By continuing to use our site, you are agreeing for us to set a small number of cookies. Cookie policy

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :
Back to list View this page without hyperlinks
Cyfarfu’r Cynulliad am 13:30 gyda’r Llywydd (y Fonesig Rosemary Butler) yn y Gadair.
The Assembly met at 13:30 with the Presiding Officer (Dame Rosemary Butler) in the Chair.
 
13:30
Y Llywydd / The Presiding OfficerBywgraffiadBiography
Good afternoon. The National Assembly for Wales is now in session.
Prynhawn da. Dyma ddechrau trafodion Cynulliad Cenedlaethol Cymru.
 
Cwestiynau i’r Prif Weinidog
Questions to the First Minister
Diogelwch ar y Ffyrdd
Road Safety
 
13:30
Kirsty WilliamsBywgraffiadBiography
1. A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad ar ddiogelwch ar y ffyrdd ym Mrycheiniog a Sir Faesyfed? OAQ(4)1945(FM)
1. Will the First Minister make a statement on road safety in Brecon and Radnorshire? OAQ(4)1945(FM)
 
13:30
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
The road safety framework for Wales sets out our approach to road safety until 2020. It details how we will continue to deliver our programme of maintenance and improvements across the trunk road network.
Mae'r fframwaith diogelwch ar y ffyrdd ar gyfer Cymru yn nodi ein dull o ymdrin â diogelwch ar y ffyrdd hyd at 2020. Mae'n nodi sut y byddwn yn parhau i ddarparu ein rhaglen o gynnal a chadw a gwelliannau ar draws y rhwydwaith cefnffyrdd.
 
13:30
Kirsty WilliamsBywgraffiadBiographyArweinydd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru / The Leader of the Welsh Liberal Democrats
First Minister, we have seen a large number of fatalities and injuries on the roads of my constituency, many of which have occurred on trunk roads, which are the responsibility of your Government, especially the A40. Would you consider looking at the speed limits in the villages that are cut through by the A40 and the installation of average-speed cameras from the village of Glangrwyney to Halfway?
Brif Weinidog, rydym ni wedi gweld nifer fawr o farwolaethau ac anafiadau ar ffyrdd fy etholaeth i, ac mae llawer ohonynt wedi digwydd ar gefnffyrdd, y mae eich Llywodraeth chi’n gyfrifol amdanynt, yn enwedig yr A40. A wnewch chi ystyried edrych ar y terfynau cyflymder yn y pentrefi y mae’r A40 yn mynd drwyddynt a gosod camerâu cyflymder cyfartalog o bentref Glangrwyne i Halfway?
 
13:31
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Yes, these are issues that are being considered. I am aware of the strong feelings in some of the communities on the A40 and the A470, and we will give further consideration to how road safety can be improved in those communities in the future.
Gwnaf, mae'r rhain yn faterion sy'n cael eu hystyried. Rwy’n ymwybodol o'r teimladau cryf yn rhai o'r cymunedau ar yr A40 a'r A470, a byddwn yn rhoi ystyriaeth bellach i sut y gellir gwella diogelwch ar y ffyrdd yn y cymunedau hynny yn y dyfodol.
 
13:31
First Minister, the community of Llanspyddid is one of Powys’s villages that has been campaigning for that reduced speed limit. I know that Powys councillor, Matthew Dorrance, has been campaigning alongside residents and has written to the Minister for Economy, Science and Transport on this very matter. The Government’s review of speed limits on the trunk road network is due to be completed by the end of December. First Minister, can I have your assurances that the views of the people of Llanspyddid will be heard within that consultation?
Brif Weinidog, mae cymuned Llansbyddyd yn un o bentrefi Powys sydd wedi bod yn ymgyrchu i gael y terfyn cyflymder is hwnnw. Gwn fod y cynghorydd ym Mhowys, Matthew Dorrance, wedi bod yn ymgyrchu ochr yn ochr â thrigolion ac wedi ysgrifennu at Weinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth ar yr union fater hwn. Mae adolygiad y Llywodraeth o derfynau cyflymder ar y rhwydwaith cefnffyrdd i fod i gael ei gwblhau erbyn diwedd mis Rhagfyr. Brif Weinidog, a allaf i gael sicrwydd gennych y bydd barn pobl Llansbyddyd yn cael ei chlywed yn yr ymgynghoriad hwnnw?
 
