By continuing to use our site, you are agreeing for us to set a small number of cookies. Cookie policy

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Cofnod y Trafodion
The Record of Proceedings

Dydd Mawrth, 13 Tachwedd 2012
Tuesday, 13 November 2012

Cynnwys
Contents

Datganiad: Cydsyniad Brenhinol—Deddf Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Ieithoedd Swyddogol) 2012
Statement: Royal Assent—National Assembly for Wales (Official Languages) Act 2012

Cwestiynau i’r Prif Weinidog
Questions to the First Minister

Cwestiwn Brys: Y Fforwm Clinigol Cenedlaethol
Urgent Question: The National Clinical Forum

Datganiad a Chyhoeddiad Busnes
Business Statement and Announcement

Datganiad: Law yn Llaw at Iechyd—Adroddiad Cynnydd Chwe Mis
Statement: Together for Health—Six-month Progress Report

Datganiad: Y Wybodaeth Ddiweddaraf am y Cynllun 'Gwella Ysgolion’, a Gyhoeddwyd ar 10 Hydref 2012
Statement: An Update on the 'Improving Schools’ Plan,  Published on 10 October 2012

Datganiad: Fframwaith Newydd i Adolygu Ymarfer Plant—Diogelu ac Amddiffyn Plant yn Well
Statement: New Child Practice Review Framework—Improving Safeguarding and Protection

Y Gyllideb Ddrafft ar gyfer 2013-14
The Draft Budget 2013-14

Cyfnod Pleidleisio
Voting Time

Yn y golofn chwith, cofnodwyd y trafodion yn yr iaith y llefarwyd hwy ynddi yn y Siambr. Yn y golofn dde, cynhwyswyd cyfieithiad.
In the left-hand column, the proceedings are recorded in the language in which they were spoken in the Chamber. In the right-hand column, a translation has been included.

Cyfarfu’r Cynulliad am 1.30 p.m.gyda’r Llywydd (Rosemary Butler) yn y Gadair.
The Assembly met at 1.30 p.m.with the Presiding Officer (Rosemary Butler) in the Chair.

The Record

The Presiding Officer: Good afternoon. The National Assembly for Wales is now in session.

Y Llywydd: Prynhawn da. Dyma ddechrau trafodion Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

Datganiad: Cydsyniad Brenhinol—Deddf Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Ieithoedd Swyddogol) 2012
Statement: Royal Assent—National Assembly for Wales (Official Languages) Act 2012

The Record

The Presiding Officer: I am pleased to announce that on 12 November, Royal Assent was given to the National Assembly for Wales (Official Languages) Act 2012. The Act places a statutory duty on the National Assembly for Wales and the Assembly Commission to treat both Welsh and English on the basis of equality. This is a historic occasion for us, as it is the first Act of the Assembly to receive Royal Assent. The letters patent and the Act are on display in the Senedd for Members and the public to see until the end of this term.

Y Llywydd: Rwyf yn falch o gyhoeddi bod Cydsyniad Brenhinol wedi ei roi ar 12 Tachwedd i Ddeddf Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Ieithoedd Swyddogol) 2012. Mae’r Ddeddf yn gosod dyletswydd statudol ar  Gynulliad Cenedlaethol Cymru a Chomisiwn y Cynulliad i drin y Gymraeg a’r Saesneg yn gyfartal. Mae hwn yn achlysur hanesyddol i ni, gan mai dyma Ddeddf gyntaf y Cynulliad i dderbyn Cydsyniad Brenhinol. Mae’r breinlythyrau a’r Ddeddf wedi eu harddangos yn y Senedd i’r Aelodau a’r cyhoedd gael eu gweld tan ddiwedd y tymor hwn.

Cwestiynau i’r Prif Weinidog
Questions to the First Minister

The Record

Blaenoriaethau

Priorities

1. David Rees: Beth yw blaenoriaethau Llywodraeth Cymru ar gyfer pobl Aberafan dros y 12 mis nesaf. OAQ(4)0765(FM)

1. David Rees: What are the Welsh Government’s priorities for the people of Aberavon for the next 12 months. OAQ(4)0765(FM)

The Record

The First Minister (Carwyn Jones): Our priorities for Aberavon are set out in the programme for government.

Y Prif Weinidog (Carwyn Jones): Mae ein blaenoriaethau ar gyfer Aberafan wedi eu nodi yn y rhaglen ar gyfer llywodraethu.

David Rees: Thank you for that answer, First Minister. Yesterday, St Modwen Properties plc launched phase 2 of the Coed Darcy urban village scheme in my constituency, which will create about 900 construction jobs, developing over 300 homes. A key regeneration scheme for Neath Port Talbot, it is set to create over 1,000 homes in total, along with community facilities and a new school. Do you agree that such projects will help the construction industry to lead the economy out of recession and provide local employment, and what action is the Welsh Government taking to encourage more such projects?

David Rees: Diolch i chi am yr ateb yna, Brif Weinidog. Ddoe, lansiodd St Modwen Properties ccc gam 2 cynllun pentref trefol Coed Darcy yn fy etholaeth, a fydd yn creu tua 900 o swyddi adeiladu, gan ddatblygu dros 300 o gartrefi. Mae’n gynllun adfywio allweddol ar gyfer Castell-nedd Port Talbot, a bwriedir iddo greu cyfanswm o dros 1,000 o gartrefi, ynghyd â chyfleusterau cymunedol ac ysgol newydd. A ydych chi’n cytuno y bydd prosiectau o’r fath yn helpu’r diwydiant adeiladu i arwain yr economi allan o ddirwasgiad a darparu cyflogaeth yn lleol, a pha gamau y mae Llywodraeth Cymru’n eu cymryd i annog mwy o brosiectau o’r fath?

The First Minister: It is a very good scheme. We were pleased to announce today the new mortgage guarantee scheme, which will help people to take the first step to get on, or to move up, the property ladder. That scheme will help young people and first-time buyers to get into the property market for the first time. It will support the purchase of up to 3,000 new-build homes up to the value of £250,000.

Y Prif Weinidog: Mae’n gynllun da iawn. Roeddem yn falch o gyhoeddi y cynllun gwarant morgais newydd heddiw, a fydd yn helpu pobl i gymryd y cam cyntaf i fynd ar, neu i symud i fyny, yr ysgol eiddo. Bydd y cynllun yn helpu pobl ifanc a phrynwyr tro cyntaf i fynd i mewn i’r farchnad eiddo am y tro cyntaf. Bydd yn cefnogi prynu hyd at 3,000 o gartrefi wedi’u hadeiladu o’r newydd  hyd at werth o £250,000.

Suzy Davies: Good afternoon, First Minister. People in Aberavon will be just as concerned as the people in your constituency about the possible downgrading of accident and emergency services at the Princess of Wales Hospital in Bridgend, as that is where many of them access their A&E services, with the help of the ambulance service. Would the people of Aberavon be right in being concerned that, if ambulance services are not considered as a central part of any consultation, the consultation is therefore meaningless?

Suzy Davies: Prynhawn da, Brif Weinidog. Bydd pobl yn Aberafan yr un mor bryderus â’r bobl yn eich etholaeth chi ynghylch israddio posibl gwasanaethau damweiniau ac achosion brys yn Ysbyty Tywysoges Cymru ym Mhen-y-bont ar Ogwr, gan mai dyna lle y mae llawer ohonynt yn cael mynediad at eu gwasanaethau damweiniau ac achosion brys, gyda chymorth y gwasanaeth ambiwlans. A fyddai pobl Aberafan yn iawn i bryderu, os nad ystyrir gwasanaethau ambiwlans yn rhan ganolog o unrhyw ymgynghoriad, bod yr ymgynghoriad hwnnw felly’n ddiystyr?

The First Minister: I do not agree that consultation is meaningless. That is the view put forward by your party, but not by the public, either in Bridgend or in Aberavon.

Y Prif Weinidog: Nid wyf yn cytuno bod ymgynghori yn ddiystyr. Dyna’r farn a gyflwynwyd gan eich plaid chi, ond nid gan y cyhoedd, naill ai ym Mhen-y-bont ar Ogwr nac yn Aberafan.

The Record

Gwasanaethau Iechyd yn y Gogledd

Health Services in North Wales

2. Janet Finch-Saunders: A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am ddarpariaeth gwasanaethau iechyd yng ngogledd Cymru. OAQ(4)0768(FM)

2. Janet Finch-Saunders: Will the First Minister make a statement on the provision of health services in north Wales. OAQ(4)0768(FM)

The Record

The First Minister: Yes. Our plans and priorities can be found in our programme for government and in 'Together for Health’.

Y Prif Weinidog: Gwnaf. Mae ein cynlluniau a’n blaenoriaethau i’w gweld yn ein rhaglen ar gyfer llywodraethu ac yn 'Law yn Llaw at Iechyd’.

Janet Finch-Saunders: First Minister, it is a damning indictment of your Government’s approach to health services in Wales that, hot on the heels of the controversy over the Marcus Longley report, we now see yet another questionable redrafting of a supposedly independent report. Is it not the case that your Welsh Labour Government is more interested in policy-based evidence than evidence-based policy? Why is your Government so vehemently opposed to independent thinking, or, indeed, so controlling over criticism?

Janet Finch-Saunders: Brif Weinidog, mae’n gondemniad llwyr o agwedd eich Llywodraeth at wasanaethau iechyd yng Nghymru, ein bod yn awr, yn dynn ar sodlau pwnc llosg adroddiad Marcus Longley, yn gweld ailddrafftio amheus arall eto o adroddiad sydd i fod yn annibynnol. Onid yw’n wir bod gan eich Llywodraeth Lafur Cymru fwy o ddiddordeb mewn tystiolaeth sy’n seiliedig ar bolisi na pholisi sy’n seiliedig ar dystiolaeth? Pam mae eich Llywodraeth mor chwyrn ei gwrthwynebiad i feddwl yn annibynnol, neu, yn wir, mor awyddus i reoli beirniadaeth?

The First Minister: The Member seems to have completely contradicted the press release that her own party has sent out. The press release that it sent out criticised the Minister for Health and Social Services for not intervening, and now the Member is saying that she has intervened. You really must make your minds up. The reality is that this is a matter between the local health board and the national clinical forum. There has been no interference of any kind from the Welsh Government, and that is right and proper in the circumstances.

Y Prif Weinidog: Mae’r ymddangos bod yr Aelod yn gwrth-ddweud yn llwyr y datganiad i’r wasg a anfonwyd allan gan ei phlaid ei hun. Mae’r datganiad i’r wasg a anfonwyd allan yn beirniadu’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol am beidio ag ymyrryd, ac yn awr y mae’r Aelod yn dweud ei bod wedi ymyrryd. Mae’n wir raid i chi wneud eich meddyliau i fyny. Y gwir yw mai mater rhwng y bwrdd iechyd lleol a’r fforwm clinigol cenedlaethol yw hwn. Ni fu unrhyw ymyrraeth o unrhyw fath gan Lywodraeth Cymru, ac mae hynny’n iawn ac yn briodol o dan yr amgylchiadau.

Kenneth Skates: First Minister, the events of the last few days concerning the BBC are of concern to us all. More importantly, it risks diverting attention away from the vital issue of protecting vulnerable young people in the care system. Given the proud record of the National Assembly and the Welsh Government in child safeguarding, will you today reaffirm your commitment to ensuring that, despite all the noise and frenzy surrounding the BBC, we get to the truth of what happened in north Wales and that we take every step to protect and support vulnerable young people in care?

Kenneth Skates: Brif Weinidog, mae digwyddiadau’r dyddiau diwethaf yn ymwneud â’r BBC yn peri pryder i ni i gyd. Yn bwysicach, mae perygl iddo dynnu sylw oddi ar y mater hollbwysig o amddiffyn pobl ifanc agored i niwed yn y system ofal. O ystyried hanes balch y Cynulliad Cenedlaethol a Llywodraeth Cymru o ran diogelu plant, a wnewch chi heddiw ailddatgan eich ymrwymiad i sicrhau, er gwaethaf yr holl sŵn a gorffwylltra yn ymwneud â’r BBC, ein bod yn darganfod y gwir am yr hyn a ddigwyddodd yng ngogledd Cymru a’n bod yn cymryd pob cam posibl i ddiogelu a chefnogi pobl ifanc sy’n agored i niwed, ac sy’n derbyn gofal?

The First Minister: Absolutely. I am aware of what the UK Government has announced in terms of inquiring into these matters. I met the Children’s Commissioner for Wales last week and I have asked him to examine the situation as it develops, and then to advise me as to what further steps may need to be taken.

Y Prif Weinidog: Yn sicr. Yr wyf yn ymwybodol o’r hyn y mae Llywodraeth y DU wedi’i gyhoeddi ynglŷn ag ymchwilio i’r materion hyn. Cwrddais i â Chomisiynydd Plant Cymru yr wythnos diwethaf ac yr wyf wedi gofyn iddo archwilio’r sefyllfa wrth iddi ddatblygu, ac yna fy hysbysu i am ba gamau ychwanegol y dylid eu cymryd.

The Record

Aled Roberts: Cafwyd trafodaeth ddoe yn y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus ynglŷn â’r trafodaethau sy’n digwydd rhwng rhwydweithiau cenedlaethol a’r byrddau iechyd lleol, yn cynnwys, yn achos gogledd Cymru, y rhwydwaith newydd-enedigol. A yw’n bosibl i chi fel Llywodraeth sicrhau, o fewn y gwasanaeth iechyd, bod cofnodion y rhwydweithiau hyn ar gael i’r cyhoedd er mwyn i’r cyhoedd, a ni fel Aelodau’r Cynulliad, graffu ar unrhyw argymhellion gan y byrddau iechyd lleol?

Aled Roberts: First Minister, there was a discussion yesterday in the Public Accounts Committee about the negotiations taking place between national networks and the local health boards, including, in the case of north Wales, the neonatal network. Could you as a Government ensure that, within the health service, the minutes of these networks are made available to the public so that it, and we as Assembly Members, can scrutinise any recommendations brought forward by the local health boards?

Y Prif Weinidog: Ystyriaf beth mae’r Aelod wedi ei ddweud ac ysgrifennu ato ynglŷn â beth ellir ei wneud er mwyn sicrhau bod pethau mor agored a phosibl.

The First Minister: I will consider what the Member has said and write to him as regards what can be done to ensure the greatest transparency.

Llyr Huws Gruffydd: Byddwch yn ymwybodol o gonsýrn nifer o awdurdodau lleol ar draws y gogledd y bydd mwy o bwysau ar eu gwasanaethau yn sgîl y newidiadau arfaethedig i wasanaethau iechyd yng ngogledd Cymru. A allwch roi sicrwydd felly na fydd eich Llywodraeth chi yn caniatáu unrhyw newidiadau a fydd yn rhoi pwysau gormodol ar wasanaethau’r awdurdodau hynny, ac, o ganlyniad, yn costio mwy o bres iddynt?

Llyr Huws Gruffydd: First Minister, you will be aware of the concern of a number of local authorities across north Wales that there will be greater pressure on their services in light of the proposed changes to health services in north Wales. Can you give us an assurance therefore that your Government will not allow any changes that will put too much pressure on the services of those local authorities and, as a result, cost them more money?

Y Prif Weinidog: Dim o gwbl. Rydym am sicrhau bod yr awdurdodau i gyd yn gweithio gyda’i gilydd, ac rydym yn deall y bydd eisiau newid y ffordd y mae gwasanaethau cymdeithasol yn gweithio hefyd er mwyn sicrhau bod pobl yn cael y gwasanaeth gorau posibl.

The First Minister: Not at all. We want to ensure that all the authorities collaborate and we understand that there will be a need to also change the way in which social services work in order to ensure that people receive the best possible service.

Cwestiynau Heb Rybudd gan Arweinwyr y Pleidiau

Questions Without Notice from the Party Leaders

The Record

The Leader of the Welsh Conservatives (Andrew R.T. Davies): First Minister, is it right that a so-called independent forum, the national clinical forum, drafts a report, presents that report to the local health board, and then its chairman redrafts it so that it is more in tune with the thinking of the health board? How is that independent?

Arweinydd y Ceidwadwyr Cymreig (Andrew R.T. Davies): Brif Weinidog, a yw’n iawn bod fforwm y dywedir ei fod yn annibynnol, y fforwm clinigol cenedlaethol, yn drafftio adroddiad, yn cyflwyno’r adroddiad hwnnw i’r bwrdd iechyd lleol, ac yna bod y cadeirydd yn ei ailddrafftio fel ei fod yn fwy mewn cytgord â meddylfryd y bwrdd iechyd? Sut mae hynny’n annibynnol?

The First Minister: I come back to the point I made before: this is not a matter for Welsh Government.

Y Prif Weinidog: Yr wyf yn dod yn ôl at y pwynt a wneuthum o’r blaen: nid mater i Lywodraeth Cymru yw hwn.

Andrew R.T. Davies: Well, your Minister set up that forum. Does it not endorse the perception and reality felt by many people, in view of the Langley report, this report, the failure to achieve ambulance response target times, the failure to achieve cancer treatment target times, the failure to deliver a budget that will safeguard NHS services—£500 million out of the NHS here in Wales—that there is a lack of leadership in the Welsh NHS? Should you not now seriously get a grip on what is going on so that people can have confidence that their NHS will deliver for their needs?

Andrew R.T. Davies: Wel, eich Gweinidog chi sefydlodd y fforwm hwnnw. Onid yw’n cadarnhau’r canfyddiad a’r realiti a deimlir gan lawer o bobl, o ystyried adroddiad Langley, yr adroddiad hwn, y methiant i gyflawni targed amseroedd ymateb ambiwlans, y methiant i gyflawni targed amseroedd triniaeth canser, y methiant i gyflwyno cyllideb a fydd yn diogelu gwasanaethau’r GIG—£500 miliwn o’r GIG yma yng Nghymru—bod diffyg arweinyddiaeth yn y GIG yng Nghymru? Oni ddylech mewn difrif fynd i’r afael â’r hyn sy’n digwydd fel y gall pobl fod yn hyderus y bydd eu GIG yn darparu ar gyfer eu hanghenion?

The First Minister: I know that the people of Wales are more than delighted to see that his party has nothing to do with the Welsh NHS. What did we see last week? We saw his party making millionaires of GPs. That is what we saw last week: that is the future of the health service under his party in other parts of the UK. We will always ensure that the health service delivers for the people of Wales, is a public health service, and does not seek to enrich those who work in it.

Y Prif Weinidog: Rwyf yn gwybod bod pobl Cymru yn fwy na balch o weld nad oes gan ei blaid ef ddim i’w wneud â’r GIG yng Nghymru. Beth welsom ni yr wythnos diwethaf? Gwelsom ei blaid ef yn gwneud meddygon teulu yn filiwnyddion. Dyna’r hyn a welsom yr wythnos diwethaf: dyna ddyfodol y gwasanaeth iechyd o dan ei blaid ef mewn rhannau eraill o’r DU. Byddwn bob amser yn sicrhau bod y gwasanaeth iechyd yn cyflawni ar gyfer pobl Cymru, ei fod yn wasanaeth iechyd y cyhoedd, ac nad yw’n ceisio gwneud y rhai sy’n gweithio ynddo yn gyfoethog.

Andrew R.T. Davies: That is quite amazing from a member of the party that renegotiated the GP contract in 2004 and created those millionaires in the NHS to the detriment of many other clinicians. I asked you a specific question on people’s ability to have confidence in so-called independent reports. It is no wonder that they do not, with such a lamentable defence. Over the weekend there were credible reports that you were thinking about reorganising your Cabinet, and most of that was focused on the two Ministers either side of you. You felt so threatened by it you had to come out in the press yesterday and defend that reshuffle. You only bought the reshuffle up until Christmas time, so is it right that, come January, many of your colleagues on the front bench are going to be stuffed? You should consider the Minister for Health and Social Service’s future, given the direction of the Welsh NHS.

Andrew R.T. Davies: Mae hynna’n gwbl anhygoel gan aelod o’r blaid a aildrafododd y contract Meddygon Teulu yn 2004 gan greu’r miliwnyddion hynny yn y GIG ar draul llawer o glinigwyr eraill. Gofynnais gwestiwn penodol i chi ar yr hyder a all pobl ei gael yn yr hyn a elwir yn adroddiadau annibynnol. Nid yw’n syndod nad oes ganddynt hynny, o glywed amddiffyniad mor druenus. Dros y penwythnos cafwyd adroddiadau credadwy eich bod yn meddwl ad-drefnu eich Cabinet, a bod y rhan fwyaf o hynny yn canolbwyntio ar y ddau Weinidog sydd y naill ochr i chi. Roeddech yn teimlo cymaint dan fygythiad o’i herwydd fel y bu’n rhaid i chi ddod allan yn y wasg ddoe ac amddiffyn yr ad-drefnu hwnnw. Dim ond tan adeg y Nadolig y soniwyd am fater ad-drefnu, felly a yw hi’n iawn i ddweud, pan ddaw mis Ionawr, y bydd llawer o’ch cydweithwyr ar y fainc flaen yn colli eu swyddi? Dylech ystyried dyfodol y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithas, o gofio cyfeiriad y GIG yng Nghymru.

The First Minister: I was asked yesterday whether a reshuffle was imminent. It is not and I said so. I did not go out of my way to say so; I am sure that those are rumours that were started by the party opposite in the first place. Let us look at what is happening in England. It is relevant, because his party is in charge there. More than 6,000 nursing posts have been lost since May 2010. We know that there are trusts in England that are going bankrupt. We know that this idea that somehow the NHS in England is fully funded is wholly wrong; we only have to see the chaos that exists there. Yes, it has been difficult; it has been difficult because his party has cut the amount of money available to Wales. We have done what we can to protect NHS spending, and no, Ministers do not interfere when the national clinical forum and the local health board are in discussions. If the Minister had done that, he would be criticising that as well. This is an example of the confusion we have seen from the Tories. On the one hand, they criticise Ministers for travelling around Wales and then they criticise Ministers for not travelling around Wales. What we see in the party opposite is confusion and chaos.

