By continuing to use our site, you are agreeing for us to set a small number of cookies. Cookie policy

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :
Back to list View this page without hyperlinks
Cyfarfu’r Cynulliad am 1.30 p.m. gyda’r Llywydd (Rosemary Butler) yn y Gadair.
The Assembly met at 1.30 p.m.with the Presiding Officer (Rosemary Butler) in the Chair.
13:30
Y Llywydd / The Presiding OfficerBywgraffiadBiography
The National Assembly for Wales is now in session.
Dyma ddechrau trafodion Cynulliad Cenedlaethol Cymru.
Cwestiynau i'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
Questions to the Minister for Health and Social Services
Ymddiriedolaeth Thalidomide
Thalidomide Trust
13:30
Russell GeorgeBywgraffiadBiography
1. A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am gyfraniad cyllid Llywodraeth Cymru at Ymddiriedolaeth Thalidomide. OAQ(4)0218(HSS)
1. Will the Minister make a statement regarding the Welsh Government's funding contribution to the Thalidomide Trust. OAQ(4)0218(HSS)
13:30
Lesley GriffithsBywgraffiadBiographyY Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol / The Minister for Health and Social Services
Thank you for that question; it is very timely. I am pleased to announce that we will be providing over £7.5 million for the next 10 years from 2013-14 to the Thalidomide Trust. This will provide an annual grant of just over £750,000 to provide stability and security for thalidomide survivors in Wales and help them to lead independent lives.
Diolch am y cwestiwn hwnnw, mae'n amserol iawn. Mae'n bleser gennyf gyhoeddi y byddwn yn rhoi dros £7.5 miliwn ar gyfer y 10 mlynedd nesaf o 2013-14 i'r Ymddiriedolaeth Thalidomide. Bydd hyn yn darparu grant blynyddol o ychydig dros £750,000 i roi sefydlogrwydd a diogelwch i unigolion sydd wedi goroesi thalidomid yng Nghymru a'u helpu i fyw bywydau annibynnol.
13:31
Russell GeorgeBywgraffiadBiography
I thank the Minister for her answer and I am very pleased to hear that today. Constituents of mine have asked me that question and I am sure that they will be delighted to hear your answer. You will appreciate that this is a direct result of the scandal in the 1950s and 1960s. In December, the Department of Health announced that it would provide an extra £80 million over 10 years to the trust and funding has also been pledged by the Scottish and Northern Irish Governments. So, I am delighted to hear your answer today, Minister. Could you tell me when further details will be available?
Diolch i'r Gweinidog am ei hateb ac rwy'n falch iawn o glywed hynny heddiw. Mae rhai o'm hetholwyr wedi gofyn y cwestiwn hwnnw imi ac rwy'n si?r y byddant yn falch o glywed eich ateb. Byddwch yn gwerthfawrogi bod hyn yn deillio'n uniongyrchol o'r sgandal yn y 1950au a'r 1960au. Ym mis Rhagfyr, cyhoeddodd yr Adran Iechyd y byddai'n darparu £80 miliwn ychwanegol dros 10 mlynedd i'r ymddiriedolaeth ac mae Llywodraethau'r Alban a Gogledd Iwerddon hefyd wedi addo arian. Felly, mae'n bleser gennyf glywed eich ateb heddiw, Weinidog. A allwch ddweud wrthyf pryd y bydd rhagor o fanylion ar gael?
13:31
Lesley GriffithsBywgraffiadBiography
As I said, the funding is from 2013-14 for 10 years and I know that you have had constituents contact you. As you mentioned, the increased annual grant matches the contribution of England and of Scotland and ensures that thalidomide survivors in Wales are not disadvantaged at all.
Fel y dywedais, mae'r arian yn dechrau o 2013-14 am gyfnod o 10 mlynedd a gwn fod etholwyr wedi cysylltu â chi. Fel y crybwyllwyd gennych, mae'r grant blynyddol uwch yn cyfateb i gyfraniad Lloegr a'r Alban ac yn sicrhau na fydd unigolion sydd wedi goroesi thalidomid yng Nghymru o dan unrhyw anfantais o gwbl.
Arian Cyflalaf
Capital Funding
13:32
2. A yw’r Gweinidog wedi dyrannu’r arian cyfalaf angenrheidiol i alluogi byrddau iechyd lleol i gyflawni eu cynlluniau ail-strwythuro arfaethedig. OAQ(4)0229(HSS)
2. Has the Minister allocated the necessary capital funding to enable Local Health Boards to carry out their proposed restructuring plans. OAQ(4)0229(HSS)
13:32
Lesley GriffithsBywgraffiadBiography
I am currently reviewing the all-Wales capital programme in the light of emerging health board service change plans and will continue to allocate funding to schemes that are of strategic importance and support the delivery of sustainable services.
Rwyf wrthi'n adolygu rhaglen gyfalaf Cymru gyfan o ystyried y cynlluniau newid gwasanaethau byrddau iechyd newydd a byddaf yn parhau i ddyrannu arian i gynlluniau sydd o bwysigrwydd strategol ac sy'n helpu i ddarparu gwasanaethau cynaliadwy.
13:32
Minister, you will be aware, as far as some of the proposals of Betsi Cadwaladr University Local Health Board in north Wales are concerned, that some community hospital closures are predicated on the provision of new primary care facilities. If the review of the capital programme has not been completed at the time that the announcements are made, what reassurance can north Wales citizens have that those facilities will be provided, given that there are examples in Chirk and other areas of primary healthcare facilities being on programme for a number of years?
Weinidog, byddwch yn ymwybodol, mewn perthynas â rhai o gynigion Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Betsi Cadwaladr yn y Gogledd, bod penderfyniadau i gau rhai ysbytai cymunedol yn cael eu gwneud ar y sail y darperir cyfleusterau gofal sylfaenol newydd. Os na fydd yr adolygiad o'r rhaglen gyfalaf wedi'i gwblhau ar yr adeg y gwneir y cyhoeddiadau, pa sicrwydd y gellir ei roi i ddinasyddion y Gogledd y caiff y cyfleusterau hynny eu darparu, o gofio bod enghreifftiau yn y Waun ac ardaloedd eraill lle y bu cyfleusterau gofal iechyd sylfaenol yn yr arfaeth am sawl blwyddyn?
13:33
Lesley GriffithsBywgraffiadBiography
The mid-year review that I had indicated that there would be a requirement to reconsider, re-profile and reshape the entire capital programme. In light of reconfiguration plans, that will be an issue. I am confident that there is enough capital funding in the system, but we will have to look at the specifics as we go through the reconfiguration process.
