By continuing to use our site, you are agreeing for us to set a small number of cookies. Cookie policy

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :
Back to list View this page without hyperlinks
Cyfarfu’r Cynulliad am 13:30 gyda’r Dirprwy Lywydd (David Melding) yn y Gadair.
The Assembly met at 13:30 with the Deputy Presiding Officer (David Melding) in the Chair.
 
13:30
Y Dirprwy Lywydd / The Deputy Presiding OfficerBywgraffiadBiography
Trefn.
Order.
 
The National Assembly is in session.
Dyma ddechrau trafodion y Cynulliad Cenedlaethol
 
Cwestiynau i'r Prif Weinidog
Questions to the First Minister
Cynnal y Gymraeg fel Iaith Fyw
Sustaining Welsh as a Living Language
 
13:30
1. Pa gefnogaeth y mae Llywodraeth Cymru yn ei rhoi i gynnal y Gymraeg fel iaith fyw yng ngorllewin Cymru? OAQ(4)1712(FM)
1. What support is the Welsh Government providing to sustain Welsh as a living language in west Wales? OAQ(4)1712(FM)
 
13:30
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Mae Llywodraeth Cymru yn gweithredu ystod o weithgarwch i gynnal y defnydd o’r Gymraeg yn siroedd y gorllewin a mannau eraill. Byddaf yn cyflwyno datganiad polisi i’r Cynulliad yn y dyfodol agos, a fydd yn cynnig sail gweithredu cadarn dros y cyfnod nesaf.
The Welsh Government undertakes a wide range of activities to sustain the use of Welsh in west Wales and elsewhere. I will present a policy statement to the National Assembly in the near future that will offer a firm foundation for activity in the period ahead.
 
13:30
Brif Weinidog, roedd adroddiad Rhodri Llwyd Morgan i chi yn nodi pwysigrwydd canolfannau twf i gryfhau’r economi yn yr ardaloedd Cymraeg yn y gorllewin, ac yn nodi Caerfyrddin, Aberystwyth a Chaernarfon-Bangor fel y tair ardal hynny. Mae rhai o’r ardaloedd yma wedi derbyn rhaglenni o fuddsoddiad gan Lywodraeth yn y gorffennol ac mae’r rhaglenni hynny wedi dod i ben erbyn hyn. Sut ydych yn bwriadu ymateb i syniad Rhodri Llwyd Morgan, ac a ydych yn cytuno â mi ei bod yn bryd ‘nawr rhoi rhaglen o fuddsoddiad economaidd ar waith ar gyfer hybu tair canolfan twf fel y rhain, er lles yr economi yn y gorllewin, ac er lles tymor hir bywyd yr iaith Gymraeg?
First Minister, the report by Rhodri Llwyd Morgan to you noted the importance of growth areas to strengthen the economy in Welsh-speaking areas in the west, and noted Carmarthen, Aberystwyth and Caernarfon-Bangor as those three areas. Some of these areas have seen investment by the Government in the past, but those programmes of investment have now come to an end. How do you intend to respond to Rhodri Llwyd Morgan’s idea, and do you agree with me that it is now time to put a programme of investment in place to promote three growth centres such as these, for the benefit of the economy in west Wales and for the long-term good of the Welsh language?
 
13:31
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Mae’r syniad yn un diddorol ac yr ydym yn ei ystyried ar hyn o bryd. Fodd bynnag, fel y dywedais yn gynharach wrth yr Aelod, bydd datganiad polisi yn y dyfodol agos iawn. Nod y datganiad hwnnw yw sicrhau bod y datganiad yn un sydd â chig ar yr asgwrn.
It is an interesting idea and we are considering it at the moment. However, as I told the Member earlier, there will be a policy statement in the very near future. The aim of that statement is to ensure that the statement has meat on the bones.
 
13:31
Sut mae Llywodraeth Cymru yn helpu oedolion sydd eisiau dysgu Cymraeg yng ngorllewin Cymru?
How is the Welsh Government helping adults who want to learn Welsh in west Wales?
 
