By continuing to use our site, you are agreeing for us to set a small number of cookies. Cookie policy

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :
Back to list View this page without hyperlinks
Cofnod y Trafodion The Record of Proceedings
16/10/2013
Cynnwys Contents Cwestiynau i'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol Questions to the Minister for Health and Social Services Cwestiynau i’r Cwnsler Cyffredinol Questions to the Counsel General Cwestiynau i’r Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi Questions to the Minister for Communities and Tackling Poverty Cwestiwn Brys: First Milk ym Maelor Urgent Question: First Milk in Maelor Cynnig o dan Reol Sefydlog 10.5 i Benodi Aelodau a Chadeirydd Swyddfa Archwilio Cymru a Chynnig i Gytuno ar Daliadau Aelodau a Chadeirydd Swyddfa Archwilio Cymru Motion under Standing Order 10.5 to Appoint Members and Chair of the Wales Audit Office and Motion to Agree the Remuneration of the Members and Chair of the Wales Audit Office Cynnig i Ddiwygio Rheol Sefydlog 18 mewn cysylltiad â Chyfrifon Cyhoeddus ac Arolygiaeth Swyddfa Archwilio Cymru Motion to Amend Standing Order 18 in relation to Public Accounts and Oversight of the Wales Audit Office Cynnig o dan Reol Sefydlog 16.3 i Addasu Cylch Gwaith y Pwyllgor Cyllid Motion under Standing Order 16.3 to Alter the Remit of the Finance Committee Dadl gan Aelodau Unigol o dan Reol Sefydlog 11.21(iv): Llusernau Awyr Debate by Individual Members under Standing Order 11.21(iv): Sky Lanterns Dadl ar Adroddiad y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol ar yr Ymchwiliad i Weithredu'r Fframwaith Gwasanaeth Cenedlaethol ar gyfer Diabetes yng Nghymru a'i Gyfeiriad yn y Dyfodol Debate on the Health and Social Care Committee's Report on the Inquiry into the Implementation of the National Service Framework for Diabetes in Wales and its Future Direction Dadl i Geisio Cytundeb y Cynulliad i Gyflwyno Bil Arfaethedig Aelod ynghylch Llythrennedd Ariannol Debate Seeking the Assembly's Agreement to Introduce a Member Proposed Bill on Financial Literacy Cyfnod Pleidleisio Voting Time Dadl Fer: Awtistiaeth: Yr Angen am Ddiagnosis Amserol yng Nghymru Short Debate: Autism: The Need for a Timely Diagnosis in Wales
Cyfarfu’r Cynulliad am 13:30 gyda’r Dirprwy Lywydd (David Melding) yn y Gadair.
The Assembly met at 13:30 with the Deputy Presiding Officer (David Melding) in the Chair.
13:30
Y Dirprwy Lywydd / The Deputy Presiding OfficerBywgraffiadBiography
Order, Order. The National Assembly for Wales is now in session.
Trefn, Trefn. Dyma ddechrau trafodion Cynulliad Cenedlaethol Cymru.
Cwestiynau i'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
Questions to the Minister for Health and Social Services
Ysmygu mewn Ceir
Smoking in Cars
13:30
Lindsay WhittleBywgraffiadBiography
1. Pa wybodaeth y gall y Gweinidog ei darparu am effeithiolrwydd ymgyrch Llywodraeth Cymru i ddileu ysmygu mewn ceir y mae plant yn deithwyr ynddynt? OAQ(4)0335(HSS)
1. What information can the Minister provide about the effectiveness of the Welsh Government’s campaign to eliminate smoking in cars in which children are passengers? OAQ(4)0335(HSS)
13:31
Mark DrakefordBywgraffiadBiographyY Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol / The Minister for Health and Social Services
The two-year campaign to which the Member refers began in February 2012 and will end in March 2014. A three-strand evaluation programme is in place. The first report will be available in November of this year. The full findings will be available in the summer of 2014.
Dechreuodd yr ymgyrch dwy flynedd y mae’r Aelod yn cyfeirio ati ym mis Chwefror 2012 a daw i ben ym mis Mawrth 2014. Mae rhaglen werthuso ac iddi dair elfen ar waith. Bydd yr adroddiad cyntaf ar gael ym mis Tachwedd eleni. Bydd y canfyddiadau llawn ar gael yn haf 2014.
13:31
Lindsay WhittleBywgraffiadBiography
Minister, thank you for your answer. This campaign has been going on for some time now and all the evidence from surveys clearly indicate that the majority of the people of Wales are in favour of a ban on smoking in cars. If I had hairs in the back of my head, I would pull them out; why are we waiting so long?
