By continuing to use our site, you are agreeing for us to set a small number of cookies. Cookie policy

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :
Back to list
Atebion i Gwestiynau nas cyrhaeddwyd yn y Cyfarfod Llawn Answers to Questions not reached in Plenary
19/07/2017

Cyhoeddir atebion yn yr iaith y'u darparwyd, gyda chyfieithiad Saesneg o atebion yn y Gymraeg.
Answers are published in the language in which they are provided, with a translation into English of responses provided in Welsh.

[R] yn nodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant.
[R]signifies that the Member has declared an interest.

[W]yn nodi bod y cwestiwn wedi'i gyflwyno yn Gymraeg.
[W]signifies that the question was tabled in Welsh.

Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r SeilwaithBusnesau yng Ngogledd Torfaen
Questions to the Cabinet Secretary for Economy and InfrastructureBusinesses in North Torfaen
David J. RowlandsBywgraffiadBiography
8. Pa seilwaith sy'n cael ei roi ar waith i ddenu busnes i ogledd Torfaen? OAQ(5)0204(EI)
8. What infrastructure is being put in place to attract businesses to north Torfaen? OAQ(5)0204(EI)
We continue to invest in infrastructure projects across the whole of Wales to help support business growth.
Busnesau Bach yng Ngogledd Cymru
Small Businesses in North Wales
Janet Finch-SaundersBywgraffiadBiography
9. A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet amlinellu cefnogaeth bresennol Llywodraeth Cymru ar gyfer busnesau bach yng ngogledd Cymru? OAQ(5)0208(EI)
9. Will the Cabinet Secretary outline current Welsh Government support for small businesses in north Wales? OAQ(5)0208(EI)
Small businesses play an important role in the Welsh economy and we continue to provide support for entrepreneurs and SMEs to sustain and grow in Wales including through the dedicated Business Wales service and infrastructure investment.
Yr Economi yn Nhorfaen
The Economy in Torfaen
10. A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am flaenoriaethau Llywodraeth Cymru ar gyfer yr economi yn Nhorfaen ar gyfer gweddill y pumed Cynulliad? OAQ(5)0206(EI)
10. Will the Cabinet Secretary make a statement on the Welsh Government's priorities for the economy in Torfaen for the remainder of the fifth Assembly? OAQ(5)0206(EI)
Our priorities will continue to be to invest in skills, infrastructure and supporting business growth, aligned to a regional approach which will help deliver economic growth and prosperity for all.
Parc Busnes Modurol Newydd yng Nglyn Ebwy
A New Automotive Business Park in Ebbw Vale
Mohammad AsgharBywgraffiadBiography
11. A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet roi'r wybodaeth ddiweddaraf am gynlluniau ar gyfer parc busnes modurol newydd yng Nglyn Ebwy? OAQ(5)0194(EI)
11. Will the Cabinet Secretary provide an update on plans for a new automotive business park in Ebbw Vale? OAQ(5)0194(EI)
This afternoon I will be hosting a meeting with key private sector stakeholders, cabinet colleagues and senior officials to further develop the concept of an automotive technology park centred on Ebbw Vale. It will offer a platform for a range of technologies including ultra-low emission and connected vehicles.
Gorsafoedd Rheilffordd Newydd
New Railway Stations
Russell GeorgeBywgraffiadBiography
12. A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am y broses o flaenoriaethu 12 gorsaf rheilffordd newydd? OAQ(5)0210(EI)
12. Will the Cabinet Secretary make a statement on the process of prioritising 12 new railway stations? OAQ(5)0210(EI)
The first stage in this work programme has been undertaken. The stage two assessment on those stations that have been identified as a priority will look in more detail at the strength of the financial and economic case for a new railway station, including advice from Network Rail on deliverability.
Trafnidiaeth Gyhoeddus yn Abertawe
The Public Transport Network in Swansea
13. A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet roi manylion cynlluniau Llywodraeth Cymru i wella'r rhwydwaith trafnidiaeth gyhoeddus o fewn Dinas a Sir Abertawe a'r ardaloedd cymudo cyfagos? OAQ(5)0193(EI)
13. Will the Cabinet Secretary provide details of the Welsh Government's plans to improve the public transport network within the City and County of Swansea and the surrounding commuter areas? OAQ(5)0193(EI)
