By continuing to use our site, you are agreeing for us to set a small number of cookies. Cookie policy

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :
Back to list View this page without hyperlinks
Cofnod y Trafodion The Record of Proceedings
16/10/2013
Cynnwys Contents Cwestiynau i'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol Questions to the Minister for Health and Social Services Cwestiynau i’r Cwnsler Cyffredinol Questions to the Counsel General Cwestiynau i’r Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi Questions to the Minister for Communities and Tackling Poverty Cwestiwn Brys: First Milk ym Maelor Urgent Question: First Milk in Maelor Cynnig o dan Reol Sefydlog 10.5 i Benodi Aelodau a Chadeirydd Swyddfa Archwilio Cymru a Chynnig i Gytuno ar Daliadau Aelodau a Chadeirydd Swyddfa Archwilio Cymru Motion under Standing Order 10.5 to Appoint Members and Chair of the Wales Audit Office and Motion to Agree the Remuneration of the Members and Chair of the Wales Audit Office Cynnig i Ddiwygio Rheol Sefydlog 18 mewn cysylltiad â Chyfrifon Cyhoeddus ac Arolygiaeth Swyddfa Archwilio Cymru Motion to Amend Standing Order 18 in relation to Public Accounts and Oversight of the Wales Audit Office Cynnig o dan Reol Sefydlog 16.3 i Addasu Cylch Gwaith y Pwyllgor Cyllid Motion under Standing Order 16.3 to Alter the Remit of the Finance Committee Dadl gan Aelodau Unigol o dan Reol Sefydlog 11.21(iv): Llusernau Awyr Debate by Individual Members under Standing Order 11.21(iv): Sky Lanterns Dadl ar Adroddiad y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol ar yr Ymchwiliad i Weithredu'r Fframwaith Gwasanaeth Cenedlaethol ar gyfer Diabetes yng Nghymru a'i Gyfeiriad yn y Dyfodol Debate on the Health and Social Care Committee's Report on the Inquiry into the Implementation of the National Service Framework for Diabetes in Wales and its Future Direction Dadl i Geisio Cytundeb y Cynulliad i Gyflwyno Bil Arfaethedig Aelod ynghylch Llythrennedd Ariannol Debate Seeking the Assembly's Agreement to Introduce a Member Proposed Bill on Financial Literacy Cyfnod Pleidleisio Voting Time Dadl Fer: Awtistiaeth: Yr Angen am Ddiagnosis Amserol yng Nghymru Short Debate: Autism: The Need for a Timely Diagnosis in Wales
Cyfarfu’r Cynulliad am 13:30 gyda’r Dirprwy Lywydd (David Melding) yn y Gadair.
The Assembly met at 13:30 with the Deputy Presiding Officer (David Melding) in the Chair.
13:30
Y Dirprwy Lywydd / The Deputy Presiding OfficerBywgraffiadBiography
Order, Order. The National Assembly for Wales is now in session.
Trefn, Trefn. Dyma ddechrau trafodion Cynulliad Cenedlaethol Cymru.
Cwestiynau i'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
Questions to the Minister for Health and Social Services
Ysmygu mewn Ceir
Smoking in Cars
13:30
Lindsay WhittleBywgraffiadBiography
1. Pa wybodaeth y gall y Gweinidog ei darparu am effeithiolrwydd ymgyrch Llywodraeth Cymru i ddileu ysmygu mewn ceir y mae plant yn deithwyr ynddynt? OAQ(4)0335(HSS)
1. What information can the Minister provide about the effectiveness of the Welsh Government’s campaign to eliminate smoking in cars in which children are passengers? OAQ(4)0335(HSS)
13:31
Mark DrakefordBywgraffiadBiographyY Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol / The Minister for Health and Social Services
The two-year campaign to which the Member refers began in February 2012 and will end in March 2014. A three-strand evaluation programme is in place. The first report will be available in November of this year. The full findings will be available in the summer of 2014.
