By continuing to use our site, you are agreeing for us to set a small number of cookies. Cookie policy

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Cofnod y Trafodion
The Record of Proceedings

Dydd Mercher, 3 Hydref 2012
Wednesday, 3 October 2012

Cynnwys
Contents

Cwestiynau i’r Gweinidog Addysg a Sgiliau
Questions to the Minister for Education and Skills

Cwestiynau i’r Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau
Questions to the Minister for Local Government and Communities

Pwynt o Drefn
Point of Order

Dadl Cyfnod 3 ar Fil Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Ieithoedd Swyddogol) o dan Reol Sefydlog Rhif 26.44
Stage 3 Standing Order No. 26.44 Debate on the National Assembly for Wales (Official Languages) Bill
Grŵp 1: Cyfieithu Cofnodion o Drafodion y Cynulliad (Gwelliannau 1 a 5)
Group 1: Translation of Reports of Assembly Proceedings (Amendments 1 and 5)

Grŵp 2: Cyhoeddi Cofnodion o Drafodion y Cynulliad (Gwelliant 9)
Group 2: Publication of Reports of Assembly Proceedings (Amendment 9)

Grŵp 3: Penodi Swyddog Cyfrifol (Gwelliant 6)
Group 3: Appointment of Responsible Officer (Amendment 6)

Grŵp 4: Ystyr y Ddarpariaeth (Gwelliant 2)
Group 4: Meaning of Provision (Amendment 2)

Grŵp 5: Darpariaethau y mae’n Rhaid eu Cynnwys yn y Cynllun  (Gwelliannau 10, 11 a 12)
Group 5: Provisions that Must be Included in the Scheme (Amendments 10, 11 and 12)

Grŵp 6: Gwasanaethau a Ddarperir o dan y Cynllun (Gwelliannau 7 ac 8)
Group 6: Services Provided under the Scheme (Amendments 7 and 8)

Grŵp 7: Ymgynghori ar y Cynllun (Gwelliannau 3 a 4)
Group 7: Consultation on the Scheme (Amendments 3 and 4)

Cynnig Cyfnod 4 i Gymeradwyo Bil Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Ieithoedd Swyddogol) o dan Reol Sefydlog Rhif 26.47
Stage 4 Standing Order No. 26.47 Motion to Approve the National Assembly for Wales (Official Languages) Bill

Adroddiad y Pwyllgor Menter a Busnes ar Gysylltedd Rhyngwladol drwy Borthladdoedd a Meysydd Awyr Cymru
The Enterprise and Business Committee’s Report on International Connectivity through Welsh Ports and Airports

Dadl y Ceidwadwyr Cymreig: Gofal Newyddenedigol
Welsh Conservatives Debate: Neonatal Care

Cyfnod Pleidleisio
Voting Time

Dadl Fer: Cefnogi Buddsoddiad yn Ysbyty Coffa Rhyfel Sirol Llandrindod
Short Debate: Supporting Investment in Llandrindod Wells County War Memorial Hospital

Yn y golofn chwith, cofnodwyd y trafodion yn yr iaith y llefarwyd hwy ynddi yn y Siambr. Yn y golofn dde, cynhwyswyd cyfieithiad.
In the left-hand column, the proceedings are recorded in the language in which they were spoken in the Chamber. In the right-hand column, a translation has been included.

The Record

Cyfarfu’r Cynulliad am 1.30 p.m. gyda’r Llywydd (Rosemary Butler) yn y Gadair.

The Assembly met at 1.30 p.m. with the Presiding Officer (Rosemary Butler) in the Chair.

The Presiding Officer: Good afternoon. The National Assembly for Wales is now in session.

Y Llywydd: Prynhawn da. Dyma ddechrau trafodion Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

Cwestiynau i’r Gweinidog Addysg a Sgiliau
Questions to the Minister for Education and Skills

The Record

Strategaeth y Gymraeg

Welsh Language Strategy

1. Llyr Huws Gruffydd: A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am strategaeth y Gymraeg. OAQ(4)0180(ESK)

1. Llyr Huws Gruffydd: Will the Minister make a statement on the Welsh language strategy. OAQ(4)0180(ESK)

Y Gweinidog Addysg a Sgiliau (Leighton Andrews): Mae’r Llywodraeth wedi dechrau gweithredu’r strategaeth, a’r cynllun gweithredu ar gyfer y flwyddyn gyntaf. Mae cyngor partneriaeth y Gymraeg wedi cyfarfod ddwywaith eleni, er mwyn darparu cyngor i mi ar weithrediad y strategaeth. Rydym hefyd yn paratoi fframwaith gwerthuso ar gyfer y strategaeth.

The Minister for Education and Skills (Leighton Andrews): The Government is implementing the strategy, and first year action plan. The Welsh language partnership council has met twice this year, to advise me on the strategy’s implementation. We are also preparing an evaluation framework for the strategy.

Llyr Huws Gruffydd: Diolch am yr ateb hwnnw. Mae’r strategaeth yn pwysleisio’r her fawr sy’n wynebu’r Gymraeg fel iaith gymunedol, fyw. Mae’r strategaeth yn eich ymrwymo chi i ystyried yr angen i ddarparu canllawiau ychwanegol ynghylch ystyried materion yn ymwneud â’r Gymraeg wrth i gynlluniau datblygu lleol gael eu paratoi. A gytunwch, felly, fod cyfle i gryfhau sefyllfa’r Gymraeg drwy’r Bil cynllunio arfaethedig, a pha drafodaethau ydych chi wedi eu cynnal â’r Gweinidog am effaith unrhyw newidiadau o ran cynllunio ar y Gymraeg?

Llyr Huws Gruffydd: Thank you for that response. The strategy does emphasise the huge challenge facing the Welsh language as a vibrant community language. The strategy commits you to considering the need to provide additional guidelines on the consideration of issues related to the Welsh language as local development plans are prepared. Do you agree, therefore, that there is an opportunity to strengthen the Welsh language’s position through the proposed planning Bill, and what discussions have you had with the Minister on the impact of any changes to the planning system on the Welsh language?

Leighton Andrews: Rydym wedi sefydlu grŵp tasg a gorffen, wedi ei gadeirio gan Rhodri Llwyd Morgan, i drafod materion yng nghefn gwlad o ran yr iaith. Mae swyddogion o’r isadran gynllunio wedi cwrdd â swyddogion o awdurdodau cynllunio lleol i drafod arfer gorau mewn perthynas â chynnwys materion am y Gymraeg yn y broses o baratoi cynlluniau datblygu lleol. Cyflwynodd yr awdurdodau cynllunio enghreifftiau o arfer gorau, a bydd hyn yn bwydo i mewn i’r adolygiad. Rwy’n gobeithio gweld cynnydd da, felly, o ran cwblhau’r adolygiad.

Leighton Andrews: We have established a task and finish group, chaired by Rhodri Llwyd Morgan, to discuss issues appertaining to rural areas and the language. Officials from the planning division have met officials from local planning authorities to discuss best practice as regards including issues relating to the Welsh language in the process of preparing local development plans. The planning authorities presented examples of best practice that will be fed into the review. I hope to see good progress, therefore, in the context of completing the review.

Suzy Davies: Rwyf wedi cwrdd â chynrychiolwyr nifer o fentrau iaith yn ystod y misoedd diwethaf. Mae dalgylch rhai ohonynt yn cynnwys cymunedau di-Gymraeg. Mae’n debyg bod y cymunedau hynny yn dal i wrthsefyll gwaith y mentrau, er gwaethaf rhaglenni creadigol a pherthnasol. Os nad ydynt yn gweld yr iaith Gymraeg fel rhan o’u hunaniaeth, sut y bydd y cynllun iaith Gymraeg yn galluogi’r mentrau iaith i ddatblygu defnydd yr iaith yn yr ardaloedd di-Gymraeg?

Suzy Davies: I have met the representatives of a number of mentrau iaith over the past few months. The catchment areas of some of them include non-Welsh-speaking communities. It appears that those communities are still withstanding the work of the mentrau, despite their relevant and creative schemes. If they do not see the Welsh language as part of their identity, how will the Welsh language scheme enable the mentrau iaith to develop the use made of the language in non-Welsh-speaking areas?

Leighton Andrews: Mae’r mentrau iaith yn bwysig i ni o ran datblygu strategaeth iaith ar lawr gwlad ledled Cymru. Rydym eisiau cydweithio â’r mentrau, ar draws ein gwlad, i ddatblygu polisïau yn lleol sy’n annog datblygiad yr iaith, yn ogystal â helpu pobl i ddefnyddio’r iaith. Os oes gan yr Aelod enghreifftiau o awdurdodau lleol nad ydynt yn cefnogi’r mentrau iaith, rwy’n ei gwahodd i ysgrifennu ataf.

Leighton Andrews: The mentrau iaith are important to us in developing a language strategy at grass-roots level throughout Wales. We want to collaborate with the mentrau, across Wales, to develop local policies that encourage the development of the language and also assist people in making use of the language. If the Member has specific examples where local authorities are not supporting the mentrau iaith, I invite her to write to me.

Suzy Davies: Diolch am yr ymateb hwnnw, Weinidog. Nid wyf yn sôn am broblemau gydag awdurdodau lleol, yn arbennig, ond gyda’r bobl yn y cymunedau. Un cwestiwn a ofynnais i’r mentrau iaith, na allent ei ateb, oedd un ynglŷn ag addysg. Ers datganoli, mae addysg Gymraeg fel ail iaith wedi bod yn orfodol at 16 mlwydd oed ym mhob ysgol gyfun cyfrwng Saesneg yng Nghymru. Serch hynny, nid yw myfyrwyr o’r ysgolion hynny yn eu hystyried eu hunain yn siaradwyr Cymraeg—boed hynny yn rhugl neu beidio—ac nid ydynt yn gweld yr iaith fel rhan o’u hunaniaeth. Mae hunaniaeth, wrth gwrs, yn fater cymhleth. Pa ran fydd gan y strategaeth iaith o ran newid sut mae pobl yn eu gweld eu hunain?

Suzy Davies: Thank you for that response, Minister. I am not talking about problems with local authorities in particular, but with people within the communities. One question that I asked the mentrau iaith, which they could not answer, was on education. Since devolution, education in Welsh as a second language has been mandatory up until the age of 16 in every English-medium school in Wales. However, students from those schools do not consider themselves to be Welsh speakers—be they fluent or not—and they do not see the language as part of their identity. Of course, identity is a complex issue. What part will the language strategy play in changing the way in which people view themselves?

Leighton Andrews: Rydym wedi sefydlu grŵp i adolygu Cymraeg fel ail iaith yn ein hysgolion ac edrychaf ymlaen at weld yr adroddiad.

Leighton Andrews: We have established a group to review the delivery of Welsh as a second language in our schools and I look forward to seeing the report.

Ysgolion Ffydd

Faith Schools

2. Darren Millar: A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am ddarpariaeth ysgolion ffydd yng Nghymru. OAQ(4)0172(ESK)

2. Darren Millar: Will the Minister make a statement on the provision of faith schools in Wales. OAQ(4)0172(ESK)

Leighton Andrews: The Welsh Government recognises the historic and current contribution that maintained schools with a religious character make in every part of Wales. The document 'Faith in education’, developed jointly with the Church in Wales and the Catholic Education Service, and launched in June 2011, affirmed this position.

Leighton Andrews: Mae Llywodraeth Cymru yn cydnabod y cyfraniad hanesyddol a chyfredol y mae ysgolion a gynhelir sydd â chymeriad crefyddol yn ei wneud ym mhob rhan o Gymru. Cadarnhaodd y ddogfen 'Ffydd mewn addysg’, a ddatblygwyd ar y cyd â’r Eglwys yng Nghymru a’r Gwasanaeth Addysg Gatholig, ac a lansiwyd ym mis Mehefin 2011, y sefyllfa hon.

 

Darren Millar: I commend you, Minister, for your work with religious bodies and others that support the work of education in Wales. However, one issue of concern is the current arrangements, which might change in the future, regarding the funding of capital projects for schools of a religious character. I understand that, under your proposals, the funding arrangements might change to reduce the amount that can be funded from the Welsh Government to 50%, whereas currently it can be up to 85%. What impact will that have on the twenty-first century schools programme, particularly in terms of the ability of faith organisations and local authorities to be able to meet the increase in their responsibilities, to be able to fund such projects in the future?

Darren Millar: Rwyf yn eich canmol, Weinidog, am eich gwaith gyda chyrff crefyddol ac eraill sy’n cefnogi gwaith addysg yng Nghymru. Fodd bynnag, un mater sy’n peri pryder yw’r trefniadau presennol, a allai newid yn y dyfodol, mewn perthynas ag ariannu prosiectau cyfalaf ar gyfer ysgolion o natur grefyddol. Deallaf, o dan eich cynigion, y gallai’r trefniadau ariannu newid i leihau’r swm y gall Llywodraeth Cymru ei roi i 50%, yn hytrach na’r swm presennol a all fod hyd at 85%. Pa effaith a gaiff hynny ar raglen ysgolion yr unfed ganrif ar hugain, yn enwedig o ran gallu sefydliadau ffydd ac awdurdodau lleol i ateb eu cyfrifoldebau cynyddol, i allu ariannu prosiectau o’r fath yn y dyfodol?

 

Leighton Andrews: I announced the changes to the twenty-first century schools programme earlier this year. That was after a long period of consultation as to how we could ensure the best value and best use of our capital funds, given that our capital budgets had been so significantly cut back by the UK Government. I do not envisage there being any particular difficulties with regard to the funding of new faith schools, but if the Member has any examples where he thinks problems might arise, I invite him to write to me.

Leighton Andrews: Cyhoeddais y newidiadau i raglen ysgolion yr unfed ganrif ar hugain yn gynharach eleni, a hynny yn dilyn cyfnod hir o ymgynghori ar sut y gallem sicrhau gwerth gorau ein cronfeydd cyfalaf a’r defnydd gorau ohonynt, o gofio bod ein cyllidebau cyfalaf wedi cael eu torri’n sylweddol gan Lywodraeth y DU. Nid wyf yn rhagweld unrhyw anawsterau penodol o ran ariannu ysgolion ffydd newydd, ond os oes gan yr Aelod unrhyw enghreifftiau lle mae’n credu y gallai problemau godi, rwyf yn ei wahodd i ysgrifennu ataf.

 

The Presiding Officer: Angela Burns is not present, therefore question 3, OAQ(4)0184(ESK), will not be asked.

Y Llywydd: Nid yw Angela Burns yn bresennol, felly ni chaiff cwestiwn 3, OAQ (4)0184(ESK), ei ofyn.

Safonau Llythrennedd a Rhifedd

Standards of Literacy and Numeracy

4. Joyce Watson: A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am yr hyn y mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i godi safonau llythrennedd a rhifedd mewn ysgolion. OAQ(4)0187(ESK)

4. Joyce Watson: Will the Minister make a statement on what the Welsh Government is doing to raise standards of literacy and numeracy in schools. OAQ(4)0187(ESK)

Leighton Andrews: I have set out a comprehensive national programme to ensure that significant improvements in standards of literacy and numeracy are achieved in schools across Wales. There will be significant support to teachers and learners to deliver these programmes.

Leighton Andrews: Rwyf wedi llunio rhaglen genedlaethol gynhwysfawr i sicrhau gwelliannau sylweddol o ran safonau llythrennedd a rhifedd mewn ysgolion ledled Cymru. Caiff athrawon a dysgwyr gymorth sylweddol i gyflwyno’r rhaglenni hyn.

 

Joyce Watson: I know that you have an ambitious scheme for school improvement and I look forward to reviewing the outcome of the literacy and numeracy framework consultation, which comes to an end next week. However, some of us will recall from English literature the best laid schemes of mice and men. The key to success will be to work with the teaching profession to ensure that the plans are deliverable. Therefore, can you assure me that there will be adequate training and support for teachers to deliver that new framework and that any additional workload will be built in?