13:31
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Rydym yn ariannu datblygiad y ddarpariaeth Gymraeg i oedolion drwy Gymru. Rydym wedi buddsoddi £9 miliwn yn flynyddol ar gyfer y ddarpariaeth Gymraeg i oedolion, ac mae tua 18,000 o ddysgwyr yn mynychu dosbarthiadau Cymraeg i oedolion bob blwyddyn yng Nghymru.
We fund the development of provision of Welsh for adults throughout Wales. We have invested £9 million annually for the provision of Welsh for adults and about 18,000 adults attend Welsh language classes each year across Wales.
 
13:32
Yn adroddiad Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd ar fentrau iaith, un o’r argymhellion oedd sicrhau, drwy gyfrwng safonau’r iaith Gymraeg, fod yr awdurdodau lleol yn gweithio mewn partneriaeth gyda’r mentrau. Yn yr amgylchiadau, a allwch ddweud wrthym, Brif Weinidog, sut rydych chi fel Llywodraeth yn sicrhau hyn, a sut fyddwch yn parhau i wneud hyn os bydd ffiniau’r siroedd yn newid yn y dyfodol?
In the report by the School of Welsh at Cardiff University on the ‘mentrau iaith’, one of the recommendations was to ensure, through the Welsh language standards, that the local authorities work in partnership with the ‘mentrau iaith’. Given the circumstances, can you tell us, First Minister, how you as a Government are ensuring that this happens, and how will you continue to do this if the county boundaries change in future?
 
13:32
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Mae hyn yn rhywbeth sydd wedi cael ei ystyried yn ystod edrych ar y datganiad polisi. Beth sy’n bwysig dros ben i’w sicrhau yw nad yw awdurdodau lleol yn meddwl mai dim ond y mentrau iaith sy’n gyfrifol am yr iaith Gymraeg yn eu hardaloedd nhw. Mae’n bwysig dros ben eu bod nhw yn sylweddoli bod dyletswyddau arnyn nhw hefyd i hybu’r iaith yn eu hardaloedd nhw, ac felly bydd hyn yn dod yn fwy clir yn ystod y datganiad polisi.
This is something that has been considered while looking at the policy statement. It is very important to ensure that local authorities do not think that it is only the ‘mentrau iaith’ that are responsible for the Welsh language in their areas. It is very important that they realise that they have a duty as well to boost the language in their areas, and this will become clearer during the policy statement.
 
Gwasanaethau Llyfrgell
Library Services
 
13:32
Eluned ParrottBywgraffiadBiography
2. A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am wasanaethau llyfrgell ar draws Cymru? OAQ(4)1700(FM)
2. Will the First Minister make a statement on library services across Wales? OAQ(4)1700(FM)
 
13:33
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Our libraries inspire the people of Wales to enjoy reading, to develop their knowledge and skills, and of course to enrich their quality of life.
Mae ein llyfrgelloedd yn ysbrydoli pobl Cymru i fwynhau darllen, i ddatblygu eu gwybodaeth a'u sgiliau ac, wrth gwrs, i gyfoethogi ansawdd eu bywydau.
 
13:33
Eluned ParrottBywgraffiadBiography
I am very grateful for that answer, First Minister. You may be aware that Rhondda Cynon Taf County Borough Council closed Rhydyfelin library in my region 10 days ago, and that campaigners won the right last week to seek a judicial review of the decision, which I congratulate them for. That comes hot on the heels of another community-brought judicial review, which found that the authority’s cuts to nursery provision were unlawful. Given what you have just said, would you agree that it is high time that RCT council stopped spending public money fighting its own communities through the courts, started listening to public opinion on the importance of libraries, and backed down on a decision that is harmful to the community and to the literacy and digital exclusion policies that your own Government supports?
Rwy’n ddiolchgar iawn am yr ateb yna, Brif Weinidog. Efallai eich bod yn ymwybodol bod Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf wedi cau llyfrgell Rhydyfelin yn fy rhanbarth i 10 diwrnod yn ôl, a bod ymgyrchwyr wedi ennill yr hawl yr wythnos diwethaf i geisio adolygiad barnwrol o'r penderfyniad, ac yr wyf yn eu llongyfarch ar hyn. Daw hynny'n dynn ar sodlau adolygiad barnwrol arall a fynnwyd gan y gymuned, a ganfu bod toriadau’r awdurdod i’r ddarpariaeth feithrin yn anghyfreithlon. O ystyried yr hyn yr ydych chi newydd ei ddweud, a fyddech chi’n cytuno ei bod yn hen bryd i gyngor Rhondda Cynon Taf roi'r gorau i wario arian cyhoeddus yn ymladd ei gymunedau ei hun yn y llysoedd a dechrau gwrando ar farn y cyhoedd am bwysigrwydd llyfrgelloedd, ac i ildio ar benderfyniad sy'n niweidiol i'r gymuned ac i’r polisïau llythrennedd ac allgau digidol y mae eich Llywodraeth eich hun yn eu cefnogi?
 