Dechreuodd yr ymgyrch dwy flynedd y mae’r Aelod yn cyfeirio ati ym mis Chwefror 2012 a daw i ben ym mis Mawrth 2014. Mae rhaglen werthuso ac iddi dair elfen ar waith. Bydd yr adroddiad cyntaf ar gael ym mis Tachwedd eleni. Bydd y canfyddiadau llawn ar gael yn haf 2014.
13:31
Lindsay WhittleBywgraffiadBiography
Minister, thank you for your answer. This campaign has been going on for some time now and all the evidence from surveys clearly indicate that the majority of the people of Wales are in favour of a ban on smoking in cars. If I had hairs in the back of my head, I would pull them out; why are we waiting so long?
Weinidog, diolch ichi am eich ateb. Mae’r ymgyrch hon wedi bod yn mynd rhagddi ers peth amser erbyn hyn ac mae’r holl dystiolaeth o arolygon yn dangos yn glir bod y rhan fwyaf o bobl Cymru o blaid gwaharddiad ar ysmygu mewn ceir. Pe bai gennyf wallt, byddwn yn ei dynnu; pam rydym yn aros cyhyd?
13:31
Mark DrakefordBywgraffiadBiography
The Member is probably right that public opinion has already moved strongly on this issue. However, just this morning, in front of the Children and Young People Committee, I was being asked questions about the extent to which the Government relies on evidence and evaluation for the programmes that we implement, and we have said from the beginning that this is a two-year campaign and we are not even at the end of it, let alone having evaluated it. While I understand the impatience to get on and do something that many of us in the Chamber think would be valuable, we have to allow the campaign to run its course and we have to be prepared to rely on actual evidence rather than our own instinctive beliefs about what that evidence may show.
Mae’n eithaf posibl bod yr Aelod yn iawn bod barn y cyhoedd eisoes wedi newid cryn dipyn ar y mater hwn. Fodd bynnag, y bore yma, gerbron y Pwyllgor Plant a Phobl Ifanc, roeddwn yn cael fy holi ynghylch y graddau y mae’r Llywodraeth yn dibynnu ar dystiolaeth a gwerthusiadau ar gyfer y rhaglenni a weithredwn, ac rydym wedi dweud o’r dechrau mai ymgyrch dwy flynedd ydyw, ac nid yw wedi dod i ben eto, heb sôn am ei gwerthuso. Er fy mod yn deall yr awydd i fwrw ymlaen â hyn a gwneud rhywbeth y mae llawer ohonom yn y Siambr yn credu y byddai’n werthfawr, rhaid inni adael i’r ymgyrch ddod i ben a rhaid inni fod yn barod i ddibynnu ar dystiolaeth wirioneddol yn hytrach na’n credoau greddfol ein hunain am yr hyn y gall y dystiolaeth ei ddangos.
13:32
Will the Minister join me in expressing regret at the recent failure of the European Parliament to pass proposed regulations on e-cigarettes?
A wnaiff y Gweinidog ymuno â mi i fynegi gofid am fethiant diweddar Senedd Ewrop i basio rheoliadau arfaethedig ynglŷn ag e-sigaréts?
13:32
Mark DrakefordBywgraffiadBiography
I certainly will join the Member in doing that. Other Members will be aware that, at present, e-cigarettes are not regulated in any way. They are not regulated for quality or safety, and you can buy one at any age. There is no age restriction on buying an electronic cigarette. There was an attempt in front of the European Parliament last week to introduce regulation of that sort and, in many ways, it has demonstrated the fault line that lies at the heart of Welsh politics: two Welsh Members of the European Parliament, from Plaid Cymru and Labour, voted in favour of regulation; two MEPs from the Conservative Party and the UK Independence Party voted against regulation in this area. I, myself, am with the Department of Health on this. Together, Ministers for health across the UK have agreed that the Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency will introduce regulation of e-cigarettes as a medicine from 2016.
