By continuing to use our site, you are agreeing for us to set a small number of cookies. Cookie policy

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Cofnod y Trafodion
The Record of Proceedings

Dydd Mawrth, 3 Gorffennaf 2012
Tuesday, 3 July 2012

Cynnwys
Contents

Cwestiynau i’r Prif Weinidog
Questions to the First Minister

Cwestiwn Brys: Gwasanaethau Meddygol Aciwt yn Ysbyty Castell-nedd Port Talbot
Urgent Question: Acute Medical Services at Neath Port Talbot Hospital

Datganiad a Chyhoeddiad Busnes
Business Statement and Announcement

Datganiad: Gwella Mynediad i Feddygfeydd Meddygon Teulu
Statement: Improving Access to GP Surgeries

Datganiad: Parthau Menter
Statement: Enterprise Zones

Datganiad: Canlyniad Gwerthuso Glastir
Statement: The Outcome of the Glastir Stock Take

Datganiad: Arolwg o’r Trefniadau ar gyfer Gweithredu’r Cronfeydd Strwythurol Ewropeaidd ar ôl 2013
Statement: Review of Arrangements of the Implementation of European Structural Funds Post 2013

Dadl Cyfnod 3 ar Fil Is-ddeddfau Llywodraeth Leol (Cymru) o dan Reol Sefydlog Rhif 26.44
Stage 3 Standing Order No. 26.44 Debate on the Local Government Byelaws (Wales) Bill

Grŵp 1: Cyhoeddi (Gwelliannau 11, 12 a 14)
Group 1: Publication (Amendments 11, 12 and 14)

Grŵp 2: Gwelliannau Amrywiol (Gwelliannau 1, 2, 7, 8, 9 a 10)
Group 2: Miscellaneous Amendments (Amendments 1, 2, 7, 8, 9 and 10)

Grŵp 3: Cosbau Penodedig (Gwelliant 13)
Group 3: Fixed Penalties (Amendment 13)

Grŵp 4: Cychwyn (Gwelliannau 3, 4 a 5)
Group 4: Commencement (Amendments 3, 4 and 5)

Grŵp 5: Atodlen 2 (Gwelliant 6)
Group 5: Schedule 2 (Amendment 6)

Cynnig Cyfnod 4 i Gymeradwyo Bil Is-ddeddfau Llywodraeth Leol (Cymru) o dan Reol Sefydlog Rhif 26.47
Stage 4 Standing Order No. 26.47 Motion to Approve the Local Government Byelaws (Wales) Bill

Yn y golofn chwith, cofnodwyd y trafodion yn yr iaith y llefarwyd hwy ynddi. Yn y golofn dde, cynhwysir trawsgrifiad o’r cyfieithu ar y pryd.
In the left-hand column, the proceedings are recorded in the language in which they were spoken. The right-hand column contains a transcription of the simultaneous interpretation.

Cyfarfu’r Cynulliad am 1.30 p.m. gyda’r Llywydd (Rosemary Butler) yn y Gadair.
The Assembly met at 1.30 p.m. with the Presiding Officer (Rosemary Butler) in the Chair.

The Record

Y Llywydd: Galwaf Gynulliad Cenedlaethol Cymru i drefn.

The Presiding Officer: I call the National Assembly for Wales to order.

Cwestiynau i’r Prif Weinidog
Questions to the First Minister

The Record

Gwella’r Economi

Improving the Economy

1. Julie Morgan: Pa gynlluniau sydd gan y Prif Weinidog i wella’r economi yng Nghymru. OAQ(4)0604(FM)

1. Julie Morgan: What plans does the First Minister have to improve the economy in Wales. OAQ(4)0604(FM)

The First Minister (Carwyn Jones): My plans are to encourage growth and sustainable jobs using all the devolved powers at our disposal.

Y Prif Weinidog (Carwyn Jones): Fy nghynlluniau yw hybu twf a swyddi cynaliadwy drwy ddefnyddio'r holl bwerau a ddatganolwyd sydd ar gael inni.

Julie Morgan: I thank the First Minister for that response. Will the First Minister press the UK Government to include in the remit of the inquiry into banking reform—if that inquiry actually takes off—the very big question of the benefits of having a national investment bank, given that we have special expertise in Wales in this regard as the only part of the UK with such a body, in the shape of Finance Wales?

Julie Morgan: Diolch i'r Prif Weinidog am yr ymateb hwnnw. A wnaiff y Prif Weinidog bwyso ar Lywodraeth y Deyrnas Unedig i gynnwys yng nghylch gwaith yr ymchwiliad i ddiwygio'r diwydiant bancio—os digwydd yr ymchwiliad hwnnw fyth—bwnc enfawr manteision cael banc buddsoddi cenedlaethol, a chofio bod gennym arbenigedd arbennig yng Nghymru yn y cyswllt hwn, gan mai ni yw'r unig ran o'r Deyrnas Unedig sydd â chorff o'r fath, ar ffurf Cyllid Cymru?

The First Minister: Yes, I would support moves to create a more responsible and responsive banking system. A national investment bank is one proposed method of achieving the goal of having such a banking sector, and I would be keen to see it explored in more detail. Indeed, Finance Wales, as one of the UK’s largest regional small and medium-sized enterprise investment company, would be happy to offer help to the inquiry into banking reform whenever it starts.

Y Prif Weinidog: Byddwn, byddwn yn cefnogi camau i greu system fancio sy'n fwy cyfrifol ac ymatebol. Banc buddsoddi cenedlaethol yw un o'r dulliau a gynigir er mwyn cyflawni'r nod o gael sector bancio o'r fath, a byddwn yn awyddus i'w weld yn cael ei archwilio'n fanylach. Yn wir, byddai Cyllid Cymru, ac yntau'n un o'r cwmnïau rhanbarthol bach a chanolig mwyaf yn y Deyrnas Unedig sy'n buddsoddi mewn menter, yn falch o gynnig cymorth i'r ymchwiliad i ddiwygio'r diwydiant bancio, pa bryd bynnag y dechreua.

Paul Davies: Brif Weinidog, fel rydych yn ymwybodol rwy’n siŵr, busnesau bach yw asgwrn cefn economi sir Benfro. Mae rhai ohonynt yn fy etholaeth i yn gweithredu yng nghanol trefi, fel siopau annibynnol ac yn y blaen. Mae’ch Llywodraeth chi wedi derbyn argymhellion adroddiad y Pwyllgor Menter a Busnes ar adfywio canol trefi. A allech ddweud wrthym pryd bydd eich Llywodraeth yn dechrau gweithredu rhai o’r argymhellion hyn, oherwydd bydd hyn yn hanfodol er lles ein heconomïau lleol?

Paul Davies: First Minister, as I am sure that you are aware, small businesses are the backbone of the Pembrokeshire economy. Some in my constituency are operating in town centres, like independent shops and so on. Your Government has accepted the recommendations of the report of the Enterprise and Business Committee on regenerating town centres. Could you tell us when your Government will begin to implement some of these recommendations, because that will be vital for the benefit of our economies?

Y Prif Weinidog: Mae’r argymhellion yn cael eu hystyried ar hyn o bryd a bydd y Gweinidog yn gwneud datganiad maes o law.

The First Minister: The recommendations are being considered at present and the Minister will make a statement in due course.

Mick Antoniw: What will be the impact on the Welsh economy if regional pay and regional benefits were to be introduced?

Mick Antoniw: Beth fyddai'r effaith ar economi Cymru pe cyflwynid cyflogau rhanbarthol a budd-daliadau rhanbarthol?

The First Minister: Our view as a Government is that attempts to introduce such a move should be resisted. We are strongly against the idea of regional benefits, because we know that Wales will be hit disproportionately hard compared to other parts of the UK. We know that regional benefits would further reduce the living standards of some of the most vulnerable people in Wales.

Y Prif Weinidog: Ein barn ni'r Llywodraeth yw dylid gwrthwynebu ymdrechion i gyflwyno cam o'r fath. Rydym yn gwrthwynebu'n gryf y syniad o fudd-daliadau rhanbarthol, oherwydd gwyddom y caiff Cymru ei tharo'n galetach o'i chymharu â rhannau eraill o'r Deyrnas Unedig. Gwyddom y byddai budd-daliadau rhanbarthol yn golygu gostyngiad eto fyth yn safonau byw rhai o'r bobl fwyaf agored i niwed yng Nghymru.

Alun Ffred Jones: Mae methiant y prif fanciau i fenthyg arian i fusnesau bychain wedi dal llawer busnes yn ôl, ac, yn wir, wedi golygu bod rhai o’r busnesau hynny wedi gorfod rhoi’r gorau iddi yn gyfan gwbl. O gofio’r hyn sydd wedi digwydd gyda banc Barclays yn ystod yr wythnos diwethaf, a’r hyn sydd wedi digwydd cyn hynny, a ydych chi’n difaru bod y Blaid Lafur, pan oedd hi mewn grym yn Llundain, wedi penderfynu rhoi’r fath ryddid i’r sector ariannol a dim ond ei arolygu trwy’r hyn a oedd yn cael ei alw yn 'light touch’?

Alun Ffred Jones: The failure of the big banks to lend money to small businesses has held many businesses back, and, indeed, has meant that some of those businesses have had to give up entirely. Bearing in mind what has happened during this past week with Barclays Bank, and what has happened previously, do you regret that the Labour Party, when it was in power in London, decided to give the financial sector such freedom and to oversee it only by means of what was called a 'light touch’?

Y Prif Weinidog: Mae’n wir i ddweud bod y broblem yn un byd-eang; nid yw’n broblem yn y Deyrnas Unedig yn unig ac mae gwersi i’w dysgu yn y dyfodol er mwyn sicrhau nad yw’r sefyllfa yn digwydd eto ar draws y byd yn y dyfodol.

The First Minister: It is true to say that this is a global problem; it is not a problem in the UK alone and there are lessons to be learned in future in order to ensure that this situation does not happen again on a global basis in future.

Christine Chapman: Increasing our capacity for innovation, and ensuring that Welsh SMEs are able to access public sector procurement, are vital to securing improvement within the Welsh economy. During my meetings with businesses in my constituency, I am frequently told of problems businesses feel that they encounter in securing these contracts. I welcome your innovation strategy, which highlighted that, in the US, public procurement has successfully been used as a driver for exploiting innovative ideas. How can we ensure that we develop a system in which procurement serves as a catalyst for innovation and improvement within the Welsh economy rather than as a barrier to successful Welsh SMEs?

Christine Chapman: Mae'n hollbwysig cynyddu ein gallu i arloesi a sicrhau bod busnesau bach a chanolig Cymru yn gallu manteisio ar gaffael y sector cyhoeddus er mwyn i economi Cymru wella. Yn ystod fy nghyfarfodydd gyda busnesau yn fy etholaeth, clywaf yn aml am y problemau y bydd busnesau'n teimlo'u bod yn dod ar eu traws wrth sicrhau'r contractau hyn. Rwyf yn croesawu eich strategaeth arloesi, a oedd yn tynnu sylw at y ffaith bod caffael cyhoeddus wedi cael ei ddefnyddio'n llwyddiannus yn yr Unol Daleithiau yn sbardun ar gyfer datblygu syniadau arloesol. Sut y gallwn ni sicrhau ein bod yn datblygu system lle y bydd caffael yn gatalydd ar gyfer arloesi a gwella yn economi Cymru yn hytrach na'i fod yn rhwystr i fusnesau bach a chanolig llwyddiannus Cymru?

The First Minister: We have made great strides forward in opening up opportunities to compete for public sector procurement to SMEs in Wales. For example, since 2003, the percentage of public procurement spend being won by businesses with a Welsh postcode has increased from 35% to 52%. I know that the Minister for Finance and Leader of the House recently hosted the inaugural 'Open for Business’ event at the Swalec Stadium here in Cardiff, which was an opportunity for businesses and public procurers to come together to discuss the challenges and opportunities that they each face.

Y Prif Weinidog: Rydym wedi gwneud camau breision yn agor y drws ar gyfleoedd i fusnesau bach a chanolig gystadlu am gaffael yn y sector cyhoeddus yng Nghymru. Er enghraifft, er 2003, mae canran y gwariant ar gaffael cyhoeddus a enillwyd gan fusnesau a chanddynt god post yng Nghymru wedi cynyddu o 35 y cant i 52 y cant. Gwn fod y Gweinidog Cyllid ac Arweinydd y Tŷ wedi cynnal y  digwyddiad 'Ar agor ar gyfer Busnes' cyntaf yn Stadiwm Swalec yma yng Nghaerdydd yn ddiweddar. Roedd hwnnw'n gyfle i fusnesau a chaffaelwyr cyhoeddus ddod ynghyd i drafod yr heriau a'r cyfleoedd y maent ill dau'n eu hwynebu.

Morglawdd Afon Hafren

Severn Estuary Barrage

2. Nick Ramsay: Pa drafodaethau y mae’r Prif Weinidog wedi’u cael gyda Llywodraeth y DU ynghylch cynlluniau i adeiladu morglawdd ar draws Aber Afon Hafren. OAQ(4)0608(FM)

2. Nick Ramsay: What discussions has the First Minister had with the UK Government over plans to construct a barrage across the Severn Estuary. OAQ(4)0608(FM)

The First Minister: I regularly discuss a range of issues with UK Ministers, including the potential for a Severn barrage. I last raised the issue at a UK level at the British-Irish Council meeting on 22 June.

Y Prif Weinidog: Byddaf yn trafod ystod o faterion yn rheolaidd gyda Gweinidogion y Deyrnas Unedig, gan gynnwys y posibilrwydd o adeiladu morglawdd ar draws  Afon Hafren. Codais y pwnc ddiwethaf ar lefel y Deyrnas Unedig yng nghyfarfod Cyngor Prydain-Iwerddon ar 22 Mehefin.

Nick Ramsay: Thank you for that answer, First Minister. I am sure that you are aware that, were the barrage to go ahead, based on current estimates, it could supply around 5% of the UK’s energy needs, and there are also potential benefits for the estuary area economically. One big difference on previous proposals is the large reliance on private money for the barrage, which has made this possible. Can you tell us about any discussions that you have had with the Corlan Hafren consortium as well as the UK Government on the details of this project and on ways of progressing it?

Nick Ramsay: Diolch ichi am yr ateb hwnnw, Brif Weinidog. Rwyf yn siŵr eich bod yn gwybod, petai'r morglawdd yn mynd rhagddo, ar sail yr amcangyfrifon presennol, y gallai ddiwallu oddeutu 5 y cant o anghenion ynni'r Deyrnas Unedig, a'i fod hefyd o bosibl yn cynnig manteision economaidd i ardal y morglawdd. Un gwahaniaeth mawr, o'i gymharu â chynigion blaenorol, yw'r ddibyniaeth drom ar arian preifat ar gyfer y morglawdd, sydd wedi gwneud hyn yn bosibl. A allwch ddweud wrthym am unrhyw drafodaethau yr ydych wedi'u cael â chonsortiwm Corlan Hafren yn ogystal ag â Llywodraeth y Deyrnas Unedig ynglŷn â manylion y prosiect hwn a sut y gellid bwrw ymlaen ag ef?

The First Minister: I have had discussions with Corlan Hafren, and those discussions are continuing in terms of looking at the future. With regard to the financial position, that would be commercially sensitive at the moment, but we know that, in this day and age, there are challenges in taking forward such a project.

Y Prif Weinidog: Rwyf wedi cael trafodaethau gyda chonsortiwm Corlan Hafren, ac mae'r trafodaethau hynny'n parhau o ran edrych tua'r dyfodol. Gyda golwg ar y sefyllfa ariannol, byddai hynny'n fasnachol sensitif ar hyn o bryd, ond gwyddom, yn yr oes sydd ohoni, fod heriau ynghlwm wrth fwrw ymlaen â phrosiect o'r fath.

Vaughan Gething: First Minister, I welcome the discussions that you are having with the UK Government on what would be a share in any Severn tidal power scheme. Can you confirm that the Welsh Government wishes to support and help to deliver a Severn tidal scheme, of which a barrage is one possible scheme, that takes into account a balance between the economic, environmental and energy-generation prospects?

Vaughan Gething: Brif Weinidog, rwyf yn croesawu'r trafodaethau yr ydych yn eu cael gyda Llywodraeth y Deyrnas Unedig ynglŷn â'r hyn a fyddai'n gyfran mewn unrhyw gynllun i ddefnyddio pŵer llanw Afon Hafren. A allwch gadarnhau bod Llywodraeth Cymru yn dymuno cefnogi cynllun llanw ar Afon Hafren a chynorthwyo i'w wireddu, a bod morglawdd yn un cynllun posibl o'r fath, cynllun sy'n cadw'r ddysgl yn wastad rhwng y rhagolygon economaidd, amgylcheddol a chynhyrchu ynni?

The First Minister: Yes, that balance has to be struck. There is no question that the Severn contains enough power to generate a substantial amount of electricity, but there are environmental considerations that very much need to be taken into account. As a Government, we would certainly support any scheme that generated power from the Severn that met our objectives of economic, social and environmental sustainability.

Y Prif Weinidog: Oes, mae'n rhaid cadw'r ddysgl honno'n wastad. Nid oes amheuaeth nad yw Afon Hafren yn cynnwys digon o bŵer i gynhyrchu swm sylweddol o drydan, ond mae ystyriaethau amgylcheddol y mae gwir angen eu hystyried. Byddem ni'r Llywodraeth yn sicr yn cefnogi unrhyw gynllun a fyddai'n cynhyrchu pŵer o Afon Hafren gan gyflawni ein hamcanion o ran cynaliadwyedd economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol ar yr un pryd.

Simon Thomas: Brif Weinidog, casgliad yr ymchwiliad astudiaeth diwethaf i mewn i dynnu ynni o’r Hafren oedd nad oedd achos strategol i fuddsoddi arian cyhoeddus ynddo. A ydych chi a’ch Llywodraeth o hyd o’r farn honno? Pa gamau ydych chi’n eu cymryd i edrych ar dechnoleg amgen a fydd efallai yn cael llai o effaith amgylcheddol ar yr Hafren nag argae fel y cyfryw?

Simon Thomas: First Minister, the conclusion of the last investigation study into extracting energy from the Severn estuary was that there was no strategic case for investing public funds in it. Are you and your Government still of that opinion? What steps are you taking to consider alternative technologies that might have less environmental impact on the Severn than a barrage as such?

Y Prif Weinidog: Ar hyn o bryd, y cynlluniau sydd wedi’u rhoi i Lywodraeth y Deyrnas Unedig yw cynlluniau Corlan Hafren, ac felly dyna sydd yn cael eu hystyried ar hyn o bryd. Rhaid gweld canlyniad y trefniadau hynny er mwyn sicrhau ein bod yn gwybod fel Llywodraeth pa fath o gynllun y gallwn ei gefnogi yn y dyfodol.

The First Minister: At present, the plans that have been submitted to the United Kingdom Government are Corlan Hafren’s plans, and so that is what is being considered at present. We will have to await the outcome of those arrangements in order to ensure that we know as a Government what kind of scheme we can support in the future.

Cwestiynau Heb Rybudd gan Arweinwyr y Pleidiau

Questions Without Notice from the Party Leaders

The Leader of the Opposition (Andrew R.T. Davies): First Minister, if a Welsh-domiciled student were able enough to study at a Welsh university, would you guarantee that your administration would not put obstacles to studying in their way?

Arweinydd yr Wrthblaid (Andrew R.T. Davies): Brif Weinidog, petai myfyriwr sy'n hanu o Gymru yn ddigon galluog i astudio mewn prifysgol yng Nghymru, a fyddech yn gwarantu na fyddai eich gweinyddiaeth yn gosod rhwystrau yn ei ffordd rhag astudio?

The First Minister: We would certainly not put financial obstacles in their way, as exist in England.

Y Prif Weinidog: Yn sicr, ni fyddem yn gosod rhwystrau yn ei ffordd, fel y gwneir yn Lloegr.

Andrew R.T. Davies: That is not quite the answer to the question, First Minister. You might have got a nice shiny new folder, but you are still giving the same tired old answers. [Interruption.] Listen to what I have to say. Your Minister for education issued a paper yesterday talking of student number controls and arrangements to cap the number of publicly funded student places in Wales. I accept that there have been measures in place for the past two years, but this is the first time for that type of language to appear, and it took educationists by surprise, such as Dr Philip Dixon of the Association of Teachers and Lecturers, who talked about an end to opportunities for all, capping student places, and placing a cap on ambitions. Can you please explain today, First Minister, what those statements in the White Paper actually mean if they will not end up putting obstacles in the way of Welsh-based students seeking to educate themselves at Welsh universities?

Andrew R.T. Davies: Nid dyna'r ateb i'r cwestiwn yn union, Brif Weinidog. Efallai fod gennych ffolder newydd loyw hyfryd, ond yr un hen atebion blinedig yr ydych yn eu rhoi. [Torri ar draws,] Gwrandewch ar yr hyn sydd gennyf i'w ddweud. Cyhoeddodd eich Gweinidog addysg bapur ddoe'n sôn am reoli niferoedd myfyrwyr a threfniadau i gapio nifer y lleoedd i fyfyrwyr a gaiff nawdd cyhoeddus yng Nghymru. Rwyf yn derbyn bod camau wedi bod ar waith ers dwy flynedd bellach, ond dyma'r tro cyntaf i'r math hwnnw o iaith ymddangos, ac fe synnwyd addysgwyr o'i glywed, addysgwyr megis y Dr Philip Dixon o'r Gymdeithas Athrawon a Darlithwyr, a soniodd am roi terfyn ar gyfleoedd i bawb, capio lleoedd i fyfyrwyr a chapio uchelgais. A allwch esbonio heddiw, Brif Weinidog, beth yn union yw ystyr y datganiadau hynny yn y Papur Gwyn oni fyddant maes o law'n gosod rhwystrau yn ffordd myfyrwyr sy'n hanu o Gymru sy'n ceisio'u haddysgu eu hunain ym mhrifysgolion Cymru?

The First Minister: I welcome the leader of the opposition’s comment about the ring binders. It makes a change from ring fencing, which is what he normally talks about. I would be more than happy to pass the binder on to him if ever he gets enough votes to justify it.

Y Prif Weinidog: Rwyf yn croesawu sylw arweinydd yr wrthblaid am y 'ring binders’. O leiaf nid yw'n sôn am 'ring fencing’, sef yr hyn y bydd yn sôn amdano fel rheol. Byddwn yn fwy na bodlon trosglwyddo'r ffolder iddo os caiff ddigon o bleidleisiau rywbryd i gyfiawnhau hynny.

He asks a question about education. The reality of the situation is that we look to provide as many places as possible for students in Wales rather than leave it to the free market to determine who goes to university. We know that the reality in England is that you go to university not necessarily because of your qualifications, but because of the size of your wallet, and that is not a situation that we would ever support in Wales.

Mae'n holi am addysg. Realiti'r sefyllfa yw ein bod yn ceisio darparu cynifer o leoedd â phosibl i fyfyrwyr yng Nghymru yn hytrach na gadael pethau i'r farchnad rydd benderfynu pwy a gaiff fynd i'r brifysgol. Gwyddom mai'r realiti yn Lloegr yw eich bod yn mynd i'r brifysgol, nid o reidrwydd oherwydd eich cymwysterau, ond oherwydd maint eich waled, ac nid yw honno'n sefyllfa y byddem byth yn ei chefnogi yng Nghymru.

Andrew R.T. Davies: Again, First Minister, there was no answer to the specific question I put to you. Actually, I would not spend £72 on a binder when you can buy red binders like the one that you have for 30p in Tesco. I think that most people would find that a better spend.

Andrew R.T. Davies: Unwaith eto, Brif Weinidog, ni chefais ateb i'r cwestiwn penodol a ofynnais ichi. A dweud y gwir, ni fyddwn yn gwario £72 ar ffolder, a rhai coch fel yr un sydd gennych ar gael am 30c yn Tesco. Credaf y byddai'r rhain fwyaf o bobl yn meddwl bod hynny'n well ffordd o wario'ch arian.

On the specifics of the question I asked, I would be most grateful for clarity, because you have put in a White Paper specific obstacles that could be brought forward if Welsh universities allow too many Welsh students to go to them. Can you confirm that the offering that your Government has in place today for higher education will be the same offering made available to Welsh-domiciled students in 2016 and that sanctions will not be placed on Welsh universities in relation to entry by Welsh students?

O ran manylion y cwestiwn a ofynnais, byddwn yn ddiolchgar iawn am eglurdeb, oherwydd rydych wedi cynnwys mewn Papur Gwyn rwystrau penodol y gellid eu cyflwyno petai prifysgolion Cymru yn caniatáu i ormod o fyfyrwyr fynd iddynt. A allwch gadarnhau mai'r un cynnig a fydd ar gael i fyfyrwyr sy'n hanu o Gymru yn 2016 ag sydd ar gael ar gyfer addysg uwch heddiw ac na fydd sancsiynau'n cael eu gosod ar brifysgolion Cymru yng nghyswllt derbyn myfyrwyr o Gymru?

The First Minister: This policy has been our policy for two years, so it is nothing new. Inevitably, it will be the case that there is a limit to what can be financed, as is true of all parts of Government. What we do not do is prevent people from going to university through charging enormous fees. What worries me about this is that, at a time when we are talking about education, skills, health, jobs, the economy, the eurozone and making sure that people feel that they have a bright future, the best that the leader of the opposition can do is talk about stationery. That is the limit of his ambition for Wales. We want to make sure that people have the education they deserve and education that they are able to access. We want them to have that education without it being based on the charging of excessive fees, as is the case in England.

Y Prif Weinidog: Dyma'r polisi sydd wedi bod gennym ers dwy flynedd, felly nid yw'n ddim byd newydd. Mae'n anochel y bydd terfyn ar yr hyn y gellir ei ariannu, fel sy'n wir am bob rhan o'r Llywodraeth. Yr hyn nad ydym yn ei wneud yw atal pobl rhag mynd i'r brifysgol drwy godi ffioedd enfawr arnynt. Yr hyn sy'n fy mhoeni i am hyn, a ninnau'n sôn am addysg, sgiliau, iechyd, swyddi, yr economi, yr ewrobarth a sicrhau bod pobl yn teimlo bod ganddynt ddyfodol llewyrchus, yw mai'r cyfan y gall arweinydd yr wrthblaid ei wneud yw sôn am nwyddau swyddfa. Dyna hyd a lled ei uchelgais i Gymru. Rydym am sicrhau bod pobl yn cael yr addysg y maent yn ei haeddu a'r addysg y gallant fanteisio arni. Rydym am iddynt gael yr addysg honno heb iddi gael ei seilio ar godi ffioedd gormodol, sef yr hyn sy'n digwydd yn Lloegr.

The Leader of Plaid Cymru (Leanne Wood): First Minister, you will remember, as do the people of Wales, the commitment that you gave during the 2011 election campaign not to take services away from local hospitals. How do you square that statement with the announcement made by Abertawe Bro Morgannwg University Local Health Board last Friday afternoon that it intends to cut services provided at Neath Port Talbot Hospital? First Minister, is this not a betrayal of all those people who believed your previous commitment, and can you please tell us where your next betrayal is likely to be?

Arweinydd Plaid Cymru (Leanne Wood): Brif Weinidog, mi gofiwch, fel y bydd pobl Cymru'n cofio, yr ymrwymiad a roesoch yn ystod ymgyrch etholiad 2011 i beidio â thynnu gwasanaethau oddi wrth ysbytai lleol. Sut rydych chi'n cysoni'r datganiad hwnnw â'r cyhoeddiad gan Fwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg brynhawn Gwener diwethaf ei fod yn bwriadu torri'r gwasanaethau a ddarperir yn Ysbyty Castell-nedd Port Talbot? Brif Weinidog, onid ydych yn bradychu'r holl bobl hynny a gredodd eich ymrwymiad blaenorol, ac a allwch ddweud wrthym, os gwelwch yn dda, ymhle yr ydych yn debygol o'u bradychu nesaf?

The First Minister: The leader of Plaid Cymru fails to recognise the facts, because it is the doctors themselves who have asked for the service to be developed this way. It is nothing to do with politics and nothing to do with money. The Wales Deanery has decided that CT2 doctors should no longer be at Neath Port Talbot Hospital, and we know that there is a crisis in attracting accident and emergency personnel across Britain. Unless she proposes that we run an unsafe service in Neath Port Talbot, I would love to know what suggestions she has as to what she would do differently.

Y Prif Weinidog: Nid yw arweinydd Plaid Cymru'n yn cydnabod y ffeithiau, oherwydd y meddygon eu hunain sydd wedi gofyn am ddatblygu'r gwasanaeth fel hyn. Nid oes a wnelo o gwbl â gwleidyddiaeth ac nid oes a wnelo o gwbl ag arian. Mae Deoniaeth Cymru wedi penderfynu na ddylai meddygon CT2 fod yn Ysbyty Castell-nedd Port Talbot rhagor, a gwyddom fod argyfwng o ran denu gweithwyr i adrannau damweiniau ac achosion brys ledled Prydain. Onid yw'n cynnig y dylem gynnal gwasanaeth anniogel yng Nghastell-nedd Port Talbot, byddwn wrth fy modd yn cael gwybod pa awgrymiadau sydd ganddi ynglŷn â'r hyn y byddai'n ei wneud yn wahanol.

Leanne Wood: First Minister, concerns have been raised that resources are being withdrawn from hospitals, which, essentially, is downgrading by stealth, and that some services are already in decline as reconfiguration plans are in the process of being decided. I ask you, First Minister, to provide the people of Wales with a new promise: will you provide a cast-iron guarantee this time that services and resources are not being moved from some of our district general hospitals right now?

Leanne Wood: Brif Weinidog, mae rhai'n poeni bod adnoddau'n cael eu tynnu oddi ar ysbytai, mai israddio drwy'r drws cefn yw hyn yn ei hanfod a bod rhai gwasanaethau eisoes yn edwino tra bo cynlluniau ad-drefnu ar y gweill. Gofynnaf ichi, Brif Weinidog, roi addewid newydd i bobl Cymru: a wnewch roi gwarant ddiwyro y tro hwn nad yw gwasanaethau ac adnoddau'n wrthi'n cael eu symud o rai o'n hysbytai cyffredinol dosbarth y funud hon?

The First Minister: The issue in Neath Port Talbot is nothing to do with money, and she should know that; it is to do with doctor recruitment and the fact that there are not enough doctors to run the service as it is now, based on the decision of the Wales Deanery and the consultants themselves. If the consultants are saying that the service has to change and would be unsafe should it stay as it is, I am not sure what her point is. We know full well that this is nothing to do with resource but more to do with the fact that it has been difficult to attract A&E consultants and those just below consultant level not just to Neath Port Talbot, but hospitals across Britain.

Y Prif Weinidog: Nid oes a wnelo'r broblem yng Nghastell-nedd Port Talbot ag arian o gwbl, a dylai wybod hynny; mae a wnelo â recriwtio meddygon a'r ffaith nad oes digon o feddygon i gynnal y gwasanaeth fel y mae ar hyn o bryd, a hynny ar sail penderfyniad Deoniaeth Cymru a'r ymgynghorwyr eu hunain. Os yw'r ymgynghorwyr yn dweud ei bod yn rhaid i'r gwasanaeth newid ac na fyddai'n ddiogel ei gadw fel y mae, nid wyf yn siŵr beth yw ei phwynt. Gwyddom yn iawn nad oes a wnelo hyn ag adnoddau o gwbl ond yn hytrach â'r ffaith iddi fod yn anodd denu ymgynghorwyr damweiniau ac achosion brys a'r rheini sydd fymryn o dan lefel ymgynghorwyr, nid dim ond i Gastell-nedd Port Talbot, ond i ysbytai ledled Prydain.

Leanne Wood: First Minister, it is members of your own party who have raised these concerns. It was Peter Hain who used the word 'betrayal’, and the accusation that services are being removed by stealth was made by the Assembly Member for Llanelli, who is sitting right behind you. I failed to hear a commitment or a cast-iron promise from you. It was a simple question, but, if you cannot answer that one, how about telling us whether you would be willing to endorse decisions to take core services out of district general hospitals in the future? People want to know, First Minister, whether you misled the public with your commitment in 2011, because they want to know whether they can believe a single word you say in future.

Leanne Wood: Brif Weinidog, aelodau eich plaid chi'ch hun sydd wedi codi'r pryderon hyn. Peter Hain a ddefnyddiodd y gair 'brad', a'r Aelod Cynulliad dros Lanelli sy'n eistedd yn union y tu ôl i chi a wnaeth y cyhuddiad bod gwasanaethau'n cael eu torri drwy'r drws cefn. Ni chlywais ymrwymiad nac addewid diwyro gennych. Roedd yn gwestiwn syml, ond, oni allwch ateb hwnnw, beth am ddweud wrthym a fyddech yn barod i gadarnhau penderfyniadau i symud gwasanaethau craidd o'r ysbytai cyffredinol dosbarth yn y dyfodol? Mae pobl am gael gwybod, Brif Weinidog, a wnaethoch gamarwain y cyhoedd gyda'ch ymrwymiad yn 2011, oherwydd maent am gael gwybod a allant goelio'r un gair a ddywedwch yn y dyfodol.

The First Minister: I do not want to hold the leader of Plaid Cymru to her party’s manifesto, because it was content free, so I suppose it would be quite difficult to do that. The reality is this: do you run a service that is safe or unsafe? I can give her a cast-iron guarantee: I will not support running a service that is unsafe.

Y Prif Weinidog: Nid wyf am ddal arweinydd Plaid Cymru at faniffesto ei phlaid hi, oherwydd nid oedd dim cynnwys ynddo, ac felly mae'n debyg y byddai'n eithaf anodd imi wneud hynny. Y gwir yw hyn, a ydych am gynnal gwasanaeth sy'n ddiogel ynteu wasanaeth sy'n anniogel? Gallaf roi gwarant dirwyo iddi: ni wnaf gefnogi cynnal gwasanaeth nad yw'n ddiogel.

1.45 p.m.

I do not know what her party thinks of that, but I will not support running a service that is unsafe. The changes that are proposed in Neath Port Talbot are being proposed by the consultants themselves, as a result of changes by the Welsh Deanery. It has nothing to do with any political decision and nothing to do with money. The money is there to pay for the staff who would be required in the unit. We have looked to address this by making sure that we have a recruitment campaign, and that is ongoing. I went to an event last week in order to make sure that the message continues to get out there that Wales is a good place in which to work. However, unlike her, I will not give my blessing to running a service that is not safe for the people of Wales.

Ni wn beth yw barn ei phlaid am hynny, ond ni wnaf fi gefnogi cynnal gwasanaeth nad yw'n ddiogel. Mae'r newidiadau sy'n cael eu cynnig yng Nghastell-nedd Port Talbot yn cael eu cynnig gan yr ymgynghorwyr eu hunain, yn sgîl newidiadau gan Ddeoniaeth Cymru. Nid oes a wnelo ddim ag unrhyw benderfyniad gwleidyddol na dim ag arian. Mae'r arian yno i dalu am y staff y byddai gofyn eu cael yn yr uned. Rydym wedi ceisio mynd i'r afael â hyn drwy sicrhau bod gennym ymgyrch recriwtio ac mae honno'n mynd rhagddi. Euthum i ddigwyddiad yr wythnos diwethaf i sicrhau bod y neges yn dal i gyrraedd pobl bod Cymru yn lle da i weithio. Serch hynny, yn wahanol iddi hi, ni roddaf sêl fy mendith ar gynnal gwasanaeth nad yw'n ddiogel i bobl Cymru.

