By continuing to use our site, you are agreeing for us to set a small number of cookies. Cookie policy

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Cofnod y Trafodion
The Record of Proceedings

Dydd Mawrth, 6 Tachwedd 2012
Tuesday, 6 November 2012

Cynnwys
Contents

Cwestiynau i’r Prif Weinidog
Questions to the First Minister

Cwestiwn Brys: Ymchwiliad Newydd i Gam-drin Plant
Urgent Question: A New Inquiry into Child Abuse

Datganiad a Chyhoeddiad Busnes
Business Statement and Announcement

Datganiad: Ad-Drefnu Addysg Uwch
Statement: Higher Education Reconfiguration

Datganiad: Ymateb i Adroddiad Grŵp Gorchwyl a Gorffen Ardaloedd Twf Lleol Powys
Statement: Response to the Report of the Powys Local Growth Zones Task and Finish Group

Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Bathodynnau Parcio Personau Anabl
Legislative Consent Motion on the Disabled Persons’ Parking Badges Bill

Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Menter a Diwygio Rheoleiddio sy’n ymwneud â’r Banc Buddsoddi Gwyrdd
Legislative Consent Motion on the Enterprise and Regulatory Reform Bill relating to the Green Investment Bank

Ymgynghoriad ar Bolisi Adfywio yn y Dyfodol
Consultation on Future Regeneration Policy

Adroddiad Blynyddol y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol
The Equality and Human Rights Commission Annual Report

Cyfnod Pleidleisio
Voting Time

Yn y golofn chwith, cofnodwyd y trafodion yn yr iaith y llefarwyd hwy ynddi yn y Siambr. Yn y golofn dde, cynhwyswyd cyfieithiad.
In the left-hand column, the proceedings are recorded in the language in which they were spoken in the Chamber. In the right-hand column, a translation has been included.

Cyfarfu’r Cynulliad am 1.30 p.m.gyda’r Llywydd (Rosemary Butler) yn y Gadair.
The Assembly met at 1.30 p.m.with the Presiding Officer (Rosemary Butler) in the Chair.

The Record

Y Llywydd: Prynhawn da. Galwaf Gynulliad Cenedlaethol Cymru i drefn.

The Presiding Officer: Good afternoon. I call the National Assembly for Wales to order.

Cwestiynau i’r Prif Weinidog
Questions to the First Minister

The Record

Diweithdra

Unemployment

1. Alun Ffred Jones: A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am ddiweithdra ymysg pobl ifanc yng Nghymru. OAQ(4)0739(FM)

1. Alun Ffred Jones: Will the First Minister make a statement on unemployment among young people in Wales. OAQ(4)0739(FM)

Y Prif Weinidog (Carwyn Jones): Mae ymdrin â’r her hon yn un o brif flaenoriaethau ein rhaglen lywodraethu. O ganlyniad, rydym wedi darparu rhaglenni cyflogadwyedd allweddol, wedi sefydlu Twf Swyddi Cymru ar gyfer pobl ifanc 16 i 24 oed, ac wedi cymryd camau i ymestyn prentisiaethau.

The First Minister (Carwyn Jones): Addressing this challenge is a key priority of our programme for government. As such, we have provided key employability programmes, established Jobs Growth Wales for young people aged 16 to 24, and introduced measures to extend apprenticeships.

Alun Ffred Jones: Mae llawer o’r cynlluniau hynny sy’n ceisio mynd i’r afael â diweithdra ymysg pobl ifanc, a diffyg sgiliau ymhlith pobl ifanc, yn dibynnu ar arian o gronfeydd strwythurol yr Undeb Ewropeaidd. Mae’ch cyd-Aelodau Seneddol Llafur o Gymru, ynghyd â 50 o Dorїaid asgell dde, wedi pleidleisio i ostwng cyllideb yr Undeb Ewropeaidd. A ydych chi hefyd yn credu y dylid gostwng cyllideb yr Undeb Ewropeaidd?

Alun Ffred Jones: Many of the programmes that aim to tackle youth unemployment, and the lack of skills among young people, depend upon European Union structural funds. Your Labour MP colleagues from Wales, along with 50 right-wing Tories, voted to cut the European Union’s budget. Do you agree that the European Union’s budget should be cut?

Y Prif Weinidog: Rydym yn credu y dylai’r gyllideb gael ei sefydlu ar lefel sydd o fudd i bobl Cymru. Ni fyddem, fel Llywodraeth, o blaid torri’r gyllideb sydd ar gael i gronfeydd sy’n helpu pobl Cymru.

The First Minister: We believe that the budget should be set at a level that benefits the people of Wales. As a Government, we would not be in favour of cutting the budget available for funds that help the people of Wales.

Angela Burns: I know that you will agree that apprenticeships are an incredibly useful way of helping young people into work. Some of the apprenticeships that people are offered involve them having to live away from home or undertake extensive travel, which is very costly. A number of my constituents have not been able to take up their apprenticeships because they and their families simply cannot afford to pay for bed and breakfast lodgings or whatever it may be. I have tried, through various portfolio holders, grants, lottery funding and all sorts of other ways, to find funding for them. I wonder, First Minister, given how important it is to get our young people into work, whether you could look at this on a cross-party basis, through your special delivery unit perhaps, to see what financial support could be offered to young people who need to undertake apprenticeships that are not available locally and are far away from where they live. Otherwise, they simply cannot undertake them and cannot get a job.

Angela Burns: Gwn y byddwch yn cytuno bod prentisiaethau yn ffordd hynod o ddefnyddiol o helpu pobl ifanc i gael gwaith. Mae rhai o’r prentisiaethau a gynigir i bobl yn golygu eu bod yn gorfod byw oddi cartref neu deithio’n helaeth, sy’n ddrud iawn. Mae nifer o fy etholwyr nad ydynt wedi gallu manteisio ar brentisiaethau oherwydd nad oeddent hwy na’u teuluoedd yn gallu fforddio talu am lety gwely a brecwast neu beth bynnag y bo. Yr wyf wedi ceisio, trwy ddeiliaid portffolio amrywiol, grantiau, arian y loteri a phob math o ffyrdd eraill, dod o hyd i arian ar eu cyfer. Tybed, Brif Weinidog, o ystyried pa mor bwysig yw hi i gael ein pobl ifanc i mewn i waith, a fyddech chi’n gallu edrych ar hyn ar sail drawsbleidiol, drwy eich uned darpariaeth arbennig efallai, i weld pa gymorth ariannol y gellid ei gynnig i bobl ifanc sydd angen prentisiaethau nad ydynt ar gael yn lleol ac sy’n bell i ffwrdd o’r man lle maent yn byw. Fel arall, ni allant eu derbyn ac ni allant gael swydd.

 

The First Minister: I can say to the Member that some 1,800 young people have started work through Jobs Growth Wales, and more than 3,500 opportunities have been created in total to date. She raises a specific issue regarding the costs of travel and/or board for young people, and I will write to her with more information along the lines that she has requested.

Y Prif Weinidog: Gallaf ddweud wrth yr Aelod bod tua 1,800 o bobl ifanc wedi dechrau gweithio drwy Twf Swyddi Cymru, a bod cyfanswm o dros  3,500 o gyfleoedd wedi eu creu hyd yn hyn. Mae hi’n codi mater penodol ynghylch costau teithio a/neu lety ar gyfer pobl ifanc, a byddaf yn ysgrifennu ati gan roi mwy o’r math o wybodaeth y mae hi’n gofyn amdani.

 

Christine Chapman: First Minister, the situation is very difficult at the moment for our young people and I know that there is a lot of low morale. However, will you join me in congratulating Rhondda Cynon Taf County Borough Council, which has recently launched its new apprenticeship scheme, enrolling 33 young people on full-time paid apprenticeship programmes? What more could be done to encourage other large employers, locally, to do the same?

Christine Chapman: Brif Weinidog, mae’r sefyllfa’n anodd iawn ar hyn o bryd i’n pobl ifanc ac rwy’n gwybod bod llawer o ddiffyg ysbryd yn eu mysg. Er hynny, a wnewch chi ymuno â mi i longyfarch Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf, sydd yn ddiweddar wedi lansio ei gynllun prentisiaeth newydd, gan gofrestru 33 o bobl ifanc ar raglenni prentisiaeth llawn-amser â thâl? Beth arall y gellid ei wneud i annog cyflogwyr mawr eraill, yn lleol, i wneud yr un peth?

 

The First Minister: Local authorities have a very important role in ensuring that opportunities exist for young people and I commend Rhondda Cynon Taf for the initiative that it has taken forward, which will be an example to others, both inside and outside the public sector.

Y Prif Weinidog: Mae gan awdurdodau lleol rôl bwysig iawn wrth sicrhau bod cyfleoedd ar gael i bobl ifanc, a chymeradwyaf Rhondda Cynon Taf ar y fenter y mae wedi’i datblygu, a fydd yn esiampl i eraill, y tu mewn a’r tu allan i’r sector cyhoeddus.

 

Eluned Parrott: Long-term youth unemployment is at a 15-year high here in Wales, with one in four 19 to 25-year-olds not in education, employment or training. The Youth Contract seems to be denting the situation in England, where the picture is improving, but the picture is still worsening in Wales. Are you still satisfied with the performance of Jobs Growth Wales?

Eluned Parrott: Mae diweithdra hirdymor ymhlith pobl ifanc ar ei lefel uchaf ers 15 mlynedd yma yng Nghymru, gydag un o bob pedwar person 19 i 25 mlwydd oed nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na  hyfforddiant. Mae’n  ymddangos bod y Contract Ieuenctid yn helpu’r sefyllfa yn Lloegr, lle mae’r darlun yn gwella, ond mae’r darlun yn dal i waethygu yng Nghymru. A ydych chi’n dal yn fodlon â pherfformiad Twf Swyddi Cymru?

 

The First Minister: I do not believe that the picture is worsening in Wales. You should bear in mind that the Youth Contract that you talk of is, in effect, a copy of Jobs Growth Wales, already in place here. We expect to reach the target of 4,000 places created by March of next year and in the years beyond. It is through schemes such as Jobs Growth Wales that we know that many young people in Wales will be provided with opportunities that they otherwise would not have.

Y Prif Weinidog: Nid wyf yn credu bod y darlun yn gwaethygu yng Nghymru. Dylech gadw mewn cof mai copi o Twf Swyddi Cymru sydd eisoes ar waith yma, yw’r Contract Ieuenctid y soniwch amdano mewn gwirionedd. Rydym yn disgwyl cyrraedd y targed o 4,000 o leoedd wedi’u creu erbyn mis Mawrth y flwyddyn nesaf ac yn y blynyddoedd y tu draw i hynny. Gwyddom mai drwy gynlluniau fel Twf Swyddi Cymru y bydd llawer o bobl ifanc yng Nghymru yn cael cynnig cyfleoedd na fyddai ar gael fel arall.

 

Mick Antoniw: The position is obviously very difficult. In my constituency, some 39% of young people in the 16 to 24 age group are out of work. I have had the pleasure of meeting a number of people who are now in work as a result of Jobs Growth Wales employment. However, because of the scale of the problem, what plans does the Welsh Government have to build on the growing success of Jobs Growth Wales?

Mick Antoniw: Mae’r sefyllfa yn amlwg yn hynod anodd. Yn fy etholaeth i, mae tua 39% o bobl ifanc yn yr oedran 16 i 24 allan o waith. Rwyf wedi cael y pleser o gwrdd â nifer o bobl sydd bellach mewn gwaith o ganlyniad i gyflogaeth drwy Twf Swyddi Cymru. Er hynny, oherwydd maint y broblem, pa gynlluniau sydd gan Lywodraeth Cymru i adeiladu ar lwyddiant cynyddol Twf Swyddi Cymru?

 

The First Minister: The scheme is scheduled to run through to March 2015. We will be undertaking a robust evaluation of the programme, which will help us to understand the impact of this type of intervention on the employment prospects for this age group.

Y Prif Weinidog: Mae’r cynllun wedi’i amserlennu i redeg tan fis Mawrth 2015. Byddwn yn cynnal gwerthusiad cadarn o’r rhaglen, a fydd yn ein helpu i ddeall effaith y math hwn o ymyrraeth ar ragolygon cyflogaeth ar gyfer y grŵp oedran hwn.

Gweithgarwch Economaidd

Economic Activity

2. David Rees: Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i wella gweithgarwch economaidd yn rhanbarth Bae Abertawe. OAQ(4)0749(FM)

2. David Rees: What action is the Welsh Government taking to improve economic activity within the Swansea Bay region. OAQ(4)0749(FM)

The First Minister: We are doing that by strengthening the conditions for job creation and retention and by investing in infrastructure, skills and innovation.

Y Prif Weinidog: Yr ydym yn gwneud hynny trwy gryfhau’r amodau ar gyfer creu a chadw swyddi, a thrwy fuddsoddi mewn seilwaith, sgiliau ac arloesedd.

 

David Rees: Thank you for that answer, First Minister. A fortnight ago, you attended the launch of the Sustainable Product Engineering Centre for Innovative Functional Industrial Coating pilot production project in Baglan, which looks to take research into commercialisation, thus realising economic opportunities from research and development. Without an enterprise zone in the region, what mechanisms is the Welsh Government proposing to put in place to encourage inward investment, and to ensure support for businesses in the Swansea bay region taking up similar opportunities that may arise from the research and development that will be undertaken at Swansea University’s new innovation and science campus?

David Rees: Diolch i chi am yr ateb yna, Brif Weinidog. Bythefnos yn ôl, roeddech yn bresennol yn lansiad prosiect cynhyrchu arbrofol y Ganolfan Beirianneg Cynnyrch Cynaliadwy ar gyfer Haenau Diwydiannol Gweithredol Arloesol ym Maglan, sydd â’r nod o gyflwyno ymchwil i fasnacheiddio, a thrwy hynny gwireddu’r cyfleoedd economaidd a geir drwy ymchwil a datblygu. Gan nad oes parth menter yn y rhanbarth, pa fecanweithiau y mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu eu rhoi ar waith i annog mewnfuddsoddi, ac i sicrhau cefnogaeth i fusnesau yn rhanbarth Bae Abertawe i fanteisio ar gyfleoedd tebyg a allai godi o’r ymchwil a datblygu a fydd yn cael ei wneud ar gampws arloesedd a gwyddoniaeth newydd Prifysgol Abertawe?

 

The First Minister: I will give the Member three examples: the academic expertise for business programme, which fosters collaborative links between academic institutions and businesses; the Smart Cymru programme, which provides funding support for small and medium-sized enterprises, as well as non-SME companies, to engage in research and development; and the business innovation programme, which provides specialist support via innovation, intellectual property, manufacturing and design specialists, for companies that are engaged in innovative new product process and service development.

Y Prif Weinidog: Rhoddaf dair enghraifft i’r Aelod: yr arbenigedd academaidd ar gyfer rhaglen fusnes sy’n meithrin cysylltiadau cydweithredol rhwng sefydliadau academaidd a busnesau; rhaglen  SmartWales, sy’n darparu cymorth ariannol ar gyfer mentrau bach a chanolig eu maint, yn ogystal â chwmnïau nad ydynt yn Fusnesau Bach a Chanolig, i gymryd rhan mewn ymchwil a datblygu; a’r rhaglen arloesi ar gyfer busnes, sy’n darparu cefnogaeth arbenigol drwy arloesedd, eiddo deallusol, arbenigwyr gweithgynhyrchu a dylunio, ar gyfer cwmnïau sy’n ymwneud â phroses cynnyrch newydd arloesol a datblygu gwasanaethau.

 

Suzy Davies: First Minister, you will be aware of the growing interest in the opportunities that are provided by tidal power—generated in the waters within and beyond Swansea bay—for the economy and for green energy targets. What steps has your Government taken to establish the impact on those opportunities of the crowding of those waters with the likes of Atlantic Array or gas extraction operations and, further, the cumulative effect of all those operations on local tourism?

Suzy Davies: Brif Weinidog, byddwch yn ymwybodol o’r diddordeb cynyddol yn y cyfleoedd a ddarperir gan ynni’r llanw—a gynhyrchir yn y dyfroedd o fewn a thu hwnt i fae Abertawe—ar gyfer yr economi ac ar gyfer targedau ynni gwyrdd. Pa gamau y mae eich Llywodraeth wedi’u cymryd i ganfod yr effaith ar y cyfleoedd hynny oherwydd gorlenwi’r dyfroedd dan sylw gyda phethau fel Atlantic Array neu weithrediadau echdynnu nwy ac, ymhellach, effaith gronnus yr holl weithrediadau hynny ar dwristiaeth yn lleol?

 

The First Minister: Very little of this issue is devolved. In terms of the sea, our responsibilities lie only up to 1 MW, which is very small; the rest of it lies in the hands of the UK Government. We believe that Wales’s resources should be properly in the hands of the people of Wales, and, therefore, we would want to see the devolution of powers to approve offshore wind, tidal and wave developments. We believe that that is the proper way forward for the people of Wales, in order to maximise the economic benefit for Wales.

Y Prif Weinidog: Ychydig iawn o’r mater hwn sydd wedi’i ddatganoli. O ran y môr, mae ein cyfrifoldebau yn ymestyn hyd at 1 MW yn unig, sy’n fach iawn; mae’r gweddill yn gorwedd yn nwylo Llywodraeth y DU. Rydym ni’n credu y dylai adnoddau Cymru fod yn nwylo pobl Cymru, ac, felly, byddem yn dymuno gweld datganoli pwerau i gymeradwyo datblygiadau gwynt ar y môr, llanw a thonnau. Rydym yn credu mai dyna’r ffordd iawn ymlaen ar gyfer pobl Cymru, er mwyn cael cymaint â phosibl o fudd economaidd i Gymru.

 

Peter Black: First Minister, in a letter that was dated 15 October to Assembly Members, the Minister for Business, Enterprise, Technology and Science referred to the change of policy in 2008 to remove capital receipts that had been put aside for SA1 in Swansea, and to spend them on a Wales-wide basis instead. In her letter, she said that that decision was taken by senior management within the then Department for the Economy and Transport. It appears from that letter that no Minister was involved in that decision whatsoever. Is it normal practice for Ministers not to be involved in decisions of that magnitude, which would have such an impact on Swansea? Furthermore, is it your Government’s policy now not to put resources into SA1, as was previously determined by the Welsh Development Agency in 2003?

Peter Black: Brif Weinidog, mewn llythyr dyddiedig 15 Hydref i Aelodau’r Cynulliad, cyfeiriodd y Gweinidog Busnes, Menter, Technoleg a Gwyddoniaeth at y newid polisi yn 2008 i ddileu derbyniadau cyfalaf oedd wedi eu neilltuo ar gyfer SA1 yn Abertawe, a’u gwario ar sail Cymru gyfan yn hytrach. Yn ei llythyr, dywedodd fod y penderfyniad wedi’i wneud gan uwch reolwyr o fewn  Adran yr Economi a Thrafnidiaeth, fel ag yr oedd hi ar y pryd. Ymddengys o’r llythyr hwnnw nad oedd unrhyw Weinidog o gwbl yn rhan o’r penderfyniad hwnnw. A yw’n arferol i Weinidogion beidio â chymryd rhan mewn penderfyniadau o’r fath bwysigrwydd, a allai gael cymaint o effaith ar Abertawe? Ar ben hynny, ai polisi presennol eich Llywodraeth yw peidio â rhoi adnoddau i mewn i SA1, fel a benderfynwyd yn flaenorol gan Awdurdod Datblygu Cymru yn 2003?

 

The First Minister: No. Major decisions are taken by Ministers—that was always the case, even in the days of the WDA, which did not have those kinds of executive powers either. I will investigate the issue, and will write to the Member. However, I was in Swansea on Sunday, and was impressed by the progress that has been made in the city over the last few years; I say that as someone who worked in the city in the 1990s. That is testament to the great progress that was made by SA1, and, indeed, the developments in the city centre and in the old Victoria dock.

Y Prif Weinidog: Na. Mae penderfyniadau pwysig yn cael eu cymryd gan Weinidogion—dyna oedd yn digwydd bob amser, hyd yn oed yn nyddiau’r WDA, nad oedd ychwaith yn meddu ar y mathau hynny o bwerau gweithredol. Byddaf yn ymchwilio i’r mater, ac yn ysgrifennu at yr Aelod. Fodd bynnag, yr oeddwn yn Abertawe ddydd Sul, ac fe’m synnwyd gan y cynnydd sydd wedi’i wneud yn y ddinas dros y blynyddoedd diwethaf; dywedaf hynny fel rhywun a oedd yn gweithio yn y ddinas yn y 1990au. Mae hynny yn dystiolaeth o’r cynnydd mawr a wnaed gan SA1, ac, yn wir, gan y datblygiadau yng nghanol y ddinas ac yn hen ddoc Victoria.

Cwestiynau Heb Rybudd gan Arweinwyr y Pleidiau

Questions Without Notice from the Party Leaders

The Leader of the Opposition (Andrew R.T. Davies): First Minister, you issued a statement this morning regarding the allegations that have been in the press over the weekend. I am grateful for that statement, which clarified some positions from the Welsh Government’s perspective. I concur entirely with your sentiments in the opening remarks about how the allegations in the first instance need to be addressed to the police, as well as to the relevant authorities, so that they can be investigated fully and that people who have concerns feel that those investigations will be carried out openly and transparently. You go on in your statement to highlight the creation of the post of the Children’s Commissioner for Wales, and the fact that the creation of that post was one of the recommendations of the Waterhouse review. However, you also say that you have invited the current commissioner to come to explain his position, as well as his call for a new inquiry. Is this the first time that these observations have come out of the children’s commissioner’s office, or have there been discussions with the Welsh Government around issues that have been highlighted in the press recently?

Arweinydd yr Wrthblaid (Andrew R.T. Davies): Brif Weinidog, fe gyhoeddasoch ddatganiad y bore yma ynghylch yr honiadau sydd wedi bod yn y wasg dros y penwythnos. Yr wyf yn ddiolchgar am y datganiad hwnnw, a oedd yn egluro rhai safiadau o safbwynt Llywodraeth Cymru. Cytunaf yn llwyr â’ch teimladau yn y sylwadau agoriadol yn nodi bod angen cyflwyno’r honiadau i’r heddlu yn gyntaf, yn ogystal ag i’r awdurdodau perthnasol, fel y gellir ymchwilio’n llawn iddynt a bod pobl sydd â phryderon yn teimlo bod yr ymchwiliadau hynny’n cael eu cynnal mewn modd agored a thryloyw. Rydych yn mynd ymlaen yn eich datganiad i dynnu sylw at greu swydd Comisiynydd Plant Cymru, a’r ffaith bod creu’r swydd honno yn un o argymhellion adolygiad Waterhouse. Fodd bynnag, rydych hefyd yn dweud eich bod wedi gwahodd y comisiynydd presennol i ddod i esbonio ei safbwynt, yn ogystal â’i alwad am ymchwiliad newydd. Ai dyma’r tro cyntaf i’r sylwadau hyn ddod allan o swyddfa’r comisiynydd plant, neu a fu trafodaethau gyda Llywodraeth Cymru ynghylch materion sydd wedi eu hamlygu yn y wasg yn ddiweddar?

 

The First Minister: No; the meeting will take place this afternoon between me and the children’s commissioner. I have received a letter from him, in which he asks what kind of inquiries might take place within the Welsh Government’s competence. I am aware of what the Home Secretary said this afternoon; I will take account of that and of what the children’s commissioner says. A number of issues are caught up in the allegations that have been made, some of which are devolved and some of which are non-devolved, so it is important that any future inquiry—should that take place—covers both those areas. That would require a joint approach by both Governments.

Y Prif Weinidog: Na; bydd y cyfarfod yn digwydd y prynhawn yma rhyngof fi a’r comisiynydd plant. Rwyf wedi derbyn llythyr oddi wrtho, lle y mae’n gofyn pa fath o ymholiadau a allai gael eu cynnal o fewn cymhwysedd Llywodraeth Cymru. Yr wyf yn ymwybodol o’r hyn a ddywedodd yr Ysgrifennydd Cartref y prynhawn yma;  byddaf yn ystyried hynny yn ogystal â’r hyn y bydd y comisiynydd plant yn ei ddweud. Mae nifer o faterion yn ymwneud â’r honiadau a wnaed, rhai ohonynt wedi’u datganoli a rhai nad ydynt wedi’u datganoli, felly mae’n bwysig bod unrhyw ymchwiliad yn y dyfodol—pe byddai hynny’n digwydd—yn cwmpasu’r ddau faes hynny. Byddai hynny’n gofyn am ymdriniaeth ar y cyd gan y ddwy Lywodraeth.

 

Andrew R.T. Davies: Thank you for that answer. I agree entirely about the joint approach, because you are quite right: there are two areas of competence here—one in Westminster and one in the Welsh Government. You go on to highlight in your statement that you have asked for reports to be made to you about allegations and actions that the Welsh Government could take as a matter of urgency. We are aware of the statement that has been made in the House of Commons today by Theresa May. When will you be in a position to enlighten Members about the outcome of the reports that she mentioned and the decisions that you will take as to whether the Welsh Government needs to play a more proactive role in any of these inquiries?

Andrew R.T. Davies: Diolch am yr ateb yna. Cytunaf yn llwyr ynglŷn â’r ymdriniaeth ar y cyd, oherwydd yr ydych yn llygad eich lle: mae dau faes o gymhwysedd yma—un yn San Steffan ac un yn Llywodraeth Cymru. Rydych yn mynd ymlaen i bwysleisio yn eich datganiad eich bod wedi gofyn am adroddiadau i gael eu gwneud i chi am honiadau a chamau gweithredu y gallai Llywodraeth Cymru eu cymryd fel mater o frys. Rydym yn ymwybodol o’r datganiad a wnaed yn Nhŷ’r Cyffredin heddiw gan Theresa May. Pryd y byddwch chi mewn sefyllfa i roi gwybod i’r Aelodau am ganlyniad yr adroddiadau y soniodd hi amdanynt a’r penderfyniadau y byddwch chi’n eu cymryd ynghylch pa un a oes angen i Lywodraeth Cymru chwarae rôl fwy rhagweithiol yn unrhyw un o’r ymchwiliadau hyn?

 

The First Minister: I plan to issue a statement following a meeting with the children’s commissioner, this afternoon.

Y Prif Weinidog: Yr wyf yn bwriadu cyhoeddi datganiad yn dilyn cyfarfod gyda’r comisiynydd plant, y prynhawn yma.

 

Andrew R.T. Davies: Thank you for that, First Minister. The final matter to which I would like to draw your attention is that the Waterhouse report highlighted the appointment of a children’s commissioner as well as a whole host of other recommendations. Are you aware of any of those recommendations, particularly around advocacy? There were suggestions, particularly in this morning’s press, that the support and advocacy that was supposed to come forward from those recommendations has not been brought forward. So, are you or your Government aware of any of the key recommendations that need further scrutiny and support, to ensure that they become a reality for many of these victims?

Andrew R.T. Davies: Diolch i chi am hynna Brif Weinidog. Y mater terfynol yr hoffwn dynnu eich sylw ato yw bod adroddiad Waterhouse wedi amlygu’r syniad o benodi comisiynydd plant yn ogystal â llu o argymhellion eraill. A ydych chi’n ymwybodol o unrhyw un o’r argymhellion hynny, yn enwedig o ran eiriolaeth? Cafwyd awgrymiadau, yn enwedig yn y wasg y bore yma, nad oedd y cymorth a’r eiriolaeth a oedd i fod i ddigwydd yn dilyn yr argymhellion hynny wedi eu dwyn ymlaen. Felly, a ydych chi neu eich Llywodraeth yn ymwybodol o unrhyw un o’r argymhellion allweddol sydd angen mwy o graffu a chefnogaeth, er mwyn sicrhau eu bod yn cael eu gwireddu i lawer o’r dioddefwyr hyn?

 

The First Minister: No such representations have been made to me, but the Waterhouse inquiry was important in terms of what it did for the future of looked-after children in Wales, particularly the establishment of the children’s commissioner’s position. I am not aware of any issues that remain outstanding, but due to the allegations that have been made, I will revisit the recommendations made by the Waterhouse inquiry, in order to understand whether there is more that can be done. I hope to explore those issues with the children’s commissioner as well.

Y Prif Weinidog: Nid oes unrhyw sylwadau o’r fath wedi’u gwneud i mi, ond yr oedd ymchwiliad Waterhouse yn bwysig o ran yr hyn a wnaeth ar gyfer dyfodol plant sy’n derbyn gofal yng Nghymru, yn enwedig sefydlu’r swydd comisiynydd plant. Nid wyf yn ymwybodol o unrhyw faterion sy’n parhau i fod heb dderbyn sylw, ond oherwydd yr honiadau a wnaed, byddaf yn edrych eto ar yr argymhellion a wnaed gan ymchwiliad Waterhouse, er mwyn dod i ddeall a oes mwy y gellir ei wneud. Rwyf yn gobeithio archwilio’r materion hynny gyda’r comisiynydd plant hefyd.

 

The Leader of the Welsh Liberal Democrats (Kirsty Williams): First Minister, all of us here will be concerned about allegations of child abuse in north Wales; I know that there is an urgent question tabled on that for later this afternoon. My party is committed to co-operating with you and others on these serious issues and we endorse the approach that you have taken, First Minister, in working with the UK Government on this important matter.

Arweinydd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru (Kirsty Williams): Brif Weinidog, mae pob un ohonom yma yn pryderu am honiadau o gam-drin plant yng ngogledd Cymru; gwn fod cwestiwn brys wedi ei gyflwyno am hynny yn ddiweddarach y prynhawn yma. Mae fy mhlaid wedi ymrwymo i gydweithio â chi ac eraill ar y materion difrifol hyn ac rydym yn cymeradwyo’r agwedd yr ydych wedi ei chymryd, Brif Weinidog, wrth weithio gyda Llywodraeth y DU ar y mater pwysig hwn.

 

Why can people in Scotland and England making an urgent ambulance call expect an ambulance to arrive within eight minutes 75% of the time, but that, under Labour in Wales, people have to settle for a 65% target?

Pam y gall pobl yn yr Alban a Lloegr sy’n gwneud galwad brys am ambiwlans ddisgwyl i ambiwlans gyrraedd o fewn wyth munud 75% o’r amser, ond, o dan Lafur yng Nghymru, mae’n rhaid i bobl dderbyn targed o 65%?

 

The First Minister: The ambulance times target has been hit more often than not during the last few months, but we always seek to improve the service in the future.

Y Prif Weinidog: Mae’r targed amserau ar gyfer ambiwlans wedi ei gyflawni yn amlach na pheidio yn ystod y misoedd diwethaf, ond byddwn bob amser yn ceisio gwella’r gwasanaeth yn y dyfodol.

 

Kirsty Williams: I am surprised that the First Minister has chosen to repeat the line that he gave me last month. In fact, for the nine months of 2012 for which ambulance performance times have been published, the targets have been met just four times and missed five times. Those targets are already less ambitious than those in England and Scotland. In fact, response times have been going down for the last three months running. Are you satisfied, First Minister that while response rates for ambulances are improving in Scotland and England, the picture in Wales, despite what you say—if you look at the figures—is getting worse?

Kirsty Williams: Yr wyf yn synnu bod y Prif Weinidog wedi dewis ailadrodd yr ateb a roddodd i mi fis diwethaf. Yn wir, am y naw mis o 2012 y cyhoeddwyd amseroedd perfformiad ambiwlans ar eu cyfer, cyflawnwyd y targedau dim ond pedair gwaith a methwyd â’u cyflawni bum gwaith. Mae’r targedau eisoes yn llai uchelgeisiol na’r rhai yn Lloegr a’r Alban. Mewn gwirionedd, mae’r amseroedd ymateb wedi dirywio bob mis yn ystod y tri mis diwethaf.  A ydych chi’n fodlon, Brif Weinidog, bod cyfraddau ymateb ar gyfer ambiwlansiau yn gwella yn yr Alban a Lloegr, tra bod y darlun yng Nghymru, er gwaethaf yr hyn a ddywedwch—os edrychwch ar y ffigurau—yn gwaethygu?

 

The First Minister: We know that there has been pressure on ambulance services. In order to help mitigate this pressure, the Minister for Health and Social Services allocated £1 million to local health boards and to the Welsh Ambulance Service NHS Trust on 1 October to deliver ambulance improvement proposals, as part of the £10 million unscheduled care investment fund.

Y Prif Weinidog: Yr ydym yn gwybod y bu pwysau ar y gwasanaethau ambiwlans. Er mwyn helpu i liniaru’r pwysau hwn, mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi neilltuo £1 miliwn i fyrddau iechyd lleol ac i Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaeth Ambiwlans Cymru ar 1 Hydref i gyflwyno cynigion ar gyfer gwella’r gwasanaeth ambiwlans, yn rhan o’r £10 miliwn ar gyfer y gronfa buddsoddi mewn gofal heb ei drefnu.

 

Kirsty Williams: We know that, up until last week, the ambulance trust did not even have an agreed budget for this financial year, let alone the next one. However, we are now approaching the winter months, and your Government did not meet its own inadequate targets during the summer. Two years ago, during the winter, there was a massive deterioration in ambulance response times, with only 45% of ambulances reaching emergency calls within eight minutes. What extra measures have been put in place by your Minister for health to ensure that ambulances are able to adequately cope with winter pressures this year?

Kirsty Williams: Gwyddom, hyd at yr wythnos diwethaf, nad oedd gan yr ymddiriedolaeth ambiwlans gyllideb y cytunwyd arni ar gyfer y flwyddyn ariannol hon hyd yn oed, heb sôn am y flwyddyn nesaf. Fodd bynnag, rydym bellach yn agosáu at fisoedd y gaeaf, ac ni wnaeth eich Llywodraeth gyflawni ei thargedau annigonol ei hun yn ystod yr haf. Ddwy flynedd yn ôl, yn ystod y gaeaf, gwelwyd dirywiad enfawr mewn amseroedd ymateb ambiwlansiau, gyda dim ond 45% ohonynt yn cyrraedd galwadau brys o fewn wyth munud. Pa fesurau ychwanegol sydd wedi eu rhoi ar waith gan eich Gweinidog iechyd i sicrhau bod ambiwlansiau yn gallu ymdopi’n ddigonol â phwysau’r gaeaf eleni?

 

1.45 p.m.

The First Minister: The Member refers to a time when the weather was particularly bad, and that is when ambulance response times dropped. Since that time, we have been looking at ways to ensure that the roads are kept open as much as possible through an adequate supply of salt, and that people choose well, in terms of ensuring that they know when to call for an ambulance and when not to do so.

Y Prif Weinidog: Mae’r Aelod yn cyfeirio at amser pan oedd y tywydd yn arbennig o wael, a dyna pryd y bu dirywiad mewn amseroedd ymateb ambiwlansiau. Ers hynny, rydym wedi bod yn edrych ar ffyrdd o sicrhau bod y ffyrdd yn cael eu cadw ar agor cymaint ag y bo modd trwy gyflenwad digonol o halen, a bod pobl yn dewis yn dda, o ran sicrhau eu bod yn gwybod pryd i alw ambiwlans a phryd i beidio â gwneud hynny.

 

The Leader of Plaid Cymru (Leanne Wood): First Minister, much of the information collected by the Waterhouse inquiry was never made public, on the assumption that legal action would follow in respect of the 28 perpetrators who were identified by the inquiry but whose identities were never published. In many cases, this has not happened. What discussions have you had with the UK Government on this matter as to why this follow-up action never happened? Do you also agree with me that now is the time for that information to be published?

Arweinydd Plaid Cymru (Leanne Wood): Brif Weinidog, roedd llawer o’r wybodaeth a gasglwyd gan ymchwiliad Waterhouse na fu erioed ar gael i’r cyhoedd, yn seiliedig ar y dybiaeth y byddai camau cyfreithiol yn dilyn ar gyfer y 28 troseddwr a enwyd gan yr ymchwiliad, ond ni chyhoeddwyd yr enwau hynny erioed. Mewn llawer o achosion, nid yw hyn wedi digwydd. Pa drafodaethau yr ydych wedi’u cael gyda Llywodraeth y DU ar y mater hwn, sef pam na ddigwyddodd y camau dilynol? A ydych hefyd yn cytuno â mi mai nawr yw’r amser i gyhoeddi’r wybodaeth honno?

 

The First Minister: The UK Government has today announced that it is looking again at the remit of the inquiry, and at whether it was broad enough. It has also asked for the national crime agency to conduct investigations into the allegations that have been made. I think that that is the right approach to deal with these very serious allegations.

Y Prif Weinidog: Mae Llywodraeth y DU wedi cyhoeddi heddiw ei bod yn edrych eto ar gylch gorchwyl yr ymchwiliad, ac ar ba un a oedd yn ddigon eang. Mae hefyd wedi gofyn i’r asiantaeth troseddau cenedlaethol i gynnal ymchwiliadau i’r honiadau a wnaed. Rwy’n credu mai dyna’r dull cywir o ymdrin â’r honiadau difrifol iawn hyn.

 

Leanne Wood: First Minister, is it important that the information is published? We have also had the Jillings report, which was pulped. That was an inquiry into abuse in the former county of Clwyd. That report never saw the light of day. Would you agree to do whatever you can to ensure that a copy of that report is obtained? Also, if you can obtain that report, would you agree to publish the findings?