13:33
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
The Member will know that there is a judicial review hearing that will take place on 18 June and, therefore, it is unwise for me to comment further.
Bydd yr Aelod yn gwybod bod gwrandawiad adolygiad barnwrol a fydd yn cael ei gynnal ar 18 Mehefin ac, felly, nid yw’n ddoeth i mi wneud unrhyw sylwadau pellach.
 
13:33
I have been a library member for a long, long time, since I was a child, and I still greatly value the fantastic services that they provide. On Saturday, at Holywell library, I was able to borrow my books, buy a hand-painted silk scarf as a gift, a birthday card made by a local craftsperson and a local photographer’s work for myself. I am delighted that Flintshire is one of the first authorities where children between eight and nine will automatically be given a library card. First Minister, do you agree with me that this will give children enormous pleasure as they enter the world of books and reading, as well as giving literacy skills a boost, and that their older siblings and parents will probably find something to please them if the whole family visit?
Rwyf wedi bod yn aelod o lyfrgell ers amser maith iawn, ers i mi fod yn blentyn, ac rwy’n dal i werthfawrogi'n fawr y gwasanaethau ardderchog maen nhw’n eu cynnig. Ddydd Sadwrn, yn llyfrgell Treffynnon, roeddwn i’n gallu benthyg fy llyfrau, prynu sgarff sidan a beintiwyd â llaw fel anrheg, cerdyn pen-blwydd a wnaed gan grefftwr lleol a gwaith ffotograffydd lleol i mi fy hun. Rwyf yn falch iawn mai Sir y Fflint yw un o'r awdurdodau cyntaf lle y bydd plant rhwng wyth a naw oed yn cael cerdyn llyfrgell yn awtomatig. Brif Weinidog, a ydych chi’n cytuno â mi y bydd hyn yn rhoi pleser enfawr i blant wrth iddyn nhw ymuno â byd llyfrau a darllen, yn ogystal â rhoi hwb i sgiliau llythrennedd, a’i bod yn debygol y bydd eu brodyr a'u chwiorydd hŷn a’u rhieni yn dod o hyd i rywbeth i’w plesio hwythau os bydd y teulu cyfan yn ymweld?
 
13:34
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
That is a fine example of diversification. Libraries have changed over the years. They were once places where there were just books on loan, with reading rooms for newspapers, if I remember when I was little, certainly in Bridgend. They have, of course, moved on to be facilities, for example, where people are able to access electronic media—often, of course, people who could not access electronic media otherwise. It is a tribute to all those involved in libraries over the years that they have, as it were, moved with the times; they have kept their core, which is, of course, the physical lending of books, while at the same time they have been able to offer many more services.
Mae honna'n enghraifft wych o arallgyfeirio. Mae llyfrgelloedd wedi newid dros y blynyddoedd. Ar un adeg roedden nhw’n lleoedd lle’r oedd dim ond llyfrau i’w benthyg, gydag ystafelloedd darllen ar gyfer papurau newydd, os cofiaf, pan oeddwn i'n fach, yn sicr ym Mhen-y-bont ar Ogwr. Maen nhw, wrth gwrs, wedi symud ymlaen i fod yn gyfleusterau, er enghraifft, lle y gall pobl ddefnyddio cyfryngau electronig—yn aml, wrth gwrs, pobl na fyddai’n gallu cael gafael ar gyfryngau electronig fel arall. Mae'n deyrnged i bawb sydd wedi ymwneud â llyfrgelloedd dros y blynyddoedd eu bod wedi, fel petai, symud gyda'r oes; maen nhw wedi cadw eu gwasanaeth craidd, sef, wrth gwrs, benthyca llyfrau’n ffisegol, tra eu bod, ar yr un pryd, wedi gallu cynnig llawer mwy o wasanaethau.
 