Awgrymodd yr adolygiad canol-blwyddyn a gefais y byddai angen ailystyried, ailbroffilio ac ail-lunio'r rhaglen gyfalaf gyfan. O ystyried cynlluniau ad-drefnu, bydd hynny'n broblem. Rwy'n hyderus bod digon o arian cyfalaf yn y system, ond bydd yn rhaid inni ystyried y manylion wrth inni roi'r broses ad-drefnu ar waith.
13:33
Minister, not long before Christmas, you gave local health boards an additional £82 million, partly as a result of capital programme slippage. What assurances can you give me and the people of Wales that the £82 million that you provided is sufficient to allow local health boards to meet their obligations to break even by the end of the year, particularly in north Wales and in Cardiff and the Vale health board areas, which have both indicated that their gaps in funding were much greater than the gaps that were, effectively, plugged by your recent bailout?
Weinidog, ychydig cyn y Nadolig, rhoddwyd £82 miliwn ychwanegol i'r byrddau iechyd lleol, yn rhannol o ganlyniad i lithriad o fewn y rhaglen gyfalaf. Pa sicrwydd y gallwch ei roi i mi a phobl Cymru bod yr £82 miliwn a roddwyd gennych yn ddigon i alluogi byrddau iechyd lleol i gyflawni eu rhwymedigaethau i fantoli'r gyllideb erbyn diwedd y flwyddyn, yn enwedig yn ardaloedd byrddau iechyd y Gogledd a Chaerdydd a'r Fro, y mae'r ddau wedi nodi bod eu bylchau ariannol yn llawer mwy na'r bylchau y gwnaethoch, i bob pwrpas, eu llenwi, wrth roi help llaw iddynt yn ddiweddar?
13:34
Lesley GriffithsBywgraffiadBiography
The health boards have a statutory responsibility to come in on budget and I expect them to do so at the end of March. The £82 million, which came from my contingency budget, was as a response to the mid-year review that I had, which looked at finances as one part of the review. I am very confident that they will come in on budget.
Mae gan y byrddau iechyd gyfrifoldeb statudol i weithredu o fewn y gyllideb a disgwyliaf iddynt wneud hynny erbyn diwedd mis Mawrth. Cyflwynwyd yr £82 miliwn, a ddaeth o'm cyllideb wrth gefn, mewn ymateb i'r adolygiad canol-blwyddyn a gynhaliais, a oedd yn ystyried cyllid fel un rhan o'r adolygiad. Rwy'n hyderus y byddant yn llwyddo i weithredu o fewn y gyllideb.
13:34
Alun Ffred JonesBywgraffiadBiography
Mae arian cyfalaf yn cael ei ddefnyddio i brynu peiriannau hefyd, wrth gwrs, ac mae peiriannau ar gyfer triniaeth trawsblannu celloedd ‘stem’ yn Ysbyty Gwynedd. Mae’r sgiliau a’r arbenigedd yno ond am ryw reswm mae’r driniaeth hon wedi stopio yn Ysbyty Gwynedd ers mis Tachwedd. Mae un o’m hetholwyr yn wynebu treulio mis ym Manceinion yn cael y driniaeth hon er bod y peiriannau, yr arbenigedd a’r sgiliau yn bodoli yn Ysbyty Gwynedd a fyddai’n caniatáu iddo ef a’i wraig fynd adref bob nos ar ôl y driniaeth. A wnewch chi sicrhau bod peiriannau Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Betsi Cadwaladr yn cael eu defnyddio’n llawn er budd pobl gogledd Cymru yng ngogledd Cymru, os gwelwch yn dda?
Minister, capital funding is also used to buy machinery, of course, and there is machinery for stem cell transplants at Ysbyty Gwynedd. The expertise and skills are also there, but, for some reason, that treatment has not been provided at Ysbyty Gwynedd since November. A constituent of mine is facing spending a month in Manchester to receive this treatment, although the expertise, skills and machinery exists in Bangor that would allow him and his wife to return home each night after treatment. Will you ensure that Betsi Cadwaladr LHB's machinery is used to its full potential for the benefit of the people of north Wales in north Wales, please?
13:35
Lesley GriffithsBywgraffiadBiography
I was not aware of the issue that you have just raised with me, but it is certainly something that I will take up with the chair of Betsi Cadwaladr LHB. It is very important that any machinery, which, as you say, in some cases a large amount of money, is used to its full capacity.
Nid oeddwn yn ymwybodol o'r mater yr ydych newydd ei godi gyda mi, ond yn sicr, mae'n rhywbeth y gwnaf ei drafod gyda chadeirydd BILl Betsi Cadwaladr. Mae'n bwysig iawn bod unrhyw beiriannau, sydd, fel y dywedwch, mewn rhai achosion yn costio cryn dipyn o arian, yn cael eu defnyddio cymaint â phosibl.
13:35
Y Llywydd / The Presiding OfficerBywgraffiadBiography
I am told that question 3, OAQ(4)0222(HSS), will not be asked.
Dywedir wrthyf na fydd cwestiwn 3, OAQ(4)0222(HSS), yn cael ei ofyn.
Amseroedd Agor Meddygfeydd
GP Surgery Opening Times
13:35
Jocelyn DaviesBywgraffiadBiography
4. A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am amseroedd agor meddygfeydd meddygon teulu yn Nwyrain De Cymru. OAQ(4)0217(HSS)
4. Will the Minister make a statement on GP surgery opening times in South Wales East. OAQ(4)0217(HSS)
13:36
Lesley GriffithsBywgraffiadBiography
Yes. Improving access to GP services in South Wales East and across the whole of Wales is a programme for government commitment. The aim is to improve the accessibility of GP services for working people by ensuring appointments are available at times that are convenient to them, while also improving the continuity and quality of healthcare.
Gwnaf. Mae gwella mynediad i wasanaethau meddygon teulu yn Nwyrain De Cymru a ledled Cymru gyfan yn un o ymrwymiadau'r rhaglen lywodraethu. Y nod yw gwella hygyrchedd gwasanaethau meddygon teulu i bobl sy'n gweithio drwy sicrhau bod apwyntiadau ar gael ar adegau sy'n gyfleus iddynt, a gwella parhad ac ansawdd gofal iechyd ar yr un pryd.
13:36
Jocelyn DaviesBywgraffiadBiography
You are probably aware that last year, Aneurin Bevan Local Health Board awarded almost £400,000 to surgeries as part of its ‘A’ is for Access scheme. Twenty-six of the 91 surgeries attained an A or B rating for accessibility. Can you tell me when the majority of the surgeries will have extended opening hours?
Byddwch fwy na thebyg yn ymwybodol bod Bwrdd Iechyd Lleol Aneurin Bevan wedi rhoi bron £400,000 i feddygfeydd y llynedd fel rhan o'i gynllun ''A' is for Access'. Llwyddodd 26 o'r 91 o feddygfeydd i ennill gradd A neu B am hygyrchedd. A allwch ddweud wrthyf pryd y bydd y mwyafrif o'r meddygfeydd yn gweithredu oriau agor estynedig?