Byddaf yn sicr yn ymuno â’r Aelod i wneud hynny. Bydd Aelodau eraill yn ymwybodol nad yw e-sigaréts yn cael eu rheoleiddio mewn unrhyw ffordd ar hyn o bryd. Nid ydynt yn cael eu rheoleiddio o ran ansawdd na diogelwch, a gallwch brynu un ar unrhyw oedran. Nid oes cyfyngiad oedran ar brynu sigarét electronig. Bu ymgais gerbon Senedd Ewrop yr wythnos diwethaf i gyflwyno rheoliadau o’r fath ac, mewn sawl ffordd, mae wedi dangos y rhaniadau sydd wrth wraidd gwleidyddiaeth Cymru: pleidleisiod dau Aelod o Senedd Ewrop o Gymru, o Blaid Cymru a Llafur, o blaid rheoleiddio; pleidleisiodd dau ASE o’r Blaid Geidwadol a Phlaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig yn erbyn rheoleiddio yn y maes hwn. Rwyf innau’n cyd-fynd â’r Adran Iechyd yn hyn o beth. Gyda’i gilydd, mae’r Gweinidogion iechyd ym mhob rhan o’r DU wedi cytuno y bydd yr Asiantaeth Rheoleiddio Meddyginiaethau a Chynhyrchion Gofal Iechyd yn cyflwyno rheoliadau ynglŷn ag e-sigaréts fel meddyginiaeth o 2016.
13:33
William GrahamBywgraffiadBiography
The Minister will well know that smoking remains one of the leading preventable causes of death and ill-health in Wales. We all know that smoking can lead to all sorts of health problems, with around 20% of NHS admissions being related exclusively to smoking. This costs your budget at least £1 million per day. Would it not be wise now to take evidence and to look to take forward legislation at the earliest possible opportunity?
Bydd y Gweinidog yn gwybod yn iawn bod ysmygu yn dal i fod yn un o brif achosion marwolaethau a salwch yng Nghymru y gellir eu hosgoi. Gwyddom oll y gall ysmygu arwain at bob math o broblemau iechyd, gyda thua 20% o dderbyniadau’r GIG yn ymwneud ag ysmygu yn unig. Mae hyn yn costio o leiaf £1 filiwn y dydd o’ch cyllideb. Oni fyddai’n ddoeth cymryd tystiolaeth yn awr ac ystyried bwrw ymlaen â deddfwriaeth ar y cyfle cyntaf posibl?
13:34
Mark DrakefordBywgraffiadBiography
I agree with the Member that there is more that we can do in legislation. This has been partly covered by the points that Lindsay Whittle has already raised, but in the forthcoming public health White Paper, I hope that we will be able to include some practical and legislative measures that will allow us to make further inroads into smoking in Wales. William Graham is absolutely right to say that we have adult smoking rates in Wales of 23%, and that leads to 5,650 premature deaths in Wales every year.
Cytunaf â’r Aelod bod mwy y gallwn ei wneud drwy ddeddfu. Ymdriniwyd â hyn i raddau yn y pwyntiau y mae Lindsay Whittle eisoes wedi eu codi, ond yn y Papur Gwyn arfaethedig ar iechyd y cyhoedd, gobeithiaf y byddwn yn gallu cynnwys rhai mesurau ymarferol a deddfwriaethol a fydd yn ein galluogi i wneud camau breision tuag at ddileu ysmygu yng Nghymru. Mae William Graham yn llygad ei le i ddweud bod cyfraddau ysmygu o 23% ymhlith oedolion yng Nghymru, a bod hynny’n arwain at 5,650 o farwolaethau cynamserol yng Nghymru bob blwyddyn.
13:34
Minister, I warmly welcome the Stoptober campaign. Will you share with us what you hope the campaign will achieve and the way in which you will measure its success? Will you also join me in congratulating everyone who has taken up the challenge?
Weinidog, croesawaf yn fawr ymgyrch Stoptober. A wnewch chi rannu gyda ni beth ydych yn gobeithio y bydd yr ymgyrch yn ei gyflawni a sut y byddwch yn mesur ei lwyddiant? A wnewch chi hefyd ymuno â mi i longyfarch pawb sydd wedi derbyn yr her?