13:35
First Minister, you may well get a silk scarf if you accompany Sandy Mewies to a Flintshire library, but if you come to Monmouthshire, with me, you will have access to a two-year pilot scheme, which is called the access to research programme. This is a unique collaboration between libraries and publishers in Monmouthshire—which I am sure that you are aware of—which will allow my constituents to access many of the leading academic papers on science, technology, medicine, and other areas, from, as you just mentioned, library computers. That is one way that libraries are diversifying. Some of this material is available for the first time. This is cutting edge freedom of information. Will your Government now work with the Publishers Licensing Society to develop this pilot scheme, with a view to a wider Wales roll-out?
Brif Weinidog, efallai’n wir y cewch chi sgarff sidan os ewch chi gyda Sandy Mewies i lyfrgell yn Sir y Fflint, ond os dewch chi i Sir Fynwy, gyda mi, cewch fynediad at gynllun arbrofol dwy flynedd, a elwir y rhaglen mynediad at ymchwil. Cydweithrediad unigryw yw hwn rhwng llyfrgelloedd a chyhoeddwyr yn sir Fynwy—yr wyf yn siŵr eich bod yn ymwybodol ohono—a fydd yn galluogi fy etholwyr i gael mynediad at lawer o'r papurau academaidd blaenllaw ar wyddoniaeth, technoleg, meddygaeth a meysydd eraill, oddi ar, fel yr ydych chi newydd ei grybwyll, cyfrifiaduron llyfrgell. Dyna un ffordd y mae llyfrgelloedd yn arallgyfeirio. Mae rhywfaint o'r deunydd hwn ar gael am y tro cyntaf. Mae hyn yn arloesol o ran rhyddid gwybodaeth. A wnaiff eich Llywodraeth weithio nawr gyda Chymdeithas Trwyddedu’r Cyhoeddwyr i ddatblygu'r cynllun arbrofol hwn, gyda'r bwriad o’i gyflwyno’n ehangach yng Nghymru?
 
13:35
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
It is an interesting project, of course, and I am sure that the Minister will look at the results of that project, in order to see whether it can be rolled out across Wales. However, it is an example, once again, of libraries offering the services that people need in the twenty-first century, and ensuring that they provide the research capabilities that would be available elsewhere.
Mae'n brosiect diddorol, wrth gwrs, ac rwy’n siŵr y bydd y Gweinidog yn edrych ar ganlyniadau’r prosiect hwnnw, er mwyn gweld a ellir ei gyflwyno ledled Cymru. Fodd bynnag, mae'n enghraifft, unwaith eto, o lyfrgelloedd yn cynnig y gwasanaethau sydd eu hangen ar bobl yn yr unfed ganrif ar hugain, a sicrhau eu bod yn darparu'r galluoedd ymchwil a fyddai ar gael mewn mannau eraill.
 
13:36
Rhodri Glyn ThomasBywgraffiadBiography
Brif Weinidog, rwy’n falch iawn i’ch clywed chi’n cydnabod y gwasanaeth cynhwysfawr, erbyn hyn, y mae llyfrgelloedd yn ei gynnig i gymunedau—eu bod nhw’n ysbrydoliaeth, yn eich geiriau chi, a’u bod hefyd yn cynnig mynediad hollbwysig i dechnoleg gwybodaeth, sy’n gyfrwng hanfodol i lawer iawn o deuluoedd am nad ydynt yn gallu cael mynediad at hynny yn eu cartrefi. A ydych chi’n cydnabod, o dderbyn y wasgfa ariannol sydd—ac mae’r cwestiynau heddiw wedi cadarnhau hynny—bod rôl yn y fan hon i Lywodraeth Cymru gydweithio â llywodraeth leol i sicrhau bod y gwasanaethau hanfodol hyn yn parhau yng Nghymru, ac, yn wir, eu bod yn cael eu hehangu o ran y gallu i’w defnyddio nhw?
First Minister, I was very pleased to hear you acknowledging the comprehensive services that libraries provide these days for communities—that they are an inspiration, in your own words, and that they also offer very important access to information technology, which is crucial to many families as they cannot access that at home. Do you acknowledge, given the financial pressures that exist—and the questions today have confirmed that—that there is a role here for the Welsh Government to work with local government to ensure that these crucially important services are sustained in Wales, and, indeed, that they are expanded in terms of the ability to access them?
 
