By continuing to use our site, you are agreeing for us to set a small number of cookies. Cookie policy

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Cofnod y Trafodion
The Record of Proceedings

Dydd Mawrth, 20 Tachwedd 2012
Tuesday, 20 November 2012

Cynnwys
Contents

Cwestiynau i’r Prif Weinidog
Questions to the First Minister

Cwestiwn Brys: Gwasanaethau Cymdeithasol i Blant yng Nghastell-nedd Port Talbot
Urgent Question: Neath Port Talbot Children’s Social Services

Datganiad a Chyhoeddiad Busnes
Business Statement and Announcement

Datganiad: Darparu Gwasanaethau Addysg yng Nghymru yn y Dyfodol
Statement: The Future Delivery of Education Services in Wales

Datganiad: Paratoadau ar gyfer y Gaeaf
Statement: Winter Preparations

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Menter a Diwygio Rheoleiddio—Pwerau i Gynnwys Darpariaethau Machlud ac Adolygu mewn Is-ddeddfwriaeth
Legislative Consent Memorandum on the Enterprise and Regulatory Reform Bill Relating Powers to Include Sunset and Review Provisions in Subordinate Legislation

Adroddiad Blynyddol Comisiynydd Plant Cymru 2011-12
The Children’s Commissioner for Wales’s Annual Report 2011-12

Cyfnod Pleidleisio
Voting Time

Dadl Fer: Y Storm Berffaith—Asesu Effaith Gronnol Diwygio Lles mewn cysylltiad â Thai yng Nghymru
Short Debate: The Perfect Storm—Assessing the Cumulative Impact of Housing-related Welfare Reform in Wales

Yn y golofn chwith, cofnodwyd y trafodion yn yr iaith y llefarwyd hwy ynddi yn y Siambr. Yn y golofn dde, cynhwyswyd cyfieithiad.
In the left-hand column, the proceedings are recorded in the language in which they were spoken in the Chamber. In the right-hand column, a translation has been included.

Cyfarfu’r Cynulliad am 1.30 p.m. gyda’r Llywydd (Rosemary Butler) yn y Gadair.
The Assembly met at 1.30 p.m.with the Presiding Officer (Rosemary Butler) in the Chair.

The Record

The Presiding Officer: Good afternoon. The National Assembly for Wales is now in session.

Y Llywydd: Prynhawn da. Dyma ddechrau trafodion Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

Cwestiynau i’r Prif Weinidog
Questions to the First Minister

The Record

Y Rhaglen Lywodraethu

The Programme for Government

1. Suzy Davies: A wnaiff y Prif Weinidog amlinellu sut y mae’r Rhaglen Lywodraethu yn gwella bywydau pobl yng Ngorllewin De Cymru. OAQ(4)0781(FM)

1. Suzy Davies: Will the First Minister outline how the Programme for Government is improving the lives of people in South Wales West. OAQ(4)0781(FM)

The First Minister (Carwyn Jones): We are making good progress in delivering our programme for government in all parts of Wales.

Y Prif Weinidog (Carwyn Jones): Rydym yn gwneud cynnydd da o ran cyflawni ein rhaglen lywodraethu ym mhob rhan o Gymru.

Suzy Davies: The potential downgrading of accident and emergency services in the Princess of Wales Hospital in your own constituency leaves many in South Wales West fearing that their lives will not be improved as questions over access to those centralised services inevitably arise. One of the drivers of the potential downgrading is the lack of accident and emergency consultants. As there is no shortage of undergraduates entering medical school in Wales, how can the Welsh Government help direct them to follow postgraduate routes in specialisms we actually need in Wales?

Suzy Davies: Mae’r israddio posibl o wasanaethau damweiniau ac achosion brys yn Ysbyty Tywysoges Cymru yn eich etholaeth eich hun yn gadael llawer yng Ngorllewin De Cymru yn ofni na fydd eu bywydau yn cael eu gwella pan fydd y cwestiynau anochel ynglŷn â mynediad i’r gwasanaethau canolog hynny yn codi. Un elfen sy’n sbarduno’r israddio posibl yw diffyg ymgynghorwyr damweiniau ac achosion brys. Gan nad oes prinder o israddedigion yn mynd i mewn i ysgolion meddygol yng Nghymru, sut y gall Llywodraeth Cymru helpu i’w cyfeirio i ddilyn llwybrau ôl-raddedig mewn arbenigeddau yr ydym eu gwir angen yng Nghymru?

 

The First Minister: I do not recognise the use of the word 'downgrading’ and I am completely aware of the services provided by the Princess of Wales Hospital, seeing as I live in Bridgend, unlike the Member opposite. With regard to accident and emergency, it is true to say that there is a shortage of accident and emergency specialists across the UK. It is an unattractive specialism in some ways because of the hours involved, but it would certainly help if the UK Government were to revise its visa regulations in order to make the UK more welcoming to doctors from outside. Historically, the NHS in Wales has relied on doctors from outside the UK and that situation needs to be improved in order to make sure that accident and emergency services can be properly staffed in the future.

Y Prif Weinidog: Nid wyf yn cydnabod y defnydd o’r gair 'israddio’, ac yr wyf yn llwyr ymwybodol o’r gwasanaethau a ddarperir gan Ysbyty Tywysoges Cymru, gan fy mod yn byw ym Mhen-y-bont ar Ogwr, yn wahanol i’r Aelod gyferbyn. O ran damweiniau ac achosion brys, mae’n wir i ddweud bod prinder o arbenigwyr damweiniau ac achosion brys ar draws y DU. Nid yw’n arbenigedd deniadol mewn rhai ffyrdd oherwydd yr oriau gwaith y mae’n ei olygu, ond byddai’n sicr yn helpu pe byddai Llywodraeth y DU yn adolygu ei rheoliadau fisa er mwyn gwneud y DU yn fwy croesawgar i feddygon o’r tu allan. Yn hanesyddol, mae’r GIG yng Nghymru wedi dibynnu ar feddygon o’r tu allan i’r DU ac mae angen gwella’r sefyllfa er mwyn gwneud yn siŵr y gall gwasanaethau damweiniau ac achosion brys gael eu staffio yn briodol yn y dyfodol.

Polisi Caffael Cyhoeddus

Public Procurement Policy

2. Alun Ffred Jones: A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am bolisi caffael cyhoeddus Llywodraeth Cymru yng ngogledd Cymru. OAQ(4)0776(FM)

2. Alun Ffred Jones: Will the First Minister make a statement on the Welsh Government’s public procurement policy in north Wales. OAQ(4)0776(FM)

Y Prif Weinidog: Sicrhau’r budd mwyaf o’r £4.3 biliwn sy’n cael ei wario’n flynyddol ar gaffael ledled Cymru yw ein polisi ni.

The First Minister: Our policy is to maximise the value of the £4.3 billion-worth annual procurement expenditure across Wales.

Alun Ffred Jones: Rwy’n siŵr y buasem yn cytuno â hynny. Mae cwmnïau adeiladau yn y gogledd yn anhapus iawn â’r penderfyniad i greu rhywbeth sy’n cael ei alw yn 'gerbyd fframwaith’ ar draws y gogledd ar gyfer rhaglen ysgolion ar gyfer yr unfed ganrif ar hugain. Mewn llythyr at y cynrychiolwyr, dywedodd eich Gweinidog Cyllid chi:

Alun Ffred Jones: I am sure that we would agree with that. Construction companies in north Wales are very unhappy with the decision to create what is called a 'framework vehicle’ across north Wales for the twenty-first century schools programme. In a letter to representatives, your Minister for Finance said:

'The Welsh Government does not have the mandate to intervene in the framework approach being adopted by the six north Wales local authorities.’

'Nid yw Llywodraeth Cymru yn meddu ar y mandad i ymyrryd yn y dull fframwaith sy’n cael ei fabwysiadu gan y chwe awdurdod lleol yng ngogledd Cymru.’

Mewn llythyr arall at yr un grŵp gan Mohammed Mehmet, prif weithredwr Cyngor Sir Ddinbych, sy’n arwain y grŵp yma, dywedodd yntau:

In another letter to the same group, Mohammed Mehmet, the chief executive of Denbighshire County Council, says that

'The six north Wales local authorities have been advised by Welsh Government that grant funding for the twenty-first century schools programme is conditional on councils agreeing to collaborative procurement arrangements.’

'Mae chwe awdurdod lleol gogledd Cymru wedi eu cynghori gan Lywodraeth Cymru bod cyllid grant ar gyfer rhaglen ysgolion yr unfed ganrif ar hugain yn amodol ar gynghorau yn cytuno i drefniadau caffael ar y cyd.’

Ydy Mohammed Mehmet yn dweud y gwir?

Is Mohammed Mehmet telling the truth?

Y Prif Weinidog: Mae’r Llywodraeth yn gweithio gyda busnesau a chyrff cyhoeddus ar draws y gogledd er mwyn sicrhau bod mwy o gyfleoedd ar gael i fusnesau o ran caffael. Ynglŷn â rhaglen ysgolion ar gyfer yr unfed ganrif ar hugain, rwy’n gwybod bod Gwerth Cymru yn rhoi cefnogaeth i’r cynghorau er mwyn iddynt sicrhau bod eu strategaethau caffael yn iawn ac, wrth gwrs, i sicrhau eu bod yn mabwysiadu’r polisïau iawn o ran sicrhau bod cyfleoedd ar gael i fusnesau yn y gogledd. Felly, rydym yn gweithio gyda chynghorau yn ys gogledd, a bydd y Gweinidog Cyllid yn cyhoeddi datganiad polisi caffael cyn y Nadolig a fydd yn egluro yr hyn rydym yn ei erfyn gan gyrff cyhoeddus yn y maes hwn.

The First Minister: The Government is working with businesses and public bodies across north Wales to ensure that there are further procurement opportunities available to businesses. As regards the twenty-first century schools programme, I know that Value Wales is providing support to councils in order to ensure that their procurement strategies are correct and, of course, to ensure that they adopt the correct policies in terms of ensuring that opportunities are available to businesses in north Wales. So, we are working with north Wales councils, and the Minister for Finance will publish a procurement policy statement before Christmas that will set out what we expect from public bodies in this area.

Antoinette Sandbach: First Minister, many businesses in north Wales hoping to benefit from public sector investment are repeatedly disappointed that your Government overlooks the region when it allocates its capital investment. North Wales has 20% of Wales’s population and receives just 13% of the capital funding from the 25 biggest projects. Do you understand why so many people in north Wales believe that they are ignored by your Government, and will you commit to delivering capital investment in north Wales that is proportionate to the population living there?

Antoinette Sandbach: Brif Weinidog, mae llawer o fusnesau yng ngogledd Cymru sy’n gobeithio elwa o fuddsoddiad gan y sector cyhoeddus yn cael eu siomi dro ar ôl tro wrth i’ch Llywodraeth anwybyddu’r rhanbarth pan fydd yn dyrannu ei fuddsoddiad cyfalaf. Mae gogledd Cymru yn cynnwys 20% o boblogaeth Cymru ond yn derbyn dim ond 13% o’r arian cyfalaf o’r 25 prosiect mwyaf. A ydych chi’n deall pam mae cynifer o bobl yng ngogledd Cymru yn credu eu bod yn cael eu hanwybyddu gan eich Llywodraeth, ac a wnewch chi ymrwymo i ddarparu buddsoddiad cyfalaf yn y gogledd sydd yn gymesur â’r boblogaeth sy’n byw yno?

 

The First Minister: I do not believe that we have disadvantaged the north in any way. I know that this is something that the Tories like to suggest, but many people in north Wales say to me that they will feel disadvantaged given the UK Government’s changes in their welfare benefits; they feel very disadvantaged because of the cuts that have taken place in the UK Government’s budgets, and they certainly look to the Welsh Government to protect the interests of Wales against the interests of the UK Government, which is doing down north Wales, both actively now and in the future.

Y Prif Weinidog: Nid wyf yn credu ein bod wedi rhoi’r gogledd dan anfantais mewn unrhyw ffordd. Gwn fod hyn yn rhywbeth y mae’r Torïaid yn hoffi ei awgrymu, ond mae llawer o bobl yng ngogledd Cymru yn dweud wrthyf y byddant yn teimlo dan anfantais oherwydd newidiadau Llywodraeth y DU yn eu budd-daliadau lles; maent yn teimlo o dan anfantais fawr oherwydd y toriadau sydd wedi digwydd yng nghyllidebau Llywodraeth y DU, ac maent yn sicr yn disgwyl i Lywodraeth Cymru warchod buddiannau Cymru yn erbyn buddiannau Llywodraeth y DU, sydd yn anfanteisio gogledd Cymru, yn ymarferol ar hyn o bryd ac ar gyfer y dyfodol.

Aled Roberts: In February 2012, the Government announced that it was changing the public procurement practice in Wales, and referred specifically to simplifying the pre-qualification requirements. Mention was made by the Minister for Finance at the time regarding the supplier qualification information database and the advances that had been made. Are you able to tell us when you will be publishing new data on SQuID, to show whether or not that advance is being sustained?

Aled Roberts: Ym mis Chwefror 2012, cyhoeddodd y Llywodraeth ei bod yn newid yr arfer caffael cyhoeddus yng Nghymru, gan gyfeirio’n benodol at symleiddio’r gofynion cyn-gymhwyso. Soniodd y Gweinidog  Cyllid ar y pryd am y gronfa ddata gwybodaeth am gymwysterau cyflenwyr a’r datblygiadau a wnaed. A allwch chi ddweud wrthym pryd y byddwch yn cyhoeddi data newydd ar y gronfa ddata gwybodaeth am gymwysterau cyflenwyr i ddangos a yw’r datblygiadau hynny’n cael eu cynnal ai peidio?

 

The First Minister: We have committed to adopting key procurement policies, including the SQuID approach, as the Member will know, to supplier selection, and our community benefits approach to procurement. We will fully monitor this approach, and its success, in the months to come.

Y Prif Weinidog: Rydym wedi ymrwymo i fabwysiadu polisïau caffael allweddol wrth  ddethol cyflenwyr, gan gynnwys y dull cronfa ddata gwybodaeth am gymwysterau cyflenwyr, yn ogystal â’n hymagwedd o sicrhau  buddion cymunedol wrth gaffael, fel y bydd yr Aelod yn gwybod,  Byddwn yn monitro’r dull hwn o weithredu, yn ogystal â’i lwyddiant, yn llawn, yn ystod y misoedd i ddod.

Cwestiynau Heb Rybudd gan Arweinwyr y Pleidiau

Questions Without Notice from the Party Leaders

The Leader of Plaid Cymru (Leanne Wood): First Minister, in 2008, I asked representatives of energy companies, during an Assembly committee investigation, whether they met to discuss prices. Those suspicions have been strong enough that the Financial Services Authority and the Office of the Gas and Electricity Markets are conducting investigations, and that a European Union-wide investigation is now likely. The UK Government is making an announcement today on social tariffs. What powers does the Welsh Government have to intervene in the energy market in Wales?

Arweinydd Plaid Cymru (Leanne Wood): Brif Weinidog, yn 2008, gofynnais i gynrychiolwyr cwmnïau ynni, yn ystod ymchwiliad gan bwyllgor y Cynulliad, a ydynt yn cwrdd i drafod prisiau. Mae’r amheuon hynny wedi bod yn ddigon cryf i’r Awdurdod Gwasanaethau Ariannol a Swyddfa’r Marchnadoedd Nwy a Thrydan gynnal ymchwiliadau, ac mae ymchwiliad ledled yr Undeb Ewropeaidd yn debygol erbyn hyn. Mae Llywodraeth y DU yn gwneud cyhoeddiad heddiw ar dariffau cymdeithasol. Pa bwerau sydd gan Lywodraeth Cymru i ymyrryd yn y farchnad ynni yng Nghymru?

 

The First Minister: We have no powers to intervene in the energy market, although I met with Ofgem last week, together with some of the energy suppliers.

Y Prif Weinidog: Nid oes gennym bwerau i ymyrryd yn y farchnad ynni, er fy mod wedi cyfarfod ag Ofgem yr wythnos diwethaf, ynghyd â rhai o’r cyflenwyr ynni.

 

Leanne Wood: If there has been price rigging by the energy companies, that will have hurt not just Welsh householders, but companies and public sector institutions in Wales. As a result of another rigging scandal, over the London interbank offered rate, a fine of £290 million was levied on Barclays. However, none of that money was returned directly to the people who were affected. What action do you believe is appropriate for energy companies, if they are found guilty of market rigging?

Leanne Wood: Os bu rigio prisiau gan y cwmnïau ynni, bydd hynny wedi niweidio nid yn unig deiliaid tai yng Nghymru, ond cwmnïau a sefydliadau’r sector cyhoeddus yng Nghymru hefyd. O ganlyniad i sgandal rigio arall, dros y gyfradd gynnig rhwng banciau Llundain, codwyd dirwy o £290 miliwn ar Barclays. Fodd bynnag, ni ddychwelwyd dim o’r arian hwnnw yn uniongyrchol i’r bobl yr effeithiwyd arnynt. Pa gamau yr ydych yn ei gredu sy’n briodol ar gyfer cwmnïau ynni, os profir eu bod yn euog o rigio’r farchnad?

 

The First Minister: The appropriate authorities should take the strongest possible action against them. Members of the public feel that there is no competition in the energy market and that they are paying too much for their energy. The energy companies have a job to do in explaining to people how it is that they are making substantial profits while seeing consumer prices rise.

Y Prif Weinidog: Dylai’r awdurdodau priodol gymryd y camau cryfaf posibl yn eu herbyn. Mae aelodau o’r cyhoedd yn teimlo nad oes unrhyw gystadleuaeth yn y farchnad ynni a’u bod yn talu gormod am eu hynni. Mae gan y cwmnïau ynni waith i’w wneud i egluro i bobl sut eu bod nhw’n gwneud elw sylweddol tra bod prisiau i ddefnyddwyr yn codi.

 

Leanne Wood: Thank you for that constructive response, First Minister. UK Energy Minister, Ed Davey, has already confirmed to Members of Parliament that any fines resulting from this will be paid to the energy regulator, Ofgem, and not to energy consumers, in just the same way as the Barclays fine was paid to the FSA. I would suggest an option that has been taken by the city of Baltimore, which has been leading a class action against 16 US and UK banks since June 2011. It is unlikely that families or companies in Wales would be able to go to court to reclaim the inflated costs that they have paid to energy companies—the size differential is just too great. However, if market rigging is confirmed, then the Welsh public sector will have been a major loser. If this transpires, will the Welsh Government lead a group litigation order, co-ordinated with the Welsh public sector and the encouraged participation of Welsh householders and businesses, against the energy companies?

Leanne Wood: Diolch i chi am yr ymateb adeiladol yna, Brif Weinidog. Mae Gweinidog Ynni’r DU, Ed Davey, eisoes wedi cadarnhau i Aelodau Seneddol y bydd yr arian o unrhyw ddirwyon sy’n deillio o hyn yn cael ei dalu i’r rheoleiddiwr ynni, Ofgem, ac nid i ddefnyddwyr ynni, yn union yr un ffordd ag y talwyd dirwy Barclays i’r FSA. Byddwn yn awgrymu opsiwn a gymerwyd gan ddinas Baltimore, sydd wedi bod yn arwain at weithredu yn erbyn 16 o fanciau’r Unol Daleithiau a’r DU ers mis Mehefin 2011. Mae’n annhebygol y byddai teuluoedd na chwmnïau yng Nghymru yn gallu mynd i’r llys i adennill y costau chwyddedig y maent wedi eu talu i’r cwmnïau ynni—mae’r  gwahaniaeth maint yn rhy fawr. Fodd bynnag, os bydd rigio’r farchnad yn cael ei gadarnhau, bydd y sector cyhoeddus yng Nghymru wedi bod yn gollwr mawr. Os daw hyn yn hysbys, a fydd Llywodraeth Cymru yn arwain gorchymyn ymgyfreitha grŵp, wedi’i gydgysylltu â’r sector cyhoeddus yng Nghymru a chyfranogiad wedi’i annog gan ddeiliaid tai a busnesau Cymru, yn erbyn y cwmnïau ynni?

 

The First Minister: I am not sure what point the leader of Plaid Cymru was making but I will try to answer it as best I can. I believe that she was asking whether there was a way of money being recouped to the Welsh public sector—not exclusively, but the Welsh public sector particularly—as a result of any price rigging, should that be proved. The first step is for the appropriate investigations to be made, in order to discover whether in fact such price fixing, or rigging, has taken place. Thought can then be given to how compensation, if appropriate, can be given to those who have been most affected.

Y Prif Weinidog: Nid wyf yn siŵr beth oedd y pwynt yr oedd arweinydd Plaid Cymru yn ei wneud, ond byddaf yn ceisio ei ateb i’r gorau o’m  gallu. Rwyf yn credu ei bod yn gofyn a oes unrhyw ffordd i’r sector cyhoeddus yng Nghymru allu adennill arian—nid yn unig y sector cyhoeddus yng Nghymru, ond y sector hwnnw’n arbennig—o ganlyniad i unrhyw rigio prisiau, pe byddai hynny’n cael ei brofi. Y cam cyntaf yw i’r ymchwiliadau priodol gael eu gwneud, er mwyn darganfod a yw gosod prisiau o’r fath, neu rigio, wedi digwydd mewn gwirionedd. Gellir ystyried wedyn sut y gellir talu iawndal, os yw’n briodol, i’r rhai hynny sydd wedi cael eu heffeithio fwyaf.

 

The Leader of the Welsh Liberal Democrats (Kirsty Williams): First Minister, the National Assembly for Wales can make laws and spend money, but it is the only legislature in the world without powers over taxation. The Silk commission has set out a blueprint, with support across the political spectrum. You have been clear that you support borrowing powers and some of the minor taxes set out in the report, and you have also been clear that Wales needs a fair funding formula, which is another of the report’s recommendation. Given that you support those elements, do you broadly endorse the package as a whole?

Arweinydd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru (Kirsty Williams): Brif Weinidog, gall Cynulliad Cenedlaethol Cymru wneud deddfau a gwario arian, ond dyma’r unig ddeddfwrfa yn y byd nad oes ganddi bwerau dros drethiant. Mae comisiwn Silk wedi gosod glasbrint, gyda chefnogaeth ar draws y sbectrwm gwleidyddol. Rydych wedi bod yn glir eich bod yn cefnogi pwerau benthyca a rhai o’r mân drethi a nodir yn yr adroddiad, ac yr ydych wedi bod yn glir hefyd bod angen fformiwla ariannu teg, sy’n un o argymhellion eraill yr adroddiad. O ystyried eich bod yn cefnogi’r elfennau hynny, a ydych yn fras gefnogi’r pecyn yn ei gyfanrwydd?

 

The First Minister: Yes, I do.

Y Prif Weinidog: Ydw.

 

Kirsty Williams: Thank you for that clarification. Recommendation 18 of the Silk report states that the transfer of income tax powers to the Welsh Government should be conditional on resolving the fair funding issue. What discussions have you had with the Chancellor of the Exchequer, the Chief Secretary to the Treasury and the shadow chancellor, to ensure that all parties commit to introducing a fair funding formula to enable this to happen by 2020?

Kirsty Williams: Diolch am wneud hynny’n glir. Mae Argymhelliad 18 adroddiad Silk yn datgan y dylai trosglwyddo pwerau treth incwm i Lywodraeth Cymru fod yn amodol ar ddatrys y mater ariannu teg. Pa drafodaethau ydych chi wedi’u cael gyda Changhellor y Trysorlys, Prif Ysgrifennydd y Trysorlys a changhellor yr wrthblaid, er mwyn sicrhau bod yr holl bartïon yn ymrwymo i gyflwyno fformiwla ariannu teg i alluogi hyn i ddigwydd erbyn 2020?

 

The First Minister: I have had exhaustive discussions with the UK Government on this issue. We have an agreement in relation to a Barnett floor, but it is the view of the UK Government that it does not wish to revisit Barnett at this point.

Y Prif Weinidog: Yr wyf wedi cael trafodaethau trwyadl gyda Llywodraeth y DU ar y mater hwn. Mae gennym gytundeb o ran isafswm Barnett, ond  barn Llywodraeth y DU yw nad yw’n dymuno ailedrych ar Barnett ar hyn o bryd.

 

Kirsty Williams: It would have been helpful, Presiding Officer, if we could have had confirmation from the First Minister about whether he has discussed this with the shadow chancellor, and whether the shadow chancellor will commit to implementing a fair funding formula, so that we can enact the Silk recommendations by 2020. Perhaps the First Minister could answer that question.

Kirsty Williams: Byddai wedi bod yn ddefnyddiol, Lywydd, pe byddem wedi cael cadarnhad gan y Prif Weinidog am ba un a yw wedi trafod hyn gyda changhellor yr wrthblaid, ac a fydd canghellor yr wrthblaid yn ymrwymo i weithredu fformiwla ariannu teg, fel y gallwn ddeddfu argymhellion Silk erbyn 2020. Efallai y gallai’r Prif Weinidog ateb y cwestiwn hwnnw.

 

All four parties here, First Minister, worked together to ensure that the Silk commission was set up and to agree its terms of reference. All our party nominees have worked together on the commission in order to forge a consensus on a future direction and a way forward for Wales. I now believe that it is essential that the UK and Welsh Governments work quickly and co-operatively to implement all of the Silk commission’s findings in full. Will you make representations to the UK Government to ask for a legislative slot for a Wales Bill in the spring of 2014, as recommended by Silk? If you do so, I can assure you of the Welsh Liberal Democrats’ full support in that.

Mae pob un o’r pedair plaid sydd yma, Brif Weinidog, wedi cydweithio i sicrhau sefydlu comisiwn Silk ac i gytuno ar ei gylch gorchwyl. Mae holl enwebeion y pleidiau wedi gweithio gyda’i gilydd ar y comisiwn er mwyn creu consensws ar gyfeiriad ar gyfer y dyfodol a ffordd ymlaen i Gymru. Rwyf bellach yn credu ei bod yn hanfodol bod y DU a Llywodraeth Cymru yn gweithio’n gyflym ac yn gydweithredol i weithredu pob un o ganfyddiadau comisiwn Silk yn llawn. A wnewch chi gyflwyno sylwadau i Lywodraeth y DU i ofyn am slot deddfwriaethol ar gyfer Mesur Cymru yng ngwanwyn 2014, fel yr argymhellwyd gan Silk? Os byddwch yn gwneud hynny, gallaf eich sicrhau y cewch gefnogaeth lawn y Democratiaid Rhyddfrydol yn hynny o beth.

 

The First Minister: Yes. In answer to the Member’s first question, there have been discussions with figures in the Labour Party outside of Wales regarding Barnett. The Member falls a little into a trap by saying that the shadow chancellor must agree to this in order for this to be implemented, because she suggests that she expects the Labour Party to win the 2015 general election. Nevertheless, I welcome her commitment to Barnett reform, as is the case with some of the other parties in this Chamber.

Y Prif Weinidog: Gwnaf. Mewn ateb i gwestiwn cyntaf yr Aelod, bu trafodaethau gydag unigolion yn y Blaid Lafur o’r tu allan i Gymru ynghylch Barnett. Mae’r Aelod yn disgyn i drap braidd drwy ddweud bod yn rhaid i ganghellor yr wrthblaid gytuno i hyn er mwyn iddo gael ei weithredu, gan ei bod yn awgrymu ei bod yn disgwyl i’r Blaid Lafur ennill etholiad cyffredinol 2015. Serch hynny, rwyf yn croesawu ei hymrwymiad i ddiwygio Barnett, fel sy’n wir am rai o’r pleidiau eraill yn y Siambr hon.

 

With regard to the second point, I have already raised this issue with the Secretary of State for Wales. I have made it clear that there is a need for a legislative slot to be found before the end of the 2015 parliament. He is sympathetic to that, although he has indicated that that does not mean that the UK Government will necessarily accept every recommendation, which I understand that at this stage. I hope that every recommendation is accepted by the UK Government, however, and I look forward to seeing a legislative slot being made available as soon as possible so that Silk part 1 can be implemented well before the 2015 date for the next general election.

O ran yr ail bwynt, rwyf eisoes wedi codi’r mater hwn gydag Ysgrifennydd Gwladol Cymru. Rwyf wedi gwneud yn glir fod angen dod o hyd i slot deddfwriaethol cyn diwedd senedd 2015. Mae’n cydymdeimlo â hynny, er ei fod wedi nodi nad yw hynny’n golygu y bydd Llywodraeth y DU o reidrwydd yn derbyn pob argymhelliad, ac yr wyf yn deall hynny ar hyn o bryd. Gobeithiaf y bydd pob argymhelliad yn cael ei dderbyn gan Lywodraeth y DU, fodd bynnag, ac yr wyf yn edrych ymlaen at weld slot deddfwriaethol yn cael ei neilltuo cyn gynted ag y bo modd fel y gall rhan 1 Silk gael ei weithredu ymhell cyn dyddiad yr etholiad cyffredinol nesaf yn 2015.

 

The Leader of the Opposition (Andrew R.T. Davies): We, on this side, fully welcome the Silk commission recommendations, and I pay tribute to all the members of the commission, particularly Nick Bourne, our representative on the commission, who played such an active part.

Arweinydd yr Wrthblaid (Andrew R.T. Davies): Rydym ni, ar yr ochr hon, yn croesawu argymhellion comisiwn Silk yn llawn, ac rwyf yn talu teyrnged i holl aelodau’r comisiwn, yn enwedig Nick Bourne, ein cynrychiolydd ar y comisiwn, a chwaraeodd ran mor weithredol.

 

The key issue about fiscal responsibility is that word 'responsibility’. We have had a decade of spending without responsibility. Money has arrived here and you have just looked in the envelope and spent it rather willy-nilly, I would suggest. Do you not now believe that it is critical that we move to a climate that confers far greater responsibility on the Welsh Government for the money that it spends, so that there is genuine accountability over the processes and policies that you implement?

Y mater allweddol ynghylch cyfrifoldeb ariannol yw’r gair 'cyfrifoldeb’ hwnnw. Rydym wedi cael degawd o wario heb gyfrifoldeb. Mae arian wedi cyrraedd yma ac rydych wedi edrych yn yr amlen ac fe fyddwn i’n awgrymu eich bod wedi ei wario rywsut-rywsut braidd. Onid ydych chi bellach yn credu ei bod yn hanfodol ein bod yn symud i hinsawdd sy’n gosod llawer mwy o gyfrifoldeb ar Lywodraeth Cymru dros yr arian y mae’n ei wario, fel bod atebolrwydd gwirioneddol dros y prosesau a’r polisïau yr ydych yn eu gweithredu?

 

The First Minister: The leader of the opposition makes it sound as if, somehow, we are not elected in this Chamber. The reality is that there are those of us who put ourselves forward in constituencies to be elected every five years and seek to represent those constituencies. The Silk commission was set up by a former Secretary of State for Wales who suggested that there should be greater accountability, which is ironic given the fact that she was not accountable in any way to the people of Wales. So, I do not accept that there is somehow power without responsibility here, although, as the leader of the opposition knows, we are more than happy, as a Government, to take forward the recommendations of the Silk commission.

Y Prif Weinidog: Mae arweinydd yr wrthblaid yn ei gwneud hi swnio, rywsut, fel nad ydym yn cael ein hethol yn y Siambr hon. Y realiti yw bod rhai ohonom yn rhoi ein hunain ymlaen mewn etholaethau i gael ein hethol bob pum mlynedd ac yn ceisio cynrychioli’r etholaethau hynny. Sefydlwyd comisiwn Silk gan gyn Ysgrifennydd Gwladol Cymru a awgrymodd y dylai fod mwy o atebolrwydd, ac mae hynny’n eironig o ystyried y ffaith nad oedd hi’n atebol mewn unrhyw ffordd i bobl Cymru. Felly, nid wyf yn derbyn bod, rywsut, pŵer heb gyfrifoldeb yma, er, fel y mae arweinydd yr wrthblaid yn gwybod, rydym yn fwy na hapus, fel Llywodraeth, i fynd ymlaen ag argymhellion comisiwn Silk.

 

Andrew R.T. Davies: As per usual, I did not hear a word of the First Minister’s bellyaching, other than his slight about regional Members over constituency Members. I am sure that the two regional Members on his own benches, who allow him to govern, would have heard his words. Certainly, it is not our position to divide and rule, much like the Labour Party does by trying to divide and rule in Wales, with the rhetoric he has given today. I asked him a simple question about responsibility. Time and again, we hear from the First Minister speeches at the London School of Economics and other places on constitutional convention, new legal jurisdiction and a reserved powers model, and yet, on the very simple question of financial responsibility, all he can do is bellyache and try to divide Members in this institution. That is quite a damning indictment on the First Minister’s response to the Silk commission.

