By continuing to use our site, you are agreeing for us to set a small number of cookies. Cookie policy

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Cofnod y Trafodion
The Record of Proceedings

Dydd Mercher, 5 Rhagfyr 2012
Wednesday, 5 December 2012

Cynnwys
Contents

Cwestiynau i’r Gweinidog Addysg a Sgiliau
Questions to the Minister for Education and Skills

Cwestiynau i’r Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau
Questions to the Minister for Local Government and Communities

Cwestiwn Brys: Adolygiad Canol-Blwyddyn o Gyllid y GIG
Urgent Question: The Mid-Year Review of NHS Finances

Datganiad: Cyflwyno Bil Arfaethedig Aelod—y Bil Adennill Costau Meddygol ar gyfer Clefydau Asbestos (Cymru)
Statement: Introduction of a Member-proposed Bill—Recovery of Medical Costs for Asbestos Diseases (Wales) Bill

Adroddiad y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol ar Atal Thrombo-emboledd Gwythiennol ymhlith Cleifion mewn Ysbytai
The Health and Social Care Committee’s Report on Prevention of VTE in Hospitalised Patients

Dadl y Ceidwadwyr Cymreig: Uned Gyflawni’r Prif Weinidog
Welsh Conservatives Debate: The First Minister’s Delivery Unit

Dadl Plaid Cymru: Diweithdra a Phrentisiaethau ymysg Pobl Ifanc
Plaid Cymru Debate: Youth Unemployment and Apprenticeships

Cynnig i Atal Dros Dro Reol Sefydlog Rhifau 27.7 ac 12.20(i) er mwyn Caniatáu Cynnal Dadl ar y Ddwy Eitem Nesaf o Fusnes
Motion to Suspend Standing Orders Nos. 27.7 and 12.20(i) to Allow the Next Two Items of Business to be Debated

Pwynt o Drefn
Point of Order

Cyfnod Pleidleisio
Voting Time

Yn y golofn chwith, cofnodwyd y trafodion yn yr iaith y llefarwyd hwy ynddi yn y Siambr. Yn y golofn dde, cynhwyswyd cyfieithiad.
In the left-hand column, the proceedings are recorded in the language in which they were spoken in the Chamber. In the right-hand column, a translation has been included.

Cyfarfu’r Cynulliad am 1.30 p.m. gyda’r Llywydd (Rosemary Butler) yn y Gadair.
The Assembly met at 1.30 p.m.with the Presiding Officer (Rosemary Butler) in the Chair.

The Record

The Presiding Officer: Good afternoon. The National Assembly for Wales is now in session.

Y Llywydd: Prynhawn da. Dyma ddechrau trafodion Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

Cwestiynau i’r Gweinidog Addysg a Sgiliau
Questions to the Minister for Education and Skills

The Record

Blaenoriaethau

Priorities

1. Andrew R.T. Davies: A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am ei flaenoriaethau ar gyfer Canol De Cymru ar gyfer 2013. OAQ(4)0213(ESK)

1. Andrew R.T. Davies: Will the Minister make a statement on his priorities for South Wales Central for 2013. OAQ(4)0213(ESK)

I congratulate the Minister on his award last night.

Hoffwn longyfarch y Gweinidog ar ei wobr neithiwr.

 

The Minister for Education and Skills (Leighton Andrews): I thank the leader of the opposition for his congratulations. My priorities for education in South Wales Central are outlined in the programme for government.

Y Gweinidog dros Addysg a Sgiliau (Leighton Andrews): Diolch i arweinydd yr wrthblaid am ei longyfarchiadau. Mae fy mlaenoriaethau ar gyfer addysg yng Nghanol De Cymru wedi’u hamlinellu yn y rhaglen lywodraethu.

 

The Leader of the Opposition (Andrew R.T. Davies): Thank you for your answer, Minister. We are all aware of the higher education situation in the South Wales Central area and the comments that the Minister has received about Cardiff Metropolitan University being marginal to the Government’s higher education strategy. However, there are significant number of students and staff working at that university, and in this Chamber, you said that you now consider it a waste of time, energy and resources dealing with Cardiff Metropolitan University. Will you give assurances that you will be engaged in providing HE in South Wales Central and, where a sensible case is put forward, you will look at that case on its merits, rather than in the light of any previous experiences you have had in dealing with Cardiff Metropolitan University?

Arweinydd yr Wrthblaid (Andrew RT Davies): Diolch ichi am eich ateb, Weinidog. Rydym oll yn ymwybodol o’r sefyllfa o ran addysg uwch yn ardal Canol De Cymru a’r sylwadau y mae’r Gweinidog wedi’u derbyn ynghylch Prifysgol Fetropolitan Caerdydd a’r ffaith ei bod yn ymylol i strategaeth addysg uwch y Llywodraeth. Fodd bynnag, mae nifer sylweddol o fyfyrwyr a staff yn gweithio yn y brifysgol honno ac, yn y Siambr hon, dywedasoch eich bod bellach yn ystyried ei fod yn wastraff amser, egni ac adnoddau i ddelio â Phrifysgol Fetropolitan Caerdydd. A wnewch chi roi sicrwydd y byddwch yn ymwneud â darparu AU yng Nghanol De Cymru a, lle mae achos synhwyrol yn cael ei gyflwyno, y byddwch yn edrych ar yr achos hwnnw ar ei rinweddau ei hun, yn hytrach nag yng ngoleuni unrhyw brofiadau blaenorol a gawsoch wrth ddelio â Phrifysgol Fetropolitan Caerdydd?

 

Leighton Andrews: Funding for higher education institutions in Wales is a matter for the Higher Education Funding Council for Wales. In respect of HE in South Wales Central, we expect shortly to receive a business case from the University of Glamorgan and University of Wales, Newport in respect of the merger on which they are engaged. We will make further statements following that.

Leighton Andrews: Mater i Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru yw cyllido sefydliadau addysg uwch yng Nghymru. O ran AU yng Nghanol De Cymru, rydym yn disgwyl derbyn achos busnes gan Brifysgol Morgannwg a Phrifysgol Cymru, Casnewydd yn fuan mewn perthynas â’r broses uno y maent yn ymwneud â hi. Byddwn yn gwneud datganiadau pellach yn dilyn hynny.