Y Prif Weinidog: Gofynnwyd i mi ddoe a oedd ad-drefnu ar fin digwydd. Nid yw hynny am ddigwydd a dywedais hynny. Wneuthum i ddim mynd allan o fy ffordd i ddweud hynny; rwyf yn siŵr mai’r blaid gyferbyn a ddechreuodd y sibrydion yn y lle cyntaf. Gadewch i ni edrych ar yr hyn sy’n digwydd yn Lloegr. Mae’n berthnasol, oherwydd mai ei blaid ef sy’n rheoli yno. Mae mwy na 6,000 o swyddi nyrsio wedi eu colli ers mis Mai 2010. Rydym yn gwybod bod ymddiriedolaethau yn Lloegr sydd yn mynd i fod yn fethdalwyr. Rydym yn gwybod bod y syniad fod y GIG yn Lloegr yn cael ei ariannu’n llawn yn gwbl anghywir, does dim ond rhaid i ni edrych ar yr anhrefn  sy’n bodoli yno. Ydy, mae wedi bod yn anodd, mae wedi bod yn anodd oherwydd bod ei blaid ef wedi torri ar yr arian sydd ar gael i Gymru. Rydym wedi gwneud yr hyn a allwn i ddiogelu gwariant y GIG, ac nad ydynt, nid yw Gweinidogion yn ymyrryd pan fydd y fforwm clinigol cenedlaethol a’r bwrdd iechyd lleol yn cynnal trafodaethau. Pe byddai’r Gweinidog wedi gwneud hynny, byddai’n beirniadu hynny hefyd. Mae hyn yn enghraifft o’r dryswch rydym wedi ei weld gan y Torïaid. Ar y naill law, maent yn beirniadu Gweinidogion am deithio o amgylch Cymru ac yna maent yn beirniadu Gweinidogion am beidio â theithio o amgylch Cymru. Yr hyn yr ydym yn ei weld yn y blaid gyferbyn yw dryswch ac anhrefn.

The Leader of Plaid Cymru (Leanne Wood): First Minister, this time last week we were discussing how survivors of abuse could come forward and have their stories heard and believed. We know that survivors can be damaged by their experiences, and they need help and support. The Children’s Commissioner for Wales has said that his office has received more than 50 calls in relation to abuse. However, since then we have seen public criticism of someone who should never have been paraded through tv studios in the first place. This is not about the press; it is about making sure that people who are abused get justice, so will you join me in condemning the media reporting that sensationalises and simplifies complex stories rather than treating vulnerable people with the dignity they deserve?

Arweinydd Plaid Cymru (Leanne Wood): Brif Weinidog, yr adeg hon yr wythnos diwethaf roeddem yn trafod sut y gallai goroeswyr cam-drin ddod ymlaen ac y gwrandewid ar eu straeon ac y byddent yn cael eu credu. Rydym yn gwybod y gall goroeswyr gael eu niweidio gan eu profiadau, a’u bod angen cymorth a chefnogaeth. Mae Comisiynydd Plant Cymru wedi dweud bod ei swyddfa wedi derbyn mwy na 50 o alwadau yn ymwneud â cham-drin. Fodd bynnag, ers hynny rydym wedi gweld beirniadu cyhoeddus am rywun na ddylid erioed fod wedi ei roi mewn stiwdios teledu yn y lle cyntaf. Nid yw hyn yn ymwneud â’r wasg: mae’n ymwneud â sicrhau bod pobl sy’n cael eu cam-drin yn cael cyfiawnder, felly a wnewch chi ymuno â mi i gondemnio adroddiadau yn y cyfryngau sy’n codi cyffro ac yn symleiddio straeon cymhleth yn hytrach na thrin pobl sy’n agored i niwed gyda’r urddas y maent yn ei haeddu?

The First Minister: The leader of Plaid Cymru has it right in my view. What we saw last week bordered on hysteria. We then saw an unfortunate situation where a part of the evidence submitted by one potential witness was found to be flawed, but that does not mean, of course, that all the evidence that is new is flawed. The worry that I have is that the events of last week will discourage people from coming forward with credible new evidence, and not just with regard to what happened at Bryn Estyn and other homes. That will mean that it may be that it will be more and more difficult to get to the truth of what actually happened, then and since.

Y Prif Weinidog: Mae arweinydd Plaid Cymru yn iawn yn fy marn i. Roedd yr hyn a welsom yr wythnos diwethaf yn ffinio ar hysteria. Yna gwelsom sefyllfa anffodus pan ddarganfuwyd bod rhan o’r dystiolaeth a gyflwynwyd gan un tyst posibl yn ddiffygiol, ond nid yw hynny’n golygu, wrth gwrs, bod yr holl dystiolaeth sy’n newydd yn ddiffygiol. Y pryder sydd gennyf yw y bydd digwyddiadau’r wythnos diwethaf yn atal pobl rhag dod ymlaen gyda thystiolaeth newydd gredadwy, ac nid dim ond ar gyfer yr hyn a ddigwyddodd ym Mryn Estyn a chartrefi eraill. Bydd hynny’n golygu y gallai fod yn fwyfwy anodd i gael at y gwir am yr hyn a ddigwyddodd mewn gwirionedd, ar y pryd ac ers hynny.

Leanne Wood: First Minister, that is my concern too. There are now nine separate inquiries into child abuse, leaving the potential for confusion, and possibly allowing tracks to be covered if those inquiries are not working together closely. The Prime Minister has said that the terms of reference for two of the inquiries about care homes launched last week would be drawn up on a cross-party basis. We need a quick resolution, but we also need a thorough investigation. What discussions have you had with the Home Office about the terms of reference and timescales for the inquiries?

Leanne Wood: Brif Weinidog, dyna yw fy mhryder innau hefyd. Erbyn hyn mae 9 o ymchwiliadau ar wahân i gam-drin plant ar y gweill, gan adael y potensial ar gyfer dryswch, ac o bosibl caniatáu i bethau gael eu cuddio os nad yw’r ymchwiliadau yn gweithio gyda’i gilydd yn agos. Mae’r Prif Weinidog wedi dweud y byddai’r cylch gorchwyl ar gyfer dau o’r ymchwiliadau ynglŷn â chartrefi gofal a lansiwyd yr wythnos diwethaf yn cael ei llunio ar sail drawsbleidiol. Rydym angen gweld datrysiad cyflym, ond mae arnom angen ymchwiliad trylwyr hefyd. Pa drafodaethau ydych chi wedi’u cael gyda’r Swyddfa Gartref ynghylch y cylch gorchwyl ac amserlenni ar gyfer yr ymchwiliadau?

The First Minister: There have been no discussions with the Home Office. I have discussed the issue more than once with the Secretary of State and I discussed with the children’s commissioner last week whether there was a need to investigate further in Wales. The view that we both took was that that was not the case at the moment, but, of course, the situation would be reviewed as and when that was necessary. The terms of reference of the reviews ordered by the UK Government are reasonably clear, but, in terms of how such inquiries will proceed in the future, those are matters that I will be discussing with the UK Government.

Y Prif Weinidog: Ni fu unrhyw drafodaethau gyda’r Swyddfa Gartref. Rwyf wedi trafod y mater fwy nag unwaith â’r Ysgrifennydd Gwladol a thrafodais gyda’r comisiynydd plant yr wythnos diwethaf pa un a oedd angen ymchwilio ymhellach yng Nghymru. Barn y ddau ohonom oedd nad oes angen hynny ar hyn o bryd, ond, wrth gwrs, byddai’r sefyllfa’n cael ei hadolygu pe byddai angen hynny. Mae cylch gorchwyl yr adolygiadau a orchmynnwyd gan Lywodraeth y DU yn weddol glir, ond, mae sut y bydd ymchwiliadau o’r fath yn symud ymlaen yn y dyfodol, yn faterion y byddaf yn eu trafod gyda Llywodraeth y DU.

Leanne Wood: At the heart of these concerns are many traditional institutions that have been discredited in recent years. This Senedd is at the heart of the new politics of co-operation and transparency. We now have our own, new, untarnished institutions like the Office of the Children’s Commissioner for Wales. First Minister, will you ensure that the children’s commissioner’s office is sufficiently resourced in future to carry out whatever investigations it believes it needs to do? Will you also ensure that changes to local safeguarding children boards will not allow vulnerable children to fall through the gaps?

Leanne Wood: Wrth wraidd y pryderon hyn, mae llawer o sefydliadau traddodiadol sydd wedi dod dan gwmwl yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Mae’r Senedd hon wrth wraidd gwleidyddiaeth newydd o gyd-weithredu a thryloywder. Erbyn hyn mae gennym ein sefydliadau newydd dilychwin ein hunain, fel Swyddfa Comisiynydd Plant Cymru. Brif Weinidog, a wnewch chi sicrhau y bydd gan swyddfa’r comisiynydd plant ddigon o adnoddau yn y dyfodol i gynnal pa ymchwiliadau bynnag y mae’n credu bod eu hangen? A wnewch chi hefyd sicrhau na fydd newidiadau i fyrddau lleol diogelu plant yn caniatáu i blant sy’n agored i niwed beidio â chael sylw?

The First Minister: I have asked the children’s commissioner, as I have said, to keep an eye on the situation as it develops. I also encourage people to contact the children’s commissioner if they have issues that they wish to discuss or evidence that they wish to present. I know that the children’s commissioner is able to channel people towards counselling as well, where that is important. We have a children’s commissioner for several reasons, and one of those reasons is to ensure that, when a situation like this arises, there is somebody who is independent of Government who can take forward such investigations as the commissioner feels are necessary. I made that point very clearly to the commissioner when I met him last week.

Y Prif Weinidog: Yr wyf wedi gofyn i’r comisiynydd plant, fel y dywedais, i gadw llygad ar y sefyllfa wrth iddi ddatblygu. Rwyf hefyd yn annog pobl i gysylltu â’r comisiynydd plant os oes ganddynt faterion y maent yn dymuno eu trafod neu dystiolaeth y maent yn dymuno ei chyflwyno. Gwn fod y comisiynydd plant yn gallu sianelu pobl tuag at gwnsela yn ogystal, pan fo hynny’n bwysig. Mae gennym gomisiynydd plant am nifer o resymau, ac un o’r rhesymau hynny yw i sicrhau, pan fydd sefyllfa fel hyn yn codi, bod rhywun sy’n annibynnol ar y Llywodraeth yn gallu bwrw ymlaen ag ymchwiliadau y mae’r comisiynydd yn teimlo eu bod yn angenrheidiol. Gwneuthum y pwynt yn glir iawn i’r comisiynydd pan gwrddais i ag ef yr wythnos diwethaf.

The Leader of the Welsh Liberal Democrats (Kirsty Williams): First Minister, we have already heard today that an independent report by the national clinical forum was unilaterally rewritten after lobbying by a health board. What, in your view, is the purpose of the national clinical forum?

Arweinydd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru (Kirsty Williams): Brif Weinidog, yr ydym wedi clywed eisoes heddiw yr ailysgrifennwyd adroddiad annibynnol mewn modd unochrog gan y fforwm clinigol cenedlaethol yn dilyn lobïo gan fwrdd iechyd. Beth, yn eich barn chi, yw diben y fforwm clinigol cenedlaethol?

The First Minister: The national clinical forum is there to provide advice in terms of any proposed changes to the national health service.

Y Prif Weinidog: Mae’r fforwm clinigol cenedlaethol yn bodoli i gynnig cyngor o ran unrhyw newidiadau arfaethedig i’r gwasanaeth iechyd gwladol.

Kirsty Williams: We are in the middle of the most controversial reorganisation of NHS services since this Assembly was created, and there is a huge amount of public concern and interest. Your Government needs to handle this reorganisation with care and openness to ensure that we get the right results at the end. Given that your Minister for Health and Social Services set up this forum, and given that Government officials sit on this forum, was your Minister for health aware of what was going on?

Kirsty Williams: Yr ydym yng nghanol yr ad-drefnu mwyaf dadleuol o wasanaethau’r GIG ers creu’r Cynulliad hwn, ac mae llawer iawn o ddiddordeb a phryder ymysg y cyhoedd. Mae angen i’ch Llywodraeth ymdrin â’r ad-drefnu hwn gyda gofal ac mewn modd agored i sicrhau ein bod yn cael y canlyniadau cywir yn y diwedd. O gofio mai eich Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol chi sefydlodd y fforwm hwn, ac o ystyried bod swyddogion y Llywodraeth yn rhan o’r fforwm, a oedd eich Gweinidog iechyd yn ymwybodol o’r hyn a oedd yn mynd ymlaen?

 

1.45 p.m.

The First Minister: Officials do not sit on the forum; they are observers. The Minister was made aware of the situation after the chain of events, but it would not be appropriate for a Minister to become involved, in any event. It would have been wholly wrong if the Minister for health had, in some way, tried to interfere with the dialogue that was taking place between the LHB and the national clinical forum. No doubt, that would have been the subject of criticism on the floor of the Chamber.

Y Prif Weinidog: Nid yw swyddogion yn rhan o’r fforwm, arsylwyr ydynt. Daeth y Gweinidog yn ymwybodol o’r sefyllfa ar ôl y gadwyn o ddigwyddiadau, ond ni fyddai’n briodol i Weinidog ymwneud â’r mater, beth bynnag. Byddai wedi bod yn gwbl anghywir pe byddai’r Gweinidog iechyd, mewn rhyw ffordd, wedi ceisio amharu ar y ddeialog a oedd yn digwydd rhwng y BILl a’r fforwm clinigol cenedlaethol. Nid oes amheuaeth y byddai hynny wedi bod yn destun beirniadaeth ar lawr y Siambr.

Kirsty Williams: First Minister, people in the BBC lost their jobs this week, because they did not know what was going on on their watch and they had not got a grip of the situation. When will you and your Minister for health get a grip of this most controversial and serious reorganisation?

Kirsty Williams: Brif Weinidog, mae pobl yn y BBC wedi colli eu swyddi yr wythnos hon, oherwydd nad oeddent yn gwybod beth oedd yn mynd ymlaen dan eu gwyliadwraeth ac oherwydd nad oedd ganddynt reolaeth ar y sefyllfa. Pryd y byddwch chi a’ch Gweinidog  iechyd yn cael rheolaeth ar yr ad-drefnu  hynod ddadleuol a difrifol hwn?

The First Minister: This is, I have to say, an example of severe double standards. There is no doubt in my mind that, had the Minister for health tried to interfere or intervene in any way, the leader of the Liberal Democrats and others would have called for her head for that very reason. She has taken the quite proper step of not intervening in what is an independent process—of advice being given by an independent body to a local health board—and that is the proper way of managing things. As for our confidence in the national clinical forum, it is clearly there. The Member says that the report was completely rewritten, but that is not correct, for a start. From the point of view of the Minister, she has acted perfectly properly by not intervening. Otherwise, I have no doubt that she would have been the subject of criticism on the floor of the Chamber.

Y Prif Weinidog: Mae hyn, rhaid i mi ddweud, yn enghraifft o safonau dwbl difrifol. Nid oes amheuaeth yn fy meddwl, pe byddai’r Gweinidog iechyd wedi ceisio busnesu neu ymyrryd mewn unrhyw ffordd, byddai arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol ac eraill wedi galw am ei diswyddo am yr union reswm hwnnw. Mae hi wedi cymryd y cam cwbl briodol o beidio ag ymyrryd yn yr hyn sy’n broses annibynnol —cyngor yn cael ei roi gan gorff annibynnol i fwrdd iechyd lleol—a dyna’r ffordd briodol o reoli pethau. O ran ein hyder yn y fforwm clinigol cenedlaethol, mae’n amlwg bod gennym hynny. Mae’r Aelod yn dweud bod yr adroddiad wedi’i ailysgrifennu yn gyfan gwbl, ond nid yw hynny’n gywir, i ddechrau. O safbwynt y Gweinidog, mae hi wedi gweithredu’n gwbl briodol drwy beidio ag ymyrryd. Fel arall, nid oes gennyf amheuaeth y byddai wedi bod yn destun beirniadaeth ar lawr y Siambr.

The Record

Twf Economaidd

Economic Growth

3. Mohammad Asghar: Beth y mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i greu’r amodau ar gyfer twf economaidd yng Nghymru. OAQ(4)0755(FM)

3. Mohammad Asghar: What is the Welsh Government doing to create the conditions for economic growth in Wales. OAQ(4)0755(FM)

The Record

The First Minister: Our plans are in the programme for government.

Y Prif Weinidog: Mae ein cynlluniau yn y rhaglen ar gyfer llywodraethu.

Mohammad Asghar: Thank you for your short answer, First Minister. The Federation of Small Businesses has raised concerns that no assurance has been given by the Welsh Government about the future of business rate relief schemes in Wales when the current scheme ends in the next four months. FSB Wales says that this uncertainty is having a significant impact on small businesses’ ability to plan effectively for investment beyond this point. Has the Welsh Government made provision in its budget to fund rate relief further in the event that there is not a corresponding Barnett consequential from the UK Government after March 2013?

Mohammad Asghar: Diolch i chi am eich ateb byr, Brif Weinidog. Mae’r Ffederasiwn Busnesau Bach wedi mynegi pryderon nad oes unrhyw sicrwydd wedi ei roi gan Lywodraeth Cymru ynglŷn â dyfodol  cynlluniau rhyddhad ardrethi busnes yng Nghymru pan fydd y cynllun presennol yn dod i ben yn ystod y pedwar mis nesaf. Mae Ffederasiwn Busnesau Bach Cymru yn dweud bod yr ansicrwydd hwn yn cael effaith sylweddol ar allu busnesau bach i gynllunio’n effeithiol ar gyfer buddsoddi y tu hwnt i’r pwynt hwnnw. A yw Llywodraeth Cymru wedi gwneud darpariaeth yn ei chyllideb i ariannu rhyddhad pellach mewn ardrethi os na cheir symiau canlyniadol Barnett cyfatebol gan Lywodraeth y DU ar ôl mis Mawrth 2013?

 

The First Minister: We expect to see that consequential and some certainty from the UK Government, and I hope that the Member will join me in condemning the UK Government for not providing that certainty.

Y Prif Weinidog: Rydym yn disgwyl gweld y symiau canlyniadol hynny a rhywfaint o sicrwydd gan Lywodraeth y DU, ac rwyf yn gobeithio y bydd yr Aelod yn ymuno â mi i gondemnio Llywodraeth y DU am beidio â darparu’r sicrwydd hwnnw.

The Record

Alun Ffred Jones: Mae caffael yn eithriadol o bwysig i les busnesau a chwmnïau yng Nghymru. Dywedodd y Gweinidog Cyllid ac Arweinydd y Tŷ yma yn y Siambr fod pryder mawr am y cynlluniau fframwaith sydd mewn bodolaeth, yn enwedig o ran rhaglen ysgolion yr unfed ganrif ar hugain. Mae nifer o fusnesau yng ngogledd Cymru wedi cysylltu â mi yn bryderus iawn am y cynllun fframwaith sy’n gweithredu ar draws y gogledd ar gyfer yr union raglen hon yn y blynyddoedd sydd i ddod, a hynny am resymau amlwg iawn: mae tendr y cynllun ei hun werth £4.5 miliwn, a hynny dim ond i greu’r fframwaith.

Alun Ffred Jones: Procurement is exceptionally important to the welfare of businesses and companies in Wales. The Minister for Finance and Leader of the House said here in the Chamber that there was grave concern about the framework agreements that are in existence, particularly for the twenty-first century schools programme. Several businesses in north Wales have contacted me with concerns about the framework agreements that operates across the north for precisely that programme in the years to come, and the reasons for that are manifest: the tender for the scheme itself is worth £4.5 million, just to create the framework.

Beth y gallwch chi ei wneud i sicrhau y bydd busnesau gogledd Cymru yn elwa o’r buddsoddiad mawr hwn yn wyneb y pryderon real sy’n cael eu mynegi gan berchnogion busnesau a gweithwyr yn y maes?

What can you do to ensure that businesses in north Wales profit from this major investment in the face of the genuine concerns expressed by business owners and workers in the area?

Y Prif Weinidog: Hoffwn sicrhau, wrth gwrs, fod rhan fwyaf yr arian yn cael ei chadw o fewn cymunedau lleol. Mae’n bwysig dros ben bod busnesau yn gallu bidio am gytundebau. Byddwn yn dweud wrthynt am weithio gyda, a chysylltu ag adran busnes, menter, technoleg a gwyddoniaeth y Llywodraeth i sicrhau eu bod yn ymwybodol o’r hyn y dylent ei wneud i fod yn llwyddiannus yn y dyfodol.

The First Minister: I want to ensure, of course, that the majority of the money is kept in local communities. It is vital that businesses should be in a position to bid for contracts. I would encourage them to work with and contact the business, enterprise, technology and science department at the Government to ensure that they are aware of what they need to do to be successful in the future.

The Record

Eluned Parrott: First Minister, the success of Cardiff enterprise zone and bringing private sector investment into it must be critical to your plans for growth. Last week, Cardiff Council approved plans for a major office development that was understood to be a new headquarters for legal firm, Hugh James, on a site in Callaghan Square. This week, it has been announced that the council will buy the land to build a new county hall, the existing two obviously being inadequate. Does not Russell Goodway apparently gazumping a private sector investor to move public sector jobs from one end of Lloyd George Avenue to the other undermine the whole principle of an enterprise zone?

Eluned Parrott: Brif Weinidog, mae’n rhaid bod llwyddiant parth menter Caerdydd a dod â buddsoddiad sector preifat iddo yn hanfodol i’ch cynlluniau ar gyfer twf. Yr wythnos diwethaf, cymeradwyodd cyngor Caerdydd gynlluniau ar gyfer datblygiad swyddfeydd mawr ar safle yn Sgwâr Callaghan a deallir mai dyma fydd pencadlys newydd cwmni cyfreithiol Hugh James. Yr wythnos hon, cyhoeddwyd y bydd y cyngor yn prynu tir i adeiladu neuadd y sir newydd, gan fod y ddwy bresennol yn amlwg yn annigonol. Onid yw’r ffaith fod Russell Goodway yn ôl pob golwg yn gasympio buddsoddwr sector preifat i symud swyddi sector cyhoeddus o un pen o Rodfa Lloyd George i’r llall yn tanseilio holl egwyddor parth menter?

The First Minister: I cannot answer for Cardiff Council, as that is a matter for the council.

Y Prif Weinidog: Ni allaf ateb ar ran Cyngor Caerdydd, gan mai mater i’r cyngor yw hynny.