The Leader of the Welsh Liberal Democrats (Kirsty Williams): What target has the Government set for the number of GP practices that are open beyond the core hours of 8 a.m. to 6.30 p.m. on weekdays?

Arweinydd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru (Kirsty Williams): Pa darged y mae'r Llywodraeth wedi'i osod ar gyfer nifer y meddygfeydd teulu sydd ar agor y tu hwnt i oriau craidd 8 a.m. tan 6.30 p.m. yn ystod diwrnodau'r wythnos?

The First Minister: As the leader of the Welsh Liberal Democrats knows, good progress is being made to improve the hours of access that are available for the public, and she will know that our manifesto commitment is to ensure opening in the evenings and at weekends by the end of this term of Government.

Y Prif Weinidog: Fel y gŵyr arweinydd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru, rydym yn gwneud cynnydd da tuag at wella'r oriau agor sydd ar gael i'r cyhoedd, a gŵyr mai ein hymrwymiad yn ein maniffesto yw sicrhau bod meddygfeydd ar agor gyda'r nos ac ar y penwythnos erbyn diwedd y tymor Llywodraethu hwn.

Kirsty Williams: First Minister, you may not know this, but your Minister for health has not set any targets for the number of GP surgeries that will be open. How much extra funding will be made available to enable doctors to deliver your election manifesto undertaking to extend GP opening hours?

Kirsty Williams: Brif Weinidog, efallai na wyddoch hyn, ond nid yw eich Gweinidog iechyd wedi gosod dim targedau ar gyfer nifer y meddygfeydd teulu a fydd ar agor. Faint o arian ychwanegol a fydd ar gael i alluogi meddygon i wireddu eich addewid ym maniffesto'r etholiad i ymestyn oriau agor meddygon teulu?

The First Minister: We are not asking doctors to extend their hours. We are asking doctors to change the hours that they work. It is already being done in some surgeries in Wales. If they can do it, with the appropriate level of support, it can be done across Wales. That is something that GPs, as people who serve their communities, would, I am sure, support.

Y Prif Weinidog: Nid ydym yn gofyn i feddygon ymestyn eu horiau. Rydym yn gofyn i feddygon newid eu horiau gweithio. Mae hyn yn cael ei wneud eisoes mewn rhai meddygfeydd yng Nghymru. Os gallant hwy wneud hynny, gyda'r gefnogaeth briodol, mae'n bosibl ei wneud ledled Cymru. Mae hynny'n rhywbeth y byddai meddygon teulu, a hwythau'n bobl sy'n gwasanaethu eu cymunedau, yn sicr yn ei gefnogi.

Kirsty Williams: That is not strictly true. Your Minister is asking GPs to open up beyond their core hours. One year ago, you said that this Government would all be about delivery. This commitment was one of your headline pledges in the election. You have not set any target to deliver it. You have ruled out any extra money to deliver it, and you have ruled out changing GP contracts to deliver it. The truth is revealed in Cabinet minutes—you intend to 'reprioritise and realign budgets’. So, First Minister, what services will you cut in order to deliver this election promise?

Kirsty Williams: Nid yw hynny'n gwbl wir. Mae eich Gweinidog yn gofyn i feddygon teulu agor eu meddygfeydd y tu hwnt i'w horiau craidd. Flwyddyn yn ôl, dywedasoch mai cyflawni fyddai hanfod y Llywodraeth hon. Yr ymrwymiad hwn oedd un o'ch prif addewidion yn yr etholiad. Nid ydych wedi gosod dim targedau i'w gyflawni. Rydych wedi dweud na fydd dim arian ychwanegol ar gael i'w gyflawni ac rydych wedi dweud na chaiff contractau meddygon teulu eu newid i'w gyflawni. Datgelir y gwirionedd yng nghofnodion y Cabinet—eich bwriad yw 'ailflaenoriaethu ac ad-drefnu cyllidebau'. Felly, Brif Weinidog, pa wasanaethau y byddwch yn eu torri er mwyn cyflawni'r addewid hwn a wnaethoch adeg yr etholiad?

The First Minister: As we have said, it is a priority for us, and more and more surgeries are opening beyond their core hours. I am surprised that the leader of the Welsh Liberal Democrats did not make reference to the survey that her party is alleged to have carried out of GPs. Apparently, her party has released the survey early while it is still ongoing, and says that 20% of GPs have responded. I challenge her to release the results of that survey, which her party has failed to do so far. I wonder whether the same principle can be applied to elections. Shall we have election results declared after two ballot boxes have been opened, or shall we wait for all the results? We know that a survey was carried out last year, we know that GPs are professionals who are dedicated to their communities, and we know that GPs want to extend their hours in order to make sure that they are accessible to the public. They can do that by changing the hours that they work, not necessarily by working more hours.

Y Prif Weinidog: Fel yr ydym wedi dweud, mae'n flaenoriaeth inni, ac mae mwy a mwy o feddygfeydd yn agor y tu hwnt i'w horiau craidd. Rwyf yn synnu na wnaeth arweinydd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru gyfeirio at yr arolwg y mae ei phlaid yn honni iddi ei chynnal ymhlith meddygon teulu. I bob golwg, mae ei phlaid wedi rhyddhau'r arolwg yn gynnar, er ei fod yn dal ar y gweill, ac mae'n dweud bod 20 y cant o feddygon teulu wedi ymateb. Rwyf yn ei herio i ryddhau canlyniadau'r arolwg hwnnw, gan nad yw ei phlaid wedi gwneud hynny cyn belled. Tybed a ellid rhoi'r un egwyddor ar waith mewn etholiadau. Beth am gyhoeddi canlyniadau etholiad ar ôl agor dau flwch pleidleisio, ynteu a ddylem aros nes bod y canlyniadau i gyd gennym? Gwyddom fod arolwg wedi'i gynnal y llynedd, gwyddom mai gweithwyr proffesiynol yw meddygon teulu sy'n ymroddedig i'w cymunedau, a gwyddom fod meddygon teulu am estyn eu horiau er mwyn sicrhau eu bod yn hwylus i'r cyhoedd. Gallant wneud hynny drwy newid eu horiau gweithio, nid o reidrwydd drwy weithio rhagor o oriau.

Kirsty Williams: You are not required to answer questions on—

Kirsty Williams: Nid oes gofyn ichi ateb cwestiynau am—

The Presiding Officer: Order. Your microphone is off. There is not any comeback on that third question. Question 3, OAQ(4)0612(FM), is withdrawn.

Y Llywydd: Trefn. Mae'ch meicroffôn wedi'i ddiffodd. Ni cheir dod yn ôl ar y trydydd cwestiwn hwnnw. Tynnir Cwestiwn 3, OAQ(4)0612(FM), yn ôl.

Lles Plant

The Wellbeing of Children

4. Lindsay Whittle: A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am ei flaenoriaethau ar gyfer lles plant. OAQ(4)0603(FM)

4. Lindsay Whittle: Will the First Minister make a statement on his priorities for the wellbeing of children. OAQ(4)0603(FM)

The First Minister: Yes. Our programme for government clearly sets out our aims for children and young people. We have no greater priority as a Government than ensuring that children are given the best start in life and are supported to thrive and reach their potential.

Y Prif Weinidog: Gwnaf. Mae ein rhaglen lywodraethu'n rhestru'n glir ein nodau ar gyfer plant a phobl ifanc. Nid oes gennym ni'r Llywodraeth yr un flaenoriaeth sy'n bwysicach na sicrhau bod plant yn cael y dechrau gorau mewn bywyd a'u bod yn cael cymorth i ffynnu a chyrraedd eu potensial.

Lindsay Whittle: I am sure that there is no-one who will argue with that, First Minister. Thank you for that reply. It does allow me to return to an issue that I feel strongly about, which is the increasing problem of childhood obesity. When I raised this issue with you previously, and suggested action against parents who wilfully or otherwise allow their children to become grossly overweight, you said—and quite rightly, in my view—that you did not want to criminalise parents. Neither do I. I have no intention of criminalising parents. My question is this, however: given the appalling statistic that Wales is the fourth worst nation in the world for childhood obesity, is it not now time for this Government to initiate discussions with health and social care agencies about the feasibility of empowering health and social care workers to warn certain parents that, if they do not take responsibility for their children’s increasing weight problems, they run the risk of their children being taken into care? This has already happened in Scotland. Children in Wales are the future of Wales, and we need to ensure that their future is not damaged by bad parenting.

Lindsay Whittle: Rwyf yn siŵr na fyddai neb yn dadlau â hynny, Brif Weinidog. Diolch ichi am yr ateb hwnnw. Mae'n rhoi cyfle imi ddychwelyd at bwnc yr wyf yn teimlo'n gryf yn ei gylch, sef problem gynyddol gordewdra mewn plentyndod. Pan godais y mater hwn gyda chi o'r blaen, gan awgrymu cymryd camau yn erbyn rhieni sy'n caniatáu'n fwriadol, neu fel arall, i'w plant fynd ymhell dros eu pwysau, dywedasoch—ac roeddech yn llygad eich lle, yn fy marn i—nad oeddech am i rieni gael eu hystyried yn droseddwyr. Nid wyf finnau am weld hynny ychwaith. Nid troseddoli rhieni yw fy mwriad o gwbl. Fy nghwestiwn yw hyn, serch hynny: a chofio'r ystadegyn erchyll mai Cymru yw'r bedwaredd wlad waethaf yn y byd o ran gordewdra mewn plentyndod, onid yw'n bryd yn awr i'r Llywodraeth hon ddechrau trafod gydag asiantaethau iechyd a gofal cymdeithasol ddichonoldeb grymuso gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol i rybuddio rhieni penodol, oni fyddant yn ysgwyddo'r cyfrifoldeb dros broblemau pwysau cynyddol eu plant, bod perygl i'w plant gael eu cymryd i ofal? Mae hyn wedi digwydd eisoes yn yr Alban. Plant yng Nghymru yw dyfodol Cymru, ac mae angen inni sicrhau nad yw rhianta gwael yn niweidio'u dyfodol.

The First Minister: I would be reluctant to go down that line, I have to say, as that is a draconian way of dealing with the problem. The question is fairly asked, however, or what is being done by Government? I can say to the Member that over 99% of schools are involved in the Welsh network of healthy school schemes and over 200 pre-school settings are working with the healthy pre-school scheme. We know that a well-balanced diet is essential for children and young people if they are to develop and grow into healthy adults. 'Appetite for Life’ sets out our priorities, which include improving nutritional standards in schools, continuing the primary school free breakfast initiative and, of course, the school milk scheme.

Y Prif Weinidog: Byddwn yn gyndyn o ddilyn y trywydd hwnnw, rhaid imi ddweud, oherwydd bod honno’n ffordd eithafol o ymdrin â’r broblem. Serch hynny, mae’r cwestiwn ynglŷn â beth mae’r Llywodraeth yn ei wneud yn un teg. Gallaf ddweud wrth yr Aelod fod dros 99 y cant o ysgolion yn rhan o’r rhwydwaith cynlluniau ysgolion iach yng Nghymru a bod dros 200 o leoliadau cyn-ysgol yn gweithio gyda’r cynllun cyn-ysgol iach. Gwyddom fod deiet cytbwys yn hanfodol i blant a phobl ifanc er mwyn iddynt ddatblygu a thyfu’n oedolion iach. Yn 'Blas am Oes’, rhestrir ein blaenoriaethau, sy’n cynnwys gwella safonau maeth mewn ysgolion, parhau â’r cynllun brecwast am ddim mewn ysgolion cynradd, ac, wrth gwrs, y cynllun llaeth mewn ysgolion.

Rebecca Evans: First Minister, the Royal Society for the Protection of Birds recently published 'Every Child Outdoor Wales’, a report highlighting the benefits of outdoor activity and play for children and young people. Will the Welsh Government commit to developing further opportunities for outdoor learning and education, post foundation phase?

Rebecca Evans: Brif Weinidog, cyhoeddodd y Gymdeithas Frenhinol er Gwarchod Adar yn ddiweddar 'Every Child Outdoor Wales', adroddiad sy’n tynnu sylw at fanteision gweithgarwch a chwarae yn yr awyr agored i blant a phobl ifanc. A wnaiff Llywodraeth Cymru ymrwymo i ddatblygu rhagor o gyfleoedd ar gyfer dysgu ac addysg yn yr awyr agored, ar ôl y cyfnod sylfaen?

The First Minister: Yes. We are supporting schools to improve standards in the provision of physical education and school sports. We are also working to improve opportunities for children to play and engage in physical activities by bringing forward legislation that will support play provision. We are also working with a range of groups such as Sport Wales and Play Wales to complement the work that we do with local authorities.

Y Prif Weinidog: Gwnaf. Rydym yn cynorthwyo ysgolion i wella safonau wrth ddarparu addysg gorfforol a chwaraeon yn yr ysgol. Rydym hefyd yn gweithio i wella cyfleoedd i blant chwarae a chymryd rhan mewn gweithgareddau corfforol drwy gyflwyno deddfwriaeth a fydd yn cefnogi'r ddarpariaeth chwarae. Rydym hefyd yn gweithio gydag ystod o grwpiau megis Chwaraeon Cymru a Chwarae Cymru i ategu’r gwaith y byddwn yn ei wneud gydag awdurdodau lleol.

William Graham: First Minister, you will know that the 2011 children and young people’s wellbeing monitor for Wales included a very worrying report that, over the past decade, the number of looked-after children in local authority care increased by nearly 50%. I am aware that your Ministers have been concerned by this issue, but would you consider publishing timescales in order to define progress?

William Graham: Brif Weinidog, gwyddoch fod monitor lles plant a phobl ifanc yng Nghymru yn 2011 yn cynnwys adroddiad sy’n destun pryder mawr, sef bod nifer y plant sy’n derbyn gofal gan awdurdodau lleol wedi cynyddu bron 50 y cant yn y degawd diwethaf. Gwn fod hyn wedi bod yn destun pryder i'ch Gweinidogion, ond a fyddech yn ystyried cyhoeddi amserlenni i ddiffinio'r cynnydd?

The First Minister: As the Member will know, the programme for government takes very seriously the welfare of children. One area that we are looking at is whether to establish a looked-after children’s service in order to ensure that looked-after children get the best possible outcome in life.

Y Prif Weinidog: Fel y gŵyr yr Aelod, mae lles plant yn rhywbeth y rhoddir sylw difrifol iddo yn ein rhaglen lywodraethu. Un maes yr ydym yn edrych arno yw a ddylid sefydlu gwasanaeth plant sy’n derbyn gofal er mwyn sicrhau bod y plant hynny'n sicrhau’r canlyniadau gorau posibl mewn bywyd.

Joyce Watson: First Minister, I want to know whether you share my real concerns over recent comments made by Pembrokeshire County Council’s outgoing director of social services, Jon Skone. He gave evidence at a council scrutiny meeting last week, saying that council resources are being 'sapped’ by the ongoing review of child safety procedures and warning that current cases might be missed as a result. Do you agree that his comments are unacceptable, at a time when Pembrokeshire council needs to accept responsibility for its failings and get on with the job of improving things?

Joyce Watson: Brif Weinidog, rwyf am wybod a ydych chi fel minnau'n poeni o ddifrif am y sylwadau diweddar gan y cyfarwyddwr gwasanaethau cymdeithasol sy’n ymadael â’i swydd yng Nghyngor Sir Penfro, Jon Skone. Rhoddodd dystiolaeth mewn cyfarfod craffu yn y cyngor yr wythnos diwethaf, gan ddweud bod adnoddau’r cyngor yn cael eu 'sugno’ gan yr adolygiad sydd ar y gweill ar weithdrefnau diogelwch plant a rhybuddio y gallai hyn olygu nad yw achosion cyfredol yn cael sylw. A ydych yn cytuno bod ei sylwadau’n annerbyniol, ar adeg pan fo angen i Gyngor Sir Penfro dderbyn y cyfrifoldeb am ei fethiannau a bwrw ymlaen â'r gwaith i wella pethau?

The First Minister: On the basis of what the Member has said, it seems that a very serious issue is not being taken as seriously as it should be. We know that there are great difficulties in Pembrokeshire, and the council needs to take very seriously its responsibilities following the revelations that have been made.

Y Prif Weinidog: Ar sail yr hyn y mae’r Aelod wedi’i ddweud, mae’n ymddangos nad oes sylw digon difrifol yn cael ei roi i fater difrifol iawn. Gwyddom fod anawsterau mawr yn Sir Benfro, ac mae angen i’r cyngor ysgwyddo’i gyfrifoldebau o ddifrif ar ôl yr hyn sydd wedi’i ddatgelu.

Cefnogi Gofalwyr

Supporting Carers

5. Mohammad Asghar: Beth y mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i gefnogi gofalwyr yng Nghymru. OAQ(4)0605(FM)

5. Mohammad Asghar: What is the Welsh Government doing to support carers in Wales. OAQ(4)0605(FM)

The First Minister: Our programme for government commits us to refresh the carers strategy by April 2013. The social services (Wales) Bill recognises the vital role of carers, and includes proposals to make sure that carers have access to the support that they require and are a part of the decisions about those for whom they care.

Y Prif Weinidog: Mae ein rhaglen lywodraethu’n ein hymrwymo i adnewyddu’r strategaeth gofalwyr erbyn mis Ebrill 2013. Mae Bil gwasanaethau cymdeithasol (Cymru) yn cydnabod rôl hollbwysig gofalwyr, ac yn cynnwys cynigion i sicrhau bod gofalwyr yn gallu cael gafael ar y cymorth y mae gofyn iddynt ei gael ac yn rhan o’r penderfyniadau ynglŷn â’r sawl y maent yn gofalu amdanynt.

Mohammad Asghar: Thank you for the reply, First Minister. Many young carers find caring very stressful and undertake responsibilities normally associated with adulthood. Many find it difficult to maintain their own studies and fulfil their caring responsibilities, which can result in social exclusion. It is vital, therefore, that respite activities be provided to give young carers a break from their caring role and a chance to meet other young carers and make new friends. What is the Welsh Government doing to support respite activities for young carers?

Mohammed Asghar: Diolch ichi am yr ateb, Brif Weinidog. Bydd llawer o ofalwyr ifanc yn gweld gofalu’n straen mawr ac yn cyflawni cyfrifoldebau a gysylltir fel rheol â bod yn oedolyn. Bydd llawer yn ei chael hi’n anodd dal ati gyda’u hastudiaethau hwy eu hunain a chyflawni eu cyfrifoldebau gofalu. Gall hyn arwain at eithrio cymdeithasol. Mae’n hanfodol, felly, bod gweithgareddau seibiant yn cael eu darparu er mwyn rhoi hoe i ofalwyr ifanc rhag eu rôl gofalu a bod cyfle iddynt gyfarfod â gofalwyr eraill a gwneud ffrindiau newydd. Beth mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i gefnogi gweithgareddau seibiant i ofalwyr ifanc?

The First Minister: We have allocated £5.8 million to support the implementation of the Carers Strategies (Wales) Measure 2010, which includes £430,000 to support a dedicated young carers element.

Y Prif Weinidog: Rydym wedi neilltuo £5.8 miliwn i gefnogi rhoi Mesur Strategaethau ar gyfer Gofalwyr (Cymru) 2010 ar waith, sy’n cynnwys £430,000 i gefnogi elfen benodol ar gyfer gofalwyr ifanc.

Jocelyn Davies: On the issue of respite, First Minister, some carers face very significant charges. Will you agree to look at the charging regime for respite care, to ensure that it is affordable as well as available?

Jocelyn Davies: O ran gofal seibiant, Brif Weinidog, bydd rhai gofalwyr yn wynebu costau sylweddol iawn. A wnewch gytuno i edrych ar y trefniadau codi tâl am ofal seibiant, er mwyn sicrhau ei fod yn fforddiadwy yn ogystal â’i fod ar gael?

The First Minister: These issues are continuously looked at by the Deputy Minister for Children and Social Services. Clearly, where there is a need to clarify guidance, that clarification will be examined.

Y Prif Weinidog: Bydd y Dirprwy Weinidog Plant a Gwasanaethau Cymdeithasol yn ystyried y materion hyn yn barhaus. Mae’n amlwg, lle bydd angen egluro’r canllawiau, yr edrychir ar yr eglurhad hwnnw.

Aled Roberts: Brif Weinidog, yn hytrach na chyflwyno manylion am y gefnogaeth sydd ar gael i ofalwyr ifanc yn y Mesur, gwnaethpwyd hynny yn y rheoliadau sydd wedi’u cyhoeddi ers mis Mawrth. A allwch chi ddweud yn union pa fath o gamau sydd wedi’u cymryd ers hynny i ddod â mesurau gerbron er mwyn adnabod gofalwyr ifanc? Mae peth dryswch o ran faint o ofalwyr ifanc sydd. Pa gefnogaeth yn union fydd ar gael iddynt yn y dyfodol?

Aled Roberts: First Minister, rather than provide details about the support available to young carers in the Measure, that was done in the regulations that have been published since March. Can you tell us exactly what kind of steps have been taken since then to bring forward measures to identify young carers? There is some confusion over how many young carers there are out there. What specific support will be available to them in future?

Y Prif Weinidog: Mae grŵp yn edrych ar hyn o bryd ar sut y gellid cyfeirio’r bobl sydd ei eisiau at ofal seibiant. Bydd hwnnw’n digwydd fel rhan o’r gwaith o adnewyddu’r strategaeth gofalwyr.

The First Minister: A group is considering at the moment how those people who want respite care can be signposted to it. That will happen as part of the refresh of the carers strategy.

Unilever

Unilever

6. Antoinette Sandbach: A wnaiff y Prif Weinidog roi’r wybodaeth ddiweddaraf am ei drafodaethau gydag Unilever ynghylch dyfodol y swyddi ym Mharc Dewi Sant yn Ewlo. OAQ(4)0607(FM)

6. Antoinette Sandbach: Will the First Minister provide an update on his discussions with Unilever concerning the future of jobs at St David’s Park in Ewloe. OAQ(4)0607(FM)

The First Minister: The proposals for Unilever’s sites in Wales are very disappointing. We are continuing our discussions with Unilever and are working with the company to obtain the best outcome for those workers who may be affected.

Y Prif Weinidog: Mae’r cynlluniau ar gyfer safleoedd Unilever yng Nghymru yn siomedig iawn. Rydym yn parhau â’n trafodaethau ag Unilever ac yn gweithio gyda’r cwmni i sicrhau’r canlyniad gorau i’r gweithwyr hynny y gall hyn effeithio arnynt.

Antoinette Sandbach: Thank you for your reply, First Minister. The potential loss of over 100 direct jobs, and possibly hundreds more in the local supply chain, would have a devastating impact on the economy of north-east Wales. I will be making this point when I meet senior managers at Unilever later this month. Can you confirm details of what support your Government will be extending to Unilever? What steps will you take to ensure that, in the event of closure, the maximum number of local workers will be offered the option of relocating to the Wirral, and that local contractors and suppliers—so, in other words, third-party contractors and suppliers—will be given the opportunity to maintain their existing contracts?

Antoinette Sandbach: Diolch ichi am eich ateb, Brif Weinidog. Byddai’r colli dros 100 o swyddi uniongyrchol, a channoedd mwy eto efallai yn y gadwyn gyflenwi leol, yn cael effaith ddinistriol ar economi gogledd-ddwyrain Cymru. Byddaf yn gwneud y pwynt hwn pan fyddaf yn cyfarfod ag uwch reolwyr Unilever yn ddiweddarach y mis hwn. A allwch gadarnhau manylion y cymorth y bydd eich Llywodraeth yn ei gynnig i Unilever? Pam gamau y byddwch yn eu cymryd i sicrhau, os digwydd iddo gau, y caiff cynifer â phosibl o’r gweithwyr lleol gynnig dewis symud i Gilgwri, ac y rhoddir y cyfle i gontractwyr a chyflenwyr lleol—felly, mewn geiriau eraill, contractwyr a chyflenwyr trydydd parti—gynnal eu contractau presennol?

The First Minister: The Minister for Business, Enterprise, Technology and Science has met representatives of Unilever and she will be meeting them again before the end of the review period. One of the issues that will be dealt with at that point will be ensuring the best treatment for those workers who will be affected.

Y Prif Weinidog: Mae’r Gweinidog Busnes, Menter, Technoleg a Gwyddoniaeth wedi cyfarfod â chynrychiolwyr Unilever a bydd yn cyfarfod â hwy eto cyn diwedd y cyfnod adolygu. Un o’r materion a drafodir bryd hynny fydd sicrhau bod y gweithwyr hynny yr effeithir arnynt yn cael eu trin yn y ffordd orau bosibl.

Eluned Parrot: First Minister, the fact that some specialist jobs from Ewloe are being relocated oversees is a really major concern. I will also be meeting Unilever later this week to discuss the issue. We know that many companies have repatriated jobs from overseas, having failed to make the anticipated cost savings and also having struggled to maintain customer service standards. What actions has the Welsh Government taken to use this kind of evidence to encourage companies not to outsource Welsh jobs?

Eluned Parrot: Brif Weinidog, mae’r ffaith bod rhai swyddi arbenigol o Ewlo’n cael eu symud dramor yn destun pryder mawr. Byddaf finnau'n cyfarfod ag Unilever yn ddiweddarach yr wythnos hon i drafod y peth. Gwyddom fod llawer o gwmnïau wedi symud swyddi yn ôl yma o dramor, ar ôl iddynt fethu ag arbed y costau yr oeddent wedi'u rhagweld a hefyd ar ôl straffaglu i gynnal safonau eu gwasanaeth i gwsmeriaid. Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru wedi’u cymryd i ddefnyddio’r math hwn o dystiolaeth i annog cwmnïau i beidio â symud swyddi o Gymru dramor?

The First Minister: I think that that evidence is becoming more and more self-evident to a number of companies. We have seen examples of companies relocating to India and then back again into Wales. It is important that companies seeking to move realise—and this point has been made to many companies—that replicating the skills base that they have in Wales can be very difficult. On that basis, they should not move in the first place. However, I suspect that many companies are discovering, and have discovered, that in the past few years.

Y Prif Weinidog: Credaf fod y dystiolaeth honno'n dod yn fwyfwy amlwg i nifer o gwmnïau. Rydym wedi gweld enghreifftiau o gwmnïau’n symud i India ac wedyn yn ôl eto i Gymru. Mae’n bwysig bod cwmnïau sy’n ystyried symud yn sylwedoli—ac mae’r pwynt hwn wedi’i grybwyll wrth lawer o gwmnïau—y gall fod yn anodd iawn iddynt ail-greu'r sylfaen sgiliau sydd ganddynt yng Nghymru. Ar y sail honno, ni ddylent symud yn y lle cyntaf. Fodd bynnag, rwyf yn amau bod llawer o gwmnïau’n sylweddoli, ac wedi sylweddoli hynny yn ystod yr ychydig flynyddoedd diwethaf.

The Presiding Officer: Question 7, OAQ(4)0613(FM), is withdrawn.

Y Llywydd: Tynnir Cwestiwn 7, OAQ(4)0613(FM) yn ôl.

Diabetes

Diabetes

8. Keith Davies: Beth y mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i wella’r ddarpariaeth sydd ar gael i bobl â diabetes. OAQ(4)0611(FM)

8. Keith Davies: What is the Welsh Government doing to improve the provision available to people who have diabetes. OAQ(4)0611(FM)

Y Prif Weinidog: Mae’n rhaid i fyrddau iechyd ddarparu gwasanaethau o ansawdd uchel yn unol â’r safonau cenedlaethol i bobl sydd mewn perygl o gael clefyd y siwgr er mwyn sicrhau nad ydynt yn datblygu’n bobl sydd â chlefyd y siwgr. Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol yn datblygu cynllun cyflawni clefyd y siwgr i’r gwasanaeth iechyd.

The First Minister: Health boards are required to deliver high-quality services in line with the national standards for people who are at risk of developing diabetes in order to ensure that they do not become people who have diabetes. The Minister for Health and Social Services is developing a diabetes delivery plan for the national health service.

Keith Davies: Mae darparu pympiau inswlin i drin diabetes yn destun arfarniad technegol gan y Sefydliad Cenedlaethol dros Iechyd a Rhagoriaeth Glinigol. Golyga hyn y bydd gan wasanaeth iechyd gwladol Cymru ymrwymiad i ddarparu pympiau i bobl sydd â diabetes ac sy’n gymwys. Er hyn, mae gwahaniaeth mawr o ran darpariaeth ledled Cymru. Beth y gall Llywodraeth Cymru ei wneud i leihau’r gwahaniaeth hwn?

Keith Davies: The provision of insulin pumps for diabetes is the subject of a technology appraisal by the National Institute for Health and Clinical Excellence. This will mean that the Welsh national health service will be committed to providing pumps to people who have diabetes and who are eligible. However, there is great disparity in the provision throughout Wales. What can the Welsh Government do to reduce that?

Y Prif Weinidog: Os oes tystiolaeth o hynny, byddem yn barod i edrych arni. O ran y pympiau inswlin, er enghraifft, nid ydynt yn gweithio i bawb sydd â diabetes. Lle maent yn berthnasol i glaf a lle mae’r claf yn cyd-fynd â hynny, gallaf ddweud bod gwasanaeth iechyd Cymru yn gorfod sicrhau bod y claf hwnnw yn cael pwmp inswlin. Os oes unrhyw enghraifft lle nad yw hynny wedi digwydd, byddwn yn hapus i ystyried y dystiolaeth honno.

The First Minister: If there is any evidence of that, we would be willing to look at it. On insulin pumps, for example, they do not work for everyone who has diabetes. Where they are appropriate for a patient and where the patient consents to that, I can say that the Welsh health service is required to ensure that that patient receives an insulin pump. If there are any examples where that has not happened, I would be happy to look at that evidence.

Janet Finch-Saunders: First Minister, around 330 people with diabetes undergo a lower-limb amputation every year in Wales, of which 80% are considered to be preventable. How will you ensure that the 22% of Welsh hospitals that do not currently have podiatry services for those with diabetes are equipped with such a facility?

Janet Finch-Saunders: Brif Weinidog, bydd oddeutu 330 o bobl sydd â diabetes yn colli coes bob blwyddyn yng Nghymru ac fe gredir y gellid osgoi 80 y cant o’r rheini. Sut y gwnewch sicrhau bod y 22 y cant o ysbytai Cymru nad oes ganddynt wasanaethau podiatreg ar hyn o bryd i bobl sydd â diabetes yn cael eu harfogi â chyfleuster o’r fath?

2.00 p.m.

The First Minister: The all-Wales diabetes forum acts as our national specialist advisory group. It provides effective clinical advice and leadership across Wales to ensure that we see improvements in services and outcomes for people with diabetes. It is a matter for the group to offer advice on how services might be improved to ensure that there are better outcomes for people who have diabetes with the complications that the Member has suggested.

Y Prif Weinidog: Fforwm diabetes Cymru gyfan yw ein grwp cynghori arbenigol cenedlaethol. Mae’n cynnig cyngor ac arweiniad clinigol effeithiol ledled Cymru i sicrhau ein bod yn gweld gwasanaethau a chanlyniadau’n gwella i bobl sydd â diabetes. Mater i’r grŵp yw cynnig cyngor am sut y gellid gwella gwasanaethau i sicrhau bod canlyniadau’n well i bobl sydd â diabetes ac sy’n dioddef o’r cymhlethdodau y mae’r Aelod wedi’u crybwyll.

William Powell: First Minister, as far back as 2003, a National Institute for Health and Clinical Excellence technology appraisal covering structured education for people with type 1 diabetes made it a legal obligation for health boards to provide that education for all patients who were entitled to it to manage their condition. An exemption through to 2006 was requested by the Welsh Government, but as recently as 2010, it became evident from a freedom of information request that provision in the Hywel Dda Local Health Board area stood at zero. Why was that allowed to happen? Will the Government undertake to ensure that it does not happen in future?

William Powell: Brif Weinidog, cyn belled yn ôl ag yn 2003, mewn gwerthusiad technoleg gan y Sefydliad Cenedlaethol ar dros Iechyd a Rhagoriaeth Glinigol a oedd yn ymwneud ag addysg strwythuredig i bobl a chanddynt diabetes math 1, fe’i gwnaethpwyd yn ddyletswydd ar i fyrddau iechyd ddarparu’r addysg honno i bob claf yr oedd ganddo’r hawl iddi er mwyn rheoli eu cyflwr. Gofynnodd Llywodraeth Cymru am gael ei heithrio hyd at 2006, ond mor ddiweddar ag yn 2010, daeth yn amlwg, yn sgîl cais o dan y ddeddf rhyddid gwybodaeth, nad oedd Bwrdd Iechyd Lleol Hywel Dda wedi darparu dim o gwbl. Pam y caniatawyd i hynny ddigwydd? A wnaiff y Llywodraeth ymrwymo i sicrhau na wnaiff hynny ddigwydd yn y dyfodol?

The First Minister: We expect local health boards to provide appropriate services for diabetes. The draft national delivery plan for diabetes will be issued for consultation in the summer.

Y Prif Weinidog: Rydym yn disgwyl i fyrddau iechyd lleol ddarparu gwasanaethau priodol ar gyfer diabetes. Cyhoeddir y cynllun cyflawni cenedlaethol drafft ar gyfer diabetes ar gyfer ymgynghori yn yr haf.

Band Eang

Broadband

9. Paul Davies: A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am yr hyn y mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i wella gwasanaethau band eang yng ngorllewin Cymru. OAQ(4)0602(FM)

9. Paul Davies: Will the First Minister make a statement on what the Welsh Government is doing to improve broadband services in west Wales. OAQ(4)0602(FM)

Y Prif Weinidog: Rydym yn paratoi i ddyfarnu’r contract ar gyfer band eang y genhedlaeth nesaf, a byddwn yn rhoi’r newyddion diweddaraf cyn y toriad. Mae’r prosiect yn ceisio sicrhau bod gan eiddo ledled Cymru fynediad i fand eang cyflym erbyn 2015.

The First Minister: We are preparing to award the next generation broadband contract and will provide an update before recess. The project seeks to ensure that premises across Wales have access to high-speed broadband by 2015.

Paul Davies: Mewn etholaeth wledig fel fy etholaeth i, mae gwasanaethau band eang da yn hanfodol er mwyn i fusnesau barhau i fod yn gystadleuol. Rydych wedi dweud eich bod yn edrych ar hyn a’ch bod wedi cael yr arian oddi wrth Lywodraeth y Deyrnas Unedig rhyw flwyddyn yn ôl. A allwch chi, felly, ddweud wrthym pryd fydd y Gweinidog Busnes, Menter, Technoleg a Gwyddoniaeth yn gwneud y datganiad hwn? Mae eich Llywodraeth wedi eistedd ar y penderfyniad hwn ers blwyddyn, pan gyhoeddwyd eich bod yn cael yr arian yn y lle cyntaf.

Paul Davies: In a rural constituency such as mine, good broadband services are crucial if businesses are to remain competitive. You have said that you are looking at this issue and that you received funds from the United Kingdom Government a year or so ago. Can you therefore tell us when the Minister for Business, Enterprise, Technology and Science will make this statement? Your Government has been sitting on this decision for the twelve months that have passed since it was announced that the funding was to be provided.