13:35
Mark DrakefordBywgraffiadBiography
Absolutely. I thank Rebecca Evans for that question. I was very pleased that we were able, for the first time in Wales, to join in the Stoptober campaign, which has previously run across our border, and successfully. The research evidence shows that, if you manage to give up smoking for 28 days consecutively, you are five times more likely than if you fail to do that to give up smoking in the long term. Therefore, Stoptober is our attempt to persuade people in Wales who smoke to do just that. I am very grateful to my colleague Mrs Hart for the help that she has given, and to the over 80 businesses across Wales that have signed up to support the Stoptober campaign, by encouraging their staff to give up smoking during the month. We will monitor and evaluate the campaign, together with our colleagues in England, who have a ready-made evaluation strategy in place.
Gwnaf yn wir. Diolch i Rebecca Evans am y cwestiwn hwnnw. Roeddwn yn falch iawn ein bod yn gallu, am y tro cyntaf yng Nghymru, ymuno yn ymgyrch Stoptober, sydd wedi bod yn cael ei chynnal dros y ffin yn y gorffennol, a hynny’n llwyddiannus. Dengys tystiolaeth ymchwil, os ydych yn llwyddo i roi’r gorau i ysmygu am 28 diwrnod yn olynol, eich bod bum gwaith yn fwy tebygol o roi’r gorau i ysmygu yn yr hirdymor nag ydych pe na baech yn gwneud hynny. Felly, Stoptober yw ein hymgais i ddarbwyllo pobl yng Nghymru sy’n ysmygu i wneud hynny. Rwy’n ddiolchgar iawn i’m cyd-Weinidog Mrs Hart am y cymorth y mae wedi’i roi, ac i’r 80 o fusnesau a mwy ledled Cymru sydd wedi cytuno i gefnogi ymgyrch Stoptober, drwy annog eu staff i roi’r gorau i ysmygu yn ystod y mis. Byddwn yn monitro ac yn gwerthuso’r ymgyrch, ynghyd â’n cyd-Weinidogion yn Lloegr, sydd â strategaeth werthuso barod ar waith.
Dementia
Dementia
13:35
Eluned ParrottBywgraffiadBiography
2. A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am wasanaethau i bobl â dementia yng Nghymru? OAQ(4)0334(HSS)
2. Will the Minister make a statement on services for people with dementia in Wales? OAQ(4)0334(HSS)
13:36
Gwenda ThomasBywgraffiadBiographyY Diprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol / The Deputy Minister for Social Services
We are firmly committed to increasing support, advice and information for those who receive a dementia diagnosis—an objective that is confirmed by our ‘National Dementia Vision for Wales’ and by ‘Together for Mental Health’, our mental health and wellbeing strategy.
Rydym yn ymrwymedig iawn i gynnig mwy o gymorth, cyngor a gwybodaeth i’r rhai sy’n cael diagnosis o ddementia— amcan sy’n cael ei gadarnhau gan ‘Gweledigaeth Genedlaethol Cymru ar Ddementia’ a thrwy ‘Law yn Llaw at Iechyd Meddwl’, ein strategaeth iechyd meddwl a lles.
13:36
Eluned ParrottBywgraffiadBiography
Thank you, Minister. That ‘National Dementia Vision for Wales’ is now in its third year. Can you tell us how you are measuring progress on that vision, and what do you think remains to be done for that vision to be fully realised?
Diolch, Weinidog. Mae ‘Gweledigaeth Genedlaethol Cymru ar Ddementia’ bellach yn ei thrydedd flwyddyn. A allwch ddweud wrthym sut yr ydych yn mesur cynnydd y weledigaeth honno, a beth, yn eich barn chi, sydd eto i’w wneud er mwyn i’r weledigaeth honno gael ei gwireddu’n llawn?
13:36
I think that what is of critical importance is how we further encourage meaningful collaboration between social services, the NHS, and the third sector, so that we can maximise the resources that are at our disposal, to the benefit of the people of Wales. As you know, the ‘National Dementia Vision for Wales’ was launched in February 2011. It sets out a vision for developing high-quality services for people with dementia, and outlines the commitments that we are making to improve services, as well as the promotion of dementia-supportive communities. I also wish to mention our bilingual Wales dementia helpline, which is available on a 24/7 basis, 365 days a year, and provides emotional support to those who are diagnosed with dementia, their carers, families, and friends.