Joyce Watson: Gwn fod gennych gynllun uchelgeisiol ar gyfer gwella ysgolion ac edrychaf ymlaen at adolygu canlyniad yr ymgynghoriad ar y fframwaith llythrennedd a rhifedd, a ddaw i ben yr wythnos nesaf. Fodd bynnag, gall y cynlluniau gorau fynd o chwith. Yr allwedd i lwyddiant fydd gweithio gyda’r proffesiwn addysgu i sicrhau bod y cynlluniau yn gyflawnadwy. Felly, a allwch roi sicrwydd i mi y caiff athrawon hyfforddiant a chymorth digonol i gyflawni’r fframwaith newydd hwnnw ac y caiff unrhyw lwyth gwaith ychwanegol ei gynnwys?

 

Leighton Andrews: Yes, we are ensuring that there is support in place for teachers to implement the new measures: the focus has been very strongly on the implementation of this. We know that the vast majority of schools already use a wide range of tests to screen or assess the progress of learners and we are seeking to ensure that we have consistency across Wales. We are putting in place a national support programme to ensure that all teachers and learning support assistants are able to implement the requirements of the literacy and numeracy framework. There will be additional resources available and there will be support through this process.

Leighton Andrews: Gallaf, rydym yn sicrhau bod cymorth ar gael i athrawon weithredu’r mesurau newydd: bu ffocws cryf iawn ar hyn. Gwyddom fod mwyafrif helaeth yr ysgolion eisoes yn defnyddio ystod eang o brofion i sgrinio neu asesu cynnydd dysgwyr ac rydym yn ceisio sicrhau cysondeb ledled Cymru. Rydym yn sefydlu rhaglen gymorth genedlaethol i sicrhau y gall pob athro a chynorthwyydd dysgu fodloni gofynion y fframwaith llythrennedd a rhifedd. Bydd adnoddau ychwanegol ar gael yn ogystal â chymorth drwy’r broses hon.

 

William Graham: The Leitch report recommends that the United Kingdom should aim to be a world leader on skills by 2020. It suggests that, in order to do so, 95% of adults should have achieved the basic skills of functional literacy and numeracy. Minister, how will you encourage new national numeracy programmes to succeed where previous ones have not been so successful?

William Graham: Mae adroddiad Leitch yn argymell y dylai’r Deyrnas Unedig anelu at fod ar flaen y gad o ran sgiliau ledled y byd erbyn 2020. Mae’n awgrymu, er mwyn gwneud hynny, y dylai 95% o oedolion fod wedi meithrin sgiliau llythrennedd a rhifedd sylfaenol. Weinidog, sut y byddwch yn sicrhau bod rhaglenni rhifedd cenedlaethol newydd yn llwyddo lle nad yw rhai blaenorol wedi gwneud cystal?

 

Leighton Andrews: We have invested significantly in the development of the national numeracy programme. As my colleague, the Member for Mid and West Wales just said, we are consulting on the literacy and numeracy framework, and that consultation concludes shortly. For the first time, we are introducing reading and numeracy tests for all in years two through to nine. That will enable teachers to understand precisely where their students are. The literacy and numeracy framework will set down the standards that we would expect people to have at the end of each year.

Leighton Andrews: Rydym wedi buddsoddi’n sylweddol yn natblygiad y rhaglen rhifedd genedlaethol. Fel y soniodd fy nghyd-aelod, yr Aelod dros Ganolbarth a Gorllewin Cymru, rydym yn ymgynghori ar y fframwaith llythrennedd a rhifedd, a bydd yr ymgynghoriad hwnnw’n dod i ben yn fuan. Am y tro cyntaf, rydym yn cyflwyno profion darllen a rhifedd i bawb o flwyddyn dau hyd at flwyddyn naw. Bydd hynny’n galluogi athrawon i nodi union lefel eu myfyrwyr. Bydd y fframwaith llythrennedd a rhifedd yn gosod y safonau y byddem yn disgwyl i bobl eu cyrraedd ar ddiwedd pob blwyddyn.

Rhodri Glyn Thomas: Mae llythrennedd a rhifedd, wrth reswm, yn eithriadol o bwysig i ddisgyblion ag anghenion arbennig wrth geisio sicrhau eu bod yn cyrraedd eu potensial addysgol llawn. Rwyf wedi codi’r pwnc o ddyslecsia gyda chi yn y gorffennol a’r gwaith sy’n cael ei wneud i baratoi deunyddiau yn y Gymraeg. A ydych chi’n cytuno y dylai’r gwaith hwn gael ei osod mewn rhyw sefydliad addysg uwch, er mwyn ei wneud yn broffesiynol, yn hytrach na’n bod yn dibynnu ar unigolion a chymdeithas wirfoddol i wneud hynny?

Rhodri Glyn Thomas: Literacy and numeracy are naturally exceptionally important to pupils with special needs in endeavouring to ensure that they reach their full educational potential. I have raised the subject of dyslexia with you in the past and the work that is being done to prepare materials through the medium of Welsh. Do you agree that this work should be done in some higher education institution, so that it is done professionally, rather than the production of materials being dependant on individuals and a voluntary organisation?  

Leighton Andrews: Hoffwn ddiolch i Rhodri Glyn sydd wedi codi’r pwynt hwn yn y gorffennol gyda mi. Rwy’n deall y pwynt, ond mae’n amhosibl i mi ddweud bod rhaid i un sefydliad ddatblygu polisïau neu gyfleusterau arbennig. Byddai’n rhaid i ni fynd allan i dendr, wrth gwrs, pe byddem am ddatblygu deunyddiau newydd yn y dyfodol. Fodd bynnag, rydym yn deall y pwynt ac rydym yn gweithio ar hyn o bryd i ddatblygu pethau newydd i gefnogi addysgu drwy gyfrwng y Gymraeg ar gyfer pobl â dyslecsia.

Leighton Andrews: I would like to thank Rhodri Glyn who has raised this issue with me in the past. I understand the point, but it is impossible for me to say that one institution must take responsibility for developing certain policies or facilities. We would have to go out to tender, of course, if we were to develop new materials in the future. However, we understand the point and we are currently working to develop new materials to support the teaching of pupils with dyslexia through the medium of Welsh.

Mike Hedges: Minister, I thank you for launching the numeracy project in my constituency last week. Were you impressed by the level of numeracy shown by the children in the school? Do you agree that it is better to teach numeracy through practical examples, so that children can see the use of it, rather than as a dry academic subject?

Mike Hedges: Weinidog, diolch am lansio’r prosiect rhifedd yn fy etholaeth yr wythnos ddiwethaf. A wnaeth lefel y rhifedd a ddangoswyd gan y plant yn yr ysgol greu argraff arnoch? A ydych yn cytuno ei bod yn well addysgu rhifedd drwy enghreifftiau ymarferol, er mwyn i’r plant allu gweld ei ddefnydd, yn hytrach na’i ystyried yn bwnc academaidd sych?

 

Leighton Andrews: I very much enjoyed the visits to Hafod and Ynystawe primary schools last week. We saw very innovative examples of the teaching of numeracy in those schools. I was very encouraged by the way in which the schools were integrating literacy and numeracy throughout the different subjects that were being taught. That is critical. We want all teachers, whatever their subject—in secondary schools, certainly—to see themselves as teachers of literacy and numeracy. In many of the best schools, that is being done. There is a secondary school in Cardiff that is now revamping its entire first-year programme to ensure that literacy and numeracy are properly developed among all its pupils. We have a very strong literacy and numeracy framework, and I was very encouraged by the way teachers are using that creatively.

Leighton Andrews: Mwynheais yr ymweliadau ag ysgol gynradd yr Hafod ac ysgol gynradd Ynystawe yr wythnos ddiwethaf yn fawr. Gwelsom enghreifftiau arloesol iawn o ddulliau addysgu rhifedd yn yr ysgolion hynny. Cefais fy nghalonogi’n fawr gan y ffordd yr oedd yr ysgolion yn integreiddio llythrennedd a rhifedd i mewn i’r pynciau gwahanol a addysgwyd. Mae hynny’n hollbwysig. Rydym am i bob athro, beth bynnag fo’i bwnc—mewn ysgolion uwchradd, yn sicr—ystyried ei hun yn athro llythrennedd a rhifedd. Mae hynny’n cael ei wneud eisoes mewn llawer o’r ysgolion gorau. Mae ysgol uwchradd yng Nghaerdydd sydd bellach yn ailwampio ei rhaglen blwyddyn gyntaf gyfan er mwyn sicrhau y caiff llythrennedd a rhifedd eu datblygu’n briodol ymysg ei holl ddisgyblion. Mae gennym fframwaith llythrennedd a rhifedd cryf iawn, a chefais fy nghalonogi’n fawr gan y modd creadigol y mae athrawon yn defnyddio’r fframwaith hwnnw.

Blaenoriaethau

Priorities

5. Paul Davies: A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am ei flaenoriaethau ar gyfer y deuddeg mis nesaf. OAQ(4)0175(ESK)

5. Paul Davies: Will the Minister make a statement on his priorities for the next twelve months. OAQ(4)0175(ESK)

Leighton Andrews: My priorities are set out in the programme for government.

Leighton Andrews: Mae fy mlaenoriaethau wedi’u nodi yn y rhaglen lywodraethu.

 

Paul Davies: Thank you for that answer, Minister. I understand that one in six school pupils in Wales find the step up between primary school and secondary school difficult, and there is a drastic rise in the number of exclusions in this period. I am sure that tackling this problem is one of the Minister’s priorities. Indeed, in 2010-11, fixed-term exclusions between year 6 and year 7 increased by 186%. Can the Minister tell us what the Welsh Government is doing to ease the transition from primary school to secondary school, and to tackle the number of exclusions between year 6 and year 7?  

Paul Davies: Diolch am yr ateb hwnnw, Weinidog. Deallaf fod un o bob chwe disgybl ysgol yng Nghymru yn ei chael hi’n anodd ymdopi wrth symud o’r ysgol gynradd i’r ysgol uwchradd, ac mae cynnydd sylweddol yn nifer y gwaharddiadau yn ystod y cyfnod hwn. Rwyf yn siŵr bod mynd i’r afael â’r broblem hon yn un o flaenoriaethau’r Gweinidog. Yn wir, yn 2010-11, cynyddodd nifer y gwaharddiadau cyfnod penodol rhwng blwyddyn 6 a blwyddyn 7 186%. A all y Gweinidog ddweud wrthym beth mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i hwyluso’r cyfnod pontio o’r ysgol gynradd i’r ysgol uwchradd, ac i fynd i’r afael â nifer y gwaharddiadau rhwng blwyddyn 6 a blwyddyn 7? 

 

Leighton Andrews: Over the last decade, we have supported a number of programmes to support transition between primary and secondary school, and best practice has been developed. Estyn has looked at transition arrangements, and that best practice is widely available. I am very encouraged by what I see in a number of areas now around Wales, where secondary schools are working closely with their cluster primary schools to ensure that young people understand the new school environment into which they are moving. I am also encouraged by the way in which some secondary schools—and I have seen this in Newport, Cardiff and other places—are adapting the curriculum and the method of organising classes in the early years of secondary school. Therefore, I think that there is a lot of good practice out there. It is very important, as ever, that that good practice is shared.

Leighton Andrews: Dros y degawd diwethaf, rydym wedi cefnogi nifer o raglenni i hwyluso’r cyfnod pontio rhwng yr ysgol gynradd a’r ysgol uwchradd, ac mae arfer gorau wedi ei ddatblygu. Mae Estyn wedi ystyried trefniadau pontio, ac mae’r arfer gorau hwnnw ar gael yn eang. Rwyf wedi cael fy nghalonogi’n fawr gan yr hyn rwyf bellach yn ei weld mewn nifer o ardaloedd ledled Cymru, lle mae ysgolion uwchradd yn gweithio’n agos gyda’u hysgolion cynradd clwstwr i sicrhau bod pobl ifanc yn deall yr amgylchedd ysgol newydd y maent yn symud iddo. Rwyf hefyd wedi cael fy nghalonogi gan y ffordd y mae rhai ysgolion—ac rwyf wedi gweld hyn yng Nghasnewydd, Caerdydd a mannau eraill—yn addasu’r cwricwlwm a’r modd y caiff dosbarthiadau eu trefnu yn ystod y blynyddoedd cynnar yn yr ysgol uwchradd. Felly, credaf fod llawer o arfer da yn mynd rhagddo. Mae’n bwysig iawn, bob amser, y caiff arfer da ei rannu.

 

Kenneth Skates: Minister, many studies have shown that access to books, good libraries and the support of specially trained educational librarians can be effective in raising literacy levels in young people, yet there is no legislative requirement for a school to have a library or a librarian on site. What work are you doing to ensure that, in those areas where a school does not have access to a dedicated library service, more creative options, such as shared arrangements or the relocation of a public library facility, are being explored?

Kenneth Skates: Weinidog, mae llawer o astudiaethau wedi dangos y gall llyfrau, llyfrgelloedd da a chymorth gan lyfrgellwyr addysgol sydd wedi’u hyfforddi’n arbennig, fod yn effeithiol o ran gwella lefelau llythrennedd ymhlith pobl ifanc. Serch hynny, nid oes unrhyw ofyniad deddfwriaethol ar ysgolion i gael llyfrgell na llyfrgellydd ar y safle. Pa waith rydych yn ei wneud i sicrhau, yn yr ardaloedd hynny lle nad oes gan ysgol fynediad at wasanaeth llyfrgell penodedig, fod mwy o opsiynau creadigol, megis trefniadau rhannu neu ail-leoli cyfleuster llyfrgell gyhoeddus, yn cael eu harchwilio?

1.45 p.m.

Leighton Andrews: There is no question that public libraries can enhance the school experience. In my travels around schools Wales, I find very good use of library facilities in schools and, increasingly, those who have responsibility for maintaining library facilities are also responsible for the maintenance of the new technology that is available in schools as well, whether computers, tablet devices, or whatever. I have not come across a major issue regarding school libraries, but, if the Member has any examples that he would like to share with me of where he thinks there is a problem, I would be happy to hear from him.  

Leighton Andrews: Nid oes amheuaeth y gall llyfrgelloedd cyhoeddus wella’r profiad ysgol. Wrth deithio o amgylch ysgolion yng Nghymru, rwy’n gweld defnydd da iawn o gyfleusterau llyfrgell mewn ysgolion ac, yn gynyddol, mae’r rheini sy’n gyfrifol am gynnal cyfleusterau llyfrgell hefyd yn gyfrifol am gynnal y dechnoleg newydd sydd ar gael mewn ysgolion yn ogystal, boed hynny’n gyfrifiaduron, dyfeisiau tabled, neu bethau eraill. Nid wyf wedi dod ar draws mater o bwys o ran llyfrgelloedd ysgol, ond, os oes gan yr Aelod unrhyw enghreifftiau yr hoffai eu rhannu â mi o feysydd lle mae problem yn ei farn ef, byddwn yn fwy na pharod i glywed ganddo.

Simon Thomas: Weinidog, rydych wedi addo sawl gwaith y bydd y consortia rhanbarthol yn eu lle yn ystod y mis hwn er mwyn cefnogi’r ysgolion hynny sydd ym mandiau 4 a 5. Fodd bynnag, y dystiolaeth ar lafar ac ar lawr gwlad yw nad yw’r consortia hyn wedi eu ffurfio’n llawn eto a bod eu gweithgaredd yn gymysg, a dweud y lleiaf. Byddai Plaid Cymru yn sicrhau bod cefnogaeth ar gyfer ysgolion ym mandiau 4 a 5. Beth a ydych yn ei wneud ar hyn o bryd i sicrhau bod hyn yn digwydd?

Simon Thomas: Minister, you have pledged on a number of occasions that the regional consortia will be in place this month to support schools in bands 4 and 5. However, the evidence anecdotally and at grass-roots level is that these consortia are not fully formed as of yet and that their activity is mixed to say the least. Plaid Cymru would ensure that there would be support for schools in bands 4 and 5. What are you doing at present to ensure that this happens?