Y Prif Weinidog: Nid yw hi mor rhwydd â hynny, oherwydd mae’n rhaid sicrhau bod proses yn cael ei dilyn mewn perthynas â’r cytundeb. Fel dywedais yn yr ateb cyntaf i’r Aelod, bydd datganiad yn cael ei wneud cyn toriad yr haf er mwyn i Aelodau gael gwybod beth yw’r sefyllfa ar hyn o bryd o safbwynt sicrhau bod band eang ym mhob eiddo yng Nghymru erbyn y dyddiad targed o 2015.

The First Minister: It is not quite as simple as that, because you must ensure that a process is followed in relation to the contract. As I said in my first response, an update will be made provided before the summer recess so that Members know what the position is in terms of ensuring that all premises in Wales have access to broadband services by the target date of 2015.

Rhodri Glyn Thomas: Brif Weinidog, mae’r cwestiynau a’ch atebion iddynt wedi nodi dwy agwedd ar y sefyllfa hon. Y peth cyntaf yw sicrhau bod pob tŷ yng Nghymru yn gallu cael band eang. Mae ardaloedd a chymunedau yn fy etholaeth lle mae hynny’n parhau i brofi’n anodd os nad yn amhosibl. Beth ydych yn ei wneud yn y sefyllfa honno? Rydych wedi codi’r pwynt ynghylch band eang o safon dda. Hyd yn oed os ydych yn gallu cael y gwasanaeth sylfaenol, yn aml mewn ardaloedd gwledig nid ydych yn gallu cael y gwasanaeth o safon uchel. Beth, felly, ydych yn ei wneud yn benodol yn y meysydd hynny i sicrhau bod anghyfartaledd o ran y ddarpariaeth hon yn cael ei ddileu?

Rhodri Glyn Thomas: First Minister, the questions and your responses to it have raised two aspects of this situation. The first was to ensure that every household in Wales can access broadband. There are areas and communities in my constituency where that continues to be difficult if not impossible. What are you doing about that situation? We also heard about high-quality broadband. Even if you have a basic service, it is often the case in rural areas that there is no access to high-speed broadband. What, therefore, are you doing to ensure that inequalities in the provision of broadband services, specifically in relation to the points raised, are removed?

Y Prif Weinidog: Mae hwn yn rhywbeth y bydd yn cael ei ystyried fel rhan o’r cytundeb. Rydym am sicrhau bod pob tŷ yng Nghymru yn cael lefel resymol o ddarpariaeth band eang. Mae hynny’n bwysig dros ben, wrth gwrs, i fusnesau er mwyn sicrhau nad ydynt mewn sefyllfa lle nad ydynt yn gallu cystadlu am fod eu band eang yn rhy araf. Mae’r mater hwn wedi cael ei ystyried fel rhan o’r cytundeb ei hun.

The First Minister: This will be considered as part of the contract. We want to ensure that every household in Wales has a reasonable level of broadband provision. That is important, of course, for businesses so that they do not find themselves in a situation where they are unable to compete because their broadband service is too slow. This matter has been considered as part of the contract.

Antoinette Sandbach: First Minister, could you clarify that last response? I welcome the fact that you are planning to include that in the broadband contract, if I have understood your response correctly. My concern is that across north Wales, there are a number of notspots, which not only have a low connection speed but no speed at all—they do not have broadband connection. I think of Eglwysbach, for example, and other areas.

Antoinette Sandbach: Brif Weinidog, a allech egluro’r ymateb diwethaf hwnnw? Rwyf yn croesawu’r ffaith eich bod yn bwriadu cynnwys hynny yn y contract band eang, os wyf wedi deall eich ymateb yn gywir. Fy mhryder i yw bod nifer o fannau digyswllt ledled y gogledd, lle nad oes cysylltiad o gwbl, heb sôn am gysylltiad araf—nid oes ganddynt gysylltiad band eang. Daw Eglwysbach i’m meddwl, er enghraifft, a mannau eraill.

The Presiding Officer: Order. I think that you have asked your question.

Y Llywydd: Trefn. Credaf eich bod wedi gofyn eich cwestiwn.

The First Minister: The situation is clear. The commitment is to ensure that homes and businesses across Wales have access to high-speed broadband by 2015. That is what the next generation broadband for Wales project is designed to do.

Y Prif Weinidog: Mae’r sefyllfa’n glir. Yr ymrwymiad yw y byddwn yn sicrhau bod cartrefi a busnesau ledled Cymru yn gallu manteisio ar fand eang cyflym erbyn 2015. Dyna fwriad prosiect band eang y genhedlaeth nesaf i Gymru.

Gwasanaethau Iechyd yn Aberafan

Health Services in Aberavon

10. David Rees: A wnaiff y Prif Weinidog amlinellu blaenoriaethau Llywodraeth Cymru ar gyfer darparu Gwasanaethau Iechyd yn Aberafan dros y 12 mis nesaf. OAQ(4)0610(FM)

10. David Rees: Will the First Minister outline the Welsh Government’s priorities for providing Health Services in Aberavon over the next 12 months. OAQ(4)0610(FM)

The Record

The First Minister: Our plans and priorities can be found in our programme for government.

Y Prif Weinidog: Mae ein cynlluniau a’n blaenoriaethau i’w gweld yn ein rhaglen lywodraethu.

David Rees: Thank you for that, First Minister. Last week I raised the spectre of Neath Port Talbot Hospital losing its emergency medical services and admissions due to the inability to recruit sufficient core trainee 2 doctors to deliver the service. As the leader of Plaid Cymru has already mentioned, Abertawe Bro Morgannwg University Local Health Board has now confirmed that, from 1 September, acute medical admissions will be transferred to other hospitals within the board area. Yesterday, I met with the chief executive and senior staff, who informed me that their focus is on ensuring safe and appropriately staffed service delivery, although I did raise concerns that Neath Port Talbot Hospital continues to bear the brunt of such changes. What discussions has the Welsh Government had with the health board to ensure that the residents of Aberavon and Neath continue to receive high-quality local services, and what assurances can be given that the Welsh Ambulance Service NHS Trust and other units will be able to cope with this additional workload? I have a few other questions, but I will leave those to the next session.

David Rees: Diolch ichi am hynny, Brif Weinidog. Yr wythnos diwethaf, cyfeiriais at  ddrychiolaeth Ysbyty Castell-nedd Port Talbot yn colli ei wasanaethau meddygol argyfwng a’i allu i dderbyn cleifion i'r adran honno oherwydd na allai recriwtio digon o feddygon ar lefel hyfforddai craidd 2 i ddarparu’r gwasanaeth. Fel y mae arweinydd Plaid Cymru wedi crybwyll eisoes, mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg wedi cadarnhau bellach y caiff achosion meddygol aciwt eu trosglwyddo i ysbytai eraill ardal y bwrdd o 1 Medi ymlaen. Ddoe, cyfarfûm â’r prif weithredwr a staff uwch, a ddywedodd wrthyf eu bod yn canolbwyntio ar sicrhau bod y gwasanaeth a ddarperir yn ddiogel a’i fod wedi’i staffio’n briodol, er imi ddweud fy mod yn poeni mai Ysbyty Castell-nedd Port Talbot sy'n dal i ddioddef waethaf yn sgîl newidiadau o’r fath. Pa drafodaethau y mae Llywodraeth Cymru wedi’u cael â’r bwrdd iechyd i sicrhau bod trigolion Aberafan a Chastell-nedd yn dal i gael gwasanaethau lleol o safon uchel, a pha sicrwydd y gellir ei roi y bydd Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru ac unedau eraill yn gallu ymdopi â’r llwyth gwaith ychwanegol hwn? Mae gennyf ambell gwestiwn arall, ond gadawaf y rheini tan y sesiwn nesaf.

The First Minister: The fundamental principle is one of safety. These proposals have been put forward as a result of what the doctors themselves are saying and as a result of the actions of the Wales Deanery in removing CT2 doctors. It is exceptionally important that the people of Aberavon and Neath have access to the highest quality medical care and, at this moment in time, that means that changes to the services are being proposed. There are problems in recruiting A&E specialists particularly. They are not helped by the current immigration rules either. Historically, Welsh hospitals have relied strongly on doctors coming into Wales from other countries. That is compounding the issue. Nevertheless, as I have said, we have a recruitment campaign to recruit specialist doctors, not only A&E specialists, from across the board into Wales.

Y Prif Weinidog: Diogelwch yw’r egwyddor sylfaenol. Cynigiwyd y cynigion hyn yn sgîl yr hyn y mae’r meddygon eu hunain yn ei ddweud ac yn sgîl camau a gymerwyd gan Ddeoniaeth Cymru, sef tynnu meddygon CT2 oddi yno. Mae’n eithriadol o bwysig bod pobl Aberafan a Chastell-nedd yn gallu cael gafael ar ofal meddygol o’r safon uchaf ac, ar hyn o bryd, mae hynny’n golygu cynnig newidiadau i’r gwasanaethau. Mae recriwtio arbenigwyr i adrannau damweiniau ac achosion brys yn broblem benodol. Nid yw’r rheolau mewnfudo presennol o gymorth ychwaith. Yn y gorffennol, mae ysbytai Cymru wedi dibynnu’n fawr ar feddygon yn dod i Gymru o wledydd eraill. Mae hynny’n gwaethygu’r sefyllfa. Serch hynny, fel yr wyf wedi dweud, mae gennym ymgyrch recriwtio ar waith i recriwtio meddygon arbenigol yng Nghymru, a  hynny ym mhob maes, nid dim ond arbenigwyr damweiniau ac achosion brys.

Byron Davies: First Minister, I would hope that you share the concerns regarding the removal of the CT2 doctors from Neath Port Talbot Hospital, which will leave the Aberavon area without the most senior doctors? Do you also share my concern that this problem has been compounded, if not caused, by this Government’s shameful budget cuts to the national health service in Wales? It is clear that you seem far too content with delivering a mediocre standard in our health service in Wales. So, will you commit to investigate thoroughly what is causing this staff recruitment and retention problem at this hospital and, given you predilection for looking fondly over the border with healthcare, will you undertake to examine why retention and recruitment is less of an issue in England?

Byron Davies: Brif Weinidog, byddwn yn gobeithio eich bod chithau hefyd yn poeni am symud meddygon CT2 o Ysbyty Castell-nedd Port Talbot, a fydd yn gadael ardal Aberafan heb y meddygon mwyaf profiadol. A ydych chithau hefyd yn poeni bod y broblem hon yn waeth, os nad wedi’i hachosi, yn sgîl toriadau cywilyddus y Llywodraeth hon i’r gwasanaeth iechyd gwladol yng Nghymru? Mae’n amlwg eich bod yn rhy fodlon o lawer ar ddarparu gwasanaeth iechyd yng Nghymru sydd o safon ddi-ddrwg ddi-dda. Felly, a wnewch ymrwymo i ymchwilio’n drwyadl i’r hyn sy’n achosi’r broblem hon o ran recriwtio a chadw staff yn yr ysbyty hwn, a, chan eich bod mor hoff o edrych gyda chymaint o hoffter ar ofal iechyd dros y ffin, a wnewch ymrwymo i ymchwilio i weld pam mae cadw staff a’u recriwtio’n llai o broblem yn Lloegr?

The First Minister: I can promise him that it is not. There are recruitment problems in England as well. There have been numerous examples of hospitals in England that have had departments closed because of recruitment problems. I have no problem in comparing the fact that spending per head on health in Wales is higher than it is in England. The National Audit Office said that last week. That was a position backed by The Daily Mail and the Daily Telegraph, those well-known supporters of this Government. I have no problem at all in comparing spend per head in Wales and England. I return to the point that the issue in Neath Port Talbot is not one of finance; it is an issue of ensuring that there are sufficient doctors available. I have spoken to some in the local health board and therefore know that they have had situations where they have advertised for people but candidates did not even turn up. In those circumstances, it is difficult to provide the minimum number of eight doctors that are required at Neath Port Talbot Hospital—there are only five there now—and still provide a safe service. If the doctors are saying that there has to be a safe service, it is not for us to question their professional judgment. Configuring the service in such a way that the people of Aberavon and Neath have that safe service has to be a priority for the local health board and, indeed, for the medical profession.

Y Prif Weinidog: Gallaf addo iddo nad yw'n llai o broblem yno. Mae problemau recriwtio yn Lloegr hefyd. Mae nifer o enghreifftiau wedi bod mewn ysbytai yn Lloegr lle mae adrannau wedi cau oherwydd problemau recriwtio. Nid oes gennyf broblem yn cymharu’r ffaith bod gwario y pen ar iechyd yng Nghymru yn uwch nag y mae yn Lloegr. Dywedodd y Swyddfa Archwilio Genedlaethol hynny yr wythnos diwethaf. Cefnogwyd y safbwynt hwnnw gan The Daily Mail a The Daily Telegraph, y papurau hynny sydd fel y gwyddom mor gefnogol i'r  Llywodraeth hon. Nid oes gennyf broblem o gwbl yn cymharu’r gwariant y pen yng Nghymru a Lloegr. Dychwelaf at y pwynt nad cyllid yw’r broblem yng Nghastell-nedd Port Talbot; mater o sicrhau bod digon o feddygon ar gael yw hi. Rwyf wedi siarad â rhai yn y bwrdd iechyd lleol ac felly’n gwybod bod sefyllfaoedd wedi codi ganddynt lle maent wedi hysbysebu swyddi ond bod ymgeiswyr heb ddod yno hyd yn oed. O dan yr amgylchiadau hynny, mae’n anodd darparu’r wyth meddyg, sef y nifer leiaf y mae gofyn eu cael yn Ysbyty Castell-nedd Port Talbot—dim ond pump sydd yno yn awr—a dal i ddarparu gwasanaeth diogel. Os yw’r meddygon yn dweud ei bod yn rhaid darparu gwasanaeth diogel, nid ein lle ni yw amau eu barn broffesiynol. Mae ffurfweddu’r gwasanaeth mewn ffordd sy’n sicrhau bod y gwasanaeth diogel hwnnw ar gael i bobl Aberafan a Chastell-nedd wrth raid yn flaenoriaeth i’r bwrdd iechyd lleol ac, yn wir, i’r proffesiwn meddygol.

Bethan Jenkins: First Minister, this is probably the first and last time that I will agree with Peter Hain in saying that this is a betrayal of the people of Neath Port Talbot. In the annual audit report on Abertawe Bro Morgannwg University Local Health Board for 2011, published in February this year, the Auditor General for Wales warned that the health board

Bethan Jenkins: Brif Weinidog, mae’n debyg mai dyma’r tro cyntaf a’r tro olaf imi gytuno â Peter Hain wrth ddweud bod hyn yn frad ar bobl Castell-nedd Port Talbot. Yn yr adroddiad archwilio blynyddol ar Fwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg ar gyfer 2011, a gyhoeddwyd eleni, rhybuddiodd Archwilydd Cyffredinol Cymru bod y bwrdd iechyd

'faces a significant financial challenge to achieve year-end break even and although additional funding has been allocated by the Welsh Government, there is a risk that the required cost savings will not be achieved.’

'yn wynebu her ariannol sylweddol i fantoli'r gyllideb ar ddiwedd y flwyddyn ac er bod Llywodraeth Cymru wedi dyrannu arian ychwanegol, mae perygl na chaiff yr arbedion cost gofynnol eu cyflawni.’

Has the health board failed to achieve those savings, and what is your Government’s exact understanding of its finances at this particular time? I suggest that savings could come from the directors, who currently earn £1.6 million?

A yw’r bwrdd iechyd wedi methu â sicrhau’r arbedion hynny, a beth yw ei sefyllfa ariannol ar hyn o bryd yn ôl yr hyn a ddealla'ch Llywodraeth? Awgrymaf y gellid arbed arian ar gyflogau’r cyfarwyddwyr, sydd ar hyn o bryd yn ennill £1.6 miliwn?

The First Minister: As I have said before, the issue at Neath Port Talbot has nothing to do with money; the money is there to employ the doctors, but it has been difficult to recruit them. The changes that are being proposed are supported by three consultant physicians. If the Member is saying that they are wrong or that they are telling untruths, that is a matter for her to explain. The reality is that it is difficult, given the recruitment situation at the moment, to keep this service going in a way that I am sure the local health board would want it to. Its priority has to be the safety of patients, and it has to take its decision based on what the consultant physicians have said and, indeed, on the actions of the Wales Deanery.

Y Prif Weinidog: Fel yr wyf wedi dweud eisoes, nid oes a wnelo’r broblem yng Nghastell-nedd Port Talbot ag arian o gwbl; mae’r arian yno i gyflogi’r meddygon, ond mae wedi bod yn anodd eu recriwtio. Mae’r newidiadau a gynigir yn cael eu cefnogi gan dri meddyg ymgynghorol. Os yw’r Aelod yn dweud eu bod yn anghywir neu eu bod yn dweud anwiredd, ei gwaith hi yw esbonio hynny. Y gwir yw, ac ystyried y sefyllfa recriwtio ar hyn o bryd, ei bod yn anodd parhau i ddarparu'r gwasanaeth mewn ffordd y byddai’r bwrdd iechyd lleol, rwyf yn siŵr, yn dymuno iddo gael ei ddarparu. Diogelwch cleifion yw ei flaenoriaeth o reidrwydd, a rhaid iddo seilio’i benderfyniad ar yr hyn y mae meddygon ymgynghorol wedi’i ddweud, ac yn wir, ar y camau a gymerwyd gan Ddeoniaeth Cymru.

Peter Black: A total of 131 GP practices have taken the trouble to return a survey to the Welsh Liberal Democrats to say that they disagree with your policy of extending their opening hours, with 127 saying that they would need additional funding to implement it. The BMA is warning that it could affect recruitment. As your policy does not have the support or confidence of doctors, how will you deliver extended consultation hours for the residents of Neath Port Talbot?

Peter Black: Mae cyfanswm o 131 o feddygfeydd teulu wedi trafferthu i ddychwelyd arolwg i Ddemocratiaid Rhyddfrydol Cymru yn dweud eu bod yn anghytuno â’ch polisi o ymestyn eu horiau agor, a 127 yn dweud  y byddai angen arian ychwanegol arnynt i’w roi ar waith. Mae’r BMA yn rhybuddio y gallai hyn effeithio ar recriwtio. Gan nad yw medddygon yn cefnogi eich polisi ac nad oes ganddynt ffydd ynddo, sut y llwyddwch i wireddu’r oriau ymgynghori estynedig ar gyfer trigolion Castell-nedd Port Talbot?

 

The First Minister: That assertion that doctors do not have confidence in this policy is based on a survey to which only 20% responded. The BMA is wrong as well, apparently, and the survey that was carried out last year was wrong. The reality is that the people of Wales voted for this. They voted to ensure that they could see GPs at more convenient hours. They voted to ensure that they could see GPs on Saturday mornings. I am disappointed that the Member thinks that the views of the people of Wales are not relevant to this issue. We will continue to make sure that people are able to see GPs at a time that is more convenient to them, working closely with the GPs to deliver that.

Y Prif Weinidog: Mae’r honiad nad oes gan feddygon ffydd yn y polisi hwn wedi’i seilio ar arolwg nad oes ond 20 y cant wedi ymateb iddo. Mae’r BMA yn anghywir hefyd, i bob golwg, ac mae'r arolwg a gynhaliwyd y llynedd yn anghywir. Y gwir yw bod pobl Cymru wedi pleidleisio o blaid hyn. Gwnaethant bleidleisio i sicrhau eu bod yn gallu gweld eu meddyg teulu ar adegau mwy hwylus. Gwnaethant bleidleisio i sicrhau eu bod yn gallu gweld meddygon teulu ar foreau Sadwrn. Rwyf yn siomedig bod yr Aelod yn meddwl nad yw barn pobl Cymru yn berthnasol i’r mater hwn. Byddwn yn parhau i sicrhau bod pobl yn gallu gweld eu meddygon teulu ar adeg sy’n fwy hwylus iddynt, gan weithio’n glos gyda’r meddygon teulu i wireddu hynny.

Tlodi Plant

Child Poverty

11. Mark Isherwood: A wnaiff y Prif Weinidog amlinellu polisïau Llywodraeth Cymru er mwyn helpu i fynd i’r afael â thlodi plant. OAQ(4)0599(FM)

11. Mark Isherwood: Will the First Minister outline Welsh Government policies to help combat child poverty. OAQ(4)0599(FM)

The First Minister: Yes. Eradicating child poverty is a fundamental priority for the Welsh Government. This commitment is reflected in the tackling poverty action plan for Wales.

Y Prif Weinidog: Gwnaf. Mae dileu tlodi plant yn flaenoriaeth sylfaenol i Lywodraeth Cymru. Adlewyrchir yr ymrwymiad hwn yn y cynllun gweithredu i fynd i’r afael â thlodi yng Nghymru.

Mark Isherwood: As the First Minister knows, and I include him within this, many very well intentioned politicians have claimed to lift specific groups out of poverty, or seek to do so, when, in reality, all that has happened is that budget spreadsheets have been transformed rather than the lives of the people targeted. How will the Welsh Government, therefore, be responding to the consultation announced by the UK Government about measuring child poverty, recognising that income is only one dimension of being in poverty and that Government strategy should focus on the root causes of poverty, such as family breakdown, addiction and educational failure.

Mark Isherwood: Fel y gŵyr y Prif Weinidog, ac rwyf yn ei gynnwys ef wrth ddweud hyn, mae llawer o wleidyddion â bwriadau da wedi honni eu bod yn codi grwpiau penodol o dlodi, neu’n ceisio gwneud hynny, tra, mewn gwirionedd, y cyfan sydd wedi digwydd yw bod taenlenni cyllidebau wedi’u gweddnewid, yn hytrach na bywydau’r bobl a dargedir. Sut, felly, y bydd Llywodraeth Cymru yn ymateb i’r ymgynghori a gyhoeddwyd gan Lywodraeth y Deyrnas Unedig ynglŷn â mesur tlodi plant, gan gydnabod mai un dimensiwn o dlodi’n unig yw incwm ac y dylai strategaeth y Llywodraeth ganolbwyntio ar achosion gwraidd tlodi, megis chwalfa deuluol, caethiwed i sylweddau a methiant addysgol.

The First Minister: It is not a reason to give up, on the basis of his analysis. I can point you to Communities First as a great example of where communities across Wales, as a result of the scheme, have been transformed in terms of their prospects and their confidence. I know one thing that will not help, and that is regional benefits. If people in Wales are paid less through the benefits system, that will not help them, because, in reality, things do not cost less in Wales. Food does not cost less in Wales. Petrol does not cost less in Wales; in many parts of Wales it costs more, as the party opposite has kept on reminding us. Regional benefits will make poverty and child poverty worse. In those circumstances, I call on the Welsh Conservatives to stand against the attempt that is being made by the UK coalition Government to reduce the standards of living of those who are poorest in our society. We, as a Government, will always resist that. [Interruption.]

Y Prif Weinidog: Nid yw ei ddadansoddiad yn rheswm dros roi’r gorau iddi. Gallaf eich cyfeirio at Gymunedau yn Gyntaf fel enghraifft wych o gymunedau ym mhob cwr o Gymru, sydd, yn sgîl y cynllun, wedi’u gweddnewid o ran eu rhagolygon a’u hyder. Gwn am un peth na fydd o gymorth, sef budd-daliadau rhanbarthol. Os tellir llai i bobl Cymru drwy’r system fudd-daliadau, ni fydd hynny o gymorth iddynt, oherwydd, mewn gwirionedd, nid yw pethau’n costio llai yng Nghymru. Nid yw bwyd yn costio llai yng Nghymru. Nid yw petrol yn costio llai yng Nghymru; mewn ardaloedd lawer  yng Nghymru, mae’n costio mwy, fel y mae’r blaid gyferbyn wedi ein hatgoffa droeon. Bydd budd-daliadau rhanbarthol yn gwneud tlodi a thlodi plant yn waeth. O dan yr amgylchiadau hynny, galwaf ar y Ceidwadwyr Cymreig i wrthsefyll ymgais Llywodraeth glymblaid y Deyrnas Unedig i ostwng safonau byw'r rhai tlotaf yn ein cymdeithas. Byddwn ni’r Llywodraeth bob tro'n gwrthsefyll hynny. [Torri ar draws.]

The Presiding Officer: Order. Andrew R.T. Davies, please stop shouting from your chair.

Y Llywydd: Trefn. Andrew R. T. Davies, a fyddech cystal â rhoi’r gorau i weiddi o’ch cadair.

Lindsay Whittle: First Minister, you state in your tackling poverty action plan that the best route out of poverty is employment, and no-one would argue with that. However, no matter how skilled or qualified you are, finding employment requires vacancies, and it is the barren job market in deprived areas that is locking our communities into the very cycle of poverty we are all trying to break. It is very sad and tragic that there are parents in Wales who cannot afford their children. I would like to know, First Minister, how your Government intends to attract new businesses and jobs into those deprived areas to help these children.

Lindsay Whittle: Brif Weinidog, dywedwch yn eich cynllun gweithredu ar gyfer trechu tlodi mai cyflogaeth yw'r llwybr gorau i ddianc rhag tlodi ac ni fyddai neb yn dadlau â hynny. Serch hynny, ni waeth faint o sgiliau neu gymwysterau sydd gennych, mae angen swyddi gwag er mwyn dod o hyd i gyflogaeth a’r ffaith fod y farchnad swyddi'n hesb mewn ardaloedd di-fraint sy’n cloi ein cymunedau yn yr union gylch tlodi hwnnw yr ydym i gyd yn ceisio’i chwalu. Mae’n drist ac yn drasig iawn bod rhieni yng Nghymru na allant fforddio’u plant. Hoffwn gael gwybod, Brif Weinidog, sut mae’ch Llywodraeth yn bwriadu denu busnesau a swyddi newydd i’r ardaloedd di-fraint hynny er mwyn helpu’r plant hyn.

The First Minister: As the Member will know, we have improved our international presence so that we are able to attract investment from abroad. We have also had the Wales economic growth fund, the SME growth fund, the loans for microbusinesses fund, the digital fund and the life sciences fund. Taken together, it represents some £0.5 billion of spending. I believe that, as we look forward over the next few months and years, we will see great benefits for Wales and for employment prospects in Wales.

Y Prif Weinidog: Fel y gŵyr yr Aelod, rydym wedi gwella’n presenoldeb rhyngwladol er mwyn inni allu denu buddsoddiadau o dramor. Rydym hefyd wedi cael cronfa twf economaidd Cymru, cronfa twf busnesau bach a chanolig, y gronfa  benthyciadau i ficrofusnesau, y gronfa ddigidol a’r gronfa gwyddorau bywyd. O’u cyfuno, mae hynny'n wariant o ryw £0.5 biliwn. Rwyf yn credu, wrth inni edrych ymlaen dros yr ychydig fisoedd a'r blynyddoedd nesaf, y gwelwn fanteision mawr i Gymru ac i’r rhagolygon ar gyfer cyflogaeth yng Nghymru.

Cwrdd â Phrif Weinidog y DU

Meetings with the UK Prime Minister

12. Yr Arglwydd Elis-Thomas: Pa bryd oedd y tro diwethaf i’r Prif Weinidog gwrdd â Phrif Weinidog y DU a beth a drafodwyd. OAQ(4)0609(FM)

12. Lord Elis-Thomas: When did the First Minister last meet with the UK Prime Minister and what was discussed. OAQ(4)0609(FM)

Y Prif Weinidog: Cefais gyfarfod â’r Prif Weinidog ym mis Hydref. Bu i ni drafod pethau fel system etholiadol y Cynulliad ynghyd â sawl mater arall.

The First Minister: I last met the Prime Minister in October. We discussed issues such as the Assembly’s electoral arrangements along with several other matters.

Yr Arglwydd Elis-Thomas: Diolch yn fawr i’r Prif Weinidog am ei ateb defnyddiol. Pan fydd yn cwrdd â Phrif Weinidog y Deyrnas Unedig y tro nesaf, a wnaiff ddweud wrtho, oddi wrthyf i, bod fy atgof  i o’r cyfarfodydd ar wahân a gefais am y cwestiwn etholiadol yn cytuno â’i atgof yntau, sef ei fod wedi dweud wrthym na fyddai newid yn y system bleidleisio ar gyfer y lle hwn heb gydsyniad y lle hwn?

Lord Elis-Thomas: I thank the First Minister for his useful response. When he next meets the UK Prime Minister, will he give him a message from me that my recollection of the separate meetings I had on the question of the electoral system are also in accordance with his, namely that he had told us that there would be no change in the voting system for this place without the consent of this place?

2.15 p.m.

Y Prif Weinidog: Dyna a ddywedodd wrthyf i. Nid wyf yn synnu nad yw’r Ysgrifennydd Gwladol yn cofio hynny, gan nad oedd yn y cyfarfod cyntaf na’r ail gyfarfod. Dywedodd

The First Minister: That is what he told me. It is no surprise that the Secretary of State does not recall that because she was not present at either the first or the second meeting. He said

there will be no change without your agreement.

nid fydd dim newid heb eich cytundeb chi.

Rwy’n synnu nad yw’n cofio hynny yn awr. Credaf fod ei safbwynt yn y cyfarfod hwnnw yn un rhesymol iawn. Gwyddom beth yw barn y Cynulliad, sef mai’r Cynulliad ddylai gael y grym i newid y system etholiadol, gan gofio, wrth gwrs, bod rhaid cael trothwy o ran nifer y pleidleisiau sydd eu hangen i’r system gael ei newid. Mae hynny’n deg iawn. Pobl Cymru ddylai reoli’r system etholiadol yng Nghymru.

I am surprised that he does not recall that now. I think that the stance that he took in that meeting was a very reasonable one. We know the view of the Assembly, namely that the Assembly should have the power to change the electoral system, bearing in mind, of course, that we would have to have a threshold for the number of votes needed to change the system. That would be an equitable system. It is the people of Wales who should control the electoral system in Wales.

Mick Antoniw: First Minister, following on from that point, the precise words from the Secretary of State for Wales were:

Mick Antoniw: Brif Weinidog, yn dilyn y pwynt hwnnw, union eiriau’r Ysgrifennydd Gwladol Cymru oedd:

'I am not aware of any firm commitments made by the Prime Minister.’

Nid wyf yn ymwybodol o unrhyw ymrwymiadau pendant a wnaed gan y Prif Weinidog.

Could you, First Minister, clarify whether it might be the case that either the Prime Minister, David Cameron, does not trust the Secretary of State for Wales with this vital information, or that she is just being economical with the truth?

A allech chi, Brif Weinidog, egluro ai’r gwir efallai yw naill ai nad yw Prif Weinidog Prydain, David Cameron, yn ymddiried yr wybodaeth hollbwysig hon i Ysgrifennydd Gwladol Cymru, neu ei bod hithau'n gyndyn braidd o ddweud y gwir i gyd?

The First Minister: I think that the reality is that she was not there. At the meetings that I have with the Prime Minister, as a rule, the Secretary of State is not there; she has not been at the last two meetings. Therefore, in trying to be fair to her, she would not be aware of those commitments because she was not at the meeting.

Y Prif Weinidog: Credaf mai’r gwirionedd yw nad oedd yno. Yn y cyfarfodydd y byddaf yn eu cael gyda Phrif Weinidog Prydain fel rheol, nid yw’r Ysgrifennydd Gwladol yno; nid yw wedi bod yn y ddau gyfarfod diwethaf. Felly,  a cheisio bod yn deg â hi, ni fyddai’n gwybod am yr ymrwymiadau hynny oherwydd nad oedd yn y cyfarfod.

Andrew R.T. Davies: First Minister, one of the key discussions being held at Westminster at the moment relates to aviation policy, and I know full well that your working group on Cardiff Airport met last Thursday. Given that, I hope, you will be having a meeting with the Prime Minister in the near future or entering into correspondence with the Prime Minister, will you use your good offices to promote Cardiff Airport as a way of alleviating congestion in the airspace over the south-east of England, much like Birmingham and Manchester airports in the midlands are doing at the moment?

Andrew R.T. Davies: Brif Weinidog, un o’r prif drafodaethau a gynhelir yn San Steffan ar hyn o bryd yw honno sy'n ymwneud â pholisi ym maes y diwydiant awyrennau. Gwn yn iawn i’ch gweithgor ym Maes Awyr Caerdydd gyfarfod ddydd Iau diwethaf. A chofio hynny, gan obeithio y byddwch yn cael cyfarfod â Phrif Weinidog Prydain yn y dyfodol agos neu’n gohebu ag ef, a wnewch ddefnyddio’ch dylanwad da i hybu Maes Awyr Caerdydd fel ffordd o liniaru’r tagfeydd sydd yn y gofod awyr uwchben de-ddwyrain Lloegr? Mae meysydd awyr Birmingham a Manceinion yn gwneud rhywbeth tebyg yng nghanoldir Lloegr ar hyn o bryd.

The First Minister: I am prepared to do that. I have a meeting with the Prime Minister scheduled soon. One thing that would help to promote Cardiff Airport is the devolution of air passenger duty, as has been given, in part at least, to Northern Ireland and has certainly not been ruled out as far as Scotland is concerned. It would certainly help not just Cardiff Airport, but Ynys Môn airport as well. One of the problems there is that, once you take planes over a specified size into the airport, they attract air passenger duty. Therefore, it would help to develop the airport at Valley as well.

Y Prif Weinidog: Rwyf yn barod i wneud hynny. Mae gennyf gyfarfod wedi’i drefnu gyda Phrif Weinidog Prydain yn fuan. Un peth a fyddai’n gymorth i hyrwyddo Maes Awyr Caerdydd fyddai datganoli’r dreth ar deithwyr awyr, fel sydd wedi digwydd yng Ngogledd Iwerddon, yn rhannol o leiaf, ac yn sicr nid yw hyn wedi cael ei ddiystyru yng nghyswllt yr Alban. Yn sicr, byddai’n help nid yn unig i Faes Awyr Caerdydd, ond i faes awyr Ynys Môn hefyd. Un o'r problemau yno yw, pan fyddwch yn dod ag awyrennau sy’n fwy na maint penodol i’r maes awyr, bod treth teithwyr awyr yn ddyledus arnynt. Felly, byddai’n helpu i ddatblygu’r maes awyr yn y Fali hefyd.

Kenneth Skates: First Minister, this year, the London Olympics will be held, but this year also marks the fortieth anniversary of the brutal murder of 11 Israeli athletes at the 1972 Munich games. For many years, the families of those murdered have been campaigning for a minute’s silence in honour of their family members, but these requests have been refused by the International Olympic Committee. Will you join me in calling on the Prime Minister and the IOC to observe one minute’s silence at the 2012 London Olympic Games in honour of the 11 Israeli athletes murdered in 1972?

Kenneth Skates: Brif Weinidog, eleni, cynhelir Gemau Olympaidd Llundain, ond eleni hefyd fydd deugeinfed pen-blwydd llofruddiaeth ddidrugaredd yr 11 athletwr o Israel yng ngemau 1972 ym Munich. Ers blynyddoedd lawer, mae teuluoedd y rheini a lofruddiwyd wedi bod yn ymgyrchu i gael munud o dawelwch i goffáu aelodau eu teuluoedd, ond mae’r Pwyllgor Olympaidd Rhyngwladol wedi gwrthod y ceisiadau hyn. A wnewch ymuno â mi i alw ar Brif Weinidog Prydain a’r IOC i gadw munud o dawelwch yng Ngemau Olympaidd Llundain o barch i’r 11 athletwr o Israel a lofruddiwyd ym 1972?