13:36
Lesley GriffithsBywgraffiadBiography
At the current time, 99% of GP practices located in Aneurin Bevan LHB’s area of operation offer appointments between 5 p.m. and 6.30 p.m. on at least two week nights each week. We have seen an improvement there. You will be aware that in 2013, going over into 2014, the focus is going to be on increasing the availability of later evening appointments, after 6.30 p.m., and early morning appointments before 8 a.m. The following year, 2014 going into 2015, the focus will be on enhancing access at the weekend.
Ar hyn o bryd, mae 99% o bractisau meddygon teulu o fewn ardal weithredu BILl Aneurin Bevan yn cynnig apwyntiadau rhwng 5 y.h. a 6.30 y.h. o leiaf ddwywaith yn ystod yr wythnos bob wythnos. Rydym wedi gweld gwelliant yn hynny o beth. Byddwch yn ymwybodol, yn 2013, ac ymlaen i 2014, y bydd y ffocws ar sicrhau bod mwy o apwyntiadau hwyrach gyda'r nos ar gael, ar ôl 6.30 y.h., ac apwyntiadau yn gynnar yn y bore cyn 8 y.b. Y flwyddyn ganlynol, o 2014 i 2015, bydd y ffocws ar wella mynediad ar benwythnosau.
13:37
Mohammad AsgharBywgraffiadBiography
Minister, one of Labour’s key pledges in the last Assembly elections was to require GPs to make surgeries more accessible to working people in the evenings and on Saturday mornings at no extra cost. We have just heard Jocelyn Davies say that only 26 surgeries out of 91 in Gwent are opening more, at a cost of nearly £400,000. When do you expect to deliver on your manifesto promise and what is the latest estimate of the cost of your policy?
Weinidog, un o addewidion allweddol Llafur yn ystod etholiadau diwethaf y Cynulliad oedd ei gwneud yn ofynnol i feddygon teulu sicrhau bod meddygfeydd yn fwy hygyrch i bobl sy'n gweithio gyda'r nos ac ar fore Sadwrn heb unrhyw gost ychwanegol. Rydym newydd glywed Jocelyn Davies yn dweud mai dim ond 26 o feddygfeydd allan o 91 yng Ngwent sydd ar agor fwy, am gost o bron £400,000. Pryd rydych yn disgwyl cyflawni eich addewid maniffesto a beth yw'r amcangyfrif diweddaraf o ran cost eich polisi?
13:37
Lesley GriffithsBywgraffiadBiography
I have just set out how we will take that commitment through to 2015. Therefore, by the end of this Assembly, we will expect that commitment to have been delivered. In relation to funding, there is no intention to change the GP contract. With regard to the first part of the enhancing access scheme, it is not about GPs working longer hours for free; it is about them, within their current contractual arrangements, allowing their surgeries to reschedule appointments up to 6.30 p.m. Following that, the arrangements for access after 6.30 p.m. are not mandatory, because at the moment they have to prove that enhanced access is required to meet a reasonable need. In relation to Saturday morning access, again, there is no intention to change the GP contract or to force GPs to provide this service. We will do that through a new, innovative model that is currently being developed. Dr C.D.V. Jones is undertaking that work for me.
Rwyf newydd nodi sut y byddwn yn rhoi'r ymrwymiad hwnnw ar waith hyd at 2015. Felly, erbyn diwedd y Cynulliad hwn, byddwn yn disgwyl y bydd yr ymrwymiad hwnnw wedi'i gyflawni. O ran arian, nid oes unrhyw fwriad i newid y contract meddygon teulu. O ran rhan gyntaf y cynllun gwella mynediad, nid oes a wnelo â meddygon teulu yn gweithio oriau hwy am ddim; mae a wnelo â chaniatáu, o fewn eu trefniadau cytundebol cyfredol, i'w meddygfeydd aildrefnu apwyntiadau hyd at 6.30 y.h. Yn dilyn hynny, nid yw'r trefniadau ar gyfer mynediad ar ôl 6.30 y.h. yn orfodol, oherwydd ar hyn o bryd, rhaid iddynt brofi bod angen oriau agor estynedig er mwyn diwallu angen rhesymol. O ran apwyntiadau ar fore Sadwrn, unwaith eto, nid oes unrhyw fwriad i newid y contract meddygon teulu nac i orfodi meddygon teulu i ddarparu'r gwasanaeth hwn. Gwnawn hynny drwy fodel newydd, arloesol sy'n cael ei ddatblygu ar hyn o bryd. Mae Dr C.D.V. Jones yn ymgymryd â'r gwaith hwnnw ar fy rhan.
Blaenoriaethau
Priorities
13:39
5. Beth yw blaenoriaethau adran y Gweinidog am y chwe mis nesaf. OAQ(4)0214(HSS)
5. What are the Minister's department's priorities for the next six months. OAQ(4)0214(HSS)
13:39
Lesley GriffithsBywgraffiadBiography
They are to deliver on the plans and priorities set out in our programme for government and ‘Together for Health’.
Cyflawni'r cynlluniau a'r blaenoriaethau a nodir yn ein rhaglen lywodraethu a 'Law yn Llaw at Iechyd'.
13:39
Minister, have you and the First Minister decided yet whether it is appropriate for you to take any decision relating to the future of neonatal services in north Wales, given that the decision taken by Betsi Cadwaladr LHB last week involves the closure of a service in your constituency?
Weinidog, a ydych chi a'r Prif Weinidog wedi penderfynu eto a yw'n briodol ichi wneud unrhyw benderfyniad o ran dyfodol gwasanaethau newyddenedigol yn y Gogledd, o ystyried bod y penderfyniad a wnaed gan BILl Betsi Cadwaladr yr wythnos diwethaf yn golygu cau gwasanaeth yn eich etholaeth?
13:39
Lesley GriffithsBywgraffiadBiography
You will be aware from the First Minister’s answer yesterday that, at the present time, I have to wait to see whether the community health council refers any aspects of the plans from the Betsi Cadwaladr or Hywel Dda health boards in relation to that.
Byddwch yn ymwybodol o ateb y Prif Weinidog ddoe, bod yn rhaid inni, ar hyn o bryd, aros i weld a fydd y cyngor iechyd cymuned yn cyfeirio unrhyw agweddau ar y cynlluniau o fyrddau iechyd Betsi Cadwaladr neu Hywel Dda yn hynny o beth.