Leighton Andrews: We have made available additional funding, of course, for schools in bands 4 and 5, which I announced earlier this year. That funding is in place. We are also ensuring that every school in band 4 or 5 has an action plan to develop whatever is necessary for it to turn its performance around. In respect of the regional consortia, I am satisfied with the progress that has been made by three of them—they were, in fact, up and running last month, not this month—and there is one, that for north Wales, where I still have concerns about whether the local authorities in that consortium have sufficiently supported the consortium’s development. At the end of the day, the regional consortia are consortia of local authorities. Either the Member wants me to run education centrally, or he wants local authorities to run it through consortia, in which case, they are responsible for the pace at which they develop.

Leighton Andrews: Rydym wedi neilltuo arian ychwanegol, wrth gwrs, ar gyfer ysgolion ym mandiau 4 a 5, a gyhoeddais yn gynharach eleni. Mae’r arian hwnnw wedi’i ddyrannu. Rydym hefyd yn sicrhau bod gan bob ysgol ym mand 4 neu 5 gynllun gweithredu i ddatblygu beth bynnag sydd ei angen er mwyn iddo droi’r drol o ran ei berfformiad. O ran y consortia rhanbarthol, rwy’n fodlon ar y cynnydd a wnaed gan dri ohonynt-a oedd, mewn gwirionedd, ar waith y mis diwethaf, ac nid y mis hwn-ac mae gennyf bryderon o hyd ynghylch un ohonynt, sef yr un ar gyfer gogledd Cymru, nad yw’r awdurdodau lleol yn y consortiwm hwnnw wedi cefnogi’r gwaith o ddatblygu’r consortiwm yn ddigonol. Ar ddiwedd y dydd, consortia o lywodraeth leol yw consortia rhanbarthol. Un ai mae’r Aelod am imi redeg addysg yn ganolog, neu mae am i awdurdodau lleol ei rhedeg drwy gonsortia, ac os felly, nhw sy’n gyfrifol am y cyflymder y maent yn datblygu.

Simon Thomas: Byddai sawl un yn tybio eich bod chi am redeg addysg yn ganolog. Boed hynny fel y bo, rydych wedi cydnabod bod diffyg ar hyn o bryd gyda’r holl gonsortia yn paratoi yn ôl yr amserlen yr oeddech wedi ei gosod iddynt. Felly, pa gamau a ydych yn mynd i’w cymryd yn awr, gan fod y consortia yn cael eu gweld yn allweddol i sicrhau safonau gwell yn ein hysgolion?

Simon Thomas: Many would think that you want to run education centrally. Be that as it may, you have acknowledged that there is a problem for all of the consortia at the moment with regard to meeting the timetable that you have set out for them. So, what steps are you now going to take, because the consortia are seen as being crucial to ensuring improved standards in our schools?

Leighton Andrews: Three of the consortia are working pretty well in respect of what they are doing on school improvement. I do not think that they are perfect in what they are doing, but there have been very significant developments in three of them, as I said. In the fourth, there has also been progress, although it has been far slower than I would have liked. At the end of the day, these are consortia of local authorities. If the consortia or the local authorities are failing to deliver, then it is clear that further action will have to be taken by the Welsh Government.

Leighton Andrews: Mae tri o’r consortia yn gweithio’n eithaf da o ran yr hyn y maent yn ei wneud i wella ysgolion. Nid wyf yn credu eu bod yn gweithredu’n berffaith, ond mae datblygiadau sylweddol iawn wedi bod mewn tri ohonynt, er bod hynny wedi bod yn llawer arafach nag y byddwn wedi ei ddymuno. Ar ddiwedd y dydd, consortia o awdurdodau lleol yw’r rhain. Os yw’r consortia neu’r awdurdodau lleol yn methu â chyflawni, yna mae’n amlwg y bydd yn rhaid i Lywodraeth Cymru gymryd camau pellach.

 

William Powell: Minister, I have recently received concerns regarding the priority that is currently being given to education for sustainable development and global citizenship in our schools. Since plans were brought forward to integrate its agenda into the wider curriculum, I am told that there is increasing concern within the Welsh education sector that the values have been sidelined in the competing priorities within the curriculum. Minister, will you confirm the importance of the effectiveness of sustainable development teaching in our schools and outline how you believe it should be prioritised?

William Powell: Weinidog, cefais bryderon yn ddiweddar ynghylch y flaenoriaeth sy’n cael ei rhoi ar hyn o bryd i addysg ar gyfer datblygu cynaliadwy a dinasyddiaeth fyd-eang yn ein hysgolion. Gan fod cynlluniau wedi’u cyflwyno’n gynt i integreiddio ei agenda i mewn i’r cwricwlwm ehangach, rwyf ar ddeall bod pryder cynyddol o fewn y sector addysg yng Nghymru fod y gwerthoedd wedi cael eu gwthio i’r neilltu yn sgil y blaenoriaethau croes o fewn y cwricwlwm. Weinidog, a fyddech cystal â chadarnhau effeithiolrwydd addysgu datblygu cynaliadwy yn ein hysgolion ac amlinellu sut y credwch y dylid ei blaenoriaethu?

 

Leighton Andrews: I believe that sustainable development and global citizenship remain important and I see no evidence that that has changed.

Leighton Andrews: Credaf fod datblygu cynaliadwy a dinasyddiaeth fyd-eang yn bwysig o hyd ac ni welaf unrhyw dystiolaeth i ddangos bod hynny wedi newid.

Blaenoriaethau

Priorities

6. Elin Jones: Beth yw blaenoriaethau eich adran ar gyfer y chwe mis nesaf. OAQ(4)0178(ESK)

6. Elin Jones: What are your department’s priorities for the next six months. OAQ(4)0178(ESK)

Leighton Andrews: Mae blaenoriaethau’r adran wedi eu nodi yn y rhaglen lywodraethu.

Leighton Andrews: The priorities for the department are set out in the programme for government.

Elin Jones: Ar hyn o bryd, mae prinder o ddoctoriaid iau o dan hyfforddiant mewn rhai ysbytai yng Nghymru. Er enghraifft, dau allan o’r chwech lle gafodd eu llenwi ym Mronglais ar y cynllun i hyfforddi meddygon teuluol. A ydych yn credu ei fod yn bryd i greu cynllun myfyrwyr meddygol gyda chymhelliad ariannol, o bosibl, i sicrhau i’r dyfodol fod cyflenwad digonol o ddoctoriaid iau?

Elin Jones: At present, there is a shortage of young doctors in training in certain hospitals in Wales. For example, two out of the six places in Bronglais for the GP training scheme were filled. Do you think that it is now time to create a medical student scheme with a financial incentive, perhaps, to ensure that there is an adequate supply of young doctors for the future?

Leighton Andrews: The Minister for Health and Social Services and I have discussed the issue of medical education on a number of occasions. If we thought that this issue could be tackled simply through the process of medical education in Wales, then we would make the changes that are required. I am certainly open, however, to any ideas that the Member or any other Members may have where they think that these may reinforce our ability to retain doctors through the medical education system in Wales.

Leighton Andrews: Mae’r Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a minnau wedi trafod addysg feddygol ar sawl achlysur. Pe byddem yn credu y gellid mynd i’r afael â’r mater hwn drwy’r broses addysg feddygol yng Nghymru yn unig, yna byddem yn gwneud y newidiadau sydd eu hangen. Fodd bynnag, rwyf yn sicr yn croesawu unrhyw syniadau a all fod gan yr Aelod neu unrhyw Aelodau eraill lle y credant y gall y rhain atgyfnerthu ein gallu i gadw meddygon drwy’r system addysg feddygol yng Nghymru.

 

Mick Antoniw: Minister, with regard to the twenty-first century schools programme, which is one of the Government’s priorities, will you issue a statement in the near future to set out for local authorities when the funding stream may become available in order to enable them to progress with various projects that have been approved?

Mick Antoniw: Weinidog, o ran rhaglen ysgolion yr unfed ganrif ar hugain, sy’n un o flaenoriaethau’r Llywodraeth, a wnewch chi gyhoeddi datganiad yn y dyfodol agos i amlinellu ar gyfer awdurdodau lleol pryd y gall y ffrwd ariannu fod ar gael i’w galluogi i fynd ar drywydd amrywiol brosiectau a gymeradwywyd?

 

Leighton Andrews: As the Member may be aware, we announced more funding for projects just in the last day, and I am very pleased that we have been able to do that. My officials continue to have discussions with local authorities. In some cases, we are still awaiting information from the relevant local authority, but I am happy that we have secured additional capital moneys, which will enable us to accelerate capital projects in the next financial year. For example, within the Rhondda Cynon Taf local authority area, the secondary school reorganisation in Aberdare will be supported.

Leighton Andrews: Fel y gŵyr yr Aelod o bosibl, gwnaethom gyhoeddi mwy o gyllid ar gyfer prosiectau yn ystod y diwrnod diwethaf, ac rwy’n falch iawn ein bod wedi gallu gwneud hynny. Mae fy swyddogion yn parhau i drafod gydag awdurdodau lleol. Mewn rhai achosion, rydym yn dal i aros am wybodaeth gan yr awdurdod lleol perthnasol, ond rwyf yn hapus ein bod wedi sicrhau arian cyfalaf ychwanegol, a fydd yn ein galluogi i gyflymu prosiectau cyfalaf yn y flwyddyn ariannol nesaf. Er enghraifft, o fewn ardal awdurdod lleol Rhondda Cynon Taf, caiff y gwaith o ad-drefnu ysgolion uwchradd yn Aberdâr ei gefnogi.

 

Suzy Davies: Minister, one of your welcome priorities is the wider promotion of the use of the Welsh language. Do you agree that fostering skills in another modern foreign language at an early age could help to improve literacy, fluency and confidence in Wales’s two native languages?

Suzy Davies: Weinidog, un o’ch blaenoriaethau i’w groesawu yw hyrwyddo’r Gymraeg yn ehangach. A ydych yn cytuno y gallai meithrin sgiliau mewn iaith dramor fodern arall o oedran cynnar helpu i wella llythrennedd, rhuglder a hyder yn nwy iaith frodorol Cymru?

 

Leighton Andrews: I do not know, to be honest with you. I watched with interest a number of people over the summer, including the Member, suggesting that we should move to three languages being supported at primary school. The question I always have is, 'We are going to have English and Welsh, so which is the third language that Members want us to support through education in Wales?’ No-one, I think, has really answered that question, because it could be a modern European language, it could be a language of the Indian sub-continent or it could be Mandarin. We need to have an honest debate about this issue and about the resources that would be required in terms of training teachers and the likely length of time that it would take to roll out such a plan. I thought that there was a lot of hot air spoken on the subject over the summer.

Leighton Andrews: Wn i ddim, a dweud y gwir. Gwelais nifer o bobl dros yr haf, gan gynnwys yr Aelod, yn awgrymu y dylem newid i gefnogi tair iaith yn yr ysgol gynradd. Y cwestiwn rwy’n ei gofyn bob amser yw, 'Bydd gennym y Gymraeg a’r Saesneg, felly beth yw’r drydedd iaith y mae Aelodau am inni ei chefnogi drwy addysg yng Nghymru?’ Ni chredaf fod neb wedi ateb y cwestiwn hwnnw mewn gwirionedd, oherwydd gallai fod yn iaith Ewropeaidd fodern, gallai fod yn iaith o is-gyfandir India neu gallai fod yn Mandarin. Mae angen inni gael dadl onest am y mater hwn ac am yr adnoddau y byddai eu hangen i hyfforddi athrawon a’r amser y byddai’n ei gymryd i gyflwyno cynllun o’r fath. Roeddwn i’n meddwl bod llawer o falu awyr ynghylch y mater hwn dros yr haf.

Aled Roberts: Weinidog, yn dilyn yr anghydfod gydag Ofqual yn ystod y chwe mis diwethaf, a oes rhaid i’ch adran flaenoriaethu’r gyfundrefn graddio TGAU yn ystod y chwe mis nesaf? A oes posibilrwydd bod angen gwneud rhyw fath o gytundeb yn dilyn yr adroddiad a gyhoeddwyd ar y pryd?

Aled Roberts: Minister, following the dispute with Ofqual over the past six months, does your department need to prioritise the GCSE grading system over the next six months? Is there a possibility that you could come to some kind of agreement following the report that was published at the time?

Leighton Andrews: We continue to have conversations with Ofqual about a number of matters, including the grading of GCSEs and A-levels for the year ahead and for years beyond that. As the Member is aware, a qualifications review is under way. That will report to us towards the end of November and will enable us to take further decisions.

Leighton Andrews: Rydym yn parhau i gael trafodaethau ag Ofqual ar nifer o faterion, gan gynnwys graddio TGAU a Safon Uwch ar gyfer y flwyddyn sydd i ddod ac ar gyfer blynyddoedd y tu hwnt i hynny. Fel y mae’r Aelod yn ymwybodol, mae adolygiad o gymwysterau ar waith. Cawn adroddiad ar yr adolygiad hwnnw tua diwedd mis Tachwedd a bydd yn ein galluogi i wneud penderfyniadau pellach.

Aled Roberts: A oes gennych unrhyw bryderon? Rwyf yn cydnabod bod datganiad ysgrifenedig wedi ei wneud yr wythnos hon ynghylch newid y system asesu a’r cwricwlwm yng Nghymru, ond ni fydd hynny’n weithredol tan 2014. Os nad yw’n bosibl i chi gael cytundeb gydag Ofqual, beth yw eich bwriad fel Gweinidog?

Aled Roberts: Do you have any concerns? I accept that a written statement was issued this week regarding changing the assessment and curriculum system in Wales, but that will not be implemented until 2014. If it is not possible for you to come to an agreement with Ofqual, what is your intention as Minister?

Leighton Andrews: Well, I will cross that bridge when I come to it.

Leighton Andrews: Popeth yn ei dro.

Cynllun Brecwast am Ddim

Free School Breakfasts

7. Sandy Mewies: A wnaiff y Gweinidog roi’r wybodaeth ddiweddaraf am y cynllun brecwast am ddim mewn ysgolion yng Nghymru. OAQ(4)0182(ESK)

7. Sandy Mewies: Will the Minister give an update on the free school breakfasts scheme in Wales. OAQ(4)0182(ESK)

Leighton Andrews: More than 76% of primary schools currently participate in the scheme, providing pupils with the opportunity to have a good start to the school day. The 2012 school census showed that, in the week prior to census week, 35.6% of pupils at participating schools took at least one free breakfast.

Leighton Andrews: Ar hyn o bryd, mae mwy na 76% o ysgolion cynradd yn cymryd rhan yn y cynllun, gan roi’r cyfle i ddisgyblion gael dechrau da i’r diwrnod ysgol. Dangosodd cyfrifiad ysgolion 2012 fod 35.6% o’r disgyblion yn yr ysgolion a oedd yn cymryd rhan wedi cael o leiaf un brecwast am ddim yn ystod yr wythnos cyn wythnos y cyfrifiad.

 

Sandy Mewies: Thank you for that, Minister. Everyone involved in education acknowledges that children who are hungry find it difficult to concentrate, and that is one of the reasons why free school breakfasts, which this Welsh Labour Government has pioneered, have been such a success. In spite of that, the UK coalition Government refuses to follow Wales’s lead in England, despite calls from health and education experts to do so. Minister, could you give assurances that this successful initiative will continue to play an important part in addressing the impact of child poverty on education in Wales, as we continue our drive to build a fairer society?

Sandy Mewies: Diolch ichi am hynny, Weinidog. Mae pawb sy’n ymwneud ag addysg yn cydnabod bod plant sy’n newynog yn ei chael hi’n anodd canolbwyntio, ac mae hynny’n un o’r rhesymau pam bod brecwast ysgol am ddim, a arloeswyd gan y Llywodraeth Lafur hon yng Nghymru, wedi bod yn gymaint o lwyddiant. Serch hynny, mae Llywodraeth glymblaid y DU yn gwrthod dilyn camre Cymru yn Lloegr, er gwaethaf galwadau gan arbenigwyr ym maes iechyd ac addysg i wneud hynny. Weinidog, a allech roi sicrwydd y bydd y fenter lwyddiannus hon yn parhau i chwarae rhan bwysig wrth fynd i’r afael ag effaith tlodi plant ar addysg yng Nghymru, wrth inni barhau â’n hymgyrch i adeiladu cymdeithas decach?