13:37
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Rwy’n siŵr y bydd Aelodau yn gwybod am lyfrgelloedd newydd sydd wedi cael eu hadeiladu yn eu hardaloedd nhw—mae sawl un yn fy ardal i a rhai eraill hefyd, wrth gwrs. Mae’n bwysig dros ben bod llyfrgelloedd yn cael eu hystyried fel adeiladau i’r ganrif hon, ac wrth gwrs pethau fel y ffaith ei bod yn bosibl yn awr i fenthyca llyfrau electronig. Rydym yn gwybod, wrth gwrs, bod mwy a mwy o bobl yn defnyddio offer electronig i ddarllen llyfrau, ac mae’n bwysig, felly, bod y llyfrgelloedd yn gallu rhoi gwasanaeth i’r bobl hynny hefyd. Mae’n braf gweld bod hynny’n digwydd ar draws Cymru.
I am sure that Members know about the new libraries that have been built in their areas—there are several in my area and others as well, of course. It is very important that libraries are considered as buildings for this century, and of course things like the fact that it is possible now to borrow e-books. We know, of course, that more and more people use electronic equipment to read books and it is important, therefore, that libraries can provide a service to those people as well. It is good to see that that is happening across Wales.
 
Cwestiynau Heb Rybudd gan Arweinwyr y Pleidiau
Questions Without Notice from the Party Leaders
 
13:37
Y Dirprwy Lywydd / The Deputy Presiding OfficerBywgraffiadBiography
I will now call the party leaders to question the First Minister, starting this week with the leader of the opposition, Andrew R. T. Davies.
Galwaf nawr ar arweinwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau i'r Prif Weinidog, gan ddechrau yr wythnos hon gydag arweinydd yr wrthblaid, Andrew R.T. Davies.
 
13:37
Andrew R.T. DaviesBywgraffiadBiographyArweinydd yr Wrthblaid / The Leader of the Opposition
First Minister, this morning, Members would have received a statement from you in relation to the letter that has been sent by my colleague Antoinette Sandbach over the conduct of the Minister for Natural Resources and Food, and whether there has been a breach of the ministerial code. Could you confirm whether your advice was sought, as the ministerial code sets out, by the Minister, before he engaged in contact with Natural Resources Wales on this specific matter?
Brif Weinidog, y bore yma, mae’r Aelodau wedi derbyn datganiad gennych chi yn ymwneud â'r llythyr a anfonwyd gan fy nghydweithiwr Antoinette Sandbach ynglŷn ag ymddygiad y Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd, a pha un a fu diffyg cydymffurfiad â’r cod gweinidogol. A allech chi gadarnhau pa un a ofynnwyd am eich cyngor, fel y mae’r cod gweinidogol yn ei nodi, gan y Gweinidog, cyn iddo ymgysylltu â Chyfoeth Naturiol Cymru ar y mater penodol hwn?
 
13:38
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
No, but also the ministerial code, section 4.4 thereof, also says that that applies particularly to a decision-taking Minister. He is not the decision-taking Minister in this instance. Nevertheless, as the leader of the opposition will know, I have asked the Permanent Secretary to produce a report for me on all the circumstances surrounding this issue.
Naddo, ond hefyd mae’r cod gweinidogol, yn adran 4.4, hefyd yn dweud bod hynny'n berthnasol yn benodol i Weinidog sy’n gwneud penderfyniad. Nid ef yw’r Gweinidog sy’n gwneud y penderfyniad yn yr achos hwn. Serch hynny, fel y bydd arweinydd yr wrthblaid yn gwybod, rwyf wedi gofyn i'r Ysgrifennydd Parhaol gyflwyno adroddiad i mi ar yr holl amgylchiadau sy'n ymwneud â'r mater hwn.
 