Weinidog, diolch ichi am eich ateb. Mae’r ymgyrch hon wedi bod yn mynd rhagddi ers peth amser erbyn hyn ac mae’r holl dystiolaeth o arolygon yn dangos yn glir bod y rhan fwyaf o bobl Cymru o blaid gwaharddiad ar ysmygu mewn ceir. Pe bai gennyf wallt, byddwn yn ei dynnu; pam rydym yn aros cyhyd?
13:31
Mark DrakefordBywgraffiadBiography
The Member is probably right that public opinion has already moved strongly on this issue. However, just this morning, in front of the Children and Young People Committee, I was being asked questions about the extent to which the Government relies on evidence and evaluation for the programmes that we implement, and we have said from the beginning that this is a two-year campaign and we are not even at the end of it, let alone having evaluated it. While I understand the impatience to get on and do something that many of us in the Chamber think would be valuable, we have to allow the campaign to run its course and we have to be prepared to rely on actual evidence rather than our own instinctive beliefs about what that evidence may show.
Mae’n eithaf posibl bod yr Aelod yn iawn bod barn y cyhoedd eisoes wedi newid cryn dipyn ar y mater hwn. Fodd bynnag, y bore yma, gerbron y Pwyllgor Plant a Phobl Ifanc, roeddwn yn cael fy holi ynghylch y graddau y mae’r Llywodraeth yn dibynnu ar dystiolaeth a gwerthusiadau ar gyfer y rhaglenni a weithredwn, ac rydym wedi dweud o’r dechrau mai ymgyrch dwy flynedd ydyw, ac nid yw wedi dod i ben eto, heb sôn am ei gwerthuso. Er fy mod yn deall yr awydd i fwrw ymlaen â hyn a gwneud rhywbeth y mae llawer ohonom yn y Siambr yn credu y byddai’n werthfawr, rhaid inni adael i’r ymgyrch ddod i ben a rhaid inni fod yn barod i ddibynnu ar dystiolaeth wirioneddol yn hytrach na’n credoau greddfol ein hunain am yr hyn y gall y dystiolaeth ei ddangos.
13:32
Will the Minister join me in expressing regret at the recent failure of the European Parliament to pass proposed regulations on e-cigarettes?
A wnaiff y Gweinidog ymuno â mi i fynegi gofid am fethiant diweddar Senedd Ewrop i basio rheoliadau arfaethedig ynglŷn ag e-sigaréts?
13:32
Mark DrakefordBywgraffiadBiography
I certainly will join the Member in doing that. Other Members will be aware that, at present, e-cigarettes are not regulated in any way. They are not regulated for quality or safety, and you can buy one at any age. There is no age restriction on buying an electronic cigarette. There was an attempt in front of the European Parliament last week to introduce regulation of that sort and, in many ways, it has demonstrated the fault line that lies at the heart of Welsh politics: two Welsh Members of the European Parliament, from Plaid Cymru and Labour, voted in favour of regulation; two MEPs from the Conservative Party and the UK Independence Party voted against regulation in this area. I, myself, am with the Department of Health on this. Together, Ministers for health across the UK have agreed that the Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency will introduce regulation of e-cigarettes as a medicine from 2016.
Byddaf yn sicr yn ymuno â’r Aelod i wneud hynny. Bydd Aelodau eraill yn ymwybodol nad yw e-sigaréts yn cael eu rheoleiddio mewn unrhyw ffordd ar hyn o bryd. Nid ydynt yn cael eu rheoleiddio o ran ansawdd na diogelwch, a gallwch brynu un ar unrhyw oedran. Nid oes cyfyngiad oedran ar brynu sigarét electronig. Bu ymgais gerbon Senedd Ewrop yr wythnos diwethaf i gyflwyno rheoliadau o’r fath ac, mewn sawl ffordd, mae wedi dangos y rhaniadau sydd wrth wraidd gwleidyddiaeth Cymru: pleidleisiod dau Aelod o Senedd Ewrop o Gymru, o Blaid Cymru a Llafur, o blaid rheoleiddio; pleidleisiodd dau ASE o’r Blaid Geidwadol a Phlaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig yn erbyn rheoleiddio yn y maes hwn. Rwyf innau’n cyd-fynd â’r Adran Iechyd yn hyn o beth. Gyda’i gilydd, mae’r Gweinidogion iechyd ym mhob rhan o’r DU wedi cytuno y bydd yr Asiantaeth Rheoleiddio Meddyginiaethau a Chynhyrchion Gofal Iechyd yn cyflwyno rheoliadau ynglŷn ag e-sigaréts fel meddyginiaeth o 2016.