 

Leighton Andrews: I am very happy to give that assurance. We are committed to the free breakfast scheme, and the draft budget includes funding for that. We are, of course, looking to ensure that we support that through local authorities as we move ahead. The Member is quite right to draw the contrast between what we are doing in Wales and what is being done elsewhere. Of course, there is one party in Wales that does not support the free breakfast programme in any case.

Leighton Andrews: Rwyf yn hapus i roi’r sicrwydd hwnnw. Rydym yn ymrwymedig i’r cynllun brecwast am ddim, ac mae’r gyllideb ddrafft yn cynnwys cyllid ar gyfer hynny. Rydym, wrth gwrs, yn awyddus i sicrhau ein bod yn cefnogi hynny drwy awdurdodau lleol wrth inni symud ymlaen. Mae’r Aelod yn gwbl gywir i gyferbynnu’r hyn rydym yn ei wneud yng Nghymru a’r hyn sy’n cael ei wneud mewn mannau eraill. Wrth gwrs, mae un blaid yng Nghymru nad yw’n cefnogi’r rhaglen brecwast am ddim o gwbl.

 

Darren Millar: Minister, you will know that there is absolutely no evidence of an improvement in educational attainment as a result of your free breakfast scheme. You will also know of my party’s position on this, which is that parents, not teachers, should give their children breakfast. Do you not think that the £15 million you have in your budget for 2013-14 that is allocated to this particular programme would be better spent on books, classrooms and teaching staff?

Darren Millar: Weinidog, byddwch yn ymwybodol nad oes unrhyw dystiolaeth o gwbl o welliant mewn cyrhaeddiad addysgol yn sgil eich cynllun brecwast am ddim. Byddwch hefyd yn ymwybodol o sefyllfa fy mhlaid o ran hyn, sef mai rhieni, nid athrawon, ddylai roi brecwast i’w plant. Onid ydych yn credu y byddai’n well gwario’r £15 miliwn sydd gennych yn eich cyllideb ar gyfer 2013-14 a gaiff ei ddyrannu i’r rhaglen benodol hon ar lyfrau, ystafelloedd dosbarth a staff addysgu?

 

Leighton Andrews: No.

Leighton Andrews: Na.

 

The Leader of Plaid Cymru (Leanne Wood): Minister, reducing the impact of poverty on educational attainment is the third national priority for education. As well as supporting the free breakfast scheme, Plaid Cymru would use schools as community assets so that their resources could be used to benefit children and families living in poverty. Given last week’s announcement of a national numeracy strategy and the launch of the literacy strategy last year, do you have any plans to develop a strategy for the third national priority for education, which is reducing the impact of poverty on educational attainment over the next 12 months?

Mae Arweinydd Plaid Cymru (Leanne Wood): Weinidog, lleihau effaith tlodi ar gyrhaeddiad addysgol yw’r drydedd flaenoriaeth genedlaethol ar gyfer addysg. Yn ogystal â chefnogi’r cynllun brecwast am ddim, byddai Plaid Cymru yn defnyddio ysgolion fel asedau cymunedol fel y gellid defnyddio eu hadnoddau er budd plant a theuluoedd sy’n byw mewn tlodi. Yn sgil cyflwyno strategaeth rhifedd genedlaethol yr wythnos ddiwethaf a lansio’r strategaeth llythrennedd y llynedd, a oes gennych unrhyw gynlluniau i ddatblygu strategaeth ar gyfer y drydedd flaenoriaeth genedlaethol ar gyfer addysg, sef lleihau effaith tlodi ar gyrhaeddiad addysgol dros y 12 mis nesaf?

 

Leighton Andrews: We have already started to implement our work in that area. I have not developed a strategy for literacy or numeracy; we have developed a national literacy programme and a national numeracy programme. These are practical steps that we have outlined to take these things forward. We have put in additional funding as result of the budget settlement last year through the pupil deprivation grant to ensure that schools have resources to enable them to develop work to tackle the impact of poverty on poor attainment, and I have seen very good examples of ways in which schools have worked to address that challenge not only within the school environment but with families. I saw some of those when I was with my colleague in Swansea East last week. There is a lot of very good work going on on the ground. We have developed very clearly the guidance around the pupil deprivation grant, which explains fully how local authorities and schools can take this work forward.

Leighton Andrews: Rydym eisoes wedi dechrau ar ein gwaith yn y maes hwn. Nid wyf wedi datblygu strategaeth ar gyfer llythrennedd na rhifedd; rydym wedi datblygu rhaglen llythrennedd genedlaethol a rhaglen rhifedd genedlaethol. Mae’r rhain yn gamau ymarferol rydym wedi’u hamlinellu i fynd ar drywydd y pethau hyn. Rydym wedi rhoi cyllid ychwanegol o ganlyniad i setliad cyllideb y llynedd drwy’r grant amddifadedd disgyblion er mwyn sicrhau bod ysgolion yn cael adnoddau i’w galluogi i ddatblygu gwaith i fynd i’r afael ag effaith tlodi ar gyrhaeddiad gwael, ac rwyf wedi gweld enghreifftiau da iawn o ffyrdd y mae ysgolion wedi gweithio i fynd i’r afael â’r her honno, nid yn unig o fewn amgylchedd yr ysgol, ond gyda theuluoedd. Gwelais rai o’r rheiny tra’n ymweld â Dwyrain Abertawe gyda fy nghyd-aelod yr wythnos ddiwethaf. Mae llawer o waith da iawn yn digwydd ar lawr gwlad. Rydym wedi datblygu canllawiau clir iawn yn seiliedig ar y grant amddifadedd disgyblion, sy’n egluro’n llawn sut y gall awdurdodau lleol ac ysgolion ddatblygu’r gwaith hwn.

 

Julie Morgan: Now that the plan is for the budget for free school breakfasts to be transferred to local authorities—I believe that the Minister said in an earlier report that 76% of schools are now participating—is there anything else that can be done to encourage those last few schools that are not participating to join in, given that we all know what a huge benefit the breakfast scheme is?

Julie Morgan: Gan mai’r bwriad nawr yw trosglwyddo’r gyllideb ar gyfer brecwast ysgol am ddim i awdurdodau lleol—credaf fod y Gweinidog wedi dweud mewn adroddiad cynharach fod 76% o ysgolion bellach yn cymryd rhan—a oes unrhyw beth arall y gellir ei wneud i annog yr ychydig ysgolion hynny sy’n weddill nad ydynt yn cymryd rhan i ymuno â’r cynllun brecwast, o ystyried ein bod i gyd yn ymwybodol o’i fantais enfawr?

 

Leighton Andrews: Over the period the scheme has operated, we have obviously sought to encourage local authorities to participate, and we have sought to encourage more schools to take part in it as well. We will continue to promote the benefits of the scheme. We believe in this scheme, as my colleague the Member for Cardiff North has said. It is important that we all spell that out to the people of Wales, including through the media, which is not always supportive of this scheme and which has sometimes tried to undermine it through the intemperate comments some interviewers have made about it in the past. It is also very important that we stand up against those who do not support the scheme—the 'cereal killers’ on the benches opposite.

Leighton Andrews: Yn ystod y cyfnod y bu’r cynllun ar waith, rydym yn amlwg wedi ceisio annog awdurdodau lleol i gymryd rhan, ac rydym wedi ceisio annog mwy o ysgolion i gymryd rhan hefyd. Byddwn yn parhau i hyrwyddo manteision y cynllun. Rydym yn credu yn y cynllun hwn, fel y dywedodd fy nghyd-aelod, yr Aelod dros Ogledd Caerdydd. Mae’n bwysig ein bod i gyd yn gwneud hynny’n amlwg i bobl Cymru, gan gynnwys drwy’r cyfryngau, nad yw bob amser yn gefnogol o’r cynllun hwn ac sydd wedi ceisio ei danseilio weithiau drwy’r sylwadau eithafol y mae rhai cyfwelwyr wedi’u gwneud yn ei gylch yn y gorffennol. Mae hefyd yn bwysig iawn ein bod yn sefyll i fyny yn erbyn y rheiny ar y meinciau gyferbyn nad ydynt yn cefnogi’r cynllun.

Cynllun Bandio

Banding Scheme

8. Lindsay Whittle: A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am effaith graddau TGAU Saesneg eleni ar gynllun bandio Llywodraeth Cymru ar gyfer ysgolion uwchradd yng Nghymru.  OAQ(4)0168(ESK)

8. Lindsay Whittle: Will the Minister make a statement on the impact of this year’s English GCSE grading on the Welsh Government’s banding scheme for Welsh secondary schools. OAQ(4)0168(ESK)

Leighton Andrews: This year’s secondary school banding calculation will include the regraded GCSE English language information from WJEC. Results are scheduled to be published in the week commencing 10 December, a week later than last year due to the additional time required for regrading.

Leighton Andrews: Bydd y broses o gyfrifo bandiau ysgolion uwchradd eleni yn cynnwys gwybodaeth gan CBAC am y canlyniadau Saesneg iaith TGAU a ailraddiwyd. Disgwylir i’r canlyniadau gael eu cyhoeddi yn ystod yr wythnos sy’n dechrau 10 Rhagfyr, wythnos yn ddiweddarach na’r llynedd oherwydd yr amser ychwanegol yr oedd ei angen ar gyfer ailraddio.

 

Lindsay Whittle: Have you had any discussions with your counterparts in other countries about the decision to regrade one of the key denominators of school banding? How confident are you now in the school banding system? What steps are you taking to ensure that Welsh qualifications are relevant and valuable to our young people, wherever in the world they choose to work and study?

Lindsay Whittle: A ydych wedi cael unrhyw drafodaethau gyda’ch cymheiriaid mewn gwledydd eraill ynghylch y penderfyniad i ailraddio un o elfennau allweddol y broses o fandio ysgolion? Pa mor hyderus ydych bellach yn y system bandio ysgolion? Pa gamau rydych yn eu cymryd i sicrhau bod cymwysterau yng Nghymru yn berthnasol ac yn werthfawr i’n pobl ifanc, lle bynnag yn y byd y byddant yn dewis gweithio ac astudio?

 

Leighton Andrews: I have had discussions with my colleague the Minister for Education in Northern Ireland, John O’Dowd, about the whole issue of regrading. I have had a letter from the Secretary of State for Education in England, who has said that he does not think that a meeting would be appropriate to discuss regrading, among other matters. So, I can give the Member a half-confirmation of an answer there. What we are seeking to do here, obviously, is attend to what was very clearly an injustice. However, the wider qualifications review, which will be published in November, will give us the opportunity to look at other models for the development of qualifications in Wales, alongside the existing system of GCSEs and A-levels.

Leighton Andrews: Rwyf wedi cael trafodaethau gyda fy nghyd-aelod, y Gweinidog dros Addysg yng Ngogledd Iwerddon, John O’Dowd, ynglŷn ag ailraddio. Rwyf wedi cael llythyr gan yr Ysgrifennydd Gwladol dros Addysg yn Lloegr, sydd wedi dweud nad yw’n credu y byddai cyfarfod yn briodol i drafod ailraddio, ymhlith pethau eraill. Felly, gallaf roi cadarnhad rhannol i’r Aelod o ran ateb. Yr hyn rydym yn ceisio ei wneud yma, yn amlwg, yw mynd i’r afael â’r hyn a oedd yn anghyfiawnder clir. Fodd bynnag, bydd yr adolygiad ehangach o gymwysterau, a gaiff ei gyhoeddi ym mis Tachwedd, yn rhoi’r cyfle inni edrych ar fodelau eraill ar gyfer datblygu cymwysterau yng Nghymru, ochr yn ochr â’r system bresennol o gymwysterau TGAU a Safon Uwch.

2.00 p.m.

The Leader of the Opposition (Andrew R.T. Davies): The important thing about qualifications is that they be robust and that people recognise them as such. Do you not recognise that the decision that you took had the potential to damage the Welsh Joint Education Committee brand, especially as it has such a large footprint in England? Have you had discussions with the WJEC to find out whether it has picked up any hesitation from schools across the border in accepting its qualifications next year and beyond?

Arweinydd yr Wrthblaid (Andrew RT Davies): Y peth pwysig am gymwysterau yw eu bod yn gadarn a bod pobl yn eu cydnabod fel y cyfryw. Onid ydych yn cydnabod y gallai’r penderfyniad a wnaed gennych niweidio brand Cyd-bwyllgor Addysg Cymru, yn enwedig gan fod ganddo ôl-troed mor fawr yn Lloegr? A ydych wedi cael trafodaethau gyda CBAC i ganfod a yw wedi nodi unrhyw betruster ymysg ysgolion dros y ffin ynghylch derbyn ei gymwysterau y flwyddyn nesaf a thu hwnt?

 

Leighton Andrews: I wrote to the chair of the WJEC last week, as I said in the Chamber, to ask the WJEC board to consider a number of issues that arose from the review of the market for qualifications, which reported to me earlier this year and which I published to Assembly Members before the summer recess. In respect of the standard of qualifications, I note with great interest that the Conservative Chair of the House of Commons select committee said yesterday that Michael Gove should

Leighton Andrews: Fel y dywedais yn y Siambr, ysgrifennais at gadeirydd CBAC yr wythnos diwethaf i ofyn i fwrdd CBAC ystyried nifer o faterion a ddeilliodd o’r adolygiad o’r farchnad gymwysterau, y cefais adroddiad arno yn gynharach eleni ac a gyhoeddais i Aelodau’r Cynulliad cyn toriad yr haf. O ran safon y cymwysterau, nodaf â chryn ddiddordeb fod Cadeirydd Ceidwadol pwyllgor dethol Tŷ’r Cyffredin wedi dweud ddoe y dylai Michael Gove

 

'stop taking the urgency pills’.

bwyllo.

Ad-drefnu Addysg Uwch

The Reconfiguration of Higher Education

9. David Rees: A wnaiff y Gweinidog roi’r wybodaeth ddiweddaraf am ad-drefnu Addysg Uwch yng Nghymru fel y nodwyd yn ei bapur gwyn ar gyfer Bil Addysg Bellach ac Uwch (Cymru).  OAQ(4)0183(ESK)

9. David Rees: Will the Minister provide an update on the reconfiguration of Higher Education within Wales as identified in his white paper for the Further and Higher Education (Wales) Bill. OAQ(4)0183(ESK)

Leighton Andrews: We are making good progress towards delivering our commitment to a smaller number of stronger universities, which are more sustainable and better equipped to meet the needs of learners and the Welsh economy. I have issued a written statement today on reconfiguration in south-east Wales.

Leighton Andrews: Rydym yn gwneud cynnydd da tuag at gyflawni ein hymrwymiad i nifer llai o brifysgolion cryfach, sy’n fwy cynaliadwy ac yn fwy parod i ddiwallu anghenion dysgwyr a’r economi yng Nghymru. Rwyf wedi cyhoeddi datganiad ysgrifenedig heddiw ar ail-gyflunio yn ne-ddwyrain Cymru.

 

David Rees: Thank you for that answer, Minister, and for the statement, which definitely answered my original question. Moving on, the White Paper also talks about governance, and highlighted that a modern and effective system of governance is central to driving improvement. The White Paper then talked about looking at governance issues and the McCormick report after reconfiguration had settled. Will you revisit that, so that governance could also be included in the White Paper to look at how it all fits together, so that we get the best quality higher education system in Wales?

David Rees: Diolch am yr ateb hwnnw, Weinidog, ac am y datganiad, sy’n bendant wedi ateb fy nghwestiwn gwreiddiol. Gan symud ymlaen, mae’r Papur Gwyn hefyd yn sôn am lywodraethu, ac yn amlygu bod system lywodraethu fodern ac effeithiol yn ganolog i lywio gwelliant. Mae’r Papur Gwyn hefyd yn sôn am faterion llywodraethu ac adroddiad McCormick ar ôl y broses ad-drefnu. A fyddwch yn ailedrych ar hynny, fel y gellid hefyd gynnwys llywodraethu yn y Papur Gwyn i ystyried sut mae’r cyfan yn cydblethu, er mwyn sicrhau’r system addysg uwch orau yng Nghymru?