13:38
Andrew R.T. DaviesBywgraffiadBiography
I am grateful for that very specific answer about no advice being sought. I had thought that that in itself was a breach of the code. I do note that, obviously, you have adopted a different tack this time round, in that, when the former Minister for Education and Skills was removed from his post, because of a supposed breach of the ministerial code, you made the decision yourself. This time, you have introduced the Permanent Secretary into the process. Can you tell me what the difference is between this supposed accusation or breach of the code that has been put to you, and the last one, when the Minister did have to resign for breaching the code?
Rwy’n ddiolchgar am yr ateb penodol iawn yna am y ffaith na ofynnwyd am unrhyw gyngor. Roeddwn i wedi meddwl bod hynny ynddo'i hun yn ddiffyg cydymffurfiad â’r cod. Rwy’n nodi, yn amlwg, eich bod wedi mabwysiadu dull gwahanol y tro hwn, o’r safbwynt, pan symudwyd y cyn-Weinidog Addysg a Sgiliau o'i swydd, oherwydd diffyg cydymffurfiad tybiedig â’r cod gweinidogol, chi wnaeth y penderfyniad eich hun. Y tro hwn, rydych chi wedi cyflwyno’r Ysgrifennydd Parhaol i'r broses. A allwch chi ddweud wrthyf beth yw'r gwahaniaeth rhwng y cyhuddiad neu’r diffyg cydymffurfiad tybiedig hwn y’ch hysbyswyd amdano, a'r un diwethaf, pan fu’n rhaid i’r Gweinidog ymddiswyddo am fethu â chydymffurfio â’r cod?
 
13:39
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
On this occasion, I felt that it was useful to obtain an objective report before taking a final decision.
Ar yr achlysur hwn, roeddwn i’n teimlo y byddai’n ddefnyddiol cael adroddiad gwrthrychol cyn gwneud penderfyniad terfynol.
 
13:39
Andrew R.T. DaviesBywgraffiadBiography
Given that the letter that you sent out about the ministerial code, on 4 July 2011, is quite clear and says that the code applies to all Ministers, Deputy Ministers, and the Counsel General, and that you expect all to adhere to it, if it is the case that the Permanent Secretary feels that the code has been breached, do you believe that it is a resigning matter for the Minister? A simple ‘yes’ or ‘no’ will do in this instance.
O ystyried bod y llythyr a anfonwyd allan gennych chi am y cod gweinidogol, ar 4 Gorffennaf 2011, yn gwbl eglur ac yn dweud bod y cod yn berthnasol i bob Gweinidog, Dirprwy Weinidog, a'r Cwnsler Cyffredinol, a'ch bod yn disgwyl i bawb gydymffurfio ag ef, ac os yw'n wir bod yr Ysgrifennydd Parhaol yn teimlo y bu diffyg cydymffurfiad â’r cod, a ydych chi’n credu ei fod yn fater o ymddiswyddo i'r Gweinidog? Byddai 'ydw' neu 'nac ydw' syml yn gwneud y tro y tro hwn.
 
13:39
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
I am not prepared to prejudge the issue. I have asked the Permanent Secretary to provide me with a report on the facts. It is for me to decide what I then do, as would be the case, of course, with the ministerial code that applies at Westminster.
Nid wyf yn barod i ragfarnu'r mater. Rwyf wedi gofyn i'r Ysgrifennydd Parhaol ddarparu adroddiad i mi ar y ffeithiau. Mater i mi yw penderfynu ar yr hyn y byddaf yn ei wneud wedyn, fel y byddai’n digwydd, wrth gwrs, gyda'r cod gweinidogol sy'n berthnasol yn San Steffan.
 
13:39
Y Dirprwy Lywydd / The Deputy Presiding OfficerBywgraffiadBiography
I now call the leader of Plaid Cymru, Leanne Wood.
Galwaf nawr ar arweinydd Plaid Cymru, Leanne Wood.
 
13:39
Leanne WoodBywgraffiadBiographyArweinydd Plaid Cymru / The Leader of Plaid Cymru
The chair of the Government’s ICT panel yesterday said, and I quote:
Dywedodd cadeirydd panel TGCh y Llywodraeth ddoe, ac rwy’n dyfynnu:
 
‘If the Welsh economy continues to grow on track, then there will be demand for 18,000 more jobs in ICT. People will come over the bridge to take those jobs.’
Os bydd economi Cymru yn parhau i dyfu fel y disgwylir, yna bydd galw am 18,000 yn fwy o swyddi mewn TGCh. Bydd pobl yn dod dros y bont i gymryd y swyddi hynny.
 