The Record

Pwerau Benthyca

Borrowing Powers

4. Simon Thomas: Pryd y mae’r Prif Weinidog yn disgwyl y bydd Llywodraeth Cymru yn cael pwerau benthyg newydd. OAQ(4)0762(FM)

4. Simon Thomas: When does the First Minister expect the Welsh Government to acquire new borrowing powers. OAQ(4)0762(FM)

Y Prif Weinidog: Mae’r trafodaethau wedi dechrau ac rydym yn erfyn cael y pwerau yn fuan.

The First Minister: The discussions have commenced and we expect to acquire the powers soon.

Simon Thomas: Brif Weinidog, byddem i gyd yn hoffi gwybod beth yw ystyr 'buan’ a hefyd beth yw’r berthynas rhwng y pwerau benthyg newydd a chyllideb y Llywodraeth. Pa ganran o’r gyllideb y disgwyliwch y bydd gennych chi hawl i’w benthyg yn y dyfodol? Beth fydd y cyswllt rhwng y ganran honno ac unrhyw bwerau newydd i godi trethi?

Simon Thomas: First Minister, we would all like to know what you mean by 'soon’ and what the relationship is between the new borrowing powers and the Government’s budget. What percentage of the budget do you expect to have the right to borrow in future? What will be the connection between that and any new tax-raising powers?

Y Prif Weinidog: Yn gyntaf, rhaid inni aros i weld beth fydd casgliadau rhan 1 comisiwn Silk, ac er nad yw hynny’n hollol gysylltiedig â’r sefyllfa ynghylch benthyca, mae’n berthnasol. Byddwn wedyn yn erfyn i’r Trysorlys sicrhau bod Cymru yn gallu benthyca cyn gynted â phosibl. Rydym yn siarad â’r Trysorlys ar hyn o bryd am rai prosiectau y gellid eu cyllido cyn rhoi’r pŵer cyffredinol i’r Llywodraeth.

The First Minister:  First, we must await the conclusions of part 1 of the Silk commission, and although that is not inextricably linked to the situation as regards borrowing, it is relevant. I would expect the Treasury to ensure that Wales is able to borrow as soon as possible. We are in talks with the Treasury at the moment about certain projects that could be financed in advance of the general power being conferred on the Government.

The Record

Mick Antoniw: In the context of borrowing powers, the debate has been very much centred on borrowing related to income streams from tax-raising powers. Is the Government also considering the possibility of using borrowing powers in other areas where there might be projects that produce income revenue, such as investment in housing, which would produce a rental income stream?

Mick Antoniw: Yng nghyd-destun pwerau benthyca, mae’r ddadl wedi bod yn canolbwyntio i raddau helaeth ar fenthyca sy’n gysylltiedig â ffrydiau incwm o bwerau codi trethi. A yw’r Llywodraeth hefyd yn ystyried y posibilrwydd o ddefnyddio pwerau benthyca mewn meysydd eraill lle y gallai fod prosiectau sy’n cynhyrchu incwm refeniw, megis buddsoddi mewn tai, a fyddai’n cynhyrchu ffrwd incwm rhent?

 

The First Minister: Yes, it is. The issue of borrowing is not wholly wrapped up in the announcement that was made jointly with the Treasury. We do not accept as a Government that there is a need for an income stream before you can borrow—and we know that Northern Ireland does not have that—although we see that there is an argument for it. Nevertheless, from our point of view, we want to see borrowing powers arriving as quickly as possible, and we hope that, once the Silk commission has reported next week, a clear timetable can be put in place.

Y Prif Weinidog: Ydy. Nid yw’r mater o fenthyca yn gyfan gwbl ynghlwm yn y cyhoeddiad a wnaed ar y cyd â’r Trysorlys. Nid ydym yn derbyn fel Llywodraeth fod angen ffrwd incwm cyn y gallwch fenthyca—a gwyddom nad oes gan Ogledd Iwerddon hynny—er ein bod yn gweld bod yna ddadl drosto. Serch hynny, o’n safbwynt ni, rydym eisiau gweld pwerau benthyca yn cyrraedd cyn gynted ag y bo modd, ac rydym yn gobeithio, ar ôl i gomisiwn Silk adrodd yr wythnos nesaf, y gellir rhoi amserlen glir ar waith.

The Record

Paul Davies: Os bydd comisiwn Silk yn adrodd mewn modd positif—ac rwy’n gobeithio yn fawr y bydd—a all y Prif Weinidog ddweud wrthym pa drafodaethau y mae swyddogion Llywodraeth Cymru wedi’u cael â San Steffan hyd yn hyn i sicrhau y bydd unrhyw bwerau benthyg newydd yn cael eu sefydlu ar sail ddeddfwriaethol gadarn?

Paul Davies: If the Silk commission reports in the affirmative—and I sincerely hope that that will be the case—will the First Minister tell us what discussions Welsh Government officials have had with Westminster to date to ensure that any new borrowing powers are established on a firm legislative footing?

Y Prif Weinidog: Mae sawl trafodaeth wedi bod ynghylch pa fath o ddeddfwriaeth a fyddai’n cael ei defnyddio. Rydym wedi dweud wrth Lywodraeth y Deyrnas Unedig ei fod yn bwysig dros ben bod casgliadau Silk a phwerau benthyca yn cael eu rhoi ar waith ymhell cyn yr etholiad cyffredinol nesaf.

The First Minister: There have been several discussions about the kind of legislation that would be used. We have informed the United Kingdom Government that it is extremely important that Silk’s conclusions and borrowing powers be implemented far in advance of the next general election.

Economi Gogledd Cymru

The Economy of North Wales

5. Kenneth Skates: A wnaiff y Prif Weinidog amlinellu cynlluniau Llywodraeth Cymru i wneud economi gogledd Cymru yn fwy cystadleuol. OAQ(4)0763(FM)

5. Kenneth Skates: Will the First Minister outline the Welsh Government’s plans to improve the competitiveness of the north Wales economy. OAQ(4)0763(FM)

The Record

The First Minister Our plans can be found in the programme for government.

Y Prif Weinidog: Mae ein cynlluniau i’w gweld yn y rhaglen ar gyfer llywodraethu.

 

Kenneth Skates: Food manufacturing is a major future growth industry in north Wales and, as demonstrated recently by successful events such as the Llangollen Food Festival, where my friend, the Deputy Minister Alun Davies, was guest speaker. [Interruption.] Indeed. The UK currently imports £1.2 billion-worth more dairy produce than it exports, which means that there is enormous growth potential, both at home and abroad, and particularly in China, the world’s biggest grocery market, which is becoming more westernised in its taste, buying more milk, cheese and yoghurt products. What efforts is your Government making to forge new trading links between niche food manufacturers in Wales and those emerging markets?

Kenneth Skates: Mae gweithgynhyrchu bwyd yn ddiwydiant pwysig ar gyfer twf yn y dyfodol yng ngogledd Cymru ac, fel y dangoswyd yn ddiweddar gan ddigwyddiadau llwyddiannus fel Gŵyl Fwyd Llangollen, a’m ffrind, y Dirprwy Weinidog Alun Davies, oedd y siaradwr gwadd.[Torri ar draws.]Yn wir. Mae’r DU ar hyn o bryd yn mewnforio gwerth £1.2 biliwn mwy o gynhyrchion llaeth nag y mae’n eu hallforio, sy’n golygu bod potensial enfawr ar gyfer twf, gartref a thramor, ac yn enwedig yn Tsieina, marchnad fwya’r byd, sydd yn dod yn fwy gorllewinol ei chwaeth, gan brynu mwy o gynhyrchion llaeth, caws ac iogwrt. Pa ymdrechion y mae eich Llywodraeth yn eu gwneud i feithrin cysylltiadau masnach newydd rhwng cynhyrchwyr bwyd arbenigol yng Nghymru a’r marchnadoedd hynny sy’n datblygu?

 

The First Minister: Links have been built over very many years. Most recently, we are supporting six Welsh food and drink companies to exhibit at the Food Hotel China 2012 event in Shanghai, as part of the True Taste pavilion, and we are currently recruiting food and drink companies to exhibit within the Wales pavilion at the Gulfood show in Dubai next February.

Y Prif Weinidog: Mae cysylltiadau wedi’u hadeiladu dros nifer fawr o flynyddoedd. Yn fwyaf diweddar, rydym yn cefnogi chwe chwmni bwyd a diod o Gymru i arddangos yn y digwyddiad Gwesty Bwyd Tsieina 2012 yn Shanghai, yn rhan o’r pafiliwn Gwir Flas, ac rydym ar hyn o bryd yn recriwtio cwmnïau bwyd a diod i arddangos ym mhafiliwn Cymru yn sioe Gulfood yn Dubai fis Chwefror nesaf.

 

Antoinette Sandbach: When I meet with owners of businesses in north Wales, the volume of red tape and bureaucracy that they have to deal with is a recurring complaint, and they describe measures coming out of this place as being platinum plated. Unnecessary red tape is taking time and resources away from growing businesses, is increasing a lack of competitiveness and is also preventing job growth. It also increases the risk of job-flight across the border. What support would you give to commissioning a thorough root-and-branch review of business red tape, along the lines of the MacDonald review for the Department for Environment, Food and Rural Affairs, so that Welsh businesses can be given the freedom to deliver jobs and prosperity?

Antoinette Sandbach: Pan fyddaf yn cwrdd â pherchnogion busnesau yng ngogledd Cymru, y gŵyn dro ar ôl tro yw’r holl waith papur a’r biwrocratiaeth y mae’n rhaid iddynt ymdrin ag ef, ac maent yn disgrifio’r mesurau sy’n dod allan o’r lle hwn fel bod wedi’u platio â phlatinwm. Mae biwrocratiaeth ddiangen yn cymryd amser ac adnoddau oddi wrth dyfu busnesau, ac yn cynyddu diffyg cystadleugarwch, ac mae hefyd yn atal twf swyddi. Yn ogystal, mae’n cynyddu’r risg o bobl yn mynd dros y ffin i chwilio am waith. Pa gymorth y byddech yn ei roi i gomisiynu adolygiad gwraidd a brig trylwyr o fân reolau  busnes, ar linellau adolygiad MacDonald ar gyfer Adran Materion yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig, fel y gall busnesau yng Nghymru gael y rhyddid i gyflwyno swyddi a ffyniant?

 

The First Minister: I have to say that the Member provides no evidence at all to back up her claims. I have heard nothing from businesses to suggest that there is an element or level of red tape in Wales that is somehow different or worse than that in England. If the Member wishes to provide me with concrete evidence to back up what she is saying, I would be pleased to consider it.

Y Prif Weinidog: Mae’n rhaid i mi ddweud nad yw’r Aelod wedi darparu unrhyw dystiolaeth o gwbl i gefnogi ei honiadau. Nid wyf wedi clywed dim gan fusnesau i awgrymu bod elfen neu lefel o fiwrocratiaeth yng Nghymru sydd rywsut yn wahanol neu’n waeth nag yn Lloegr. Os yw’r Aelod yn dymuno darparu tystiolaeth gadarn i mi i gefnogi’r hyn y mae’n ei ddweud, byddwn yn falch ei ystyried.  

                                                                                

The Record

Ieuan Wyn Jones: Rwy’n siŵr y bydd y Prif Weinidog yn cofio y dywedwyd yn rhaglen adnewyddu’r economi fod cynllunio defnydd tir yn benodol yn gallu cyfrannu at les economaidd yn y gogledd neu yn unrhyw ran arall o Gymru, drwy fod yn symlach, yn fwy tryloyw, yn llai cyfyngol ac yn fwy cyfeillgar i fusnes drwyddo draw. A ydych yn dal i gytuno â’r gosodiad hwnnw? Os ydych, a fydd y Bil cynllunio a fydd yn cael ei gyflwyno gan y Llywodraeth yn delio â’r materion hynny?

Ieuan Wyn Jones: I am sure that the First Minister will remember that the economic renewal programme said that land-use planning could specifically contribute to economic prosperity in north Wales or in any other part of Wales, by being simpler, more transparent, less restrictive and more business-friendly throughout. Do you still agree with that statement? If you do agree, will the planning Bill that is to be introduced by the Government get to grips with those issues?

Y Prif Weinidog: Rwy’n cyd-fynd yn hollol. Mae’n bwysig dros ben bod y system gynllunio yn ymateb yn gyflym. Wrth gwrs, rhaid cadw’r rhannau hynny o’r system gynllunio sy’n rhoi input democrataidd i bobl. Un gŵyn gan fusnesau yw ei bod yn cymryd cymaint o amser i gael penderfyniad yn y lle cyntaf. Mae’n bwysig dros ben bod y Bil yn edrych ar ffyrdd o sicrhau bod penderfyniadau’n cael eu gwneud yn gyflym.

The First Minister: I agree entirely. It is extremely important for the planning system to respond quickly. Of course, we must also keep those parts of the planning system that give people a democratic input. One complaint by businesses is that it takes so much time to get a decision in the first place. It is very important that the Bill should look at ways of ensuring that decisions are taken quickly.

Gwasanaethau Iechyd Meddwl

Mental Health Services

6. Gwyn R. Price: A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am yr hyn y mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i wella gwasanaethau iechyd meddwl yng Nghymru. OAQ(4)0753(FM)

6. Gwyn R. Price: Will the First Minister make a statement on what the Welsh Government is doing to improve mental health services in Wales. OAQ(4)0753(FM)

The Record

The First Minister: Yes. On 22 October, we launched 'Together for Mental Health’, which is our strategy for improving the mental health and wellbeing of the people of Wales.

Y Prif Weinidog: Gwnaf. Ar 22 Hydref, lansiwyd 'Gyda’n Gilydd ar gyfer Iechyd Meddwl’ gennym, sef ein strategaeth ar gyfer gwella iechyd meddwl a lles pobl Cymru.

 

Gwyn R. Price: Thank you for that answer. First Minister, for far too long, people suffering from mental health problems have suffered from discrimination. That is coupled with what seems to be a concerted effort to stigmatise thousands of people who claim benefits and use the welfare system because of their mental health problems. What steps can you take to ensure that they get all the support that they need?

Gwyn R. Price: Diolch am yr ateb yna, Brif Weinidog. Ers yn llawer rhy hir, mae pobl sy’n dioddef problemau iechyd meddwl wedi dioddef gwahaniaethu. Mae hynny ynghyd â’r hyn sy’n ymddangos i fod yn ymdrech gydunol i ddifrïo miloedd o bobl sy’n hawlio budd-daliadau ac sy’n defnyddio’r system les oherwydd eu problemau iechyd meddwl. Pa gamau y gallwch eu cymryd i sicrhau eu bod yn cael yr holl gefnogaeth sydd ei angen arnynt?

 

The First Minister: 'Together for Mental Health’ seeks to address that, to ensure that any stigma is removed, and to ensure that people understand which services are available to deal with mental health issues in Wales. One area of priority is that of ensuring safe, dignified and evidence-based interventions.

Y Prif Weinidog: Mae 'Gyda’n Gilydd ar gyfer Iechyd Meddwl’ yn ceisio mynd i’r afael a hynny, er mwyn sicrhau nad oes unrhyw stigma, ac i sicrhau bod pobl yn deall pa wasanaethau sydd ar gael i ymdrin â materion iechyd meddwl yng Nghymru. Un maes o flaenoriaeth yw sicrhau ymyriadau diogel, urddasol a seiliedig ar dystiolaeth.

 

Janet Finch-Saunders: First Minister, the leading academic, Professor David Healy, has raised concerns about staff morale and the sustainability of staffing arrangements for mental health services in Wales. He has highlighted that the service is now largely run by locum doctors, that the exit of senior nurses, psychologists and paramedical staff from the service has left a vacuum in service provision, and that the disintegrating situation in north Wales has become the antithesis of a personalised service. I can send you further information, but what will you do to aim to address those concerns?

Janet Finch-Saunders: Brif Weinidog, mae’r academydd blaenllaw, yr Athro David Healy, wedi codi pryderon ynghylch ysbryd staff a chynaliadwyedd trefniadau staffio ar gyfer y gwasanaethau iechyd meddwl yng Nghymru. Mae wedi amlygu’r ffaith fod y gwasanaeth erbyn hyn yn cael ei redeg i raddau helaeth gan feddygon locwm, a bod diffyg darpariaeth o wasanaethau oherwydd bod uwch nyrsys, seicolegwyr a staff parafeddygol wedi gadael, a bod y sefyllfa ymddatodol yng ngogledd Cymru wedi cyrraedd yr hyn sy’n wrthwyneb i wasanaeth personol. Gallaf anfon rhagor o wybodaeth atoch, ond beth fyddwch chi’n ei wneud i geisio mynd i’r afael â’r pryderon hyn?

 

The First Minister: The delivery plan for 'Together for Mental Health’ was published on 22 October, and that is intended to improve mental health services in Wales.

Y Prif Weinidog: Cyhoeddwyd y cynllun ar gyfer cyflawni sef 'Gyda’n Gilydd ar gyfer Iechyd Meddwl’ ar 22 Hydref, a’i fwriad yw gwella gwasanaethau iechyd meddwl yng Nghymru.

The Record

Elin Jones: Ers cau ward Afallon ym Mronglais yn yr haf, nid oes gwelyau argyfwng i gleifion iechyd meddwl ar gael bellach rhwng coridorau’r M4 a’r A55. Rwy’n gobeithio bod hyn yn gonsýrn i chi fel ydyw i mi. Yn aml, cleifion iechyd meddwl yw’r rhai lleiaf parod i godi llais am eu gwasanaeth. Felly, a wnewch chi fod yn llais drostynt a gofyn i fwrdd iechyd Hywel Dda beth yw ei amserlen i ailagor y gwelyau iechyd meddwl yn Aberystwyth?

Elin Jones: Since the closure of the Afallon ward in Bronglais over the summer, there are no emergency beds for mental health patients available between the M4 and A55 corridors. I hope that that is of as much concern to you as it is to me. Often, mental health patients are the least inclined to raise their voices about the service that they receive. Therefore, will you be an advocate for them and ask Hywel Dda health board for its timetable for reinstating those mental health beds in Aberystwyth?

Y Prif Weinidog: Gwnaf hynny. Gofynnaf i’r Gweinidog iechyd ysgrifennu at yr Aelod fel bod sicrwydd am ddyfodol y gwasanaeth hwn ym Mronglais.

The First Minister: I will do that. I will ask the Minister for health to write to the Member so that there is certainty about the future of that service in Bronglais.

The Record

Rebecca Evans: First Minister, there is a strong link between diabetes and mental illness. Last week, a diabetes charity shone the spotlight on diabulimia, which is a mental health condition whereby some diabetics, usually young women, stop taking their insulin in order to lose weight, often with terrible health consequences. Will you ensure that your diabetes delivery plan includes specific references to mental health and prioritises educating and supporting people in the management of their diabetes?

 Rebecca Evans: Brif Weinidog, mae cysylltiad cryf rhwng diabetes a salwch meddwl. Yr wythnos diwethaf, daethpwyd â diabulimia i’r amlwg gan elusen diabetes, sy’n gyflwr iechyd meddwl lle mae rhai pobl diabetig, menywod ifanc fel arfer, yn rhoi’r gorau i gymryd eu hinswlin er mwyn colli pwysau, yn aml gyda chanlyniadau difrifol i’w hiechyd. A wnewch chi sicrhau bod eich cynllun cyflenwi ar gyfer diabetes yn cynnwys cyfeiriadau penodol at iechyd meddwl ac yn blaenoriaethu addysgu a chefnogi pobl yn y broses o reoli eu diabetes?

The First Minister: Yes. The diabetes national service framework highlights the need to take mental health issues into account in the delivery of diabetes care in Wales. We expect LHBs to deliver on the plan by 2013, emphasising the need to include people suffering from mental health problems as well as diabetes.

Y Prif Weinidog: Gwnaf. Mae’r fframwaith gwasanaeth cenedlaethol diabetes yn tynnu sylw at yr angen i gymryd materion iechyd meddwl i ystyriaeth wrth ddarparu gofal diabetes yng Nghymru. Rydym yn disgwyl i Fyrddau Iechyd Lleol gyflawni ar y cynllun erbyn 2013, gan bwysleisio’r angen i gynnwys pobl sy’n dioddef o broblemau iechyd meddwl yn ogystal â diabetes.

The Record

Prentisiaethau

Apprenticeships

7. Lindsay Whittle: Pa fesurau y bydd Llywodraeth Cymru yn eu rhoi ar waith i fynd i’r afael â’r gostyngiad sylweddol yn nifer y prentisiaethau yng Nghymru. OAQ(4)0754(FM)

7. Lindsay Whittle: What measures will the Welsh Government be taking to tackle the significant reduction in the number of Welsh apprenticeships. OAQ(4)0754(FM)

The Record

The First Minister: We recently announced a further £5 million investment in additional apprenticeship places for newly recruited young people aged 16 to 24. The Member will be aware of the conclusion of discussions between the Government and his party.

Y Prif Weinidog: Yr ydym yn ddiweddar wedi cyhoeddi £5 miliwn o fuddsoddiad mewn lleoedd prentisiaeth ychwanegol i bobl ifanc rhwng 16 a 24 oed sydd newydd eu recriwtio. Bydd yr Aelod yn ymwybodol o gasgliadau’r trafodaethau rhwng y Llywodraeth a’i blaid.

 

Lindsay Whittle: Music to my ears, First Minister. I am delighted that you mentioned Plaid Cymru’s 'hope for generations’ deal on the budget, with the potential to give hope to 10,000 young people.

Lindsay Whittle: Mae’n dda iawn gen i glywed, Brif Weinidog. Rwyf wrth fy modd eich bod wedi sôn am 'gobaith ar gyfer y cenedlaethau’ sef bargen ar y gyllideb gan Blaid Cymru, sydd â’r potensial i roi gobaith i 10,000 o bobl ifanc.

2.00 p.m.

Lindsay Whittle: First Minister, what is the time frame for setting up the science park in north Wales, which is also the result of pressure from Plaid Cymru—The Party of Wales, and which also offers hope for further apprenticeships in that part of Wales?

Lindsay Whittle: Brif Weinidog, beth yw’r amserlen ar gyfer sefydlu’r parc gwyddoniaeth yng ngogledd Cymru, sydd hefyd o ganlyniad i bwysau gan Blaid Cymru, ac sydd eto’n cynnig gobaith ar gyfer mwy o brentisiaethau yn y rhan honno o Gymru?

 

The First Minister: These matters are being looked at. We want to ensure that the science park is established and that as much external funding as possible is brought into such a scheme. That is something, as was agreed between the parties, which will be taken forward as soon as possible.

