By continuing to use our site, you are agreeing for us to set a small number of cookies. Cookie policy

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Cofnod y Trafodion
The Record of Proceedings

Dydd Mercher, 20 Mehefin 2012
Wednesday, 20 June 2012

Cynnwys
Contents

Ethol Dirprwy Lywydd Dros Dro
Election of Temporary Deputy Presiding Officer

Cwestiynau i’r Gweinidog Tai, Adfywio a Threftadaeth
Questions to the Minister for Housing, Regeneration and Heritage

Cwestiynau i’r Cwnsler Cyffredinol
Questions to the Counsel General

Cwestiwn Brys: Trident
Urgent Question: Trident

Cynnig i Ddiwygio Rheolau Sefydlog mewn perthynas â Biliau Preifat a Gwelliannau Amrywiol
Motion to Amend Standing Orders in relation to Private Bills and Miscellaneous Amendments

Ymchwiliad y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol i Ddarpariaeth Tai Fforddiadwy yng Nghymru
The Communities, Equality and Local Government Committee’s Inquiry into the Provision of Affordable Housing in Wales

Dadl y Ceidwadwyr Cymreig: Cysylltiadau Trafnidiaeth
Welsh Conservatives Debate: Transport Connectivity

Dadl Democratiaid Rhyddfrydol Cymru: Gwasanaethau Mamolaeth a Newyddenedigol
Welsh Liberal Democrats Debate: Maternity and Neonatal Services

Cyfnod Pleidleisio
Voting Time

Dadl Fer: Effaith Diwygio Lles ar Iechyd Meddwl a Lles yng Nghymru
Short Debate: The Impact of Welfare Reform on Mental Health and Wellbeing in Wales

Yn y golofn chwith, cofnodwyd y trafodion yn yr iaith y llefarwyd hwy ynddi yn y Siambr. Yn y golofn dde, cynhwyswyd cyfieithiad.
In the left-hand column, the proceedings are recorded in the language in which they were spoken in the Chamber. In the right-hand column, a translation has been included

Cyfarfu’r Cynulliad am 1.30 p.m.gyda’r Llywydd (Rosemary Butler) yn y Gadair.
The Assembly met at 1.30 p.m.with the Presiding Officer (Rosemary Butler) in the Chair.

The Record

The Presiding Officer: The National Assembly for Wales is now in session.

Y Llywydd: Dyma ddechrau trafodion Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

Ethol Dirprwy Lywydd Dros Dro
Election of Temporary Deputy Presiding Officer

The Record

The Presiding Officer: In the absence of the Deputy Presiding Officer, I ask the Assembly to elect a temporary Deputy Presiding Officer for the duration of today’s Plenary meeting. Therefore, I invite nominations.

Y Llywydd: Yn absenoldeb y Dirprwy Lywydd, gofynnaf i’r Cynulliad ethol Dirprwy Lywydd dros dro ar gyfer y Cyfarfod Llawn heddiw. Felly, rwyf yn gwahodd enwebiadau.

Sandy Mewies: I nominate Rhodri Glyn Thomas.

Sandy Mewies: Rwyf yn enwebu Rhodri Glyn Thomas.

The Presiding Officer: I therefore declare that Rhodri Glyn Thomas is elected as temporary Deputy Presiding Officer for the duration of today’s Plenary meeting.

Y Llywydd: Rwyf, felly, yn datgan bod Rhodri Glyn Thomas wedi ei ethol yn Ddirprwy Lywydd dros dro ar gyfer y Cyfarfod Llawn heddiw.

Cwestiynau i’r Gweinidog Tai, Adfywio a Threftadaeth
Questions to the Minister for Housing, Regeneration and Heritage

The Record

Ni ofynnwyd cwestiwn 1, OAQ(4)0141(HRH).
Question 1, OAQ(4)0141(HRH), not asked.

Blaenoriaethau

Priorities

2. Antoinette Sandbach: A wnaiff y Gweinidog amlinellu ei flaenoriaethau portffolio ar gyfer Gogledd Cymru dros y 12 mis nesaf. OAQ(4)0140(HRH)

2. Antoinette Sandbach: Will the Minister outline his portfolio priorities for North Wales in the next 12 months. OAQ(4)0140(HRH)

The Record

Huw Lewis: I am committed to fulfilling, across Wales, the commitments that are set out for my portfolio in the programme for government. This includes delivering the extra homes to meet increasing housing need and the introduction of the housing and heritage Bills.

Huw Lewis: Rwyf wedi ymrwymo i gyflawni, ar draws Cymru, yr ymrwymiadau sydd wedi’u nodi ar gyfer fy mhortffolio yn y rhaglen lywodraethu. Mae hynny’n cynnwys darparu’r cartrefi ychwanegol i ddiwallu’r angen cynyddol am dai, a chyflwyno’r Biliau tai a threftadaeth.

Antoinette Sandbach: You will be aware of the scale of challenge that housing associations in north Welsh, like Cartrefi Cymunedol Gwynedd, have in bringing their stock up to the Welsh quality housing standard by the 2012 deadline, largely due to legacy issues with stock being transferred late in the day by various local authorities and not just Gwynedd. Given that funding is being prioritised on improving stock rather than on building new social housing to meet local demand, such as much needed one-bedroom accommodation that could free-up larger properties for families, will you outline what steps you are taking to help north Wales stock transfer housing associations to resolve funding dilemmas?

Antoinette Sandbach: Byddwch yn ymwybodol o faint yr her y mae cymdeithasau tai yn y gogledd, megis Cartrefi Cymunedol Gwynedd, yn ei hwynebu o ran sicrhau bod eu stoc yn cyrraedd Safon Ansawdd Tai Cymru mewn pryd erbyn 2012, a hynny i raddau helaeth oherwydd materion yn ymwneud ag etifeddu, wrth i stoc gael ei throsglwyddo’n hwyr gan amryw awdurdodau lleol, ac nid gan Wynedd yn unig. O gofio bod cyllid yn cael ei flaenoriaethu ar gyfer gwella stoc yn hytrach nag adeiladu tai cymdeithasol newydd i ateb y galw yn lleol, megis y galw mawr am lety ag un ystafell wely, a fyddai’n gallu rhyddhau eiddo mwy o faint i deuluoedd, a wnewch chi amlinellu’r camau yr ydych yn eu cymryd i helpu cymdeithasau tai sy’n ymwneud â throsglwyddo stoc yn y gogledd i ddatrys cyfyng-gyngor o ran cyllid?

Huw Lewis: I thank the Member for North Wales for that question. We continue to support housing associations through the social housing grant, which is a protected budget, even in difficult times. I continue to negotiate with the Treasury on freeing Wales from the housing revenue account subsidy system, which holds Wales back to the tune of £73 million per annum in terms of capital that could be expended on housing. I am always willing to talk through the particular problems of particular housing associations at any time.

Huw Lewis: Diolch i’r Aelod dros Ogledd Cymru am y cwestiwn hwnnw. Rydym yn parhau i gynorthwyo cymdeithasau tai trwy’r grant tai cymdeithasol, sy’n gyllideb a ddiogelir, hyd yn oed mewn cyfnod anodd. Byddaf yn parhau i drafod â’r Trysorlys a ellir rhyddhau Cymru o system Cymhorthdal ​​y Cyfrif Refeniw Tai, sy’n golygu bod gan Gymru oddeutu £73 miliwn y flwyddyn yn llai o gyfalaf y gellid ei wario ar dai. Rwyf bob amser yn barod i drafod y problemau penodol sydd gan gymdeithasau tai penodol unrhyw bryd.

Kenneth Skates: A recent report by Glyndŵr University highlighted that people aged between 16 and 24 were at greater risk of prosecution, self-harm and addiction if they experienced homelessness at that stage of their lives. Last week, the Joseph Rowntree Foundation report said that private landlords who provide low-rent, longer-term tenancies for vulnerable young people and families should be offered financial incentives as a way of helping this group to find stable tenancy terms. Will you look at the obstacles facing young people in the private rented sector and do all that you can to help them avoid a homelessness disaster later in life?

Kenneth Skates: Roedd adroddiad diweddar gan Brifysgol Glyndŵr yn tynnu sylw at y ffaith bod pobl rhwng 16 a 24 oed mewn mwy o risg o gael eu herlyn, eu niweidio eu hunain a mynd yn gaeth i sylweddau os oeddent yn ddigartref yn ystod y cyfnod hwnnw yn eu bywyd. Roedd adroddiad gan Sefydliad Joseph Rowntree yr wythnos diwethaf yn nodi y dylai landlordiaid preifat sy’n darparu tenantiaethau â rhent isel dros gyfnod hwy i bobl ifanc a theuluoedd agored i niwed gael cynnig cymhellion ariannol fel modd i helpu’r grŵp hwn i ddod o hyd i delerau tenantiaeth sefydlog. A wnewch chi ystyried y rhwystrau sy’n wynebu pobl ifanc yn y sector rhentu preifat a gwneud popeth o fewn eich gallu i’w helpu i osgoi digartrefedd trychinebus yn nes ymlaen yn eu bywyd?

Huw Lewis: Thank you for that pertinent question. The Joseph Rowntree Foundation report threw up several worrying items for us all to be concerned about. The forthcoming housing Bill will, of course, contain a proposal, as outlined in the White Paper, to register and license or accredit private sector landlords. Only when that stage is undertaken will we truly get a hold of the private rented sector picture within any particular area. The increased commitment to a strategic lead for local authorities will enable all partners to have a truly structured dialogue on such problems, where we can have a proper conversation with good landlords about the real housing needs of young people, in this instance, within their area and how those needs are addressed.

Huw Lewis: Diolch am y cwestiwn perthnasol hwnnw. Tynnodd adroddiad Sefydliad Joseph Rowntree sylw at lawer o bethau y dylem i gyd fod yn bryderus yn eu cylch. Bydd y Bil tai sydd ar ddod, wrth reswm, yn cynnwys cynnig, fel yr amlinellwyd yn y Papur Gwyn, i gofrestru a thrwyddedu neu achredu landlordiaid yn y sector preifat. Dim ond ar ôl i’r cam hwnnw gael ei gymryd y bydd modd inni gael darlun gwirioneddol o’r sector rhentu preifat mewn unrhyw ardal benodol. Bydd yr ymrwymiad cryfach i arweiniad strategol ar gyfer awdurdodau lleol yn galluogi’r holl bartneriaid i gael trafodaeth wirioneddol strwythuredig ynghylch problemau o’r fath, lle y gallwn gael sgwrs briodol â landlordiaid da ynghylch yr anghenion go iawn o ran tai sydd gan bobl ifanc yn eu hardal, yn yr achos hwn, a thrafod sut yr eir i’r afael â’r anghenion hynny.

Ieuan Wyn Jones: Gan fod arian yn prinhau a chyllidebau’n cael eu torri, a wnaiff y Gweinidog siarad â’r Gweinidog â chyfrifoldeb dros fusnes a’r Dirprwy Weinidog Sgiliau i sicrhau bod yr arian ar gyfer adfywio Môn a Menai yn cael ei ddefnyddio yn y ffordd fwyaf effeithiol? Oni fyddai’r Gweinidog yn cytuno bod i’r dair adran weithio ar y cyd yn fendith o ystyried bod y defnydd o symiau cymharol fach yn fwy effeithiol pan fydd adrannau’n gweithio gyda’i gilydd?

Ieuan Wyn Jones: As money is becoming scarcer and budgets are being cut, will the Minister speak to the Minister with responsibility for business and the Deputy Minister for Skills to ensure that the regeneration funding for Môn and Menai is used in the most effective way possible? Would the Minister not agree that it would be a blessing for the three departments to work together given that the use of comparatively small sums is more effective when departments work together?

The Record

Huw Lewis: I agree wholeheartedly with the Member for Ynys Môn that that kind of co-working and holistic view, particularly in this instance, surrounding the problems facing the people of the Môn and Menai area, is a prerequisite of moving forward. This year will see some change in how we deliver regeneration programmes across Wales with the review of regeneration policy that is now under way. The whole Cabinet will be a part of those discussions and will be ready partners in terms of ensuring the future of Ynys Môn and its people.

Huw Lewis: Rwyf yn cytuno’n llwyr â’r Aelod dros Ynys Môn bod y math hwnnw o gydweithio a’r math hwnnw o safbwynt cyfannol, yn enwedig yn yr achos hwn, ynghylch y problemau sy’n wynebu pobl ardal Môn a Menai yn hanfodol er mwyn symud ymlaen. Eleni, byddwn yn gweld rhywfaint o newid yn y modd yr ydym yn gweithredu rhaglenni adfywio ledled Cymru, gyda’r adolygiad o bolisi adfywio sydd ar waith erbyn hyn. Bydd y Cabinet cyfan yn rhan o’r trafodaethau hynny, a bydd ei aelodau’n bartneriaid parod o safbwynt sicrhau dyfodol Ynys Môn a’i phobl.

Aled Roberts: Weinidog, rai wythnosau yn ôl cafodd nifer ohonom gyfle i fynd i’r Alban i weld sut mae Llywodraeth yr Alban yn gweithredu gyda chymdeithas y camlesi yn yr Alban i adnewyddu ardaloedd lleol. A yw’ch adran chi wedi cael cyfle i weld sut y gallai gwaith tebyg fod o fudd mewn ardaloedd megis Cefn Mawr a Froncysyllte yn ne Clwyd?

Aled Roberts: Minister, some weeks ago, many of us had an opportunity to visit Scotland to see how the Scottish Government works with the canals association in Scotland to regenerate local areas. Has your department had an opportunity to look at how similar work could benefit areas such as Cefn Mawr and Froncysyllte in south Clwyd?

Huw Lewis: I am also a keen student of Scotland and a great admirer in some regard of its regenerative work and the imagination that has gone into that since devolution back in 1999. I have not had a specific conversation around the role of canals as yet; this has just been devolved to us, but perhaps the time is right. If the Member were to write to me with some suggestions, I would readily respond to them.

Huw Lewis: Rwyf innau’n awyddus i astudio’r hyn sy’n digwydd yn yr Alban, ac rwyf yn edmygu’n fawr i ryw raddau ei gwaith adfywio a’i dulliau gweithredu llawn dychymyg i’r perwyl hwnnw ers datganoli’n ôl yn 1999. Nid wyf wedi cael sgwrs benodol ynghylch rôl camlesi hyd yn hyn; newydd gael ei ddatganoli inni y mae’r mater hwnnw, ond efallai fod yr amser yn iawn i wneud hynny. Pe bai’r Aelod yn ysgrifennu ataf gan nodi rhai awgrymiadau, byddwn yn barod iawn i ymateb iddynt.

David Rees: A report by Professor Steve Fothergill, published this week by the Industrial Communities Alliance, highlights the disproportionate funding from the lottery to our industrial communities across Wales and the UK. The value of awards per head in areas such as Flintshire and other communities across Wales, including my own, is approximately 20% of that for major cities and just 63% of the national average. Will you seek a meeting with the National Lottery to raise this discrepancy and to ensure fairer funding for cultural, sporting and heritage projects, especially community-based initiatives, in our most disadvantaged communities?