Andrew R.T. Davies: Fel arfer, ni chlywais air o sylwadau cwynfanllyd y Prif Weinidog, ar wahân i’r ffaith ei fod yn bychanu Aelodau rhanbarthol o’u cymharu ag Aelodau etholaeth. Yr wyf yn siŵr bod y ddau Aelod rhanbarthol ar ei feinciau ei hun, sy’n caniatáu iddo lywodraethu, wedi clywed ei eiriau. Yn sicr, nid ein hagwedd ni yw rhannu a rheoli, yn y modd y mae’r Blaid Lafur yn ei wneud drwy geisio rhannu a rheoli yng Nghymru, gyda’r rhethreg a gafwyd ganddo heddiw. Gofynnais gwestiwn syml iddo am gyfrifoldeb. Dro ar ôl tro, clywn areithiau gan y Prif Weinidog yn y London School of Economics a mannau eraill ar gonfensiwn cyfansoddiadol, awdurdodaeth gyfreithiol newydd a model pwerau neilltuedig, ac eto, ar y cwestiwn syml iawn o gyfrifoldeb ariannol, y cyfan y gall ei wneud yw cwyno a cheisio rhannu Aelodau yn y sefydliad hwn. Mae hynny’n gondemniad eithaf damniol ar ymateb y Prif Weinidog i gomisiwn Silk.

1.45 p.m.

The First Minister: It is always unfortunate to see the leader of the opposition unable to move away from his script in the Chamber, particularly when he is given an answer that he does not expect. Let me repeat this for him once again: we support part 1 of the Silk commission, we are happy to see it taken forward and we look forward to his party taking it forward in its entirety before the end of this parliamentary session.

Y Prif Weinidog: Mae bob amser yn anffodus i weld arweinydd yr wrthblaid yn methu symud i ffwrdd oddi wrth ei sgript yn y Siambr, yn enwedig pan ei fod yn cael ateb nad yw’n ei ddisgwyl. Gadewch i mi ailadrodd hyn ar ei gyfer ef unwaith eto: rydym yn cefnogi rhan 1  comisiwn Silk, rydym yn hapus i’w weld yn cael ei ddwyn ymlaen ac rydym yn edrych ymlaen at weld ei blaid yn bwrw ymlaen ag ef yn ei gyfanrwydd cyn diwedd y sesiwn seneddol hwn.

 

Andrew R.T. Davies: First Minister, I can be accused of many things but sticking to the script is not one of them. [Laughter.] My contributions are probably too often off the cuff. I have said that we are fully supportive of the Silk commission’s recommendations. The time frame is important, but there are some very important recommendations that could go forward: for example, air passenger duty, business rates, and the business rate multiplier—we have just announced that our position is to consult on that—especially given that 99% of businesses in Wales are small businesses. How do you propose to take forward, along with the UK Government—it is a joint approach and I accept that—some of the less controversial recommendations that could make a real difference to the competitiveness of the Welsh economy? In particular, I am thinking of the two examples of air passenger duty—we know about the troubles around Cardiff Airport—and business rates. Businesses of all hues indicate that that is a real issue that affects their ability to be competitive here in Wales and in the United Kingdom.

Andrew R.T. Davies: Brif Weinidog, gellir fy nghyhuddo o lawer o bethau, ond nid yw cadw at y sgript yn un ohonynt. [Chwerthin.] Mae fy nghyfraniadau yn ôl pob tebyg yn rhai difyfyr yn rhy aml. Rwyf wedi dweud ein bod yn gwbl gefnogol o argymhellion comisiwn Silk. Mae’r amserlen yn bwysig, ond mae rhai argymhellion pwysig iawn a allai fynd ymlaen: er enghraifft, toll teithwyr awyr, ardrethi busnes, a’r lluosydd ardrethi busnes—rydym newydd gyhoeddi mai ein safbwynt ni yw ymgynghori ar hynny—yn enwedig o gofio bod 99% o fusnesau yng Nghymru yn fusnesau bach. Sut ydych chi’n bwriadu bwrw ymlaen, ynghyd â Llywodraeth y DU—rwyf yn derbyn mai ymagwedd ar y cyd yw hyn—gyda rhai o’r argymhellion llai dadleuol a allai wneud gwir wahaniaeth i gystadleurwydd economi Cymru? Rwyf yn meddwl am y ddwy enghraifft o dollau teithwyr awyr—rydym yn gwybod am y trafferthion yn ymwneud â Maes Awyr Caerdydd—ac ardrethi busnes. Mae busnesau o bob math yn nodi hyn fel gwir broblem sy’n effeithio ar eu gallu i fod yn gystadleuol yma yng Nghymru ac yn y Deyrnas Unedig.

 

The First Minister: These are all matters for the UK Government. It is a UK Government commission, which it has to take forward via a legislative vehicle in Westminster. We will, of course, support the UK Government in that regard. I have made our position clear to the Secretary of State for Wales, that we expect to see the Silk commission taken forward. It is our view, as a Government, that the whole of Silk should be taken forward. We look forward to the UK Government doing that. When it does so, we will give it our full support.

Y Prif Weinidog: Mae’r rhain i gyd yn faterion i Lywodraeth y DU. Comisiwn Llywodraeth y DU yw hyn, y mae’n rhaid iddi ei symud ymlaen drwy gyfrwng deddfwriaethol yn San Steffan. Byddwn, wrth gwrs, yn cefnogi Llywodraeth y DU yn hynny o beth. Rwyf wedi gwneud ein safbwynt yn glir i Ysgrifennydd Gwladol Cymru, ein bod yn disgwyl gweld comisiwn Silk yn cael ei symud ymlaen. Yn ein barn ni, fel Llywodraeth, dylid dwyn ymlaen Silk yn ei gyfanrwydd. Rydym yn edrych ymlaen at weld Llywodraeth y DU yn gwneud hynny. Pan fydd yn gwneud hynny, byddwn yn rhoi ein cefnogaeth lawn iddi.

Entrepreneuriaid

Entrepreneurs

3. Gwyn R. Price: A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am sut y mae Llywodraeth Cymru yn helpu entrepreneuriaid yn Islwyn. OAQ(4)0782(FM)

3. Gwyn R. Price: Will the First Minister make a statement on how the Welsh Government is helping entrepreneurs in Islwyn. OAQ(4)0782(FM)

The First Minister: We are helping entrepreneurs across Wales in a variety of ways, including support through the business start-up service, the regional centre service and the inaugural entrepreneurs’ conference.

Y Prif Weinidog: Rydym yn helpu entrepreneuriaid ledled Cymru mewn amrywiaeth o ffyrdd, gan gynnwys cymorth drwy’r gwasanaeth dechrau busnes, y gwasanaeth canolfan ranbarthol a’r gynhadledd gyntaf i entrepreneuriaid.

 

Gwyn R. Price: Thank you for that answer. First Minister, when I speak to businesses in Islwyn, one of the pressures that they always mention is transport costs. Since you spoke about the Severn crossing, I have been approached by members of the business community who say that any reduction in or scrapping of the charges would make a massive difference to their businesses. Will you continue to give this matter your serious consideration?

Gwyn R. Price: Diolch am yr ateb yna. Brif Weinidog, pan fyddaf yn siarad â busnesau yn Islwyn, un elfen  o bwysau y maent bob amser yn sôn amdani yw costau cludiant. Ers i chi siarad am groesfan Hafren, mae nifer o aelodau’r gymuned fusnes wedi cysylltu â mi gan ddweud y byddai unrhyw ostyngiad neu gael gwared ar y taliadau yn gwneud gwahaniaeth enfawr i’w busnesau. A wnewch chi barhau i roi ystyriaeth ddifrifol i’r mater hwn?

 

The First Minister: Yes. Our view as a Government is that it would be wholly wrong for the current situation to continue, and for the tolls, once the contract comes to an end, to be set by the Department for Transport and used entirely for the benefit of the English road network. It would be entirely wrong for what is effectively an entry fee, charged to people coming into Wales, to provide no benefit at all to the people of Wales. We take the view that those tolls should be controlled within Wales. The tolls could then be used to improve the M4, for example. Those are the submissions that we are making to the UK Government and we will continue to make those points strongly.

Y Prif Weinidog: Gwnaf. Ein barn ni fel Llywodraeth yw y byddai’n gwbl anghywir i’r sefyllfa bresennol barhau, ac i’r tollau, ar ôl i’r contract ddod i ben, gael eu pennu gan yr Adran Drafnidiaeth a’u defnyddio yn gyfan gwbl er budd rhwydwaith ffyrdd Lloegr. Byddai’n gwbl anghywir nad yw’r hyn sydd, i bob pwrpas, yn ffi mynediad a godir ar bobl sy’n dod i mewn i Gymru, yn darparu unrhyw fudd o gwbl i bobl Cymru. Rydym o’r farn y dylai’r tollau hyn gael eu rheoli yng Nghymru. Gallai’r tollau wedyn gael eu defnyddio i wella’r M4, er enghraifft. Dyma’r cyflwyniadau yr ydym yn eu gwneud i Lywodraeth y DU a byddwn yn parhau i wneud y pwyntiau hynny yn gryf.

 

Mohammad Asghar: An essential condition for helping entrepreneurs is for businesses to have a supply of educated school leavers, equipped with skills for employment. According to a recent survey, 82% of small businesses said that they did not think that Welsh school leavers had up-to-the-mark numeracy and literacy skills. The Federation of Small Business Wales said that schools should put a greater emphasis on core workplace skills, such as communication, literacy and numeracy. What is the Government doing to ensure that young people leave school with qualifications that best meet their own needs and those of employers in Wales?

Mohammad Asghar: Amod hanfodol o helpu entrepreneuriaid yw bod gan fusnesau gyflenwad o bobl ddysgedig sy’n gadael yr ysgol gyda sgiliau ar gyfer cyflogaeth. Yn ôl arolwg diweddar, dywedodd 82% o fusnesau bach nad oeddent yn credu bod gan bobl sy’n gadael yr ysgol yng Nghymru y sgiliau rhifedd a llythrennedd angenrheidiol. Dywedodd  Ffederasiwn Busnesau Bach Cymru y dylai ysgolion roi mwy o bwyslais ar sgiliau craidd y gweithle, megis cyfathrebu, llythrennedd a rhifedd. Beth mae’r Llywodraeth yn ei wneud i sicrhau bod pobl ifanc yn gadael yr ysgol gyda chymwysterau sy’n bodloni eu hanghenion eu hunain ac anghenion cyflogwyr yng Nghymru yn y modd gorau?

 

The First Minister: I am not aware of the survey to which the Member is referring. We have a youth entrepreneurship strategy, which promotes the value of entrepreneurship and supports young people with entrepreneurial learning opportunities and those who wish to start up in business.

Y Prif Weinidog: Nid wyf yn ymwybodol o’r arolwg y mae’r Aelod yn cyfeirio ato. Mae gennym strategaeth entrepreneuriaeth ieuenctid, sy’n hyrwyddo gwerth entrepreneuriaeth ac sy’n cefnogi pobl ifanc gyda chyfleoedd dysgu entrepreneuraidd yn ogystal â’r rhai sy’n dymuno dechrau busnes.

 

Lindsay Whittle: First Minister, Wales is one of the most expensive parts of the UK for business rates but, strangely, we are the cheapest part of the UK in which to open a supermarket. That is unacceptable. Will you take the best way forward and seek the devolution of business rates so that we can start planning meaningful and immediately beneficial measures to assist the growth of small businesses, and come back to the Assembly to tell us how successful you have been?

Lindsay Whittle: Brif Weinidog, mae Cymru yn un o rannau drutaf y DU o ran ardrethi busnes, ond, yn rhyfedd, ni yw’r rhan rataf o’r DU i agor archfarchnad. Mae hynny’n annerbyniol. A wnewch chi gymryd y ffordd orau ymlaen a cheisio datganoli ardrethi busnes fel y gallwn ddechrau cynllunio mesurau ystyrlon ac o fudd di-oed i gynorthwyo twf busnesau bach, a dod yn ôl i’r Cynulliad i ddweud wrthym ba mor llwyddiannus y buoch?

 

The First Minister: Yes. That forms part of the Silk commission’s recommendations, which we support.

Y Prif Weinidog: Gwnaf. Mae hynny’n ffurfio rhan o argymhellion comisiwn Silk, ac yr ydym yn eu cefnogi.

TAN 18

TAN 18

4. Rhodri Glyn Thomas: Pa ystyriaeth y mae’r Prif Weinidog wedi’i rhoi i adolygu TAN18. OAQ(4)0772(FM)

4. Rhodri Glyn Thomas: What consideration has the First Minister given to reviewing TAN18. OAQ(4)0772(FM)

Y Prif Weinidog: Nid oes adolygiad ar y gweill ar hyn o bryd. Byddwn yn ystyried unrhyw argymhellion sy’n dod o’r adolygiad cyfredol i drafnidiaeth gyhoeddus gan y pwyllgor.

The First Minister: There is no review in hand at present. We would consider any recommendations that emanate from the current committee review of public transport.

The Record

Rhodri Glyn Thomas: O’r 135,000 o geffylau sydd â phasbort yng Nghymru, mae 22,000 ohonynt yn sir Gaerfyrddin. Mae Cyngor Sir Caerfyrddin wedi gwneud gwaith arbennig o dda yn agor llwybrau ceffylau. Nid wyf yn canmol Cyngor Sir Caerfyrddin yn aml, ond, y tro hwn, mae lle i’w ganmol am agor y llwybrau ceffylau hyn. Wrth gwrs, mae’n rhaid i’r ceffylau a’u marchogion gyrraedd y llwybrau ceffylau hynny yn y lle cyntaf. A fyddech yn ystyried cynnwys marchogion dan ddiffiniad defnyddwyr bregus ein ffyrdd yn TAN 18? A fyddech yn barod i sicrhau bod eu hawliau hwy hefyd yn cael eu cydnabod o fewn y TAN? Gyda llaw, nid yw’r TAN wedi’i adolygu ers pum mlynedd.

Rhodri Glyn Thomas: Of the 135,000 passported horses in Wales, 22,000 are in Carmarthenshire. Carmarthenshire County Council has done some very good work in opening bridleways. I do not often praise Carmarthenshire County Council, but, in this instance, it deserves praise for opening these bridleways. Of course, horses and their riders must, first of all, reach these bridleways. Would you consider including horse riders under the definition of vulnerable road users in TAN 18? Would you be willing to ensure that their rights are also recognised within the TAN? The TAN has not, by the way, been reviewed for five years.

Y Prif Weinidog: Gwnaf ystyried hynny. Mae’r Aelod yn codi pwynt pwysig, felly ysgrifennaf ato i ddelio’n fanwl gyda’r pwynt y mae’n ei wneud.

The First Minister: I will consider that. The Member raises an important point, so I will write to him to respond in detail to the point that he makes.

Nick Ramsay: I did not anticipate that this question would move on to bridleways. My question is more on the essence of TAN 18, which I have just been wading through. The Active Travel (Wales) Bill, of which I am sure you are aware, because your Welsh Government is bringing it forward under the Minister with responsibility for transport, is at an early stage, but there are concerns that it is trying to do a great number of things and that it relies very much on integration of land use and transport—the sort of detail that is in TAN 18. It strikes me that it will need to be reviewed if we are to assist the effective implementation of the active travel Bill. Will you undertake, if it helps with the active travel Bill, to review TAN 18 as soon as possible?

Nick Ramsay: Ni ragwelais y byddai’r cwestiwn hwn yn symud ymlaen i lwybrau ceffylau. Mae fy nghwestiwn yn  ymwneud mwy ar hanfod TAN 18, yr wyf newydd fod yn llafurio trwyddo. Mae Bil Teithio Byw (Cymru), yr wyf yn siŵr eich bod yn ymwybodol ohono, gan fod eich Llywodraeth Cymru yn ei gyflwyno o dan y Gweinidog sydd â chyfrifoldeb am drafnidiaeth, yn ei ddyddiau cynnar, ond ceir pryderon ei fod yn ceisio gwneud nifer fawr o bethau a’i fod yn dibynnu i raddau helaeth ar integreiddio’r  defnydd o dir a thrafnidiaeth—y math o fanylion sydd yn TAN 18. Mae’n ymddangos i mi y bydd angen ei adolygu os ydym am gynorthwyo gweithrediad effeithiol y Bil teithio byw. A wnewch chi ymrwymo, os bydd yn helpu gyda’r Bil teithio byw, i adolygu TAN 18 cyn gynted ag y bo modd?

 

The First Minister: Of course, we will look at anything that helps to assist the passage and implementation of any Bill that passes through the Assembly. At present, the emphasis is on drafting the Bill itself with a view to introducing it in the spring of next year. Of course, we want to ensure that the Bill itself works in tandem with TAN 18.

Y Prif Weinidog: Wrth gwrs, byddwn yn edrych ar unrhyw beth sy’n helpu i gynorthwyo tramwyad a gweithrediad unrhyw Fil sy’n mynd drwy’r Cynulliad. Ar hyn o bryd, mae’r pwyslais ar ddrafftio’r Bil ei hun gyda’r bwriad o’i gyflwyno yng ngwanwyn y flwyddyn nesaf. Wrth gwrs, rydym am sicrhau bod y Bil ei hun yn gweithio ar y cyd â TAN 18.

Blaenoriaethau

Priorities

5. Russell George: A wnaiff y Prif Weinidog amlinellu blaenoriaethau Llywodraeth Cymru ar gyfer Sir Drefaldwyn. OAQ(4)0783(FM)

5. Russell George: Will the First Minister outline the Welsh Government’s priorities for Montgomeryshire. OAQ(4)0783(FM)

The First Minister: Yes, they are to be found in the programme for government.

Y Prif Weinidog: Gwnaf, maen nhw i’w gweld yn y rhaglen ar gyfer llywodraethu.

 

Russell George: The people of Montgomeryshire will hope that the halting of the mid Wales connection project will be high on your agenda, as Welsh Ministers will undoubtedly have the final say on whether a critical sub-station at Cefn-coch should be given planning permission. I draw your attention to the comments made by John Hayes, the Minister of State at the Department of Energy and Climate Change, who said that we can no longer have extremely inefficient and costly windfarms imposed upon communities—’enough is enough’. Do you agree with him?

Russell George: Bydd pobl Sir Drefaldwyn yn gobeithio y bydd atal y prosiect cysylltiad canolbarth Cymru yn uchel ar eich agenda, gan y bydd Gweinidogion Cymru yn ddi-os yn cael y gair olaf ynghylch a ddylai is-orsaf dra phwysig yng Nghefn-coch gael caniatâd cynllunio. Tynnaf eich sylw at y sylwadau a wnaed gan John Hayes, y Gweinidog Gwladol yn yr Adran Ynni a Newid yn yr Hinsawdd, a ddywedodd na allwn mwyach gael ffermydd gwynt hynod aneffeithlon a chostus yn cael eu gorfodi ar ein cymunedau—'digon yw digon’. A ydych chi’n cytuno ag ef?

 

The First Minister: In that case, he must adjust the UK Government’s policy. It is the UK Government that has responsibility for grid connections and larger windfarm applications. His comments must be directed at that particular Minister. With regard to any application for a sub-station, that, in the first instance, is a matter for Powys County Council and not the Welsh Government.

Y Prif Weinidog: Os felly, mae’n rhaid iddo addasu polisi Llywodraeth y DU.  Llywodraeth y DU sy’n gyfrifol am gysylltiadau grid a cheisiadau am ffermydd gwynt mwy o faint. Mae’n rhaid iddo gyfeirio ei sylwadau at y Gweinidog arbennig hwnnw. O ran unrhyw gais am is-orsaf, mae hwnnw, yn y lle cyntaf, yn fater i Gyngor Sir Powys ac nid i Lywodraeth Cymru.

 

Kenneth Skates: First Minister, Montgomeryshire is indeed one of the most beautiful parts of Wales, perfectly suited to road cycling. The organisers of the Tour de France, along with British Cycling, are looking at bringing the event back to the British isles in the next few years. What is your Government doing to explore a possible bid to bring the Tour de France through Montgomeryshire, north Wales and the rest of Wales?

Kenneth Skates: Brif Weinidog, mae Sir Drefaldwyn yn wir yn un o rannau mwyaf prydferth Cymru, ac yn berffaith ar gyfer beicio ar y ffordd. Mae trefnwyr y Tour de France, ynghyd â British Cycling, yn ystyried dod â’r digwyddiad yn ôl i ynysoedd Prydain yn ystod y blynyddoedd nesaf. Beth mae eich Llywodraeth yn ei wneud i archwilio cais posibl i ddod â’r Tour de France drwy sir Drefaldwyn, gogledd Cymru a gweddill Cymru?

 

The First Minister: I can confirm that the Welsh Government has been working with partners on a joint British bid for stages of the Tour de France in 2014 or 2015, which would include a stage in Wales.

Y Prif Weinidog: Gallaf gadarnhau bod Llywodraeth Cymru wedi bod yn gweithio ar y cyd â phartneriaid Prydeinig ar gais i gynnal rhai o gamau’r Tour de France yn 2014 neu 2015, a fyddai’n cynnwys cam yng Nghymru.

Simon Thomas: Mae Ed Davey, y Gweinidog sy’n gyfrifol am felinau gwynt, wedi dweud yn glir bod lle pwysig iddynt o ran taclo newid yn yr hinsawdd a chynhyrchu ynni adnewyddadwy. Yr wythnos hon, mae’r Alban wedi creu 70.5 swydd newydd yn y diwydiant melinau gwynt drwy gael yr hawl dros ynni yn gyfan gwbl.

Simon Thomas: Ed Davey, the Minister with responsibility for windfarms, has said clearly that they have an important role in dealing with climate change and generating renewable energy. This week, Scotland has created 70.5 new jobs in the windfarm industry as a result of being fully responsible for energy.

Wrth inni symud i ail ran Silk, a fyddwch chi a’ch Llywodraeth yn gwneud yr achos cryfaf posibl i gael yr hawl dros ynni yng Nghymru—fel ein bod nid yn unig yn gallu delio â’r problemau sy’n wynebu rhai pobl yn sir Drefaldwyn, ond hefyd yn manteisio’n llawn ar y gallu i ecsbloetio ein hadnoddau naturiol?

As we move to Silk part 2, will you and your Government make the strongest possible case for having devolved power for energy in Wales—so that we are not only able to deal with the problems faced by people in Montgomeryshire but are also able to take full advantage of our natural resources?

Y Prif Weinidog: Byddwn yn gwneud hynny’n hollol glir. Rydym wedi gweld y swyddi yn yr Alban, ond mae’r cawlach yn Llundain o ran polisi ynni yn costio swyddi yng Nghymru. Rydym wedi cyflwyno’r achos sawl gwaith dros ddatganoli tystysgrifau ymrwymo i ynni adnewyddadwy a datganoli’r gallu i ganiatáu proseictau ynni mawr, er mwyn sicrhau bod budd economaidd i Gymru. Rydym ar ein colled ar hyn o bryd gan nad ydym yn rheoli ynni yn yr un ffordd ag y mae pobl Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon. Nid yw hynny’n deg ar bobl Cymru.

The First Minister: We will make that clear. We have seen the jobs created in Scotland, but the mess in London with regard to energy policy is costing us jobs in Wales. We have made the case more than once for the devolution of renewable obligation certificates and the ability to decide on large energy projects, so that we see an economic benefit for Wales. We lose out at present as a result of our inability to control energy in the same was as is done in England, Scotland and Northern Ireland. That is not fair on the people of Wales.

William Powell: First Minister, given the potential gains that could be achieved from the Powys local growth zones initiative—an initiative that this group warmly welcomes—which infrastructure projects within Montgomeryshire and wider Powys is your Government prepared to prioritise to assist in the successful delivery of those zones? I am thinking particularly of the Carno station project, which has been a long-term aspiration, and the delivery of the hourly service on the Cambrian line.

William Powell: Brif Weinidog, o ystyried y manteision posibl y gellid eu cyflawni gan fenter ardal twf lleol Powys—menter y mae’r grŵp hwn yn ei chroesawu’n gynnes—pa brosiectau seilwaith o fewn Sir Drefaldwyn a Phowys ehangach y mae eich Llywodraeth yn barod i flaenoriaethu i gynorthwyo wrth gyflawni’r ardaloedd hynny’n llwyddiannus? Rwyf yn meddwl yn arbennig am brosiect gorsaf Carno, sydd wedi bod yn ddyhead tymor hir, a darparu’r gwasanaeth bob awr ar reilffordd Cambrian.

 

The First Minister: The Member will be aware that the hourly service on the Cambrian line, if memory serves me right, is in the national transport plan. Carno station has been more problematic, because of finance and other issues. We would hope to be in a position whereby frequency on the central Wales line is improved as soon as possible, finance permitting, in line with what has been proposed in the national transport plan.

Y Prif Weinidog: Bydd yr Aelod yn ymwybodol bod y gwasanaeth bob awr ar reilffordd Cambrian, os cofiaf yn iawn, yn y cynllun trafnidiaeth cenedlaethol. Mae gorsaf Carno wedi bod yn fwy problemus, oherwydd cyllid a materion eraill. Byddem yn gobeithio bod mewn sefyllfa lle y bydd amledd ar linell canolbarth Cymru yn cael ei wella cyn gynted ag y bo modd, os bydd arian yn caniatáu, yn unol â’r hyn a gynigiwyd yn y cynllun trafnidiaeth cenedlaethol.

Yr Arglwydd Elis-Thomas: Onid yw’r drafodaeth hon, unwaith eto, Brif Weinidog, yn pwysleisio’r angen i Lywodraeth Cymru weithredu ar ei chefnogaeth i argymhellion y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd, a adroddodd ar holl fater cynllunio ac ynni yn ddiweddar? A gaf sicrwydd gan y Prif Weinidog ei fod yn dal yn flaenoriaeth i Lywodraeth Cymru weithredu ar y derbyniad adeiladol a roddwyd i’r adroddiad hwnnw?

Lord Elis-Thomas: Does this discussion, First Minister, not emphasise again the need for the Welsh Government to act upon its support for the recommendations of the Environment and Sustainability Committee, which recently reported on the whole issue of planning and energy? Will the First Minister assure me that it remains a priority for the Welsh Government to act upon the positive reception given to that report?

The Record

Y Prif Weinidog: Bydd yr Aelod yn gwybod ein bod wedi derbyn y rhan fwyaf o’r argymhellion, ond mae’n wir dweud ei bod yn anodd iawn sicrhau y budd mwyaf i bobl Cymru heb gael y grym i wneud hynny. Rydym yn gweld yr hyn sy’n digwydd yn yr Alban, Lloegr a Gogledd Iwerddon. Nid oes rheswm o gwbl pam na ddylai pobl Cymru gael yr un pwerau â phobl yr Alban a phobl Gogledd Iwerddon. Dyna yw safbwynt y Llywodraeth yn awr, ac i’r dyfodol. Dylai Cymru gael ei thrin yn yr un ffordd â phob rhan arall o’r Deyrnas Unedig.

The First Minister: The Member will know that we accepted most of the recommendations, but it is true to say that it is difficult to secure the greatest benefits for the people of Wales without the necessary powers. We see what is happening in Scotland, England and Northern Ireland. There is no reason at all why the people of Wales should not have the same powers as the people of Scotland and Northern Ireland. That is the Government’s view now and for the future. Wales should be treated on a par with all other parts of the United Kingdom.

Perfformiad y Gwasanaeth Ambiwlans

The Performance of the Ambulance Service

6. Peter Black: A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am berfformiad y gwasanaeth ambiwlans yng Ngorllewin De Cymru. OAQ(4)0773(FM)

6. Peter Black: Will the First Minister make a statement on the performance of the ambulance service in South Wales West. OAQ(4)0773(FM)

The First Minister: The 65% national response standard has been met in the Abertawe Bro Morgannwg University Local Health Board region every month since March 2011.

Y Prif Weinidog: Bodlonwyd y safon ymateb cenedlaethol o 65% yn rhanbarth Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg bob mis ers mis Mawrth 2011.

 

Peter Black: Thank you for that answer, First Minister. You will know that there are currently proposals in relation to restructuring services in south Wales that will have an impact on maternity services and accident and emergency services. That is in an engagement process at the moment. Has the Welsh Government engaged with the Welsh Ambulance Services NHS Trust as to what impact these proposals will have on its services?

Peter Black: Diolch i chi am yr ateb yna, Brif Weinidog. Byddwch yn gwybod bod cynigion yn bodoli ar hyn o bryd yn ymwneud â gwasanaethau ailstrwythuro yn ne Cymru a fydd yn cael effaith ar wasanaethau mamolaeth a gwasanaethau damweiniau ac achosion brys. Proses o ymgysylltu yw hon ar hyn o bryd. A yw Llywodraeth Cymru wedi ymgysylltu  ag Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru ynglŷn â’r effaith y bydd y cynigion hyn yn ei chael ar ei gwasanaethau?

 

The First Minister: There are no firm proposals as such, but there is a consultation taking place and it is important that all those with a view should offer their views as part of that consultation process. I would expect the ambulance trust to be fully involved in that process and any process beyond.

Y Prif Weinidog: Nid oes unrhyw gynigion cadarn fel y cyfryw, ond mae ymgynghoriad yn digwydd ac mae’n bwysig y dylai pawb sydd â barn gynnig eu barn yn rhan o’r broses ymgynghori honno. Byddwn yn disgwyl i’r ymddiriedolaeth ambiwlans gymryd rhan lawn yn y broses honno ac unrhyw broses  dilynol.

 

David Rees: First Minister, I will take that point further. Ambulance performance figures are affected by delays in A&E departments—we all know that. What actions will the Welsh Government take to monitor the delivery of A&E services at hospitals to ensure that ambulances are not delayed unnecessarily, thus becoming temporarily unavailable to the trust?

David Rees: Brif Weinidog, rwyf am  ddatblygu’r pwynt yna. Mae ffigurau perfformiad Ambiwlans yn cael eu heffeithio gan oedi mewn adrannau damweiniau ac achosion brys—rydym i gyd yn gwybod hynny. Pa gamau y bydd Llywodraeth Cymru’n eu cymryd i fonitro cyflawni gwasanaethau damweiniau ac achosion brys mewn ysbytai i sicrhau nad yw ambiwlansiau yn profi oedi diangen, sy’n golygu nad ydynt ar gael dros dro i’r ymddiriedolaeth?

 

The First Minister: I am encouraged to note that, in recent months, there has been a 47% reduction in lost ambulance hours. Local health boards are responsible for ensuring that their hospitals deliver safe and high-quality emergency healthcare services, and officials talk to the LHBs and the Welsh ambulance service on a daily basis. That includes holding daily conference calls with LHBs and the ambulance trust’s executive-level representative in order to make sure that patients are receiving the right level of clinical care.

Y Prif Weinidog: Mae’n galonogol nodi y bu gostyngiad, yn ystod y misoedd diwethaf, o 47% mewn oriau ambiwlans a gollwyd. Byrddau iechyd lleol sy’n gyfrifol am sicrhau bod eu hysbytai yn darparu gwasanaethau gofal iechyd brys diogel ac o ansawdd uchel, ac mae swyddogion yn siarad â’r Byrddau Iechyd Lleol a gwasanaeth ambiwlans Cymru bob dydd. Mae hynny’n cynnwys cynnal galwadau cynhadledd bob dydd gyda Byrddau Iechyd Lleol a chynrychiolydd lefel gweithredol yr ymddiriedolaeth ambiwlans er mwyn gwneud yn siŵr bod cleifion yn derbyn y lefel gywir o ofal clinigol.

 

Suzy Davies: First Minister, in recent weeks we have seen ambulance stations across my region closed due to lack of manpower. That is a miserable state of affairs for valued ambulance staff. The formal consultation on the plans to which Peter Black referred is due to start in January, yet here we are, with another review of ambulances queuing outside A&E departments. Should that formal consultation be delayed until we have a much clearer picture of the state of the ambulance service following that review?

Suzy Davies: Brif Weinidog, yn ystod yr wythnosau diwethaf rydym wedi gweld gorsafoedd ambiwlans ar draws fy rhanbarth ar gau oherwydd diffyg gweithlu. Mae hynny’n sefyllfa druenus o ran staff ambiwlans a werthfawrogir. Mae’r ymgynghoriad ffurfiol ar y cynlluniau y cyfeiriodd Peter Black ato i fod i ddechrau ym mis Ionawr, ac eto dyma ni, yn wynebu adolygiad arall o ambiwlansiau yn ciwio y tu allan i adrannau damweiniau ac achosion brys. A ddylai’r ymgynghoriad ffurfiol gael ei ohirio hyd y bydd gennym ddarlun llawer cliriach o gyflwr y gwasanaeth ambiwlans yn dilyn yr adolygiad hwnnw?

 

The First Minister: We know that doctors—the Member will know this, having organised a meeting where doctors told her this—are saying that it is not sustainable in the future to carry on exactly as we are. We must plan to have services that are both safe and sustainable. That is why it is absolutely crucial that the plans are put in place now to ensure that is the case in the future.