Y Prif Weinidog: Mae’r materion hyn yn cael eu hystyried. Rydym eisiau sicrhau bod y parc gwyddoniaeth yn cael ei sefydlu ac y deuir â chymaint o arian allanol ag y bo modd i gynllun o’r fath. Mae hynny’n rhywbeth, fel y cytunwyd rhwng y partïon, a fydd yn cael ei symud ymlaen cyn gynted ag y bo modd.

The Record

Diogelwch Teithwyr

Passenger Safety

8. Kirsty Williams: A wnaiff y Prif Weinidog amlinellu pa gamau sy’n cael eu cymryd i sicrhau diogelwch teithwyr ar wasanaethau bysiau yng Nghymru. OAQ(4)0764(FM)

8. Kirsty Williams: Will the First Minister outline what steps are being taken to ensure passenger safety on bus services in Wales. OAQ(4)0764(FM)

The Record

The First Minister: Passenger safety on bus services is not devolved and is therefore a matter for the UK Government. There are a number of regulations in place that deal with this issue.

Y Prif Weinidog: Nid yw diogelwch teithwyr ar wasanaethau bws wedi’i ddatganoli ac felly mae’n fater i Lywodraeth y DU. Mae nifer o reoliadau wedi’u sefydlu sy’n ymdrin â’r mater hwn.

 

Kirsty Williams: First Minister, the operators of buses that transport Powys children to and from school are required to ensure that seatbelts are available on those buses and that the drivers have a Criminal Records Bureau check. The current retendering process for school transport in Powys will mean a significant number of children will now not be transported on school buses but will travel to school on public service buses, which do not have the same requirements for seatbelts and do not require the driver to have a CRB check. Is it right for the parents of those children to be concerned at the changes and the risks associated with moving from buses that do have CRB-checked drivers and seatbelts onto public transport that does not?

Kirsty Williams: Brif Weinidog, mae’n ofynnol i weithredwyr bysiau sy’n cludo plant Powys i’r ysgol ac yn ôl adref i sicrhau bod gwregysau diogelwch ar gael ar y bysiau hynny a bod y gyrwyr yn cael archwiliad gan y Swyddfa Cofnodion Troseddol. Bydd y broses ail-dendro bresennol ar gyfer cludiant ysgol ym Mhowys yn golygu na fydd nifer sylweddol o blant bellach yn cael eu cludo ar fysiau ysgol ac yn teithio i’r ysgol ar fysiau gwasanaeth cyhoeddus, nad oes ganddynt yr un gofynion ar gyfer gwregysau diogelwch ac nad oes angen i’r gyrrwr cael archwiliad gan y SCT. A yw’n iawn i rieni’r plant hynny i fod yn bryderus ynglŷn â’r newidiadau a’r risgiau sy’n gysylltiedig â symud oddi wrth fysiau lle mae’r gyrrwr wedi cael archwiliad SCT a lle y ceir gwregysau diogelwch i gludiant cyhoeddus lle na cheir hynny?

The First Minister: I would not want to give the impression that public transport is somehow unsafe. I am sure that the Member does not intend that to be the case. This is clearly a matter for Powys and the local authority will need to bear in mind the need to ensure the safety of children when they travel to school, both in terms of those who take them to school and the vehicles in which they travel.

Y Prif Weinidog: Ni fyddwn eisiau rhoi’r argraff fod cludiant cyhoeddus yn  anniogel mewn rhyw ffordd. Rwyf yn siŵr nad yw’r Aelod yn bwriadu hynny ychwaith. Mae hyn yn amlwg yn fater i Bowys a bydd angen i’r awdurdod lleol gadw mewn cof yr angen i sicrhau diogelwch plant pan eu bod yn teithio i’r ysgol, o ran y rhai sy’n mynd â nhw i’r ysgol a’r cerbydau y maent yn teithio ynddynt.

 

Mike Hedges: In the last few days, I have been contacted by constituents regarding getting onto buses. One, who is in a wheelchair, was unable to access a bus. I also have a constituent who has some sight loss but, when they are on the bus, the bus driver does not say which stop they are at, so they have to hope that they have not missed it and hope that the bus has stopped at all possible stops it could have done in order to guess at which one to get off. Is there anything that the Government can do to ensure that people with disabilities have equal access to bus travel?

Mike Hedges: Yn ystod y dyddiau diwethaf, mae etholwyr wedi cysylltu â mi ynglŷn â mynd ar fysiau. Methodd un ohonynt, sydd mewn cadair olwyn, â mynd ar fws. Mae gennyf etholwr hefyd sydd wedi colli ei (g)olwg i ryw raddau, ond pan ei fod/bod ar y bws, nid yw’r gyrrwr yn dweud ym mha  arhosfan  y mae’r bws, felly mae’n rhaid iddo/iddi obeithio nad yw’r bws wedi mynd heibio’r arhosfan cywir a gobeithio hefyd bod y bws yn stopio ym mhob arhosfan y gallai fod wedi stopio ynddynt er mwyn gallu dyfalu pa un i’w ddefnyddio i ddod oddi ar y bws. A oes unrhyw beth y gall y Llywodraeth ei wneud i sicrhau bod pobl ag anableddau yn cael mynediad cyfartal i deithio ar fws?

 

The First Minister: As I mentioned earlier, these matters are not devolved. It is for the Vehicle and Operator Services Agency to enforce the regulations that exist in terms of bus safety. Nevertheless, when somebody who has problems with their sight is using a service,  it is undoubtedly good practice for the driver to tell them where their stop is. Surely, that is common humanity, and I hope that First Cymru drivers listen to what is being said in this Chamber. If there have been occasions when people have not received that service, I am sure that drivers will want to provide it to them.

Y Prif Weinidog: Fel y soniais yn gynharach, nid yw’r materion hyn wedi’u datganoli. Mater i’r Asiantaeth Gwasanaethau Cerbydau a Gweithredwyr yw gorfodi’r rheoliadau sy’n bodoli o ran diogelwch ar fysiau. Serch hynny, pan fydd rhai sydd â phroblemau o ran eu golwg yn defnyddio gwasanaeth, mae’n ddiau yn arfer da i’r gyrrwr ddweud wrthynt ble mae eu harhosfan hwy. Dim ond caredigrwydd cyffredin yw hynny wrth gwrs, ac rwyf yn gobeithio bod gyrwyr First Cymru yn gwrando ar yr hyn sy’n cael ei ddweud yn y Siambr hon. Os bu achlysuron pan nad yw pobl wedi cael y gwasanaeth hwnnw, rwyf yn sicr y bydd gyrwyr yn dymuno ei ddarparu iddynt.

 

Suzy Davies: First Minister, I am delighted that your Minister for local government has agreed to take a closer look at what constitutes a safe walking or cycling route to school, and I look forward to a statement on that soon. However, it is quite possible that, as a result of that, more children end up taking safer bus routes to school instead of walking routes, which will have a financial consequence. Can you give us an assurance that, if it comes to that, your Government will not use cost to outweigh child protection when it comes to providing such services?

Suzy Davies: Brif Weinidog, yr wyf yn falch iawn fod eich Gweinidog Llywodraeth Leol wedi cytuno i gymryd golwg agosach ar yr hyn sy’n cynrychioli llwybr cerdded neu feicio diogel i’r ysgol, ac edrychaf ymlaen at ddatganiad ar hynny’n fuan. Fodd bynnag, mae’n eithaf posibl, o ganlyniad i hynny, y bydd mwy o blant yn y pen draw yn dewis llwybrau bysiau mwy diogel i fynd i’r ysgol yn hytrach na llwybrau cerdded, a bydd canlyniadau ariannol i hynny. A allwch chi ein sicrhau, os y daw i hynny, na fydd eich Llywodraeth yn defnyddio cost i orbwyso amddiffyn plant wrth ddarparu gwasanaethau o’r fath?

 

The First Minister: These are matters for local authorities. Local authorities take different views in terms of the appropriate distance. There is a statutory distance, of course, but it is for local authorities to ensure that they are providing the correct level of transport to pupils when they go to school.

Y Prif Weinidog: Mae’r rhain yn faterion ar gyfer awdurdodau lleol. Mae awdurdodau lleol yn cymryd gwahanol safbwyntiau o ran y pellter priodol. Ceir pellter statudol, wrth gwrs, ond mae’n fater i awdurdodau lleol i sicrhau eu bod yn darparu’r lefel cywir o gludiant i ddisgyblion wrth iddynt fynd i’r ysgol.

The Record

Rhodri Glyn Thomas: Brif Weinidog, mae’n ymddangos bod y rhan fwyaf o’r cwestiynau hyn naill ai’n faterion nad ydynt wedi’u datganoli neu’n faterion sy’n ymwneud ag awdurdodau lleol. A gaf eich cyfeirio at fater sy’n ymwneud yn uniongyrchol â Llywodraeth Cymru? O ran diogelwch pobl ar fysiau, y peth hanfodol yw eu bod yn gallu cael mynediad at fysiau yn y lle cyntaf. A ydych yn derbyn bod y ffordd y mae eich Llywodraeth a’ch Gweinidog wedi ymdrin â’r rhaglen o brisiau gostyngedig ar gyfer bysiau wedi arwain at sefyllfa lle mae llai o fysiau ar gael a phrisiau wedi’u cynyddu?

Rhodri Glyn Thomas: First Minister, it appears that most of these questions are either on non-devolved matters or on matters that are to do with local authorities. May I refer you to a matter that directly appertains to the Welsh Government? With regard to the safety of people on buses, the critical thing is that they can access the buses in the first place. Do you accept that the way in which your Government and Minister has dealt with the progamme of concessionary bus fares has led to a situation in which fewer buses are available and prices have increased?

Y Prif Weinidog: Na, ddim o gwbl. Rwy’n credu bod y ddêl sydd wedi’i rhoi i’r rheini sy’n rhedeg bysiau yn un deg iawn. Rhaid cofio hefyd fod gennym system yng Nghymru o docynnau bws am ddim i’r rheini sydd dros 60 oed neu sy’n anabl. Nid yw hynny ar gael yng ngweddill y Deyrnas Unedig, ac mae’n dangos yr hyn y mae Llywodraeth Cymru yn ei feddwl ynglŷn â sicrhau bod pobl yn gallu teithio ar fysus.

The First Minister: No, not at all. I think that the deal provided to those running buses is a very fair one. We must also bear in mind that we in Wales have a system of free bus tickets for those aged over 60 or who are disabled. That is not available in other parts of the UK, and it demonstrates what the Welsh Government thinks about ensuring that people can travel on buses.

Gwasanaethau Canser

Cancer Services

9. Llyr Huws Gruffydd: A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am ddarpariaeth gwasanaethau canser yng Nghymru. OAQ(4)0756(FM)

9. Llyr Huws Gruffydd: Will the First Minister make a statement on the provision of cancer services in Wales. OAQ(4)0756(FM)

Y Prif Weinidog: Mae cynllun cyflawni Llywodraeth Cymru ar gyfer canser, a lansiwyd ar 14 Mehefin, yn amlinellu disgwyliadau’r Llywodraeth ynglŷn â hyn.

The First Minister: The Welsh Government’s cancer delivery plan, launched on 14 June, sets out the Government’s expectations in this regard.

Llyr Huws Gruffydd: Mae canllawiau clinigol y Sefydliad Cenedlaethol dros Iechyd a Rhagoriaeth Glinigol ar ganser y fron deuluol, a gyhoeddwyd yn ôl yn Hydref 2006 yn argymell sgrinio MRI blynyddol i ferched ifanc y mae risg uchel eu bod yn datblygu canser. Serch hynny, chwe blynedd yn ddiweddarach, rydym yn dal i aros am hyn. Pryd y mae’r Llywodraeth am ddarparu ar gyfer sgrinio MRI i fenywod yn y sefyllfa hon yng Nghymru?

Llyr Huws Gruffydd: The National Institute for Health and Clinical Excellence’s clinical guidelines on familial breast cancer, which were published back in October 2006, recommend annual MRI screening for young women who are at a high risk of developing cancer. Despite that, six years later, we are still waiting for that. When will the Government provide MRI screening for women in this position in Wales?

Y Prif Weinidog: Fel Llywodraeth, rydym am sicrhau bod pobl sy’n wynebu’r risg hon yn cael eu sgrinio mor aml ag sy’n bosibl. Fodd bynnag, fe wnaf i ysgrifennu at yr Aelod ynglŷn â’r pwynt y mae ef wedi ei godi er mwyn esbonio safbwynt y Llywodraeth ynglŷn â’r sefyllfa.

The First Minister: As a Government, we want to ensure that those who are at high risk are screened as often as possible. However, I will write to the Member regarding the point that he has raised in order to explain the Government’s position with regard to this situation.

The Record

Julie Morgan: One of the key commitments of the Welsh Government is for every patient with cancer to have a key worker. Will the First Minister tell us what progress has been made to fulfil this commitment, bearing in mind that one of the most important issues for patients is to have a single point of contact on hand when needed?

Julie Morgan: Un o ymrwymiadau allweddol Llywodraeth Cymru yw bod pob claf â chanser i gael gweithiwr allweddol. A wnaiff y Prif Weinidog ddweud wrthym ba gynnydd a wnaed i gyflawni’r ymrwymiad hwn, gan gadw mewn cof mai un o’r materion mwyaf pwysig i gleifion yw cael un pwynt cyswllt wrth law pan fo’i angen?

 

The First Minister: Local health boards are expected to assign a named key worker to assess and record in a care plan the clinical and non-clinical needs of everybody with cancer. All LHBs have been written to in order to gather evidence on the application of this policy, and work is under way to develop a performance measure for key workers, which LHBs will report against next year.

Y Prif Weinidog: Disgwylir i’r byrddau iechyd lleol neilltuo gweithiwr allweddol a enwir i asesu a chofnodi anghenion clinigol ac anghlinigol pawb sydd â chanser mewn cynllun gofal. Ysgrifennwyd at bob BILl er mwyn casglu tystiolaeth ar weithrediad y polisi hwn, ac mae gwaith ar y gweill i ddatblygu dull mesur perfformiad ar gyfer gweithwyr allweddol, a bydd Byrddau Iechyd Lleol yn adrodd yn unol â hyn y flwyddyn nesaf.

 

Darren Millar: First Minister, I am aware of press reports that suggest that your Government is considering establishing a modern treatments fund, or something similar, which is obviously something that my party would welcome very much given our stance on the need for access to modern treatments for things like cancer. Can you clarify the position of the Welsh Government in terms of this for next year’s budget?

Darren Millar: Brif Weinidog, yr wyf yn ymwybodol o’r adroddiadau yn y wasg sy’n awgrymu bod eich Llywodraeth yn ystyried sefydlu cronfa triniaethau modern, neu rywbeth tebyg, sydd yn amlwg yn rhywbeth y byddai fy mhlaid i yn ei groesawu’n fawr iawn o ystyried ein safbwynt ar yr angen am fynediad at driniaethau modern ar gyfer pethau fel canser. A allwch chi egluro safbwynt Llywodraeth Cymru o ran hyn ar gyfer cyllideb y flwyddyn nesaf?

 

The First Minister: We are looking at a fund, and I acknowledge that this is a suggestion that came to us from the Liberal Democrats. This will help to secure treatments, particularly technology—machines that deliver treatment—in the next few years. However, it is not a drugs fund or any way of trying to get around NICE guidelines. That is something that I want to emphasise. However, it is something that we wish to take forward with other interested parties in order to make sure that we have the best technology available to treat illness in Wales.

Y Prif Weinidog: Rydym yn edrych ar gronfa, ac yr wyf yn cydnabod bod hwn yn awgrym a ddaeth atom oddi wrth y Democratiaid Rhyddfrydol. Bydd hyn yn helpu i sicrhau triniaethau diogel, yn enwedig technoleg—peiriannau sy’n darparu triniaeth—yn ystod y blynyddoedd nesaf. Fodd bynnag, nid cronfa cyffuriau mohoni ac nid yw’n ffordd o geisio anwybyddu canllawiau NICE. Mae hynny’n rhywbeth yr wyf am ei bwysleisio. Fodd bynnag, mae’n rhywbeth yr ydym yn dymuno ei symud ymlaen gyda phartïon eraill sydd â diddordeb er mwyn gwneud yn siŵr bod gennym y dechnoleg orau sydd ar gael i drin salwch yng Nghymru.

The Record

Asbestos mewn Ysgolion

Asbestos in Schools

10. Nick Ramsay: A wnaiff y Prif Weinidog roi manylion am gynlluniau Llywodraeth Cymru ar gyfer mynd i’r afael â phroblem asbestos mewn ysgolion. OAQ(4)0767(FM)

10. Nick Ramsay: Will the First Minister give details of the Welsh Government’s plans to tackle the problem of asbestos in schools. OAQ(4)0767(FM)

The Record

The First Minister: We have requested confirmation that authorities are undertaking their statutory duties in accordance with the legislation, including plans for the management of asbestos.

Y Prif Weinidog: Yr ydym wedi gofyn am gadarnhad bod awdurdodau yn ymgymryd â’u dyletswyddau statudol yn unol â’r ddeddfwriaeth, gan gynnwys cynlluniau ar gyfer rheoli asbestos.

 

Nick Ramsay: As I am sure you are aware, there is concern that many schools in Wales contain some degree of asbestos, and it was once thought that it was safe to leave it in situ, but that is not the current line of thinking. Do you agree with me that parents have a right to know the level of asbestos if there is asbestos in their children’s school, and that an online database developed in partnership between the Welsh Government and local authorities in Wales would help to deliver this?

Nick Ramsay: Fel yr wyf yn siŵr eich bod yn ymwybodol, mae pryder bod llawer o ysgolion yng Nghymru yn cynnwys rhywfaint o asbestos, a thybiwyd ar un adeg  ei bod yn ddiogel ei adael yn ei le, ond nid dyna yw’r meddylfryd presennol. A ydych chi’n cytuno â mi bod gan rieni hawl i wybod y lefel o asbestos os oes asbestos yn ysgol eu plant, ac y byddai cronfa ddata ar-lein a ddatblygid mewn partneriaeth rhwng Llywodraeth Cymru ac awdurdodau lleol yng Nghymru yn helpu i gyflawni hyn?

 

The First Minister: Each local authority has an asbestos management plan in place. I have no doubt that local authorities will be looking to manage asbestos-containing material, as it is called, in line with current legislation and current thinking in terms of the health issues.

Y Prif Weinidog: Mae gan bob awdurdod lleol gynllun rheoli asbestos wedi’i sefydlu. Nid oes gennyf unrhyw amheuaeth y bydd awdurdodau lleol yn mynd ati i reoli deunydd sy’n cynnwys asbestos, fel y’i gelwir, yn unol â deddfwriaeth gyfredol a’r meddylfryd cyfredol o ran materion iechyd.

The Record

Simon Thomas: Hoffwn ddeall, Brif Weinidog, ba un a oes gennych wrthwynebiad i roi gwybod yn gyhoeddus i bobl am unrhyw asbestos mewn ysgolion ai peidio.

Simon Thomas: I would like to understand, First Minister, whether you object to people being told publicly about any asbestos in schools.

Y Prif Weinidog: Mater i awdurdodau lleol yw penderfynu a ydynt am ddweud hynny wrth bobl. Fodd bynnag, mae’n bwysig nad yw pobl yn meddwl bod presenoldeb asbestos yn golygu risg i blant. Mae’n bwysig dros ben bod y cefndir yn cael ei esbonio os bydd manylion yn cael eu rhoi.

The First Minister: It is a matter for local authorities to decide whether they want to notify people. However, it is important that people should not think that the presence of asbestos means that there is a risk to children. It is extremely important that the background is explained if those details are given.

Cyrff y Trydydd Sector

Third Sector Organisations

11. Peter Black: A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am gyllid gan Lywodraeth Cymru ar gyfer cyrff y trydydd sector. OAQ(4)0752(FM)

11. Peter Black: Will the First Minister make a statement on funding for third sector organisations provided by the Welsh Government. OAQ(4)0752(FM)

The Record

The First Minister: Direct funding for 2011-12 was over £340 million, which supported more than 900 organisations.

 Y Prif Weinidog: Roedd ariannu uniongyrchol ar gyfer 2011-12 dros £340 miliwn, a ddarparodd gymorth i fwy na 900 o sefydliadau.

Peter Black: Thank you for that answer, First Minister. In the light of what has happened with regard to the All Wales Ethnic Minority Association, will you outline how the way in which you organise and monitor funding has changed, particularly in relation to service level agreements, audit and regular monitoring?

Peter Black: Diolch i chi am yr ateb yna, Brif Weinidog. Yng ngoleuni’r hyn sydd wedi digwydd o ran Cymdeithas Lleiafrifoedd Ethnig Cymru Gyfan, a wnewch chi amlinellu sut y mae’r ffordd yr ydych yn trefnu a monitro ariannu wedi newid, yn enwedig ar gyfer cytundebau lefel gwasanaeth, archwilio a monitro rheolaidd?

The First Minister: The grants management project was established in 2010, and a centre of excellence has been created in order to develop the right processes and procedures in terms of dealing with funding where funding is provided to third sector organisations. All grants across the Welsh Government have been reviewed against the minimum standards that have been developed by the grants centre of excellence.

Y Prif Weinidog: Sefydlwyd y prosiect rheoli grantiau yn 2010, a chrëwyd canolfan ragoriaeth er mwyn datblygu’r prosesau a’r gweithdrefnau cywir i ymdrin â chyllid pan ddarperir arian i sefydliadau trydydd sector. Mae’r holl grantiau ar draws Llywodraeth Cymru wedi eu hadolygu yn erbyn y safonau gofynnol a ddatblygwyd gan y ganolfan rhagoriaeth ar gyfer grantiau.

Antoinette Sandbach: There is perhaps no better time to highlight the value of charities supporting injured veterans, First Minister, than this week, following Remembrance Day, when we recall the great sacrifices that generations of veterans have made for their country. Your Government has yet to provide any financial support whatsoever to the Blind Veterans UK rehabilitation centre in north Wales, in Llandudno. Are you willing to visit the centre to see at first hand the work being done to support veterans in need of this specialist care?