The national transport finance plan, published in July 201, sets out investment for transport and infrastructure and services for 2015-2020 across all parts of Wales.
Tîm Criced Rhyngwladol i Gymru
An International Cricket Team for Wales
14. A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am greu tîm criced rhyngwladol i Gymru? OAQ(5)0196(EI)
14. Will the Cabinet Secretary make a statement on the creation of an international cricket team for Wales? OAQ(5)0196(EI)
While in principle it would be desirable for Wales to have its own national team, there are several mitigating factors, both sporting and financial, which indicate that it would not be beneficial for cricket in Wales. This is ultimately a matter for Cricket Wales, the national governing body.
Gwasanaethau Rheilffyrdd yn Islwyn
Rail Services in Islwyn
Rhianon PassmoreBywgraffiadBiography
15. A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am sut y mae Llywodraeth Cymru yn gwella gwasanaethau rheilffyrdd yn Islwyn? OAQ(5)0200(EI)
15. Will the Cabinet Secretary make a statement on how the Welsh Government is improving rail services in Islwyn? OAQ(5)0200(EI)
The Welsh Government is working with Network Rail, in delivering investment to improve frequency of services along the Ebbw Vale line. We are also in the process of procuring a rail services contract that will improve services across Wales.
Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a ChwaraeonSafon Meddygfeydd yng Ngogledd Cymru
Questions to the Cabinet Secretary for Health, Well-being and SportStandard of GP Surgeries in North Wales
7. A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am safon meddygfeydd yng ngogledd Cymru? OAQ(5)0209(HWS)[W]
7. Will the Cabinet Secretary make a statement on the standard of GP surgeries in north Wales? OAQ(5)0209(HWS)[W]
Vaughan GethingBywgraffiadBiography
Bwrdd iechyd prifysgol Betsi Cadwaladr, ynghyd â chontractwyr annibynnol lle bo hynny’n berthnasol, sy’n gyfrifol am safon meddygfeydd yn y gogledd. Rydym wedi buddsoddi’n sylweddol yn yr ystâd gofal sylfaenol yn y gogledd yn ystod yr ychydig flynyddoedd diwethaf.
Betsi Cadwaladr university health board is responsible, together with independent contractors where relevant, for the standard of GP surgeries in north Wales. We have provided significant investment in the primary care NHS estate in north Wales over the last few years.
Gweithlu GIG Cymru
The NHS Wales Workforce
8. A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am lesiant gweithlu GIG Cymru? OAQ(5)0198(HWS)[W]
8. Will the Cabinet Secretary make a statement on the wellbeing of the NHS Wales workforce? OAQ(5)0198(HWS)[W]
Vaughan GethingBywgraffiadBiography
Mae llesiant gweithlu GIG Cymru yn flaenoriaeth allweddol a gaiff ei chymryd o ddifrif gan Lywodraeth Cymru, cyflogwyr GIG Cymru a’r undebau llafur. Mae’n nodwedd flaenllaw yn rhaglen waith gydweithredol cyfarwyddwyr y gweithlu a datblygu Sefydliadol ac mae nifer o brosiectau ar y gweill. Mae’r rhain yn cynnwys sefydlu eiriolwyr llesiant, sesiynau ymgynghori a galw heibio ym maes seicoleg, digwyddiadau chwaraeon, ymwybyddiaeth ofalgar, sesiynau ymlacio a sioeau teithiol ar y thema llesiant.
The wellbeing of the NHS Wales workforce is a key priority which is taken seriously by Welsh Government, NHS Wales employers and trade unions. It is a key feature of the Workforce and organisational development directors collaborative work programme with a number of projects underway including establishing wellbeing champions, psychological consultation and drop in sessions, sport events, mindfulness, relaxation sessions and wellbeing road shows.
Gwasanaethau Iechyd yng Nghanolbarth a Gorllewin Cymru
Health Services in Mid and West Wales
9. A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am wella gwasanaethau iechyd yng Nghanolbarth a Gorllewin Cymru?  OAQ(5)0208(HWS)
9. Will the Cabinet Secretary make a statement on the improvement of health services in Mid and West Wales? OAQ(5)0208(HWS)
Vaughan GethingBywgraffiadBiography
We continue to work with the health boards and other partners in mid and west Wales to take a range of actions to improve access to healthcare services that are safe and sustainable and as close to people’s homes as possible.
Amseroedd aros ar gyfer Apwyntiadau Meddygon Teulu
Waiting Times for GP Appointments