13:32
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Yes. I can say that senior officials have met with communities and gathered their comments. They will, of course, be taken into account as part of the speed limit reviews. Those reviews will be complete by the end of the year. We will then be seeking views from community councils before the end of the review, with a view to publishing a report of the findings early next year.
Cewch. Gallaf ddweud bod uwch swyddogion wedi cyfarfod â chymunedau a chasglu eu sylwadau. Byddant, wrth gwrs, yn cael eu cymryd i ystyriaeth yn rhan o'r adolygiadau o derfynau cyflymder. Bydd yr adolygiadau hynny wedi eu cwblhau erbyn diwedd y flwyddyn. Yna, byddwn yn gofyn am safbwyntiau gan gynghorau cymuned cyn diwedd yr adolygiad, gyda'r nod o gyhoeddi adroddiad ar y canfyddiadau ddechrau’r flwyddyn nesaf.
 
13:32
Russell GeorgeBywgraffiadBiography
First Minister, as you are aware, the mid Wales and north Wales trunk road agencies merged in 2012. This afternoon, the Minister is due to make a statement on further changes to the management of the road network. As the roads in mid Wales are widely regarded as the most dangerous roads in Wales, can you provide assurances to me and my constituents that any new management and delivery arrangements will prioritise the needs of mid Wales with regard to road safety?
Brif Weinidog, fel y gwyddoch, cafodd asiantaethau cefnffyrdd y canolbarth a’r gogledd eu huno yn 2012. Y prynhawn yma, disgwylir i’r Gweinidog wneud datganiad ar y newidiadau pellach i'r gwaith o reoli'r rhwydwaith ffyrdd. Gan yr ystyrir yn eang mai’r ffyrdd yn y canolbarth yw’r ffyrdd mwyaf peryglus yng Nghymru, a allwch chi roi sicrwydd i mi a’m hetholwyr y bydd unrhyw drefniadau rheoli a darparu newydd yn blaenoriaethu anghenion y canolbarth o ran diogelwch ar y ffyrdd?
 
13:32
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
I see no evidence to suggest that somehow the roads in mid Wales are the most dangerous in the way that he has described. I am aware of the European road assessment programme and of what has been said in that, but there are no data to back up the claims made in that programme. I am also aware that Scotland has withdrawn from EuroRAP, so to say that the roads are the most dangerous in Britain is clearly wrong because Scotland is not part of the process in any event. That said, of course, the Member will be aware of improvements that have been made in his constituency: the Four Crosses bypass and the Glandyfi bends, which—. Now that I have said that, I forget whether the Glandyfi bends are actually in Montgomeryshire or Ceredigion.
Nid wyf yn gweld unrhyw dystiolaeth i awgrymu rywsut mai’r ffyrdd yn y canolbarth yw'r rhai mwyaf peryglus yn y modd y mae wedi ei ddisgrifio. Rwy’n ymwybodol o’r rhaglen asesu ffyrdd Ewropeaidd a'r hyn a ddywedwyd yn honno, ond nid oes unrhyw ddata i gefnogi’r honiadau a wnaed yn y rhaglen honno. Rwy’n ymwybodol hefyd bod yr Alban wedi tynnu'n ôl o'r EuroRAP, felly mae dweud mai’r ffyrdd hyn yw'r rhai mwyaf peryglus ym Mhrydain yn amlwg yn anghywir gan nad yw’r Alban yn rhan o'r broses beth bynnag. Wedi dweud hynny, wrth gwrs, bydd yr Aelod yn ymwybodol o welliannau a wnaed yn ei etholaeth: ffordd osgoi Four Crosses a throadau Glandyfi, sydd—. Nawr fy mod i wedi dweud hynny, rwy’n anghofio a yw troadau Glandyfi yn Sir Drefaldwyn neu yng Ngheredigion mewn gwirionedd.
 
13:33
Ceredigion.
Ceredigion.
 