 

Julie Morgan: I also congratulate the Minister on his award. Some years ago, I travelled to Auschwitz with pupils from schools in the constituency of Cardiff Central. It was a deeply moving experience. Does the Minister have any plans for pupils in Welsh schools to travel to the first world war battlefields to mark the centenary of the 1914-18 war, since one of our priorities must be to give children and young people a real understanding of recent history?

Julie Morgan: Hoffwn innau longyfarch y Gweinidog ar ei wobr hefyd. Rai blynyddoedd yn ôl, teithiais i Auschwitz gyda disgyblion o ysgolion yn etholaeth Canol Caerdydd. Roedd yn brofiad hynod emosiynol. A oes gan y Gweinidog unrhyw gynlluniau i ddisgyblion ysgol o Gymru deithio i feysydd brwydrau’r rhyfel byd cyntaf i nodi canmlwyddiant rhyfel 1914-18, gan fod yn rhaid i’n blaenoriaethau gynnwys rhoi dealltwriaeth go iawn i blant a phobl ifanc o hanes diweddar?

 

Leighton Andrews: I thank my colleague, the Member for Cardiff North, for her kind remarks. In respect of Auschwitz, we have ourselves supported a number of projects whereby young people visit Auschwitz and learn about the events there with the Holocaust Trust and others. In respect of the first world war, we are currently working on plans to commemorate the first world war and involve schools in that process. We think that there are significant opportunities for young people to explore, for example, the history of their own locality through the war memorials in their town centres, and the First Minister has appointed Sir Deian Hopkin to advise him on what we might do in Wales in addition to the plans that the UK Government has.

Leighton Andrews: Diolchaf i’m cyd-Aelod, yr Aelod dros Ogledd Caerdydd, am ei sylwadau caredig. O ran Auschwitz, rydym ni ein hunain wedi cefnogi nifer o brosiectau lle mae pobl ifanc yn ymweld ag Auschwitz ac yn dysgu am y digwyddiadau yno gydag Ymddiriedolaeth yr Holocost ac eraill. O ran y rhyfel byd cyntaf, rydym wrthi ar hyn o bryd yn gweithio ar gynlluniau i goffáu’r rhyfel byd cyntaf a chynnwys ysgolion yn y broses honno. Credwn fod cyfleoedd sylweddol i bobl ifanc eu harchwilio, er enghraifft, hanes eu hardal eu hunain drwy’r cofebau rhyfel yng nghanol eu trefi, ac mae’r Prif Weinidog wedi penodi Syr Deian Hopkin i’w gynghori ar yr hyn y gallem ei wneud yng Nghymru yn ychwanegol at y cynlluniau sydd gan Lywodraeth y DU.

 

The Presiding Officer: We turn to another award winner now—Leanne Wood.

Y Llywydd: Trown at unigolyn arall sydd wedi ennill gwobr yn awr—Leanne Wood.

 

The Leader of Plaid Cymru (Leanne Wood): Thank you, Presiding Officer. Minister, within South Wales Central, there is an unequal distribution of qualification levels held by working-age adults. The picture in the Vale of Glamorgan and Cardiff is okay, but in Rhondda Cynon Taf, 13% to 14% of working-age adults hold no qualifications. Only 41% of adults with no qualifications were employed in 2011, compared with 50% in 2001, which shows that the recession has had a disproportionate effect on those with no or low qualifications. What is your Government doing to ensure that the vast majority of young people leave full-time education with the skills and qualifications that they need to be a success in the labour market?

Arweinydd Plaid Cymru (Leanne Wood): Diolch, Lywydd. Weinidog, yng Nghanol De Cymru, mae dosbarthiad anghyfartal o lefelau cymwysterau ymhlith oedolion o oedran gweithio. Mae’r sefyllfa ym Mro Morgannwg a Chaerdydd yn iawn, ond yn Rhondda Cynon Taf, nid oes gan 13% i 14% o oedolion o oedran gweithio unrhyw gymwysterau. Dim ond 41% o oedolion heb unrhyw gymwysterau a gyflogwyd yn 2011, o gymharu â 50% yn 2001, sy’n dangos bod y dirwasgiad wedi cael effaith anghymesur ar y rheini sydd â chymwysterau isel, os o gwbl. Beth mae eich Llywodraeth yn ei wneud i sicrhau bod y mwyafrif helaeth o bobl ifanc yn gadael addysg llawn amser gyda’r sgiliau a’r cymwysterau sydd eu hangen arnynt i lwyddo yn y farchnad lafur?

 

Leighton Andrews: Over the decade of devolution, more young people have been gaining qualifications and a very small number of young people now leave full-time education without any qualifications. There has been significant progress during the 10 years of devolution. She is right to draw attention to the disproportionate effect on those without qualifications. It demonstrates the importance for all young people of gaining skills, and that was at the heart of the qualifications review, which was published last week, and with which my colleague the Deputy Minister for Skills has been deeply engaged upon over the last 12 months.

Leighton Andrews: Yn ystod y degawd o ddatganoli, mae mwy o bobl ifanc wedi bod yn ennill cymwysterau a nifer fach iawn o bobl ifanc sydd bellach yn gadael addysg llawn amser heb unrhyw gymwysterau. Bu cynnydd sylweddol yn ystod y 10 mlynedd o ddatganoli. Mae hi’n iawn i dynnu sylw at yr effaith anghymesur ar y rheini sydd heb gymwysterau. Mae’n dangos pa mor bwysig ydyw bod pob person ifanc yn ennill sgiliau, ac roedd hynny wrth wraidd yr adolygiad o gymwysterau a gyhoeddwyd yr wythnos diwethaf, y mae fy nghyd-Aelod, y Dirprwy Weinidog Sgiliau, wedi bod yn ymwneud yn helaeth ag ef dros y 12 mis diwethaf.

Blaenoriaethau

Priorities

2. Suzy Davies: A wnaiff y Gweinidog amlinellu’r blaenoriaethau ar gyfer ei bortffolio yn 2013. OAQ(4)0210(ESK)

2. Suzy Davies: Will the Minister outline the priorities for his portfolio in 2013. OAQ(4)0210(ESK)

Hoffwn i hefyd eich llongyfarch, Weinidog.

I, too, would like to congratulate you, Minister.

Leighton Andrews: Mae fy mlaenoriaethau ar gyfer 2013 wedi’u nodi yn y rhaglen lywodraethu.

Leighton Andrews: My priorities for 2013 are set out in the programme for government.