The First Minister: Yes, I would. It was a particularly brutal event. I can just about remember it. It was particularly horrific, because they were simply athletes who were there to compete in the Olympics and they were targeted by people who murdered them. It is appropriate that there should be a moment of silence in order to remember athletes who were murdered purely because of their nationality.

Y Prif Weinidog: Gwnaf. Roedd yn ddigwyddiad arbennig o ddidostur. Mae gennyf frith gof am y digwyddiad. Roedd yn arbennig o erchyll, oherwydd mai athletwyr oedd y rhain, dyna'i gyd, a hwythau yno i gystadlu yn y Gemau Olympaidd ac fe’u targedwyd gan bobl a’u llofruddio. Mae’n briodol  cynnal munud o dawelwch i gofio'r athletwyr a lofruddiwyd oherwydd eu cenedligrwydd a dim arall.

Cymorth i Bobl Anabl

Support for Disabled People

13. Rebecca Evans: A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am gymorth Llywodraeth Cymru i bobl anabl. OAQ(4)0600(FM)

13. Rebecca Evans: Will the First Minister make a statement on Welsh Government support for disabled people. OAQ(4)0600(FM)

The First Minister: We support the rights of disabled people to participate fully in society and to exercise the same choices as everyone else. Through our independent living project, we are working to identify what further action we can take to achieve this.

Y Prif Weinidog: Rydym yn cefnogi hawliau pobl anabl i gymryd rhan lawn yn y gymdeithas ac i gael yr un dewisiadau â phawb arall. Drwy ein prosiect byw’n annibynnol, rydym yn gweithio i weld pa gamau pellach y gallwn eu cymryd i wireddu hyn.

Rebecca Evans: I am pleased that Wales was the first country in the UK to introduce the annual health checks for people with learning disabilities. Will you please provide an update on how many health checks have been undertaken by region, and explain how the health checks are being promoted to people with learning disabilities and how the implementation is being monitored?

Rebecca Evans: Rwyf yn falch mai Cymru oedd y wlad gyntaf yn y Deyrnas Unedig i gyflwyno’r profion iechyd blynyddol i bobl sydd ag anableddau dysgu. A wnewch roi’r wybodaeth ddiweddaraf inni am faint o brofion iechyd sydd wedi’u cynnal fesul rhanbarth, gan esbonio sut mae’r profion iechyd yn cael eu hyrwyddo i bobl sydd ag anableddau dysgu a beth yw'r trefniadau i fonitro hyn?

The First Minister: Yes. Since 2006-07, the take-up of annual health checks has increased from 3,144 to 5,412 eligible adults. The scheme is being monitored by Public Health Wales as part of the 1000 Lives project. I will, if I may, write to the Member with the more detailed regional information that she requested in her question. We have commissioned learning disability organisations to develop an online accessible information initiative to support people with learning disabilities and their families, so that they can access good healthcare and promote their own health.

Y Prif Weinidog: Gwnaf. Er 2006-07, mae nifer y profion iechyd blynyddol a gynhaliwyd wedi cynyddu o 3,144 i 5,412 o oedolion cymwys. Mae’r cynllun yn cael ei fonitro gan Iechyd Cyhoeddus Cymru fel rhan o’r prosiect 1000 o Fywydau. Os caf, mi ysgrifennaf at yr Aelod i roi’r wybodaeth ranbarthol fanylach y gofynnodd amdani yn ei chwestiwn. Rydym wedi comisiynu cyrff anabledd dysgu i ddatblygu cynllun gwybodaeth hygyrch ar lein i gynorthwyo pobl sydd ag anableddau dysgu a’u teuluoedd, er mwyn iddynt fanteisio ar ofal iechyd da a hybu eu hiechyd eu hunain.

Janet Finch-Saunders: First Minister, the tackling poverty action plan states that up to a third of low-income working-age adults are disabled or have a disabled partner, yet there was nothing new in the plan to address this socioeconomic imbalance. What are you doing as the First Minister of Wales to address the fact that only 20% of disabled working people are in managerial or professional employment?

Janet Finch-Saunders: Brif Weinidog, mae’r cynllun gweithredu ar gyfer trechu tlodi’n dweud bod hyd at draean o oedolion o oedran gweithio sydd ar incwm isel yn anabl neu fod ganddynt bartner anabl, eto i gyd nid oedd dim byd newydd yn y cynllun i fynd i’r afael â’r diffyg cydbwysedd cymdeithasol economaidd hwn. Beth rydych chi’n ei wneud, a chithau’n Brif Weinidog Cymru i fynd i’r afael â’r ffaith mai dim ond 20 y cant o bobl anabl sy’n gweithio sydd mewn swyddi rheoli neu broffesiynol?

The First Minister: Many people, because of their disabilities, find it difficult to work. It is a shame then to see that their benefits are under threat. I am surprised to hear a question from the benches opposite about disabled people, given that we know full well that many of them will lose their benefits despite the fact that they are unable to work. The ministerial group is looking at the effect of the welfare changes in Wales, and will examine carefully the effect of the UK Government’s policy on their futures and livelihoods.

Y Prif Weinidog: Bydd llawer o bobl, oherwydd eu hanableddau, yn ei chael yn anodd gweithio. Mae’n bechod felly gweld eu budd-daliadau o dan fygythiad. Rwyf yn synnu o glywed cwestiwn gan y meinciau gyferbyn am bobl anabl, gan wybod yn iawn y bydd llawer ohonynt yn colli eu budd-daliadau er na allant weithio. Mae’r grŵp gweinidogol yn edrych ar effaith y newidiadau lles yng Nghymru a bydd yn archwilio’n ofalus effaith polisi Llywodraeth y Deyrnas Unedig ar eu dyfodol a’u bywoliaeth.

Jocelyn Davies: First Minister, you may be aware of the calls for a more structured approach to the assessment of people with mental health problems to improve their quality of life, and to mitigate the financial cost to the Welsh economy. Would you consider introducing a uniform process of assessment?

Jocelyn Davies: Brif Weinidog, efallai eich bod yn gwybod am y galwadau am ffordd fwy strwythuredig o asesu pobl sydd â phroblemau iechyd meddwl er mwyn gwella ansawdd eu bywyd, a lliniaru’r gost ariannol i economi Cymru. A fyddech yn ystyried cyflwyno proses asesu unffurf?

The First Minister: That is certainly something that we can consider. I will take the issue up with the Minister for health, and I will write to the Member with more information regarding where we might go with this in the future.

Y Prif Weinidog: Mae hynny’n sicr yn rhywbeth y gallwn ei ystyried. Codaf y mater gyda’r Gweinidog iechyd, ac ysgrifennaf at yr Aelod i roi rhagor o wybodaeth iddi ynglŷn â pha drywydd y gallem ei ddilyn yn y cyswllt hwn yn y dyfodol.

Gwasanaethau Cyhoeddus

Public Services

14. Julie James: Beth y mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i hybu cyflenwi gwasanaethau cyhoeddus yn effeithiol ac yn effeithlon. OAQ(4)0614(FM)

14. Julie James: What is the Welsh Government doing to promote effective and efficient public service delivery. OAQ(4)0614(FM)

The Record

The First Minister: As set out in the programme for government, we have established a new programme of public sector reform, working with public service partners across Wales to support the delivery of efficient and effective services.

Y Prif Weinidog: Fel y dywedir yn y rhaglen lywodraethu, rydym wedi sefydlu rhaglen newydd ar gyfer diwygio’r sector cyhoeddus, gan weithio gyda phartneriaid gwasanaethau cyhoeddus ledled Cymru er mwyn eu cynorthwyo i ddarparu gwasanaethau effeithlon ac effeithiol.

Julie James: What progress has been made by the Welsh Government on the compact for change with local authorities to deliver collaboration across public services in Wales?

Julie James: Pa gynnydd sydd wedi’i wneud gan Lywodraeth Cymru gydag awdurdodau lleol ar y compact ar gyfer newid i sicrhau cydweithredu ar draws gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru?

The First Minister: The compact for change was signed by the partnership council on 5 December last year. All 22 local authorities have signed up to the commitments in the compact. A board has been established under the public services leadership group, which is providing strong leadership for a coherent programme across local government services to deliver real change. The challenge now is to ensure that that change occurs.

Y Prif Weinidog: Llofnodwyd y compact ar gyfer newid gan y cyngor partneriaeth ar 5 Rhagfyr y llynedd. Mae pob un o’r 22 awdurdod lleol wedi ymrwymo i amodau'r cyfamod. Sefydlwyd bwrdd o dan y grŵp arweinyddiaeth gwasanaethau cyhoeddus, sy’n cynnig arweiniad cryf ar gyfer rhaglen gydlynol ar draws gwasanaethau llywodraeth leol er mwyn sicrhau newid go iawn. Yr her yn awr yw sicrhau bod y newid hwnnw'n digwydd.

Russell George: Does the First Minister agree that the best way to promote effective and efficient public service delivery is to be completely open and transparent with the taxpayer about how much public services cost to deliver, the process of delivery and their measurable outcomes? If he agrees with me, will he look seriously at proposals within the UK Government’s open data White Paper to see what best practice initiatives can be adopted in Wales?

Russell George: A yw’r Prif Weinidog yn cytuno mai’r ffordd orau o hybu darparu gwasanaethau cyhoeddus effeithiol ac effeithlon yw bod yn gwbl agored a thryloyw gyda’r trethdalwr ynglŷn â faint y mae gwasanaethau cyhoeddus yn ei gostio i’w darparu, ynglŷn â phroses eu darparu ac ynglŷn â’u canlyniadau mesuradwy? Os yw’n cytuno â mi, a wnaiff edrych o ddifrif ar y cynigion sydd ym Mhapur Gwyn data agored Llywodraeth y Deyrnas Unedig i weld pa gynlluniau arferion gorau y gellir eu mabwysiadu yng Nghymru?

The First Minister: We always look to see how anything can be done to improve public access to data. We publish a huge amount of information online, even though we were criticised by your party last week for doing so via the websites. As a Government, we see ourselves as leading the way in terms of transparency and ensuring that people are able to access statistics. Every year in the Assembly, there is thorough scrutiny of the budget, so it is well known where the money goes in terms of Welsh Government public spending.

Y Prif Weinidog: Byddwn bob tro’n ceisio gweld sut y gellir gwneud unrhyw beth i'w gwneud yn haws i'r cyhoedd gael gafael ar ddata. Byddwn yn cyhoeddi llawer iawn o wybodaeth ar lein, er i’ch plaid chi ein beirniadu yr wythnos diwethaf am wneud hynny drwy’r gwefannau. Rydym ni’r Llywodraeth yn ein gweld ein hunain yn arwain y ffordd o ran tryloywder a sicrhau bod pobl yn gallu cael gafael ar ystadegau. Bob blwyddyn yn y Cynulliad, creffir yn drwyadl ar y gyllideb, felly mae’n wybyddus iawn i ble mae’r arian yn mynd o ran gwariant cyhoeddus Llywodraeth Cymru.

Rhodri Glyn Thomas: Brif Weinidog, dywedodd Steve Thomas, prif weithredwr Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, dros y penwythnos, fod datganoli budd-daliadau’r dreth gyngor, gyda’r diffyg ariannol presennol, yn fygythiad i wasanaethau llywodraeth leol. A fyddech yn cytuno bod methiant eich Llywodraeth i wneud yn iawn am y diffyg hwnnw yn peryglu gwasanaethau sy’n cael eu darparu gan lywodraeth leol yng Nghymru?

Rhodri Glyn Thomas: First Minister, Steve Thomas, the chief executive of the Welsh Local Government Association, said over the weekend that the devolution of council tax benefits with the present deficit was a threat to local government services. Do you agree that the failure of your Government to make up that deficit is threating the services that are provided by local government in Wales?

Y Prif Weinidog: Mae’n hynod o od bod Plaid Cymru am feio’r Llywodraeth hon ac nid y Llywodraeth yn San Steffan, a wnaeth sicrhau bod hynny’n digwydd. Pan fo Llywodraeth y Deyrnas Unedig yn dweud bod rhaid inni gymryd y cyfrifoldeb am rhywbeth heb roi’r arian inni wneud hynny, mae’n anodd dod o hyd i’r arian, yn enwedig yn ystod y flwyddyn ariannol hon ac mewn blynyddoedd i ddod. Maent wedi cymryd safbwynt arall yn yr Alban, ond rydym yn gwybod bod yr Alban yn cael gormod o arian drwy fformiwla Barnett—rhywbeth y cytunir arno gan bob plaid yn y Senedd hon.

The First Minister: It is very odd that Plaid Cymru is blaming this Government and not the Westminster Government that imposed this. When the UK Government says that we have to take responsibility for something without providing us with adequate funding, it is difficult to find the funding, especially in this financial year and in the years to come. They have taken another view in Scotland, but we know that Scotland is overfunded because of the Barnett formula—something that is agreed upon by all parties in this Senedd.

The Presiding Officer: Question 15, OAQ(4)0606(FM), is withdrawn.

Y Llywydd: Tynnir Cwestiwn 14, OAQ(4)0606(FM) yn ôl.

Cwestiwn BrysGwasanaethau Meddygol Aciwt yn Ysbyty Castell-nedd Port Talbot
Urgent QuestionAcute Medical Services at Neath Port Talbot Hospital

The Record

Peter Black: A wnaiff y Gweinidog ddatganiad ar y cyhoeddiad gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg y bydd yn symud gwasanaethau meddygol acíwt o Ysbyty Castell-nedd Port Talbot. EAQ(4)0156(HSS)

Peter Black: Will the Minister make a statement on the announcement by Abertawe Bro Morgannwg University Health Board that they will be removing acute medical services from Neath Port Talbot Hospital. EAQ(4)0156(HSS)

The Minister for Health and Social Services (Lesley Griffiths): The changes are needed to ensure that the health board is able to provide safe services to patients. The health board and the Wales deanery have assured me that this relocation will lead to better patient outcomes. There are no plans to close the hospital, and I can assure you that it will continue to play a very important role.

Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol (Lesley Griffihs): Mae angen y newidiadau er mwyn sicrhau bod y bwrdd iechyd yn gallu darparu gwasanaethau diogel i gleifion. Mae’r bwrdd iechyd a deoniaeth Cymru wedi fy sicrhau y bydd y symud hwn yn arwain at well canlyniadau i gleifion. Nid oes dim cynlluniau i gau’r ysbyty, a gallaf eich sicrhau y bydd yn dal i chwarae rôl bwysig iawn.

The Presiding Officer: I remind Members to ask questions, not make statements. A number of people have already asked questions on this matter, so please try to ask questions that have not already been asked.

Y Llywydd: Atgoffaf yr Aelodau i ofyn cwestiynau yn hytrach na gwneud datganiadau. Mae nifer o bobl eisoes wedi gofyn cwestiynau am hyn, felly ceisiwch ofyn cwestiynau nad oes neb wedi'u gofyn eto.

Peter Black: Thank you, Presiding Officer. I intended to do that.

Peter Black: Diolch ichi, Lywydd. Dyna yr oeddwn yn bwriadu ei wneud.

The Presiding Officer: I am sure that you did. I am just reminding everyone else.

Y Llywydd: Rwyf yn siŵr mai dyna a wnaethoch. Dim ond atgoffa pawb arall yr oeddwn i.

Peter Black: Minister, these changes to acute medical services have been announced in advance of the publication of a local service plan by Abertawe Bro Morgannwg University Local Health Board and have effectively pre-empted any consideration of or consultation on that plan. What discussions have you had with ABMU about the impact of these changes on the hospital’s accident and emergency service and other medical services in the area and in nearby hospitals? How will you guarantee that residents in Neath Port Talbot are able to access medical services in future?

Peter Black: Weinidog, mae’r newidiadau i wasanaethau meddygol aciwt wedi cael eu cyhoeddi cyn cyhoeddi cynllun gwasanaethau lleol gan Fwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg ac mewn gwirionedd mae hyn wedi rhagflaenu unrhyw ystyriaeth neu ymgynghori ynglŷn â'r cynllun hwnnw. Pa drafodaethau rydych wedi’u cael gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg ynglŷn ag effaith y newidiadau hyn ar wasanaeth damweiniau ac achosion brys yr ysbyty ac ar wasanaethau meddygol eraill yn yr ardal ac mewn ysbytai gerllaw? Sut y byddwch yn gwarantu bod trigolion Castell-nedd Port Talbot yn gallu cael gafael ar wasanaethau meddygol yn y dyfodol?

Lesley Griffiths: These are proposed changes. The health board will be discussing them on Thursday. That will be the time for those discussions.

Lesley Griffiths: Cynigion ar gyfer newid yw’r rhain. Bydd y bwrdd iechyd yn eu trafod ddydd Iau. Dyna’r adeg i drafod y pethau hynny.

Gwenda Thomas: Minister, I appreciate the prompt response to my request last Friday for a briefing from senior managers of ABMU. It focused my mind to realise that people who present in need of acute services require efficient and effective treatment delivered by appropriately trained and qualified doctors. Do you agree that this announcement by ABMU is really about ensuring that people who need treatment receive the safe, quality services that they deserve and that, given the current difficulties with the recruitment of doctors, which affect not only Neath Port Talbot, but Wales, and not only Wales, the proposed arrangements are necessary to ensure the safety and wellbeing of my constituents?

Gwenda Thomas: Weinidog, rwyf yn gwerthfawrogi’r ymateb prydlon i’m cais ddydd Gwener diwethaf am friff gan uwch reolwyr bwrdd iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg. Llwyddodd hynny i ganolbwyntio fy meddwl ar sylweddoli bod gofyn i bobl y mae angen iddynt gael gwasanaethau aciwt gael triniaeth effeithlon ac effeithiol gan feddygon sydd wedi’u hyfforddi a'u cymhwyso’n briodol. A ydych yn cytuno bod a wnelo’r cyhoeddiad hwn gan y bwrdd iechyd mewn gwirionedd â sicrhau bod pobl y mae angen iddynt gael triniaeth yn cael y gwasanaethau diogel o safon y maent yn eu haeddu, ac, ac ystyried yr anawsterau presennol i recriwtio meddygon, sy’n effeithio nid yn unig ar Gastell-nedd Port Talbot, ond ar Gymru, ac nid yn unig ar Gymru, bod angen y trefniadau a gynigir er mwyn sicrhau diogelwch a lles fy etholwyr?

Lesley Griffiths: Yes. Thank you for that question. I am very pleased that you received a briefing. It is what I would expect all elected representatives to receive. In answer to the many questions he was asked, the First Minister said that it is not about funding but about what doctors wanted and providing safe services. I want to remind Members that the health service is not about a building. It is about those services. Those services have been moved to a different hospital, and it is hoped—and I am reassured about this—that those patients will get better health outcomes.

Lesley Griffiths: Ydw. Diolch ichi am y cwestiwn hwnnw. Rwyf yn falch iawn eich bod wedi cael briff. Dyna’r hyn y byddwn yn disgwyl i bob cynrychiolydd etholedig ei gael. I ateb y llu o gwestiynau a ofynnwyd iddo, dywedodd y Prif Weinidog nad arian sydd wrth wraidd hyn ond yr hyn yr oedd meddygon yn dymuno’i weld a darparu gwasanaethau diogel. Rwyf am atgoffa’r Aelodau nad adeiladau yw hanfod y gwasanaeth iechyd. Mae a wnelo â’r gwasanaethau hynny. Mae’r gwasanaethau hynny wedi cael eu symud i ysbyty gwahanol gan obeithio—a llwyddwyd i dawel fy meddwl ynglŷn â hyn—y caiff y cleifion hynny well canlyniadau o ran eu hiechyd.

Darren Millar: Minister, you have said on many occasions that no district general hospital in Wales will be closed nor will their services be downgraded, yet we find ourselves here discussing the fact that a hospital is going to have its acute medical services removed. If these proposed changes go ahead, patients with infections, respiratory problems or diarrhoea or vomiting will no longer be able to access services at that hospital. How on earth can you stand by the statement that no services will be downgraded now that not even Peter Hain and your own party believe that it is true? How will you ensure that no district general hospital is going to be downgraded in Wales, and what are you doing to sort out the massive workforce problems that we now have in Wales as a result of the failure of successive Labour-led Assembly Governments to plan effectively for the Welsh medical workforce?

Darren Millar: Weinidog, rydych wedi dweud droeon, na chaeir yr un ysbyty  cyffredinol dosbarth yng Nghymru ac na chaiff eu gwasanaethau eu hisraddio ychwaith. Eto i gyd, rydym yn ein cael ein hunain yma’n trafod y ffaith bod ysbyty’n mynd i golli ei wasanaethau meddygol aciwt. Os bydd y newidiadau arfaethedig hyn yn mynd rhagddynt, ni fydd cleifion sydd â heintiau, problemau anadlu neu'n dioddef o'r dolur rhydd neu’n taflu i fyny`, yn gallu cael gafael ar wasanaethau yn yr ysbyty hwnnw rhagor. Sut ar y ddaear y gallwch chi ddal at y datganiad na chaiff yr un gwasanaeth ei israddio er nad yw hyd yn oed Peter Hain a’ch plaid eich hun bellach yn coelio bod hynny’n wir? Sut y gwnewch chi sicrhau na chaiff yr un ysbyty cyffredinol dosbarth ei israddio yng Nghymru, a beth yr ydych yn ei wneud i ddatrys y problemau enfawr gyda’r gweithlu yr ydym yn eu hwynebu yng Nghymru bellach yn sgîl methiant Llywodraethau olynol o dan arweiniad Llafur yn y Cynulliad i gynllunio’n effeithiol ar gyfer y gweithlu meddygol yng Nghymru?

Lesley Griffiths: I do not see protecting safe services as downgrading.

Lesley Griffiths: Nid israddio yw  gwarchod gwasanaethau diogel yn fy ngolwg i.

Darren Millar: It is not a district general—

Darren Millar: Nid yw’n ysbyty  cyffredinol dosbarth—

The Presiding Officer: Order. Excuse me, Darren Millar. Thank you. You also asked more than one question.

Y Llywydd: Trefn. Esgusodwch fi, Darren Millar. Diolch. Gofynasoch fwy nag un cwestiwn hefyd.

Bethan Jenkins: Minister, this is a hospital that ultimately cost £353.5 million to build. It is incumbent upon the health board to work that much harder to find solutions to its problems, regardless of any excuses made by the board today with regard to the consolidation of services or recruitment issues. Do you accept that you need to work harder with the health board to ensure that Neath Port Talbot Hospital does not become a big, expensive white elephant?

Bethan Jenkins: Weinidog, maes o law, ysbyty yw hwn a gostiodd £353.5 miliwn i'w godi. Mae’n ddyletswydd ar y bwrdd iechyd i weithio gymaint â hynny’n galetach i ganfod atebion i’w broblemau, ni waeth am unrhyw esgusodion gan y bwrdd heddiw gyda golwg ar atgyfnerthu’r gwasanaethau neu anawsterau recriwtio. A ydych yn derbyn bod angen ichi weithio’n galetach gyda’r bwrdd iechyd i sicrhau nad yw Ysbyty Castell-nedd Port Talbot yn dod yn eliffant gwyn mawr drud?

Lesley Griffiths: I appreciate that these services are being moved, but other services will be going in. You will be aware that Neath Port Talbot is to have IVF facilities. I think that the health board has tried very hard to fill vacant posts. It attempted to find locum doctors, which did not prove very successful. It ran an international recruitment campaign, through which it attracted four doctors to work in the hospital from early 2012. However, unfortunately, only one of those doctors was found to have the appropriate level of experience and competence. It then looked to academic research doctors. It thought it was going to get four doctors, but then two doctors withdrew. I do think that it has worked hard to address the recruitment issues. As you heard the First Minister say, it is not just Wales that has these problems; it is across the UK.

Lesley Griffiths: Rwyf yn sylweddoli bod y gwasanaethau hyn yn cael eu symud oddi yno, ond bydd gwasanaethau eraill yn cael eu symud yno. Gwyddoch fod cyfleusterau IVF yn dod i Gastell-nedd Port Talbot. Credaf fod y bwrdd iechyd wedi ymdrechu’n galed iawn i lenwi swyddi gwag. Ceisiodd ddod o hyd i feddygon locwm, ac ni fu hynny’n llwyddiannus iawn. Cynhaliodd ymgyrch recriwtio ryngwladol, a denodd bedwar o feddygon i weithio yn yr ysbyty o ddechrau 2012 ymlaen. Serch hynny, yn anffodus, canfuwyd mai dim ond gan un o’r meddygon hynny yr oedd y lefel briodol o brofiad a chymhwysedd. Yna, edrychodd ar feddygon ymchwil academaidd. Roedd yn meddwl ei fod am lwyddo i ddenu pedwar meddyg, ond yna, tynnodd dau feddyg yn ôl. Rwyf yn credu iddo weithio’n galed i fynd i’r afael â’r problemau recriwtio. Fel y clywsoch y Prif Weinidog yn dweud, nid dim ond yng Nghymru y mae’r problemau hyn; mae'n broblem ledled y Deyrnas Unedig.

2.30 p.m.

David Rees: I do not need press releases because I actually met them yesterday and have had regular meetings with the chief executive to discuss this particular issue. There are a couple of questions to which I would like further answers, if possible. What discussions has the Welsh Government had with the deanery in relation to the actual allocation of CT2 posts at various hospitals and departments, and the impact of its decisions on service delivery? The First Minister has already made mention of it, but what discussions have you had with the UK Government about the immigration rules, which have definitely impacted upon and damaged the ability to recruit doctors to Wales? What assurances can you give us on the Welsh Ambulance Services NHS Trust, and the impact on other services within the area? Clearly, if the admissions are not going to Neath Port Talbot, they are going to Morriston, Bridgend and elsewhere.

David Rees: Nid oes angen datganiadau i’r wasg arnaf fi oherwydd cyfarfûm â hwy ddoe ac rwyf wedi cael cyfarfodydd rheolaidd â’r prif weithredwr i drafod y mater penodol hwn. Mae nifer o gwestiynau yr hoffwn gael rhagor o atebion iddynt, os oes modd. Pa drafodaethau y mae Llywodraeth Cymru wedi’u cael gyda’r ddeoniaeth ynglŷn â sut yn union y dyrennir swyddi CT2 mewn gwahanol ysbytai ac adrannau, ac effaith ei phenderfyniadau ar ddarparu gwasanaethau? Mae’r Prif Weinidog eisoes wedi’i grybwyll, ond pa drafodaethau rydych wedi’u cael gyda Llywodraeth y Deyrnas Unedig am y rheolau mewnfudo, ac mae hynny’n sicr wedi effeithio ac wedi amharu ar y gallu i recriwtio meddygon yng Nghymru? Pa sicrwydd y gallwch ei roi inni am Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru, a’r effaith ar wasanaethau eraill yn yr ardal? Mae’n amlwg, os nad yw’r cleifion yn cael eu derbyn i Gastell-nedd Port Talbot, eu bod yn mynd i Dreforys, i Ben-y-bont ar Ogwr ac i fannau eraill.

Lesley Griffiths: I meet the deanery regularly, and whilst I appreciate what you are saying about the deanery, it has to ensure that the doctors are receiving the training that is required. I know that the deanery was concerned that doctors in Neath Port Talbot were not receiving the level of supervision required and that there was not the through input that they should be receiving. I have sympathy with the deanery; we have to ensure that our doctors are adequately trained.

Lesley Griffiths: Byddaf yn cyfarfod â’r ddeoniaeth yn rheolaidd, ac, er fy mod yn gwerthfawrogi’r hyn yr ydych yn ei ddweud am y ddeoniaeth, rhaid iddi sicrhau bod y meddygon yn cael yr hyfforddiant sy’n ofynnol. Gwn fod y ddeoniaeth yn poeni nad oedd meddygon yng Nghastell-nedd Port Talbot yn cael lefel yr oruchwyliaeth sy’n ofynnol ac nad oeddent yn cael y mewnbwn drwyddo draw y dylent fod yn ei gael. Rwyf yn cydymdeimlo â’r ddeoniaeth; rhaid inni sicrhau bod ein meddygon yn cael eu hyfforddi’n ddigonol.

In relation to the immigration regulations with the UK Government, talks are ongoing. My officials have held talks on that issue, and there are discussions to be had with the Welsh Ambulance Services NHS Trust. As I say, this is only a proposed change; this will be going to the health board on Thursday, and we will then have to have further discussions, but I talk constantly to the ambulance trust and, within the service reconfiguration plans, I expect health boards to be having discussions with the Welsh Ambulance Services NHS Trust as well.

O ran y rheoliadau mewnfudo, mae trafodaethau’n mynd rhagddynt gyda Llywodraeth y Deyrnas Unedig. Mae fy swyddogion wedi cynnal trafodaethau am y mater hwnnw, ac mae trafodaethau i’w cynnal gydag Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru. Fel y dywedaf, newid sy’n cael ei gynnig yw hwn, dyna’i gyd; bydd hwn yn mynd gerbron y bwrdd iechyd ddydd Iau, ac wedyn, bydd gofyn inni gynnal rhagor o drafodaethau, ond byddaf yn siarad o hyd â’r ymddiriedolaeth ambiwlans, ac, o fewn cynlluniau ad-drefnu’r gwasanaeth, rwyf yn disgwyl i’r byrddau iechyd gynnal trafodaethau gydag Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru hefyd.

Byron Davies: Despite assurances in this Chamber of no downgrading, the health board stated last Friday that it moved swiftly to identify alternative ways to staff these medical posts. Unfortunately, despite these efforts, it says that it was not able to appoint enough doctors. The First Minister tells us that this action has been taken to ensure a safe service. Do you not, however, accept any responsibility as a Government for this, which is, after all, a reduction in services to the people of Neath Port Talbot? Will you not undertake to examine why retention and recruitment is less of an issue in England and learn lessons from them? You frequently tell us that you are looking for new ways to improve; would this not be a good idea?

Bryan Davies: Er inni gael ein sicrhau yn y Siambr hon na fyddai dim israddio, dywedodd y bwrdd iechyd ddydd Gwener diwethaf ei fod wedi symud yn gyflym i ganfod gwahanol ffyrdd o staffio’r swyddi meddygol hyn. Yn anffodus, er gwaethaf yr ymdrechion hyn, mae’n dweud na lwyddodd i benodi digon o feddygon. Dywed y Prif Weinidog wrthym fod y cam hwn wedi’i gymryd er mwyn sicrhau gwasanaeth diogel. Onid ydych chi’r Llywodraeth, fodd bynnag, yn derbyn dim cyfrifoldeb, am hyn? Wedi’r cyfan mae 'r gwasanaethau sydd ar gael i bobl Castell-nedd Port Talbot yn mynd i grebachu. Oni ymrwymwch i archwilio pam mae cadw a recriwtio’n llai o broblem yn Lloegr a dysgu gwersi yn sgîl hynny? Byddwch yn aml yn dweud wrthym eich bod yn chwilio am ffyrdd newydd o wella pethau; oni fyddai hyn yn syniad da?

Lesley Griffiths: I do not see it as a reduction in services. As I said in a previous answer, it is not about buildings; it is about services. Those services will be available elsewhere. I do not think that England has a better chance of keeping doctors; if you have evidence of that, please give it to me and I will have a look at it.

Lesley Griffiths: Nid crebachu gwasanaethau yw hyn yn fy ngolwg i. Fel y dywedais mewn ateb blaenorol, nid mater o adeiladau yw hyn; ond gwasanaethau. Bydd y gwasanaethau hynny ar gael mewn mannau eraill. Ni chredaf fod gan Loegr well cyfle o gadw meddygon; os oes gennych dystiolaeth o hynny, rhowch hi imi ac fe edrychaf arni.

Elin Jones: Both you and the First Minister have blamed the Wales Deanery training reconfiguration as part of the reason for this proposed service removal in Neath Port Talbot. Do you agree with the BMA, whose members are also doctors, which passed a motion in its conference last week in Bournemouth criticising the incompetence of local health boards in Wales in using deanery-led training reconfiguration to justify the downgrading of local services, irrespective of local population need—exactly what has happened in Neath Port Talbot?

Elin Jones: Rydych chi a’r Prif Weinidog wedi beio ad-drefnu hyfforddiant gan Ddeoniaeth Cymru fel rhan o’r rheswm dros y cynigion i symud y gwasanaeth hwn o Gastell-nedd Port Talbot. A ydych yn cytuno â’r BMA, y mae ei haelodau hithau hefyd yn feddygon, a basiodd gynnig yn ei chynhadledd yr wythnos diwethaf yn Bournemouth a oedd yn beirniadu anallu’r byrddau iechyd lleol yng Nghymru wrth iddynt ddefnyddio'r ad-drefnu hyfforddiant o dan law’r ddeoniaeth yng Nghymru i gyfiawnhau israddio gwasanaethau lleol, ni waeth am anghenion y boblogaeth leol—sef yn union beth sydd wedi digwydd yng Nghastell-nedd Port Talbot?

Lesley Griffiths: I did not blame the deanery. If you look back at the Record, you will see that I said I sympathise with it. It is very important that our doctors get the best training possible to ensure that they have the experience and competence to further their careers.

Lesley Griffiths: Ni feiais y ddeoniaeth. Os edrychwch yn ôl ar y Cofnod, fe welwch imi ddweud fy mod yn cydymdeimlo â hi. Mae’n bwysig iawn bod ein meddygon yn cael yr hyfforddiant gorau posibl er mwyn sicrhau bod ganddynt y profiad a’r cymhwysedd i ddatblygu eu gyrfa.

Datganiad a Chyhoeddiad Busnes
Business Statement and Announcement

The Record

The Minister for Finance and Leader of the House (Jane Hutt): I have one change to report to this week’s planned business. The Business Committee has agreed to schedule a motion under section 19(5)(a) of the Public Bodies Act 2011 as the first item of Assembly business tomorrow. Business for the next three weeks is as shown on the business statement announcement, which can be found among the agenda papers, available to Members electronically.

Y Gweinidog Cyllid ac Arweinydd y Tŷ (Jane Hutt): Mae gennyf un newid i’r busnes a gynlluniwyd yr wythnos yma i adrodd amdano. Mae’r Pwyllgor Busnes wedi cytuno i drefnu cynnig o dan adran 19(5)(a) Deddf Cyrff Cyhoeddus 2011 fel eitem gyntaf busnes y Cynulliad yfory. Mae busnes y tair wythnos nesaf fel y dangosir ar y cyhoeddiad datganiad busnes, sydd i’w gael ymysg y papurau agenda sydd ar gael yn electronig i Aelodau.

Antoinette Sandbach: Minister, you will recall that, last week, I asked for a statement from the Minister for Environment and Sustainable Development on marine conservation zones. There is a great deal of concern in north Wales, and a great deal of misapprehension perhaps, about the consultation process connected with those zones. May I ask that a statement comes forward quickly to this Chamber? There have been a number of questions to various Ministers, including the Minister for environment, on marine conservation zones, and it is important that a debate is held in the Chamber on this.