Does the First Minister dispute those concerns?
A yw'r Prif Weinidog yn gwadu’r pryderon hynny?
 
13:40
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
It is inevitable, when jobs are created, that people will move across the UK to fill those jobs; that much is true. However, a lot of work is being done in further education colleges and, indeed, in higher education, to make sure that any potential skills gap in the future is addressed.
Mae'n anochel, pan fydd swyddi’n cael eu creu, y bydd pobl yn symud ar draws y DU i lenwi'r swyddi hynny; mae cymaint â hynny’n wir. Fodd bynnag, mae llawer o waith yn cael ei wneud mewn colegau addysg bellach ac, yn wir, mewn addysg uwch, i sicrhau y rhoddir sylw i unrhyw fwlch sgiliau posibl yn y dyfodol.
 
13:40
This is not the first time that recommendations have been made to strengthen ICT in education. Last September, the ICT steering group’s report to the Welsh Government said that ICT in schools needs to be,
Nid dyma'r tro cyntaf i argymhellion gael eu gwneud i gryfhau TGCh mewn addysg. Fis Medi diwethaf, dywedodd adroddiad y grŵp llywio TGCh i Lywodraeth Cymru bod angen i TGCh mewn ysgolion gael ei,
 
‘re-branded, re-engineered and made relevantto now and the future’.
‘hailfrandio a'i hailwampio ac mae angen sicrhau ei bod yn berthnasol ar gyfer heddiw ac ar gyfer y dyfodol.’
 
Plaid Cymru supports those recommendations. When can we expect the Welsh Government to deliver on those recommendations?
Mae Plaid Cymru yn cefnogi’r argymhellion hynny. Pryd allwn ni ddisgwyl i Lywodraeth Cymru gyflawni ar yr argymhellion hynny?
 
13:40
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
We are delivering on those recommendations. I am slightly concerned at the suggestion that we are trying to prevent people from coming to Wales to take jobs. That is the kind of language that needs to be dealt with very carefully.
Rydym yn cyflawni ar yr argymhellion hynny. Rwy’n poeni braidd am yr awgrym ein bod ni’n ceisio atal pobl rhag dod i Gymru i gymryd swyddi. Dyna'r math o iaith y mae angen ymdrin â hi'n ofalus iawn.
 
13:41
First Minister, I would have thought better of you than to try to twist my words in that manner.
Brif Weinidog, byddwn wedi disgwyl gwell gennych na cheisio troi fy ngeiriau fel yna.
 
13:41
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
That is what you said.
Dyna'r hyn a ddywedasoch.
 
13:41
That is not what I said. I would, however, welcome the First Minister’s broad support for strengthening ICT skills in education. Plaid Cymru believes that getting these skills right could provide this country with the basis for economic and social renewal, and we are very keen to see such progress being made. Given the importance of this issue, will the First Minister now distance himself from the backbench Member for the Rhondda who, last week, described such proposals as ‘stupid’?
Nid dyna ddywedais i. Byddwn, fodd bynnag, yn croesawu cefnogaeth eang y Prif Weinidog i gryfhau sgiliau TGCh mewn addysg. Mae Plaid Cymru o’r farn y gallai cael y sgiliau hyn yn iawn gynnig sail ar gyfer adnewyddu economaidd a chymdeithasol i’r wlad hon, ac rydym ni’n awyddus iawn i weld cynnydd o'r fath yn cael ei wneud. O ystyried pwysigrwydd y mater hwn, a wnaiff y Prif Weinidog ymbellhau ei hun nawr oddi wrth Aelod y meinciau cefn dros y Rhondda a ddywedodd yr wythnos diwethaf bod cynigion o'r fath yn wirion?
 