Y Prif Weinidog: Rydym yn gwybod bod meddygon—bydd yr Aelod yn gwybod hyn, gan ei bod wedi trefnu cyfarfod pryd y dywedodd meddygon hyn wrthi—yn  dweud nad yw’n gynaliadwy yn y dyfodol i barhau yn union fel yr ydym yn ei wneud. Mae’n rhaid i ni gynllunio i gael gwasanaethau sy’n ddiogel ac yn gynaliadwy. Dyna pam y mae’n gwbl hanfodol bod y cynlluniau yn cael eu rhoi ar waith yn awr i sicrhau mai dyma fydd yr achos yn y dyfodol.

2.00 p.m.

Lleihau Tlodi Plant

Reducing Child Poverty

7. David Rees: A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am gamau gweithredu Llywodraeth Cymru i leihau tlodi plant yng Nghymru. OAQ(4)0778(FM)

7. David Rees: Will the First Minister make a statement on the Welsh Government’s actions to reduce child poverty in Wales. OAQ(4)0778(FM)

11. Mark Drakeford: A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am fynd i’r afael â thlodi plant yng Nghymru. OAQ(4)0777(FM)

11. Mark Drakeford: Will the First Minister make a statement on addressing child poverty in Wales. OAQ(4)0777(FM)

The First Minister: Tackling child poverty is a fundamental priority for the Welsh Government and features in the 'Tackling Poverty Action Plan’ for Wales.

 Y Prif Weinidog: Mae mynd i’r afael â thlodi plant yn flaenoriaeth sylfaenol ar gyfer Llywodraeth Cymru ac mae’n nodwedd o’r 'Cynllun Gweithredu ar gyfer Trechu Tlodi’ yng Nghymru.

David Rees: Thank you for that answer, First Minister. Two of the three strategic objectives of the child poverty strategy reflect the importance of using fiscal levers to get parents or carers into secure, well-paid employment, thus leading to more households having good incomes. Yesterday, the Silk commission identified that some of those levers may be transferred to the Welsh Government, but, as we know, that may not happen until 2020, which is the target date that the Government has set for the eradication of child poverty. In the meantime, what progress has been made on the 'Tackling Poverty Action Plan’, which was launched in June, and what discussions has the Welsh Government had with the UK Government on the impact that the welfare and benefit reform will have on this plan?

David Rees: Diolch i chi am yr ateb yna, Brif Weinidog. .Mae dau o dri amcan strategol y strategaeth tlodi plant yn adlewyrchu pwysigrwydd defnyddio dulliau cyllidol i gael rhieni neu ofalwyr i gyflogaeth ddiogel, sy’n talu’n dda, gan arwain at fwy o gartrefi sy’n cael incwm da. Ddoe, nododd comisiwn Silk y gallai rhai o’r dulliau hynny gael eu trosglwyddo i Lywodraeth Cymru, ond, fel y gwyddom, efallai na fydd hynny’n digwydd tan 2020, sef y dyddiad targed y mae’r Llywodraeth wedi’i osod ar gyfer dileu tlodi plant. Yn y cyfamser, pa gynnydd a wnaed ar y 'Cynllun Gweithredu ar gyfer Trechu Tlodi’, a lansiwyd ym mis Mehefin, a pha drafodaethau y mae Llywodraeth Cymru wedi’u cael gyda Llywodraeth y DU ar yr effaith y bydd y diwygio lles a budd-daliadau yn ei chael ar y cynllun hwn ?

The First Minister: Good progress is being made on the 'Tackling Poverty Action Plan’. With regard to welfare and benefit reforms, there have been exhaustive discussions with the UK Government on this issue. Ministers have discussed their concerns about the implication of welfare reforms for the people of Wales. I certainly raised this in the joint ministerial committee, together with the Minister for Education and Skills, and the Minister for Education and Skills has raised questions about the implementation of the UK Government reforms in Wales. There are many issues on which we have yet to receive a firm answer.

 Y Prif Weinidog: Mae cynnydd da yn cael ei wneud ar y 'Cynllun Gweithredu ar gyfer Trechu Tlodi’. O ran diwygiadau lles a budd-daliadau, cafwyd trafodaethau trylwyr gyda Llywodraeth y DU ar y mater hwn. Mae Gweinidogion wedi trafod eu pryderon am oblygiadau diwygiadau lles ar gyfer pobl Cymru. Yn sicr, mi godais hyn yn y pwyllgor gweinidogol ar y cyd, yn ogystal â chyda’r Gweinidog Addysg a Sgiliau, ac mae’r Gweinidog Addysg a Sgiliau wedi codi cwestiynau am weithrediad diwygiadau Llywodraeth y DU yng Nghymru. Mae llawer o faterion yr ydym eto i dderbyn ateb cadarn ynglŷn â hwy.

Mark Drakeford: First Minister, the Secretary of State at the Department for Work and Pensions, Iain Duncan Smith, has recently set out his belief that the benefits system ought not to provide any additional help for families with more than two children. It is now being suggested that this policy would be extended to cover help that is linked to the benefits system, such as free school meals. First Minister, will you provide an assurance that, in Welsh schools at least, no child will be sent away hungry simply because their two elder brothers or sisters have already been fed?

Mark Drakeford: Brif Weinidog, mae’r Ysgrifennydd Gwladol yn yr Adran Gwaith a Phensiynau, Iain Duncan Smith, wedi nodi’n ddiweddar ei fod yn credu na ddylai’r system budd-daliadau ddarparu unrhyw gymorth ychwanegol i deuluoedd gyda mwy na dau o blant. Mae bellach yn cael ei awgrymu y byddai’r polisi hwn yn cael ei ymestyn i gynnwys cymorth sy’n gysylltiedig â’r system budd-daliadau, megis prydau bwyd ysgol am ddim. Brif Weinidog, a wnewch chi ddarparu sicrwydd, yn ysgolion Cymru o leiaf, na fydd unrhyw blentyn yn cael ei adael heb fwyd dim ond oherwydd bod dau frawd neu chwiorydd hŷn eisoes wedi cael bwyd?

The First Minister: The Member is absolutely right to point out that, as things stand at the moment with the DWP, where families are on benefits and they have more than two children, the first two children will be fed in school and subsequent children will not. That is the extent of the humanity that exists in the DWP at the moment. I can assure the Member that the scenario that he has outlined will not happen in Wales.

 Y Prif Weinidog: Mae’r Aelod yn llygad ei le i dynnu sylw at y ffaith, fel y mae pethau ar hyn o bryd gyda’r Adran Gwaith a Phensiynau, lle mae teuluoedd ar fudd-daliadau a bod ganddynt fwy na dau o blant, bydd y ddau blentyn cyntaf yn cael eu bwydo yn yr ysgol ond ni fydd plant ychwanegol yn cael bwyd. Dyna faint o ddyngarwch sy’n bodoli yn y DWP ar hyn o bryd. Gallaf sicrhau’r Aelod na fydd y sefyllfa y mae wedi’i hamlinellu yn digwydd yng Nghymru.

William Graham: First Minister, you will agree that, sadly, Wales has the highest level of child poverty in any United Kingdom region or nation. A survey carried out by the Prince’s Trust in 2011, which looked into children’s views and their particular aspirations, found that 10% of young people growing up in Wales felt that people like them did not succeed in life, while 12% imagined that they would end up on benefits at some point in their lives. Will your action plan change those attitudes?

William Graham: Brif Weinidog, byddwch yn cytuno mai Cymru, yn anffodus, sydd â’r lefel uchaf o dlodi plant mewn unrhyw ranbarth neu genedl yn y Deyrnas Unedig. Canfu arolwg a gynhaliwyd gan Ymddiriedolaeth y Tywysog yn 2011, a oedd yn edrych ar farn plant a’u dyheadau penodol, bod 10% o’r bobl ifanc sy’n tyfu i fyny yng Nghymru yn teimlo nad oedd pobl fel nhw yn llwyddo mewn bywyd, tra bod 12% yn credu y byddent yn dibynnu ar fudd-daliadau ar ryw adeg yn eu bywydau. A fydd eich cynllun gweithredu’n newid yr agweddau hynny?

The First Minister: It will indeed. If you look at the policies that we have introduced over the years, such as Communities First, you will see that they are designed to address just that: to give individuals and communities confidence that they can have a prosperous and viable future—policies that his party opposed when they were introduced. I can tell him that the difference between us on this side of the Chamber and his party is that we want to give people opportunities whereas his party wants to remove them.

 Y Prif Weinidog: Bydd yn wir. Os byddwch chi’n edrych ar y polisïau yr ydym wedi’u cyflwyno dros y blynyddoedd, megis Cymunedau yn Gyntaf, fe welwch eu bod wedi’u cynllunio i fynd i’r afael yn union â hynny: i roi hyder i unigolion a chymunedau y gallant gael dyfodol ffyniannus a hyfyw—polisïau a wrthwynebwyd gan ei barti ef pan gawsant eu cyflwyno. Gallaf ddweud wrtho mai’r gwahaniaeth rhyngom ni ar yr ochr hon i’r Siambr a’i blaid ef yw ein bod ni eisiau rhoi cyfleoedd i bobl tra bod ei blaid ef eisiau cael gwared arnynt.

Jocelyn Davies: First Minister, as the Child Poverty Act 2010 targets and measures apply right across the UK, will your Government be responding to the UK Government’s consultation on how to measure child poverty? This, of course, is based on the concept that measuring only the income does not best reflect the reality of a child’s life. Therefore, will you outline your view on the proposed changes and how you think child poverty is best measured?

Jocelyn Davies: Brif Weinidog, gan fod targedau a mesurau Deddf Tlodi Plant 2010 yn berthnasol ar draws y DU, a fydd eich Llywodraeth yn ymateb i ymgynghoriad Llywodraeth y DU ar sut i fesur tlodi plant? Mae hyn, wrth gwrs, yn seiliedig ar y cysyniad nad yw mesur incwm yn unig yn rhoi’r adlewyrchiad gorau o realiti bywyd y plentyn. Felly, a wnewch chi amlinellu eich barn ar y newidiadau arfaethedig a’r ffordd orau o fesur tlodi plant yn eich barn chi?

The First Minister: We will be responding. We are sceptical about the changes that are being proposed, because, when they are boiled down, it seems to be suggested that it does not matter how much or how little money you have as long as you have a park opposite you to play in. That is not the way in which poverty is to be measured. When Governments try to change the way in which poverty is measured, there has to be a sneaking suspicion that they are trying to cover up figures that they are uncomfortable with. Therefore, from our point of view, poverty must be measured in the most effective way, but also in the most honest way, and we are far from convinced that the proposed changes go down that road.

 Y Prif Weinidog: Byddwn yn ymateb. Rydym yn amheus ynghylch y newidiadau sy’n cael eu cynnig, oherwydd, pan edrychir arnynt yn fanwl, mae’n ymddangos yr awgrymir nad oes ots faint o arian sydd gennych na chyn lleied, cyn belled â bod gennych barc gyferbyn â chi i chwarae ynddo. Nid dyna’r ffordd y dylid mesur tlodi. Pan fydd llywodraethau yn ceisio newid y ffordd o fesur tlodi, mae’n rhaid i rywun led amau eu bod yn ceisio cuddio ffigurau nad ydynt yn gyfforddus â hwy. Felly, o’n safbwynt ni, mae’n rhaid mesur tlodi yn y ffordd fwyaf effeithiol, ond hefyd yn y ffordd fwyaf gonest, ac yr ydym ymhell o fod wedi’n hargyhoeddi bod y newidiadau arfaethedig yn cyflawni hynny.

Antoinette Sandbach: First Minister, you will be aware that there are arrears of £46 million in child support payments owed to parents in north Wales alone and, undoubtedly, this money would make a significant contribution to reducing child poverty. Across Wales, the figure stands at £207 million. What representation has your Government made to the UK Government to ensure that this huge and growing legacy of uncollected payments gets paid to Welsh parents as early as possible?

Antoinette Sandbach: Brif Weinidog, byddwch yn ymwybodol bod ôl-ddyledion o £46 miliwn mewn taliadau cynnal plant sy’n ddyledus i rieni yng ngogledd Cymru yn unig ac, heb amheuaeth, byddai’r arian hwn yn gwneud cyfraniad sylweddol i leihau tlodi plant. Ledled Cymru, mae’r ffigur yn £207 miliwn. Pa sylwadau y mae eich Llywodraeth wedi’u cyflwyno i Lywodraeth y DU i sicrhau bod yr etifeddiaeth enfawr a chynyddol hon o daliadau heb eu casglu yn cael ei thalu i rieni Cymru cyn gynted ag y bo modd?

The First Minister: These are matters for the appropriate authorities. However, her party has suggested charging people to ensure that children receive the payments that they are due. It is no good just saying that payments should be made for child support. She is right, of course, that that should happen, but as her party has suggested that a charge should be made on people if they wish to pursue the money that is rightfully theirs, then she should not be surprised if people find that they cannot get the money that they are entitled to. She is right to point out that absent parents, sometimes, should pay for their children, but every obstacle must be removed by the UK Government in order to ensure that children get the money that they deserve.

Y Prif Weinidog: Mae’r rhain yn faterion ar gyfer yr awdurdodau priodol. Fodd bynnag, mae ei phlaid wedi awgrymu codi tâl ar bobl i sicrhau bod plant yn derbyn y taliadau sy’n ddyledus idddynt. Nid oes unrhyw ddiben mewn dweud y dylai taliadau gael eu gwneud ar gyfer cynnal plant. Mae hi’n iawn, wrth gwrs, y dylai hynny ddigwydd, ond gan fod ei phlaid wedi awgrymu y dylid codi tâl ar bobl os ydynt yn dymuno mynd ar drywydd yr arian sydd yn ddyledus iddynt, yna ni ddylai synnu os yw pobl yn canfod na allant gael yr arian y mae ganddynt hawl iddo. Mae hi’n iawn i nodi y dylai rhieni absennol, weithiau, dalu am eu plant, ond rhaid i bob rhwystr gael ei ddileu gan Lywodraeth y DU er mwyn sicrhau bod plant yn cael yr arian y maent yn ei haeddu.

 

Lindsay Whittle: First Minister, I have been an elected representative of some kind for 37 continuous years. For the first time on Sunday, at my home, a gentleman knocked at my door and said, 'Mr Whittle, I do not have enough money to purchase an electricity token. Can you help me?’ This gentleman is from a workless household. One of your key priorities is to reduce the number of families living in workless households. As part of your three key targets in your child poverty strategy, what progress has been made?

Lindsay Whittle: Brif Weinidog, yr wyf wedi bod yn gynrychiolydd etholedig o ryw fath am 37 mlynedd yn olynol. Am y tro cyntaf, ddydd Sul, yn fy nghartref, curodd gŵr bonheddig ar fy nrws a dweud, 'Mr Whittle, nid oes gennyf ddigon o arian i brynu tocyn trydan. A allwch chi fy helpu i?’ Mae’r gŵr bonheddig hwn yn dod o aelwyd ddi-waith. Un o’ch blaenoriaethau allweddol yw lleihau nifer y teuluoedd sy’n byw mewn aelwydydd di-waith. Gan fod hyn yn rhan o’ch tri tharged allweddol yn eich strategaeth tlodi plant, pa gynnydd sydd wedi’i wneud?

 

The First Minister: We are making good progress if you look at the figures. The levels of economic inactivity in Wales are lower than they have ever been in history. It is also right to say that the level of unemployment is coming down, but, let us face it, we know that there is always going to be work to do. We understand that the situation is not exactly ideal in the world economy, still less in the UK economy where growth has been very much stagnant for some time. Therefore, there is progress, but, of course, there is more work that will be done to ensure that that situation does not occur in the future.

Y Prif Weinidog: Rydym yn gwneud cynnydd da os edrychwch ar y ffigurau. Mae lefelau anweithgarwch economaidd yng Nghymru yn is nag y buont erioed mewn hanes. Mae hefyd yn gywir i ddweud bod lefel diweithdra yn gostwng, ond, gadewch inni wynebu’r gwir, rydym yn gwybod y bydd gwaith i’w wneud bob amser. Rydym yn deall nad yw’r sefyllfa yn ddelfrydol o bell ffordd yn yr economi byd-eang, a llai fyth yn economi’r DU lle mae twf wedi bod yn farwaidd ers peth amser. Felly, mae yna gynnydd, ond, wrth gwrs, mae mwy o waith a fydd yn cael ei wneud i sicrhau na fydd sefyllfa o’r fath yn digwydd yn y dyfodol.

Blaenoriaethau Trafnidiaeth

Transport Priorities

8. Eluned Parrott: A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am ei flaenoriaethau ym maes trafnidiaeth dros y 12 mis nesaf. OAQ(4)0774(FM)

8. Eluned Parrott: Will the First Minister make a statement on his priorities regarding transport over the next 12 months. OAQ(4)0774(FM)

The First Minister: Yes, they are to be found in the national transport plan.

Y Prif Weinidog: Gwnaf, maen nhw i’w gweld yn y cynllun trafnidiaeth cenedlaethol.

 

Eluned Parrott: One of the priorities must be to tackle levels of overcrowding on our rail services in Wales. You will be aware that £13.2 million has been spent by the Welsh Government lengthening platforms at rail stations across the Valleys lines. Yet, in the last five years, no investment has been made to buy new rolling stock to provide those larger trains. Over the next couple of years, as electrification projects take place across the UK, releasing diesel rolling stock units, will the Welsh Government be bidding to get some of those diesel units to help tackle overcrowding while we are waiting for our own electrification project to begin?

Eluned Parrott: Mae’n rhaid mai un o’r  blaenoriaethau yw mynd i’r afael â lefelau gorlenwi ar ein gwasanaethau rheilffyrdd yng Nghymru. Byddwch yn ymwybodol bod £13.2 miliwn wedi ei wario gan Lywodraeth Cymru ar ymestyn platfformau mewn gorsafoedd rheilffyrdd ar draws rheilffyrdd y Cymoedd. Er hynny, yn y pum mlynedd diwethaf, ni fu unrhyw fuddsoddiad  mewn prynu cerbydau newydd i ddarparu’r trenau mwy sydd eu hangen. Dros y flwyddyn neu ddwy nesaf, wrth i brosiectau trydaneiddio ddigwydd ar draws y DU, gan ryddhau unedau cerbydau diesel, a fydd Llywodraeth Cymru yn gwneud cais i gael rhai o’r unedau diesel hynny i helpu i fynd i’r afael â gorlenwi tra byddwn yn aros am ein prosiect trydaneiddio ein hunain i ddechrau?

 

The First Minister: These are things that we are looking at. In the longer term, we know that the Wales and borders franchise will come to an end in 2018, if I remember rightly. We want to explore innovative possibilities in terms of that franchise being run in the future, but it means that we need to have sufficient control over the awarding of the franchise. We understand that the rail network is more and more heavily used, which is something to be welcomed. We are looking at ways to ensure that more rolling stock becomes available before electrification takes place.

Y Prif Weinidog: Mae’r rhain yn bethau yr ydym yn edrych arnynt. Yn y tymor hwy, rydym yn gwybod y bydd masnachfraint Cymru a’r gororau yn dod i ben yn 2018, os cofiaf yn iawn. Rydym yn awyddus i archwilio posibiliadau arloesol o ran rhedeg y fasnachfraint honno yn y dyfodol, ond mae’n golygu bod angen i ni gael rheolaeth ddigonol dros ddyfarnu’r fasnachfraint. Rydym yn deall bod mwy a mwy o ddefnydd yn cael ei wneud o’r rhwydwaith rheilffyrdd, ac mae hynny’n rhywbeth i’w groesawu. Rydym yn edrych ar ffyrdd o sicrhau bod rhagor o gerbydau yn dod ar gael cyn bod trydaneiddio’n digwydd.

 

Julie Morgan: With the electrification of the south Wales Valleys lines in the pipeline, would he agree that it is essential that there is a single passenger transport authority for the south-east region, with real powers on the lines of Manchester and Glasgow? Does he not think that it is essential that we start planning for that?

Julie Morgan: Gan fod trydaneiddio rheilffyrdd Cymoedd de Cymru ar y gweill, a fyddai’n cytuno ei bod yn hanfodol bod un awdurdod trafnidiaeth teithwyr yn gyfrifol am ranbarth y de-ddwyrain, gyda phwerau gwirioneddol tebyg i Fanceinion a Glasgow? Onid yw’n credu ei bod yn hanfodol ein bod yn dechrau cynllunio ar gyfer hynny?

 

The First Minister: There are a number of possibilities that are being explored at the moment. It is right to say that when the Valleys lines—in their greatest definition—are electrified, it will lead to an opportunity to create a proper south Wales metro network that will need to be properly integrated and branded. It would certainly need to be run as an integrated network. As to how that could be done, a transport authority would be one way of doing it, but we are looking at a number of options to ensure that an effective system is put in place once electrification takes place.

Y Prif Weinidog: Mae nifer o bosibiliadau sy’n cael eu harchwilio ar hyn o bryd. Mae’n iawn i ddweud, pan fydd rheilffyrdd y Cymoedd—o dan y diffiniad mwyaf eang— yn cael eu trydaneiddio, bydd yn arwain at gyfle i greu rhwydwaith metro priodol ar gyfer de Cymru y bydd angen ei integreiddio’n briodol a’i frandio. Byddai’n sicr angen iddo gael ei redeg fel rhwydwaith integredig. O ran sut y gellid gwneud hynny, byddai awdurdod trafnidiaeth yn un ffordd o’i wneud, ond rydym yn edrych ar nifer o opsiynau i sicrhau bod system effeithiol yn cael ei rhoi ar waith ar ôl i’r trydaneiddio ddigwydd.

 

Byron Davies: First Minister, I am sure that you are aware and fully briefed on the proposals to close junctions 40 and 41 of the M4 motorway. While I accept that there is a consultation period under way, constituents are extremely concerned about the effects that these proposals will have on motorists travelling west from Maesteg. Will you give me an assurance that your Government will not disadvantage the people of South Wales West by cutting them off from arterial roads without adequate alternative transport in place?

Byron Davies: Brif Weinidog, Rwyf yn siŵr eich bod yn ymwybodol ac wedi eich briffio’n llawn ar y cynigion i gau cyffyrdd 40 a 41 ar draffordd yr M4. Er fy mod yn derbyn bod cyfnod ymgynghori wedi cychwyn, mae etholwyr yn hynod o bryderus am effeithiau’r cynigion hyn ar fodurwyr sy’n teithio i’r gorllewin o Faesteg. A wnewch chi roi sicrwydd i mi na fydd eich Llywodraeth yn rhoi pobl Gorllewin De Cymru dan anfantais drwy eu torri i ffwrdd oddi wrth ffyrdd prifwythiennol heb fod trafnidiaeth ddigonol arall ar gael?

 

The First Minister: I am familiar with the junctions. The difficulty with that section of the M4 is that it was not built as a motorway. It was built as an A road, and is well below the standard of a motorway as it would be built now. The junctions are difficult because there is very little time for people to enter the motorway as they come off those junctions. A consultation is taking place on this, as the Member rightly says. In the longer term, consideration will need to be given as to how to improve the section of motorway between Margam and Earlswood, or Margam and Britton Ferry to be more exact, because we know that the road is below the standard that we would expect of a motorway in the modern day.

Y Prif Weinidog: Rwyf yn gyfarwydd â’r cyffyrdd. Yr anhawster gyda’r rhan honno o’r M4 yw nad adeiladwyd hi i fod yn draffordd. Cafodd ei hadeiladu fel ffordd A, ac mae ei safon yn llawer is nag unrhyw draffordd a fyddai’n cael ei hadeiladu heddiw. Mae’r cyffyrdd yn anodd gan mai prin iawn yw’r amser i bobl fynd ar y draffordd wrth iddynt ddod oddi ar y cyffyrdd hynny. Mae ymgynghoriad yn cael ei gynnal ar hyn, fel y soniwyd yn gywir gan yr Aelod. Yn y tymor hwy, bydd angen ystyried sut i wella’r darn o draffordd rhwng Margam ag Earlswood, neu Margam a Britton Ferry i fod yn fanwl gywir, oherwydd gwyddom fod safon y ffordd yn is na’r hyn y byddem yn ei ddisgwyl gan draffordd y dyddiau hyn.

Rhodri Glyn Thomas: Yn dilyn cwestiwn Julie Morgan i chi ynglŷn â rhwydwaith rheilffordd de Cymru, rydym ni fel plaid yn gefnogol iawn i’r rhwydwaith hwnnw ac wedi galw am drydaneiddio rhannau ohono. A wnewch chi ymrwymiad hefyd i roi ystyriaeth lawn i drydaneiddio’r rhwydwaith yng ngogledd Cymru yn ogystal ag yn ne Cymru, er mwyn sicrhau bod y rhwydwaith hwnnw hefyd yn cael y math o fuddiannau a ddaw o drydaneiddio?  

Rhodri Glyn Thomas: Following Julie Morgan’s question as regards the south Wales rail network, we as a party are very supportive of that network and have been calling for the electrification of parts of it. Will you also make a commitment that you are giving full consideration to the electrification of the network in north Wales, in addition to south Wales, in order to ensure that that network also receives the kinds of benefits that accrue from electrification?

Y Prif Weinidog: Byddem yn gefnogol o unrhyw fath o drydaneiddio. Mae’n bwysig dros ben nad yw’r gogledd yn cael ei adael ar ôl. Rwy’n gwybod bod yr Ysgrifennydd Gwladol yn gefnogol o hynny—efallai y byddem yn deall pam y byddai hynny’n wir—ac yn gefnogol o unrhyw gynlluniau i drydaneiddio’r rheilffordd rhwng Wrecsam a Bidston. Felly, mae’n bwysig sicrhau bod cynllun yn y dyfodol agos i drydaneiddio’r brif reilffordd o Crewe i Gaergybi.

The First Minister: We would be supportive of any electrification. It is very important that north Wales is not left behind. I know that the Secretary of State is supportive of that—we may understand why that is the case—and supportive of any plans to electrify the line between Wrexham and Bidston. So, it is important to ensure that there is a scheme in place in the near future to electrify the main line from Crewe to Holyhead.

The Record

Gwella Bywydau

Improving Lives

9. Andrew R.T. Davies: Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i wella bywydau trigolion Canol De Cymru. OAQ(4)0775(FM)

9. Andrew R.T. Davies: What steps is the Welsh Government taking to improve the lives of the residents of South Wales Central. OAQ(4)0775(FM)

The First Minister: The steps that we are taking are identified in the programme for government.

Y Prif Weinidog: Mae’r camau yr ydym yn eu cymryd wedi eu nodi yn y rhaglen ar gyfer llywodraethu.

 

Andrew R.T. Davies: Thank you, First Minister, for that answer. One of the key things that I have championed in this Chamber is the issue of fly-grazing. In fairness, your Deputy Minister brought forward a statement on fly-grazing the other week, and he talked of some measures that the Welsh Government had taken, but did not outline any of them. Could you outline what measures the Government has taken to address this significant anti-social behaviour that is blighting many people’s lives in South Wales Central, and in your constituency as well, because, to date, I have not been able to find any such measures?  

Andrew R.T. Davies: Diolch, Brif Weinidog, am yr ateb yna. Un o’r pethau allweddol yr wyf wedi ei hyrwyddo yn y Siambr hon yw’r broblem o bori anghyfreithlon. I fod yn deg, dygwyd ymlaen ddatganiad gan eich Dirprwy Weinidog ar bori anghyfreithlon yr wythnos o’r blaen, a soniodd am rai mesurau yr oedd Llywodraeth Cymru wedi eu cymryd, ond ni wnaeth amlinellu unrhyw un ohonynt. A allech chi amlinellu pa gamau y mae’r Llywodraeth wedi’u cymryd i fynd i’r afael â’r ymddygiad gwrth-gymdeithasol sylweddol hwn sy’n difetha bywydau llawer o bobl yng Nghanol De Cymru, ac yn eich etholaeth yn ogystal, oherwydd, hyd yma, nid wyf wedi gallu dod o hyd i unrhyw fesurau o’r fath ? 

 

The First Minister: The Member will know the problems; it is certainly the case that horses are straying into the cemetery where my mother is buried, to the extent that the gates have had to be closed, which is gravely upsetting to all those people who have relatives buried there. There is sufficient legislation; enforcing it is the problem. That said, we are looking at items of legislation at the moment to see if they can be improved in the future. Some of the legislation is specific to the old preserved counties, such as the Mid Glamorgan Act and so on, but I know that the Deputy Minister is actively considering whether legislative changes can be made to ease enforcement in relation to what is becoming a problem in a wider area than Bridgend. As the Member knows, Cardiff Airport has been affected, as have communities in the Vale of Glamorgan, by stray horses that are rounded up, but somehow a number of those horses end up straying once again. I know that the police have also been looking at some of the complaints made by residents.

Y Prif Weinidog: Bydd yr Aelod yn ymwybodol o’r problemau; mae’n sicr yn wir bod ceffylau yn crwydro i mewn i’r fynwent lle mae fy mam wedi ei chladdu, i’r graddau bod y giatiau wedi gorfod cael eu cau, sy’n  peri gofid difrifol i’r holl bobl hynny sydd â pherthnasau wedi’u claddu yno. Mae’r ddeddfwriaeth yn ddigonol; ei gorfodi yw’r broblem. Wedi dweud hynny, rydym yn edrych ar eitemau o ddeddfwriaeth ar hyn o bryd i weld a oes modd eu gwella yn y dyfodol. Mae rhan o’r ddeddfwriaeth yn benodol ar gyfer yr hen siroedd cadwedig, megis Deddf Morgannwg Ganol ac yn y blaen, ond gwn fod y Dirprwy Weinidog wrthi’n ystyried a oes modd gwneud newidiadau deddfwriaethol i wneud gorfodi’n haws ynglŷn â rhywbeth sy’n dod yn broblem mewn ardal ehangach na Phen-y-bont ar Ogwr. Fel y mae’r Aelod yn gwybod, mae Maes Awyr Caerdydd wedi ei effeithio, fel y mae cymunedau ym Mro Morgannwg, gan geffylau crwydr sy’n cael eu corlannu, ond rhywsut mae nifer o’r ceffylau hynny’n crwydro unwaith eto yn y pen draw. Gwn fod yr heddlu hefyd wedi bod yn edrych ar rai o’r cwynion a wnaed gan drigolion.

 

Christine Chapman: First Minister, we know that cyber-bullying has a massively detrimental impact on the lives of young people in South Wales Central and across Wales. Estimates suggest that anything from a fifth to a third of young people have been victims of this. I know that the Minister for education recently outlined the Welsh Government’s approach to tackling this subject, but during Anti-Bullying Week will you place on record your commitment to reducing the number of young people affected by cyber-bullying and ensuring that improving the lives of victims is at the centre of your Government’s strategy?

Christine Chapman: Brif Weinidog, rydym yn gwybod bod seiber-fwlio yn cael effaith aruthrol niweidiol ar fywydau pobl ifanc yng Nghanol De Cymru ac ar draws Cymru. Mae amcangyfrifon yn awgrymu bod unrhyw beth o bumed rhan i draean o bobl ifanc wedi dioddef o hyn. Gwn fod y Gweinidog addysg wedi amlinellu’n ddiweddar ymagwedd Llywodraeth Cymru i fynd i’r afael â’r pwnc hwn, ond yn ystod Wythnos Gwrth-fwlio, a wnewch chi osod ar gofnod eich ymrwymiad i leihau nifer y bobl ifanc yr effeithir arnynt gan seiber-fwlio a sicrhau bod gwella bywydau dioddefwyr wrth wraidd strategaeth eich Llywodraeth?

 

The First Minister: Bullying of any kind is totally unacceptable. In October last year, we published 'Respecting Others’, a suite of comprehensive guidance to help schools and local authorities to prevent, respond to and record incidents of cyber-bullying. In addition, we have implemented the national school-based counselling strategy and the Meic helpline to help and support those who have been affected by cyber-bullying.

Y Prif Weinidog: Mae bwlio o unrhyw fath yn gwbl annerbyniol. Ym mis Hydref y llynedd, fe wnaethom gyhoeddi 'Parchu Eraill’, sef cyfres o ganllawiau cynhwysfawr i helpu ysgolion ac awdurdodau lleol i atal, ymateb i, a chofnodi achosion o seiber-fwlio. Yn ogystal, rydym wedi gweithredu strategaeth cwnsela genedlaethol wedi’i seilio mewn ysgolion, a llinell gymorth Meic i helpu a chefnogi’r rhai hynny sydd wedi eu heffeithio gan seiber-fwlio.

  

Leanne Wood: First Minister, giving young people the skills to make them attractive employees would significantly increase the quality of life of many people living in my region. The Party of Wales has put forward the idea of establishing a green construction skills college, initially within the Universities Heads of the Valleys Institute, but with a remit to provide trainers and courses to develop approaches to green skills that will equip local people with the skills that they need for future employment in the green industries. Do you agree that a green skills construction college would give young people those skills and, more importantly, the hope and motivation that they need to find employment to improve the quality of their lives?