Suzy Davies: Diolch am eich ateb. Rwy’n croesawu cyhoeddiad safonau iaith Comisiynydd y Gymraeg, ac rwy’n falch o weld ymateb cadarnhaol ar y cyfan gan y trydydd sector. A fydd unrhyw sefydliad trydydd sector nad ydyw’n cyrraedd y safonau iaith yn cael ei drin yn wahanol wrth geisio am grantiau, er enghraifft?

Suzy Davies: Thank you for your response. I welcome the publication of the standards by the Welsh Language Commissioner, and I am pleased to see the generally positive response from the third sector. Will any third sector organisation that does not meet the language standards be treated differently when it comes to applying for grants, for example?

The Record

Leighton Andrews: The question of standards being met by third sector organisations is a matter for those organisations and for the Welsh Language Commissioner to address. I know that the commissioner will be engaging directly with third sector organisations. Clearly, we would expect all third sector organisations to have an appropriate approach to the use of Welsh within their organisations. This is an issue that I have discussed with those organisations in meetings with them.

Leighton Andrews: O ran y cwestiwn am safonau’n cael eu bodloni gan sefydliadau trydydd sector, mater i’r sefydliadau hynny ac i Gomisiynydd y Gymraeg fynd i’r afael ag ef ydyw. Gwn y bydd y comisiynydd yn ymgysylltu’n uniongyrchol â sefydliadau trydydd sector. Yn amlwg, byddem yn disgwyl i bob sefydliad trydydd sector fabwysiadu ymagwedd briodol tuag at y defnydd o’r Gymraeg o fewn eu sefydliadau. Mae hwn yn fater yr wyf wedi’i drafod gyda’r sefydliadau hynny mewn cyfarfodydd â hwy.

Suzy Davies: Diolch am eich ymateb. Rwy’n cytuno â chi; hoffwn weld swyddfa’r comisiynydd yn rhoi cymorth i’r sefydliadau sy’n ei gweld yn anodd cyrraedd y safonau. Croesawaf y canllawiau newydd ar gyfer gwasanaethau yn yr iaith Gymraeg ym meysydd iechyd a gofal cymdeithasol—adrannau Llywodraeth, wrth gwrs. Os nad yw’r meysydd hyn yn cyrraedd y safonau iaith, a gânt eu trin yn wahanol pan fydd y Llywodraeth yn penderfynu sut i ddyrannu’r grant bloc?

Suzy Davies: Thank you for your response. I agree with you; I would like to see the commissioner’s office assisting organisations that find it difficult to achieve the standards. I welcome the new guidelines for Welsh-language services in the fields of health and social care—Government departments, of course. If these areas do not achieve the language standards, will they be treated differently when the Government decides on the allocation of the block grant?

Leighton Andrews: Our priority is to ensure that those standards are being met within health and social services.

Leighton Andrews: Ein blaenoriaeth yw sicrhau bod y safonau hynny’n cael eu bodloni o fewn y maes iechyd a gwasanaethau cymdeithasol.

Simon Thomas: Cyn i ni sôn am weithredu’r safonau iaith, Weinidog, mae’n rhaid i ni eu gweithredu yn y lle hwn a phasio’r safonau fel darn o is-ddeddfwriaeth. A fedrwch chi gadarnhau eich bod yn derbyn safonau Comisiynydd y Gymraeg fel y maent yn awr, ac a fedrwch chi amlinellu i ni y camau y mae angen eu cymryd yn fuan yn y flwyddyn newydd i ddod â’r safonau i’r Cynulliad er mwyn eu gweithredu?

Simon Thomas: Before we talk about the implementation of the language standards, Minister, we must implement them here and accept the standards as a piece of subordinate legislation. Can you confirm that you accept the standards from the Welsh Language Commissioner as they stand, and can you outline the steps that need to be taken early in the new year in order to bring the standards to the Assembly for their implementation?

Leighton Andrews: It is too early to say at this stage whether we accept the standards. We need to have them formally submitted to us and we need to discuss with the commissioner the process under which we will bring forward the relevant regulations to the Assembly, which must be in accordance with the Measure that was passed by the Assembly in 2011.

Leighton Andrews: Mae’n rhy gynnar i ddweud ar hyn o bryd a fyddwn yn derbyn y safonau. Mae angen iddynt gael eu cyflwyno’n ffurfiol inni ac mae angen inni drafod gyda’r comisiynydd y broses ar gyfer cyflwyno’r rheoliadau perthnasol i’r Cynulliad, y mae’n rhaid iddi fod yn gyson â’r Mesur a basiwyd gan y Cynulliad yn 2011.

Simon Thomas: Gobeithiaf y gwnaiff hynny ddigwydd yn fuan, gan fod swyddfa’r comisiynydd wedi ymgynghori ar y safonau hyn.

Simon Thomas: I hope that that will happen soon, as the standards have been consulted upon by the commissioner’s office.

I droi at adroddiad annibynnol arall yr ydych wedi ei dderbyn yn ddiweddar, sef yr adroddiad ar gymwysterau gan Huw Evans, mae Plaid Cymru’n croesawu’r dynesiad a amlinellwyd yn yr adroddiad hynny. Unwaith eto, mae argymhellion penodol i sefydlu corff annibynnol i reoleiddio cymwysterau yng Nghymru, sef rhywbeth y mae Plaid Cymru wedi galw amdano ers blwyddyn. A fedrwch chi gadarnhau eich bod yn derbyn yr argymhelliad penodol i sefydlu corff o’r enw 'Cymwysterau Cymru’, a pha gamau deddfu y bydd rhaid ichi eu cymryd er mwyn sicrhau sefydliad y corff hwnnw?

Turning to another independent report that you have received recently, namely the report on qualifications by Huw Evans, Plaid Cymru welcomes the approach outlined in this report. Once again, there are specific recommendations on establishing an independent body to regulate qualifications in Wales, which is something that Plaid Cymru has called for for about a year. Can you confirm that you accept that specific recommendation to establish a body called 'Qualifications Wales’, and what legislative steps will you have to take in order to establish it?

Leighton Andrews: I think that the Member must have missed the statement that I issued on this matter this morning.

Leighton Andrews: Credaf i’r Aelod fethu’r datganiad a gyhoeddwyd gennyf ar y mater hwn y bore yma.

