By continuing to use our site, you are agreeing for us to set a small number of cookies. Cookie policy

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Cofnod y Trafodion
The Record of Proceedings

Dydd Mawrth, 17 Gorffennaf 2012
Tuesday, 17 July 2012

Cynnwys
Contents

Cwestiynau i’r Prif Weinidog
Questions to the First Minister

Datganiad a Chyhoeddiad Busnes
Business Statement and Announcement

Datganiad: Ymchwiliad Robert Powell
Statement: The Robert Powell Investigation

Datganiad: Y Rhaglen Ddeddfwriaethol
Statement: The Legislative Programme

Datganiad: Ad-drefnu Addysg Uwch yn Ne-ddwyrain Cymru
Statement: Higher Education Reconfiguration in South East Wales

Datganiad: Remploy
Statement: Remploy

Datganiad: Adroddiad Grŵp Gorchwyl a Gorffen Ardaloedd Twf Lleol Powys
Statement: The Powys Local Growth Zones Task and Finish Group Report

Datganiad: Trydanu
Statement: Electrification

Cyllideb Atodol Gyntaf ar gyfer 2012-13
The First Supplementary Budget 2012-13

Cyfnod Pleidleisio
Voting Time

Yn y golofn chwith, cofnodwyd y trafodion yn yr iaith y llefarwyd hwy ynddi. Yn y golofn dde, cynhwysir trawsgrifiad o’r cyfieithu ar y pryd.
In the left-hand column, the proceedings are recorded in the language in which they were spoken. The right-hand column contains a transcription of the simultaneous interpretation.

Cyfarfu’r Cynulliad am 1.30 p.m. gyda’r Llywydd (Rosemary Butler) yn y Gadair.
The Assembly met at 1.30 p.m. with the Presiding Officer (Rosemary Butler) in the Chair.

The Record

The Presiding Officer: Good afternoon. The National Assembly for Wales is now in session.

Cwestiynau i’r Prif Weinidog
Questions to the First Minister

The Record

Hanes Diwydiannol Cymru

Wales’s Industrial History

1. Gwyn R. Price: Beth y mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i addysgu cenedlaethau’r dyfodol am hanes diwydiannol Cymru. OAQ(4)0646(FM)

1. Gwyn R. Price: What is the Welsh Government doing to teach future generations about Wales’ industrial history. OAQ(4)0646(FM)

The First Minister (Carwyn Jones): We ensure that future generations have opportunities to learn about Wales’s industrial history through formal and informal education through, for example, Cadw and National Museum Wales interpretation programmes.

Y Prif Weinidog (Carwyn Jones): Rydym yn sicrhau y caiff cenedlaethau’r dyfodol gyfleoedd i ddysgu am hanes diwydiannol Cymru drwy addysg ffurfiol ac anffurfiol a hynny, er enghraifft, drwy raglenni dehongli Cadw ac Amgueddfa Genedlaethol Cymru.                            

Gwyn R. Price: I started my working life in the coal mines and I am immensely proud of the mining heritage of the communities I represent. These communities, like many mining communities across Wales, have seen their fair share of tragedy. First Minister, do you agree with the words of the leader of Caerphilly County Borough Council, Harry Andrews, with regard to a national and mining memorial:

Gwyn R. Price: Dechreuais fy mywyd gwaith yn y pyllau glo ac rwy’n hynod falch o dreftadaeth fwyngloddio’r cymunedau a gynrychiolaf. Mae’r cymunedau hyn, fel llawer o gymunedau mwyngloddio ledled Cymru, wedi cael mwy na digon o drasiedi. Brif Weinidog, a ydych chi’n cytuno â geiriau arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Cyngor Caerffili, Harry Andrews, o ran cofeb fwyngloddio genedlaethol:

'The tragic history of Aber Valley, together with a significant contribution to the Welsh Coal industry, makes it a fitting location for the Welsh National Mining Memorial—the very first of its kind in Wales’?

'Mae hanes trasig Cwm Aber, ynghyd â chyfraniad sylweddol at ddiwydiant Glo Cymru, yn ei wneud yn lle teilwng i Gofeb Fwyngloddio Genedlaethol Cymru—y cyntaf un o’i math yng Nghymru’?

The First Minister: Indeed. Senghenydd saw the worst mining disaster of all at the Universal colliery in 1913. I was pleased recently to be at the launch of the campaign to create a national mining memorial, and it was good to see so many people present at that launch.

Y Prif Weinidog: Ydw’n wir. Yn Senghennydd y cafwyd y trychineb mwyngloddio gwaethaf un ym mhwll glo Universal ym 1913. Roeddwn yn falch yn ddiweddar o fod yn lansiad yr ymgyrch i greu cofeb fwyngloddio genedlaethol, ac roedd yn dda gweld cymaint o bobl yn y lansiad hwnnw.

Suzy Davies: First Minister, the available history curriculum is wide and varied and covers our industrial heritage, yet many of us here will recognise that our schools seem to concentrate on wartime Europe and the American civil rights movement. What is the Welsh Government doing to ensure that history teachers teach a wider range of topics rather than those that I have just mentioned, and concentrate more on our Welsh history?

Suzy Davies: Brif Weinidog, mae’r cwricwlwm hanes sydd ar gael yn un eang ac amrywiol ac mae’n ymdrin â’n hanes diwydiannol, ond eto bydd llawer ohonom yma’n cydnabod bod ein hysgolion fel petaent yn canolbwyntio ar Ewrop yn ystod y rhyfel a mudiad hawliau sifil America. Beth mae Llywodraeth Cymru’n ei wneud i sicrhau bod athrawon hanes yn addysgu ystod ehangach o bynciau yn hytrach na’r rheini yr wyf newydd sôn amdanynt, a’u bod yn canolbwyntio’n fwy ar hanes Cymru?

The First Minister: The study of Welsh history, which includes industrial history, is central to the structure of the history programme of study, which is compulsory at key stages 2 and 3 in our schools, and the Curriculum Cymreig allows further opportunities to develop a knowledge and understanding of the distinctive historical character of Wales.

Y Prif Weinidog: Mae astudio hanes Cymru, gan gynnwys hanes diwydiannol, yn ganolog i strwythur y rhaglen astudio hanes, sy’n orfodol yng nghyfnodau allweddol 2 a 3 yn ein hysgolion, ac mae’r Cwricwlwm Cymreig yn cynnig cyfleoedd pellach i ddatblygu gwybodaeth a dealltwriaeth am gymeriad hanesyddol neilltuol Cymru.  