13:39
I would suggest to you, Minister, that it is not appropriate for you to take such a decision. That would, of course, free you to have a view on the reforms relating to your constituency. Given everything that you have said against the NHS reforms in England, are you proud of the fact that one of your local health boards last week took the decision to close a neonatal service in north Wales and preferred to invest in and commission a replacement service from the reformed health service in England? Do you consider that to be a decision that should not have been taken by a local health board but should be a decision for the Welsh Government?
Awgrymwn, Weinidog, nad yw'n briodol ichi wneud penderfyniad o'r fath. Byddai hynny, wrth gwrs, yn golygu y gallech leisio barn ar y diwygiadau sy'n effeithio ar eich etholaeth. O ystyried popeth a ddywedwyd gennych yn erbyn diwygiadau'r GIG yn Lloegr, a ydych yn falch o'r ffaith bod un o'ch byrddau iechyd lleol yr wythnos diwethaf wedi penderfynu cau gwasanaeth newyddenedigol yn y Gogledd a bod yn well ganddo yn lle hynny fuddsoddi mewn gwasanaeth newydd gan y gwasanaeth iechyd diwygiedig yn Lloegr a chomisiynu'r gwasanaeth hwnnw? A ydych o'r farn na ddylai bwrdd iechyd lleol fod wedi gwneud y penderfyniad hwnnw ac mai Llywodraeth Cymru ddylai wneud y penderfyniad hwnnw?
13:40
Lesley GriffithsBywgraffiadBiography
In relation to your reference to my constituency, obviously, I do not make any decisions that affect my constituency. This affects north Wales and, if the community health council refers it to me, I will have to have discussions with the First Minister, who would be the Minister to make any decisions that relate to my constituency. What we have to accept about Betsi Cadwaladr LHB’s decision is that it received authoritative clinical advice that informed its proposals and the most important thing is that we know that babies, particularly very sick babies, are greatly affected by receiving the correct care from the word ‘go’.
Mewn perthynas â'ch cyfeiriad at fy etholaeth, yn amlwg, nid wyf yn gwneud unrhyw benderfyniadau sy'n effeithio ar fy etholaeth. Mae hyn yn effeithio ar y Gogledd ac, os caiff ei gyfeirio ataf gan y cyngor iechyd cymuned, bydd yn rhaid imi drafod gyda'r Prif Weinidog, sef y Gweinidog a fyddai'n gwneud unrhyw benderfyniadau sy'n ymwneud â'm hetholaeth. Yr hyn sy'n rhaid inni ei dderbyn am benderfyniad BILl Betsi Cadwaladr yw iddo gael cyngor clinigol awdurdodol i lywio ei gynigion a'r peth pwysicaf yw ein bod yn gwybod bod rhoi'r gofal priodol i fabanod o'r cychwyn cyntaf yn cael effaith fawr arnynt, yn enwedig babanod sâl iawn.
13:41
Minister, last week, Hywel Dda Local Health Board opted to remodel the current services at Llanelli Prince Philip Hospital’s accident and emergency unit to provide a doctor-supported, primarily nurse-delivered service and a 24/7 medical assessment and admission service. However, much further detail is needed on what the latter will offer and on levels of co-operation between the two units. I have asked the board to provide that further detail as soon as it is practical to do so. Despite these being the final recommendations, do you agree that it is essential that the public is consulted continuously and openly at every future stage?
Weinidog, yr wythnos diwethaf, dewisodd Bwrdd Iechyd Lleol Hywel Dda ailfodelu'r gwasanaethau presennol yn uned damweiniau ac achosion brys Ysbyty Tywysog Philip yn Llanelli er mwyn darparu gwasanaeth a ddarperir yn bennaf gan nyrsys gyda chymorth meddygon a gwasanaeth asesu meddygol a derbyn 24/7. Fodd bynnag, mae angen llawer mwy o fanylion am yr hyn y bydd yr ail yn ei gynnig ac am lefelau cydweithredu rhwng y ddwy uned. Rwyf wedi gofyn i'r bwrdd roi manylion pellach cyn gynted ag y bo'n ymarferol gwneud hynny. Er gwaethaf y ffaith mai argymhellion terfynol yw'r argymhellion hyn, a gytunwch ei bod yn hanfodol ymgynghori'n barhaus â'r cyhoedd a hynny mewn ffordd agored ar bob cam yn y dyfodol?
13:41
Lesley GriffithsBywgraffiadBiography
Yes, I agree with you on that, and I think that we have seen consultation on a level that we have not seen before. It is important that health boards realise that this now has to be the norm and that this has to be part of a continual process of engagement with both the public and other interested bodies. However, what is really important is that any future engagement, which you referred to in relation to Hywel Dda LHB, is taken against the backdrop of its having decided that emergency services at Prince Philip Hospital will have to be remodelled to ensure that we have the safe and sustainable services that we all want to see.
Cytunaf â chi yn hynny o beth, a chredaf ein bod wedi gweld trefniadau ymgynghori ar lefel na welwyd mo'i thebyg o'r blaen. Mae'n bwysig bod byrddau iechyd yn sylweddoli mai dyma y dylid ei wneud fel y norm bellach a bod yn rhaid iddo fod yn rhan o broses ymgysylltu barhaus â'r cyhoedd a chyrff eraill â diddordeb. Fodd bynnag, yr hyn sy'n wirioneddol bwysig yw y cynhelir unrhyw waith ymgysylltu yn y dyfodol, y gwnaethoch gyfeirio ato mewn perthynas â BILl Hywel Dda, yng nghyd-destun y ffaith ei fod wedi penderfynu y bydd yn rhaid ailfodelu gwasanaethau brys yn Ysbyty Tywysog Philip er mwyn sicrhau'r gwasanaethau diogel a chynaliadwy y mae pob un ohonom am eu gweld.
13:42
Y Llywydd / The Presiding OfficerBywgraffiadBiography
I call the opposition spokesperson, Darren Millar.
Galwaf ar lefarydd yr wrthblaid, Darren Millar.
13:42
Minister, can you tell us what a health board ought to do in the event that its own clinical reference group, the British Medical Association, the Royal College of Nursing and the Royal College of Midwives oppose a specific part of its reorganisation proposals? Should it listen to those concerns and that opposition, or should it ignore them?
Weinidog, a allwch ddweud wrthym beth y dylai bwrdd iechyd ei wneud os bydd ei gr?p cyfeirio clinigol ei hun, sef Cymdeithas Feddygol Prydain, Coleg Brenhinol y Nyrsys a Choleg Brenhinol y Bydwragedd yn gwrthwynebu rhan benodol o'i gynigion ad-drefnu? A ddylai wrando ar y pryderon hynny a'r gwrthwynebiad hwnnw, neu a ddylai eu hanwybyddu?
13:42
Lesley GriffithsBywgraffiadBiography
It should listen.
Dylai wrando.