 

William Powell: On behalf of the Welsh Liberal Democrat group, I would also like to congratulate you, Minister, on the accolade that you were awarded last night.

William Powell: Ar ran grŵp Democratiaid Rhyddfrydol Cymru, hoffwn hefyd eich llongyfarch, Weinidog, am yr anrhydedd a gawsoch neithiwr.

 

Back in October, I asked you about the widely perceived loss of focus in terms of education for sustainable development and global citizenship within the curriculum in Wales. At the time, you thought that there was limited evidence of a problem in that area. However, in the report that was published last month, the Commissioner for Sustainable Futures raised the same point. I would now like to ask you, in the context of that report, whether you consider that this might be an area for action in 2013, and whether, in particular, you have made an assessment as to whether it would be of merit to enact the commissioner’s suggestion that Estyn should take this matter forward.

Yn ôl ym mis Hydref, gofynnais ichi am y canfyddiad cyffredinol bod y ffocws wedi’i golli o ran addysg ar gyfer datblygiad cynaliadwy a dinasyddiaeth fyd-eang yn y cwricwlwm yng Nghymru. Ar y pryd, roeddech yn credu nad oedd fawr ddim tystiolaeth o broblem yn y maes hwnnw. Fodd bynnag, yn yr adroddiad a gyhoeddwyd y mis diwethaf, cafodd yr un pwynt ei godi gan y Comisiynydd Dyfodol Cynaliadwy. Yn awr, hoffwn ofyn ichi, yng nghyd-destun yr adroddiad hwnnw, a ydych yn credu y gallai hwn fod yn faes ar gyfer gweithredu yn 2013 ac, yn arbennig, a ydych wedi gwneud asesiad ynghylch a fyddai’n werth deddfu awgrym y comisiynydd y dylai Estyn symud y mater hwn yn ei flaen.

 

Leighton Andrews: Llywydd, there are always people who want me to put more into the curriculum, and I am afraid that very few people ask me to take things out of the curriculum. There is only so much that our schools can cope with. I happen to believe at the present time that the education for sustainability and global citizenship is being well demonstrated within our schools; I have no plans to make changes.

Leighton Andrews: Lywydd, mae yna bobl bob amser sydd eisiau imi roi mwy i mewn i’r cwricwlwm, ac mae arnaf ofn mai ychydig iawn o bobl sy’n gofyn imi gymryd pethau allan o’r cwricwlwm. Dim ond hyn a hyn y gall ein hysgolion ymdopi ag ef. Rwy’n digwydd credu ar hyn o bryd bod addysg ar gyfer cynaliadwyedd a dinasyddiaeth fyd-eang yn cael ei harddangos yn dda yn ein hysgolion; nid oes gennyf unrhyw gynlluniau i wneud newidiadau.

Arolygon Asbestos

Asbestos Surveys

3. Aled Roberts: A wnaiff y Gweinidog gadarnhau bod manylion arolygon asbestos wedi dod i law ar gyfer holl ysgolion Cymru ers ei ymateb i’r cwestiwn brys diweddar. OAQ(4)0214(ESK)

3. Aled Roberts: Will the Minister confirm that details of asbestos surveys have been received for all schools in Wales since his response to the recent urgent question. OAQ(4)0214(ESK)

Leighton Andrews: Rwy’n cyfeirio’r Aelod at yr araith a roddais yn y ddadl fer ddydd Mawrth diwethaf.

Leighton Andrews: I refer the Member to the speech I gave in the short debate last Tuesday.

Aled Roberts: Rwy’n cydnabod hynny, ond dywedasoch yn ystod y ddadl fer, Weinidog, nad oeddech wedi cael eich darbwyllo bod pob awdurdod lleol yn cyflawni ei ddyletswyddau statudol. A yw pob awdurdod lleol yng Nghymru wedi cadarnhau ichi fod arolygon wedi cael eu cwblhau ar gyfer pob un o’u hysgolion?

Aled Roberts: I acknowledge that, but you said during that short debate, Minister, that you had not been persuaded that all local authorities were undertaking their statutory duties. Have all local authorities in Wales confirmed to you that surveys have been completed for all their schools?

Leighton Andrews: Local authorities have statutory responsibilities and they need to ensure that they are delivering their statutory responsibilities.

Leighton Andrews: Mae gan awdurdodau lleol gyfrifoldebau statudol ac mae angen iddynt sicrhau eu bod yn cyflawni eu cyfrifoldebau statudol.

 

Aled Roberts: Minister, in response to a freedom of information request, Caerphilly County Borough Council has clearly indicated that it did not undertake invasive surveys of its schools. That might be the case in other authorities in Wales. The guidance in other countries is that invasive surveys, rather than visual surveys, should be undertaken. There is no such guidance in Wales at present. Will the Government ensure that such surveys are undertaken in Wales so that we can establish the extent of the issue and reassure ourselves that the risk is being managed properly?

Aled Roberts: Weinidog, mewn ymateb i gais rhyddid gwybodaeth, nododd Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn glir nad oedd yn cynnal arolygon ymwthiol o’i ysgolion. Gallai hynny fod yn wir mewn awdurdodau eraill yng Nghymru. Mae’r canllawiau mewn gwledydd eraill yn nodi y dylid cynnal arolygon ymwthiol, yn hytrach nag arolygon gweledol. Nid oes unrhyw ganllawiau o’r fath yng Nghymru ar hyn o bryd. A fydd y Llywodraeth yn sicrhau bod arolygon o’r fath yn cael eu cynnal yng Nghymru fel y gallwn nodi graddau’r broblem a sicrhau ein hunain bod y risg yn cael ei rheoli’n briodol?

 

Leighton Andrews: I intend to remind local authorities that they have statutory responsibilities and that there are responsibilities on duty holders within local authorities and schools, which will include the headteachers and the governing bodies. I am aware also that the Welsh Local Government Association issued a briefing guide on the management of asbestos in schools in October. Local authorities have very clear statutory responsibilities in this field. They must ensure that they are implementing them.

Leighton Andrews: Rwy’n bwriadu atgoffa awdurdodau lleol bod ganddynt gyfrifoldebau statudol a bod cyfrifoldebau ar ddeiliaid dyletswydd o fewn awdurdodau lleol ac ysgolion, a fydd yn cynnwys y penaethiaid a’r cyrff llywodraethu. Rwy’n ymwybodol hefyd fod Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru wedi cyhoeddi canllaw briffio ar reoli asbestos mewn ysgolion ym mis Hydref. Mae gan awdurdodau lleol gyfrifoldebau statudol clir iawn yn y maes hwn. Mae’n rhaid iddynt sicrhau eu bod yn eu gweithredu.