Bethan Jenkins: Yn sicr, mae Cymru wedi arwain y byd o ran datblygiadau arloesol a diwydiannol yn y gorffennol, ac mae’n bwysig ein bod ni’n hybu hynny i’r dyfodol. Ar hyn o bryd, mae ein pwyllgor ni yn y Cynulliad yn craffu ar y Bil trefadaeth. A fyddai modd i bobl ifanc mewn ysgolion efallai i gael mwy o addysg ynglŷn â’r hyn y byddai’r ddeddfwriaeth yn golygu iddyn nhw o ran hybu’r sector hwn ac er mwyn iddynt gymryd rhan yn ymgynghoriad y Llywodraeth pan y bydd yn cyflwyno’r Bil treftadaeth yn 2013?

Bethan Jenkins: Certainly, Wales has been a world leader in terms of innovative and industrial developments in the past, and it is important that we promote that for the future. At the moment, our committee in the Assembly is scrutinising the heritage Bill. Would it be possible for young people in schools perhaps to have more education on what the legislation would mean for them in terms of promoting this sector and in order for them to participate in the Government’s consultation when it brings the heritage Bill forward in 2013?

Y Prif Weinidog: Byddwn am weld pobl ifanc yn chwarae rhan allweddol mewn datblygu, nid dim ond y Bil treftadaeth, ond Biliau eraill hefyd. Edrychaf ymlaen felly at sicrhau bod pob modd yn cael ei ddefnyddio er mwyn sicrhau bod input gan bobl ifanc pan fydd y Bil yn mynd trwy’r Cynulliad.

The First Minister: I would wish to see young people playing a key role in the development of not only the heritage Bill, but other Bills too. I look forward therefore to ensuring that every method will be used to ensure that there is input from young people when the Bill goes through the Assembly.

William Powell: Extending the topic to include the importance of Wales’s agriculture industry and the role that it has played alongside the industrial history of Wales and the heavy industries of the south Wales Valleys, I have in mind the example of the Brinore tramroad, which links Talybont-on-Usk to Trefil in the Brecon Beacons, which, in its day, transported limestone to the farms of mid Wales and, in turn, brought agricultural products down the valley to those communities. First Minister, what can your Government do to ensure that the important linkages between the industrial heartlands and the agricultural communities are fully understood, particularly in the context of heritage tourism and the potential it has for the Welsh economy?

William Powell: Gan estyn y pwnc i gynnwys pwysigrwydd diwydiant amaethyddol Cymru a’r rhan y mae wedi’i chwarae ochr yn ochr â hanes diwydiannol Cymru a diwydiannau trwm Cymoedd y De, rwy’n dwyn i gof enghraifft tramffordd Brinore, sy’n cysylltu Tal-y-bont ar Wysg â Threfil ym Mannau Brycheiniog, a oedd, yn ei hoes, yn cludo calchfaen i ffermydd y canolbarth ac yna’n dod â chynhyrchion amaethyddol i lawr y cwm i’r cymunedau hynny. Brif Weinidog, beth all eich Llywodraeth ei wneud i sicrhau bod y cysylltiadau pwysig rhwng y perfeddwledydd diwydiannol a’r cymunedau amaethyddol yn cael eu deall yn llawn, yn arbennig yng nghyd-destun twristiaeth dreftadaeth a’r potensial sydd ganddi i economi Cymru?

    

The First Minister: The Museum of Welsh Life does a very good job in illustrating the important role that agriculture has played in sustaining people’s livelihoods in Wales, and you are quite right to point out the important link that exists between rural Wales and urban Wales, especially given the fact that so many families who lived in the mining areas had relatives in rural Wales, where the family had originally come from. We will see no better illustration of that, and the importance of that link, than at the Royal Welsh Show next week, when many people will be travelling from urban Wales to Llanelwedd to enjoy the show, as well as to understand more about agriculture and rural life.

Y Prif Weinidog: Mae Amgueddfa Werin Cymru’n gwneud gwaith da iawn yn egluro’r rhan bwysig y mae amaethyddiaeth wedi’i chwarae i gynnal bywoliaeth y Cymry, ac rydych yn llygad eich lle wrth nodi’r cyswllt pwysig sydd rhwng Cymru wledig a Chymru drefol, yn enwedig o ystyried bod gan gynifer o’r teuluoedd a oedd yn byw yn yr ardaloedd mwyngloddio berthnasau yng Nghymru wledig, gan fod y teulu wedi dod oddi yno’n wreiddiol. Ni welwn ddim gwell symbol o hynny, ac o bwysigrwydd y cyswllt hwnnw, nag yn Sioe Frenhinol Cymru’r wythnos nesaf, lle bydd cymaint o bobl yn teithio o Gymru drefol i Lanelwedd i fwynhau’r sioe, ac i ddeall mwy am amaethyddiaeth a bywyd gwledig.                     

Darpariaeth Gofal Meddygol Aciwt

Acute Medical Care

2. Bethan Jenkins: A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am y ddarpariaeth gofal meddygol acíwt yn ardal Castell-nedd Port Talbot. OAQ(4)0634(FM)

2. Bethan Jenkins: Will the First Minister make a statement on the provision of acute medical care in the Neath Port Talbot area. OAQ(4)0634(FM)

The First Minister: Abertawe Bro Morgannwg University Local Health Board has agreed plans to ensure that Neath Port Talbot residents receive safe and secure acute medical services in the future.

Y Prif Weinidog: Mae Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg wedi cytuno ar gynlluniau i sicrhau bod preswylwyr Castell-nedd Port Talbot yn cael gwasanaethau meddygol acíwt saff a diogel yn y dyfodol.

Bethan Jenkins: I met members of the ABMU board on Friday and they took time out to tell me about the changes that were going to be taking place at Neath Port Talbot Hospital in considerable detail, for which I thank them. However, many of the changes that they emphasised were to do with decisions that are taken by the Wales Deanery. I would like to clarify, for the record, who the Wales Deanery is accountable to and why it does not have to carry out consultation on its actions. Furthermore, what steps has the Welsh Government taken to discuss with the UK Government the doctor recruitment problems that have been caused by a tightening of immigration rules? That seems to form quite a lot of the reasoning behind the changes in Neath Port Talbot Hospital.