13:42
It should listen. Given that Betsi Cadwaladr University Local Health Board has made a decision to, effectively, ignore the views of those extremely important organisations and its own clinical reference group, and given that there was overwhelming public opposition to those proposals, will you now listen to the four Assembly Members—Ann Jones, Llyr Huws Gruffydd, Aled Roberts and me—who have written to you today to ask you to intervene in that particular decision and to take a decision yourself?
Dylai wrando. O gofio bod Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Betsi Cadwaladr wedi gwneud penderfyniad, i bob diben, i anwybyddu barn y sefydliadau hynod bwysig hynny a'i gr?p cyfeirio clinigol ei hun, ac o ystyried bod gwrthwynebiad llethol ymhlith y cyhoedd i'r cynigion hynny, a wnewch chi wrando yn awr ar y pedwar Aelod Cynulliad-Ann Jones, Llyr Huws Gruffydd, Aled Roberts a fi-sydd wedi ysgrifennu atoch heddiw i ofyn ichi ymyrryd yn y penderfyniad penodol hwnnw a gwneud penderfyniad eich hun?
13:43
Lesley GriffithsBywgraffiadBiography
I have not had the letter yet, and I will certainly have a look at it. However, my role is very clearly set out: I can do nothing until the community health council decides whether it will refer any part of the plans to me. It has up to six weeks to do that. It may not take the six weeks, but, until the six weeks are up, I can do nothing.
Nid wyf wedi cael y llythyr eto, ac yn sicr, edrychaf arno. Fodd bynnag, nodir fy rôl yn glir iawn: ni allaf wneud unrhyw beth nes bydd y cyngor iechyd cymuned yn penderfynu pa un a ddylid cyfeirio unrhyw ran o'r cynlluniau ataf. Mae ganddo hyd at chwe wythnos i wneud hynny. Efallai na wnaiff gymryd y chwe wythnos, ond, tan ddiwedd y chwe wythnos, ni allaf wneud unrhyw beth.
13:43
Y Llywydd / The Presiding OfficerBywgraffiadBiography
I call the Welsh Liberal Democrat spokesperson, Kirsty Williams.
Galwaf ar lefarydd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru, Kirsty Williams.
13:43
Kirsty WilliamsBywgraffiadBiographyArweinydd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru / The Leader of the Welsh Liberal Democrats
Could the Minister explain the capital allocations in the health technologies fund announced last week?
A allai'r Gweinidog egluro'r dyraniadau cyfalaf yn y gronfa technolegau iechyd a gyhoeddwyd yr wythnos diwethaf?
13:43
Lesley GriffithsBywgraffiadBiography
Yes, I can. We have £5 million for this financial year and £10 million for the next two financial years.
Gallaf. Mae gennym £5 miliwn ar gyfer y flwyddyn ariannol hon a £10 miliwn ar gyfer y ddwy flynedd ariannol nesaf.
13:44
Kirsty WilliamsBywgraffiadBiography
Minister, when the First Minister said that he would be taking forward the Liberal Democrats’ proposals for an innovative health technologies fund, there was a great deal of hope that that would mean that the very latest technology would be employed in the NHS, yet the allocations last week seemed to be nothing more than the replacement of existing kit in hospitals. While it is very welcome that that ageing existing kit is replaced, it is not exactly innovative. Velindre hospital hopes to be able to treat 30% of its patients with the latest radiotherapy techniques, intensity-modulated radiation therapy, by 2016. Yet, if you were a patient in England, such treatment would be routine at the Royal Marsden Hospital. When will Welsh cancer patients have access to the latest life-saving radiotherapy techniques?
Weinidog, pan ddywedodd y Prif Weinidog y byddai'n bwrw ymlaen â chynigion y Democratiaid Rhyddfrydol am gronfa technolegau iechyd arloesol, roedd cryn obaith y byddai hynny'n golygu y byddai'r dechnoleg ddiweddaraf un yn cael ei defnyddio yn y GIG, ond ymddengys mai unig fwriad y dyraniadau yr wythnos diwethaf oedd adnewyddu'r offer sy'n bodoli eisoes mewn ysbytai. Er ei bod yn beth da iawn bod yr hen offer sy'n bodoli ar hyn o bryd yn cael ei adnewyddu, nid yw hynny'n arloesol o bell ffordd. Mae ysbyty Felindre yn gobeithio gallu trin 30% o'i gleifion gan ddefnyddio'r technegau radiotherapi diweddaraf, sef therapi ymbelydredd wedi'i fodiwleiddio yn ôl dwysedd, erbyn 2016. Ond, pe byddech yn glaf yn Lloegr, byddai triniaeth o'r fath yn cael ei chynnig fel mater o drefn yn Ysbyty Brenhinol Marsden. Pryd y cynigir y technegau radiotherapi diweddaraf i achub bywydau ar gyfer cleifion canser yng Nghymru?
13:45
Lesley GriffithsBywgraffiadBiography
In relation to the first question about how we have spent the money this year, you will appreciate that that £5 million has to be spent before the end of March. I had to look at the bids and business cases that were submitted to make sure that it was appropriate for the money to be spent in that way.
O ran y cwestiwn cyntaf ynghylch sut rydym wedi gwario'r arian eleni, byddwch yn gwerthfawrogi bod yn rhaid gwario'r £5 miliwn hwnnw cyn diwedd mis Mawrth. Bu'n rhaid imi edrych ar y ceisiadau a'r achosion busnes a ddaeth i law er mwyn sicrhau ei bod yn briodol gwario'r arian yn y ffordd honno.
In relation to the next two years, we will have time to look at more innovative equipment. I met with my advisory committee on radiotherapy on Monday, and we are looking very closely at things such as stereotactic radiotherapy and stereotactic body radiation therapy. I would be very happy to meet with you to discuss anything that you think that we can look at over the next two years with regard to new innovation.
O ran y ddwy flynedd nesaf, bydd amser gennym i ystyried offer mwy arloesol. Cefais gyfarfod â'm pwyllgor cynghori ar radiotherapi ddydd Llun, ac rydym yn rhoi ystyriaeth ofalus iawn i bethau fel radiotherapi stereotactig a therapi ymbelydredd y corff stereotactig. Byddwn yn fwy na pharod i gwrdd â chi i drafod unrhyw gynigion arloesol newydd y credwch y gallwn eu hystyried yn ystod y ddwy flynedd nesaf.
13:45
The previous question was about Velindre Cancer Centre, and I know that cancer treatment is one of the Minister’s priorities. Therefore, will she join me in congratulating Velindre Cancer Centre for being awarded cancer team of the year at the recent UK Quality in Care Excellence in Oncology Awards?