Leanne Wood: Brif Weinidog, mae’n bwysig bod y wybodaeth yn cael ei chyhoeddi? Rydym hefyd wedi cael adroddiad Jillings a gafodd ei ddiddymu. Ymchwiliad i gam-drin yn yr hen sir Clwyd oedd hwnnw. Ni welodd yr adroddiad hwnnw olau dydd erioed. A wnewch chi gytuno i wneud beth bynnag y gallwch i sicrhau cael gafael ar gopi o’r adroddiad hwnnw? Hefyd, os gallwch gael gafael ar yr adroddiad hwnnw, a wnewch chi gytuno i gyhoeddi ei ganfyddiadau?

 

The First Minister: I agree that there should be as much transparency as possible, which is why I am talking to the Children’s Commissioner for Wales this afternoon and have been in touch with the UK Government. The last thing that we should do is have a number of competing inquiries. I do not think that that is in anyone’s interests, let alone the interests of the victims.

Y Prif Weinidog: Yr wyf yn cytuno y dylid cael cymaint o dryloywder ag y bo modd, a dyna pam yr wyf yn siarad â Chomisiynydd Plant Cymru y prynhawn yma a pham fy mod  wedi bod mewn cysylltiad â Llywodraeth y DU. Y peth olaf y dylem ei wneud yw cael nifer o ymholiadau yn cystadlu â’i gilydd. Nid wyf yn credu y byddai hynny o les i neb heb sôn am les y dioddefwyr.

 

Leanne Wood: I would agree with that, and I welcome the fact that you are meeting with the children’s commissioner; I spoke to him myself yesterday afternoon. First Minister, do you agree that all child protection services in Wales and the office of the children’s commissioner should be properly and fully funded, so that children and adults may feel that they can go to the children’s commissioner and have a full and fair hearing?

Leanne Wood: Byddwn yn cytuno â hynny, a chroesawaf y ffaith eich bod yn cwrdd â’r comisiynydd plant; siaradais innau ag ef brynhawn ddoe. Brif Weinidog, a ydych chi’n cytuno y dylai pob gwasanaeth amddiffyn plant yng Nghymru a swyddfa’r comisiynydd plant gael eu hariannu yn briodol ac yn llawn, fel y gall plant ac oedolion deimlo y gallant fynd at y comisiynydd plant a chael gwrandawiad llawn a theg?

 

The First Minister: Yes, I do. I regret the words of the leader of Plaid Cymru, who suggested this morning that the Government was standing in the way of an inquiry. I do not know where she gets that impression from because it is far from the case. I also think that it is important to remind those people who have suffered that they should get in touch with the police or with the children’s commissioner. In that way, their allegations can be investigated, and they can be directed towards counselling. I do not think that it is appropriate that people should be encouraged to get in touch with politicians. [ASSEMBLY MEMBERS: 'Hear, hear.’] It is important that they should be asked to get in touch with authorities that can do things for them and properly investigate their complaints. I would urge people to do that.

Y Prif Weinidog: Ydwyf, yr wyf yn cytuno. Yr wyf yn gresynu at eiriau arweinydd Plaid Cymru, a awgrymodd y bore yma fod y Llywodraeth yn gwrthwynebu ymchwiliad. Nid wyf yn gwybod o ble mae hi wedi cael yr argraff honno gan fod hynny’n bell o fod yn wir. Rwyf hefyd yn credu ei bod yn bwysig i atgoffa’r bobl hynny sydd wedi dioddef y dylent gysylltu â’r heddlu neu â’r comisiynydd plant. Drwy wneud hynny, gellir ymchwilio i’w honiadau a gellir eu cyfeirio tuag at gwnsela. Nid wyf yn credu ei bod yn briodol i bobl gael eu hannog i gysylltu â gwleidyddion. [AELODAU’R CYNULLIAD: 'Clywch, clywch’] Mae’n bwysig i ofyn iddynt gysylltu â’r awdurdodau sy’n gallu gwneud rhywbeth drostynt ac ymchwilio i’w cwynion yn briodol. Byddwn yn annog pobl i wneud hynny.

Amddiffyn Plant

Child Protection

3. Suzy Davies: Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i wella dulliau o amddiffyn plant yng Nghymru. OAQ(4)0746(FM)

3. Suzy Davies: What action is the Welsh Government taking to improve child protection in Wales. OAQ(4)0746(FM)

The First Minister: The written statement by the Deputy Minister for Children and Social Services of 18 October set out the details of the safeguarding and protection arrangements that will be included in the social services and wellbeing (Wales) Bill.

Y Prif Weinidog: Mae’r datganiad ysgrifenedig gan y Dirprwy Weinidog dros Blant a Gwasanaethau Cymdeithasol ar 18 Hydref yn nodi manylion y trefniadau diogelu ac amddiffyn a fydd yn cael eu cynnwys yn y Bil gwasanaethau cymdeithasol a lles (Cymru).

 

Suzy Davies: Thank you for that answer. It is some years since your Government rejected a committee proposal for an independent advocacy service for children and young people and, as late as this year, the Children and Young People Committee reminded the Deputy Minister of the words of the children’s commissioner, who spoke about the failure in advocacy services, saying that,

Suzy Davies: Diolch am yr ateb yna. Mae rhai blynyddoedd wedi mynd heibio ers i’ch Llywodraeth wrthod cynnig gan bwyllgor ar gyfer gwasanaeth eiriolaeth annibynnol i blant a phobl ifanc ac, mor ddiweddar ag eleni, atgoffodd y Pwyllgor Plant a Phobl Ifanc y Dirprwy Weinidog am eiriau’r comisiynydd plant, a siaradodd am fethiant gwasanaethau eiriolaeth, gan ddweud,

 

'This situation cannot be allowed to continue and must be addressed as a matter of urgency.’

'Ni ellir caniatáu i’r sefyllfa hon barhau ac mae’n rhaid mynd i’r afael â hyn fel mater o frys.’

 

In response to your earlier reply to Andrew R.T. Davies, perhaps I can assist with a quote from the children’s commissioner’s annual general report this year. He lamented that:

Mewn ymateb i’ch ateb yn gynharach i Andrew R.T. Davies, efallai y gallaf helpu gyda dyfyniad o adroddiad cyffredinol blynyddol y comisiynydd plant eleni. Roedd yn gresynu bod:

 

'Wales has been on an advocacy journey for over 10 years, following the publication of the Waterhouse Report, and yet it finds itself without a clear set of checks and balances’.

'Cymru wedi bod ar daith eiriolaeth ers dros 10 mlynedd, yn dilyn cyhoeddi Adroddiad Waterhouse, ac eto nid oes ganddi ddulliau clir o gadw gwrthbwysedd’.

 

First Minister, children and young people must be confident that they will be heard, and we must be confident that they are heard early. Do you regret your Government’s decision not to introduce an independent advocacy service years ago?

Brif Weinidog, mae’n rhaid i blant a phobl ifanc fod yn ffyddiog y byddant yn cael eu clywed, ac mae’n rhaid i ninnau fod yn ffyddiog y byddant yn cael eu clywed yn gynnar. A ydych chi’n difaru penderfyniad eich Llywodraeth i beidio â chyflwyno gwasanaeth eiriolaeth annibynnol flynyddoedd yn ôl?

 

The First Minister: We know from inspection reports that, broadly, our child protection arrangements are robust. However, through mechanisms such as the Bill, which we hope will pass through the Assembly, we can ensure that children are safeguarded to an even higher standard than before.

Y Prif Weinidog: Yr ydym yn gwybod o adroddiadau arolygu, bod ein trefniadau ar gyfer amddiffyn plant, yn gyffredinol, yn gadarn. Fodd bynnag, trwy fecanweithiau fel y Bil, a gobeithiwn y bydd yn mynd trwy’r Cynulliad, gallwn sicrhau bod plant yn cael eu diogelu i safon hyd yn oed yn uwch nag o’r blaen.

 

Kenneth Skates: First Minister, over the past few days, evidence has emerged on the abuse of children at care homes in north Wales in the 1970s and 1980s. These cases could not be considered as part of the original Waterhouse inquiry. The abuse that took place in care homes was truly sickening and horrific. My concern is that with so many inquiries being commissioned, it may be time for an overarching criminal investigation into child abuse. Would you agree with me that Operation Yewtree should be expanded to include an investigation into all allegations of abuse of children residing in children’s homes?

Kenneth Skates: Brif Weinidog, yn ystod y dyddiau diwethaf, mae tystiolaeth wedi dod i’r amlwg o gam-drin plant mewn cartrefi gofal yng ngogledd Cymru yn y 1970au a’r 1980au. Ni ellid ystyried yr achosion hyn yn rhan o’r ymchwiliad Waterhouse gwreiddiol. Mae’r cam-drin a ddigwyddodd mewn cartrefi gofal yn wirioneddol ffiaidd ac erchyll. Fy mhryder i yw bod cymaint o ymholiadau yn cael eu comisiynu, ac efallai ei bod yn bryd i ni gael ymchwiliad troseddol cyffredinol i gam-drin plant. A fyddech chi’n cytuno â mi y dylai Operation Yewtree gael ei hymestyn i gynnwys ymchwiliad i bob honiad o gam-drin plant sy’n byw mewn cartrefi i blant?

 

The First Minister: The Member’s suggestion carries a great deal of merit. There are suggestions that there is a link between abuse that has taken place in different parts of the UK and beyond. Therefore, it would make sense for the police investigation to be as wide-ranging as possible. I will discuss his points with the appropriate authorities in London to make sure that as much work as possible is done in this area to investigate the very serious allegations that have been reiterated over the past week.

Y Prif Weinidog: Mae cryn rinwedd yn awgrym yr Aelod. Ceir awgrymiadau bod cysylltiad rhwng cam-drin sydd wedi digwydd mewn gwahanol rannau o’r DU a thu hwnt. Felly, byddai’n gwneud synnwyr i ymchwiliad yr heddlu fod mor eang ag y bo modd. Byddaf yn trafod ei bwyntiau gyda’r awdurdodau priodol yn Llundain i sicrhau bod cymaint o waith â phosibl yn cael ei wneud yn yr ardal hon i ymchwilio i’r honiadau difrifol iawn sydd wedi eu hailadrodd dros yr wythnos ddiwethaf.

 

Jocelyn Davies: First Minister, following the recent publicity around Jimmy Savile’s activities, statutory and voluntary organisations say that they have been inundated with calls from victims of abuse. Earlier, you mentioned counselling and advocacy has also been mentioned. We are hearing more and more about abuse in north Wales that may stretch back many decades and those victims will need immediate counselling. Will you ensure that counselling services are available?

Jocelyn Davies: Brif Weinidog, yn dilyn y cyhoeddusrwydd diweddar ynghylch gweithgareddau Jimmy Savile, mae sefydliadau statudol a gwirfoddol yn dweud eu bod wedi derbyn llu o alwadau gan ddioddefwyr cam-drin. Yn gynharach, soniasoch am gwnsela, ac mae eiriolaeth wedi ei grybwyll hefyd. Rydym yn clywed mwy a mwy am gam-drin yng ngogledd Cymru a allai fod yn mynd yn ôl dros ddegawdau lawer, a bydd y  dioddefwyr hynny angen cwnsela ar unwaith. A wnewch chi sicrhau bod gwasanaethau cwnsela ar gael?

 

The First Minister: Yes, I would encourage people to get in touch with the children’s commissioner. I understand that the commissioner has a helpline in place and people can be directed towards appropriate counselling through that helpline. That is the best way for people to be able to express their concerns, to provide information to the children’s commissioner and to get the help that they need.

Y Prif Weinidog: Gwnaf, byddwn yn annog pobl i gysylltu â’r comisiynydd plant. Rwyf yn deall bod gan y comisiynydd linell gymorth ar waith a gall pobl gael eu cyfeirio at gwnsela priodol drwy’r llinell gymorth honno. Y ffordd orau i bobl allu mynegi eu pryderon, yw rhoi gwybodaeth i’r comisiynydd plant, a chael y cymorth y mae ei angen arnynt.

Ad-drefnu’r Gwasanaeth Iechyd

Health Service Reconfiguration

4. Paul Davies: A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am gynlluniau i ad-drefnu’r gwasanaeth iechyd yng ngorllewin Cymru. OAQ(4)0736(FM)

4. Paul Davies: Will the First Minister make a statement on health service reconfiguration plans in west Wales. OAQ(4)0736(FM)

Y Prif Weinidog: Mae’r bwrdd iechyd wedi cwblhau ei ymgynghoriad cyhoeddus yn ddiweddar a bydd yn awr yn ystyried yr ymatebion i’r ymgynghoriad.

The First Minister: The health board has recently concluded its public consultation and will now consider the consultation responses.

Paul Davies: Fel yr ydych yn dweud, Brif Weinidog, daeth ymgynghoriad Bwrdd Iechyd Lleol Hywel Dda i ben wythnos ddiwethaf. Rwy’n falch bod y Gweinidog iechyd wedi cadarnhau ei bod hi’n mynd i wneud datganiad yn y dyfodol yn sgîl yr ymgynghoriadau er mwyn mynegi barn eich Llywodraeth am y cynlluniau. A all y Prif Weinidog ddweud wrthym pryd bydd y Gweinidog iechyd yn gwneud datganiad o’r fath? Mae’n bwysig bod y datganiad yn cael ei wneud cyn gynted â phosibl, oherwydd mae pobl yn fy etholaeth i yn poeni am rai o’r cynlluniau.

Paul Davies: As you said, First Minister, Hywel Dda Local Health Board’s consultation concluded last week. I am pleased that the Minister for health has confirmed that she will make a statement in future in light of these consultations in order to give the views of your Government on the plans. Can the First Minister tell us when the Minister for health will make such a statement? It is important that that statement should be made as soon as possible, because people in my constituency are concerned about some of these plans.

Y Prif Weinidog: Rwy’n deall y bydd y bwrdd yn cyhoeddi’r cynlluniau diweddaraf erbyn diwedd y flwyddyn hon neu’n gynnar yn y flwyddyn nesaf. Bydd yr amseru yn effeithio ar unrhyw ddatganiad y bydd y Gweinidog yn ei wneud.

The First Minister: I understand that the board is going to announce the latest plans by the end of this year or very early next year. The timing of that will impact on any statement that the Minister will make.

Rebecca Evans: First Minister, the Royal College of Nursing has expressed concerns that many of the proposed developments will depend on new nursing roles, and yet there is no evidence of a nursing strategy in the Hywel Dda health board’s consultation document. What discussions is the Welsh Government having with the health board regarding its strategy for the recruitment, training and deployment of the nursing workforce in the health board area?

Rebecca Evans: Brif Weinidog, mae Coleg Brenhinol y Nyrsys wedi mynegi pryderon y bydd llawer o’r datblygiadau arfaethedig yn dibynnu ar swyddogaethau nyrsio newydd, ac eto nid oes tystiolaeth o strategaeth nyrsio yn nogfen ymgynghori bwrdd iechyd Hywel Dda. Pa drafodaethau y mae Llywodraeth Cymru’n eu cael gyda’r bwrdd iechyd o ran ei strategaeth ar gyfer recriwtio, hyfforddi a defnyddio’r gweithlu nyrsio yn ardal y bwrdd iechyd?

 

The First Minister: I understand that the executive nurse director has developed a preliminary nursing plan for the health board, which has been shared with the chief nursing officer. The plan will be modified once the analysis of the responses to the consultation on the reconfiguration of services has been completed.

Y Prif Weinidog: Rwyf yn deall bod y cyfarwyddwr gweithredol nyrsio wedi datblygu cynllun nyrsio rhagarweiniol ar gyfer y bwrdd iechyd sydd wedi ei rannu gyda’r prif swyddog nyrsio. Bydd y cynllun yn cael ei addasu ar ôl cwblhau’r dadansoddiad o’r ymatebion i’r ymgynghoriad ar ad-drefnu gwasanaethau.

Elin Jones: Polisi eich Llywodraeth yw symud gofal iechyd o’r ysbyty i’r gymuned, ac mae hyn yn cael ei adlewyrchu yng nghynlluniau’r bwrdd iechyd ar hyn o bryd. A ydych yn ymwybodol o’r consyrn ariannol sydd gan awdurdodau lleol am hyn, gan fod cynlluniau’r bwrdd iechyd yn trosglwyddo rhywfaint o’r cyfrifoldebau ond nid oes sôn am drosglwyddiad ariannol i wasanaethau cymdeithasol yr awdurdodau lleol?

Elin Jones: Your Government’s policy is to move healthcare from hospitals into the community, and this is reflected in the health boards’ plans at present. Are you aware of the financial concerns that local authorities have about this policy, as the health boards’ plans transfer some of the responsibilities but there is no mention of any financial transfer to local authority social services?

Y Prif Weinidog: Wrth gwrs, rydym yn deall hynny a byddwn yn erfyn bod y gyllideb yn dilyn y gwasanaeth, wrth gofio ein bod am sicrhau bod llai o bobl yn mynd i’r ysbyty a’u bod yn cael triniaeth a chymorth yn eu cartrefi.

The First Minister: Of course, we understand that and we would expect the budget to follow the service. Of course, we want to ensure that fewer people access hospitals and are treated and receive support in their homes.

Blaenoriaethau Trafnidiaeth

Transport Priorities

5. Russell George: A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am flaenoriaethau trafnidiaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer canolbarth Cymru. OAQ(4)0750(FM)

5. Russell George: Will the First Minister make a statement on the Welsh Government’s transport priorities for mid Wales. OAQ(4)0750(FM)

The First Minister: Yes, they are to be found in the national transport plan.

Y Prif Weinidog: Gwnaf, maen nhw i’w gweld yn y cynllun trafnidiaeth cenedlaethol.

 

Russell George: I know that you will agree that the Newtown bypass is a priority for the future growth of mid Wales and, indeed, it is in your national transport plan as a priority. Your colleague the Minister has confirmed to me, in reply to a written question, that the project construction will start in late 2014 to early 2015. That was also announced by the Welsh Government to a public meeting that was attended by hundreds of people in the summer. The announcement on the preferred contactor that was due to be made this autumn will now be made next year, as I understand it. I would be grateful if you could tell me why there has been that slippage, and grateful if you would agree to provide me with a detailed timetable of the bypass project so that I can keep my constituents updated.

Russell George: Gwn y byddwch yn cytuno bod ffordd osgoi’r Drenewydd yn flaenoriaeth ar gyfer twf yn y dyfodol yng nghanolbarth Cymru ac, yn wir, mae’n flaenoriaeth yn eich cynllun trafnidiaeth cenedlaethol. Mae eich cydweithiwr, y Gweinidog, wedi cadarnhau i mi, mewn ateb i gwestiwn ysgrifenedig, y bydd gwaith adeiladu’r prosiect yn dechrau yn hwyr yn 2014 neu yn gynnar yn 2015. Cyhoeddwyd hyn hefyd gan Lywodraeth Cymru mewn cyfarfod cyhoeddus yn yr haf lle’r oedd cannoedd o bobl yn bresennol. Bydd cyhoeddi’r contractwr dewisol a oedd i fod i ddigwydd yr hydref hwn, bellach yn digwydd y flwyddyn nesaf, fel y deallaf. Byddwn yn ddiolchgar pe gallech ddweud wrthyf pam y digwyddodd y llithriant hwnnw, ac yn ddiolchgar hefyd pe byddech yn cytuno i roi amserlen fanwl o’r prosiect ffordd osgoi i mi fel y gallaf roi’r wybodaeth ddiweddaraf i’m hetholwyr.

 

The First Minister: It is right to say that the intention is to appoint the successful contractor early in the new year. That will not affect the schedule in terms of construction.

Y Prif Weinidog: Mae’n iawn i ddweud mai’r bwriad yw penodi’r contractwr llwyddiannus yn gynnar yn y flwyddyn newydd. Ni fydd hynny’n effeithio ar yr amserlen o ran adeiladu.

 

Rebecca Evans: Non-emergency patient transport remains a serious concern for people living in mid Wales, but users are often full of praise for the front-line staff and volunteers who provide the service. However, they say that the service does not operate smoothly and does not meet their needs. How is the Welsh Government working to address this so that long waits, confusion, worry and inconvenience are a thing of the past?

Rebecca Evans: Mae cludiant cleifion mewn achosion nad ydynt yn rhai brys yn dal i beri pryder difrifol i bobl sy’n byw yng nghanolbarth Cymru, ond mae defnyddwyr yn aml yn llawn canmoliaeth am y staff rheng flaen a’r gwirfoddolwyr sy’n darparu’r gwasanaeth. Fodd bynnag, maent yn dweud nad yw’r gwasanaeth yn rhedeg yn ddidrafferth ac nad yw’n diwallu eu hanghenion. Sut y mae Llywodraeth Cymru yn gweithio i ymdrin â hyn fel bod amseroedd aros hir, dryswch, pryder ac anghyfleustra yn rhan o’r gorffennol?

 

The First Minister: I understand that the Powys and Hywel Dda health board pilots are developing a mixed delivery of transport, to make better use of resources and further improve performance and utilisation. The performance indicators in the last year do show a reduction in waiting times and journey times, and improved efficiency. I know that the health boards are considering issues such as transport and population needs as part of the plans to improve their services.

Y Prif Weinidog: Yr wyf yn deall bod cynlluniau peilot byrddau iechyd Powys a Hywel Dda yn datblygu darpariaeth gymysg o gludiant, i wneud gwell defnydd o adnoddau a gwella perfformiad a defnydd ymhellach. Mae’r dangosyddion perfformiad yn y flwyddyn ddiwethaf yn dangos gostyngiad mewn amseroedd aros ac amseroedd teithio, a gwell effeithlonrwydd. Gwn fod y byrddau iechyd yn ystyried materion fel anghenion cludiant a’r boblogaeth yn rhan o’r cynlluniau i wella eu gwasanaethau.

Simon Thomas: Brif Weinidog, yn ystod y ddwy flynedd diwethaf mae eich Llywodraeth chi a Network Rail wedi buddsoddi tua £60 miliwn mewn system signalau newydd ar lein y Cambrian. Mae i’w groesawu, ac mae’n un o’r systemau mwyaf modern yng ngorllewin Ewrop. Er hynny, nid oes gronyn o welliant wedi bod yn y gwasanaeth i’r bobl hynny sy’n defnyddio trenau o Aberystwyth, Pwllheli a Machynlleth i deithio tua’r dwyrain, sef y gwasanaeth bob awr y mae pawb yn gofyn amdano. Pryd y cawn ni weld gwasanaeth bob awr ar y llinell honno yng nghanolbarth Cymru?

Simon Thomas: First Minister, over the past two years your Government and Network Rail have invested some £60 million in a new signalling system on the Cambrian line. That is to be welcomed, and it is one of the most modern systems in western Europe. However, there has been no hint of an improvement in the service for those people who use the trains from Aberystwyth, Pwllheli and Machynlleth to travel eastwards, which is the hourly service that everyone is asking for. When will we see an hourly service on that line in mid Wales?

Y Prif Weinidog: Y gobaith yw y bydd y gwasanaeth yn gwella yn ystod 2014 a 2015. Rydym yn gweithio gyda Network Rail a Threnau Arriva Cymru ar yr amserlen er mwyn sicrhau bod mwy o wasanaethau yn ystod y dydd ar linell canolbarth Cymru. Mae hwnnw’n rhywbeth yr ydym eisiau symud ymlaen yn y cynllun trafnidiaeth cenedlaethol.

The First Minister: The hope is that the service will improve during 2014 and 2015. We are working with Network Rail and Arriva Trains Wales on the timetable in order to ensure that there are more services during the daytime on the mid Wales line. That is something that we wish to move forward in the national transport plan.

The Record

Biliau’r Llywodraeth

Government Bills

6. Mike Hedges: A wnaiff y Prif Weinidog roi’r wybodaeth ddiweddaraf am Filiau’r Llywodraeth sy’n mynd drwy’r Cynulliad ar hyn o bryd. OAQ(4)0751(FM)

6. Mike Hedges: Will the First Minister give an update on government Bills currently proceeding through the Assembly. OAQ(4)0751(FM)

The First Minister: There are three Government Bills proceeding through the Assembly at present and more, of course, will be introduced during the course of the year. Two will be introduced before the end of this term.

Y Prif Weinidog: Mae tri Mesur y Llywodraeth yn mynd drwy’r Cynulliad ar hyn o bryd a bydd mwy, wrth gwrs, yn cael eu cyflwyno yn ystod y flwyddyn. Bydd dau yn cael eu cyflwyno cyn diwedd y tymor hwn.

 

Mike Hedges: May I congratulate the First Minister on the legislative programme? Does he think that it would be easier for Bills to pass without the danger of referral by the UK Government if we had the same devolution settlement format as Northern Ireland and Scotland, where all items not explicitly retained by Westminster are devolved?

Mike Hedges: A gaf i longyfarch y Prif Weinidog ar y rhaglen ddeddfwriaethol? A yw’n credu y byddai’n haws i Fesurau lwyddo heb y perygl o atgyfeiriad gan Lywodraeth y DU pe byddai gennym yr un fformat o setliad datganoli â Gogledd Iwerddon a’r Alban, lle mae pob eitem nas cedwir yn benodol gan San Steffan yn cael eu datganoli?

 

The First Minister: The reserved powers model is undoubtedly easier to operate when it comes to devolution.

Y Prif Weinidog: Mae’r model pwerau a gadwyd yn ddi-os yn haws i’w weithredu o ran datganoli.

Andrew R.T. Davies: First Minister, one of the Bills that you propose in your legislative programme is the planning Bill—something that many members of the public would be greatly appreciative of, I am sure, given the state of local development plans and other planning issues across many council areas. I understand that there has been a degree of slippage in this Bill coming forward. Are you able to update the timetable for this Bill to be introduced to the Assembly for its consideration?

Andrew R.T. Davies: Brif Weinidog, un o’r Mesurau a gynigir gennych yn eich rhaglen ddeddfwriaethol yw’r Bil cynllunio—rhywbeth y byddai llawer o aelodau’r cyhoedd yn ei werthfawrogi’n fawr, yr wyf yn sicr, o ystyried cyflwr cynlluniau datblygu lleol a materion cynllunio eraill ar draws ardaloedd llawer o gynghorau. Deallaf y bu peth llithriant o ran dwyn ymlaen y Mesur hwn. A allwch chi ddiweddaru’r amserlen ar gyfer cyflwyno’r Mesur hwn i’r Cynulliad ar gyfer ei ystyried?

 

The First Minister: The plan is to introduce the planning Bill before the end of next year.

Y Prif Weinidog: Y bwriad yw cyflwyno’r Mesur cynllunio cyn diwedd y flwyddyn nesaf.

Ieuan Wyn Jones: Bydd y Prif Weinidog yn ymwybodol, yn y Bil Safonau a Threfniadaeth Ysgolion, ei fod yn ofynnol i awdurdodau lleol i asesu’r galw am addysg cyfrwng Cymraeg. Os yw’r asesiad yn dangos bod y galw yn fwy na’r ddarpariaeth, a fydd y Llywodraeth yn fodlon derbyn gwelliant a fydd yn ei gwneud yn ofynnol i’r awdurdod wella’r ddarpariaeth honno?

Ieuan Wyn Jones: The First Minister will be aware that, in the Schools Standards and Governance Bill, there is a requirement on local authorities to assess the demand for Welsh-medium education. If that assessment demonstrates that the demand is greater than the provision, will the Government be willing to accept an amendment that will make it a requirement for the authority to improve that provision?

Y Prif Weinidog: Yr amser i ystyried hyn fydd pan fydd y Bil ei hun yn mynd trwy’r Cynulliad. Rwy’n siŵr y byddem yn ystyried unrhyw welliant synhwyrol er mwyn cryfhau addysg cyfrwng Cymraeg.

The First Minister: The time to consider this is when the Bill itself progresses through the Assembly. I am sure that we would consider any sensible amendment in order to strengthen Welsh-medium education.

The Presiding Officer: Question 7, OAQ(4)0741(FM), will not be asked.

Y Llywydd: Ni fydd cwestiwn 7, OAQ (4) 0741 (FM), yn cael ei ofyn.

The Record

Cronfa Byw’n Annibynnol

The Independent Living Fund

8. Jenny Rathbone: Pa drafodaethau y mae Llywodraeth Cymru wedi’u cael gyda Llywodraeth y DU ynghylch cynlluniau i ddiddymu’r Gronfa Byw’n Annibynnol ar gyfer pobl anabl. OAQ(4)0747(FM)

8. Jenny Rathbone: What discussion has the Welsh Government had with the UK Government about plans to abolish the Independent Living Fund for disabled people. OAQ(4)0747(FM)

The First Minister: There have been meetings between officials, and more meetings are planned on the future of the independent living fund, which we believe will have a final decision made upon it by the end of this year.

Y Prif Weinidog: Bu cyfarfodydd rhwng swyddogion, ac mae mwy o gyfarfodydd yn cael eu cynllunio ar ddyfodol y gronfa byw’n annibynnol, ac rydym yn credu y bydd  penderfyniad terfynol yn cael ei wneud ar hyn erbyn diwedd y flwyddyn hon.

 

2.00 p.m.

Jenny Rathbone: At the consultation meeting that took place in Cardiff in August, many carers expressed considerable concern at the impact that this will have on their disabled loved ones. They are very concerned that disabled people could be deprived of this money, which enables these disabled people to have some sort of normal life—to meet, have social contacts, go shopping and so on—if, when the money is devolved to Wales, the UK Government uses that as an opportunity to cut the amount of money available.

Jenny Rathbone: Yn y cyfarfod ymgynghori a gynhaliwyd yng Nghaerdydd ym mis Awst, mynegodd llawer o ofalwyr gryn bryder am yr effaith y bydd hyn yn ei chael ar eu hanwyliaid anabl. Maent yn bryderus iawn y gallai pobl anabl gael eu hamddifadu o’r arian hwn, sy’n galluogi’r bobl anabl hyn i gael rhyw fath o fywyd normal—i gyfarfod, cael cysylltiadau cymdeithasol, mynd i siopa ac yn y blaen—os, pan fydd yr arian yn cael ei ddatganoli i Gymru, bydd Llywodraeth y DU yn defnyddio hynny fel cyfle i dorri faint o arian sydd ar gael.

 

The First Minister: Our preferred position is for the independent living fund to remain as it is across GB, and with proper funding. However, if responsibility is transferred to Wales, we would want to be assured that the level of any transfer is sufficient to meet the ongoing needs of our population and, of course, that it is allocated fairly.

Y Prif Weinidog: Ein safbwynt dewisol ar gyfer y gronfa byw’n annibynnol yw iddi aros fel ag y mae ar draws Prydain Fawr, a chydag arian priodol ar ei chyfer. Fodd bynnag, os bydd y cyfrifoldeb yn cael ei drosglwyddo i Gymru, byddem yn dymuno cael ein sicrhau bod lefel unrhyw drosglwyddiad yn ddigonol i fodloni anghenion parhaus ein poblogaeth ac, wrth gwrs, ei fod yn cael ei ddyrannu yn deg.

 

Darren Millar: It is important that there is a fair allocation of these resources if they come to Wales and to the Welsh Government. What preparatory work has been done by the Welsh Government, with local authorities in particular, about the possibility of this being devolved and how it might be implemented if it were devolved here?

Darren Millar: Mae’n bwysig sicrhau dyraniad teg o’r adnoddau hyn os ydynt yn dod i Gymru ac i Lywodraeth Cymru. Pa waith paratoadol sydd wedi’i wneud gan Lywodraeth Cymru, gydag awdurdodau lleol yn arbennig, ynghylch y posibilrwydd i hyn gael ei ddatganoli a sut y gellid ei weithredu pe byddai’n cael ei ddatganoli yma?

 

The First Minister: There have been a number of discussions between officials, but we do not yet know what the final decision will be, nor do we know what the final amount of money to be transferred will be. Sadly, experience shows that, where this happens, the opportunity is taken by the Treasury to cut the level of funding coming into Wales and Scotland to meet the same level of service. We certainly hope that that will not be repeated with the independent living fund, should it be devolved.

Y Prif Weinidog: Bu nifer o drafodaethau rhwng swyddogion, ond nid ydym yn gwybod eto beth fydd y penderfyniad terfynol, ac nid ydym yn gwybod beth fydd y swm terfynol o arian a gaiff ei drosglwyddo. Yn anffodus, mae profiad yn dangos, pan fo hyn yn digwydd, fod y Trysorlys yn manteisio ar y cyfle i dorri lefel y cyllid sy’n dod i Gymru a’r Alban i gyflawni’r un lefel o wasanaeth. Rydym yn sicr yn gobeithio na fydd hyn yn cael ei ailadrodd gyda’r gronfa byw’n annibynnol, pe byddai’n cael ei datganoli.

 

Lindsay Whittle: Thank you for your previous answers; I appreciate that your hands are somewhat tied, because you do not yet know what the decision will be. Are there any contingency measures that the Welsh Government can take to ensure that disabled people living in Wales will not be disadvantaged if this independent living fund is closed?

Lindsay Whittle: Diolch i chi am eich atebion blaenorol; rwyf yn gwerthfawrogi bod eich dwylo ynghlwm i ryw raddau, oherwydd nad ydych yn gwybod eto beth fydd y penderfyniad. A oes unrhyw fesurau wrth gefn y gall Llywodraeth Cymru eu cymryd i sicrhau na fydd pobl anabl sy’n byw yng Nghymru dan anfantais os yw’r gronfa byw’n annibynnol hon yn cael ei chau?

 

The First Minister: It is difficult, because we do not know what the final decision is and we do not know how much money will be made available. Until we have certainty with regard to those two matters, it is difficult to plan with certainty for the future. However, we urge the UK Government, if it wishes to devolve the independent living fund, to fund fully the amount that is in place in Wales at the moment.

Y Prif Weinidog: Mae hi’n anodd, gan nad ydym yn gwybod beth yw’r penderfyniad terfynol yn ac nad ydym yn gwybod faint o arian fydd ar gael. Hyd nes y cawn sicrwydd o ran y ddau fater hyn, mae’n anodd gwneud cynlluniau pendant ar gyfer y dyfodol. Fodd bynnag, rydym yn annog Llywodraeth y DU, os yw’n dymuno datganoli’r gronfa byw’n annibynnol, i ariannu yn llawn y swm sydd wedi’i sefydlu yng Nghymru ar hyn o bryd.

 

Aled Roberts: It is not just a case of fully funding the current usage, because the previous Labour Government closed the independent living fund to new entrants in 2008. Therefore, there are people living in Wales who are historically in receipt of independent living fund payments, whereas new entrants are not in receipt of those payments. I therefore urge the Government to undertake some preparatory work on this, given that we may be faced with a situation where we as a Government only have 15 months to respond to the situation.

Aled Roberts: Mae’n golygu mwy nag ariannu’r defnydd presennol yn llawn, oherwydd bod y Llywodraeth Lafur flaenorol wedi cau’r gronfa byw’n annibynnol i ymgeiswyr newydd yn 2008. Felly, ceir pobl sy’n byw yng Nghymru sydd yn hanesyddol yn derbyn taliadau o’r gronfa byw’n annibynnol, ond nid yw newydd-ddyfodiaid yn derbyn y taliadau hynny. Felly, anogaf y Llywodraeth i wneud rhywfaint o waith paratoadol ar hyn, o gofio y gallwn fod yn wynebu sefyllfa lle nad oes gennym ni fel Llywodraeth ddim ond 15 mis i ymateb i’r sefyllfa.

 

The First Minister: If we get the decision by the end of the year, we can then decide what consultation needs to take place in Wales. That will give us time to plan transitional arrangements up to and beyond 2015. However, we need a decision by the end of this year.

Y Prif Weinidog: Os cawn y penderfyniad erbyn diwedd y flwyddyn, yna gallwn benderfynu pa fath o ymgynghori y bydd angen ei gynnal yng Nghymru. Bydd hynny’n rhoi amser i ni gynllunio trefniadau pontio hyd at 2015 a thu hwnt. Fodd bynnag, mae angen i ni gael penderfyniad erbyn diwedd y flwyddyn hon.

Colli Clyw neu Fyddardod

Hearing Loss or Deafness

9. Ann Jones: A wnaiff y Prif Weinidog roi’r wybodaeth ddiweddaraf am yr hyn y mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i sicrhau bod y rheini sy’n dioddef o golli eu clyw neu o fyddardod yn gallu chwarae rhan lawn a gweithgar yn eu cymunedau. OAQ(4)0744(FM)

9. Ann Jones: Will the First Minister provide an update on what the Welsh Government is doing to ensure that those suffering from hearing loss or deafness can play a full and active part in their communities. OAQ(4)0744(FM)

The First Minister: I join the Member in her aspiration that those with hearing loss and deafness should be able to play a full and active part in their communities. Our consultation document 'Framework for Action on Independent Living’ sets out how we aim to support this.

Y Prif Weinidog: Yr wyf yn ymuno â’r Aelod yn ei dyhead i’r rhai sy’n drwm eu clyw neu’n fyddar allu chwarae rhan lawn a gweithgar yn eu cymunedau. Mae ein dogfen ymgynghori 'Fframwaith ar gyfer Gweithredu ar Fyw’n Annibynnol’ yn nodi sut rydym yn bwriadu cefnogi hyn.