Bethan Jenkins: Cyfarfûm ag aelodau bwrdd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg ddydd Gwener a bu iddynt roi o’u hamser i sôn wrthyf yn fanwl iawn am y newidiadau a fyddai’n digwydd yn Ysbyty Castell-nedd Port Talbot, a diolchaf iddynt am hynny. Fodd bynnag, roedd llawer o’r newidiadau a bwysleisiwyd ganddynt yn ymwneud â phenderfyniadau a wneir gan Ddeoniaeth Cymru. Hoffwn egluro, yn swyddogol, i bwy mae Deoniaeth Cymru’n atebol a pham nad oes rhaid iddi gynnal ymgynghoriad ar ei gweithredoedd. Hefyd, pa gamau y mae Llywodraeth Cymru wedi’u cymryd i drafod gyda Llywodraeth y DU y problemau recriwtio meddygon a achoswyd gan dynhau’r rheolau mewnfudo? Mae hynny fel petai’n ffurfio cryn dipyn o’r ymresymu y tu ôl i’r newidiadau yn Ysbyty Castell-nedd Port Talbot.

The First Minister: The deanery is responsible for postgraduate medical training. It is also responsible for ensuring that medical training is adequate and safe. As far as the deanery is concerned, I have no argument with its right—and indeed its duty—to ensure that safe services are provided. You raise an important point regarding immigration. We know that, if immigration is seen as being too onerous as far as the medical profession is concerned, doctors will go elsewhere. For many years, we have relied on doctors coming into Wales from other countries to staff our hospitals. It is a concern, and the Member will be aware that we have launched a recruitment campaign to attract staff of different seniorities into Welsh hospitals.

Y  Prif Weinidog: Mae’r ddeoniaeth yn gyfrifol am hyfforddiant meddygol ôl-raddedig. Mae hefyd yn gyfrifol am sicrhau bod hyfforddiant meddygol yn ddigonol ac yn ddiogel. O ran y ddeoniaeth, nid oes gennyf ddadl ynghylch ei hawl—ac yn wir ei dyletswydd—i sicrhau bod gwasanaethau diogel yn cael eu darparu. Rydych yn codi pwynt pwysig am fewnfudo. Os ystyrir bod y broses fewnfudo’n rhy feichus i’r proffesiwn meddygol, gwyddom y bydd meddygon yn mynd i rywle arall. Ers blynyddoedd lawer, buom yn dibynnu ar feddygon yn dod i mewn i Gymru o wledydd eraill i staffio ein hysbytai. Mae’n achos pryder, a bydd yr Aelod yn gwybod ein bod wedi lansio ymgyrch recriwtio i ddenu staff ar wahanol lefelau i ysbytai Cymru.

David Rees: I am sure that you will be pleased, as I am, that plans are in place to deal with patient transfer as of 1 September, because of the closure of the acute medical unit in Neath Port Talbot Hospital. You have already answered the question that I was going to ask on immigration issues. However, will you be meeting the UK Government to press those points home, to ensure that what we have suffered this year will not be repeated, and that immigration rules will allow doctors to be brought in from overseas?

David Rees: Rwy’n siŵr y byddwch chi, fel fi, yn falch bod cynlluniau yn eu lle i ymdrin â throsglwyddo cleifion o 1 Medi ymlaen, gan fod yr uned feddygol acíwt yn cau yn Ysbyty Castell-nedd Port Talbot. Rydych eisoes wedi ateb y cwestiwn yr oeddwn yn mynd i’w ofyn am faterion mewnfudo. Fodd bynnag, a fyddwch chi’n cyfarfod â Llywodraeth y DU i bwysleisio’r pwyntiau hynny, i sicrhau na fydd yr hyn a ddioddefasant eleni’n cael ei ailadrodd, ac y bydd rheolau mewnfudo’n caniatáu inni ddod â meddygon i mewn o dramor?

The First Minister: This is an issue that we continue to have concerns about. Whether it is true or not that it is more difficult to get into the UK to work as a doctor is perhaps immaterial; the perception is certainly there. When I visited India in April, there was a strong perception that the UK was almost closed in terms of people coming to study and work here. Whether that is correct or not, the perception is there, and the UK Government will have to work hard to address that.

Y Prif Weinidog: Mae’r mater hwn yn peri gofid inni o hyd. Hwyrach nad oes gwahaniaeth a yw’n wir neu beidio ei bod yn anoddach cael i mewn i’r DU i weithio fel meddyg: mae’r canfyddiad yn bendant yno. Pan ymwelais ag India ym mis Ebrill, roedd canfyddiad cryf fod y DU bron ar gau o ran pobl yn dod i astudio a gweithio yma. Ni waeth a yw hynny’n gywir neu beidio, mae’r canfyddiad yno, a bydd rhaid i Lywodraeth y DU weithio’n galed i fynd i’r afael â hynny.                                                    

Byron Davies: We have debated the reasons for closing the acute medical centre at Neath Port Talbot Hospital, and I recognise that there are certain issues there. Leading on from Bethan Jenkins’s point, what plans are your Government and Neath Port Talbot Hospital putting in place to tackle the issue in the long term? We have an excellent hospital in Neath Port Talbot, which is a relatively new build. What practical steps are you taking to ensure that C2 doctors will remain?

Byron Davies: Rydym wedi dadlau’r rhesymau dros gau’r ganolfan feddygol acíwt yn Ysbyty Castell-nedd Port Talbot, ac rwy’n cydnabod bod materion penodol yn hynny o beth. Gan symud ymlaen o bwynt Bethan Jenkins, pa gynlluniau y mae eich Llywodraeth ac Ysbyty Castell-nedd Port Talbot yn eu gosod ar waith i fynd i’r afael â’r mater yn y tymor hir? Mae gennym ysbyty rhagorol yng Nghastell-nedd Port Talbot, sy’n adeilad cymharol newydd. Pa gamau ymarferol ydych chi’n eu cymryd i sicrhau y bydd meddygon C2 yn aros?

  

The First Minister: It comes down to the need to recruit more doctors. That is not a particularly Welsh problem; it is a problem across the UK. However, I know that several positions in hospitals across Wales remain unfilled, not because there is no money to finance them, but because there are no applicants, or no applicants of the correct quality and standing, to fill those posts. That is why we are continuing with our recruitment campaign, to ensure that we have hospitals that are staffed appropriately and safely in the future.

Y Prif Weinidog: Mae’n seiliedig ar yr angen i recriwtio mwy o feddygon. Nid yw honno’n broblem arbennig i Gymru; mae’n broblem ledled y DU. Fodd bynnag, gwn fod nifer o swyddi mewn ysbytai ledled Cymru’n wag o hyd, nid oherwydd prinder arian i’w cyllido, ond gan nad oes unrhyw ymgeiswyr, neu ddim ymgeiswyr o’r safon a’r safiad cywir, i lenwi’r swyddi hynny. Am y rheswm hwnnw rydym yn parhau gyda’n hymgyrch recriwtio, i sicrhau bod gennym ysbytai sydd wedi’u staffio’n briodol ac yn ddiogel yn y dyfodol.