Yr hyn sy’n holl bwysig, yn fy marn i, yw’r ffordd yr ydym yn annog cydweithredu ystyrlon pellach rhwng gwasanaethau cymdeithasol, y GIG, a’r trydydd sector, fel y gallwn wneud y gorau o’r adnoddau sydd ar gael inni, er budd pobl Cymru. Fel y gwyddoch, laniswyd ‘Gweledigaeth Genedlaethol Cymru ar Ddementia’ ym mis Chwefror 2011. Mae’n nodi gweledigaeth ar gyfer datblygu gwasanaethau o safon uchel i bobl sydd â dementia, ac yn amlinellu’r ymrwymiadau yr ydym yn eu gwneud i wella gwasanaethau, yn ogystal â hyrwyddo cymunedau sy’n gefnogol i ddementia. Hoffwn hefyd sôn am ein llinell gymorth ddwyieithog ar gyfer dementia yng Nghymru, sydd ar gael ddydd a nos drwy gydol y flwyddyn, ac sy’n rhoi cymorth emosiynol i’r rhai sy’n cael diagnosis o ddementia, eu gofalwyr, teuluoedd a ffrindiau.
13:37
Y Dirprwy Lywydd / The Deputy Presiding OfficerBywgraffiadBiography
I call on Mohammad Asghar.
Galwaf ar Mohammad Asghar.
13:37
Mohammad AsgharBywgraffiadBiography
Minister—
Weinidog—
13:37
Y Dirprwy Lywydd / The Deputy Presiding OfficerBywgraffiadBiography
Mohammad, I beg your pardon, it is a spokesman’s question, and Eluned has another go.
Mohammad, mae’n ddrwg gennyf, cwestiwn gan lefarydd ydyw, ac mae Eluned yn cael gofyn cwestiwn arall.
13:37
Eluned ParrottBywgraffiadBiography
Thank you very much, Deputy Presiding Officer. Deputy Minister, you mention dementia-friendly communities. Another programme from the third sector, which could be very complementary, is the Dementia Friends training programme, which helps people to understand the needs of people with dementia. I am sure that you will agree that that would be very helpful. Dementia Friends is funded in England by the UK Government, and many of the resources are already available. What can you do to consider the roll-out of that programme here in Wales?
Diolch yn fawr iawn, Ddirprwy Lywydd. Ddirprwy Weinidog, rydych yn sôn am gymunedau sy’n ystyriol o ddementia. Rhaglen arall o’r trydydd sector, a allai ategu hynny’n dda, yw rhaglen hyfforddi Dementia Friends, sy’n helpu pobl i ddeall anghenion pobl â dementia. Byddwch yn cytuno mae’n siŵr gennyf y byddai hynny’n ddefnyddiol iawn. Ariennir Dementia Friends yn Lloegr gan Lywodraeth y DU, ac mae llawer o’r adnoddau eisoes ar gael. Beth y gallwch ei wneud i ystyried y broses o gyflwyno’r rhaglen honno yma yng Nghymru?
13:37
We will, of course, look over the border, and learn from any good practice. We have set up our own training programme with the Dementia Services Development Centre, which was awarded £250,000 for the period of December 2010 to September 2012. That is developing and delivering training to staff in care homes, to those working in the hospital community and the mental health service setting, as well as to primary care staff, including GPs. It is hoped to extend that to receptionists as well.
Wrth gwrs, byddwn yn edrych dros y ffin a dysgu o unrhyw arfer da. Rydym wedi sefydlu ein rhaglen hyfforddi ein hunain gyda’r Ganolfan Datblygu Gwasanaethau Dementia, y dyfarnwyd £250,000 iddi ar gyfer y cyfnod rhwng mis Rhagfyr 2010 a mis Medi 2012. Mae honno’n datblygu ac yn darparu hyfforddiant i staff mewn cartrefi gofal, i’r rhai sy’n gweithio mewn ysbytai a lleoliadau gwasanaeth iechyd meddwl, yn ogystal â staff gofal sylfaenol, gan gynnwys meddygon teulu. Y gobaith yw y caiff ei hymestyn i staff derbynfeydd hefyd.