10. A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am amseroedd aros ar gyfer apwyntiadau meddygon teulu? OAQ(5)0203(HWS)
10. Will the Cabinet Secretary make a statement on waiting times for GP appointments? OAQ(5)0203(HWS)
Vaughan GethingBywgraffiadBiography
I expect Health Boards to work with GPs to ensure patients receive the appointments they need in a timely manner. Through modernising our primary care services we want access to continue to improve.
Defnyddio Radiwm 223 yn GIG Cymru
Use of Radium 223 in the Welsh NHS
11. A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet roi'r wybodaeth ddiweddaraf am ddefnyddio radiwm 223 yn GIG Cymru? OAQ(5)0205(HWS)
11. Will the Cabinet Secretary provide an update on the use of radium 223 in the Welsh NHS? OAQ(5)0205(HWS)
Vaughan GethingBywgraffiadBiography
I am pleased to confirm all patients in Wales can access this treatment following the NICE recommendation in September 2016. Patients in north Wales can access this therapy at the north Wales cancer centre at Rhyl. Patients elsewhere in Wales can be referred for this treatment in Bristol. Swansea and Velindre cancer centres also have plans to provide this service.
Digwyddiadau Diwrnod Chwaraeon
Sports Day Events
Huw Irranca-DaviesBywgraffiadBiography
12. A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am y cyfraniad y mae digwyddiadau diwrnod chwaraeon yn ei wneud i'r agenda iechyd a lles yng Nghymru? OAQ(5)0194(HWS)
12. Will the Cabinet Secretary make a statement on the contribution sports day events make to the health and wellbeing agenda in Wales? OAQ(5)0194(HWS)
Vaughan GethingBywgraffiadBiography
Sports days are integral in equipping children and young people with the physical skills they need to help develop healthy behaviours through their formative years. They also complement other year round activities like the daily mile.
Mesothelioma
Mesothelioma
13. A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am gefnogaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer ymchwil ynghylch mesothelioma yng Nghymru? OAQ(5)0204(HWS))
13. Will the Cabinet Secretary make a statement on Welsh Government support for mesothelioma research in Wales? OAQ(5)0204(HWS)
Vaughan GethingBywgraffiadBiography
Welsh Government has invested £4.5 million in a Wales cancer research centre, which provides underpinning support for lung cancer research in Wales. There is an active mesothelioma research community in Wales, with seven studies on the Health and Care Research Wales clinical research portfolio, three of which are open to recruitment.
Hyfforddeion Histopatholeg
Histopathology Trainees
14. Pa effaith y mae'r cyflwyno'r contract meddyg iau newydd yn Lloegr wedi'i chael ar hyfforddeion histopatholeg yng Nghymru? OAQ(5)0195(HWS)
14. What impact has the introduction of the new junior doctor contract in England had on histopathology trainees in Wales? OAQ(5)0195(HWS)
Vaughan GethingBywgraffiadBiography
NHS Employers in Wales continue to work to understand the full range of implications the new contract in England raises for junior doctors and the NHS in Wales. The BMA remains in negotiations with the Department of Health on certain aspects of the new contract and its associated assimilation arrangements.
Darpariaeth gwasanaethau meddygol drwy gyfrwng y Gymraeg
Provision of medical services through the medium of Welsh
Sian GwenllianBywgraffiadBiography
15. A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am y ddarpariaeth o wasanaethau meddygol drwy gyfrwng y Gymraeg? OAQ(5)0207(HWS)[W]
15. Will the Cabinet Secretary make a statement on the provision of medical services through the medium of Welsh? OAQ(5)0207(HWS)[W]
Vaughan GethingBywgraffiadBiography
Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol sy’n gydgysylltiedig ac sy’n canolbwyntio ar anghenion unigolion a sicrhau canlyniadau iddynt. Mae ein fframwaith strategol ‘Mwy na geiriau’ yn nodi ein hymrwymiad a’n camau gweithredu i gefnogi a chryfhau’r gwaith o gynllunio a darparu gwasanaethau Cymraeg ym maes iechyd a gofal.
We are committed to delivering high–quality health and care services that are connected and centred on individual needs and outcomes. Our ‘More than just words’ strategic framework sets out our commitment and actions to support and strengthen the planning and delivery of Welsh language services in health and care.
Back to list

Partners & Help