David Rees: Mae adroddiad gan yr Athro Steve Fothergill, a gyhoeddwyd yr wythnos hon gan y Gynghrair Cymunedau Diwydiannol, yn tynnu sylw at y cyllid anghymesur gan y loteri i’n cymunedau diwydiannol ar draws Cymru a’r DU. Mae gwerth y dyfarniadau fesul pen mewn ardaloedd megis Sir y Fflint a chymunedau eraill ar draws Cymru, gan gynnwys fy nghymuned i, yn cyfateb i oddeutu 20% o werth y dyfarniadau fesul pen mewn dinasoedd mawr, ac mae’n cyfateb i 63% yn unig o’r cyfartaledd cenedlaethol. A wnewch chi geisio trefnu cyfarfod â’r Loteri Genedlaethol i dynnu sylw at yr anghysondeb hwn a sicrhau y caiff prosiectau diwylliannol, prosiectau chwaraeon a phrosiectau treftadaeth, yn enwedig mentrau cymunedol, eu hariannu’n decach yn ein cymunedau mwyaf difreintiedig?

Huw Lewis: I thank David Rees for that question. It is the case that the lottery in its various manifestations is very aware of these discrepancies and is very sensitive to the fact that they exist. For some time now, in terms of my portfolio and in terms of meeting with the lottery, this has been on the agenda. Co-working, I am sure, will help to address some of these shortfalls. We also need to have within our minds the fact that because of the difficulties in reaching a degree of social capacity within deprived communities, as compared with larger cities and better-off communities, there is, inherently, a problem, particularly with community and voluntary groups, of having the capacity to put these bids together. Therefore, we must address that. I know that the lottery, especially the Welsh arm of the lottery, is very aware of that and wants to engage with that agenda, and I will certainly be doing so in the coming period.

Huw Lewis: Diolch i David Rees am y cwestiwn hwnnw. Mae’n wir bod y loteri, yn ei hamrywiol ffurfiau, yn ymwybodol iawn o’r anghysondebau hyn, ac mae’n sensitif iawn i’r ffaith eu bod yn bodoli. Ers tipyn o amser bellach, mae’r mater hwn wedi bod ar yr agenda, o safbwynt fy mhortffolio ac o safbwynt cyfarfod â’r loteri. Rwyf yn siŵr y bydd cydweithio’n helpu i fynd i’r afael â rhai o’r diffygion hyn. Yn ogystal, oherwydd yr anhawster i gyrraedd lefel o gapasiti cymdeithasol mewn cymunedau difreintiedig, o’u cymharu â dinasoedd mwy o faint a chymunedau mwy cefnog, mae angen inni gofio y ceir problem hanfodol, yn enwedig gyda grwpiau cymunedol a gwirfoddol, o safbwynt cael y capasiti i lunio’r ceisiadau hyn. Felly, rhaid inni fynd i’r afael â hynny. Gwn fod y loteri, yn enwedig cangen Cymru ohoni, yn ymwybodol iawn o hynny a’i bod am ymwneud â’r agenda honno, a byddaf yn sicr yn gwneud hynny yn ystod y cyfnod nesaf.

The Record

Cymunedau Gwledig

Rural Communities

3. Paul Davies: A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am yr hyn y mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i adfywio ardaloedd mewn cymunedau gwledig. OAQ(4)0132(HRH)

3. Paul Davies: Will the Minister make a statement on what the Welsh Government is doing to regenerate areas in rural communities. OAQ(4)0132(HRH)

The Record

Huw Lewis: I thank the Member for Preseli Pembrokeshire for that question. The Welsh Government is working to ensure that rural communities and the settlements that serve them continue to thrive and prosper. We do this through a range of activities, including regeneration area programmes and support from the rural development plan.

Huw Lewis: Diolch i’r Aelod dros Breseli Sir Benfro am y cwestiwn hwnnw. Mae Llywodraeth Cymru yn gweithio i sicrhau bod cymunedau gwledig a’r aneddiadau sy’n eu gwasanaethu yn parhau i ffynnu a llwyddo. Rydym yn gwneud hynny trwy amrywiaeth o weithgareddau, gan gynnwys rhaglenni adfywio ardal a chymorth gan y cynllun datblygu gwledig.

Paul Davies: I am grateful to the Minister for that response. I recently attended a presentation organised by Fishguard and Goowick Town Council on ideas and plans to regenerate the town. As I am sure the Minister is aware, a petition has been handed in to the Welsh Government recently calling for investment to be made in a town-centre improvement scheme for Fishguard, which includes pedestrian and traffic management. What discussions, if any, has the Minister had with his colleague, the Minister for Local Government and Communities, regarding regenerating Fishguard town centre, and what steps is the Government taking to regenerate rural towns such as Fishguard?

Paul Davies: Rwyf yn ddiolchgar i’r Gweinidog am yr ymateb hwnnw. Yn ddiweddar, mynychais gyflwyniad a drefnwyd gan Gyngor Tref Abergwaun ac Wdig ynghylch syniadau a chynlluniau i adfywio’r dref. Fel y gŵyr y Gweinidog, rwyf yn siŵr, mae deiseb wedi’i chyflwyno i Lywodraeth Cymru yn ddiweddar yn galw am fuddsoddiad mewn cynllun gwella canol y dref yn Abergwaun, sy’n cynnwys camau i reoli cerddwyr a thraffig. Pa drafodaethau, os o gwbl, y mae’r Gweinidog wedi eu cael â’i gydweithiwr, y Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau, ynghylch adfywio canol tref Abergwaun, a pha gamau y mae’r Llywodraeth yn eu cymryd i adfywio trefi gwledig megis Abergwaun?

Huw Lewis: I believe I have outlined the various programmes that are out there looking at the needs and concerns of all of our towns and villages, including those in rural areas. As yet, I have had no specific discussions with my Cabinet colleagues regarding the concerns of Fishguard. However, that is not to say that we could not arrange such a meeting.

Huw Lewis: Rwyf yn credu imi amlinellu’r amryw raglenni sydd ar gael sy’n ystyried anghenion a phryderon pob un o’n trefi a’n pentrefi, gan gynnwys y rheini sydd mewn ardaloedd gwledig. Hyd yn hyn, nid wyf wedi cael trafodaethau penodol gyda’m cydweithwyr yn y Cabinet ynghylch pryderon Abergwaun. Fodd bynnag, nid yw hynny’n golygu na allem drefnu cyfarfod o’r fath.

The Record

Llyr Huws Gruffydd: Dau o brif gynlluniau’r Llywodraeth ar gyfer datblygu economaidd yw’r parthau menter a’r rhanbarthau dinesig. Waeth beth fo’ch barn am y rhaglenni hynny, mae’n ffaith eu bod yn ffocysu ar ardaloedd penodol, daearyddol, gan adael rhannau helaeth o Gymru heb eu cyffwrdd. Mae’n gwestiwn gen i faint o effaith fydd y rhain yn eu cael ar dlodi gwledig ar draws Gymru. Beth, felly, mae’r Llywodraeth yn ei wneud i hyrwyddo adfywio ond, yn fwy penodol, i fynd i’r afael â thlodi mewn ardaloedd gwledig?

Llyr Huws Gruffydd: Two of the Government’s main programmes for economic development are the enterprise zones and the city regions. Regardless of what you think of these programmes, it is a fact that they concentrate on specific geographical areas, leaving many parts of Wales untouched, which leaves me questioning how much of an impact they will have on rural poverty across Wales. What, therefore, is the Government doing to promote regeneration but, more specifically, to get to grips with poverty in rural areas?

Huw Lewis: The Member is quite right, of course, to say that enterprise zones and city regions will have a geographical basis. However, the Member neglects to mention the rural development plan, which, for 2007-13, will invest £841 million, of which £295 million will come from European sources to tackle the specific problems of rural Wales. However, as I have said, my door is always open in terms of good ideas, wherever they may be in Wales.

Huw Lewis: Mae’r Aelod yn llygad ei le, wrth gwrs, wrth ddweud y bydd ardaloedd menter a dinas-ranbarthau yn seiliedig ar ardaloedd daearyddol. Fodd bynnag, anghofiodd yr Aelod sôn am y cynllun datblygu gwledig, a fydd, yn ystod 2007-13, yn buddsoddi £841 miliwn, y bydd £295 miliwn ohono’n dod o ffynonellau Ewropeaidd i fynd i’r afael â phroblemau penodol ardaloedd gwledig Cymru. Fodd bynnag, fel y dywedais, mae fy nrws bob amser yn agored i syniadau da, ble bynnag y maent yng Nghymru.

Llyr Huws Gruffydd: Diolch; mae’n debyg y cymerwn fantais o’r cynnig hwnnw o safbwynt cynnig syniadau. Fodd bynnag, un o’r prif bryderon sy’n cael ei fynegi gan bobl mewn ardaloedd gwledig yw nad yw tlodi gwledig yn cael ei gyfrif yn ddigonol mewn mecanweithiau ystadegol, cyllidol ac ariannu’r Llywodraeth, a bod tueddiad, felly, i danamcangyfrif tlodi yn yr ardaloedd hyn. Mae hynny’n rhywbeth y bu ichi gydnabod mewn ateb i fi yn ddiweddar ynglŷn â’r mynegai amddifadedd lluosog. Beth, felly, rydych chi’n ei wneud i sicrhau y bydd eich adolygiad chi o adfywio yn rhoi ystyriaeth lawn i anghenion penodol ardaloedd gwledig?

Llyr Huws Gruffydd: Thank you; I am sure that we will take advantage of that offer in terms of proposing ideas. However, one of the main concerns expressed by people in rural areas is that rural poverty is not adequately assessed within the statistical, budgetary and fiscal mechanisms of Government and that there is a tendency, therefore, to underestimate poverty in these areas. You acknowledged this point in a recent answer to me about the index of multiple deprivation. What are you doing, therefore, to ensure that your review of regeneration will take full account of the specific needs of rural areas?

Huw Lewis: I am on record as having said that I believe that there is an issue—and I know that many Members agree with me—surrounding the pinpointing of deprivation accurately within rural areas. There is a discussion that needs to be had with the statisticians. The Welsh index of multiple deprivation, although an extraordinarily useful document, could be improved in this regard. As far as my work is concerned, in terms of regeneration priorities, I have undertaken to meet the experts, the statisticians, to talk this through.

Huw Lewis: Ceir cofnod o’r ffaith imi ddweud fy mod o’r farn bod problem—a gwn fod llawer o Aelodau’n cytuno â mi—ynghylch adnabod amddifadedd yn gywir mewn ardaloedd gwledig. Mae angen cynnal trafodaeth â’r ystadegwyr. Er bod mynegai amddifadedd lluosog Cymru yn ddogfen hynod o ddefnyddiol, gellid ei gwella yn y cyswllt hwn. O ran fy ngwaith i, o safbwynt blaenoriaethau adfywio, rwyf wedi cytuno i gyfarfod â’r arbenigwyr, sef yr ystadegwyr, i drafod y mater hwn.

William Powell: Minister, following on from your earlier answers and acknowledging the importance of the recent Enterprise and Business Committee report on the regeneration of town centres, what is your specific timetable for implementing the report’s recommendations over the coming 12 months? I am thinking particularly of recommendation 13, which relates to town-centre plans, which will be particularly relevant both to Fishguard and to other towns in rural Wales?

William Powell: Weinidog, yn dilyn eich atebion yn gynharach, a chan gydnabod pwysigrwydd adroddiad diweddar y Pwyllgor Menter a Busnes ar adfywio canol trefi, beth yw eich amserlen benodol ar gyfer gweithredu argymhellion yr adroddiad yn ystod y 12 mis nesaf? Rwyf yn cyfeirio’n benodol at argymhelliad 13, sy’n ymwneud â chynlluniau canol trefi, a fydd yn arbennig o berthnasol i Abergwaun a threfi eraill mewn ardaloedd gwledig yng Nghymru.

Huw Lewis: The timetable for my review of regeneration has been made clear. I will make announcements in the autumn, which will include broad themes and the priorities that we wish to address, after taking into consideration the submissions that we have received—and we have received quite a number already. Next spring, I will make quite specific announcements about which parts of Wales, which communities in Wales or which themes across Wales we might wish to concentrate our efforts upon over the rest of the Assembly term.

Huw Lewis: Mae’r amserlen ar gyfer fy adolygiad o’r broses adfywio yn glir. Byddaf yn gwneud cyhoeddiadau yn ystod yr hydref, a fydd yn cynnwys themâu cyffredinol a’r blaenoriaethau yr ydym am fynd i’r afael â hwy, ar ôl ystyried y sylwadau y byddwn wedi’u cael—ac rydym eisoes wedi cael cryn dipyn. Yn ystod y gwanwyn nesaf, byddaf yn gwneud cyhoeddiadau eithaf penodol ynghylch pa rannau o Gymru, pa gymunedau yng Nghymru neu pa themâu ar draws Cymru y gallem fod yn dymuno canolbwyntio ein hymdrechion arnynt yn ystod gweddill tymor y Cynulliad.

The Record

Adfywio Doc Penfro

Regeneration of Pembroke Dock

4. Angela Burns: A wnaiff y Gweinidog roi’r wybodaeth ddiweddaraf am gynlluniau i adfywio Doc Penfro. OAQ(4)0133(HRH)

4. Angela Burns: Will the Minister give an update on plans to regenerate Pembroke Dock. OAQ(4)0133(HRH)

Huw Lewis: The Welsh Government is aware of a number of regeneration projects in and around Pembroke Dock. We are happy to work with the local authority to help it to identify sources of funding.

Huw Lewis: Mae Llywodraeth Cymru yn ymwybodol o nifer o brosiectau adfywio yn Noc Penfro ac o gwmpas Doc Penfro. Rydym yn fodlon gweithio gyda’r awdurdod lleol i’w helpu i adnabod ffynonellau cyllid.

Angela Burns: Thank you very much for that answer, Minister. As you will be aware, the marina plans in Pembroke Dock have stagnated. Pembroke Dock has had an enormous amount of funding from organisations such as the Heritage Lottery Fund to make the buildings beautiful, but that does not bring commerce back into the town centre, nor does it help the people there to gain employment. Moving a couple of miles up the road, Pembroke town centre itself is also now beginning to fall away. Given the comments of my colleague Paul Davies about Fishguard, would you be prepared to attend a meeting in Pembrokeshire to look at the specific problems that we have in this part of west Wales in terms of the regeneration of some of our poorer communities?

Angela Burns: Diolch yn fawr iawn am yr ateb hwnnw, Weinidog. Fel y gwyddoch, mae’r cynlluniau ar gyfer marina yn Noc Penfro wedi dod i stop. Mae Doc Penfro wedi cael cryn dipyn o gyllid gan gyrff megis Cronfa Dreftadaeth y Loteri i harddu’r adeiladau, ond nid yw hynny’n dod â masnach yn ôl i ganol y dref, ac nid yw chwaith yn helpu’r bobl yno i gael gwaith. O deithio rhai milltiroedd i fyny’r ffordd, gwelir bod canol tref Penfro ei hun yn dechrau dirywio hefyd. O gofio sylwadau fy nghydweithiwr, Paul Davies, am Abergwaun, a fyddech yn barod i fynychu cyfarfod yn Sir Benfro i edrych ar y problemau penodol sydd gennym yn y rhan hon o’r gorllewin o safbwynt adfywio rhai o’n cymunedau tlotach?