Peter Black: When I met representatives of the health board on Friday, one thing that became clear is that this may not be the only area in which there may be difficulties in recruiting doctors and medical staff—there may well be other areas in the future, apart from acute medicine, where these issues might arise. In your reply to David Rees, you said that the UK Government needs to address immigration, which could be an issue of perception, as opposed to reality. However, you did not answer his question as to whether you are making representations to the UK Government about how we can improve that perception, in order to make it easier to recruit doctors abroad to try to meet the shortages that a number of health boards have envisaged may come up in the near future.

Peter Black: Pan gyfarfûm â chynrychiolwyr y bwrdd iechyd ddydd Gwener, un o’r pethau a ddaeth i’r amlwg yw hwyrach nad hwn yw’r unig faes lle mae’n anodd recriwtio meddygon a staff meddygol-mae’n ddigon posibl y bydd meysydd eraill yn y dyfodol, ar wahân i feddygaeth acíwt, lle gallai’r pethau hyn godi. Yn eich ateb i David Rees, dywedasoch fod angen i Lywodraeth y DU fynd i’r afael â mewnfudo, a allai fod yn fater o ganfyddiad, yn hytrach na realiti. Fodd bynnag, ni ateboch ei gwestiwn, sef a ydych yn gwneud sylwadau i Lywodraeth y DU am y ffordd y gallwn wella’r canfyddiad hwnnw, er mwyn ei gwneud yn haws recriwtio meddygon dramor i geisio bodloni’r diffygion posibl y mae nifer o fyrddau iechyd wedi’u rhagweld yn y dyfodol agos.

The First Minister: There are certainly observations that I have made orally to UK Ministers, but it is important that we realise that this is increasingly a perception regarding the UK. I have said it before in the Chamber as well. The Member is right; this is not an issue for just one specialism or one hospital, although history suggests that it is more difficult to recruit the further west you go. That means that we must be especially careful to ensure that, when it comes to Withybush, Prince Philip, Glangwili and Bronglais hospitals, sufficient doctors of quality are recruited in future in order to keep the services there that we all want to see kept there.

Y Prif Weinidog: Rwy’n sicr wedi gwneud sylwadau ar lafar i Weinidogion y DU, ond mae’n bwysig inni sylweddoli mai canfyddiad am y DU yw hwn yn gynyddol. Rwyf wedi’i ddweud o’r blaen yn y Siambr hefyd. Mae’r Aelod yn iawn; nid mater yw hwn i un arbenigedd neu un ysbyty yn unig, er bod hanes yn awgrymu ei bod yn anoddach recriwtio'r pellaf i’r gorllewin yr ewch. Mae hynny’n golygu bod rhaid inni fod yn arbennig o ofalus i sicrhau, o ran ysbytai Llwyn Helyg, Tywysog Philip, Glangwili a Bronglais, fod digon o feddygon o safon yn cael eu recriwtio yn y dyfodol er mwyn cadw’r gwasanaethau yno rydym oll am eu gweld yn aros yno.

The Record

Cwestiynau Heb Rybudd gan Arweinwyr y Pleidiau

Questions Without Notice from the Party Leaders

The Leader of the Welsh Liberal Democrats (Kirsty Williams): First Minister, in recent weeks, at least half your Labour colleagues have issued press releases highlighting the extra money made available in the budget for the poorest schoolchildren. Vaughan Gething has been tweeting saying that this is thanks to a Labour Government. Of course, everyone knows that this is actually thanks to the insistence of the Welsh Liberal Democrats during the budget negotiations. However, will you now ensure that the other half of your Labour colleagues inform their constituents of this excellent Liberal Democrat policy?

Arweinydd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru (Kirsty Williams): Brif Weinidog, yn yr wythnosau diwethaf, mae o leiaf hanner eich cyd-aelodau Llafur wedi gwneud datganiadau i’r wasg yn amlygu’r arian ychwanegol a ryddhawyd yn y gyllideb i’r plant ysgol tlotaf. Mae Vaughan Gething wedi bod ar Twitter yn dweud mai Llywodraeth Lafur sydd i’w diolch am hyn. Wrth reswm, mae pawb yn gwybod mai i daerineb Democratiaid Rhyddfrydol Cymru yn ystod cyd-drafodaethau’r gyllideb y mae’r diolch am hyn mewn gwirionedd. Fodd bynnag, a wnewch chi sicrhau’n awr fod hanner arall eich cyd-aelodau Llafur yn rhoi gwybod i’w hetholwyr am y polisi rhagorol hwn gan y Democratiaid Rhyddfrydol?

The First Minister: I will be generous today, in the hope that that generosity of spirit will continue tomorrow. It is quite right to say that this was a Liberal Democrat idea. We were pleased to take it forward, and I am pleased to hear that there is a high level of activity among Labour Assembly Members.

Y Prif Weinidog: Byddaf yn hael heddiw, yn y gobaith y bydd y natur haelionus honno’n parhau yfory. Mae’n eithaf priodol dweud mai syniad y Democratiaid Rhyddfrydol oedd hwn. Roeddem yn falch o fynd ymlaen ag ef, ac rwy’n falch o glywed bod llawer iawn o weithgarwch ymhlith Aelodau Cynulliad Llafur.

Kirsty Williams: Indeed there is, Presiding Officer, because the Labour spin machine has gone into overdrive. The standard press release quotes you, First Minister, as saying that,

Kirsty Williams: Oes yn wir, Lywydd, gan fod peiriant sbin Llafur wedi bod yn gweithio’n wyllt. Yn y datganiad safonol i’r wasg, fe’ch dyfynnir chi, Brif Weinidog, yn dweud bod

'The Welsh Government is taking practical action to deliver better educational opportunities for our most disadvantaged children.’

Llywodraeth Cymru’n cymryd camau ymarferol i gyflwyno gwell cyfleoedd addysgol i’n plant mwyaf difreintiedig.                 

The Minister for schools says that

Dywed y Gweinidog dros ysgolion y bydd

'It will provide significant financial assistance to help reduce the impact of poverty on educational attainment.’

Yn darparu cymorth ariannol sylweddol i helpu i leihau effaith tlodi ar gyrhaeddiad addysgol.

I am not aware of any other such well-co-ordinated attempt to communicate Government policy. Is the Liberal Democrat pupil premium your proudest achievement this year?