 

Leighton Andrews: We are certainly going to ensure that we address the issue of governance at national and institutional levels. The proposals that were contained in the McCormick review will inform what we do in future. We have started the process of a constructive and interesting debate around governance in further and higher education over the past two years. I do not think that we have reached our final conclusions yet in respect of higher education governance, but we have made clear our proposals on further education governance. I expect to return to these issues during the course of this Assembly.

Leighton Andrews: Rydym yn bendant yn bwriadu sicrhau ein bod yn mynd i’r afael â’r mater yn ymwneud â llywodraethu ar lefel genedlaethol a sefydliadol. Bydd y cynigion sy’n rhan o adolygiad McCormick yn llywio’r hyn y byddwn yn ei wneud yn y dyfodol. Rydym wedi cychwyn dadl adeiladol a diddorol ar lywodraethu mewn addysg bellach ac addysg uwch dros y ddwy flynedd ddiwethaf. Nid wyf yn credu ein bod wedi cyrraedd ein casgliadau terfynol eto mewn perthynas â llywodraethu addysg uwch, ond rydym wedi nodi’n glir ein cynigion mewn perthynas â llywodraethu addysg bellach. Disgwyliaf ddychwelyd at y materion hyn yn ystod tymor y Cynulliad hwn.

 

Mohammad Asghar: The Minister will be aware that his plans for the reconfiguration of higher education in South Wales East by forced mergers has met with strong opposition from students and the board of governors of Cardiff Metropolitan University. The governors voted by 13 to one against merging with the University of Wales, Newport and the University of Glamorgan. Cardiff Metropolitan’s students’ union also voted in favour of retaining its autonomy. Will the Minister take these views into account? What steps has he taken to address the seriousness of this whole scenario and the objection of Cardiff Metropolitan University to his merger plan?

Mohammad Asghar: Bydd y Gweinidog yn ymwybodol bod myfyrwyr a bwrdd llywodraethwyr Prifysgol Fetropolitan Caerdydd wedi gwrthwynebu’n gryf ei gynlluniau i ad-drefnu addysg uwch yn ne-ddwyrain Cymru drwy orfodi sefydliadau i uno. Pleidleisiodd y llywodraethwyr 13 i un yn erbyn uno’r Brifysgol Fetropolitan â Phrifysgol Cymru, Casnewydd a Phrifysgol Morgannwg. Pleidleisiodd undeb myfyrwyr Prifysgol Fetropolitan Caerdydd hefyd o blaid cadw ei hannibyniaeth. A fydd y Gweinidog yn ystyried y sylwadau hyn? Pa gamau y mae wedi’u cymryd i fynd i’r afael â’r sefyllfa hon a gwrthwynebiad Prifysgol Fetropolitan Caerdydd I’w gynllun uno?

 

Leighton Andrews: Let me say this. We have a manifesto commitment as an incoming Government to create a higher education system in Wales that is based on a smaller number of stronger universities. That is the policy and we stand behind it. I am delighted that there are constructive merger discussions going on between the University of Glamorgan and the University of Wales, Newport. We are consulting on the dissolution Orders in respect of the University of Wales, Newport and Cardiff Metropolitan University. I issued a written statement on that today, and I have nothing further to add beyond what I said in that statement.

Leighton Andrews: Gadewch i mi ddweud hyn. Mae gennym ymrwymiad maniffesto fel Llywodraeth newydd i greu system addysg uwch yng Nghymru sy’n seiliedig ar nifer llai o brifysgolion cryfach. Dyna’r polisi ac rydym yn glynu wrtho. Rwyf yn falch bod trafodaethau cadarnhaol yn mynd rhagddynt rhwng Prifysgol Morgannwg a Phrifysgol Cymru, Casnewydd ynghylch uno. Rydym yn ymgynghori ar y Gorchmynion diddymu mewn perthynas â Phrifysgol Cymru, Casnewydd a Phrifysgol Fetropolitan Caerdydd. Cyhoeddais ddatganiad ysgrifenedig ar hynny heddiw, ac nid oes gennyf unrhyw beth pellach i’w ychwanegu y tu hwnt i’r hyn a ddywedais yn y datganiad hwnnw.

 

Simon Thomas: Minister, Plaid Cymru—The Party of Wales very much agrees with the principle of mergers in south-east Wales, and we welcome in particular the voluntary merger between the universities of Glamorgan and Newport. However, we are not convinced that there is a business case or evidence for a forced merger as regards Cardiff Metropolitan University. Your statement today puts off for a further period of time your decision on this. Does that mean that you, too, are not yet convinced that you have the evidence to take this legislative step?

Simon Thomas: Weinidog, mae Plaid Cymru yn cytuno’n gryf iawn ag egwyddor uno yn ne-ddwyrain Cymru, ac rydym yn croesawu’n arbennig yr uno gwirfoddol rhwng prifysgol Morgannwg a phrifysgol Casnewydd. Fodd bynnag, nid ydym yn argyhoeddedig bod achos busnes na thystiolaeth dros orfodi Prifysgol Fetropolitan Caerdydd i uno. Mae eich datganiad heddiw yn gohirio eich penderfyniad ynghylch hyn am gyfnod pellach. A yw hynny’n golygu nad ydych eto’n argyhoeddedig fod gennych y dystiolaeth i gymryd y cam deddfwriaethol hwn?

 

Leighton Andrews: No, it does not mean that. It means this: that I am anxious that we have a proper debate and that all the material that needs to be in the public domain is in the public domain. That is what we are doing. As I said, I am pleased that the merger discussions between Glamorgan and Newport are going well, and I expect to see progress in that area on the timescale indicated. In respect of Cardiff Metropolitan University, we had the report from Professor Sir Steve Smith in the summer. We published our current stated position in a statement to the Assembly. We will now make available more information, and we will ensure that we have a further 12 weeks in which to discuss that with the interested stakeholders. There will be no resiling from this position, but we are open to discussion.

Leighton Andrews: Na, nid yw’n golygu hynny. Mae’n golygu hyn: rwyf yn awyddus inni gael dadl briodol ac i’r holl ddeunydd y mae angen ei gyhoeddi gael ei gyhoeddi. Dyna beth rydym yn ei wneud. Fel y dywedais, rwyf yn falch bod y trafodaethau uno rhwng Morgannwg a Chasnewydd yn mynd yn dda, ac rwyf yn disgwyl gweld cynnydd yn y maes hwnnw yn unol â’r amserlen a nodwyd. O ran Prifysgol Fetropolitan Caerdydd, cawsom yr adroddiad gan yr Athro Syr Steve Smith yn yr haf. Gwnaethom gyhoeddi ein sefyllfa bresennol mewn datganiad i’r Cynulliad. Byddwn nawr yn cyhoeddi mwy o wybodaeth, a byddwn yn sicrhau bod gennym 12 wythnos arall i drafod hynny gyda’r rhanddeiliaid â diddordeb. Ni fyddwn yn cilio rhag y sefyllfa hon, ond rydym yn barod i drafod.

 

Peter Black: Will you give an update on the proposed merger of University of Wales Trinity St David and Swansea Metropolitan University?

Peter Black: A wnewch chi roi’r wybodaeth ddiweddaraf am y cynnig i uno Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant a Phrifysgol Fetropolitan Abertawe?

 

Leighton Andrews: Yes, indeed. The merger is going well. We have seen the merger document being signed, which will create an institution in the south-west delivering high-quality vocational higher education, as well as strong applied research. I want to express my congratulations to the teams involved in that development. I am also encouraged by the way in which they have worked with further education institutions in that region, which I think is an innovative development and shows an example that could be taken up across the whole of Wales.

Leighton Andrews: Gwnaf, yn wir. Mae’r broses uno yn mynd rhagddi’n dda. Rydym wedi gweld y ddogfen uno yn cael ei llofnodi, a fydd yn creu sefydliad yn y de-orllewin sy’n darparu addysg alwedigaethol o ansawdd uchel, yn ogystal ag ymchwil berthnasol gryf. Hoffwn longyfarch y timau sy’n ymwneud â’r datblygiad hwnnw. Rwyf hefyd wedi fy nghalonogi gan y ffordd y maent wedi gweithio gyda sefydliadau addysg bellach yn y rhanbarth hwnnw, sy’n ddatblygiad arloesol yn fy marn i, ac yn dangos esiampl y gellid ei mabwysiadu ledled Cymru.

The Record

The Presiding Officer: Question 10, OAQ(4)0173(ESK), is transferred for written answer.

Y Llywydd: Trosglwyddwyd cwestiwn 10, OAQ (4) 0173 (ESK), i’w ateb yn ysgrifenedig.

Cronfa Ddysgu Undebau Cymru

The Wales Union Learning Fund

11. Mark Drakeford: A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am Gronfa Ddysgu Undebau Cymru. OAQ(4)0171(ESK)

11. Mark Drakeford: Will the Minister make a statement on the Wales Union Learning Fund. OAQ(4)0171(ESK)

The Deputy Minister for Skills (Jeff Cuthbert): Since the Wales union learning fund, or WULF for short, was launched in 1999, it has assisted 166 projects to deliver a wide range of learning. WULF focuses on identifying and implementing learning opportunities in the workplace in order to ensure that employees have the skills required to carry out their work to the best of their ability.

Y Dirprwy Weinidog dros Sgiliau (Jeff Cuthbert): Ers i Gronfa Ddysgu Undebau Cymru, neu WULF, gael ei lansio yn 1999, mae wedi helpu 166 o brosiectau i ddarparu ystod eang o ddysgu. Mae WULF yn canolbwyntio ar nodi a gweithredu cyfleoedd dysgu yn y gweithle er mwyn sicrhau bod gan weithwyr y sgiliau sydd eu hangen i gyflawni eu gwaith hyd eithaf eu gallu.

 

Mark Drakeford: Thank you, Deputy Minister. The fund has been a conspicuous success throughout its more than a decade of existence. It is now open for a further round of bids for funding. Can you tell us what steps the Welsh Government is taking to ensure that these opportunities are publicised as widely as possible so that the fund can continue to be a success in the future?

Mark Drakeford: Diolch, Ddirprwy Weinidog. Mae’r gronfa wedi bod yn llwyddiant amlwg drwy gydol y degawd a mwy ers ei sefydlu. Mae bellach ar agor am rownd arall o geisiadau am gyllid. A allwch ddweud wrthym pa gamau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i sicrhau y caiff y cyfleoedd hyn eu hysbysebu mor eang â phosibl fel y gall y gronfa barhau i fod yn llwyddiant yn y dyfodol?

 

Jeff Cuthbert: You are quite right that another round is now available. The 2013-16 prospectus was agreed in partnership with the Wales TUC. The prospectus has been published on the Welsh Government website and, indeed, was the subject of a news article. The Wales TUC, in partnership with the Welsh Government, has issued a direct invitation to all certificated trade unions with members based in Wales, regardless of whether they are affiliated to the Trades Union Congress, to take part in that process.

Jeff Cuthbert: Rydych yn llygad eich lle  fod rownd arall bellach ar waith. Cytunwyd ar brosbectws 2013-16 mewn partneriaeth â TUC Cymru. Mae’r prosbectws wedi’i gyhoeddi ar wefan Llywodraeth Cymru ac, yn wir, wedi bod yn destun erthygl newyddion. Mae TUC Cymru, mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru, wedi estyn gwahoddiad uniongyrchol i’r holl undebau llafur ardystiedig sydd ag aelodau  yng Nghymru, p’un a ydynt yn gysylltiedig â Chyngres yr Undebau Llafur ai peidio, gymryd rhan yn y broses honno.

 

Paul Davies: I welcome the fact that there is an assessment panel, consisting of Confederation of British Industry and TUC representatives, which recommends the projects that should receive this funding. I understand that the final approval rests with you, Deputy Minister. Can you therefore tell us how you ensure that the money benefits as many employees as possible, to help as many individuals as possible to progress at work so that we achieve a better skilled and more engaged workforce?

Paul Davies: Croesawaf y ffaith bod panel asesu, yn cynnwys Cydffederasiwn Diwydiant Prydain a chynrychiolwyr o’r TUC, sy’n argymell y prosiectau a ddylai gael yr arian hwn. Deallaf fod y penderfyniad terfynol yn eiddo i chi, Ddirprwy Weinidog, A allwch ddweud wrthym felly sut rydych yn sicrhau bod yr arian yn rhoi budd i gynifer o weithwyr â phosibl, er mwyn helpu cynifer o unigolion â phosibl i symud ymlaen yn eu gwaith a sicrhau bod gennym weithlu mwy cydgysylltiedig?

 

Jeff Cuthbert: You are quite right that the purpose of WULF is to ensure that we have a workforce that is as well equipped as possible, and you are also right to point out that the panel that approves projects includes the CBI, as well as the TUC and, indeed, the Welsh Government. It is incumbent upon those who are submitting project applications to ensure that they are covering as wide a range of employees as possible, and that the programme that is to be delivered is relevant to the nature of work at that establishment, including, very importantly, the issue of functional literacy and numeracy.

Jeff Cuthbert: Rydych yn llygad eich lle mai diben WULF yw sicrhau bod gennym weithlu sydd â’r sgiliau gorau posibl, ac rydych hefyd yn gywir i nodi bod y panel sy’n cymeradwyo prosiectau yn cynnwys y CBI, yn ogystal â’r TUC ac, yn wir, Llywodraeth Cymru. Mae’n ddyletswydd ar y rheiny sy’n cyflwyno ceisiadau prosiect i sicrhau eu bod yn cwmpasu ystod mor eang â phosibl o gyflogeion, a bod y rhaglen sydd i’w chyflwyno yn berthnasol i natur y gwaith yn y sefydliad hwnnw, gan gynnwys, yn bwysig iawn, llythrennedd a rhifedd.

 

Leanne Wood: Deputy Minister, when Plaid Cymru signed the 'One Wales’ agreement, we agreed to support the union learning fund and we recognise its progress in improving the skills of working people. We are also interested in improving the skills of hard-to-reach workers in the private sector, where union membership is, unfortunately, thin and where wages are much lower than the UK average. We know, from the Welsh Government’s regional pay analysis, that wages reflect skills ahead of any other factor. Can you therefore tell us what interventions you can take to raise the skills of private sector workers in Wales?

Leanne Wood: Ddirprwy Weinidog, pan lofnododd Plaid Cymru gytundeb 'Cymru’n Un’, gwnaethom gytuno i gefnogi cronfa ddysgu’r undebau ac rydym yn cydnabod ei chynnydd o ran gwella sgiliau pobl sy’n gweithio. Rydym hefyd yn awyddus i wella sgiliau gweithwyr sy’n anodd eu cyrraedd yn y sector preifat, lle nad oes llawer o bobl, yn anffodus, yn perthyn i undeb, a lle mae cyflogau yn llawer is na’r cyfartaledd yn y DU. Gwyddom, yn sgil dadansoddiad Llywodraeth Cymru o gyflogau rhanbarthol, fod cyflogau yn adlewyrchu sgiliau cyn  unrhyw ffactor arall. A allwch ddweud wrthym felly pa ymyriadau y gallwch eu cymryd i wella sgiliau gweithwyr yn y sector preifat yng Nghymru?

 

Jeff Cuthbert: It is incumbent upon anybody submitting an application to be representing a recognised and certificated trade union. If you are referring to private companies that have very few union memberships, therefore, there are difficulties there. However, the trade unions are constantly trying to increase their membership and, if that happens, they will be in a position to submit a successful bid.

Jeff Cuthbert: Mae’n ddyletswydd ar unrhyw un sy’n cyflwyno cais i gynrychioli undeb llafur cydnabyddedig ac ardystiedig. Felly, os ydych yn cyfeirio at gwmnïau preifat sydd â nifer fach iawn o weithwyr sy’n aelodau o undeb, mae anawsterau’n codi. Fodd bynnag, mae’r undebau llafur yn ceisio cynyddu eu haelodaeth yn barhaus ac, os digwydd hynny, byddant mewn sefyllfa i gyflwyno cais llwyddiannus.