Huw Lewis: I am always ready to attend meetings with people who have good ideas for their local area.

Huw Lewis: Rwyf bob amser yn barod i fynychu cyfarfodydd â phobl sydd â syniadau da ar gyfer eu hardal leol.

The Record

1.45 p.m.

 

Joyce Watson: Minister, I am sure that you will be aware that tomorrow marks the beginning of the consultation process on the Milford dock redevelopment plan. By redeveloping the dock, Milford Haven Port Authority hopes to boost the leisure and fishing industries and help to regenerate the wider community. I am sure that you will join me in welcoming that ambition. How do those plans tie into the Welsh Government’s regeneration priorities for south Pembrokeshire, particularly the Haven Waterway enterprise zone? Can you assure me, Minister, that the Welsh Government will ensure that other waterfront communities like Pembroke Dock will benefit from investment and regeneration?

Joyce Watson: Weinidog, rwyf yn siŵr y byddwch yn ymwybodol bod y broses ymgynghori ynghylch cynllun ailddatblygu dociau Aberdaugleddau yn dechrau yfory. Drwy ailddatblygu’r dociau, mae Awdurdod Porthladd Aberdaugleddau yn gobeithio rhoi hwb i’r diwydiant hamdden a’r diwydiant pysgota a helpu i adfywio’r gymuned ehangach. Rwyf yn siŵr yr ymunwch â mi i groesawu’r uchelgais hwnnw. Sut y mae’r cynlluniau hynny’n cyd-fynd â blaenoriaethau Llywodraeth Cymru o ran adfywio ar gyfer de Sir Benfro, yn enwedig ardal fenter Dyfrffordd y Daugleddau? A allwch roi sicrwydd imi, Weinidog, y bydd Llywodraeth Cymru yn sicrhau y bydd cymunedau eraill sydd ar lan y dŵr, megis Doc Penfro, yn elwa o waith buddsoddi ac adfywio?

Huw Lewis: I thank Joyce Watson for those points. There are no regeneration areas currently in operation in that part of Wales, but my review of regeneration is examining where and how we work, as I have said. My policy officials work with colleagues from across Welsh Government, including officials from the Department for Business, Enterprise, Technology and Science, in areas of collaboration, which include enterprise zones. It is important to me that we have joined-up policy making across Cabinet portfolios, especially when it comes to zoned areas and the regenerative boost that we might wish to give them.

Huw Lewis: Diolch i Joyce Watson am y pwyntiau hynny. Nid oes ardaloedd adfywio ar waith ar hyn o bryd yn y rhan honno o Gymru, ond mae fy adolygiad o’r broses adfywio yn archwilio ym mhle a sut yr ydym yn gweithio, fel y dywedais. Mae fy swyddogion polisi yn gweithio gyda chydweithwyr o bob rhan o Lywodraeth Cymru, gan gynnwys swyddogion o’r Adran Busnes, Menter, Technoleg a Gwyddoniaeth, mewn meysydd lle y gellir cydweithredu, sy’n cynnwys ardaloedd menter. Mae’n bwysig i mi ein bod yn llunio polisïau mewn modd cydgysylltiedig ar draws portffolios y Cabinet, yn enwedig o safbwynt ardaloedd a ddynodir yn barthau a’r hwb y gallem fod yn dymuno ei roi iddynt o safbwynt adfywio.

The Record

Y Sector Rhentu Preifat

The Private Rented Sector

5. Mike Hedges: Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i wella safonau tai yn sector rhentu preifat Cymru. OAQ(4)0143(HRH)

5. Mike Hedges: What action is the Welsh Government taking to improve housing standards in the Welsh private rented sector. OAQ(4)0143(HRH)

Huw Lewis: I thank the Member for Swansea East for that question. The recently published housing White Paper includes information on our proposals to legislate to modernise the private rented sector and work towards improving standards of management and property condition. We recognise the crucial role that this sector of the housing market has to play in the current economic climate.

Huw Lewis: Diolch i’r Aelod dros Ddwyrain Abertawe am y cwestiwn hwnnw. Mae’r Papur Gwyn ynghylch tai a gyhoeddwyd yn ddiweddar yn cynnwys gwybodaeth am ein cynigion i ddeddfu er mwyn moderneiddio’r sector rhentu preifat a gweithio i wella safonau rheoli a chyflwr eiddo. Rydym yn cydnabod y rôl hollbwysig sydd gan y sector hwn o’r farchnad dai i’w chwarae yn yr hinsawdd economaidd sydd ohoni.

Mike Hedges: According to research by the Electrical Safety Council, tenants in the private rented sector are more likely to be at risk from electrical accidents than their counterparts in other sectors. The reasons for this include poorly maintained electrical installations and a lack of knowledge among landlords of their responsibility towards electrical safety. What consideration has the Minister given to legislating for the compulsory fitting of residual current devices, known as trip switches to him and me, in all rented properties to help protect tenants against possibly fatal electric shocks?

Mike Hedges: Yn ôl gwaith ymchwil a wnaed gan y Cyngor Diogelwch Trydanol, mae tenantiaid yn y sector rhentu preifat yn fwy tebygol o fod mewn perygl o gael damweiniau’n gysylltiedig â thrydan na thenantiaid mewn sectorau eraill. Mae’r rhesymau am hynny’n cynnwys gosodiadau trydan a gaiff eu cynnal a’u cadw’n wael a diffyg gwybodaeth ymhlith landlordiaid am eu cyfrifoldeb i sicrhau diogelwch trydanol. Pa ystyriaeth y mae’r Gweinidog wedi’i rhoi i ddeddfu er mwyn sicrhau bod yn rhaid gosod dyfeisiau cerrynt gweddillol, neu dripswitshis i chi a fi, ym mhob eiddo a gaiff ei rentu er mwyn helpu i ddiogelu tenantiaid rhag sioc drydanol a allai fod yn angheuol?

Huw Lewis: Mike Hedges raises an important point, which is a concern that is shared by several Members. I agree that electrical safety is of enormous importance to residents of properties across all housing sectors. We have to be aware, however, that there would be significant cost implications associated with making trip-switch devices mandatory in all private rented properties, and all in one go, let us say. There is legislation out there, through the health and safety rating system, whereby local authorities have a duty to act if a category 1 hazard relating to electrical safety is detected. There is a parallel route of progress here, if you like; through registration of private sector landlords, local authorities will gain a handle on exactly where all private rented properties are and they will have increased powers in terms of ensuring quality, working alongside landlords to deliver a good service to tenants. There is much profit to be had through increasing the efficiency of that working relationship and boosting the role of local authorities in this regard.

Huw Lewis: Mae Mike Hedges yn codi pwynt pwysig, sy’n bryder i lawer o Aelodau. Rwyf yn cytuno bod diogelwch trydanol yn eithriadol o bwysig i breswylwyr mewn eiddo ar draws pob sector tai. Rhaid inni fod yn ymwybodol, serch hynny, y byddai goblygiadau sylweddol o ran cost yn gysylltiedig â mynnu bod gan bob eiddo yn y sector rhentu preifat dripswitsh, a hynny ar unwaith, dyweder. Mae deddfwriaeth mewn grym, drwy’r system graddio iechyd a diogelwch, lle y mae gan awdurdodau lleol ddyletswydd i weithredu os canfyddir perygl categori 1 sy’n ymwneud â diogelwch trydanol. Ceir llwybr cyfochrog o gynnydd yma, os dymunwch; drwy gofrestru landlordiaid yn y sector preifat, bydd awdurdodau lleol yn gwybod ble’n union y mae holl eiddo’r sector rhentu preifat, a bydd ganddynt fwy o bwerau o ran sicrhau ansawdd, gan weithio ochr yn ochr â landlordiaid i ddarparu gwasanaeth da i denantiaid. Gellid elwa llawer o gynyddu effeithlonrwydd y berthynas waith honno a rhoi hwb i rôl awdurdodau lleol yn hynny o beth.

Mohammad Asghar: Minister, the private rented sector is a growing part of the housing market, offering a flexible form of tenure and meeting a wide range of housing needs. Do you agree that any measure to improve standards in private rented housing should not hinder the growth of the sector and that local accreditation schemes run by local authorities and which set minimum standards are a useful way of helping potential tenants to identify good landlords in their areas?

Mohammad Asghar: Weinidog, mae’r sector rhentu preifat yn sector sy’n tyfu yn y farchnad dai, ac mae’n cynnig deiliadaeth hyblyg ac yn diwallu ystod eang o anghenion o ran tai. A ydych yn cytuno na ddylai unrhyw fesur i wella safonau mewn tai rhent preifat lesteirio twf y sector, a bod cynlluniau achredu lleol a gaiff eu gweithredu gan awdurdodau lleol ac sy’n pennu safonau gofynnol yn ffordd ddefnyddiol o helpu tenantiaid posibl i ddod o hyd i landlordiaid da yn eu hardal?

Huw Lewis: Of course they are, although I would say that good standards and growth in the sector are not mutually exclusive; they go hand in hand. As the private rented sector grows, and as everything we know about housing statistics and the current state of the economy lead us to believe that it will grow and should grow, it is imperative that we maintain good standards throughout. This will maintain the reputation of the sector and encourage people to see the private rented sector not as a last resort or as a stopgap measure for their housing needs, but as a more long-term option for themselves and their children.

Huw Lewis: Wrth gwrs eu bod, er y byddwn yn dweud nad yw safonau da a thwf yn y sector yn anghydnaws â’i gilydd; maent yn mynd law yn llaw. Wrth i’r sector rhentu preifat dyfu, a chan fod popeth a wyddom am ystadegau tai a chyflwr presennol yr economi yn ein harwain i gredu y bydd yn tyfu ac y dylai dyfu, mae’n hanfodol ein bod yn cynnal safonau da drwy’r trwch. Bydd hynny’n cynnal enw da’r sector ac yn annog pobl i ystyried y sector rhentu preifat yn fwy o opsiwn hirdymor ar eu cyfer hwy a’u plant, yn hytrach nag yn ddewis olaf neu’n fesur dros dro ar gyfer eu hanghenion o ran tai.

The Record

Peter Black: I will return to Mike Hedges’s question about trip switches. I note and acknowledge your response that that would be a very expensive way forward; however, you know of course that there are various health and safety requirements attached to the licensing of houses in multiple occupation. Would you consider amending the guidance to local authorities so that trip switches become part of that regime, and any HMOs that acquire the licence would be required to include those trip switches?

Peter Black: Rwyf am ddychwelyd at gwestiwn Mike Hedges ynghylch tripswitshis. Rwyf yn nodi ac yn cydnabod eich ymateb, sef y byddai’n ffordd ddrud iawn o symud ymlaen; fodd bynnag, gwyddoch wrth gwrs fod amryw ofynion o ran iechyd a diogelwch yn gysylltiedig â thrwyddedu tai amlfeddiannaeth. A fyddech yn ystyried diwygio’r canllawiau i awdurdodau lleol er mwyn i dripswitshis ddod yn rhan o’r gyfundrefn honno, fel y byddai’n ofynnol i unrhyw dai amlfeddiannaeth sy’n cael y drwydded gynnwys tripswitshis o’r fath?

Huw Lewis: This is certainly something that I would be willing to investigate further and to talk about, particularly, as I said, because we will be expecting more of local authorities in terms of how they strategically manage housing stock within their areas. This will include the quality and safety of HMOs as well as the density of HMOs within a particular neighbourhood. So, this is on the table for discussion.

Huw Lewis: Mae hynny’n sicr yn rhywbeth y byddwn yn barod i’w drafod ac ymchwilio ymhellach iddo, yn enwedig, fel y dywedais, gan y byddwn yn disgwyl mwy gan awdurdodau lleol o safbwynt sut y maent yn rheoli eu stoc tai’n strategol yn eu hardaloedd. Bydd hynny’n cynnwys ansawdd a diogelwch tai amlfeddiannaeth yn ogystal â’u dwysedd mewn cymdogaeth benodol. Felly, mae’r mater hwn i’w drafod.

Peter Black: Thank you for that answer, Minister. As you are looking in your housing Bill to extend the licensing regime to other private sector housing, will you acknowledge that you will also look at it for those other privately rented properties?

Peter Black: Diolch am yr ateb hwnnw, Weinidog. Gan eich bod, trwy eich Bil tai, yn bwriadu ymestyn y drefn drwyddedu i dai eraill yn y sector preifat, a wnewch chi gydnabod y byddwch hefyd yn ei hystyried ar gyfer yr eiddo arall hwnnw yn y sector rhentu preifat?

Huw Lewis: All things are possible in time.

Huw Lewis: Mae popeth yn bosibl gydag amser.

Christine Chapman: Minister, the Dogs Trust has highlighted the difficulties that pet owners can face in finding accommodation in the private rented housing sector, with 78% of pet owners saying that they have faced problems. We know that, for a variety of reasons, more and more people are having to find accommodation in the private rented sector, and if leases preclude the ownership of pets, this obviously poses huge challenges. Dogs Trust maintains a list of pet-friendly letting agencies, but sadly only one such agency in Wales is signed up. Minister, have you had, or do you plan to enter into, any discussions with the sector to establish best practice and make sure that pet owners are not excluded?

Christine Chapman: Weinidog, mae’r Ymddiriedolaeth Gŵn wedi tynnu sylw at yr anawsterau y gall perchnogion anifeiliaid anwes eu hwynebu wrth geisio dod o hyd i lety yn y sector rhentu preifat, ac mae 78% o berchnogion anifeiliaid anwes yn dweud eu bod wedi cael problemau. Gwyddom fod mwyfwy o bobl, am amryw resymau, yn gorfod dod o hyd i lety yn y sector rhentu preifat, ac os yw prydlesi’n gwahardd anifeiliaid anwes, mae’n amlwg bod hynny’n arwain at heriau enfawr. Mae’r Ymddiriedolaeth Gŵn yn cadw rhestr o asiantaethau gosod tai sy’n fodlon cymryd anifeiliaid anwes, ond yn anffodus dim ond un asiantaeth o’r fath yng Nghymru sydd wedi cofrestru. Weinidog, a ydych wedi cael unrhyw drafodaethau â’r sector i sefydlu arfer gorau a sicrhau nad yw perchnogion anifeiliaid anwes yn cael eu heithrio, neu a ydych yn bwriadu cael trafodaethau o’r fath?

Huw Lewis: I thank the Member for Cynon Valley for that question. I was not aware of this particular problem. I would say, although many people have missed it, that we are proposing in the White Paper not simply to regulate landlords, but also management and letting agencies, and to bring them on board in terms of minimum sets of standards and more ambition in terms of customer service. The aim is to help landlords, but also to get a better service for tenants. It is very much in my mind that the private rented sector of the future in Wales should be seen as a good option for families and for all age groups—not just for young singles, or just as a stopgap for people who are looking for something better elsewhere, but as a long-term option for families of all shapes and sizes. I would be happy to talk further about issues like this.