Ni wn am unrhyw ymgais arall a gydlynwyd cystal i gyfleu polisi’r Llywodraeth. Ai premiwm disgybl y Democratiaid Rhyddfrydol yw eich cyflawniad balchaf eleni?

The First Minister: I see that the generosity of spirit lasted approximately one and a half seconds. I perfectly accept that, as part of the budget negotiations last year, the pupil grant was approved and that was agreed on by our two parties and the budget was subsequently passed. It is a policy that we are more than happy to implement and one that we agree with. As far as we are concerned, we are more than happy to say that this policy is one among many that this Government has adopted in order to ensure that the welfare of the people of Wales is paramount.

Y Prif Weinidog: Gwelaf fod y natur haelionus wedi para rhyw eiliad a hanner. Derbyniaf yn berffaith fod y grant disgybl, yn rhan o gyd-drafod y gyllideb y llynedd, wedi’i gymeradwyo a bod ein dwy blaid wedi cytuno ar hwnnw a bod y gyllideb wedi’i derbyn wedyn. Mae’n bolisi rydym yn fwy na balch o’i weithredu ac yn bolisi y cytunwn ag ef. O’n rhan ninnau, rydym yn fwy na bodlon dweud bod y polisi hwn yn un o lawer a fabwysiadwyd gan y Llywodraeth hon er mwyn sicrhau bod lles pobl Cymru o’r pwys pennaf.

Kirsty Williams: This time last year you whipped Labour Assembly Members to vote against the pupil premium, but, by the time of the budget, you were persuaded of the case for it and now you are positive and enthusiastic supporters. Therefore, despite Labour Assembly Members voting last week against extending extra funding for our poorest pupils, I remain hopeful that further progress can be made. Are you seriously ruling out extending the pupil deprivation grant in future years?

Kirsty Williams: Yr amser hwn y llynedd, bu ichi chwipio Aelodau Cynulliad Llafur i bleidleisio yn erbyn y premiwm disgybl ond, erbyn amser y gyllideb, cawsoch eich darbwyllo o’r achos o’i blaid ac erbyn hyn rydych yn gadarnhaol a brwd eich cefnogaeth. Felly, er bod Aelodau Cynulliad Llafur wedi pleidleisio’r wythnos diwethaf yn erbyn estyn cyllid ychwanegol i’n disgyblion tlotaf, rwy’n dal i obeithio y gellir gwneud cynnydd pellach. A ydych o ddifrif yn diystyru estyn y grant amddifadedd disgyblion yn y dyfodol?

The First Minister: It would be presumptuous to make any assumptions as to what will happen in the budget next year in advance of any negotiations and the need, as the Liberal Democrats see it, to extend the pupil grant, no doubt, will form part of any negotiations that might take place in the future.

Y Prif Weinidog: Byddai’n feiddgar gwneud unrhyw dybiaethau ynghylch yr hyn a fydd yn digwydd yn y gyllideb y flwyddyn nesaf cyn unrhyw gyd-drafodaethau a bydd yr angen, yn ôl y Democratiaid Rhyddfrydol, i estyn y grant disgyblion, mae’n siŵr, yn rhan o unrhyw gyd-drafodaethau a allai ddigwydd yn y dyfodol.

The Leader of the Opposition (Andrew R.T. Davies): First Minister, yesterday we had the excellent news of the complete package of electrification for the south Wales Valleys lines and all the way to Swansea. I am sure that you will want to use this time to congratulate the UK Government on making such an announcement.

Arweinydd yr Wrthblaid (Andrew R.T. Davies): Brif Weinidog, ddoe cawsom y newyddion rhagorol am y pecyn trydaneiddio cyflawn i reilffyrdd Cymoedd y De a’r holl ffordd i Abertawe. Rwy’n siŵr y byddwch am ddefnyddio’r amser hwn i longyfarch Llywodraeth y DU am wneud cyhoeddiad o’r fath.

The First Minister: The announcement is very much welcome. I look forward to seeing the work begin; it represents what we as a Government have been arguing for.

Y Prif Weinidog: Mae croeso mawr i’r cyhoeddiad. Edrychaf ymlaen at weld y gwaith yn dechrau; mae’n cynrychioli’r hyn y buom ni’r Llywodraeth yn dadlau drosto.

Andrew R.T. Davies: Also last week, we had the announcement of the Heathrow spur, which your predecessor said was,

Andrew R.T. Davies: Hefyd yr wythnos diwethaf, cawsom y cyhoeddiad am gangen Heathrow, a dywedodd eich rhagflaenydd mai hwn oedd,

'the most important announcement for 50 years’

y cyhoeddiad pwysicaf ers 50 mlynedd      

in relation to the Welsh economy. That was obviously before we had the announcement on the electrification of the Valleys lines and the line all the way to Swansea. This level of investment by the UK Government shows real commitment to generating economic prosperity in Wales. Do you not agree with that statement?

mewn perthynas ag economi Cymru. Yn amlwg, roedd hynny cyn inni gael y cyhoeddiad am drydaneiddio rheilffyrdd y Cymoedd a’r rheilffordd yr holl ffordd i Abertawe. Mae’r lefel hon o fuddsoddiad gan Lywodraeth y DU yn dangos gwir ymrwymiad i gynhyrchu ffyniant economaidd yng Nghymru. Onid ydych yn cytuno â’r datganiad hwnnw?

The First Minister: I very much welcome the building of the Heathrow spur. I hope that that happens as soon as possible; it will certainly ensure that connectivity between Heathrow and south Wales, particularly, is enhanced.

Y Prif Weinidog: Croesawaf yn fawr iawn adeiladu cangen Heathrow. Gobeithiaf y bydd hynny’n digwydd cyn gynted â phosibl; bydd yn sicr yn sicrhau bod y cysylltiad rhwng Heathrow a de Cymru, yn benodol, yn gryfach.

Andrew R.T. Davies: It was interesting, as I asked those two questions and as you made your comments, to see Members on your benches nodding their heads in agreement that those two major points will help the Welsh economy. However, when we look at the actions of your Government, is it not now time that you stepped up to the plate in the field of legislation? Only one Bill has come before this institution. In the field of health, we have had £534 million cut out of the health budget and a 16% increase in waiting times here in Wales. In the field of education, 40% of primary school children enter secondary school with a below-average reading age. Does not the inaction of your Government over the last 15 months compare poorly with the level of commitment that the UK Government has given to Wales in recent days?