Antoinette Sandbach: Weinidog, cofiwch, yr wythnos diwethaf, imi ofyn am ddatganiad gan Weinidog yr Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy am barthau cadwraeth morol. Ceir llawer o bryder yn y gogledd, a llawer o gamddealltwriaeth efallai, ynglŷn â’r broses ymgynghori sy’n gysylltiedig â’r parthau hynny. A gaf ofyn am gyflwyno datganiad i’r Siambr hon yn fuan? Cafwyd nifer o gwestiynau i Weinidogion amrywiol, gan gynnwys Gweinidog yr amgylchedd, am barthau cadwraeth morol, ac mae’n bwysig cynnal trafodaeth yn y Siambr am hyn.

Jane Hutt: As Antoinette Sandbach is aware, we are proposing a selection of a maximum of three or four highly protected marine conservation zone sites, which would be left to function as naturally as possible. We are at the very early stages of the process in terms of looking at ways forward. We are very much in the listening mode. The Minister, of course, is undertaking a three-stage consultation process, so we cannot comment on detail at this stage, but the consultation will run until the end of the month, and people are encouraged to respond to it.

Jane Hutt: Fel y mae Antoinette Sandbach yn gwybod, yr ydym yn cynnig dewis hyd at dri neu bedwar safle parth cadwraeth morol gwarchodedig iawn, i’w gadael i weithredu mor naturiol â phosibl. Yr ydym ar gamau cynnar iawn y broses o ran edrych ar ffyrdd ymlaen. Yr ydym yn sicr yn barod i wrando. Mae’r Gweinidog, wrth gwrs, wrthi’n ymgymryd â phroses ymgynghori dri cham, felly ni allwn roi sylwadau am fanylion ar hyn o bryd, ond bydd yr ymgynghoriad yn para tan ddiwedd y mis, ac anogir pobl i ymateb iddo.

Simon Thomas: A yw’n bosibl inni gael datganiad gan y Dirprwy Weinidog Amaethyddiaeth, Bwyd, Pysgodfeydd a Rhaglenni Ewropeaidd—nid ydym yn clywed digon ganddo—parthed cau pysgodfeydd cocos yng Nglanyfferi ac ardal y tair afon? Mae’r pysgodfeydd newydd ailagor, ond maen nhw wedi gorfod cau oherwydd, mae’n debyg, llygredd yn y cocos. Mae’r cyngor cymuned yn poeni am hyn, ac mae hefyd yn poeni nad ydyw wedi bod yn rhan ddigonol o’r trafodaethau a’r ymgynghoriad. Byddai hyd yn oed datganiad ysgrifenedig yn help i rannu gwybodaeth â’r cyngor cymuned lleol a’r trigolion lleol ac i ddod i ateb, efallai, ar gyfer dyfodol y pysgodfeydd hyn.

Simon Thomas: Would it be possible to have a statement from the Deputy Minister for Agriculture, Food, Fisheries and European Programmes—we do not hear enough from him—about the closure of cockle fisheries in Ferryside and the three rivers estuary? They have only just reopened, but they have had to close because of pollution, apparently, in the cockles. The community council is concerned about this and it is also concerned that it has not been included adequately in the discussions and the consultation. Even a written statement would assist in sharing information with the local community council and local people and possibly in finding a solution for the future of these fisheries.

Jane Hutt: I am aware, and I sure that Simon Thomas is aware, that the cockle beds that he refers to were opened on 19 June. The local community was informed of the details of the opening through Carmarthenshire County Council. The testing of samples is continuing. It is a temporary closure and it will not reopen until the local authority is satisfied that the samples show that the cockles are fit for human consumption. I am sure that the Minister will update accordingly.

Jane Hutt: Yr wyf yn ymwybodol, ac yr wyf yn siŵr bod Simon Thomas yn ymwybodol, y cafodd y gwelyau cocos y mae’n cyfeirio atynt eu hagor ar 19 Mehefin. Cafodd y gymuned leol wybod am fanylion yr agoriad drwy Gyngor Sir Gaerfyrddin. Mae gwaith profi samplau’n parhau. Mae’r pysgodfeydd wedi cau dros dro ac ni fyddant yn ailagor tan mae’r awdurdod lleol yn fodlon bod y samplau’n dangos bod y cocos yn ddigon da i bobl eu bwyta. Yr wyf yn siŵr y cawn y wybodaeth ddiweddaraf gan y Gweinidog mewn modd priodol.

Kirsty Williams: Will the Minister request a statement from the Minister for environment about the issue of opencast mining and site restoration? There is a great deal of concern and disquiet within my constituency, as well as in other Members’ constituencies that I am aware of, about private companies that take a lot of money out of communities via their opencast mining measures and then, potentially, do not replace the landscape to a state that we would all welcome. There is a great deal of concern that companies may walk away, leaving the taxpayers with an enormous bill for the restoration of land. I would be grateful for a statement from the Minister, outlining what actions he will take to protect the Welsh countryside.

Kirsty Williams: A wnaiff y Gweinidog ofyn am ddatganiad gan Weinidog yr amgylchedd am gloddio glo brig ac adfer safleoedd? Ceir llawer o bryder ac anniddigrwydd yn fy etholaeth, ac mewn etholaethau Aelodau eraill yr wyf yn ymwybodol ohonynt, am gwmnïau preifat sy’n cymryd llawer o arian gan gymunedau drwy eu mesurau cloddio glo brig ac yna, o bosib, ddim yn adfer y dirwedd i gyflwr y byddem yn ei groesawu. Ceir llawer o bryder y gallai cwmnïau gerdded i ffwrdd a gadael bil enfawr i drethdalwyr i adfer y tir. Byddwn yn ddiolchgar am ddatganiad gan y Gweinidog i amlinellu’r camau y mae am eu cymryd i ddiogelu cefn gwlad Cymru.

Jane Hutt: I am sure that the Minister has heard the Member for Brecon and Radnorshire on this matter. I am sure that he will be keen to update, particularly in relation to matters of particular opencast sites and the restoration of the environment.

Jane Hutt: Yr wyf yn siŵr bod y Gweinidog wedi clywed Aelod Brycheiniog a Sir Faesyfed yn sôn am hyn. Yr wyf yn siŵr y bydd yn awyddus i roi’r wybodaeth ddiweddaraf, yn enwedig mewn perthynas â materion safleoedd glo brig penodol ac adfer yr amgylchedd.

Nick Ramsay: I have two aspects that I wonder whether I can ask the Leader of the House for information on. First, on the Nominet application for a Wales/Cymru domain name—whichever it may be, or both—I wonder whether we could have an update from the Minister on how this process is developing and any discussion that she has had. We have had clarification recently from the Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, which is the authority responsible for designating domain names, on the number of bids that have been received. Now would be an appropriate time for an update from the Welsh Government on that.

Nick Ramsay: Hoffwn gael gwybodaeth gan Arweinydd y Tŷ am ddwy agwedd. Yn gyntaf, am y cais i Nominet am enw parth Cymru/Wales—pa un bynnag a fydd, neu’r ddau—tybed a allem gael y wybodaeth ddiweddaraf gan y Gweinidog am ddatblygiad y broses hon ac am unrhyw drafodaethau y mae wedi’u cael. Yn ddiweddar, cawsom eglurhad gan Gorfforaeth y Rhyngrwyd ar gyfer Enwau a Rhifau a Neilltuir, yr awdurdod sy’n gyfrifol am ddynodi enwau parth, am nifer y cynigion a dderbyniwyd. Byddai nawr yn amser priodol i Lywodraeth Cymru roi’r wybodaeth ddiweddaraf inni am hynny.

Secondly, I believe that the M4 consultation is due to conclude pretty soon, either at the end of this week or certainly in the very near future. It is a consultation on a number of possible options, including enhancing the current M4, other possible routes and improvements to the Newport southern distributor road. As soon as that consultation is complete, I wonder whether the Minister who is responsible for transport could come to us to outline the Welsh Government’s view as to the best way to proceed. I am receiving a number of requests for information about the option that is likely to be chosen to improve the M4.

Yn ail, credaf y bydd ymgynghoriad yr M4 yn diweddu’n eithaf buan, naill ai ar ddiwedd yr wythnos yma neu’n sicr yn y dyfodol agos iawn. Mae’n ymgynghoriad am nifer o opsiynau posibl, gan gynnwys gwella’r M4 bresennol, llwybrau posibl eraill a gwelliannau i ffordd gasglu ddeheuol Casnewydd. Cyn gynted â bod yr ymgynghoriad hwnnw wedi’i gwblhau, tybed a allai’r Gweinidog sy’n gyfrifol am drafnidiaeth ddod atom i amlinellu barn Llywodraeth Cymru am y ffordd orau o symud ymlaen. Yr wyf yn cael nifer o geisiadau am wybodaeth am ba opsiwn sy’n debygol o gael ei ddewis i wella’r M4.

Jane Hutt: I thank Nick Ramsay for both questions. The Minister for Business, Enterprise, Technology and Science will give an update on the domain and the progress of the Nominet application. The consultation on the M4 corridor enhancement measures is still open and there are still exhibitions. As it comes to a conclusion, all those consultations will be considered in terms of the way forward.

Jane Hutt: Diolch i Nick Ramsay am y ddau gwestiwn. Bydd y Gweinidog Busnes, Menter, Technoleg a Gwyddoniaeth yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf am y parth a hynt y cais i Nominet. Mae’r ymgynghoriad am fesurau gwella coridor yr M4 yn dal ar agor ac mae arddangosiadau’n dal i ddigwydd. Pan ddaw at gasgliad, ystyrir yr holl ymgynghoriadau hynny mewn perthynas â’r ffordd ymlaen.

Bethan Jenkins: Weinidog, rwy’n siŵr eich bod wedi gweld yn ddiweddar y bydd copi o lyfr cyfreithiol Hywel Dda yn cael ei roi gerbron arwerthiant yn y diwrnodau nesaf. Rydym, fel Pwyllgor Deisebau, wedi derbyn a thrafod yn ein cyfarfod ddoe deiseb yn galw ar Lywodraeth Cymru i brynu’r llyfr pwysig hwn ar ran y genedl. O feddwl y bydd yr arwerthiant hwn yn cymryd lle o fewn y saith diwrnod nesaf, a fedrwn gael rhyw fath o syniad o’r hyn mae’r Llywodraeth yn bwriadu ei wneud yn hynny o beth ac os ydych yn mynd i wneud cais am y cyfreithiau hyn?

Bethan Jenkins: Minister, I am sure that you will have seen recently that a copy of one of Hywel Dda’s legal volumes is about to be put on sale at an auction in the next few days. We, as a Petitions Committee, have received a petition, which we discussed at our meeting yesterday, calling on the Welsh Government to buy this important volume on behalf of the nation. Bearing in mind that this auction is to take place in the next seven days, can we have some sort of idea as to what the Government intends to do in this regard and if you are going to bid for this book of laws?

Rwyf hefyd wedi cael nifer o broblemau yn fy ardal yng nghyd-destun newidiadau i wasanaethau bysys. A oes modd i ni gael diweddariad ynglŷn â lle mae’r Llywodraeth yn mynd o ran edrych ar adreoleiddio’r systemau bysys yng Nghymru fel bod pobl yn gallu cael y gwasanaethau maent eu hangen?

I have also had a number of problems in my area in the context of changes to bus services. Would it be possible to have an update on where the Government is going in terms of looking at the re-regulation of bus services in Wales so that people can access the services that they need?

Jane Hutt: That is an important issue about the future prospects of the important volume of work from Hywel Dda. I will consult the Minister for heritage in terms of the Government response to the petition. The Minister for transport, as ever, is dealing with the issues in terms of access to appropriate and supported bus services in Wales.

Jane Hutt: Mae hwnnw’n fater pwysig am ddyfodol y llyfr pwysig gan Hywel Dda. Ymgynghoraf â’r Gweinidog dros dreftadaeth am ymateb y Llywodraeth i’r ddeiseb. Mae’r Gweinidog dros drafnidiaeth, fel arfer, yn ymdrin â’r materion sy’n ymwneud â mynediad at wasanaethau bws priodol gyda chymorth yng Nghymru.

Janet Finch-Saunders: I note that the Atos information technology contract was renewed by the Welsh Government last week at a contract cost of some £70 million to the taxpayer. What was the rationale for the early renewal of this contract, in particular given the deep concerns with the service that Assembly Members have raised? What considerations were given—

Janet Finch-Saunders: Nodaf fod contract technoleg gwybodaeth Atos wedi cael ei adnewyddu gan Lywodraeth Cymru’r wythnos diwethaf a bod cost y contract i’r trethdalwr oddeutu £70 miliwn. Beth oedd sail resymegol adnewyddu’r contract hwn yn gynnar, yn enwedig ac ystyried y pryderon dwfn y mae Aelodau’r Cynulliad wedi’u codi ynglŷn â’r gwasanaeth? Pa ystyriaeth a roddwyd—

The Presiding Officer: Order. Are you asking for a statement, because you are only asking questions at the moment?

Y Llywydd: Trefn. A ydych yn gofyn am ddatganiad? Dim ond gofyn cwestiynau yr ydych ar hyn o bryd.

Janet Finch-Saunders: Yes, I am. What considerations were given to ensure that a transparent, accountable, democratic and efficient tendering process took place, or was that not the case?

Janet Finch-Saunders: Ydw. Pa ystyriaeth a roddwyd i sicrhau bod proses dendro dryloyw, atebol, ddemocrataidd ac effeithlon wedi digwydd, ynteu onid oedd hi’n broses felly?

Jane Hutt: I can assure Janet Finch-Saunders that all proprieties were exercised in terms of this contract.

Jane Hutt: Gallaf sicrhau Janet Finch-Saunders bod pob priodoldeb wedi’i ddefnyddio o ran y contract hwn.

The Record

Elin Jones: A gaf i gefnogi’r alwad gan Antoinette Sandbach am ddadl yn y Cynulliad ar barthau cadwraeth morol? Mae ymgynghori’r Gweinidog ar y pwnc hwn yn cau ar ddiwedd y mis ac felly mae’n briodol i ni gael dadl ar y mater hwn ddechrau’r tymor nesaf. Dywedasoch yn eich ateb i Antoinette Sandbach eich bod fel Llywodraeth mewn listening mode ar hyn o bryd ar y pwnc penodol hwn. Rwy’n gobeithio y gwnewch ddangos cwrteisi i’r Cynulliad hwn fel ein bod ni’n cael gwrandawiad a chyfle i leisio ein barn ar y pwnc hwn sydd o gonsyrn i nifer o bobl, yn enwedig pysgotwyr o gwmpas Cymru, gyda rhai ohonynt yn wynebu colli eu bywoliaeth.

Elin Jones: May I support the demand from Antoinette Sandbach for a debate in the Assembly on marine conservation zones? The Minister’s consultation on this issue closes at the end of the month and therefore I think that it would be appropriate for us to have a debate on this issue at the start of next term. You said in your response to Antoinette Sandbach that you, as a Government, are in listening mode at present on this specific issue. I hope that you will show this Assembly the courtesy of giving us a hearing and an opportunity to express our opinions on this subject that is of concern to many people, particularly the fishermen and women around Wales, who face the prospect of losing their livelihoods.

Jane Hutt: In response to Antoinette Sandbach, I made it clear that we are in a listening mode and these are early stages in the process. This is about how we can improve the ecosystem recovering resilience in Welsh seas and learn more about the ways that marine ecosystems function and the impacts, as you mentioned, on the industries affected. I know that the Minister will respond in due course.

Jane Hutt: Wrth ateb Antoinette Sandbach, eglurais ein bod yn barod i wrando a bod y rhain yn gamau cynnar yn y broses. Mae’n fater o sut y gallwn wella gwytnwch adfer ecosystemau ym moroedd Cymru a dysgu mwy am sut y mae ecosystemau morol yn gweithio a’r effeithiau, fel y dywedasoch, ar y diwydiannau y mae hyn yn effeithio arnynt. Gwn y gwnaiff y Gweinidog ymateb yn ei bryd.

Andrew R.T. Davies: Minister, can we have a statement from the Minister for the environment, who has responsibility for animal health, in relation to fly grazing? It is an issue that I have raised constantly through the latter part of the winter and through the spring, and I know that the Minister was undertaking various stakeholder groups and other engagement fora. However, the Assembly rises in two weeks’ time, and we will be into the autumn, nearly, when we return, and it is important that the constituents of all Members have confidence that measures have been taken by the Welsh Government and the enforcement agencies to address this serious issue.

Andrew R.T. Davies: Weinidog, a gawn ddatganiad gan y Gweinidog dros yr amgylchedd, sy’n gyfrifol am iechyd anifeiliaid, mewn perthynas â phori anghyfreithlon? Mae’n fater yr wyf wedi’i godi’n gyson drwy gydol diwedd y gaeaf a’r gwanwyn, a gwn fod y Gweinidog yn cynnal nifer o grwpiau rhanddeiliaid a fforymau ymgysylltu eraill. Fodd bynnag, mae’r Cynulliad yn codi ymhen pythefnos, a bydd hi bron yn hydref erbyn inni ddychwelyd, ac mae’n bwysig bod etholwyr pob Aelod yn hyderus bod Llywodraeth Cymru a’r asiantaethau gorfodi wedi cymryd mesurau i roi sylw i’r mater pwysig hwn.

Jane Hutt: In fact, this is a matter that involves several Ministers, not only the Minister for Local Government and Communities, but the Minister for Environment and Sustainable Development and me, as the Minister for equalities, and the Minister for Business, Enterprise, Technology and Science. However, key to this is the role of local authorities and the enforcement agencies. Therefore, this Minister agrees, on behalf of us all, to bring forward a statement to update you on progress.

Jane Hutt: Yn wir, mae hwn yn fater sy’n cynnwys nifer o Weinidogion; nid yn unig y Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau, ond Gweinidog yr Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy a fi, y Gweinidog cydraddoldeb, a’r Gweinidog Busnes, Menter, Technoleg a Gwyddoniaeth. Fodd bynnag, y mater allweddol yma yw swyddogaeth awdurdodau lleol a’r asiantaethau gorfodi. Felly, mae’r Gweinidog hwn yn cytuno, ar ein rhan i gyd, i gyflwyno datganiad i roi’r wybodaeth ddiweddaraf ichi am y cynnydd.

Mark Isherwood: May I call for, at the very least, an oral statement and preferably a debate in Government time in the Chamber on the future delivery of careers services in Wales?

Mark Isherwood: A gaf alw, o leiaf, am ddatganiad ar lafar ac yn ddelfrydol am ddadl yn amser y Llywodraeth yn y Siambr am gyflenwi gwasanaethau gyrfaoedd yng Nghymru yn y dyfodol?

2.45 p.m.

A written statement was issued towards the end of last week, after the last Plenary meeting—on Thursday, in fact—that raised far more questions than it provided answers on the future careers service, stating that the Minister has decided to transfer Career Choices Dewis Gyrfa, CCDG, into public ownership and describing it as a company limited by guarantee, formed by, and now owning, the six Careers Wales companies, and stating that this was aligned with the Careers Wales review in this matter, published in 2010.

Cyhoeddwyd datganiad ysgrifenedig tua diwedd yr wythnos diwethaf, ar ôl y Cyfarfod Llawn diwethaf—ddydd Iau, a bod yn fanwl gywir—a roddodd lawer mwy o gwestiynau nag atebion am y gwasanaeth gyrfaoedd yn y dyfodol, gan ddatgan bod y Gweinidog wedi penderfynu trosglwyddo Career Choice Dewis Gyrfa, CCDG, i berchenogaeth gyhoeddus a’i ddisgrifio fel cwmni cyfyngedig drwy warant, wedi’i ffurfio gan, a nawr yn berchen ar, y chwe chwmni Gyrfa Cymru, a gan ddatgan bod hyn yn cyd-fynd ag adolygiad Gyrfa Cymru am y mater hwn, a gyhoeddwyd yn 2010.

However, what it did not say is that CCDG is a not-for-profit social enterprise, as were the six Careers Wales bodies ,and what it does not tell us is how members will still be able, if at all, to get direct access to Careers Wales officers for open dialogue, so that we can gather information directly and they can access our support where required. It did not say what the impact on the independently published pupil destination figures would be, nor did it refer to the aspects of the report 'Future Ambitions: Developing careers services in Wales’, which the Minister says formed the basis for the decision, such as the recommendation stating that Careers Wales should be given a leadership role in devising and co-ordinating this, and the recommendations regarding the Careers Wales organisation and the importance of the Careers Wales brand, recommending that a unified structure should retain a regional infrastructure capable of relating to local stakeholders—[Interruption.] It is not funny; that is a small number of the very many questions that Members across this Chamber need answered, because the ramifications for young people and older learners are significant. The presentation of this nationalisation as a private company nationalisation was shocking.

Fodd bynnag, nid oedd yn nodi bod CCDG yn fenter gymdeithasol ddielw, fel y chwe chorff Gyrfa Cymru gynt, ac nid yw ychwaith yn dweud wrthym sut y bydd aelodau’n dal i allu, os o gwbl, cael mynediad uniongyrchol at swyddogion Gyrfa Cymru am ddeialog agored, er mwyn inni allu casglu gwybodaeth yn uniongyrchol ac iddynt hwy gael ein cymorth yn ôl y gofyn. Nid oedd yn dweud beth fyddai’r effaith ar y ffigurau cyrchfannau disgyblion a gyhoeddwyd yn annibynnol, ac ni chyfeiriodd ychwaith at yr agweddau ar yr adroddiad 'Uchelgeisiau i’r dyfodol: Datblygu gwasanaethau gyrfaoedd yng Nghymru’, a oedd yn sail i’r penderfyniad yn ôl y Gweinidog, megis yr argymhelliad y dylid rhoi rôl arweiniol i Yrfa Cymru o ran llunio a chydlynu hyn, na’r argymhellion am sefydliad Gyrfa Cymru a phwysigrwydd brand Gyrfa Cymru, a oedd yn argymell y dylai strwythur unedig gadw seilwaith rhanbarthol sy’n gallu uniaethu â rhanddeiliaid lleol—[Torri ar draws.] Nid yw hyn yn ddoniol; dim ond rhai yw’r rhain o’r llawer iawn o gwestiynau y mae ar Aelodau ar draws y Siambr hon angen atebion iddynt, oherwydd mae’r goblygiadau i bobl ifanc a dysgwyr hŷn yn arwyddocaol. Roedd cyflwyno’r gwladoli hwn fel gwladoli cwmni preifat yn beth syfrdanol.

Jane Hutt: I had hoped that Mark Isherwood would have welcomed the very positive outcome from the extensive work undertaken, in which the focus that has always been at the forefront is on delivering a careers service not just for our young people, but for all ages. That is what has emerged as a result of this extensive work. We heard the statement repeated by Mark Isherwood this afternoon—previously, there were six companies, and now we will have a wholly-owned subsidiary of the Welsh Government from April 2013 and a company that will deliver a quality careers service. This has been welcomed by the company, and it sees the end of a period of uncertainty for the service and the staff employed by it.

Jane Hutt: Gobeithiais y byddai Mark Isherwood wedi croesawu canlyniad cadarnhaol iawn y gwaith helaeth a wnaethpwyd, lle mae’r prif ffocws wedi aros ar gyflenwi gwasanaeth gyrfaoedd i bob oed, nid dim ond ein pobl ifanc. Dyna beth sydd wedi ymddangos o ganlyniad i’r gwaith helaeth hwn. Clywsom y datganiad a ailadroddodd Mark Isherwood brynhawn heddiw—yn y gorffennol, yr oedd chwe chwmni, ac nawr bydd gennym is-gwmni ym mherchnogaeth lwyr Llywodraeth Cymru o Ebrill 2013 ymlaen, a chwmni a fydd yn cyflenwi gwasanaeth gyrfaoedd o safon. Mae’r cwmni wedi croesawu hyn, gan weld diwedd cyfnod o ansicrwydd i’r gwasanaeth a’r staff y mae’n eu cyflogi.

Darren Millar: I call for an urgent statement from the Minister for Health and Social Services on NHS finances. We have seen, over the past few weeks, reports that six local health boards are facing combined financial challenges of up to £230 million in the current financial year. The Auditor General for Wales has noted that the current in-year bailouts are unsustainable, and, indeed, the Wales Audit Office—you will be surprised, having heard the First Minister’s response to an earlier question—has indicated that the NHS in Wales is facing the largest cuts to its finances per person in the UK in each of the next four years. Can we therefore have a very urgent statement from the Minister? Clearly, the pressures on the NHS are not just workforce related; they are finance related, and they are contributing to the threat of downgrades across the country.  

Darren Millar: Galwaf am ddatganiad brys gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol am gyllid y GIG. Yr ydym wedi gweld, dros yr wythnosau diwethaf, adroddiadau bod chwe bwrdd iechyd lleol yn wynebu heriau ariannol o hyd at £230 miliwn rhyngddynt yn y flwyddyn ariannol bresennol. Mae Archwilydd Cyffredinol Cymru wedi nodi bod y mechnïo canol blwyddyn presennol yn anghynaliadwy ac, yn wir, mae Swyddfa Archwilio Cymru—bydd hyn yn syndod ichi, o glywed ymateb y Prif Weinidog i gwestiwn cynharach—wedi dynodi bod y GIG yng Nghymru’n wynebu’r toriadau mwyaf i’w gyllid i bob unigolyn yn y DU ym mhob un o’r pedair mlynedd nesaf. Felly, a gawn ddatganiad brys iawn gan y Gweinidog? Yn amlwg, nid dim ond â’r gweithlu y mae’r pwysau ar y GIG yn ymwneud; mae’n ymwneud â chyllid, ac mae’n cyfrannu at y bygythiad o israddio ledled y wlad.

Jane Hutt: Welcome back, Darren Millar. I would repeat what the Minister for Health and Social Services has said clearly: all NHS organisations in Wales have met their statutory financial duties for 2011-12, and audited figures to confirm that are available. We are delighted with that outcome.

Jane Hutt: Croeso’n ôl, Darren Millar. Ailadroddaf yr hyn y mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi’i ddweud yn glir: mae pob sefydliad GIG yng Nghymru wedi cyflawni ei ddyletswyddau ariannol statudol ar gyfer 2011-12, ac mae ffigurau wedi’u harchwilio ar gael i gadarnhau hynny. Yr ydym wrth ein boddau â’r canlyniad hwnnw.

Datganiad: Gwella Mynediad i Feddygfeydd Meddygon Teulu
Statement: Improving Access to GP Surgeries

The Record

The Minister for Health and Social Services (Lesley Griffiths): I wish to provide Members with an update on progress on delivering one of our key programme for government commitments: improving access to GP surgeries.

Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol (Lesley Griffiths): Hoffwn roi’r wybodaeth ddiweddaraf i Aelodau am hynt cyflenwi un o ymrwymiadau allweddol ein rhaglen lywodraethu: gwella mynediad at feddygfeydd teulu.

The focus of this commitment is to improve access to GP services for working people. However, we need to ensure there is good access for all patients, with priority given to those with greatest clinical need. We must also ensure that there is equity of access across all parts of Wales to meet the needs of local people. A staged approach has been developed to ensure the successful delivery of this commitment. The first phase focuses on ensuring adequate capacity and appropriate distribution of appointments within contracted hours, between 8 a.m. and 6.30 p.m., to meet the needs of working people. This will include redistributing appointments towards the latter part of the day, between 5 p.m. and 6.30 p.m., which are the times best suited to meet the needs of working people. In some cases, access to early morning appointments may be preferable for patients, particularly those in rural areas or those who have a long commute to work. The first phase will also focus on reducing the number of practices with half-day or lunch-time closing, which will again improve access to services.

Ffocws yr ymrwymiad hwn yw gwella mynediad at wasanaethau meddyg teulu i bobl sy’n gweithio. Fodd bynnag, mae angen inni sicrhau mynediad da i bob claf, gan roi blaenoriaeth i’r rheini â’r angen clinigol mwyaf. Rhaid inni hefyd sicrhau y ceir mynediad cyfartal ym mhob rhan o Gymru i ddiwallu anghenion pobl leol. Mae cynllun fesul cam wedi’i ddatblygu i sicrhau y caiff yr ymrwymiad hwn ei gyflenwi’n llwyddiannus. Mae’r cam cyntaf yn canolbwyntio ar sicrhau capasiti digonol a dosbarthu apwyntiadau’n briodol o fewn oriau contract, rhwng 8 a.m. a 6.30 p.m., er mwyn diwallu anghenion pobl sy’n gweithio. Bydd hyn yn cynnwys ailddosbarthu apwyntiadau tuag at ddiwedd y dydd, rhwng 5 p.m. a 6.30 p.m., sef yr amseroedd sy’n fwyaf addas i anghenion pobl sy’n gweithio. Mewn rhai achosion, gall fod yn well gan gleifion apwyntiadau’n gynnar yn y bore, yn enwedig cleifion mewn ardaloedd gwledig neu rai sy’n teithio’n bell i’r gwaith. Bydd y cam cyntaf hefyd yn canolbwyntio ar leihau nifer y meddygfeydd sy’n cau am hanner diwrnod neu amser cinio, a fydd eto’n gwella mynediad at wasanaethau.

In relation to timescales for delivery, the priority during 2012-13 will be to further reduce the number of practices with half-day or lunch-time closing and to ensure appropriate distribution of early morning or evening appointments to meet the needs of patients. The second phase relates to extending the availability of planned appointments outside contracted hours. This will focus primarily on additional later evening appointments after 6.30 p.m., or early morning appointments as required to meet the needs of patients.

O ran amserlenni cyflenwi, y flaenoriaeth yn ystod 2012-13 fydd lleihau eto nifer y meddygfeydd sy’n cau am hanner diwrnod neu amser cinio a sicrhau y dosberthir apwyntiadau cynnar yn y bore neu gyda’r nos yn briodol i ddiwallu anghenion cleifion. Mae’r ail gam yn ymwneud ag ymestyn yr apwyntiadau y gellir eu cynllunio y tu allan i oriau contract. Bydd hyn yn canolbwyntio’n bennaf ar apwyntiadau ychwanegol gyda’r nos ar ôl 6.30 p.m., neu apwyntiadau’n gynnar yn y bore fel sy’n ofynnol i ddiwallu anghenion cleifion.

Currently, around 12% of practices offer extended opening as an enhanced service for patients in the local area. A review will be undertaken during 2012-13 to establish whether the enhanced extended opening service meets patients’ needs and whether it delivers value for money. This review will be used to inform the best way of delivering extended access to meet the specific needs of patients within each health board area. Therefore, from 2013-14, the focus will be on ensuring the increased availability of later evening appointments, after 6.30 p.m., and early morning appointments before 8 a.m., to best meet the needs of patients. The approach developed will ensure that services meet the needs of patients and that people are able to access appointments at times convenient to them. We are not expecting GPs to offer extended opening where there is no demand for it. This is why health boards will be reviewing the existing enhanced opening service.

Ar hyn o bryd, mae tua 12 y cant o feddygfeydd yn cynnig oriau agor estynedig fel gwasanaeth gwell i gleifion yn yr ardal leol. Cynhelir adolygiad yn ystod 2012-13 i sefydlu a yw’r gwasanaeth ymestyn oriau agor yn diwallu anghenion cleifion ac a yw’n rhoi gwerth am arian. Defnyddir yr adolygiad hwn fel sail i’r ffordd orau o ymestyn mynediad i ddiwallu anghenion penodol cleifion ym mhob ardal bwrdd iechyd. Felly, o 2013-14 ymlaen, bydd y ffocws ar sicrhau bod mwy o apwyntiadau hwyrach gyda’r nos, ar ôl 6.30 p.m., ac apwyntiadau cynnar yn y bore, cyn 8 a.m., ar gael i ddiwallu anghenion cleifion cystal â phosibl. Bydd y dull a ddatblygir yn sicrhau bod gwasanaethau’n diwallu anghenion cleifion ac y gall pobl gael apwyntiadau ar amseroedd sy’n gyfleus iddynt. Nid ydym yn disgwyl i feddygon teulu gynnig oriau agor estynedig os nad oes galw amdanynt. Dyma pam y bydd byrddau iechyd yn adolygu’r gwasanaeth agor estynedig presennol.

The third phase relates to access at the weekend. I have commissioned work to develop an innovative model for access to appointments during this period. It is anticipated that models to ensure access to planned appointments at the weekend will commence during 2014-15; however, this will need to be informed by the findings of the review.

Mae’r trydydd cam yn ymwneud â mynediad ar y penwythnos. Yr wyf wedi comisiynu gwaith i ddatblygu model arloesol ar gyfer mynediad at apwyntiadau yn ystod y cyfnod hwn. Rhagwelir y bydd modelau i sicrhau mynediad at apwyntiadau wedi’u cynllunio ar y penwythnos yn dechrau yn ystod 2014-15; fodd bynnag, bydd angen i hyn fod yn seiliedig ar ganfyddiadau’r adolygiad.

It is the intention to deliver this commitment within existing budgets. There is no additional cost associated with enhanced access between 8 a.m. and 6.30 p.m. In relation to enhanced access outside contracted hours, health boards will be reviewing the existing spend on a wide range of enhanced services to ensure it is realigned with this commitment and other key priority areas.

Y bwriad yw cyflenwi’r ymrwymiad hwn o fewn y cyllidebau presennol. Nid oes cost ychwanegol yn gysylltiedig â chynyddu mynediad rhwng 8 a.m. a 6.30 p.m. O ran gwell mynediad y tu allan i’r oriau contract, bydd byrddau iechyd yn adolygu’r gwariant presennol ar amrywiaeth eang o wasanaethau estynedig i sicrhau ei fod wedi’i aildrefnu â’r ymrwymiad hwn a meysydd blaenoriaeth allweddol eraill.

In developing this approach, the initial focus has been on working with relevant health professionals and leads within health boards to actively review and identify ways to improve access to GP services across Wales. Health boards have all developed initial plans to enhance and expand on existing work to improve access and ensure delivery of this commitment within their own local area. Health boards have also established access fora to drive forward further improvements and will be considering the effective use of the wider primary care team, for example, practice nurses and community pharmacists, to improve access for patients.

Wrth ddatblygu’r dull hwn, mae’r ffocws cychwynnol wedi bod ar gydweithio â gweithwyr iechyd proffesiynol perthnasol ac arweinwyr byrddau iechyd i fynd ati i adolygu a chanfod ffyrdd o wella mynediad at wasanaethau meddyg teulu ledled Cymru. Mae pob bwrdd iechyd wedi datblygu cynlluniau cychwynnol i wella ac ehangu eu gwaith presennol i wella mynediad a sicrhau y cyflenwir yr ymrwymiad hwn yn eu hardal leol hwy. Mae byrddau iechyd hefyd wedi sefydlu fforymau mynediad i gyflawni gwelliannau pellach a byddant yn ystyried defnyddio’r tîm gofal sylfaenol ehangach yn effeithiol, er enghraifft, nyrsys practis a fferyllwyr cymunedol, i wella mynediad i gleifion.

The priority during the last six months has been to significantly reduce the number of practices with half-day or lunch-time closing. Health boards have been working closely with GP practices to achieve this. For example, in Cwm Taf Local Health Board in 2011 63% of practices had half-day closing, but now half-day closing has ceased in all but one practice. All GP practices are participating in locality or neighbourhood networks to review service provision and support service improvement. These networks will play a key role in developing models of care appropriate for local need and to make most effective and efficient use of available resources.