Antoinette Sandbach: Efallai nad oes gwell amser i dynnu sylw at werth elusennau sy’n cefnogi cyn-filwyr sydd wedi’u hanafu, Brif Weinidog, na’r wythnos hon, yn dilyn Sul y Cofio, wrth ini ddwyn i gof yr aberth mawr a wnaed gan genedlaethau o gyn-filwyr dros eu gwlad. Nid yw eich Llywodraeth hyd yma wedi darparu unrhyw gymorth ariannol o gwbl i ganolfan adsefydlu Cyn-filwyr Dall y DU yn Llandudno, yng ngogledd Cymru. A ydych chi’n barod i ymweld â’r ganolfan i weld trosoch eich hun y gwaith sy’n cael ei wneud i gefnogi cyn-filwyr sydd angen y gofal arbenigol hwn?

The First Minister: I will consider such a visit, although I would argue that our record in terms of services that we provide veterans with is second to none. I met with representatives of the Royal British Legion not 10 days ago. They were certainly very interested in what we are doing in Wales and we had a good discussion on what we could do to further support those veterans who have given so much so that we can enjoy the freedoms that we enjoy today.

Y Prif Weinidog: Byddaf yn ystyried ymweliad o’r fath, er y byddwn yn dadlau bod ein hanes blaenorol o ran y gwasanaethau a ddarperir i gyn-filwyr heb eu hail. Cyfarfûm â chynrychiolwyr o’r Lleng Brydeinig Frenhinol ddim ond 10 diwrnod yn ôl. Roeddent yn sicr â diddordeb mawr yn yr hyn yr ydym yn ei wneud yng Nghymru, a chawsom drafodaeth dda ar yr hyn y gallem ei wneud i gefnogi’r cyn-filwyr hynny sydd wedi rhoi cymaint fel ein bod ni’n gallu mwynhau’r rhyddid yr ydym yn ei fwynhau heddiw.

Lindsay Whittle: First Minister, most voluntary organisations suffer from short-term funding from sources such as the National Lottery. How can the Welsh Government help these organisations to sustain projects that are clearly helping to support vulnerable people in Wales?

Lindsay Whittle: Brif Weinidog, mae’r rhan fwyaf o sefydliadau gwirfoddol yn dioddef o gyllid tymor byr oddi wrth ffynonellau fel y Loteri Genedlaethol. Sut gall Llywodraeth Cymru helpu’r sefydliadau hyn i gynnal prosiectau sy’n amlwg yn helpu i gefnogi pobl sy’n agored i niwed yng Nghymru?

The First Minister: Of course, there are organisations across Wales that are able to provide this kind of support. For example, there are associations of voluntary organisations in different parts of Wales that are able to assist organisations with securing funding, both capital and revenue, over the course of some years in some instances. Therefore, I would encourage any charity that is concerned about its funding to explore as many sources as possible, including liaising with the associations of voluntary organisations.

Y Prif Weinidog: Wrth gwrs, mae sefydliadau i’w canfod ledled Cymru sy’n gallu cynnig y math hwn o gefnogaeth. Er enghraifft, ceir cymdeithasau mudiadau gwirfoddol mewn gwahanol rannau o Gymru sy’n gallu cynorthwyo sefydliadau i sicrhau cyllid, cyfalaf a refeniw fel ei gilydd, dros gyfnod o sawl blwyddyn mewn rhai achosion. Felly, byddwn yn annog unrhyw elusen sy’n poeni am ei chyllid i archwilio cymaint o ffynonellau ag y bo modd, gan gynnwys cysylltu â chymdeithasau mudiadau gwirfoddol.

The Record

Cyllideb yr Undeb Ewropeaidd

European Union Budget

12. Rhodri Glyn Thomas: Pa drafodaethau y mae’r Prif Weinidog wedi’u cael gyda Llywodraeth y DU ynglyn â chyllideb yr Undeb Ewropeaidd. OAQ(4)0760(FM)

12. Rhodri Glyn Thomas: What discussions has the First Minister had with the UK Government regarding the European Union budget. OAQ(4)0760(FM)

Y Prif Weinidog: Mae sawl trafodaeth wedi bod yn ystod y misoedd diwethaf.

The First Minister: There have been many discussions over the past few months.

Rhodri Glyn Thomas: Diolch yn fawr am yr ateb hwnnw, er nad yw’n ddadlennol fel y cyfryw. Er hynny, rwyf yn eich llongyfarch, Brif Weinidog, ar eich safiad ynglŷn â phwysigrwydd y gyllideb sydd yn dod o Ewrop i Gymru, a pha mor hanfodol yw hi. A ydych chi wedi cael trafodaethau gyda’ch cyd-aelodau o’r blaid Lafur yn San Steffan ynglŷn â hyn, oherwydd, yn amlwg, maen nhw’n teimlo’n wahanol? Pleidleision nhw yn erbyn derbyn y cyllid hwn o Ewrop. A fyddwch chi’n ceisio dylanwadu arnynt i sicrhau bod buddiannau Cymru yn cael eu hamddiffyn yn y mater hwn?

Rhodri Glyn Thomas: Thank you for that reply, although it is not very revealing as such. However, I congratulate you, First Minister, on your stance as regards the importance of the budget coming from Europe to Wales, and how vital it is. Have you had discussions with your Labour Party colleagues in Westminster about this, because, clearly, they feel differently? They voted against receiving this funding from Europe. Are you going to try to influence them to ensure that the interests of Wales are defended in this matter?

Y Prif Weinidog: Barn Llywodraeth Cymru yw na ddylid torri cyllideb yr Undeb Ewropeaidd, yn enwedig y gyllideb ar gyfer cronfeydd strwythurol. Rydym yn gwybod bod Cymru, wrth gwrs, wedi elwa o’r cronfeydd hyn a buasem yn erbyn toriadau yn y rheini ac yn erbyn toriadau a fyddai’n anafu ffermwyr Cymru, sef toriadau yn nhaliadau’r polisi amaethyddol cyffredin.

The First Minister: The Welsh Government’s view is that there should be no cuts to the European Union budget, particularly the budget for structural funds. We know that Wales, of course, has benefited from these funds and we would be totally opposed to any cuts in these and against cuts that would be detrimental to farmers in Wales, namely cuts in the common agricultural policy payments.

The Record

Nick Ramsay: I am pleased to hear that responsible answer, First Minister. Will you give us an assurance that you will be telling your colleagues in the UK Labour Party in Westminster that they should not be playing politics with the European Union budget and they should not be playing politics with the structural funds that Wales needs? Will you give us an assurance that those structural funds will be better spent in future so that, as the former First Minister, Rhodri Morgan, once predicted, Wales will not be so poor that it needs to qualify for them at all?

Nick Ramsay: Yr wyf yn falch o glywed yr ateb cyfrifol yna, Brif Weinidog. A wnewch chi roi sicrwydd i ni y byddwch yn dweud wrth eich cydweithwyr ym Mhlaid Lafur y DU yn San Steffan na ddylent fod yn chwarae gwleidyddiaeth gyda chyllideb yr Undeb Ewropeaidd ac na ddylent fod yn chwarae gwleidyddiaeth â’r cronfeydd strwythurol y mae Cymru eu hangen? A wnewch chi roi sicrwydd i ni y bydd y cronfeydd strwythurol hynny yn cael eu gwario yn well yn y dyfodol fel na fydd Cymru, fel y rhagwelwyd gan y cyn Brif Weinidog, Rhodri Morgan unwaith, mor dlawd fel bod angen iddi gymhwyso ar eu cyfer o gwbl?

 

The First Minister: That is the aim. There is no question about that. We believe that the structural funds have been spent wisely and will be in the future, so long as they are needed. The Member talks about playing politics; I have to say that going to Europe, as his UK party leader has done, determined to use a veto without even discussing things, is an example of that, I am afraid. I have to say to him that the discussions we have with the Commission, and those that the Deputy Minister has with the Commission, indicate that the UK’s influence has never been so low. The UK is in a very isolated position, short of friends. I do not think that is in the interests of the UK in the longer term.

Y Prif Weinidog: Dyna’r nod. Nid oes amheuaeth am hynny. Rydym yn credu bod y cronfeydd strwythurol wedi eu gwario’n ddoeth ac y byddant yn y dyfodol, cyn belled ag y bo’u hangen. Mae’r Aelod yn siarad am chwarae gwleidyddiaeth; mae’n rhaid i mi ddweud bod mynd i Ewrop, fel y mae arweinydd ei blaid DU ef wedi ei wneud, gan fod yn benderfynol o ddefnyddio feto heb hyd yn oed drafod pethau, yn enghraifft o hynny, mae arnaf ofn. Mae’n rhaid i mi ddweud wrtho bod y trafodaethau a gawn gyda’r Comisiwn, a’r rhai y mae’r Dirprwy Weinidog wedi eu cael gyda’r Comisiwn, yn dangos na fu dylanwad y DU erioed mor isel. Mae’r DU mewn sefyllfa ynysig iawn, ac yn fyr o ffrindiau. Nid wyf yn credu bod hynny er lles y DU yn y tymor hirach.

The Record

Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu

Police and Crime Commissioners

13. Mark Drakeford: Pa drefniadau y mae’r Prif Weinidog wedi’u rhoi ar waith i gwrdd â’r Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu newydd yng Nghymru. OAQ(4)0757(FM)

13. Mark Drakeford: What arrangements has the First Minister put in place to meet with incoming Police and Crime Commissioners in Wales. OAQ(4)0757(FM)

The Record

The First Minister: The Minister for Local Government and Communities has scheduled a meeting at the end of this month, shortly after the election, and quarterly meetings are scheduled thereafter.

Y Prif Weinidog: Mae’r Gweinidog  Llywodraeth Leol a Chymunedau wedi trefnu cyfarfod ar ddiwedd y mis hwn, yn fuan ar ôl yr etholiad, ac mae cyfarfodydd chwarterol wedi eu trefnu ar ôl hynny.

Mark Drakeford: The Labour Party, as you know, has always opposed the creation of these posts. It is a position that is widely shared, as far as I can tell, on the doorstep. However, given that these are posts that will be there and will be important in the duties they discharge, would you agree with me that the best advice that we can offer to voters in Wales for Thursday this week, is to make sure that they vote and, of course, to make sure that they vote Labour?

Mark Drakeford: Mae’r Blaid Lafur, fel y gwyddoch, wedi gwrthwynebu creu’r swyddi hyn erioed. Mae’n safbwynt sy’n cael ei rannu’n eang, cyn belled ag y gallaf ddweud, ar garreg y drws. Fodd bynnag, o ystyried y bydd y swyddi hyn yn bodoli a’u bod yn bwysig o ran y dyletswyddau y maent yn eu cyflawni, a fyddech chi’n cytuno â mi mai’r cyngor gorau y gallwn ei gynnig i bleidleiswyr yng Nghymru ar gyfer dydd Iau yr wythnos hon, yw gwneud yn siŵr eu bod yn pleidleisio ac, wrth gwrs, gwneud yn siŵr eu bod yn pleidleisio dros Lafur?

The First Minister: I wholeheartedly agree with what the Member has said. It is exceptionally important that we ensure that those who are responsible for commissioning police services in Wales do so using the right principles and priorities.

Y Prif Weinidog: Rwyf yn cytuno’n llwyr â’r hyn y mae’r Aelod wedi’i ddweud. Mae’n eithriadol o bwysig ein bod yn sicrhau bod y rhai sy’n gyfrifol am gomisiynu gwasanaethau’r heddlu yng Nghymru yn gwneud hynny gan ddefnyddio’r egwyddorion a’r blaenoriaethau cywir.

2.15 p.m.

William Graham: A reshuffle in mind, perhaps, given the last comment. [Laughter.] First Minister, would you agree that it is very important that, when the police and crime commissioners are in post, you publish regular details of when you and your Government will meet with them, to draw attention to the many problems that they can, possibly, solve?

William Graham: Ad-drefnu mewn golwg, efallai, o ystyried y sylw diwethaf. [Chwerthin.] Brif Weinidog, a ydych chi’n cytuno ei bod yn bwysig iawn, pan fydd y comisiynwyr heddlu a throsedd yn eu swydd, eich bod yn cyhoeddi manylion yn rheolaidd ynghylch pryd y byddwch chi a’ch Llywodraeth yn cwrdd â nhw, i dynnu sylw at y llu o broblemau y gallant, o bosibl, eu datrys?

The First Minister: Yes, of course. We are happy to answer questions on what is raised at those meetings. There seems to be an obsession with reshuffles on the Conservative benches; I can assure them that, if there were to be a reshuffle, they would be the very last to know.

Y Prif Weinidog: Ydw, wrth gwrs. Rydym yn hapus i ateb cwestiynau ar yr hyn a godir yn y cyfarfodydd hynny. Mae’n ymddangos bod obsesiwn gydag ad-drefnu ar feinciau’r Ceidwadwyr; gallaf eu sicrhau, pe byddai ad-drefnu am ddigwydd, hwy fyddai’r olaf un i gael gwybod.

The Record

Yr Arglwydd Elis-Thomas: Mae’r rhai ohonom sydd â phleidlais bost wedi pleidleisio’n barod. A fyddai’r Prif Weinidog yn annog pleidleiswyr sydd eto i fwrw eu pleidlais yn etholiad y comisiynwyr heddlu i bleidleisio dros ymgeiswyr sydd wedi ateb yn ddiamwys ar y cwestiwn am ddatganoli gwasanaethau’r heddlu?

Lord Elis-Thomas: Those of us who have a postal vote have already voted. Would the First Minister encourage those who are yet to cast their vote in the election of police commissioners to vote for candidates who have answered unambiguously on the question of the devolution of police services?

Y Prif Weinidog: Byddwn yn dweud yn gryf y byddai gennyf gonsýrn mawr pe bai gennym gomisiynwyr sydd yn hollol yn erbyn datganoli’r heddlu yn y dyfodol. Mae hynny’n rhywbeth i’r pleidiau ei ystyried yn ystod y dystiolaeth a fydd yn cael ei rhoi i gomisiwn Silk yn y pen draw. Mae’n wir dweud mai’r heddlu yw’r unig wasanaeth argyfwng heb ei ddatganoli hyd yn hyn, sy’n achosi ambell i ddilema ynglŷn â delifro gwasanaethau argyfwng yng Nghymru.  

The First Minister: I would strongly say that I would be greatly concerned if we had commissioners who were set against the devolution of the police in the future. That is something for the parties to consider in the evidence that will ultimately be presented to the Silk commission. It is true to say that the police is the only emergency service not to have been devolved to date, which leads to a few dilemmas with regard to the delivery of emergency services in Wales.

The Record

Rebecca Evans: Young adults make up only 10% of the population, but they account for a third of all crime and, at the same time, they are more likely than anyone else to be the victim of a crime. When you meet with the incoming commissioners, will you stress upon them the importance of positive local engagement with young people, and also promote good collaborative working with health and social care services to ensure that all of the relevant people work together to tackle the many problems faced by young people at risk of offending?   

Rebecca Evans: Dim ond 10% o’r boblogaeth y mae oedolion ifanc yn ei gynrychioli, ond maent yn gyfrifol am draean o’r holl droseddau a gyflawnir ac maent, ar yr un pryd, yn fwy tebygol nag unrhyw un arall o fod yn ddioddefwyr trosedd. Pan fyddwch yn cwrdd â’r comisiynwyr a etholir, a fyddwch chi’n pwysleisio pwysigrwydd ymgysylltiad cadarnhaol yn lleol gyda phobl ifanc, yn ogystal â hyrwyddo cydweithio da â gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol er mwyn sicrhau bod yr holl bobl berthnasol yn gweithio gyda’i gilydd i fynd i’r afael â’r llu o broblemau a wynebir gan bobl ifanc sydd mewn perygl o droseddu?  

The First Minister: Removing the causes of crime is as important as dealing with crime when it arises. I would look to the commissioners to support community-based options and restorative justice for young people, and to take an active role in planning services to ensure that crime does not happen in the first place.  

Prif Weinidog: Mae dileu’r hyn sy’n achosi trosedd yr un mor bwysig ag ymdrin â throseddu wrth iddo godi. Byddwn yn disgwyl i’r comisiynwyr gefnogi dewisiadau â’u sail yn y gymuned a chyfiawnder adferol ar gyfer pobl ifanc, ac i gymryd rhan weithredol mewn cynllunio gwasanaethau er mwyn sicrhau nad yw trosedd yn digwydd yn y lle cyntaf. 

The Record

Blaenoriaethau

Priorities

14. Lynne Neagle: A wnaiff y Prif Weinidog roi’r wybodaeth ddiweddaraf am ei flaenoriaethau ar gyfer Tor-faen dros y chwe mis nesaf. OAQ(4)0766(FM)

14. Lynne Neagle: Will the First Minister provide an update on his priorities for Torfaen for the next 6 months. OAQ(4)0766(FM)

The Record

The First Minister: They are to be found in the programme for government.

Y Prif Weinidog: Maent i’w gweld yn y rhaglen ar gyfer llywodraethu.

Lynne Neagle: First Minister, I know that you are aware of very worrying reports in the South Wales Argus that the Welsh Ambulance Services NHS Trust has been paying for a senior manager to stay at a hotel in Cwmbran over a four-year period, and has also been advertising for first-responder posts at a higher rate of pay than rank-and-file ambulance staff receive. This is very worrying, and it comes at a time when resources are stretched and response-time targets are being missed. Will you look at this, First Minister? What assurances can you offer that the review announced by the Minister for Health and Social Services last week, which is not the first of its kind in Wales, will lead to the kind of step change that we all want to see in the Welsh ambulance service?

Lynne Neagle: Brif Weinidog, rwyf yn gwybod eich bod yn ymwybodol o’r adroddiadau, sy’n peri cryn bryder, yn y South Wales Argus fod Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru wedi bod yn talu i uwch reolwr aros mewn gwesty yng Nghwmbrân dros gyfnod o bedair blynedd, a hefyd wedi bod yn hysbysebu swyddi ymatebwyr cyntaf ar gyfradd cyflog uwch nag y mae’r staff ambiwlans cyffredin yn ei dderbyn. Mae hyn yn peri pryder mawr, a hynny ar adeg pan fo adnoddau dan bwysau a thargedau amseroedd ymateb yn cael eu methu. A wnewch chi edrych ar hyn, Brif Weinidog? Pa sicrwydd y gallwch chi gynnig y bydd yr adolygiad a gyhoeddwyd gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol yr wythnos diwethaf, nad yw’r cyntaf o’i fath yng Nghymru, yn arwain at y math o newid sylweddol yr ydym i gyd yn dymuno ei weld yn y gwasanaeth ambiwlans yng Nghymru?

The First Minister: The Minister is taking this forward and announced the review in Plenary last week. The terms of reference are currently being worked on, and they will be shared with Members by the end of November.

Y Prif Weinidog: Mae’r Gweinidog yn bwrw ymlaen â hyn a chyhoeddodd yr adolygiad yn y Cyfarfod Llawn yr wythnos diwethaf. Mae gwaith yn cael ei wneud ar y cylch gorchwyl ar hyn o bryd, a bydd yn cael ei rannu gydag Aelodau erbyn diwedd mis Tachwedd.

Jocelyn Davies: First Minister, the South Wales Argus also keeps us regularly up-to-date about people who have experienced very long wait times for ambulances, which are far too long in Gwent—including Torfaen—despite the valiant efforts of the crews and paramedics. Do you think that it is acceptable that, at times, just five ambulances cover the whole of Gwent, which leads to wait times of up to nine hours?

Jocelyn Davies: Brif Weinidog, mae’r South Wales Argus hefyd yn ein cadw’n gyfredol yn rheolaidd am bobl sydd wedi profi amseroedd aros hir iawn am ambiwlans, sydd yn llawer rhy hir yng Ngwent—gan gynnwys Torfaen—er gwaethaf ymdrechion glew y criwiau a’r parafeddygon. A ydych chi’n credu ei bod yn dderbyniol mai, ar adegau, dim ond pum ambiwlans sydd ar gael ar gyfer Gwent gyfan, sy’n arwain at amseroedd aros o hyd at naw awr?

The First Minister: The trust must ensure that there are sufficient ambulances to cover all parts of Wales so that the demand is met at different times of the day. These are issues that the Minister will no doubt want to look at during the course of the review.

Y Prif Weinidog: Mae’n rhaid i’r ymddiriedolaeth sicrhau bod digon o ambiwlansiau ar gael ar gyfer pob rhan o Gymru fel bod y galw’n cael ei ddiwallu ar adegau gwahanol o’r dydd. Mae’r rhain yn faterion y bydd y Gweinidog yn sicr yn awyddus i edrych arnynt yn ystod cyfnod yr adolygiad.

Mohammad Asghar: First Minister, your Government has set a target for ambulance response times, namely for 65% of emergency calls to be answered within eight minutes. According to the latest figures in Torfaen, less than 58% of emergency calls were responded to within this time. Given that these figures relate to September, what is your Government doing to improve these figures before we see the added pressure of winter weather affecting ambulance response times to emergency calls in Torfaen?

Mohammad Asghar: Brif Weinidog, mae eich Llywodraeth wedi gosod targed ar gyfer amseroedd ymateb ambiwlansiau, sef bod 65% o alwadau brys yn cael eu hateb o fewn wyth munud. Yn ôl y ffigurau diweddaraf yn Nhorfaen, ymatebwyd i lai na 58% o alwadau brys o fewn yr amser hwn. O gofio bod y ffigurau hyn yn cynrychioli mis Medi, beth mae eich Llywodraeth yn ei wneud i wella’r ffigurau hyn cyn i ni weld pwysau ychwanegol tywydd y gaeaf yn effeithio ar amserau ymateb ambiwlans i alwadau brys yn Nhorfaen?

The First Minister: I refer the Member to the announcement that was made by the Minister last week in Plenary.

Y Prif Weinidog: Cyfeiriaf yr Aelod at y cyhoeddiad a wnaed gan y Gweinidog yr wythnos diwethaf yn y Cyfarfod Llawn.

The Record

Y Diwydiant Coedwigaeth

The Forestry Industry

15. William Powell: A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am ddyfodol y diwydiant coedwigaeth yng Nghymru. OAQ(4)0759(FM)

15. William Powell: Will the First Minister make a statement on the future of the forestry industry in Wales. OAQ(4)0759(FM)

The Record

The First Minister: Yes. 'Woodlands for Wales’ describes our vision for the future of forestry in Wales.

Y Prif Weinidog: Gwnaf. Mae 'Coetiroedd i Gymru’ yn disgrifio ein gweledigaeth ar gyfer dyfodol coedwigaeth yng Nghymru.