13:33
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
They are in Ceredigion. There we are: Dovey Junction station; I should know better than that. But it is nevertheless on the way to Montgomeryshire. [Laughter.] Those bends were particularly difficult for drivers and it is an example of developing better connectivity between the north and the south.
Yng Ngheredigion maen nhw. Dyna ni: gorsaf Cyffordd Dyfi; dylwn i wybod yn well na hynny. Ond mae ar y ffordd i Sir Drefaldwyn serch hynny. [Chwerthin.] Roedd y troadau hynny yn arbennig o anodd i yrwyr ac mae'n enghraifft o ddatblygu gwell cysylltedd rhwng y gogledd a'r de.
 
13:33
Beth bynnag rydych newydd ei ddweud, Brif Weinidog, mae’r A44 rhwng Llangurig ac Aberystwyth wedi’i ddynodi fel y darn hewl mwyaf peryglus yng Nghymru. Mae’r hewl yna ar gau yn aml iawn—yr wythnos diwethaf, dros nos, oherwydd bod lori wedi gadael yr hewl. Mae Cyngor Sir Ceredigion wedi galw am fwy o nwyddau i gael eu cludo ar y rheilffordd er mwyn cael llai o lorïau ar yr A44, yn enwedig o Langurig ymlaen. A fyddai hynny yn alwad y byddech yn ei gefnogi, o gofio bod Network Rail ei hun yn disgwyl gweld cynnydd o draean yn nifer y nwyddau sy’n cael eu cludo ar y rheilffordd?
Whatever you may have said, First Minister, the A44 between Llangurig and Aberystwyth is designated as the most dangerous stretch of road in Wales. That stretch is often closed—last week, it was closed overnight because a lorry had left the road. Ceredigion County Council has called for more goods to be transported on the railway so that there are fewer lorries on the A44, particularly from Llangurig onwards. Would that be a demand that you would support, given that Network Rail itself expects to see an increase of a third in the number of goods that are carried on our railways?
 
13:34
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Byddwn, mae’n rhaid dweud. Mae hyn yn rhywbeth sy’n cael ei ystyried ar hyn o bryd gan swyddogion, a hefyd gan gyrff sy’n ystyried sut i gael nwyddau ar y rheilffordd unwaith eto. Mae hwn yn rhywbeth sydd wedi cael ei ystyried yn y gogledd yn enwedig. Roedd amser, yn weddol ddiweddar, pan oedd coed yn cael eu cludo o Aberystwyth; nid wyf yn gwybod os yw hynny wedi parhau, ond yn amlwg mae’n bosibl i’r rheilffordd ei hun gymryd mwy o nwyddau trwm. Wrth gwrs, mae’n rhaid i ni ystyried yn gyntaf yr effaith o ran newidiadau a gwelliannau i’r gwasanaeth i deithwyr, cyn ystyried pa fath o effaith y byddai hynny’n ei gael ar gludo nwyddau.
Yes, I would, I must say. This is something that is being considered at present by officials, and also those organisations that are considering how to get freight back onto the railways once again. This is something that has been considered in north Wales in particular. There was a time, quite recently, when timber was transported from Aberystwyth; I do not know whether that has continued, but obviously it is possible for the railway itself to take more heavy goods. Of course, we must consider the impact as regards changes and improvements in passenger services before we consider the impact that that would have on the transportation of freight.
 
Y Gwasanaeth Mabwysiadu
The Adoption Service
 
13:35
Mohammad AsgharBywgraffiadBiography
2. Pa gamau y bydd Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i wella’r gwasanaeth mabwysiadu yng Nghymru yn ystod y 12 mis nesaf? OAQ(4)1943(FM)
2. What action will the Welsh Government take to improve the adoption service in Wales in the next 12 months? OAQ(4)1943(FM)
 
13:35
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
The National Adoption Service for Wales was launched on 5 November. That will be delivered by local government, with a performance management framework focused on outcomes for children. We will use powers of direction to ensure that robust arrangements are in place.
Lansiwyd Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol Cymru ar 5 Tachwedd. Bydd hwnnw’n cael ei ddarparu gan lywodraeth leol, gyda fframwaith rheoli perfformiad sy'n canolbwyntio ar ganlyniadau i blant. Byddwn yn defnyddio pwerau cyfarwyddo i sicrhau bod trefniadau cadarn ar waith.
 