 

Ann Jones: Thank you very much for that answer, First Minister. The cross-party group on deaf issues recently received a report containing some alarming statistics. Only seven of the 22 local authorities in Wales are able to identify how much they spend on assistive equipment, only five of those are able to provide a breakdown for the last five years, and 40% of local authorities do not have a sensory strategy at all. What more can the Welsh Government do to ensure that local authorities develop a more consistent and co-ordinated approach to the provision of assistive equipment across Wales?

Ann Jones: Diolch yn fawr iawn am yr ateb yna, Brif Weinidog. Mae’r grŵp trawsbleidiol ar faterion pobl fyddar wedi derbyn adroddiad yn ddiweddar sy’n cynnwys rhai ystadegau brawychus. Dim ond saith o’r 22 awdurdod lleol yng Nghymru sy’n gallu nodi faint y maent yn ei wario ar offer cynorthwyol, dim ond pump o’r rheiny sy’n gallu darparu dadansoddiad ar gyfer y pum mlynedd diwethaf, ac nid oes gan 40% o awdurdodau lleol strategaeth synhwyrau o gwbl. Beth all Llywodraeth Cymru ei wneud yn ychwanegol i sicrhau bod awdurdodau lleol yn datblygu dull mwy cyson a chydgysylltiedig o ran darparu offer cynorthwyol ar draws Cymru?

 

The First Minister: We published guidelines in 2009 to integrate community equipment services between local authorities and the NHS, and that was backed by £12.8 million of capital funding to improve the infrastructure of those services. All of Wales is now covered by partnerships between the NHS and local government, underpinned by formal partnership agreements with pooled budgets.

Y Prif Weinidog: Cyhoeddwyd canllawiau gennym yn 2009 i integreiddio gwasanaethau offer cymunedol rhwng awdurdodau lleol a’r GIG, a chefnogwyd hynny gan £12,8 miliwn o arian cyfalaf i wella seilwaith y gwasanaethau hynny. Mae Cymru gyfan bellach yn cynnwys partneriaethau rhwng y GIG a llywodraeth leol, yn seiliedig ar gytundebau partneriaeth ffurfiol gyda chyllidebau cyfun.

 

Mark Isherwood: My local hospital has given me, as a person with hearing loss, excellent advice on assistive technology and my daughter who is having a cochlear implant operation next week has received excellent support from Flintshire County Council, the health board, and from the UK Government access to work scheme, which supports disabled people in work. How can we ensure that those three key agencies in particular are made known to people when they are first diagnosed with hearing loss, rather than them being left to struggle with something that is new and often quite frightening, not knowing where to turn?

Mark Isherwood: Mae fy ysbyty lleol wedi rhoi cyngor ardderchog i mi, fel person gyda nam ar y clyw, ar dechnoleg gynorthwyol ac mae fy merch sy’n cael llawdriniaeth mewnblaniad yn y cochlea yr wythnos nesaf wedi derbyn cefnogaeth ardderchog gan Gyngor Sir y Fflint, y bwrdd iechyd, a chan gynllun mynediad i waith Llywodraeth y DU, sy’n cefnogi pobl anabl yn y gwaith. Sut y gallwn sicrhau bod y tair asiantaeth allweddol hynny yn arbennig yn cael eu gwneud yn hysbys i bobl pan fyddant yn cael eu diagnosis cyntaf o golli clyw yn hytrach na’u bod yn cael eu gadael i geisio ymdopi â rhywbeth sy’n newydd ac yn aml yn eithaf brawychus, heb wybod at bwy i droi?

 

The First Minister: I would hope that the partnership agreements that are in place will be able to help people to understand how to get the help that they need. The Minister has received a report on the provision of communication aids and equipment and has submitted that review for scrutiny by an expert panel drawn from the third sector, and that panel is expected to report early in the new year.

Y Prif Weinidog: Byddwn yn gobeithio y bydd y cytundebau partneriaeth sydd ar waith yn gallu helpu pobl i ddeall sut i gael gafael ar y cymorth sydd ei angen arnynt. Mae’r Gweinidog wedi derbyn adroddiad ar y ddarpariaeth o gymhorthion ac offer cyfathrebu ac wedi cyflwyno’r adolygiad hwnnw i’w graffu gan banel o arbenigwyr o blith y trydydd sector, a disgwylir adroddiad gan y panel hwnnw yn gynnar yn y flwyddyn newydd.

Llyr Huws Gruffydd: Mae’r canllawiau ynghylch pobl fyddar a dall yng Nghymru yn rhoi hawliau i bobl gael asesiad anghenion gan berson sydd â chymwysterau addas. Fodd bynnag, nid oes llawer o bobl mewn awdurdodau lleol, fel y clywsom yn barod, sydd â’r sgiliau a’r cymwysterau angenrheidiol, ac awdurdodau yn aml yw’r pwynt cyswllt cyntaf, boed drwy ganolfannau galwadau neu fel derbynnydd ar y ddesg flaen ac yn y blaen.

Llyr Huws Gruffydd: The guidelines on deaf and blind people in Wales give people the right to an assessment of their needs by a properly qualified person. However, as we have already heard, there are not many people in local authorities with the necessary skills and qualifications, and authorities are often the first point of contact—whether through call centres or a receptionist at a front desk and so on.

Pa gamau, felly, fydd eich Llywodraeth yn eu cymryd i sicrhau bydd awdurdodau lleol yn dilyn yr arweiniad statudol, a bod staff yr awdurdodau hynny yn gallu adnabod rhai o’r anghenion penodol hyn a chyfeirio pobl at rai sydd â chymwysterau addas? Hefyd, a wnewch chi sicrhau y bydd y Bil gwasanaethau cymdeithasol yn cryfhau’r canllawiau, ac nid yn eu gwanhau?

What steps, therefore, will your Government take to ensure that local authorities follow the statutory guidelines, and that staff within the authorities can identify some of these specific needs and refer people to those who are appropriately qualified? Will you also ensure that the social services Bill will strengthen, rather than dilute, the guidance?

Y Prif Weinidog: Nid wyf yn ymwybodol o awdurdodau nad ydynt yn dilyn y canllawiau, ond os oes enghreifftiau o hynny byddwn yn falch o edrych ar unrhyw dystiolaeth. O ran yr arian rydym yn ei roi i gyrff sy’n helpu pobl sy’n fyddar neu’n ddall, rydym yn rhoi arian i Gyngor Cymru dros Bobl Fyddar, i’r BDA, sef cymdeithas pobl fyddar Pydain, a Sense Cymru, sy’n cefnogi ac yn rhoi cymorth i bobl ddall a byddar.

The First Minister: I am not aware of local authorities that do not follow the guidelines, but, if you have examples, I would be very pleased to look at any evidence. As regards our funding for bodies that assist deaf or blind people, we give money to the Wales Council for Deaf People, the BDA, that is, the British Deaf Association, and Sense Cymru, which supports and gives assistance to deafblind people.

Polisi Ynni

Energy Policy

10. Angela Burns: A wnaiff y Prif Weinidog roi’r wybodaeth ddiweddaraf am bolisi ynni Llywodraeth Cymru ar gyfer Cymru. OAQ(4)0742(FM)

10. Angela Burns: Will the First Minister provide an update on the Welsh Government’s energy policy for Wales. OAQ(4)0742(FM)

The First Minister: Yes. It is our aim to enhance the economic, social and environmental wellbeing of the people and communities of Wales through providing a low-carbon energy system.

Y Prif Weinidog: Gwnaf. Ein nod yw gwella lles economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol pobl a chymunedau Cymru drwy ddarparu system ynni carbon isel.

 

Angela Burns: Thank you very much for that answer, First Minister. Do you agree that one of the biggest disincentives to large energy companies investing in Wales is the Welsh Government’s processes? It took RWE npower six years to gain the relevant permits it needed for the Pembrokeshire power plant. Equivalent applications in England usually take one to two years. Even with the new natural resources body, this performance is not acceptable if Wales is to promote itself as a leader and venue for large energy projects. Can the First Minister tell us how this is being addressed, and how that message will be communicated to large energy companies looking to invest in our country in future?

Angela Burns: Diolch yn fawr iawn am yr ateb yna, Brif Weinidog. A ydych chi’n cytuno mai un o’r anghymhellion mwyaf i gwmnïau ynni mawr fuddsoddi yng Nghymru yw prosesau Llywodraeth Cymru? Cymerodd RWE npower chwe blynedd i gael y trwyddedau perthnasol yr oedd eu hangen ar gyfer pwerdy Sir Benfro. Mae ceisiadau cyfatebol yn Lloegr fel arfer yn cymryd rhwng un a dwy flynedd. Hyd yn oed gyda’r corff adnoddau naturiol newydd, nid yw’r perfformiad hwn yn dderbyniol os yw Cymru am hyrwyddo ei hun fel arweinydd a lleoliad ar gyfer prosiectau ynni mawr. A all y Prif Weinidog ddweud wrthym sut y mae hyn yn cael sylw, a sut y bydd y neges yn cael ei chyfleu i gwmnïau ynni mawr sy’n ystyried buddsoddi yn ein gwlad yn y dyfodol?

 

The First Minister: The formation of Natural Resources Wales is designed to ensure that the permitting process is robust—that is important—and that it is swift, where that is appropriate. That is why, instead of having three bodies that reflect the environment, there will be one body that will take all decisions. That, in my view, will lead to a situation where decisions will be taken robustly, but within the proper amount of time.

Y Prif Weinidog: Mae ffurfio Adnoddau Naturiol Cymru wedi’i gynllunio i sicrhau bod y broses drwyddedu yn gadarn—mae hynny’n bwysig—a’i fod yn gyflym, pan fo hynny’n briodol. Dyna pam, yn hytrach na chael tri chorff sy’n adlewyrchu’r amgylchedd, bydd un corff a fydd yn gwneud yr holl benderfyniadau. Bydd hynny, yn fy marn i, yn arwain at sefyllfa lle bydd penderfyniadau yn cael eu gwneud mewn modd cadarn, ond o fewn cyfnod priodol.

Ynni Adnewyddadwy

Renewable Energy

11. Elin Jones: Beth yw cynlluniau Llywodraeth Cymru i gynyddu faint o ynni adnewyddadwy sy’n cael ei gynhyrchu. OAQ(4)0737(FM)

11. Elin Jones: What are the Welsh Government’s plans to increase the production of renewable energy. OAQ(4)0737(FM)

Y Prif Weinidog: Mae’r cynlluniau hynny yn 'Ynni Cymru’, sef y ddogfen sy’n amlinellu dull y Llywodraeth o droi at ffyrdd adnewyddadwy o greu ynni.

The First Minister: 'Energy Wales’ sets out the Government’s approach to the transition to renewable forms of energy generation.

Elin Jones: Mae ffigurau sy’n dangos, er 2003, mai 17.8% yw’r cynnydd mewn ynni adnewyddadwy yn Lloegr, 9.9% ydyw yn yr Alban a dim ond 2.7% ydyw yng Nghymru. Pam ydych chi’n credu bod ein cynnydd ni mor dila mewn cymhariaeth â’r cynnydd yn ein gwledydd cymdogol?

Elin Jones: There are figures that show that, since 2003, the increase in renewable energy is 17.8% in England, 9.9% in Scotland and only 2.7% in Wales. Why do you believe that the increase in Wales is so paltry in comparison to the increase in our neighbouring countries?

Y Prif Weinidog: O ran yr Alban, mae oherwydd bod mwy o arian ar gael i gwmnïau ynni. Gan fod yr Alban yn rheoli’r tystysgrifau ymrwymo i ynni adnewyddadwy, mae’n gallu defnyddio mwy o’r arian i ddenu buddsoddiad i’r Alban. Rydym yn credu y dylai Cymru fod yn yr un sefyllfa, ac rydym yn dal i ddweud wrth Lywodraeth y Deyrnas Unedig y dylai Cymru gael yr un chwarae teg â’r Alban, Lloegr a Gogledd Iwerddon.

The First Minister: As regards Scotland, it is because there is more money available for energy companies. Scotland controls its renewable obligation certificates and so can draw investment into Scotland. We believe that Wales should be in the same position and we are still telling the UK Government that Wales should be given the same treatment as Scotland and Northern Ireland.

Antoinette Sandbach: Your Government designated Anglesey as the 'energy isle’. As a result of that designation, it is likely that there will have to be substantial upgrades to the national grid and an energy enterprise zone in Anglesey. However, when your Government had the opportunity to influence the new infrastructure on the electricity networks strategy group, particularly in relation to pylon blight, which will affect communities in north Wales, your officials did not stand up and say a word for Wales, despite the fact that Scottish officials fought repeatedly, and vocally, to defend their national interests. Will you give people in north Wales the assurance that, when your Government has the opportunity to stand up and speak up for people in north Wales, you will take that opportunity?

Antoinette Sandbach: Dynodwyd Ynys Môn yn 'Ynys ynni’ gan eich Llywodraeth. O ganlyniad i’r dynodiad hwnnw, mae’n debygol y bydd yn rhaid uwchraddio’r grid cenedlaethol yn sylweddol a chael parth menter ynni ar Ynys Môn. Fodd bynnag, pan gafodd eich Llywodraeth y cyfle i ddylanwadu ar y seilwaith newydd ar y grŵp strategaeth rhwydweithiau trydan, yn enwedig o ran malltod peilon, a fydd yn effeithio ar gymunedau yng ngogledd Cymru, ni wnaeth eich swyddogion sefyll a siarad dros Gymru, er gwaethaf y ffaith bod swyddogion yr Alban wedi brwydro dro ar ôl tro, a hynny’n uchel eu cloch, i amddiffyn eu buddiannau cenedlaethol. A wnewch chi sicrhau pobl yng ngogledd Cymru, pan fydd eich Llywodraeth yn cael y cyfle i sefyll a siarad dros bobl yng ngogledd Cymru, y byddwch yn manteisio ar y cyfle hwnnw?

 

The First Minister: I am not sure what the Member defines as 'Wales’s national interests’. Is she saying that she is against Wylfa B? If she is, she should declare it here and now—with all of the job opportunities that Wylfa B will provide. I met National Grid two weeks ago, and that was not my first meeting with National Grid. As far as Ministers are concerned, we have regular meetings with National Grid with a view to ensuring that the grid structure is robust, but also that there is maximum benefit for the people of Wales. I know that the Member keeps on saying 'Officials haven’t done this; officials haven’t done that’, but I can tell you that Ministers are doing a tremendous amount for the good of the people of Wales.

Y Prif Weinidog: Nid wyf yn siŵr beth yw diffiniad yr Aelod o 'fuddiannau cenedlaethol Cymru’.Ydy hi’n dweud ei bod yn erbyn Wylfa B? Os yw hi, dylai hi ddatgan hynny nawr—gan gofio’r holl gyfleoedd gwaith y bydd Wylfa B yn eu darparu. Cwrddais â’r Grid Cenedlaethol bythefnos yn ôl, ac nid hwnnw oedd fy nghyfarfod cyntaf â’r Grid Cenedlaethol. Cyn belled ag y mae’r Gweinidogion yn y cwestiwn, rydym yn cael cyfarfodydd rheolaidd gyda’r Grid Cenedlaethol gyda golwg ar sicrhau bod strwythur y grid yn gadarn, ond hefyd i sicrhau’r budd gorau i bobl Cymru. Gwn fod yr Aelod yn dweud yn gyson  'nid yw swyddogion wedi gwneud hyn, nid yw swyddogion wedi gwneud y llall’, ond gallaf ddweud wrthych fod Gweinidogion yn gwneud gwaith aruthrol er lles pobl Cymru.

Anawsterau Iaith a Lleferydd

Speech and Language Difficulties

12. Julie Morgan: Beth y mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i helpu i wella gwasanaethau i’r rheini sydd ag anawsterau iaith a lleferydd. OAQ(4)0743(FM)

12. Julie Morgan: What is the Welsh Government doing to help improve services for those with speech and language difficulties. OAQ(4)0743(FM)

The First Minister: We propose to replace the statutory framework for the assessment and planning of provision for children and young people with special educational needs with a simpler, more person-centred system. We anticipate that this will have a positive impact on all learners, including those with speech and language difficulties.

Y Prif Weinidog: Rydym yn bwriadu disodli’r fframwaith statudol ar gyfer asesu a chynllunio darpariaeth ar gyfer plant a phobl ifanc sydd ag anghenion addysgol arbennig gyda system symlach, sy’n canolbwyntio mwy ar yr unigolyn. Rydym yn rhagweld y bydd hyn yn cael effaith gadarnhaol ar bob  dysgwr, gan gynnwys y rhai ag anawsterau lleferydd ac iaith.

 

Julie Morgan: I thank the First Minister for that response. A few weeks ago, I opened the British Stammering Association’s open day in Cardiff. Although the success of films such as The King’s Speech has highlighted the difficulties faced by people who stammer, there are still major problems. What more can the Welsh Government do to help people who stammer?

Julie Morgan: Diolchaf i’r Prif Weinidog am yr ateb yna. Ychydig wythnosau yn ôl,  agorais ddiwrnod agored Cymdeithas Atal Dweud Prydain yng Nghaerdydd. Er bod  llwyddiant ffilmiau fel The King’s Speech  wedi tynnu sylw at yr anawsterau a wynebir gan bobl sydd ag atal dweud, mae  problemau mawr yn dal i fod. Beth arall a all Llywodraeth Cymru ei wneud i helpu pobl sydd ag atal dweud?

 

The First Minister: To add to what I said to the Member earlier, in June this year, the Minister announced the launch of the consultation on 'Forward in Partnership for Children and Young People with Additional Needs’, which sets out our proposals for reform. As I mentioned earlier, the intention is to create a truly person-centred system that will help all of those with speech and language difficulties, including those who stammer.

Y Prif Weinidog: I ychwanegu at yr hyn a ddywedais wrth yr Aelod yn gynharach, ym mis Mehefin eleni, cyhoeddodd y Gweinidog lansiad yr ymgynghoriad 'Ymlaen mewn Partneriaeth ar gyfer Plant a Phobl Ifanc ag Anghenion Ychwanegol’, sy’n nodi ein cynigion ar gyfer diwygio. Fel y soniais yn gynharach, y bwriad yw creu system sydd wir yn canolbwyntio ar yr unigolyn, a fydd yn helpu pawb ag anawsterau lleferydd ac iaith, gan gynnwys y rhai sydd ag atal dweud.

 

Darren Millar: First Minister, one group of people who very often need urgent access to speech and language therapy are those who have been victims of a stroke—stroke patients. The ability to access speech and language therapy quickly has a huge impact on that person’s ability to communicate and, indeed, to feed themselves after a stroke. What are you doing to address the needs of stroke patients in being able to access this service more quickly in the future than is currently the case, given some of the pressures on staffing in some parts of Wales?

Darren Millar: Brif Weinidog, un grŵp o bobl sydd yn aml angen mynediad brys at therapi lleferydd ac iaith yw’r rheiny sydd wedi dioddef strôc—cleifion strôc. Mae’r gallu i gael mynediad at therapi lleferydd ac iaith yn gyflym yn cael effaith enfawr ar allu’r person hwnnw i gyfathrebu ac, yn wir, i fwydo ei hunan ar ôl cael strôc. Beth ydych chi’n ei wneud i fynd i’r afael ag anghenion cleifion strôc o ran gallu cael gafael ar y gwasanaeth hwn ynghynt yn y dyfodol nag ar hyn o bryd, o ystyried y pwysau ar staffio mewn rhai rhannau o Gymru?

 

The First Minister: It is done through the 1000 Lives Plus national programme. We want to ensure that specialist stroke services are being organised and provided in such a way that those who have a stroke should have the appropriate care, particularly in the short period after they have had a stroke. Speech and language therapists are core members of the multi-disciplinary teams that have a key role to play in the hours and days following a stroke.

Y Prif Weinidog: Mae’n cael ei wneud drwy’r rhaglen genedlaethol 1000 o Fywydau a Mwy. Rydym yn dymuno sicrhau bod gwasanaethau strôc arbenigol yn cael eu trefnu a’u darparu yn y fath fodd fel bod y rhai sydd wedi cael strôc yn cael y gofal priodol, yn enwedig yn y cyfnod cynnar ar ôl iddynt gael strôc. Mae therapyddion lleferydd ac iaith yn aelodau craidd o’r timau aml-ddisgyblaethol sydd â rôl allweddol i’w chwarae yn yr oriau a’r dyddiau yn dilyn strôc.

Treftadaeth Dwyrain De Cymru

The Heritage of South Wales East

13. William Graham: A wnaiff y Prif Weinidog amlinellu polisïau Llywodraeth Cymru ar gyfer hyrwyddo treftadaeth Dwyrain De Cymru. OAQ(4)0748(FM)

13. William Graham: Will the First Minister outline the Welsh Government’s policies for promoting the heritage of South Wales East. OAQ(4)0748(FM)

The First Minister: They are to be found in the programme for government. We want to make sure that our heritage is properly protected. The Member will know that we plan to produce a heritage protection Bill during the life of this Assembly.

Y Prif Weinidog: Maent i’w gweld yn y rhaglen ar gyfer llywodraethu. Rydym eisiau gwneud yn siŵr bod ein treftadaeth yn cael ei hamddiffyn yn briodol. Bydd yr Aelod yn gwybod ein bod yn bwriadu cynhyrchu Mesur Diogelu Treftadaeth yn ystod oes y Cynulliad hwn.

 

William Graham: Thank you very much for your answer, First Minister. I certainly welcome the introduction of that Bill, and we look forward to seeing its content. I would like to ask you a question regarding the medieval ship in Newport. You will know that the present funding expires in 2014, together with the lease for the building. Will you commit, yet again, to this particular project, which almost everybody agrees is a national treasure for Wales?

William Graham: Diolch yn fawr iawn am eich ateb, Brif Weinidog. Rwyf yn sicr yn croesawu cyflwyno’r Mesur hwnnw, ac edrychwn ymlaen at weld ei gynnwys. Hoffwn ofyn cwestiwn i chi ynghylch y llong ganoloesol yng Nghasnewydd. Byddwch yn gwybod bod yr arian presennol yn dod i ben yn 2014, ynghyd â’r brydles ar gyfer yr adeilad. A wnewch chi ymrwymo, unwaith eto, i’r prosiect penodol hwn sydd, fel y mae bron pawb yn cytuno, yn drysor cenedlaethol i Gymru?

 

The First Minister: Yes, we would be happy as a Government to respond to any request from the council to have Welsh Government officials from CyMAL, regeneration and Cadw to join the working group to plan this project through to the final display. Therefore, if such a request came, we would of course consider it favourably.

Y Prif Weinidog: Gwnaf, byddem yn hapus fel Llywodraeth i ymateb i unrhyw gais gan y cyngor i gael swyddogion Llywodraeth Cymru o CyMAL, adfywio a Cadw i ymuno â’r gweithgor i gynllunio’r prosiect hwn hyd at yr arddangosfa derfynol. Felly, pe byddai cais o’r fath yn dod, byddem wrth gwrs yn ei ystyried yn ffafriol.

 

Jocelyn Davies: First Minister, last February, the Twmbarlwm Society was delighted when you agreed to visit the ancient monument with me to see the extensive erosion resulting from illegal motorcycle use. I think that you said at the time that you would come with me 'in the fullness of time’. First Minister, when is the fullness of time?

Jocelyn Davies: Brif Weinidog, fis Chwefror diwethaf, roedd Cymdeithas Twmbarlwm yn hynod falch pan wnaethoch gytuno i ymweld â’r heneb gyda mi i weld yr erydu helaeth sy’n deillio o ddefnyddio beiciau modur yn anghyfreithlon. Credaf i chi ddweud ar y pryd y byddech yn dod gyda mi 'yng nghyflawnder amser’. Brif Weinidog, pryd mae cyflawnder yr amser?

 

The First Minister: Soon. [Laughter.] I know that there will be some in my private office—at least, I trust there are—who will be following these questions to the First Minister, and they will follow this up for you.

Y Prif Weinidog: Cyn bo hir. [Chwerthin.] Gwn y bydd rhai yn fy swyddfa breifat—o leiaf, rwyf yn gobeithio—a fydd yn gwneud gwaith dilynol ar y cwestiynau hyn i’r Prif Weinidog, a byddant yn gwneud gwaith dilynol ar hyn i chi.

Adeiliadau Ysgolion

School Buildings

14. Mohammad Asghar: Beth y mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i wella ansawdd adeiladau ysgolion yng Nghymru. OAQ(4)0740(FM)

14. Mohammad Asghar: What is the Welsh Government doing to improve the quality of school buildings in Wales. OAQ(4)0740(FM)

The First Minister: The twenty-first century schools programme underpins our commitment to improve the quality of the schools estate, and we have committed £700 million over the next seven years to support the programme.

Y Prif Weinidog: Mae’r rhaglen ysgolion ar gyfer yr unfed ganrif ar hugain yn tanategu ein hymrwymiad i wella ansawdd yr ystad ysgolion, ac rydym wedi ymrwymo £700 miliwn dros y saith mlynedd nesaf i gefnogi’r rhaglen.

 

2.15 p.m.

Mohammad Asghar: Thank you for that answer, First Minister. The discovery of asbestos has led to the closure of Cwmcarn High School, with plans to relocate the school temporarily to Ebbw Vale at a cost of nearly £1.5 million. A report in the South Wales Argus revealed that most of the 265 schools in Gwent contain asbestos, including 53 in Newport alone. Since asbestos in the single greatest cause of work-related deaths in the United Kingdom, will the First Minister commit his Government to implementing a programme for the safe removal of asbestos from Welsh schools, starting with those most at risk, as a matter of urgency, please?

Mohammad Asghar: Diolch i chi am yr ateb yna, Brif Weinidog. Mae darganfod asbestos wedi arwain at gau Ysgol Uwchradd Cwmcarn, gyda chynlluniau i adleoli’r ysgol dros dro i Lyn Ebwy ar gost o bron i £1.5 miliwn. Mae adroddiad yn y South Wales Argus wedi datgelu bod y rhan fwyaf o’r 265 o ysgolion yng Ngwent yn cynnwys asbestos, gan gynnwys 53 yng Nghasnewydd yn unig. Gan mai asbestos yw’r achos unigol mwyaf o farwolaethau sy’n gysylltiedig â gwaith yn y Deyrnas Unedig, a fydd y Prif Weinidog yn ymrwymo ei Lywodraeth i weithredu rhaglen ar gyfer cael gwared ar asbestos yn ddiogel o ysgolion Cymru, gan ddechrau gyda’r rhai sydd fwyaf mewn perygl, fel mater o frys , os gwelwch yn dda?

 

The First Minister: It is a matter for local authorities to ensure that schools are safe, but my understanding is that, if asbestos is kept in situ, it is not in itself dangerous. It becomes dangerous if it is cut. Different types of asbestos are more dangerous than others, though they are all dangerous, and diseases such as mesothelioma result from asbestos dust. It is important to stress that the fact that a building has asbestos in it does not mean that it is necessarily unsafe, although it is right to say that, over time, it would be good practice to replace asbestos in our schools.

Y Prif Weinidog: Mater i awdurdodau lleol yw sicrhau bod ysgolion yn ddiogel, ond fy nealltwriaeth i yw, os yw asbestos yn cael ei adael yn ei le, nid yw ynddo’i hun yn beryglus. Mae’n dod yn beryglus os yw’n cael ei dorri. Mae gwahanol fathau o asbestos yn fwy peryglus nag eraill, er eu bod i gyd yn beryglus, ac mae afiechydon fel mesothelioma yn digwydd o ganlyniad i lwch asbestos. Mae’n bwysig pwysleisio nad yw’r ffaith bod asbestos mewn adeilad yn golygu ei fod o reidrwydd yn anniogel, er ei bod yn iawn i ddweud y byddai,  dros gyfnod o amser, yn arfer da i waredu’r asbestos o’n hysgolion.

 

Lindsay Whittle: First Minister, I am afraid that Mohammad Asghar was slightly incorrect in what he said. Owing to the closure of Cwmcarn High School, Caerphilly council has announced extra spending of £1.5 million, including £800,000 from its reserves, to transfer pupils temporarily to the site at Ebbw Vale, and not for the rebuilding of the school, which is a much different situation. The situation is obviously very costly and there are no plans to build a new school because no money is available. What help can you give to Caerphilly County Borough Council regarding this, and what are your plans should similar situations arise in schools in other authorities?

Lindsay Whittle: Brif Weinidog, mae arnaf ofn bod Mohammad Asghar ychydig yn anghywir yn yr hyn a ddywedodd. Oherwydd cau Ysgol Uwchradd Cwmcarn, mae cyngor Caerffili wedi cyhoeddi gwariant ychwanegol o £1.5 miliwn, gan gynnwys £800,000 o’i gronfeydd wrth gefn, i drosglwyddo disgyblion dros dro i’r safle yng Nglyn Ebwy, ac nid ar gyfer ailadeiladu’r ysgol, sydd yn sefyllfa wahanol iawn. Mae’r sefyllfa yn amlwg yn gostus iawn ac nid oes unrhyw gynlluniau i adeiladu ysgol newydd oherwydd nad oes arian ar gael. Pa help y gallwch ei roi i Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili ynglŷn â hyn, a beth yw eich cynlluniau pe byddai sefyllfaoedd tebyg yn codi mewn ysgolion mewn awdurdodau eraill?

 

The First Minister: We will consider any application for funding that comes from Caerphilly. We cannot give any guarantees at this stage, but we want to work with local authorities that face this situation, so that pupils can be housed in an appropriate building as quickly as possible.

Y Prif Weinidog: Byddwn yn ystyried unrhyw gais am gyllid sy’n dod o Gaerffili. Ni allwn roi unrhyw sicrwydd ar hyn o bryd, ond rydym yn awyddus i weithio gydag awdurdodau lleol sy’n wynebu’r sefyllfa hon, fel y gall disgyblion gael eu cartrefu mewn adeilad priodol cyn gynted ag y bo modd.

Y Rhaglen Ddeddfwriaethol

The Legislative Programme

15. Ieuan Wyn Jones: A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am raglen ddeddfwriaethol Llywodraeth Cymru. OAQ(4)0738(FM)

15. Ieuan Wyn Jones: Will the First Minister make a statement on the Welsh Government’s legislative programme. OAQ(4)0738(FM)

Y Prif Weinidog: Cafodd rhaglen ddeddfwriaethol pum mlynedd y Llywodraeth ei chyflwyno i’r Cynulliad ym mis Gorffennaf 2011.

The First Minister: The Government’s five-year legislative programme was set out to the Assembly in July 2011.

Ieuan Wyn Jones: Brif Weinidog, mewn ateb i gwestiwn blaenorol gan Mike Hedges, gwnaethoch gefnogi rhinweddau cynllun pwerau neilltuedig. A fyddech yn fodlon mynd gam ymhellach a dweud y byddech yn cefnogi cymal i’r perwyl hwnnw mewn Deddf Cymru ddiwygiedig?

Ieuan Wyn Jones: First Minister, in response to a previous question from Mike Hedges, you supported the merits of a reserved powers scheme. Would you be prepared to go further and say that you would be prepared to support a clause to that effect in an amended Wales Act?

Y Prif Weinidog: Byddai unrhyw gymal yn cael ei ystyried pan gâi unrhyw Fil ei gyflwyno.

The First Minister: Any such clause would be considered if and when such a Bill were to be introduced.

William Graham: With regard to your legislative programme, I am sure that you would agree that the prime responsibility for us all should be to improve the economic situation in Wales as soon as possible. Will you recommit to that?

William Graham: O ran eich rhaglen ddeddfwriaethol, yr wyf yn siŵr y byddech yn cytuno mai gwella’r sefyllfa economaidd yng Nghymru cyn gynted ag y bo modd ddylai fod y prif gyfrifoldeb i bob un ohonom. A wnewch chi ailymrwymo i hynny?

 

The First Minister: As a Government, we want to create jobs and growth in Wales, and we believe that the programmes that we have put in place, such as the SME growth fund, the Wales growth fund, the life sciences fund, the loans for microbusinesses and others all add up to a substantial programme of economic regeneration in Wales.

Y Prif Weinidog: Fel Llywodraeth, rydym eisiau creu swyddi a thwf yng Nghymru, ac rydym yn credu bod y rhaglenni yr ydym wedi’u rhoi ar waith, megis y gronfa twf busnesau bach a chanolig, cronfa twf Cymru, y gronfa gwyddorau bywyd, y benthyciadau i feicrofusnesau ac eraill i gyd gyda’i gilydd yn cynrychioli rhaglen sylweddol o adfywiad economaidd yng Nghymru.

Cwestiwn Brys Ymchwiliad Newydd i Gam-drin Plant
Urgent Question A New Inquiry into Child Abuse

The Record

Aled Roberts: A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am gais Comisiynydd Plant Cymru i lansio ymchwiliad newydd i gam-drin plant mewn cartrefi gofal yng ngogledd Cymru. EAQ(4)0769(FM)

Aled Roberts: Will the First Minister make a statement on the request from the Children’s Commissioner for Wales to launch a new inquiry into abuse at care homes in North Wales. EAQ(4)0769(FM)

Y Prif Weinidog: Rwy’n gwybod am y sefyllfa sydd wedi digwydd. Mae datganiad ysgrifenedig wedi cael ei roi i Aelodau y bore yma. Fel y dywedais yn gynharach, byddaf yn cwrdd â’r comisiynydd plant i ystyried beth ddylai gael ei wneud nesaf o gofio am y datganiadau sydd wedi dod gan Lywodraeth y Deyrnas Unedig.

The First Minister: I know of the situation that has occurred. A written statement was issued to Members this morning. As I said earlier, I will be meeting with the children’s commissioner to consider what our next steps should be, bearing in mind the statements that have come from the United Kingdom Government.

Aled Roberts: Rwyf hefyd yn cefnogi eich datganiad y bore yma. Mae’r Ysgrifennydd Cartref wedi gwneud datganiad dros yr awr ginio yn dweud y bydd ymchwiliad i weithredoedd yr heddlu, a fydd yn adrodd yn ôl erbyn mis Ebrill y flwyddyn nesaf. A oes gennych unrhyw wybodaeth ar hyn o bryd am amserlen yr ymchwiliad i’r materion eraill yr oedd Prif Weinidog y Deyrnas Unedig yn delio â hwy ddoe?

Aled Roberts: I also support the statement that you issued this morning. The Home Secretary made a statement over the lunch hour saying that there will be an inquiry into the activities of the police, and that is to report back by April of next year. Do you have any information at the moment about the timetable for the inquiry into the other issues that the Prime Minister discussed yesterday?

Y Prif Weinidog: Nid wyf yn gwybod mwy na’r hyn sydd yn natganiad y prynhawn yma, ond mae’n wir dweud ein bod wedi gweithio gyda swyddogion a gwleidyddion Llywodraeth y Deyrnas Unedig i sicrhau bod yr ymateb yn un unedig o ran y ffordd ymlaen.

The First Minister: I do not know any more than what was contained in this afternoon’s statement, but it is true to say that we have been working with officials and politicians in the United Kingdom Government to ensure that the response is a united one on the way forward.

Ann Jones: I, too, had submitted an urgent question on this very difficult situation, and I am grateful that you have allowed an urgent question to be tabled, Presiding Officer. I believe that the children’s commissioner was right to write to you, First Minister, asking for an inquiry into what happened back in the 1970s and 1980s. As you said, the role of the children’s commissioner was born from a recommendation from Sir Ronald Waterhouse’s inquiry. Much of what I had intended to say has been covered, and I am grateful that you have indicated that resources will be available to those advocacy agencies, including the children’s commissioner’s office, that will have to deal with those people coming forward. I am very grateful that you made that decision today. Thank you.

Ann Jones: Rwyf finnau, hefyd, wedi cyflwyno cwestiwn brys ar y sefyllfa hynod o anodd hon, ac rwyf yn ddiolchgar eich bod wedi caniatáu i gwestiwn brys gael ei gyflwyno, Lywydd. Credaf fod y comisiynydd plant yn iawn i ysgrifennu atoch, Brif Weinidog, yn gofyn am ymchwiliad i’r hyn a ddigwyddodd yn ôl yn y 1970au a’r 1980au. Fel y dywedoch, sefydlwyd swydd y comisiynydd plant yn sgil argymhelliad yn ymchwiliad Syr Ronald Waterhouse. Ymdriniwyd eisoes â llawer o’r hyn yr oeddwn wedi bwriadu ei ddweud, ac rwyf yn ddiolchgar eich bod wedi nodi y bydd adnoddau ar gael i’r asiantaethau eiriolaeth hynny, gan gynnwys swyddfa’r comisiynydd plant, a fydd yn gorfod delio â’r bobl hynny sy’n dod ymlaen. Rwyf yn ddiolchgar iawn eich bod wedi gwneud y penderfyniad hwnnw heddiw. Diolch.

 

The First Minister: I thank the Member for her comments. I do not think that I can add to what I have already said to the Chamber, other than to emphasise once again how seriously the Welsh Government takes these allegations. I know that the UK Government views them in the same way.

Y Prif Weinidog: Diolch i’r Aelod am ei sylwadau. Nid wyf yn meddwl y gallaf ychwanegu at yr hyn yr wyf eisoes wedi ei ddweud wrth y Siambr, ac eithrio i bwysleisio unwaith eto ystyriaeth pa mor ddifrifol y mae’r Llywodraeth Cymru yn ei rhoi i’r honiadau hyn. Gwn fod Llywodraeth y DU yn eu hystyried yn yr un modd.