 

Nick Ramsay: Minister, I agree with you that local authorities have statutory responsibilities, but parents, teachers and pupils need to be reassured that those statutory responsibilities are being adhered to. With reference to the call for information from local authorities, do you intend to make the responses that you have received from Welsh local authorities on the extent of this problem public?

Nick Ramsay: Weinidog, rwy’n cytuno â chi bod gan awdurdodau lleol gyfrifoldebau statudol, ond mae angen rhoi sicrwydd i rieni, athrawon a disgyblion bod y cyfrifoldebau statudol hynny yn cael eu cyflawni. Gan gyfeirio at y galw am wybodaeth gan awdurdodau lleol, a ydych yn bwriadu cyhoeddi’r ymatebion yr ydych wedi’u cael gan awdurdodau lleol Cymru ar raddau’r broblem hon?

 

Leighton Andrews: On the final point, I have no problem in principle in doing that, and I will certainly look at what the Member has suggested. I want to make this point pretty firmly: local authorities have statutory responsibilities, and if they want to retain the responsibilities in respect of education, they need to be implementing their statutory responsibilities.

Leighton Andrews: Ar y pwynt olaf, nid oes gennyf broblem mewn egwyddor o ran gwneud hynny, a byddaf yn sicr yn ystyried yr hyn y mae’r Aelod wedi’i awgrymu. Rwyf am wneud y pwynt hwn yn glir: mae gan awdurdodau lleol gyfrifoldebau statudol, ac os ydynt am gadw’r cyfrifoldebau mewn perthynas ag addysg, mae angen iddynt fod yn gweithredu eu cyfrifoldebau statudol.

 

Lindsay Whittle: Minister, in view of the financial constraints being experienced local authorities and of the limited prospect—let us be realistic—of them being able to remove asbestos from all school buildings given that the Welsh Government will probably not be providing any additional funding to make those school buildings safe, and because we all have a duty to children, will you please, Minister, consider bringing forward the twenty-first century schools programme even further than what was announced yesterday?

Lindsay Whittle: Weinidog, o ystyried y cyfyngiadau ariannol sy’n wynebu awdurdodau lleol a’r posibilrwydd cyfyngedig—gadewch inni fod yn realistig—y byddant yn gallu gwaredu asbestos o bob adeilad ysgol o ystyried na fydd Llywodraeth Cymru yn ôl pob tebyg yn darparu unrhyw arian ychwanegol i sicrhau bod yr adeiladau ysgol hynny yn ddiogel, ac oherwydd bod gennym oll ddyletswydd i blant, a wnewch chi, Weinidog, ystyried cyflwyno rhaglen ysgolion yr unfed ganrif ar hugain hyd yn oed yn gynt nag a gyhoeddwyd ddoe?

 

Leighton Andrews: I think that the Member is aware that we announced a significant package yesterday for capital investment in the twenty-first century schools programme. I was not aware that his party, in its discussion with my party on the budget, was seeking additional investment on top of the apprenticeship programme that it asked for. He also needs to remember that, because of the policy that we have followed as a Welsh Government, Welsh local government has been well protected, unlike local government in England, in terms of its settlement. We have honoured our commitment in our manifesto to increase schools spending by 1% above the block grant that we get from the UK Government. That money goes to schools through local government.

Leighton Andrews: Credaf fod yr Aelod yn ymwybodol ein bod wedi cyhoeddi pecyn sylweddol ddoe ar gyfer buddsoddiad cyfalaf yn rhaglen ysgolion yr unfed ganrif ar hugain. Nid oeddwn yn ymwybodol bod ei blaid, yn ei thrafodaeth â’m plaid i ar y gyllideb, yn chwilio am fuddsoddiad ychwanegol ar ben y rhaglen brentisiaeth y gofynnodd amdani. Mae angen iddo hefyd gofio, oherwydd y polisi yr ydym wedi’i ddilyn fel Llywodraeth Cymru, bod llywodraeth leol yng Nghymru wedi cael ei gwarchod yn dda, yn wahanol i lywodraeth leol yn Lloegr, o ran ei setliad. Rydym wedi anrhydeddu ein hymrwymiad yn ein maniffesto i gynyddu gwariant ar ysgolion 1% yn uwch na’r grant bloc a gawn gan Lywodraeth y DU. Mae’r arian hwnnw yn mynd i ysgolion drwy lywodraeth leol.

Darpariaeth Addysg Ôl-16

Post-16 Education Provision

4. Lynne Neagle: A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am ddarpariaeth addysg ôl-16 yn Nhor-faen. OAQ(4)0206(ESK)

4. Lynne Neagle: Will the Minister make a statement on post-16 education provision in Torfaen. OAQ(4)0206(ESK)

The Deputy Minister for Skills (Jeff Cuthbert): My officials are currently working with Torfaen County Borough Council and Coleg Gwent to assist in the development of plans to improve post-16 education in Torfaen.

Y Dirprwy Weinidog dros Sgiliau (Jeff Cuthbert): Mae fy swyddogion wrthi’n gweithio gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Tor-faen a Choleg Gwent er mwyn helpu i ddatblygu cynlluniau i wella addysg ôl-16 yn Nhor-faen.

 

Lynne Neagle: Deputy Minister, you will remember that, back in May, I raised with you my long-standing concerns over the lack of A-level provision in the north of the borough. You assured me then that you would do everything within your power to ensure that Coleg Gwent and the local authority make progress on this issue. I know that there have been discussions, and I very much welcome those discussions and the input of your officials, but what assurances can you give me today that a resolution will be found soon that will deal with this clear inequity affecting young people in the north of Torfaen?

Lynne Neagle: Ddirprwy Weinidog, byddwch yn cofio, yn ôl ym mis Mai, imi godi pryderon sydd wedi bod gennyf ers tro ynghylch diffyg darpariaeth Safon Uwch yng ngogledd y fwrdeistref. Cefais sicrwydd gennych ar y pryd y byddech yn gwneud popeth o fewn eich gallu i sicrhau bod Coleg Gwent a’r awdurdod lleol yn gwneud cynnydd ar y mater hwn. Gwn fod trafodaethau wedi’u cynnal, a chroesawaf yn fawr y trafodaethau hynny a chyfraniad eich swyddogion, ond pa sicrwydd y gallwch ei roi imi heddiw y caiff ateb ei ganfod yn fuan a fydd yn mynd i’r afael â’r anghydraddoldeb clir hwn sy’n effeithio ar bobl ifanc yng ngogledd Tor-faen?