Huw Lewis: Diolch i’r Aelod dros Gwm Cynon am y cwestiwn hwnnw. Nid oeddwn yn ymwybodol o’r broblem benodol hon. Byddwn yn dweud, er bod llawer o bobl wedi ei fethu, ein bod yn y Papur Gwyn nid yn unig yn bwriadu rheoleiddio landlordiaid ond yn bwriadu rheoleiddio asiantaethau rheoli a gosod tai hefyd, a sicrhau eu bod yn cefnogi setiau gofynnol o safonau a mwy o uchelgais o ran gwasanaeth cwsmer. Y nod yw helpu landlordiaid, ond sicrhau gwasanaeth gwell i denantiaid hefyd. Rwyf yn sicr o’r farn y dylai’r sector rhentu preifat yng Nghymru yn y dyfodol gael ei ystyried yn opsiwn da i deuluoedd a phob grŵp oedran—nid yn opsiwn i bobl ifanc sengl yn unig neu fel cartref dros dro i bobl sy’n chwilio am rywbeth gwell mewn mannau eraill, ond yn opsiwn hirdymor i deuluoedd o bob math. Byddwn yn fodlon cael trafodaeth bellach ynghylch materion fel hyn.

The Record

The Presiding Officer: Question 6, OAQ(4)0144(HRH), is withdrawn.

Y Llywydd: Tynnwyd cwestiwn 6, OAQ(4)0144(HRH), yn ôl.

Adeliadau Rhestredig

Listed Buildings

7. Rhodri Glyn Thomas: Pa drafodaethau y mae’r Gweinidog wedi’u cael â Llywodraeth y DU ynghylch cyflwyno TAW ar gyfer addasiadau i Adeiladau Rhestredig. OAQ(4)0136(HRH)

7. Rhodri Glyn Thomas: What discussions has the Minister had with the UK Government regarding the introduction of VAT for Listed Building alterations. OAQ(4)0136(HRH)

The Record

Huw Lewis: Fraught discussions. The budget announcement by the UK Government in relation to VAT for listed buildings came as an unwelcome and bewildering surprise to the Welsh Government. I have written to the Chancellor to set out my concerns over the detrimental impact that this decision would have on the historic environment of Wales.

Huw Lewis: Trafodaethau llawn tensiwn. Roedd y cyhoeddiad yn y gyllideb gan Lywodraeth y DU ynghylch TAW ar gyfer adeiladau rhestredig yn gyhoeddiad annisgwyl i Lywodraeth Cymru, nad oes croeso iddo ac sy’n peri dryswch. Rwyf wedi ysgrifennu at y Canghellor i amlinellu fy mhryderon ynghylch yr effaith andwyol y byddai’r penderfyniad hwn yn ei chael ar amgylchedd hanesyddol Cymru.

Rhodri Glyn Thomas: Diolch am yr ymateb hwnnw, Weinidog. Rwy’n falch eich bod yn rhannu fy mhryderon am y sefyllfa sydd wedi codi o ganlyniad i hyn a’ch bod hefyd yn ymwybodol o’r angen i sicrhau bod yr adeiladau hyn yn cael eu cynnal a’u cadw, a bod y traddodiadau sy’n perthyn iddynt yn cael eu diogelu hefyd. Weinidog, mae bron i 30,000 o adeiladau wedi’u rhestru yng Nghymru—bron i 2,000 ohonynt yn sir Gaerfyrddin. Beth ydych chi, fel Gweinidog, yn mynd i’w wneud i sicrhau na fydd hyn yn digwydd? Mae costau addasu adeiladau sydd wedi’u rhestru gymaint yn fwy na chostau addasu adeiladau eraill ac roedd osgoi treth ar werth yn rhywfaint o gymorth i berchnogion preifat, capeli ac eglwysi a’u cynulleidfaoedd yn y sefyllfa honno.

Rhodri Glyn Thomas: Thank you for that reply, Minister. I am pleased that you share my concerns about the situation that has arisen as a result of this and that you are also aware of the need to ensure that these buildings are maintained and that the traditions associated with them are also safeguarded. Minister, there are almost 30,000 listed buildings in Wales—almost 2,000 of them are in Carmarthenshire. What are you going to do, as Minister, to ensure that this does not happen? The costs of alterations to listed buildings are significantly higher than the costs for other buildings and the avoidance of VAT was of some assistance to private owners, chapels and churches and their congregations in that situation.

The Record

Huw Lewis: I thank the Member for Carmarthen East and Dinefwr. I can tell him that, apart from writing to my equivalent in Westminster to express my concerns on this issue, I have also written to my equivalent in Scotland. I can tell him that the Scottish Government is equally concerned and bewildered by what is essentially a tax on adaptations to historic buildings, which is the business that you must get into if you are to bring historic buildings back into viable use. Without adaptations—fitting kitchens, heating systems, lavatories or whatever it may be—you cannot shift the use of a building at all. You cannot hope to have any kind of imaginative solution. Essentially, the UK Government has slapped a 20% tax on Wales’s historic built environment before we can move in any direction whatsoever. It is insane.

Huw Lewis: Diolch i’r Aelod dros Ddwyrain Caerfyrddin a Dinefwr. Gallaf ddweud wrtho fy mod wedi ysgrifennu at y Gweinidog sy’n cyfateb imi yn yr Alban yn ogystal â’r Gweinidog sy’n cyfateb imi yn San Steffan i fynegi fy mhryderon ynghylch y mater hwn. Gallaf ddweud wrtho bod Llywodraeth yr Alban yr un mor bryderus ac wedi’i drysu i’r un graddau gan yr hyn sydd, yn ei hanfod, yn dreth ar addasiadau i adeiladau hanesyddol, sef y gwaith y mae’n rhaid ichi ei wneud os ydych am ailddechrau defnyddio adeiladau hanesyddol at ddiben ymarferol. Heb wneud addasiadau—megis gosod ceginau, systemau gwresogi, toiledau neu beth bynnag arall—ni allwch newid defnydd adeilad o gwbl. Ni allwch obeithio dod o hyd i unrhyw fath o ateb dychmygus. Yn y bôn, mae Llywodraeth y DU wedi gosod treth o 20% ar amgylchedd adeiledig hanesyddol Cymru cyn y gallwn symud i unrhyw gyfeiriad o gwbl. Mae’n wallgof.

William Graham: Minister, I am sure that you will agree that we need to preserve the rich heritage of Wales. Under the previous system, the future of Wales’s heritage was perhaps placed in jeopardy, as there was an incentive towards the alteration of listed buildings rather than their preservation. I am sure that the Minister will join me in condemning the refund of VAT for the installation of swimming pools.

William Graham: Weinidog, rwyf yn siŵr y byddwch yn cytuno bod angen inni gadw treftadaeth gyfoethog Cymru. Dan y system flaenorol, roedd dyfodol treftadaeth Cymru mewn perygl efallai, gan fod cymhelliad i addasu adeiladau rhestredig yn hytrach na’u cadw. Rwyf yn siŵr y bydd y Gweinidog yn fodlon ymuno â mi i gondemnio’r ffaith bod modd cael ad-daliad TAW ar waith gosod pyllau nofio.

Huw Lewis: I really cannot get to grips with the logic behind William’s remarks. Obviously, a well-managed listing system would necessarily preclude silly outcomes such as the one he described. The truth is that there are hundreds of worthy projects across Wales that I would like to become engaged with, alongside other partners, which are now put in jeopardy because of this UK Government step. This is really beyond understanding, as far as I am concerned, and represents a huge threat to any potential restoration project. I know that there are many already on the starting blocks throughout Wales, on which voluntary groups, quite often, have worked very hard, alongside other partners, to produce worthwhile plans. To have the rug pulled out from under them like this is inexplicable.

Huw Lewis: Yn wir, ni allaf ddeall y rhesymeg y tu ôl i sylwadau William. Mae’n amlwg y byddai system restru a reolir yn dda yn gwahardd, o reidrwydd, ganlyniadau gwirion megis yr un a ddisgrifiodd. Y gwir amdani yw yr hoffwn ymwneud â channoedd o brosiectau teilwng ar draws Cymru, ochr yn ochr â phartneriaid eraill, sydd erbyn hyn mewn perygl oherwydd y cam hwn y mae Llywodraeth y DU wedi’i gymryd. Mae y tu hwnt i bob dealltwriaeth, o’m rhan i, ac mae’n fygythiad enfawr i unrhyw brosiect adfer posibl. Gwn fod llawer o brosiectau o’r fath eisoes ar fin dechrau ledled Cymru, lle y mae grwpiau gwirfoddol, yn eithaf aml, wedi bod yn gweithio’n galed iawn ochr yn ochr â phartneriaid eraill i gynhyrchu cynlluniau gwerth chweil. Mae eu tanseilio yn y modd hwn yn anesboniadwy.

The Record

Blaenoriaethau

Priorities

8. David Rees: Beth yw blaenoriaethau Llywodraeth Cymru ar gyfer cynnal ein treftadaeth yn Aberafan. OAQ(4)0135(HRH)

8. David Rees: What are the Welsh Government’s priorities for maintaining our heritage in Aberavon. OAQ(4)0135(HRH)

Huw Lewis: Our programme for government outlines our commitment to support and promote Welsh heritage events and attractions throughout Wales and abroad. We aim to promote a sense of ownership and pride in Welsh heritage.

Huw Lewis: Mae ein rhaglen lywodraethu yn amlinellu ein hymrwymiad i gefnogi a hyrwyddo digwyddiadau ac atyniadau’n ymwneud â threftadaeth Cymru ledled Cymru a thramor. Ein nod yw hyrwyddo ymdeimlad o berchnogaeth a balchder yn nhreftadaeth Cymru.

David Rees: Thank you for that answer, Minister. It has been highlighted that, in addition to many of our industrial buildings, in Aberavon in particular, a large proportion of our housing stock—34% across Wales—dates from prior to 1919. Therefore, we need to develop skills in our future workforce to maintain our older buildings and their heritage appropriately, and understand the building techniques involved. Could you outline what discussions you have had with your ministerial colleagues and the heritage sector in order to establish the delivery of heritage skills across Wales so that those buildings thrive?

David Rees: Diolch am yr ateb hwnnw, Weinidog. Yn ogystal â llawer o’n hadeiladau diwydiannol, tynnwyd sylw at y ffaith bod cyfran helaeth o’n stoc tai—34% ar draws Cymru—yn dyddio’n ôl i gyfnod cyn 1919, ac mae hynny’n arbennig o wir am Aberafan. Felly, mae angen inni ddatblygu sgiliau yn ein gweithlu ar gyfer y dyfodol i gynnal a chadw ein hadeiladau hŷn a’u treftadaeth yn briodol, a deall y technegau adeiladu dan sylw. A allech amlinellu pa drafodaethau yr ydych wedi’u cael gyda’ch cydweithwyr sy’n Weinidogion a’r sector treftadaeth er mwyn sefydlu dull o gyflwyno sgiliau treftadaeth ar draws Cymru i sicrhau bod yr adeiladau hynny’n ffynnu?

Huw Lewis: I thank the Member for Aberavon for those points. As he will know, this conversation is ongoing. Following a successful traditional skills summit held in Caerphilly castle earlier this year and, indeed, another get together of various experts in the field in your own constituency very recently, I am now confident that we have consensus across the education world and the skills community, in terms of those who deliver skills, and also a recognition among those partners concerned with such things as the development of the heritage Bill, that we have a problem here in relation to skills in adequately maintaining and adapting pre-1919 properties, which comprise a third of Wales’s housing stock. No matter how many new houses we build, unless we address the needs of older properties, which can be quite specific in terms of building skills and materials, we will have missed a very important priority in my view with regard to Wales’s built heritage being a living part of our communities’ future. I am keen to promote and pursue this agenda, and I will continue to do so.

Huw Lewis: Diolch i’r Aelod dros Aberafan am y pwyntiau hynny. Fel y gŵyr yn iawn, mae’r drafodaeth hon yn parhau. Yn dilyn uwchgynhadledd lwyddiannus ar sgiliau traddodiadol, a gynhaliwyd yng nghastell Caerffili yn gynharach eleni, a chyfle arall, yn wir, i amryw arbenigwyr yn y maes ddod ynghyd yn eich etholaeth chi’n ddiweddar iawn, rwyf yn hyderus erbyn hyn bod gennym gonsensws ar draws y byd addysg a’r gymuned sgiliau, o safbwynt y sawl sy’n cyflwyno sgiliau, a chydnabyddiaeth hefyd ymysg y partneriaid hynny sy’n ymwneud â phethau megis datblygu’r Bil treftadaeth, bod gennym broblem yma o ran sgiliau i gynnal a chadw ac addasu’n ddigonol eiddo a adeiladwyd cyn 1919, sef traean stoc tai Cymru. Ni waeth faint o dai newydd y byddwn yn eu hadeiladu, oni bai ein bod yn mynd i’r afael ag anghenion sy’n gysylltiedig ag eiddo hŷn, sy’n gallu bod yn eithaf penodol o ran sgiliau a deunyddiau adeiladu, byddwn wedi colli blaenoriaeth bwysig iawn, yn fy marn i, o safbwynt sicrhau bod treftadaeth adeiledig Cymru yn rhan fyw o ddyfodol ein cymunedau. Rwyf yn awyddus i hybu a dilyn yr agenda hon, a byddaf yn parhau i wneud hynny.

Byron Davies: I believe that there is a real need to be concerned about the future protection of the heritage in places such as Aberavon and in other places across Wales. I will give you one example of where I think that Cadw has failed to protect key heritage by not granting listed status, and that is the Custom House, the home of the Port Talbot Railway and Dock Company, which transformed the town into an industrial powerhouse. Obviously, Cadw cannot list every building across Wales, but will you outline what scrutiny you are bringing to bear on organisations such as Cadw to ensure that our heritage and key buildings are protected and continue to be protected?

Byron Davies: Credaf fod gwir angen pryderu ynghylch y modd y caiff y dreftadaeth mewn lleoedd megis Aberafan a lleoedd eraill ar draws Cymru ei diogelu yn y dyfodol. Rhoddaf un enghraifft ichi o adeilad lle y mae Cadw, yn fy marn i, wedi methu â diogelu treftadaeth allweddol trwy beidio â chyflwyno statws rhestredig, sef Custom House, cartref Cwmni Rheilffordd a Dociau Port Talbot a drawsnewidiodd y dref yn bwerdy diwydiannol. Yn amlwg, ni all Cadw restru pob adeilad ar draws Cymru, ond a wnewch chi amlinellu’r modd yr ydych yn craffu ar sefydliadau megis Cadw er mwyn sicrhau bod ein treftadaeth a’n hadeiladau allweddol yn cael eu diogelu, a’u bod yn parhau i gael eu diogelu?

Huw Lewis: I understand Bryon Davies’s concern, but I think that he chooses the wrong target to aim at. Cadw has very clear criteria for listing, which are very strict and are about national importance and so on. It was clear, in this instance, after several examinations of that particular building, that it did not meet the criteria for listing.

Huw Lewis: Rwyf yn deall pryder Byron Davies, ond credaf iddo ddewis y targed anghywir i’w feirniadu. Mae gan Cadw feini prawf clir iawn ar gyfer ei broses restru, sy’n llym iawn ac sy’n ymwneud â phwysigrwydd cenedlaethol ac yn y blaen. Yn yr achos hwn, roedd yn amlwg, ar ôl archwilio’r adeilad dan sylw droeon, nad oedd yn bodloni’r meini prawf ar gyfer cael ei restru.