 

Mark Isherwood: It is now several years since Mr Messham made his allegations to me. I have shared those confidentially with the NSPCC and will not say any more about that. However, it is also several years since the solicitor who represented Mr Messham against false charges of benefit fraud stated publicly that he was threatened and intimidated, and it is several years since the internal audit manager in Flintshire, when asked to investigate matters relating to the Waterhouse tribunal, stated that he was threatened and intimidated. Will you ensure that any inquiry or investigation takes into account that there was protected disclosure, in the employment tribunal action that Flintshire’s internal audit manager, Mr Sutton, brought and won, that massive salaries and overtime payments were paid to an administrative worker servicing the Waterhouse inquiry into child sexual abuse, knowing that Sir Ron Waterhouse told me in person that he had come to believe that documentation was withheld from his inquiry?

Mark Isherwood: Mae nifer o flynyddoedd wedi mynd heibio bellach ers i Mr Messham wneud ei honiadau i mi. Rwyf wedi eu rhannu’n gyfrinachol gyda’r NSPCC ac nid wyf am ddweud dim mwy am hynny. Fodd bynnag, mae hefyd nifer o flynyddoedd ers i’r cyfreithiwr a oedd yn cynrychioli Mr Messham yn erbyn cyhuddiadau ffug o dwyll budd-dal ddatgan yn gyhoeddus iddo gael ei fygwth a’i ddychryn; ac mae sawl blwyddyn ers i’r rheolwr archwilio mewnol yn Sir y Fflint ddatgan, pan ofynnwyd iddo ymchwilio i faterion yn ymwneud â thribiwnlys Waterhouse, ddatgan iddo gael ei fygwth a’i ddychryn. A wnewch chi sicrhau bod unrhyw ymholiad neu ymchwiliad yn rhoi ystyriaeth i’r ffaith y bu datgeliad gwarchodedig yn achos y tribiwnlys cyflogaeth a gyflwynodd ac yr enillodd rheolwr archwilio mewnol Sir y Fflint, Mr Sutton; ac i’r ffaith y talwyd cyflogau a thaliadau goramser enfawr i weithiwr gweinyddol a oedd yn gwasanaethu ymchwiliad Waterhouse i gam-drin plant yn rhywiol, gan wybod y dywedodd Syr Ron Waterhouse wrthyf yn bersonol ei fod wedi dod i gredu yr ataliwyd dogfennau oddi wrth ei ymchwiliad?

 

The First Minister: The Member makes serious allegations, and these need to be investigated. It is important that any police investigation is conducted by a body from outside north Wales. The UK Government has put that in place. That is essential for there to be complete confidence in any investigation or inquiry. It is also important that we include the children’s commissioner’s office, a body that did not exist at the time the allegations were made, and so it is untainted, if I may put it that way, by any of the allegations made in the past. People will have the opportunity to make their allegations, to present evidence and make their views known to the children’s commissioner. However, it is absolutely crucial that these allegations be investigated thoroughly and via a process involving both Governments that inspires confidence in the public.

Y Prif Weinidog: Mae’r Aelod yn gwneud honiadau difrifol, ac mae angen ymchwilio iddynt. Mae’n bwysig bod unrhyw ymchwiliad gan yr heddlu yn cael ei gynnal gan gorff o’r tu allan i ogledd Cymru. Mae Llywodraeth y DU wedi rhoi hynny ar waith. Mae hynny’n hanfodol er mwyn sicrhau y ceir hyder llwyr mewn unrhyw ymchwiliad neu ymholiad. Mae hefyd yn bwysig ein bod yn cynnwys swyddfa’r comisiynydd plant. Nid oedd y corff hwn yn bodoli ar yr adeg y gwnaed yr honiadau, ac felly nid yw wedi ei ddifwyno, os caf ei roi felly, gan yr honiadau a wnaed yn y gorffennol. Bydd cyfle i bobl wneud eu honiadau, cyflwyno tystiolaeth a mynegi eu barn i’r comisiynydd plant. Fodd bynnag, mae’n gwbl hanfodol yr ymchwilir yn drylwyr i’r honiadau hyn a hynny trwy broses sy’n cynnwys y ddwy Lywodraeth ac sy’n ennyn hyder y cyhoedd.

 

Jocelyn Davies: First Minister, yesterday, you said that it needed more than one person to come forward before an inquiry was justified. As another victim has now contacted you—I heard his interview on the radio yesterday evening—are you now minded to have an inquiry? I am sure that you recall the inquiry into John Owen’s abuse of pupils in his care. That inquiry came about because families and victims came to several Assembly Members, including me, because of a failure to follow up previous allegations and, of course, some people refusing to believe that such an important person was capable of such abuse. You will recall that that inquiry had to be as accessible and sensitive as possible in dealing with those victims. I am sure that, in your discussions with the UK Government and the children’s commissioner, you will take that into consideration.

Jocelyn Davies: Brif Weinidog, ddoe, dywedoch fod angen i fwy nag un person ddod ymlaen cyn y gellid cyfiawnhau ymchwiliad. Gan fod dioddefwr arall wedi cysylltu â chi erbyn hyn—clywais ei gyfweliad ar y radio neithiwr—a ydych yn awr yn ystyried cynnal ymchwiliad? Rwyf yn siŵr eich bod yn cofio’r ymchwiliad i gamdriniaeth disgyblion a oedd yng ngofal John Owen. Cynhaliwyd yr ymchwiliad hwnnw am i deuluoedd a dioddefwyr ddod at nifer o Aelodau’r Cynulliad, gan gynnwys fi, oherwydd nad ymchwiliwyd i honiadau blaenorol ac, wrth gwrs, oherwydd bod rhai pobl yn gwrthod credu y gallai rhywun mor bwysig gyflawni camdriniaeth o’r fath. Byddwch yn cofio bod angen i’r ymchwiliad hwnnw fod mor hygyrch a sensitif ag y bo modd wrth ymdrin â’r dioddefwyr hynny. Rwyf yn siŵr y byddwch yn rhoi ystyriaeth i hynny, yn eich trafodaethau gyda Llywodraeth y DU a’r comisiynydd plant.

 

I am sure that you will also agree that, when there are allegations that the rich and the powerful have protected their own against detection, it is very important for justice that any inquiry that follows must encounter as little constraint as possible and be as open and transparent as possible. That is not just for the delivery of justice; as I am sure you agree, First Minister, what we really need to do now is restore public confidence that we are capable of dealing with matters such as this.

Rwyf yn siŵr y byddwch hefyd yn cytuno ei bod yn bwysig iawn er lles cyfiawnder, pan wneir honiadau bod y cyfoethog a’r pwerus wedi gwarchod eu tebyg rhag cael eu dal, y rhoddir cyn lleied o gyfyngiadau â phosibl ar unrhyw ymchwiliad sy’n dilyn, a’i fod mor agored a thryloyw ag y bo modd. Mae hyn yn wir, nid yn unig ar gyfer y broses o weinyddu cyfiawnder. Rwyf yn siŵr eich bod yn cytuno, Brif Weinidog, mai’r hyn y mae gwir angen i ni ei wneud yn awr yw adfer hyder y cyhoedd bod y gallu gennym i ymdrin â materion fel hyn.

 

The First Minister: As of yesterday, there was one witness. A full judicial public inquiry would not have been appropriate in the circumstances. There are a number of ways in which this issue can be addressed. The UK Government has dealt with the non-devolved issues. The Welsh Government does not have the power to call a public inquiry that involves agencies operating in non-devolved areas, which is why it is important that there is agreement between Governments as to how this is taken forward. I think that that is the sensible way forward. Having competing inquiries does not make sense for the victims and does not look right in the public eye.

Y Prif Weinidog: Un tyst a oedd gennym ddoe. Ni fyddai ymchwiliad cyhoeddus barnwrol llawn wedi bod yn briodol o dan yr amgylchiadau. Gellir mynd i’r afael â’r mater hwn mewn nifer o ffyrdd. Mae Llywodraeth y DU wedi ymdrin â’r materion sydd heb eu datganoli. Nid oes gan Lywodraeth Cymru y pŵer i alw ymchwiliad cyhoeddus sy’n cynnwys asiantaethau sy’n gweithredu mewn meysydd nas datganolwyd, a dyna pam ei bod yn bwysig cael cytundeb rhwng Llywodraethau ar sut y dylid symud ymlaen â hyn. Rwy’n credu mai dyna’r ffordd synhwyrol ymlaen. Nid yw’n gwneud synnwyr i’r dioddefwyr gael ymchwiliadau sy’n cystadlu â’i gilydd ac nid yw’n siarad â’r cyhoedd yn ddiflewyn-ar-dafod.

 

The Member is right to refer to the Clywch inquiry conducted by the children’s commissioner. That is one issue that I will raise with the children’s commissioner this afternoon. Judicial public inquiries are important and they have their role, but they take time—quite often, years—and that is not always in the interests of victims when there are perhaps better, equally transparent and more effective ways to deal with the allegations that they raise. As I said earlier, I will examine all possibilities with the children’s commissioner, particularly in view of what the Home Secretary has said today. Then I will issue a statement as to the way forward.

Mae’r Aelod yn iawn i gyfeirio at yr ymchwiliad Clywch a gynhaliwyd gan y comisiynydd plant. Dyna un mater y byddaf yn ei godi gyda’r comisiynydd plant brynhawn heddiw. Mae ymchwiliadau cyhoeddus barnwrol yn bwysig ac mae ganddynt eu lle, ond maent yn cymryd amser—blynyddoedd yn eithaf aml—ac nid yw hynny bob amser er budd dioddefwyr pan fo ffyrdd sydd o bosibl yn well, yr un mor dryloyw ac yn fwy effeithiol, o ddelio â’r honiadau a godwyd. Fel y dywedais yn gynharach, byddaf yn archwilio’r holl bosibiliadau gyda’r comisiynydd plant, yn enwedig o ystyried yr hyn y mae’r Ysgrifennydd Cartref wedi ei ddweud heddiw. Yna byddaf yn cyhoeddi datganiad ynghylch y ffordd ymlaen.

 

Sandy Mewies: First Minister, this has been a fast-changing situation in one way, but a very long-standing situation in another. I am pleased to see the response that you have made to date, but I want to echo Ann Jones’s view that victims need justice and that, if victims are prepared to come forward, they must have every support and the counselling that they need to see them through a difficult situation. I hope that we will continue to work to see that that is the case.

Sandy Mewies: Brif Weinidog, mae’r sefyllfa hon wedi newid yn gyflym mewn un ffordd, ond mae wedi bod yn sefyllfa hynod o hirhoedlog mewn ffordd arall. Rwyf yn falch o weld eich ymateb hyd yn hyn, ond rwyf am ategu barn Ann Jones bod ar ddioddefwyr angen cyfiawnder a bod yn rhaid iddynt gael pob cefnogaeth, a’r cwnsela sydd eu hangen arnynt i’w cynorthwyo trwy sefyllfa anodd, os ydynt yn barod i ddod yn eu blaenau. Gobeithiaf y byddwn yn parhau i weithio i sicrhau bod hynny’n digwydd.

 

The First Minister: It is exceptionally important to make sure that people still have access to counselling. I have no doubt that there will be people who have no wish to revisit what they went through, for understandable reasons. There will also be those who do, for equally understandable reasons. People react in different ways given the very stressful and appalling circumstances.

Y Prif Weinidog: Mae’n eithriadol o bwysig gwneud yn siŵr bod gwasanaethau cwnsela yn dal i fod ar gael i bobl. Nid oes gennyf unrhyw amheuaeth y bydd rhai pobl na fydd ganddynt unrhyw awydd i fynd yn ôl trwy’r profiadau a gawsant, am resymau dealladwy. Bydd pobl eraill yn dymuno gwneud hynny, am resymau yr un mor ddealladwy. Mae pobl yn ymateb mewn ffyrdd gwahanol i amgylchiadau erchyll a llawn straen o’r fath.

 

On the UK Government’s announcement, it appears that it wants to examine the terms of reference of Waterhouse, to see whether they were too narrowly drawn. It also appears that it wants to examine whether that inquiry was properly conducted, which takes things a step further and draws on what the Member for South Wales East mentioned earlier. Bearing in mind all these things and what has been announced by the UK Government, in respect of devolved areas of responsibility, I want to explore with the children’s commissioner—who is an arm’s-length commissioner, and rightly so—how we can examine the allegations from a devolved point of view, while ensuring that we work with the UK Government to get at what we all want to get at, namely the truth.

O ran cyhoeddiad Llywodraeth y DU, mae’n ymddangos ei bod yn awyddus i edrych ar gylch gorchwyl Waterhouse, i weld a oeddent yn rhy gul. Mae hefyd yn ymddangos ei bod am archwilio pa un a gynhaliwyd yr ymchwiliad hwnnw’n briodol, sy’n mynd â phethau gam ymhellach ac yn ymwneud â’r hyn a grybwyllwyd gan yr Aelod dros Ddwyrain De Cymru yn gynharach. Gan ystyried yr holl bethau hyn a chyhoeddiad Llywodraeth y DU, mewn cysylltiad â meysydd cyfrifoldeb datganoledig, rwyf am drafod gyda’r comisiynydd plant—sy’n gomisiynydd hyd braich, fel y dylai fod—sut y gallwn archwilio’r honiadau o safbwynt datganoledig, gan sicrhau ar yr un pryd ein bod yn gweithio gyda Llywodraeth y DU i ddarganfod y gwir, sef yr hyn yr ydym oll am ei wneud.

 

Julie Morgan: I also want to ask the First Minister to do all that he can to ensure that there is a support system in place for any people who come forward. These events may have happened to them years ago, but they may still be traumatised by them and may find it difficult to go to authorities who they think may have let them down in the past. Will he do all that he can to ensure that that support system is there, with extra resources if necessary, perhaps for the children’s commissioner, to ensure that we do not make these people suffer again?

Julie Morgan: Rwyf hefyd am ofyn i’r Prif Weinidog wneud popeth yn ei allu i sicrhau bod system gymorth ar gael ar gyfer unrhyw un sy’n dod ymlaen. Efallai bod y digwyddiadau hyn flynyddoedd yn y gorffennol, ond fe allent fod yn peri gofid mawr iddynt o hyd, ac fe allent ei chael yn anodd mynd at awdurdodau sydd yn eu barn hwy wedi eu siomi yn y gorffennol. A fydd yn gwneud popeth o fewn ei allu i sicrhau bod y system gymorth yno, gydag adnoddau ychwanegol os oes angen, efallai ar gyfer y comisiynydd plant, er mwyn sicrhau nad ydym yn gwneud i’r bobl hyn ddioddef unwaith eto?

 

The First Minister: Yes. Although the children’s commissioner’s office does not have counsellors, it does have an advice line and people who can take information from people. I understand that it is also able to signpost people towards counselling. I suggest that people out there who have concerns follow that route to ensure that they are able to see not just somebody who will listen to them, but somebody who can help them with the trauma that they are facing.

Y Prif Weinidog: Byddaf. Er nad oes gan swyddfa’r comisiynydd plant gwnselwyr, mae yno linell gyngor a phobl sy’n gallu cymryd gwybodaeth gan bobl. Rwyf yn deall y gall hefyd gyfeirio pobl at wasanaeth cwnsela. Rwyf yn awgrymu y dylai pobl sydd â phryderon ddilyn y llwybr hwnnw i sicrhau eu bod yn gallu gweld rhywun a fydd yn gwrando arnynt, ond hefyd rywun a all eu helpu â’r trawma y maent yn ei hwynebu.

Datganiad a Chyhoeddiad Busnes
Business Statement and Announcement

The Record

The Minister for Finance and Leader of the House (Jane Hutt): I have several changes to report to this week’s planned business. Later today, the Minister for Education and Skills will make a statement on higher education reconfiguration. To accommodate that, the statement on the 'Together for Health’ six-month progress report has been postponed until next week. The Minister for Business, Enterprise, Technology and Science will also make a statement today on the response to the Powys local growth zones task and finish group report. To accommodate that, the statement on the science strategy has been postponed and will be rescheduled. Finally, the Business Committee has agreed to postpone tomorrow’s short debate. Business for the next three weeks is as shown on the business statement and announcement, which is available among the agenda papers that are available to Members electronically.

Y Gweinidog Cyllid ac Arweinydd y Tŷ (Jane Hutt): Mae angen i mi hysbysu ynglŷn â nifer o newidiadau i fusnes arfaethedig yr wythnos hon. Yn ddiweddarach heddiw, bydd y Gweinidog Addysg a Sgiliau yn gwneud datganiad ar ad-drefnu addysg uwch. I ddarparu ar gyfer hynny, gohiriwyd y datganiad ar yr adroddiad chwe-misol ar  'Law yn Llaw at Iechyd’, tan yr wythnos nesaf. Bydd y Gweinidog Busnes, Menter, Technoleg a Gwyddoniaeth hefyd yn gwneud datganiad heddiw ar yr ymateb i adroddiad y grŵp gorchwyl a gorffen am ardaloedd twf lleol Powys. I ddarparu ar gyfer hynny, mae’r datganiad ar y strategaeth wyddoniaeth wedi cael ei ohirio a bydd yn cael ei aildrefnu. Yn olaf, mae’r Pwyllgor Busnes wedi cytuno i ohirio’r ddadl fer yfory. Bydd busnes y tair wythnos nesaf fel y’i dangosir yn y datganiad a chyhoeddiad busnes, sydd i’w gweld ymhlith papurau’r agenda sydd ar gael i Aelodau yn electronig.

 

Antoinette Sandbach: Minister, there was a request by me, and at least one other person, for an urgent question today on the Chalara outbreak. I am sure that you are aware of the potential consequences of this disease for Wales, and it is important that we have a debate on the issue as soon as possible.

Antoinette Sandbach: Weinidog, cafwyd cais gennyf i, ac o leiaf un person arall, am gwestiwn brys heddiw ar yr achosion o Chalara. Rwyf yn siŵr eich bod yn ymwybodol o ganlyniadau posibl y clefyd hwn yng Nghymru, ac mae’n bwysig ein bod yn cael dadl ar y mater hwn cyn gynted ag y bo modd.

 

2.30 p.m.

Secondly, in relation to my question to the Minister for Health and Social Services on 24 October with regard to a review of out-of-hours services, the Minister put on record that she had no plans to renegotiate GP contracts. On 25 October, the following day, an official Welsh Government announcement stated that the Minister was calling for further changes to the GP contract to support the delivery of improved services. Could we have a statement on why the Assembly was told one thing on 24 October and the public was told something else on 25 October?

Yn ail, mewn cysylltiad â’m cwestiwn i’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ar 24 Hydref o ran adolygiad o’r gwasanaethau tu allan i oriau arferol, nododd y Gweinidog ar goedd nad oedd ganddi unrhyw gynlluniau i ail-drafod contractau meddygon teulu. Ar 25 Hydref, y diwrnod canlynol, dywedwyd mewn cyhoeddiad swyddogol gan Lywodraeth Cymru bod y Gweinidog yn galw am newidiadau ychwanegol i’r contract â meddygon teulu er mwyn cynorthwyo i ddarparu gwell gwasanaethau. A allem gael datganiad ynglŷn â pham y dywedwyd un peth wrth y Cynulliad ar 24 Hydref ac y dywedwyd rhywbeth arall wrth y cyhoedd ar 25 Hydref?

 

Jane Hutt: Clearly, questions have been asked about the situation in relation to Chalara. The Minister did not feel it was urgent in terms of a response at this stage, but he will certainly report to Members in due course on impacts in Wales. The issue that you raise with regard to GP contracts is important. The handling of this by the Minister is quite clear: the Welsh Government has offered GPs in Wales a 1.5% increase in investment in general practice to support the delivery of improved services for patients. The Minister has also thanked GPs for their hard work and commitment to the NHS and their patients.

Jane Hutt: Yn amlwg, gofynnwyd cwestiynau am y sefyllfa ynglŷn â Chalara. Nid oedd y Gweinidog yn teimlo ei fod yn fater yr oedd angen gwneud ymateb brys iddo ar hyn o bryd, ond bydd yn sicr yn cyflwyno adroddiad i’r Aelodau maes o law ar yr effeithiau yng Nghymru. Mae’r mater a godwch ynghylch contractau meddygon teulu yn bwysig. Mae ymdriniaeth y Gweinidog o hyn yn eithaf clir: mae Llywodraeth Cymru wedi cynnig i feddygon teulu yng Nghymru gynnydd o 1.5% yn y buddsoddiad mewn ymarfer cyffredinol er mwyn cynorthwyo i ddarparu gwell gwasanaethau i gleifion. Mae’r Gweinidog hefyd wedi diolch i feddygon teulu am eu gwaith caled a’u hymrwymiad i’r GIG a’u cleifion.

 

Rebecca Evans: At the end of October, all health boards and trusts in Wales submitted their local information and consultation strategies for carers to the Minister for Health and Social Services, outlining how they intend to deliver on their fundamental role of supporting, informing and consulting with carers. It is my understanding that the Minister for Health and Social Services will accept or reject these plans within eight weeks. I would welcome a statement in due course therefore from the Government detailing the Minister’s response to each of those strategies, and an update on how the Welsh Government intends to support and monitor the strategies’ implementation so that carers get the help and information they need.

Rebecca Evans: Ar ddiwedd mis Hydref, cyflwynodd yr holl fyrddau iechyd ac ymddiriedolaethau yng Nghymru eu strategaethau lleol i’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ar gyfer darparu gwybodaeth i ofalwyr ac ymgynghori â hwy. Roedd y strategaethau hyn yn amlinellu sut maent yn bwriadu cyflawni eu swyddogaeth sylfaenol, sef cefnogi, hysbysu ac ymgynghori â gofalwyr. Rwyf yn deall y bydd y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol yn derbyn neu’n gwrthod y cynlluniau hyn o fewn wyth wythnos. Byddwn yn croesawu datganiad maes o law felly gan y Llywodraeth ynglŷn ag ymateb y Gweinidog i bob un o’r strategaethau hynny, a’r wybodaeth ddiweddaraf am sut y mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu cefnogi a monitro’r gweithrediad y strategaethau fel bod gofalwyr yn cael y cymorth a’r wybodaeth sydd eu hangen arnynt.

 

Jane Hutt: I thank the Member for that question. This is a matter that the Deputy Minister for Social Services is handling. She will issue a written statement on the carers information and consultation strategies in January, once they have been assessed. Of course, we are providing significant financial support, amounting to £3.8 million over three years, to local health boards and their partner local authorities to implement these important strategies for carers.

Jane Hutt: Diolch i’r Aelod am y cwestiwn hwnnw. Mae’r Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol yn ymdrin â’r mater hwn. Bydd yn cyhoeddi datganiad ysgrifenedig ym mis Ionawr ar y strategaethau ar gyfer darparu gwybodaeth i ofalwyr ac ymgynghori â hwy, ar ôl eu hasesu. Wrth gwrs, rydym yn darparu cymorth ariannol sylweddol, sef cyfanswm o £3.8 miliwn dros dair blynedd, i fyrddau iechyd lleol a’r awdurdodau lleol sy’n bartneriaid iddynt er mwyn gweithredu’r strategaethau pwysig hyn ar gyfer gofalwyr.

 

Andrew R.T. Davies: Minister, I had thought that it was the Presiding Officer who determined urgent questions, not Ministers. You suggested that Ministers did so; perhaps there is a discrepancy there. I request two statements, with one on IVF services. I questioned the Minister for Health and Social Services during the summer recess on the provision of IVF services here in south Wales and the Minister indicated that they were under severe pressure, especially in the context of staffing levels and that capacity was being purchased from Bristol to allow patients to progress through their treatment paths. I wonder whether we could have a statement from the Minister for Health and Social services to update Members as to whether these capacity issues have been addressed. This is a very sensitive and emotive subject that requires urgent action on behalf of the Government and, in particular, the health boards that are charged with providing those facilities.

Andrew R.T. Davies: Weinidog, roeddwn wedi meddwl mai’r Llywydd a oedd yn penderfynu ar gwestiynau brys, ac nid Gweinidogion. Awgrymwyd gennych bod y Gweinidogion yn gwneud hynny; efallai fod yma anghysondeb. Gofynnaf am ddau ddatganiad, gan gynnwys un ar wasanaethau IVF. Holais y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol yn ystod toriad yr haf ynglŷn â darpariaeth gwasanaethau IVF yma yn ne Cymru. Dywedodd y Gweinidog eu bod dan bwysau difrifol, yn enwedig yng nghyd-destun lefelau staffio, a bod capasiti yn cael ei brynu o Fryste i alluogi cleifion i symud ymlaen drwy eu llwybrau triniaeth. Tybed a allem gael datganiad gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol i roi gwybod i’r Aelodau a yw’r materion hyn wedi derbyn sylw. Mae hwn yn bwnc sensitif iawn sy’n cynhyrfu emosiynau cryf ac sy’n gofyn am gamau brys gan y Llywodraeth ac, yn benodol, y byrddau iechyd sy’n gyfrifol am ddarparu’r cyfleusterau hynny.

 

Secondly, could we have a statement from the Minister in response to Sir Howard Davies’s review into aviation policy in the south-east of England, which has highlighted that Cardiff Airport would be one of the considerations with regard to alleviating overcrowding in the south-east of England? It is suggested that Cardiff Airport could play a role as Heathrow terminal 6. Those, I think, are the words that Sir Howard Davies used. I would be very grateful if the Minister could bring forward a statement on how the Government would look to work with the commission to produce the best possible case so as to ensure that Cardiff Airport’s bid is taken seriously, and that the advantages that Cardiff Airport can offer the Government in Westminster are taken forward.

Yn ail, a allwn gael datganiad gan y Gweinidog mewn ymateb i adolygiad Syr Howard Davies i’r polisi ar y diwydiant hedfan yn ne-ddwyrain Lloegr, sydd wedi tynnu sylw at y ffaith y byddai Maes Awyr Caerdydd yn cael ei ystyried fel opsiwn ar gyfer lleddfu’r pwysau ar feysydd awyr yn ne-ddwyrain Lloegr? Awgrymir y gallai Maes Awyr Caerdydd weithredu fel terfynell 6 i Heathrow. Dyna, rwyf yn meddwl, oedd y geiriau a ddefnyddiodd Syr Howard Davies. Byddwn yn ddiolchgar iawn pe gallai’r Gweinidog gyflwyno datganiad ar sut y mae’r Llywodraeth yn bwriadu gweithio gyda’r comisiwn i baratoi’r achos gorau posibl er mwyn sicrhau y rhoddir ystyriaeth ddifrifol i gais Maes Awyr Caerdydd, ac y cyflwynir y manteision y gall Maes Awyr Caerdydd eu cynnig i’r Llywodraeth yn San Steffan.

 

Jane Hutt: I thank Andrew R.T. Davies for those two questions. Of course, IVF services are being made available as appropriate, and I am sure that the Minister will provide updates as things move forward in terms of the provision. The important point is that provision is available to those people who need it. It is obviously a very sensitive issue and those services are vital. We have clear criteria for acceptance. As a Welsh Government, we will also be giving evidence to Sir Howard Davies’s commission on aviation policy, which is very important and which is key in terms of future prospects for Wales.

Jane Hutt: Diolch i Andrew R.T. Davies am y ddau gwestiwn hynny. Wrth gwrs, mae gwasanaethau IVF yn cael eu darparu fel y bo’n briodol, ac rwyf yn siŵr y bydd y Gweinidog yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf wrth i bethau symud ymlaen o ran y ddarpariaeth. Y pwynt pwysig yw bod darpariaeth ar gael i’r bobl hynny sydd ei angen. Mae’n amlwg yn fater sensitif iawn, ac mae’r gwasanaethau hynny yn hanfodol. Mae gennym feini prawf clir ar gyfer derbyn y gwasanaeth. Fel Llywodraeth Cymru, byddwn hefyd yn rhoi tystiolaeth i gomisiwn Syr Howard Davies ar y polisi ar y diwydiant hedfan, sy’n bwysig iawn ac sy’n allweddol o ran y rhagolygon i Gymru.

 

Lindsay Whittle: Minister, last week, we learned of the news that 2,400 laptops were sitting in Torfaen County Borough Council, unused and out of warranty. That was because of a £9.8 million grant that was approved in order to buy those laptops by this Welsh Government—I assume that it was the education department—despite the fact that it was clear that there were not enough local authorities on board in south-east Wales to purchase all of them. Will you make time so that the Minister for Education and Skills can come to the Chamber to make a statement on this issue in order to tell us why such a large grant was approved and what went wrong?

Lindsay Whittle: Weinidog, yr wythnos ddiwethaf, clywsom y newyddion bod 2,400 gliniadur yn eistedd yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen, heb eu defnyddio a’r gwarantiad wedi dod i ben. Y rheswm am hynny oedd bod Llywodraeth Cymru wedi cymeradwyo grant o £9.8 miliwn er mwyn prynu’r gliniaduron—tybiaf mai’r adran addysg a oedd yn gyfrifol—er ei bod yn amlwg nad oedd digon o awdurdodau lleol wedi ymrwymo yn ne-ddwyrain Cymru i brynu pob un ohonynt. A wnewch chi wneud amser fel y gall y Gweinidog Addysg a Sgiliau ddod i’r Siambr i wneud datganiad ar y mater hwn er mwyn dweud wrthym pam y cymeradwywyd grant mor fawr a beth aeth o’i le?

 

Jane Hutt: I saw Lindsay Whittle’s appearance on television screens last week, during recess. The important thing, as far as I could understand from that television interview, is that we have a way forward to ensure that children and young people benefit from those laptops. That is what will be delivered as a result of the fact that the Welsh Government is working closely with Torfaen County Borough Council, as well as Monmouthshire County Council, to ensure that those public funds are being used appropriately.

Jane Hutt: Gwelais ymddangosiad Lindsay Whittle ar sgriniau teledu yr wythnos diwethaf, yn ystod y toriad. Y peth pwysig, cyn belled ag y gallwn ddeall o’r cyfweliad teledu, yw bod gennym ffordd ymlaen i sicrhau bod plant a phobl ifanc yn elwa oddi wrth y gliniaduron hynny. Dyna beth fydd yn cael ei gyflawni yn sgil y ffaith bod Llywodraeth Cymru yn gweithio’n agos gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen, yn ogystal â Chyngor Sir Fynwy, i sicrhau bod y cronfeydd cyhoeddus hynny’n cael eu defnyddio’n briodol.

 

Mark Isherwood: I wish to call for two statements. First, could we have a statement on mental health first-aiders in Wales? I understand that this is the week when Mind Cymru will be celebrating the achievements of 10,000 trained mental health first-aiders in Wales. With some Welsh Government support, this includes several businesses, notably Airbus in Flintshire, which has 60 mental health first-aiders, and plans to have 250. A statement on this achievement, and the Welsh Government’s intentions in this respect, would be welcome.

Mark Isherwood: Hoffwn alw am ddau ddatganiad. Yn gyntaf, a allem gael datganiad ar swyddogion cymorth cyntaf iechyd meddwl yng Nghymru? Rwyf yn deall y bydd Mind Cymru, yr wythnos hon, yn dathlu llwyddiannau 10,000 o bobl a hyfforddwyd yn swyddogion  cymorth cyntaf iechyd meddwl yng Nghymru. Gyda pheth cefnogaeth gan Lywodraeth Cymru, mae gan nifer o fusnesau—mae Airbus yn Sir y Fflint yn enghraifft nodedig—60 o swyddogion cymorth cyntaf iechyd meddwl, a chynlluniau i gael 250. Byddwn yn croesawu datganiad ar y llwyddiant hwn, a bwriadau Llywodraeth Cymru yn hyn o beth.

 

Secondly, I wish to call for a statement on Welsh waterways, which are unique in Europe and are a key heritage asset. They are one of the most accessible and well-used facilities for recreation and tourism, generating £34 million of visitor spend and over 800 full-time equivalent jobs in rural businesses. A statement promoting the importance of Welsh icons such as the Pontcysyllte aqueduct and the Montgomery canal, and looking at how Scotland, by adopting the 'hydro nation’ label, has used its waterways to drive economic and social regeneration, would be merited.

Yn ail, hoffwn alw am ddatganiad ar ddyfrffyrdd Cymru, sy’n unigryw yn Ewrop ac yn ased treftadaeth allweddol. Maent yn un o’r cyfleusterau mwyaf hygyrch a phoblogaidd ar gyfer hamdden a thwristiaeth, gan gynhyrchu £34 miliwn o wariant gan ymwelwyr a thros 800 o swyddi cyfwerth ag amser llawn mewn busnesau gwledig. Byddai hyn yn teilyngu datganiad yn hyrwyddo pwysigrwydd eiconau Cymreig megis traphont ddŵr Pontcysyllte a chamlas Maldwyn, ac yn edrych ar sut y mae’r Alban, drwy fabwysiadu label y 'genedl hydro’, wedi defnyddio ei dyfrffyrdd i sbarduno adfywiad economaidd a chymdeithasol.

 

Jane Hutt: I thank the Member for North Wales for those questions. The Minister for Health and Social Services welcomed the good progress regarding mental health first-aiders, and made a statement on the delivery and their achievements. That has been well recognised, as the Minister for health has done.

Jane Hutt: Diolch i’r Aelod dros Ogledd Cymru am y cwestiynau hynny. Croesawodd y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol y camau da a gymerwyd o ran swyddogion cymorth cyntaf iechyd meddwl, a gwnaeth ddatganiad ar y ddarpariaeth a’u llwyddiannau. Mae’r datblygiad wedi cael llawer o gydnabyddiaeth, gan y Gweinidog Iechyd ymhlith eraill.

 

There are opportunities to promote Wales in terms of tourism, particularly at those special sites of interest that the Member for North Wales mentions. I am sure that the Minister for Housing, Regeneration and Heritage will be taking note of that advice from Mark Isherwood.

Ceir cyfleoedd i hyrwyddo twristiaeth yng Nghymru, yn enwedig yn y safleoedd hynny o ddiddordeb arbennig y soniodd yr Aelod dros Ogledd Cymru amdanynt. Rwyf yn siŵr y bydd y Gweinidog Tai, Adfywio a Threftadaeth yn cymryd sylw o’r cyngor hwnnw gan Mark Isherwood.

 

Mohammad Asghar: Last week, I had a pre-arranged meeting with my MP in the House of Commons at 2.15 p.m. I went there just before 2 p.m., and, to my surprise, at Portcullis House, there were more than 50 young children, Scouts and members of the public waiting in front of me. There is only one revolving door there, and security is right in front of it. People entered the building one by one, which meant that it took me 20 minutes to get in and my meeting was delayed. The MP was waiting for me inside. Minister, will you speak to your counterparts in Ireland, Scotland and England so that, as elected Members—[Interruption.] Not you, Lord. [Laughter.] Will you speak to your counterparts so that we can use our entry passes to gain entrance quicker, rather than waiting 20 to 30 minutes outside?

Mohammad Asghar: Yr wythnos ddiwethaf, cefais gyfarfod a drefnwyd ymlaen llaw gyda fy AS yn Nhŷ’r Cyffredin am 2.15 pm. Cyrhaeddais yno ychydig cyn 2 pm, ac, er syndod imi, yn Portcullis House, roedd mwy na 50 o blant ifanc, Sgowtiaid ac aelodau o’r cyhoedd yn aros o’m blaen. Dim ond un drws troi sydd yno, ac mae’r staff diogelwch yn union o’i flaen. Roedd pobl yn mynd i mewn i’r adeilad fesul un, gan olygu ei bod wedi cymryd 20 munud i mi fynd i mewn ac roedd fy nghyfarfod yn hwyr. Roedd yr AS yn aros amdanaf y tu mewn. Weinidog, a wnewch chi siarad â’ch cymheiriaid yn Iwerddon, yr Alban a Lloegr fel eu bod, fel Aelodau etholedig—[Ymyriad.] Nid y chi, Arglwydd. [Chwerthin.] A wnewch siarad â’ch cymheiriaid fel y gallwn ddefnyddio ein pasys i allu mynd i mewn yn gyflymach, yn hytrach nag aros 20 i 30 munud y tu allan?

 

Jane Hutt: I am the leader of this House; therefore, I do not feel that I have an appropriate responsibility for that matter.

Jane Hutt: Arweinydd y Tŷ hwn wyf i, felly nid wyf yn teimlo bod gennyf gyfrifoldeb priodol ar gyfer y mater hwnnw.

 

The Presiding Officer: Order. I am sure that Mohammad Asghar did not refer to the opposition as 'this lot’; I must have misheard. [Laughter.] I call on Darren Millar.

Y Llywydd: Trefn. Rwyf yn siŵr na wnaeth Mohammad Asghar gyfeirio at y gwrthbleidiau fel 'y criw hyn’; rhaid fy mod wedi camglywed. [Chwerthin.] Galwaf ar Darren Millar.

 

Darren Millar: Could we have a statement from the Minister for Health and Social Services on the treatment available in Wales for hepatitis C patients? I am concerned to have received representations from the Haemophilia Society in the United Kingdom, which says that in spite of a decision by the National Institute for Health and Clinical Excellence earlier this year, protein inhibitor treatment is still not available throughout Wales; it is available only to patients living in the Cardiff and Vale LHB area. This is extremely concerning for people with hepatitis C and haemophiliacs in particular. I wonder whether we could have a statement from the Minister on that.