Leanne Wood: Brif Weinidog, byddai rhoi y sgiliau i bobl ifanc i’w gwneud yn weithwyr cyflog deniadol yn gwella ansawdd bywyd yn sylweddol i lawer o bobl sy’n byw yn fy rhanbarth i. Mae Plaid Cymru wedi cyflwyno’r syniad o sefydlu coleg sgiliau adeiladu gwyrdd, yn Athrofa Prifysgolion Blaenau’r Cymoedd i ddechrau, ond gyda chylch gwaith i ddarparu hyfforddwyr a chyrsiau i ddatblygu agweddau ar sgiliau gwyrdd a fydd yn arfogi pobl leol gyda’r sgiliau y maent eu hangen ar gyfer cyflogaeth yn y dyfodol yn y diwydiannau gwyrdd. A ydych chi’n cytuno y byddai coleg adeiladu gwyrdd yn rhoi’r sgiliau hynny i bobl ifanc  ac, yn bwysicach, y gobaith a’r cymhelliant sydd eu hangen arnynt i ddod o hyd i waith i wella ansawdd eu bywydau?

2.15 p.m.

The First Minister: I would hope that those skills are woven through the course provision of a number of different colleges. If there was just one college, the question then would be where it should be located, and it would be inaccessible to many parts of Wales if located in one place. It is better, to my mind, to ensure—in fairness, colleges are doing this—that colleges are providing a suite of different skills to people in different parts of Wales in order for them to be able to meet the challenges of having the right skills that will be needed in future. I have been to colleges across Wales that are looking very carefully at this and are looking to provide green construction skills, as the Member calls them, in the future. I think that is probably the best way of ensuring that the provision covers as much of Wales as possible.

Y Prif Weinidog: Byddwn yn gobeithio bod y sgiliau hynny wedi eu gwau trwy ddarpariaeth cyrsiau mewn nifer o wahanol golegau. Pe na byddai dim ond un coleg, y cwestiwn wedyn fyddai lle y dylid ei leoli, a byddai’n anhygyrch i sawl rhan o Gymru, pe byddai’n cael ei leoli mewn un man. Mae’n well, yn fy marn i, i sicrhau——ac i fod yn deg, mae colegau yn gwneud hyn—bod colegau yn darparu cyfres o wahanol sgiliau i bobl mewn gwahanol rannau o Gymru er mwyn iddynt allu wynebu’r her o gael y sgiliau cywir y bydd eu hangen yn y dyfodol. Rwyf wedi bod mewn colegau ar draws Cymru sydd yn edrych yn ofalus iawn ar hyn ac yn ystyried darparu sgiliau adeiladu gwyrdd, fel y mae’r Aelod yn eu galw, yn y dyfodol. Credaf mai dyma’r ffordd orau o sicrhau bod y ddarpariaeth yn cwmpasu cymaint o Gymru ag y bo modd.

 

Jenny Rathbone: We have learned this week that people on low incomes, suffering from rising prices, frozen wages and cuts in benefits, are cutting back on fruit and vegetables and instead are going for cheaper, very high-fat processed foods. Would the First Minister agree that the Tory medicine of unfair cuts for the poorest people is a recipe for a heart attack, not economy recovery? What can the Welsh Government do to combat this nutritional crisis?

Jenny Rathbone: Rydym wedi dysgu yr wythnos hon bod pobl ar incwm isel, sy’n dioddef o brisiau’n codi, cyflogau wedi’u rhewi a thoriadau mewn budd-daliadau, yn torri yn ôl ar ffrwythau a llysiau ac yn hytrach yn prynu bwydydd rhatach wedi’u prosesu, sydd â llawer iawn o fraster ynddynt. A fyddai’r Prif Weinidog yn cytuno bod meddyginiaeth y Torïaid o doriadau  annheg ar gyfer y bobl dlotaf yn rysáit ar gyfer trawiad ar y galon yn hytrach nag adferiad economaidd? Beth all Llywodraeth Cymru ei wneud i frwydro yn erbyn yr argyfwng hwn mewn maeth?

 

The First Minister: The Tory medicine is not very nutritious, as we know. One of the things that we are doing is ensuring that free breakfasts are enshrined in law to make sure that nutrition is available to children as they arrive in school. Also, under 'Appetite for Life’, we have been working towards implementing more stringent food and nutrition standards in school. Next year, new statutory standards will be introduced in respect of food and drink provided throughout the school day.

Y Prif Weinidog: Nid yw meddyginiaeth y Torïaid yn faethlon iawn, fel y gwyddom. Un o’r pethau yr ydym yn ei wneud yw sicrhau bod brecwastau am ddim yn cael eu hymgorffori yn y gyfraith i wneud yn siŵr bod maeth ar gael i blant wrth iddynt gyrraedd yr ysgol. Hefyd, o dan 'Blas am Oes’, rydym wedi bod yn gweithio tuag at weithredu safonau bwyd a maeth mwy llym yn yr ysgolion. Y flwyddyn nesaf, bydd safonau statudol newydd yn cael eu cyflwyno ar gyfer bwyd a diod a ddarperir trwy gydol y diwrnod ysgol.

Diogelwch ar y Ffyrdd

Road Safety

10. Rebecca Evans: A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am yr ymdrechion i wella diogelwch ar y ffyrdd yng Nghymru. OAQ(4)0779(FM)

10. Rebecca Evans: Will the First Minister make a statement on efforts to improve road safety in Wales. OAQ(4)0779(FM)

The First Minister: We provide substantial funding to support road safety improvements. We know that significant improvements have been made in recent years. We are currently consulting on the road safety delivery plan, which sets out our approach to road safety leading up to 2020.

Y Prif Weinidog: Yr ydym yn darparu cyllid sylweddol i gefnogi gwelliannau diogelwch ar y ffyrdd. Rydym yn gwybod bod gwelliannau sylweddol wedi’u gwneud yn y blynyddoedd diweddar. Rydym wrthi’n ymgynghori ar hyn o bryd ar y cynllun cyflawni diogelwch ar y ffyrdd, sy’n nodi ein hymagwedd tuag at ddiogelwch ar y ffyrdd hyd at 2020.

 

Rebecca Evans: Thank you for that answer, First Minister. The recent cycling accidents sustained by Mark Cavendish, Bradley Wiggins and Shane Sutton have brought into focus the safety of road cycling in Wales. At the same time, a new survey from Brake shows that 43% of children aged seven to 11 have been hit or nearly hit by a vehicle, and another 50% are fearful of that taking place. What is the Welsh Government doing to ensure that children can cycle safely and confidently on Welsh roads?

Rebecca Evans: Diolch am yr ateb yna, Brif Weinidog. Mae’r damweiniau beicio a ddioddefwyd gan Mark Cavendish, Bradley Wiggins a Shane Sutton yn ddiweddar wedi tynnu sylw at ddiogelwch beicio ar y ffyrdd yng Nghymru. Ar yr un pryd, mae arolwg newydd gan Brake yn dangos bod 43% o blant rhwng saith ac 11 oed wedi eu bwrw neu bron wedi eu bwrw gan gerbyd, a bod 50% arall yn ofni i hynny ddigwydd. Beth y mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i sicrhau bod plant yn gallu beicio’n ddiogel ac yn hyderus ar ffyrdd Cymru?

 

The First Minister: I have to be mischievous and remind the Chamber that, among the wild fringes of the Conservative party, there is a proposal to grub up cycle tracks, if I remember rightly. We are bringing forward an active travel Bill early next year, which will be aimed at making it safer for people to walk and cycle more often and, of course, we have introduced national standards for cycle training into Wales.

Y Prif Weinidog: Mae’n rhaid i mi fod yn ddrygionus ac atgoffa’r Siambr fod, ymhlith cyrion gwyllt y blaid Geidwadol, cynnig i waredu llwybrau beicio, os cofiaf yn iawn. Rydym yn dwyn ymlaen Bil teithio byw yn gynnar y flwyddyn nesaf, a fydd â’r nod o’i gwneud yn fwy diogel i bobl gerdded a beicio yn amlach ac, wrth gwrs, rydym wedi cyflwyno safonau cenedlaethol ar gyfer hyfforddiant beicio i Gymru.

 

Russell George: I bring to the First Minister’s attention ongoing speed concerns following the construction of the new bypass at Four Crosses and also concerns in relation to safety at two junctions near Arddleen. The speed review on the section of the A483 is not due to be completed until 2014. Will the First Minister consider prioritising the speed review at this location?

Russell George: Rwyf am  ddod â phryderon ynglŷn â chyflymder parhaus yn dilyn y gwaith o adeiladu ffordd osgoi newydd yn Four Crosses at sylw’r Prif Weinidog, a hefyd pryderon yn ymwneud â diogelwch ar ddwy gyffordd ger yr Ardd-lin. Nid yw’r arolygiad cyflymder ar y rhan o’r A483 i fod i gael ei gwblhau tan 2014. A wnaiff y Prif Weinidog ystyried blaenoriaethu’r adolygiad cyflymder yn y lleoliad hwn?

 

The First Minister: Yes. The Member will be aware of the work that has been done on the bypass. He has indicated that there is a problem there. I will ask the Minister to write to him with more details as to how this might be addressed.

Y Prif Weinidog: Gwnaf. Bydd yr Aelod yn ymwybodol o’r gwaith sydd wedi’i wneud ar y ffordd osgoi. Mae wedi nodi bod problem yno. Byddaf yn gofyn i’r Gweinidog ysgrifennu ato gyda rhagor o fanylion ynghylch sut y gellid mynd i’r afael â hyn.

Llyr Huws Gruffydd: Bythefnos yn ôl, Brif Weinidog, fe godais gyda’ch Gweinidog trafnidiaeth bryderon ynglŷn â throfa Maes Gamedd ar yr A494 rhwng Corwen a Rhuthun. Ddyddiau yn gynharach, roedd dwy ddamwain wedi bod yno a’r ffordd ar gau am ran helaethaf o’r dydd. Nos Sadwrn yma, bu damwain ddifrifol arall ar y safle, lle anafwyd tri pherson. Yn ôl yr hyn rwy’n ei ddeall, mae un ohonynt ag anafiadau difrifol i’w gefn. Felly, a wnewch chi drafod ar fyrder â’ch Gweinidog beth all eich Llywodraeth ei wneud i wella diogelwch ar y drofa honno cyn inni weld damwain angheuol yn digwydd?

Llyr Huws Gruffydd: A fortnight ago, First Minister, I raised with your Minister for transport concerns about the Maes Gamedd junction on the A494 between Corwen and Rhuthin. A few days earlier, there had been two accidents there and the road had been closed for most of the day. This Saturday, there was another serious accident at the site in which three people were injured. As I understand it, one of them has serious back injuries. Will you, therefore, discuss with your Minister as a matter of urgency what your Government can do to improve safety at that junction before we see a life-threatening accident?

Y Prif Weinidog: Byddwn yn edrych ar hynny a bydd y Gweinidog yn ysgrifennu at yr Aelod gyda mwy o fanylion am yr hyn y gellir ei wneud er mwyn sicrhau mwy o ddiogelwch ar y ffordd.

The First Minister: We will look at that and the Minister will write to the Member with more details about what can be done to ensure greater safety on the road.

The Presiding Officer: Question 11 was grouped with question 7, so we now move to question 12.

Y Llywydd: Mae cwestiwn 11 wedi ei gyfuno gyda chwestiwn 7, felly symudwn yn awr at gwestiwn 12.

Gofal Plant yn y Blynyddoedd Cynnar

Early-years Childcare

12. Christine Chapman: A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am ddarpariaeth gofal plant yn y blynyddoedd cynnar yng Nghymru. OAQ(4)0770(FM)

12. Christine Chapman: Will the First Minister make a statement on the provision of early years childcare in Wales. OAQ(4)0770(FM)

The First Minister: Yes. We continue to invest in early years childcare through key programmes such as Flying Start. Our commitment is to promote accessible, affordable and high-quality childcare across Wales.

Y Prif Weinidog: Gwnaf .Rydym yn parhau i fuddsoddi mewn gofal plant yn y blynyddoedd cynnar drwy raglenni allweddol fel Dechrau’n Deg. Ein hymrwymiad yw hyrwyddo gofal plant hygyrch, fforddiadwy ac o ansawdd uchel ledled Cymru.

Christine Chapman: Thank you for that answer, First Minister. You will be aware that the Nutbrown review recently made a series of recommendations to the UK Government on boosting the qualifications of childcare professionals in England. We know that, in Wales, 52% of the early years workforce is qualified to NVQ level 3, with only 4% qualified to level 4 and above, compared to 60% in other countries. What assessment has been made of the demand and supply of higher-level qualifications for childcare practitioners in Wales and what steps are you currently taking to promote and encourage practitioners to work towards a graduate-level qualification?

Christine Chapman: Diolch i chi am yr ateb yna, Brif Weinidog. Byddwch yn ymwybodol bod adolygiad Nutbrown yn ddiweddar wedi gwneud cyfres o argymhellion i Lywodraeth y DU ar hybu cymwysterau gweithwyr proffesiynol gofal plant yn Lloegr. Rydym yn gwybod bod 52% o weithlu’r blynyddoedd cynnar yng Nghymru wedi cymhwyso i NVQ lefel 3, gyda dim ond 4% wedi cymhwyso i lefel 4 neu uwch, o’i gymharu â 60% mewn gwledydd eraill. Pa asesiad sydd wedi’i wneud o’r galw a’r cyflenwad o gymwysterau lefel uwch ar gyfer ymarferwyr gofal plant yng Nghymru a pha gamau yr ydych yn eu cymryd ar hyn o bryd i hyrwyddo ac annog ymarferwyr i weithio tuag at gymhwyster lefel gradd?

 

The First Minister: We have surveyed the full range of qualifications held by childcare practitioners in Wales, and we have commissioned the Care Council for Wales to pilot and explore access to higher level qualifications for childcare practitioners. That includes developing a continuous professional development framework and extension units to support progression into higher education and, potentially, identifying higher level qualification options for Flying Start settings.

Y Prif Weinidog: Rydym wedi cynnal arolwg o’r ystod lawn o gymwysterau sydd gan ymarferwyr gofal plant yng Nghymru, ac rydym wedi comisiynu Cyngor Gofal Cymru i gynnal cynllun arbrawf ac archwilio mynediad at gymwysterau lefel uwch ar gyfer ymarferwyr gofal plant. Mae hynny’n cynnwys datblygu fframwaith datblygiad proffesiynol parhaus ac unedau ymestyn i gefnogi dilyniant i addysg uwch ac, o bosibl, nodi opsiynau cymwysterau lefel uwch ar gyfer lleoliadau Dechrau’n Deg.

 

Darren Millar: One of the ways that you can improve the quality of early years childcare in Wales is through membership of professional bodies and organisations such as the National Day Nurseries Association—its headquarters is in Ruthin in my constituency. What work is the Welsh Government doing to promote membership of organisations such as the National Day Nurseries Association to ensure that there is good practice in all of our nurseries across Wales?

Darren Millar: Un o’r ffyrdd y gallwch wella ansawdd gofal plant yn y blynyddoedd cynnar yng Nghymru yw drwy aelodaeth o gyrff a sefydliadau proffesiynol fel  Cymdeithas Genedlaethol Meithrinfeydd Dydd— sydd â’i phencadlys yn Rhuthun yn fy etholaeth i. Pa waith y mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i hyrwyddo aelodaeth o sefydliadau megis Cymdeithas Genedlaethol Meithrinfeydd Dydd i sicrhau y ceir arfer da yn ein holl feithrinfeydd ledled Cymru?

 

The First Minister: We would always encourage any practitioners in any field to join the appropriate professional association. That will inevitably provide a benchmark for their abilities and commitment. It also helps to provide the public with a better understanding of the nature of childcare provided by an individual or organisations and provides a certain level of comfort, given that they would be members of an organisation that is widely recognised.

Y Prif Weinidog: Byddem bob amser yn annog unrhyw ymarferwyr mewn unrhyw faes i ymuno â’r gymdeithas broffesiynol briodol. Bydd hynny yn anochel yn darparu meincnod ar gyfer eu galluoedd a’u hymroddiad. Mae hefyd yn helpu i ddarparu gwell dealltwriaeth i’r cyhoedd o natur gofal plant a ddarperir gan unigolyn neu sefydliad ac mae hefyd yn darparu lefel benodol o fodlonrwydd, o ystyried y byddent yn aelodau o sefydliad sy’n cael ei gydnabod yn eang.

 

Simon Thomas: First Minister, a report last year by the Institute for Public Policy Research found that the provision of universal childcare for pre-school-age children would pay for itself, because there would be a net return of £20,000 over four years through the tax revenue of mothers returning to work. Do examples like that not show the positive things that could happen in Wales were we to gain tax powers, as recommended by the Silk commission, and will you use the funding of childcare as a positive example of how we could campaign in a referendum on gaining such tax powers?

Simon Thomas: Brif Weinidog, canfu adroddiad y llynedd gan y Sefydliad Ymchwil Polisi Cyhoeddus y byddai darparu gofal plant cyffredinol ar gyfer plant cyn oed ysgol yn talu amdano’i hun, oherwydd y byddai adenillion net o £20,000 dros bedair blynedd trwy refeniw treth mamau’n dychwelyd i’r gwaith. Onid yw enghreifftiau fel hyn yn dangos y pethau cadarnhaol a allai ddigwydd yng Nghymru pe byddai gennym  bwerau trethu, fel yr argymhellwyd gan gomisiwn Silk, ac a wnewch chi ddefnyddio ariannu gofal plant fel enghraifft gadarnhaol o sut y gallem ymgyrchu mewn refferendwm ar ennill pwerau trethu o’r fath?

 

The First Minister: We are now into the realms of discussing what might be done with tax powers in Wales. As the Member knows, the view that I have taken is that we must sort out the issue of fair funding first, followed by a referendum, in order to move on to tax-varying powers. Tax-varying powers are not inappropriate for Wales at any time—of course not—but those steps need to be taken first, to my mind, before further consideration is given to the devolution of income tax, partially or wholly.

Y Prif Weinidog: Yr ydym yn awr wedi symud i feysydd trafod beth allai gael ei wneud gyda phwerau trethu yng Nghymru. Fel y mae’r Aelod yn gwybod, fy marn i yw bod yn rhaid i ni ddatrys y mater o ariannu teg yn gyntaf, gan ddilyn hynny â refferendwm, er mwyn symud ymlaen at bwerau amrywio trethi. Nid yw pwerau amrywio trethi yn amhriodol ar gyfer Cymru ar unrhyw adeg—wrth gwrs nad ydynt— ond mae’n rhaid cymryd y camau hynny’n gyntaf, yn fy marn i, cyn i ystyriaeth bellach gael ei rhoi i ddatganoli treth incwm, yn rhannol neu’n gyfan gwbl.

 

The Presiding Officer: Question 13, OAQ(4)0780(FM), has been withdrawn.

Y Llywydd: Tynnwyd cwestiwn 13, OAQ (4) 0780 (FM), yn ôl.

Troseddau Casineb

Hate Crime

14. Lindsay Whittle: Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i leihau’r achosion o droseddau casineb yn erbyn pobl yng Nghymru gydag anableddau corfforol. OAQ(4)0771(FM)

14. Lindsay Whittle: What action is the Welsh Government taking to reduce the incidence of hate crime against people in Wales with physical disabilities. OAQ(4)0771(FM)

The First Minister: We are developing a framework for action on hate crime in partnership with statutory and third sector organisations.

Y Prif Weinidog: Yr ydym yn datblygu fframwaith ar gyfer gweithredu ar droseddau casineb mewn partneriaeth â sefydliadau statudol a rhai yn y trydydd sector.

 

Lindsay Whittle: Thank you for your answer, First Minister. Many incidents of hate crime occur among tenants in social housing, and the victims are often bullied in their home, where they should feel safest. To what extent is the Welsh Government engaging with social landlords to address this problem, please?

Lindsay Whittle: Diolch i chi am eich ateb, Brif Weinidog. Mae llawer o ddigwyddiadau o droseddau casineb yn digwydd ymhlith tenantiaid mewn tai cymdeithasol, ac mae’r dioddefwyr yn cael eu bwlio yn aml yn eu cartrefi, lle y dylent deimlo fwyaf diogel. I ba raddau y mae Llywodraeth Cymru yn ymgysylltu â landlordiaid cymdeithasol i fynd i’r afael â’r broblem hon, os gwelwch yn dda?

 

The First Minister: Our immediate priority is to consult on and implement the framework for action on independent living for disabled people. I think that this will deliver positive gains for disabled people. The focus has to be on strengthening the voice of disabled people, so that they have greater choice of and control over the services that they receive. In terms of any crimes that are committed in a social care setting against disabled people, those are matters that we would expect to be dealt with by the Care and Social Services Inspectorate Wales and, ultimately, by the police.

Y Prif Weinidog: Ein blaenoriaeth gyntaf yw ymgynghori ar y fframwaith gweithredu ar gyfer byw’n annibynnol i bobl anabl’ a’i roi ar waith. Credaf y bydd hyn yn sicrhau gwelliannau cadarnhaol ar gyfer pobl anabl. Mae’n rhaid i’r pwyslais fod ar gryfhau llais pobl anabl, fel bod ganddynt fwy o ddewis a mwy o reolaeth dros y gwasanaethau y maent yn eu derbyn. O ran unrhyw droseddau sy’n cael eu cyflawni mewn lleoliadau gofal cymdeithasol yn erbyn pobl anabl, mae’r rhain yn faterion y byddem yn disgwyl i Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru ymdrin â hwy ac, yn y pen draw, yr heddlu.

 

Rebecca Evans: One in 20 children has a moderate or severe disability, and a quarter of them have been attacked physically or sexually, abused emotionally or neglected. Offenders often live near to the victim and are sometimes thought of as friends, because they befriend the child or young person with a disability in order to take advantage of them. What steps are your Government taking to safeguard disabled children against this kind of crime?

Rebecca Evans: Mae gan un o bob 20 o blant anabledd cymedrol neu ddifrifol, ac mae chwarter ohonynt wedi dioddef ymosodiad corfforol neu rywiol, wedi’u cam-drin yn emosiynol neu eu hesgeuluso. Mae troseddwyr yn aml yn byw yn agos i’r dioddefwr ac edrychir arnynt weithiau fel ffrindiau, oherwydd eu bod yn gwneud ffrindiau â’r plentyn neu’r person ifanc ag anabledd er mwyn cymryd mantais arnynt. Pa gamau y mae eich Llywodraeth yn eu cymryd i ddiogelu plant anabl yn erbyn y math hwn o drosedd?

 

The First Minister: We published 'Safeguarding Children: Working Together Under the Children Act 2004’, which clearly sets out how local authorities and other agencies must co-operate to safeguard and promote the welfare of children. It also provides specific advice on safeguarding disabled children who might be at risk of, or who have suffered, abuse, and the increased vigilance that needs to exist to protect this particularly vulnerable group of children. So, the guidance does already exist.

Y Prif Weinidog: Cyhoeddwyd 'Diogelu Plant: Gweithio gyda’n Gilydd o dan Ddeddf Plant 2004’ gennym, sy’n nodi’n glir sut y mae’n rhaid i awdurdodau lleol ac asiantaethau eraill gydweithio i ddiogelu a hyrwyddo lles plant. Mae hefyd yn darparu cyngor penodol ar ddiogelu plant anabl a allai fod mewn perygl, neu sydd wedi dioddef, camdriniaeth, a’r gwyliadwriaeth gynyddol sydd ei hangen i amddiffyn y grŵp hwn o blant sy’n arbennig o agored i niwed. Felly, mae’r canllawiau’n bodoli eisoes.

Angela Burns: A number of the people who get bullied in this way are in statutory placements in care homes. Can you give me a brief update, even if it is by letter, as to what you are going to do to encourage whistleblowers and to protect whistleblowers who bring forward things that they see, where people with disabilities are severely bullied? Your Minister for equality responded to my short debate on whistleblowing with a list of what the Government will do. To my knowledge, none of it has actually happened yet.

Angela Burns: Mae llawer o’r bobl sy’n cael eu bwlio yn y modd hwn mewn lleoliadau statudol mewn cartrefi gofal. A allwch chi roi i mi diweddariad byr, hyd yn oed trwy lythyr, o’r hyn yr ydych yn mynd i’w wneud i annog chwythwyr chwiban ac i ddiogelu chwythwyr chwiban sy’n hysbysu am bethau y maent yn eu gweld, pan fo pobl ag anableddau yn cael eu bwlio yn ddifrifol? Ymatebodd eich Gweinidog dros gydraddoldeb i fy nadl fer ar chwythu’r chwiban gyda rhestr o’r hyn y bydd y Llywodraeth yn ei wneud. Hyd y gwn i, nid oes dim o hyn mewn gwirionedd wedi digwydd hyd yma.

 

The First Minister: We know that hate crime is under-reported. The framework for action that I have already mentioned will examine how to improve rates of reporting, and, as part of that consideration, consideration will be given to how to provide greater protection for whistleblowers.

Y Prif Weinidog: Gwyddom fod diffyg hysbysu am droseddau casineb. Bydd y fframwaith ar gyfer gweithredu yr wyf eisoes wedi ei grybwyll yn archwilio ffyrdd o wella cyfraddau hysbysu, ac, yn rhan o’r ystyriaeth honno, bydd ystyriaeth yn cael ei rhoi i sut i ddarparu mwy o ddiogelwch ar gyfer datgelwyr camarfer.

Cwestiwn Brys
Urgent Question

Gwasanaethau Cymdeithasol i Blant yng Nghastell-nedd Port Talbot
Neath Port Talbot Children’s Social Services

The Record

The Presiding Officer: I have accepted an urgent question under Standing Order No. 12.66, and I call on Peter Black to ask the urgent question.

Y Llywydd: Rwyf wedi derbyn cwestiwn brys o dan Reol Sefydlog Rhif 12.66, a galwaf ar Peter Black i ofyn y cwestiwn brys.

Peter Black: Yn dilyn Datganiad Ysgrifenedig y Dirprwy Weinidog, pa gefnogaeth bydd y Gweinidog yn ei rhoi i Gyngor Castell-nedd Port Talbot i sicrhau bod gwasanaethau cymdeithasol i blant yn yr awdurdod hwnnw yn gwella. EAQ(4)0210(HSS)

Peter Black: Further to the Deputy Minister’s Written Statement, what support will the Minister give to Neath Port Talbot Council to ensure that children’s social services improve in the authority. EAQ(4)0210(HSS)

The Deputy Minister for Children and Social Services (Gwenda Thomas): The use of the serious concern protocol by the Care and Social Services Inspectorate Wales is a very serious matter. I am not prepared for services for children to fall below acceptable standards. The action taken by the chief inspector is designed specifically as a driver that will support and help improve the authority at this stage.

Y Dirprwy Weinidog Plant a Gwasanaethau Cymdeithasol (Gwenda Thomas): Mae’r defnydd o’r protocol pryder difrifol gan Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru yn fater difrifol iawn. Nid wyf yn barod i wasanaethau i blant ddisgyn islaw safonau derbyniol. Mae’r camau a gymerwyd gan y prif arolygydd wedi’u bwriadu’n benodol fel sbardun a fydd yn cefnogi ac yn helpu i wella’r awdurdod ar hyn o bryd.

 

Peter Black: Thank you for that answer, Deputy Minister. I welcome your resolve in this matter. The inspector’s report identifies that the lean systems model of service delivery, which was rolled across the children services in 2011, has led to some inconsistent and, in some cases, unsafe practice. There was, of course, substantial Welsh Government investment in that system, so what discussions have you had with the Minister for finance on the appropriateness of this roll-out and how it was evaluated prior to approval?

Peter Black: Diolch am ateb hwnnw, Ddirprwy Weinidog. Croesawaf eich penderfyniad yn y mater hwn. Mae adroddiad yr arolygydd yn nodi bod y model systemau darbodus o ddarparu gwasanaeth, a gyflwynwyd ar draws y gwasanaethau i blant yn 2011, wedi arwain at rywfaint o arfer anghyson ac, mewn rhai achosion, arfer anniogel. Cafwyd buddsoddiad sylweddol gan Lywodraeth Cymru yn y system honno, wrth gwrs, felly pa drafodaethau yr ydych wedi’u cael gyda’r Gweinidog cyllid ynglŷn â pha mor briodol oedd cyflwyno’r system hon a sut y cafodd ei gwerthuso cyn ei chymeradwyo?

 

Secondly, Deputy Minister, this is the third report in two years, showing little real improvement and still concluding that children services in Neath Port Talbot were engaging in unsafe practice. How will this time be different? What extra support will come to the authority as a result of this protocol?

Yn ail, Ddirprwy Weinidog, dyma’r trydydd adroddiad mewn dwy flynedd. Nid oedd yn dangos fawr o welliant go iawn ac roedd yn dal i ddod i’r casgliad bod ymarfer anniogel i’w gael yn y gwasanaethau i blant yng Nghastell-nedd Port Talbot. Sut y bydd pethau’n wahanol y tro hwn? Pa gymorth ychwanegol a roddir i’r awdurdod o ganlyniad i’r protocol hwn?

 

Gwenda Thomas: Thank you for those questions. The inspectorate has raised issues about the processes in place in Neath Port Talbot to manage children’s cases. The authority undertook a review of those processes using a lean systems approach during 2010. That work was partially supported by an invest-to-save repayment grant from the Welsh Government. An academic evaluation of Neath Port Talbot County Borough Council’s systems review of children and young people services was undertaken by Swansea University and a report published in October 2011. The authority has complied with the financial requirements of the funding and has reimbursed the Welsh Government for the investment to date as required. While the authority is subject to monitoring it will receive support and challenge from the inspectorate. I take your point that the inspectorate has been working with Neath Port Talbot County Borough Council quite intensively in the last two years. I have already said that I will not tolerate unacceptable standards. The authority will now receive support from CSSIW, as I have said, and it will report to me on a quarterly basis. There will also be a re-inspection of the authority in November 2013, and, if things are not right by then, I will not hesitate to take further action.

Gwenda Thomas: Diolch am y cwestiynau hynny. Mae’r arolygiaeth wedi codi materion ynglŷn â’r prosesau sydd ar waith yng Nghastell-nedd Port Talbot i reoli achosion plant. Cynhaliodd yr awdurdod adolygiad o’r prosesau hynny gan ddefnyddio dull systemau darbodus yn ystod 2010. Cefnogwyd y gwaith hwnnw yn rhannol gan grant buddsoddi-i-arbed gan Lywodraeth Cymru yr oedd gofyn ei ad-dalu. Cynhaliodd Prifysgol Abertawe werthusiad academaidd o adolygiad Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot o’i systemau gwasanaethau plant a phobl ifanc, a chyhoeddwyd adroddiad ym mis Hydref 2011. Mae’r awdurdod wedi cydymffurfio â’r gofynion ariannol a oedd ynghlwm wrth y grant ac wedi ad-dalu’r buddsoddiad i Lywodraeth Cymru hyd yn hyn yn ôl y gofyn. Tra bo’r awdurdod yn destun monitro, bydd yn derbyn cefnogaeth a her gan yr arolygiaeth. Rwyf yn derbyn eich pwynt bod yr arolygiaeth wedi bod yn gweithio gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot yn gymharol ddwys yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf. Rwyf eisoes wedi dweud na fyddaf yn goddef safonau annerbyniol. Bydd yr awdurdod yn awr yn derbyn cefnogaeth gan AGGCC, fel yr wyf wedi dweud, a bydd yn cyflwyno adroddiad i mi bob chwarter. Cynhelir ail-arolygiad o’r awdurdod hefyd ym mis Tachwedd 2013, ac, os nad yw pethau’n iawn erbyn hynny, byddaf yn gwbl barod i gymryd camau pellach.

 

David Rees: As Peter Black has highlighted, the systems model was the one that clearly caused the problems resulting in 486 children being in care and over 800 in need. These are huge numbers; they are the second highest in Wales. The report also highlights good practice and that progress is being made, but not at the speed required to ensure that these children are safe. Have you had discussions with the leadership of Neath Port Talbot County Borough Council to ensure that the political leadership is there to drive forward the agenda that is required to ensure that the changes being made, and, in particular, the workload of staff who are working excellently and performing to a high standard, are balanced to ensure that the care that is required will not be problematic because of workload being too high?

David Rees: Fel y mae Peter Black wedi amlygu, y model systemau yn amlwg sydd wedi peri’r problemau a achosodd i 486 o blant fod mewn gofal a thros 800 mewn angen. Mae’r rhain yn niferoedd enfawr; yr ail uchaf yng Nghymru. Mae’r adroddiad hefyd yn tynnu sylw at arfer da a’r ffaith bod gwelliannau’n cael eu gwneud, ond nid ar y cyflymder sydd ei angen i sicrhau bod y plant hyn yn ddiogel. A ydych chi wedi cael trafodaethau gydag arweinwyr Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot i sicrhau bod yr arweinyddiaeth wleidyddol yno i fwrw ymlaen â’r agenda angenrheidiol i sicrhau y gwneir y newidiadau, ac, yn benodol, i sicrhau llwyth gwaith cytbwys ar gyfer y staff sy’n gweithio rhagorol ac i safon uchel, fel na fydd y gofal sydd ei angen yn broblem oherwydd llwyth gwaith rhy uchel?