The Record

2.00 p.m.

 

Perhaps the Member has missed the ongoing conversation about my hopes around the heritage Bill, and how that may introduce into our national dialogue, if you like, around built heritage, a form of protection that may not rely on listing in the traditional sense, and the historic importance in a national sense and so on that that demands, but may recognise local feeling as regards built heritage in a particular community as being important to that community. I think that that conversation has begun. It is going to be a little tricky to pin it down and to define exactly what we mean by 'local importance’ and so on, and how we make this consistent across Wales, but the conversation is now open in the run-up to the heritage White Paper.

Efallai fod yr Aelod wedi colli’r drafodaeth barhaus am fy ngobeithion ynghylch y Bil treftadaeth, a sut y gallai’r Bil hwnnw gyflwyno i’n trafodaeth genedlaethol, os dymunwch, ynghylch treftadaeth adeiledig, ddull diogelu na fydd efallai’n dibynnu ar restru yn yr ystyr draddodiadol, a’r pwysigrwydd hanesyddol ar lefel genedlaethol ac yn y blaen y mae hynny’n ei fynnu, ond a allai gydnabod bod teimladau lleol ynghylch treftadaeth adeiledig mewn cymuned benodol yn bwysig i’r gymuned honno. Credaf fod y sgwrs honno wedi dechrau. Bydd ychydig yn anodd bod yn benodol a diffinio’n union beth a olygwn wrth 'bwysigrwydd lleol’ ac yn y blaen, a sut y byddwn yn sicrhau bod hynny’n gyson ar draws Cymru, ond mae’r sgwrs bellach wedi dechrau yn y cyfnod a fydd yn arwain at y Papur Gwyn ynghylch treftadaeth.

Bethan Jenkins: Rwyf am fynd yn ôl at fater Custom House, ond o ongl wahanol. Byddwch yn cofio imi eich holi ar nifer o achlysuron ynghylch dymchwel Custom House a’r Adeiladau Brenhinol ym Mhort Talbot, a byddwch yn cofio eich bod wedi dweud ar fwy nag un achlysur bod y gallu i achub yr adeiladau hanesyddol pwysig hyn yn gorwedd yn nwylo’r awdurdod lleol. Ar eich cyngor, ysgrifennais at Gyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot i ofyn iddo achub yr adeiladau hyn, a 'na’ oedd yr ateb, yn blwmp ac yn blaen. Weinidog, a ydych yn cytuno bod y penderfyniad i achub Custom House yn gorwedd gyda chyngor Castell-nedd Port Talbot yn unig, a bod unrhyw fai am ddinistrio’r adeiladau poblogaidd hyn yn gorwedd yn gyfan gwbl gyda’r cyngor sir penodol hwnnw?

Bethan Jenkins: I want to return to the issue of Custom House, but from a different angle. You will remember that I have questioned you on a number of occasions about the demolition of Port Talbot’s Custom House and Royal Buildings, and you will remember that you have said on more than one occasion that the ability to save these important historical buildings lies with the local authority. On your advice, I wrote to Neath Port Talbot County Borough Council to ask it to save these buildings, and the reply was a clear and resounding 'no’. Minister, do you agree that the decision to save Custom House lies with Neath Port Talbot council alone, and that any blame for the destruction of these popular buildings lies squarely with that particular county council?

Huw Lewis: I am not going to enter into any kind of dialogue as regards the allocation of blame around any particular issue in Neath Port Talbot. It is true that local authorities have the power to locally list buildings that need not necessarily be part of a national listing. The local authority, in this instance, chose not to exercise that power.

Huw Lewis: Nid wyf am ymuno ag unrhyw fath o drafodaeth ynghylch pwy sydd ar fai am unrhyw fater penodol yng Nghastell-nedd Port Talbot. Mae’n wir bod gan awdurdodau lleol y pŵer i restru’n lleol adeiladau nad oes angen o reidrwydd iddynt fod yn rhan o restr genedlaethol. Yn yr achos hwn, dewisodd yr awdurdod lleol beidio â defnyddio’r pŵer hwnnw.

The Record

Lesddeiliaid Preifat

Private Leaseholders

9. Jocelyn Davies: A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am y modd y mae Llywodraeth Cymru yn cynorthwyo lesddeiliaid preifat. OAQ(4)0138(HRH)

9. Jocelyn Davies: Will the Minister make a statement on Welsh Government assistance for private leaseholders. OAQ(4)0138(HRH)

Huw Lewis: The recently published housing White Paper includes a commitment to enhance the service provided by the Leasehold Advisory Service and we will be working jointly towards establishing the volume and nature of problems facing leaseholders in Wales in order to inform future legislative proposals.

Huw Lewis: Mae’r Papur Gwyn ynghylch tai a gyhoeddwyd yn ddiweddar yn cynnwys ymrwymiad i wella’r gwasanaeth a ddarperir gan y Gwasanaeth Cynghori ar Lesddaliadau, a byddwn yn gweithio ar y cyd i ddarganfod maint a natur y problemau sy’n wynebu lesddeiliaid yng Nghymru er mwyn llywio cynigion deddfwriaethol yn y dyfodol.

Jocelyn Davies: Minister, you probably know that leaseholders sometimes face considerable charges as a result of their contribution to Welsh housing quality standard improvements to their properties; they are generally charged on a pro rata basis. What is your view on the prospect that some may also face pro rata charges for the environmental improvements undertaken by their landlords, and how can you assist them?

Jocelyn Davies: Weinidog, mae’n debyg eich bod yn gwybod bod lesddeiliaid weithiau’n wynebu taliadau sylweddol o ganlyniad i’w cyfraniad i welliannau a wneir i’w heiddo er mwyn iddo gyrraedd Safon Ansawdd Tai Cymru; at ei gilydd, codir tâl arnynt ar sail pro rata. Beth yw eich barn ynghylch y posibilrwydd y gallai rhai lesddeiliaid hefyd wynebu taliadau pro rata am y gwelliannau amgylcheddol a wneir gan eu landlordiaid, a sut y gallwch eu helpu?

Huw Lewis: This is a very real issue, and is something that I think we have to have a national conversation about. I have taken steps thus far to ensure that the Wales-based resources for the Leasehold Advisory Service are boosted. For the first time, the advisory service will have a Wales-based member of staff and this should, I hope, prove to be a considerable boost in order to help those leaseholders who currently find themselves in difficulties. I would say to the Member, though, that I am of the opinion that leasehold per se is problematic, and that there could be room here for a conversation, as we move towards the second housing Bill that I have announced, which will look at tenure reform in the round, to consider whether leaseholders are getting a square deal.

Huw Lewis: Mae hon yn broblem real iawn, ac yn fy marn i, mae’n broblem y mae’n rhaid inni gael trafodaeth amdani ar lefel genedlaethol. Rwyf eisoes wedi cymryd camau i sicrhau y cynyddir yr adnoddau sydd ar gael yng Nghymru ar gyfer y Gwasanaeth Cynghori ar Lesddaliadau. Am y tro cyntaf, bydd gan y gwasanaeth cynghori aelod o staff sy’n gweithio yng Nghymru, a dylai hynny, gobeithio, fod yn hwb sylweddol i helpu’r lesddeiliaid sydd mewn trafferthion ar hyn o bryd. Serch hynny, hoffwn ddweud wrth yr Aelod fy mod o’r farn bod lesddaliad ynddo’i hun yn broblematig, ac y gallai fod yma gyfle i gael trafodaeth wrth inni symud tuag at yr ail Fil tai yr wyf wedi’i gyhoeddi, a fydd yn edrych ar ddiwygio deiliadaethau yn gyffredinol, er mwyn ystyried a yw lesddeiliaid yn cael bargen deg.

Eiddo Gwag

Empty Properties

10. Jocelyn Davies: A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am gynlluniau i leihau nifer yr eiddo gwag. OAQ(4)0137(HRH)

10. Jocelyn Davies: Will the Minister make a statement on plans to reduce the number of empty properties. OAQ(4)0137(HRH)

Huw Lewis: The latest available official statistics, for 2010-11, suggested that there were around 22,000 empty private sector properties in Wales. Reducing this number is a Welsh Government priority, which is why we launched the £10 million empty homes interest free recyclable loans initiative, Houses into Homes—as it is snappily entitled—earlier this year.

Huw Lewis: Roedd yr ystadegau swyddogol diweddaraf sydd ar gael, sef y rhai ar gyfer 2010-11, yn awgrymu bod oddeutu 22,000 eiddo gwag yn y sector preifat yng Nghymru. Mae lleihau’r nifer hon yn un o flaenoriaethau Llywodraeth Cymru, a dyna pam yr aethom ati’n gynharach eleni i lansio’r fenter sydd â theitl bachog—Troi Tai’n Gartrefi—sef y fenter benthyciadau ailgylchadwy di-log ar gyfer cartrefi gwag, sy’n werth £10 miliwn.

Jocelyn Davies: How will you ensure that any properties brought back into use with the support of the public purse will be affordable homes once they are fit for occupation?

Jocelyn Davies: Sut y byddwch yn sicrhau bod unrhyw dai yr ailddechreuir eu defnyddio â chymorth pwrs y wlad yn dai fforddiadwy pan fyddant yn addas i fyw ynddynt?

Huw Lewis: At this stage, there is no compulsion upon the owner of a property to ensure that, within the strict definition, the home brought back into use is part of our affordable homes picture, although there is—and there will be at local level—encouragement to owners to ensure that they have that conversation, for instance with local housing associations, to consider that option. At the moment, the scheme brings the house back into use for sale or for rent. I will, however, closely monitor how this programme is taken advantage of by owners and I will take a look at the picture as it unfolds day by day to see what the end result of refurbishing these homes will be. This has never really been tried before in a Welsh context, and I am anxious for take-up to be at a maximum first of all.

Huw Lewis: Ar hyn o bryd, nid oes gorfodaeth ar berchennog eiddo i sicrhau, yn unol â’r diffiniad llym, bod y cartref yr ailddechreuir ei ddefnyddio yn rhan o’n darlun ar gyfer tai fforddiadwy, er bod—ac y bydd ar lefel leol—anogaeth i berchnogion sicrhau eu bod yn cael y drafodaeth honno, er enghraifft, gyda chymdeithasau tai lleol, er mwyn ystyried yr opsiwn hwnnw. Ar hyn o bryd, mae’r cynllun yn sicrhau bod modd ailddechrau defnyddio’r tŷ er mwyn ei werthu neu’i osod ar rent. Fodd bynnag, byddaf yn monitro’n agos sut y bydd perchnogion yn manteisio ar y rhaglen hon, a byddaf yn edrych ar y darlun wrth iddo ddatblygu o ddydd i ddydd i weld beth fydd canlyniad adnewyddu’r cartrefi hyn yn y pen draw. Mewn gwirionedd, nid oes neb wedi ceisio gwneud hyn o’r blaen yng Nghymru, ac rwyf yn awyddus i gynifer o berchnogion ag sy’n bosibl fanteisio ar y rhaglen i ddechrau.

The Record

Janet Finch-Saunders: Minister, in December, you announced an investment of £5 million for local authorities to develop a loan scheme that would help owners to bring empty properties back into use. However, the Welsh Government has not set targets to improve on the woeful number of just 995 properties brought back into use in 2010-11. In the absence of these targets, how will you evaluate the progress, success and/or failure of this scheme?

Janet Finch-Saunders: Weinidog, ym mis Rhagfyr, bu ichi gyhoeddi buddsoddiad o £5 miliwn ar gyfer awdurdodau lleol er mwyn iddynt ddatblygu cynllun benthyciadau a fyddai’n helpu perchnogion i ailddechrau defnyddio eiddo gwag. Fodd bynnag, nid yw Llywodraeth Cymru wedi gosod targedau ar gyfer gwella’r nifer druenus o adeiladau, sef 995 yn unig, yr ailddechreuwyd eu defnyddio yn ystod 2010-11. Yn absenoldeb targedau o’r fath, sut y byddwch yn gwerthuso llwyddiant a/neu fethiant y cynllun hwn a’r cynnydd y mae wedi’i wneud?

Huw Lewis: All that I can say to Janet Finch-Saunders is that she should ask her researcher to look more carefully into the facts. The target does exist: it is 5,000 homes in this Assembly term.

Huw Lewis: Y cyfan y gallaf ei ddweud wrth Janet Finch-Saunders yw y dylai ofyn i’w hymchwilydd ymchwilio’n fwy gofalus i’r ffeithiau. Mae’r targed yn bodoli, sef 5,000 o gartrefi yn ystod tymor y Cynulliad hwn.

The Leader of the Welsh Liberal Democrats (Kirsty Williams): Given that there is £10 million for 5,000 homes and that you have just said to Jocelyn Davies that you intend to monitor it carefully, are you in a position, Minister, to say what the mechanism will be for distributing that money and how people can apply for it?

Arweinydd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru (Kirsty Williams): O gofio bod £10 miliwn ar gael ar gyfer 5,000 o gartrefi, a’ch bod newydd ddweud wrth Jocelyn Davies eich bod yn bwriadu monitro hynny’n ofalus, a ydych mewn sefyllfa, Weinidog, i ddweud pa ddull y byddwch yn ei ddefnyddio i ddosbarthu’r arian hwnnw a sut y gall pobl wneud cais amdano?

Huw Lewis: Local authorities take the lead on this. I can tell the leader of the Welsh Liberal Democrats that, of the £10 million up for offer at the moment, that figure has already been almost completely disbursed, at least in theory, because, although we are not at the stage of paperwork having been signed, interest has been shown across Wales to the tune of nearly £10 million already. Each loan is for a maximum of about £25,000, which would mean that that £10 million tranche of money would refurbish 400 homes as a minimum, although the actual number is likely to be at least 500 to 600. I remind Members that this is a recyclable loan, so as money is repaid to the Welsh Government, it goes back out to the community once more to be used to refurbish more homes.

Huw Lewis: Awdurdodau lleol sy’n arwain yng nghyswllt y mater hwn. Gallaf ddweud wrth arweinydd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru bod y £10 miliwn sydd ar gael ar hyn o bryd eisoes wedi’i glustnodi bron yn gyfan gwbl, mewn egwyddor o leiaf, oherwydd, er nad ydym wedi cyrraedd sefyllfa lle y mae gwaith papur wedi’i lofnodi, dangoswyd diddordeb ar draws Cymru sydd eisoes yn gyfwerth â bron i £10 miliwn. Y swm uchaf y gellir ei fenthyca fydd oddeutu £25,000. Byddai hynny’n golygu y byddai’r don honno o £10 miliwn yn adnewyddu o leiaf 400 o gartrefi, er bod y nifer wirioneddol yn debygol o fod rhwng 500 a 600 o leiaf. Hoffwn atgoffa’r Aelodau bod hwn yn fenthyciad ailgylchadwy, felly wrth i arian gael ei ad-dalu i Lywodraeth Cymru, bydd yn mynd yn ôl allan i’r gymuned unwaith eto i’w ddefnyddio i adnewyddu rhagor o gartrefi.