Darren Millar: A allem gael datganiad gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ar y driniaeth sydd ar gael yng Nghymru ar gyfer cleifion â hepatitis C? Rwyf yn pryderu fy mod wedi derbyn sylwadau gan y Gymdeithas Hemoffilia yn y Deyrnas Unedig, sy’n dweud nad yw triniaeth atalydd protein ar gael o hyd ledled Cymru, er gwaethaf penderfyniad gan y Sefydliad Cenedlaethol dros Iechyd a Rhagoriaeth Glinigol yn gynharach eleni; mae ar gael i gleifion sy’n byw yn ardal BILl Caerdydd a’r Fro yn unig. Mae hyn yn destun pryder mawr i bobl sydd â hepatitis C a phobl sydd â hemoffilia yn arbennig. Tybed a allem gael datganiad gan y Gweinidog am hynny?

 

Secondly, I wonder whether the Minister for Health and Social Services might also be able to make a statement on health service finances. As you know, we are halfway through the financial year, and it is important to reflect on the current financial position. According to Betsi Cadwaladr LHB, it is still facing a £19 million black hole in its finances before the end of this financial year that it does not expect to be able to meet. It is now becoming urgent that the Minister clarifies the Government’s position on this and how she intends to address this black hole before the end of the financial year.

Yn ail, tybed a allai’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wneud datganiad hefyd ar gyllid y gwasanaeth iechyd. Fel y gwyddoch, rydym hanner ffordd drwy’r flwyddyn ariannol, ac mae’n bwysig myfyrio ar y sefyllfa ariannol bresennol. Yn ôl Bwrdd Iechyd Lleol Betsi Cadwaladr, mae’n dal i wynebu diffyg o £19 miliwn yn ei gyllid cyn diwedd y flwyddyn ariannol hon nad yw’n disgwyl gallu cwrdd ag ef. Mae bellach yn dod yn fater o frys i’r Gweinidog egluro safbwynt y Llywodraeth ynglŷn â hyn a sut y mae’n bwriadu mynd i’r afael â’r diffyg hwn cyn diwedd y flwyddyn ariannol.

 

Jane Hutt: I advise the health spokesperson for the Welsh Conservatives to raise with the Minister for health directly any concerns that have been brought to his attention on the availability of treatment, and he will get a response.

Jane Hutt: Rwyf yn cynghori’r llefarydd iechyd ar gyfer y Ceidwadwyr Cymreig i godi’n uniongyrchol gyda’r Gweinidog Iechyd unrhyw bryderon sydd wedi cael eu dwyn ​​i’w sylw ynglŷn â thriniaeth ac i ba raddau y mae ar gael, a bydd yn cael ymateb.

 

On the issue of the in-year position, the Minister for health has already made it clear that—and I have also responded to these questions in Finance Committee—there is a mid-year review and an appropriate response to that will be forthcoming.

O ran y sefyllfa ariannol hanner ffordd trwy’r flwyddyn, mae’r Gweinidog Iechyd eisoes wedi gwneud yn glir—ac rwyf innau hefyd wedi ymateb i’r cwestiynau hyn yn y Pwyllgor Cyllid—y cynhelir adolygiad canol y flwyddyn ac y rhoddir ymateb priodol i hwnnw yn y man.

Datganiad: Ad-Drefnu Addysg Uwch
Statement: Higher Education Reconfiguration

The Record

The Minister for Education and Skills (Leighton Andrews): On 23 October, I made a statement on the statutory consultation on the possible dissolutions of the University of Wales, Newport higher education corporation and Cardiff Metropolitan University higher education corporation. I set out the likely next steps and sought to clarify certain misconceptions about the consultation process, following a series of misleading statements reported in the media recently. As I said at the time, I had not yet made any decision on the options then under consideration for south-east Wales.

Y Gweinidog Addysg a Sgiliau (Leighton Andrews): Ar 23 Hydref, gwneuthum ddatganiad ar yr ymgynghoriad statudol ar y posibilrwydd o ddiddymu corfforaeth addysg uwch Prifysgol Cymru, Casnewydd a chorfforaeth addysg uwch Prifysgol Fetropolitan Caerdydd. Nodais y camau tebygol nesaf a cheisiais egluro rhai camsyniadau penodol am y broses ymgynghori, yn dilyn cyfres o ddatganiadau camarweiniol yn y cyfryngau yn ddiweddar. Fel y dywedais ar y pryd, nid wyf wedi gwneud unrhyw benderfyniad eto ynglŷn â’r dewisiadau a oedd yn cael eu hystyried ar y pryd ar gyfer de-ddwyrain Cymru.

 

Interested parties have had several chances to comment and raise issues in relation to proposals set out originally in the Higher Education Funding Council for Wales’s report on 'The Future Structure of Universities in Wales’. Similarly, all key stakeholders have been consulted about my proposals for taking forward HEFCW’s recommendations. As I informed Members, in relation to south-east Wales, those consultations have included discussions with representatives of each of the three institutions affected by the proposals.

Mae partïon sydd â diddordeb wedi cael nifer o gyfleoedd i roi sylwadau a chodi materion ynglŷn â chynigion a nodwyd yn wreiddiol yn adroddiad Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru ar strwythur prifysgolion yng Nghymru yn y dyfodol. Yn yr un modd, ymgynghorwyd â’r holl randdeiliaid allweddol ynghylch fy nghynigion ar gyfer bwrw ymlaen ag argymhellion CCAUC. Fel y dywedais wrth yr Aelodau, mewn cysylltiad â de-ddwyrain Cymru, mae’r ymgynghoriadau hynny wedi cynnwys trafodaethau gyda chynrychiolwyr o bob un o’r tri sefydliad yr effeithir arnynt gan y cynigion.

 

I subsequently met the chairs of the University of Glamorgan and the University of Wales, Newport on 25 October. They took the opportunity to outline the progress that they have made to date in relation to their own proposals for merger. They have now written to me formally confirming their desire to merge and have stressed the urgency with which the two institutions are seeking to join together in the interests of both their staff and learners.

Yn dilyn hyn cefais gyfarfod â chadeiryddion Prifysgol Morgannwg a Phrifysgol Cymru, Casnewydd ar 25 Hydref. Manteisiwyd ganddynt ar y cyfle i amlinellu’r hyn y maent wedi ei gyflawni hyd yn hyn o ran eu cynigion eu hunain ar gyfer uno. Maent bellach wedi ysgrifennu ataf yn ffurfiol yn cadarnhau eu dymuniad i uno ac wedi pwysleisio bod y ddau sefydliad yn ceisio ymuno gyda’i gilydd ar frys er lles eu staff a’u dysgwyr.

 

I have received assurance from the University of Wales, Newport and the University of Glamorgan that, in respect of their proposed integration, the two institutions have: agreed a common shared vision for the new university; signed a heads-of-terms agreement; established a robust programme management framework; completed all appropriate due-diligence checks; and undertaken discussions with trade unions and student union representatives. I am also assured that business planning is well advanced and that they expect to be able to present a full business case for the proposed merger between their institutions next month.

Rwyf wedi derbyn sicrwydd gan Brifysgol Cymru, Casnewydd a Phrifysgol Morgannwg, o ran yr integreiddio arfaethedig, bod y ddau sefydliad wedi: cytuno ar weledigaeth gyffredin a rennir ar gyfer y brifysgol newydd; llofnodi cytundeb ar gyfer y prif delerau; sefydlu fframwaith cadarn ar gyfer rheoli rhaglenni; cwblhau pob prawf priodol i sicrhau diwydrwydd dyladwy; a chynnal trafodaethau gyda chynrychiolwyr undebau llafur ac undeb y myfyrwyr. Cefais fy sicrhau hefyd bod y gwaith cynllunio busnes yn mynd rhagddo’n dda a’u bod yn disgwyl gallu cyflwyno achos busnes llawn y mis nesaf ar gyfer yr uno arfaethedig rhwng eu sefydliadau.

 

The chairs of Newport and Glamorgan have made clear their preference to establish the new university now by way of the voluntary dissolution of the University of Wales, Newport higher education corporation and the transfer of its assets and liabilities to the University of Glamorgan higher education corporation. Both institutions wish to merge with effect from April next year. This is excellent progress.

Mae cadeiryddion Casnewydd a Morgannwg wedi datgan yn glir eu dewis i sefydlu prifysgol newydd yn awr drwy ddiddymu corfforaeth addysg uwch Prifysgol Cymru, Casnewydd yn wirfoddol a throsglwyddo ei asedau a’i rwymedigaethau i gorfforaeth addysg uwch Prifysgol Morgannwg. Mae’r ddau sefydliad yn dymuno uno o fis Ebrill y flwyddyn nesaf. Mae hyn yn gam rhagorol ymlaen.

 

In the light of these developments, I have decided to cancel with immediate effect the consultation that I commenced on the 6 August on two options, which involved the dissolution of the University of Wales, Newport and Cardiff Metropolitan University or the dissolution of the University of Wales, Newport alone. I will now await receipt of the business case being prepared by the University of Wales, Newport and the University of Glamorgan. I have made no decision at this stage and will carefully consider their case when I receive it.

Yng ngoleuni’r datblygiadau hyn, rwyf wedi penderfynu canslo ar unwaith yr ymgynghoriad a gychwynais ar 6 Awst ar ddau opsiwn, sef diddymu Prifysgol Cymru, Casnewydd a Phrifysgol Fetropolitan Caerdydd neu ddiddymu Prifysgol Cymru, Casnewydd yn unig. Byddaf yn awr yn aros i dderbyn yr achos busnes sy’n cael ei baratoi gan Brifysgol Cymru, Casnewydd a Phrifysgol Morgannwg. Nid wyf wedi gwneud penderfyniad ar hyn o bryd a byddaf yn ystyried eu hachos yn ofalus ar ôl ei dderbyn.

 

2.45 p.m.

Following consideration of the business case, should I be minded to dissolve the University of Wales, Newport Higher Education Corporation, as proposed by Newport and Glamorgan, the Government would work with the two institutions to ensure a smooth transition, including consideration of any need for additional financial support.

Ar ôl ystyried yr achos busnes, pe byddwn o blaid diddymu Corfforaeth Addysg Uwch Prifysgol Cymru, Casnewydd, fel a gynigiwyd gan Gasnewydd a Morgannwg, byddai’r Llywodraeth yn gweithio gyda’r ddau sefydliad er mwyn sicrhau cyfnod pontio llyfn, gan gynnwys ystyried unrhyw angen am gymorth ariannol ychwanegol.

 

The policy of the Government remains that we wish to see a single post-1992 university in south-east Wales. As recently as 2003, UWIC, as it then was, consulted on its own proposal to merge with the University of Glamorgan on the basis that

Polisi’r Llywodraeth o hyd yw ein bod yn dymuno gweld un brifysgol ôl-1992 yn ne-ddwyrain Cymru. Mor ddiweddar â 2003, ymgynghorodd UWIC, fel yr oedd bryd hynny, ar ei gynnig ei hun i uno â Phrifysgol Morgannwg ar y sail bod

 

'Wales lacks, and needs, a university of the size, power and reputation of the leading new universities in England.’

ar Gymru angen, ac nad oes ganddi, brifysgol o faint, grym ac enw da’r prifysgolion blaenllaw newydd yn Lloegr.

 

I could not agree more. It is for that reason that I do not intend to hamper the excellent progress being made by Glamorgan and Newport.

Rwyf yn cytuno’n llwyr. Dyna’r rheswm pam nad wyf yn bwriadu rhwystro’r camau rhagorol y mae Morgannwg a Chasnewydd yn eu cymryd.

 

Angela Burns: Thank you, Minister, for your statement today. I do not know whether to congratulate you for finally standing in the way of a juggernaut that has been running out of control and stopping the debacle that we have been watching, or to continue to castigate you for allowing all of this to happen. To be frank, since HEFCW sexed up the report in May 2011, at the request of your officials, this process has been an evolving disgrace.

Angela Burns: Diolch ichi, Weinidog, am eich datganiad heddiw. Nid wyf yn gwybod a ddylid eich llongyfarch chi am sefyll o’r diwedd yn ffordd y bwystfil diatal y collwyd pob rheolaeth arno, ac am atal y llanastr yr ydym wedi bod yn ei wylio; neu barhau i’ch ceryddu am ganiatáu i hyn i gyd ddigwydd. I fod yn onest, ers i CCAUC orliwio’r adroddiad ym mis Mai 2011, ar gais eich swyddogion, mae’r broses hon wedi bod yn warth sy’n esblygu.

 

The Welsh Conservatives—and our colleagues around the Chamber—have always supported voluntary mergers, and we have always been prepared to help support organisations that may not want to go the whole hog and merge, but would be prepared to collaborate. So, for us, this is excellent news. I am extremely pleased that Glamorgan and Newport have gone as far as they have. I am delighted to hear that they are on target for coming together in April. However, I have a question about this. Minister, when you looked at how far they had gone and at how much they had put together, did you cancel the consultation because a judicial review, or any kind of legal challenge, by Cardiff Metropolitan University could have derailed that whole process? If this is your reason, I completely support it.

Mae’r Ceidwadwyr Cymreig—a’n cydweithwyr o amgylch y Siambr—bob amser wedi bod o blaid uno gwirfoddol, ac rydym bob amser wedi bod yn barod i helpu i gefnogi sefydliadau nad ydynt o bosibl yn dymuno mynd yr holl ffordd ac uno â’i gilydd, ond a fyddai’n barod i gydweithio. Felly, i ni, mae hyn yn newyddion gwych. Rwy’n hynod o falch bod Morgannwg a Chasnewydd wedi mynd mor bell ag y maent. Rwyf wrth fy modd o glywed bod y broses yn mynd rhagddi er mwyn iddynt ddod at ei gilydd ym mis Ebrill. Fodd bynnag, mae gennyf gwestiwn. Weinidog, wrth edrych ar ba mor bell yr oeddent wedi mynd ac ar faint yr oeddent wedi ei roi at ei gilydd, a wnaethoch chi ganslo’r ymgynghoriad oherwydd y gallai adolygiad barnwrol, neu unrhyw fath o her gyfreithiol, gan Brifysgol Fetropolitan Caerdydd fod wedi taflu’r broses gyfan oddi ar ei hechel? Os mai dyma eich rheswm, rwyf yn ei gefnogi’n llwyr.

 

Will there be an open and transparent process for appointing the new board for the new organisation? Will there be open advertisements for all of the senior posts? Are they still up for discussion or is it much further down the line than we might think?

A fydd y broses o benodi i’r bwrdd newydd ar gyfer y sefydliad newydd yn un agored a thryloyw? A gyhoeddir hysbysebion agored ar gyfer pob un o’r swyddi uwch? A ydynt yn dal yn destun trafod neu a yw pethau wedi symud lawer pellach yn eu blaenau nag y byddem yn ei feddwl?

 

You went on to say that you were going to await the business case being prepared by the University of Wales, Newport and the University of Glamorgan. As we are on the topic of business cases, are we able, at any point, to see the Government’s business case for the original proposal for the merger? You then discussed how Wales lacks and needs a university of the size, power and reputation of the leading new universities in England. In your next step forward, could you consider looking at how this whole process has worked? We have Cardiff Metropolitan University saying that it was unable, in some instances, to talk to the other two universities because there were resolutions, in the public domain, passed by Glamorgan, for example, precluding discussions unless a merger date had already been agreed. That is a bit like asking the bride to go the whole hog before you have even got her down the aisle.

Aethoch ymlaen i ddweud eich bod yn mynd i aros am yr achos busnes sy’n cael ei baratoi gan Brifysgol Cymru, Casnewydd a Phrifysgol Morgannwg. Gan ein bod yn trafod achosion busnes, a allwn, ar unrhyw adeg, weld achos busnes y Llywodraeth ar gyfer y cynnig gwreiddiol ar gyfer yr uno? Yna aethoch ymlaen i drafod sut y mae ar Gymru angen, ac nad oes ganddi, brifysgol o faint, grym ac enw da’r prifysgolion blaenllaw newydd yn Lloegr. Yn eich cam nesaf ymlaen, a wnewch ystyried edrych ar sut y mae’r broses gyfan wedi gweithio? Mae Prifysgol Fetropolitan Caerdydd yn dweud nad oedd yn gallu siarad â’r ddwy brifysgol arall, mewn rhai achosion, oherwydd y pasiwyd penderfyniadau, yn gyhoeddus, gan Forgannwg, er enghraifft, yn gwahardd trafodaethau oni bai y cytunwyd eisoes ar ddyddiad uno. Mae hynny braidd fel gofyn i briodferch fynd yr holl ffordd cyn i chi ei cherdded at yr allor hyd yn oed.

 

Would you also be able to look at how the consultation was run? If you looked at how the consultation for the natural resources body was run, compared with this consultation, you would see that they were very different.

A fyddech hefyd yn gallu edrych ar sut y cynhaliwyd yr ymgynghoriad? Pe baech yn edrych ar sut y cynhaliwyd yr ymgynghoriad ar gyfer y corff adnoddau naturiol, o’i gymharu â’r ymgynghoriad hwn, byddech yn gweld eu bod yn wahanol iawn.

 

Finally, Minister, diplomacy must always win. You have two universities merged, and you have one university for which you have a policy objective that you would like to meet. What steps will you be able to take to build bridges with Cardiff Metropolitan University and, more importantly, to get Cardiff Metropolitan University, the University of Glamorgan and the University of Wales, Newport to talk to each other to ensure that collaboration does reign, and to look at how they may challenge themselves in their future direction, in order to provide a really secure and strong offering for students here in Wales?

Yn olaf, Weinidog, mae’n rhaid i ddiplomyddiaeth gario’r dydd bob amser. Mae gennych ddwy brifysgol sy’n uno, ac un brifysgol y mae gennych amcan polisi y byddech yn hoffi ei gyflawni ar ei chyfer. Pa gamau y byddwch yn gallu eu cymryd i gymodi â Phrifysgol Fetropolitan Caerdydd ac, yn bwysicach, i gael Prifysgol Fetropolitan Caerdydd, Prifysgol Morgannwg a Phrifysgol Cymru, Casnewydd i siarad â’i gilydd er mwyn sicrhau eu bod yn cydweithio, ac i edrych sut y gallant eu herio eu hunain o ran eu cyfeiriad yn y dyfodol, er mwyn sicrhau darpariaeth wirioneddol ddiogel a chryf ar gyfer myfyrwyr yma yng Nghymru?

 

Leighton Andrews: I am glad that the opposition spokesperson has welcomed the merger by Glamorgan and Newport. At least we can agree on that today. We have taken a decision today in relation to the cancellation of the previous consultation on the proposed dissolutions because we have had a request from the chairs of the University of Glamorgan and the University of Wales, Newport, to cancel it and to allow them to make progress on their voluntary merger. They were concerned about the timescales that would result from the pause in the previous consultation that I announced. I want to see them make good progress. Of course, we will look at the business plan when it comes to us, and we will make a final decision on the basis of that plan.

Leighton Andrews: Rwyf yn falch bod llefarydd yr wrthblaid wedi croesawu’r ffaith bod Morgannwg a Chasnewydd yn uno. O leiaf gallwn gytuno ar hynny heddiw. Rydym wedi gwneud penderfyniad heddiw ynglŷn â chanslo’r ymgynghoriad blaenorol ar y cynigion diddymu oherwydd i ni gael cais gan gadeiryddion Prifysgol Morgannwg a Phrifysgol Cymru, Casnewydd, i’w ganslo ac i’w galluogi i symud ymlaen â’r broses o uno’n wirfoddol. Roeddent yn pryderu ynghylch yr amserlenni yn sgil yr oedi a fyddai’n deillio o’r ymgynghoriad blaenorol a gyhoeddais. Rwyf am eu gweld yn symud yn eu blaenau’n dda. Wrth gwrs, byddwn yn edrych ar y cynllun busnes ar ôl ei dderbyn, a byddwn yn gwneud penderfyniad terfynol ar y sail y cynllun hwnnw.

 

Clearly, this is a voluntary merger, so matters to do with the process of appointments to the board and to senior management positions are for the boards of the merging institutions. They are not matters for me. I therefore suggest that the Member directs her questions to the institutions in that respect. In respect of the former business case that we were developing for a proposed three-way merger, we published a strategic outline case, and we were developing the five-case model laid down by the Treasury for the development of business cases. We were developing that entirely in line with the process that has been set down.

Yn amlwg, mae hon yn broses uno’n wirfoddol, felly materion i fyrddau’r sefydliadau sy’n uno yw rhai megis penodi i’r bwrdd, ac i swyddi rheoli uwch. Nid ydynt yn faterion i mi. Awgrymaf felly, y dylai’r Aelod yn cyfeirio ei chwestiynau i’r sefydliadau yn hynny o beth. O ran yr achos busnes yr oeddem yn ei ddatblygu ar gyfer y cynnig o uno’r tri sefydliad, cyhoeddwyd achos strategol amlinellol, ac roeddem yn datblygu’r model pum achos a bennwyd gan y Trysorlys ar gyfer datblygu achosion busnes. Roeddem yn dilyn yn union y broses sydd wedi ei phennu wrth ei ddatblygu.

 

The Member repeated today an allegation that Cardiff Metropolitan University had been unable to speak to other universities in south-east Wales. I suggest that she widens her own discourse and has conversations with the senior management and governors of the University of Glamorgan and the University of Wales, Newport, to get their perspective on that assertion. In respect of our policy objective, I made it very clear in our statement that our policy remains that we wish to see a single post-1992 higher education institution in south-east Wales.

Ailadroddodd yr Aelod heddiw honiad nad oedd Prifysgol Fetropolitan Caerdydd wedi gallu siarad â phrifysgolion eraill yn ne-ddwyrain Cymru. Rwyf yn awgrymu ei bod yn ehangu ei thrafodaeth hun ac yn sgwrsio ag uwch reolwyr a llywodraethwyr Prifysgol Morgannwg a Phrifysgol Cymru, Casnewydd, i gael eu safbwynt hwy ar yr haeriad hwnnw. O ran ein hamcan polisi, nodais yn glir iawn yn ein datganiad mai ein polisi ni o hyd yw ein bod yn dymuno gweld un sefydliad addysg uwch ôl-1992 yn ne-ddwyrain Cymru.

 

Mick Antoniw: Minister, I extend my congratulations to the University of Glamorgan and the University of Wales, Newport, for what I think is a very positive step that they have taken. I also express sadness that Cardiff Metropolitan University is not on board, as there is a tremendous lost opportunity for it. Last week, I had to ask you a question regarding my concerns about the deprecating remarks that were emerging from Cardiff Metropolitan University with regard to other academic institutions. Today, you may have seen a report in the Western Mail on further concerns that I have regarding comments that are being made, and the presentation of Cardiff Metropolitan University, with regard to its relationships with other universities. I am concerned to such an extent that I have reported the matter to the Advertising Standards Authority. Do you agree with those comments, Minister?

Mick Antoniw: Weinidog, estynnaf fy llongyfarchiadau i Brifysgol Morgannwg a Phrifysgol Cymru, Casnewydd, am gymryd yr hyn yr wyf yn credu sy’n gam cadarnhaol iawn. Rwyf hefyd yn mynegi tristwch nad yw Prifysgol Fetropolitan Caerdydd yn rhan o’r trafodaethau, gan ei bod yn colli cyfle gwych. Yr wythnos diwethaf, bu raid i mi ofyn cwestiwn i chi am fy mhryderon ynghylch sylwadau beirniadol a oedd yn dod i’r amlwg o Brifysgol Fetropolitan Caerdydd ynglŷn â sefydliadau academaidd eraill. Heddiw, efallai eich bod wedi gweld adroddiad yn y Western Mail ar bryderon ychwanegol sydd gennyf ynglŷn â sylwadau a wneir, ac ynglŷn â chyflwyniad Prifysgol Fetropolitan Caerdydd, o ran ei pherthynas â phrifysgolion eraill. Rwyf yn pryderu i’r fath raddau fy mod wedi hysbysu’r Awdurdod Safonau Hysbysebu am y mater. A ydych chi’n cytuno â’r sylwadau hynny, Weinidog?

 

Leighton Andrews: I thank the Member for Pontypridd for his support for the merger between the University of Glamorgan and the University of Wales, Newport. I know that this is of great interest to his own constituents, with the University of Glamorgan headquartered in his constituency. In respect of any comments about advertising by Cardiff Metropolitan University and their appropriateness, that is a matter for the Advertising Standards Authority and not for me. I would say to him, however, that I have myself been in receipt of material that has caused me to question the standard of governance and management at Cardiff Metropolitan University, and I have asked the Higher Education Funding Council for Wales to look at those issues.

Leighton Andrews: Diolch i’r Aelod dros Bontypridd am ei gefnogaeth i’r uno rhwng Prifysgol Morgannwg a Phrifysgol Cymru, Casnewydd. Gwn fod hyn o ddiddordeb mawr i’w etholwyr ef, gan fod pencadlys Prifysgol Morgannwg yn ei etholaeth. Mewn cysylltiad ag unrhyw sylwadau am hysbysebion gan Brifysgol Fetropolitan Caerdydd a’u priodoldeb, mae hynny’n fater i’r Awdurdod Safonau Hysbysebu ac nid i mi. Byddwn yn dweud wrtho, fodd bynnag, fy mod i fy hun wedi derbyn deunydd sydd wedi achosi i mi gwestiynu safon y drefn lywodraethu a rheoli ym Mhrifysgol Fetropolitan Caerdydd, ac rwyf wedi gofyn i Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru edrych ar y materion hynny.

Simon Thomas: Hoffwn ddiolch i’r Gweinidog am ei ddatganiad, a dweud pa mor bleserus ydoedd i glywed ei eiriau heddiw, yn hytrach na’r geiriau a ddefnyddiodd bythefnos yn ôl. Mae Plaid Cymru yn parhau i gredu mai cael un sefydliad addysg uwch yn y de-ddwyrain yw’r cyfluniad gorau, o safbwynt cenedlaethol. Serch hynny, rydym yr un mor glir am y ffaith y dylid cyrraedd y sefyllfa honno drwy uno gwirfoddol, ac nid drwy uno gorfodol. Mae’n ymddangos i mi fod y broses honno yn awr yn cael symud yn ei blaen, a hynny heb ymyrraeth gyfreithiol bellach gan y Gweinidog; rwy’n croesawu hynny. Rwyf hefyd yn croesawu’r uniad rhwng Prifysgol Morgannwg a Phrifysgol Cymru, Casnewydd, a’r cynnydd a wnaed hyd yma. Dymunaf yn dda i’r trafodion hynny, a gobeithiaf y byddant yn llwyddiannus ac y byddwn yn gweld sefydliad newydd yn dod i’r fei y flwyddyn nesaf. Mae’n bwysig ei fod yn sefydliad llwyddiannus a bod Prifysgol Fetropolitan Caerdydd yn ailedrych ar y sefyllfa sy’n cyniwair yn y de-ddwyrain, oherwydd mae hwn yn gyfle iddi ailystyried ei safbwyntiau a’r ffordd y mae wedi mynd ati i drafod gyda chi, Weinidog, a’r sector yn ehangach yng Nghymru. Mae hwn yn gyfle i gael llechen lân i bawb.

Simon Thomas: I would like to thank the Minister for his statement, and say how pleased I was to hear his words today, as opposed to what he said a fortnight ago. Plaid Cymru continues to believe that one higher education institution in south-east Wales is the best configuration, from a national perspective. However, we are just as clear that we should achieve that situation by voluntary merger, not by forced merger. It seems to me that that process is now being allowed to progress, without further legal intervention by the Minister; I welcome that. I also welcome the merger of the University of Glamorgan and the University of Wales, Newport, and the progress made to date. I wish those negotiations well, and I hope that they will be successful and that we see a new institution emerging next year. It is important that it is a successful institution and that Cardiff Metropolitan University reviews the situation that is developing in south-east Wales, as this is also an opportunity for it to reconsider its stance and the way in which it has negotiated with you, Minister, and with the sector more generally in Wales. This is an opportunity for a clean slate for everyone.

Weinidog, yn y gorffennol, rydych wedi fy nisgrifio fel rhywun sydd, yn ôl y Cofnod, yn 'rhy ddiniwed’ i ddefnyddio grym Gweinidog. Timid yw’r gair Saesneg a ddefnyddiwyd gennych—mae 'diniwed’ yn golygu rhywbeth gwahanol iawn yng nghymoedd y de.

In the past, Minister, you have described me, according to the Record, as being 'too timid’ to use ministerial powers. The Welsh word 'diniwed’ means something very different in the south Wales Valleys.

A ydych yn cytuno eich bod wedi bod yn rhy fyrbwyll wrth ddefnyddio’r pwerau hyn ac y dylech fod wedi clywed cyngor mwy eang yn y gorffennol? A allwch rannu gyda’r Siambr pa gyngor cyfreithiol rydych wedi ei gael ar yr uniad gorfodol, deddfwriaethol hwn? A yw’r cyngor cyfreithiol hwnnw yn troi o gwmpas y sefyllfa benodol o orfodi uno Prifysgol Fetropolitan Caerdydd, ynteu a yw’n gyngor cyfreithiol ehangach ynglŷn â’ch defnydd chi o’r grymoedd hyn, neu’ch bwriad i’w defnyddio? Byddai o fudd mawr i ni ddeall pa gyngor rydych wedi ei gael sydd wedi arwain at sefyllfa lle cafwyd cymaint o dro bedol dros yr hanner tymor.

Do you agree that you have been a little rash in using these powers and that you should have taken advice more broadly in the past? Can you share with the Chamber what legal advice you have received on this forced merger, to be achieved through legislation? Does that legal advice relate to the specific situation of forcing the merger of Cardiff Metropolitan University, or is it broader legal advice on your use, or proposed use, of these powers? It would be beneficial for us to understand what advice you received that led to such a u-turn over the half-term recess.

Minister, a fortnight ago, when you made a very different statement here, I put it to you that there was another way. I said that you did not have to proceed with your proposals for a compulsory merger and I asked whether you would allow another solution to develop. In particular, I asked whether you would allow the Glamorgan/Newport reconfiguration to take place, and whether you would then allow Cardiff Metropolitan University to re-evaluate its situation following that reconfiguration. That is what I said a fortnight ago. I do not know what advice you have received since, but I am pleased that you have listened to the advice of Plaid Cymru—the Party of Wales.

Weinidog, bythefnos yn ôl, pan wnaethoch ddatganiad gwahanol iawn yma, awgrymais i chi fod yna ffordd arall. Dywedais nad oedd yn rhaid i chi fwrw ymlaen â’ch cynigion ar gyfer uno gorfodol a gofynnais a fyddech yn caniatáu i ateb arall ddatblygu. Yn benodol, gofynnais a fyddech yn caniatáu i’r ad-drefnu rhwng Morgannwg a Chasnewydd ddigwydd, ac a fyddech wedyn yn caniatáu i Brifysgol Fetropolitan Caerdydd ail-werthuso ei sefyllfa yn sgil yr ad-drefnu hwnnw. Dyna’r hyn a ddywedais bythefnos yn ôl. Nid wyf yn gwybod pa gyngor a gawsoch ers hynny, ond rwyf yn falch eich bod wedi gwrando ar gyngor Plaid Cymru.

 

Leighton Andrews: Llywydd, the announcement that I have made today has nothing to do with any advice that I have received: it is to do with the request that I received from the chairs of the University of Wales, Newport and the University of Glamorgan. They informed me, at our meeting, that they were making good progress, as I reported in the statement, and they subsequently wrote to me regarding their concerns about any delay in the overall consultation, which would have had an impact on the timescale that they wanted to fulfil for their merger. It was on that basis that I took the decision to cancel the consultation that was previously in operation. In respect of other statements that the Plaid Cymru spokesperson has made, I welcome the fact that his party agrees that there should be one single post-1992 institution in south-east Wales. As I said in my statement, that is the policy of this Government.

Leighton Andrews: Lywydd, nid oes gan y cyhoeddiad yr wyf wedi’i wneud heddiw ddim i’w wneud ag unrhyw gyngor yr wyf wedi ei dderbyn: mae’n ymwneud â’r cais a gefais gan gadeiryddion Prifysgol Cymru, Casnewydd a Phrifysgol Morgannwg. Dywedwyd wrthyf, yn ein cyfarfod, eu bod yn symud ymlaen yn dda, fel y nodwyd yn y datganiad. Ysgrifennodd y cadeiryddion ataf yn dilyn hyn ynghylch eu pryderon am unrhyw oedi yn sgil yr ymgynghoriad cyffredinol, a fyddai wedi cael effaith ar yr amserlen y maent yn awyddus i gadw ati ar gyfer y broses uno. Ar y sail honno, penderfynais ganslo’r ymgynghoriad a oedd ar waith yn flaenorol. O ran datganiadau eraill a wnaed gan lefarydd Plaid Cymru, croesawaf y ffaith bod ei blaid yn cytuno y dylid cael un sefydliad ôl-1992 yn ne-ddwyrain Cymru. Fel y dywedais yn fy natganiad, dyna yw polisi’r Llywodraeth hon.

 

Aled Roberts: Minister, I do not wish to prolong this afternoon’s debate, as we were here some two weeks ago, the reality of the situation is that there appears to have been a major u-turn with regard to the policy—whether that is based on advice or in facing the political realities of this Chamber. As three parties, we all say that we favour a voluntary merger, but there has clearly been a failure on the part of officials or within the three institutions to convince one of the institutions about the strength of the case for merger. I also think that, in going forward, the lesson that needs to be learned in this case is that some of the tactics adopted—not by one of the institutions, but by a number of them—were not good with regard to how transparent and open the discussions were between the three institutions. I have seen copies of resolutions going back to 2005 that make it clear that, unless there was a decision taken in principle to merge, they were unwilling to discuss in an open manner. We need to look at the way in which we rebuild relationships so that, if we are to move towards one institution in south-east Wales, on the basis of a voluntary decision by two post-1992 institutions, there is greater confidence in the process. The reality of the situation is that there is a lot of rebuilding to be done, not only in relationships between the three institutions, but also in relationships with the Welsh Government itself.

Aled Roberts: Weinidog, nid wyf yn dymuno ymestyn y ddadl brynhawn heddiw, gan ein bod yn trafod hyn tua phythefnos yn ôl. Y sefyllfa mewn gwirionedd yw ei bod yn ymddangos y gwnaed tro pedol pwysig mewn cysylltiad â’r polisi—pa un a yw hynny’n seiliedig ar gyngor neu o ganlyniad i wynebu realiti gwleidyddol y Siambr hon. Rydym i gyd, yn dair plaid, yn dweud ein bod o blaid uno gwirfoddol, ond mae’n amlwg nad yw swyddogion neu’r sefydliadau eu hunain wedi llwyddo i argyhoeddi un o’r sefydliadau o gryfder yr achos dros uno. Rwyf hefyd yn meddwl mai’r wers y mae angen ei dysgu yn yr achos hwn, at y dyfodol,  yw na fabwysiadwyd tactegau da iawn bob amser—nid gan un o’r sefydliadau, ond gan nifer ohonynt—o ran pa mor dryloyw ac agored yr oedd y trafodaethau rhwng y tri sefydliad. Rwyf wedi gweld copïau o benderfyniadau yn mynd yn ôl i 2005 sy’n ei gwneud yn glir eu bod yn amharod i drafod mewn modd agored, oni bai y gwnaed penderfyniad mewn egwyddor i uno. Mae angen i ni edrych ar sut i ailadeiladu’r berthynas fel y ceir mwy o hyder yn y broses, os ydym am symud tuag at gael un sefydliad yn ne-ddwyrain Cymru, ar sail penderfyniad gwirfoddol gan ddau o’r sefydliadau ôl-1992. Gwirionedd y sefyllfa yw bod llawer o ailadeiladu i’w wneud, nid yn unig o ran y berthynas rhwng y tri sefydliad, ond hefyd o ran y berthynas â Llywodraeth Cymru ei hun.

 

3.00 p.m.

Leighton Andrews: It is disappointing that the Member did not feel able to welcome the progress that has been made by the University of Glamorgan and the University of Wales, Newport in their merger discussions. The reality is that they have made excellent progress, as I reported in my statement. Our policy as a Government remains that we are committed to the establishment of a single post-1992 higher education institution in south-east Wales. I need to inform the Member that discussion on this issue goes back well before 2005—the date that he asserted; it goes well back to the early 2000s.

Leighton Andrews: Mae’n siomedig nad yw’r Aelod yn teimlo y gallai groesawu’r hyn sydd wedi’i gyflawni gan Brifysgol Morgannwg a Phrifysgol Cymru, Casnewydd yn eu trafodaethau ynglŷn ag uno. Y gwirionedd yw eu bod wedi symud ymlaen yn ardderchog, fel y dywedais yn fy natganiad. Ein polisi fel Llywodraeth o hyd yw ein bod wedi ymrwymo i sefydlu un sefydliad addysg uwch ôl-1992 yn ne-ddwyrain Cymru. Mae angen i mi roi gwybod i’r Aelod bod trafodaethau ynglŷn â’r mater hwn yn mynd yn ôl ymhell cyn 2005—y dyddiad y soniodd amdano—mae’n mynd yn ôl i’r 2000au cynnar.