13:38
Mohammad AsgharBywgraffiadBiography
Deputy Minister, figures compiled by the Alzheimer’s Society suggest that Wales has the lowest diagnosis rate for dementia in the United Kingdom. As a result, tens of thousands of people remain undiagnosed, and are missing out on the support, benefits and medical treatments that are available. What is the Welsh Government doing to improve dementia diagnosis rates in Wales?
Ddirprwy Weinidog, awgryma’r ffigurau a gasglwyd gan Gymdeithas Alzheimer mai Cymru sydd â’r gyfradd isaf o ran canfod dementia yn y Deyrnas Unedig. O ganlyniad, nid yw degau o filoedd o bobl yn cael diagnosis, ac nid ydynt yn cael y cymorth, y budd-daliadau na’r triniaethau meddygol sydd ar gael. Beth mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i wella cyfraddau canfod dementia yng Nghymru?
13:39
The Minister is absolutely committed to this, as he has made plain on more than one occasion. Diagnosis is important, and I know that improvements are being made. I think that we can be proud of the fact that Wales is at the front line of international research into understanding the causes of dementia. I think that good research evidence must underline our priorities, and I know that the Minister is keen to see the results of that programme.
Mae’r Gweinidog yn gwbl ymrwymedig i hyn, fel y mae wedi nodi’n glir ar fwy nag un achlysur. Mae diagnosis yn bwysig, a gwn fod gwelliannau yn cael eu gwneud. Credaf y gallwn fod yn falch o’r ffaith bod Cymru ar flaen y gad o ran gwaith ymchwil rhyngwladol i ddeall yr hyn sy’n achosi dementia. Credaf fod yn rhaid i’n blaenoriaethau gael eu seilio ar dystiolaeth ymchwil dda, a gwn fod y Gweinidog yn awyddus i weld canlyniadau’r rhaglen honno.
13:39
Ddirprwy Weinidog, yn Aberystwyth yn ddiweddar, mae tair menyw yn eu 90au wedi cael eu hailasesu yn ddisymwth bod angen gofal nyrsio dementia arnynt. Nid oes cartref gofal nyrsio dementia o fewn 50 milltir i Aberystwyth, felly mae’r tair yma yn wynebu gadael eu cartref, eu teulu, a’u cymuned. A ydych yn credu bod hyn yn ffordd o drin pobl fregus yn eu 90au gydag urddas a pharch?
Deputy Minister, in Aberystwyth recently, three women in their 90s have been reassessed suddenly as needing dementia nursing care. There is no dementia nursing care home within 50 miles of Aberystwyth, so these three are facing leaving their home, their families and their community. Do you believe that this is a way of treating vulnerable people in their 90s with integrity and respect?
13:40
Nac ydw. Rydym wedi ymrwymo i gadw pobl mor agos ag y gallent fod at eu cartrefi, ac mae hynny’n hollbwysig. Rydych yn gwybod ein bod yn ymgynghori nawr ar y Bil ‘regulation and inspection’, ac yn edrych os y gallwn ailasesu cartrefi fel nad yw’r ‘break’ hwn yn digwydd rhwng gofal cyffredinol a gofal nyrsio, ac mae’n rhaid i ni fynd lawr yr hewl yna.
No. We are committed to keeping people as close as possible to their homes, and that is crucial. You will know that we are currently consulting on the regulation and inspection Bill, and looking at whether we can reassess homes so that you do not have that break between more generalised care and nursing care, and I do think that we need to go down that road.
13:40
Mae rôl gofalwyr yn hanfodol i geisio cadw unigolion gyda dementia yn eu cartrefi personol. Er mor hanfodol yw gofalwyr, dyma’r sector yn yr economi iechyd, byddwn i’n dweud, sydd â’r cyflogau isaf a’r telerau gwaith salaf. A ydych yn cytuno â mi ei bod yn bryd i chi fel Llywodraeth weithio gyda chyflogwyr yn y sector yma i sicrhau gwell telerau a gwell amodau gwaith ar gyfer y gofalwyr yn ein cymuned ni sy’n gwneud gwaith mor werthfawr?