Roedd a wnelo'r cwestiwn blaenorol â Chanolfan Ganser Felindre, a gwn fod triniaeth canser yn un o flaenoriaethau'r Gweinidog. Felly, a wnaiff ymuno â mi i longyfarch Canolfan Ganser Felindre ar ennill tîm canser y flwyddyn yn yr 'UK Quality in Care Excellence in Oncology Awards' a gynhaliwyd yn ddiweddar?
13:46
Lesley GriffithsBywgraffiadBiography
Yes, absolutely. I join you in congratulating the team for the award. As you say, it was won by the significant clinical incident forum, which is a very novel multiprofessional group that investigates clinical incidence and untoward clinical outcomes very thoroughly and impartially, with the aim of fostering an open culture in relation to this issue.
Gwnaf, ar bob cyfrif. Hoffwn ymuno â chi i longyfarch y tîm ar y wobr. Fel y dywedwch, enillwyd y wobr gan y fforwm digwyddiadau clinigol o bwys, sef gr?p amlbroffesiwn arloesol iawn sy'n ymchwilio i ddigwyddiadau clinigol a chanlyniadau clinigol annisgwyl yn drylwyr iawn ac mewn ffordd ddiduedd, gyda'r nod o feithrin diwylliant agored mewn perthynas â'r mater hwn.
13:46
Kenneth SkatesBywgraffiadBiography
Minister, figures released yesterday showed that in the past two years there has been a 30% increase in suicides in Wales. The figures need to be studied, of course, but the dataset appears to show that the Samaritans’ research from last year is correct, namely that males aged in their 30s, 40s and 50s in the most deprived areas are more likely to commit suicide than any other social group. What work is the Welsh Government doing to tackle suicide, and is there potential for further research to be carried out to enable us to better understand the causes?
Weinidog, dangosodd ffigurau a ryddhawyd ddoe y bu cynnydd o 30% mewn achosion o hunanladdiad yng Nghymru yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf. Wrth gwrs, bydd angen astudio'r ffigurau, ond ymddengys fod y set data yn dangos bod gwaith ymchwil y Samariaid y llynedd yn gywir, sef bod dynion yn eu 30au, eu 40au a'u 50au yn yr ardaloedd mwyaf difreintiedig yn fwy tebygol o gyflawni hunanladdiad nag unrhyw gr?p cymdeithasol arall. Pa waith y mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i fynd i'r afael â hunanladdiad, ac a fyddai'n bosibl cynnal rhagor o waith ymchwil er mwyn inni allu deall yr achosion yn well?
13:47
Lesley GriffithsBywgraffiadBiography
We are aware that more men than women choose to take their own lives. You mentioned the research by the Samaritans that found that there are a variety of reasons why this is so, such as socioeconomic conditions, age, traditional expectations around masculinity and the role of men in modern society. There is evidence that men are reluctant to discuss their mental health and that much more should be done to encourage more open discussion. I pay tribute to you, Ken, and the other three Assembly Members who made sure that that happened and that we got that much more out in that debate before Christmas. We all need to look at how we can support friends, families and colleagues much better than we do.
Rydym yn ymwybodol bod mwy o ddynion na merched yn dewis lladd eu hunain. Bu ichi sôn am y gwaith ymchwil gan y Samariaid a ganfu fod yna amrywiaeth o resymau am hynny, megis amodau economaidd-gymdeithasol, oedran, disgwyliadau traddodiadol ynghylch gwrywdod a rôl dynion o fewn cymdeithas fodern. Mae tystiolaeth bod dynion yn amharod i drafod eu hiechyd meddwl ac y dylid gwneud llawer mwy i annog trafodaeth fwy agored. Hoffwn dalu teyrnged ichi, Ken, a'r tri Aelod arall o'r Cynulliad a wnaeth yn si?r bod hynny'n digwydd, ac y bu'r ddadl honno cyn y Nadolig yn llawer mwy buddiol. Mae angen i bob un ohonom ystyried sut y gallwn helpu ffrindiau, teuluoedd a chydweithwyr yn llawer gwell nag yr ydym yn ei wneud.
As a Government, we have ‘Talk to Me’, which is our action plan to reduce suicide and self-harm. I also believe that our new strategy. ‘Together for Mental Health’ will address a lot of these issues.
Fel Llywodraeth, cyflwynwyd 'Beth am Siarad â Fi?', sef ein cynllun gweithredu i leihau achosion o hunanladdiad a hunan-niwed. Credaf hefyd y bydd ein strategaeth newydd. 'Law yn Llaw at Iechyd Meddwl' yn ymdrin â llawer o'r materion hyn.
Canolfannau Argyfyngau
Emergency Centres
13:47
Jocelyn DaviesBywgraffiadBiography
6. A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am ganolfannau argyfyngau lleol mewn ysbytai yn Nwyrain De Cymru. OAQ(4)0215(HSS)
6. Will the Minister make a statement on local emergency centres at hospitals in South Wales East. OAQ(4)0215(HSS)
13:48
Lesley GriffithsBywgraffiadBiography
Local health boards are responsible for providing effective, timely and clinically safe emergency care service facilities at hospitals across Wales. Local emergency centres form part of the range of services that are available to provide urgent and emergency care.
Mae byrddau iechyd lleol yn gyfrifol am ddarparu gwasanaethau gofal argyfwng effeithiol, amserol sy'n glinigol ddiogel mewn ysbytai ledled Cymru. Mae canolfannau argyfyngau lleol yn rhan o'r amrywiaeth o wasanaethau sydd ar gael i ddarparu gofal brys ac argyfwng.
13:48
Jocelyn DaviesBywgraffiadBiography
Thank you, Minister. You will no doubt be aware of the very lively campaign to secure a doctor-led accident and emergency department at Ysbyty Ystrad Fawr. Residents are concerned, and I share their concerns, that after waiting for several hours at Ysbyty Ystrad Fawr, they will be told to go to the A&E unit at the Royal Gwent Hospital, where their wait for surgery begins again. What discussion have you had about a doctor-led service at Ysbyty Ystrad Fawr?
Diolch, Weinidog. Mae'n si?r eich bod yn ymwybodol o'r ymgyrch fywiog iawn i sicrhau adran damweiniau ac achosion brys o dan arweiniad meddygon yn Ysbyty Ystrad Fawr. Mae trigolion yn bryderus, a rhannaf eu pryderon, y byddant, ar ôl aros sawl awr yn Ysbyty Ystrad Fawr, yn cael cyfarwyddyd i fynd i'r uned damweiniau ac achosion brys yn Ysbyty Brenhinol Gwent, lle y bydd eu cyfnod aros am lawdriniaeth yn dechrau eto. Pa drafodaethau a gawsoch ynghylch gwasanaeth o dan arweiniad meddygon yn Ysbyty Ystrad Fawr?