 

Andrew R.T. Davies: Thank you, Minister, for your statement today, it is always good to see you coming to the Chamber to make statements, especially when they reinforce the position that we have taken throughout these discussions that Cardiff Metropolitan University has a robust independent future. I welcome the merger between the University of Glamorgan and the University of Wales, Newport. The University of Glamorgan has some 20,000 to 22,000 students; it is a large employer in my electoral region and it has a great future ahead of it. I believe that Cardiff Met has a great future ahead of it as well. What troubles me about your statement this afternoon is that you still maintain that it is the policy position of the Government to see one university in south-east Wales. Could you elaborate on what levers you will be using regarding policy to make this happen in the future? Or, will you subscribe today to a commitment that Cardiff Met will be allowed to continue on the course that it sees fit, and commend the governors and everyone connected with it for providing such a robust case to make sure that its independence is secure going forward?

Andrew R.T. Davies: Diolch ichi, Weinidog, am eich datganiad heddiw; mae bob amser yn braf eich gweld chi’n dod i’r Siambr i wneud datganiadau, yn enwedig pan fyddant yn ategu’r safbwynt yr ydym wedi ei ddatgan trwy gydol y trafodaethau hyn, sef  bod gan Brifysgol Fetropolitan Caerdydd ddyfodol annibynnol, cadarn. Rwyf yn croesawu’r uno rhwng Prifysgol Morgannwg a Phrifysgol Cymru, Casnewydd. Mae gan Brifysgol Morgannwg tua 20,000 i 22,000 o fyfyrwyr; mae’n gyflogwr mawr yn fy rhanbarth etholiadol, ac mae dyfodol disglair o’i blaen. Credaf fod gan Brifysgol Fetropolitan Caerdydd ddyfodol disglair o’i blaen yn ogystal. Yr hyn sy’n fy mhoeni am eich datganiad brynhawn heddiw yw eich bod yn parhau i haeru mai polisi’r Llywodraeth yw gweld un brifysgol yn ne-ddwyrain Cymru. A allech chi ymhelaethu ynglŷn â’r ysgogiadau polisi y byddwch yn eu defnyddio i wneud i hyn ddigwydd yn y dyfodol? Neu, a fyddwch yn ymrwymo heddiw i ganiatáu i Brifysgol Fetropolitan Caerdydd barhau ar hyd y llwybr y mae’n ei ddewis, ac yn cymeradwyo’r llywodraethwyr a phawb sydd ynghlwm â’r Brifysgol am gyflwyno achos mor gadarn er mwyn gwneud yn siŵr bod ei hannibyniaeth yn ddiogel wrth symud ymlaen?

 

Leighton Andrews: No, I am afraid not. I am going to say today that our policy remains that we believe in the establishment of a single post-1992 higher education institution in south-east Wales. As I said in reply to an earlier answer, I have written to the chair of HEFCW raising issues about the standard of governance and management of Cardiff Metropolitan University.

Leighton Andrews: Na fyddaf, mae arnaf ofn. Rwyf am ddweud heddiw mai ein polisi o hyd yw ein bod yn credu y dylid sefydlu un sefydliad addysg uwch ôl-1992 yn ne-ddwyrain Cymru. Fel y dywedais mewn ymateb i ateb cynharach, rwyf wedi ysgrifennu at gadeirydd CCAUC i godi materion ynglŷn â safon trefn lywodraethu a rheoli Prifysgol Fetropolitan Caerdydd.

 

The issue for us today is that we should welcome the progress that has been made by the University of Glamorgan and the University of Wales, Newport. We should look at the business plan that they produce when it comes forward and welcome the way in which they have sought to engage others both within and outside their institutions. They are now in the process of seeking a new name for that institution and looking to the future. We have a good proposal on the table in south-east Wales, but in terms of our overall policy, nothing has changed.

Y pwynt i ni heddiw yw y dylem groesawu’r camau sydd wedi’u cymryd gan Brifysgol Morgannwg a Phrifysgol Cymru, Casnewydd. Dylem edrych ar y cynllun busnes y maent yn ei baratoi pan ddaw i law, a chroesawu’r ffordd y maent wedi ceisio ymgysylltu ag eraill o fewn ac o’r tu allan i’w sefydliadau. Maent yn awr yn y broses o chwilio am enw newydd ar gyfer y sefydliad ac yn edrych i’r dyfodol. Mae cynnig da wedi ei gyflwyno yn ne-ddwyrain Cymru, ond o ran ein polisi cyffredinol, nid oes dim wedi newid.

 

Mark Drakeford: Minister, when you made a statement on this matter before half term, I expressed my anxiety that the self-imposed absence of Cardiff Metropolitan from the negotiating table was not in the best interests of its staff or students. Does your statement today mean that this danger has deepened, and with the merger train now having set off from the station, Cardiff Metropolitan has been left standing on the platform?

Mark Drakeford: Weinidog, pan wnaethoch ddatganiad ar y mater hwn cyn hanner tymor, mynegais fy mhryder nad oedd er lles gorau staff na myfyrwyr Prifysgol Fetropolitan Caerdydd i’r sefydliad ei heithrio ei hun o’r trafodaethau. A yw eich datganiad heddiw yn golygu bod y perygl wedi dyfnhau, a bod Prifysgol Fetropolitan Caerdydd wedi cael ei gadael yn yr orsaf wedi i drên y broses uno gychwyn ar ei thaith?

 

Leighton Andrews: My colleague the Member for Cardiff West who knows these institutions very well because of his own constituency and academic interests, puts a statement to me in very graphic terms, which I know will be heard by people outside this Chamber, including the students and staff of all of the three post-1992 institutions in south-east Wales.

Leighton Andrews: Mae fy nghydweithiwr, yr Aelod dros Orllewin Caerdydd, sy’n gyfarwydd iawn â’r sefydliadau hyn oherwydd ei etholaeth a’i ddiddordebau academaidd ei hun, yn rhoi datganiad gafaelgar i mi, a gwn y bydd yn cael ei glywed gan bobl y tu allan i’r Siambr hon, gan gynnwys myfyrwyr a staff ym mhob un o’r tri sefydliad ôl-1992 yn ne-ddwyrain Cymru.

 

Today, I want to commend the successful developments in the relationship between the University of Wales, Newport and the University of Glamorgan. I am grateful to the chairs of those institutions for the way they have kept the Government informed of their discussions and the way in which they have approached this issue. Today, we are responding to the requests that they have made and I think that the level of discussion and involvement that they have shown with one another and their willingness to look at options is a model for the future. As my colleague is aware, our policy remains that we seek to establish a smaller number of stronger higher education institutions and our policy is that we believe that the best case remains for a single post-1992 higher education institution in south-east Wales.

Heddiw, rwyf am ganmol y datblygiadau llwyddiannus yn y berthynas rhwng Prifysgol Cymru, Casnewydd a Phrifysgol Morgannwg. Rwyf yn ddiolchgar i gadeiryddion y sefydliadau hynny am y modd y maent wedi parhau i hysbysu’r Llywodraeth am eu trafodaethau ac am y modd y maent wedi ymdrin â’r mater hwn. Heddiw, rydym yn ymateb i’r ceisiadau y maent wedi eu gwneud ac rwyf yn meddwl bod lefel eu trafodaeth a’u cyfranogiad a’u parodrwydd i edrych ar opsiynau yn fodel ar gyfer y dyfodol. Fel y gŵyr fy nghydweithiwr, ein polisi o hyd yw ein bod yn ceisio sefydlu nifer llai o sefydliadau addysg uwch cryfach, a’n polisi yw ein bod yn credu mai’r achos cryfaf o hyd yw’r un o blaid cael un sefydliad addysg uwch ôl-1992 yn ne-ddwyrain Cymru.

 

Mark Isherwood: Your statement includes the statement that,

Mark Isherwood: Mae eich datganiad yn cynnwys y datganiad bod ar

 

'Wales…needs, a university of the size, power and reputation of the leading new universities in England’.

Gymru angen prifysgol o faint, grym ac enw da y prifysgolion blaenllaw newydd yn Lloegr.

 

What consideration have you given to the three university league tables, which show that, in fact, there is absolutely no correlation between a university’s size and its power and reputation? How will you ensure that the views of students are heard? My daughter is a third-year student at the University of Glamorgan, and tells me that students at the university are overwhelmingly opposed at this point to the proposed merger.

Pa ystyriaeth yr ydych wedi ei rhoi i dri thabl cynghrair y prifysgolion, sy’n dangos, mewn gwirionedd, nad oes unrhyw gysylltiad rhwng maint prifysgol a’i grym a’i henw da? Sut byddwch yn sicrhau bod barn y myfyrwyr yn cael ei glywed? Mae fy merch yn fyfyriwr trydedd flwyddyn ym Mhrifysgol Morgannwg, ac mae’n dweud wrthyf bod mwyafrif llethol y myfyrwyr yn y brifysgol yn gwrthwynebu’r cynnig i uno ar hyn o bryd.

 

Leighton Andrews: I have to say to him that we have had representation from the student unions, and I have myself met the representatives of student unions in respect of all three institutions. I know from the University of Wales, Newport and the University of Glamorgan that they have taken steps to consult and involve students and staff within their institutions about the way forward. He raises questions of league tables; I have said in this Chamber in recent weeks that one of the disturbing things that we have seen over recent months, I am afraid, has been the fall of Cardiff Metropolitan University in The Sunday Times league table, and indeed in the national student survey, well below the threshold mark. These are serious issues and I know that they are issues of concern to HEFCW.

Leighton Andrews: Mae’n rhaid i mi ddweud wrtho ein bod wedi derbyn sylwadau gan gynrychiolwyr undebau’r myfyrwyr, ac rwyf i wedi fy hun cwrdd â chynrychiolwyr undebau’r myfyrwyr mewn cysylltiad â’r tri sefydliad. Rwy’n gwybod y cymerwyd camau ym Mhrifysgol Cymru, Casnewydd a Phrifysgol Morgannwg i ymgynghori â myfyrwyr a staff yn eu sefydliadau a’u cynnwys wrth benderfynu ar y ffordd ymlaen. Mae’n holi ynghylch tablau cynghrair; rwyf wedi dweud yn y Siambr yn yr wythnosau diwethaf mai un o’r pethau sydd wedi peri pryder dros y misoedd diwethaf, mae arnaf ofn, yw’r ffaith bod Prifysgol Fetropolitan Caerdydd wedi cwympo’n llawer is na’r trothwy yng nghynghrair y Sunday Times, ac yn wir yn yr arolwg myfyrwyr cenedlaethol. Mae’r rhain yn faterion difrifol a gwn eu bod yn faterion sy’n peri pryder i CCAUC.

Datganiad: Ymateb i Adroddiad Grŵp Gorchwyl a Gorffen Ardaloedd Twf Lleol Powys
Statement: Response to the Report of the Powys Local Growth Zones Task and Finish Group

The Record

The Minister for Business, Enterprise, Technology and Science (Edwina Hart): In March this year I established the Powys local growth zones task and finish group, chaired by Justin Baird-Murray, owner and managing director of the Metropole Hotel in Llandrindod Wells. I set up the group to explore the suitability of local growth zones as an alternative approach to enterprise zones within Powys. We know that, as far as enterprise zones are concerned, the model does not fit all areas, so I asked the group to explore a model with a focus on smaller business and specific issues relating to the retail sector.

Y Gweinidog Busnes, Menter, Technoleg a Gwyddoniaeth (Edwina Hart): Ym mis Mawrth eleni, sefydlais grŵp gorchwyl a gorffen lleol ardaloedd twf Powys, a gadeirir gan Justin Baird-Murray, perchennog a rheolwr gyfarwyddwr Gwesty’r Metropole yn Llandrindod. Sefydlais y grŵp i archwilio addasrwydd ardaloedd twf lleol fel dull amgen ar gyfer ardaloedd menter o fewn Powys. Rydym yn gwybod, cyn belled â bod yr ardaloedd menter yn y cwestiwn, nad yw’r model yn addas i bob ardal, felly gofynnais i’r grŵp archwilio model gyda ffocws ar fusnesau llai a materion penodol yn ymwneud â’r sector manwerthu.

I published the group’s report on 17 July and made a statement that same day. I was pleased that the report and its findings received broad support across the Chamber. I would like to thank Justin Baird-Murray and the members of the task and finish group for preparing such a thorough report that gave us much to consider.

Cyhoeddais adroddiad y grŵp ar 17 Gorffennaf a gwneud datganiad ar yr un diwrnod. Roeddwn yn falch bod yr adroddiad a’i ganfyddiadau wedi derbyn cefnogaeth eang ar draws y Siambr. Hoffwn ddiolch i Justin Baird-Murray ac aelodau o’r grŵp gorchwyl a gorffen am baratoi adroddiad trylwyr a roddodd lawer i’w hystyried i ni.

The report contained 40 recommendations, which I needed to explore with the chair of the group, ministerial colleagues and my officials over the summer in order to give them their due consideration. Many of the recommendations were for Powys County Council to take forward and, in July, I provided a copy of the report to Councillor David Jones, leader of the council, for his consideration. In terms of the recommendations for the Welsh Government, I am pleased to report that a great deal of progress has now been made. My purpose today is to update you as to how these various ideas and projects are being progressed. There are too many recommendations to mention individually in this statement, so I am making available a supporting document that goes into far more detail. I hope that Members will find the supporting document, which has been sent out today, helpful. For this statement today, therefore, I will focus on some of the key areas for action.

Mae’r adroddiad yn cynnwys 40 o argymhellion, yr oedd angen i mi eu trafod gyda chadeirydd y grŵp, cyd-Weinidogion a fy swyddogion yn ystod yr haf er mwyn rhoi ystyriaeth ddyledus iddynt. Roedd llawer o’r argymhellion i gael eu gweithredu gan Gyngor Sir Powys ac, ym mis Gorffennaf, darparais gopi o’r adroddiad i’r Cynghorydd David Jones, arweinydd y cyngor, i’w ystyried ganddo. O ran yr argymhellion ar gyfer Llywodraeth Cymru, rwyf yn falch o adrodd fod llawer iawn o gynnydd wedi ei wneud yn awr. Fy mhwrpas heddiw yw rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi ynghylch sut mae’r syniadau amrywiol a’r prosiectau hyn yn cael eu datblygu. Mae’r argymhellion yn rhy niferus i’w crybwyll yn unigol yn y datganiad hwn, felly rwyf yn sicrhau y bydd dogfen ategol ar gael sydd yn llawer mwy manwl. Gobeithiaf y bydd yr Aelodau yn ystyried bod y ddogfen ategol, sydd wedi cael ei hanfon allan heddiw, yn ddefnyddiol. Ar gyfer y datganiad hwn heddiw, felly, byddaf yn canolbwyntio ar rai o’r meysydd allweddol ar gyfer gweithredu.

 

As part of its work, I asked the group to consider the issues affecting the towns of Newtown, Llandrindod Wells and Brecon. The group’s overarching recommendation was for the Welsh Government to support,

Fel rhan o’i waith, gofynnais i’r grŵp ystyried y materion sy’n effeithio ar drefi’r Drenewydd, Llandrindod ac Aberhonddu. Argymhelliad cyffredinol y grŵp oedd i Lywodraeth Cymru gefnogi.

 

'the development of business-led initiatives, including the appointment of champions, in each of the three towns of Newtown, Llandrindod Wells, and Brecon to work up and implement action plans’.

datblygu busnes a arweinir gan fentrau, gan gynnwys penodi hyrwyddwyr, ym mhob un o’r tair tref y Drenewydd, Llandrindod ac Aberhonddu ac i ddatblygu a rhoi cynlluniau gweithredu ar waith.

I am committed to taking forward such a project immediately in Llandrindod Wells, which will pilot the business-led approach, testing its suitability for being rolled out in Newtown, Brecon and other places as appropriate. I have already met with Justin Baird-Murray to discuss this, and have asked him to take forward this work. Again, I extend my thanks to him for offering his time and expertise. The work will be led by local businesses, which will work together to develop an action plan to address the economic sustainability of the town. Support will be made available from the Welsh Government to facilitate this work, which will also explore the possibility of developing a business improvement district in the town.

Rwyf wedi ymrwymo i ddatblygu prosiect o’r fath ar unwaith yn Llandrindod, a fydd yn treialu’r dull a arweinir gan fusnesau, gan brofi ei addasrwydd ar gyfer cael ei gyflwyno yn y Drenewydd, Aberhonddu a lleoedd eraill fel y bo’n briodol. Rwyf eisoes wedi cwrdd â Justin Baird-Murray i drafod hyn, ac wedi gofyn iddo fwrw ymlaen â’r gwaith. Eto, diolchaf iddo am gynnig ei amser a’i arbenigedd. Bydd y gwaith yn cael ei arwain gan fusnesau lleol, a fydd yn gweithio gyda’i gilydd i ddatblygu cynllun gweithredu i fynd i’r afael â chynaliadwyedd economaidd y dref. Bydd cefnogaeth ar gael gan Lywodraeth Cymru i hwyluso’r gwaith hwn, a fydd hefyd yn archwilio’r posibilrwydd o ddatblygu ardal gwella busnes yn y dref.

 

The Llandrindod Wells pilot project is vital, as it will give us a valuable insight into what we can achieve in our rural market towns. Meanwhile, in Newtown, I am pleased to confirm that discussions are taking place between my officials and the Sirolli Institute to establish a model of community-based economic development in and around the town. The Sirolli model aims to support the creation of new businesses by nurturing the talent of local people through mentoring and enterprise facilitation. It builds on the work currently under way in Blaenau Gwent.

Mae prosiect peilot Llandrindod yn hanfodol, gan y bydd yn rhoi cipolwg gwerthfawr i ni ar yr hyn y gallwn ei gyflawni yn ein trefi marchnad gwledig. Yn y cyfamser, yn y Drenewydd, rwyf yn falch o gadarnhau bod trafodaethau yn cael eu cynnal rhwng fy swyddogion a Sefydliad Sirolli i sefydlu model o ddatblygiad economaidd yn y gymuned yn y dref ac o amgylch. Mae model Sirolli yn anelu at gefnogi creu busnesau newydd drwy feithrin talent pobl leol drwy fentora a hwyluso menter. Mae’n adeiladu ar y gwaith sydd ar y gweill ar hyn o bryd ym Mlaenau Gwent.

In Brecon, I am delighted to announce that we will be supporting the development of a local website network, intended to enhance the town centre economy. This will be achieved by increasing trade for local businesses and to secure jobs in those businesses. This town-scale digital network will enable local traders to communicate and interact with their customers and offer initiatives, such as couponed special offers and shared delivery services. It will also enable communities and individual businesses to promote and market themselves to the world outside that community. This initiative will also provide a platform for the growing hyperlocal media services in the Powys area, such as those awarded funding earlier this year from a Nesta Destination Local project, which was backed by the Welsh Government. This exciting new technology approach is an important contribution to the work of the Welsh Government in supporting our town centres.

Yn Aberhonddu, rwyf yn falch o gyhoeddi y byddwn yn cefnogi’r gwaith o ddatblygu rhwydwaith gwefan leol, a fwriedir i wella economi canol y dref. Bydd hyn yn cael ei gyflawni drwy gynyddu masnach ar gyfer busnesau lleol a sicrhau swyddi yn y busnesau hynny. Bydd y rhwydwaith digidol hwn ar raddfa tref yn galluogi masnachwyr lleol i gyfathrebu a rhyngweithio gyda’u cwsmeriaid a chynnig mentrau, megis cynigion arbennig â chwpon a darparu gwasanaethau a rennir. Bydd hefyd yn galluogi cymunedau a busnesau unigol i hyrwyddo a marchnata eu hunain i’r byd y tu allan i’r gymuned honno. Bydd y fenter hon hefyd yn darparu llwyfan ar gyfer y gwasanaethau cyfryngau hyperleol sy’n tyfu yn ardal Powys, megis y rhai y dyfarnwyd arian iddynt yn gynharach eleni o brosiect Cyrchfan Lleol Nesta, a gafodd ei gefnogi gan Lywodraeth Cymru. Mae’r dull technoleg newydd cyffrous hwn yn gyfraniad pwysig i waith Llywodraeth Cymru wrth gefnogi canol ein trefi.

I now turn to some of the report’s other recommendations. The report identified the need for high-speed broadband, and we have recently announced the award of the contract to BT to roll out next generation broadband across Wales, subject to the necessary state aid clearances. I would like to see the Powys local growth zone given priority in the roll out, following enterprise zones. My officials will factor this new priority into the detailed planning process and will be working with BT to provide fibre optic broadband to these areas as soon as possible.

Trof yn awr at rai o argymhellion eraill yr adroddiad. Roedd yr adroddiad yn nodi bod angen band eang cyflym, ac yn ddiweddar rydym wedi cyhoeddi dyfarnu’r contract i BT i gyflwyno band eang y genhedlaeth nesaf ar draws Cymru, yn amodol ar y cliriadau cymorth gwladwriaethol angenrheidiol. Hoffwn weld ardal dwf leol Powys yn cael blaenoriaeth yn y cyflwyno, yn dilyn ardaloedd menter. Bydd fy swyddogion yn cynnwys y flaenoriaeth newydd hon yn y broses gynllunio fanwl a byddant yn gweithio gyda BT i ddarparu band eang ffibr optig i’r ardaloedd hyn cyn gynted ag y bo modd.

My officials are also working with colleagues in the Powys Teaching Local Health Board and others to explore the opportunities that improved digital technology will bring in the field of healthcare provision. These proposals are at an early stage but have the potential to offer real benefits to the people and communities in Powys.

Mae fy swyddogion hefyd yn gweithio gyda chydweithwyr ym Mwrdd Addysgu Iechyd Lleol Powys ac eraill i edrych ar y cyfleoedd a ddaw yn sgil gwell technoleg ddigidol ym maes darpariaeth gofal iechyd. Mae’r cynigion hyn ar gam cynnar ond mae ganddynt y potensial i gynnig manteision gwirioneddol i bobl a chymunedau ym Mhowys.

The report identified the need for effective transport infrastructure, including taking forward the plans for the Newtown bypass. I can confirm that many of the priority schemes identified by the group are commitments in the national transport plan, which is being taken forward by the Minister for Local Government and Communities. The report recommends greater clarity of communication around business support, with a particular focus on the needs of micro and small businesses. This reinforced many of the comments and recommendations made by the microbusiness task and finish group.

Roedd yr adroddiad yn nodi’r angen am seilwaith drafnidiaeth effeithiol, gan gynnwys bwrw ymlaen â’r cynlluniau ar gyfer ffordd osgoi’r Drenewydd. Gallaf gadarnhau bod llawer o’r cynlluniau blaenoriaeth a nodwyd gan y grŵp yn ymrwymiadau yn y cynllun trafnidiaeth cenedlaethol, sy’n cael ei ddatblygu gan y Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau. Mae’r adroddiad yn argymell mwy o eglurder o gyfathrebu ynghylch cefnogaeth fusnes, gyda ffocws penodol ar anghenion busnesau micro a bach. Mae hyn yn atgyfnerthu llawer o’r sylwadau a’r argymhellion a wnaed gan y grŵp gorchwyl a gorffen ar ficrofusnesau.

I am pleased to say that our new one-stop shop and mentoring service, which will become operational in January 2013, will ensure that SMEs will have access to the support and mentoring that they need to succeed. In addition, the wide-ranging support available to businesses across Wales will continue to be made available to businesses in Powys. In addition to these activities, I am also working with ministerial colleagues and officials to further develop a number of other recommendations from the report.

Rwyf yn falch o ddweud y bydd ein siop un stop a gwasanaeth mentora newydd, a fydd yn dod yn weithredol ym mis Ionawr 2013, yn sicrhau y bydd busnesau bach a chanolig yn cael mynediad at y gefnogaeth a’r mentora sydd eu hangen arnynt i lwyddo. Yn ogystal, bydd y gefnogaeth eang sydd ar gael i fusnesau ledled Cymru yn parhau i fod ar gael i fusnesau ym Mhowys. Yn ogystal â’r gweithgareddau hyn, rwyf hefyd yn gweithio gyda chyd-Weinidogion a swyddogion i ddatblygu nifer o argymhellion eraill o’r adroddiad.

I recently announced my response to the review led by Professor Brian Morgan, where I outlined a commitment to introduce a business rate scheme in the enterprise zones. I will be reviewing the effectiveness of these new schemes after 12 months, and will then take a decision on whether to introduce a similar targeted scheme in regard to the Powys local growth zones.

Yn ddiweddar, cyhoeddais fy ymateb i’r adolygiad dan arweiniad yr Athro Brian Morgan, lle’r wyf yn amlinellu ymrwymiad i gyflwyno cynllun ardrethi busnes yn yr ardaloedd menter. Byddaf yn adolygu effeithiolrwydd y cynlluniau newydd hyn ar ôl 12 mis, ac yna byddaf yn gwneud penderfyniad a ddylid cyflwyno cynllun tebyg wedi’i dargedu o ran ardaloedd twf lleol Powys.

My officials are working with business, both indigenous and incoming, to ensure that their needs in terms of industrial and commercial property and land within the county can be met. There were many comments made in the report in respect of planning processes, and I am pleased to confirm that the Minister for Environment and Sustainable Development accepts the recommendation that we should, in the context of the work he is undertaking, look to ensure that planning processes encourage and enable economic growth and job creation, and, wherever possible, look to simplify the processes.

Mae fy swyddogion yn gweithio gyda busnesau, rhai cynhenid ​​a rhai sy’n dod i mewn, er mwyn sicrhau y gellir bodloni eu hanghenion o ran eiddo diwydiannol a masnachol a thir o fewn y sir. Gwnaed llawer o sylwadau yn yr adroddiad o ran prosesau cynllunio, ac rwy’n falch o gadarnhau bod y Gweinidog Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy yn derbyn yr argymhelliad y dylem, yng nghyd-destun y gwaith y mae ef yn ei wneud, geisio sicrhau bod y prosesau cynllunio yn annog ac yn galluogi twf economaidd a chreu swyddi, a, lle bynnag y bo modd, yn edrych i symleiddio’r prosesau.

In addition, the Welsh Government has introduced the necessary powers to allow local development orders to proceed, and support is available via the planning improvement fund to facilitate this. The use of these powers is a matter for the local planning authority, but I would encourage them to explore this issue further in the context of the local growth zones. I will also be taking forward discussions with the Minister for Environment and Sustainable Development to explore whether more can be done to encourage development in our economic zones, particularly where some planning issues could limit our ambitions for jobs and growth.

Yn ogystal, mae Llywodraeth Cymru wedi cyflwyno’r pwerau angenrheidiol i ganiatáu i orchmynion datblygu lleol fynd ymlaen, ac mae cymorth ar gael trwy’r gronfa gwella cynllunio i hwyluso hyn. Mae defnydd y pwerau hyn yn fater i’r awdurdod cynllunio lleol, ond byddwn yn eu hannog i archwilio’r mater ymhellach yng nghyd-destun yr ardaloedd twf lleol. Byddaf hefyd yn bwrw ymlaen â thrafodaethau gyda’r Gweinidog Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy i ystyried a oes modd gwneud mwy i annog datblygiad yn ein hardaloedd economaidd, yn enwedig lle y gallai rhai materion cynllunio cyfyngu ar ein huchelgeisiau ar gyfer swyddi a thwf.

Skills are vital to the economy and I am pleased to confirm that I am in discussion with the Minister for Education and Skills in respect of the issues raised in the report.

Mae sgiliau yn hanfodol i’r economi ac rwy’n falch o gadarnhau fy mod yn cynnal trafodaethau gyda’r Gweinidog Addysg a Sgiliau mewn perthynas â’r materion a godwyd yn yr adroddiad.

As part of my statement on 23 October, I announced funding for the start-up costs for business improvement districts. I am working with the Minister for Housing, Regeneration and Heritage to jointly provide a £200,000 fund to encourage their development in Wales. I am aware that he is introducing a debate on regeneration policy today, which has an important relationship to the work that I am undertaking. We will be working together to ensure integrated action.

Fel rhan o fy natganiad ar 23 Hydref, cyhoeddais gyllid ar gyfer costau cychwyn ar gyfer ardaloedd gwella busnes. Rwyf yn gweithio gyda’r Gweinidog Tai, Adfywio a Threftadaeth er mwyn darparu cronfa o £200,000 ar y cyd er mwyn annog eu datblygiad yng Nghymru. Rwy’n ymwybodol ei fod yn cyflwyno dadl ar bolisi adfywio heddiw, sydd â pherthynas pwysig â’r gwaith yr wyf yn ymgymryd ag ef. Byddwn yn gweithio gyda’i gilydd i sicrhau gweithredu integredig.

I encourage all Powys towns to examine the benefits of business improvement districts. There is a great deal of work being undertaken on the recommendations for the Welsh Government in this report. My officials will be working with a range of partners over the coming weeks to progress these projects, which will have a real impact on communities across Powys. I welcome comments from Assembly Members on this update today.

Rwy’n annog pob tref ym Mhowys i edrych ar fanteision ardaloedd gwella busnes. Mae llawer iawn o waith yn cael ei wneud ar yr argymhellion i Lywodraeth Cymru yn yr adroddiad hwn. Bydd fy swyddogion yn gweithio gydag ystod o bartneriaid dros yr wythnosau nesaf i ddatblygu’r prosiectau hyn, a fydd yn cael effaith wirioneddol ar gymunedau ar draws Powys. Rwyf yn croesawu sylwadau gan Aelodau’r Cynulliad ar y diweddariad hwn heddiw.

3.15 p.m.

Russell George: I thank the Minister for her statement today. I have not had time to read the full response, which was sent out this afternoon. The Powys growth zone model has real potential to be a vital component in encouraging and supporting jobs and growth in the county of Powys, and I welcome your support for that.

Russell George: Diolch i’r Gweinidog am ei datganiad heddiw. Nid wyf wedi cael amser i ddarllen yr ymateb llawn, a anfonwyd allan y prynhawn yma. Mae gan fodel ardal dwf Powys botensial go iawn i fod yn elfen hanfodol wrth annog a chefnogi swyddi a thwf yn sir Powys, a chroesawaf eich cefnogaeth i hynny.

 

I am pleased that you will be involving business leaders in working up proposals. That is very welcome indeed. I note that there will be a pilot scheme in Llandrindod Wells first. However, businesses in Brecon and Newton will want more information regarding the timetable. When will they see something tangible that can support them? I would appreciate further information on that.

Rwy’n falch y byddwch yn cynnwys arweinwyr busnes wrth baratoi cynigion. Mae hynny’n galonogol iawn yn wir. Nodaf y bydd cynllun peilot yn Llandrindod yn gyntaf. Fodd bynnag, bydd eisiau mwy o wybodaeth ar fusnesau yn Aberhonddu a’r Drenewydd am yr amserlen. Pryd fyddant yn gweld rhywbeth diriaethol a all eu cefnogi? Byddwn yn gwerthfawrogi rhagor o wybodaeth am hynny.

 

I was very pleased to see that you are prioritising broadband, and fibre optic broadband, for the three towns. That is very welcome indeed. There was also talk about a focus on Wi-Fi technology and free Wi-Fi in town centres in the report’s recommendations. I wonder whether you could expand on that.

Roeddwn yn falch iawn o weld eich bod yn blaenoriaethu band eang, a band eang ffibr optig, ar gyfer y tair tref. Mae hynny’n galonogol iawn yn wir. Roedd sôn hefyd am ganolbwyntio ar dechnoleg Wi-Fi a Wi-Fi am ddim yng nghanol trefi yn argymhellion yr adroddiad. Tybed a allech chi ymhelaethu ar hynny.

 

With regard to regeneration, the report states that local growth zone models should be rolled out in the four main areas, including the Severn valley area. Would that preclude it from bidding for regeneration area status? Currently, mid Wales has only one designated area, and I believe that there is a strong case for the Severn valley and potentially linking Government policy there.

O ran adfywio, mae’r adroddiad yn datgan y dylai modelau ardaloedd twf lleol gael eu cyflwyno yn y pedair prif ardal, gan gynnwys ardal dyffryn Hafren. A fyddai hynny’n ei hatal rhag rhoi cynnig am statws ardal adfywio? Ar hyn o bryd, dim ond un ardal ddynodedig sydd gan ganolbarth Cymru, ac rwy’n credu bod achos cryf dros ddyffryn Hafren a chysylltu polisi Llywodraeth yno o bosibl.

 

With regard to transport, we have seen some further delays in delivering the hourly service for the Cambrian line, which is supposed to be a transport priority for mid Wales and which is crucial. I was very pleased to hear the First Minister’s response today reconfirming the commitment to the Newton bypass and to there being no slippage in the construction date of 2014-15. However, the current traffic problems are killing the town. Business people tell me that they cannot wait for the Newtown bypass and that issues need to be addressed in the meantime. I know that Government officials are meeting local stakeholders, and I hope that you will be able to support the recommendations that they bring forward, along with your colleague, the Minister, Carl Sargeant.

O ran trafnidiaeth, rydym wedi gweld oedi pellach wrth gyflwyno’r gwasanaeth bob awr ar gyfer lein y Cambrian sydd i fod yn flaenoriaeth trafnidiaeth ar gyfer canolbarth Cymru, ac sy’n hanfodol. Roeddwn yn falch iawn o glywed ymateb y Prif Weinidog heddiw yn ailgadarnhau’r ymrwymiad i ffordd osgoi’r Drenewydd ac nad oedd unrhyw lithriant yn y dyddiad adeiladu 2014-15. Fodd bynnag, mae’r problemau traffig presennol yn lladd y dref. Mae pobl fusnes yn dweud wrthyf na allant aros am ffordd osgoi’r Drenewydd, a bod angen mynd i’r afael â materion yn y cyfamser. Gwn fod swyddogion y Llywodraeth yn cyfarfod â rhanddeiliaid lleol, ac rwy’n gobeithio y byddwch yn gallu cefnogi’r argymhellion y maent yn eu cyflwyno, ynghyd â’ch cydweithiwr, y Gweinidog, Carl Sargeant.

 

On tourism, Minister, you said in July that the tourism sector panel would look at the specific recommendations that seek to further develop the sector. Has that happened? What further considerations has the panel made?

O ran twristiaeth, Weinidog, dywedasoch ym mis Gorffennaf y byddai’r panel sector twristiaeth yn edrych ar yr argymhellion penodol sy’n ceisio datblygu’r sector ymhellach. A yw hynny wedi digwydd? Pa ystyriaethau pellach y mae’r panel wedi’u gwneud?

 

I think that you have addressed some issues on business rates, which I was going to ask you about, and I will leave my point about planning.

Rwy’n meddwl eich bod wedi mynd i’r afael â rhai materion ynghylch ardrethi busnes, yr oeddwn yn mynd i’ch holi amdanynt, a byddaf yn gadael fy mhwynt ynghylch cynllunio.

 

My final point is about Newtown market hall. I know that you are aware of the project and that you have tasked your officials with working with the project group. The Newtown market hall is a priority for Newtown, and, were that project to fail, it would be a dreadful blow to the town. I ask that you continue to allow your officials to support the work that is going on there and continue to speak with the group. The issue there is a funding issue. They have the majority of the funding, but there is still a shortfall. Having a market hall in a market town is crucial. Therefore, I hope that you can continue with your support for that group.

Mae fy mhwynt olaf yn ymwneud â neuadd farchnad y Drenewydd. Gwn eich bod yn ymwybodol o’r prosiect a’ch bod wedi gofyn i’ch swyddogion weithio gyda’r grŵp prosiect. Mae neuadd farchnad y Drenewydd yn flaenoriaeth ar gyfer y Drenewydd, a, pe byddai’r prosiect hwnnw’n methu, byddai’n ergyd ofnadwy i’r dref. Rwy’n gofyn eich bod yn parhau i ganiatáu i’ch swyddogion  gefnogi’r gwaith sy’n mynd ymlaen yno ac yn parhau i siarad gyda’r grŵp. Mae’r mater dan sylw yno yn fater ariannu. Mae’r rhan fwyaf o’r arian ganddynt, ond mae diffyg yn dal i fod. Mae cael neuadd farchnad mewn tref farchnad yn hanfodol. Felly, rwy’n gobeithio y gallwch barhau gyda’ch cefnogaeth i’r grŵp.

 

Edwina Hart: I was actually in Newtown yesterday, walking around the shopping centre. I looked at the market hall, and I can understand why you have concerns about the town in terms of empty shop premises and how it needs to regenerate. My officials will keep in close contact in terms of the discussions about what help and assistance may be possible in that area.

Edwina Hart: Roeddwn yn y Drenewydd ddoe a dweud y gwir, yn cerdded o amgylch y ganolfan siopa. Edrychais ar neuadd y farchnad, a gallaf ddeall pam eich bod yn pryderu am y dref o ran siopau gwag a sut y mae angen iddi adfywio. Bydd fy swyddogion yn cadw mewn cysylltiad agos o ran y trafodaethau am yr hyn a all helpu ac efallai y bydd cymorth yn bosibl yn yr ardal honno.

 

The tourism sector panel will look at all of the issues that it has been asked to look at. I will certainly issue a note if it comes to any conclusions. It might be helpful for Members in light of the discussions on the Powys local growth zones.

Bydd y panel sector twristiaeth yn edrych ar yr holl faterion y gofynnwyd iddo edrych arnynt. Byddaf yn sicr yn cyhoeddi nodyn os daw i unrhyw gasgliadau. Gallai fod yn ddefnyddiol i Aelodau yng ngoleuni’r trafodaethau ar ardaloedd twf lleol Powys.