 

Vaughan Gething: Deputy Minister, I saw at first hand during my time at the Wales TUC the impact that the Wales union learning fund had and how it transformed not only the lives of learners but union learning representatives. It is genuinely transformative, especially in the area of basic skills. Can you confirm how many people have accessed the learning fund since it was introduced? Can you also confirm that this Government will continue to support workplace learning involving accredited trade unions?

Vaughan Gething: Ddirprwy Weinidog, gwelais drosof fi fy hun yn ystod fy amser yn TUC Cymru effaith cronfa ddysgu undebau Cymru, a’r modd y gwnaeth drawsnewid, nid yn unig fywydau dysgwyr, ond hefyd gynrychiolwyr dysgu undebau. Mae’n wirioneddol drawsnewidiol, yn enwedig ym maes sgiliau sylfaenol. A allwch gadarnhau faint o bobl sydd wedi manteisio ar y gronfa ddysgu ers iddi gael ei chyflwyno? A allwch hefyd gadarnhau y bydd y Llywodraeth hon yn parhau i gefnogi dysgu yn y gweithle sy’n cynnwys undebau llafur achrededig?

 

Jeff Cuthbert: I can confirm that we will continue to support the fund. You mentioned union learning reps, who are a very important part of our industrial base, and there are now over 1,200 trained union learning reps in Wales. On the number of employees assisted, between 2009 and 2011, 16,732 individuals were supported across 618 workplaces, and a further 16,000 learners were supported between 2011 and 2012.

Jeff Cuthbert: Gallaf gadarnhau y byddwn yn parhau i gefnogi’r gronfa. Gwnaethoch sôn am gynrychiolwyr dysgu undebau, sy’n rhan bwysig iawn o’n sylfaen ddiwydiannol, a bellach mae dros 1,200 o gynrychiolwyr dysgu undebau hyfforddedig yng Nghymru. O ran nifer y cyflogeion a gynorthwywyd, rhwng 2009 a 2011, cafodd 16,732 o unigolion eu cynorthwyo ar draws 618 o weithleoedd, a chafodd 16,000 o ddysgwyr eraill eu cynorthwyo rhwng 2011 a 2012.

Swyddi Parhaol i Athrawon

Permanent Teaching Positions

12. Mark Isherwood: Sut mae Llywodraeth Cymru yn helpu athrawon i ddod o hyd i swyddi parhaol mewn ysgolion yng Nghymru. OAQ(4)0179(ESK)

12. Mark Isherwood: How is the Welsh Government helping teachers find permanent positions in Welsh schools. OAQ(4)0179(ESK)

Leighton Andrews: To avoid producing more teachers than can gain employment in Wales, we have made significant reductions to the number of places on teacher training courses in recent years, using an annual data analysis to inform decisions on how many new teachers are required to meet the demand from schools.

Leighton Andrews: Er mwyn osgoi cynhyrchu mwy o athrawon nag y gellir eu cyflogi yng Nghymru, rydym wedi lleihau nifer y lleoedd ar gyrsiau hyfforddi athrawon yn sylweddol yn ystod y blynyddoedd diwethaf, gan ddefnyddio dadansoddiad blynyddol o ddata i lywio penderfyniadau ynghylch faint o athrawon newydd sydd eu hangen i ateb y galw gan ysgolion.

 

Mark Isherwood: How do you respond to the Wrexham constituent, who contacted me to say that he qualified as a primary school teacher in 2006 and passed his newly qualified teacher induction in 2008, but has still yet to secure a full-time permanent post? He states that that is the case for lots of teachers in Wales, and that Mr Andrews repeatedly passes responsibility to the LEA and individual schools on how they cover teacher absences and how they appoint teachers. He goes on to say that surely the Welsh Government must hold some influence and set policies and guidelines for LEAs to adhere to. What is your message to my teacher constituent?

Mark Isherwood: Beth yw eich ymateb i’r etholwr o Wrecsam a gysylltodd â mi i ddweud ei fod wedi cymhwyso fel athro ysgol gynradd yn 2006 ac wedi pasio ei gyfnod ymsefydlu fel athro newydd gymhwyso yn 2008, ond yn dal heb lwyddo i gael swydd llawn-amser barhaol? Dywedodd fod hynny’n wir am lawer o athrawon yng Nghymru, a bod Mr Andrews dro ar ôl tro yn bwrw’r cyfrifoldeb ar yr AALl ac ysgolion unigol o ran sut maent yn cyflenwi pan fydd athrawon yn absennol a sut maent yn penodi athrawon. Mae’n mynd ymlaen i ddweud bod yn rhaid i Lywodraeth Cymru, yn ddi-os, gael rhywfaint o ddylanwad a phennu polisïau a chanllawiau i Awdurdodau Addysg Lleol lynu wrthynt. Beth yw eich neges i’m hetholwr o athro?

 

Leighton Andrews: It is very clear that we have, I am afraid, insufficient places for all the teachers who have been trained. That is why I have reduced the entries into teacher training in recent years and have done so more radically than some might have expected, I think. We have to look at what has been happening throughout Wales. We have clearly reducing numbers, particularly in secondary schools, and we have a challenge among local authorities to deal with their surplus places. It is very clear that we have not got the balance right at the present time in respect of opportunities for teachers, but I think that the steps that we are now taking will address that.

Leighton Andrews: Yn anffodus, mae’n amlwg iawn nad oes gennym ddigon o leoedd i’r holl athrawon sydd wedi’u hyfforddi. Dyna pam rwyf wedi lleihau nifer y lleoedd ar gyrsiau hyfforddi athrawon yn ystod y blynyddoedd diwethaf ac wedi gwneud hynny mewn modd mwy radical nag y gallai rhai fod wedi ei ddisgwyl, yn fy marn i. Mae’n rhaid inni edrych ar yr hyn sydd wedi bod yn digwydd ledled Cymru. Mae’n amlwg bod y niferoedd yn lleihau, yn enwedig mewn ysgolion uwchradd, ac mae gennym her ymysg awdurdodau lleol i ddelio â’u lleoedd gwag. Mae’n amlwg iawn nad oes gennym y cydbwysedd cywir ar hyn o bryd mewn perthynas â chyfleoedd i athrawon, ond credaf y bydd y camau rydym bellach yn eu cymryd yn mynd i’r afael â hynny.

System Arholi i Gymru

An Examination System for Wales

13. Lindsay Whittle: Pa drafodaethau y mae’r Gweinidog wedi’u cael ynghylch creu system arholi benodol i Gymru.  OAQ(4)0174(ESK)

13. Lindsay Whittle: What discussions has the Minister had regarding the creation of a distinct examination system for Wales. OAQ(4)0174(ESK)

Jeff Cuthbert: As we have already stated, the Welsh Government will be waiting on the publication of the review of qualifications for 14 to 19-year-olds before considering the best route forward for the examination system in Wales. This, as well as the marketplace review of awarding organisations, will receive a formal Government response in January.

Jeff Cuthbert: Fel y dywedwyd eisoes, bydd Llywodraeth Cymru yn aros i’r adolygiad o gymwysterau ar gyfer dysgwyr 14 i 19 oed gael ei gyhoeddi cyn ystyried y ffordd orau ymlaen ar gyfer y system arholi yng Nghymru. Bydd y Llywodraeth yn cyflwyno ymateb ffurfiol ar hyn, yn ogystal â’r adolygiad marchnad o sefydliadau dyfarnu, ym mis Ionawr.

 

Lindsay Whittle: I hope that you will consider the Party of Wales’s idea of an independent exam system for our nation, which will deliver for the needs of Welsh students. Do you agree that the establishment of the English baccalaureate means that a distinct qualification system for Wales is almost already a reality? What further discussions do you intend to have to ensure that Welsh qualifications are an accurate assessment of students’ attainment, and how will you gain the confidence of the education sector and of employers in any changes?

Lindsay Whittle: Rwyf yn gobeithio y byddwch yn ystyried syniad Plaid Cymru i greu system arholi annibynnol ar gyfer ein cenedl, a fydd yn diwallu anghenion myfyrwyr yng Nghymru. A ydych yn cytuno bod sefydlu’r fagloriaeth Saesneg yn golygu bod system gymhwyster sy’n unigryw i Gymru bron eisoes yn realiti? Pa drafodaethau pellach rydych yn bwriadu eu cael i sicrhau bod cymwysterau yng Nghymru yn cynnig asesiad cywir o gyrhaeddiad myfyrwyr, a sut y byddwch yn ennyn hyder y sector addysg a chyflogwyr mewn unrhyw newidiadau?

 

Jeff Cuthbert: Those are key factors of the review of qualifications and of the discussions on the marketplace. My colleague, the Minister for Education and Skills, has answered much of that, I think, in replying to earlier questions. You referred to the English baccalaureate, and it is important to recognise that that is not a qualification in its own right as the Welsh baccalaureate is. There could well be further divergence with England, if it is justified, and we will know more about that when the review of qualifications reports.

Jeff Cuthbert: Mae’r rheiny’n ffactorau allweddol yn yr adolygiad o gymwysterau a’r trafodaethau ar y farchnad. Mae fy nghyd-aelod, y Gweinidog dros Addysg a Sgiliau, wedi mynd i’r afael â llawer o hynny, yn fy marn i, wrth ateb cwestiynau cynharach. Gwnaethoch gyfeirio at y fagloriaeth Saesneg, ac mae’n bwysig cydnabod nad yw honno’n gymhwyster yn ei rinwedd ei hun fel y mae bagloriaeth Cymru. Gallai fod rhagor o wahaniaethau yn Lloegr, os gellir eu cyfiawnhau, a byddwn yn gwybod mwy am hynny pan gawn adroddiad ar yr adolygiad o gymwysterau.

2.15 p.m.

Byron Davies: Deputy Minister, it cannot be denied that there is a great deal of concern among Welsh students, particularly now that we have the beginnings of a rift, perhaps even an established rift, between English and Welsh examination systems and the beginning of a breakdown in consistency. Will you outline what you are doing with UK partners, specifically our partners in England, to ensure that Welsh students are not disadvantaged by any disparity that is beginning to emerge? Do you not agree that the examination system in Wales has become something of a political football?

Byron Davies: Ddirprwy Weinidog, ni ellir gwadu bod cryn bryder ymysg myfyrwyr yng Nghymru, yn enwedig o ystyried yr hollt sy’n dechrau ymddangos, neu sydd eisoes yn bodoli o bosibl, rhwng systemau arholi yng Nghymru a Lloegr a’r diffyg cysondeb sy’n dechrau dod i’r amlwg. A fyddech cystal ag amlinellu’r hyn rydych yn ei wneud gyda phartneriaid yn y DU, yn benodol ein partneriaid yn Lloegr, er mwyn sicrhau nad yw myfyrwyr Cymru o dan anfantais yn sgil unrhyw wahaniaeth sy’n dechrau dod i’r amlwg? Oni chytunwch fod y system arholi yng Nghymru wedi dod yn dipyn o bêl-droed wleidyddol?

 

Jeff Cuthbert: It is the UK Government Secretary of State Michael Gove who has created the difficulties for students in Wales and elsewhere by his untimely and unevidenced announcements that he will abolish GCSEs. What those learners in England will go through over the next couple of years, knowing that the Secretary of State does not value their qualification, is almost beyond belief. We in Wales will not be railroaded into anything like that sort of decision. We will consider the evidence-based review that I have referred to earlier, and our decisions will follow that.

Jeff Cuthbert: Michael Gove, Ysgrifennydd Gwladol Llywodraeth y DU, sydd wedi creu’r anawsterau i fyfyrwyr yng Nghymru ac mewn mannau eraill, a hynny drwy ei gyhoeddiadau anamserol nad ydynt yn seiliedig ar dystiolaeth y bydd yn cael gwared ar TGAU. Mae’n anodd credu beth fydd y dysgwyr hynny yn Lloegr yn mynd drwyddo dros yr ychydig flynyddoedd nesaf gan wybod nad yw’r Ysgrifennydd Gwladol yn cydnabod gwerth eu cymwysterau. Ni fyddwn ni yng Nghymru yn cael ein gorfodi i wneud unrhyw benderfyniad o’r fath. Byddwn yn ystyried yr adolygiad sy’n seiliedig ar dystiolaeth y cyfeiriais ato eisoes, a bydd ein penderfyniadau yn dilyn hynny.

Cwestiynau i’r Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau
Questions to the Minister for Local Government and Communities

The Record

Trais Domestig

Domestic Violence

1. Rebecca Evans: A wnaiff y Gweinidog roi’r wybodaeth ddiweddaraf am ymdrechion Llywodraeth Cymru i fynd i’r afael â thrais domestig. OAQ(4)0187(LGC)

1. Rebecca Evans: Will the Minister provide an update on the Welsh Government’s efforts to address domestic violence. OAQ(4)0187(LGC)

The Minister for Local Government and Communities (Carl Sargeant): We are committed to reducing rates of violence against women and of domestic abuse. We will publish a White Paper later this year outlining legislation to support 'The Right to be Safe’ strategy, paving the way through our 10000 Safer Lives project.

Y Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau (Carl Sargeant): Rydym yn ymrwymedig i leihau cyfraddau trais yn erbyn menywod a cham-drin domestig. Byddwn yn cyhoeddi Papur Gwyn yn ddiweddarach eleni yn amlinellu deddfwriaeth i gefnogi’r strategaeth 'Yr Hawl i fod yn Ddiogel’, gan arwain y ffordd drwy ein prosiect 10000 o Fywydau Diogelach.

 

Rebecca Evans: Thank you for that answer, Minister. Do you agree that the new police and crime commissioners must prioritise domestic violence and ensure that sufficient resources are allocated from their budgets to allow police to respond appropriately to domestic violence in their areas and to offer refuge and outreach services for both adult and child victims?

Rebecca Evans: Diolch am yr ateb hwnnw, Weinidog. A ydych yn cytuno bod yn rhaid i’r comisiynwyr heddlu a throsedd newydd flaenoriaethu trais domestig a sicrhau bod adnoddau digonol yn cael eu dyrannu o’u cyllidebau i alluogi’r heddlu i ymateb yn briodol i drais domestig yn eu hardaloedd ac i gynnig lloches a gwasanaethau allgymorth i oedolion a phlant sy’n dioddef?

 

Carl Sargeant: There will be details in the White Paper about the expectation of working with partners. I share your concern about how this moves forward. We have had a great working relationship with the forces in Wales, and I hope that the introduction of PCCs to Wales will be helpful in the process of combating this heinous crime.

Carl Sargeant: Bydd manylion yn y Papur Gwyn am y disgwyliad o weithio gyda phartneriaid. Rwyf yn rhannu eich pryder o ran mynd ar drywydd hyn. Rydym wedi cael cydberthynas waith wych â heddluoedd yng Nghymru, ac rwyf yn gobeithio y bydd cyflwyno CPE i Gymru yn ddefnyddiol yn y broses o fynd i’r afael â’r drosedd erchyll hon.

 

Mohammad Asghar: The Welsh Government’s 'The Right to be Safe’ strategy refers to 10 specialist domestic violence courts operating across Wales. It contains a pledge to engage with local criminal justice boards to see what more can be done to enhance the performance of these courts and to organise an all-Wales event to look at the governance, performance, management and quality assurance arrangements of those courts. Will the Minister update the Assembly on what progress has been made in this regard, please?

Mohammad Asghar: Mae strategaeth 'Yr Hawl i fod yn Ddiogel’ Llywodraeth Cymru yn cyfeirio at 10 o lysoedd trais domestig arbenigol sy’n gweithredu ledled Cymru. Mae’n cynnwys addewid i ymgysylltu â byrddau cyfiawnder troseddol lleol i weld beth mwy y gellir ei wneud i wella perfformiad y llysoedd hyn ac i drefnu digwyddiad ar gyfer Cymru gyfan i edrych ar drefniadau llywodraethu, perfformiad, rheoli a sicrhau ansawdd y llysoedd hynny. A wnaiff y Gweinidog roi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r Cynulliad am y cynnydd a wnaed yn hyn o beth, os gwelwch yn dda?

 

Carl Sargeant: 'The Right to be Safe’ programme is on target, and I refer the Member to the document outlining the current position in terms of its annual reporting. Of course, this work is never-ending and it will continue to be a priority of this Government. I am grateful for the cross-party support in the Chamber to tackling these issues, including the support from the Member.