13:48
Lesley GriffithsBywgraffiadBiography
I am fully aware of the campaign. Aneurin Bevan Local Health Board consulted very widely on the current model that is in place at Ysbyty Ystrad Fawr. Perhaps people need to realise what treatment they can get at a minor injuries unit. There is no need to go to an A&E all the time—you can go to a minor injuries unit. It goes back to choosing well, and I would encourage everyone to download the Choose Well app, because it is about making that decision about where to go. The nurse-led minor injuries unit at Ysbyty Ystrad Fawr is open 24 hours a day, seven days a week, so it is an improvement on the facility that was available at the old Caerphilly hospital.
Rwy'n gwbl ymwybodol o'r ymgyrch. Ymgynghorodd Bwrdd Iechyd Lleol Aneurin Bevan yn helaeth ar y model presennol sydd ar waith yn Ysbyty Ystrad Fawr. Efallai bod angen i bobl sylweddoli pa driniaeth y gallant ei chael mewn uned mân anafiadau. Nid oes angen mynd i adran damweiniau ac achosion brys bob tro-gallwch fynd i uned mân anafiadau. Mater o wneud dewisiadau doeth ydyw, a byddwn yn annog pawb i lawrlwytho'r app 'Dewis Doeth', gan ei fod yn ymwneud â phenderfynu ble i fynd. Mae'r uned mân anafiadau o dan arweiniad nyrsys yn Ysbyty Ystrad Fawr ar agor 24 awr y dydd, saith niwrnod yr wythnos, felly mae'n well na'r cyfleuster a oedd ar gael yn hen ysbyty Caerffili.
13:49
Minister, I am sure that you are aware that the Monnow Vale joint health social care facility in Monmouth was a state-of-the-art facility when it was built, and it is still seen as a pioneering type of modern health centre. I agree with what you said about the place for doctor-led and nurse-led facilities, but do you agree that it is also important that people know exactly what services are provided at each centre? We want to take the pressure off A&E departments, but if patients are not aware of exactly what is being provided and where, then the system can be very inefficient.
Weinidog, rwy'n si?r eich bod yn ymwybodol bod cyfleuster iechyd a gofal cymdeithasol ar y cyd Monnow Vale yn Nhrefynwy, ar adeg ei adeiladu, yn un o'r radd flaenaf, a'i fod yn cael ei ystyried o hyd yn fath arloesol o ganolfan iechyd fodern. Cytunaf â'r hyn a ddywedwyd gennych am bwysigrwydd cyfleusterau o dan arweiniad meddygon a chyfleusterau o dan arweiniad nyrsys, ond a gytunwch ei bod hefyd yn bwysig bod pobl yn gwybod yn union pa wasanaethau a ddarperir ymhob canolfan? Rydym yn awyddus i leihau'r pwysau ar adrannau damweiniau ac achosion brys, ond os nad yw cleifion yn gwybod yn union beth a ddarperir a ble, gall y system fod yn aneffeithlon iawn.
15:50
Lesley GriffithsBywgraffiadBiography
I absolutely agree. That is exactly what the Choose Well campaign is designed to do; it is designed to support people to access the right service that they need for their treatment or injuries.
Cytunaf yn llwyr. Dyna union fwriad yr ymgyrch Dewis Doeth; fe'i cynlluniwyd i helpu pobl i gael gafael ar y gwasanaeth priodol sydd ei angen arnynt mewn perthynas â'u triniaeth neu eu hanafiadau.
13:50
Eluned ParrottBywgraffiadBiography
Minister, what assessment have you made for the provision of mental health first aid through local emergency centres, given that the report that Ken Skates mentioned a few minutes ago suggests that the incidence of suicide is increasing rapidly in Wales and is already 30% higher than it is in England? Are you satisfied with the emergency care for mental health issues? What steps do you hope to take to improve that care?
Weinidog, pa asesiad a wnaed gennych o ran darparu cymorth cyntaf iechyd meddwl drwy ganolfannau argyfyngau lleol, o ystyried bod yr adroddiad a grybwyllwyd gan Ken Skates ychydig funudau yn ôl yn awgrymu bod nifer yr achosion o hunanladdiad yng Nghymru yn cynyddu'n gyflym a'i fod eisoes 30% yn uwch na'r nifer yn Lloegr? A ydych yn fodlon ar y gofal argyfwng o ran materion iechyd meddwl? Pa gamau rydych yn gobeithio eu cymryd i wella'r gofal hwnnw?
13:50
Lesley GriffithsBywgraffiadBiography
We need to look at this very closely in light of yesterday’s figures. There is more that needs to be looked at in relation to the figures that you mentioned. I know that there are suggestions, and I know that some A&E departments have a mental health nurse on duty to help. That is a model that we can look at within NHS Wales.
Mae angen inni ystyried y mater hwn yn ofalus iawn yn dilyn ffigurau ddoe. Mae mwy i'w ystyried mewn perthynas â'r ffigurau a grybwyllwyd gennych. Gwn fod yna awgrymiadau, a gwn fod nyrs iechyd meddwl ar ddyletswydd mewn rhai adrannau damweiniau ac achosion brys i helpu. Mae hynny'n fodel y gallwn ei ystyried o fewn GIG Cymru.
Ysmygu
Smoking
13:51
7. A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am y camau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i atal pobl ifanc rhag dechrau ysmygu. OAQ(4)0224(HSS)
7. Will the Minister make a statement on the steps the Welsh Government is taking to stop young people from taking up smoking. OAQ(4)0224(HSS)
13:51
Lesley GriffithsBywgraffiadBiography
The tobacco control action plan for Wales sets out how we aim to tackle smoking in Wales. The action plan includes continuing to invest in measures to discourage young people from starting smoking. The tobacco control delivery board will consider the one-year review of the plan next month.
Mae cynllun gweithredu Cymru ar reoli tybaco yn nodi sut rydym yn bwriadu mynd i'r afael ag ysmygu yng Nghymru. Mae'r cynllun gweithredu yn cynnwys parhau i fuddsoddi mewn mesurau i atal pobl ifanc rhag dechrau ysmygu. Bydd y bwrdd cyflawni ar reoli tybaco yn ystyried yr adolygiad blwyddyn o'r cynllun fis nesaf.
13:51
Thank you for that answer. Minister, the recent news that there will be a dedicated service in Wales to help young people quit smoking is fantastic and organisations such as Action on Smoking and Health Cymru should take huge credit. However, the key is that we do all that we can to stop people from taking up the habit in the first place. With this in mind, do you agree with me that the tobacco industry’s attempt to design young-people-friendly packaging is disgraceful?