The Record

Targedau Cartrefi Fforddiadwy

Affordable Home Targets

11. Peter Black: A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am ei dargedau cartrefi fforddiadwy. OAQ(4)0131(HRH)

11. Peter Black: Will the Minister make a statement on his affordable home targets. OAQ(4)0131(HRH)

Huw Lewis: Thank you, Peter, for that question. I have set an ambitious target of 7,500 additional affordable homes to be developed during the term of our Government. Within that, I have also set targets of 500 co-operative homes and 500 affordable homes to be delivered on ex-public-sector land.

Huw Lewis: Diolch, Peter, am y cwestiwn hwnnw. Rwyf wedi gosod targed uchelgeisiol i ddatblygu 7,500 o gartrefi fforddiadwy ychwanegol yn ystod tymor ein Llywodraeth. O fewn y ffigur hwnnw, rwyf hefyd wedi gosod targedau i ddarparu 500 o gartrefi cydweithredol a 500 o gartrefi fforddiadwy ar dir a arferai fod yn dir y sector cyhoeddus.

Peter Black: Thank you for that answer, Minister. I note that you also referred in the statement that you made about this to the 5,000 target for empty homes, and we have not yet established whether those homes will be affordable. In relation to that particular aspect of your targets, can you explain how that policy will be driven forward when only 11 of the 22 local authorities in Wales have empty home officers or offices dedicated to bringing empty homes back into use? In some regions, such as my own of South Wales West, there are no empty homes officers at all, so who will be focusing on that policy and putting it into effect?

Peter Black: Diolch am yr ateb hwnnw, Weinidog. Nodaf ichi gyfeirio hefyd, yn y datganiad a wnaed gennych am y mater hwn, at y targed o 5,000 ar gyfer cartrefi gwag, ac nid ydym hyd yn hyn wedi sefydlu a fydd y cartrefi hynny’n fforddiadwy. O ran yr agwedd benodol honno ar eich targedau, a allwch esbonio sut y bydd y polisi hwnnw’n cael ei yrru ymlaen, o ystyried mai dim ond 11 o’r 22 awdurdod lleol yng Nghymru sydd â swyddogion cartrefi gwag neu swyddogion sy’n ymwneud yn benodol ag ailddechrau defnyddio cartrefi gwag? Mewn rhai rhanbarthau, megis fy rhanbarth i, sef Gorllewin De Cymru, nid oes swyddogion cartrefi gwag ar gael o gwbl, felly pwy fydd yn canolbwyntio ar y polisi hwnnw ac yn ei roi ar waith?

Huw Lewis: I thank the Member for South Wales West for those important points. He will be aware that, at present, I see no problem with maximising the amount of money that goes towards working on this problem, over at least the first tranche of the Houses into Homes programme. In fact, I think that the programme is likely to be oversubscribed. At the moment, there is a considerable 'carrot’ for those local authorities that are not fully engaging with this agenda to get involved, and I hope that they will. If there are local authorities up and down Wales that still do not see empty properties as a priority for them, as a piece of work that they could do to make a real difference to their communities by using these interest-free loans, I am prepared to look at the situation again. However, at the moment, I think that the carrot is proving to be very attractive across Wales and I have yet to receive a report of any local authority in Wales not showing some kind of interest in taking this up.

Huw Lewis: Diolch i’r Aelod dros Orllewin De Cymru am y pwyntiau pwysig hynny. Bydd yn ymwybodol nad wyf ar hyn o bryd yn gweld problem o ran sicrhau bod cymaint o arian ag sy’n bosibl yn mynd tuag at ddatrys y broblem hon, o leiaf yn ystod cam cyntaf y rhaglen Troi Tai’n Gartrefi. Yn wir, credaf ei bod yn debygol y bydd gormod o alw am arian y rhaglen. Ar hyn o bryd, ceir cymhelliad sylweddol i’r awdurdodau lleol hynny nad ydynt yn ymgysylltu’n llawn â’r agenda hon gymryd rhan, a gobeithiaf y byddant yn gwneud hynny. Os ceir awdurdodau lleol ar hyd a lled Cymru sy’n dal i fethu ag ystyried eiddo gwag yn flaenoriaeth iddynt, fel gwaith y gallent ei gyflawni i wneud gwahaniaeth gwirioneddol i’w cymunedau drwy ddefnyddio’r benthyciadau di-log hyn, rwyf yn barod i ailedrych ar y sefyllfa. Fodd bynnag, ar hyn o bryd, credaf fod y cymhelliad yn ddeniadol iawn ar draws Cymru, a hyd yn hyn nid wyf wedi cael gwybod am unrhyw awdurdod lleol yng Nghymru nad yw’n dangos rhyw fath o ddiddordeb mewn manteisio ar y rhaglen.

The Record

Russell George: Minister, we know that there is a housing supply crisis and, while bringing more stock into the market is welcome, it is clear that these targets are well short of the stock required each year to fulfil the current level of demand. With Government new-build housing figures published last week showing the true extent of the problem that we face in Wales, is it not time that we had an urgent strategy to properly meet Wales’s new building requirements?

Russell George: Weinidog, gwyddom fod argyfwng o ran cyflenwi tai, ac er ein bod yn croesawu cyflwyno mwy o stoc i’r farchnad, mae’n amlwg nad yw’r targedau hyn, o bell ffordd, yn cyflenwi’r stoc sy’n ofynnol bob blwyddyn i fodloni’r galw presennol. Wrth i ffigurau’r Llywodraeth ar gyfer tai newydd, a gyhoeddwyd yr wythnos diwethaf, ddangos gwir faint y broblem sy’n ein hwynebu yng Nghymru, onid yw’n bryd inni gael strategaeth frys i fodloni’n iawn y gofynion newydd sydd gan Gymru o ran adeiladu?

Huw Lewis: All that I can say to Russell George is that I have been working hard on that strategy since I was appointed to this post a year ago and that the fastest and most efficient way of enabling the Welsh Government or any other actor in the housing scene to get back on top of the supply versus demand problem is to have a word with his colleagues in Westminster about the capital that they removed from the Welsh budget.

Huw Lewis: Y cyfan y gallaf ei ddweud wrth Russell George yw imi fod yn gweithio’n galed ar y strategaeth honno ers imi gael fy mhenodi i’r swydd hon flwyddyn yn ôl, ac mai’r ffordd gyflymaf a mwyaf effeithlon o alluogi Llywodraeth Cymru neu unrhyw gorff arall ym maes tai i ymdopi o’r newydd â’r anghydbwysedd rhwng cyflenwad a galw yw trwy gael gair gyda’i gydweithwyr yn San Steffan am y cyfalaf y maent wedi’i dynnu o gyllideb Cymru.

Rhodri Glyn Thomas: Rwy’n falch i glywed yr hyn rydych yn ei ddweud am dai fforddiadwy ac am y ffaith eich bod yn edrych ar yr angen i fynd i’r afael â thai gwag a sicrhau eu bod yn cael eu haddasu ar gyfer defnydd. Fodd bynnag, i ba raddau yr ydych yn gallu sicrhau bod y tai fforddiadwy hyn yn ateb y gofyn lleol ac i ba raddau y gallwch sicrhau eu bod yn cael eu hadeiladu mewn mannau sydd yn gyfleus ar gyfer gwasanaethau cyhoeddus a gwaith? O’m profiad i, yn aml, mae’r datblygiadau hyn yn anaddas i ateb y galw a’r angen lleol.

Rhodri Glyn Thomas: I am pleased to hear what you are saying about affordable housing and about the fact that you are looking at the need to address the problem of empty houses and to ensure that they are adapted for use. However, to what extent can you ensure that these affordable houses meet the local demand and to what extent can you ensure that they are built in places that are convenient for public services and employment? In my experience, these developments are frequently inappropriate in terms of meeting local demand and need.

Huw Lewis: Rhodri Glyn Thomas mentions an important problem, but the body that is strategically responsible for answering such questions is the relevant local authority. The coming housing Bill will, I hope, leave local authorities in no doubt that there will be greater expectations of them in the Welsh housing community to take that strategic lead and to run with it, to understand the needs of their local population, and that they will be constrained by law to attempt to meet those needs in a planned and effective fashion.

Huw Lewis: Mae Rhodri Glyn Thomas yn sôn am broblem bwysig, ond y corff sy’n gyfrifol ar lefel strategol am ateb cwestiynau o’r fath yw’r awdurdod lleol perthnasol. Gobeithiaf y bydd y Bil tai sydd ar ddod yn sicrhau bod awdurdodau lleol yn hollol ymwybodol o’r ffaith y bydd mwy o ddisgwyl ym maes tai yng Nghymru iddynt gymryd y rôl arweiniol strategol honno a pharhau i’w chyflawni, ac i ddeall anghenion eu poblogaeth leol, ac y byddant yn cael eu gorfodi gan y gyfraith i geisio diwallu’r anghenion hynny mewn modd bwriadus ac effeithiol.

The Record

Y Gemau Olympaidd

The Olympic Games

12. Elin Jones: Sut y bydd y Llywodraeth yn sicrhau buddsoddiad strategol mewn cyfleusterau chwaraeon yn dilyn y Gemau Olympaidd. OAQ(4)0139(HRH)

12. Elin Jones: How will the Government ensure strategic investment in sporting facilities following the Olympic Games. OAQ(4)0139(HRH)

Huw Lewis: I thank the Member for Ceredigion for that question. Sport Wales continues to work with key stakeholders to develop an effective and sustainable network of facilities across Wales, which will help to create more opportunities for people of all ages to take part in sports.

Huw Lewis: Diolch i’r Aelod dros Geredigion am y cwestiwn hwnnw. Mae Chwaraeon Cymru yn parhau i weithio gyda rhanddeiliaid allweddol i ddatblygu rhwydwaith effeithiol a chynaliadwy o gyfleusterau ar draws Cymru, a fydd yn helpu i greu mwy o gyfleoedd i bobl o bob oed gymryd rhan mewn chwaraeon.

Elin Jones: Nid oes trac rhedeg amldywydd yng ngorllewin y canolbarth ac mae consensws bod angen un yno. Mae ymgyrch nawr ar droed i hyrwyddo un ar gyfer Aberystwyth ac mae’r gefnogaeth i’r ymgyrch honno yn tyfu. Buasai cefnogaeth Llywodraeth Cymru hefyd i drac rhedeg amldywydd yn Aberystwyth yn dda i’w gael. A wnewch chi gytuno i gwrdd â mi a chefnogwyr eraill i drac rhedeg i Aberystwyth i drafod hyn ymhellach?

Elin Jones: There is no all-weather running track in western mid Wales and there is a consensus that there is a need for one there. A campaign is now afoot to promote one for Aberystwyth and support for that campaign is growing. The additional support of the Welsh Government for an all-weather running track in Aberystwyth would be welcome. Will you agree to meet with me and other supporters of a running track for Aberystwyth to discuss this further?

The Record

Huw Lewis: I am aware of the campaign for a running track and velodrome in Aberystwyth. I am not aware, however, of having been approached by anyone involved with the campaign with a request for me to become involved. Therefore, I will take your question as that request. As I say, I am always willing to meet good people with good ideas.

Huw Lewis: Rwyf yn ymwybodol o’r ymgyrch i gael trac rhedeg a felodrom yn Aberystwyth. Fodd bynnag, nid wyf yn ymwybodol bod neb sy’n gysylltiedig â’r ymgyrch wedi cysylltu â mi i ofyn imi gymryd rhan. Felly, cymeraf fod eich cwestiwn yn gais o’r fath. Fel y dywedais, rwyf bob amser yn barod i gyfarfod â phobl dda sydd â syniadau da.

Mohammad Asghar: The Olympic flame enjoyed a fantastic tour of Wales and large crowds turned out to watch it from all parts of the country. This presents a tremendous opportunity to boost participation in sport in Wales. Given the Welsh Government’s failure to make the most of the commercial opportunity already presented by the Olympics to boost Welsh business and to promote Wales, what assurance can the Minister give that the millions of pounds received as a consequential will be effectively and strategically invested in sporting facilities across Wales?

Mohammad Asghar: Cafodd y fflam Olympaidd daith wych trwy Gymru, a daeth torfeydd mawr o bob cwr o’r wlad i wylio’r daith. Mae hwn yn gyfle gwych i hybu’r nifer sy’n cymryd rhan mewn chwaraeon yng Nghymru. O gofio methiant Llywodraeth Cymru i fanteisio i’r eithaf ar y cyfle masnachol a gyflwynwyd eisoes gan y Gemau Olympaidd i roi hwb i fusnesau Cymru a hyrwyddo Cymru, pa sicrwydd y gall y Gweinidog ei roi y bydd y miliynau o bunnoedd a gafwyd fel swm canlyniadol yn cael eu buddsoddi’n effeithiol ac yn strategol mewn cyfleusterau chwaraeon ar draws Cymru?

Huw Lewis: Presiding Officer, I may be rendered speechless, but I will try not to be. If the Member can point me towards the millions of pounds of consequentials that the Welsh Government has received as a result of the Olympics, I will gladly exploit them.

Huw Lewis: Lywydd, gallwn fod yn fud gan syndod, ond ceisiaf beidio â bod. Os gall yr Aelod fy nghyfeirio at y miliynau o bunnoedd o symiau canlyniadol y mae Llywodraeth Cymru wedi’u cael o ganlyniad i’r Gemau Olympaidd, byddwn yn falch o fanteisio arnynt.

The Record

Cynlluniad Dyrannu Statudol

Statutory Allocation Schemes

13. Julie Morgan: A oes gan y Gweinidog unrhyw gynlluniau i adolygu cynlluniau dyrannu statudol awdurdodau tai lleol Cymru, a pholisïau dyrannu landlordiaid cymdeithasol cofrestredig Cymru.  OAQ(4)0134(HRH)

13. Julie Morgan: Does the Minister have any plans to review the statutory allocation schemes of Welsh local housing authorities and allocation policies of Welsh registered social landlords. OAQ(4)0134(HRH)

Huw Lewis: The Welsh Government provides guidance for local authorities on housing allocation policies, and recently consulted on the revised code of guidance on the allocation of accommodation. The final document will be published shortly. Under the regulatory framework, RSLs should support the local authority in meeting housing need.

Huw Lewis: Mae Llywodraeth Cymru yn darparu canllawiau i awdurdodau lleol ar bolisïau dyrannu tai, a bu’n ymgynghori’n ddiweddar ynghylch y cod canllawiau diwygiedig ar ddyrannu llety. Caiff y ddogfen derfynol ei chyhoeddi cyn bo hir. Dan y fframwaith rheoleiddio, dylai landlordiaid cymdeithasol cofrestredig gefnogi’r awdurdod lleol i ddiwallu’r angen o ran tai.

The Record

2.15 p.m.

 

Julie Morgan: I thank the Minister for that response. Will the Minister review local authorities’ obligation to tell families or individuals how long they are likely to have to wait before being offered a house, and will he also review the right of review mechanism in the Housing Act 1996, with a view to trying to make these rights more helpful and effective in practice? In Cardiff, at the moment, the information that is being given to people who are seeking a house, or who are on a waiting list for one, is worthless.