2.30 p.m.

Gwenda Thomas: I thank the Member for Aberavon for those questions. The issue in Neath Port Talbot, as you know, and as we have already shared, is that, at the moment, the services are not of an acceptable standard. I have met with the leader and chief executive, and they have given me their assurance that they will commit themselves to this improvement agenda. I also commend the leader in his commitment to set up a cross-party group to oversee this improvement. I believe that that has worked before, and I look forward to seeing the terms of reference of that group. As I said, we will monitor the authority closely, and I would like to add to your words and commend the front-line staff in Neath Port Talbot, who have worked consistently in a very committed way to deliver to their best ability. I believe now that they need to be supported.  That improvement agenda, underlined by the Care and Social Services Inspectorate Wales, will be of benefit to front-line staff and officers on a senior level alike.

Gwenda Thomas: Diolch i’r Aelod dros Aberafan am y cwestiynau hynny. Y broblem yng Nghastell-nedd Port Talbot, fel y gwyddoch, ac fel yr ydym eisoes wedi nodi, yw nad yw’r gwasanaethau o safon dderbyniol ar hyn o bryd. Rwyf wedi cwrdd â’r arweinydd a’r prif weithredwr, ac maent wedi rhoi eu sicrwydd i mi y byddant yn ymrwymo i’r agenda hon ar gyfer gwella. Cymeradwyaf yr arweinydd hefyd am ei ymrwymiad i sefydlu grŵp trawsbleidiol i oruchwylio’r gwelliant hwn. Rwy’n credu bod hynny wedi gweithio o’r blaen, ac edrychaf ymlaen at weld cylch gorchwyl y grŵp hwnnw. Fel y dywedais, byddwn yn monitro’r awdurdod yn agos, a hoffwn ychwanegu at eich geiriau a chymeradwyo’r staff rheng flaen yng Nghastell-nedd Port Talbot, sydd wedi gweithio’n gyson mewn ffordd ymroddedig iawn i gyflawni hyd eithaf eu gallu. Rwy’n credu nawr bod arnynt angen cefnogaeth.  Bydd yr agenda honno ar gyfer gwella, a danlinellwyd gan Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru, o fudd i staff rheng flaen a swyddogion uwch fel ei gilydd.

 

Suzy Davies: I thank the Deputy Minister for her written statement this week and for taking the trouble to brief local Members separately. Nevertheless, it is disappointing that concerns over children’s social services in yet another local authority in South Wales West have reached this height, especially as you were right to expect the local authority in Neath Port Talbot to have learned lessons from what happened in Bridgend and Swansea. As Peter Black mentioned, there are questions about whether the cost of the lean system has contributed to the problems with the delivery and standard of service in Neath Port Talbot. What reassurance have you had from the chief inspector of CSSIW that the council’s interim plan is financially viable? Is it open to the Welsh Government to help it with finance in trying to get that plan through?

Suzy Davies: Diolch i’r Dirprwy Weinidog am ei datganiad ysgrifenedig yr wythnos hon ac am fynd i’r drafferth i roi gwybodaeth ar wahân i Aelodau lleol. Serch hynny, mae’n siomedig bod pryderon ynglŷn â gwasanaethau cymdeithasol i blant mewn awdurdod lleol arall eto yn ne-orllewin Cymru wedi cyrraedd y fath lefel, yn enwedig gan eich bod yn iawn i ddisgwyl i’r awdurdod lleol yng Nghastell-nedd Port Talbot fod wedi dysgu gwersi o’r hyn a ddigwyddodd ym Mhen-y-bont ar Ogwr ac Abertawe. Fel y crybwyllodd Peter Black, ceir cwestiynau a yw cost y system ddarbodus wedi cyfrannu at y problemau yng nghyswllt darpariaeth a safon y gwasanaeth yng Nghastell-nedd Port Talbot. Pa sicrwydd a gawsoch gan brif arolygydd AGGCC fod cynllun interim y cyngor yn ariannol hyfyw? A fydd disgwyl i Lywodraeth Cymru roi cyllid i’w helpu i geisio rhoi’r cynllun hwnnw ar waith?

 

Gwenda Thomas: I thank Suzy Davies for that. It is unfortunate when we see any authority falling short on standards. I gave a comprehensive answer to Peter Black on the lean systems. I believe that the interim plan that has been produced is quite robust. I believe that that will now be followed by a structured plan and, with the support of CSSIW, we hope sincerely that this improvement will continue. I also think that support from CSSIW is crucial. The plan, as I say, is robust and we need to follow this up in the days and weeks ahead to ensure that Neath Port Talbot is responding as we feel it should. There have been improvements, as David Rees has mentioned, and I have received a newsletter this morning—I do not know whether it has been circulated—which shows the commitment of the new head of services in Neath Port Talbot. That sets out quite clearly and openly what the problem is, as well as showing how it envisages improving services. However, if that is not achieved, we will consider the matter, and, as I have said already, I will not hesitate in taking further action if that is needed.

Gwenda Thomas: Diolch i Suzy Davies am hynny. Mae’n anffodus gweld unrhyw awdurdod yn methu â chyrraedd y safonau gofynnol. Rhoddais ateb cynhwysfawr i Peter Black ar y systemau darbodus. Credaf fod y cynllun interim a baratowyd yn eithaf cadarn. Credaf y bydd yn awr yn cael ei ddilyn gan gynllun strwythuredig ac rydym yn gobeithio yn ddiffuant y bydd y gwelliant yn parhau, gyda chymorth AGGCC. Rwyf hefyd yn meddwl bod cefnogaeth gan AGGCC yn hanfodol. Mae’r cynllun, fel y dywedais, yn gadarn ac mae angen gwneud gwaith dilynol yn y dyddiau a’r wythnosau sydd i ddod er mwyn sicrhau bod Castell-nedd Port Talbot yn ymateb fel y teimlwn y dylai. Gwelwyd gwelliannau, fel y mae David Rees wedi crybwyll, a derbyniais gylchlythyr fore heddiw—nid wyf yn gwybod a yw wedi ei ddosbarthu—sy’n dangos ymrwymiad pennaeth newydd y gwasanaethau yng Nghastell-nedd Port Talbot. Mae’n nodi yn eithaf clir ac yn agored beth yw’r broblem, yn ogystal â dangos sut y mae’n rhagweld y bydd gwasanaethau’n cael eu gwella. Fodd bynnag, os na chyflawnir hynny, byddwn yn ystyried y mater, ac, fel y dywedais eisoes, byddaf yn gwbl barod gymryd camau pellach os oes angen hynny.

 

Jocelyn Davies: Deputy Minister, although you are not directly intervening at this point, perhaps you could outline the role of the Welsh Government in ensuring that children’s welfare is paramount in Neath Port Talbot and that the staff are supported in the very difficult work that they have to do? Will you also tell us what the role of the local service board is now in connection with this? Is there any probability that children who should not have been were removed from their families? I know that you gave an answer to Peter Black earlier about the lean system, but how will you now ensure that the lean system approach is applied only to the appropriate public services in the future?

Jocelyn Davies: Ddirprwy Weinidog, er nad ydych yn ymyrryd yn uniongyrchol ar yr adeg hon, efallai y gallech amlinellu’r rhan y mae Llywodraeth Cymru yn ei chwarae o ran sicrhau mai lles plant sy’n cael y brif flaenoriaeth yng Nghastell-nedd Port Talbot a bod y staff yn cael eu cefnogi yn eu gwaith anodd iawn? A wnewch chi hefyd ddweud wrthym beth yw swyddogaeth y bwrdd gwasanaethau lleol yn awr mewn cysylltiad â hyn? A yw hi’n debygol o gwbl y tynnwyd plant oddi wrth eu teuluoedd pan na ddylai hynny fod wedi digwydd? Gwn eich bod wedi rhoi ateb i Peter Black yn gynharach ynglŷn â’r system ddarbodus, ond sut y byddwch yn sicrhau yn awr nad yw’r system ddarbodus ond yn cael ei defnyddio ar gyfer gwasanaethau cyhoeddus priodol yn y dyfodol?

 

Gwenda Thomas: I thank Jocelyn Davies for that, and I agree absolutely. The children’s welfare is paramount, and that must be at all times the primary consideration for all of us, for CSSIW and the authority alike.

Gwenda Thomas: Diolch i Jocelyn Davies am hynny, a chytunaf yn llwyr. Lles y plant yw’r brif flaenoriaeth, a rhaid i hynny fod y brif ystyriaeth i bob un ohonom bob amser, i AGGCC a’r awdurdod fel ei gilydd.

 

With regard to the lean system, I have mentioned the review by Swansea University and I hope that any lessons that needed to be learned from what has happened in Neath Port Talbot have been learned. I am sure that we will be pursuing that and ensuring that any systems that are in place, whatever they are, are there to support the service and to support the children who need to be protected.

O ran y system ddarbodus, rwyf wedi crybwyll yr adolygiad gan Brifysgol Abertawe ac rwy’n gobeithio y dysgwyd unrhyw wersi yr oedd angen eu dysgu o’r hyn sydd wedi digwydd yng Nghastell-nedd Port Talbot. Rwyf yn siŵr y byddwn yn mynd ar drywydd hynny ac yn sicrhau bod unrhyw systemau sydd ar waith, beth bynnag y bônt, yn cefnogi’r gwasanaeth, ac yn cefnogi’r plant y mae angen eu diogelu.

 

I am not able to answer the question of whether a child has been taken into care who should not have been. The issue here is an issue for Neath Port Talbot—it is owned by Neath Port Talbot—and it must deliver on its responsibilities. If there is anything of that nature that comes to anyone’s attention, I assume that they will make that known.

Ni allaf ateb y cwestiwn a oes plentyn wedi ei gymryd i ofal pan na ddylai hynny fod wedi digwydd. Mae hynny’n fater i Gastell-nedd Port Talbot—mae’n gyfrifoldeb i Gastell-nedd Port Talbot—ac mae’n rhaid iddo gyflawni ei gyfrifoldebau. Os bydd unrhyw beth o’r natur honno’n dod i sylw unrhyw un, rwy’n cymryd yn ganiataol y byddant yn gwneud hynny’n hysbys.

 

The role of the local service board is part of the performance of local authorities, but primarily this will be the monitoring process by CSSIW under the protocol. This is the first stage of the serious concern protocol, and, as I say, there will be quarterly reports until the next inspection, in November 2013.

Mae swyddogaeth y bwrdd gwasanaethau lleol yn rhan o berfformiad awdurdodau lleol, ond proses fonitro AGGCC fydd hyn yn bennaf o dan y protocol. Dyma gam cyntaf y protocol pryder difrifol, ac, fel y dywedais, bydd adroddiadau chwarterol yn cael eu cyflwyno tan yr arolygiad nesaf, ym mis Tachwedd 2013.

 

William Graham: I thank Peter Black for raising this urgent question. Although we offer support to the Deputy Minister, she will know that this is the third such report in two years, following initial concerns raised in 2010. I am grateful to the Deputy Minister for saying that she will receive quarterly reports, but will she also undertake to give reports to the Assembly, as and when she thinks it appropriate? More particularly, if those reports show continuing problems, will she intervene at the earliest possible opportunity? Furthermore, if those reports show that finance is needed, will she make that finance available, as and when she deems it necessary?

William Graham: Diolch i Peter Black am godi’r cwestiwn brys hwn. Er ein bod yn cynnig ein cefnogaeth i’r Dirprwy Weinidog, bydd yn gwybod mai hwn yw’r trydydd adroddiad o’i fath mewn dwy flynedd, yn dilyn pryderon cychwynnol a godwyd yn 2010. Rwyf yn ddiolchgar i’r Dirprwy Weinidog am ddweud y bydd yn derbyn adroddiadau chwarterol, ond a fydd hi hefyd yn ymrwymo i roi adroddiadau i’r Cynulliad, pan mae’n credu ei bod yn briodol? Yn fwy penodol, os bydd yr adroddiadau hynny’n dangos problemau parhaus, a wnaiff hi ymyrryd ar y cyfle cyntaf posibl? Ar ben hynny, os yw’r adroddiadau yn dangos bod angen cyllid, a wnaiff hi sicrhau bod cyllid ar gael, pan mae’n ystyried bod hynny’n angenrheidiol?

 

Gwenda Thomas: I take those points. I have already said that there has been input by CSSIW since 2010. I believe that there have been some improvements, but it is far too slow; hence, the invoking of this protocol at this stage. This is not ministerial action, I would point out, but CSSIW invoking the protocol. There are ways in which Ministers can intervene at any stage, but I believe that we need to use this process, with the intense contribution from CSSIW, underpinned by these quarterly reports and another inspection in a year. However, the intervention process has begun, and I am sure that Neath Port Talbot will now respond to that, and show us its commitment to improving these services. That is the important thing. We also need to support front-line staff, as I have already said, and, predominantly, we have to safeguard children in Neath Port Talbot and everywhere else in Wales.

Gwenda Thomas: Derbyniaf y pwyntiau hynny. Rwyf eisoes wedi dweud y gwnaed gwaith gan AGGCC ers 2010. Credaf y bu rhai gwelliannau, ond mae’r broses lawer yn rhy araf; dyna pam y rhoddwyd y protocol hwn ar waith ar hyn o bryd. Hoffwn dynnu eich sylw at y ffaith nad gweithredu gweinidogol mo hyn; yn hytrach AGGCC sy’n rhoi’r protocol ar waith. Ceir ffyrdd i Weinidogion ymyrryd ar unrhyw adeg, ond credaf fod angen i ni ddefnyddio’r broses hon, gyda chyfraniad dwys gan AGGCC. Ategir hynny gan yr adroddiadau chwarterol hyn ac arolygiad arall mewn blwyddyn. Fodd bynnag, mae’r broses ymyrryd wedi dechrau, ac rwy’n siŵr y bydd Castell-nedd Port Talbot bellach yn ymateb i hynny, a dangos i ni ei ymrwymiad i wella’r gwasanaethau hyn. Dyna’r peth pwysig. Mae hefyd angen i ni gefnogi’r staff rheng flaen, fel yr wyf eisoes wedi ei ddweud, ac, yn bennaf, mae’n rhaid i ni ddiogelu plant yng Nghastell-nedd Port Talbot ac ym mhob man arall yng Nghymru.

Datganiad a Chyhoeddiad Busnes
Business Statement and Announcement

The Record

The Minister for Finance and Leader of the House (Jane Hutt): I have one minor change to report to the business statement. The title of the statement on winter resilience this afternoon has changed to 'Winter Preparations’. Business for the next three weeks is as shown on the business statement and announcement that can be found among the agenda papers, which are available to Members electronically.

Y Gweinidog Cyllid ac Arweinydd y Tŷ (Jane Hutt): Mae gennyf un newid bach i adrodd i’r datganiad busnes. Mae teitl y datganiad ar wrthsefyll y gaeaf y prynhawn yma wedi newid i 'Paratoadau ar gyfer y Gaeaf’. Dangosir y busnes ar gyfer y tair wythnos nesaf yn y datganiad a chyhoeddiad busnes, sydd ar gael ymhlith papurau’r agenda sydd ar gael i Aelodau yn electronig.

 

William Graham: Last Saturday, I was delighted to join with members of the Merchant Navy Association, John Griffiths, and representatives of the Presiding Officer at the merchant navy memorial at Mariners Green in Newport, to honour merchant sailors who died in conflict in two world wars. Will the Welsh Government bring forth a statement considering establishing a Wales national merchant navy day memorial, allowing us to recall and respect the sacrifices that have been made by merchant seamen in conflicts across the globe?

William Graham: Ddydd Sadwrn diwethaf, roeddwn wrth fy modd i ymuno ag aelodau o Gymdeithas y Llynges Fasnachol, John Griffiths, a chynrychiolwyr y Llywydd yng ngwasanaeth coffa’r llynges fasnachol yn Mariners Green yng Nghasnewydd, i anrhydeddu morwyr masnachol a fu farw yn ymladd  mewn dau ryfel byd. A fydd Llywodraeth Cymru yn dod â datganiad yn ystyried sefydlu diwrnod coffa llynges fasnachol cenedlaethol Cymru, gan ganiatáu i ni gofio a pharchu’r aberth a wnaed gan y morwyr masnachol  mewn rhyfeloedd ar draws y byd?

 

Jane Hutt: There are a number of memorial events that appropriately recognise the merchant navy. There was one here in Cardiff bay the previous week. This is a matter that the Minister who leads on the armed services, and on the response to these issues, will take into account.

Jane Hutt: Mae nifer o ddigwyddiadau coffa sy’n cydnabod y llynges fasnachol yn briodol. Roedd un yma ym mae Caerdydd yr wythnos flaenorol. Mae hwn yn fater y bydd y Gweinidog sy’n arwain ar y gwasanaethau arfog, ac ar yr ymateb i’r materion hyn, yn ei ystyried.

 

Julie Morgan: Last Saturday, I held a meeting entitled 'Listening to older women’. That meeting was filled with inspirational older women, who raised issues about health, housing, and transport, as well as talking about the sort of input that they were having, and the sorts of things that they were achieving. Would there be an opportunity to debate the achievements of women in Wales?

Julie Morgan: Ddydd Sadwrn diwethaf, cynhaliais gyfarfod o’r enw 'Gwrando ar fenywod hŷn’. Roedd y cyfarfod hwnnw’n llawn o fenywod hŷn ysbrydoledig, a gododd faterion yn ymwneud ag iechyd, tai, a thrafnidiaeth, yn ogystal â siarad am y math o fewnbwn yr oeddent yn ei gael, a’r mathau o bethau y maent yn eu cyflawni. A fyddai cyfle i drafod llwyddiannau menywod yng Nghymru?

 

Jane Hutt: I am sure that the event that the Member for Cardiff North hosted provided a wealth of information, which is evidence of the contribution and the role of older women, in particular, in Wales. I would like to acknowledge that, as Minister for equalities, and look at the opportunities. International Women’s Day is a key opportunity as we move forward, and I should say to Members that we have a grant scheme for events in relation to International Women’s Day to promote the lives and experiences of women and young girls, and I hope that Members will inform their contacts and groups of that opportunity.

Jane Hutt: Rwy’n siŵr bod y digwyddiad a gynhaliodd yr Aelod dros Ogledd Caerdydd wedi darparu cyfoeth o wybodaeth, sy’n dystiolaeth o gyfraniad a rôl merched hŷn, yn arbennig, yng Nghymru. Hoffwn gydnabod hynny, fel y Gweinidog cydraddoldeb, ac edrych ar y cyfleoedd.  Mae Diwrnod Rhyngwladol y Menywod yn gyfle allweddol wrth i ni symud ymlaen, a dylwn ddweud wrth yr Aelodau bod gennym gynllun grant ar gyfer digwyddiadau mewn perthynas â Diwrnod Rhyngwladol y Menywod i hyrwyddo bywydau a phrofiadau menywod a merched ifanc, ac rwy’n gobeithio y bydd yr Aelodau yn hysbysu eu cysylltiadau a grwpiau am y cyfle hwnnw.

 

The Presiding Officer: May I remind Members that I will be hosting a conference on Thursday about getting women to take a more active role in public life?

Y Llywydd: A gaf i atgoffa Aelodau y byddaf yn cynnal cynhadledd ddydd Iau am gael menywod i gymryd rhan fwy gweithredol mewn bywyd cyhoeddus?

Rhodri Glyn Thomas: Weinidog, byddwch yn ymwybodol o’r angen i’ch Llywodraeth chi weithredu’r cynllun i leihau’r dreth gyngor ar 1 Ebrill. Nid wyf wedi gweld y rheoliadau eto sy’n ymwneud â’r cynllun hwnnw, gan nad yw wedi cael ei drafod yma, ond mae’r dyddiad ar gyfer ei weithredu yn prysur agosáu. A allwch ddweud wrthym pryd y byddwn yn trafod y rheoliadau hynny yma i sicrhau nad yw pobl Cymru yn canfod eu hunain mewn sefyllfa lle na ellir cyflwyno’r cynllun i leihau’r dreth gyngor?

Rhodri Glyn Thomas: Minister, you will be aware of the need for your Government to implement the scheme to reduce council tax on 1 April. I have not yet seen the regulations appertaining to that scheme, as it has not been discussed here, but the date for implementation is fast approaching. Can you tell us when we will get to debate those regulations here to ensure that the people of Wales do not find themselves in a situation where it is not possible to introduce the scheme to reduce council tax?

Ar fater rhyngwladol, byddwch yn ymwybodol bod Llywodraeth yr Alban wedi galw am atalfa ar y gwrthdaro yn y dwyrain canol ar unwaith i sicrhau cyfiawnder i holl drigolion yr ardal honno. Mae mwy nag un ddadl wedi bod yma yn adlewyrchu’r pryderon sydd yng Nghymru am y sefyllfa sydd wedi bodoli ers rhai blynyddoedd, ond mae bron i 100 o bobl wedi’u lladd yn y gwrthdaro presennol erbyn hyn—90 o Balesteiniaid a thri o ddinasyddion Israel. A ydych chi, fel Llywodraeth, yn bwriadu adlewyrchu’r pryderon hynny a gwneud datganiad tebyg i’r hyn a wnaed gan Lywodraeth yr Alban, neu a ydych yn mynd i roi cyfle i ni drafod y materion hynny yma, fel rydym wedi’i wneud yn y gorffennol? A ydych chi, fel Llywodraeth, yn credu mai’r unig ffordd y gellid sicrhau cyfiawnder a heddwch parhaol yn yr ardal honno yw drwy gydnabod y naill wladwriaeth a’r llall, a hawliau eu dinasyddion?

On an international issue, you will be aware that the Scottish Government has called for an immediate ceasefire in the current conflict in the middle east to ensure justice for all the inhabitants of the area. We have held more than one debate here to reflect the concerns that there are in Wales about the situation that has existed for some years, but almost 100 people have been killed in the current conflict to date—90 Palestinians and three citizens of Israel. Do you as a Government intend to reflect those concerns and make a statement similar to the one made by the Scottish Government, or will you give us an opportunity to discuss these issues here, as we have done in the past? Do you as a Government believe that the only way in which justice can be done and permanent peace secured in that area is by recognising both states and the rights of their citizens?

Jane Hutt: In response to Rhodri Glyn Thomas’s first question, of course the Minister for Local Government and Communities is progressing with securing the regulations for the council tax benefits change. The Member will recognise that the timing and finalisation of decisions is very much up to the UK Government, which includes a 10% cut in the transfer of these funds to the Welsh Government. I raised this matter at the finance quadrilateral meeting as a matter of major concern for finance ministers, but most importantly, for local authorities and the recipients who are most affected by these changes.

Jane Hutt: Mewn ymateb i gwestiwn cyntaf Rhodri Glyn Thomas, wrth gwrs mae’r Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau yn bwrw ati i sicrhau'r rheoliadau ar gyfer newid ym mudd-daliadau’r dreth gyngor. Bydd yr Aelod yn cydnabod bod amseriad a chwblhau’r penderfyniadau yn dibynnu’n fawr iawn ar Lywodraeth y DU, sy’n cynnwys toriad o 10% mewn trosglwyddo’r cronfeydd hyn i Lywodraeth Cymru. Codais y mater hwn yn y cyfarfod cyllid pedairochrog fel mater o bryder mawr i weinidogion cyllid, ond yn bwysicaf oll, i awdurdodau lleol a’r derbynwyr sy’n cael eu heffeithio fwyaf gan y newidiadau hyn.

 

Of course it is appropriate for the Member to raise his concerns, which I am sure are shared and reflected in the Chamber, about the current most regrettable conflict in the middle east, and it is an important point for him to make in the business statement.

Wrth gwrs, mae’n briodol i’r Aelod i godi ei bryderon, yr wyf yn sicr sy’n cael eu rhannu a’u hadlewyrchu yn y Siambr, ynghylch y gwrthdaro presennol mwyaf anffodus yn y dwyrain canol, ac mae’n bwynt pwysig iddo wneud yn y datganiad busnes .

 

Kirsty Williams: Minister, will you make time for an urgent statement on the situation with regard to the VION Food Group Ltd? Not only is there a significant number of jobs involved—1,300 in Merthyr, 1,300 in Sandycroft, 336 in Llangefni and 377 in Gaerwen—but this is of huge concern to the red meat industry and the ability to process red and white meat within Wales. The inability to do that has huge implications for the viability of the meat industry in Wales, for animal welfare issues in Wales, and for the future marketing of Welsh food. I note that the Scottish Government has put out an extensive response, outlining what it is going to do to assist in the situation. I am sure that my constituents and many others would be grateful for a similar response from the Welsh Government.

Kirsty Williams: Weinidog, a wnewch chi neilltuo amser ar gyfer datganiad brys ar y sefyllfa o ran y VION Food Group Ltd? Nid yn unig y mae nifer sylweddol o swyddi dan sylw—1,300 ym Merthyr, 1,300 yn Sandycroft, 336 yn Llangefni a 377 yn y Gaerwen—ond mae hyn yn destun pryder mawr i’r diwydiant cig coch a’r gallu i brosesu cig coch a gwyn o fewn Cymru. Mae gan yr anallu i wneud hynny oblygiadau enfawr i hyfywedd y diwydiant cig yng Nghymru, i faterion lles anifeiliaid yng Nghymru, ac i farchnata bwyd o Gymru yn y dyfodol. Nodaf fod Llywodraeth yr Alban  wedi rhoi ymateb helaeth, gan amlinellu’r hyn y mae’n mynd i’w wneud i gynorthwyo yn y sefyllfa. Rwy’n siŵr y byddai fy etholwyr a llawer o rai eraill yn ddiolchgar am ymateb tebyg gan Lywodraeth Cymru.

 

Jane Hutt: At this stage, the announcement that VION will be selling its sites in Wales is speculative in terms relation to potential job losses, as it is not about closing the facilities, but about selling its sites. Officials are working with the company on a potential sale, to achieve the best possible outcome for each of the four major sites, which certainly are fully engaged. This is a very sensitive commercial time for the business, as the Member will be aware, and, of course, the Minister is clearly engaged through her officials on this point.

Jane Hutt: Ar hyn o bryd, mae’r cyhoeddiad y bydd VION yn gwerthu ei safleoedd yng Nghymru yn dybiannol o ran y posibilrwydd o golli swyddi, gan nad yw’n ymwneud â chau’r cyfleusterau, ond am werthu ei safleoedd. Mae swyddogion yn gweithio gyda’r cwmni ar werthiant posibl, er mwyn sicrhau’r canlyniad gorau posibl ar gyfer pob un o’r pedwar safle mawr, sydd yn sicr yn cael eu cynnwys yn llawn. Mae hwn yn gyfnod masnachol hynod sensitif ar gyfer y busnes, fel y bydd yr Aelod yn gwybod, ac, wrth gwrs, mae’r Gweinidog yn ymgysylltu’n glir drwy ei swyddogion ar y pwynt hwn.

2.45 p.m.

Andrew R.T. Davies: I rise to support the leader of the Liberal Democrats on the Vion situation that we currently face. It is a massive issue in the red meat sector. I am disappointed that an emergency question was not taken today. The company is under huge economic pressures on the basis that, in Scotland, it has shut one plant with 1,700 jobs lost, and it could have a massive detrimental impact if one plant closed in Wales, including the levy income for Hybu Cig Cymru, based in Aberystwyth, as well as on the animal health front with the meat hygiene service. A large part of this company’s footprint is here in Wales, and I am amazed at the lacklustre response from you as Leader of the House on this issue. You are talking several thousand jobs here. You are talking about a company that has lost, in its last accounting period, £36 million. You are talking about a company that has a key role in supporting the promotional activities of the red meat sector and the rural economy, and it is lamentable that the Welsh Government has shown such a lack of interest in this field. I would urge you to up your game and bring forward a statement so that Members know what specific action is being taken by the Welsh Government, and, in particular, I wish a speedy conclusion to this transaction at this very uncertain time.

Andrew R.T. Davies: Codaf i gefnogi arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol ar sefyllfa Vion yr ydym yn ei hwynebu ar hyn o bryd. Mae’n fater enfawr yn y sector cig coch. Rwy’n siomedig na chymerwyd cwestiwn brys heddiw. Mae’r cwmni o dan bwysau economaidd enfawr ar y sail ei fod, yn yr Alban, wedi cau un ffatri a cholli 1,700 o swyddi, a gallai gael effaith niweidiol enfawr pe byddai un ffatri yn cau yng Nghymru, gan gynnwys incwm o ardollau ar gyfer Hybu Cig Cymru, yn seiliedig yn Aberystwyth, yn ogystal ag ar ffrynt iechyd anifeiliaid gyda’r gwasanaeth hylendid cig. Mae rhan fawr o ôl-troed y cwmni hwn yma yng Nghymru, ac rwy’n rhyfeddu at yr ymateb difflach gennych chi fel Arweinydd y Tŷ ar y mater hwn. Rydych yn siarad am sawl mil o swyddi yma. Rydych yn sôn am gwmni sydd wedi colli, yn ei gyfnod cyfrifyddu diwethaf, £36 miliwn. Rydych yn sôn am gwmni sydd â rôl allweddol mewn cefnogi gweithgareddau hyrwyddo’r sector cig coch a’r economi wledig, ac mae’n druenus bod Llywodraeth Cymru wedi dangos y fath ddiffyg diddordeb yn y maes hwn. Byddwn yn eich annog i gynyddu’ch ymdrechion a chyflwyno datganiad fel y gŵyr yr Aelodau pa gamau penodol sy’n cael eu cymryd gan Lywodraeth Cymru, ac, yn benodol, rwy’n dymuno gweld terfyn cyflym i’r trafodyn hwn ar yr amser ansicr iawn yma.

 

Jane Hutt: I assure Members and the leader of the opposition, as I did in response to the question from the leader of the Welsh Liberal Democrats, that officials are working with the company as regards a potential sale to achieve the best possible outcome for each of the four major sites in Wales. I did say that this is a sensitive commercial time for the business and I am sure that Members would appreciate that. You have had assurance from Government that officials are working very closely with the company and we need to ensure that those discussions can progress so that we have the best possible outcome in terms of safeguarding not only sites, but facilities and jobs.

Jane Hutt: Rwy’n sicrhau Aelodau ac arweinydd yr wrthblaid, fel y gwneuthum yn yr ymateb i’r cwestiwn gan arweinydd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru, bod y swyddogion yn gweithio gyda’r cwmni o ran gwerthiant posibl i gyflawni’r canlyniad gorau posibl ar gyfer pob un o’r pedwar prif safle yng Nghymru. Dywedais fod hwn yn amser masnachol sensitif i’r busnes, ac rwy’n siŵr y byddai’r Aelodau’n gwerthfawrogi hynny. Rydych wedi cael sicrwydd gan y Llywodraeth bod swyddogion yn gweithio’n agos iawn gyda’r cwmni ac mae angen i ni sicrhau y gall y trafodaethau symud ymlaen er mwyn i ni gael y canlyniad gorau posibl o ran diogelu nid yn unig safleoedd, ond cyfleusterau a swyddi.

 

Ann Jones: May I ask you, Leader of the House, to make time for a statement or a debate on the recent police and crime commissioner elections? Would the Government consider whether legislation for these posts in Wales should be made in Wales? Would the Government also consider whether candidates should have to declare their party affiliation or membership of any secret society?

Ann Jones: A gaf i ofyn i chi, Arweinydd y Tŷ, i wneud amser ar gyfer datganiad neu ddadl ar yr etholiadau comisiynydd heddlu a throseddu diweddar? A fyddai’r Llywodraeth yn ystyried a ddylai deddfwriaeth ar gyfer y swyddi hyn yng Nghymru gael ei gwneud yng Nghymru? A fyddai’r Llywodraeth hefyd yn ystyried a ddylai fod yn rhaid i ymgeiswyr ddatgan eu cysylltiad â phlaid neu aelodaeth o unrhyw gymdeithas gyfrinachol?

 

Jane Hutt: I thank Ann Jones for that question. We have to all reflect on the low turnout at the police and crime commissioner elections, but what is important is that the Electoral Commission is going to undertake a review of this. The words that Jenny Watson, the chair of the Electoral Commission, used in her statement, were:

Jane Hutt: Diolch i Ann Jones am y cwestiwn hwnnw. Mae’n rhaid i ni i gyd adlewyrchu ar y nifer isel a bleidleisiodd yn yr etholiadau comisiynydd heddlu a throseddu, ond yr hyn sy’n bwysig yw bod y Comisiwn Etholiadol yn mynd i gynnal adolygiad o hyn. Y geiriau a ddefnyddiodd Jenny Watson, cadeirydd y Comisiwn Etholiadol, yn ei datganiad oedd:

 

'the low turnout at the police and crime commissioner elections is a concern for everyone who cares about democracy’.

mae’r nifer isel a bleidleisiodd yn yr etholiadau comisiynydd heddlu a throseddu yn bryder i bawb sy’n poeni am ddemocratiaeth.