The role of carers is vital in endeavouring to keep individuals suffering from dementia in their own personal homes. Although carers are essential, I would say that this is the sector of the health economy that has the worst wages and terms and conditions. Do you agree with me that it is time for you as a Government to work with employers in this sector to secure better terms and conditions for carers in our community who do such valuable work?
13:41
Ydw. Rwy’n siŵr eich bod wedi gweld yn yr ymgynghoriad ar y Bil ‘regulation and inspection’ ein bod yn sôn am hynny ac yn gofyn i bawb i fwydo mewn i’r ymgynghoriad hwnnw, oherwydd rydym yn rhoi sylw pendant i gyflogaeth a thelerau gwaith i ofalwyr mewn cartrefi a chyda gofal cartref.
Yes. I am sure that you will have seen in the consultation on the regulation and inspection Bill that we do mention that and ask people to feed in to that consultation because we do concentrate on the employment and terms and conditions of carers in care homes and in terms of home care.
Ceratoconws
Keratoconus
13:41
3. Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i gynorthwyo pobl yng Nghymru sy'n dioddef o Ceratoconws? OAQ(4)0332(HSS)
3. What action is the Welsh Government taking to support people in Wales suffering with Keratoconus? OAQ(4)0332(HSS)
13:41
Mark DrakefordBywgraffiadBiography
For those people with less severe keratoconus, treatment can be provided successfully by spectacles and contact lenses. More severe cases can require a corneal transplant. The provision of new and emerging treatments will be reviewed as part of our eye care delivery plan, published in September.
I’r bobl hynny sydd â cheratoconws llai difrifol, gellir trin y cyflwr yn llwyddiannus â sbectol a lensys cyffwrdd. Mewn achosion mwy difrifol efallai y bydd angen trawsblaniad cornbilen. Caiff y broses o ddarparu triniaethau newydd neu rai sy’n datblygu ei hadolygu fel rhan o’n cynllun cyflawni ar gyfer gofal llygaid, a gyhoeddwyd ym mis Medi.
13:42
Minister, I thank you for that answer. As part of my investigations into this on behalf of a constituent, I was very pleased to find out that the Welsh Optometry Postgraduate Education Centre is way ahead of almost anything that exists in the rest of the world and that optometrists talk about the service within Wales as being at the forefront of such provision within the United Kingdom, and indeed, Europe. However, there is an area, in terms of collagen treatments and lens-fitting services, where there are inconsistencies across local health boards. Is this a matter that you might look into to ensure that there is consistency in the quality of provision across the health boards in Wales?
Weinidog, diolch ichi am yr ateb hwnnw. Fel rhan o’m hymchwiliadau i hyn ar ran etholwr, roeddwn yn falch iawn o gael gwybod bod Canolfan Addysg Ôl-raddedig Optometreg Cymru ymhell ar flaen y gad o ran bron unrhyw beth arall sy’n bodoli yng ngweddill y byd, a bod optometryddion yn sôn am y gwasanaeth yng Nghymru fel un sy’n arwain darpariaeth o’r fath yn y Deyrnas Unedig, ac yn wir, Ewrop. Fodd bynnag, mewn un maes, sef triniaethau colagen a gwasanaethau gosod lensys, ceir anghysondebau ar draws byrddau iechyd lleol. A yw hwn yn fater y gallech ymchwilio iddo er mwyn sicrhau bod cysondeb yn ansawdd y ddarpariaeth ym mhob un o’r byrddau iechyd yng Nghymru?
13:42
Mark DrakefordBywgraffiadBiography
I thank the Member for that question and for the support that he expressed for eye care services in Wales, in which the Assembly has taken a close interest since the very beginning, and in which, in Wales, we do have a very proud record of providing services. He is quite right that at Cardiff University there is world-leading research into corneal cross-linking and new forms of treatment for people with the most severe forms of kera