William Powell: I thank the First Minister very much for that response. Following the recent survey of Welsh sites for Chalara disease, commonly known as ash dieback, and the discovery of a case in Carmarthenshire, will you please outline whether your Government intends to conduct further surveys over the coming months to ensure that any further cases are not given the opportunity to spread? Linked to that, how would you respond to those industry representatives who are concerned that the dearth of representation on the board of the new natural resources body may handicap our ability to effectively fight the disease?

William Powell: Diolch yn fawr iawn i’r Prif Weinidog am yr ymateb yna. Yn dilyn yr arolwg diweddar o safleoedd yng Nghymru ar gyfer Chalara, a adwaenir yn gyffredin fel clefyd coed ynn, a darganfod achos yn Sir Gaerfyrddin, a wnewch chi amlinellu, os gwelwch yn dda, pa un a yw eich Llywodraeth yn bwriadu cynnal arolygon pellach yn ystod y misoedd nesaf i sicrhau nad oes unrhyw achosion ychwanegol yn cael y cyfle i ledaenu? Yn gysylltiedig â hynny, sut y byddech chi’n ymateb i gynrychiolwyr y diwydiant sy’n pryderu y gall y prinder cynrychiolaeth ar fwrdd y corff adnoddau naturiol newydd lesteirio ein gallu i ymladd y clefyd yn effeithiol?

The First Minister: Natural resources Wales’s board will draw on expertise more generally in terms of the environment, and I am content that the level of expertise is more than sufficient in order for it to do its job. I can tell the Member that a written statement is being issued today dealing with the issue of ash dieback, and I refer him to that statement.

Y Prif Weinidog: Bydd bwrdd adnoddau naturiol Cymru yn defnyddio arbenigedd yn fwy cyffredinol o ran yr amgylchedd, ac yr wyf yn fodlon bod y lefel o arbenigedd yn fwy na digonol iddo allu gwneud ei waith. Gallaf ddweud wrth yr Aelod fod datganiad ysgrifenedig yn cael ei gyhoeddi heddiw sy’n ymdrin â’r mater clefyd coed ynn, ac fe’i cyfeiriaf at y datganiad hwnnw.

Antoinette Sandbach: First Minister, in last week’s business statement, I raised my concern that your Government did not consider the outbreak of ash dieback disease sufficiently important for the Minister for Environment and Sustainable Development to answer an urgent question. Given the circumstances outlined by William Powell that the disease was confirmed a day later, on Wednesday, and that, on Thursday, the Minister said that he was urgently addressing the matter—although I accept that he has since issued a written statement—do you accept that the way your Government has handled this disease outbreak may lead to a perception that your Government is reluctant to be publicly scrutinised on its handling of this matter and—

Antoinette Sandbach: Brif Weinidog, yn natganiad busnes yr wythnos diwethaf, codais fy mhryder nad yw eich Llywodraeth yn ystyried yr achos o glefyd coed ynn yn ddigon pwysig i’r Gweinidog Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy ateb cwestiwn brys. O ystyried yr amgylchiadau a amlinellwyd gan William Powell fod y clefyd wedi ei gadarnhau ddiwrnod yn ddiweddarach,  ddydd Mercher, a bod y Gweinidog wedi dweud, ddydd Iau, ei fod yn rhoi sylw brys i’r mater—er fy mod yn derbyn ei fod wedi cyhoeddi datganiad ysgrifenedig ers hynny— a ydych chi’n derbyn y gallai’r ffordd y mae eich Llywodraeth wedi trin yr achos hwn o glefyd arwain at ganfyddiad bod eich Llywodraeth yn amharod i gael eu craffu’n gyhoeddus ar ei dull o drafod y mater ac—

The Presiding Officer: Order. I inform the Member that the First Minister and the Government do not decide on urgent questions. That is a matter entirely for me.

Y Llywydd: Trefn. Rwyf yn hysbysu’r Aelod nad y Prif Weinidog na’r Llywodraeth sy’n penderfynu ar gwestiynau brys. Mae hwnnw’n  fater i mi yn unig.

The First Minister: Yes, I do not think that the Member realised that she was actually criticising you, Presiding Officer, and not the Government. If she is suggesting that there should be a change to the Standing Orders so that the Government controls whether to accept urgent questions, that is a matter for her. I would not advocate that, and I am sure that you would not either, Presiding Officer—

Y Prif Weinidog: Ydy. Nid wyf yn credu bod yr Aelod yn sylweddoli ei bod mewn gwirionedd yn eich beirniadu chi, Lywydd, ac nid y Llywodraeth. Os yw hi’n awgrymu y dylid newid y Rheolau Sefydlog fel mai’r Llywodraeth sy’n rheoli pa un a ddylid derbyn cwestiynau brys, mae hynny’n fater iddi hi. Ni fyddwn i o blaid hynny, ac rwyf yn siŵr na fyddech chithau ychwaith, Lywydd—

The Presiding Officer: No.

Y Llywydd: Na fyddwn.

 

The First Minister: I refer the Member to the statement issued today.

Y Prif Weinidog: Cyfeiriaf yr Aelod at y datganiad a gyhoeddwyd heddiw.

The Record

Llyr Huws Gruffydd: A gaf innau hefyd gyfeirio at y datganiad? Yn y datganiad, mae eich Gweinidog yn dweud, gan fod y clwyf hwn yn lledaenu’n bennaf yn yr haf, bod amser yn awr i gael y cyngor gwyddonol angenrheidiol er mwyn bod yn glir ar sut orau i weithredu. Mae’r clwyf hwn yn lledaenu ar drws gogledd Ewrop ers blynyddoedd, ac mae wedi bod yn Lloegr ers rhyw wyth neu naw mis, felly nid mater o os ond pryd oedd hi, mewn gwirionedd, y byddai’n cyrraedd Cymru. Oni ddylai’r gwaith mae’r Gweinidog yn sôn amdano yn ei ddatganiad fod wedi hen ddigwydd?

Llyr Huws Gruffydd: May I also refer to the statement? In the statement, your Minister states that, because this disease is mainly spread during the summer months, there is now time to get the necessary scientific advice in order that we can be clear about how best to take this forward. This disease has been spreading across northern Europe for many years and it has been in England for eight or nine months, so it was not a matter of if but when it would strike in Wales. Should the work that the Minister speaks about in his statement not have happened a long time ago?

Y Prif Weinidog: Mae’n bwysig ein bod yn cael cyngor fel Llywodraeth er mwyn sicrhau ein bod yn delio â’r mater hwn yn y ffordd fwyaf effeithiol, o gofio amodau Cymru.

The First Minister: It is important that we as a Government receive advice in order to deal with this in the most effective manner, bearing in mind the conditions in Wales.

Y Llywydd: Diolch, Prif Weinidog.

The Presiding Officer: Thank you, First Minister.

Cwestiwn BrysY Fforwm Clinigol Cenedlaethol
Urgent QuestionThe National Clinical Forum

The Record

The Presiding Officer: I have accepted this urgent question under the relevant Standing Order. However, as this has been referred to six times already in previous questions, I ask Members who are going to ask questions to ask new questions and not to repeat their previous questions.

Y Llywydd: Yr wyf wedi derbyn y cwestiwn brys hwn o dan y Rheol Sefydlog berthnasol. Fodd bynnag, gan y cyfeiriwyd at hyn chwe gwaith eisoes mewn cwestiynau blaenorol, gofynnaf i’r Aelodau sydd yn mynd i ofyn cwestiynau i ofyn cwestiynau newydd, ac nid ailadrodd eu cwestiynau blaenorol.

The Record

Darren Millar: A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am rôl y Fforwm Clinigol Cenedlaethol yn ad-drefnu’r GIG yng Nghymru. EAQ(4)0191(HSS)

Darren Millar: Will the Minister make a statement on the role of the National Clinical Forum in NHS reconfiguration in Wales. EAQ(4)0191(HSS)

The Record

The Minister for Health and Social Services (Lesley Griffiths): Where services changes are planned, the national clinical forum provides health boards with authoritative clinical advice to provide assurance that any new arrangements are clinically safe and will lead to the best possible health outcomes for local populations.

Y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol (Lesley Griffiths): Pan gynllunir newidiadau i wasanaethau, mae’r fforwm clinigol cenedlaethol yn darparu cyngor clinigol awdurdodol i fyrddau iechyd i roi sicrwydd iddynt fod unrhyw drefniadau newydd yn glinigol ddiogel ac y byddant yn arwain at y canlyniadau iechyd gorau posibl ar gyfer poblogaethau lleol.

 

Darren Millar: Minister, today, we have learned that, in the full knowledge of Welsh Government officials, a national clinical forum report, which was critical of proposals for NHS change in north Wales, was amended after secret discussions with the health board chief executive. The result was a report that changed from expressing serious concerns about the health board’s proposals to expressing support. Do you agree that these revelations seriously undermine public confidence in the process of NHS service change? Do you also believe, as I do, that they call into question whether the chair of the forum is fit to be in such a role? Do you agree that this raises serious concerns about your senior Welsh Government officials, given that they failed to intervene in such a clear breach of acceptable practice? What action do you now intend to take to rescue the situation and address the failings of the chair of the forum and your senior Government officials in order that public confidence in NHS reorganisation can be restored?

Darren Millar: Weinidog, heddiw, rydym wedi deall bod adroddiad gan y fforwm clinigol cenedlaethol, a oedd yn feirniadol o gynigion ar gyfer newid y GIG yng ngogledd Cymru, wedi’i ddiwygio yn dilyn trafodaethau cyfrinachol gyda phrif weithredwr y bwrdd iechyd, a bod swyddogion Llywodraeth Cymru yn gwybod hynny’n iawn. Y canlyniad oedd adroddiad a newidiodd o fynegi pryderon difrifol am gynigion y bwrdd iechyd i fynegi cefnogaeth drostynt. A ydych chi’n cytuno bod y datguddiadau hyn yn tanseilio’n ddifrifol hyder y cyhoedd yn y broses o newid gwasanaethau’r GIG? A ydych chi hefyd yn credu, fel yr wyf fi, bod hyn yn codi’r cwestiwn o ba un a yw cadeirydd y fforwm yn addas i fod yn y fath rôl? A ydych chi’n cytuno bod hyn yn codi pryderon difrifol am eich uwch swyddogion yn Llywodraeth Cymru, o gofio na wnaethant ymyrryd mewn achos a oedd yn cynrychioli toriad amlwg o arfer derbyniol? Pa gamau yr ydych yn awr yn bwriadu eu cymryd i achub y sefyllfa ac i fynd i’r afael â methiannau cadeirydd y fforwm ac uwch swyddogion eich Llywodraeth fel y gellir adfer hyder y cyhoedd mewn ad-drefnu’r GIG?

 

The Presiding Officer: Order. I ask Members to ask only one question.

Y Llywydd: Trefn. Gofynnaf i Aelodau ofyn dim ond un cwestiwn.

 

Lesley Griffiths: It is for the forum to determine how it articulates its opinions and not for Ministers or officials. It is absolutely not appropriate for Ministers or my officials to seek to interpret or intervene in any advice to the local health board from the national clinical forum. Kirsty Williams mentioned to the First Minister that officials sit on the forum. They do not. Two of my officials—the chief nursing officer and the deputy chief medical officer—have observer status. This is just part of a conversation. I set up the NCF so that it could give advice to local health boards. Local health boards are statutory bodies, and they do not have to take that advice. I have not been party to the conservations. It absolutely would not be right for me to be party to any conversations at this time. What I will want to see are the definitive reports that will come from health boards at the end of the process and the national clinical advice that was given to the health boards at the time.

Lesley Griffiths: Mater i’r fforwm yw penderfynu sut y mae’n mynegi ei farn ac nid i Weinidogion na swyddogion. Mae’n gwbl amhriodol i Weinidogion na fy swyddogion i geisio dehongli neu ymyrryd mewn unrhyw gyngor i’r bwrdd iechyd lleol gan y fforwm clinigol cenedlaethol. Crybwyllodd Kirsty Williams wrth y Prif Weinidog fod swyddogion yn eistedd ar y fforwm. Nid ydynt. Mae dau o fy swyddogion—y prif swyddog nyrsio a’r dirprwy brif swyddog meddygol—â statws arsylwyr. Rhan o sgwrs yn unig yw hyn. Sefydlais y fforwm clinigol cenedlaethol fel y gallai roi cyngor i fyrddau iechyd lleol. Mae byrddau iechyd lleol yn gyrff statudol, ac nid oes rhaid iddynt gymryd y cyngor hwnnw. Nid wyf wedi bod yn rhan o’r sgyrsiau. Byddai’n gwbl amhriodol i mi fod yn rhan o unrhyw sgyrsiau ar hyn o bryd. Yr hyn y byddaf eisiau ei weld yw’r adroddiadau terfynol a fydd yn dod oddi wrth fyrddau iechyd ar ddiwedd y broses, a’r cyngor clinigol cenedlaethol a roddwyd i’r byrddau iechyd ar y pryd.

 

Kenneth Skates: Minister, I am sure that you will agree that it is important for patients to have confidence in the advice given by the national clinical forum, but I also feel that it vital that we do not rush to judgment or to tarnish the reputations of the individuals and bodies involved. Do you agree that it is not for Ministers to comment on specific proposals at this stage and that it is for the forum, not the Government, to determine how it articulates opinions?

Kenneth Skates: Weinidog, yr wyf yn siŵr y byddwch yn cytuno ei bod yn bwysig i gleifion gael hyder yn y cyngor a roddir gan y fforwm clinigol cenedlaethol, ond rwyf hefyd yn teimlo ei bod yn hanfodol nad ydym yn rhuthro i farnu neu i bardduo enw da yr unigolion a’r cyrff dan sylw. A ydych chi’n cytuno na ddylai Gweinidogion wneud sylwadau ar gynigion penodol ar hyn o bryd ac mai mater i’r fforwm, nid y Llywodraeth, yw penderfynu sut y mae’n mynegi barn?

 

Lesley Griffiths: Absolutely. You heard me say in my answer to Darren Millar that it would be completely inappropriate for me to have intervened. It certainly would have been inappropriate for officials to have intervened. This is part of a process that we are going through. The time for me to intervene is right at the end, when the definitive proposals come forward, and I will then look at the reports that come from the LHBs as we decide the way forward.

Lesley Griffiths: Yn hollol. Fe glywsoch fi’n  dweud yn fy ateb i Darren Millar y byddai’n gwbl amhriodol i mi fod wedi ymyrryd. Byddai’n sicr wedi bod yn amhriodol i swyddogion ymyrryd. Mae hyn yn rhan o broses yr ydym yn mynd trwyddi. Yr amser i mi ymyrryd yw ar y diwedd, pan fydd y cynigion terfynol yn cael eu dwyn ymlaen, a byddaf yn edrych wedyn ar yr adroddiadau a ddaw gan y BILlau wrth i ni benderfynu ar y ffordd ymlaen

Elin Jones: Minister, it is important to have a national medical perspective to help plan hospital service configuration. However, the independence, transparency and integrity of the national clinical forum are important. It needs to be independent of the Government and the interests of individual health boards. Despite events surrounding the possibility of rewriting specific documents, do you agree that there is now a clear divergence emerging between the medical opinion of the national clinical forum, which wants to reduce the number of large general hospitals, and the medical opinion at a local health board level, especially in Hywel Dda Local Health Board and Betsi Cadwaladr University Local Health Board, which want to keep a lot of what they already have, much to the pleasant surprise of some of us? Given this divergence of medical opinion, locally and nationally, do you now accept that, ultimately, decisions on hospital configuration will have to be taken by you?

Elin Jones: Weinidog, mae’n bwysig cael persbectif meddygol cenedlaethol i helpu i gynllunio cyfluniad gwasanaeth ysbyty. Fodd bynnag, mae annibyniaeth, tryloywder a chywirdeb y fforwm clinigol cenedlaethol yn bwysig. Mae angen iddo fod yn annibynnol ar y Llywodraeth a buddiannau byrddau iechyd unigol. Er gwaethaf y digwyddiadau yn ymwneud â’r posibilrwydd o ail-ysgrifennu dogfennau penodol, a ydych chi’n cytuno bod yna bellach wahaniaeth clir yn dod i’r amlwg rhwng barn feddygol y fforwm clinigol cenedlaethol, sy’n awyddus i leihau nifer yr ysbytai cyffredinol mawr, a barn feddygol ar lefel bwrdd iechyd lleol, yn enwedig ym Mwrdd Iechyd Lleol Hywel Dda a Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Betsi Cadwaladr, sy’n awyddus i gadw llawer o’r hyn sydd ganddynt eisoes, er mawr syndod a phleser i rai ohonom? O ystyried y gwahaniaeth hwn mewn barn feddygol, yn lleol ac yn genedlaethol, a ydych chi’n derbyn mai chi, yn y pen draw, fydd yn gorfod cymryd y penderfyniadau ar gyfluniad ysbytai?

 

Lesley Griffiths: When we started out on this process, I always knew that a part of it would end up on my desk. That is obvious. I also knew that there would be a divergence in opinion. I also know that there are many vested interests as we go through this process. I will come in right at the end, when we have those definitive reports.

Lesley Griffiths: Yr oeddwn yn gwybod o’r adeg y cychwynnwyd ar y broses hon, y byddai rhan ohoni yn cyrraedd fi nesg i yn y pen draw. Mae hynny’n amlwg. Roeddwn hefyd yn gwybod y byddai gwahaniaeth barn. Rwyf hefyd yn gwybod bod llawer o fuddiannau breintiedig wrth i ni fynd drwy’r broses hon. Byddaf yn dod i mewn ar y diwedd, pan fydd gennym yr adroddiadau terfynol.

 

Aled Roberts: Minister, would you accept that there has been a degree of confusion with regard to the terms of reference of both networks? I am thinking of the neonatal network, the maternity services implementation group and the national clinical forum. During public meetings in north Wales, there appeared to be some confusion among senior managers with regard to the responsibilities and duties of those national bodies. Would you agree that the public’s crisis of confidence and the lack of political scrutiny may be due to the fact that minutes of these bodies are not available for the public or, indeed, us to view?

Aled Roberts: Weinidog, a fyddech yn derbyn y bu rhywfaint o ddryswch ynglŷn â chylch gorchwyl y ddwy rwydwaith? Rwyf yn cyfeirio at y rhwydwaith newyddenedigol, y grŵp gweithredu gwasanaethau mamolaeth a’r fforwm clinigol cenedlaethol. Yn ystod cyfarfodydd cyhoeddus yng ngogledd Cymru, roedd yn ymddangos bod peth dryswch ymhlith uwch reolwyr o ran  cyfrifoldebau a dyletswyddau’r cyrff cenedlaethol hynny. A fyddech chi’n cytuno y gallai argyfwng hyder y cyhoedd a diffyg craffu gwleidyddol fod oherwydd y ffaith nad oedd cofnodion y cyrff hyn ar gael i’r cyhoedd nac, yn wir, i ninnau eu gweld?

 

Lesley Griffiths: No, I do not think that there has been any confusion at all. In fact, the opposition parties are missing the point. This is a just distraction. This is part of a process. I have not been party to the letters that have gone to the health boards. I do not want to be party to those letters—it would not be appropriate. I am interested in the definitive report that will come from the health boards. I will certainly look at what advice the national clinical forum has given, because I set it up to ensure that the advice given to health boards as they went through the process was appropriate. It is for the forum to determine how it articulates opinion; it is not for Ministers or officials. I do not think, for one minute, that there is any confusion in the public mind.

Lesley Griffiths: Na, nid wyf yn credu y bu unrhyw ddryswch o gwbl. Yn wir, nid yw’r gwrthbleidiau yn deall y pwynt. Dim ond tynnu sylw mae hyn. Mae hyn yn rhan o’r broses. Nid wyf wedi gweld y llythyrau a anfonwyd at y byrddau iechyd. Nid wyf eisiau gweld y llythyrau hynny—ni fyddai’n briodol. Mae gen i ddiddordeb yn yr adroddiad terfynol a fydd yn dod oddi wrth y byrddau iechyd. Byddaf yn sicr yn edrych ar y cyngor a roddwyd gan y fforwm clinigol cenedlaethol, oherwydd mai fi a’i sefydlodd i sicrhau bod y cyngor a roddir i fyrddau iechyd wrth iddynt fynd drwy’r broses yn briodol. Mater i’r fforwm yw penderfynu sut y mae’n mynegi barn; nid i Weinidogion na swyddogion. Nid wyf yn credu, am funud, bod unrhyw ddryswch ym meddwl y cyhoedd.

Datganiad a Chyhoeddiad Busnes
Business Statement and Announcement

The Record

The Minister for Finance and Leader of the House (Jane Hutt): I have one change to report to this week’s planned business. Later today, the Minister for Health and Social Services will be making a statement on the 'Together for Health’ six month progress report, which was postponed from last week. Business for the next three weeks is as shown on the business statement and announcement that can be found among the agenda papers, which are available to Members electronically.

Y Gweinidog Cyllid ac Arweinydd y Tŷ (Jane Hutt): Mae gennyf un newid i’w adrodd i fusnes a gynlluniwyd yr wythnos hon. Yn ddiweddarach heddiw, bydd y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol yn gwneud datganiad ar adroddiad cynnydd chwe mis 'Law yn Llaw at Iechyd’, a gafodd ei ohirio ers yr wythnos diwethaf. Dangosir y busnes ar gyfer y tair wythnos nesaf yn y datganiad a chyhoeddiad busnes, sydd ar gael ymhlith papurau’r agenda sydd ar gael i Aelodau yn electronig.

2.30 p.m.

Antoinette Sandbach: Leader of the House, could you schedule some debate time to discuss the responses to the second consultation on the natural resources Wales body? There has been a great deal of concern across Wales about the lack of expertise in relation to forestry on the board of this new body. There has also been a large number of responses—which have been published on the internet by the Welsh Government—that indicate substantial concerns by a serious number of organisations about the proposed second Order for the new body. Given the importance of its powers—particularly the powers that it will have under the Regulation of Investigatory Powers Act 2000, which will effectively grant spy powers to this new body, including surveillance, monitoring prosecution and so on—I hope that you will consider that this is a matter of such importance in Wales that the responses to and the results of this consultation should be debated here.