 

She also says that the UK Government

Mae hi hefyd yn dweud bod Llywodraeth y DU

 

'took a number of decisions about how to run these elections that we did not agree with’,

wedi cymryd nifer o benderfyniadau ynglŷn â sut i redeg yr etholiadau hyn nad oeddem yn cytuno â nhw,

 

and the UK Government did not take account or notice of that clear forewarning from the commission. The commission will undertake a thorough review and present findings to Parliament in early 2013. However, it is important to remember that the powers in relation to council tax precepting and capping in Wales remain the responsibility of the Minister for Local Government and Communities, and he has scheduled a meeting with incoming police and crime commissioners at the end of November. Of course, that is key in terms of determining local policing priorities where those commissioners need to take into account the Welsh Government’s national priorities.

ac ni wnaeth Llywodraeth y DU ystyried neu gymryd sylw o’r rhagrybudd clir gan y comisiwn. Bydd y comisiwn yn cynnal adolygiad trylwyr ac yn cyflwyno canfyddiadau i’r Senedd yn gynnar yn 2013. Fodd bynnag, mae’n bwysig cofio bod y pwerau mewn perthynas â phraeseptio a chapio’r dreth gyngor yng Nghymru yn parhau yn gyfrifoldeb y Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau, ac mae wedi trefnu cyfarfod gyda chomisiynwyr heddlu a throseddu sy’n dod i mewn ar ddiwedd mis Tachwedd. Wrth gwrs, mae hynny’n allweddol o ran pennu blaenoriaethau plismona lleol lle mae angen i’r comisiynwyr hynny ystyried blaenoriaethau cenedlaethol Llywodraeth Cymru.

Simon Thomas: Weinidog, mae hon yn adeg anodd iawn i nifer o’n hetholwyr wrth iddynt wynebu mynd i ddyled adeg y Nadolig, ac mae hyn yn mynd yn gynyddol waeth yn yr hinsawdd economaidd sydd ohoni. Ymysg yr adar ysglyfaethus sy’n rheibio bywydau pobl mewn dyled yw cwmnïau benthyg diwrnod pae. Rydym eisoes wedi cael un ddadl o’r meinciau cefn yn y Senedd hon ynglŷn ag arferion rhai o’r cwmnïau hyn, a, heddiw eto, mae’r Swyddfa Masnachu Teg wedi cyhoeddi adroddiad arall sy’n dangos bod y camymddwyn gan y cwmnïau hyn yn parhau, yn enwedig wrth iddynt barhau i gymryd arian oddi wrth bobl sydd mewn dyled ac wrth beidio â sicrhau bod pobl mewn sefyllfa i gymryd y benthyciad yn y lle cyntaf. Gan fod y Llywodraeth wedi ymateb yn bositif y tro diwethaf i’r ddadl o’r meinciau cefn, a oes modd cael datganiad pellach gan y Llywodraeth i ddiweddaru’r Siambr ynglŷn â’r gweithredu sydd wedi digwydd i atal camymddwyn gan rai o’r cwmnïau hyn ac i hybu dulliau amgen o fenthyg i etholwyr, megis trwy undebau credyd? Fe fyddai’n briodol iawn inni gael datganiad o’r fath a chyfle i ymateb cyn y Nadolig.

Simon Thomas: Minister, this is a difficult time of year for many of our constituents as they face getting into debt around Christmas, which is increasingly becoming more of a problem in the current economic climate. Among the vultures attacking people currently in debt are the pay-day loan companies. We have already had one backbench debate in this Senedd on the practices of some of these companies, and, once again, the Office of Fair Trading has today published another report demonstrating that misconduct by these companies continues, particularly as they continue to take money from people already in debt and fail to check whether people are in a position to take out loans in the first place. As the Government responded positively last time to the backbench debate, would it be possible to have a further statement from the Government in order to update the Chamber on the action taken to prevent misconduct by some of these companies and to promote alternative means of borrowing, such as credit unions? It would be very appropriate that we should have such a statement and an opportunity to respond before Christmas.

Jane Hutt: I thank Simon Thomas for that question, which is appropriate in this period leading up to Christmas. I know that the Minister for Local Government and Communities has clearly supported the development of, and has enhanced our support for, Welsh credit unions, which has resulted in new members since 2010. I am working closely with credit unions to see how we can best support them beyond next year, given that access to financial products through the credit unions project will end at that time. It is clear that we have to play our part, within our devolved powers, in supporting people who are at risk of those sharks, particular those who offer pay-day loans. I am sure that the Minister will consider this issue in terms of a further update to the Assembly.

Jane Hutt: Diolch i Simon Thomas am y cwestiwn hwnnw, sy’n briodol yn y cyfnod yn arwain at y Nadolig. Gwn fod y Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau yn amlwg wedi bod o blaid datblygu undebau credyd Cymru, ac mae wedi gwella ein cefnogaeth ar eu cyfer, sydd wedi arwain at aelodau newydd ers 2010. Rwy’n gweithio’n agos gydag undebau credyd i weld sut y gallwn eu cefnogi orau y tu hwnt i’r flwyddyn nesaf, o ystyried y bydd mynediad i gynhyrchion ariannol drwy’r prosiect undebau credyd yn dod i ben bryd hynny. Mae’n amlwg bod yn rhaid inni chwarae ein rhan, o fewn ein pwerau datganoledig, wrth gefnogi pobl sydd mewn perygl gan y siarcod hynny, yn enwedig y rhai sy’n cynnig benthyciadau diwrnod cyflog. Rwy’n siŵr y bydd y Gweinidog yn ystyried y mater hwn o ran  rhoi diweddariad pellach i’r Cynulliad.

Aled Roberts: Yr wythnos diwethaf, dywedodd y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ei bod yn bwriadu gwneud datganiad ynglŷn ag adolygiad o’r gwasanaeth ambiwlans cyn diwedd y mis. Eto, nid oes amser wedi’i neilltuo ar yr amserlen er mwyn i’r datganiad hwnnw gael ei wneud yn y Senedd. A allwch chi sicrhau y bydd y datganiad yn cael ei wneud yn y Senedd, fel y gallwn gael cyfle i drafod y mater cyn y Nadolig?

Aled Roberts: Last week, the Minister for Health and Social Services said that she intended to make a statement about a review of the ambulance service before the end of the month. Yet, according to the timetable, no time has been allocated for that statement to be made in the Senedd. Can you ensure that the statement is made in the Senedd, so that we may have an opportunity to discuss the matter before Christmas?

Jane Hutt: The Minister for health has given her commitment in terms of the review of ambulance services. When it is appropriate, she will bring the terms of reference and the way forward on that review to this Assembly.

Jane Hutt: Mae’r Gweinidog iechyd wedi rhoi ei hymrwymiad o ran yr adolygiad o wasanaethau ambiwlans. Pan fydd yn briodol, bydd yn dod â’r cylch gorchwyl a’r ffordd ymlaen ar yr adolygiad hwnnw i’r Cynulliad hwn.

 

Paul Davies: I would be grateful if the Leader of the House could ask the Minister for Business, Enterprise, Technology and Science to bring forward a statement to update us on the progress in improving broadband services across Wales. I appreciate that the Minister for business made a statement on 19 July this year with regard to the next generation broadband Wales project, when she confirmed that a further update would be made. I note that no statement is due to be made on this issue according to the business programme between now and the end of the year. Given that I continue to receive representations from my constituents who receive poor broadband services or none at all, I would be grateful if the Leader of the House could ask the Minister for business to bring forward a statement to update us, so that I can inform my constituents of how the additional investment announced earlier this year will benefit the people of Pembrokeshire.

Paul Davies: Byddwn yn ddiolchgar pe gallai Arweinydd y Tŷ ofyn i’r Gweinidog Busnes, Menter, Technoleg a Gwyddoniaeth i gyflwyno datganiad i roi’r wybodaeth ddiweddaraf inni am y cynnydd o ran gwella gwasanaethau band eang ar draws Cymru. Rwy’n gwerthfawrogi bod y Gweinidog busnes wedi gwneud datganiad ar 19 Gorffennaf eleni o ran prosiect band eang y genhedlaeth nesaf Cymru, pan gadarnhaodd y byddai diweddariad pellach yn cael ei wneud. Nodaf nad oes datganiad am gael ei wneud ar y mater hwn yn ôl y rhaglen fusnes rhwng nawr a diwedd y flwyddyn. Gan fy mod yn parhau i dderbyn sylwadau gan fy etholwyr sy’n derbyn gwasanaethau band eang gwael neu ddim o gwbl, byddwn yn ddiolchgar pe gallai Arweinydd y Tŷ ofyn i’r Gweinidog busnes gyflwyno datganiad i roi’r wybodaeth ddiweddaraf inni, er mwyn i mi roi gwybod i fy etholwyr sut y bydd y buddsoddiad ychwanegol a gyhoeddwyd yn gynharach eleni o fudd i bobl Sir Benfro.

 

Jane Hutt: I am certain that the Member will have welcomed the considerable improved investment that we are making through our draft budget in broadband and next generation broadband. The Minister will update Members on progress in due course.

Jane Hutt: Rwy’n sicr y bydd yr Aelod wedi croesawu’r buddsoddiad gwell sylweddol yr ydym yn ei wneud drwy ein cyllideb ddrafft mewn band eang a band eang y genhedlaeth a’r nesaf. Bydd y Gweinidog yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r Aelodau ar gynnydd maes o law.

 

Antoinette Sandbach: Leader of the House, I, too, would like to support the calls made by Kirsty Williams and Andrew R.T. Davies in relation to the Vion plant, given that 2,000 of those jobs are in my region of North Wales. Vion has received over £7 million-worth of public money—just £1.2 million of it last year, in 2010, in order to safeguard jobs in Merthyr Tydfil. I am sure that employees elsewhere, particularly in north Wales, where the vast majority of jobs are based, are very concerned about the latest developments. I urge you to ensure that the Minister for business, if she is not going to make a statement—and I, among others, sought to table the urgent question today—at the very least writes to us, so that we are aware of the steps that her officials are taking.

Antoinette Sandbach: Arweinydd y Tŷ, hoffwn innau, hefyd, gefnogi’r galwadau a gafwyd gan Kirsty Williams ac Andrew R.T. Davies mewn perthynas â ffatri Vion, o gofio bod 2,000 o’r swyddi hynny yn fy rhanbarth i, Gogledd Cymru. Mae Vion wedi derbyn dros £7 miliwn o arian cyhoeddus—£1.2 miliwn y llynedd, yn 2010, er mwyn diogelu swyddi ym Merthyr Tudful. Rwy’n siŵr bod gweithwyr mewn mannau eraill, yn enwedig yng ngogledd Cymru, lle mae’r rhan fwyaf o swyddi wedi eu lleoli, yn bryderus iawn am y datblygiadau diweddaraf.  Rwy’n eich annog i sicrhau bod y Gweinidog busnes, os nad yw hi’n mynd i wneud datganiad—ac rwyf innau, ymhlith eraill, wedi ceisio cyflwyno’r  cwestiwn brys heddiw—o leiaf yn ysgrifennu atom, fel ein bod yn ymwybodol o’r camau y mae ei swyddogion yn eu cymryd.

 

Jane Hutt: Yes, certainly. The importance of the situation in relation to the recent announcement in terms of Vion is recognised not only by the Minister, but by me, as Leader of the House. The Minister for business will be updating Members on the progress in addressing this serious issue.

Jane Hutt: Gwnaf, yn sicr. Mae pwysigrwydd y sefyllfa mewn perthynas â’r cyhoeddiad diweddar o ran Vion yn cael ei gydnabod nid yn unig gan y Gweinidog, ond gennyf i, fel Arweinydd y Tŷ. Bydd y Gweinidog busnes yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i Aelodau ar y cynnydd wrth fynd i’r afael â’r mater difrifol hwn.

 

Nick Ramsay: I have two points to make. First, on 5 November, Leader of the House, the Minister for health announced that there would be a review into health board finances. It is less than clear when that will report. Can we have some clarity on that, and perhaps a debate in this place on the findings of that review?

Nick Ramsay: Mae gennyf ddau bwynt i’w gwneud. Yn gyntaf, ar 5 Tachwedd, Arweinydd y Tŷ, cyhoeddodd y Gweinidog iechyd y byddai adolygiad o gyllid byrddau iechyd. Mae’n llai clir pryd y bydd hynny’n adrodd. Allwn ni gael rhywfaint o eglurder ynghylch hynny, ac efallai dadl yn y lle hwn ar ganfyddiadau’r adolygiad hwnnw?

 

Secondly, it has already been mentioned by Ann Jones, but, our four new police and crime commissioners, following the elections last week—while there may be differences of opinion as to whether some Members wanted them—have an important role. I would be grateful to hear from the Minister for communities how he believes the Welsh Government should now interact with those new commissioners. While their remit is not devolved, there are many aspects of policing and dealing with crime that will have a bearing on people in Wales and the functions of the Welsh Government. I would like a statement on that, please.

Yn ail, mae eisoes wedi ei grybwyll gan Ann Jones, ond, mae gan ein pedwar comisiynydd heddlu a throseddau newydd, yn dilyn yr etholiadau yr wythnos diwethaf—tra gall fod gwahaniaeth barn p’un a oedd rhai Aelodau am eu cael—rôl bwysig. Byddwn yn ddiolchgar i glywed gan y Gweinidog cymunedau sut y mae’n credu y dylai Llywodraeth Cymru ryngweithio bellach gyda’r comisiynwyr newydd. Er nad yw eu cylch gwaith wedi’i ddatganoli, mae llawer o agweddau ar blismona a delio â throseddau fydd yn cael effaith ar bobl yng Nghymru a swyddogaethau Llywodraeth Cymru. Hoffwn gael datganiad ar hynny, os gwelwch yn dda.

 

Jane Hutt: The Minister for health is reviewing the financial plans of individual NHS organisations to ensure that they deliver services within the available resources. On your second point, the Minister for Local Government and Communities will be engaging, and, in response to Ann Jones’s questions, I highlighted the forthcoming meetings that the Minister will have with the new police and crime commissioners to make sure that the Welsh Government’s national priorities for community safety, and related areas such as health, are taken on board by the commissioners.

Jane Hutt: Mae’r Gweinidog iechyd yn adolygu cynlluniau ariannol sefydliadau unigol y GIG er mwyn sicrhau eu bod yn darparu gwasanaethau o fewn yr adnoddau sydd ar gael. Ar eich ail bwynt, bydd y Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau yn ymgysylltu, ac, mewn ymateb i gwestiynau Ann Jones, tynnais sylw at y  cyfarfodydd sydd ar ddod y bydd y Gweinidog yn eu cael gyda’r comisiynwyr heddlu a throseddau newydd i wneud yn siŵr bod blaenoriaethau cenedlaethol Llywodraeth Cymru ar gyfer diogelwch cymunedol, a meysydd cysylltiedig megis iechyd, yn cael eu hystyried gan y comisiynwyr.

Datganiad: Darparu Gwasanaethau Addysg yng Nghymru yn y Dyfodol
Statement: The Future Delivery of Education Services in Wales

The Record

The Minister for Education and Skills (Leighton Andrews): Last week, we discussed the national implementation plan 'Improving schools’. The delivery of the plan under current arrangements is reliant upon the middle tier of local authorities and regional consortia. Members will recall the publication, in March 2011, of the report by the independent task and finish group on the structure of education services in Wales, chaired by Viv Thomas. The report recognised that regional consortia could tackle issues relating to resources, capacity and outcomes. It concluded that the economy of scale from the emerging regional consortia could release resources to the front line and deliver high-quality support services to schools.

Y Gweinidog Addysg a Sgiliau (Leighton Andrews): Yr wythnos diwethaf, buom yn trafod gweithredu cenedlaethol y cynllun 'Gwella ysgolion’. Mae cyflwyno’r cynllun dan y trefniadau presennol yn dibynnu ar yr haen ganol o awdurdodau lleol a chonsortia rhanbarthol. Bydd Aelodau’n cofio y cyhoeddiad, ym mis Mawrth 2011, yr adroddiad gan y grŵp gorffen a gorchwyl annibynnol ar y strwythur gwasanaethau addysg yng Nghymru, dan gadeiryddiaeth Viv Thomas.  Roedd yr adroddiad yn cydnabod y gallai consortia rhanbarthol fynd i’r afael â materion yn ymwneud ag adnoddau, gallu a chanlyniadau. Daeth i’r casgliad y gallai’r arbedion maint gan y consortia rhanbarthol sy’n dod i’r amlwg ryddhau adnoddau i’r rheng flaen a darparu gwasanaethau cefnogi o ansawdd uchel i ysgolion.

 

Since September 2012, the consortia have started to deliver school improvement services on a regional basis. In some areas, good progress has been made, but, overall progress is, to put it mildly, patchy. Local authorities and consortia gave me an assurance that they will have teams of system leaders based on the very best school-improvement officers and excellent headteachers. Certainly, some very able new system leaders have been appointed in some areas, but whether they will inspire confidence overall remains to be tested.

Ers mis Medi 2012, mae’r consortia wedi dechrau darparu gwasanaethau gwella ysgolion ar sail ranbarthol. Mewn rhai ardaloedd, mae cynnydd da wedi’i wneud, ond, mae cynnydd cyffredinol, a dweud y lleiaf, yn anghyson. Rhoddodd awdurdodau lleol a chonsortia sicrwydd i mi y bydd ganddynt dimau o arweinwyr system yn seiliedig ar y swyddogion gwella ysgolion gorau oll a phenaethiaid rhagorol. Yn sicr, mae rhai arweinwyr system newydd galluog iawn wedi’u penodi mewn rhai ardaloedd, ond rhaid aros i brofi a fyddant yn ysbrydoli hyder cyffredinol.

 

Since the introduction of Estyn’s common inspection framework in September 2010, 15 local authority inspection reports have been published by Estyn: Newport, Conwy, Denbighshire, Carmarthenshire and Neath Port Talbot are all good; Anglesey is in special measures, with an intervention board appointed; Blaenau Gwent is in special measures and run by commissioners; Pembrokeshire is in need of significant improvement and under the direction of a ministerial board; Torfaen is in need of significant improvement; Powys is in need of significant improvement; and Wrexham, Cardiff, Flintshire, Rhondda Cynon Taf and Caerphilly are adequate—or, as I have said before, barely good enough—and in Estyn monitoring. Estyn has recently inspected Bridgend, Merthyr Tydfil and Monmouthshire and re-inspected Pembrokeshire. These reports and Estyn’s judgments have not been published yet. So, we have no excellent local authorities, but five good ones; five are in a formal Estyn category; and five are being monitored by Estyn.

Ers cyflwyno fframwaith arolygu cyffredin Estyn ym mis Medi 2010, mae 15 o adroddiadau archwilio awdurdodau lleol wedi cael eu cyhoeddi gan Estyn: mae Casnewydd, Conwy, Sir Ddinbych, Sir Gaerfyrddin a Chastell-nedd Port Talbot i gyd yn dda; mae Ynys Môn mewn mesurau arbennig, gyda bwrdd ymyrraeth wedi’i benodi; mae Blaenau Gwent mewn mesurau arbennig ac yn cael ei gynnal gan gomisiynwyr; mae angen gwelliant sylweddol yn Sir Benfro ac mae dan gyfarwyddyd bwrdd gweinidogol; mae angen gwelliant sylweddol yn Nhorfaen; mae angen gwelliant sylweddol ym Mhowys; ac mae Wrecsam, Caerdydd, Sir y Fflint, Rhondda Cynon Taf a Chaerffili yn ddigonol—neu, fel yr wyf wedi dweud o’r blaen, prin ddigon da—ac yn cael eu monitro gan Estyn. Mae Estyn yn ddiweddar wedi arolygu Pen-y-bont ar Ogwr, Merthyr Tudful a Sir Fynwy ac ail-arolygu Sir Benfro. Nid yw’r adroddiadau hyn a dyfarniadau Estyn wedi eu cyhoeddi eto. Felly, nid oes gennym unrhyw awdurdodau lleol ardderchog, ond pump o rai da: pump mewn categori Estyn ffurfiol; ac mae pump yn cael eu monitro gan Estyn.

 

Local authorities in general have not been effective in delivering efficiencies, including promised savings through the creation of consortia or the reduction of surplus places. As we have seen during discussions on the school standards Bill, they have rarely used their powers of intervention to address failure when it arises in schools. Furthermore, both I and the Minister for Local Government and Communities have repeatedly called upon local authorities to make joint appointments when vacancies arise. In respect of posts for directors of education and chief education officers, this has largely fallen on deaf ears.

Nid yw awdurdodau lleol yn gyffredinol wedi bod yn effeithiol wrth wneud arbedion effeithlonrwydd, gan gynnwys arbedion a addawyd drwy greu consortia neu leihau lleoedd dros ben. Fel yr ydym wedi gweld yn ystod trafodaethau ar y Bil safonau ysgol, anaml y maent wedi defnyddio eu pwerau ymyrryd i fynd i’r afael â methiant pan fydd yn codi mewn ysgolion. Ar ben hynny, rwyf i a’r Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau wedi galw dro ar ôl tro ar awdurdodau lleol i wneud penodiadau ar y cyd pan fydd swyddi gwag yn codi. O ran swyddi ar gyfer cyfarwyddwyr addysg a phrif swyddogion addysg, mae hyn wedi syrthio i raddau helaeth ar glustiau byddar.

3.00 p.m.

I have said repeatedly that I would not have invented 22 local education authorities. I have also said that the fragmentation of education authorities in the mid-1990s was one of the contributing factors to the downturn in educational performance a decade later, as effective challenge and support was lost in many parts of the system and time, energy and resource was dissipated. I have given local authorities time and money to get their house in order but the evidence is overwhelming that this has not occurred.

Rwyf wedi dweud dro ar ôl tro na fyddwn i wedi dyfeisio 22 awdurdod addysg lleol. Rwyf hefyd wedi dweud mai darnio awdurdodau addysg yng nghanol y 1990au oedd un o’r ffactorau sy’n cyfrannu at y dirywiad mewn perfformiad addysgol ddegawd yn ddiweddarach, gan fod her a chefnogaeth effeithiol wedi cael eu colli mewn sawl rhan o’r system a gwastraffwyd amser, egni ac adnoddau. Rwyf wedi rhoi amser ac arian i awdurdodau lleol i gael trefn ar bethau ond mae’r dystiolaeth yn aruthrol nad yw hyn wedi digwydd.

 

All too often, I am being told that local authorities have failed to provide adequate tailored human resources support to schools. In too many local authorities, schools have inadequate access to bandwidth because the local authority has not recognised the specific needs of schools, or local authority ICT policies are too restrictive to allow schools to make the best use of new technology.

Yn rhy aml, rwy’n cael gwybod bod awdurdodau lleol wedi methu â darparu digon o gymorth adnoddau dynol wedi’i deilwra i ysgolion. Mewn llawer gormod o awdurdodau lleol, mae gan ysgolion fynediad annigonol i led band oherwydd nad yw’r awdurdod lleol wedi cydnabod anghenion penodol ysgolion, neu mae polisïau TGCh awdurdodau lleol yn rhy gyfyngol i ganiatáu i ysgolion wneud y defnydd gorau o dechnoleg newydd.

 

The report on the structure of education services in Wales made a number of key recommendations for consortia to undertake, one or two of which have been met but many of which have not been met or met only sporadically. There was a further recommendation that an in-depth review should be conducted in the autumn of 2013 to determine whether there is a need for further structural change to deliver the best possible education in Wales.  

Mae’r adroddiad ar strwythur y gwasanaethau addysg yng Nghymru wedi gwneud nifer o argymhellion allweddol i gonsortia i ymgymryd â nhw, mae un neu ddau ohonynt wedi cael eu bodloni ond mae llawer ohonynt heb gael eu bodloni neu wedi eu bodloni’n achlysurol yn unig. Roedd argymhelliad pellach y dylid cynnal adolygiad manwl yn ystod hydref 2013 i benderfynu a oes angen newid strwythurol pellach i ddarparu’r addysg orau bosibl yng Nghymru. 

 

Llywydd, I am no longer prepared to wait until 2013. I have instructed my officials to scope out a more wide-ranging review of the delivery of education services. This will look at what should be undertaken at school, local authority, regional and national level. The review will look at a number of options for delivery: whether we should move to forms of regional delivery, and what the boundaries of those regions in the future should be, taking account of the regional footprint of delivery in public services among other options; whether responsibilities for school improvement should be removed from local authorities and vested in a more streamlined regional service accountable to Welsh Government; whether statutory merger of the education services of local authorities under joint management by a number of authorities could be a solution; and whether we need to go further and remove all education functions from local government and create regional school boards accountable to Welsh Government, either with or without a level of local government representation.

Lywydd, nid wyf bellach yn barod i aros tan 2013. Rwyf wedi cyfarwyddo fy swyddogion i bennu cwmpas adolygiad mwy eang o ddarparu gwasanaethau addysg. Bydd hyn yn edrych ar yr hyn y dylid ei wneud ar lefel ysgol, awdurdod lleol, ranbarthol a chenedlaethol. Bydd yr adolygiad yn edrych ar nifer o opsiynau ar gyfer cyflwyno: a ddylem symud at ffurfiau o gyflwyno rhanbarthol, a’r hyn y dylai ffiniau’r rhanbarthau hynny fod yn y dyfodol, gan  ystyried ôl troed rhanbarthol o ddarparu mewn gwasanaethau cyhoeddus ymhlith opsiynau eraill; a ddylai cyfrifoldebau ar gyfer gwella ysgolion gael eu tynnu oddi wrth awdurdodau lleol a’u hymddiried mewn gwasanaeth symlach rhanbarthol sy’n atebol i Lywodraeth Cymru; a allai uno statudol y gwasanaethau addysg awdurdodau lleol o dan reolaeth ar y cyd gan nifer o awdurdodau fod yn ateb; ac a oes angen inni fynd ymhellach a chael gwared ar yr holl swyddogaethau addysg o lywodraeth leol a chreu byrddau ysgolion rhanbarthol yn atebol i Lywodraeth Cymru, naill ai gyda neu heb lefel o gynrychiolaeth llywodraeth leol.

 

The review will consider whether schools should be directly funded by Welsh Ministers, and/or whether there is scope for co-operative ownership of schools at a local level, combining secondary schools and the primary schools in their clusters, with shared systems of governance, which could mean reforming the system known as local management of schools. Such a system could operate in tandem with any of the proposals outlined above for regional delivery of education services. I have not ruled anything in or out, but the time is right for a full review and, obviously, the consequence of potential change would need to be considered.

Bydd yr adolygiad yn ystyried a ddylai ysgolion gael eu hariannu’n uniongyrchol gan Weinidogion Cymru, a / neu a oes lle ar gyfer perchnogaeth gydweithredol ar ysgolion ar lefel leol, gan gyfuno ysgolion uwchradd a’r ysgolion cynradd yn eu clystyrau, gyda systemau a rennir o lywodraethu, a allai olygu diwygio’r system a elwir yn rheolaeth leol ar ysgolion. Gallai system o’r fath weithredu ar y cyd ag unrhyw un o’r cynigion a amlinellwyd uchod ar gyfer darparu gwasanaethau addysg ranbarthol. Nid wyf wedi ystyried na diystyru unrhyw beth , ond mae’r amser yn iawn am adolygiad llawn ac, yn amlwg, byddai angen ystyried canlyniad newid posibl.

 

The initial scoping for this project will be completed by Christmas. I will then establish a review group, which will report to me by the end of March 2013. This group will work closely with the group chaired by Glyn Mathias, looking at roles and responsibilities in relation to school governance. I appreciate that, given the change of control in many local authorities in May, there is new leadership in place that cannot be blamed for the failures of recent years. However, it is clear that there are problems in our education structures that are having an impact on educational outcomes.

Bydd y cwmpasu cychwynnol ar gyfer y prosiect hwn wedi ei gwblhau erbyn y Nadolig. Yna, byddaf yn sefydlu grŵp adolygu, a fydd yn adrodd i mi erbyn diwedd mis Mawrth 2013. Bydd y grŵp hwn yn gweithio’n agos gyda’r grŵp dan gadeiryddiaeth Glyn Mathias, gan edrych ar rolau a chyfrifoldebau mewn perthynas â llywodraethu ysgolion. Rwy’n gwerthfawrogi, o ystyried newid rheolaeth mewn llawer o awdurdodau lleol ym mis Mai, bod arweinyddiaeth newydd wedi’i sefydlu na ellir ei feio am y methiannau yn y blynyddoedd diwethaf. Fodd bynnag, mae’n amlwg bod problemau yn ein strwythurau addysg sy’n cael effaith ar ganlyniadau addysgol.

 

Angela Burns: Minister, this is one of the most extraordinary statements that I have heard you make. Part of it is worth considering, but part of it I find, frankly, astonishing. I will deal with it in order and then make a general observation. In your statement, you say that

Angela Burns: Weinidog, mae hwn yn un o’r datganiadau mwyaf hynod yr wyf wedi eich clywed yn ei wneud. Mae rhan ohono yn werth ei ystyried, ond mae rhan ohono a ystyriaf a dweud y gwir, yn rhyfeddol. Byddaf yn ymdrin ag ef mewn trefn ac yna’n gwneud sylw cyffredinol. Yn eich datganiad, rydych yn dweud

 

'certainly, some very able new system leaders have been appointed in some areas’.

yn sicr, mae arweinwyr system newydd galluog iawn wedi’u penodi mewn rhai ardaloedd.

 

This is to do with regional consortia. Yet, only a few weeks ago, we had a debate in the Chamber about regional consortia and you told us that, in the main, they were doing fine. Some of them had not had a chance to get off the ground, but you remained confident in them. A mere 14 days later, here we are. In March, you said that regional consortia were providing stronger and more substantial improvement services. Therefore, this is one enormous sea change in the space of just a couple of weeks. I would be very interested to hear your reasons for that.

Mae hyn yn ymwneud â chonsortia rhanbarthol. Eto i gyd, dim ond ychydig wythnosau yn ôl, cawsom ddadl yn y Siambr am gonsortia rhanbarthol a dywedasoch wrthym eu bod, ar y cyfan, yn gwneud yn iawn. Roedd rhai ohonynt heb gael cyfle i gychwyn yn dda, ond roeddech yn dal yn hyderus ynddynt. Ac 14 diwrnod yn unig yn ddiweddarach, dyma ni. Ym mis Mawrth, dywedasoch fod consortia rhanbarthol yn darparu gwasanaethau gwella cryfach a mwy sylweddol. Felly, mae hwn yn weddnewidiad anferth mewn cyfnod o ddim ond ychydig wythnosau. Byddai gennyf ddiddordeb mawr i glywed eich rhesymau am hynny.

 

At the bottom of the second page of your statement, you say that both you and the Minister for Local Government and Communities have repeatedly called upon local authorities to make joint appointments. I would be very interested to know what consultations you have held with the Minister for Local Government and Communities and the Welsh Local Government Association, and whether you have held any discussions with any local authorities, because this is going to be an enormous change to their powers, if it happens.

Ar waelod ail dudalen eich datganiad, dywedwch eich bod chi a’r Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau wedi galw dro ar ôl tro ar awdurdodau lleol i wneud penodiadau ar y cyd. Byddai gennyf ddiddordeb mawr i wybod pa ymgyngoriadau yr ydych wedi’u cael gyda’r Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau a Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, a ph’un a ydych wedi cynnal unrhyw drafodaethau gydag unrhyw awdurdodau lleol, gan fod hyn yn mynd i fod yn newid enfawr i’w pwerau, os bydd yn digwydd.

 

At the top of page 3, you state that you would not have invented 22 local education authorities, and then you try to apportion blame for stuff that happened in the 1990s—almost 20 years ago. Minister, words cannot express my scorn for that statement, because a Labour Government has been in charge for almost 15 years. We have systemic failure in our education system, and there is something wrong in almost all aspects. We have a demoralised workforce, confused students and dropping numbers—it goes on; it just does not stop. Where have you been for the last 15 years? I tell you what the problems are: poor policy, poor planning and poor performance. All of these are interlinked. You have your 22 local education authorities; this was about management. Your Government, through successive Ministers for education—I accept that you have shown more backbone than the rest of them—has not handled this. This is a management issue.