13:35
Mohammad AsgharBywgraffiadBiography
Thank you very much for that. The UK Government at Westminster has made £19 million available for a support fund for adoptive parents in England from next year. Concerns have been expressed that potential adopters in Wales may be affected by this support, to the detriment of adoption services in Wales. What action will the Welsh Government take, alongside the new National Adoption Service for Wales, to improve and boost adoption services in Wales?
Diolch yn fawr am hynna. Mae Llywodraeth y DU yn San Steffan wedi rhoi £19 miliwn ar gael ar gyfer cronfa cymorth i rieni sy'n mabwysiadu yn Lloegr o'r flwyddyn nesaf ymlaen. Mynegwyd pryderon y gallai darpar fabwysiadwyr yng Nghymru gael eu heffeithio gan y cymorth hwn, ar draul gwasanaethau mabwysiadu yng Nghymru. Pa gamau wnaiff Llywodraeth Cymru eu cymryd, ochr yn ochr â Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol newydd Cymru, i wella a hybu gwasanaethau mabwysiadu yng Nghymru?
 
13:36
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
This is an important issue, of course. One point that I made at the launch last week was the need to continue to put in place support for adopters through all stages of adoption, not just in the initial stages, and up to 10 or 12 years beyond. This is certainly something that we are keen to work on with those third sector organisations that are in the field, to make sure that that level of support is available, so that adoptions do not break down, for example, 10 years sometimes after the adoption has taken place.
Mae hwn yn fater pwysig, wrth gwrs. Un pwynt a godais yn y lansiad yr wythnos diwethaf oedd yr angen i barhau i gynnig cymorth i fabwysiadwyr drwy bob cam mabwysiadu, nid y camau cychwynnol yn unig, a hyd at 10 neu 12 mlynedd y tu hwnt i hynny. Mae hyn yn sicr yn rhywbeth yr ydym yn awyddus i weithio arno gyda’r sefydliadau trydydd sector hynny sydd yn y maes, er mwyn gwneud yn siŵr bod y lefel honno o gefnogaeth ar gael, fel nad yw mabwysiadau’n chwalu, er enghraifft, 10 mlynedd weithiau ar ôl i’r mabwysiadu ddigwydd.
 
13:36
It has been reported today that the number of children being put up for adoption in England has dropped drastically since a High Court judgment about 12 months ago. I wondered whether there was any similar drop in the number of children being put forward for adoption in Wales.
Adroddwyd heddiw bod nifer y plant sy'n cael eu cyflwyno i gael eu mabwysiadu yn Lloegr wedi gostwng yn sylweddol ers dyfarniad Uchel Lys tua 12 mis yn ôl. Roeddwn i’n meddwl tybed a oedd unrhyw ostyngiad tebyg yn nifer y plant sy'n cael eu cyflwyno i gael eu mabwysiadu yng Nghymru.
 
13:37
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
We do know that, in terms of numbers, there are still a number of children—139, to be precise—on the Wales adoption register, waiting to be matched with a family, but only 22 available to be matched with children as adopters. So, we know that it is far from the case that there are enough people coming forward to adopt. Some of the changes in the law have made it more difficult for people, in terms of some of the loss of anonymity, and some of the other issues that have arisen, and that has affected people’s willingness to come forward to adopt. Nevertheless, we do know that the national adoption service will make it far easier to identify children for placement, rather than the previous system, which was local authorities working voluntarily with other local authorities. It is much better to have a system that is truly national, in order to make sure that children can be placed as quickly as possible.
Rydym yn gwybod, o ran niferoedd, bod nifer o blant—139, i fod yn fanwl gywir—yn dal i fod ar gofrestr mabwysiadu Cymru, yn aros i gael eu paru gyda theulu, ond dim ond 22 sydd ar gael i gael eu paru gyda phlant fel mabwysiadwyr. Felly, rydym yn gwybod ei bod yn bell o fod yn wir fod digon o bobl yn cynnig eu hunain i fabwysiadu. Mae rhai o'r newidiadau i’r gyfraith wedi ei gwneud yn fwy anodd i bobl, o ran rhywfaint o golli anhysbysrwydd, a rhai o'r materion eraill sydd wedi codi, ac mae hynny wedi effeithio ar barodrwydd pobl i gynnig eu hunain i fabwysiadu. Serch hynny, rydym yn gwybod y bydd y gwasanaeth mabwysiadu cenedlaethol yn ei gwneud yn llawer haws i nodi plant ar gyfer eu lleoli, yn hytrach na'r system flaenorol, sef awdurdodau lleol yn gweithio'n wirfoddol gydag awdurdodau lleol eraill. Mae'n llawer gwell cael system sy'n wirioneddol genedlaethol, er mwyn gwneud yn siŵr y gall plant gael eu lleoli cyn gynted â phosibl.
 