The Record

1.45 p.m.

1.45 p.m.

Jeff Cuthbert: I remember clearly your previous question and the assurance that I gave. I acknowledge that there has been slowness, but in order to make progress on developments in Torfaen, a steering group has now been established with the support of Tribal Group, which involves the local education authority and Coleg Gwent. It is reviewing 12 potential options, and I expect a report in the early part of 2013 on its preferred approach. I am not able to comment on the merits of any of the options at this time, because if there are objections, the matter will come to Welsh Ministers for resolution.

Jeff Cuthbert: Cofiaf eich cwestiwn blaenorol a’r sicrwydd a roddais yn glir. Rwy’n cydnabod yr arafwch a fu, ond er mwyn gwneud cynnydd ar ddatblygiadau yn Nhor-faen, mae grŵp llywio bellach wedi’i sefydlu gyda chefnogaeth Grŵp Tribal, sy’n cynnwys yr awdurdod addysg lleol a Choleg Gwent. Mae’n adolygu 12 o opsiynau posibl, a disgwyliaf adroddiad yn gynnar yn 2013 ar ei ddull dewisol. Ni allaf wneud sylwadau ar rinweddau unrhyw un o’r opsiynau ar hyn o bryd, oherwydd os oes gwrthwynebiadau, caiff y mater ei gyflwyno gerbron Gweinidogion Cymru er mwyn iddynt benderfynu arno.

 

William Graham: The Deputy Minister will know that both Fairwater High School and Llantarnam School are to be remodelled, which means that one of the schools will probably be demolished and the site sold to finance other school improvements in the twenty-first century schools programme. How will the Deputy Minister ensure that, as part of his continuing efforts, there will be sufficient sixth form education provision in a town that is forecast to have the highest population growth in Torfaen?

William Graham: Bydd y Dirprwy Weinidog yn ymwybodol y bydd Ysgol Uwchradd Fairwater ac Ysgol Llantarnam yn cael eu hailfodelu, sy’n golygu y caiff un o’r ysgolion ei dymchwel yn ôl pob tebyg ac y caiff y safle ei werthu i ariannu gwelliannau eraill i ysgolion yn rhaglen ysgolion yr unfed ganrif ar hugain. Sut y bydd y Dirprwy Weinidog yn sicrhau, fel rhan o’i ymdrechion parhaus, y bydd darpariaeth ddigonol o addysg chweched dosbarth mewn tref lle y rhagwelir y bydd y twf poblogaeth mwyaf yn Nhor-faen?

 

Jeff Cuthbert: You raised, as part of your question, the issue of Llantarnam School, and the chief inspector has confirmed that the school is failing in its duty to provide properly for pupils, so these are serious matters. One of the options, or at least an option that has to be considered, is the future of sixth form provision. As I have just said to Lynne Neagle, I cannot comment further at this point.

Jeff Cuthbert: Fel rhan o’ch cwestiwn, gwnaethoch godi’r mater ynghylch Ysgol Llantarnam, ac mae’r prif arolygydd wedi cadarnhau bod yr ysgol yn methu yn ei dyletswydd i ddarparu’n briodol i ddisgyblion, felly mae’r rhain yn faterion difrifol. Un o’r opsiynau, neu o leiaf opsiwn y mae’n rhaid ei ystyried, yw dyfodol y ddarpariaeth chweched dosbarth. Fel yr wyf newydd ei ddweud wrth Lynne Neagle, ni allaf wneud sylw pellach ar hyn o bryd.

Ariannu Ysgolion

Funding for Schools

5. Antoinette Sandbach: A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am gynlluniau Llywodraeth Cymru ar gyfer ariannu ysgolion. OAQ(4)0216(ESK)

5. Antoinette Sandbach: Will the Minister make a statement on the Welsh Government’s plans for the funding of schools. OAQ(4)0216(ESK)

Leighton Andrews: We are protecting budgets for schools by 1% above the rate of change in the Welsh block, and local authorities are increasing the amount of funding delegated to schools.

Leighton Andrews: Rydym yn amddiffyn cyllidebau ar gyfer ysgolion 1% yn uwch na’r gyfradd newid ym mloc Cymru, ac mae awdurdodau lleol yn cynyddu faint o arian a ddirprwyir i ysgolion.

 

Antoinette Sandbach: Minister, you said that the current system of local-authority-managed schools is not effective in delivering efficiencies and savings and that this is having an impact on educational outcomes. With that in mind, are you completely ruling out keeping the local authority system as it is before your investigation has even reported back? With Anglesey LEA in special measures and Wrexham and Flintshire LEAs barely good enough, do you accept that the current system has failed and that directly funding schools and giving them the freedom to manage their budgets is the only sensible outcome?

Antoinette Sandbach: Weinidog, dywedasoch nad yw’r system bresennol lle y caiff ysgolion eu rheoli gan awdurdodau lleol yn cyflawni effeithlonrwydd ac arbedion yn effeithiol a bod hyn yn cael effaith ar ganlyniadau addysgol. Gyda hynny mewn golwg, a ydych yn llwyr ddiystyru cadw’r system awdurdodau lleol fel y mae cyn i’ch ymchwiliad adrodd yn ôl hyd yn oed? Gydag AALl Ynys Môn yn destun mesurau arbennig ac AALlau Wrecsam a Sir y Fflint prin yn ddigon da, a ydych yn derbyn bod y system bresennol wedi methu ac mai’r unig ganlyniad synhwyrol yw ariannu ysgolion yn uniongyrchol a rhoi’r rhyddid iddynt reoli eu cyllidebau eu hunain?

 

Leighton Andrews: As I said on 20 November, we are having a review.

Leighton Andrews: Fel y dywedais ar 20 Tachwedd, rydym yn cael adolygiad.