Diolch am yr ateb hwnnw. Weinidog, mae'r newyddion diweddar y bydd gwasanaeth penodol yng Nghymru i helpu pobl ifanc i roi'r gorau i ysmygu yn newyddion ardderchog a dylid canmol sefydliadau megis Gweithredu ar Ysmygu ac Iechyd Cymru yn fawr yn hynny o beth. Fodd bynnag, mae'n allweddol ein bod yn gwneud popeth y gallwn i atal pobl rhag dechrau ysmygu yn y lle cyntaf. O ystyried hyn, a gytunwch â mi bod ymgais y diwydiant tybaco i ddylunio deunydd pecynnu sy'n ddeniadol i bobl ifanc yn warthus?
13:51
Lesley GriffithsBywgraffiadBiography
Yes, absolutely. As a Government, we are working very closely with the Department of Health and other devolved administrations on the recent UK-wide consultation on standardised tobacco packaging. I know that a very large number of responses have been received during the consultation and officials are currently collating and analysing those responses. Any decisions that need to be taken on the future policy action on tobacco packaging can be made in light of that.
Cytunaf yn llwyr. Fel Llywodraeth, rydym yn gweithio'n agos iawn â'r Adran Iechyd a gweinyddiaethau datganoledig eraill ar yr ymgynghoriad diweddar a gynhaliwyd ledled y DU ar ddeunydd pecynnu tybaco safonol. Gwn fod nifer fawr iawn o ymatebion wedi dod i law yn ystod yr ymgynghoriad ac mae swyddogion wrthi ar hyn o bryd yn coladu ac yn dadansoddi'r ymatebion hynny. Gellir gwneud unrhyw benderfyniadau y bydd angen eu gwneud ar gamau polisi yn y dyfodol mewn perthynas â deunydd pecynnu tybaco gan ystyried hynny.
13:52
Minister, I am interested to hear your view on the call for cigarettes to be sold in plain packaging with large health warnings. Packaging is, arguably, the main advertising tool of the tobacco industry. I suppose that you could say that it is a sort of silent salesman. Many of the packs are deliberately fashionable, colourful and attractive to young smokers, especially slimline packets that fit nicely into a handbag. It is worth noting that all cigarettes sold in Australia will have to be sold in olive green plain packaging, with health warnings covering 75% of the front and 90% of that back of the packet. Is this a model that the Government in Wales could consider?
Weinidog, hoffwn glywed eich barn am y cais i werthu sigaréts mewn pecynnau plaen gyda rhybuddion iechyd mawr. Deunydd pecynnu, yn ddiau, yw prif arf hysbysebu'r diwydiant tybaco. Mewn gwirionedd, gallech ei ddisgrifio fel math o werthwr tawel. Mae llawer o'r pecynnau yn fwriadol ffasiynol, yn lliwgar ac yn ddeniadol i ysmygwyr ifanc, yn enwedig pecynnau tenau o faint addas ar gyfer bag llaw. Mae'n werth nodi y bydd yn rhaid i'r holl sigaréts a gaiff eu gwerthu yn Awstralia gael eu gwerthu mewn pecynnau plaen lliw gwyrdd olewydd, gyda rhybuddion iechyd ar 75% o glawr y pecyn a 90% ar y cefn. A yw hwn yn fodel y gallai'r Llywodraeth yng Nghymru ei ystyried?
13:53
Lesley GriffithsBywgraffiadBiography
Yes. I mentioned the current consultation that has been carried out by the Department of Health, given that it holds the powers in relation to this issue. However, we are very closely involved with it, along with Scotland and Northern Ireland. Once officials have looked at the responses and have collated and analysed them, that model is certainly something that we can look at. From talking to young people, I think that they recognise that if the packaging was not attractive, it would help to stop many young people from smoking in the first place.
Ydy. Soniais am yr ymgynghoriad presennol a gynhaliwyd gan yr Adran Iechyd, o gofio mai'r adran honno sydd â'r pwerau mewn perthynas â'r mater hwn. Fodd bynnag, rydym yn chwarae rhan bwysig yn y gwaith hwnnw, felly hefyd yr Alban a Gogledd Iwerddon. Unwaith y bydd swyddogion wedi edrych ar yr ymatebion ac wedi eu coladu a'u dadansoddi, mae'r model hwnnw yn sicr yn rhywbeth y gallwn ei ystyried. Wrth siarad â phobl ifanc, credaf eu bod yn cydnabod, pe na bai'r deunydd pecynnu yn ddeniadol, y byddai'n helpu i atal llawer o bobl ifanc rhag ysmygu yn y lle cyntaf.
Weinidog, fel ffan o gyfresi fel ‘Mad Men’, rwy’n derbyn bod rheswm dilys weithiau i ddangos ysmygu mewn cyfresi drama; mae hynny’n hollol dderbyniol. Fodd bynnag, pa neges y mae Llywodraeth Cymru yn ei rhoi i bobl ifanc yng Nghymru wrth ystyried a ddylid caniatáu ysmygu mewn un gweithle yn unig, sef gweithleoedd dramâu, teledu ac ati? Ai dyna’r neges rydych eisiau ei rhoi i bobl ifanc?
Minister, as a fan of series such as 'Mad Men', I accept, therefore, that it is valid to show smoking in drama series; that is entirely acceptable. However, what message does it send to young people in Wales that the Government is considering changing the law to allow smoking in one workplace only, namely drama sets in Wales and television studios? Is that the message that you wish to send to young people in Wales?
15:54
Lesley GriffithsBywgraffiadBiography
The Member will be aware that this was due to be debated back in the autumn and that, because of the level of concern that was raised by many Assembly Members, we have asked for the Chairs of both the Enterprise and Business Committee and the Health and Social Care Committee to meet to take evidence from all interested parties on this matter. I understand that the committees met yesterday and I will await their final report. What the Welsh Government does not want to see is Wales being disadvantaged, given that we know that the BBC has said that it would move its drama sets over the border to Bristol. We do not want Wales to be disadvantaged.
Bydd yr Aelod yn ymwybodol ein bod wedi bwriadu trafod y mater hwn nôl yn yr hydref ac, oherwydd lefel y pryderon a godwyd gan nifer o Aelodau'r Cynulliad, ein bod wedi gofyn i Gadeiryddion y Pwyllgor Menter a Busnes a'r Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol gyfarfod i gymryd tystiolaeth gan bawb sydd â diddordeb yn y mater hwn. Deallaf fod y pwyllgorau wedi cyfarfod ddoe ac arhosaf am eu hadroddiad terfynol. Yr hyn nad yw Llywodraeth Cymru yn awyddus i'w weld yw Cymru o dan anfantais, o gofio ein bod yn gwybod bod y BBC wedi dweud y byddai'n symud ei setiau drama dros y ffin i Fryste. Nid ydym am i Gymru fod o dan anfantais.
13:55
Minister, re