By continuing to use our site, you are agreeing for us to set a small number of cookies. Cookie policy

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :
Back to list View this page without hyperlinks
Cofnod y Trafodion The Record of Proceedings
16/10/2013
Cynnwys Contents Cwestiynau i'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol Questions to the Minister for Health and Social Services Cwestiynau i’r Cwnsler Cyffredinol Questions to the Counsel General Cwestiynau i’r Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi Questions to the Minister for Communities and Tackling Poverty Cwestiwn Brys: First Milk ym Maelor Urgent Question: First Milk in Maelor Cynnig o dan Reol Sefydlog 10.5 i Benodi Aelodau a Chadeirydd Swyddfa Archwilio Cymru a Chynnig i Gytuno ar Daliadau Aelodau a Chadeirydd Swyddfa Archwilio Cymru Motion under Standing Order 10.5 to Appoint Members and Chair of the Wales Audit Office and Motion to Agree the Remuneration of the Members and Chair of the Wales Audit Office Cynnig i Ddiwygio Rheol Sefydlog 18 mewn cysylltiad â Chyfrifon Cyhoeddus ac Arolygiaeth Swyddfa Archwilio Cymru Motion to Amend Standing Order 18 in relation to Public Accounts and Oversight of the Wales Audit Office Cynnig o dan Reol Sefydlog 16.3 i Addasu Cylch Gwaith y Pwyllgor Cyllid Motion under Standing Order 16.3 to Alter the Remit of the Finance Committee Dadl gan Aelodau Unigol o dan Reol Sefydlog 11.21(iv): Llusernau Awyr Debate by Individual Members under Standing Order 11.21(iv): Sky Lanterns Dadl ar Adroddiad y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol ar yr Ymchwiliad i Weithredu'r Fframwaith Gwasanaeth Cenedlaethol ar gyfer Diabetes yng Nghymru a'i Gyfeiriad yn y Dyfodol Debate on the Health and Social Care Committee's Report on the Inquiry into the Implementation of the National Service Framework for Diabetes in Wales and its Future Direction Dadl i Geisio Cytundeb y Cynulliad i Gyflwyno Bil Arfaethedig Aelod ynghylch Llythrennedd Ariannol Debate Seeking the Assembly's Agreement to Introduce a Member Proposed Bill on Financial Literacy Cyfnod Pleidleisio Voting Time Dadl Fer: Awtistiaeth: Yr Angen am Ddiagnosis Amserol yng Nghymru Short Debate: Autism: The Need for a Timely Diagnosis in Wales
Cyfarfu’r Cynulliad am 13:30 gyda’r Dirprwy Lywydd (David Melding) yn y Gadair.
The Assembly met at 13:30 with the Deputy Presiding Officer (David Melding) in the Chair.
 
13:30
Y Dirprwy Lywydd / The Deputy Presiding OfficerBywgraffiadBiography
Order, Order. The National Assembly for Wales is now in session.
Trefn, Trefn. Dyma ddechrau trafodion Cynulliad Cenedlaethol Cymru.
 
Cwestiynau i'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
Questions to the Minister for Health and Social Services
Ysmygu mewn Ceir
Smoking in Cars
 
13:30
Lindsay WhittleBywgraffiadBiography
1. Pa wybodaeth y gall y Gweinidog ei darparu am effeithiolrwydd ymgyrch Llywodraeth Cymru i ddileu ysmygu mewn ceir y mae plant yn deithwyr ynddynt? OAQ(4)0335(HSS)
1. What information can the Minister provide about the effectiveness of the Welsh Government’s campaign to eliminate smoking in cars in which children are passengers? OAQ(4)0335(HSS)
 
13:31
Mark DrakefordBywgraffiadBiographyY Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol / The Minister for Health and Social Services
The two-year campaign to which the Member refers began in February 2012 and will end in March 2014. A three-strand evaluation programme is in place. The first report will be available in November of this year. The full findings will be available in the summer of 2014.
Dechreuodd yr ymgyrch dwy flynedd y mae’r Aelod yn cyfeirio ati ym mis Chwefror 2012 a daw i ben ym mis Mawrth 2014. Mae rhaglen werthuso ac iddi dair elfen ar waith. Bydd yr adroddiad cyntaf ar gael ym mis Tachwedd eleni. Bydd y canfyddiadau llawn ar gael yn haf 2014.
 
13:31
Lindsay WhittleBywgraffiadBiography
Minister, thank you for your answer. This campaign has been going on for some time now and all the evidence from surveys clearly indicate that the majority of the people of Wales are in favour of a ban on smoking in cars. If I had hairs in the back of my head, I would pull them out; why are we waiting so long?
Weinidog, diolch ichi am eich ateb. Mae’r ymgyrch hon wedi bod yn mynd rhagddi ers peth amser erbyn hyn ac mae’r holl dystiolaeth o arolygon yn dangos yn glir bod y rhan fwyaf o bobl Cymru o blaid gwaharddiad ar ysmygu mewn ceir. Pe bai gennyf wallt, byddwn yn ei dynnu; pam rydym yn aros cyhyd?
 
13:31
Mark DrakefordBywgraffiad