Andrew R.T. Davies: Wrth imi ofyn y ddau gwestiwn hynny ac wrth i chi wneud eich sylwadau, diddorol oedd gweld yr Aelodau ar eich meinciau’n nodio eu pennau i gytuno y bydd y ddau beth pwysig hynny’n helpu economi Cymru. Fodd bynnag, pan edrychwn ar weithredoedd eich Llywodraeth, onid yw bellach yn bryd ichi gamu i’r adwy yn y maes deddfwriaeth? Dim ond un Bil sydd wedi dod gerbron y sefydliad hwn. Ym maes iechyd, torrwyd £534 miliwn allan o’n cyllideb iechyd a chynyddwyd amseroedd aros 16% yma yng Nghymru. Ym maes addysg, mae 40% o blant ysgol gynradd yn mynd i’r ysgol uwchradd gydag oedran darllen islaw’r cyfartaledd. Onid yw diffyg gweithredu’ch Llywodraeth dros y 15 mis diwethaf yn cymharu’n wael â lefel yr ymrwymiad y mae Llywodraeth y DU wedi’i roi i Gymru yn y diwrnodau diwethaf?

1.45 p.m.

 

The First Minister: In that case, I look forward to there being an agreement on the Barnett floor, borrowing and Part 1 of the Silk Commission. I remind the leader of the opposition that electrification from Paddington to Swansea was first announced in June 2009, by a Minister in a different Government. Indeed, in May 2010, the then incoming Government placed a moratorium on electrification. Therefore, what has happened as far as the Paddington-to-Swansea line is concerned is a re-announcement of what was previously announced by a Labour Government.

Y Prif Weinidog: Os felly, edrychaf ymlaen at gael cytundeb ar lawr Barnett, benthyca a Rhan 1 o Gomisiwn Silk. Atgoffaf arweinydd yr wrthblaid fod y trydaneiddio rhwng Paddington ac Abertawe wedi’i gyhoeddi am y tro cyntaf ym mis Mehefin 2009, gan Weinidog mewn gwahanol Lywodraeth. Yn wir, ym mis Mai 2010, rhoes y Llywodraeth a oedd yn dod i mewn ar y pryd foratoriwm ar drydaneiddio. Felly, yr hyn sydd wedi digwydd o ran y rheilffordd rhwng Paddington ac Abertawe yw ailgyhoeddi’r hyn a gyhoeddwyd o’r blaen gan Lywodraeth Lafur.

Regarding what we are doing for the economy—[Interruption.]

O ran yr hyn rydym yn ei wneud i’r economi—[Torri ar draws.]

The Presiding Officer: Order. Carry on, First Minister.

Y Llywydd: Trefn. Ymlaen â chi, Brif Weinidog.

The First Minister: I remind the leader of the opposition of these salient facts: we have the £30 million Wales economic growth fund, the £40 million Wales SME investment fund, the £6 million loans for microbusinesses fund, the Finance Wales JEREMIE fund, totalling £150 million, the digital development fund, the Welsh life sciences fund, the High Potential Starts project, and the business start-ups service. All of these are measures that have been taken to improve our economy, despite the buffeting that we know that it is taking as a result of external influences.

Y Prif Weinidog: Atgoffaf arweinydd yr wrthblaid o’r ffeithiau amlwg hyn: mae gennym £30 miliwn yng nghronfa twf economaidd Cymru, £40 miliwn yng nghronfa fuddsoddi busnesau bach a chanolig Cymru, y benthyciadau £6 miliwn ar gyfer y gronfa microfusnesau, cronfa JEREMIE Cyllid Cymru, sy'n gyfanswm o £150 miliwn, y gronfa datblygu digidol, cronfa gwyddorau bywyd Cymru, y prosiect i Fusnesau Newydd a Chanddynt Botensial Mawr, a’r gwasanaeth dechrau busnes. Mae’r rhain oll yn gamau a gymerwyd i wella ein heconomi, er yr ergyd y gwyddom ei bod yn ei gael o ganlyniad i ddylanwadau allanol.

The Leader of Plaid Cymru (Leanne Wood): First Minister, you have made it clear that you are opposed to the welfare reforms and the benefit cuts coming from the coalition Government in Westminster. These cutbacks are socially harmful, and they are hitting people’s pockets as well as harming the economy. Even though you have limited resources to deploy in countering these harmful cuts, do you agree that there needs to be a Welsh alternative to austerity if we are to have any chance of turning around the Welsh economy?

Arweinydd Plaid Cymru (Leanne Wood): Brif Weinidog, rydych wedi’i wneud yn glir eich bod yn gwrthwynebu’r diwygiadau lles a’r toriadau budd-dal sy’n dod o’r Llywodraeth glymblaid yn San Steffan. Mae’r toriadau hyn yn niweidio’r gymdeithas, ac maent yn ergydio pocedi pobl yn ogystal â niweidio’r economi. Er bod gennych brinder adnoddau i’w defnyddio i oresgyn y toriadau niweidiol hyn, a gytunwch fod angen cael dewis arall i Gymru yn lle camau cynilo er mwyn inni gael unrhyw obaith o drawsnewid economi Cymru?                   

The First Minister: Indeed. I have just outlined the measures that we are taking in order to support the economy. As the leader of Plaid Cymru will know, there is a ministerial group that is assessing the overall effect of welfare changes on Wales.

Y Prif Weinidog: Ydw’n wir. Rwyf newydd amlinellu’r camau rydym yn eu cymryd i gefnogi’r economi. Fel y gŵyr arweinydd Plaid Cymru, mae grŵp o weinidogion wrthi’n asesu effaith gyffredinol newidiadau lles ar Gymru.

Leanne Wood: You will no doubt be aware of the recent warning from the Welsh Local Government Association about council tax benefit cuts, and its concern about the lack of time available for local authorities to implement any replacement scheme. These cuts also go against the aims of your tackling poverty action plan. First Minister, you have committed to taking a stand against the Tory cuts. Could you therefore tell us why you have disagreed with Plaid Cymru’s call to buy some breathing space by cancelling out these cuts for just one year?

Leanne Wood: Byddwch yn siŵr o wybod am y rhybudd diweddar gan Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru am doriadau i fudd-dal y dreth gyngor, a’i phryder am y prinder amser sydd ar gael i awdurdodau lleol weithredu unrhyw gynllun amgen. Mae’r toriadau hyn yn mynd yn groes i nodau eich cynllun gweithredu i fynd i’r afael â thlodi. Brif Weinidog,  rydych wedi ymrwymo i sefyll yn gadarn yn erbyn toriadau’r Torïaid. A allech ddweud wrthym felly pam rydych wedi anghytuno â chais Plaid Cymru i brynu ychydig o gyfle i gael ein gwynt drwy ganslo’r toriadau hyn am flwyddyn yn unig?