Ar frig tudalen 3, rydych yn datgan na fyddech wedi dyfeisio 22 awdurdod addysg lleol, ac yna rydych yn ceisio rhannu’r bai am bethau a ddigwyddodd yn y 1990au—bron i 20 mlynedd yn ôl. Weinidog, ni all geiriau fynegi fy nirmyg am y datganiad hwnnw, oherwydd bod Llywodraeth Lafur wedi bod wrth y llyw am bron i 15 mlynedd. Mae gennym fethiant systemig yn ein system addysg, ac mae rhywbeth o’i le ym mron pob agwedd. Mae gennym weithlu digalon, myfyrwyr cymysglyd a niferoedd yn gostwng—mae’n ddiddiwedd, nid oes terfyn arno. Ymhle’r ydych  chi wedi bod am y 15 mlynedd diwethaf? Ddywedaf i wrthych beth yw’r problemau: polisïau  gwael, cynllunio gwael a pherfformiad gwael. Mae’r rhain i gyd yn gysylltiedig â’i gilydd. Mae gennych eich 22 awdurdod addysg lleol; mae hyn yn ymwneud â rheoli. Nid yw eich Llywodraeth, drwy Weinidogion addysg olynol—rwy’n derbyn eich bod wedi dangos mwy o asgwrn cefn na’r gweddill ohonynt—wedi delio â hyn. Mater rheoli yw hwn.

 

On the last page of your statement, you lay out your proposed possible options for delivery, which you would like to explore. They all remove power from local authorities and place it in your hands, Minister. Given the Welsh Government’s vast failures in education, do we honestly think that centralisation is the best course of action? Minister, it also goes against the grain of the mood music that you put out during the discussion on the School Standards and Organisation (Wales) Bill, but in fact it is not your intention to move away from the localisation agenda. You want people to do what they should do, and I support you on that utterly. You want local authorities to perform their jobs properly, and I support you on that. However, there is an enormous difference between teaching, encouraging, even using the stick, if you have to, and just removing powers.

Ar dudalen olaf eich datganiad, rydych yn gosod eich dewisiadau posibl arfaethedig ar gyfer cyflwyno, y byddech yn hoffi eu harchwilio. Maent i gyd yn tynnu pŵer oddi wrth awdurdodau lleol a’i roi yn eich dwylo chi, Weinidog. O ystyried methiannau helaeth Llywodraeth Cymru mewn addysg, ydym ni o ddifri’n credu mai canoli yw’r ffordd orau o weithredu? Weinidog, nid yw hyn yn cyd-fynd â’r argraff a roddwyd gennych yn ystod y drafodaeth ar y Bil Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru), ond mewn gwirionedd nid yw’n fwriad gennych i symud i ffwrdd oddi wrth yr agenda leoleiddio. Rydych am i bobl wneud yr hyn y dylent ei wneud, ac rwy’n eich cefnogi ar hynny’n llwyr. Rydych am i awdurdodau lleol gyflawni eu gwaith yn iawn, ac rwy’n eich cefnogi chi ar hynny. Fodd bynnag, mae gwahaniaeth enfawr rhwng addysgu, annog, hyd yn oed ddefnyddio’r ffon, os oes raid i chi, a chael gwared ar bwerau.

 

I am delighted to see that you are going to consider directly funding schools. We have been suggesting this for years, so what has taken you so long? I consider your statement to be fairly contradictory. I will end with one comment. Removing inert bureaucracy is one thing, but drawing the power ever closer to a small cabal of Ministers is entirely different. I fear that this takes away local people’s voices, it will emasculate the local authorities, and I am sure that it will eventually put the National Assembly for Wales on the sideline. Having said all of that, I utterly support your having a review of sorts as to how we should deliver education, because we have always said that we would look at options. However, this is not saying that you will go out for an open consultation—and we have learned that with other consultations that have happened in the Assembly over the last few months; it is pretty much looking and smelling like policy that will be coming downstream. I have real, grave concerns. However, above all, and I reiterate the comment that I made earlier, I would like to express my absolute scorn at the blaming of everybody else, because it is the Welsh Labour Government and various partners over the years who were responsible for delivering education. We are in the fix that we are in because it has not been done properly.

Rwy’n hynod falch o weld eich bod yn mynd i ystyried ariannu ysgolion yn uniongyrchol. Rydym wedi bod yn awgrymu hyn ers blynyddoedd, felly lle’r ydych chi wedi bod? Rwy’n ystyried eich datganiad i fod yn eithaf anghyson. Rwyf am orffen gydag un sylw. Mae cael gwared ar fiwrocratiaeth swrth yn un peth, ond mae tynnu  grym yn nes at gabál bach o Weinidogion yn gwbl wahanol. Mae arnaf ofn bod hyn yn mynd â lleisiau pobl leol oddi arnynt, bydd yn dirymu’r awdurdodau lleol, ac rwy’n siŵr y bydd yn y pen draw yn rhoi Cynulliad Cenedlaethol Cymru ar y cyrion. Wedi dweud hynny i gyd, rwy’n cefnogi’n llwyr eich bod yn cael adolygiad o ryw fath o ran sut y dylid darparu addysg, oherwydd ein bod bob amser wedi dweud y byddem yn edrych ar opsiynau. Fodd bynnag, nid yw hyn yn dweud y byddwch yn mynd am ymgynghoriad agored—ac rydym wedi dysgu hynny gydag ymgynghoriadau eraill sydd wedi digwydd yn y Cynulliad dros y misoedd diwethaf; mae hwn yn sicr yn edrych ac yn swnio i mi fel polisi sydd am gael ei roi ar waith. Mae gen i bryderon difrifol go iawn,. Fodd bynnag, yn anad dim, ac fe ategaf sylwadau a wneuthum yn gynharach, hoffwn fynegi fy nirmyg llwyr at weld bai ar bawb arall, oherwydd mai Llywodraeth Lafur Cymru a phartneriaid amrywiol dros y blynyddoedd a oedd yn gyfrifol am ddarparu addysg. Rydym yn y strach yr ydym ynddo oherwydd nad yw wedi cael ei wneud yn iawn.

 

Leighton Andrews: That was disappointing, inconsistent and contradictory. The opposition spokesperson called this a management issue, but it is not a management issue; it is a leadership issue. What we are doing here with this statement is leading in the direction that we want to go in education.

Leighton Andrews: Roedd hynna’n siomedig, yn anghyson ac yn wrthwynebol. Galwodd llefarydd yr wrthblaid hwn yn fater rheoli, ond nid yw’n fater rheoli; mae’n fater o arweinyddiaeth. Yr hyn yr ydym yn ei wneud yma gyda’r datganiad hwn yw arwain i’r cyfeiriad yr ydym am fynd iddo o ran addysg.

 

We have seen from the 15 Estyn reports that I referred to, which the opposition spokesperson did not refer to at all, that overall, I am afraid, local authorities are failing in education.

Rydym wedi gweld o’r 15 adroddiad Estyn y cyfeiriais atynt, nad oedd llefarydd yr wrthblaid yn cyfeirio atynt o gwbl, bod awdurdodau lleol, ar y cyfan, rwy’n yn ofni, yn methu mewn addysg.

 

Angela Burns: Whose fault is that?

Angela Burns: Pwy sydd ar fai am hynny?

 

Leighton Andrews: It is the fault of the people who run local authority education services. They come from a variety of backgrounds. She is unable to face that question, but that is the reality. Education has been delivered through 22 local education authorities since the mid-1990s. Before that, it was delivered by a smaller number of stronger authorities, better resourced, more informed and with the kind of support that was necessary for schools.

Leighton Andrews: Bai’r bobl sy’n rhedeg gwasanaethau awdurdodau addysg lleol ydyw. Maent yn dod o amrywiaeth o gefndiroedd. Nid yw hi’n gallu wynebu’r cwestiwn hwnnw, ond dyna’r realiti. Mae addysg wedi cael ei gyflwyno drwy 22 o awdurdodau addysg lleol ers canol y 1990au. Cyn hynny, cafodd ei gyflwyno gan nifer llai o awdurdodau cryfach, gyda gwell adnoddau, mwy gwybodus a chyda’r math o gefnogaeth oedd yn angenrheidiol ar gyfer ysgolion.

 

What we are doing today is announcing a review. I have no doubt that there will be widespread debate about the nature of the things that we are discussing. I met with all cabinet leads for education, local authority directors of education and WLGA officials on Friday. They are aware of the challenges that face them. As I said to them, a majority of them are probably new in post. They have an opportunity now to face up to the challenges within their own local education authorities. However, what we have to address is the reality that, as I said in the statement, we have no excellent local authorities when it comes to education. We have five good authorities, we have five that are in special measures or in the significant improvement category, and five that are adequate and being monitored by Estyn. That is not a good enough outcome for our young people. What we have to do, therefore, is face up to this and ask: what is the right way forward for Wales?

Yr hyn yr ydym yn ei wneud heddiw yw cyhoeddi adolygiad. Nid oes gennyf unrhyw amheuaeth y bydd dadl eang ynghylch natur y pethau yr ydym yn eu trafod. Cwrddais â phob arweinydd y cabinet ar addysg, cyfarwyddwyr addysg awdurdodau lleol a swyddogion Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru ddydd Gwener. Maent yn ymwybodol o’r heriau sy’n eu hwynebu. Fel y dywedais wrthynt, mae mwyafrif ohonynt yn ôl pob tebyg yn newydd yn y swydd. Cânt gyfle yn awr i wynebu’r heriau o fewn eu hawdurdodau addysg lleol eu hunain. Fodd bynnag, yr hyn y mae’n rhaid i ni ymdrin ag ef yw’r realiti, fel y dywedais yn y datganiad, nid oes gennym awdurdodau lleol ardderchog pan ddaw at addysg. Mae gennym bum awdurdod da, mae gennym bump sydd mewn mesurau arbennig neu yn y categori gwelliant sylweddol, ac mae pump sy’n ddigonol ac yn cael eu monitro gan Estyn. Nid yw hynny’n ganlyniad digon da i’n pobl ifanc. Beth mae’n rhaid i ni ei wneud, felly, yw wynebu hyn a gofyn: beth yw’r ffordd orau ymlaen i Gymru?

 

We have given local authorities the opportunities. We have asked them to collaborate. We have provoked the consortia structures. We know that there have been changes within the consortia and, in some areas, they are making progress. They have made progress in respect of the recruitment of system leaders. However, that is one aspect of the work that is necessary. That is why the statement ranges more widely than simply the issue of school improvement. We have to look at these issues in the round. We have to decide on the right way forward for Wales. I am glad that the opposition spokesperson finally got around to welcoming the review, in her last sentence, after she had spat out the quotations from the press release that I am sure she has already issued. What I will say to her on this issue is that we are here to make a difference for the young people of Wales. That is why we are committed to this review.

Rydym wedi rhoi’r cyfleoedd i awdurdodau lleol. Rydym wedi gofyn iddynt gydweithredu. Rydym wedi procio’r strwythurau consortia. Rydym yn gwybod y bu newidiadau o fewn y consortia ac, mewn rhai ardaloedd, maent yn gwneud cynnydd. Maent wedi gwneud cynnydd mewn perthynas â recriwtio arweinwyr system. Fodd bynnag, dyna un agwedd ar y gwaith sy’n angenrheidiol. Dyna pam y mae’r datganiad yn ymestyn yn ehangach na dim ond mater o wella ysgolion. Mae’n rhaid i ni edrych ar y materion hyn yn eu cyfanrwydd. Mae’n rhaid i ni benderfynu ar y ffordd gywir ymlaen i Gymru. Rwy’n falch bod llefarydd yr wrthblaid o’r diwedd wedi croesawu’r adolygiad, yn ei brawddeg olaf, ar ôl iddi adrodd y dyfyniadau o’r datganiad i’r wasg yr wyf yn siŵr y mae eisoes wedi ei gyhoeddi. Yr hyn a ddywedaf wrthi ar y mater hwn yw ein bod yma i wneud gwahaniaeth i bobl ifanc Cymru. Dyna pam yr ydym wedi ymrwymo i’r adolygiad hwn.

 

Joyce Watson: I thank the Minister for his statement. I fully support the announcement. By bringing the timetable forward, the Minister is taking a grip of continued failure delivered by local government. This is not about interference. In the case of Pembrokeshire, the Government has stepped in to protect children’s safety where the authority has clearly failed. It matters too much. Looking at failures, Minister, is it not time for the chief executive, Bryn Parry-Jones, to go from that authority? I am pleased, Minister, that you have put options on the table. I am pleased that they are bold and represent a rare opportunity for root and branch reform. However, I am also very aware that we must take people with us. I therefore ask you, Minister, to give assurances today that there will be real and meaningful consultation with all those who will be involved and who are currently involved.

Joyce Watson: Diolch i’r Gweinidog am ei ddatganiad. Rwyf yn llwyr gefnogi’r cyhoeddiad. Drwy ddod â’r amserlen ymlaen, mae’r Gweinidog yn cymryd gafael ar fethiant parhaus a ddarperir gan lywodraeth leol. Nid yw hyn yn ymwneud ag ymyriad. Yn achos Sir Benfro, mae’r Llywodraeth wedi camu i mewn i amddiffyn diogelwch plant lle mae’r awdurdod yn amlwg wedi methu. Mae’n rhy bwysig. O edrych ar fethiannau, Weinidog, onid yw’n bryd i’r prif weithredwr, Bryn Parry-Jones, fynd o’r awdurdod hwnnw? Rwy’n falch, Weinidog, eich bod wedi rhoi opsiynau ar y bwrdd. Rwy’n falch eu bod yn feiddgar ac yn cynrychioli cyfle prin ar gyfer diwygio gwraidd a changen. Fodd bynnag, rwyf hefyd yn ymwybodol iawn bod yn rhaid inni fynd â phobl gyda ni. Felly, gofynnaf i chi, Weinidog, i roi sicrwydd heddiw y bydd ymgynghori go iawn ac ystyrlon gyda phawb fydd yn cymryd rhan ac sy’n cael eu cynnwys ar hyn o bryd.

 

Leighton Andrews: I thank the Member for Mid and West Wales. I can assure her that there will, of course, be full consultation on any options that are brought forward as a result of the review. It is very important that we have a proper debate on all of these issues. Clearly, changes of the kind that I have outlined—the bulk of them—could not take place without legislation in this place. Some of them could be effected, in respect of support to schools, through regulations, I suspect, but the bulk of them would require legislation. Therefore, there would have to be extensive consultation.

Leighton Andrews: Diolch i’r Aelod dros Ganolbarth a Gorllewin Cymru. Gallaf ei sicrhau y bydd, wrth gwrs, ymgynghori llawn ar unrhyw ddewisiadau sy’n cael eu dwyn ​​ymlaen o ganlyniad i’r adolygiad. Mae’n bwysig iawn ein bod yn cael dadl briodol ar yr holl faterion hyn. Yn amlwg, ni all newidiadau o’r math yr wyf wedi’u hamlinellu—y rhan fwyaf ohonynt—ddigwydd heb ddeddfwriaeth yn y lle hwn. Gallai rhai ohonynt gael eu heffeithio, mewn perthynas â chefnogaeth i ysgolion, drwy reoliadau, rwy’n amau, ond byddai’r rhan fwyaf ohonynt yn galw am ddeddfu. Felly, byddai’n rhaid cynnal proses ymgynghori helaeth.

   

In respect of Pembrokeshire, she will be aware of the situation there at the present time. She will also be aware that further reports are pending from the inspectorates. It would probably be unwise of me to speculate on the future of senior officers in that authority until we have seen the outcome of those reports.

O ran Sir Benfro, bydd hi’n ymwybodol o’r sefyllfa yno ar hyn o bryd. Bydd hi hefyd yn ymwybodol bod adroddiadau pellach ar y gweill gan yr arolygiaethau. Mae’n debyg y byddai’n annoeth imi geisio dyfalu ar ddyfodol uwch swyddogion yn yr awdurdod hwnnw hyd nes y byddwn wedi gweld canlyniad yr adroddiadau hynny.

3.15 p.m.

Simon Thomas: Hoffwn ddiolch i’r Gweinidog am y datganiad heddiw. Rydym wedi cael cymaint o ddatganiadau gan y Gweinidog fel ei bod yn anodd gwybod weithiau pa rai sydd o bwys. Fodd bynnag, rwy’n meddwl bod datganiad heddiw o bwys sylweddol a’i fod yn dweud nad oes dyfodol i awdurdodau addysg yng Nghymru fel rydym yn gyfarwydd â’u gweld nhw. Mae Plaid Cymru yn croesawu’r ffaith bod cychwyn ar drafodaeth a dadl ar y mater hwn, ac rydym yn bendant o’r farn bod y ddadl honno yn werth ei chael.

Simon Thomas: I would like to thank the Minister for today’s statement. We have had so many statements from the Minister that it is sometimes difficult to know which ones are important. However, I think that today’s statement is of great significance and that it says that there is no future for education authorities in Wales as we know them. Plaid Cymru welcomes the fact that a debate on this issue has been commenced and we are certain that that debate is worth having.

Yn anffodus, mae’n wir dweud nad yw Llywodraeth ddatganoledig wedi gwasanaethu plant a phobl ifanc Cymru yn arbennig o dda. Nid yw wedi arwain at godi safonau fel y dylai, ac mae’r bai am hynny yn gorwedd gyda sawl Gweinidog Llafur a fu yn y Siambr hon, a sawl awdurdod dan reolaeth Llafur a phleidiau eraill sydd wedi bod yn gyfrifol am ddelifro’r polisïau hynny. Os yw’r Gweinidog o ddifrif—ac rwy’n credu ei fod—ynglŷn â chodi safonau, mae’n bwysig ei fod yn edrych ar bob opsiwn ar wahân i ethol comisiynwyr addysg; nid yw hwnnw yn opsiwn yn y datganiad, diolch i’r drefn.

Unfortunately, it is true to say that devolved Government has not served the children and young people of Wales particularly well. It has not led to improvements in standards as it should have done, and the blame for that sits with a number of Labour Ministers who have been in this Chamber, and a number of authorities, under the control of Labour and other parties, that have been responsible for delivering those policies. If the Minister is serious about raising standards—and I think that he is—it is important that he considers all options apart from the election of education commissioners; thank goodness that is not an option in the statement.

Felly, rydym yn croesawu’r datganiad yn hynny o beth. Serch hynny, mae rhywfaint o’r meddylfryd yn natganiad y Gweinidog yn anffodus o ran y ffordd mae’n trio bwrw’r bai. Mae’n anffodus iawn ei fod yn dewis dweud y canlynol yn ei ddatganiad heddiw am y consortia rhanbarthol:

Therefore, we welcome the statement. However, some of the mindset displayed in the Minister’s statement is a little unfortunate in the way he tries to lay blame. It is very unfortunate that he chooses to say in today’s statement on the regional consortia, that,

'good progress has been made, but, overall progress is, to put it mildly, patchy.’

cynnydd da wedi’i wneud, ond, mae cynnydd cyffredinol, a dweud y lleiaf, yn anghyson.’

Cawsom ddadl bythefnos yn ôl ar y consortia rhanbarthol. Ni ddywedodd y Gweinidog unrhyw beth bryd hynny bod y ddarpariaeth yn ysbeidiol neu’n 'patchy’; roedd yn trio dadlau bod y system yn gweithio. Bydd sawl un ar lefel awdurdod lleol mewn penbleth heddiw, ac rwyf yn gallu cydymdeimlo â hwy, achos maent yn ceisio rhoi ar waith yr hyn mae’r Gweinidog yn ofyn amdano ar hyn o bryd, sef y ddarpariaeth ranbarthol, ond mae fel pe bai’r Gweinidog yn awr yn tynnu’r rug ac yn dweud, 'Na, rydym yn symud ymlaen at ddarpariaeth ranbarthol wahanol neu at ddarpariaeth genedlaethol’. Mae sawl opsiwn yn cael eu crybwyll yn natganiad heddiw.

 

We had a debate a fortnight ago on the regional consortia. The Minister did not say at that point that the provision was patchy; he was trying to tell us that the system was working. A number of people at local authority level will be confused today and I can sympathise with them because they are trying to put in place what the Minister has requested, namely regional provision, and now the Minister seems to be pulling the rug from under them and saying, 'No, we are moving towards a different sort of regional provision or even national provision’. A number of options are mentioned in today’s statement.

Felly, hoffwn ofyn ychydig o gwestiynau i’r Gweinidog ynglŷn â’r ffordd mae’n gweld y broses hon yn gweithio. Yn gyntaf, pa sgîl effeithiau sydd i’w ddatganiad heddiw a fydd yn effeithio ar y Bil Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) rydym yn ei drafod ar hyn o bryd? Mae’r Bil hwnnw, fel y soniodd Angela Burns i raddau, yn ategu’r angen i ddelifro yn lleol. Mae’r hyn sy’n cael ei grybwyll yn y datganiad yn newid y pwyslais yn sylweddol o ran lle bydd codi safonau yn cael ei weld. Felly, mae’n ymddangos bod y Bil fel pe bai yn rhoi’r cert o flaen y ceffyl, ac mai dyma’r ceffylau trymion go iawn sy’n gallu gwneud y gwaith o newid addysg yng Nghymru. Rydym eisiau gweld sut mae hynny’n digwydd. Yn y cyd-destun hwnnw, a yw’r Gweinidog yn ystyried y bydd angen deddfwriaeth yn dilyn yr adolygiad ac unrhyw argymhellion sy’n deillio ohono? Sut mae’n bwriadu ennyn cefnogaeth i’r angen am ddeddfwriaeth?  

Therefore, I would like to ask a few questions of the Minister on how he sees this process working. First, what impacts will there be from his statement today for the School Standards and Organisation (Wales) Bill that we are currently discussing? That Bill, as Angela Burns mentioned, endorses the need to deliver locally. What is mentioned in the statement changes the emphasis significantly in terms of where raising standards will be seen. Therefore, it appears that the Bill is putting the cart before the horse, and that these are the real workhorses that can change education in Wales. We want to see how that will happen. In that context, does the Minister believe that legislation will be required once the review is completed and the recommendations are brought forward? How does he intend to gather support for this need for legislation?

Nid yw’r Gweinidog wedi dewis ei ffordd ymlaen yn y datganiad heddiw, ac nid yw Plaid Cymru ychwaith yn mynd i ddweud heddiw pa un yw’r ffordd orau ymlaen. Rydym yn agored i weithredu fel plaid genedlaethol; rydym eisiau gweld gweithredu cenedlaethol ar y materion hyn, ac rydym eisiau gweld darpariaeth leol sy’n atebol i bobl leol. Mae cael y cydbwysedd yn iawn yn bwysig i ni, a byddem eisiau gweld y broses yn cael ei ymgynghori arni yn drwyadl gan y Llywodraeth.

The Minister has not chosen his way forward in today’s statement, and Plaid Cymru is also not going to set out the best way forward today. We are open to working as a national party; we want to see action taken at a national level on these matters, and we want to see local provision that is accountable to local people. Getting that balance right is important to us, and we would want to see that process being consulted upon thoroughly by the Government.

Hoffwn ofyn i’r Gweinidog yn benodol ynglŷn ag addysg cyfrwng Cymraeg. Bydd yn cofio na wnaeth yr adolygiad gan Viv Thomas, a gyhoeddwyd yn ôl ym mis Mawrth, sôn am addysg Gymraeg a darpariaeth felly, yn sgîl hynny, yn rhanbarthol. Oherwydd hynny, collwyd ffocws ar addysg cyfrwng Cymraeg. Fel gwnaeth y Gweinidog gydnabod yn ein dadl ni bythefnos yn ôl, nid yw darpariaeth addysg cyfrwng Cymraeg rhanbarthol wedi bod yn ddigon trwyadl. Mae’n bwysig nad ydym yn colli ffocws ar y ddarpariaeth honno wrth i ni adolygu eto ac edrych ar ddulliau newydd.

I would like to ask the Minister specifically about Welsh-medium education. He will recall that the Viv Thomas review that was published back in March did not mention Welsh-medium education and the provision of that education at a regional level. As a result, there has been a loss of focus on Welsh-medium education. As the Minister acknowledged in our debate a fortnight ago, the regional provision of Welsh-medium education has not been thorough enough. It is important that we do not lose sight of that provision as we once again review the system and look at changes.

The final thing to say, Minister, is that I suspect that the Welsh Labour Government is using education as the wedge to drive through local government reform. I think that that is the wrong way to go about it. We need to have a debate in Wales about local government reform, a wide consultation and a proper examination of the virtues, as we heard in the urgent question earlier, of delivering things such as social services and education at a regional level. The Government has sought to say today that education should be the charge, and should lead the way on this. I am not sure whether that does education any favours; I do not think that it is very good for local government reform either.

Y peth olaf i ddweud, Weinidog, yw fy mod yn amau ​​bod Llywodraeth Lafur Cymru yn defnyddio addysg fel y lletem i yrru drwy ddiwygio llywodraeth leol. Rwy’n credu mai dyna’r ffordd anghywir i fynd ati. Mae angen i ni gael trafodaeth yng Nghymru am ddiwygio llywodraeth leol, ymgynghori eang ac archwiliad priodol o rinweddau, fel y clywsom yn y cwestiwn brys yn gynharach, darparu pethau fel gwasanaethau cymdeithasol ac addysg ar lefel ranbarthol. Mae’r Llywodraeth wedi ceisio dweud heddiw mai addysg ddylai fod yr ysgogiad, a dylai arwain y ffordd ar hyn. Nid wyf yn siŵr a yw hynny’n gwneud unrhyw ffafr ag addysg, nid wyf yn credu ei fod yn dda iawn ar gyfer diwygio llywodraeth leol ychwaith.

 

Finally, I do not think that the Minister has chosen the right approach. You may have the right outcomes in mind, Minister, but the right approach here is not an internal review leading to a consultation on the outcomes of that internal review. The right approach is a full consultation, starting now, on what the way forward should be for education in Wales. It should concern delivery at a regional level and delivery at a national level, but, please, could you talk your colleagues? Let us see some courage from the other Ministers to lead the debate on local government regional delivery all over Wales. If we do not get that, education may or may not get sorted by this statement today, but we will see complete confusion, geographically and policy-wise, on other things that should be decided and debated at a regional level.

Yn olaf, nid wyf yn credu bod y Gweinidog wedi dewis y dull cywir. Efallai bod y canlyniadau iawn gennych dan sylw, Weinidog, ond nid adolygiad mewnol yn arwain at ymgynghoriad ar ganlyniadau’r adolygiad mewnol hwnnw yw’r dull iawn yma. Yr ymagwedd gywir yw ymgynghoriad llawn, gan ddechrau yn awr, ar yr hyn ddylai fod y ffordd ymlaen ar gyfer addysg yng Nghymru. Dylai ymwneud â darparu ar lefel ranbarthol a darparu ar lefel genedlaethol, ond, os gwelwch yn dda, allech chi siarad â’ch cydweithwyr? Gadewch inni weld rhywfaint o ddewrder gan y Gweinidogion eraill i arwain y drafodaeth ar gyflwyno llywodraeth ranbarthol leol ledled Cymru. Os nad ydym yn cael hynny, efallai y bydd neu efallai na fydd addysg yn cael ei threfnu gan y datganiad hwn heddiw, ond byddwn yn gweld dryswch llwyr, yn ddaearyddol ac o ran polisi, ar bethau eraill y dylid eu penderfynu a’u trafod ar lefel ranbarthol.

 

Leighton Andrews: I am glad that the Plaid Cymru spokesperson accepts that this is a debate worth having and that he recognised the significance overall of the statement and the issues that we are bringing to the fore. I need to correct him on one thing, which is that devolution has led to improvements in standards. We have seen rising numbers of young people getting better qualifications and fewer young people leaving education without qualifications. That has happened during the period of devolution.

Leighton Andrews: Rwy’n falch bod llefarydd Plaid Cymru yn derbyn bod hon yn ddadl werth ei chael a’i fod yn cydnabod arwyddocâd cyffredinol y datganiad a’r materion yr ydym yn dod â nhw i’r amlwg. Mae angen i mi ei gywiro ar un peth, sef bod datganoli wedi arwain at welliannau mewn safonau. Rydym wedi gweld nifer cynyddol o bobl ifanc yn cael gwell cymwysterau a llai o bobl ifanc yn gadael addysg heb gymwysterau. Mae hynny wedi digwydd yn ystod y cyfnod datganoli.

 

In terms of the policies that we are pursuing, I am merely continuing with the policies that I began as a Minister in the One Wales Government. I am surprised that he continually airbrushes from his memory, and from that of the Chamber, the progress that was made on these issues during the course of the One Wales Government, when we were in coalition with his party.

O ran y polisïau yr ydym yn eu dilyn, dim ond parhau â’r polisïau y dechreuais fel Gweinidog yn Llywodraeth Cymru’n Un yr wyf. Rwy’n  synnu ei fod yn barhaus yn dileu o’i gof, ac o gof y Siambr, y cynnydd a wnaed ar y materion hyn yn ystod Llywodraeth Cymru’n Un, pan oeddem ni mewn clymblaid gyda’i blaid ef.

 

I am also slightly surprised that the Member does not refer at all to the Estyn reports on the local authorities, to which I have referred. All of those reports have come in since Estyn’s new inspection framework was adopted in September 2010. That has given us the evidence base over the last two years as to what is really going on within the middle tier, if you like, of local authorities. We are now clearer as to problems within the system.

Rwyf  hefyd yn synnu braidd nad yw’r Aelod yn cyfeirio o gwbl at adroddiadau Estyn ar yr awdurdodau lleol, yr wyf wedi cyfeirio atynt. Mae pob un o’r adroddiadau hynny wedi dod i mewn ers mabwysiadu fframwaith arolygu newydd Estyn ym mis Medi 2010. Mae hynny wedi rhoi y sylfaen tystiolaeth i ni dros y ddwy flynedd diwethaf o ran yr hyn sy’n digwydd mewn gwirionedd o fewn haen ganol, os mynnwch chi, awdurdodau lleol. Rydym yn awr yn gliriach o ran problemau o fewn y system.

 

In respect of consortia, where we are going at present and the question as to whether the school standards Bill is still relevant, of course they are still relevant. Whatever debate that we would have on the long-term future of local education authorities, the reality is that we have young people in our schools and we have a system that needs to deliver for them. Therefore, it is essential that we carry on with the consortia arrangements. It is essential that we get into place the full range of system leaders that we expect to lead and support school improvement programmes. It is also essential that we get the legislation in place that we have outlined in the school standards Bill because that applies to those authorities that currently have statutory responsibilities for delivering education. There is no contradiction in any of that.

O ran consortia, i ble’r ydym yn mynd ar hyn o bryd a’r cwestiwn ynghylch a yw’r Bil safonau ysgol yn dal yn berthnasol, wrth gwrs, maent yn dal yn berthnasol. Pa bynnag ddadl y byddem yn ei chael ar ddyfodol tymor hir awdurdodau addysg lleol, y realiti yw bod gennym bobl ifanc yn ein hysgolion ac mae gennym system y mae angen iddi ddarparu ar eu cyfer. Felly, mae’n hanfodol ein bod yn parhau â’r trefniadau consortia. Mae’n hanfodol ein bod yn sefydlu’r ystod lawn o arweinwyr system yr ydym yn disgwyl i arwain a chefnogi rhaglenni gwella ysgolion. Mae hefyd yn hanfodol ein bod yn cael y ddeddfwriaeth ar waith yr ydym wedi’i hamlinellu yn y Bil safonau ysgol oherwydd bod hynny’n berthnasol i’r awdurdodau hynny sydd â chyfrifoldebau statudol ar hyn o bryd ar gyfer darparu addysg. Nid oes unrhyw anghysondeb mewn dim o hynny.

 

Do I think that if we were to move fundamentally forward there would need to be legislation? It would depend, of course, on the model that was adopted. I think it quite likely and therefore I would expect, naturally, extensive consultation to take place as a result of these discussions. Far from this being a private review, as it were, I am announcing it here in the Chamber and, therefore, starting a very public consideration of these issues. I do not think that anybody can accuse me of hiding these issues away. I am saying that we need a public debate. I have already taken that debate to the Welsh Local Government Association and the cabinet leads for education just last week. We are clear that we want to address these issues fundamentally.

Ydych chi’n  meddwl pe baem yn symud ymlaen yn sylfaenol y byddai angen cael deddfwriaeth? Byddai’n dibynnu, wrth gwrs, ar y model a fabwysiadwyd. Rwy’n credu ei fod yn eithaf tebygol ac felly byddwn yn disgwyl, yn naturiol, i ymgynghori helaeth ddigwydd o ganlyniad i’r trafodaethau hyn. Mae hwn ymhell o fod yn adolygiad preifat, fel petai, rwyf yn ei gyhoeddi yma yn y Siambr, ac felly, yn dechrau ystyriaeth gyhoeddus iawn o’r materion hyn. Nid wyf yn credu y gall unrhyw un fy nghyhuddo o guddio’r materion hyn. Rwy’n dweud bod angen inni gael dadl gyhoeddus. Rwyf eisoes wedi mynd â’r drafodaeth honno i Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru ac arweinwyr y cabinet ar gyfer addysg yr wythnos diwethaf. Rydym yn glir ein bod am fynd i’r afael â’r materion hyn yn sylfaenol.

