By continuing to use our site, you are agreeing for us to set a small number of cookies. Cookie policy

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :
Back to list View this page without hyperlinks
Cyfarfu’r Cynulliad am 13:30 gyda’r Llywydd (y Fonesig Rosemary Butler) yn y Gadair.
The Assembly met at 13:30 with the Presiding Officer (Dame Rosemary Butler) in the Chair.
 
13:30
Y Llywydd / The Presiding OfficerBywgraffiadBiography
Good afternoon. The National Assembly for Wales is now in session.
Prynhawn da. Dyma ddechrau trafodion Cynulliad Cenedlaethol Cymru.
 
13:30
Datganiad gan y Llywydd
Statement by the Presiding Officer
Y Llywydd / The Presiding OfficerBywgraffiadBiography
I am sure that Members will be interested to know that today is the one thousandth Plenary meeting of the Assembly since it was established in 1999. There are 19 Members still here today who were present at that first meeting on 12 May 1999. Today’s Assembly is a very different institution to the one that met 15 years ago, especially as we have had law-making powers since 2011.
Rwy’n siŵr y bydd o ddiddordeb i Aelodau wybod mai Cyfarfod Llawn y Cynulliad heddiw yw y milfed ers ei sefydlu ym 1999. Mae 19 Aelod yn dal yma heddiw a oedd yn bresennol yn y cyfarfod cyntaf ar 12 Mai, 1999. Mae’r Cynulliad heddiw yn sefydliad gwahanol iawn i'r un a gyfarfu 15 mlynedd yn ôl, yn enwedig gan ein bod wedi cael pwerau deddfu ers 2011.
 
I personally very much hope that, over the course of the next 1,000 meetings, the Assembly will see many more changes, including a settlement that is clearer and easier to understand, greater control by the Assembly over its own internal affairs and procedures, and an increase in the number of Assembly Members, to reflect the Assembly’s enhanced responsibilities.
Yn bersonol gobeithiaf yn fawr y gwêl y Cynulliad yn ystod y 1,000 cyfarfod nesaf lawer mwy o newidiadau, gan gynnwys setliad sy'n gliriach ac yn haws i’w ddeall, rhagor o reolaeth i’r Cynulliad dros ei faterion a’i weithdrefnau mewnol ei hun, a chynnydd yn nifer Aelodau'r Cynulliad, i adlewyrchu cyfrifoldebau ychwanegol y Cynulliad.
 
So, we now move in to the one thousandth meeting.
Felly, symudwn ymlaen yn awr i'r milfed cyfarfod.
 
13:31
Cwestiynau i'r Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth
Questions to the Minister for Finance and Government Business
Y Llywydd / The Presiding OfficerBywgraffiadBiography
The first question is from Suzy Davies.
Mae’r cwestiwn cyntaf oddi wrth Suzy Davies
 
Cronfeydd yr Undeb Ewropeaidd
European Union Funds
 
13:31
Diolch, Lywydd—on such an important day as well.
Diolch, Lywydd—ar ddiwrnod mor bwysig hefyd.
 
1. A wnaiff y Gweinidog ddatganiad ar sut y mae Llywodraeth Cymru yn sicrhau bod cronfeydd yr Undeb Ewropeaidd yn cyrraedd y cymunedau y maent wedi’u bwriadu i’w helpu? OAQ(4)0456(FIN)
1. Will the Minister make a statement on how the Welsh Government ensures that European Union funds reach the communities that they were designed to benefit? OAQ(4)0456(FIN)
 
13:31
Jane HuttBywgraffiadBiographyY Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth / The Minister for Finance and Government Business
We work closely with our partners so that they deliver innovative EU projects, which create jobs, support people and enable businesses and communities to thrive in Wales.
Rydym yn cydweithio'n agos â'n partneriaid er mwyn iddynt gyflwyno prosiectau UE arloesol, sy'n creu swyddi, cefnogi pobl a galluogi busnesau a chymunedau i ffynnu yng Nghymru.
 
13:31
Thank you for that answer, Minister. Of course, that is what we would all like to see, I am sure. However, I have received a complaint from a constituent that the specification for a particular project that was advertised by open tender had, in fact, been drafted with a particular bidder in mind. The individual concerned was told by a member of the local authority that there was no point in anyone else bidding for that work, for that very reason. The main delivery partner in the successful bid was a new organisation with aims that duplicated existing provision, and which was staffed, apparently, by the local authority’s own employees. Are you content that all your monitoring processes for the awarding of these valuable contracts are as robust as they might be?
Diolch ichi am yr ateb hwnnw, Weinidog. Wrth gwrs, dyna y byddem i gyd yn hoffi ei weld, rwy’n siŵr. Fodd bynnag, rwyf wedi derbyn cwyn gan etholwr y bu i fanyleb ar gyfer prosiect penodol a hysbysebwyd drwy dendr agored gael ei drafftio, mewn gwirionedd, gyda chynigydd penodol mewn golwg. Dywedwyd wrth yr unigolyn dan sylw gan un aelod o'r awdurdod lleol nad oedd unrhyw bwynt i neb arall ymgeisio am y gwaith hwnnw, am yr union reswm. Sefydliad newydd oedd y prif bartner cyflenwi yn y cais llwyddiannus oedd â nodau a oedd yn dyblygu darpariaeth sydd eisoes yn bodoli, ac a gâi ei staffio, mae'n debyg, gan weithwyr yr awdurdod lleol ei hun. A ydych yn fodlon bod eich holl brosesau monitro ar gyfer dyfarnu’r contractau gwerthfawr hyn mor gadarn ag y gallent fod?
 