Antoinette Sandbach: Arweinydd y Tŷ, allech chi drefnu rhywfaint o amser dadl i drafod yr ymatebion i’r ail ymgynghoriad ar gorff adnoddau naturiol Cymru? Bu cryn dipyn o bryder ar draws Cymru am y diffyg arbenigedd mewn perthynas â choedwigaeth ar fwrdd y corff newydd. Bu hefyd nifer fawr o ymatebion—sydd wedi cael eu cyhoeddi ar y rhyngrwyd gan y Llywodraeth—sy’n dangos pryderon sylweddol gan nifer difrifol o sefydliadau am ail Orchymyn arfaethedig ar gyfer y corff newydd. O ystyried pwysigrwydd ei bwerau—yn enwedig y pwerau y bydd yn eu cael o dan Ddeddf Rheoleiddio Pwerau Ymchwilio 2000, a fydd mewn gwirionedd yn rhoi pwerau ysbïo i’r corff newydd hwn, gan gynnwys arolygu, monitro erlyn ac yn y blaen—rwy’n gobeithio y byddwch yn ystyried bod hwn yn fater o’r fath bwys yng Nghymru y dylai’r ymatebion i’r ymgynghoriad hwn a’i ganlyniadau gael eu trafod yma.

 

Jane Hutt: I would say to the Member for North Wales that there has been extensive consultation at each stage in terms of the setting up of natural resources Wales. We now have an influential board established, which was elected in line with the public appointments process. We are also investing in ensuring that the transition is appropriate and well managed. The transparency in terms of this consultation has been second to none.

Jane Hutt: Byddwn yn dweud wrth yr Aelod dros Ogledd Cymru y bu ymgynghori helaeth yn ystod pob cam o ran sefydlu adnoddau naturiol Cymru. Bellach mae gennym fwrdd dylanwadol sefydledig, a gafodd ei ethol yn unol â’r broses penodiadau cyhoeddus. Rydym hefyd yn buddsoddi i sicrhau bod y pontio yn briodol ac wedi’i reoli’n dda. Mae’r tryloywder o ran yr ymgynghoriad hwn wedi bod heb ei ail.

 

Mike Hedges: On 27 November, you have timetabled a statement by the First Minister on the Welsh Government’s response to the Commission on Devolution in Wales. You have timetabled 30 minutes for that debate. Could you increase that time to one hour? I ask that in part because I would like to speak in that debate.

Mike Hedges: Ar 27 Tachwedd, rydych wedi amserlennu datganiad gan y Prif Weinidog ar ymateb Llywodraeth Cymru i’r Comisiwn ar Ddatganoli yng Nghymru. Rydych wedi amserlennu 30 munud ar gyfer y ddadl. Allech chi gynyddu’r amser hwnnw i un awr? Gofynnaf hynny yn rhannol oherwydd hoffwn i siarad yn y ddadl honno.

 

Jane Hutt: I am sure that Mike Hedges, the Member for Swansea East, reflects the widespread interest across the Chamber in the report that is due from the Silk commission. We will consider the Silk commission’s report carefully, and the First Minister will give his response. I am sure that the Presiding Officer will handle this accordingly in terms of interest on the day.

Jane Hutt: Rwy’n siŵr bod Mike Hedges, yr Aelod dros Ddwyrain Abertawe, yn adlewyrchu’r diddordeb eang ar draws y Siambr yn yr adroddiad a ddylai ddod gan gomisiwn Silk. Byddwn yn ystyried adroddiad comisiwn Silk yn ofalus, a bydd y Prif Weinidog yn rhoi ei ymateb. Rwy’n siŵr y bydd y Llywydd yn ymdrin â hyn yn unol â diddordeb ar y diwrnod.

 

Simon Thomas: Leader of the House, is it possible to have a debate on the value for money that is provided by the Wales Office? We are shortly to debate our budget, where we designate some £7 million to the Wales Office out of the Welsh block grant. One of the jobs of the Wales Office is to look after Westminster legislation and Welsh interests in Westminster legislation. However, the Wales Office recently utterly failed to provide for bilingual voting forms for the police and crime commissioners’ elections next week. That was a complete and utter muck up by the Wales Office, acting, supposedly, on behalf of Welsh interests in Westminster. That cost the Home Office—thankfully—£350,000, which is equal to 13 police constables. Therefore, value for money is very much at the heart of this debate. Do you have any views on this, Minister, and could we have a debate on it?

Simon Thomas: Arweinydd y Tŷ, a yw’n bosibl cael dadl ar y gwerth am arian a ddarperir gan Swyddfa Cymru? Rydym am drafod ein cyllideb cyn bo hir, lle rydym yn dynodi tua £7 miliwn i Swyddfa Cymru allan o grant bloc Cymru. Un o swyddi Swyddfa Cymru yw gofalu am ddeddfwriaeth yn San Steffan a buddiannau Cymru yn neddfwriaeth San Steffan. Fodd bynnag, roedd Swyddfa Cymru yn ddiweddar wedi methu’n llwyr  â darparu ar gyfer ffurflenni pleidleisio dwyieithog ar gyfer etholiadau comisiynwyr yr heddlu a throseddu yr wythnos nesaf. Roedd hynny’n llanast llwyr gan Swyddfa Cymru, sy’n yn gweithredu, i fod, ar ran buddiannau Cymru yn San Steffan. Costiodd hynny i’r Swyddfa Gartref—diolch byth—£350,000, sy’n cyfateb i 13 o gwnstabliaid yr heddlu. Felly, mae gwerth am arian wrth wraidd y ddadl hon yn hollol. A oes gennych unrhyw farn ar hyn, Weinidog, ac a fyddai modd inni gael dadl ar hyn?

 

Jane Hutt: Members often ask me questions, such as the one that has been asked by Simon Thomas, on issues that are not within my powers to take forward and to influence. However, it is important that you aired this issue today. We have already observed not only the cost, but the considerable importance of the vote on Thursday, and recognise that the UK Government has not only underestimated costs, but has also underestimated the lack of enthusiasm for the police and crime commissioners’ elections.

Jane Hutt: Mae aelodau yn aml yn gofyn cwestiynau i mi, fel yr un sydd wedi cael ei ofyn gan Simon Thomas, ar faterion nad ydynt o fewn fy mhwerau i’w datblygu a dylanwadu arnynt. Fodd bynnag, mae’n bwysig eich bod wedi gwyntyllu’r mater hwn heddiw. Rydym eisoes wedi nodi nid yn unig y gost, ond pwysigrwydd sylweddol y bleidlais ar ddydd Iau, ac yn cydnabod bod Llywodraeth y DU nid yn unig wedi tanamcangyfrif costau, ond mae wedi tanamcangyfrif hefyd y diffyg brwdfrydedd ar gyfer etholiadau comisiynwyr yr heddlu a throseddau.

 

Andrew R.T. Davies: I wish to ask for several statements. First, could we have a statement on the First Minister’s meeting with the Children’s Commissioner for Wales last week? In his response to me during questions to him on the day of that meeting, the First Minister indicated that he would issue a statement about the outcome of the meeting. Given the importance of this issue, it is regrettable that that statement has not been forthcoming to Members. It is important that, when the First Minister gives a commitment—especially during questions to him, or, indeed, at any time—it is acted on. Therefore, I would be most grateful if, as the Leader of the House, you could chase up the availability of that statement, so that Members are conversant with what was discussed and what was decided as the best way forward on this important and emotive issue.

Andrew R.T. Davies: Hoffwn ofyn am sawl datganiad. Yn gyntaf, a allem gael datganiad ar gyfarfod y Prif Weinidog gyda Chomisiynydd Plant Cymru'r wythnos diwethaf? Yn ei ymateb i mi yn ystod cwestiynau iddo ar ddiwrnod y cyfarfod hwnnw, dywedodd y Prif Weinidog y byddai’n cyhoeddi datganiad am ganlyniad y cyfarfod. O ystyried pwysigrwydd y mater hwn, mae’n anffodus nad yw’r datganiad wedi dod i law i’r Aelodau. Mae’n bwysig, pan fydd y Prif Weinidog yn rhoi ymrwymiad—yn enwedig yn ystod cwestiynau iddo ef, neu, yn wir, ar unrhyw adeg—y gweithredir ar hynny. Felly, byddwn yn ddiolchgar iawn, fel Arweinydd y Tŷ, pe gallech fynd ar drywydd argaeledd y datganiad hwnnw, fel bod Aelodau yn gyfarwydd â’r hyn a drafodwyd a’r hyn a benderfynwyd fel y ffordd orau ymlaen ar y mater pwysig ac emosiynol hwn.

 

Secondly, I raise an issue on the statement on fly grazing that the Deputy Minister for Agriculture, Food, Fisheries and European Programmes issued last week. It highlighted sentiments that Members would support, but there was so much ambiguity in it: the statement talked about measures that would be brought forward in the short term, but it would be very interesting to know what those measures will be, and, importantly, what current and ongoing discussion will be brought forward to ensure that this problem will be put to bed once and for all. It was interesting to see that one of the main protagonists was served with an anti-social behaviour order this week, and I know that in your own constituency, and in my region, we are blighted by this problem.

Yn ail, rwy’n codi mater ynglŷn â datganiad ar bori anghyfreithlon a gyhoeddodd y Dirprwy Weinidog Amaethyddiaeth, Bwyd, Pysgodfeydd a Rhaglenni Ewropeaidd yr wythnos diwethaf. Mae’n tynnu sylw at sylwadau y byddai’r Aelodau’n eu cefnogi, ond roedd cymaint o amwysedd ynddo: roedd y datganiad yn sôn am fesurau a fyddai’n cael eu dwyn ymlaen yn y tymor byr, ond byddai’n ddiddorol iawn cael gwybod beth fydd y mesurau hynny, ac, yn bwysig, pa drafodaeth gyfredol a pharhaus fydd yn cael ei dwyn ymlaen er mwyn sicrhau y bydd y broblem hon yn cael ei therfynu unwaith ac am byth. Roedd yn ddiddorol gweld bod gorchymyn ymddygiad gwrthgymdeithasol wedi ei gyflwyno i un o’r prif gymeriadau'r wythnos hon, a gwn, yn eich etholaeth eich hun, ac yn fy rhanbarth, ein bod yn cael ein difetha gan y broblem hon.

 

Thirdly, yesterday, the National Assembly for Wales (Official Languages) Act 2012 had the Welsh seal put on it after it received Royal Assent. I am a bit bemused as to why the seal is held in Cathays park when this place is the legislature, and, secondly, why, considering it was an Assembly Bill, only the First Minister and the big seal of the office of the First Minister were dominant in all the publicity photographs. To me, it is the legislature that should house that seal, and, ultimately, it is my view and the view of those of us on this side, that when it is an Assembly Bill, the Presiding Officer, not a political figure, should deal with such matters.

Yn drydydd, ddoe, rhoddwyd sêl Cymru ar Ddeddf Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Ieithoedd Swyddogol) 2012 ar ôl iddo dderbyn Cydsyniad Brenhinol. Nid wyf yn deall yn hollol pam y cedwir y sêl ym mharc Cathays pan mai’r lle hwn yw’r ddeddfwrfa, ac, yn ail, pam, o ystyried ei fod yn Fesur y Cynulliad, mai dim ond y Prif Weinidog a sêl mawr swydd y Prif Weinidog oedd yn amlwg yn yr holl ffotograffau cyhoeddusrwydd. I mi, y ddeddfwrfa ddylai gadw’r sêl honno, ac, yn y pen draw, fy marn i a barn y rhai ohonom ar yr ochr hon yw, pan fydd yn Fil Cynulliad, mai’r Swyddog Llywyddu, nid ffigwr gwleidyddol, ddylai ymdrin â materion o’r fath.

 

Jane Hutt: Andrew R.T. Davies makes an important point today about the meeting between the First Minister and the children’s commissioner, but I hope that he will respect and recognise how important it is for the First Minister and the children’s commissioner to respond at the appropriate time in terms of issuing statements on their discussions. As you have recognised, it is a very sensitive issue in terms of making sure that the public is aware of the way forward, and the children’s commissioner and First Minister must respond appropriately and responsibly. I would also add that it is important for Members to be aware that we are in the process of identifying and collating any historic information that we may hold relating to allegations of child abuse in north Wales and that will be made available to the appropriate investigative authorities.

Jane Hutt: Mae Andrew R.T. Davies yn gwneud pwynt pwysig heddiw am y cyfarfod rhwng y Prif Weinidog a’r comisiynydd plant, ond gobeithiaf y bydd yn parchu ac yn cydnabod pa mor bwysig yw hi i’r Prif Weinidog a’r comisiynydd plant i ymateb ar yr adeg briodol o ran cyhoeddi datganiadau ar eu trafodaethau. Fel yr ydych wedi cydnabod, mae’n fater sensitif iawn o ran sicrhau bod y cyhoedd yn ymwybodol o’r ffordd ymlaen, ac mae’n rhaid i’r comisiynydd plant a Phrif Weinidog Cymru ymateb yn briodol ac yn gyfrifol. Byddwn hefyd yn ychwanegu ei bod yn bwysig i Aelodau fod yn ymwybodol ein bod yn y broses o nodi a choladu unrhyw wybodaeth hanesyddol sydd gennym yn ymwneud â honiadau o gam-drin plant yng ngogledd Cymru a fydd ar gael i’r awdurdodau ymchwilio priodol.

 

Clearly, the statement on fly grazing made by Alun Davies, the Deputy Minister, was very important with regard to recognising the historical position, the action taken and the fact that he is meeting with the chief constable who is taking the lead for the chief constables in Wales on this point. I am sure that he will respond in due course and you will be able to engage with him, in your elected position, on any regional matters.

Yn amlwg, roedd y datganiad ar bori anghyfreithlon a wnaed gan Alun Davies, y Dirprwy Weinidog, yn bwysig iawn o ran cydnabod y sefyllfa hanesyddol, y camau a gymerwyd a’r ffaith ei fod yn cwrdd â’r prif gwnstabl sydd yn cymryd yr awenau ar gyfer y prif gwnstabliaid yng Nghymru ar y pwynt hwn. Rwy’n siŵr y bydd yn ymateb maes o law a byddwch yn gallu ymgysylltu gydag ef, yn eich swydd etholedig, ar unrhyw faterion rhanbarthol.

 

Yesterday was an important and historic day, which I hope all of us across the Assembly recognise. This was a piece of legislation. It was a Government of Wales Act, of course, in terms of the legislation and I think that it had the appropriate status and recognition. I believe that I also saw the Chief Executive and Clerk of the Assembly represented at that occasion.

Ddoe roedd yn ddiwrnod pwysig a hanesyddol, yr wyf yn gobeithio y bydd pawb ohonom ar draws y Cynulliad yn ei gydnabod. Roedd hwn yn ddarn o ddeddfwriaeth. Roedd yn Ddeddf Llywodraeth Cymru, wrth gwrs, o ran y ddeddfwriaeth ac rwy’n credu ei bod wedi cael y statws a’r gydnabyddiaeth briodol. Rwy’n credu fy mod wedi gweld y Prif Weithredwr a Chlerc y Cynulliad yn cael eu cynrychioli ar yr achlysur hwnnw.

The Presiding Officer: I was also there; somebody took pictures, but nobody published them.

Y Llywydd: Roeddwn i yno hefyd; tynnodd luniau, ond ni chyhoeddwyd nhw gan neb.

 

Rebecca Evans: Minister, further to the Government’s written statement of 23 February this year, I would welcome an update on the Welsh Government’s approach to the community transport concessionary fares initiative. The Pembrokeshire town rider scheme and the Dial-a- Ride service in Powys, for example, have both proved to be lifelines for disabled and elderly people in the community who are unable to independently access local services. I understand that the Government has been reviewing the initiative and I would hope for a positive outcome to that review and continued Government support for these vital services.

Rebecca Evans: Weinidog, yn dilyn datganiad ysgrifenedig y Llywodraeth  ar 23 Chwefror eleni, byddwn yn croesawu diweddariad ar ymagwedd  Llywodraeth Cymru i’r fenter tocynnau teithio rhatach ar drafnidiaeth gymunedol. Mae cynllun bysus bro Sir Benfro a’r gwasanaeth Galw’r Gyrrwr ym Mhowys, er enghraifft, ill dau wedi profi i fod yn ddolen gyswllt hollbwysig i bobl anabl ac oedrannus yn y gymuned nad ydynt yn gallu cael gafael ar wasanaethau lleol yn annibynnol. Deallaf fod y Llywodraeth wedi bod yn adolygu’r cynllun a byddwn yn gobeithio am ganlyniad cadarnhaol i’r adolygiad hwnnw a chefnogaeth barhaus y Llywodraeth i’r gwasanaethau hanfodol hyn.

 

Jane Hutt: This is important in terms of the announcement made by the Minister for Local Government and Communities earlier this year. This is about the funding that the Welsh Government has made available for piloting a community transport concessionary fares initiative to ensure that it would not end in March this year, but continue with a further review. Indeed, the findings are now being considered and the Minister will be making a recommendation in due course.

Jane Hutt: Mae hyn yn bwysig o ran y cyhoeddiad a wnaed gan y Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau yn gynharach eleni. Mae hyn yn ymwneud â’r cyllid y mae Llywodraeth Cymru wedi’i ddarparu ar gyfer treialu menter tocynnau teithio rhatach ar drafnidiaeth gymunedol er mwyn sicrhau na fyddai yn dod i ben ym mis Mawrth eleni, ond yn parhau gydag adolygiad pellach. Yn wir, mae’r canfyddiadau yn cael eu hystyried bellach a bydd y Gweinidog yn gwneud argymhelliad maes o law.  

The Record

Alun Ffred Jones: Mae’r Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau wedi cyhoeddi ei lwybr dewisol ar gyfer ffordd osgoi Bontnewydd a Chaernarfon ac rwy’n croesawu’r cyhoeddiad hwnnw. Fodd bynnag, mae cryn drafod wedi bod yn ddiweddar am un rhan o’r llwybr hwnnw. Rwy’n gofyn am ddatganiad gan y Gweinidog ar ei amserlen ar gyfer y ffordd osgoi ac ar gyfer cyhoeddi ymgynghoriad cyhoeddus i’r safbwyntiau gwahanol er mwyn i ni gael symud ymlaen gyda’r cynllun eithriadol o bwysig hwn cyn gynted â phosibl.

Alun Ffred Jones: The Minister for Local Government and Communities has announced his preferred route for the Bontnewydd and Caernarfon bypass, and I welcome that announcement. However, there has been quite a lot of discussion recently about one section of that route. I ask for a statement from the Minister on his timetable for the bypass and the announcement of a public consultation on the various points of view so that we can progress with this exceptionally important scheme as soon as possible.

The Record

Jane Hutt: While recognising this exceptionally important bypass scheme, I will refer this to the Minister for transport to respond in due course to the Member.

Jane Hutt: Er fy mod yn cydnabod y cynllun ffordd osgoi eithriadol o bwysig, byddaf yn cyfeirio hyn at y Gweinidog trafnidiaeth i ymateb i’r Aelod maes o law.

 

Janet Finch-Saunders: Leader of the House, I call for a statement from the Minister for Business, Enterprise, Technology and Science on the issue of small businesses that have been sold complex interest rate derivative products by major banks, in many cases, resulting in bankruptcy and business failure. This issue has been highlighted at Westminster by my friend and colleague Mr Guto Bebb MP, and, following his lobbying, some progress has been made, including an investigation by the Financial Services Authority in June. The FSA found serious failings on the part of the banks and has identified as many as 42,000 cases from areas across the UK, including Wales. However, there is a lack of meaningful data about the situation in Wales and, as such, I believe that a statement should be forthcoming that embraces the following: what action the Welsh Government is taking to assist small and medium-sized businesses that have been mis-sold these interest rate swap products and what steps the Welsh Government has already taken to engage with the FSA regarding the mis-selling of interest rate swap products to SMEs. I realise that banking is not a devolved matter, but this is having such a profound effect on small and medium-sized businesses in Wales that I would appreciate a statement by the Minister for business and enterprise on this.

Janet Finch-Saunders: Arweinydd y Tŷ, galwaf am ddatganiad gan y Gweinidog Busnes, Menter, Technoleg a Gwyddoniaeth ar y mater o fusnesau bach y mae banciau mawr wedi gwerthu cynhyrchion deilliannol cyfradd llog cymhleth iddynt, mewn llawer o achosion, gan arwain at fethdaliad a methiant busnes. Mae’r mater hwn wedi cael ei amlygu yn San Steffan gan fy ffrind a chydweithiwr Mr Guto Bebb AS, ac, yn dilyn ei lobïo, mae rhywfaint o gynnydd wedi’i wneud, gan gynnwys ymchwiliad gan yr Awdurdod Gwasanaethau Ariannol ym mis Mehefin. Canfu’r FSA fethiannau difrifol ar ran y banciau ac mae wedi nodi cymaint â 42,000 o achosion o ardaloedd ar draws y DU, gan gynnwys Cymru. Fodd bynnag, mae diffyg data ystyrlon am y sefyllfa yng Nghymru ac, o’r herwydd, rwy’n credu y dylid cael datganiad cyn bo hir sy’n cynnwys y canlynol: pa gamau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i gynorthwyo busnesau bach a chanolig  y cam-werthwyd y cynhyrchion cyfnewid cyfradd llog hyn iddynt a pha gamau y mae Llywodraeth Cymru wedi’u cymryd eisoes i ymgysylltu â’r FSA ynghylch cam-werthu cynnyrch cyfnewid cyfradd  llog i fusnesau bach a chanolig. Rwy’n sylweddoli nad yw bancio’n fater datganoledig, ond mae hyn yn cael effaith mor fawr ar fusnesau bach a chanolig  yng Nghymru fel y byddwn yn gwerthfawrogi datganiad gan y Gweinidog busnes a menter ar hyn.

 

Jane Hutt: I am sure that the Member for north Wales will take the opportunity to raise this with the Minister for business and enterprise tomorrow during her question session.

Jane Hutt: Rwy’n siŵr y bydd yr Aelod ar gyfer gogledd Cymru yn cymryd y cyfle i godi’r mater hwn gyda’r Gweinidog busnes a menter yfory yn ystod ei sesiwn gwestiynau.

 

Mark Drakeford: I am grateful for the chance to raise two issues with you, Minister. First, I wonder whether you would find time to set out the Government’s position on the possibility of pre-confirmation hearings for major public appointments in Wales. Secondly, I wonder whether you would find time for us to discuss the work of Sport Wales. Last Saturday saw the unveiling of a statue of Fred Keenor, a great Welsh sporting hero, at the Cardiff City Football Club ground—a statue that is there partly as a result of a contribution from the Welsh Government to the appeal fund. I was joined at the ground by my fellow association football experts Jenny Rathbone and Julie Morgan. It was a great occasion. It would be excellent to have an opportunity to debate the work of the sports council in helping to create the sporting heroes of the future in Wales.