The First Minister: We have not disagreed with anything. However, when you have a responsibility thrown at you without the budget following it, especially in difficult financial times, it is exceptionally hard to find a substantial amount of money to make up for the shortfall that has been created by the UK Government. We want to ensure that there is fairness across the whole UK, and we would urge the UK Government to rethink its policy on council tax benefits, or to give us the full budget in order to ensure that benefits can continue at the same level.

Y Prif Weinidog: Nid ydym wedi anghytuno â dim. Fodd bynnag, pan daflir cyfrifoldeb atoch heb fod y gyllideb yn ei ddilyn, yn enwedig mewn amseroedd ariannol caled, mae’n eithriadol o anodd dod o hyd i swm sylweddol o arian i wneud iawn am y diffyg a grëwyd gan Lywodraeth y DU. Mae arnom eisiau sicrhau bod tegwch ledled y DU gyfan, a byddem yn annog Llywodraeth y DU i ailystyried ei pholisi ar fudd-daliadau’r dreth gyngor, neu roi’r gyllideb lawn inni er mwyn sicrhau y gall budd-daliadau barhau ar yr un lefel.

Leanne Wood: First Minister, I do not think that that is good enough. You said that you would stand up for the people of Wales against the Tory cuts. You could have shielded people from these cuts to council tax benefits as an emergency measure. However, you have chosen not to do that; you have chosen to have other priorities. Is it not the case that you have failed to deliver on this, that you have failed to deliver on Barnett reform so far, and that you have failed to deliver any kind of fiscal stimulus that would protect jobs in our communities? How do you therefore respond to the words of your adviser, Gerald Holtham, who said

Leanne Wood: Brif Weinidog, nid wyf yn credu bod hynny’n ddigon da. Dywedasoch y byddech yn sefyll yn gadarn dros bobl Cymru yn erbyn toriadau’r Torïaid. Gallech fod wedi amddiffyn pobl rhag y toriadau hyn i fudd-daliadau’r dreth gyngor fel mesur brys. Fodd bynnag, dewisoch beidio â gwneud hynny; rydych wedi dewis blaenoriaethau eraill. Onid yw’n wir eich bod wedi methu â chyflawni hyn, eich bod wedi methu â chyflawni ar ddiwygio Barnett hyd yma, a’ch bod wedi methu â darparu unrhyw fath o ysgogiad ariannol a fyddai’n amddiffyn swyddi yn ein cymunedau? Sut ydych felly’n ymateb i eiriau eich cynghorwr, Gerald Holtham, a ddywedodd

'I don’t think the Welsh Government has been anything like as active as’

Nid wyf yn credu bod Llywodraeth Cymru wedi bod hanner mor weithgar â

the Scottish Government?                                Llywodraeth yr Alban?

 

The First Minister: I have met with UK Ministers many times; indeed, I met the Prime Minister yesterday. As far as Plaid Cymru is concerned, its words would carry more weight if it had any policies at all on economic stimulus. It has none. We are still waiting for a Bill that it might bring forward. I remind the leader of Plaid Cymru once again of what has been done to provide a fiscal stimulus: the economic growth fund, the SME investment fund, the loans for microbusinesses fund, the Finance Wales JEREMIE fund, the digital development fund, the life sciences fund, the High Potential Starts project and the business start-ups service. I repeat these ad infinitum—ad nauseam, perhaps, as far as some Members are concerned. The reality is that it seems that Plaid Cymru is not listening. Week after week, it makes the allegation that nothing has been done to help business in Wales and that nothing has been done to stimulate the economy in Wales. In fact, the facts show the opposite.

Y Prif Weinidog: Rwyf wedi cyfarfod â Gweinidogion y DU lawer o weithiau; yn wir, cyfarfûm â’r Prif Weinidog ddoe. O ran Plaid Cymru, byddai ei geiriau’n bwysicach pe byddai ganddi unrhyw bolisïau o gwbl am ysgogi’r economi. Nid oes ganddi’r un. Rydym yn dal i aros am Fil y gallai ei gyflwyno. Atgoffaf arweinydd Plaid Cymru unwaith eto o’r hyn a wnaethpwyd i ddarparu ysgogiad ariannol: y gronfa twf economaidd, y gronfa buddsoddi mewn busnesau bach a chanolig, y gronfa benthyciadau i ficrofusnesau, cronfa JEREMIE Cyllid Cymru, y gronfa datblygu digidol, y gronfa gwyddorau bywyd, y prosiect Busnesau Newydd a Chanddynt Botensial Mawr a’r gwasanaeth dechrau busnesau. Ailadroddaf y rhain hyd dragwyddoldeb-hyd syrffed, efallai, o ran rhai Aelodau. Y gwirionedd yw bod Plaid Cymru fel petai’n gwrthod gwrando. Y naill wythnos ar ôl y llall, mae’n honni nad oes dim wedi’i wneud i helpu busnesau yng Nghymru ac nad oes dim wedi’i wneud i ysgogi’r economi yng Nghymru. Mewn gwirionedd, dengys y ffeithiau i’r gwrthwyneb.

Rhieni sydd wedi Gwahanu

Separated Parents

3. Mark Isherwood: Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru wedi’u cymryd i helpu rhieni sydd wedi gwahanu i ddatrys problemau sy’n ymwneud â chynhaliaeth a chyswllt. OAQ(4)0640(FM)

3. Mark Isherwood: What action has the Welsh Government taken to help separated parents resolve maintenance and contact problems. OAQ(4)0640(FM)

The First Minister: This is largely a non-devolved area, but, through the Children and Family Court Advisory and Support Service Cymru, we promote the welfare of children by encouraging their ongoing relationship with both parents after separation, where it is safe and in the child’s best interests.

Y Prif Weinidog: Maes heb ei ddatganoli yw hwn i raddau helaeth, ond, drwy Wasanaeth Cynghori a Chynorthwyo Llys i Blant a Theuluoedd Cymru, rydym yn hyrwyddo lles plant drwy annog eu perthynas barhaus â’r ddau riant ar ôl iddynt wahanu, os yw hynny’n ddiogel ac er lles pennaf y plentyn.                   

Mark Isherwood: As you say, it is a largely devolved area, but, nonetheless, it is an area that affects people across the whole of the United Kingdom. Evidence shows that children who maintain contact with both parents have a much better outlook on life and that it should only be when it is unsafe that they should not have contact with both parents. What dialogue has the Welsh Government had with the UK Government about the consultation on shared parenting, which was recently launched, and about the £15 million scheme launched to support separated parents so that they can work together more effectively?