Yn ystod y chwe mis diwethaf, y flaenoriaeth oedd lleihau’n sylweddol nifer y practisau sy’n cau am hanner diwrnod neu amser cinio. Mae byrddau iechyd wedi bod yn cydweithio’n agos â meddygfeydd teulu i gyflawni hyn. Er enghraifft, ym Mwrdd Iechyd Lleol Cwm Taf yn 2011 yr oedd 63 y cant o feddygfeydd yn cau am hanner diwrnod, ond nawr mae pob meddygfa ond un wedi rhoi’r gorau i’r arfer. Mae pob meddygfa deulu’n cymryd rhan mewn rhwydweithiau lleoliad neu gymdogaeth i adolygu darpariaeth gwasanaethau a chynorthwyo gwella gwasanaethau. Bydd y rhwydweithiau hyn yn allweddol o ran datblygu modelau gofal sy’n briodol i angen lleol a defnyddio’r adnoddau sydd ar gael mor effeithiol ac effeithlon â phosibl.

Patient feedback is extremely important in ensuring services are high quality and meet their requirements. Therefore, community health councils and patient participation groups will be actively engaged throughout the process. I will ensure progress against this commitment is monitored on a regular basis and updates will be provided as part of the programme for government reporting.

Mae adborth cleifion yn bwysig dros ben o ran sicrhau bod gwasanaethau o safon uchel ac yn diwallu eu gofynion. Felly, eir ati i ymgysylltu â chynghorau iechyd cymunedol a grwpiau cyfranogiad cleifion drwy gydol y broses. Sicrhaf fod cynnydd yn erbyn yr ymrwymiad hwn yn cael ei fonitro’n rheolaidd a darperir y wybodaeth ddiweddaraf fel rhan o raglen adrodd y llywodraeth.

A statistical article on GP opening hours was published in March this year. While the information indicated an improvement in opening hours between 2010 and 2011, it also highlighted that there was more work to be done to improve access for patients. Work is also under way to develop additional data and indicators. This will include data on the availability of appointments at different times of the day to measure progress against the extended access commitment.  

Cyhoeddwyd erthygl ystadegol am oriau agor meddygon teulu ym mis Mawrth eleni. Er bod y wybodaeth yn dynodi gwelliant mewn oriau agor rhwng 2010 a 2011, rhoddodd sylw hefyd i’r ffaith bod angen gwneud mwy o waith i wella mynediad i gleifion. Mae gwaith hefyd yn cael ei wneud i ddatblygu data a dangosyddion ychwanegol. Bydd hyn yn cynnwys data am yr apwyntiadau sydd ar gael ar wahanol amseroedd yn ystod y dydd i fesur cynnydd yn erbyn yr ymrwymiad ymestyn mynediad.

General practice is one of the key cornerstones of our national health service in Wales, with primary care teams dealing with around 90% of the first point of contact with patients. The challenges facing GPs in Wales are tough, but that is the case across the NHS. This commitment is not about making things more difficult for GPs, but about ensuring high-quality services that meet the needs of patients.

Meddygfeydd teulu yw un o brif gonglfeini ein gwasanaeth iechyd gwladol yng Nghymru. Timau gofal sylfaenol sy’n ymdrin â chleifion ar y pwynt cyswllt cyntaf mewn tua 90 y cant o achosion. Mae’r heriau sy’n wynebu meddygon teulu yng Nghymru yn rhai caled, ond mae hynny’n wir ar draws y GIG i gyd. Nid mater o wneud pethau’n anoddach i feddygon teulu yw’r ymrwymiad hwn, ond mater o sicrhau gwasanaethau o safon uchel sy’n diwallu anghenion cleifion.

Darren Millar: Thank you for your statement, Minister; I have to say that I had a feeling of déjà vu, because it seemed to be almost identical to the statement that you released in March, which indicates that there has been little progress on this particular front.

Darren Millar: Diolch am eich datganiad, Weinidog; rhaid imi ddweud imi deimlo déjà vu, gan ei fod yn ymddangos bron yn union yr un fath â’r datganiad a ryddhawyd gennych ym mis Mawrth, sy’n dynodi nad oes llawer o gynnydd wedi’i wneud yn y maes penodol hwn.

According to figures that you produced in an answer to a written question from me in April—unfortunately, I do not have the answers to recent written questions, because you have failed to provide them to date—just two out of 477 GP practices in Wales are currently open on the weekend. At that time, 14% were open beyond the formal core hours. Today, you have said that the figure is 12%, so it appears to be going in the wrong direction. I wonder whether you can respond to three straightforward questions. The first is in relation to the cost of the direct enhanced services with regard to the extension of improved access in some parts of Wales. We have heard the First Minister boast that many practices are already opening beyond their core hours, and ask why, if they can do it, others cannot. The reason why they can do it, of course, is that they get extra money for it at the moment. I wonder how you expect to achieve your policy objective without any additional investment.

Yn ôl ffigurau a gynhyrchwyd gennych mewn ateb i gwestiwn ysgrifenedig gennyf ym mis Ebrill—yn anffodus, nid oes gennyf atebion cwestiynau ysgrifenedig diweddar, gan nad ydych wedi llwyddo i’w darparu hyd yn hyn—dim ond dwy o 477 o feddygfeydd teulu yng Nghymru sy’n agor ar y penwythnos ar hyn o bryd. Bryd hynny, yr oedd 14 y cant ar agor y tu hwnt i’r oriau craidd ffurfiol. Heddiw, yr ydych wedi dweud bod y ffigur yn 12 y cant, felly mae’n ymddangos eich bod yn symud i’r cyfeiriad anghywir. Tybed a allech ateb tri chwestiwn syml. Mae’r cyntaf yn ymwneud â chost y gwasanaethau estynedig uniongyrchol o ran ymestyn mynediad gwell mewn rhai rhannau o Gymru. Yr ydym wedi clywed y Prif Weinidog yn brolio bod llawer o feddygfeydd eisoes yn agor y tu hwnt i’w horiau craidd, ac yn gofyn, os gallant hwy wneud hynny, pam na all eraill. Y rheswm pam y gallant wneud hynny, wrth gwrs, yw eu bod yn cael arian ychwanegol ar hyn o bryd. Tybed sut yr ydych yn disgwyl cyflawni eich amcan polisi heb ddim buddsoddiad ychwanegol.

Secondly, I would like you to clarify, if you could, the part of your statement in which you refer to the role of practice nurses and community pharmacists. This commitment is not about access to practice nurses or community pharmacists. You have said specifically that people will have access to their local GP practice—that was the commitment that you made in your manifesto and that is the one that you ought to fulfil. You also referred to the statistics in the piece of information that you produced in March of this year. That information has yet to be updated, and we are now in July. I wonder whether you could tell us how regularly that information will be updated so that we can monitor progress.

Yn ail, hoffwn ichi egluro, os gallech, y rhan o’ch datganiad lle’r ydych yn cyfeirio at rôl nyrsys practis a fferyllwyr cymunedol. Nid yw’r ymrwymiad hwn yn ymwneud â mynediad at nyrsys practis na fferyllwyr cymunedol. Yr ydych wedi dweud yn benodol y caiff pobl fynediad at eu meddygfa deulu leol—dyna’r ymrwymiad a wnaethoch yn eich maniffesto a’r un y dylech ei gyflawni. Cyfeiriasoch hefyd at yr ystadegau yn y wybodaeth a gynhyrchwyd gennych fis Mawrth eleni. Nid yw’r wybodaeth honno wedi’i diweddaru eto, a hithau’n fis Gorffennaf. Tybed a allech ddweud wrthym pa mor rheolaidd y caiff y wybodaeth honno ei diweddaru, er mwyn inni allu monitro cynnydd.

Finally, I wonder what assessment you, as a Government, have made of the potential impact of your policy on the recruitment of GPs into Wales, particularly if you are going to force them to work on weekends. We have already heard discussion in the Chamber today about the recruitment problems within the Welsh NHS. If you then try to force people to work late in the evenings and at weekends in addition to the hours that they are already working, it is going to deter people from coming to work in this fantastic country of ours.

Yn olaf, tybed pa asesiad yr ydych chi, fel Llywodraeth, wedi’i wneud o effaith bosibl eich polisi ar recriwtio meddygon teulu i Gymru, yn enwedig os ydych am eu gorfodi i weithio ar benwythnosau. Yr ydym eisoes wedi clywed trafodaeth yn y Siambr heddiw am broblemau recriwtio o fewn GIG Cymru. Os ceisiwch orfodi pobl i weithio’n hwyr gyda’r nos ac ar benwythnosau, ar ben yr oriau y maent eisoes yn eu gweithio, mae’n mynd i anghymell pobl rhag dod i weithio yn ein gwlad fendigedig ni.

Lesley Griffiths: I thank Darren Millar for those questions. To start with your jibe about answers to written questions, I know that your office contacted my office this morning. You tabled some written questions that are due to be answered by tomorrow; I assure you that you will have those answers by tomorrow. You should have tabled the questions earlier if you wanted the answers earlier.

Lesley Griffiths: Diolch i Darren Millar am y cwestiynau hynny. I ddechrau â’ch gwawd am atebion cwestiynau ysgrifenedig, gwn fod eich swyddfa wedi cysylltu â’m swyddfa fore heddiw. Cyflwynasoch rai cwestiynau ysgrifenedig i’w hateb erbyn yfory; rhoddaf sicrwydd ichi y bydd yr atebion hynny gennych erbyn yfory. Dylech fod wedi cyflwyno’r cwestiynau’n gynharach os oeddech am gael yr atebion yn gynharach.

You asked about practice nurses and pharmacists. As you said, the manifesto commitment is about access to GP practices. There are other staff in practices apart from general practitioners, and it is about ensuring that patients see the most appropriate person for their needs.

Gofynasoch am nyrsys practis a fferyllwyr. Fel y dywedasoch, mae ymrwymiad y maniffesto’n ymwneud â mynediad at feddygfeydd teulu. Mae staff eraill heblaw meddygon teulu mewn meddygfeydd, ac mae’n fater o sicrhau bod cleifion yn gweld yr unigolyn mwyaf priodol i’w hanghenion hwy.

In relation to your question about the enhanced services and the funding, we aim to deliver this commitment within existing health budgets. We do not want GPs to work additional hours; there will be no renegotiation of the contract. We want the appointments and the hours to be moved around. I have very constructive meetings—I met the British Medical Association only yesterday—and I am working hard to ensure that I listen to GPs. I accept that they have concerns about this commitment. However, I think that GPs also accept that I have concerns on behalf of the people of Wales. As I mentioned, the intention is to deliver this within existing health board budgets. We constantly review the current spend on the existing enhanced services. Where it is estimated that there will be future demand, we will look at realigning those budgets.

O ran eich cwestiwn am y gwasanaethau estynedig a’r cyllid, ein nod yw cyflenwi’r ymrwymiad hwn o fewn cyllidebau iechyd sy’n bodoli eisoes. Nid ydym am i feddygon teulu weithio oriau ychwanegol; ni chaiff y contract ei aildrafod. Ein bwriad yw symud yr apwyntiadau a’r oriau o gwmpas. Yr wyf yn cael cyfarfodydd adeiladol iawn—cyfarfûm â Chymdeithas Feddygol Prydain ddoe—ac yr wyf yn gweithio’n galed i sicrhau fy mod yn gwrando ar feddygon teulu. Yr wyf yn derbyn eu bod yn pryderu am yr ymrwymiad hwn. Fodd bynnag, credaf fod meddygon teulu hefyd yn derbyn bod gennyf bryderon ar ran pobl Cymru. Fel y dywedais, y bwriad yw cyflenwi hyn o fewn cyllidebau presennol y byrddau iechyd. Yr ydym yn adolygu’r gwariant presennol ar y gwasanaethau estynedig sy’n bodoli eisoes yn barhaus. Os rhagwelir galw yn y dyfodol, edrychwn ar aildrefnu’r cyllidebau hynny.

Jenny Rathbone: Thank you, Minister, for your realistic and steady strategy for improving this situation in the context of the £1.7 billion cut in UK Government funds. Waving money at the problem is not going to be an option. You mentioned the additional data and indicators on which you are going to be doing further work. I wonder whether this work could include the possibility of booking appointments by e-mail, as it is difficult for people trying to get an appointment from work to wait for the phone to be answered and then to have to give confidential information in what might be an open-plan office. An e-mail conversation would be perfectly possible to ascertain that this person really did need an urgent appointment.

Jenny Rathbone: Diolch, Weinidog, am eich strategaeth realistig a phwyllog ar gyfer gwella’r sefyllfa hon yng nghyd-destun y toriad £1.7 biliwn yng nghyllid Llywodraeth y DU. Ni fydd chwifio arian at y broblem yn opsiwn. Soniasoch am y data a’r dangosyddion ychwanegol yr ydych am wneud mwy o waith arnynt. Tybed a allai’r gwaith hwn gynnwys y posibilrwydd o drefnu apwyntiadau drwy e-bost, oherwydd mae’n anodd i bobl sy’n ceisio cael apwyntiad o’u gwaith i aros i’r ffôn gael ei ateb ac yna orfod rhoi gwybodaeth gyfrinachol pan allent fod mewn swyddfa cynllun agored. Byddai’n ddigon posibl canfod mewn sgwrs e-bost bod gwir angen apwyntiad brys ar yr unigolyn o dan sylw.

3.00 p.m.

Lesley Griffiths: I thank Jenny Rathbone for that question. It is a very important point. We have launched the My Health Online website, which enables people to book appointments by e-mail. ICT and health informatics have a huge role to play in helping us to achieve that manifesto commitment, and I hope to see My Health Online rolled out across Wales much more.

Lesley Griffiths: Diolch i Jenny Rathbone am y cwestiwn hwnnw. Mae’n bwynt pwysig iawn. Yr ydym wedi lansio’r wefan Fy Iechyd Ar-lein, sy’n galluogi pobl i drefnu apwyntiadau drwy e-bost. Mae gan TGCh a gwybodeg iechyd rôl enfawr i’w chwarae i’n helpu i gyflawni’r ymrwymiad maniffesto hwnnw, a gobeithiaf weld llawer mwy o gyflwyno Fy Iechyd Ar-lein ledled Cymru.

I am sorry, Presiding Officer, but I did not answer Darren Millar’s last question on recruitment. We do not have any recruitment problems with general practitioners at the present time in Wales.

Mae’n ddrwg gennyf, Lywydd, ond ni atebais gwestiwn olaf Darren Millar am recriwtio. Nid oes gennym unrhyw broblemau recriwtio meddygon teulu yng Nghymru ar hyn o bryd.

Elin Jones: Thank you for your statement this afternoon, Minister. Currently, less than half of practices in Wales are open for 95% of their core hours, but for no additional resources or renegotiation of contract, you are expecting GPs to volunteer changing and extending their opening hours beyond core hours. That is quite a plan and will require, I assume, better than 'steady progress’ to deliver it. You have said in your statement that this is one of your key programme for government commitments, yet it seems to me, from reading this statement, that it was placed in your Labour manifesto without costing or any real plan on how to deliver it. Here we are, at least 12 months down the line from the election, and we have what is, at best, a phased plan on potential delivery. It was also a policy commitment in Plaid Cymru’s manifesto, but we were prepared to renegotiate GP contracts to deliver this service.

Elin Jones: Diolch am eich datganiad brynhawn heddiw, Weinidog. Ar hyn o bryd, mae llai na hanner meddygfeydd Cymru ar agor am 95 y cant o’u horiau craidd, ond heb ddim adnoddau ychwanegol nag aildrafod contract, yr ydych yn disgwyl i feddygon teulu wirfoddoli i newid ac ymestyn eu horiau agor y tu hwnt i’r oriau craidd. Mae hwnnw’n gryn gynllun a thybiaf y bydd angen mwy na 'chynnydd pwyllog’ i’w gyflenwi. Yr ydych wedi dweud yn eich datganiad bod hyn yn un o ymrwymiadau allweddol eich rhaglen lywodraethu, ond mae’n ymddangos i mi, o ddarllen y datganiad hwn, ei fod wedi’i roi yn eich maniffesto Llafur heb ei brisio a heb wir gynllun am sut i’w gyflenwi. Dyma ni, o leiaf 12 mis ar ôl yr etholiad, ac ar y gorau mae gennym gynllun fesul cam ar gyfer cyflenwi posibl. Yr oedd hyn yn ymrwymiad polisi ym maniffesto Plaid Cymru hefyd, ond yr oeddem yn barod i aildrafod contractau meddygon teulu i gyflenwi’r gwasanaeth hwn.

In your statement, you say that there will be no extended opening unless there is proven demand for that service. It is not clear to me, however, how the LHBs will prove that demand, so I would like you to outline that in a bit more detail. For example, what level of local demand would you expect to trigger extended practice hours? As Jenny Rathbone said, access to services is not just about opening hours, so I would also like to know what investment is being made in IT systems in GP practices to enable a better booking service for appointments and for an online booking service to access GP and primary care.

Yn eich datganiad, dywedwch na fydd agor estynedig yn digwydd heb brawf o alw am y gwasanaeth hwnnw. Nid yw’n glir imi, fodd bynnag, sut y bydd y byrddau iechyd lleol yn profi’r galw hwnnw, felly hoffwn i chi roi ychydig mwy o fanylion am hynny. Er enghraifft, faint o alw lleol fyddai ei angen i ymestyn oriau meddygfa? Fel y dywedodd Jenny Rathbone, mae mynediad at wasanaethau’n golygu mwy nag oriau agor, felly hoffwn wybod hefyd pa fuddsoddiad sy’n cael ei wneud mewn systemau TG mewn meddygfeydd teulu i alluogi gwasanaeth gwell ar gyfer trefnu apwyntiadau a gwasanaeth ar-lein i drefnu apwyntiadau meddyg teulu a gofal sylfaenol.

Finally, Minister, if you fail to meet your manifesto commitment on extended GP practice opening hours, will you renegotiate the GP contract to deliver a consistent, accessible service in every community in Wales?

Yn olaf, Weinidog, os methwch â bodloni eich ymrwymiad maniffesto ar ymestyn oriau agor meddygfeydd teulu, a wnewch aildrafod contract meddygon teulu i gyflenwi gwasanaeth cyson sydd ar gael i bob cymuned yng Nghymru?

Lesley Griffiths: I thank Elin Jones for those questions. She asked about core hours, and it is about ensuring that GPs make the best use of their core hours. They cannot see patients from 8 a.m. to 6.30 p.m. as they have many other things to do, and I accept that. It is about distributing appointments to earlier in the morning, particularly in rural areas such as her own constituency, and later in the evening between 5 p.m. and 6.30 p.m. to enable working people to access their GP much easier.

Lesley Griffiths: Diolch i Elin Jones am y cwestiynau hynny. Gofynnodd am oriau craidd, ac mae’n fater o sicrhau bod meddygon teulu’n defnyddio eu horiau craidd gystal â phosibl. Ni allant weld cleifion o 8 a.m. tan 6.30 p.m. gan fod ganddynt lawer o bethau eraill i’w gwneud, a derbyniaf hynny. Mae’n fater o symud apwyntiadau i amseroedd cynharach yn y bore, yn enwedig mewn ardaloedd gwledig megis ei hetholaeth hi, ac amseroedd hwyrach gyda’r nos rhwng 5 p.m. a 6.30 p.m. i’w gwneud yn haws i bobl sy’n gweithio fynd i weld eu meddyg teulu.

Elin mentioned that it was one of our main manifesto commitments, and I think that it was a very attractive commitment. It was certainly welcomed on the doorstep when I was campaigning. It is a phased plan. We have a five-year term of Government, and I have explained how we are going to phase it in. I have no intention of renegotiating GP contracts. We will not fail, but I have no intention of renegotiating contracts.

Dywedodd Elin fod hyn yn un o brif ymrwymiadau ein maniffesto, a chredaf ei fod yn ymrwymiad deniadol iawn. Yn sicr, cafodd groeso ar stepiau drws pan oeddwn yn ymgyrchu. Cynllun fesul cam ydyw. Mae gennym dymor Llywodraeth pum mlynedd, ac yr wyf wedi egluro sut yr ydym am gyflwyno hyn fesul cam. Nid wyf yn bwriadu aildrafod contractau meddygon teulu o gwbl. Ni wnawn fethu, ond nid wyf yn bwriadu aildrafod contractau o gwbl.

I mentioned that I have had constructive talks with both the BMA—and I had yet another meeting with it only yesterday —and the General Practitioners Committee Wales, and I want to work constructively with them. It is important that I listen to what they say.

Dywedais fy mod wedi cael sgyrsiau adeiladol â’r BMA—a chefais gyfarfod arall â hwy ddoe—a Phwyllgor Meddygon Teulu Cymru, a hoffwn weithio’n adeiladol gyda hwy. Mae’n bwysig fy mod yn gwrando ar yr hyn a ddywedant.

Proven demand is a matter for the local health boards. They have monthly meetings with the director of primary and community care and GP representatives, and it is for them to decide whether the demand is there.

Mater i’r byrddau iechyd lleol yw profi galw. Maent yn cael cyfarfodydd misol â chyfarwyddwr gofal sylfaenol a chymunedol a chynrychiolwyr meddygon teulu, a’u lle hwy yw penderfynu a yw’r galw’n bodoli.

In relation to IT, as I mentioned in my answer to Jenny Rathbone, that is very important. Gwyn Thomas, our chief information officer, has been extremely helpful. Only yesterday, the BMA and I were discussing ICT issues, and he is helping out with the difficulties that some GPs have faced. My Health Online is very important, and I want to see that rolled out much further across Wales.

O ran TG, fel y dywedais yn fy ateb i Jenny Rathbone, mae hwnnw’n bwysig iawn. Mae Gwyn Thomas, ein prif swyddog gwybodaeth, wedi bod yn llawer o gymorth. Yr oeddwn yn trafod materion TGCh â’r BMA mor ddiweddar â ddoe, ac mae ef yn helpu gyda’r anawsterau y mae rhai meddygon teulu wedi’u hwynebu. Mae Fy Iechyd Ar-lein yn bwysig iawn, a hoffwn weld ei gyflwyno’n llawer pellach ledled Cymru.

Kirsty Williams: I am sure that you will agree, Minister, that GPs are some of the most highly respected public sector workers we have in Wales. I am very grateful to hear you restate today your belief and desire to work with them and to listen to what they have to say.

Kirsty Williams: Yr wyf yn siŵr y cytunwch, Weinidog, fod meddygon teulu ymysg y gweithwyr sector cyhoeddus uchaf eu parch sydd gennym yng Nghymru. Yr wyf yn ddiolchgar iawn i’ch clywed yn ailddatgan heddiw eich cred a’ch awydd i gydweithio â hwy a gwrando ar yr hyn sydd ganddynt i’w ddweud.

Let me give you a flavour of what those GPs have said to us. 'Does the First Minister know what a contract is? We are contracted for certain hours. Extra hours would have to be negotiated.’ Another GP, in north Wales, said:

Dewch imi roi blas ichi ar yr hyn y mae’r meddygon teulu hynny wedi’i ddweud wrthym. 'A yw’r Prif Weinidog yn gwybod beth yw contract? Mae gennym gontract am oriau penodol. Byddai’n rhaid negodi oriau ychwanegol.’ Dywedodd meddyg teulu arall yn y gogledd:

'We have asked our patients; only one respondent said they wanted Saturday access and that person was unemployed.’

Rydym wedi gofyn i’n cleifion; dim ond un atebwr a ddywedodd yr hoffai fynediad ar ddydd Sadwrn, ac roedd yn ddi-waith.

Another GP in north Wales said:

Dywedodd meddyg teulu arall yn y gogledd:

'No need. We used to run this service and found it was underused’

Dim angen. Roeddem yn arfer cynnal y gwasanaeth hwn ac nid oedd yn cael ei ddefnyddio

A GP in Cardiff said:

Dywedodd meddyg teulu yng Nghaerdydd:

'We have opened on Saturdays and were lucky to see two patients. We also trialled an open health clinic/surgery on a Saturday which has a very poor response despite being in the middle of flu season.’

Rydym wedi bod ar agor ar ddydd Sadwrn ac r oeddem yn lwcus i weld dau glaf. Cawsom dreial hefyd o glinig iechyd/meddygfa agored ar ddydd Sadwrn, ond roedd yr ymateb yn wael iawn er ei bod yng nghanol tymor y ffliw.

A total of 98% of GPs who have responded to our Welsh Liberal Democrat survey believe that this policy can be implemented only with additional resources. Will you reconsider your written answer to me on 27 June, Minister, which said that you had no targets on which to judge your ability to deliver on this policy? How are we to know what constitutes significant progress and achievement if you are content not to work to any targets?

Mae cyfanswm o 98 y cant o’r meddygon teulu sydd wedi ymateb i’n harolwg Democratiaid Rhyddfrydol Cymru’n credu bod angen adnoddau ychwanegol i roi’r polisi hwn ar waith. A ailystyriwch eich ateb ysgrifenedig imi ar 27 Mehefin, Weinidog, a oedd yn dweud nad oedd gennych dargedau i farnu eich gallu i gyflenwi’r polisi hwn? Sut yr ydym am wybod beth yw cynnydd a chyrhaeddiad arwyddocaol os ydych yn fodlon gweithio heb dargedau?

If you have decided to rule out any additional resources or any renegotiation of this GP contract, can you explain to the Chamber what steps you will employ to persuade GPs to work over and above what your previous Government contracted and negotiated with them to deliver? Are you seriously expecting anyone in the Chamber, let alone the outside world, to believe that, when you stood on people’s doorsteps and espoused this popular policy, you had any idea how you would implement it and pay for it?

Os ydych wedi penderfynu diystyru’r posibilrwydd o adnoddau ychwanegol neu aildrafod contract meddygon teulu, a allwch egluro i’r Siambr pa gamau a ddefnyddiwch i berswadio meddygon teulu i weithio y tu hwnt i’r hyn y mae eich Llywodraeth flaenorol wedi negodi contract gyda hwy i’w gyflenwi? A ydych o ddifrif yn disgwyl y bydd unrhyw un yn y Siambr, heb sôn am y byd y tu allan, yn credu, pan yr oeddech yn sefyll ar stepiau drws pobl yn sôn am y polisi poblogaidd hwn, bod gennych unrhyw syniad sut i’w roi ar waith a thalu amdano?

Finally, is it not the truth, Minister, as was revealed in the Cabinet minutes, that it is your intention to realign and reprioritise expenditure? Therefore, I repeat to you the question that the First Minister spectacularly failed to answer this afternoon. If you are going to spend existing resources on this service and reprioritise extended and enhanced services within the GP contract, which services are you expecting GPs and LHBs to cut? You cannot get something for nothing in this world. Reprioritisation and realignment mean spending money on this and not on something else. What is that 'something else’? That is what Welsh GP patients will want to know.

Yn olaf, onid yw’n wir, Weinidog, fel y datgelwyd yng nghofnodion y Cabinet, mai eich bwriad yw aildrefnu ac ailflaenoriaethu gwariant? Felly, ailadroddaf wrthych y cwestiwn y methodd y Prif Weinidog yn lân â’i ateb brynhawn heddiw. Os ydych am wario adnoddau presennol ar y gwasanaeth hwn ac ailflaenoriaethu gwasanaethau estynedig a gwell o fewn contract meddygon teulu, pa wasanaethau yr ydych yn disgwyl i feddygon teulu a byrddau iechyd lleol eu torri? Ni allwch gael rhywbeth am ddim yn y byd hwn. Mae ailflaenoriaethu ac aildrefnu’n golygu gwario arian ar hyn ac nid ar rywbeth arall. Beth yw’r 'rhywbeth arall’ hwnnw? Dyna beth fydd cleifion meddygon teulu Cymru am ei wybod.

Lesley Griffiths: I thank Kirsty Williams for her questions. To start off, I do not think that your survey is very scientific. I see that you say that about 20% of GPs responded and it is all anonymous. What I am really interested in is why you do not ask patients what they think. Why ask GPs? Why not ask patients?

Lesley Griffiths: Diolch i Kirsty Williams am ei chwestiynau. I ddechrau, nid wyf yn meddwl bod eich arolwg yn wyddonol iawn. Gwelaf eich bod yn dweud bod tuag 20 y cant o feddygon teulu wedi ymateb a bod popeth yn ddienw. Yr hyn sy’n ddiddorol iawn imi yw pam nad ydych yn gofyn i gleifion am eu barn? Pam gofyn i feddygon teulu? Pam ddim gofyn i gleifion?

In relation to demand, you come out with an anonymous person saying that there is no demand for Saturday surgeries. I accept that, in some areas of Wales, there will not be any demand on Saturdays—and where there is no local demand, they will not have to open.

O ran y galw, mae gennych unigolyn dienw’n dweud nad oes galw am feddygfeydd ar ddydd Sadwrn. Derbyniaf, mewn rhai rhannau o Gymru, na fydd unrhyw alw ar ddydd Sadwrn—ac os nad oes galw lleol, ni fydd rhaid iddynt agor.

I have not set targets for delivery as that is a matter for the health boards. You have to remember, Kirsty Williams, that any complaints or appeals in relation to the general medical services contract come to me to decide, in my appellate function, so I have to be very careful about my involvement. It is up to health boards to ensure that the services meet the reasonable needs of local people, but we will be very closely monitoring the delivery of the commitment to ensure that good progress is made.

Nid wyf wedi gosod targedau ar gyfer cyflenwi gan mai mater i’r byrddau iechyd yw hynny. Rhaid ichi gofio, Kirsty Williams, bod unrhyw gwynion neu apeliadau mewn perthynas â’r contract gwasanaethau meddygol cyffredinol yn dod ataf fi i’w penderfynu, yn fy swyddogaeth apeliadol, felly rhaid imi fod yn ofalus iawn wrth ymwneud â’r mater. Lle byrddau iechyd yw sicrhau bod y gwasanaethau’n diwallu anghenion rhesymol pobl leol, ond byddwn yn monitro cyflenwi’r ymrwymiad yn agos iawn i sicrhau bod cynnydd da’n cael ei wneud.

You asked me how we will measure it. Officials are in discussion with the BMA, GPC Wales and health boards. My expectation is to see—and I have told everyone this—at least 90% of surgeries redistributing appointments within the contracted hours by March 2013 to at least two evenings per week. That is 90% of surgeries open for two evenings per week. I think that it will prove a bit more difficult for some smaller practices, so I have set it at 90%, but I am not setting targets and I am not rethinking that at all.

Gofynasoch imi sut yr ydym am ei fesur. Mae swyddogion yn cael trafodaeth â’r BMA, GPC Cymru a byrddau iechyd. Yr wyf yn disgwyl gweld—ac yr wyf wedi dweud hyn wrth bawb—o leiaf 90 y cant o feddygfeydd yn ailddosbarthu apwyntiadau o fewn oriau’r contract erbyn mis Mawrth 2013 o leiaf ddwy noswaith yr wythnos. Mae hynny’n golygu 90 y cant o feddygfeydd ar agor am ddwy noswaith yr wythnos. Credaf y bydd ychydig yn anoddach i rai meddygfeydd bach, felly yr wyf wedi gosod fy nisgwyliad yn 90 y cant, ond nid wyf yn gosod targedau ac nid wyf yn ailfeddwl hynny o gwbl.

You mentioned budgets, and I have explained that it is about realigning and prioritising budgets. In the Chamber, I have been criticised regarding hospitals, so we have tried to do something positive in relation to GP access. I mentioned in my statement that, for 90% of patients, their first point of contact is the primary care setting, so we try to do something but we are criticised for that, as well.

Soniasoch am gyllidebau, ac yr wyf wedi egluro bod hyn yn fater o aildrefnu a blaenoriaethu cyllidebau. Yn y Siambr, yr wyf wedi cael fy meirniadu am ysbytai, felly yr ydym wedi ceisio gwneud rhywbeth cadarnhaol am fynediad at feddygon teulu. Dywedais yn fy natganiad mai’r lleoliad gofal sylfaenol yw pwynt cyswllt cyntaf 90 y cant o gleifion, felly yr ydym yn ceisio gwneud rhywbeth ond cawn ein beirniadu am hynny hefyd.

It was one of our main manifesto commitments, and it was an attractive commitment. The people of Wales—and we have 30 Members—voted for ours. I look over and see five Liberal Democrat Members. The people of Wales rejected your health policies.

Yr oedd yn un o brif ymrwymiadau ein maniffesto, ac yr oedd yn ymrwymiad deniadol. Pleidleisiodd pobl Cymru—ac mae gennym 30 o Aelodau—o blaid ein maniffesto ni. Edrychaf drosodd a gwelaf bump o Aelodau sy’n Ddemocratiaid Rhyddfrydol. Gwrthododd pobl Cymru eich polisïau iechyd chi.

Paul Davies: Minister, in your statement, you made it clear that

Paul Davies: Weinidog, yn eich datganiad, fe’i gwnaethoch yn glir

'In some cases, access to early morning appointments may be preferable for patients, particularly those in rural areas or those who have a long commute to work.’

'Mewn rhai achosion, gall fod yn well gan gleifion apwyntiadau’n gynnar yn y bore, yn enwedig cleifion mewn ardaloedd gwledig neu rai sy’n teithio’n bell i’r gwaith.’

I want to clarify with you, Minister, whether you agree with me that delivering health services, such as GP services, in rural areas is substantially different from delivering them in urban areas, and that a one-size-fits-all approach is not the way forward.

Hoffwn gael eglurhad gennych, Weinidog, a ydych yn cytuno â mi bod cyflenwi gwasanaethau iechyd, megis gwasanaethau meddyg teulu, mewn ardaloedd gwledig yn arbennig o wahanol i’w cyflenwi mewn ardaloedd trefol, ac nad un dull i bawb yw’r ffordd orau ymlaen.

Lesley Griffiths: I mentioned people who have long commutes to work, so if we are talking about redistributing appointments in the evening between 5 p.m. and 6.30 p.m. and they cannot get home from work in time—if, for example, they travel an hour and a half to and from work—that will not enable them to access their GP, which is why I talked about early morning appointments. I accept that rural areas do have very specific needs at certain times, of course.

Lesley Griffiths: Soniais am bobl sy’n teithio’n bell i’r gwaith, felly os ydym yn sôn am ailddosbarthu apwyntiadau gyda’r nos rhwng 5 p.m. a 6.30 p.m. a’u bod yn methu â chyrraedd adref o’r gwaith mewn pryd—os ydynt, er enghraifft, yn teithio awr a hanner i’r gwaith ac adref—ni fydd hynny’n eu galluogi i weld eu meddyg teulu; dyna pam y soniais am apwyntiadau cynnar yn y bore. Derbyniaf fod anghenion penodol iawn yn bodoli ar adegau penodol mewn ardaloedd gwledig, wrth gwrs.

Daeth y Dirprwy Lywydd i’r Gadair am 3.12 p.m.
The Deputy Presiding Officer took the Chair at 3.12 p.m.

Datganiad: Parthau Menter
Statement: Enterprise Zones

The Record

The Minister for Business, Enterprise, Technology and Science (Edwina Hart): I promised to provide Members with a further update before recess on enterprise zones. We now have seven enterprise zones spread across Wales, a network of growth opportunities that provide us with a strong, internationally competitive offering, targeting growth sectors. We have made excellent progress where we control the development of policy. However, I am disappointed to report less progress where we do not control the policy development.  