Carl Sargeant: Mae rhaglen 'Yr Hawl i fod yn Ddiogel’ yn cyflawni yn unol â’i thargedau, a chyfeiriaf yr Aelod at y ddogfen sy’n amlinellu’r sefyllfa bresennol o ran ei hadroddiadau blynyddol. Wrth gwrs, mae’r gwaith hwn yn ddiddiwedd a bydd yn parhau i fod yn flaenoriaeth i’r Llywodraeth hon. Rwyf yn ddiolchgar am y gefnogaeth drawsbleidiol yn y Siambr i fynd i’r afael â’r materion hyn, yn cynnwys y gefnogaeth gan yr Aelod.

 

Jocelyn Davies: Your manifesto pledges to

Jocelyn Davies: Mae eich maniffesto yn addo

 

'Save 10,000 lives by ensuring all key health, social care and education workers can detect the early warning signs of domestic abuse’.

'Achub 10,000 o fywydau drwy sicrhau bod pob gweithiwr iechyd, gofal cymdeithasol ac addysg allweddol yn gallu adnabod arwyddion rhybudd cynnar cam-drin domestig’.

 

What progress have you made on this and how did you arrive at the 10,000 potential deaths figure?

Pa gynnydd rydych wedi’i wneud o ran hyn a sut y gwnaethoch gyrraedd y ffigur o 10,000 o farwolaethau posibl?

 

Carl Sargeant: I point out to the Member that our manifesto says 10,000 safer lives, and what we have tried to do is to encourage the public sector to ensure that every front-line case worker who works with the public at large—in the fire service or police, social workers, or anybody in the public sector—receives some sort of training to ensure that they are familiar with the signs and symptoms of domestic abuse. We are asking them to put five questions to the individual. I recently visited a women’s refuge in Llanelli to better inform us for the White Paper that we are producing. Some of the thoughts around the White Paper and how we are developing that are included in 10000 Safer Lives. The evidence that a lady presented to us was that if only somebody had asked her at the early stages of the domestic abuse, a lot of the issues for her and her family would have been resolved. We believe that, by asking individuals to ask these questions and by not allowing this to be public facing, this will enhance progress in the 10000 Safer Lives project. [Interruption.]

Carl Sargeant: Tynnaf sylw’r Aelod at y ffaith bod ein maniffesto yn dweud 10,000 o fywydau diogelach, a’r hyn rydym wedi ceisio ei wneud yw annog y sector cyhoeddus er mwyn sicrhau bod pob gweithiwr achos rheng-flaen sy’n gweithio gyda’r cyhoedd yn gyffredinol—yn y gwasanaeth tân neu’r heddlu, gweithwyr cymdeithasol, neu unrhyw un yn y sector cyhoeddus—yn cael rhyw fath o hyfforddiant i sicrhau ei fod yn gyfarwydd ag arwyddion a symptomau cam-drin domestig. Rydym yn gofyn iddynt ofyn pum cwestiwn i’r unigolyn. Yn ddiweddar, ymwelais â lloches i fenywod yn Llanelli i roi gwell gwybodaeth inni ar gyfer y Papur Gwyn yr ydym yn ei baratoi. Mae rhai o’r syniadau ynghylch y Papur Gwyn a sut rydym yn ei ddatblygu wedi’u cynnwys yn 10,000 o Fywydau Diogelach. Mae’r dystiolaeth y cyflwynodd gwraig inni yn dangos pe bai rhywun wedi gofyn iddi yn ystod camau cynnar y cam-drin domestig, y byddai llawer o’r materion iddi hi a’i theulu wedi cael eu datrys. Yn ein barn ni, drwy ofyn i unigolion ofyn y cwestiynau hyn a thrwy beidio â gadael i hyn wynebu’r cyhoedd, bydd hyn yn gwella cynnydd o ran prosiect 10000 o Fywydau Mwy Diogel. [Torri ar draws.]

 

The Presiding Officer: I am sorry; I got distracted then. I call on the Welsh Liberal Democrat spokesperson, Peter Black.

Y Llywydd: Mae’n ddrwg gennyf; tynnwyd fy sylw i. Galwaf ar lefarydd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru, Peter Black.

 

Peter Black: Minister, a large number of third sector organisations are engaged with this agenda. What regular meetings do you have with them to discuss their concerns, and what issues have they raised with you?

Peter Black: Weinidog, mae nifer fawr o sefydliadau trydydd sector yn ymgysylltu â’r agenda hon. Pa gyfarfodydd rheolaidd a gewch gyda hwy i drafod eu pryderon, a pha faterion y maent wedi eu codi gyda chi?

 

Carl Sargeant: I have regular meetings across the whole sector, including meetings with the police, judiciary and the third sector. We have a very close team. To inform us on the White Paper on domestic abuse and the Bill structure, we engaged many stakeholders who are involved in this subject and brought together quite a formidable force, in terms of identifying the issues and trying to find resolutions to them.

Carl Sargeant: Rwyf yn cyfarfod yn rheolaidd ar draws y sector cyfan, gan gynnwys cyfarfodydd gyda’r heddlu, y farnwriaeth a’r trydydd sector. Mae gennym dîm agos iawn. Er mwyn ein hysbysu ar y Papur Gwyn ar gam-drin domestig a strwythur y Bil, ymgysylltwyd â llawer o randdeiliaid sy’n ymwneud â’r pwnc hwn ac yn sgil hyn roedd gennym dipyn o rym, o ran nodi’r materion a cheisio dod o hyd i atebion iddynt.

 

Peter Black: Thank you for that answer, Minister. A number of those organisations came to the Communities, Equality and Local Government Committee last week. One of the issues that they raised with us was the question of certainty of funding. A number of projects rely on funding from the Supporting People programme, but there are advice and support services that rely on grants. Many organisations said that if they had certainty of funding over a three-year period, they would be much better able to plan ahead in terms of how they provide those services. Have you given any consideration to making a change of this kind?

Peter Black: Diolch ichi am eich ateb, Weinidog. Daeth nifer o’r sefydliadau hynny i’r Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol yr wythnos diwethaf. Un o’r materion a godwyd gyda ni oedd y cwestiwn o sicrwydd arian. Mae nifer o brosiectau yn dibynnu ar arian gan y rhaglen Cefnogi Pobl, ond mae gwasanaethau cyngor a chymorth sy’n dibynnu ar grantiau. Dywedodd llawer o sefydliadau pe bai ganddynt sicrwydd arian dros gyfnod o dair blynedd, y byddent mewn sefyllfa well o lawer i allu cynllunio ymlaen llaw o ran sut maent yn darparu’r gwasanaethau hynny. A ydych wedi rhoi unrhyw ystyriaeth i wneud newid o’r fath?

 

Carl Sargeant: I am continually looking at how we can deliver services better. If that is a helpful financial model, and if I can have assurances from the Minister for Finance regarding the finances coming into the Welsh Government, we can do some work around it. The key issue for me is ensuring that the finance that we spend on this subject gets to front-line service delivery, so that it is effective. I am checking all service providers in respect of how we can get quality services to all parts of Wales, not just some areas, and ensuring that they have security of service for the future.

Carl Sargeant: Rwyf yn edrych drwy’r amser ar y ffordd y gallwn ddarparu gwasanaethau gwell. Os yw hynny’n golygu model ariannol defnyddiol, ac os gallaf gael sicrwydd gan y Gweinidog Cyllid ynghylch y cyllid sy’n dod i Lywodraeth Cymru, gallwn wneud rhywfaint o waith yn ei gylch. Y mater allweddol imi yw sicrhau bod y cyllid a wariwn ar y pwnc hwn yn cyrraedd gwasanaethau rheng flaen, fel eu bod yn effeithiol. Rwyf yn holi pob darparwr gwasanaethau o ran sut y gallwn sicrhau bod gwasanaethau o safon yn cael eu darparu i bob rhan o Gymru, nid dim ond rhai ardaloedd, a sicrhau eu bod yn cael sicrwydd gwasanaeth ar gyfer y dyfodol.

The Presiding Officer: Question 2, OAQ(4)0180(LGC), has been transferred for written answer.

Y Llywydd: Trosglwyddwyd cwestiwn 2, OAQ (4)0180(LGC), i’w ateb yn ysgrifenedig.

System Cyfiawnder Ieuenctid

Youth Justice System

3. Rebecca Evans: A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am wasanaethau i ddiwallu anghenion plant a phobl ifanc sy’n rhan o’r system cyfiawnder ieuenctid, neu sydd mewn perygl o fod yn rhan o’r system honno.  OAQ(4)0188(LGC)

3. Rebecca Evans: Will the Minister make a statement on services to meet the needs of children and young people in, or at risk of entering, the youth justice system. OAQ(4)0188(LGC)

Carl Sargeant: Children and young people who become involved in the youth justice system can be some of the most disadvantaged. On 18 September, I launched a Green Paper consultation to consider what more can be done to strengthen services to better meet the needs of these children and young people.

Carl Sargeant: Gall plant a phobl ifanc sy’n dod yn rhan o’r system cyfiawnder ieuenctid fod ymhlith y rhai mwyaf difreintiedig. Ar 18 Medi, lansiais ymgynghoriad ar y Papur Gwyrdd i ystyried beth arall y gellir ei wneud i gryfhau gwasanaethau er mwyn diwallu anghenion y plant a’r bobl ifanc hyn yn well.

Rebecca Evans: Thank you for that answer, Minister. In May of this year, the Transition to Adulthood Alliance reported that around 90% of young offenders suffer from one or more mental illness. Will you commit to working with the Minister for Health and Social Services to ensure that access to mental health services form a core part of any future strategy on youth justice, and that those young people at risk of entering the criminal justice system are given a successful transition from child and adolescent mental health services to adult mental health services?

Rebecca Evans: Diolch am yr ateb hwnnw, Weinidog. Ym mis Mai eleni, nododd y Gynghrair Pontio i Fyd Oedolion fod tua 90% o droseddwyr ifanc yn dioddef o un salwch meddwl neu fwy. A wnewch chi ymrwymo i weithio gyda’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol er mwyn sicrhau bod mynediad at wasanaethau iechyd meddwl yn rhan greiddiol o unrhyw strategaeth yn y dyfodol ar gyfiawnder ieuenctid, a bod y bobl ifanc hynny sydd mewn perygl o fynd i mewn i’r system cyfiawnder troseddol yn pontio’n llwyddiannus o wasanaethau iechyd meddwl plant a’r glasoed i wasanaethau iechyd meddwl i oedolion?

 

Carl Sargeant: I am grateful for the Member’s question. She recognises that there are many underlying issues with young people, in terms of how they enter the criminal justice system. Some of these could be mental health-related issues, and I recognise that. Of course, I work very closely with the Minister for health, as we do across Government, on how we can better ensure that our policies develop for the benefit of the people of Wales. The Member makes reference to the paper, and the paper makes reference to the 'Together for Mental Health’ strategy. That is something on which I am very keen to work with the Minister, in moving forward with the consultation paper.

Carl Sargeant: Rwyf yn ddiolchgar am gwestiwn yr Aelod. Mae’n cydnabod bod gan bobl ifanc lawer o faterion sylfaenol, o ran sut maent yn mynd i mewn i’r system cyfiawnder troseddol. Gallai rhai o’r rhain fod yn faterion sy’n gysylltiedig ag iechyd meddwl, ac rwyf yn cydnabod hynny. Wrth gwrs, rwyf yn gweithio’n agos iawn gyda’r Gweinidog iechyd, fel y gwnawn ar draws y Llywodraeth, ar sut y gallwn sicrhau yn well fod ein polisïau yn datblygu er budd pobl Cymru. Mae’r Aelod yn cyfeirio at y papur, ac mae’r papur yn cyfeirio at y strategaeth 'Gyda’n Gilydd ar gyfer Iechyd Meddwl’. Mae hynny’n rhywbeth rwyf yn awyddus iawn i weithio gyda’r Gweinidog arno, wrth symud ymlaen gyda’r papur ymgynghori.

 

William Graham: Will the Minister confirm the importance of advocacy services to support children and young people, and will he also confirm that he is confident that all of these services are delivered equally throughout Wales?

William Graham: A wnaiff y Gweinidog gadarnhau pa mor bwysig yw gwasanaethau eiriolaeth i gefnogi plant a phobl ifanc, ac a wnaiff hefyd gadarnhau ei fod yn hyderus bod yr holl wasanaethau hyn yn cael eu darparu yn gyfartal ledled Cymru?

 

Carl Sargeant: This brings us back to the response that I gave Peter Black on domestic abuse services. We are trying to encourage having at least a minimal standard of service for all of Wales, in terms of access. Wales is very demographically diverse. Therefore, the challenge is to be able to deliver services in the north, north-east, south and south-west, and so forth. It will always be a challenge for the Government and other bodies to do that. However, this is something to which we should aspire. The consultation paper is based on what services are available, how they are working, whether we can improve those services or how we can do them differently. The paper will be used to see what services are available, how they are working, and whether we can get better from within those service by just doing them differently, and that information will be used to inform us of whether we need a Bill or not for the future.

Carl Sargeant: Mae hyn yn dod â ni yn ôl at yr ateb a roddais i Peter Black ar wasanaethau cam-drin domestig. Rydym yn ceisio annog gwasanaeth o safon ofynnol o leiaf i Gymru gyfan, o ran mynediad. Mae Cymru yn amrywiol iawn o ran demograffeg. Felly,  yr her yw gallu darparu gwasanaethau yn y gogledd, y gogledd-ddwyrain, y de a’r de-orllewin, ac yn y blaen. Bydd bob amser yn her i’r Llywodraeth a chyrff eraill wneud hynny. Fodd bynnag, mae hyn yn rhywbeth y dylem anelu ato. Mae’r papur ymgynghori yn seiliedig ar ba wasanaethau sydd ar gael, sut maent yn gweithio, a allwn wella’r gwasanaethau hynny neu sut y gallwn eu gwneud yn wahanol. Defnyddir y papur i weld pa wasanaethau sydd ar gael, sut maent yn gweithio, ac a allwn wella o fewn y gwasanaethau hynny drwy wneud pethau’n wahanol, a defnyddir y wybodaeth honno i roi gwybod inni a oes angen Bil arnom ai peidio ar gyfer y dyfodol.

 

Leanne Wood: I know from when our two parties formed the One Wales Government that you understand that young people’s life chances are more seriously harmed the earlier they come into contact with the criminal justice system. A fundamental part of social justice is that we should ensure a system that does not write anyone off, and we need a system that helps young people to access opportunities in employment, for example, and through sport, which we know can have an impact on reducing reoffending rates. Will you therefore be seeking control over the youth justice system in Wales as part of your Government’s response to part 2 of the Commission on Devolution in Wales?

Leanne Wood: Gwn o brofiad pan unodd ein dwy blaid i ffurfio Llywodraeth Cymru’n Un eich bod yn deall po gynharaf y bydd pobl ifanc yn dod i gysylltiad â’r system cyfiawnder troseddol, mwyaf niweidiol fydd y profiad hwnnw i’w cyfleoedd mewn bywyd. Fel rhan hanfodol o gyfiawnder cymdeithasol, dylem sicrhau system nad yw’n eithrio neb, ac mae angen system sy’n helpu pobl ifanc i fanteisio ar gyfleoedd o ran cyflogaeth, er enghraifft, a thrwy chwaraeon, a all, fel y gwyddom, gael effaith ar leihau cyfraddau aildroseddu. A wnewch chi felly geisio rheolaeth dros y system cyfiawnder ieuenctid yng Nghymru fel rhan o ymateb eich Llywodraeth i ran 2 o’r Comisiwn ar Ddatganoli yng Nghymru?

 

Carl Sargeant: The Member is quite right and she will be aware of the discussions that took place previously on devolving these fundamental services to Wales. I have some further considerations to make on whether that is the right model to take forward in relation to the Silk commission, but I agree with the Member wholeheartedly that early intervention to ensure that activities or support are available for young people to prevent their coming into the youth justice system is absolutely key to ensuring that we do not write anybody off for the future. Short-term investment upfront will prevent huge costs in the longer term, so I certainly support the Member’s concern about early intervention.