13:32
Well, Suzy Davies, I am very clear that we have very strict monitoring processes, and, of course, that starts at the first instance, in terms of any expressions of interest in terms of future projects. However, I would like you to write to me on that matter.
Wel, Suzy Davies, rwy’n glir iawn bod gennym brosesau monitro llym iawn, ac, wrth gwrs, mae hynny'n dechrau yn y lle cyntaf, gydag unrhyw ddatganiadau o ddiddordeb o ran prosiectau’r dyfodol. Fodd bynnag, hoffwn i chi ysgrifennu ataf ynghylch y mater hwnnw.
 
13:32
Rhun ap IorwerthBywgraffiadBiography
Nid yn unig sicrhau bod arian Ewropeaidd yn cyrraedd yw’r nod, wrth gwrs, ond mae eisiau bod yn ofalus iawn ynglŷn â sut mae’r arian hwnnw yn cael ei wario. Er enghraifft, yng Nghaergybi, mae budd amlwg a all ddod o gynlluniau INTERREG, ond mae’r gymuned yno yn pwysleisio’r ffaith ei bod am gael mewnbwn i’r blaenoriaethau ar gyfer gwario’r arian hwnnw. Sut mae sicrhau’r llais cymunedol hwnnw?
Securing European funding is not the only aim, of course; being very careful with regard to how it is spent is also important. For example, in Holyhead, very clear benefits can be derived from INTERREG schemes, but the community there emphasises the fact that it wants to have its say on priorities for spending that money. How can that community voice be heard?
 
13:33
I am grateful for your recognition of the important impact of those European funds. You refer to INTERREG. I know that you are aware of the consultation that we have been undertaking in terms of the new Wales-Ireland funds, which, of course, are going to be important in terms of delivery and development of proposals to your constituents, and to local communities. I look forward to announcing the outcome of that consultation later on next month.
Rwy’n ddiolchgar eich bod yn cydnabod effaith bwysig yr arian Ewropeaidd hynny. Rydych yn cyfeirio at INTERREG. Gwn eich bod yn ymwybodol o'r ymgynghoriad rydym wedi bod yn ei gynnal o ran y cronfeydd Cymru-Iwerddon newydd, sydd, wrth gwrs, yn mynd i fod yn bwysig o ran darparu a datblygu cynigion i'ch etholwyr, ac i gymunedau lleol. Edrychaf ymlaen at gyhoeddi canlyniad yr ymgynghoriad hwnnw yn nes ymlaen y mis nesaf.
 
13:33
Eluned ParrottBywgraffiadBiography
Minister, one community that will be extremely important in boosting Wales’s gross value added is the academic community. Can you tell us how the Welsh Government is supporting the academic community in building the kind of pan-European partnerships that will enable them to be successful in bidding for research funding from the European Union?
Weinidog, un gymuned a fydd yn eithriadol bwysig o ran hybu gwerth ychwanegol crynswth Cymru yw y gymuned academaidd. A allwch ddweud wrthym sut y mae Llywodraeth Cymru yn cefnogi'r gymuned academaidd wrth adeiladu y math o bartneriaethau pan-Ewropeaidd a fydd yn eu galluogi i fod yn llwyddiannus wrth wneud cais am gyllid ymchwil oddi wrth yr Undeb Ewropeaidd?
 
13:34
Importantly, Horizon 2020 for the academic community is progressing in terms of the support that we have given, with the unit in the Welsh European Funding Office. That is a unit to promote and to support, particularly, academic and, of course, business partners and trans-national partners, in terms of developing projects. Certainly, I understand that that is progressing well, and will report back to the Assembly in due course.
O’r pwys mwyaf, mae Horizon 2020 ar gyfer y gymuned academaidd yn mynd rhagddo o ran y gefnogaeth rydym wedi'i rhoi, gyda'r uned yn Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru. Uned yw honno i hyrwyddo a chefnogi, yn arbennig, bartneriaid academaidd a busnes wrth gwrs, a phartneriaid traws-genedlaethol, o ran datblygu prosiectau. Yn sicr, rwy’n deall bod hynny’n mynd rhagddo'n dda, a bydd yn adrodd yn ôl i'r Cynulliad maes o law.
 
Cyllideb Cymunedau a Threchu Tlodi
The Communities and Tackling Poverty Budget
 
13:34
Mark IsherwoodBywgraffiad