Julie Morgan: Diolchaf i’r Gweinidog am yr ymateb hwnnw. A wnaiff y Gweinidog adolygu’r orfodaeth ar awdurdodau lleol i ddweud wrth deuluoedd neu unigolion pa mor hir y maent yn debygol o orfod aros cyn cael cynnig tŷ, ac a wnaiff hefyd adolygu’r system hawl i adolygiad yn Neddf Tai 1996, gyda’r bwriad o geisio sicrhau bod yr hawliau hynny’n fwy defnyddiol ac effeithiol o safbwynt ymarferol? Yng Nghaerdydd ar hyn o bryd, mae’r wybodaeth sy’n cael ei rhoi i bobl sy’n chwilio am dŷ, neu sydd ar restr aros am dŷ, yn ddiwerth.

Huw Lewis: We recently consulted on the code of guidance for local authorities on the allocation of accommodation and on homelessness. It addresses those points, with a view to making the allocation policies and applicants’ right to review easier to understand. My understanding is that the final document will be published shortly, and I would welcome the Member’s views on it when it is.

Huw Lewis: Yn ddiweddar, buom yn ymgynghori ynghylch y cod canllawiau ar gyfer awdurdodau lleol ar ddyrannu llety ac ar ddigartrefedd. Mae’r cod yn mynd i’r afael â’r pwyntiau hynny, gyda’r bwriad o sicrhau bod y polisïau dyrannu a hawl ymgeiswyr i adolygiad yn haws eu deall. Caf ar ddeall y bydd y ddogfen derfynol yn cael ei chyhoeddi’n fuan, a byddwn yn croesawu barn yr Aelod am y ddogfen bryd hynny.

Antoinette Sandbach: Minister, many of the constituents with whom I speak highlight the difficulty in accessing social housing in north Wales due to the different allocation policies of local authorities and housing associations, which can make the system quite frustrating and difficult to navigate for individuals and families. Could you confirm whether the policy that is being brought forward will encourage the use of common allocation policies and common waiting lists by social housing providers, so that the system is easier to navigate for anyone who needs access to social housing?

Antoinette Sandbach: Weinidog, mae llawer o’r etholwyr y byddaf yn siarad â hwy’n tynnu sylw at ba mor anodd yw cael mynediad i dai cymdeithasol yn y gogledd oherwydd y polisïau dyrannu gwahanol sydd gan awdurdodau lleol a chymdeithasau tai, sy’n gallu golygu bod y system yn peri tipyn o rwystredigaeth ac yn anodd i unigolion a theuluoedd ei defnyddio. A allech gadarnhau a fydd y polisi sy’n cael ei gyflwyno yn annog darparwyr tai cymdeithasol i ddefnyddio polisïau dyrannu cyffredin a rhestrau aros cyffredin, er mwyn sicrhau bod y system yn haws ei defnyddio i’r sawl y mae arnynt angen mynediad i dai cymdeithasol?

Huw Lewis: I am not aware of any body or organisation within the Welsh housing community that has, as of yet, proposed that, as part of legislation, we have some kind of common list. I know that this has been a live topic of conversation between different registered social landlords over time. If the Member would write to me with more detail, I would be happy to address any particular problem that exists in north Wales.

Huw Lewis: Nid wyf yn ymwybodol o unrhyw gorff neu sefydliad ym maes tai yng Nghymru sydd wedi cynnig, hyd yn hyn, y dylem gael rhyw fath o restr gyffredin, yn rhan o’r ddeddfwriaeth. Gwn fod llawer o drafod wedi bod ynghylch y mater hwn rhwng gwahanol landlordiaid cymdeithasol cofrestredig yn y gorffennol. Pe bai’r Aelod yn ysgrifennu ataf gyda rhagor o fanylion, byddwn yn fodlon mynd i’r afael ag unrhyw broblem benodol sy’n bodoli yn y gogledd.

Llyr Huws Gruffydd: The process by which social housing is allocated is complex and often not particularly transparent to the public. Unfortunately, this allows extremist organisations to misrepresent the process and to spread rumours about BME groups, for example, being given unjustified preference in relation to housing. Therefore, how is your department ensuring that the process of allocating social housing is transparent, and will you ensure that, when extremist organisations and the media misrepresent this process, they are actively challenged?

Llyr Huws Gruffydd: Mae’r broses ar gyfer dyrannu tai cymdeithasol yn gymhleth, ac yn aml nid yw’n dryloyw iawn i’r cyhoedd. Yn anffodus, mae hynny’n galluogi mudiadau eithafol i gamgyfleu’r broses a lledaenu sibrydion bod pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig, er enghraifft, yn cael ffafriaeth anghyfiawn yng nghyswllt tai. Felly, sut y mae eich adran yn sicrhau bod y broses o ddyrannu tai cymdeithasol yn dryloyw, ac a fyddwch yn sicrhau y bydd mudiadau eithafol a’r cyfryngau’n cael eu herio’n weithredol pan fyddant yn camgyfleu’r broses hon?

Huw Lewis: I thank Llyr Huws Gruffydd for those points, and it is quite right that he makes them. The shortage in the housing supply leads to problems that go beyond housing. It leads to problems of social cohesion that we all ought to be concerned about and address. Unfortunately, it is often not just extremist organisations that spread rumours and disinformation about how the scarce housing stock is allocated. Quite often, one need look no further than Fleet Street to see some quite extreme misinformation that leads, in my view, to social tensions being whipped up. Therefore, whenever that happens, we need to stamp on it as responsible representatives of our communities. I would encourage Llyr Huws Gruffydd to take another look at the housing White Paper. There are suggestions within the White Paper for items to be discussed, with a view to their inclusion in the housing Bill, that would, I think, assist housing providers to discharge their duties in more flexible ways than has previously been the case, thereby easing some of the pressure on the supply.

Huw Lewis: Diolch i Llyr Huws Gruffydd am y pwyntiau hynny, ac mae’n hollol iawn ei fod yn tynnu sylw atynt. Mae’r prinder yn y cyflenwad tai yn arwain at broblemau sy’n mynd y tu hwnt i dai. Mae’n arwain at broblemau’n ymwneud â chydlyniant cymdeithasol, y dylai pob un ohonom fod yn poeni amdanynt ac yn mynd i’r afael â hwy. Yn anffodus, yn aml, nid mudiadau eithafol yn unig sy’n lledaenu sibrydion a gwybodaeth anghywir am y modd y caiff y stoc brin o dai ei dyrannu. Yn aml iawn, nid oes angen edrych ymhellach na Fleet Street i weld rhai achosion digon eithafol o gyhoeddi gwybodaeth anghywir, sydd, yn fy marn i, yn arwain at waethygu tensiynau cymdeithasol. Felly, pryd bynnag y bydd hynny’n digwydd, mae angen inni roi stop arno fel cynrychiolwyr cyfrifol ein cymunedau. Byddwn yn annog Llyr Huws Gruffydd i fwrw golwg arall ar y Papur Gwyn ynghylch tai. Ceir awgrymiadau yn y Papur Gwyn ynghylch eitemau i’w trafod, gyda’r bwriad o’u cynnwys yn y Bil tai, a fyddai, yn fy marn i, yn cynorthwyo darparwyr tai i gyflawni eu dyletswyddau mewn modd mwy hyblyg nag o’r blaen, gan leihau rhywfaint o’r pwysau ar y cyflenwad.

The Record

Ôl-ddyledion Rhent neu Forgais

Rent or Mortgage Arrears

14. Jenny Rathbone: Pa gamau sy’n cael eu cymryd i wneud yn siwr nad yw pobl yng Nghaerdydd yn colli eu cartrefi oherwydd bod ganddynt ôl-ddyledion gyda’u rhent neu eu morgais. OAQ(4)0142(HRH)

14. Jenny Rathbone: What measures are being taken to prevent people in Cardiff losing their homes as a result of getting into arrears with their rent or mortgage. OAQ(4)0142(HRH)

Huw Lewis: I thank the Member for Cardiff Central. The Welsh Government is supporting local action to minimise the loss of homes due to arrears, including guidance for local authorities, the regulation of housing associations, and greater funding for advice services. My White Paper on housing includes proposals to strengthen the prevention of homelessness through legislation and other measures.

Huw Lewis: Diolch i’r Aelod dros Ganol Caerdydd. Mae Llywodraeth Cymru yn cefnogi camau gweithredu lleol i sicrhau bod cyn lleied o bobl ag sy’n bosibl yn colli eu cartrefi oherwydd ôl-ddyledion, ac mae’r gefnogaeth honno’n cynnwys rhoi canllawiau i awdurdodau lleol, rheoleiddio cymdeithasau tai, a rhoi mwy o gyllid i wasanaethau cynghori. Mae fy Mhapur Gwyn ynghylch tai yn cynnwys cynigion i gryfhau dulliau o atal digartrefedd trwy ddeddfwriaeth a mesurau eraill.

Jenny Rathbone: Minister, I look forward to seeing that legislation for what is obviously a really important and growing problem. You will be aware that such organisations as Shelter Cymru are already reporting an increase in rent arrears casework. Mortgage arrears are going up, and people are falling into negative equity. That is even before the UK Government’s welfare reforms in relation to housing benefit begin to bite. Is the Government planning to devise some overall guidance for all the different housing associations and councils involved in order to develop a strategy to deal with the tsunami that is coming down the road?

Jenny Rathbone: Weinidog, edrychaf ymlaen at weld y ddeddfwriaeth honno ar gyfer problem y mae’n amlwg ei bod yn broblem wirioneddol bwysig sy’n gwaethygu. Byddwch yn ymwybodol bod mudiadau megis Shelter Cymru eisoes yn nodi cynnydd mewn gwaith achos sy’n ymwneud ag ôl-ddyledion rhent. Mae ôl-ddyledion morgais yn cynyddu, ac mae pobl yn llithro i ecwiti negyddol. Mae hynny hyd yn oed cyn i ddiwygiadau lles Llywodraeth y DU o ran budd-dal tai ddechrau cael effaith. A yw’r Llywodraeth yn bwriadu llunio canllawiau cyffredinol o ryw fath ar gyfer yr holl wahanol gynghorau a chymdeithasau tai dan sylw, er mwyn datblygu strategaeth i ymdrin â’r tswnami sydd ar fin ein taro?

The Record

Huw Lewis: The Member uses the word 'tsunami’, and I do not believe that she is being alarmist in any way. The affordability of a decent place in which to live will become more of an issue for families throughout the country. If you take housing benefit reform, and the so-called bedroom tax element of it, alone, as just one of the so-called 'welfare’ reforms that the UK Government is implementing, I think that, before long, without too much mathematics being involved, you will be able to see that there is a threat here to thousands of families’ ability to hold on to accommodation that, in many cases, they have lived in for many years and have been able to afford for all of that time. Suddenly, that situation will change through no fault of their own. Many of these families are in work and are working hard to hold on to a decent standard of living.

Huw Lewis: Mae’r Aelod yn defnyddio’r gair 'tswnami’, ac nid wyf yn credu ei bod yn codi bwganod mewn unrhyw ffordd. Bydd fforddiadwyedd lle derbyniol i fyw ynddo’n dod yn fwy o broblem i deuluoedd ledled y wlad. O ystyried y diwygiad i fudd-dal tai yn unig, a’r elfen a elwir yn dreth ar ystafelloedd gwely, fel un o’r diwygiadau 'lles’ honedig y mae Llywodraeth y DU yn eu gweithredu, credaf y byddwch cyn bo hir, heb orfod gwneud gormod o fathemateg, yn gallu gweld bod bygythiad i allu miloedd o deuluoedd i ddal eu gafael ar lety y maent, mewn llawer o achosion, wedi byw ynddo ers blynyddoedd lawer ac wedi gallu ei fforddio gydol yr amser hwnnw. Yn sydyn, bydd y sefyllfa honno’n newid heb fod dim bai arnynt hwy. Mae llawer o’r teuluoedd hyn yn gweithio, ac maent yn gweithio’n galed i ddal eu gafael ar safon byw sy’n dderbyniol.

One of the ways in which we are seeking to mitigate this problem in Wales is by organising a national housing advisory service, with minimum housing standards and with expertise and advice available in every locality, so that we can assist people through this coming period.

Un o’r ffyrdd yr ydym yn ceisio lleihau’r broblem hon yng Nghymru yw trwy drefnu gwasanaeth cynghori cenedlaethol ynghylch tai, a sicrhau bod safonau tai gofynnol ac arbenigedd a chyngor ar gael ym mhob ardal, er mwyn inni allu cynorthwyo pobl drwy’r cyfnod hwn sydd ar ddod.

The Leader of the Opposition (Andrew R.T. Davies): Minister, a family or an individual can go through no greater trauma than to have their home taken away from them. It is vital that support is put in place for intervention as early as possible, so that assistance can be given. What meetings do you have with the Council of Mortgage Lenders and others in the business of tying up mortgages and loans on properties so that the situation here in Wales is well understood?

Arweinydd yr Wrthblaid (Andrew R.T. Davies): Weinidog, ni all teulu neu unigolyn fynd trwy drawma gwaeth na chael eu cartref wedi’i gymryd oddi arnynt. Mae’n hanfodol bod cefnogaeth ar gael i ymyrryd cyn gynted ag y bo modd, er mwyn gallu rhoi cymorth. Pa gyfarfodydd yr ydych yn eu cael â Chyngor y Benthycwyr Morgeisi a chyrff eraill sy’n ymwneud â chwblhau morgeisi a benthyciadau ar eiddo, er mwyn sicrhau eu bod yn deall y sefyllfa’n iawn yma yng Nghymru?

Huw Lewis: I have met several times with the Council of Mortgage Lenders, and I commend it on its responsible attitude and on its understanding of the difficulties facing families and households. However, this is not just about people who are mortgage payers; it is also about those who are in rented accommodation of all kinds being able to face up to the bills that your colleagues at Westminster will have dumped upon them. It is your colleagues at Westminster who will affect practically every household that draws housing benefit. Let us remember, Presiding Officer, that many of these households are families in work—[Interruption.] Affecting them to the tune of £546 per year——[Interruption.]

Huw Lewis: Rwyf wedi cyfarfod droeon â Chyngor y Benthycwyr Morgeisi, a hoffwn ganmol ei agwedd gyfrifol a’i ddealltwriaeth o’r anawsterau sy’n wynebu teuluoedd ac aelwydydd. Fodd bynnag, nid oes a wnelo hyn â phobl sy’n talu morgais yn unig; mae a wnelo hefyd â sicrhau bod y sawl sydd mewn llety rhent o bob math yn gallu wynebu’r biliau y bydd eich cydweithwyr yn San Steffan wedi’u taflu atynt. Eich cydweithwyr chi yn San Steffan fydd yn effeithio ar bron pob aelwyd sy’n cael budd-dal tai. Gadewch inni gofio, Lywydd, mai teuluoedd sy’n gweithio yw llawer o’r aelwydydd hyn—[Torri ar draws.] Mae’n cael effaith arnynt a fydd yn cyfateb i oddeutu £546 y flwyddyn—[Torri ar draws.]

The Presiding Officer: Order, order.

Y Llywydd: Trefn, trefn.

Huw Lewis: Do not challenge me on what the Welsh Government is doing to assist these families when it is your colleagues at Westminster who got them into this problem in the first place. [Interruption.] Worst of all, they threaten the social cohesion of Wales by their actions.

