unig. Cefnogodd yr Ysgrifennydd Gwladol ar y pryd hynny’n llawn. Gan ein bod ni wedi newid Ysgrifennydd Gwladol Cymru erbyn hyn, a ydych chi wedi cael unrhyw drafodaethau ystyrlon am sut y gallwn ni symud ymlaen gyda'n gilydd, fel pan fydd rhywun yn dioddef lligfogydd—lle bynnag y mae’n digwydd byw—ein bod yn cynnig y gefnogaeth y mae ei hangen iddo?
 
14:01
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
We have, of course, as a Government, in all that we did after the storms in January. It was a curious statement by the Prime Minister, at that time—to come to Pembrokeshire to announce a scheme that would not apply in Pembrokeshire. It was really a lesson for him regarding devolution, and hopefully it is a lesson that they have learned in Whitehall.
Rydym ni wedi, wrth gwrs, fel Llywodraeth, ym mhopeth a wnaethom ar ôl y stormydd ym mis Ionawr. Roedd yn ddatganiad rhyfedd gan Brif Weinidog y DU, ar yr adeg honno—i ddod i Sir Benfro i gyhoeddi cynllun na fyddai’n berthnasol yn Sir Benfro. Roedd wir yn wers iddo o ran datganoli, a gobeithio ei bod yn wers y maen nhw wedi ei dysgu yn Whitehall.
 
14:01
Antoinette SandbachBywgraffiadBiography
First Minister, no new homes built on floodplains since 2009 will qualify for the Flood Re insurance scheme, unless that position has now changed as a result of your negotiations. Can you outline what action the Welsh Government is taking to inform the homeowners of those properties that they will not be covered by the Flood Re scheme, and, also, perhaps, what action you are taking to notify local councils of their liability if they grant planning permission on floodplains, because, of course, that is why the insurers will not insure homes that were built on floodplains post-2009?
Brif Weinidog, ni fydd unrhyw gartrefi newydd a adeiladwyd ar orlifdiroedd ers 2009 yn gymwys ar gyfer y cynllun yswiriant Flood Re, oni bai bod y sefyllfa honno wedi newid erbyn hyn o ganlyniad i’ch trafodaethau. A allwch chi amlinellu pa gamau mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i hysbysu perchnogion y cartrefi hynny na fyddant yn cael eu cynnwys yn y cynllun Flood Re, a, hefyd, efallai, pa gamau yr ydych chi’n eu cymryd i hysbysu cynghorau lleol am eu hatebolrwydd os byddant yn rhoi caniatâd cynllunio ar orlifdiroedd, oherwydd, wrth gwrs, dyna pam na wnaiff cwmnïau yswiriant yswirio cartrefi a adeiladwyd ar orlifdiroedd ar ôl 2009?
 
14:02
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
It is your party’s scheme. Flood Re is a UK Government scheme and it is for the UK Government to explain its position on that. It is for the UK Government to ensure that it informs local councils of the reasoning for its decisions. It is not for us to defend or, indeed, to propagate what the UK Government does. It is for it to explain to the people of Wales.
Cynllun eich plaid chi yw hwn. Cynllun Llywodraeth y DU yw Flood Re a chyfrifoldeb Llywodraeth y DU yw egluro ei safbwynt ar hynny. Mater i Lywodraeth y DU yw sicrhau ei bod yn hysbysu cynghorau lleol am y rhesymau dros ei phenderfyniadau. Nid ein lle ni yw amddiffyn neu, yn wir, lledaenu’r hyn y mae Llywodraeth y DU yn ei wneud. Ei chyfrifoldeb hi yw esbonio i bobl Cymru.
 
14:02
Eluned ParrottBywgraffiadBiography
Thank you for your earlier answer. Many constituents of mine in the Roath and Penylan areas of Cardiff have experienced problems with getting any home insurance at all, due to a perceived flood risk from Roath brook, despite their properties not having been affected. I am grateful to Natural Resources Wales for its action and its active engagement with the community in terms of remedial works that are planned, but how can you ensure that the information that insurers use to set their risk levels is kept up to date with regard to flood risk when remedial works are done?
Diolch i chi am eich ateb cynharach. Mae llawer o’m hetholwyr i yn ardaloedd y Rhath a Phen-y-lan yng Nghaerdydd wedi cael problemau i gael unrhyw yswiriant cartref o gwbl, oherwydd y perygl tybiedig o lifogydd o’r Nant Fawr, er gwaethaf y ffaith nad yw eu cartrefi wedi eu heffeithio. Rwy’n ddiolchgar i Gyfoeth Naturiol Cymru am ei weithredoedd a'i ymgysylltiad ymarferol â'r gymuned o ran gwaith adfer sydd wedi ei gynllunio, ond sut allwch chi sicrhau bod y wybodaeth y mae yswirwyr yn ei defnyddio i bennu eu lefelau risg yn cael ei diweddaru o ran perygl o lifogydd pan fydd gwaith adfer yn cael ei wneud?
 