Mark Isherwood: Fel y dywedwch, maes a ddatganolwyd i raddau helaeth yw hwn, ond, serch hynny, mae’n faes sy’n effeithio ar bobl ledled y Deyrnas Unedig. Dengys tystiolaeth fod plant sy’n cadw cysylltiad â’u dau riant yn cael rhagolwg llawer gwell ar fywyd ac mai dim ond pan fydd yn anniogel y dylid rhwystro cysylltiad â’r ddau riant. Pa drafodaeth y mae Llywodraeth Cymru wedi’i chael gyda Llywodraeth y DU am yr ymgynghoriad ar rannu rhianta, a lansiwyd yn ddiweddar, ac am y cynllun £15 miliwn a lansiwyd i gefnogi rhieni sydd wedi gwahanu er mwyn iddynt gydweithio’n fwy effeithiol?

The First Minister: We have welcomed the UK Government’s response to the family justice review. We believe that it sets out major reforms to transform the family justice system and improve the lives of children and families. A Family Justice Board has been established to oversee and drive these reforms and the Welsh Government has secured three seats for Welsh representatives on the Family Justice Board.

Y Prif Weinidog: Rydym wedi croesawu ymateb Llywodraeth y DU i’r adolygiad cyfiawnder teuluol. Credwn ei fod yn nodi diwygiadau mawr i drawsnewid y system cyfiawnder teuluol a’i fod yn gwella bywydau plant a theuluoedd. Sefydlwyd Bwrdd Cyfiawnder Teuluol i oruchwylio a sbarduno’r diwygiadau hyn ac mae Llywodraeth Cymru wedi sicrhau tair sedd i gynrychiolwyr Cymru ar y Bwrdd Cyfiawnder Teuluol.

Lindsay Whittle: Will the First Minister inform us as to when we might expect a report on the work of the local family justice operational boards in Wales and whether that board might offer support to separated parents? I ask the question to try to explode the public myth that all separated fathers in Wales, in particular, do not care about their children’s future, when the reverse is true.

Lindsay Whittle: A wnaiff y Prif Weinidog roi gwybod inni pryd y gallwn ddisgwyl adroddiad am waith y byrddau gweithredol cyfiawnder teuluol lleol yng Nghymru ac a allai’r bwrdd hwnnw gynnig cymorth i rieni sydd wedi gwahanu?  Gofynnaf y cwestiwn i geisio chwalu’r myth cyhoeddus nad yw’r holl dadau sydd wedi gwahanu yng Nghymru, yn arbennig, yn ymboeni am ddyfodol eu plant, pan fo’r gwrthwyneb yn wir.

The First Minister: Whatever assistance can be given by the boards is very much welcome. The Member is right to point out that there are many fathers, historically, who have not seen their children through no fault of their own. I know, because I have represented both parties in divorce proceedings. Certainly, in years gone by, if there was a determination on the part of one parent that the other parent should not see the child, that is what happened. The courts would not intervene. Clearly, that is not satisfactory and the move towards shared parenting, where it is appropriate and in the interests of the child, is very much a welcome move.

Y Prif Weinidog: Mae croeso mawr i ba gymorth bynnag y gellir ei roi gan y byrddau. Mae’r Aelod yn iawn i nodi bod llawer o dadau, yn hanesyddol, nad ydynt wedi gweld eu plant heb fod bai arnynt o gwbl. Rwy’n gwybod hynny, am fy mod wedi cynrychioli’r ddau barti mewn achosion ysgaru. Yn sicr, ers talwm, pe byddai un rhiant yn benderfynol na ddylai’r rhiant arall weld y plentyn, hynny a ddigwyddai. Ni fyddai’r llysoedd yn ymyrryd. Yn amlwg, nid yw hynny’n foddhaol ac mae’r symudiad tuag at rannu rhianta, os yw’n briodol ac er lles y plentyn, yn symudiad a groesawir yn fawr iawn.                                                                  

The Record

Uned Gyflawni’r Prif Weinidog

The First Minister’s Delivery Unit

4. David Melding: A oes gan Uned Gyflawni’r Prif Weinidog ddangosyddion perfformiad mesuradwy ar waith i fonitro’r gwaith o  hyrwyddo Cymru yn rhyngwladol. OAQ(4)0637(FM)

4. David Melding: Does the First Minister’s Delivery Unit have measurable performance indicators in place for monitoring the promotion of Wales internationally. OAQ(4)0637(FM)

The First Minister: There are a number of areas that we monitor, for example, foreign direct investment, gross domestic product, and gross disposable household income, and the delivery unit is monitoring the progress and success of the actions that we are taking.  

Y Prif Weinidog: Mae nifer o feysydd sy’n cael eu monitro gennym, er enghraifft, buddsoddi uniongyrchol tramor, cynnyrch mewnwladol crynswth, ac incwm aelwydydd crynswth i’w wario, ac mae’r uned gyflawni’n monitro cynnydd a llwyddiant y camau a gymerwn.

David Melding: First Minister, yesterday’s decision to electrify, in effect, the whole of the south Wales rail network will be a great boon to market Wales internationally. We have very good rail services in south Wales in terms of their reach, and it is important that we build on that and remind people what an attractive place south Wales is in which to do business.

David Melding: Brif Weinidog, bydd y penderfyniad ddoe i drydaneiddio rhwydwaith rheilffyrdd cyfan de Cymru, i bob pwrpas, yn fendith fawr i farchnata Cymru’n rhyngwladol. Mae gennym wasanaethau trên da iawn yn y de o ran eu cyrhaeddiad, ac mae’n bwysig inni feithrin hynny ymhellach ac atgoffa pobl fod de Cymru’n lle mor ddeniadol i wneud busnes.                                                

The First Minister: Indeed. The great worry that I had was that if the line was electrified as far as Cardiff, then Cardiff would be seen as the end of the line. The great fear that I had about lines such as the Vale of Glamorgan line was that it is the main diversion line for the main line west. If one line was electrified and the other was not, that would be an issue. What we do not know yet is when the work will begin. We know when the work to electrify the line to Cardiff will begin, but it would be helpful to have a timetable so that we know when the work will start and finish as far as Swansea and the Valleys lines are concerned.  

Y Prif Weinidog: Yn wir. Y pryder mawr a oedd gennyf, pe byddai’r rheilffordd yn cael ei th