13:41
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Well, I see that First Minister’s questions is, once again, a constituency question session regarding the Rhondda. The Record will show what the leader of Plaid Cymru said. I will say no more other than to say that it is exceptionally important to be careful in the use of language. I do not believe that as much care as possible was used on that occasion. We, as a party and as a Government, are ensuring that people have the skills they need, whether through Jobs Growth Wales or the apprenticeship schemes that are open to all ages. We are working with FE and HE colleges to make sure that opportunities are available to those who live in Wales to take jobs in Wales and also, of course, to make sure that, where expertise comes in to Wales from outside, we welcome that.
Wel, rwy’n gweld bod cwestiynau i'r Prif Weinidog, unwaith eto, yn sesiwn holi etholaethol ynghylch y Rhondda. Bydd y Cofnod yn dangos yr hyn a ddywedodd arweinydd Plaid Cymru. Ni ddywedaf ddim mwy na dweud ei bod hynod bwysig i fod yn ofalus wrth ddefnyddio iaith. Nid wyf yn credu y cymerwyd cymaint o ofal â phosibl y tro yna. Rydym ni, fel plaid ac fel Llywodraeth, yn sicrhau bod gan bobl y sgiliau sydd eu hangen arnynt, boed hynny trwy Dwf Swyddi Cymru neu'r cynlluniau prentisiaeth sydd yn agored i bob oedran. Rydym ni’n gweithio gyda cholegau Addysg Bellach ac Addysg Uwch i wneud yn siŵr bod cyfleoedd ar gael i'r rhai sy'n byw yng Nghymru gymryd swyddi yng Nghymru a hefyd, wrth gwrs, i wneud yn siŵr, pan fo arbenigedd yn dod i mewn i Gymru o'r tu allan, ein bod yn croesawu hynny.
 
13:42
Y Dirprwy Lywydd / The Deputy Presiding OfficerBywgraffiadBiography
I call on the leader of the Welsh Liberal Democrats, Kirsty Williams.
Galwaf ar arweinydd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru, Kirsty Williams.
 
13:42
Kirsty WilliamsBywgraffiadBiographyArweinydd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru / The Leader of the Welsh Liberal Democrats
First Minister, given that your office did not approve the contents of the letter written by the Assembly Member for Blaenau Gwent to Natural Resources Wales, expressing clear personal opinions about the planning application for the Circuit of Wales, when did you become aware of the existence of that letter?
Brif Weinidog, o gofio na chymeradwyodd eich swyddfa gynnwys y llythyr a ysgrifennwyd gan yr Aelod Cynulliad dros Flaenau Gwent i Gyfoeth Naturiol Cymru, yn mynegi safbwyntiau personol eglur ynghylch y cais cynllunio ar gyfer Cylchffordd Cymru, pryd y daethoch chi’n ymwybodol o fodolaeth y llythyr hwnnw gyntaf?
 
13:42
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
I think that it was last week.
Yr wythnos diwethaf oedd hi rwy’n meddwl.
 
13:42
Kirsty WilliamsBywgraffiadBiography
Thank you, First Minister. I am concerned by your answer, because, as you will remember, I wrote to you in August last year asking what safeguards were in place to identify matters that could potentially represent a conflict of interest for a Minister when acting in his or her capacity as an Assembly Member. In reply to my letter, a month later, you told me that Ministers’ private offices and relevant AM support staff are all well aware of the need to identify matters that could potentially represent a conflict of interest and, if necessary, refer the matter to a senior official or to your office for resolution. Did the Minister for Natural Resources and Food refer himself to a senior official or to your office to seek advice on this potential conflict of interest?
Diolch yn fawr, Brif Weinidog. Mae eich ateb yn fy mhryderu, oherwydd, fel y byddwch yn cofio, ysgrifennais atoch ym mis Awst y llynedd yn gofyn pa drefniadau diogelu oedd ar waith i nodi materion a allai, o bosibl, gynrychioli gwrthdaro buddiannau i Weinidog wrth weithredu yn rhinwedd ei swydd fel Aelod o'r Cynulliad. Wrth ateb fy llythyr, fis yn ddiweddarach, fe’m hysbyswyd gennych bod swyddfeydd preifat Gweinidogion ac aelodau staff cymorth AC perthnasol yn gwbl ymwybodol o'r angen i nodi materion a allai, o bosibl, gynrychioli gwrthdaro buddiannau ac, os oes angen, cyfeirio'r mater at uwch swyddog neu eich swyddfa chi i ddatrys y mater. A wnaeth y Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd atgyfeirio ei hun at uwch swyddog neu at eich swyddfa chi i ofyn am gyngor ar y gwrthdaro buddiannau posibl hwn?