The Record

Premiwm Disgybl

Pupil Premium

6. Mick Antoniw: A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am ei ddadansoddiad o effeithiolrwydd y premiwm disgybl. OAQ(4)0203(ESK)

6. Mick Antoniw: Will the Minister make a statement on his analysis of the effectiveness of the pupil premium. OAQ(4)0203(ESK)

Leighton Andrews: The pupil premium operates in England, not in Wales.

Leighton Andrews: Mae’r premiwm disgyblion yn gweithredu yn Lloegr, nid yng Nghymru.

 

Mick Antoniw: In terms of the funding that has gone to schools in Wales, will the Minister make an analysis of the way in which that funding is being used?

Mick Antoniw: O ran y cyllid sydd wedi cael ei roi i ysgolion yng Nghymru, a fydd y Gweinidog yn mynd ati i ddadansoddi’r ffordd y mae’r cyllid hwnnw yn cael ei ddefnyddio?

 

Leighton Andrews: We have published guidance on the pupil deprivation grant and, as a result, we have seen some good initiatives across Wales, for example, in respect of providing support and additional tutoring in literacy and numeracy. However, we want to ensure that the money that is being spent is being spent in accordance with the guidance that we issued and we expect reports on the use of that money.

Leighton Andrews: Rydym wedi cyhoeddi canllawiau ar y grant amddifadedd disgyblion ac, o ganlyniad, rydym wedi gweld rhai mentrau da ledled Cymru, er enghraifft, o ran darparu cefnogaeth a dysgu ychwanegol mewn llythrennedd a rhifedd. Fodd bynnag, rydym am sicrhau bod yr arian sy’n cael ei wario yn cael ei wario yn unol â’r canllawiau a gyhoeddwyd gennym ac rydym yn disgwyl adroddiadau ar y defnydd o’r arian hwnnw.

 

Angela Burns: Congratulations, Minister. Given your concerns over the delivery of education in Wales and your stated view that there are too many local education authorities, how confident can you be that the guidance that you are issuing is taking root and that the funds will go to help the poorest and most deprived children and will not be swallowed up in general funds? You talk about a review or reports coming in, but will this be a case of too little, too late, because it has already been running for over a year?

Angela Burns: Llongyfarchiadau, Weinidog. O ystyried eich pryderon ynghylch y ddarpariaeth addysg yng Nghymru a’ch barn ddatganedig bod gormod o awdurdodau addysg lleol, pa mor hyderus y gallwch fod bod y canllawiau yr ydych yn eu cyhoeddi yn dechrau gwreiddio ac y bydd yr arian yn mynd tuag at helpu’r plant tlotaf a mwyaf difreintiedig ac na chaiff ei lyncu mewn cronfeydd cyffredinol? Rydych yn sôn am adolygiad neu adroddiadau yn cael eu cyflwyno, ond a fydd hyn yn achos o rhy ychydig yn rhy hwyr, oherwydd mae eisoes wedi bod yn rhedeg am dros flwyddyn?

 

Leighton Andrews: I start by thanking the opposition spokesperson and others who have congratulated me on the award last night. I thought at one point during the awards ceremony yesterday that I was there to receive the award on behalf of the opposition spokesperson. [Laughter.] In fact, the pupil deprivation grant has not technically been operating for a year, because it came in during this financial year, so it is still too early to get proper reports on the way that it is being used. As I said, I have seen good examples of it. I have taken the trouble to write to all schools in my own constituency, as a constituency Member, to ask how they are using the money, and I would encourage other Members to do the same.

Leighton Andrews: Hoffwn ddechrau drwy ddiolch i lefarydd yr wrthblaid ac eraill sydd wedi fy llongyfarch ar y wobr neithiwr. Roeddwn i’n meddwl ar un adeg yn ystod y seremoni wobrwyo ddoe fy mod yno i dderbyn y wobr ar ran llefarydd yr wrthblaid. [Chwerthin.] Mewn gwirionedd, nid yw’r grant amddifadedd disgyblion wedi bod yn gweithredu am flwyddyn yn dechnegol, am iddo gael ei gyflwyno yn ystod y flwyddyn ariannol hon, felly mae’n dal yn rhy gynnar i gael adroddiadau priodol ar y ffordd y mae’n cael ei ddefnyddio. Fel y dywedais, rwyf wedi gweld enghreifftiau da ohono. Rwyf wedi mynd i’r drafferth o ysgrifennu at bob ysgol yn fy etholaeth fy hun, fel Aelod o’r etholaeth, i ofyn sut y maent yn defnyddio’r arian, a byddwn yn annog Aelodau eraill i wneud yr un peth.

Rhodri Glyn Thomas: Weinidog, rwyf wedi gwrando ar eich atebion i Mick Antoniw ac Angela Burns. O’r hyn rydych wedi’i ddweud, nid yw’n ymddangos bod asesiad cenedlaethol clir wedi’i wneud o ba wahaniaeth y mae’r grant hwn yn ei wneud. Rydych yn sôn am lythrennedd a rhifedd. A fyddwch yn cynnal asesiad gwyddonol o sut y mae’r grant hwn yn dangos cynnydd, o ran datblygiad addysgol y plant sy’n ei dderbyn?

Rhodri Glyn Thomas: Minister, I have listened to your replies to Mick Antoniw and Angela Burns. From what you say, it appears that no clear national assessment has been carried out of what difference that this grant is making. You talked about literacy and numeracy. Will you undertake a scientific assessment of the progress of this grant, in terms of the educational development of the children who receive it?

Leighton Andrews: We will certainly ask local authorities to evaluate outcomes against the guidance that we issued for the pupil deprivation grant. However, as I said, it is early days in the operation of that grant.

Leighton Andrews: Byddwn yn sicr yn gofyn i awdurdodau lleol werthuso canlyniadau yn erbyn y canllawiau a gyhoeddwyd gennym ar gyfer y grant amddifadedd disgyblion. Fodd bynnag, fel y dywedais, megis dechrau mae’r broses o weithredu’r grant.

 

Peter Black: Minister, I also offer my congratulations on your award. I can confirm that the schools to which I have spoken in my region have good examples of this grant being used to benefit the poorest pupils in our country. The issue, Minister, is that, whereas we have kept the level of the grant for next year at £450 per pupil, England has increased its equivalent pupil premium, which I acknowledge is not the same thing. We are, therefore, falling further behind. Do you not think that that is a shame, and do you not think that we should be looking to keep up with England, so that we do not have a bigger spending gap between the two countries?