Mark Drakeford: Rwy’n ddiolchgar am y cyfle i godi dau fater gyda chi, Weinidog. Yn gyntaf, tybed a fyddech yn dod o hyd i amser i nodi safbwynt y Llywodraeth ar y posibilrwydd o wrandawiadau cyn-cadarnhau ar gyfer penodiadau cyhoeddus mawr yng Nghymru. Yn ail, tybed a fyddech yn dod o hyd i amser i ni drafod gwaith Chwaraeon Cymru. Ddydd Sadwrn diwethaf gwelwyd dadorchuddio cerflun o Fred Keenor, arwr mawr chwaraeon yng Nghymru, yng nghae Clwb Pêl-droed Dinas Caerdydd—cerflun sydd yno’n rhannol o ganlyniad i gyfraniad gan Lywodraeth Cymru i’r gronfa apêl. Ymunodd fy nghyd arbenigwyr pêl-droed, Jenny Rathbone a Julie Morgan â fi yn y cae. Roedd yn achlysur gwych. Byddai’n wych i gael cyfle i drafod gwaith y cyngor chwaraeon o ran helpu i greu arwyr chwaraeon y dyfodol yng Nghymru.

 

Jane Hutt: I thank the Member for Cardiff West for raising these matters. On the first point that he raised with me on the business statement, about the practice and the opportunity for greater parliamentary oversight of key public appointments, this is something that the First Minister has been made aware of. You will have seen practice elsewhere, not just in Westminster, but in other devolved administrations. This is an issue that we will consider and draw attention to in terms of action, and take forward in due course.

Jane Hutt: Diolch i’r Aelod dros Orllewin Caerdydd am godi’r materion hyn. Ar y pwynt cyntaf a gododd gyda mi ar y datganiad busnes, am yr arfer a’r cyfle ar gyfer mwy o oruchwylio seneddol ar benodiadau cyhoeddus allweddol, mae hyn yn rhywbeth y mae’r Prif Weinidog wedi ei wneud yn ymwybodol ohono. Byddwch wedi gweld arfer mewn mannau eraill, nid yn San Steffan yn unig, ond mewn gweinyddiaethau datganoledig eraill. Mae hwn yn fater y byddwn yn ei ystyried ac yn tynnu sylw ato o ran gweithredu, a datblygu maes o law.

 

Your second point provides an opportunity to welcome the fact that the statue of Fred Keenor, who I understand was captain of Cardiff City when it won the Football Association cup in 1927, was unveiled last weekend near the new Cardiff City stadium before an important match between Cardiff City and Hull City AFC. The sports council’s role in terms of honouring our sportsmen and sportswomen is important. We should also recognise that public subscription contributed substantially to this statue.

Mae eich ail bwynt yn rhoi cyfle i groesawu’r ffaith bod y cerflun o Fred Keenor, yr wyf yn deall oedd yn gapten ar dîm Dinas Caerdydd pan enillodd gwpan y Gymdeithas Bêl-droed ym 1927, wedi ei ddadorchuddio’r penwythnos diwethaf ger stadiwm newydd Dinas Caerdydd cyn gêm bwysig rhwng Dinas Caerdydd a Hull City AFC. Mae rôl y cyngor chwaraeon o ran anrhydeddu ein hathletwyr a’n mabolgampwyr yn bwysig. Dylem hefyd gydnabod bod tanysgrifiad cyhoeddus wedi cyfrannu’n sylweddol at y cerflun hwn.

Daeth y Dirprwy Lywydd (David Melding) i’r Gadair am 2.45 p.m.
The Deputy Presiding Officer (David Melding) took the Chair at 2.45 p.m.

Datganiad: Law yn Llaw at Iechyd—Adroddiad Cynnydd Chwe Mis
Statement: Together for Health—Six-month Progress Report

The Record

The Minister for Health and Social Services (Lesley Griffiths): This is my second six-monthly report on progress in implementing 'Together for Health’. I will start by reminding you of the ambition of the document. I want people in Wales to have better health. I want more effective health services, and I want people to feel that the quality of care is better. The report also identifies other areas where action is essential to support this happening, namely service reconfiguration, improved IT, using the skills and energy of our staff better, and, of course, getting the best out of every penny spent. So, what have we achieved in the first year? The NHS has done well. Despite continuing growing demand on health services and tight finances, the NHS has made important improvements in difficult areas such as stroke. With regard to health improvement we have continued to target the tough problems, and I have spoken before about action on tobacco.

Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol (Lesley Griffiths): Dyma fy ail adroddiad chwe misol ar y cynnydd wrth weithredu 'Law yn Llaw at Iechyd’. Rwyf am ddechrau drwy eich atgoffa o uchelgais y ddogfen. Rwyf am i bobl yng Nghymru gael gwell iechyd. Rwyf am wasanaethau iechyd mwy effeithiol, ac rwyf am i bobl deimlo bod ansawdd y gofal yn well. Mae’r adroddiad hefyd yn nodi meysydd eraill lle mae gweithredu yn hanfodol i gefnogi gweld hyn yn digwydd, sef ad-drefnu gwasanaethau, gwella TG, defnyddio sgiliau ac egni ein staff yn well, ac, wrth gwrs, cael y gorau o bob ceiniog a wariwyd yn y flwyddyn gyntaf? Mae’r GIG wedi gwneud yn dda. Er gwaethaf y galw cynyddol parhaus ar wasanaethau iechyd a chyllid tyn, mae’r GIG wedi gwneud gwelliannau pwysig mewn meysydd anodd megis strôc. O ran gwella iechyd, rydym wedi parhau i dargedu’r problemau anodd, ac rwyf wedi siarad o’r blaen am weithredu ar dybaco.

 

We will shortly issue our Green Paper on whether we should have a new public health Bill. I do not know whether legislation is the answer, but I do know that health in Wales is not good enough. I want this Green Paper to stir up a real debate across Wales on how we can all do more to protect and improve health for everyone in Wales.

Cyn bo hir byddwn yn cyhoeddi ein Papur Gwyrdd ar p’un a ddylem gael Bil newydd iechyd y cyhoedd. Nid wyf yn gwybod ai deddfwriaeth yw’r ateb, ond rwy’n gwybod nad yw iechyd yng Nghymru’n ddigon da. Rwyf am i’r Papur Gwyrdd hwn ysgogi dadl wirioneddol ledled Cymru ar sut y gall pob un ohonom wneud mwy i ddiogelu a gwella iechyd i bawb yng Nghymru.

 

We have also been making progress on strengthening the foundations for high-quality healthcare. We issued, as planned, our quality delivery plan and a new quality forum will drive its delivery and ensure that no other opportunities are missed. We have been issuing delivery plans for major services. Developed in partnership with the NHS and the third sector, these specify actions to be taken by 2016 to improve people’s care and their lives. Four delivery plans have been published—on maternity services, mental health, cancer and oral health. Three have been issued in draft for consultation—on stroke, cardiac disease and end-of-life care—and a draft plan for diabetes will be published shortly. I thank those who, by replying to our consultations, have helped to improve these plans.

Rydym hefyd wedi bod yn gwneud cynnydd ar gryfhau’r sylfeini ar gyfer gofal iechyd ansawdd uchel. Cyhoeddom ni, fel y bwriadwyd, ein cynllun cyflawni ansawdd a bydd fforwm ansawdd newydd yn ysgogi ei ddarparu a sicrhau nad oes cyfleoedd eraill yn cael eu colli. Rydym wedi bod yn cyhoeddi cynlluniau cyflawni ar gyfer prif wasanaethau. Datblygwyd y rhain mewn partneriaeth â’r GIG a’r trydydd sector, ac maent yn pennu camau gweithredu i’w cymryd erbyn 2016 i wella gofal pobl a’u bywydau. Mae pedwar cynllun darparu wedi cael eu cyhoeddi—ar wasanaethau mamolaeth, iechyd meddwl, canser ac iechyd y geg. Mae tri wedi cael eu cyhoeddi ar ffurf drafft ar gyfer ymgynghori—ar strôc, clefyd y galon a gofal diwedd bywyd a bydd cynllun drafft ar gyfer diabetes yn cael ei gyhoeddi cyn bo hir. Diolch i’r rheini sydd, drwy ateb ein hymgynghoriadau, wedi helpu i wella’r cynlluniau hyn.

 

To help clinical staff do a good job, we now have an agreed programme on quality improvement approaches and are giving them the tools and resources to help make quality improvement a fundamental part of their everyday working life. Our new NHS Wales staff survey, to be conducted in January 2013, will provide a valuable baseline for understanding their views. I mentioned patient experience. In September, the national survey for Wales showed that 92% of people were satisfied with the care that they received from their GP or family doctor at their last visit, and 92% were satisfied with the care that they received at their last appointment at an NHS hospital. That is good, but in 'Together for Health’ I said that I wanted more. I want to invite the public and patients to help us to improve. That has started. All NHS organisations are now gathering and using patient information to test performance and drive improvement. A new national group will ensure that we learn what works best and spread it across the whole NHS.

Er mwyn helpu staff clinigol wneud gwaith da, mae gennym bellach raglen y cytunwyd arni ar ddulliau gwella ansawdd ac rydym yn rhoi’r offer a’r adnoddau iddynt i’w helpu i wneud gwelliannau ansawdd yn rhan hanfodol o’u bywyd gwaith bob dydd. Bydd ein harolwg staff newydd GIG Cymru, i’w gynnal ym mis Ionawr 2013, yn darparu llinell sylfaen werthfawr er mwyn deall eu barn. Soniais  am brofiad y claf. Ym mis Medi, roedd yr arolwg cenedlaethol ar gyfer Cymru yn dangos bod 92% o bobl yn fodlon ar y gofal a gawsant gan eu hymarferydd cyffredinol neu eu meddyg teulu ar eu hymweliad diwethaf, a 92% yn fodlon ar y gofal a gawsant yn eu hapwyntiad diwethaf mewn ysbytai’r GIG. Mae hynny’n dda, ond yn 'Law yn Llaw at Iechyd’ dywedais fy mod eisiau mwy. Rwyf am wahodd y cyhoedd a chleifion i helpu inni wella. Mae hynny wedi dechrau. Mae holl sefydliadau’r GIG bellach yn casglu a defnyddio gwybodaeth am gleifion i brofi perfformiad ac ysgogi gwelliant. Bydd grŵp cenedlaethol newydd yn sicrhau ein bod yn dysgu beth sy’n gweithio orau ac yn ei ledaenu ar draws y GIG cyfan.

 

We also want to give service users better information. We will shortly issue a new outcomes framework for the NHS to show whether and how services are improving. In spring 2013 the new 'your health and care in Wales’ website will make it easier to find this and more. In August 2012 I issued a consultation paper on this matter of greater openness. Our aim is to develop with the public a common understanding of the responsibilities of the Government, the NHS and people across Wales and to explore how they can better manage their own health and help make services work better. After reviewing the consultation feedback I will decide on the next steps.

Rydym hefyd yn awyddus i roi gwybodaeth well i ddefnyddwyr gwasanaeth. Cyn bo hir byddwn yn cyhoeddi fframwaith canlyniadau newydd ar gyfer y GIG i ddangos a yw gwasanaethau’n gwella a sut. Yng ngwanwyn 2013 bydd y wefan newydd 'eich iechyd a’ch gofal yng Nghymru’ yn ei gwneud yn haws i ganfod hyn a mwy. Ym mis Awst 2012, cyhoeddais bapur ymgynghori ar y mater hwn o fod yn fwy agored. Ein nod yw datblygu â’r cyhoedd ddealltwriaeth gyffredin o gyfrifoldebau’r Llywodraeth, y GIG a phobl ledled Cymru ac i archwilio sut y gallant reoli eu hiechyd eu hunain yn well a helpu i wneud gwasanaethau weithio’n well. Ar ôl adolygu adborth yr ymgynghoriad byddaf yn penderfynu ar y camau nesaf.

 

You will all be aware that I see the restructuring of health services as the opportunity to put them on a solid basis for the next generation. Intensive discussions involving clinical staff and extensive engagement with the public have been continuing, on a scale probably greater than ever before in Wales. I thank everyone who has been involved in the process.

Bydd pob un ohonoch yn ymwybodol fy mod yn gweld ailstrwythuro gwasanaethau iechyd fel y cyfle i’w rhoi ar sail gadarn ar gyfer y genhedlaeth nesaf. Mae trafodaethau dwys yn ymwneud â staff clinigol ac ymgysylltu helaeth â’r cyhoedd wedi bod yn parhau, ar raddfa fwy nag erioed o’r blaen yng Nghymru yn ôl pob tebyg. Diolch i bawb sydd wedi cymryd rhan yn y broses.

 

The current position is as follows: consultation on service change proposals in Hywel Dda Local Health Board and Betsi Cadwaladr University Local Health Board areas finished at the end of October. They will now consider the responses before their boards decide on the next steps. In south Wales, the health boards have begun their engagement process around proposals, focusing on a small number of critical services, and consultation on options is expected early in 2013. Powys is involved in all of these processes, and is also undertaking a consultation on proposed service changes in south-east Powys. Finally, there are those areas where we have to get things right in order to make other things happen. A new financial regime will simplify planning and give clinicians much more relevant financial information. The new planning and performance management frameworks are about to go live.  

Mae’r sefyllfa bresennol fel a ganlyn: daeth ymgynghoriad ar gynigion newid i wasanaethau ym Mwrdd Iechyd Lleol Hywel Dda a Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Betsi Cadwaladr i ben ddiwedd mis Hydref. Byddant yn awr yn ystyried yr ymatebion cyn i’w byrddau benderfynu ar y camau nesaf. Yn ne Cymru, mae’r byrddau iechyd wedi dechrau ar eu proses ymgysylltu ynglŷn â chynigion, gan ganolbwyntio ar nifer fach o wasanaethau hanfodol, a disgwylir ymgynghori ar yr opsiynau yn gynnar yn 2013. Mae Powys yn cymryd rhan ym mhob un o’r prosesau hyn, ac mae hefyd yn cynnal ymgynghoriad ar newidiadau arfaethedig i wasanaethau yn ne-ddwyrain Powys. Yn olaf, ceir y meysydd hynny lle mae’n rhaid inni gael pethau’n iawn er mwyn gwneud i bethau eraill ddigwydd. Bydd trefn ariannol newydd yn symleiddio cynllunio ac yn rhoi llawer mwy o wybodaeth ariannol berthnasol i glinigwyr. Mae’r fframweithiau cynllunio a rheoli perfformiad newydd ar fin mynd yn fyw.  

 

So, what next? The basic strategies are almost all now in place and the future shape of secondary care is becoming clearer. You will have noticed my strong interest in talking and listening to the public and in sharing information. There will be much more on those themes. However, the focus will stay on better health for all and delivering high-quality care in every area. The final document will be a plan for local integrated care to be issued for consultation in early 2013. That will look at how the whole local team—general practitioners, nurses, pharmacists, social workers and more—can better plan, deliver and monitor local services. We need to make sure that the first level of contact is the best it can be. Only then can the overall service be really safe and effective. 'Together for Health’ is my vision of how we can create services in Wales that are as good as services anywhere. I intend to see it into reality.

Felly, beth nesaf? Mae’r strategaethau sylfaenol bron i gyd bellach ar waith ac mae ffurf gofal eilaidd yn y dyfodol yn dod yn gliriach. Byddwch wedi sylwi ar fy niddordeb cryf mewn siarad a gwrando ar y cyhoedd a rhannu gwybodaeth. Bydd llawer mwy ar y themâu hynny. Fodd bynnag, bydd y ffocws yn aros ar iechyd gwell i bawb ac yn darparu gofal o ansawdd uchel ym mhob ardal. Bydd y ddogfen derfynol yn gynllun ar gyfer gofal integredig lleol i’w chyhoeddi ar gyfer ymgynghori yn gynnar yn 2013. Bydd honno’n edrych ar sut fydd y tîm lleol cyfan—ymarferwyr cyffredinol, nyrsys, fferyllwyr, gweithwyr cymdeithasol a mwy—yn gallu cynllunio, darparu a monitro gwasanaethau lleol yn well. Mae angen i ni wneud yn siŵr bod y lefel cyswllt cyntaf y gorau y gall fod. Dim ond wedyn y gall y gwasanaeth cyffredinol fod yn wirioneddol ddiogel ac effeithiol. 'Law yn Llaw at Iechyd’ yw fy ngweledigaeth o sut y gallwn greu gwasanaethau yng Nghymru sydd gystal â gwasanaethau unrhyw le. Rwy’n bwriadu ei weld yn dod yn realiti.

 

Darren Millar: Thank you, Minister, for your statement. There is no doubt that this party agrees with your aspiration for better health outcomes in Wales and with the need for some service reconfiguration. We know, for example, that ambulances are missing their targets, cancer patients are not being treated in a timely fashion and that other key performance indicators—on A&E, for example—are not being met. They need to improve and we need to get services right and fit for the twenty-first century.

Darren Millar: Diolch ichi, Weinidog, am eich datganiad. Nid oes amheuaeth bod y blaid hon yn cytuno â’ch uchelgais ar gyfer canlyniadau iechyd gwell yng Nghymru a gyda’r angen am rywfaint o ad-drefnu’r gwasanaethau. Gwyddom, er enghraifft, bod ambiwlansys yn methu eu targedau, nad yw cleifion canser yn cael eu trin mewn modd amserol ac nad yw dangosyddion perfformiad allweddol eraill—ar Ddamweiniau ac Achosion Brys er enghraifft—yn cael eu bodloni. Mae angen iddynt wella ac mae angen i ni gael gwasanaethau yn iawn ac yn addas ar gyfer yr unfed ganrif ar hugain.

 

Service reconfiguration will be reliant on getting things right and, in order to get things right, we have to make sure that we have a processes that we can rely on, that is transparent, and that explains to the public in no uncertain terms the case for change and makes that case forcibly. Minister, you recognise that and that is why you established the national clinical forum. I am surprised that you did not refer to the forum in your statement on 'Together for Health’ today, but perhaps it is not that surprising, given the revelations about how the chair of the forum has behaved in completely rewriting a submission that was given to one of the health boards. We also know that a submission has been withdrawn from the Hywel Dda Local Health Board consultation that was agreed by forum members and that there was no opportunity for forum members to consider the reconfigured report properly.

Bydd ad-drefnu gwasanaethau yn dibynnu ar gael pethau’n iawn ac, er mwyn cael pethau’n iawn, mae’n rhaid i ni wneud yn siŵr bod gennym brosesau y gallwn ddibynnu arnynt, sy’n dryloyw, ac sy’n esbonio i’r cyhoedd yn blwmp ac yn blaen yr achos ar gyfer newid ac yn cyflwyno’r achos hwnnw’n rymus. Weinidog, rydych yn cydnabod hynny a dyna pam yr ydych yn sefydlu’r fforwm clinigol cenedlaethol. Rwy’n synnu nad oeddech yn cyfeirio at y fforwm yn eich datganiad ar 'Law yn Llaw at Iechyd’ heddiw, ond efallai nad yw fawr o syndod, o ystyried y datgeliadau ynghylch sut y mae cadeirydd y fforwm wedi ymddwyn wrth ail-ysgrifennu’n gyfan gwbl gyflwyniad a roddwyd i un o’r byrddau iechyd. Rydym hefyd yn gwybod fod cyflwyniad wedi cael ei dynnu’n ôl o ymgynghoriad Bwrdd Iechyd Lleol Hywel Dda y cytunwyd arno gan aelodau’r fforwm ac nad oedd unrhyw gyfle i aelodau’r fforwm ystyried yr adroddiad a ad-drefnwyd yn briodol.  

 

You say that you want to improve patients’ experiences but what about patients’ confidence in the NHS? That has been severely undermined because of the shenanigans in the consultation processes and the shenanigans that we have uncovered in relation to how the chair of the national clinical forum has behaved. You say that you want better information for patients and yet we find that information about additional consultations, which may be required in the future, have also been withheld from public view. Those are in relation to the potential downgrading of another hospital in north Wales—one of the district general hospitals. That is what these e-mails have revealed. That does nothing for public confidence.

Rydych yn dweud eich bod am wella profiad cleifion, ond beth am hyder cleifion yn y GIG? Mae hynny wedi cael ei danseilio’n ddifrifol oherwydd y misdimanars yn y prosesau ymgynghori a ddatgelwyd gennym mewn perthynas â sut y mae cadeirydd y fforwm clinigol cenedlaethol wedi ymddwyn. Rydych yn dweud eich bod eisiau gwell gwybodaeth i gleifion, ac eto rydym yn gweld bod gwybodaeth am ymgynghoriadau ychwanegol, y gallai fod eu hangen yn y dyfodol, hefyd wedi cael eu dal yn ôl o olwg y cyhoedd. Mae’r rheini mewn perthynas ag israddio posibl ar ysbyty arall yng ngogledd Cymru—un o’r ysbytai dosbarth cyffredinol. Dyna beth mae’r e-byst hyn wedi’u datgelu. Nid yw hynny’n gwneud dim i hyder y cyhoedd.

 

Minister, I want to know—because you failed to answer the question earlier—what action you intend to take to restore public confidence in the service reconfiguration process. What action do you intend to take in relation to your Welsh Government officials who knew about the rewriting of the report and yet failed to intervene? What will you do to deal with them? They are the same individuals who were implicated in relation to the Longley report, and this is another fine mess that they have got you into. What are you going to do to restore confidence in this process? What advice might you give to the chair of the national clinical forum? Do you think that he is fit to continue in that post and in any others that he holds within NHS Wales? How are you going to deal with those officials who seem to cause you so many problems?

Weinidog, rwyf am wybod—oherwydd eich bod wedi methu ag ateb y cwestiwn yn gynharach—pa gamau y bwriadwch eu cymryd i adfer hyder y cyhoedd yn y broses ad-drefnu gwasanaethau. Pa gamau ydych chi’n bwriadu eu cymryd mewn perthynas â’ch swyddogion Llywodraeth Cymru a oedd yn gwybod am ailysgrifennu’r adroddiad ac eto oedd wedi methu ag ymyrryd? Beth fyddwch chi’n ei wneud i ddelio â nhw? Nh