Carl Sargeant: Mae’r Aelod yn llygad ei lle a bydd yn ymwybodol o’r trafodaethau a gynhaliwyd yn flaenorol ar ddatganoli’r gwasanaethau sylfaenol hyn i Gymru. Mae gennyf rai pethau eraill i’w hystyried ynghylch ai hwnnw’n yw’r model cywir i fwrw ymlaen ag ef mewn perthynas â chomisiwn Silk, ond cytunaf â’r Aelod yn llwyr fod ymyriad cynnar i sicrhau bod gweithgareddau neu gymorth ar gael i bobl ifanc i’w hatal rhag dod i mewn i’r system cyfiawnder ieuenctid yn gwbl allweddol i sicrhau nad ydym yn eithrio unrhyw un yn y dyfodol. Bydd buddsoddi byrdymor ymlaen llaw yn atal costau enfawr yn y tymor hwy, felly rwyf yn sicr yn cefnogi pryder yr Aelod ynghylch ymyrryd yn gynnar.

Swyddogaethau Craffu

Scrutiny Functions

4. David Melding: Pa fesurau sydd ar waith i ddatblygu’r swyddogaethau craffu a gyflawnir gan Gynghorwyr yng Nghymru. OAQ(4)0175(LGC)

4. David Melding: What measures are in place to develop the scrutiny functions undertaken by Councillors in Wales. OAQ(4)0175(LGC)

Carl Sargeant: I am supporting several initiatives to support councillors to undertake effective scrutiny. These include funding for the Centre for Public Scrutiny to establish a dedicated programme of work in Wales, and a third tranche of the scrutiny development fund.  

Carl Sargeant: Rwyf yn cefnogi nifer o fentrau i gefnogi cynghorwyr i ymgymryd â gwaith craffu effeithiol. Mae’r rhain yn cynnwys cyllid ar gyfer y Ganolfan Craffu Cyhoeddus i sefydlu rhaglen waith bwrpasol yng Nghymru, a thrydedd gyfran o’r gronfa datblygu craffu. 

 

David Melding: I am very interested to hear about those potential developments, and I commend the work of the Electoral Reform Society, which has urged you to consider reopening the scrutiny development fund. It has also emphasised the need to ensure access to information for backbench councillors along with the consideration of new models, such as introducing the role of leader of the opposition, so that we have it institutionalised that there is challenge in a system, which places much more executive authority with certain councillors now than ever before.

David Melding: Mae gennyf ddiddordeb mawr mewn clywed am y datblygiadau posibl hynny, a chymeradwyaf waith y Gymdeithas Diwygio Etholiadol, sydd wedi eich annog i ystyried ailagor y gronfa datblygu craffu. Mae hefyd wedi pwysleisio’r angen i sicrhau mynediad at wybodaeth ar gyfer cynghorwyr meinciau cefn, ynghyd ag ystyried modelau newydd, megis cyflwyno rôl arweinydd yr wrthblaid, er mwyn inni sicrhau bod system yn cyflwyno her fel mater o drefn, sy’n rhoi llawer mwy o awdurdod gweithredol i gynghorwyr penodol nawr nag erioed o’r blaen.

 

Carl Sargeant: The Member will be aware, through the Local Government (Wales) Measure 2011, in which we allocated positions for support for members outside the cabinet structure, that all councillors should be able to access that. They are independent of the chief executive and have a function in their own right to support members in that information line. I am grateful for the Member’s support for the scrutiny development fund, which we expect to be launched later this year, thereby developing and enhancing scrutiny arrangements, which I believe will give better governance and better delivery. I am therefore grateful for the Member’s support.

Carl Sargeant: Bydd yr Aelod yn ymwybodol, drwy Fesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011, lle y gwnaethom ddyrannu swyddi ar gyfer cymorth i aelodau y tu allan i’r strwythur cabinet, y dylai pob cynghorydd allu cael mynediad at hynny. Maent yn annibynnol ar y prif weithredwr ac mae ganddynt swyddogaeth yn eu rhinwedd eu hunain i gefnogi aelodau yn y llinell wybodaeth honno. Rwyf yn ddiolchgar am gefnogaeth yr Aelod i’r gronfa datblygu craffu, y disgwyliwn iddi gael ei lansio yn ddiweddarach eleni, a thrwy hynny ddatblygu a gwella trefniadau craffu, a fydd, yn fy marn i, yn sicrhau gwell prosesau llywodraethu a gwell darpariaeth. Rwyf yn ddiolchgar felly am gefnogaeth yr Aelod.

 

Mike Hedges: Having spent 28 years up until May as a member of scrutiny committees in Swansea council, and having at one time been a chair of a scrutiny committee, I do not think that scrutiny has worked in local government as well as the Minister or any of us would have liked. Does the Minister agree with me that we really need to ensure that local authorities ensure that the people on scrutiny committees have all the relevant information in a timely manner? Also, is there any need for further guidance on this to ensure that scrutiny manages to cover everything? There is always a danger that in dealing with, for example, looked-after children’s educational attainment, you will look at the education side of it but not the social services side of it, which may have a greater effect.

Mike Hedges: Ar ôl treulio 28 o flynyddoedd hyd at fis Mai fel aelod o bwyllgorau craffu yng nghyngor Abertawe, ac ar ôl bod yn gadeirydd pwyllgor craffu ar un adeg, ni chredaf fod craffu wedi gweithio mewn llywodraeth leol gystal ag y byddai’r Gweinidog neu unrhyw un ohonom wedi ei hoffi. A yw’r Gweinidog yn cytuno â mi bod gwir angen inni sicrhau bod awdurdodau lleol yn sicrhau bod y bobl ar bwyllgorau craffu yn cael yr holl wybodaeth berthnasol mewn modd amserol? Hefyd, a oes angen canllawiau pellach ar hyn er mwyn sicrhau bod craffu yn llwyddo i gwmpasu popeth? Mae perygl bob amser, wrth ddelio, er enghraifft, â chyrhaeddiad addysgol plant sy’n derbyn gofal, y byddwch yn edrych ar yr agwedd addysg ond nid ar yr agwedd gwasanaethau cymdeithasol, a allai gael mwy o effaith.

 

Carl Sargeant: The Member raises a very important issue about being fully apprised of the situation. We have issued guidance recently, and I am more than happy to send a copy of that to the Member for his perusal. The issue for me is about making sure that all local authorities are consistent in their support for members in order to scrutinise the executive function of the council. I know that the Member is extremely experienced in this matter and I always take his words very seriously when he has advice for me.

Carl Sargeant: Mae’r Aelod yn codi mater pwysig iawn ynglŷn â bod yn gwbl ymwybodol o’r sefyllfa. Rydym wedi cyhoeddi canllawiau yn ddiweddar, ac rwyf yn fwy na pharod i anfon copi ohonynt at yr Aelod er mwyn iddo eu darllen. Y mater i mi yw gwneud yn siwr bod pob awdurdod lleol yn gyson yn eu cefnogaeth i aelodau er mwyn craffu ar swyddogaeth weithredol y cyngor. Gwn fod yr Aelod yn hynod o brofiadol yn y mater hwn, ac rwyf bob amser yn cymryd ei eiriau yn ddifrifol iawn pan fydd ganddo gyngor imi.

Rhodri Glyn Thomas: Weinidog, rwyf yn rhannu llawer o’r pryderon y mae David Melding wedi eu codi. A ydych yn rhannu â mi y gofid mewn rhai sefyllfaoedd lle mae bwrdd gweithredol y bydd rhai o’r prif swyddogion yn teimlo mai eu pennaf ddyletswydd hwy yw gwasanaethu’r bwrdd hwnnw? O’r herwydd, mae perygl nad yw cynghorwyr meinciau cefn yn cael y gwasanaeth llawn a’r cymorth y mae arnynt eu hangen gan swyddogion.

Rhodri Glyn Thomas: Minister, I share many of the concerns that David Melding has raised. Do you share the concern that in some situations where there is an executive board, some of the chief officers feel that their main duty is to serve that board? This means that there is a risk that backbench councillors do not receive from officials the full service and support that they require.

The Record

2.30 p.m.

Carl Sargeant: The Member raises an interesting point. However, as I said to David Melding, what we did through the local government Measure was to provide a service by an independent officer outside of the chief executive’s remit in terms of supporting backbench members for that information purpose. It is important that we are able to support good scrutiny with authorities, and if the Member has any thoughts around that, or any reason to believe that that is not working, I would be happy to receive his correspondence.

Carl Sargeant: Mae’r Aelod yn codi pwynt diddorol. Fodd bynnag, fel y dywedais wrth David Melding, yr hyn a wnaethom drwy’r Mesur llywodraeth leol oedd darparu gwasanaeth gan swyddog annibynnol y tu allan i gylch gwaith y prif weithredwr o ran cefnogi aelodau meinciau cefn at ddiben y wybodaeth honno. Mae’n bwysig ein bod yn gallu cefnogi craffu da gydag awdurdodau, ac os oes gan yr Aelod unrhyw syniadau ynghylch hynny, neu unrhyw reswm dros gredu nad yw hynny’n gweithio, byddwn yn fwy na pharod i dderbyn ei ohebiaeth.

Rhodri Glyn Thomas: Diolch am y gwahoddiad, Weinidog. Gallaf eich sicrhau y byddaf yn ysgrifennu atoch ynglŷn ag un mater penodol, ac un cyngor penodol. Fodd bynnag, roeddwn yn gofyn y cwestiwn yn gyffredinol. Nid beirniadu’r prif swyddogion yr wyf, dim ond nodi ei bod yn naturiol i’r berthynas honno ddatblygu rhwng y prif weithredwr, arweinydd y cyngor, y bwrdd gweithredol a’r holl brif swyddogion, ac felly bod cynghorwyr meinciau cefn yn cael eu gadael mewn sefyllfa lle nad oes ganddynt fawr ddim arweiniad, fawr ddim grym, a dim modd i gyflawni eu gwaith craffu yn effeithiol.

Rhodri Glyn Thomas: Thank you for the invitation, Minister. I can assure you that I will be writing to you with regard to one specific issue, and one specific council. However, I was asking a general question. I am not criticising chief officers, but noting that it is only natural for that relationship to develop between the chief executive, the council leader, the executive board and the chief officers, and that, as a result, backbench councillors are left without much guidance, without much power, with no way of effectively completing their scrutiny work.

Carl Sargeant: There are two separate issues in terms of the Cabinet structure and the organisation. There are clear guidelines regarding the code of conduct for members, and also the professional operation of an organisation to support the council function. As I said, we have put in place a separate principle, based on the Member’s concerns, namely that there is a designated officer in an authority to support members with the information and guidance that they would seek, independent of any senior officer team in terms of the chief executive.

Carl Sargeant: Mae dau fater ar wahân o ran strwythur y Cabinet a’r sefydliad. Mae yna ganllawiau clir ynghylch y cod ymddygiad ar gyfer aelodau, a hefyd weithrediad proffesiynol sefydliad i gefnogi swyddogaeth y cyngor. Fel y dywedais, rydym wedi rhoi egwyddor ar wahân ar waith, yn seiliedig ar bryderon yr Aelod, sef bod yna swyddog dynodedig mewn awdurdod i gefnogi aelodau sydd â’r wybodaeth a’r canllawiau y byddent yn eu ceisio, yn annibynnol ar unrhyw dîm uwch swyddog o ran y prif weithredwr.

Gwella Diogelwch Cymunedol

Increasing Community Safety

5. Ann Jones: A wnaiff y Gweinidog roi’r wybodaeth ddiweddaraf am ei flaenoriaethau ar gyfer gwella diogelwch cymunedol yn Nyffryn Clwyd. OAQ(4)0184(LGC)

5. Ann Jones: Will the Minister provide an update on his priorities for increasing community safety in the Vale of Clwyd. OAQ(4)0184(LGC)

The Record

Carl Sargeant: The Welsh Government works closely with partners to ensure a joined-up approach to community safety in the Vale of Clwyd, including funding 101 police community support officers in north Wales, and providing a domestic abuse capital grant of over £700,000 since 2008-09 to support the development of one-stop shops across the region, which I recently visited with the Member.

Carl Sargeant: Mae Llywodraeth Cymru yn gweithio’n agos gyda phartneriaid i sicrhau ymagwedd gydgysylltiedig at ddiogelwch cymunedol yn Nyffryn Clwyd, gan gynnwys ariannu 101 o swyddogion cymorth cymunedol yr heddlu yng ngogledd Cymru, a darparu grant cyfalaf cam-drin domestig o fwy na £700,000 ers 2008-09 i gefnogi’r broses o ddatblygu siopau un-stop ledled y rhanbarth, yr ymwelais â hwy yn ddiweddar gyda’r Aelod.

 

Ann Jones: Thank you for that answer, Minister. The Tory-led coalition in Westminster—and the Home Office in particular—is slashing by half the funding for independent domestic violence advisers. That is on top of its plans for policing, which will affect front-line policing, Legal Aid, which will be removed for many women, and the courts service. This is endangering all the advice services that women fleeing domestic violence may wish to avail themselves of. That produces a huge hurdle for women who are fleeing domestic violence, particularly those in my constituency. You have already mentioned the violence against women (Wales) Bill. However, will you continue to make representations to the UK Government about the need to protect services for some of the most vulnerable people in my constituency, and across Wales, so that those people are not put at further risk of violence? Will you also mention that the Tories’ savage public sector cuts are helping those people who want to commit violence against women to do so?

Ann Jones: Diolch am yr ateb hwnnw, Weinidog. Mae’r glymblaid a arweinir gan y Torïaid yn San Steffan—a’r Swyddfa Gartref yn benodol—yn haneru’r arian ar gyfer cynghorwyr trais domestig annibynnol. Mae hynny ar ben ei chynlluniau ar gyfer plismona, a fydd yn effeithio ar blismona rheng flaen, Cymorth Cyfreithiol, a gaiff ei ddileu i lawer o fenywod, a’r gwasanaeth llysoedd. Mae hyn yn peryglu’r holl wasanaethau cyngor y gall menywod sy’n ffoi rhag trais domestig fod yn awyddus i fanteisio arnynt. Mae hynny’n creu rhwystr enfawr i fenywod sy’n ffoi rhag trais domestig, yn enwedig y rhai yn fy etholaeth i. Rydych eisoes wedi crybwyll Bil Trais yn erbyn Menywod (Cymru). Fodd bynnag, a fyddwch yn parhau i gyflwyno sylwadau i Lywodraeth y DU am yr angen i ddiogelu gwasanaethau ar gyfer y bobl fwyaf agored i niwed yn fy etholaeth, a ledled Cymru, fel nad yw’r bobl hynny yn cael eu rhoi mewn mwy o berygl o drais? A wnewch chi hefyd sôn bod toriadau llym y Torïaid yn y sector cyhoeddus yn helpu’r bobl hynny sydd am fod yn dreisgar yn erbyn menywod i wneud hynny?

 

Carl Sargeant: Your support for the Welsh Government’s determination to tackle these issues is clear; I am grateful for that support, as well as for the support of many other Assembly Members. You are quite right, and it has been well documented, that the reduction in funding from Westminster to Wales will have an implication. However, I have been keen to ensure that my team, working under the community safety department, fully understands my commitment, and this Government’s commitment, to tackling these issues. We cannot always mitigate the reduction in funding from Westminster; however, we can work much closer with our partners in Wales. As I alluded to earlier, the police are working closely with the department. I have been clear with the chief officers that, when the police and crime commissioners come into post, I would expect any funding from the Welsh Government that is intended to be targeted at domestic abuse services to continue; if not, we would have to find another mechanism for funding.

Carl Sargeant: Mae eich cefnogaeth i benderfyniad Llywodraeth Cymru i fynd i’r afael â’r materion hyn yn glir; rwyf yn ddiolchgar am y gefnogaeth honno, yn ogystal ag i gefnogaeth nifer o Aelodau Cynulliad eraill. Rydych yn llygad eich lle, ac mae wedi cael ei dogfennu’n dda, y bydd goblygiadau ynghlwm wrth y gostyngiad mewn arian