Y Gweinidog Busnes, Menter, Technoleg a Gwyddoniaeth (Edwina Hart): Addewais roi diweddariad pellach i Aelodau cyn y toriad am barthau menter. Nawr, mae gennym saith parth menter wedi’u gwasgaru ledled Cymru, rhwydwaith o gyfleoedd twf sy’n rhoi cynnig cryf, rhyngwladol gystadleuol inni sy’n targedu sectorau twf. Yr ydym wedi gwneud cynnydd rhagorol lle’r ydym yn rheoli datblygu polisi. Fodd bynnag, mae’n siom gennyf adrodd am lai o gynnydd lle nad ydym yn rheoli datblygu polisi.

We made early progress on the awarding of enhanced capital allowances within the Deeside enterprise zone, with an announcement in the UK Government’s budget last March. We agreed to bring forward further areas for allowances, and my officials have worked up proposals with the enterprise zones.

Gwnaethom gynnydd cynnar o ran dyfarnu lwfansau cyfalaf uwch ym mharth menter Glannau Dyfrdwy, gyda chyhoeddiad yng nghyllideb Llywodraeth y DU fis Mawrth diwethaf. Cytunasom i gyflwyno meysydd pellach ar gyfer lwfansau, ac mae fy swyddogion wedi llunio cynigion gyda’r parthau menter.

I made clear last month my concerns with the UK Government’s intended restrictions on the assistance that we can give to businesses eager to invest in Wales. These restrictions, which are contained in the Finance Bill currently before Parliament, seem to go far beyond the EU state aid rules. The First Minister and I have taken this matter up with UK Ministers, and I hope that Members will join us in seeking an early and positive response. We need to provide certainty to potential investors about the offer to them. I am therefore holding back on any further bids to HM Treasury for enhanced capital allowances in Wales until its position is clear. I do not want to create false expectations in the business community.

Eglurais fis diwethaf fy mhryderon am gyfyngiadau bwriadedig Llywodraeth y DU ar y cymorth y gallwn ei roi i fusnesau sy’n awyddus i fuddsoddi yng Nghymru. Mae’n ymddangos bod y cyfyngiadau hyn, sydd wedi’u cynnwys yn y Bil Cyllid sydd gerbron y Senedd ar hyn o bryd, yn mynd ymhell y tu hwnt i reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Mae’r Prif Weinidog a mi wedi codi’r mater hwn â Gweinidogion y DU, a gobeithiaf yr ymuna Aelodau â ni i geisio ymateb cynnar a chadarnhaol. Mae angen inni roi sicrwydd i fuddsoddwyr posibl am y cynnig iddynt. Felly, daliaf yn ôl unrhyw gynigion pellach i Drysorlys EM am lwfansau cyfalaf uwch yng Nghymru nes bod eu safbwynt yn glir. Nid wyf am greu disgwyliadau anghywir yn y gymuned fusnes.

However, I am not letting this stall our implementation. The interim chairs of the enterprise zone boards, with whom I meet regularly, are driving forward progress in each area. They will soon be providing me with advice on the permanent governance arrangements most suitable for their zones. I have also asked them to develop a strategic plan for each zone, setting out the vision for their area, key priorities, infrastructure requirements and property considerations. They will also advise on delivery actions to inform my budget planning.

Fodd bynnag, nid wyf yn gadael i hyn arafu ein gweithredu. Mae cadeiryddion dros dro byrddau’r parthau menter, y byddaf yn cyfarfod yn rheolaidd â hwy, yn arwain cynnydd ym mhob maes. Cyn bo hir, byddant yn rhoi cyngor imi am y trefniadau llywodraethu parhaol mwyaf addas i’w parthau hwy. Yr wyf hefyd wedi gofyn iddynt ddatblygu cynllun strategol i bob parth, gan amlinellu’r weledigaeth ar gyfer eu hardal, eu blaenoriaethau allweddol, eu gofynion o ran seilwaith a’u hystyriaethau eiddo. Byddant hefyd yn cynghori am gamau cyflenwi i roi sail i fy nghynllunio cyllidebol.

Welsh enterprise zones are about a flexible approach, aligning a range of policies and actions to deliver growth and sustainable jobs right across Wales. While we want the offer to be flexible to meet the demands of today’s competitive business environment, some aspects are common to all. For example, infrastructure development, next generation broadband, and simplifying planning.

Mae parthau menter Cymru’n ymwneud â defnyddio dulliau hyblyg, gan drefnu ystod o bolisïau a gweithredoedd i gyflenwi twf a swyddi cynaliadwy ledled Cymru. Er ein bod am i’r cynnig fod yn hyblyg i ateb gofynion amgylchedd busnes cystadleuol heddiw, mae rhai agweddau’n gyffredin i bawb. Er enghraifft, datblygu seilwaith, band eang cenhedlaeth nesaf, a symleiddio cynllunio.

We are putting in place critical communications infrastructure, which will be vital to the success and competitiveness of the enterprise zones. In the Wales infrastructure investment plan, we identified £125 million for enterprise zones over five years to ensure that the best possible infrastructure is available. Initial work is already scheduled for Deeside this year and we have previously announced some initial infrastructure funding for the St Athan zone.

Yr ydym yn sefydlu seilwaith cyfathrebu critigol, a fydd yn hanfodol i lwyddiant a chystadleurwydd y parthau menter. Yng nghynllun buddsoddi seilwaith Cymru, clustnodwyd £125 miliwn i barthau menter dros bum mlynedd i sicrhau bod y seilwaith gorau posibl ar gael. Mae’r gwaith cychwynnol eisoes wedi’i drefnu ar gyfer Glannau Dyfrdwy eleni ac yr ydym eisoes wedi cyhoeddi cyllid seilwaith cychwynnol i barth Sain Tathan.

3.15 p.m.

Enterprise zones will be a priority for high-speed broadband through the next generation broadband project. The tendering process to identify a supplier has now closed and we are preparing to award the contract. I will say more on this before recess.

Bydd parthau menter yn flaenoriaeth ar gyfer band eang cyflym drwy brosiect band eang y genhedlaeth nesaf. Mae’r broses dendro i ganfod cyflenwr wedi cau, ac yr ydym yn paratoi i ddyfarnu’r contract. Dywedaf fwy am hyn cyn y toriad.

The secondary legislation enabling planning authorities to prepare local development Orders has now come into effect across Wales. The Welsh Government is currently reviewing bids from local authorities for support in piloting this approach. However, it is clear that local development Orders are not appropriate everywhere. They are just one aspect of the flexible approach that we are taking in our enterprise zones, which will benefit from the streamlined and efficient processes that planning authorities in Wales already have in place.

Mae’r is-ddeddfwriaeth sy’n galluogi awdurdodau cynllunio i baratoi Gorchmynion datblygu lleol nawr wedi dod i rym ledled Cymru. Mae Llywodraeth Cymru wrthi’n adolygu cynigion gan awdurdodau lleol am gymorth i gynnal cyfnod peilot i’r dull hwn. Fodd bynnag, mae’n amlwg nad yw Gorchmynion datblygu lleol yn briodol ym mhobman. Dim ond un agwedd ydynt ar y dull hyblyg yr ydym yn ei ddefnyddio yn ein parthau menter, a fydd yn elwa o’r prosesau syml ac effeithlon sydd eisoes ar waith gan awdurdodau cynllunio Cymru.

In my statement on the business rates task and finish review, I advised Members that I support Professor Morgan’s recommendation to offer targeted relief in enterprise zones. I have asked my officials to examine the options as a matter of urgency. They are now analysing the options and financial implications in order to bring forward a targeted scheme to incentivise jobs and growth. This will be complete by the end of the summer. As well as these policies, we will be working with potential investors to offer bespoke, best-fit solutions to attract investment and stimulate jobs and growth. Wales already has a first-class offer, particularly in our tier 1 areas—one that is not limited to a standard model or a single policy.

Yn fy natganiad am adolygiad gorchwyl a gorffen ardrethi busnes, dywedais wrth Aelodau fy mod yn cefnogi argymhelliad yr Athro Morgan i gynnig rhyddhad wedi’i dargedu mewn parthau menter. Yr wyf wedi gofyn i fy swyddogion archwilio’r opsiynau fel mater brys. Nawr, maent yn dadansoddi’r opsiynau a’r goblygiadau ariannol er mwyn cyflwyno cynllun wedi’i dargedu i greu cymhelliad ar gyfer swyddi a thwf. Bydd hyn wedi’i gwblhau erbyn diwedd yr haf. Yn ogystal â’r polisïau hyn, byddwn yn cydweithio â buddsoddwyr posibl i gynnig datrysiadau pwrpasol, ffit-orau i ddenu buddsoddiad ac ysgogi swyddi a thwf. Mae gan Gymru gynnig o’r radd flaenaf eisoes, yn enwedig yn ein hardaloedd haen 1—un nad yw wedi’i gyfyngu i fodel safonol neu un polisi.

We are working closely with the Department for Education and Skills. We are ready to deliver a skills offer to potential investors, working with businesses who wish to offer apprenticeships, providing support for workforce development actions and securing job opportunities for young people. We will also be prepared to explore capital investment opportunities that will create sustainable jobs.

Yr ydym yn cydweithio’n agos â’r Adran Addysg a Sgiliau. Yr ydym yn barod i gyflenwi cynnig sgiliau i fuddsoddwyr posibl, gan gydweithio â busnesau sy’n dymuno cynnig prentisiaethau, darparu cymorth i gamau datblygu gweithlu a sicrhau cyfleoedd am swyddi i bobl ifanc. Byddwn hefyd yn barod i archwilio cyfleoedd buddsoddi cyfalaf a fydd yn creu swyddi cynaliadwy.

Businesses value our approach. This is clearly demonstrated by the strong pipeline of potential projects already developing across our enterprise zones. I am limited in what I can say now by commercial confidentiality, but I am confident of further announcements in the future on a similar scale to investments recently made at St Athan, and the commitment last week by Conygar Investment Company plc of a further £4.7million, backed by £2.2million European regional development funding, to develop a logistics hub at Parc Cybi within the enterprise zone on Ynys Môn. This strategically important site will act as a catalyst for future investment and jobs in the region’s economy.

Mae busnesau’n gwerthfawrogi ein dulliau. Dangosir hyn yn glir gan y ffrwd gref o brosiectau posibl sydd eisoes yn datblygu ar draws ein parthau menter. Mae cyfrinachedd masnachol yn cyfyngu ar yr hyn y gallaf ei ddweud nawr, ond yr wyf yn hyderus y cawn gyhoeddiadau pellach yn y dyfodol ar raddfa debyg i’r buddsoddiadau a wnaethpwyd yn ddiweddar yn Sain Tathan, a’r ymrwymiad yr wythnos diwethaf gan Conygar Investment Company plc o £4.7 miliwn pellach, ynghyd â £2.2 miliwn o gronfa datblygu rhanbarthol Ewrop, i ddatblygu canolfan logisteg ym Mharc Cybi ym mharth menter Ynys Môn. Bydd y safle strategol bwysig hwn yn gweithredu fel catalydd ar gyfer buddsoddi a swyddi yn y dyfodol yn economi’r rhanbarth.

These investments created enormous interest across multiple media channels, significantly raising the awareness of all the enterprise zones across Wales and beyond. From the day I announced the first five zones in April, we ran a co-ordinated, high-profile advertising campaign in the national and local press, across titles including The Times, Financial Times and The Daily Telegraph, and associated public relations activity, all of which have generated significant publicity about Welsh enterprise zones being open for business.

Creodd y buddsoddiadau hyn ddiddordeb enfawr ar draws nifer o sianeli cyfryngau, gan godi ymwybyddiaeth o bob parth menter ledled Cymru a thu hwnt yn sylweddol. Ers y diwrnod pan gyhoeddais y pum parth cyntaf ym mis Ebrill, yr ydym wedi cynnal ymgyrch hysbysebu gydlynol ac uchel ei phroffil yn y wasg genedlaethol a lleol, mewn cyhoeddiadau megis The Times, Financial Times a The Daily Telegraph, a gweithgarwch cysylltiadau cyhoeddus cysylltiedig; mae hyn i gyd wedi cynhyrchu llawer o gyhoeddusrwydd am y ffaith bod parthau menter Cymru ar agor i fusnes.

We are now working with each zone to refine their marketing propositions and to prioritise business opportunities. We are working with the enterprise zone boards to develop marketing plans and to identify the resources required.  In addition, the enterprise zones will be strongly promoted in our wider marketing campaigns for the key business sectors. We are also actively engaging outside of Wales. We are working with the UK-wide enterprise zone marketing forum to share best practice, but also, more importantly, to ensure that Welsh enterprise zones are differentiated from the English offer. Our enterprise zones have a distinctive appeal and we want that to be understood at a UK level.  We are working closely with UK Trade and Investment so that it can signpost inward investment inquiries where relevant opportunities arise, and our overseas offices are promoting Welsh enterprise zones to businesses in their markets.  

Yr ydym nawr yn cydweithio â phob parth i fireinio eu cynigion marchnata a blaenoriaethu cyfleoedd busnes. Yr ydym yn cydweithio â byrddau’r parthau menter i ddatblygu cynlluniau marchnata a chanfod yr adnoddau sydd eu hangen. Hefyd, caiff y parthau menter eu hyrwyddo’n gryf yn ein hymgyrchoedd marchnata ehangach i’r sectorau busnes allweddol. Yr ydym hefyd yn ymgysylltu’n weithgar y tu allan i Gymru. Yr ydym yn cydweithio â fforwm marchnata parthau menter y DU gyfan i rannu arferion gorau, ond hefyd, yn bwysicach, i sicrhau bod gwahaniaeth rhwng parthau menter Cymru a’r hyn sydd ar gynnig yn Lloegr. Mae gan ein parthau menter eu hapêl eu hunain a hoffem i hynny gael ei ddeall ar lefel y DU. Yr ydym yn cydweithio’n agos â Masnach a Buddsoddi y DU fel y gallant gyfeirio ymholiadau mewnfuddsoddi pan fydd cyfleoedd perthnasol yn codi, ac mae ein swyddfeydd tramor yn hyrwyddo parthau menter Cymru i fusnesau yn eu marchnadoedd.

We will continue to promote enterprise zones through a range of public relations activity, and we are particularly focused on digital activity. It is clear that our web presence is beginning to play a key role in generating exciting prospects, and we are well placed now to capitalise on this early momentum. In addition, the work to explore local growth zones in Powys was initiated by the proposals for enterprise zones. I am pleased to inform Members that the group is finalising its report and I will make a further statement on this on 17 July.

Byddwn yn parhau i hyrwyddo parthau menter drwy gyfrwng amrywiaeth o weithgarwch cysylltiadau cyhoeddus, ac yr ydym yn canolbwyntio’n benodol ar weithgarwch digidol. Mae’n glir bod ein presenoldeb ar y we’n dechrau chwarae rhan allweddol o ran cynhyrchu cyfleoedd cyffrous, ac yr ydym mewn sefyllfa dda nawr i fanteisio ar y momentwm cynnar hwn. Hefyd, mae’r gwaith i archwilio parthau twf lleol ym Mhowys wedi dechrau oherwydd y cynigion am barthau menter. Mae’n bleser gennyf roi gwybod i Aelodau bod y grŵp wrthi’n cwblhau ei adroddiad a gwnaf ddatganiad pellach am hyn ar 17 Gorffennaf.

Finally, I am grateful for the commitment and enthusiasm shown by everyone involved in getting the Welsh enterprise zones to this point, especially the interim chairs and board members. There is still more to do, but we are at the start of a five-year programme and I am already pleased with the early progress.

Yn olaf, yr wyf yn ddiolchgar am yr ymroddiad a’r brwdfrydedd a ddangoswyd gan bawb sydd wedi ymwneud â chyrraedd y pwynt hwn gyda pharthau menter Cymru, yn enwedig y cadeiryddion dros dro ac aelodau’r byrddau. Mae mwy i’w wneud o hyd, ond yr ydym ar ddechrau rhaglen pum mlynedd ac yr wyf eisoes yn hapus â’r cynnydd cynnar.

Nick Ramsay: I welcome the fact that we will have a further statement on 17 July, because we certainly need it. To start on a positive note before moving on to slightly more negative issues, the announcement about Parc Cybi within the Anglesey enterprise zone is to be welcomed, as is the fact that you are working with the UK-wide enterprise zone marketing forum. One would hope that that would happen, as it makes sense to do so.  

Nick Ramsay: Croesawaf y ffaith y cawn ddatganiad pellach ar 17 Gorffennaf, oherwydd yn sicr mae ei angen arnom. I ddechrau ar nodyn cadarnhaol cyn symud ymlaen at faterion ychydig yn fwy negyddol, dylid croesawu’r cyhoeddiad am Barc Cybi ym mharth menter Ynys Môn, yn ogystal â’r ffaith eich bod yn cydweithio â fforwm marchnata parthau menter y DU gyfan. Byddai rhywun wedi gobeithio y byddai hynny’n digwydd, gan ei fod yn gwneud synnwyr.

At the end of your statement, you mentioned the local growth zones in Powys, which I think are of particular interest to many businesses. I am pleased that you will be looking at those and making further announcements.

Ar ddiwedd eich datganiad, soniasoch am y parthau twf lleol ym Mhowys; credaf fod y rheini o ddiddordeb arbennig i lawer o fusnesau. Yr wyf yn falch eich bod am edrych ar y rheini a gwneud cyhoeddiadau pellach.

I now turn to the rest of it. It is a bit of a teasing statement, really, is it not? There is so much that is left out. I understand what you say about commercial confidentialities, but the statement is littered with suggestions of progress without any meat being put on the bones. Therefore, it is hard for us as Assembly Members to comment on that other than to ask you to provide some information about the type of enterprises you expect to locate in the zones.

Nawr, trof at y gweddill. Mae’r datganiad yn un pryfoclyd braidd, onid yw? Mae cymaint wedi’i hepgor. Deallaf yr hyn a ddywedwch am gyfrinachedd masnachol, ond mae’r datganiad yn llawn awgrymiadau o gynnydd heb ddim cig ar yr esgyrn. Felly, mae’n anodd inni fel Aelodau’r Cynulliad roi sylwadau am hynny, heblaw am ofyn ichi roi rhywfaint o wybodaeth am y mathau o fentrau y disgwyliwch eu lleoli yn y parthau.

I agree that early progress was made on the awarding of the enhanced capital allowances in the Deeside enterprise zone following the announcement by the UK Government in its budget statement. However, we then move on to something that is causing great concern for a number of Assembly Members today, namely the holding back of any further bids to Her Majesty’s Treasury for enhanced capital allowances in Wales until their position is clear. I heard what you said about believing that the regulations governing state aid rules are being implemented too harshly by the UK Government. However, you give no details on why you believe that to be the case. If you honestly expect us to support you on that, we certainly need more information. With regard to what you are saying, Minister, about not wanting to create a false sense of confidence for businesses with regard to capital allowances, a number of businesses out there will simply be wondering what on earth is going on.

Cytunaf y gwnaethpwyd cynnydd cynnar o ran dyfarnu’r lwfansau cyfalaf uwch ym mharth menter Glannau Dyfrdwy ar ôl y cyhoeddiad gan Lywodraeth y DU yn eu datganiad cyllideb. Fodd bynnag, yna symudwn ymlaen at rywbeth sy’n peri pryder mawr i nifer o Aelodau’r Cynulliad heddiw, sef dal yn ôl unrhyw gynigion pellach i Drysorlys Ei Mawrhydi am lwfansau cyfalaf uwch yng Nghymru nes bod eu safbwynt yn glir. Clywais yr hyn a ddywedasoch am gredu bod Llywodraeth y DU yn rhy llym wrth weithredu’r rheoliadau sy’n ymwneud â’r rheolau cymorth gwladwriaethol. Fodd bynnag, nid ydych yn rhoi dim manylion pam yr ydych yn credu bod hynny’n wir. Os ydych yn wirioneddol yn disgwyl inni eich cefnogi yn hynny o beth, yn sicr bydd angen mwy o wybodaeth arnom. O ran yr hyn a ddywedwch, Weinidog, am beidio â dymuno creu ymdeimlad o hyder anghywir i fusnesau o ran lwfansau cyfalaf, bydd nifer o fusnesau’n tybed beth ar y ddaear sy’n mynd ymlaen.

I can understand why there have been some delays to date. In many cases, when setting up a large policy such as this you appreciate that there will be some delays. However, we are now some way down the line in this process, Minister, and for you to come to the Chamber now to say that there is going to be a delay not only in the awarding of capital allowances, but the seeking of them, will cause great concern to AMs. Therefore, can you please give us an update as soon as possible on the problems you perceive with the state aid rules and why you think the UK Government has gone too far in using that as an excuse, which is what I think you are saying? Also, when do you expect this process to get back under way? We were all very pleased that the process was continuing apace and that the chairs of the enterprise zones were in place, and we really did not see this as a problem. Therefore, please provide clarity, not just to Assembly Members, but businesses, with regard to why this delay is now happening.

Gallaf ddeall pam mae rhai oediadau wedi bod hyd yn hyn. Mewn nifer o achosion, wrth sefydlu polisi mawr fel hwn yr ydych yn gwerthfawrogi y ceir rhywfaint o oedi. Fodd bynnag, yr ydym nawr gryn bellter drwy’r broses hon, Weinidog, a bydd y ffaith eich bod yn dod i’r Siambr nawr i ddweud y bydd oedi, nid yn unig cyn dyfarnu lwfansau cyfalaf, ond cyn eu ceisio, yn peri pryder mawr i ACau. Felly, a allech roi’r wybodaeth ddiweddaraf inni cyn gynted â phosibl am y problemau yr ydych yn eu gweld gyda’r rheolau cymorth gwladwriaethol a pham yr ydych yn credu bod Llywodraeth y DU wedi mynd yn rhy bell o ran eu defnyddio fel esgus; credaf mai dyna’r ydych yn ei ddweud? Hefyd, pryd yr ydych yn disgwyl i’r broses hon ailddechrau? Yr oeddem i gyd yn hapus iawn bod y broses yn parhau’n chwim a bod cadeiryddion y parthau menter yn eu lle, ac nid oeddem yn gweld hyn yn broblem. Felly, a allech ddarparu eglurder, nid dim ond i Aelodau Cynulliad, ond i fusnesau, o ran pam mae’r oediad hwn yn digwydd nawr.

You talked about the business rates task and finish review, and I am pleased that you have said that you support Professor Morgan’s recommendation to offer targeted relief in enterprise zones. That is certainly to be welcomed. You say that this process of working out how to implement that recommendation will be complete by the end of the summer. I take that to be the summer recess, so will you give us an assurance that you will be coming back to us as soon as possible after the summer recess to tell us how you intend to carry forward Professor Morgan’s recommendations? My party and other AMs have been saying for a long time that we believe that the business rate issue must be resolved if we are going to get business back on its feet in Wales.

Soniasoch am yr adolygiad gorchwyl a gorffen ardrethi busnes, ac yr wyf yn falch eich bod wedi dweud eich bod yn cefnogi argymhelliad yr Athro Morgan i gynnig rhyddhad wedi’i dargedu mewn parthau menter. Yn sicr, dylid croesawu hynny. Dywedwch y bydd y broses hon o ddarganfod sut i roi’r argymhelliad hwnnw ar waith wedi’i chwblhau erbyn diwedd yr haf. Cymeraf mai toriad yr haf sydd gennych o dan sylw, felly a rowch sicrwydd inni y dewch yn ôl atom cyn gynted â phosibl ar ôl toriad yr haf i ddweud wrthym sut yr ydych yn bwriadu cyflawni argymhellion yr Athro Morgan? Mae fy mhlaid ac ACau eraill wedi bod yn dweud ers amser maith ein bod yn credu bod rhaid unioni mater yr ardrethi busnes er mwyn inni godi busnesau ar eu traed unwaith eto yng Nghymru.

You spoke about the strong pipeline of potential projects already being developed across the enterprise zones. Again, it is not quite clear what these businesses are, so I think we need a bit of an indication of at least the style of enterprise being pursued and when you think you will be able to make an announcement on when those businesses will come forward. I appreciate what you said about flexibility. It is very important that there is liaison with the English enterprise zones, because we are one small landmass overall and policies here will clearly have implications for England and vice versa. I wonder whether there is potential—and you may be thinking of this—for a panel of the Welsh chairs of the enterprise zones so that, as the process continues and develops, the enterprise zones can learn from others with regard to mistakes that might be made and areas where things can be progressed.

Soniasoch am y ffrwd gref o brosiectau posibl sydd eisoes yn cael eu datblygu ar draws y parthau menter. Eto, nid yw’n gwbl glir beth yw’r busnesau hynny, felly credaf fod angen inni gael rhyw syniad o ba fath o fenter sy’n cael ei cheisio, o leiaf, a phryd y credwch y gallwch wneud cyhoeddiad am ba bryd y bydd y busnesau hynny’n ymddangos. Gwerthfawrogaf yr hyn a ddywedasoch am hyblygrwydd. Mae’n bwysig iawn cysylltu â pharthau menter Lloegr, oherwydd un tirfas bach ydym gyda’n gilydd ac mae’n amlwg y bydd ein polisïau’n creu goblygiadau i Loegr ac i’r gwrthwyneb. Tybed a oes potensial—ac efallai eich bod yn meddwl am hyn—i greu panel o gadeiryddion parthau menter Cymru fel y gall y parthau menter, wrth i’r broses barhau a datblygu, ddysgu gan rai eraill am gamgymeriadau y gellir eu gwneud a meysydd lle gellir gwneud cynnydd.

Thank you for this statement, Minister. Overall, I am very disappointed by the announcement of the further delay in capital allowances. Please, please come to us with further information about that and how you think this can be resolved because Wales cannot afford to wait any longer.

Diolch am y datganiad hwn, Weinidog. Ar y cyfan, mae’r cyhoeddiad o oedi pellach mewn lwfansau cyfalaf wedi fy siomi’n fawr. Gofynnaf yn daer ichi roi mwy o fanylion inni am hynny ac am sut y credwch y gellir unioni hyn, oherwydd ni all Cymru fforddio aros dim mwy.

Edwina Hart: Wales is actually not waiting any longer, because enterprises are up and running here. We are having a good response from business. That is absolutely the case with regard to our relationship with companies and the product that we are now selling when advertising Wales and what is available.

Edwina Hart: Nid yw Cymru’n dal i aros mewn gwirionedd, oherwydd mae mentrau wedi’u cychwyn yma. Yr ydym yn cael ymateb da gan fusnesau. Mae hynny’n gwbl wir am ein perthynas â chwmnïau ac am y cynnyrch yr ydym yn ei werthu nawr wrth hysbysebu Cymru a’r hyn sydd ar gael.

Turning to enhanced capital allowances, we have made some progress, as I said, with the capital allowances in the Deeside enterprise zone. I have finalised and prioritised a list of further sites for consideration. It would not necessarily be the case that we would now look at enhanced capital allowances for all the enterprise zones. The restrictions proposed in the UK Government’s Finance Bill mean that we can only offer enhanced capital allowances or grant assistance, not both. If an investment is assisted through enhanced capital allowance, it would not be able to access other forms of state support, such as training and research and development aid and other assistance that the Welsh Government and other public bodies could provide to incentivise and support business in Wales. The same also applies to the Scots. These restrictions will severely limit my ability to encourage investment in Wales by major investors at the forefront of skills training, innovation and R&D. We have written to the Chief Secretary to the Treasury and the Secretary of State for Business, Innovation and Skills, expressing our concern about the disproportionate impact that this will have on Wales. We need to provide clarity to potential investors. I will obviously give further consideration to whether I need to write to Members about this in more detail.

I droi at lwfansau cyfalaf uwch, yr ydym wedi gwneud rhywfaint o gynnydd, fel y dywedais, gyda’r lwfansau cyfalaf ym mharth menter Glannau Dyfrdwy. Yr wyf wedi blaenoriaethu rhestr derfynol o safleoedd pellach i’w hystyried. Ni fyddwn o reidrwydd nawr yn edrych ar lwfansau cyfalaf uwch i bob parth menter. Mae’r cyfyngiadau a gynigiwyd ym Mil Cyllid Llywodraeth y DU yn golygu mai dim ond lwfansau cyfalaf uwch neu gymorth grant y gallwn ei gynnig, nid y ddau. Os rhoddir cymorth i fuddsoddiad drwy gyfrwng lwfans cyfalaf uwch, ni fyddai’n gallu cael mathau eraill o gymorth gwladwriaethol, megis cymorth hyfforddiant ac ymchwil a datblygu a chymorth arall y gallai Llywodraeth Cymru a chyrff cyhoeddus eraill ei roi i gymell a chefnogi busnes yng Nghymru. Mae’r un peth yn wir yn yr Alban. Bydd y cyfyngiadau hyn yn ei gwneud yn llawer anoddach imi i annog buddsoddi yng Nghymru gan fuddsoddwyr mawr sydd ar flaen y gad o ran hyfforddiant sgiliau, arloesi ac ymchwil a datblygu. Yr ydym wedi ysgrifennu at Brif Ysgrifennydd y Trysorlys ac at yr Ysgrifennydd Gwladol dros Fusnes, Arloesi a Sgiliau i fynegi ein pryder am yr effaith anghymesur a gaiff hyn ar Gymru. Mae angen inni roi eglurder i fuddsoddwyr posibl. Yn amlwg, ystyriaf ymhellach a fydd angen imi ysgrifennu at Aelodau i roi mwy o fanylion am hyn.

With regard to the business rates position, I am sure that we would all agree, whether we agreed with Professor Morgan’s report in detail, that it was an excellent piece of work in illustrating the issues. I have asked my officials to look at the policy options and the financial implications for the delivery of such a scheme. You may want to do a 100% business rate discount worth up to so much over a five-year period within one zone. The way of looking at how you could do is very important. As you know, Professor Morgan is engaging with the key stakeholders during the summer to explain his findings and get feedback. He will meet the enterprise zones’ chairs to identify what they think the key issues are on business rates. Assembly Members will have the opportunity to speak with Professor Morgan, if they wish to avail themselves of the opportunity, about his report. During the summer months, I will be gathering together, as I indicated to you in my statement, my thoughts on the business rates report by Professor Morgan so that I will have a statement when we return early in the autumn to outline how I intend implement or not implement aspects of his report.

O ran sefyllfa ardrethi busnes, yr wyf yn siŵr y byddem i gyd yn cytuno, os oeddem yn cytuno â manylion adroddiad yr Athro Morgan ai peidio, ei fod yn ddarn rhagorol o waith o ran dangos y materion. Yr wyf wedi gofyn i’m swyddogion edrych ar yr opsiynau polisi a’r goblygiadau ariannol o ran cyflenwi cynllun o’r fath. Efallai yr hoffech gynnig disgownt ardrethi busnes 100 y cant hyd at werth penodol dros gyfnod pum mlynedd o fewn un parth. Mae’r ffordd o edrych ar sut y gallech wneud hyn yn bwysig iawn. Fel y gwyddoch, bydd yr Athro Morgan yn ymgysylltu â’r rhanddeiliaid allweddol dros yr haf i egluro ei ganfyddiadau a chael adborth. Bydd yn cyfarfod â chadeiryddion y parthau menter i weld beth yw’r materion allweddol yn eu tyb hwy o ran ardrethi busnes. Bydd gan Aelodau Cynulliad gyfle i siarad â’r Athro Morgan, os hoffent gymryd y cyfle, am ei adroddiad. Yn ystod misoedd yr haf, byddaf yn casglu, fel y dywedais yn fy natganiad, fy meddyliau am yr adroddiad ardrethi busnes gan yr Athro Morgan fel y bydd gennyf ddatganiad pan ddychwelwn ar ddechrau’r hydref i amlinellu sut yr wyf yn bwriadu rhoi agweddau ar ei adroddiad ar waith, neu beidio â’u rhoi ar waith.

With regard to the panel of Welsh chairs, it is good that we learn the lessons of what is going on across enterprise zones, hence our engagement nationally. My chairs meet as a panel with me, but I can certainly look at enhanced arrangements that would allow them to meet on a regular basis.

O ran y panel o gadeiryddion Cymru, mae’n dda ein bod yn dysgu gwersi o’r hyn sy’n digwydd ar draws y parthau menter, a dyna pam yr ydym yn ymgysylltu’n genedlaethol. Mae fy nghadeiryddion yn cyfarfod â mi fel panel, ond yn sicr gallaf edrych ar drefniadau gwell a fyddai’n eu galluogi i gyfarfod yn rheolaidd.

Alun Ffred Jones: Thank you for the statement, which ends very positively when you say that you are pleased with early progress. However, I share Nick Ramsay’s concerns that it is impossible to know what benefits companies locating in the enterprise zones will enjoy, and this is obviously a serious deficiency. I also thank you for the explanation that you gave about the situation with regard to the EU state aid rules. You have detailed the reservations that you have. When did you start to raise these matters with the Treasury? How many meetings have been since then to try to resolve this quite fundamental issue with other enterprise zones? Until this is resolved, nothing can happen because no company will locate in these places unless they know exactly what the terms and conditions are.

Alun Ffred Jones: Diolch am y datganiad, sy’n gorffen yn gadarnhaol iawn pan ddywedwch eich bod yn hapus â’r cynnydd cynnar. Fodd bynnag, rhannaf bryderon Nick Ramsay ei bod yn amhosibl gwybod pa fuddion a gaiff cwmnïau o leoli eu hunain yn y parthau menter, ac mae hyn yn amlwg yn ddiffyg difrifol. Diolch ichi hefyd am yr eglurhad a roesoch am y sefyllfa o ran rheolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Yr ydych wedi rhoi manylion eich amheuon. Pryd y dechreusoch godi’r materion hyn gyda’r Trysorlys? Sawl cyfarfod sydd wedi’u cynnal ers hynny i geisio datrys y mater eithaf sylfaenol hwn â pharthau menter eraill? Tan y caiff ei ddatrys, ni all dim byd ddigwydd oherwydd ni wnaiff unrhyw gwmni leoli yn y mannau hyn heb wybod yn union beth yw’r telerau ac amodau.

I have a question regarding the high-speed broadband prioritisation. You state:

Mae gennyf gwestiwn am flaenoriaethu band eang cyflym. Dywedwch:

'We are putting in place critical communications infrastructure, which will be vital to the success and competitiveness of the enterprise zones.’

Rydym yn sefydlu seilwaith cyfathrebu critigol, a fydd yn hanfodol i lwyddiant a chystadleurwydd y parthau menter.

That is good. You then go on to talk about priority for high-speed broadband. My question is this: will this prioritisation hold back broadband provision elsewhere in Wales? If not, in what sense are the enterprise zones been given priority? If something is given a priority, something else has to take second place. It would be useful if you could explain your thinking in that paragraph.

Mae hynny’n beth da. Yna, soniwch am flaenoriaeth band eang cyflym. Dyma fy nghwestiwn: a wnaiff y blaenoriaethu hwn arafu darpariaeth band eang mewn mannau eraill yng Nghymru? Os na wnaiff, ym mha ffordd y mae’r parthau menter yn cael blaenoriaeth? Os rhoddir blaenoriaeth i rywbeth, rhaid i rywbeth arall ddod yn ail. Byddai’n ddefnyddiol pe gallech egluro eich meddwl yn y paragraff hwnnw.

3.30 p.m.

With regard to business rates—you have referred to Professor Morgan’s recommendations—you talk about the options of bringing forward a targeted scheme to incentivise jobs and growth in the enterprise zones. The question here again is similar to the one regarding broadband. There is, at the moment, a relief scheme for small businesses throughout Wales. This comes to an end in nine months’ time. Do you intend to keep that scheme going? If you are going to provide extra money to bring forward a new scheme for the enterprise zones, where will that money come from, and will it be at the expense of other business elsewhere in Wales? If not, and there is extra money, do you know how much you are thinking of targeting on these enterprise zones, which will already enjoy other advantages for companies locating there? We simply cannot afford to have companies moving out of one area in order to locate in an enterprise zone, because that is merely displacement and will not help the Welsh economy.