13:38
Jocelyn DaviesBywgraffiadBiography
First Minister, I wish the new adoption service every success. But, for some children, of course, adoption is not the most suitable option and long-term foster care can instead provide the necessary stability and support. So, how does the Welsh Government intend to support long-term fostering across the country?
Brif Weinidog, rwy’n dymuno pob llwyddiant i'r gwasanaeth mabwysiadu newydd. Ond, i rai plant, wrth gwrs, nid mabwysiadu yw'r dewis mwyaf addas ac, yn hytrach, gall gofal maeth hirdymor gynnig y sefydlogrwydd a'r gefnogaeth angenrheidiol. Felly, sut mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu cefnogi maethu hirdymor ar ar draws y wlad?
 
13:38
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
We would prefer to see children placed for adoption. We are fortunate in the foster carers we have—they perform an incredible service for so many young children. However, we know that there has been a tendency for children to move from foster care to foster care—not always, and there are examples of children where that has not happened—and that disruption then affects their very lives, and their education. There are statistics that suggest that looked-after children, for example, are more likely to end up in prison than in university, and this is something that we have very much focused on and targeted support towards.
Byddai'n well gennym weld plant yn cael eu cyflwyno i gael eu mabwysiadu. Rydym ni’n ffodus o ran y gofalwyr maeth sydd gennym—maen nhw’n cynnig gwasanaeth anhygoel i gymaint o blant ifanc. Fodd bynnag, gwyddom y bu tueddiad i blant symud o ofal maeth i ofal maeth—nid bob amser, a cheir enghreifftiau o blant pan nad yw hynny wedi digwydd—ac mae’r tarfu hwnnw’n effeithio ar eu bywydau wedyn, ac ar eu haddysg. Ceir ystadegau sy'n awgrymu bod plant sy'n derbyn gofal, er enghraifft, yn fwy tebygol o fynd i'r carchar na’r brifysgol, ac mae hyn yn rhywbeth yr ydym ni wir wedi canolbwyntio arno ac wedi targedu cefnogaeth tuag ato.
 
However, one of the difficulties is that adopters who put themselves forward quite often want very young children, or even babies, and the reality is that most children are not in that category, and that is what makes it difficult in order to get them adopted. Nevertheless, the adoption service itself will provide a seamless way of ensuring that children have the best chance of adoption, and the best chance then of stability in their lives. Of course, with some, it will be foster care, but I think that the aim has to be to provide that level of stability as quickly as possible, and for as long a time as possible.
Fodd bynnag, un o'r anawsterau yw bod mabwysiadwyr sy'n cynnig eu hunain eisiau plant ifanc iawn yn aml, neu fabanod hyd yn oed, a’r gwirionedd yw nad yw'r rhan fwyaf o blant yn y categori hwnnw, a dyna beth sy’n ei gwneud yn anodd iddynt gael eu mabwysiadu. Serch hynny, bydd y gwasanaeth mabwysiadu ei hun yn cynnig ffordd ddi-dor o sicrhau bod gan blant y siawns orau o gael eu mabwysiadu, a’r siawns orau wedyn o sefydlogrwydd yn eu bywydau. Wrth gwrs, gofal maeth fydd hynny i rai, ond credaf mai’r nod, o reidrwydd, yw darparu'r lefel yna o sefydlogrwydd cyn gynted â phosibl, ac am gymaint o amser â phosibl.
 