 

With regard to transport, my colleague, the Minister for transport, and I have had discussions on these matters and everything has proceeded as outlined in the report in terms of priorities. I have had the opportunity to speak to various businesses in the area, and they are very happy with what is happening in terms of the bypass. They also made relevant points about links from England into Newtown and about the level of the service. We are aware of this in terms of transport priorities, and we are trying to facilitate everything that can be done through the national transport plan. Therefore, I am content with that and nothing has been raised with me to indicate that there is any discontent about the line the Government is taking.

O ran trafnidiaeth, mae fy nghydweithiwr, y Gweinidog dros drafnidiaeth, a finnau wedi cael trafodaethau ar y materion hyn ac mae popeth wedi mynd ymlaen fel yr amlinellir yn yr adroddiad o ran y blaenoriaethau. Rwyf wedi cael y cyfle i siarad â busnesau amrywiol yn yr ardal, ac maent yn hapus iawn â’r hyn sy’n digwydd o ran y ffordd osgoi. Maent hefyd yn gwneud pwyntiau perthnasol am gysylltiadau o Loegr i mewn i’r Drenewydd ac am lefel y gwasanaeth. Rydym yn ymwybodol o hyn o ran blaenoriaethau trafnidiaeth, ac rydym yn ceisio hwyluso popeth y gellir ei wneud drwy’r cynllun trafnidiaeth cenedlaethol. Felly, rwyf yn fodlon â hynny, ac nid oes dim wedi cael ei godi gyda mi i ddangos bod unrhyw anfodlonrwydd am y safbwynt y mae’r Llywodraeth yn ei gymryd.

 

In terms of regeneration within the Severn valley, I will have a discussion with my colleague with responsibility for regeneration. I am quite clear that we might have identified three towns currently, but there is an opportunity to look more widely at Powys when the lessons start to be learned from some of the pilot projects.

O ran adfywio o fewn dyffryn Hafren, byddaf yn cael trafodaeth gyda fy nghydweithiwr sydd â chyfrifoldeb am adfywio. Rwy’n eithaf clir ein bod efallai wedi nodi tair tref ar hyn o bryd, ond mae cyfle i edrych yn ehangach ar Bowys pan fydd y gwersi yn dechrau cael eu dysgu o rai o’r prosiectau peilot.

 

In terms of broadband, that was a priority. Wi-Fi is one of the issues that will be picked up by Justin Baird-Murray when the group looks at some of the issues relating to the project in that area.

O ran band eang, roedd hynny’n flaenoriaeth. Bydd Wi-Fi yn un o’r materion a gaiff eu codi gan Justin Baird-Murray pan fydd y grŵp yn edrych ar rai o’r materion yn ymwneud â’r prosiect yn yr ardal honno.

 

I was very keen that business leaders should take a role in this, because it is very important that they understand what they require for their communities to make them dynamic. This is about employment opportunities, is it not? It is about getting the economy going and seeing what needs to be within these towns. We have tried to take a very innovative and holistic approach across departments to how we can deliver something. There is money backing this as well; it is not something that I have just told people to go off and do. We will be funding workers and some of the projects and it is up to us to see how well it does in Powys and to see what lessons can be learned for it to be rolled out across Wales, if possible.

Roeddwn yn awyddus iawn y dylai arweinwyr busnes gymryd rhan yn hyn, oherwydd mae’n bwysig iawn eu bod yn deall yr hyn sydd ei angen arnynt  ar gyfer eu cymunedau er mwyn eu gwneud yn ddeinamig. Mae hyn yn ymwneud â chyfleoedd cyflogaeth, onid yw? Mae’n ymwneud â chael yr economi yn weithredol a gweld beth sydd angen ei gael o fewn y trefi hyn. Rydym wedi ceisio defnyddio dull arloesol a chyfannol iawn ar draws adrannau o ran sut y gallwn gyflawni rhywbeth. Mae arian yn cefnogi hyn hefyd; nid rhywbeth yr wyf wedi dweud wrth bobl fynd a’i wneud ydyw. Byddwn yn ariannu gweithwyr a rhai o’r prosiectau ac mae i fyny i ni i weld pa mor dda y mae’n gwneud ym Mhowys ac i weld pa wersi sydd i’w dysgu er mwyn iddo gael ei gyflwyno ledled Cymru, os yn bosibl.

 

Rebecca Evans: I warmly welcome your statement today, Minister. There is a great deal in it and a great deal to be welcomed. I particularly welcome the progress made on the appointment of the champions and other exciting initiatives, including the Brecon digital network and your announcement on prioritising the next generation broadband roll-out. I am pleased that your officials are working to bring about further digital technology benefits to healthcare provision in Powys. I hope that we can learn from this and extend good practice to other areas in mid and west Wales.

Rebecca Evans: Rwy’n croesawu eich datganiad heddiw, Weinidog. Mae llawer iawn ynddo ac mae llawer iawn i’w groesawu. Croesawaf yn arbennig y cynnydd a wnaed ar benodi’r hyrwyddwyr a mentrau cyffrous eraill, gan gynnwys rhwydwaith digidol Aberhonddu a’ch cyhoeddiad ar flaenoriaethu cyflwyno band eang y genhedlaeth nesaf. Rwy’n falch bod eich swyddogion yn gweithio i ddod â rhagor o fanteision technoleg ddigidol i ddarpariaeth gofal iechyd ym Mhowys. Gobeithiaf y gallwn ddysgu o hyn ac ymestyn arferion da i ardaloedd eraill yng nghanolbarth a gorllewin Cymru.

 

I also welcome the task and finish group’s strong focus on developing tourism and your commitment in response to Russell George that you will write to us in due course with the tourism panel’s response to the issues that were raised in the report. I have only two questions for you. First, the task and finish group’s report acknowledges the importance of agriculture to the economy of Powys. What consideration has been given to the way in which the agriculture sector can be linked in to the local growth zones—perhaps through support for diversification into the tourism sector for those who want to do so, or by linking up efforts to market local Welsh produce?

Rwyf hefyd yn croesawu ffocws cryf y grŵp gorchwyl a gorffen ar ddatblygu twristiaeth a’ch ymrwymiad mewn ymateb i Russell George y byddwch yn ysgrifennu atom maes o law gydag ymateb y panel twristiaeth i’r materion a godwyd yn yr adroddiad. Dim ond dau gwestiwn sydd gennyf i chi. Yn gyntaf, mae adroddiad y grŵp gorchwyl a gorffen yn cydnabod pwysigrwydd amaethyddiaeth i economi Powys. Pa ystyriaeth sydd wedi cael ei rhoi i’r ffordd y gellir cysylltu’r sector amaethyddol i mewn i’r ardaloedd twf lleol—efallai drwy gefnogaeth i arallgyfeirio i’r sector twristiaeth ar gyfer y rhai sydd am wneud hynny, neu drwy gysylltu ymdrechion i farchnata cynnyrch Cymreig lleol ?

 

Secondly, there are many recommendations in the report for Powys County Council to take forward, and I note that you have provided a copy of the report to the leader. I am particularly taken by the recommendation on heritage-led development. Perhaps you could update us on what discussions the Welsh Government is having with the local authority on that.

Yn ail, mae llawer o argymhellion yn yr adroddiad ar gyfer Cyngor Sir Powys i’w gweithredu, a nodaf eich bod wedi darparu copi o’r adroddiad i’r arweinydd. Cefais fy mhlesio’n arbennig gan yr argymhelliad ar dreftadaeth a arweinir gan ddatblygiad. Efallai y gallech roi’r wybodaeth ddiweddaraf inni ynghylch pa drafodaethau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cael gyda’r awdurdod lleol ar hynny.

 

Edwina Hart: I have not yet received any formal communication from Powys council in response to my letter in July, when I sent out the report. I know that my officials will have had informal discussions with Powys officials, but I appreciate that there are considerable recommendations in that report for Powys council, and it is looking at its budget and its ability to do things before it responds to this. However, it is important to recognise that we cannot deliver without a partnership with local government in some of the key areas that you have outlined, particularly heritage. I am particularly keen, as is my colleague, Huw Lewis, to develop some of the issues around the heritage of the area.

Edwina Hart: Nid wyf eto wedi derbyn unrhyw gyfathrebu ffurfiol gan gyngor Powys mewn ymateb i fy llythyr ym mis Gorffennaf, pan anfonais yr adroddiad. Gwn y bydd fy swyddogion wedi cael trafodaethau anffurfiol gyda swyddogion Powys, ond rwy’n gwerthfawrogi bod argymhellion sylweddol yn yr adroddiad hwnnw i gyngor Powys, ac mae’n edrych ar ei gyllideb a’i allu i wneud pethau cyn ei fod yn ymateb i hyn. Fodd bynnag, mae’n bwysig cydnabod na allwn gyflawni heb bartneriaeth â llywodraeth leol mewn rhai o’r meysydd allweddol yr ydych wedi cyfeirio atynt, yn enwedig treftadaeth. Rwy’n arbennig o awyddus, fel y mae fy nghydweithiwr, Huw Lewis, i ddatblygu rhai o’r materion sy’n ymwneud â threftadaeth yr ardal.

 

You also made a particularly important point about the agricultural sector and diversification. However, one of the issues raised with me on diversification and tourism is planning and what is required in relation to that. Therefore, in many ways, the proactive approach that I am taking—and John Griffiths has very kindly listened to my views on some of the issues relating to this—might help in that regard. I also think that it is very important that we look at the marketing of produce in rural Wales and the way in which we deal with it, and I think that this will all develop as we take these projects forward. However, like you, I agree that tourism is a key area for us.

Roeddech hefyd yn gwneud pwynt arbennig o bwysig am y sector amaethyddol ac arallgyfeirio. Fodd bynnag, un o’r materion a godwyd gyda mi ar arallgyfeirio a thwristiaeth yw cynllunio a’r hyn sy’n ofynnol mewn perthynas â hynny. Felly, mewn sawl ffordd, gallai’r dull rhagweithiol yr wyf yn ei gymryd—ac mae  John Griffiths yn garedig iawn wedi gwrando ar fy marn ar rai o’r materion sy’n ymwneud â hyn—fod o gymorth yn hynny o beth. Rwyf hefyd yn credu ei bod yn bwysig iawn ein bod yn edrych ar farchnata cynnyrch yng nghefn gwlad Cymru a’r ffordd yr ydym yn delio ag ef, ac rwy’n credu y bydd hyn i gyd yn datblygu wrth i ni fwrw ymlaen â’r prosiectau. Fodd bynnag, fel chi, rwy’n cytuno bod twristiaeth yn faes allweddol i ni.

 

I very much welcome your comments about the champions, because I think that the first one out of the stocks is good news. I also think that the Brecon digital network will be particularly useful for other towns in the area to look at. I also think that the prioritisation of broadband will make a tremendous difference, because even though we are talking about initiatives around the town, we need to recognise that there are some very large employers in certain areas in mid Wales that also need the benefit of technology to conduct their business. I had the opportunity to visit Laura Ashley recently, which has a call centre and employs around 500 people in the Newtown area. Therefore, it is very important that, together with other large businesses such as this, we make sure that the infrastructure is there for them to continue to be in that place and for them to continue to be welcomed there, and that everything is made as easy as possible should they ever want to expand in that area.

Rwy’n croesawu eich sylwadau am yr hyrwyddwyr, oherwydd fy mod yn meddwl bod yr un cyntaf allan o’r stociau yn newyddion da. Credaf hefyd y bydd rhwydwaith digidol Aberhonddu yn arbennig o ddefnyddiol i drefi eraill yn yr ardal i edrych arno. Credaf hefyd y bydd y blaenoriaethu band eang yn gwneud gwahaniaeth aruthrol, oherwydd hyd yn oed er ein bod yn sôn am fentrau o gwmpas y dref, mae angen i ni gydnabod bod rhai cyflogwyr mawr iawn mewn rhai ardaloedd yng nghanolbarth Cymru sydd hefyd angen manteision technoleg i gynnal eu busnes. Cefais gyfle i ymweld â Laura Ashley yn ddiweddar, sydd â chanolfan alwadau ac sy’n cyflogi tua 500 o bobl yn ardal y Drenewydd. Felly, mae’n bwysig iawn ein bod, ynghyd â busnesau mawr eraill fel hyn, yn gwneud yn siŵr bod y seilwaith yno iddynt barhau i fod yn y lle hwnnw ac iddynt barhau i gael eu croesawu yno, a bod popeth yn cael ei wneud mor hawdd â phosibl iddynt pe digwydd iddynt fod eisiau ehangu yn yr ardal honno.

Simon Thomas: Weinidog, diolch am eich datganiad heddiw. Rwyf i a Phlaid Cymru yn croesawu’r mentrau sydd wedi eu nodi yn y datganiad. Serch hynny, fel yr ydych newydd grybwyll, yr hyn fydd yn gwneud newid sylweddol i economi Powys yw’r isadeiledd, sy’n hanfodol bwysig i gwmnïau ffynnu yn yr ardal honno, a chynllunio. Fodd bynnag, rwyf wedi gofyn ichi o’r blaen am gynllunio mewn ardal twf, ac felly ni wnaf ofyn eto am hynny heddiw oherwydd rydych yn gwybod fy marn am hynny.

Simon Thomas: Minister, thank you for your statement today. Plaid Cymru and I welcome the initiatives that are set out in the statement. However, as you have just mentioned, what will bring about real change to the economy of Powys is the infrastructure, which is crucially important for companies to prosper in that area, and planning. However, I have asked you about planning in the past in these growth zones and, therefore, I will not ask about that again today because you know my opinion on that.

Rwyf eisiau gofyn am isadeiledd yn benodol. Yn gyntaf, rwy’n croesawu’r hyn yr ydych wedi’i ddweud am fand eang. Rwy’n meddwl bod hynny’n bwysig. Mae rhai ardaloedd rwyf yn eu cynrychioli na fydd efallai’n ddiolchgar bod ardaloedd twf ym Mhowys yn cael band eang o’u blaen, ond mae’n rhaid blaenoriaethu mewn rhyw ffordd, felly mae’r hyn rydych wedi’i amlinellu yn y datganiad heddiw yn rhywbeth rwy’n meddwl y gallwn ei gefnogi.

I want to ask about infrastructure specifically. First, I welcome what you have said about broadband. I think that that is important. There are some areas that I represent that will perhaps not be grateful that growth zones in Powys will get broadband before them, but you have to priorities in some way, therefore what you have set out in today’s statement is something that I think that we can support.

Yn ail, hoffwn bwyso mwy arnoch ynglŷn â thrafnidiaeth. Rydych eisoes wedi ateb am ffordd osgoi y Drenewydd, ond mae’n siŵr eich bod wedi clywed y Prif Weinidog yn cadarnhau imi yn gynharach heddiw mai yn 2015 y byddwn yn gweld gwasanaeth bob awr, a hynny yn ystod y dydd yn unig, ar y lein hollbwysig hon o’r Amwythig drwy’r Drenewydd ymlaen at Aberystwyth. Dyna lein sy’n bwysig iawn o ran cysylltiadau economaidd gyda swydd Amwythig a thu hwnt i farchnadoedd canolbarth Lloegr. Gan fod yr argymhellion yn dweud yn glir iawn fod hwn yn flaenoriaeth, a oes modd ichi bwysleisio yn eich trafodaethau gyda’r Gweinidog dros drafnidaeth y dylai’r gwasanaeth bob awr gael ei gyflwyno ynghynt na 2015? Byddai hynny’n cael ei groesawu’n eang iawn ym Mhowys ac i’r gorllewin o Bowys hefyd.

Secondly, I would like to press you on the issue of transport. You have already answered on the Newtown bypass, but I am sure that you will have heard the First Minister confirming to me earlier today that it is in 2015 that we will see an hourly service on this crucial line from Shrewsbury through Newtown and on to Aberystwyth, and that will be during the day only. That line is crucially important in terms of economic links with Shropshire and beyond to the markets in the midlands. As the recommendation states very clear that this should be a priority, is there any way for you to emphasise in your discussions with the Minister for transport that the hourly service should be introduced sooner than 2015? That would receive a very broad welcome in Powys and to the west of Powys also.

O ran addysg, rydych wedi crybwyll yn y datganiad eich bod yn trafod gyda’r Gweinidog addysg, ac mae’n siwr bod hynny’n wir. Fodd bynnag, roedd argymhelliad 7 yn yr adroddiad i chi yn reit glir ynglŷn â chefnogi cyrsiau priodol a phrentisiaethau o fewn Powys. Hoffwn glywed a oes unrhyw ffrwyth wedi dod o’r trafodaethau hynny rhyngoch chi a’r Gweinidog addysg hyd yn hyn, achos rwy’n meddwl byddai uno Coleg Powys a Choleg Castell-nedd Port Talbot yn gyfle i greu cerbyd newydd pwerus, ond rwy’n awyddus iawn i weld mynediad i’r cyrsiau hynny drwy Bowys benbaladr.

On education, you mentioned in your statement that you are in discussion with the Minister for education, and I am sure that that is the case. However, recommendation 7 in the report was clear about supporting appropriate courses and apprenticeships within Powys. I would like to hear whether anything has emerged from those discussions between you and the Minister for education, because I think that the merger of Coleg Powys with Neath Port Talbot College would be an opportunity to create a powerful new vehicle, but I am very eager to ensure that there is access to those courses throughout Powys.

Yn olaf, o ran yr hyn yr ydych wedi’i ddweud am ardrethi busnes, mae’n amlwg bod hyn yn rhywbeth y mae pob un yn dymuno ei weld yn cael ei ddiwygio’n sylweddol yng Nghymru. Byddem ni ym Mhlaid Cymru yn annog y Llywodraeth i ddatganoli ardrethi busnes fel ein bod yn gallu gwneud gwell job ohonynt yn gyffredinol, ond hoffwn glywed ychydig mwy gennych ynghylch pa wersi rydych yn disgwyl eu dysgu o’r arbrawf yn y ardaloedd menter er mwyn eu trosglwyddo i’r ardaloedd twf.

Finally, on your comments on business rates, it is clear that this is something that everyone wants to see significantly changed in Wales. We in Plaid Cymru would urge the Government to seek the devolution of business rates so that we can make a better job of them in general, but I would like to hear a little more from you about the lessons that you expect to learn from the experiment within the enterprise zones in order to transfer them to the growth zones.

Edwina Hart: You are knocking at an open door on the issue of business rates, because I would not have initiated the report unless I wanted to see some outcomes that would be to our benefit, including the very positive recommendation on the devolution of powers to us and the issues that arise from that.

Edwina Hart: Rydych yn curo ar ddrws agored ar fater ardrethi busnes, oherwydd ni fyddwn wedi cychwyn yr adroddiad oni bai fy mod yn awyddus i weld rhai canlyniadau a fyddai er ein lles, gan gynnwys yr argymhelliad cadarnhaol iawn ar ddatganoli pwerau i ni a’r materion sy’n codi o hynny.

 

In terms of the enterprise zones, I want to see what they will attract, see what happens, and then make a judgement and see whether I can take it forward.

O ran yr ardaloedd menter, rwyf am weld beth y byddant yn ei ddenu, gweld beth sy’n digwydd, ac yna llunio barn a gweld a allaf ei ddatblygu.

 

In terms of education, the education recommendations were quite key and I accept what you say about apprenticeships. The apprenticeship issue is something that is raised with me when I see companies in that area in particular, so we will be proactive on this. The Minister for education has an open-door policy, and officials at quite a high level will be having appropriate discussions. I very much hope that we can do something very good within that particular area.

O ran addysg, mae’r argymhellion addysg yn eithaf allweddol a derbyniaf yr hyn a ddywedwch am brentisiaethau. Mae mater prentisiaeth yn rhywbeth sy’n cael ei godi gyda mi pan fyddaf yn gweld cwmnïau yn yr ardal honno yn benodol, felly byddwn yn rhagweithiol yn hyn. Mae gan y Gweinidog dros addysg bolisi drws agored, a bydd swyddogion ar lefel eithaf uchel yn cael trafodaethau priodol. Rwy’n mawr obeithio y gallwn wneud rhywbeth da iawn o fewn yr ardal benodol honno.

 

On the hourly service, it is a question of affordability, and I have discussed it with the Minister for transport. If any more money is forthcoming to his portfolio, it may be something that he will look at but, at the end of the day, the date is 2015. However, you are correct that we need the hourly service, and one of the issues that I have yet to raise with the Minister for transport that is coming from industry is the use of freight. There are freight issues and issues such as that that we also have to explore within that context.

O ran y gwasanaeth bob awr, mae’n fater o fforddiadwyedd, ac rwyf wedi trafod y mater gyda’r Gweinidog trafnidiaeth. Os oes mwy o arian ar ddod i’w bortffolio, gall fod yn rhywbeth y bydd yn edrych arno, ond ar ôl ystyried popeth, y dyddiad yw 2015. Fodd bynnag, rydych yn gywir bod angen y gwasanaeth bob awr, ac un o’r materion yr wyf eto i’w godi gyda’r Gweinidog trafnidiaeth sy’n dod o’r diwydiant yw’r defnydd o gludo nwyddau. Mae materion cludo nwyddau a materion cyffelyb sydd raid i ni hefyd eu harchwilio yn y cyd-destun hwnnw.

 

In terms of broadband, you will never satisfy anyone unless they come first. However, it was important, if we were going to put some flesh on the bones of this report, that we took it forward in a very positive manner and broadband is one of the key issues that is being raised, not just by SMEs but also quite large organisations. It is not just the broadband structure, but also mobile phone technology and a whole range of issues linked to that such as communication structures for large companies when they are doing international trade from where they are working. That is all very important.

O ran band eang, ni fyddwch byth yn bodloni unrhyw un oni bai eu bod yn dod yn gyntaf. Fodd bynnag, roedd yn bwysig, os oeddem yn mynd i roi ychydig o gig ar esgyrn yr adroddiad hwn, ein bod yn ei ddatblygu mewn modd cadarnhaol iawn ac mae band eang yn un o’r materion allweddol sy’n cael ei godi, nid yn unig gan fusnesau bach a chanolig, ond hefyd gan sefydliadau eithaf mawr. Nid dim ond y strwythur band eang ond hefyd technoleg ffonau symudol ac ystod eang o faterion yn gysylltiedig â hynny megis strwythurau cyfathrebu ar gyfer cwmnïau mawr pan fyddant yn masnachu’n rhyngwladol o ble maent yn gweithio. Mae hynny i gyd yn bwysig iawn.

 

I will not go into planning, as you chose not to go into that, but planning is an issue that comes up consistently. All the evidence from the local growth zones was about people’s concerns about it, and, interestingly enough, yesterday at a tourism conference in Llandrindod Wells, that was one of the key questions: 'Why do we have to deal with so many people? Bureaucracy was a concern, namely that too many people were speaking to too many other people about the quite simple things required to alter their business premises to bring in more profits and create employment.

Nid wyf am sôn am gynllunio, gan eich bod yn dewis peidio â sôn am hynny, ond mae cynllunio yn fater sy’n codi’n gyson. Roedd yr holl dystiolaeth o’r ardaloedd twf lleol yn ymwneud â phobl yn poeni am hynny, ac, yn ddiddorol ddigon, ddoe mewn cynhadledd dwristiaeth yn Llandrindod, dyna oedd un o’r cwestiynau allweddol: 'Pam fod rhaid i ni ddelio gyda chymaint o bobl?’ Roedd biwrocratiaeth yn peri pryder, sef bod gormod o bobl yn siarad â gormod o bobl eraill am y pethau eithaf syml sydd eu hangen i newid eu hadeiladau busnes i ddod â mwy o elw a chreu cyflogaeth.

 

3.30 p.m.

William Powell: I thank the Minister on behalf of the Welsh Liberal Democrat group for making this statement today and outlining her response to the task and finish group’s report last summer. It was drafted, as the Minister said, by Justin Baird-Murray and his team, which drew strongly on local businesses from throughout the area and representatives of business, such as the Federation of Small Businesses, and I welcome that. Clearly, the report was supportive of the creation of a suite of specific growth zones in Powys, and I am pleased to see that recommendations are being taken forward in a staged fashion by the Welsh Government. The report’s recommendations are far reaching. In a relatively concise way, the report has been able to define the problems that Powys faces and, in doing so, has managed to highlight a series of ways in which these zones can address them in order to be a success.

William Powell: Hoffwn ddiolch i’r Gweinidog ar ran grŵp Democratiaid Rhyddfrydol Cymru am wneud y datganiad hwn heddiw ac amlinellu ei hymateb i adroddiad y grŵp gorchwyl a gorffen yr haf diwethaf. Cafodd ei ddrafftio, fel y dywedodd y Gweinidog, gan Justin Baird-Murray a’i dîm, a oedd yn tynnu yn gryf ar fusnesau lleol o bob cwr o’r ardal a chynrychiolwyr busnes, fel y Ffederasiwn Busnesau Bach, a chroesawaf hynny. Yn amlwg, roedd yr adroddiad yn gefnogol i greu cyfres o ardaloedd twf penodol ym Mhowys, ac rwy’n falch o weld bod argymhellion yn cael eu datblygu fesul cam gan Lywodraeth Cymru. Mae argymhellion yr adroddiad yn bellgyrhaeddol. Mewn ffordd gymharol gryno, mae’r adroddiad wedi gallu diffinio’r problemau sy’n wynebu Powys ac, wrth wneud hynny, wedi llwyddo i dynnu sylw at gyfres o ffyrdd y gall yr ardaloedd hyn fynd i’r afael â hwy er mwyn bod yn llwyddiant.

 

I very much welcome the taking forward of the local champions initiative in Llandrindod Wells in a way that was also a feature of the recent Enterprise and Business Committee’s report on wider regeneration. Clearly, when developing such zones, it is essential to harness local knowledge and that maximum use be made of it. I would be grateful if the Minister could outline how she intends to ensure that that will be achieved, particularly drawing on the Sirolli Institute model that she referenced in her statement. It is clear that the need is there to improve both hard and soft infrastructure, which is central to the report’s recommendations. While a lot has been said about the importance of delivering a competitive level of broadband service to rural areas, and road improvements, we also need appropriate funding streams to deliver these—and the hourly service was rightly stressed by Simon Thomas in his contribution.

Rwy’n mawr groesawu datblygu’r fenter hyrwyddwyr lleol yn Llandrindod mewn ffordd a oedd hefyd yn nodwedd o adroddiad diweddar y Pwyllgor Menter a Busnes ar adfywio ehangach. Yn amlwg, wrth ddatblygu ardaloedd o’r fath, mae’n hanfodol i harneisio gwybodaeth leol a bod y defnydd mwyaf yn cael ei wneud ohono. Byddwn yn ddiolchgar pe gallai’r Gweinidog amlinellu sut y mae’n bwriadu sicrhau y bydd hynny’n cael ei gyflawni, yn enwedig gan dynnu ar fodel Sefydliad Sirolli y cyfeiriodd hi ato yn ei datganiad. Mae’n amlwg bod angen i wella seilwaith caled a meddal, sy’n ganolog i argymhellion yr adroddiad. Er bod llawer wedi ei ddweud am y pwysigrwydd o ddarparu lefel gystadleuol o wasanaeth band eang i ardaloedd gwledig, a gwelliannau i ffyrdd, rydym hefyd angen ffrydiau cyllid priodol i gyflawni’r rhain—ac roedd Simon Thomas yn iawn i bwysleisio’r gwasanaeth bob awr yn ei gyfraniad.

 

Finally, I have been greatly encouraged by early discussions that I have had about a hyperlocal website, to which the Minister referred, within the Brecon Beacons area, as part of the Brecon, Bronllys and Talgarth growth zone originally envisaged in the report when it was published. Does the Minister share my view that that initiative needs to draw extensively on the agricultural community in the hinterland of the town of Brecon, and could she elaborate on how that can be done effectively? Very often, that agricultural community is not fully harnessed when we are talking about rural regeneration.

Yn olaf, rwyf wedi fy nghalonogi’n fawr gan drafodaethau cynnar a gefais am wefan hyperleol, y cyfeiriodd y Gweinidog ati, o fewn ardal Bannau Brycheiniog, fel rhan o ardal dwf Aberhonddu, Bronllys a Thalgarth a ragwelwyd yn wreiddiol yn yr adroddiad pan gafodd ei gyhoeddi. A yw’r Gweinidog yn rhannu fy marn fod angen i’r fenter honno dynnu’n helaeth ar y gymuned amaethyddol yng nghyffiniau tref Aberhonddu, ac a all hi ymhelaethu ar sut y gellir gwneud hynny’n effeithiol? Yn aml iawn, nid yw’r gymuned amaethyddol honno’n cael ei harneisio’n llawn pan fyddwn yn sôn am adfywio gwledig.

 

Edwina Hart: I will take the last point first. When we roll that project out,it will be incumbent on us to look at the wider community outside Brecon and at what can be undertaken, so I can give you my assurance that that will be done. We have allocated over £150,000 for that project generally, and it goes across to Brecon and elsewhere, so the cash that has been attached to it is good.

Edwina Hart: Byddaf yn cymryd y pwynt olaf yn gyntaf. Pan fyddwn yn cyflwyno’r prosiect hwnnw, bydd yn ddyletswydd arnom i edrych ar y gymuned ehangach y tu allan i Aberhonddu ac ar yr hyn y gellir ei wneud, felly gallaf roi fy sicrwydd i chi y bydd hynny’n cael ei wneud. Rydym wedi dyrannu dros £150,000 ar gyfer y prosiect yn gyffredinol, ac mae’n mynd ar draws i Aberhonddu a mannau eraill, felly mae’r arian sydd ynghlwm ag ef yn dda.

 

On the Sirolli project, I was so impressed with it and its outcomes in Blaenau Gwent that I thought that it would work elsewhere. People think that someone is born or educated into being an entrepreneur, but this project worked with a lot of individuals who had good ideas but were not sure what to do with them, and perhaps could not deliver on their own. I was given a very good example in Blaenau Gwent of dealing with the wedding industry. Somebody wanted to do something with cars, somebody else wanted to do cakes and all the rest of it, and they wanted to get premises. By working with these individuals, they got them into a collective, so one premises shared all the business rates and everyone could work, provide and link with each other. There is a lot of work that can be done at community level. Therefore, if any Members have any suggestions, ideas or further discussions about the Sirolli project, we have not yet finalised the details.

O ran y prosiect Sirolli, roeddwn yn llawn edmygedd ohono a’i ganlyniadau ym Mlaenau Gwent fel fy mod yn credu y byddai’n gweithio mewn mannau eraill. Mae pobl yn meddwl bod rhywun yn cael ei eni neu ei addysgu i fod yn entrepreneur, ond mae’r prosiect yn gweithio gyda llawer o unigolion oedd ganddynt syniadau da ond nid oeddent yn siŵr beth i’w wneud gyda nhw, ac nid oeddent yn gallu eu cyflawni ar eu pen eu hunain efallai. Cefais enghraifft dda iawn ym Mlaenau Gwent o ddelio â’r diwydiant priodas. Roedd rhywun eisiau gwneud rhywbeth gyda cheir, rhywun arall eisiau gwneud cacennau a phopeth arall, ac roeddent yn dymuno cael adeilad. Drwy weithio gyda’r unigolion hyn, fe’u cawsant i ffurfio cydweithfa, felly roedd un adeilad yn rhannu’r holl ardrethi busnes, a gallai pawb weithio, darparu a chysylltu â’i gilydd. Mae llawer o waith y gellir ei wneud ar lefel gymunedol. Felly, os oes gan unrhyw Aelodau unrhyw awgrymiadau, syniadau neu drafodaethau pellach am y prosiect Sirolli, nid ydym wedi cwblhau’r manylion eto.

 

You make a good point on the transport issues, which are quite clear, as well as the infrastructure issues. The positive thing is that we commissioned this report not that long ago. We had a statement in July, and now we are taking it through strategic implementation. It would be nice to have the resources to do some things a little quicker, but I also think, as this is so innovative, that there might be useful lessons to be learned. If this is successful in Powys, we will want to ensure that we can use it elsewhere in Wales as a model that can be adapted for use in other places.

Rydych yn gwneud pwynt da ar y materion trafnidiaeth, sydd yn eithaf clir, yn ogystal â’r materion seilwaith. Y peth cadarnhaol yw ein bod wedi comisiynu’r adroddiad hwn yn weddol ddiweddar. Cawsom ddatganiad ym mis Gorffennaf, ac yn awr rydym yn dechrau ei weithredu’n strategol. Byddai’n braf cael yr adnoddau i wneud rhai pethau ychydig yn gyflymach, ond rwyf hefyd yn credu, gan fod hyn mor arloesol, y gallai fod gwersi defnyddiol i’w dysgu. Os yw hyn yn llwyddiannus ym Mhowys, byddwn yn awyddus i sicrhau y gallwn ei ddefnyddio mewn mannau eraill yng Nghymru fel model y gellir ei addasu i’w ddefnyddio mewn mannau eraill.

 

I thank Members very much for their broad support on this, and if it would be helpful, Presiding Officer, I would be more than happy to update Members on the outstanding issues to which I have alluded before we go into recess in December.

Diolch yn fawr iawn i’r Aelodau am eu cefnogaeth eang ar hyn, ac os byddai’n ddefnyddiol, Lywydd, byddwn yn fwy na pharod i roi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r Aelodau am y materion sy’n weddill yr wyf wedi cyfeirio atynt cyn i ni gael toriad ym mis Rhagfyr.

Elin Jones: Mae rhai o nodweddion y trefi marchnad ym Mhowys yn union yr un peth â nodweddion y trefi marchnad yn fy etholaeth i, sef Ceredigion. Er enghraifft, rwy’n siŵr bod diffygion band eang Ceredigion lawn gymaint â’r rhai sydd ym Mhowys. Yn wahanol i rai siaradwyr eraill, efallai nad wyf mor awyddus i gymeradwyo eich cyhoeddiad i ofyn i BT roi blaenoriaeth i ardaloedd twf Powys ar draul ardaloedd gwledig eraill, fel y rhai yng Ngheredigion. Yn sgîl hyn oll—a rhoesoch rywfaint o sylw i’r pwynt hwn yn eich ateb i William Powell—a wnewch chi ystyried, yng nghyd-destun y syniadau diddorol sy’n deillio o’r gwaith ym Mhowys, drafod â chynghorau sir eraill, a Chyngor Sir Ceredigion, yn fy achos i, i weld sut y gallant hwy ac ardaloedd gwledig eraill elwa o’r modelau sy’n dechrau ar waith ym Mhowys? Yn dilyn eich ymweliad â busnesau yn Aberteifi gyda fi, gwyddoch fod diddordeb penodol yn nhref Aberteifi yn y gwaith sy’n mynd ymlaen ar hyn o bryd ym Mhowys.

Elin Jones: Some of the characteristics of market towns in Powys are exactly the same as those of the market towns in my constituency of Ceredigion. For instance, I am sure that the failure of broadband in Ceredigion is just as bad as it is in Powys. Unlike some other speakers, perhaps I am not too eager to endorse your announcement to ask BT to give priority to the Powys growth zones at the expense of other rural areas, such as those in Ceredigion. In light of all this—and you covered this point somewhat in your response to William Powell—will you consider, in the context of the interesting ideas emerging from the work in Powys, discussing with other county councils, and Ceredigion County Council in my case, to see how they and other rural areas can benefit from the models being established in Powys? Following your visit to businesses in Cardigan with me, you will know that there is specific interest in Cardigan town in the work currently under way in Powys.

Daeth y Dirprwy Lywydd (David Melding) i’r Gadair am 3.36 p.m.
The Deputy Presiding Officer (David Melding) took the Chair at 3.36 p.m.

The Record

Edwina Hart: Thank you for your contribution. I anticipated that you would be less welcoming of the announcement on broadband than others. Obviously, as a constituency AM, you have done a lot of lobbying about what is good for your constituents in that regard. I was pleased, during the summer, to have visited some businesses with you in Cardigan, and to have the opportunity of meeting with the leaders of Ceredigion council, who raised some of the issues about local growth zones with me. It is opportune for me to consider—perhaps before I make a decision and a further statement in December—how we could engage with local authorities on the early lessons that we are learning on the Powys growth zones. There will be an opportunity then for people to bring through various ideas. Huw Lewis and I have agreed this fund for business improvement districts, so there is certainly an opportunity there for other towns in Wales, which we would wish to encourage. Therefore, I will give some further consideration to the issues that you raise, and I will report back in December.

Edwina Hart: Diolch i chi am eich cyfraniad. Roeddwn yn rhagweld y byddech yn rhoi llai o groeso i’r cyhoeddiad ar fand eang nag eraill. Yn amlwg, fel AC etholaeth, rydych wedi gwneud llawer o lobïo am yr hyn sy’n dda ar gyfer eich etholwyr yn hynny o beth. Roeddwn yn falch, yn ystod yr haf, i ymweld â rhai busnesau gyda chi yn Aberteifi, a chael y cyfle i gwrdd ag arweinwyr cyngor Ceredigion, a gododd rai o’r materion ynghylch ardaloedd twf lleol gyda mi. Mae’n amserol i mi ystyried—efallai cyn i mi wneud penderfyniad a datganiad pellach ym mis Rhagfyr—sut y gallem ymgysylltu ag awdurdodau lleol ar y gwersi cynnar yr ydym yn eu dysgu ar ardaloedd twf Powys. Bydd cyfle wedyn i bobl gyflwyno syniadau amrywiol. Mae Huw Lewis a minnau wedi cytuno ar y gronfa hon ar gyfer ardaloedd gwella busnes, felly mae cyfle yno yn sicr ar gyfer trefi eraill yng Nghymru, y byddem yn dymuno eu hannog. Felly, byddaf yn rhoi rhywfaint o ystyriaeth bellach i’r materion a godir gennych, a byddaf yn adrodd yn ôl ym mis Rhagfyr.