 

In respect of Welsh-medium education, I do have some concerns, and I said that quite honestly during the debate in respect of the consortium arrangements. I discussed that with some of the local authorities that have particular issues on this when I met with them on Friday. However, through the school standards Bill, we are implementing the most radical range of measures on Welsh-medium education that we have seen in Wales. We will be obliging local authorities to measure the demand of parents for Welsh-medium education in that Bill, which is essential, and I would be surprised if the Member did not support me on that, because he has so far.

O ran addysg cyfrwng Cymraeg, mae gennyf rai pryderon, a dywedais hynny’n eithaf onest yn ystod y ddadl o ran y trefniadau consortiwm. Trafodais hynny gyda rhai o’r awdurdodau lleol sydd â materion penodol ar hyn pan wnes i gyfarfod â hwy ddydd Gwener. Fodd bynnag, drwy’r Bil safonau ysgol, rydym yn gweithredu’r ystod fwyaf radical o fesurau ar addysg cyfrwng Cymraeg yr ydym wedi eu gweld yng Nghymru. Byddwn yn gorfodi awdurdodau lleol i fesur galw rhieni am addysg cyfrwng Cymraeg yn y Bil hwnnw, sy’n hanfodol, a byddwn yn cael fy synnu pe na fyddai’r Aelod yn fy nghefnogi ar hynny, oherwydd mae wedi hyd yn hyn.

 

In respect of the wider question of local government reform, the Minister for local government and I have spent probably most of the last three years discussing together, back and forth, these issues about some of the challenges that we think are faced in local government. However, I do not think that we should be thinking about this in such a conservative way as the Plaid Cymru spokesperson. It is not entirely clear to me that we need to deliver all services currently delivered by local government in the same way. We may want to do so across the same footprint, but we need to see what works. For example, social services and health work closely together, and my colleague the Deputy Minister for Children and Social Services has been taking through a White Paper and legislation on social services. There are great debates to be had here, but we should not assume that there is a natural singular structure for local government. What we really need to do is focus on the individual services and the outcomes that we want from there.

O ran y cwestiwn ehangach o ddiwygio llywodraeth leol, mae’r Gweinidog dros lywodraeth leol a minnau wedi treulio yn ôl pob tebyg y rhan fwyaf o’r tair blynedd diwethaf yn trafod gyda’n gilydd, yn ôl ac ymlaen, y materion hyn am rai o’r heriau yr ydym yn meddwl a wynebir mewn llywodraeth leol. Fodd bynnag, nid wyf yn credu y dylem fod yn meddwl am hyn mewn ffordd mor geidwadol â llefarydd Plaid Cymru. Nid yw’n gwbl glir i mi fod angen inni gyflwyno’r holl wasanaethau a ddarperir ar hyn o bryd gan lywodraeth leol yn yr un ffordd. Efallai y byddwn am wneud hynny ar draws yr un ôl troed, ond mae angen i ni weld beth sy’n gweithio. Er enghraifft, mae gwasanaethau cymdeithasol ac iechyd yn gweithio’n agos gyda’i gilydd, ac mae fy nghydweithiwr, y Dirprwy Weinidog Plant a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi bod yn darparu Papur Gwyn a deddfwriaeth ar wasanaethau cymdeithasol. Mae dadleuon mawr i’w cael yma, ond ni ddylem gymryd yn ganiataol bod strwythur unigol naturiol ar gyfer llywodraeth leol. Yr hyn yr ydym wirioneddol angen ei wneud yw canolbwyntio ar y gwasanaethau unigol a’r canlyniadau yr ydym am ei gael oddi yno.

 

David Rees: Minister, I too thank you for the statement today and I applaud your decision to bring forward the review that we know is required, particularly when we look at the current reports—I am pleased, however, that Neath Port Talbot has had a good report. It also has a federated school model in the upper Afan valley, which I hope will be considered.

David Rees: Weinidog, rwyf hefyd yn diolch i chi am y datganiad heddiw ac rwyf yn cymeradwyo eich penderfyniad i ddwyn yr adolygiad ymlaen y gwyddwn sydd ei angen, yn enwedig pan fyddwn yn edrych ar yr adroddiadau presennol—rwy’n falch, fodd bynnag, bod Castell-nedd Port Talbot wedi cael adroddiad da. Mae hefyd yn cynnwys model ysgol ffederal yn rhan uchaf cwm Afan, yr wyf yn gobeithio fydd yn cael ei ystyried.

Daeth y Dirprwy Lywydd (David Melding) i’r Gadair am 3.26 p.m.
The Deputy Presiding Officer (David Melding) took the Chair at 3.26 p.m.

The Record

Do you agree that it is also important that the right support systems are in place to allow schools to deliver the improvement in educational standards that we all strive towards? Those support systems are wide-ranging and cut across services and, as such, we have heard this afternoon of the impact of children’s services in Neath Port Talbot as well as the good report. Will you ensure that your review includes a look at those cross-cutting services so that every option that you have identified has considered the impact of those services on those options, so that children and the education that they receive in schools do not suffer as a consequence of any changes?

A ydych chi’n cytuno ei bod yn bwysig hefyd bod y systemau cymorth cywir wedi’u sefydlu er mwyn galluogi ysgolion i gyflawni’r gwelliannau mewn safonau addysgol yr ydym i gyd yn ymdrechu tuag atynt? Mae’r systemau cefnogi hynny yn eang ac yn torri ar draws gwasanaethau ac, fel y cyfryw, rydym wedi clywed y prynhawn yma am effaith gwasanaethau plant yng Nghastell-nedd Port Talbot yn ogystal â’r adroddiad da. A wnewch chi sicrhau bod eich adolygiad yn cynnwys edrych ar y gwasanaethau trawsbynciol, fel bod pob opsiwn a nodwyd gennych wedi ystyried effaith y gwasanaethau ar y dewisiadau hynny, fel nad yw plant a’r addysg a gânt mewn ysgolion yn dioddef o ganlyniad i unrhyw newidiadau?

 

Leighton Andrews: Yes. My colleague the Member for Aberavon is absolutely right to draw attention to the good report in Neath Port Talbot in respect of education and the pioneering work that it has done in certain areas, for example, in federating schools, which is a model that we would want to encourage local authorities to look at, and there are now examples in other authorities as well. I suspect that more authorities will look at the scope for federation.

Leighton Andrews: Gwnaf. Mae fy nghydweithiwr yr Aelod dros Aberafan yn gwbl gywir i dynnu sylw at yr adroddiad da yng Nghastell-nedd Port Talbot mewn perthynas ag addysg a’r gwaith arloesol y mae wedi ei wneud mewn rhai meysydd, er enghraifft, mewn ffedereiddio ysgolion, sy’n fodel y byddem yn awyddus i annog awdurdodau lleol i edrych arno, ac erbyn hyn mae enghreifftiau mewn awdurdodau eraill yn ogystal. Rwy’n amau ​​y bydd mwy o awdurdodau yn edrych ar y cwmpas ar gyfer ffederasiwn.

 

In respect of any changes that we bring forward, it is clear that the system that we currently have must deliver for young people, as my colleague the Member for Aberavon rightly said. That is why it is right that we have maintained the progress that we are currently making on the school standards Bill. It is essential that we maintain the pressure to ensure that the consortia deliver across Wales and that we keep local authorities working hard with their schools to ensure that we have adequate systems of school support and for improvement.

Mewn perthynas ag unrhyw newidiadau yr ydym yn eu cyflwyno, mae’n amlwg bod yn rhaid i’r system sydd gennym ar hyn o bryd ddarparu ar gyfer pobl ifanc, fel y dywedodd fy nghydweithiwr yr Aelod dros Aberafan yn berffaith iawn. Dyna pam ei bod yn iawn ein bod wedi cynnal y cynnydd yr ydym ar hyn o bryd yn gwneud ar y Bil safonau ysgol. Mae’n hanfodol ein bod yn cynnal y pwysau i sicrhau bod y consortia yn cyflawni ar draws Cymru, ac ein bod yn cadw awdurdodau lleol yn gweithio’n galed gyda’u hysgolion i sicrhau bod gennym systemau digonol o gefnogaeth ysgol ac ar gyfer gwella.

Aled Roberts: Weinidog, rwy’n derbyn bod elfen o rwystredigaeth, hwyrach, yn eich datganiad heddiw. Fel chi, ac rwy’n siŵr bod y llefarwyr eraill o’r un farn, nid wyf yn credu bod modd i ni fod yn fodlon gyda’r cyrhaeddiad o fewn ein hysgolion, fel rydym wedi dweud eisoes yn y Siambr. Hefyd, nid oes modd i ni fod yn fodlon gyda’r safonau o fewn yr awdurdodau lleol, fel rydych wedi mynegi’r prynhawn yma, o ran adroddiadau Estyn.

Aled Roberts: Minister, I accept that there is an element of frustration, perhaps, in your statement today. Like you, and I am sure that the other spokespersons have the same view, I do not believe that it is possible for us to be satisfied with the attainment in our schools, as we have already said in the Chamber. Also, it is not possible for us to be satisfied with the standards within local authorities, as you have expressed this afternoon, in terms of the Estyn reports.

I have no difficulty with any of the issues that are raised in the report, but there is a need for us to consider whether the timing needs to be brought forward. There is a danger in anticipating—Simon Thomas has already made the point that there is a great deal of change currently with regard to the statutory framework within which we operate. I think, in all honesty, that the report by Viv Thomas, when it was anticipated that there would be a call for a review from autumn 2013, was done on the basis that there was a need for things to settle down and for there to be sufficient opportunity for us to assess the success or otherwise of regional consortia. In response to statements made during the course of this past month, I have to say, as other speakers have said, that we have been told that the consortia are working more effectively, although there has been patchy progress. You will know, for example, that in north Wales, as I understand it, processes will not be entirely in place until April next year.

Nid oes gennyf unrhyw anhawster gydag unrhyw un o’r materion a godir yn yr adroddiad, ond mae angen i ni ystyried a oes angen dwyn yr amseriad yn ei flaen. Mae perygl wrth ragweld—mae Simon Thomas eisoes wedi gwneud y pwynt bod llawer iawn o newid ar hyn o bryd o ran y fframwaith statudol yr ydym yn gweithredu ynddo. Rwy’n credu, yn onest, fod yr adroddiad gan Viv Thomas, pan ragwelwyd y byddai galw am adolygiad o hydref 2013, wedi ei wneud ar y sail nad oedd angen i bethau setlo i lawr ac y byddai digon o gyfle i ni asesu llwyddiant neu fel arall consortia rhanbarthol. Mewn ymateb i ddatganiadau a wnaed yn ystod y mis diwethaf, rhaid i mi ddweud, fel y dywedodd siaradwyr eraill, ein bod wedi cael gwybod bod y consortia yn gweithio’n fwy effeithiol, er y bu cynnydd yn anghyson. Byddwch yn gwybod, er enghraifft, yng ngogledd Cymru, fel y deallaf, ni fydd prosesau yn gyfan gwbl wedi’u sefydlu tan fis Ebrill y flwyddyn nesaf.

3.30 p.m.

I speak as somebody who inherited a situation when I became leader where my authority was twenty-first out of 22 as far as GCSEs were concerned. I was very frustrated myself about the progress we made as an authority. Had it not been for the degree of local political scrutiny, across the parties, I am not satisfied that we would have achieved the progress that we did achieve in moving our schools forward.

Rwy’n siarad fel rhywun a etifeddodd sefyllfa pan ddeuthum yn arweinydd lle’r oedd fy awdurdod yn unfed ar hugain allan o 22 cyn belled ag yr oedd TGAU yn y cwestiwn. Roeddwn yn teimlo’n rhwystredig iawn fy hun am y cynnydd a wnaethom fel awdurdod. Oni bai am y radd o graffu gwleidyddol lleol, ar draws y pleidiau, nid wyf yn fodlon y byddem wedi cyrraedd y cynnydd yr ydym wedi ei gyflawni wrth ddatblygu ein hysgolion.

 

I also have fears about the arrangements on regional structures. Insufficient consideration has been given to the governance of these regional consortia and the political scrutiny of what those consortia will achieve. While I accept each and every issue that you address in this statement today, we need to ensure that we have a proper debate as an Assembly. I am sure that most of us would say that these are matters that need to be addressed. As I say, I question the timing, although I accept your frustration about the pace of change. Within the context of local government, we need to understand the end game as far as some of these changes are concerned. For example, if we move to direct funding of schools, there are centralised services that are currently provided locally. If we look across the border to England—I know that some of my colleagues across the border might take a different view to me—I believe that, in some instances, some of the support services for the most vulnerable children are weakened by the removal of centralised services. I understand that this is a matter for review, but, given the rather challenging timescale that you have set, I would hope that those matters would be addressed properly rather than us rushing into something and then finding that we need to revisit it in a few years’ time.

Rwyf hefyd yn pryderu am y trefniadau ar strwythurau rhanbarthol. Nid oes digon o ystyriaeth wedi’i rhoi i lywodraethu’r consortia rhanbarthol a chraffu gwleidyddol ar beth fydd y consortia yn ei gyflawni. Er fy mod yn derbyn pob mater yr ydych yn rhoi sylw iddo yn y datganiad hwn heddiw, mae angen i ni sicrhau ein bod yn cael dadl iawn fel Cynulliad. Rwy’n siŵr y byddai’r rhan fwyaf ohonom yn dweud bod y rhain yn faterion y mae angen rhoi sylw iddynt. Fel y dywedaf, rwy’n cwestiynu’r amseriad, er fy mod yn derbyn eich rhwystredigaeth am gyflymder y newid. Yng nghyd-destun llywodraeth leol, mae angen i ni ddeall y terfyn chwarae cyn belled ag y mae rhai o’r newidiadau hyn yn y cwestiwn. Er enghraifft, os byddwn yn symud i gyfeirio cyllid ysgolion, mae gwasanaethau canoli sy’n cael eu darparu ar hyn o bryd yn lleol. Os edrychwn ar draws y ffin i Loegr—rwy’n gwybod y gallai rhai o fy nghydweithwyr ar draws y ffin gymryd safbwynt gwahanol i mi—rwy’n credu, mewn rhai achosion, bod rhai o’r gwasanaethau cymorth ar gyfer y plant mwyaf agored i niwed yn cael eu gwanhau drwy gael gwared ar wasanaethau canolog. Rwy’n deall bod hwn yn fater ar gyfer adolygu, ond, o ystyried yr amserlen heriol braidd a osodwyd gennych, byddwn yn gobeithio y byddai’r materion hynny’n cael sylw priodol yn hytrach na’n gweld yn rhuthro i mewn i rywbeth ac yna gweld bod angen i ni edrych ar hyn eto mewn ychydig o flynyddoedd.

 

Given the scale of the challenge that you face, I would also ask that we try to build some kind of consensus going forward so that, if there is a change of Minister or of political complexion as far as any future administration is concerned, we do not have further churn. The difficulty is that perhaps there was insufficient churn in previous years, but we are now facing a situation in which there is perhaps too much churn.

O ystyried maint yr her sy’n eich wynebu, byddwn hefyd yn gofyn ein bod yn ceisio adeiladu rhyw fath o gonsensws wrth fynd ymlaen fel, os oes newid yn y Gweinidog neu yn y wedd wleidyddol cyn belled ag y mae unrhyw weinyddiaeth yn y dyfodol yn y cwestiwn, nad ydym yn cael corddi pellach. Yr anhawster yw efallai nad oedd digon o gorddi yn y blynyddoedd blaenorol, ond rydym bellach yn wynebu sefyllfa lle mae gormod o gorddi efallai.

 

Leighton Andrews: Deputy Presiding Officer, I listened to the Liberal Democrat spokesperson and he appeared to be saying, 'Oh, let our system be better, but not yet’. When you have had the range of reports that we have had from Estyn over the last two years, you can see that something is significantly wrong at the local authority level overall. It is on that basis that we are in a situation now where we need to have the proper debate that he called for on the structure for the delivery of education.  

Leighton Andrews: Ddirprwy Lywydd, rwyf wedi gwrando ar lefarydd y Democratiaid Rhyddfrydol, ac roedd yn ymddangos ei fod yn dweud, 'O, gadewch i’n system fod yn well, ond ddim eto’. Pan ydych wedi cael yr amrywiaeth o adroddiadau yr ydym wedi’u cael gan Estyn yn ystod y ddwy flynedd diwethaf, gallwch weld bod rhywbeth o’i le yn sylweddol ar lefel yr awdurdod lleol yn gyffredinol. Ar y sail honno yr ydym mewn sefyllfa yn awr lle mae angen i ni gael y drafodaeth briodol y galwodd amdani ar y strwythur ar gyfer darparu addysg. 

 

In respect of the consortia, they have all adopted different governance models. They are, at the end of the day, as I have said before in the Chamber on a number of occasions, consortia of local authorities; they are not regional branches of the Welsh Government. I have asked before whether Members want us to have a regional Welsh Government structure. His party has taken the view that it does not want that. We can now have a debate about precisely what kind of structure we should have.

O ran y consortia, maent wedi mabwysiadu’r holl fodelau llywodraethu gwahanol. Maen nhw, yn y bôn, fel yr wyf wedi dweud o’r blaen yn y Siambr ar nifer o achlysuron, yn gonsortia awdurdodau lleol, nid ydynt yn ganghennau rhanbarthol Llywodraeth Cymru. Rwyf wedi gofyn o’r blaen a oedd yr Aelodau am i ni gael strwythur rhanbarthol Llywodraeth Cymru. Mae ei blaid wedi cymryd y farn nad yw am weld hynny. Yn awr, gallwn gael dadl i drafod yn union pa fath o strwythur y dylem ei gael.

 

With regard to the question on direct funding of schools, of course there are issues there about where services should be provided on a collaborative basis beyond an individual school. That is why I said in the statement that you can look at direct funding of schools against other models for delivery in the middle tier, which could be at a local authority level or at a regional level. In the case of certain kinds of services, for example services for quite complex additional learning needs, you might want them organised on a wider footprint than a single local authority area. In practice, in many cases a number of authorities have to do that at the present time. So, we are not ruling anything in or out there.

O ran y cwestiwn ar ariannu ysgolion yn uniongyrchol, wrth gwrs ceir materion ynglŷn â lle dylai gwasanaethau gael eu darparu ar sail gydweithredol y tu hwnt i ysgol unigol. Dyna pam y dywedais yn y datganiad y gallwch edrych ar ariannu ysgolion yn uniongyrchol yn erbyn modelau eraill ar gyfer cyflawni yn yr haen ganol, a allai fod ar lefel awdurdod lleol neu ar lefel ranbarthol. Yn achos mathau penodol o wasanaethau, er enghraifft gwasanaethau ar gyfer anghenion dysgu ychwanegol eithaf cymhleth, efallai y byddwch am iddynt gael eu trefnu ar ôl-troed ehangach nag ardal awdurdod lleol unigol. Yn ymarferol, mewn llawer o achosion mae nifer o awdurdodau yn gorfod gwneud hynny ar hyn o bryd. Felly, nid ydym yn ystyried nac yn diystyru unrhyw beth yno.

 

In respect of north Wales—and he refers to that in the context of the consortia—I have said in the Chamber before that north Wales began the consortium discussions before anybody else. The Minister for local government and I attended discussions with the north Wales local authorities in the spring of 2010. Two and a half years on, I am afraid that, on the whole, the north Wales consortium is behind the others. There are still issues about the appointment of a lead director for that consortium, for example. However, these are consortia of local authorities; they are not regional branches of the Welsh Government. We must ensure that, while these current arrangements are in place—at local authority level and at consortium level—they deliver, and we will keep them to that. However, now is the time to begin a constructive and public debate on the best way to ensure proper support for our schools, and the best way to ensure better teaching and learning as a result.

O ran gogledd Cymru—ac mae’n cyfeirio at hynny yng nghyd-destun y consortia—rwyf wedi dweud yn y Siambr o’r blaen mai gogledd Cymru ddechreuodd y trafodaethau consortiwm cyn neb arall. Mynychodd y Gweinidog llywodraeth leol a finnau, drafodaethau gydag awdurdodau lleol y gogledd yng ngwanwyn 2010. Ddwy flynedd a hanner yn ddiweddarach, mae arnaf ofn, ar y cyfan, bod consortiwm gogledd Cymru y tu ôl i’r lleill. Mae problemau o hyd ynghylch penodi cyfarwyddwr arweiniol ar gyfer y consortiwm hwnnw, er enghraifft. Fodd bynnag, consortia o awdurdodau lleol yw’r rhain, nid ydynt yn ganghennau rhanbarthol Llywodraeth Cymru. Rhaid inni sicrhau, tra bod y trefniadau presennol wedi’u sefydlu—ar lefel awdurdod lleol ac ar lefel consortiwm—eu bod yn eu darparu, a byddwn yn sicrhau eu bod yn gwneud hynny. Fodd bynnag, nawr yw’r amser i ddechrau dadl adeiladol a chyhoeddus ar y ffordd orau i sicrhau cymorth priodol ar gyfer ein hysgolion, a’r ffordd orau i sicrhau addysgu a dysgu gwell o ganlyniad.

Datganiad: Paratoadau ar gyfer y Gaeaf
Statement: Winter Preparations

The Record

The Minister for Local Government and Communities (Carl Sargeant): Although we experienced a relatively mild winter last year, the unpredictability of our weather means that we cannot be complacent. We must be prepared for the kind of severe weather that we have witnessed in recent winters, and do everything that we can to minimise disruption to services across Wales. The Welsh Government has been working with our partner agencies to put in place arrangements to respond to the disruptive challenges that we face.

Y Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau (Carl Sargeant): Er ein bod wedi cael gaeaf cymharol fwyn y flwyddyn ddiwethaf, mae natur anragweladwy ein tywydd yn golygu na allwn fod yn hunanfodlon. Rhaid i ni fod yn barod ar gyfer y math o dywydd difrifol yr ydym wedi ei weld yn ystod gaeafau diweddar, a gwneud popeth a allwn i leihau amharu ar wasanaethau ledled Cymru. Mae Llywodraeth Cymru wedi bod yn gweithio gyda’n hasiantaethau partner i roi trefniadau ar waith i ymateb i’r heriau aflonyddol sy’n ein hwynebu.

 

Wales will start this winter with its highest ever level of salt stocks. Procurement is being co-ordinated through the all-Wales contract to ensure value for money and continuity of supply. We have now established national strategic road salt resilience storage facilities in Blaenau Ffestiniog, Queensferry, and Merthyr Tydfil, with further sites due to open shortly in Llandegai in north-west Wales, and in Llanidloes in mid Wales. An all-Wales weather forecasting contract has been established to provide early notification for local authorities of severe risk. Guidance has also been issued on the efficient use of salt, and mutual aid agreements are in place if needed. We have received assurances from the NHS on its ability to deliver services to the public over the winter, and we have regular planning meetings to consider the response to potential pressures on emergency care.

Bydd Cymru yn dechrau’r gaeaf hwn gyda’i lefel uchaf erioed o stociau halen. Mae caffael yn cael ei gyd-drefnu drwy’r contract Cymru gyfan i sicrhau gwerth am arian a pharhad y cyflenwad. Rydym bellach wedi sefydlu cyfleusterau storio gwydnwch halen ffyrdd strategol cenedlaethol ym Mlaenau Ffestiniog, Queensferry, a Merthyr Tudful, gyda safleoedd eraill yn agor cyn bo hir yn Llandygái yng ngogledd-orllewin Cymru, ac yn Llanidloes yng nghanolbarth Cymru. Mae contract darogan y tywydd ar gyfer Cymru gyfan wedi cael ei sefydlu i roi rhybudd cynnar i awdurdodau lleol o risg difrifol. Mae arweiniad hefyd wedi cael ei gyhoeddi ar y defnydd effeithlon o halen, ac mae cytundebau cymorth ar y cyd wedi’u sefydlu os oes angen. Rydym wedi derbyn sicrwydd gan y GIG ar ei allu i ddarparu gwasanaethau i’r cyhoedd dros y gaeaf, ac mae gennym gyfarfodydd cynllunio rheolaidd i ystyried yr ymateb i bwysau posibl ar ofal brys.

 

A Choose Well campaign was re-launched in early October, including, for the first time, a smartphone app to help patients choose the best place to go for treatment. The campaign provides advice about the range of healthcare services that are available and directs patients to the most appropriate healthcare setting for their needs. We have engaged Age Cymru to co-ordinate the Keep Well This Winter campaign to provide further information and support to people aged 60 and over around the three main themes of 'keep well’, 'keep warm’ and 'keep safe’. We have also launched a flu immunisation campaign to reduce illness and NHS pressures. The target rate for flu vaccine uptake this year is 75% for older people and at-risk groups, and 50% for health and social care workers who have direct patient contact. Selected community pharmacies will be offering the vaccine free of charge to eligible individuals for the first time.

Cafodd ymgyrch Dewis Doeth ei hail-lansio yn gynnar ym mis Hydref, gan gynnwys, am y tro cyntaf, app ffôn deallus i helpu cleifion i ddewis y lle gorau i fynd i gael triniaeth. Mae’r ymgyrch yn rhoi cyngor am yr ystod o wasanaethau gofal iechyd sydd ar gael ac yn cyfeirio cleifion at y lleoliad gofal iechyd mwyaf priodol ar gyfer eu hanghenion. Rydym wedi ymgysylltu ag Age Cymru i gyd-drefnu’r ymgyrch Gofal Piau Hi y Gaeaf Hwn i ddarparu rhagor o wybodaeth a chymorth i bobl 60 oed a hŷn o amgylch y tair prif thema sef 'cadw’n iach’, 'cadw’n gynnes’ a 'cadw’n ddiogel’. Rydym hefyd wedi lansio ymgyrch imiwneiddio rhag y ffliw i leihau salwch a phwysau ar y GIG. Y nod ar gyfer y nifer sy’n derbyn brechiad ffliw eleni yw 75% ar gyfer pobl hŷn a grwpiau sydd mewn perygl, a 50% ar gyfer gweithwyr gofal iechyd a chymdeithasol sy’n dod i gysylltiad uniongyrchol â chleifion. Bydd fferyllfeydd cymunedol dethol yn cynnig y brechlyn yn rhad ac am ddim i unigolion cymwys am y tro cyntaf.

 

The risks to vulnerable people during severe weather are considerable. We have contacted local authorities to encourage the take-up of seasonal flu vaccination among social care staff and providers to ensure greater resilience in the delivery of care services. We are also taking steps to address the risks to the care provided by self-funding organisations and informally through family, friends and community groups. The impact on these, and the knock-on effect on statutory services, could be very significant. We are establishing a task and finish group with the involvement of the Social Services Improvement Agency and the Association of Directors of Social Services to consider these issues.  

Mae’r risgiau i bobl sy’n agored i niwed yn ystod tywydd garw yn sylweddol. Rydym wedi cysylltu ag awdurdodau lleol i annog pobl i dderbyn brechiad rhag y ffliw tymhorol ymhlith staff a darparwyr gofal cymdeithasol i sicrhau bod mwy o wytnwch wrth ddarparu gwasanaethau gofal. Rydym hefyd yn cymryd camau i fynd i’r afael â’r risgiau i’r gofal a ddarperir gan sefydliadau hunan-gyllido ac yn anffurfiol drwy grwpiau teulu, ffrindiau a chymunedol. Gallai’r effaith ar y rhain, a’r effaith ddilynol ar wasanaethau statudol, fod yn sylweddol iawn. Rydym yn sefydlu grŵp gorchwyl a gorffen gyda chyfranogiad yr Asiantaeth Gwella Gwasanaethau Cymdeithasol a Chymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol i ystyried y materion hyn.

 

We will continue to fund Nest, through British Gas, to help keep people warm in winter and to reduce their fuel bills. The Nest scheme provides advice on reducing energy use, as well as general guidance on money management. Under Nest, heating installations can be prioritised for householders who are particularly vulnerable, with temporary heaters provided while work is being completed. We have also launched Arbed 2 this year, which is a three-year programme to improve energy performance and to reduce the fuel bills of nearly 5,000 homes across Wales.

Byddwn yn parhau i ariannu Nyth, drwy Nwy Prydain, er mwyn helpu i gadw pobl yn gynnes yn y gaeaf ac i leihau eu biliau tanwydd. Mae’r cynllun Nyth yn darparu cyngor ar leihau’r defnydd o ynni, yn ogystal ag arweiniad cyffredinol ar reoli arian. O dan Nyth, gellir blaenoriaethu gosodiadau gwresogi ar gyfer deiliaid tai sy’n arbennig o agored i niwed, a darparu gwresogyddion dros dro tra bod y gwaith yn cael ei gwblhau. Rydym hefyd wedi lansio Arbed 2 eleni, sef rhaglen dair blynedd i wella perfformiad ynni a lleihau biliau tanwydd bron i 5,000 o gartrefi ar draws Cymru.

 

School closures during severe weather have widespread impact, and the decisions that are taken by headteachers and local authorities to close schools need careful consideration. Our joint publication with the Welsh Local Government Association, 'Opening Schools in Extreme Bad Weather’, has been in place since 2010, and gives advice to schools on whether they should remain open or close in extremely bad weather.

Mae cau ysgolion yn ystod tywydd garw yn cael effaith eang, ac mae angen ystyriaeth ofalus ar y penderfyniadau sy’n cael eu cymryd gan benaethiaid ac awdurdodau lleol i gau ysgolion. Mae ein cyhoeddiad ar y cyd â Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, 'Agor Ysgolion mewn Tywydd Gwael Eithafol’, wedi bod ar waith ers 2010, ac mae’n rhoi cyngor i ysgolion ynghylch a ddylent aros ar agor neu gau yn ystod tywydd drwg iawn.

 

There also remains a risk of flooding during the winter, with the potential for relatively small amounts of rainfall to exacerbate already full catchments. The national flood forecasting centre monitors weather conditions at all times and the Environment Agency has flood warning staff on duty 24 hours a day. All the Welsh flood risk management authorities have plans in place to ensure that they can deliver critical services during periods of severe weather. We have also developed a Wales flood response framework in partnership with responders, which brings together advice and guidance to enable consistent and coherent planning during flooding incidents. The Environment Agency has issued a press release about the risk of winter flooding and information and advice is available on its website. It also offers free flood warnings.

Mae risg o lifogydd hefyd yn parhau yn ystod y gaeaf, gyda’r potensial o weld ychydig o law yn gymharol yn gwaethygu dalgylchoedd sydd eisoes yn llawn. Mae’r ganolfan genedlaethol darogan llifogydd yn monitro amodau tywydd ar bob adeg ac mae gan Asiantaeth yr Amgylchedd staff rhybuddio rhag llifogydd ar ddyletswydd 24 awr y dydd. Mae gan bob un o’r awdurdodau rheoli risg llifogydd yng Nghymru gynlluniau wedi’u sefydlu i sicrhau eu bod yn gallu darparu gwasanaethau hanfodol yn ystod cyfnodau o dywydd garw. Rydym hefyd wedi datblygu fframwaith ymateb i lifogydd yng Nghymru mewn partneriaeth ag ymatebwyr, sy’n dwyn ynghyd gyngor a chanllawiau i alluogi cynllunio cyson a chydlynol yn ystod llifogydd. Mae Asiantaeth yr Amgylchedd wedi cyhoeddi datganiad i’r wasg am y perygl o lifogydd y gaeaf ac mae gwybodaeth a chyngor ar gael ar ei gwefan. Mae hefyd yn cynnig rhybuddion llifogydd am ddim.

 

We are also aware of the impact that severe winters have on businesses. We are in regular contact with key companies and a range of SMEs to offer support and ensure that lines of communication are kept open. It is important that companies take measures, through business continuity planning, to reduce the impact on their businesses. Utility companies have taken such steps. For example, Dŵr Cymru and Dee Valley Water are reviewing their plans to ensure that they have sufficient salt and chemicals for the treatment of drinking water in preparation for the winter period.

Rydym hefyd yn ymwybodol o’r effaith y mae gaeafau difrifol yn ei chael ar fusnesau. Rydym mewn cyswllt rheolaidd â chwmnïau allweddol ac ystod o fusnesau bach a chanolig i gynnig cymorth a sicrhau bod llinellau cyfathrebu yn cael eu cadw ar agor. Mae’n bwysig bod cwmnïau yn cymryd camau, drwy gynllunio parhad busnes, er mwyn lleihau’r effaith ar eu busnesau. Mae cwmnïau gwasanaethau wedi cymryd camau o’r fath. Er enghraifft, mae Dŵr Cymru a Dŵr Dyffryn Dyfrdwy yn adolygu eu cynlluniau i sicrhau bod ganddynt ddigon o halen a chemegau ar gyfer trin dŵr yfed wrth baratoi ar gyfer y gaeaf.

 

In terms of animal welfare, we have issued advice to livestock keepers encouraging them to have contingency plans in place for emergencies and we are working with companion animal welfare organisations to raise owners’ awareness of the needs of their pets in severe weather.

O ran lles anifeiliaid, rydym wedi cyhoeddi cyngor i geidwaid da byw yn eu