13:39
Brif Weinidog, roedd barn eithaf pendant ymysg y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg y dylai’r gwasanaeth fod wedi cael ei yrru y tu allan i lywodraeth leol. Rydych wedi sôn am y perfformiad y prynhawn yma, ac wedi dweud bod fframwaith. Ond, a gaf ofyn i chi hefyd a ydych chi’n fodlon efo’r strwythur o ran adrodd yn ôl i gynghorau lleol os oes cwestiynau ynglŷn â’r perfformiad yn dal i fod, o gofio’r holl anfodlonrwydd oedd efo’r gyfundrefn cyn i’r gwasanaeth cenedlaethol newydd hwn gael ei sefydlu?
First Minister, there was quite a definite view among members of the Children, Young People and Education Committee that the service should have been sent outside local authorities. You have mentioned performance this afternoon, and said that there is a framework. However, may I also ask whether you are happy with the structure in terms of reporting back to local councils, if questions remain on the performance, bearing in mind all the dissatisfaction that existed with the system before this new national service was established?
 
13:40
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Mae bwrdd llywodraethu wedi cael ei sefydlu. Rôl y bwrdd yw sicrhau bod y gwasanaeth yn gweithredu ac, wrth gwrs, yn cyrraedd y targedau sydd gan y gwasanaeth ei hun a thargedau sydd yn y fframwaith gweinidogol. Bydd Gweinidogion wedyn yn cael adroddiadau pob chwe mis ynglŷn â sut mae pethau’n mynd o ran y system ei hun. Felly, mae ffordd o adrodd yn ôl i Weinidogion ac mae bwrdd yn ei le er mwyn sicrhau bod y gwasanaeth yn cyrraedd y targedau sy’n cael ei roi iddo.
A governing board has been established. The role of the board is to ensure that the service operates correctly and, of course, meets the targets set for the service itself and the targets in the ministerial framework. Ministers will then receive reports on a six-monthly basis in terms of how things are going with the system itself. So, there is a means of reporting back to Ministers and there is a board in place in order to ensure that the service achieves the targets set for it.
 
Cwestiynau Heb Rybudd gan Arweinwyr y Pleidiau
Questions Without Notice from the Party Leaders
 
13:40
Y Llywydd / The Presiding OfficerBywgraffiadBiography
I call first this afternoon the leader of Plaid Cymru, Leanne Wood.
Galwaf ar arweinydd Plaid Cymru, Leanne Wood, yn gyntaf y prynhawn yma.
 
13:40
Leanne WoodBywgraffiadBiographyArweinydd Plaid Cymru / The Leader of Plaid Cymru
First Minister, last week a small community was shocked and horrified by the news of a brutal murder on the part of an ex-prisoner who, it is said, suffered from a serious mental health condition. I am sure that you would want to join me in offering condolences to the families who have been affected by this awful case. While the exact details of the case remain uncertain and we await the serious case review, we do know that the provision of mental health services is insufficient or inadequate in Wales today. Do you share my concerns that due to pressures in the system people with serious mental health conditions may well be diverted to the criminal justice system?
Brif Weinidog, cafodd cymuned fechan ei syfrdanu a’i harswydo yr wythnos diwethaf gan newyddion am lofruddiaeth greulon gan gyn-garcharor a oedd, yn ôl y sôn, yn dioddef o gyflwr iechyd meddwl difrifol. Rwy’n siŵr yr hoffech chi ymuno â mi i gydymdeimlo â'r teuluoedd sydd wedi cael eu heffeithio gan yr achos ofnadwy hwn. Er bod union fanylion yr achos yn dal i fod yn ansicr ac rydym yn aros am yr adolygiad achos difrifol, rydym yn gwybod bod y ddarpariaeth o wasanaethau iechyd meddwl yn annigonol neu'n anaddas yng Nghymru heddiw. A ydych chi’n rhannu fy mhryderon ei bod yn bosibl y gallai pobl â chyflyrau iechyd meddwl difrifol gael eu dargyfeirio i’r system cyfiawnder troseddol oherwydd pwysau yn y system?
 
13:41
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
First of all, I would join the leader of Plaid Cymru in expressing horror, really, at the events as they have been described. There needs to be, of course, a full review of the facts of what happened. What we do know, and this was confirmed, I understand