 

Kirsty Williams: Thank you for your statement, Minister. It is good news for Llandrindod Wells and the Brecon area. I note that you said that the report had many recommendations, which were the responsibility of the local authority. I also note that you wrote to the local authority in July to highlight those recommendations, and I am concerned to hear you say that you have not had a response from the local authority outlining what its approach will be to those recommendations. At what stage will you proactively be chasing Powys County Council for a response to the recommendations that fall within its remit? If the local authority is less than enthusiastic to pursue some of the work that has been recommended by Justin Baird-Murray and his colleagues, what scope do you have, if any, for the Welsh Government to look at taking on some of those responsibilities itself?

Kirsty Williams: Diolch am eich datganiad, Weinidog. Mae’n newyddion da i Landrindod ac ardal Aberhonddu. Nodaf eich bod wedi dweud bod nifer o argymhellion yn yr adroddiad, a oedd yn gyfrifoldeb i’r awdurdod lleol. Nodaf hefyd eich bod wedi ysgrifennu at yr awdurdod lleol ym mis Gorffennaf i dynnu sylw at yr argymhellion hynny, ac rwyf yn bryderus  eich clywed yn dweud nad ydych wedi cael ymateb gan yr awdurdod lleol yn amlinellu beth fydd ei ddull gweithredu o ran yr argymhellion hynny. Ar ba gam fyddwch chi’n rhagweithiol yn mynd ar ôl Cyngor Sir Powys ar gyfer ymateb i’r argymhellion sy’n dod o fewn ei gylch gorchwyl? Os yw’r awdurdod lleol yn llai na brwdfrydig i fynd ar drywydd rhywfaint o’r gwaith sydd wedi cael ei argymell gan Justin Baird-Murray a’i gydweithwyr, faint o gyfle sydd gennych, os o gwbl, i Lywodraeth Cymru ystyried dderbyn o’r cyfrifoldebau hyn ei hun?

 

You will be aware that concern was expressed in the Ystradgynlais area that it was not included as part of the work in this area. The report made recommendations with regard to the Ystradgynlais area. We have the city region plan for Swansea, which could also encompass Ystradgynlais. Where does the very south of Powys fit into your plans for local regeneration, given some of the unique challenges that are faced by that ex-industrial, ex-mining community, which has many different characteristics than the rest of Powys?

Byddwch yn ymwybodol y mynegwyd pryder yn ardal Ystradgynlais nad oedd wedi’i gynnwys fel rhan o’r gwaith yn y maes hwn. Gwnaeth yr adroddiad argymhellion o ran ardal Ystradgynlais. Mae gennym gynllun dinas-ranbarth ar gyfer Abertawe, a allai hefyd gynnwys Ystradgynlais. Yn lle mae de eithaf Powys yn ffitio yn eich cynlluniau ar gyfer adfywio lleol, o ystyried rhai o’r heriau unigryw a wynebir gan y gymuned gyn-ddiwydiannol, gyn-lofaol honno, sydd â nifer o nodweddion gwahanol i weddill Powys?

 

Edwina Hart: Your point on the city regions in relation to Ystradgynlais is well made, and the area is concerned and would like to be included. I have looked at the transcript of the discussion that we had on city regions just before we went into recess, and we will be making decisions regarding how I will format further discussions within the city region. I give an open invitation to Members: before I make decisions in the next week or so, if Members have any particular views about how this will be dealt with, please come to me. On city regions, it is incumbent for there to be a good, proper discussion on key issues, and they can then come back and make recommendations to me. I do not believe that we necessarily want bureaucratic structures on city regions, with governance here and governance there. What we want is to get the dialogue going on the important issues. Therefore, that is an open invitation to Members.

Edwina Hart: Mae eich pwynt ar y dinas-ranbarthau o ran Ystradgynlais wedi ei wneud yn dda, ac mae’r ardal yn bryderus ac yn awyddus i gael ei chynnwys. Rwyf wedi edrych ar y trawsgrifiad o’r drafodaeth a gawsom ar ddinas-ranbarthau yn union cyn i ni fynd i mewn i’r toriad, a byddwn yn gwneud penderfyniadau ynghylch sut y byddaf i’n trefnu trafodaethau pellach o fewn y ddinas-ranbarth. Rwy’n rhoi gwahoddiad agored i Aelodau: cyn i mi wneud penderfyniadau yn ystod yr wythnos neu ddwy nesaf, os oes gan Aelodau unrhyw farn benodol am sut yr ymdrinnir â hyn, os gwelwch yn dda dewch ataf fi. Ar ddinas-ranbarthau, mae’n ddyletswydd bod trafodaeth dda, briodol ar faterion allweddol, a gallant wedyn ddod yn ôl a gwneud argymhellion i mi. Nid wyf yn credu ein bod o reidrwydd eisiau strwythurau biwrocrataidd ar ddinas-ranbarthau, gyda llywodraethu yma a llywodraethu acw. Yr hyn yr ydym ei eisiau yw dechrau’r ddeialog ar y materion pwysig. Felly, mae hynny yn wahoddiad agored i Aelodau.

 

I believe that I have already chased Powys council, but I will check the communication with my office. It was ideas that emerged from Powys, when we went for the enterprise zones, that allowed me to set up the local growth zone concept, and to drive it. Therefore, I think that we will be proactive with the local authority because there is a willingness there to undertake the work. However, this is actually quite difficult work because, as a Government, we are giving money but we are giving away our powers over dealing with it to other people, in the sense that this will be very business-led. I have no fear about doing that because I think that that is the best for community engagement and getting things going. However, not everyone in the public sector feels that way about the development of policies.

Credaf fy mod eisoes wedi mynd ar ôl cyngor Powys, ond byddaf yn edrych ar y cyfathrebu gyda fy swyddfa. Syniadau a ddaeth i’r amlwg o Bowys, pan aethom am yr ardaloedd menter, ganiataodd i mi sefydlu’r cysyniad ardal dwf leol, ac i’w sbarduno. Felly, rwyf yn meddwl y byddwn yn rhagweithiol gyda’r awdurdod lleol oherwydd bod parodrwydd yno i wneud y gwaith. Fodd bynnag, mae hyn yn waith eithaf anodd mewn gwirionedd oherwydd, fel Llywodraeth, rydym yn rhoi arian ond rydym yn rhoi ein pwerau dros ymdrin ag ef i bobl eraill, yn yr ystyr y bydd hyn yn cael ei arwain gan fusnes. Nid wyf yn poeni am wneud hynny oherwydd rwy’n credu mai dyna sydd orau ar gyfer ymgysylltu â’r gymuned a chychwyn  pethau. Fodd bynnag, nid yw pawb yn y sector cyhoeddus yn teimlo felly am ddatblygu polisïau.

 

The Deputy Presiding Officer: Thank you, Minister. Items 5 and 6 have been postponed.

Y Dirprwy Lywydd: Diolch ichi, Weinidog. Mae eitemau 5 a 6 wedi eu gohirio.

Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Bathodynnau Parcio Personau Anabl
Legislative Consent Motion on the Disabled Persons’ Parking Badges Bill

The Record

Cynnig NDM5039 Carl Sargeant

Motion NDM5039 Carl Sargeant

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 29.6, yn cytuno y dylai Senedd y DU ystyried darpariaethau’r Bil Bathodynnau Parcio Personau Anabl, i’r graddau y maent yn dod o fewn cymhwysedd deddfwriaethol Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

To propose that the National Assembly for Wales, in accordance with Standing Order 29.6, agrees that the provisions of the Disabled Persons’ Parking Badges Bill, in so far as they fall within the legislative competence of the National Assembly, should be considered by the UK Parliament.

The Minister for Local Government and Communities (Carl Sargeant): I move the motion.

Y Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau (Carl Sargeant): Cynigiaf y cynnig.

 

This legislative consent motion concerns the removal of fake, forged and expired blue badges from circulation, freeing up parking spaces for legitimate badge holders and allowing them to access services and facilities in Wales.

Mae’r cynnig cydsyniad deddfwriaethol hwn yn ymwneud â chael gwared ar fathodynnau glas ffug, wedi’u ffugio ac wedi dod i ben o gylchrediad, gan ryddhau lleoedd parcio ar gyfer deiliaid bathodynnau dilys a’u galluogi i gael mynediad i wasanaethau a chyfleusterau yng Nghymru.

 

Mohammad Asghar: I wish to speak in favour of this motion. The Disabled Persons’ Parking Badges Bill was introduced in Westminster by Simon Kirby, a Conservative, with the support of Liberal Democrats and Labour MPs. The Bill’s aims are to tackle the problem of the abuse of the blue badges scheme and to protect genuine badge holders. The National Fraud Authority has estimated that the abuse of the current scheme is costing local authorities up to £46 million a year. Under this measure, local authorities will have the power to recover blue badges that have been cancelled, have expired, are fake, or are being misused by third parties. It will make it clear in law that it is an offence to use a badge that should have been returned to the issuing authority. It will make enforcement of the rules easier and more effective for local authorities. Under the existing scheme, armed forces personnel and their families who are eligible for a badge may not meet the residency requirement if they are posted overseas. This measure will deal with that anomaly by extending the right to a badge to eligible armed forces personnel and their families residing overseas on UK bases.

Mohammad Asghar: Rwy’n dymuno siarad o blaid y cynnig hwn. Cyflwynwyd y Bil Bathodynnau Parcio Pobl Anabl yn San Steffan gan Simon Kirby, Ceidwadwr, gyda chefnogaeth y Democratiaid Rhyddfrydol ac Aelodau Seneddol Llafur. Amcanion y Bil yw mynd i’r afael â’r broblem o gam-drin y cynllun bathodynnau glas ac amddiffyn deiliaid bathodynnau dilys. Mae’r Awdurdod Twyll Cenedlaethol wedi amcangyfrif bod cam-drin y cynllun presennol yn costio hyd at £46 miliwn y flwyddyn i awdurdodau lleol. O dan y mesur hwn, bydd gan awdurdodau lleol y pŵer i adennill bathodynnau glas sydd wedi cael eu canslo, wedi dod i ben, sy’n ffug, neu sy’n cael eu camddefnyddio gan drydydd parti. Bydd yn ei gwneud yn glir yn y gyfraith ei bod yn drosedd i ddefnyddio bathodyn a ddylai fod wedi cael ei ddychwelyd i’r awdurdod cyhoeddi. Bydd yn gwneud gorfodi rheolau yn haws ac yn fwy effeithiol i awdurdodau lleol. O dan y cynllun presennol, efallai na fydd personél y lluoedd arfog a’u teuluoedd sy’n gymwys i gael bathodyn yn bodloni’r gofyniad preswylio os ydynt yn cael eu postio dramor. Bydd y mesur hwn yn delio â’r anomaledd hwn drwy ymestyn yr hawl i gael bathodyn i aelodau cymwys y lluoedd arfog a’u teuluoedd sy’n byw dramor ar safleoedd yn y DU.

 

Abuse of the blue badge scheme causes considerable inconvenience and frustration to those who are genuinely disabled. These changes will not only improve the credibility of the scheme but free up more parking spaces for genuine badge holders who are most in need.

Mae cam-drin y cynllun bathodyn glas yn achosi anhwylustod sylweddol a rhwystredigaeth i’r rhai sy’n wirioneddol anabl. Bydd y newidiadau hyn nid yn unig yn gwella hygrededd y cynllun ond yn rhyddhau mwy o fannau parcio i ddeiliaid bathodynnau dilys sydd fwyaf mewn angen.

 

Lindsay Whittle: On behalf of the Party of Wales, Plaid Cymru, I, too, welcome the Disabled Persons’ Parking Badges Bill that is going through Westminster as a private Member’s Bill. I fully support its aim of preventing blue badge fraud. My colleague at Westminster, Hywel Williams MP, was one of three backbenchers who spoke on the Bill at Committee Stage. As we all know, the blue badge scheme is a wonderful scheme that enables disabled people to park close to locations that they would otherwise be unable to visit. My 81-year-old mother would never have got to bingo without it.

Lindsay Whittle: Ar ran Plaid Cymru - the party of Wales, rwyf innau, hefyd, yn croesawu’r Bil Bathodynnau Parcio Pobl Anabl sy’n mynd drwy San Steffan fel Bil Aelod preifat. Rwyf yn llwyr gefnogi ei nod o atal twyll bathodynnau glas. Mae fy nghydweithiwr yn San Steffan, Hywel Williams AS, yn un o dri ar y meinciau cefn a siaradodd ar y Bil yn y Cam Pwyllgor. Fel yr ydym i gyd yn gwybod, mae’r cynllun bathodyn glas yn gynllun gwych sy’n galluogi pobl anabl i barcio yn agos i leoliadau na fyddent fel arall yn gallu ymweld â nhw. Ni fyddai fy mam 81 mlwydd oed byth wedi gallu mynd i’r bingo hebddo.

 

Nevertheless, there is a great deal of concern about the misuse of these badges, and there have been claims that there is even a black market in their sale, although I do not know whether that is true. In welcoming this Bill, it is important, as Disability Wales said in its evidence, that disabled people are not criminalised. Therefore, regulations need to be defined to avoid drawing these rules too tightly and causing unnecessary difficulties for a group of people who, by definition, have additional needs.

Serch hynny, mae llawer iawn o bryder ynghylch y camddefnydd o’r bathodynnau, a bu honiadau bod marchnad ddu hyd yn oed yn eu gwerthu, er nad wyf yn gwybod a yw hynny’n wir. Wrth groesawu’r Bil hwn, mae’n bwysig, fel y dywedodd Anabledd Cymru yn ei dystiolaeth, nad yw pobl anabl yn cael eu trin fel troseddwyr. Felly, rhaid i’r rheoliadau gael eu diffinio er mwyn osgoi gwneud y rheolau hyn yn rhy dynn ac achosi anawsterau diangen i grŵp o bobl sydd, drwy ddiffiniad, ag anghenion ychwanegol.

 

I hope, if not assume, that the prescribed form for badges will be bilingual in Wales, although, following the recent mess with the police commissioner ballot papers, perhaps I should not take that for granted. We fully support the legislation.

Rwy’n gobeithio, os nad yn cymryd yn ganiataol, y bydd y ffurflen ragnodedig ar gyfer bathodynnau yn ddwyieithog yng Nghymru, er, yn dilyn y llanast yn ddiweddar gyda phapurau pleidleisio comisiynydd yr heddlu, efallai na ddylwn gymryd hynny’n ganiataol. Rydym yn cefnogi’n llawn y ddeddfwriaeth.

 

The Deputy Presiding Officer: I am sorry to say that, not for the first time, I have not called the Chair of the relevant committee to speak before other Members have contributed. To add to my embarrassment, it is the same Chair. [Laughter.] With apologies, I now call the Chair of the Communities, Equality and Local Government Committee, Ann Jones.

Y Dirprwy Lywydd: Mae’n ddrwg gennyf ddweud, nid am y tro cyntaf, nid wyf wedi galw Cadeirydd y pwyllgor perthnasol i siarad cyn i Aelodau eraill gyfrannu. I ychwanegu at fy embaras, yr un Cadeirydd yw hi. [Chwerthin.] Gydag ymddiheuriadau, rwyf yn awr yn galw ar Gadeirydd y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol, Ann Jones.

 

3.45 p.m.

Ann Jones: It is all right, Deputy Presiding Officer. You still owe me one. In fact, you probably owe me more than one now. I welcome the opportunity to contribute to this debate as the Chair of the Communities, Equality and Local Government Committee, which considered the LCM at our committee meeting on 4 October. We note that the purpose of this Bill is to reduce the abuse of the blue badge scheme by amending existing legislation and that the Bill does not seek to change the criminal law in relation to the misuse of badges and the penalties applicable for doing so. That is a protection for those disabled people who have badges and it is a protection against the third-party, black-market element that has been referred to.

Ann Jones: Mae’n iawn, Ddirprwy Lywydd. Mae arnoch chi un i mi o hyd. Yn wir, mae’n debyg bod arnoch chi fwy nag un nawr. Rwy’n croesawu’r cyfle i gyfrannu at y ddadl hon fel Cadeirydd y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol, a oedd yn ystyried y cynnig cydsyniad deddfwriaethol yn ein cyfarfod pwyllgor ar 4 Hydref. Rydym yn nodi mai diben y Bil hwn yw lleihau'r cam-drin ar y cynllun bathodyn glas drwy ddiwygio deddfwriaeth bresennol ac nad yw’r Bil yn ceisio newid y gyfraith droseddol mewn perthynas â chamddefnyddio bathodynnau a’r cosbau sy’n berthnasol am wneud hynny. Mae hynny’n amddiffyniad ar gyfer y bobl anabl sydd â bathodynnau ac mae’n amddiffyniad yn erbyn yr elfen trydydd parti, marchnad ddu y cyfeiriwyd ati.

 

Clearly, it is an advantage to seek consistency in the application of the scheme in England and Wales. As part of the scrutiny that the committee undertook, we wrote to Disability Wales to seek its views. It has welcomed the measures to reduce the misuse of blue badges. We recommended that the issues raised by Disability Wales should be considered by the Minister and that he looks specifically at the issue of a warning being given to badge holders before a badge is cancelled or removed by a local authority. Therefore, with that proviso, the committee has no objection to the use of an LCM, as proposed by the Welsh Government on this occasion.

Yn amlwg, mae’n fantais i geisio cysondeb wrth ddefnyddio’r cynllun yng Nghymru a Lloegr. Fel rhan o’r gwaith craffu yr ymgymerodd y pwyllgor ag ef, ysgrifenasom at Anabledd Cymru i ofyn am ei farn. Mae wedi croesawu’r mesurau i leihau camddefnyddio bathodynnau glas. Rydym yn argymell y dylai’r materion a godwyd gan Anabledd Cymru gael eu hystyried gan y Gweinidog a’i fod yn edrych yn benodol ar y mater o roi rhybudd i ddeiliaid bathodyn cyn i fathodyn gael ei ddiddymu neu ei ddileu gan awdurdod lleol.  Felly, gyda’r amod honno, nid oes gan y Pwyllgor unrhyw wrthwynebiad i’r defnydd o gynnig cydsyniad deddfwriaethol, fel y cynigiwyd gan Lywodraeth Cymru ar yr achlysur hwn.

 

The Minister for Local Government and Communities (Carl Sargeant): I am grateful to the Chair and to the committee for their support on this. As Members’ contributions today quite rightly put, these blue badges are very valuable to people who need and use them on a daily basis. However, they are being used fraudulently by a minority, costing the taxpayer and taking up valuable space for disabled people across Wales and the UK, thereby causing great disservice to the people who need blue badges.

Y Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau (Carl Sargeant): Rwy’n ddiolchgar i’r Cadeirydd ac i’r pwyllgor am eu cefnogaeth ar hyn. Fel y mae cyfraniadau’r Aelodau heddiw yn nodi’n gwbl briodol, mae’r bathodynnau glas yn werthfawr iawn i bobl sydd eu hangen ac sy’n eu defnyddio o ddydd i ddydd. Fodd bynnag, maent yn cael eu defnyddio’n dwyllodrus gan leiafrif, sy’n costio arian i’r trethdalwr ac yn cymryd lle gwerthfawr ar gyfer pobl anabl ar draws Cymru a’r DU, gan wneud anghymwynas fawr â’r bobl sydd angen bathodynnau glas.

 

We should be very proud that Wales is the only part of the UK that does not charge for the blue badge scheme. That is why we were very keen to not introduce another burden in some areas for disabled people. This is something that we have not pursued in Wales. Of course, I recognise the point that was raised by the committee in terms of the enforcement of this Bill. We believe that the guidance will have strength, which will ensure a full review when a badge is seized, so that there is a full understanding of the reasons why this should take place. This is something that we must act upon swiftly. I am grateful for the support today.

Dylem fod yn falch iawn mai Cymru yw’r unig ran o’r DU nad yw’n codi tâl am y cynllun bathodyn glas. Dyna pam yr ydym yn awyddus iawn i beidio â chyflwyno baich arall mewn rhai ardaloedd i bobl anabl. Mae hyn yn rhywbeth nad ydym wedi ei ddilyn yng Nghymru. Wrth gwrs, rwyf yn cydnabod y pwynt a godwyd gan y pwyllgor o ran gorfodi’r Bil hwn. Rydym yn credu y bydd gan y cyfarwyddyd gryfder, a fydd yn sicrhau adolygiad llawn pan fydd bathodyn yn cael ei atafaelu, fel bod dealltwriaeth lawn o’r rhesymau pam y dylai hyn ddigwydd. Mae hyn yn rhywbeth y mae’n rhaid i ni weithredu arno’n gyflym. Rwy’n ddiolchgar am y gefnogaeth heddiw.

 

The Deputy Presiding Officer: The proposal is to agree the motion. Does any Member object? There are no objections. The motion is therefore agreed in accordance with Standing Order No. 12.36.

Y Dirprwy Lywydd: Y cynnig yw cytuno ar y cynnig. A oes unrhyw Aelod yn gwrthwynebu? Nid oes unrhyw wrthwynebiadau. Mae’r cynnig, felly, wedi’i dderbyn, yn unol â Rheol Sefydlog Rhif 12.36.

Derbyniwyd y cynnig.

Motion agreed.

Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Menter a Diwygio Rheoleiddio sy’n ymwneud â’r Banc Buddsoddi Gwyrdd
Legislative Consent Motion on the Enterprise and Regulatory Reform Bill relating to the Green Investment Bank

The Record

Cynnig NDM5040 Edwina Hart

Motion NDM5040 Edwina Hart

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 29.6, yn cytuno y dylai Senedd y DU ystyried darpariaethau’r Bil Menter a Diwygio Rheoleiddio sy’n ymwneud â’r Banc Buddsoddi Gwyrdd (y 'BBG’), i’r graddau y maent yn dod o fewn cymhwysedd deddfwriaethol Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

To propose that the National Assembly for Wales, in accordance with Standing Order 29.6, agrees that provisions of the Enterprise and Regulatory Reform Bill relating to the Green Investment Bank (the 'GIB’), in so far as they fall within the legislative competence of the National Assembly, should be considered by the UK Parliament.

The Minister for Business, Enterprise, Technology and Science (Edwina Hart): I move the motion.

Y Gweinidog Busnes, Menter, Technoleg a Gwyddoniaeth (Edwina Hart): Cynigiaf y cynnig.

 

The Enterprise and Business Committee and the Environment and Sustainability Committee have considered the legislative consent motion on the green investment bank provisions in the Enterprise and Regulatory Reform Bill. Both committees support the use of a legislative consent motion as proposed by the Welsh Government. I therefore have pleasure in moving the motion.

Mae’r Pwyllgor Menter a Busnes a’r Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd wedi ystyried y cynnig cydsyniad deddfwriaethol ar y darpariaethau banc buddsoddi gwyrdd yn y Bil Menter a Diwygio Rheoleiddio. Mae’r ddau bwyllgor yn cefnogi’r defnydd o gynnig cydsyniad deddfwriaethol a gynigiwyd gan Lywodraeth Cymru. Felly mae’n bleser gennyf gynnig y cynnig.

Ieuan Wyn Jones: Rwy’n croesawu’r hyn y mae’r Gweinidog wedi’i ddweud. Rydym ni fel plaid hefyd yn cefnogi’n gryf y bwriad i sefydlu banc buddsoddi gwyrdd. Rwy’n siŵr bod y Gweinidog yn cofio bod Llywodraeth Cymru’n Un wedi cyflwyno strategaeth swyddi gwyrdd, a oedd yn cael ei gweld fel rhywbeth arloesol iawn yn y cyfnod hwnnw ac a gafodd gefnogaeth eang ar draws y pleidiau yn y Siambr hon.

Ieuan Wyn Jones: I welcome what the Minister has said. We too, as a party, support in the strongest terms the intention to establish a green investment bank. I am sure that the Minister remembers that the One Wales Government introduced a green jobs strategy, which was seen as being very innovative at that time and which received widespread support across the parties in this Chamber.

Wedi dweud hynny, rydym yn siomedig nad yw’r banc hwn wedi cael ei leoli yng Nghymru. Rwy’n gwybod bod cais cryf iawn wedi’i wneud i geisio sicrhau hynny. O gofio’r siom hwnnw, a yw’r Gweinidog yn hapus bod digon o wybodaeth yng Nghymru ynglŷn â gallu’r banc hwn i hybu diwydiannau yn y sector gwyrdd—ynni gwyrdd neu beth bynnag arall—i sicrhau bod Cymru yn cael siâr deilwng o’r cyfalaf a fydd ar gael? Nid yw’n gyfalaf enfawr yng nghyd-destun yr angen; mae adran fusnes Llywodraeth y DU yn amcangyfrif y bydd angen gwario £200 biliwn yn y sector hwn yn y blynyddoedd nesaf a dim ond cyfalaf o £3 biliwn sy’n cael ei neilltuo drwy’r drefn hon. A yw’r Gweinidog, felly, yn derbyn efallai fod angen inni sicrhau bod mwy o wybodaeth yn mynd i’r diwydiannau yn y sector preifat a allai elwa o’r gronfa hon, er mwyn sicrhau bod Cymru, os na fydd yn lleoliad i’r banc, yn cael ei siâr o’r buddsoddiad?

Having said that, we are disappointed that this bank is not located in Wales. I know that a very strong case was made to try to ensure that that happened. Remembering that disappointment, is the Minister content that there is sufficient information in Wales in relation to the ability of this bank to promote industries in the green sector—green energy or whatever it may be—to ensure that Wales receives a fair share of the capital that will be available? It is not an enormous amount of capital in the context of the need; the business department of the UK Government estimates that £200 billion will need to be spent in this sector in the coming years, but only £3 billion of capital is being allocated through this regime. Does the Minister therefore accept that there may be a need to ensure that more information goes to the private sector industries that could benefit from this fund, in order to ensure that Wales, even if it is not the location for the bank, receives its share of the investment?

Mick Antoniw: My concern is not so much the location, but the discussions that have taken place on the degree of consultation that will take place between the UK Government and the devolved administrations. There has been debate during the legislative process about whether there should be regular reports and some consultation seeking the views of the Welsh Ministers. The concern is that a UK green investment bank should not become an English green investment bank. What assurances have you been given that the devolved administrations, in particular the Welsh Government, will be adequately involved and consulted on the future operation and conduct of such a bank?

Mick Antoniw: Nid y lleoliad yw fy mhryder yn gymaint, ond y trafodaethau sydd wedi digwydd ar y radd o ymgynghori a fydd yn digwydd rhwng Llywodraeth y DU a’r gweinyddiaethau datganoledig. Cafwyd dadl yn ystod y broses ddeddfwriaethol ynghylch a ddylid cael adroddiadau rheolaidd a rhywfaint o ymgynghori yn ceisio barn Gweinidogion Cymru. Y pryder yw na ddylai banc buddsoddi gwyrdd y DU ddod yn fanc buddsoddi gwyrdd Lloegr. Pa sicrwydd a gawsoch y bydd y gweinyddiaethau datganoledig, yn enwedig Llywodraeth Cymru, yn cael eu cynnwys ac yr ymgynghorir â nhw’n ddigonol ar weithrediad ac ymddygiad banc o’r fath yn y dyfodol?

 

William Powell: On behalf of the Welsh Liberal Democrat group, I strongly support this LCM. The green investment bank has the potential to increase investment in environmental causes and to help to improve the poor state of infrastructure across the UK, including, crucially, Wales. I was pleased that the Liberal Democrats included this in our manifesto for the 2010 general election and I was also pleased when, in Government, the party was able to fend off Treasury challenges to its independence, including an attempt to turn it into a one-off capital fund rather than a bank that would be able to recycle the funds and therefore increase the benefit. As the bank will be independent of Government, it will be able to invest in the projects that are likely to have the biggest impact on our future carbon footprint. It will also provide a stable investment for pensions and so on that will give us the opportunity to contribute to a more diversified banking sector and provide us with stability for investment funds. I commend it to the Chamber.

William Powell: Ar ran grŵp Democratiaid Rhyddfrydol Cymru, rwy’n cefnogi’r cynnig cydsyniad deddfwriaethol hwn. Mae gan y banc buddsoddi gwyrdd y potensial i gynyddu buddsoddiad mewn achosion amgylcheddol ac i helpu i wella cyflwr gwael seilwaith ar draws y DU, gan gynnwys, yn hollbwysig, Cymru. Roeddwn yn falch bod y Democratiaid Rhyddfrydol yn cynnwys hyn yn ein maniffesto ar gyfer etholiad cyffredinol 2010 ac roeddwn yn falch hefyd pan, mewn Llywodraeth, oedd y blaid yn gallu cadw draw heriau’r Trysorlys i’w annibyniaeth, gan gynnwys ymgais i’w droi’n gronfa cyfalaf untro yn hytrach na banc a fyddai’n gallu ailgylchu’r arian a thrwy hynny gynyddu’r budd-dal. Gan y bydd y banc yn annibynnol ar y Llywodraeth, bydd yn gallu buddsoddi yn y prosiectau sydd yn debygol o gael yr effaith fwyaf ar ein hôl troed carbon yn y dyfodol. Bydd hefyd yn darparu buddsoddiad sefydlog ar gyfer pensiynau ac yn y blaen fydd yn rhoi cyfle i ni gyfrannu at sector bancio fwy amrywiol ac yn rhoi i ni sefydlogrwydd ar gyfer cronfeydd buddsoddi. Fe’i cymeradwyaf i’r Siambr.

 

The Minister for Business, Enterprise, Technology and Science (Edwina Hart): In respect of Ieuan Wyn Jones’s comments, he is quite right—it is capitalised for £3 billion. It will, hopefully, play a vital role in addressing the market failures affecting green infrastructure projects, but it will require unprecedented investment in green sectors if the economy in that area is to be buoyant. The green investment bank will benefit the economy, as will other things. So, to my mind, it is part of something greater. The UK Government established the world’s first investment bank dedicated solely to the economy to complement other green policies, but the purpose of the proposal that seeks our consent to the Bill’s provisions is to ensure that the bank’s provisions apply to Wales, because there is an issue, as Mick Antoniw indicated, namely that we did not want this to become an English-only bank. Therefore, I fully take on board the points that have been made by speakers and I will ensure that there is ongoing dialogue with UK Government about how this bank is dealt with and the benefits to Wales, which we will analyse closely, because it has only just been set up for business. I will also ensure that it is publicised well in Wales in terms of how companies can access it and I will report back to the Assembly, probably in the form of a letter to Members, about what action will be undertaken in the light of the discussions today.

Y Gweinidog Busnes, Menter, Technoleg a Gwyddoniaeth (Edwina Hart): O ran sylwadau Ieuan Wyn Jones, mae’n hollol iawn—mae’n cael ei gyfalafu am £3 biliwn. Fe fydd, gobeithio, yn chwarae rhan hanfodol wrth fynd i’r afael â’r methiannau yn y farchnad sy’n effeithio ar brosiectau seilwaith gwyrdd, ond bydd angen buddsoddiad digynsail yn y sectorau gwyrdd os yw’r economi yn y maes hwnnw i fod yn fywiog. Bydd y banc buddsoddi gwyrdd o fudd i’r economi, fel y bydd pethau eraill. Felly, yn fy marn i, mae’n rhan o rywbeth mwy. Sefydlodd Llywodraeth y DU fanc buddsoddi cyntaf y byd yn ymwneud yn unig â’r economi i ategu polisïau gwyrdd eraill, ond pwrpas y cynnig sy’n ceisio ein cydsyniad i ddarpariaethau’r Bil yw sicrhau bod darpariaethau’r banc yn berthnasol i Gymru, oherwydd mae problem, fel y nododd Mick Antoniw, sef nad oeddem am i hwn ddod yn fanc Lloegr yn unig. Felly, rwy’n derbyn yn llwyr y pwyntiau sydd wedi cael eu gwneud gan siaradwyr a byddaf yn sicrhau bod deialog parhaus gyda Llywodraeth y DU ynghylch sut yr ymdrinnir â’r banc hwn a’r manteision i Gymru, y byddwn yn eu dadansoddi’n ofalus, oherwydd mai newydd gael ei sefydlu ar gyfer busnes y mae. Byddaf hefyd yn sicrhau ei fod yn cael cyhoeddusrwydd da yng Nghymru o ran sut y gall cwmnïau gael mynediad ato a byddaf yn adrodd yn ôl i’r Cynulliad, fwy na thebyg ar ffurf llythyr at yr Aelodau, ynghylch pa gamau a gymerir yng ngoleuni’r trafodaethau heddiw.

 

The Deputy Presiding Officer: The proposal is that the motion be agreed to. Are there any objections? I see that there are none. The motion is therefore agreed in accordance with Standing Order No. 12.36.

Y Dirprwy Lywydd: Y cynnig yw bod y cynnig yn cael ei gymeradwyo. A oes gwrthwynebiad? Gwelaf nad oes. Mae’r cynnig, felly, wedi’i dderbyn, yn unol â Rheol Sefydlog Rhif 12.36.

Derbyniwyd y cynnig.

Motion agreed.

Ymgynghoriad ar Bolisi Adfywio yn y Dyfodol
Consultation on Future Regeneration Policy

The Record

Y Dirprwy Lywydd: Rwyf wedi dethol gwelliannau 1, 2, 3, 4, 5 a 6 yn enw William Graham.

The Deputy Presiding Officer: I have selected amendments 1, 2, 3, 4, 5 and 6 in the name of William Graham.

Cynnig NDM5080 Jane Hutt

Motion NDM5080 Jane Hutt

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

To propose that the National Assembly for Wales:

Yn nodi’r ymgynghoriad ar y polisi adfywio yn y dyfodol a gynhwysir yn 'Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid—Fframwaith Adfywio Newydd’.

Notes the consultation on future regeneration policy contained in 'Vibrant and Viable Places—A New Regeneration Framework’.

The Minister for Housing, Regeneration and Heritage (Huw Lewis): I move the motion.

Y Gweinidog Tai, Adfywio a Threftadaeth (Huw Lewis): Cynigiaf y cynnig.

 

I welcome the opportunity today for us all to take stock of the Welsh Government’s emerging regeneration policy following the publication of our consultation document 'Vibrant and Viable Places’, which is the result of the policy review that I announced earlier this year. I wanted to look afresh at our approaches to regeneration in Wales, across Government and beyond, and to compare these approaches with the best practice that we can see from around the world. The time is right to do this, as we have nearly fulfilled our existing commitments to our seven regeneration areas as they currently stand and we now find ourselves in a very different economic climate from the circumstances in which we established those seven programmes.

Rwy’n croesawu’r cyfle heddiw i ni i gyd  bwyso a mesur polisi adfywio Llywodraeth Cymru sy’n dod i’r amlwg yn dilyn cyhoeddi ein dogfen ymgynghori 'Lleoedd Bywiog a Hyfyw’, sef canlyniad yr adolygiad polisi a  gyhoeddais yn gynharach eleni. Roeddwn i eisiau edrych o’r newydd ar ein dulliau adfywio yng Nghymru, ar draws y Llywodraeth a thu hwnt, ac i gymharu’r dulliau hyn â’r arfer gorau y gallwn ei weld o   bob cwr o’r byd. Mae’r amser yn iawn i wneud hyn, gan ein bod bron wedi cyflawni ein hymrwymiadau presennol i’n saith ardal adfywio fel y maent ar hyn o bryd ac rydym bellach yn ein cael ein hunain mewn hinsawdd economaidd wahanol iawn i’r amgylchiadau pan oeddem yn sefydlu’r saith rhaglen.

 

We remain committed to renewing town centres and seaside towns. The Enterprise and Business Committee’s town centre regeneration report was extremely helpful and is informing our approach to delivering on those commitments. However, the regeneration agenda is much broader than that, and runs through the whole of our programme for government.

Rydym yn parhau’n ymrwymedig i adnewyddu canol trefi a threfi glan môr. Roedd adroddiad adfywio canol trefi’r Pwyllgor Menter a Busnes yn hynod ddefnyddiol ac mae’n llywio ein dull o gyflawni’r ymrwymiadau hynny. Fodd bynnag, mae’r agenda adfywio yn llawer ehangach na hynny, ac yn rhedeg drwy ein holl raglen ar gyfer llywodraeth.

 

I hope that all Members present will have had a chance to consider the consultation proposals, but I wish to take this opportunity to outline the key points. We have set out a clear vision:

Gobeithiaf y bydd pob Aelod sy’n bresennol wedi cael cyfle i ystyried y cynigion ymgynghori, ond hoffwn gymryd y cyfle hwn i amlinellu’r pwyntiau allweddol. Rydym wedi gosod gweledigaeth glir:

 

'that everybody in Wales should live in a vibrant, viable and sustainable community with a strong local economy’.

y dylai pawb yng Nghymru fyw mewn cymuned fywiog, hyfyw a chynaliadwy gydag economi lleol cryf.

 

In pursuit of that vision, the review that we have undertaken has identified three key messages about what we need to achieve. First, we need to strengthen governance around regeneration, which is why I am proposing regional boards to drive effective spatial planning and prioritisation. These will be overseen by a ministerial advisory group on regeneration, which will