14:03
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
I would expect insurers—the Association of British Insurers, particularly, as the umbrella organisation—to make sure that they are fully aware of the latest flood risk advice from Natural Resources Wales. This is something that has been done, to my knowledge, over the past few years. I remember that, when the TAN was first introduced—TAN 15—there was great controversy in this Chamber at the time when I introduced it, as Minister. What happened was that there was flexibility within the TAN to make sure that, with specific instances of what appeared to be a property at risk of flooding on a map that was actually protected because of a natural feature, such as a large bank, that was built into the methodology that NRW uses. So, I would expect insurers to look at the up to date information that NRW has at its disposal.
Byddwn yn disgwyl i yswirwyr—Cymdeithas Yswirwyr Prydain, yn arbennig, fel y mudiad ymbarél—i wneud yn siŵr eu bod yn gwbl ymwybodol o'r cyngor perygl llifogydd diweddaraf gan Gyfoeth Naturiol Cymru. Mae hyn yn rhywbeth sydd wedi ei wneud, hyd y gwn i, yn ystod yr ychydig flynyddoedd diwethaf. Rwy’n cofio, pan gyflwynwyd y TAN gyntaf—TAN 15—y bu dadlau mawr yn y Siambr hon ar y pryd pan y’i cyflwynais, fel Gweinidog. Yr hyn a ddigwyddodd oedd bod hyblygrwydd o fewn y TAN i wneud yn siŵr, gydag enghreifftiau penodol o'r hyn a oedd yn ymddangos i fod yn eiddo a oedd mewn perygl o lifogydd ar fap, a oedd wedi ei amddiffyn mewn gwirionedd oherwydd nodwedd naturiol, fel glan fawr, ac roedd hyn wedi ei gynnwys yn y dull y mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn ei ddefnyddio. Felly, byddwn yn disgwyl i yswirwyr edrych ar y wybodaeth ddiweddaraf sydd ar gael i Gyfoeth Naturiol Cymru.
 
Anhwylderau ar y Sbectrwm Awtistig
Autistic Spectrum Disorders
 
14:04
Mark IsherwoodBywgraffiadBiography
6. A wnaiff y Prif Weinidog amlinellu cefnogaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer pobl sydd ag Anhwylderau ar y Sbectrwm Awtistig yng Nghymru? OAQ(4)1955(FM)
6. Will the First Minister outline Welsh Government support for people with Autistic Spectrum Disorders in Wales? OAQ(4)1955(FM)
 
14:04
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Yes. As the Member knows, since 2008, the autistic spectrum disorder strategic action plan has been delivering support for people with autism. There is an ASD lead in every local authority and a local stakeholder group. We also fund the community monitoring support project and the ASD adults diagnostic network to support adults with autism.
Gwnaf. Fel y mae’r Aelod yn gwybod, ers 2008, mae'r cynllun gweithredu strategol ar anhwylderau sbectrwm awtistig wedi bod yn cynnig cefnogaeth i bobl ag awtistiaeth. Ceir arweinydd Anhwylder Sbectrwm Awtistig ym mhob awdurdod lleol a grŵp rhanddeiliaid lleol. Rydym hefyd yn ariannu'r prosiect cymorth monitro cymunedol a rhwydwaith diagnostig oedolion Anhwylderau Sbectrwm Awtistig i gefnogi oedolion ag awtistiaeth.
 
14:04
Mark IsherwoodBywgraffiadBiography
Thank you for that. You may be aware that there is growing concern in the autism community—people on the spectrum, their carers and families—not only over delays with the refreshing of the strategy, but over news that the £40,000 paid annually to each local authority, or £880,000 a year, for the ASD infrastructure grant to support services for people with autism is going to lose its protection and go into the local government revenue support grant, at a time when budgets are generally under pressure. The community is asking for this money to continue to receive its protection as a commitment from the Welsh Government to the ongoing strategy. I would welcome your response accordingly.
Diolch i chi am hynna. Efallai y byddwch yn gwybod bod pryder cynyddol yn y gymuned awtistiaeth—pobl ar y sbectrwm, eu gofalwyr a'u teuluoedd—nid yn unig am oediadau o ran adnewyddu’r strategaeth, ond am newyddion bod y £40,000 a delir yn flynyddol i bob awdurdod lleol, neu £880,000 y flwyddyn, ar gyfer y grant seilwaith Anhwylder Sbectrwm Awtistig i gefnogi gwasanaethau i bobl ag awtistiaeth yn mynd i golli ei amddiffyniad a mynd i mewn i'r grant cynnal refeniw llywodraeth leol, ar adeg pan fo cyllidebau dan bwysau yn gyffredinol. Mae'r gymuned yn gofyn am i’r arian hwn barhau i gael ei amddiffyn fel ymrwymiad gan Lywodraeth Cymru i'r strategaeth barhaus. Byddwn yn croesawu eich ymateb yn unol â hynny.
 