O ran ardrethi busnes—cyfeiriasoch at argymhellion yr Athro Morgan—soniwch am opsiynau cyflwyno cynllun wedi’i dargedu i gymell swyddi a thwf yn y parthau menter. Mae’r cwestiwn hwn eto’n debyg i’r un am fand eang. Ar hyn o bryd, ceir cynllun rhyddhad i fusnesau bach ledled Cymru. Bydd hwn yn diweddu ymhen naw mis. A ydych yn bwriadu parhau â’r cynllun hwnnw? Os ydych am ddarparu arian ychwanegol i gyflwyno cynllun newydd i’r parthau menter, o ble y daw’r arian hwnnw, ac a fydd ar draul busnesau eraill mewn mannau eraill yng Nghymru? Os na fydd, ac os oes arian ychwanegol, a ydych yn gwybod faint yr ydych yn bwriadu ei dargedu ar y parthau menter hyn, a fydd eisoes yn mwynhau manteision eraill i gwmnïau sy’n lleoli yno? Ni allwn fforddio cael cwmnïau’n gadael un ardal er mwyn lleoli mewn parth menter, oherwydd dadleoli’n unig yw hynny ac ni wnaiff helpu economi Cymru.

Finally, you talk about shared best practice, but you also say that you want to ensure that Welsh enterprise zones are differentiated from the English offer. Can you explain how they will be different to the enterprise zones in the rest of the UK? What is your vision for these enterprise zones and how will you market them differently?

Yn olaf, soniwch am rannu arferion gorau, ond dywedwch hefyd eich bod am sicrhau bod parthau menter Cymru’n wahanol i’r hyn a gynigir yn Lloegr. A allwch egluro sut y byddant yn wahanol i barthau menter gweddill y DU? Beth yw eich gweledigaeth i’r parthau menter hun a sut yr ydych am eu marchnata’n wahanol?

Edwina Hart: Unlike the situation in England, we have a genuine mix in our enterprise zones, including areas of tier 1 status. This, I believe, gives us an added advantage of the potential to go beyond the traditional enterprise zone and supplement it with other forms of assistance as part of a comprehensive and strategic package of support, which is what I want to deliver. That is the differential.

Edwina Hart: Yn wahanol i’r sefyllfa yn Lloegr, mae gennym gymysgedd gwirioneddol o barthau menter, gan gynnwys meysydd â statws haen 1. Credaf fod hyn yn rhoi mantais ychwanegol inni o ran y potensial i fynd y tu hwnt i’r parth menter traddodiadol a’i ategu â mathau eraill o gymorth fel rhan o becyn cymorth cynhwysfawr a strategol; dyna’r hoffwn ei gyflenwi. Dyna’r gwahaniaeth.

On your point about broadband, I will hopefully be making some sort of statement to the Chamber, perhaps a written statement, on the outcome of the broadband contract. I am not certain that I can give too much information about this, but I can assure you that the prioritisation of enterprise zones forms part of it, as well as, as Members asked of me, the prioritisation of ensuring a fair balance between rural and urban areas. In all honesty, I might have to leave that until a later stage when I am able to give more details to Members about the issues around broadband. My apologies for that.

O ran eich pwynt am fand eang, gobeithiaf wneud rhyw fath o ddatganiad i’r Siambr, datganiad ysgrifenedig efallai, am ganlyniad y contract band eang. Nid wyf yn siŵr a allaf roi gormod o wybodaeth am hyn, ond gallaf eich sicrhau bod blaenoriaethu parthau menter yn rhan ohono, yn ogystal â blaenoriaethu sicrhau cydbwysedd teg rhwng ardaloedd gwledig a threfol, fel y gofynnodd Aelodau imi wneud. I fod yn onest, efallai y bydd rhaid imi adael hynny nes y gallaf roi mwy o fanylion i Aelodau am y materion sy’n ymwneud â band eang. Ymddiheuraf am hynny.

In terms of what we are doing with the enterprise zones, we obviously have the issues around skills and training, and the question that most companies ask is about the ability to deal with the skills and training issues and what can be used in that area. We are also dealing with issues around planning and the nature of buildings that may or may not exist and whether we should look at speculative buildings. That is one of the issues that the enterprise zones are currently discussing. Also, there are other infrastructure issues besides broadband, such as whether there are land clearance offers and what is intended to be done with additional roads and so on. All that forms part of the wider discussion.

O ran yr hyn yr ydym yn ei wneud gyda’r parthau menter, yn amlwg ceir materion yn ymwneud â sgiliau a hyfforddiant, ac mae’r cwestiwn y mae’r rhan fwyaf o gwmnïau’n ei ofyn yn ymwneud â’r gallu i ymdrin â’r materion sgiliau a hyfforddiant a’r hyn y gellir ei ddefnyddio yn y maes hwnnw. Yr ydym hefyd yn ymdrin â materion cynllunio a natur adeiladau a all fodoli neu beidio ac a ddylem edrych ar adeiladau tybiannol ai peidio. Dyna un o’r materion y mae’r parthau menter yn eu trafod ar hyn o bryd. Hefyd, ceir materion yn ymwneud â seilwaith heblaw band eang, megis a oes cynigion clirio tir yn bodoli a beth y bwriedir ei wneud gyda ffyrdd ychwanegol ac ati. Mae hyn i gyd yn rhan o’r drafodaeth ehangach.

On business rates, as I indicated to you, we are taking the summer, across portfolios, to look at the recommendations of Professor Morgan’s report. He will also report back to me further on the discussions that he has had with local government in particular, and that will inform any decisions that we might make about offers on enterprise zones, what type of cash will be required and what I might have to bid for in terms of the budget. He also made recommendations in this report regarding the small business rate relief, so all those will be dealt with in the autumn.

O ran ardrethi busnes, fel y dywedais wrthych, yr ydym yn cymryd yr haf, ar draws portffolios, i edrych ar argymhellion adroddiad yr Athro Morgan. Bydd ef hefyd yn adrodd yn ôl imi ymhellach am y trafodaethau y mae wedi’u cael gyda llywodraeth leol yn benodol, a bydd hynny’n rhoi sail i unrhyw benderfyniadau y gallem eu gwneud am gynigion ar barthau menter, pa fath o arian fydd ei angen a’r hyn y gallwn i orfod cynnig amdano o ran y gyllideb. Gwnaeth argymhellion hefyd yn yr adroddiad hwn am y rhyddhad ardrethi i fusnesau bach, felly ymdrinnir â’r rheini i gyd yn yr hydref.

With regard to discussions on the Finance Bill, when it came out, my officials recognised very early on that there was a clause in there; we started to explore that with the Treasury and we have raised the matter subsequently. I know that the Minister for Finance has also raised the matter in meetings and we are hoping for a conclusion on that. It is important, if there are to be enhanced capital allowances, that people know where they are. However, enhanced capital allowances have not formed the main basis of discussions between companies and us; that has been about the opportunities, where the land is, where the access is, where the infrastructure is and what we can offer in terms of education and training. If you look at some of the enterprise zones across the UK, enhanced capital allowances are not available in all of them; they are available in relatively few of them when you look at the block numbers.

O ran trafodaethau am y Bil Cyllid, pan gafodd ei ryddhau, sylwodd fy swyddogion yn gynnar iawn ei fod yn cynnwys cymal; dechreusom archwilio hynny gyda’r Trysorlys ac yr ydym wedi codi’r mater o ganlyniad i hynny. Gwn fod y Gweinidog Cyllid hefyd wedi codi’r mater mewn cyfarfodydd ac yr ydym yn gobeithio am gasgliad yn hynny o beth. Mae’n bwysig, os ceir lwfansau cyfalaf uwch, bod pobl yn gwybod ble y maent. Fodd bynnag, nid lwfansau cyfalaf uwch fu prif sail trafodaethau rhwng cwmnïau a ni; maent wedi ymwneud â’r cyfleoedd, ble mae’r tir, ble mae’r mynediad, ble mae’r seilwaith a beth y gallwn ei gynnig o ran addysg a hyfforddiant. Os edrychwch ar rai o’r parthau menter ledled y DU, nid oes lwfansau cyfalaf uwch ar gael ym mhob un ohonynt; maent ar gael mewn nifer cymharol fach ohonynt pan edrychwch ar y rhifau bloc.

Eluned Parrott: I also thank the Minister for her statement and I echo Nick Ramsay’s words of welcome for the networking work that has taken place. I also thank her for being frank about her problems with the Finance Bill and if she shares the details with Members, I am sure that we will be happy to share those concerns with colleagues in Westminster.

Eluned Parrott: Diolch hefyd i’r Gweinidog am ei datganiad ac atseiniaf eiriau Nick Ramsay o groeso i’r gwaith rhwydweithio sydd wedi’i wneud. Diolch iddi hefyd am fod yn onest am ei phroblemau gyda’r Bill Cyllid ac os yw am rannu’r manylion ag Aelodau, yr wyf yn siŵr y byddwn yn fodlon rhannu’r pryderon hynny â’n cydweithwyr yn San Steffan.

However, Minister, while I am not surprised, I am disappointed that you opened your statement today by laying the blame for a lack of physical progress at Westminster’s door. This game of political dodgeball is hardly new, but it says to me that you are frustrated and ashamed by the lack of progress. You say that you hope that Members will join you in seeking an early and positive response, but if you are genuinely hoping to make friends and influence people on the opposition benches to work with you, this is hardly the way to go about it.

Fodd bynnag, Weinidog, er na chefais fy synnu, cefais fy siomi pan ddechreusoch eich datganiad heddiw drwy feio San Steffan am ddiffyg cynnydd ffisegol. Nid yw’r gêm wleidyddol hon o osgoi’r bai’n beth newydd, ond mae’n dweud wrthyf bod y diffyg cynnydd yn peri rhwystredigaeth a chywilydd ichi. Dywedwch y gobeithiwch y bydd Aelodau’n ymuno â chi i geisio ymateb cynnar a chadarnhaol, ond os ydych yn wirioneddol yn gobeithio ennill ffrindiau a dylanwadu ar bobl ar feinciau’r gwrthbleidiau i gydweithio â chi, go brin mai dyma’r ffordd o wneud hynny.

Despite that, I am sure that the Minister will be delighted to learn that I went to London and met with a number of my Westminster colleagues yesterday, and I asked them about her liaison with them over enterprise zones. I am sure that the Minister will agree that an early and positive response requires an early and positive request in the first place. I have asked questions of her and of the Minister for finance in the Chamber about the timeline regarding capital allowances. I think that I first asked about her liaison with UK Treasury back in January. She chose not to give specific, substantive answers on any of those occasions. I have also sent freedom of information requests, asking various questions about enterprise zones, and each one has been declined because it is a developing policy area. Perhaps today I can ask her to address some specific factual questions.

Er gwaethaf hynny, yr wyf yn siŵr y bydd y Gweinidog yn hapus iawn i gael gwybod fy mod wedi mynd i Lundain a chyfarfod â nifer o’m cydweithwyr yn San Steffan ddoe, a gofynnais iddynt am ei chyswllt â hwy am barthau menter. Yr wyf yn siŵr y bydd y Gweinidog yn cytuno, er mwyn cael ymateb cynnar a chadarnhaol, bod angen dechrau â chais cynnar a chadarnhaol. Yr wyf wedi gofyn cwestiynau iddi ac i’r Gweinidog cyllid yn y Siambr am yr amserlen o ran lwfansau cyfalaf. Credaf imi ofyn am y tro cyntaf am ei chyswllt â Thrysorlys y DU yn ôl ym mis Ionawr. Dewisodd beidio â rhoi atebion penodol, cadarn ar unrhyw un o’r achlysuron hynny. Yr wyf hefyd wedi anfon ceisiadau rhyddid gwybodaeth, gan ofyn amryw o gwestiynau am barthau menter, ac mae pob un wedi’i wrthod gan ei fod yn faes polisi sy’n datblygu. Efallai, heddiw, y gallaf ofyn iddi ateb rhai cwestiynau ffeithiol penodol.

Minister, will you confirm or deny that, in late January and early February this year, the Welsh Government told the UK Treasury that it was not ready to bring forward specific proposals? Will you confirm or deny that you did not submit any costed proposals to the UK Treasury until 12 March—nine days before the UK budget? Will you confirm or deny that you were advised by the UK Treasury to submit your proposals broadly in line with the Barnett consequential, but ignored this and initially asked for 10 times the proportionate amount? Will you confirm or deny that, when you finally submitted your proposal, it was for only three of our enterprise zones and you asked to be able to bring back two more at a later date, because you had not had a chance to work them up yet?

Weinidog, a wnewch gadarnhau neu wadu bod Llywodraeth Cymru, ar ddiwedd mis Ionawr a dechrau mis Chwefror eleni, wedi dweud wrth Drysorlys y DU nad oedd yn barod i gyflwyno cynigion penodol? A wnewch gadarnhau neu wadu na gyflwynasoch unrhyw gynigion wedi’u costio i Drysorlys y DU tan 12 Mawrth—naw diwrnod cyn cyllideb y DU? A wnewch gadarnhau neu wadu bod Trysorlys y DU wedi eich cynghori i gyflwyno eich cynigion yn agos at swm canlyniadol Barnett, ond eich bod wedi anwybyddu hyn gan ofyn am 10 gwaith y swm cymesur i ddechrau? A wnewch gadarnhau neu wadu, pan gyflwynasoch eich cynnig o’r diwedd, mai dim ond ar gyfer tri o’n parthau menter ydoedd a’ch bod wedi gofyn am gael dod yn ôl â dau arall yn ddiweddarach, gan nad oeddech wedi cael amser i’w cyfrifo eto?

By contrast, Minister, you might find it interesting to learn that the Scottish Government submitted a proposal for its capital allowances a full month before the Welsh Government did. Its proposal was complete, fully costed, punctual and, critically, realistic. As a result, the Scottish Government got a manifestly better deal than you did. It is fair to say that there is no love lost between the coalition and the Scottish Government, particularly given the referendum discussions that are ongoing at the moment, but it still managed to get a good deal for the people of Scotland, despite the political differences. Minister, is it not true that, when you look at the evidence impartially and compare the Welsh Government’s work with Westminster with the Scottish Government’s work with Westminster, you can see that the difference between what Scotland has achieved and what the Welsh Government has achieved is not about Westminster, but all about you?

Ar y llaw arall, Weinidog, efallai y bydd yn ddiddorol ichi gael gwybod bod Llywodraeth yr Alban wedi cyflwyno cynnig am eu lwfansau cyfalaf fis cyfan cyn i Lywodraeth Cymru wneud hynny. Yr oedd eu cynnig yn gyflawn, wedi’i gostio’n llawn, yn brydlon ac, yn bwysig, yn realistig. O ganlyniad, cafodd Llywodraeth yr Alban fargen lawer gwell na chi. Mae’n deg dweud nad oes gormod o gariad rhwng y glymblaid a Llywodraeth yr Alban, yn enwedig ac ystyried y trafodaethau am refferendwm sy’n digwydd ar hyn o bryd, ond llwyddodd i gael bargen dda i bobl yr Alban beth bynnag, er gwaethaf yr anghytundeb gwleidyddol. Weinidog, onid yw’n wir, wrth edrych ar y dystiolaeth yn amhleidiol a chymharu gwaith Llywodraeth Cymru gyda San Steffan â gwaith Llywodraeth yr Alban gyda San Steffan, y gallwch weld nad bai San Steffan yw’r gwahaniaeth rhwng yr hyn y mae’r Alban wedi’i gyflawni a’r hyn y mae Llywodraeth Cymru wedi’i gyflawni, ond eich bai chi?

Edwina Hart: It is interesting to note your comments today. You did not like me being party political in my opening remarks, yet your entire contribution has been of that nature. I will ignore it to make one point. The Finance Bill also has implications for the Scottish enterprise zone proposals. The Scottish Government has already advertised the fact that it will have enhanced capital allowances and will be able to put skills support in place, but if the Finance Bill goes through, it will not be able to do so. Therefore, it is just as adversely affected as us by what has gone into the Finance Bill.

Edwina Hart: Mae’n ddiddorol nodi eich sylwadau heddiw. Nid oeddech yn hoff o’r ffaith fy mod yn bleidiol yn fy sylwadau agoriadol, ond mae eich cyfraniad chi wedi bod yn gwbl bleidiol. Anwybyddaf hynny i wneud un pwynt. Mae’r Bil Cyllid hefyd yn creu goblygiadau i gynigion parthau menter yr Alban. Mae Llywodraeth yr Alban eisoes wedi hysbysebu’r ffaith y bydd ganddynt lwfansau cyfalaf uwch ac y gallant ddarparu cymorth sgiliau, ond os caiff y Bil Cyllid ei basio, ni fyddant yn gallu gwneud hynny. Felly, mae’r hyn a aeth i’r Bil Cyllid wedi cael yr un effaith anffafriol arnynt ag arnom ni.

Joyce Watson: I start by thanking the Minister for her statement. As the proposals for the various zones take shape, we are getting a clearer picture of the incentives that will be on offer to businesses. It is clear that this Government wants to strike the right balance between attracting inward investment by looking at things like localised business rates and, at the same time, making sure that we build a sustainable model that benefits the Welsh economy in the long term. That is an important lesson that has been learned from past experiences when investment came with tax incentives and disappeared when the benefits vanished. That is why I am pleased that the Minister is focusing on specific sectors, which is crucial in order to ensure that capital allowance for the zones is targeted effectively.

Joyce Watson: Dechreuaf drwy ddiolch i’r Gweinidog am ei datganiad. Wrth i’r cynigion am y gwahanol barthau gael eu siapio, cawn lun cliriach o’r cymhellion a fydd ar gynnig i fusnesau. Mae’n amlwg bod y Llywodraeth yn dymuno taro’r cydbwysedd cywir rhwng denu mewnfuddsoddiad drwy edrych ar bethau megis ardrethi busnes lleol ac, ar yr un pryd, sicrhau ein bod yn adeiladu model cynaliadwy sydd o fudd hirdymor i economi Cymru. Mae honno’n wers bwysig a ddysgwyd o brofiadau’r gorffennol pan fu i fuddsoddiad ddod gyda chymhellion treth a diflannu pan ddiflannodd y buddiannau. Dyna pam yr wyf yn falch bod y Gweinidog yn canolbwyntio ar sectorau penodol, sy’n hollbwysig er mwyn sicrhau bod lwfans cyfalaf i’r parthau wedi’i dargedu’n effeithiol.

I am also pleased to see joint work with the Department for Education and Skills that will promote apprenticeships, offering support for workforce development and job security for young people. Will focusing on certain sectors mitigate the risk of the zones becoming regional economic gains? Can the Minister update Members on the local growth zones currently being developed in Powys, especially in terms of local rents and rates? The Minister suggested in a debate a few weeks ago that Professor Morgan—she talked about it again this morning—might meet local growth zone groups in Powys to discuss ideas for town-centre business rates and rents in more detail. Could you confirm, Minister, whether such a meeting has taken place and whether it will form part of the statement on 17 July?

Mae’n bleser gennyf hefyd weld cydweithio gyda’r Adran Addysg a Sgiliau a fydd yn hybu prentisiaethau, gan gynnig cymorth i ddatblygu’r gweithlu a sicrwydd swyddi i bobl ifanc. A fydd canolbwyntio ar rai sectorau penodol yn lliniaru’r risg mai enillion economaidd rhanbarthol fydd y parthau? A all y Gweinidog roi’r wybodaeth ddiweddaraf i Aelodau am y parthau twf lleol sy’n cael eu datblygu ym Mhowys ar hyn o bryd, yn enwedig o ran rhenti ac ardrethi lleol? Awgrymodd y Gweinidog mewn dadl rai wythnosau’n ôl y gallai’r Athro Morgan—soniodd am hyn eto fore heddiw—gyfarfod â grwpiau parthau twf lleol ym Mhowys i drafod syniadau am ardrethi a rhenti busnes canol tref yn fanylach. A allech gadarnhau, Weinidog, a oes cyfarfod o’r fath wedi digwydd ac a fydd yn rhan o’r datganiad ar 17 Gorffennaf?

Edwina Hart: Thank you for your comments. It is important that we have concentrated on certain sectors in the enterprise programme that we have introduced. St Athan, where we have looked at aerospace, has been particularly productive, with the location of one company already. We look forward to further discussions in that area of a positive nature.

Edwina Hart: Diolch am eich sylwadau. Mae’n bwysig ein bod wedi canolbwyntio ar rai sectorau penodol yn y rhaglen fenter yr ydym wedi’i chyflwyno. Mae Sain Tathan, lle’r ydym wedi edrych ar awyrofod, wedi bod yn arbennig o gynhyrchiol, gydag un cwmni eisoes wedi’i leoli. Edrychwn ymlaen at drafodaethau cadarnhaol pellach yn yr ardal honno.

As I indicated, Professor Brian Morgan will attend a meeting to discuss the outcome of the local growth zones and how we can help in terms of the business rates approach. I will certainly confirm that when I make my statement on local growth zones later this month.

Fel y dywedais, bydd yr Athro Brian Morgan yn bresennol mewn cyfarfod i drafod canlyniad y parthau twf lleol a sut y gallwn helpu o ran yr ardrethi busnes. Yn sicr, cadarnhaf hynny pan wnaf fy natganiad am barthau twf lleol yn ddiweddarach y mis hwn.

The Deputy Presiding Officer: I want to call three further Members. There will be no preambles—please be succinct.

Y Dirprwy Lywydd: Hoffwn alw ar dri Aelod arall. Ni cheir rhaglithoedd—byddwch yn gryno.

Russell George: I thank the Minister for her statement today and for convening the briefing session with Professor Brian Morgan on 16 July.

Russell George: Diolch i’r Gweinidog am ei datganiad heddiw ac am gynnal y sesiwn briffio gyda’r Athro Brian Morgan ar 16 Gorffennaf.

On the Powys growth zones, will your announcement on 17 July outline the timetable for when the group’s findings will be made public, with further information on the timetable for taking proposals forward? Businesses are keen to know that information.

O ran parthau twf Powys, a fydd eich cyhoeddiad ar 17 Gorffennaf yn amlinellu’r amserlen ar gyfer cyhoeddi canfyddiadau’r grŵp, gan roi mwy o wybodaeth am amserlen symud ymlaen â chynigion? Mae busnesau’n awyddus i gael y wybodaeth honno.

Secondly, will the Minister look at the criteria for the broadband support scheme? Many businesses in Powys are struggling to get a second quotation, because the Government will not accept printouts of quotations from web-based sources, as they do not provide information in the format requested by the Government. I accept that it is good to have two quotations, but the criteria could perhaps do with some amending.

Yn ail, a wnaiff y Gweinidog edrych ar feini prawf y cynllun cymorth band eang? Mae llawer o fusnesau ym Mhowys yn ei chael yn anodd cael ail ddyfynbris, gan nad yw’r Llywodraeth yn derbyn argraffiadau o ddyfynbrisiau o ffynonellau ar y we, am nad yw’r wybodaeth ar y fformat y mae’r Llywodraeth yn gofyn amdano. Derbyniaf ei bod yn beth da cael dau ddyfynbris, ond efallai y gellid diwygio rhywfaint ar y meini prawf.

Edwina Hart: As long as I have the full report by then, it is my intention in July to announce the timetable for local growth zones.

Edwina Hart: Cyn belled â bod yr adroddiad llawn gennyf erbyn hynny, fy mwriad yw cyhoeddi amserlen y parthau twf lleol ym mis Gorffennaf.

On the criteria for the broadband support scheme, if you could write to me with further information on specific businesses, I will ask my officials to look at that.

O ran meini prawf y cynllun cymorth band eang, pe gallech ysgrifennu ataf â mwy o wybodaeth am fusnesau penodol, gofynnaf i’m swyddogion edrych ar hynny.

Yr Arglwydd Elis-Thomas: Hoffwn longyfarch y Gweinidog ar ddatblygu parth menter Eryri yn wyneb cefnogaeth annigonol o safbwynt cynllunio.

Lord Elis-Thomas: I congratulate the Minister on the development of the Snowdonia enterprise zone in the face of inadequate support with regard to planning.

A wnaiff ystyried ffiniau’r parth menter, sydd, fel y gwyddoch, yn ne Meirionydd, ac ystyried a fyddai’n briodol cynnwys safle maes awyr Llanbedr, a arferai fod ym mherchnogaeth Llywodraeth Cymru, o fewn yr ardal honno, fel bod cydlynedd yn natblygiad de Meirionnydd?

Will she consider the enterprise zone boundaries, which are, as you know, in south Meirionnydd, and consider whether it would be appropriate to include the Llanbedr airfield site, which used to be owned by the Welsh Government, within that area, to ensure coherence in the development of south Meirionnydd?

Edwina Hart: It is open to the enterprise zones, if they wish, to approach me about looking at the boundaries of their areas, if they think that it would be helpful to their economic regeneration. The point that you make about Llanbedr is well made, and I anticipate that when the board is fully formed and operational, if it wishes to make any representations to me, I will listen to it.

Edwina Hart: Os dymunant, gall y parthau menter gysylltu â mi i edrych ar ffiniau eu hardaloedd, os credant y byddai’n helpu eu hadfywio economaidd. Gwnewch bwynt da am Lanbedr, a rhagwelaf, pan fydd y bwrdd wedi’i ffurfio’n llawn ac yn weithredol, os yw’n dymuno gwneud unrhyw sylwadau imi, y byddaf yn gwrando arnynt.

Mohammad Asghar: Minister, I am very grateful for your statement. My questions will be very short.

Mohammad Asghar: Weinidog, yr wyf yn ddiolchgar iawn am eich datganiad. Bydd fy nghwestiynau’n fyr iawn.

The Ebbw Vale enterprise zone is based on its advancement as a centre of excellence. Can the Minister assure the Assembly that it is on schedule to be delivered on time? Also, enterprise zones have been mentioned by Torfaen and Monmouthshire, and they have put forward proposals for virtual enterprise zones, based on the development of a new digital economy. Will she be considering that?

Mae parth menter Glynebwy’n seiliedig ar ei ddatblygu fel canolfan ragoriaeth. A all y Gweinidog sicrhau’r Cynulliad ei fod ar y trywydd iawn i gael ei gyflenwi mewn pryd? Hefyd, mae Torfaen a sir Fynwy wedi sôn am barthau menter, ac maent wedi cyflwyno cynigion am rith barthau menter, yn seiliedig ar economi ddigidol newydd. A fydd yn ystyried hynny?

Finally, in the words of a very great person:

Yn olaf, yng ngeiriau unigolyn mawr iawn:

'We must beware of trying to build a society in which nobody counts for anything except a politician or an official, a society where enterprise gains no reward and thrift no privileges.’

Rhaid inni fod yn ofalus i beidio â cheisio adeiladu cymdeithas lle nad oes neb yn bwysig heblaw gwleidydd neu swyddog, cymdeithas ble na cheir gwobr am fenter na braint am ddarbodaeth.

It was Winston Churchill who said that.

Winston Churchill a ddywedodd hynny.

Edwina Hart: I am not yet considering any further bids for enterprise zones, but I note the interesting proposals from Torfaen and Monmouthshire. We shall see how we go with the existing enterprise zones, and they perhaps will be something that we will return to.

Edwina Hart: Nid wyf eto’n ystyried unrhyw gynigion pellach am barthau menter, ond nodaf y cynigion diddorol gan Dorfaen a sir Fynwy. Cawn weld sut yr aiff y parthau menter sy’n bodoli eisoes, ac efallai y dychwelwn atynt.

3.45 p.m.

Datganiad: Canlyniad Gwerthuso Glastir
Statement: The Outcome of the Glastir Stock Take

The Record

The Deputy Minister for Agriculture, Food, Fisheries and European Programmes (Alun Davies): Upon my appointment I made clear that Glastir needed a period of stability. I said that I would not introduce any further changes to the scheme unless absolutely necessary, and would reflect upon the scheme in a measured manner and at the appropriate time. Following my written statement on 1 February, I made an oral statement on 6 March announcing that I would undertake a stock take of the scheme. I made clear that my stock take would be a free-ranging and open-ended opportunity to discuss and examine all aspects of the scheme. I invited interested parties to 'tell me what you think’ and ruled nothing out. At the same time, I also made clear that I would take personal responsibility for leading the process, taking the decisions and, most importantly, for delivering on those decisions.

Y Dirprwy Weinidog dros Amaethyddiaeth, Bwyd, Pysgodfeydd a Rhaglenni Ewropeaidd (Alun Davies): Pan gefais fy mhenodi, dywedais yn glir fod angen cyfnod o sefydlogrwydd ar gynllun Glastir. Dywedais na fyddwn yn cyflwyno rhagor o newidiadau i’r cynllun oni fyddai hynny’n gwbl angenrheidiol, ac y byddwn yn ystyried y cynllun yn bwyllog ac ar yr adeg iawn. Yn dilyn fy natganiad ysgrifenedig ar 1 Chwefror, rhoddais ddatganiad llafar ar 6 Mawrth yn cyhoeddi y byddwn yn pwyso a mesur y cynllun. Eglurais y byddai’r pwyso a mesur hwn yn gyfle penrhydd a phenagored i drafod ac archwilio pob agwedd ar y cynllun. Gofynnais i garfanau â diddordeb 'ddweud wrthyf beth rydych yn ei feddwl’ a doedd dim cyfyngiadau. Ar yr un pryd, dywedais yn glir hefyd y byddwn yn cymryd cyfrifoldeb personol dros arwain y broses, dros wneud y penderfyniadau ac, yn bwysicach na dim, dros roi’r penderfyniadau hynny ar waith.

I would like to thank the many individuals and organisations that took the time to participate. I have read each and every contribution. A report summarising my findings will be available on the Welsh Government website later today.

Hoffwn ddiolch i’r unigolion a’r sefydliadau lu hynny a gymerodd ran. Rwyf wedi darllen pob un o’r cyfraniadau. Bydd adroddiad yn crynhoi fy nghanfyddiadau ar wefan Llywodraeth Cymru yn nes ymlaen heddiw.

I will say at the outset that this was an overwhelmingly positive exercise. I was particularly encouraged that the vast majority of respondents recognised that the approach we are taking with Glastir is the only realistic way of achieving our aim of a financially and environmentally sustainable farming industry in Wales. Over the last year, I have heard many people complain about Glastir and many people have asked me to reverse the decision taken by my predecessor to abolish the then agri-environment schemes. Most particularly I have been asked many times to re-introduce Tir Mynydd. However, during this stock take process, there has been no convincing argument for an alternative to Glastir. The arguments put forward have most often been based on the income support required for individual farm businesses and not on the demands of fulfilling the purpose of a pillar 2 agri-environment scheme.

Rwyf am ddweud o’r cychwyn cyntaf fod hon wedi bod yn broses hynod gadarnhaol. Roedd yn arbennig o galonogol gweld bod mwyafrif helaeth y rhai a ymatebodd yn cydnabod mai’r ymagwedd yr ydym yn ei chymryd gyda Glastir yw’r unig ffordd realistig o wireddu’n nod o sicrhau diwydiant ffermio sy’n gynaliadwy yn ariannol ac yn amgylcheddol yng Nghymru. Dros y flwyddyn ddiwethaf, clywais lawer o bobl yn cwyno am Glastir ac mae llawer o bobl wedi gofyn imi wyrdroi penderfyniad fy rhagflaenydd i gael gwared ar y cynlluniau amaeth-amaethyddol a oedd ar waith bryd hynny. Yn fwyaf arbennig, gofynnwyd imi sawl gwaith ailgyflwyno Tir Mynydd. Serch hynny, yn ystod y broses pwyso a mesur hon, ni chafwyd dadl gref dros gael cynllun arall yn lle Glastir. Roedd y dadleuon a gyflwynwyd yn seiliedig yn amlach na pheidio ar y cymorth incwm sydd ei angen ar fusnesau ffermio unigol ac nid ar ofynion cyflawni diben cynllun amaeth-amgylcheddol colofn 2.

As the responsible Minister, I need to provide not only re-assurance, but certainty on how Glastir will develop over the coming years. Since I have heard no compelling argument for the replacement of Glastir, there will be no alternative scheme. There is, in addition, no prospect whatsoever of me resurrecting the pre-2009 agri-environment schemes.

Yn rhinwedd fy swydd fel y Gweinidog sy’n gyfrifol am hyn oll, mae angen imi nid yn unig roi cysur, ond hefyd sicrwydd ynghylch y ffordd y bydd Glastir yn datblygu dros y blynyddoedd nesaf. Gan nad wyf wedi clywed dadl rymus dros gael cynllun arall yn lle Glastir, ni fydd cynllun arall. Nid oes ychwaith unrhyw obaith y byddaf yn atgyfodi’r cynlluniau amaeth-amgylcheddol a oedd ar waith cyn 2009.

I was struck by how few comments I received about some aspects of the scheme, including the agricultural carbon reduction and efficiency scheme, Glastir woodland creation and the Glastir common land element, for example. This fact, supported by the statistics on uptake, indicates to me that some components of the scheme are already achieving excellent results.

Fe’m trawyd gan gyn lleied o sylwadau a dderbyniais am rai agweddau ar y cynllun, gan gynnwys y cynllun lleihau carbon amaethyddol, cynllun creu coetir Glastir ac elfen tir comin Glastir, er enghraifft. Mae hynny, a’r ystadegau ar y niferoedd sy’n manteisio ar y cynlluniau hyn, yn awgrymu imi fod rhai elfennau o’r cynllun eisoes yn cyflawni canlyniadau rhagorol.

The feedback from the stock take has highlighted the importance of providing sufficient support to farmers through periods of significant change. The support offered to farmers wishing to join the entry-level element of the scheme has been significant, from on-farm training days, to surgeries and one-to-one mapping appointments. I attended a number of these events and saw how useful they were to the farmers who attended. I am committed to ensuring that continued advice and support is available for future applicants. I have also noted the considerable success of the common land development officers in facilitating entry into the common land element.  I feel there is a real opportunity to use this resource to support the roll-out of other elements of Glastir.

Mae adborth y broses pwyso a mesur wedi tynnu sylw at bwysigrwydd darparu digon o gefnogaeth i ffermwyr drwy gyfnodau o newid mawr. Rhoddwyd cryn dipyn o gefnogaeth i ffermwyr sydd am ymuno ag elfen lefel mynediad y cynllun, o ddyddiau hyfforddi ar y fferm, i gymorthfeydd ac apwyntiadau mapio un-ag-un. Bûm yn bresennol yn nifer o’r digwyddiadau hyn a gwelais pa mor fuddiol y maent i’r ffermwyr sy’n eu mynychu. Rwyf wedi ymrwymo i sicrhau y caiff ymgeiswyr yn y dyfodol yr un cyngor a chefnogaeth. Nodais hefyd lwyddiant sylweddol y swyddogion datblygu tir comin o ran hwyluso mynediad i’r elfen tir comin. Credaf fod cyfle gwirioneddol i ddefnyddio’r adnodd hwn i gynorthwyo i gyflwyno elfennau eraill Glastir.

The stock take has also questioned the way in which the Government communicates. It is essential that