Peter Black: Weinidog, hoffwn innau eich llongyfarchiadau ar eich gwobr. Gallaf gadarnhau bod enghreifftiau da yn yr ysgolion yr wyf wedi siarad â hwy yn fy rhanbarth o’r ffordd y mae’r grant hwn yn cael ei ddefnyddio er lles y disgyblion tlotaf yn ein gwlad. Y mater, Weinidog, yw, tra ein bod wedi cadw lefel y grant ar gyfer y flwyddyn nesaf yn £450 y disgybl, mae Lloegr wedi cynyddu ei phremiwm disgyblion cyfatebol, yr wyf yn cydnabod nad yw’r un fath. Rydym, felly, yn disgyn ymhellach ar ei hôl hi. Onid ydych yn credu bod hynny’n drueni, ac onid ydych yn credu y dylem fod yn ceisio cadw i fyny â Lloegr, fel nad oes gennym fwlch gwario mwy rhwng y ddwy wlad?

 

Leighton Andrews: I do not think that there is any evidence that budgets in England are significantly increasing overall. In fact, a number of headteachers in England have said that the pupil premium in England is being used to replace money that they have lost through other grant funding. There have been appraisals of the pupil premium by respected organisations in England that suggest that the money is not necessarily reaching those whom it should reach. Therefore, I am not sure that we necessarily have lessons to learn from practice in England on this issue.

Leighton Andrews: Nid wyf yn credu bod yna unrhyw dystiolaeth bod cyllidebau yn Lloegr yn cynyddu’n sylweddol yn gyffredinol. Mewn gwirionedd, mae nifer o benaethiaid yn Lloegr wedi dweud bod y premiwm disgyblion yn Lloegr yn cael ei ddefnyddio i gymryd lle’r arian y maent wedi’i golli drwy gyllid grant arall. Cynhaliwyd arfarniadau o’r premiwm disgyblion gan sefydliadau uchel eu parch yn Lloegr sy’n awgrymu nad yw’r arian o reidrwydd yn cyrraedd y rhai y dylai eu cyrraedd. Felly, nid wyf yn siŵr o reidrwydd fod gennym wersi i’w dysgu o arfer yn Lloegr ar y mater hwn.

 

The Presiding Officer: Question 7 is from the third and final award-winner, Kirsty Williams.

Y Llywydd: Daw Cwestiwn 7 o’r trydydd enillydd a’r enillydd olaf, Kirsty Williams.

Safonau Addysg

Education Standards

7. Kirsty Williams: A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am safonau addysg ym Mrycheiniog a Sir Faesyfed. OAQ(4)0202(ESK)

7. Kirsty Williams: Will the Minister make a statement on education standards in Brecon and Radnorshire. OAQ(4)0202(ESK)

Leighton Andrews: The 2011 banding indicated a fairly even spread of schools in bands 2 to 5 in Brecon and Radnorshire. There were no schools in band 1.

Leighton Andrews: Yn ôl bandiau 2011, roedd ysgolion ym mandiau 2 i 5 wedi’u taenu’n gymharol wastad ym Mrycheiniog a Sir Faesyfed. Nid oedd un ysgol ym mand 1.

 

The Leader of the Welsh Liberal Democrats (Kirsty Williams): Estyn’s recent report on Powys local education authority makes for grim reading. The county has higher numbers of schools in special measures or in need of significant improvement than any other part of Wales. We have declining standards in our secondary schools since the authority was last inspected, and Estyn’s assessment of progress in our primary sector was that improvements were not happening fast enough. Minister, given that reports of this nature have led to you starting your review into the role of LEAs in driving up educational standards, could you explain what role your Government plays in addressing the situation as it currently stands in Brecon and Radnorshire, and how you would envisage that removing such responsibilities from the LEA would drive up standards?

Arweinydd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru (Kirsty Williams): Nid yw adroddiad diweddar Estyn ar awdurdod addysg lleol Powys yn bleserus i’w ddarllen. Mae gan y sir nifer uwch o ysgolion o dan fesurau arbennig neu sydd angen gwelliant sylweddol arnynt nag unrhyw ran arall o Gymru. Mae’r safonau yn ein hysgolion uwchradd wedi gostwng ers i’r awdurdod gael ei arolygu ddiwethaf, ac roedd asesiad Estyn o gynnydd yn ein sector cynradd yn nodi nad oedd gwelliannau yn digwydd yn ddigon cyflym. Weinidog, o gofio bod adroddiadau o’r fath wedi eich ysgogi i ddechrau eich adolygiad o rôl AALlau wrth godi safonau addysgol, a allech egluro pa rôl y mae eich Llywodraeth yn ei chwarae wrth fynd i’r afael â’r sefyllfa fel ag y mae ar hyn o bryd ym Mrycheiniog a Sir Faesyfed, a sut y rhagwelir y byddai cymryd cyfrifoldebau o’r fath i ffwrdd oddi wrth yr AALl yn codi safonau?

 

Leighton Andrews: The authority has a responsibility to produce an action plan in response to the Estyn monitoring inspection. My officials are liaising with the authority to provide support and advice as it draws up that action plan. I expect the finalised plan fully to reflect not only the findings of the monitoring visit, but also all of the issues that have been noted in Estyn’s feedback. When it prepares its action plan, I will consider advice on its robustness and determine whether any intervention on my part is necessary.

Leighton Andrews: Mae gan yr awdurdod gyfrifoldeb i gynhyrchu cynllun gweithredu mewn ymateb i arolygiad monitro Estyn. Mae fy swyddogion yn cysylltu â’r awdurdod i roi cefnogaeth a chyngor wrth iddo lunio’r cynllun gweithredu hwnnw. Disgwyliaf i’r cynllun terfynol adlewyrchu, nid yn unig ganfyddiadau’r ymweliad monitro, ond hefyd yr holl faterion sydd wedi’u nodi yn adborth Estyn yn llawn. Pan fydd yn paratoi ei gynllun gweithredu, byddaf yn ystyried cyngor ar ei gadernid ac yn penderfynu a oes angen unrhyw ymyrraeth ar fy rhan.

 

Angela Burns: Minister, recent education statistics for Brecon and Radnorshire show nine areas scoring very highly in the Welsh index of multiple deprivation. Given the evidence that shows the link between deprivation and truancy rates, Minister, how do you think your new proposal for fixed-cash penalties of up to £120 will help those children