14:05
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
I do know that this is an issue and I am aware that the National Autistic Society has expressed some concerns about this. Can I make it absolutely clear that we have, I believe, a good system of support in place through local authorities for those who are on the spectrum with autism? I would expect that to remain in place. If we find that local authorities, even though the money is being distributed through the revenue support grant, are weakening the structure that we have in place at the moment, then clearly we would have to examine how that could be fortified in future.
Rwy’n gwybod fod hyn yn broblem ac rwy’n ymwybodol bod y Gymdeithas Awtistiaeth Genedlaethol wedi mynegi rhai pryderon am hyn. A gaf i ei gwneud yn gwbl eglur bod gennym, yn fy marn i, system dda o gymorth ar waith drwy awdurdodau lleol i’r rhai sydd ar y sbectrwm awtistig? Byddwn yn disgwyl i honno barhau i fod ar waith. Os byddwn yn canfod bod awdurdodau lleol yn gwanhau’r strwythur sydd gennym ar waith ar hyn o bryd, er bod yr arian yn cael ei ddosbarthu drwy'r grant cynnal refeniw, yna mae'n amlwg y byddai'n rhaid i ni ystyried sut y gellid cryfhau hynny yn y dyfodol.
 
14:05
Christine ChapmanBywgraffiadBiography
First Minister, I am in contact with Cynon Valley P.A.L.S, a group of families whose children live with autism, ADHD and Aspergers, and they tell me of the many challenges they face at home and at school as a result. We know that many children and young people with autism find the prospect of sitting exams particularly daunting. This may be attributed to the school environment or the fact that they have missed out on lessons as a result of their condition. We know that they need regular movement breaks to help keep their concentration. How can we ensure, First Minister, a more consistent approach across education in supporting these young people? Would you agree that it is important to get it right when they are young to ensure that their futures are not blighted as a result?
Brif Weinidog, rwyf mewn cysylltiad â P.A.L.S. Cwm Cynon, grŵp o deuluoedd y mae eu plant yn byw gydag awtistiaeth, ADHD a syndrom Asperger, ac maen nhw’n dweud wrthyf am yr heriau niferus y maen nhw’n eu hwynebu gartref ac yn yr ysgol o ganlyniad. Rydym yn gwybod bod y posibilrwydd o sefyll arholiadau yn arbennig o frawychus i lawer o blant a phobl ifanc ag awtistiaeth. Gellir priodoli hyn i amgylchedd yr ysgol neu'r ffaith eu bod wedi colli gwersi o ganlyniad i'w cyflwr. Rydym yn gwybod bod angen seibiannau symud arnynt yn rheolaidd i’w helpu i ganolbwyntio. Sut allwn ni sicrhau, Brif Weinidog, dull mwy cyson ar draws y byd addysg wrth gefnogi'r bobl ifanc hyn? A fyddech chi’n cytuno ei bod yn bwysig cael hyn yn iawn pan fyddant yn ifanc er mwyn sicrhau nad yw eu dyfodol yn cael ei ddifetha o ganlyniad?
 
14:06
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Of course. I think that that is something we would all agree with within the Chamber. I can say that the Equality Act 2010 places a duty upon awarding bodies to make reasonable adjustments for disabled learners taking general qualifications such as GCSEs and A-levels. In terms of what is devolved, for literacy and numeracy tests we give guidance to schools on access arrangements for pupils for additional learning needs, including suggestions on how tests might be delivered, and that includes autism and other learning difficulties that affect concentration. So, there is guidance in place, building on what is already there in the Equality Act.
Wrth gwrs. Rwy’n credu bod hynny'n rhywbeth y byddem i gyd yn cytuno ag ef yn y Siambr. Gallaf ddweud bod Deddf Cydraddoldeb 2010 yn ei gwneud yn ddyletswydd ar gyrff dyfarnu i wneud addasiadau rhesymol ar gyfer dysgwyr anabl sy'n astudio ar gyfer cymwysterau cyffredinol fel TGAU a Safon Uwch. O ran yr hyn sydd wedi ei ddatganoli, darparwyd canllawiau i ysgolion gennym ar drefniadau mynediad i ddisgyblion ag anghenion dysgu ychwanegol ar gyfer profion llythrennedd a rhifedd, gan gynnwys awgrymiadau ar sut y gellid darparu profion, ac mae hynny'n cynnwys awtistiaeth ac anawsterau dysgu eraill sy'n effeithio ar ganolbwyntio. Felly, mae canllawiau ar waith, yn adeiladu ar yr hyn sydd ar gael eisoes yn y Ddeddf Cydraddoldeb.