Huw Lewis: Peidiwch â’m herio ynghylch yr hyn y mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i gynorthwyo’r teuluoedd hyn, o ystyried mai eich cydweithwyr chi yn San Steffan a achosodd y broblem hon iddynt yn y lle cyntaf. [Torri ar draws.] Y peth gwaethaf yw eu bod yn bygwth cydlyniant cymdeithasol Cymru trwy eu gweithredoedd.

The Presiding Officer: Order, order. Minister, it is bad enough when you point at the leader of the opposition, but I do not like you pointing at me.

Y Llywydd: Trefn, trefn. Weinidog, mae’n ddigon gwael pan fyddwch yn pwyntio bys at arweinydd yr wrthblaid, ond nid wyf yn hoffi’r ffaith eich bod yn pwyntio bys ataf fi.

Huw Lewis: If I did, it was unintentional.

Huw Lewis: Os bu imi wneud hynny, roedd yn anfwriadol.

The Presiding Officer: Thank you, Minister.

Y Llywydd: Diolch, Weinidog.

Cwestiynau i’r Cwnsler Cyffredinol
Questions to the Counsel General

The Record

Archifau Gwladol

National Archives

1. Peter Black: A wnaiff y Cwnsler Cyffredinol ddatganiad am unrhyw gynnydd sydd wedi cael ei wneud gan yr Archifau Gwladol ynghylch ei waith i ddiweddaru 'Legislation.gov.uk’, yn enwedig yng nghyswllt deddfwriaeth Cymru. OAQ(4)0036(CGE)

1. Peter Black: Will the Counsel General make a statement on any progress that has been made by the National Archives regarding its work to update 'Legislation.gov.uk’, with particular regards to Welsh legislation. OAQ(4)0036(CGE)

The Counsel General (Theodore Huckle): Good afternoon, everyone. I am very grateful to you for your continued interest in these matters. Good progress has been made, but I will provide details in the oral statement that I will be making to the Assembly next week.

Y Cwnsler Cyffredinol (Theodore Huckle): Prynhawn da, bawb. Rwyf yn ddiolchgar iawn ichi am eich diddordeb parhaus yn y materion hyn. Mae cynnydd da wedi’i wneud, ond byddaf yn rhoi manylion yn y datganiad llafar y byddaf yn ei wneud i’r Cynulliad yr wythnos nesaf.

Peter Black: Thank you for that answer, Counsel General. You have put me in a difficult situation, as I did not anticipate that you would be making a statement. Will your statement indicate whether a budget will be available from the Welsh Government to fund this work?

Peter Black: Diolch am eich ateb, Gwnsler Cyffredinol. Rydych wedi fy rhoi mewn sefyllfa anodd, gan nad oeddwn yn rhagweld y byddech yn gwneud datganiad. A fydd eich datganiad yn nodi a fydd cyllideb ar gael gan Lywodraeth Cymru i ariannu’r gwaith hwn?

Theodore Huckle: Oh. It may be. Thank you very much for the question. [Laughter.] I do not want to be evasive, obviously. As I think that you know, the position in relation to funding is that there have been funds allocated to this sort of activity, but a change was made because of changing funding arrangements from the Assembly Commission and therefore the overall funding position has been awaiting final confirmation of what the arrangements would be from now on, on the basis that it is now the Welsh Government that has to take control of it altogether.

Theodore Huckle: O. Mae’n bosibl. Diolch yn fawr iawn am y cwestiwn. [Chwerthin.] Wrth gwrs, nid wyf am osgoi ateb y cwestiwn. Fel y gwyddoch, rwyf yn credu, y sefyllfa o ran cyllid yw bod arian wedi ei neilltuo i’r math hwn o weithgarwch, ond gwnaed newid oherwydd newidiadau i’r trefniadau cyllido gan Gomisiwn y Cynulliad, ac felly, o safbwynt y sefyllfa gyllido gyffredinol, rydym wedi bod yn aros am gadarnhad terfynol ynghylch natur y trefniadau o hyn ymlaen, gan gymryd mai Llywodraeth Cymru sy’n gorfod rheoli’r cyfan yn awr.

The Record

Julie Morgan: Does the Counsel General agree that the existence of an England-and-Wales unified legal jurisdiction makes it all the more important for website users to be able to distinguish the diverging legal position in Wales on any particular matter? Will he re-emphasise this and draw this to the attention of the team at the National Archives in the context of the need for the prompt updating of Welsh legislation?

Julie Morgan: A yw’r Cwnsler Cyffredinol yn cytuno bod y ffaith bod gennym awdurdodaeth gyfreithiol unedig ar gyfer Cymru a Lloegr yn golygu ei bod yn bwysicach fyth i ddefnyddwyr y wefan allu gweld ble y mae’r sefyllfa gyfreithiol yn wahanol yng Nghymru ar unrhyw fater penodol? A wnaiff bwysleisio hynny unwaith eto, a’i ddwyn i sylw’r tîm yn yr Archifau Gwladol yng nghyd-destun yr angen i ddiweddaru deddfwriaeth Cymru yn brydlon?

Theodore Huckle: Thank you for the question. I very much agree that there is a need to better identify the provisions that are applicable to Wales and that it is somewhat crucial to be able to do so. The significance of the single English and Welsh jurisdiction in this context is that, traditionally, statutory provisions that apply differently across the UK have been identified by reference to their territorial extent. That extent is a reference to the jurisdictional extent, meaning that, for example, a provision extends either to England and Wales, to Scotland, or to Northern Ireland. In other words, extent does not, in itself, differentiate between England and Wales and therefore it does not take into account the new constitutional arrangements now prevailing.

Theodore Huckle: Diolch am y cwestiwn. Rwyf yn cytuno’n gryf bod angen nodi’n well y darpariaethau sy’n berthnasol i Gymru, a’i bod yn hollbwysig gallu gwneud hynny. Arwyddocâd yr awdurdodaeth sengl i Gymru a Lloegr yn y cyd-destun hwn yw bod darpariaethau statudol sy’n berthnasol mewn modd gwahanol ar draws y DU wedi cael eu nodi, yn draddodiadol, drwy gyfeirio at eu graddau tiriogaethol. Mae’r graddau hynny’n cyfeirio at raddau’r awdurdodaeth, sy’n golygu, er enghraifft, bod darpariaeth naill ai’n ymestyn i Gymru a Lloegr, i’r Alban, neu i Ogledd Iwerddon. Mewn geiriau eraill, nid yw’r graddau, ynddynt eu hunain, yn gwahaniaethu rhwng Cymru a Lloegr, ac felly nid ydynt yn ystyried y trefniadau cyfansoddiadol newydd sy’n bodoli erbyn hyn.

The tool used to differentiate between England and Wales is in terms of the territorial application of a provision. I appreciate that this is rather jargonised, and I am sorry for that, but it is a technical matter. It is certainly true that this matter of application of a provision territorially is what needs to be clearly identified when legislation is published. Without going into the detail of what I will say next week on these matters, I think that I can say that it is not just a matter of my bringing this to the attention of the National Archives; we are working in a much more hands-on way with the National Archives and are involved in the provision of persons to do the job, if I can put it that way. The whole purpose of this is to give us a great deal more control over what is published, how it is published, and how these matters are designated so as to make it clear.

Mae’r dull a ddefnyddir i wahaniaethu rhwng Cymru a Lloegr yn ymwneud â’r modd y caiff darpariaeth ei chymhwyso o safbwynt tiriogaethol. Rwyf yn sylweddoli fy mod yn defnyddio tipyn o jargon, ac mae’n ddrwg gennyf am hynny, ond mae’n fater technegol. Wrth gyhoeddi deddfwriaeth, mae’n sicr yn wir bod angen i’r mater hwn sy’n ymwneud â chymhwyso darpariaeth o safbwynt tiriogaethol gael ei nodi’n glir. Heb fynd i fanylion yr hyn y byddaf yn ei ddweud yr wythnos nesaf am y materion hyn, credaf y gallaf ddweud bod angen gwneud mwy na dim ond tynnu sylw’r Archifau Gwladol at y mater; rydym yn gwneud gwaith llawer mwy uniongyrchol gyda’r Archifau Gwladol, ac rydym yn ymwneud â darparu pobl i wneud y gwaith, os gallaf ei roi felly. Holl ddiben hyn yw rhoi llawer mwy o reolaeth inni dros beth sy’n cael ei gyhoeddi, sut y caiff ei gyhoeddi, a sut y caiff y materion hyn eu dynodi er mwyn gwneud y sefyllfa’n glir.

Kirsty Williams: Counsel General, given the negotiations that have been continuing to establish a budget for this important work, did you make any representations to the office of the First Minister that money allocated to the purchase of an insignia would be better used for this important work to make the law accessible to the people of Wales?

Kirsty Williams: Gwnsler Cyffredinol, o ystyried y trafodaethau sydd wedi bod yn mynd rhagddynt i bennu cyllideb ar gyfer y gwaith pwysig hwn, a fu ichi gyflwyno unrhyw sylwadau i swyddfa Prif Weinidog Cymru i nodi y byddai’n well pe bai’r arian a ddyrannwyd i brynu bathodyn yn cael ei ddefnyddio at ddiben y gwaith pwysig hwn o sicrhau bod y gyfraith yn hygyrch i bobl Cymru?

Theodore Huckle: I think that you are making reference to the proposed insignia for the office of Counsel General. If I may put it this way, I am a little surprised by the limited coverage in the media about this. There is no linkage at all between the money proposed to be allocated for that purpose and money that has hitherto been allocated by the Welsh Government for the purpose of making legislation available to the public and the work that we are doing, for example, with the National Archives. There is no linkage and the suggestion that money is being diverted, or could be diverted, from the one purpose to the other is just not correct. Therefore, the answer to the question is that I have not made any representations of that kind.

Theodore Huckle: Credaf eich bod yn cyfeirio at y bathodyn arfaethedig ar gyfer swydd y Cwnsler Cyffredinol. Os caf ei roi fel hyn, rwyf yn synnu braidd at yr ychydig sylw y mae’r mater wedi’i gael yn y cyfryngau. Nid oes unrhyw gysylltiad o gwbl rhwng yr arian y bwriedir ei ddyrannu at y diben hwnnw a’r arian sydd wedi’i ddyrannu hyd yn hyn gan Lywodraeth Cymru at ddiben sicrhau bod deddfwriaeth ar gael i’r cyhoedd ac at ddiben y gwaith yr ydym yn ei wneud, er enghraifft, gyda’r Archifau Gwladol. Nid oes unrhyw gysylltiad, ac mae’r awgrym bod arian yn cael ei ddargyfeirio neu y gallai gael ei ddargyfeirio o’r naill ddiben i’r llall yn gwbl anghywir. Felly, yr ateb i’r cwestiwn yw nad wyf wedi cyflwyno unrhyw sylwadau o’r fath.

Cwestiwn Brys
Urgent Question

Trident

The Record

The Presiding Officer: I have accepted an urgent question under Standing Order No. 12.66. I call on Rhodri Glyn Thomas to ask it.

Y Llywydd: Rwyf wedi derbyn cwestiwn brys dan Reol Sefydlog Rhif 12.66. Galwaf ar Rhodri Glyn Thomas i’w ofyn.

Rhodri Glyn Thomas: A wnaiff y Prif Weinidog egluro ar frys beth yw ymdrechion Llywodraeth Cymru i ddenu Taflegrau Niwclear Trident i Aberdaugleddau? EAQ(4)0615(FM)

Rhodri Glyn Thomas: Will the First Minister urgently clarify the Welsh Government’s efforts to attract Trident Nuclear Missiles to Milford Haven? EAQ(4)0615(FM)

The First Minister (Carwyn Jones): I refer the Member to the answer that I gave yesterday.

Y Prif Weinidog (Carwyn Jones): Hoffwn gyfeirio’r Aelod at yr ateb a roddais ddoe.

Rhodri Glyn Thomas: Well, the answer that you gave yesterday, First Minister, was that you welcomed weapons of mass destruction to Milford Haven. Was that a Cabinet decision, because I remember from my days as chair of CND Cymru that a number of your Cabinet colleagues—

Rhodri Glyn Thomas: Wel, yr ateb a roesoch ddoe, Brif Weinidog, oedd eich bod yn croesawu arfau distryw mawr i Aberdaugleddau. Ai penderfyniad gan y Cabinet oedd hwnnw, oherwydd rwyf yn cofio o’m cyfnod fel cadeirydd CND Cymru bod nifer o’ch cydweithwyr yn y Cabinet—

The Presiding Officer: Order. This is an urgent question, not a speech.

Y Llywydd: Trefn. Cwestiwn brys yw hwn, nid araith.

Rhodri Glyn Thomas: The question is: was it a Cabinet decision, because many of your colleagues were members of CND and, presumably, still are? Has there been any consultation with the people of south-west Wales? Has there been an assessment as to whether Milford Haven is a safe port in which to store nuclear weapons, because there was an assessment in 1963 and, at that time, with one oil refinery, it was deemed unsafe and it was claimed that the oil refinery would have to close. First Minister, will you now accept that oil, gas and nukes simply do not mix?

Rhodri Glyn Thomas: Y cwestiwn yw: ai penderfyniad gan y Cabinet oedd hwn, oherwydd roedd llawer o’ch cydweithwyr yn aelodau o CND, ac rwyf yn cymryd eu bod yn aelodau o hyd? A fu unrhyw ymgynghori â phobl y de-orllewin? A gynhaliwyd asesiad i weld a yw Aberdaugleddau yn borthladd diogel i storio arfau niwclear ynddo, oherwydd cafwyd asesiad yn 1963, a bryd hynny, pan oedd un burfa olew yno, barnwyd ei fod yn anniogel a honnwyd y byddai’n rhaid i’r burfa olew gau. Brif Weinidog, a wnewch chi dderbyn yn awr nad oes modd cymysgu olew, nwy ac arfau niwclear?

2.30 p.m.

 

The First Minister: Unless you are suggesting that nuclear missiles should be shot into the liquefied natural gas terminal, which is what you seem to suggest, then I fail to understand your point. On 1963, I will bow to your greater knowledge of that year. I refer you once again to the answer that I gave yesterday, which provides utter clarity.

Y Prif Weinidog: Oni bai eich bod yn awgrymu y dylid saethu taflegrau niwclear i mewn i’r derfynell nwy naturiol hylifedig, ac ymddengys mai dyna’r ydych yn ei awgrymu, yna nid wyf yn deall eich pwynt. O ran 1963, rwyf yn fodlon derbyn eich bod yn gwybod mwy na mi am y flwyddyn honno. Fe’ch cyfeiriaf unwaith eto at yr ateb a roddais ddoe, sy’n darparu eglurder llwyr.

Jocelyn Davies: Was it a Cabinet decision?

Jocelyn Davies: A oedd yn benderfyniad gan y Cabinet?

The Presiding Officer: Order. Your name is not down to speak, but if you wish to put your name down, please do. Paul Davies has the next question.

Y Llywydd: Trefn. Nid yw eich enw ar y rhestr o siaradwyr, ond os ydych yn dymuno rhoi eich enw ar y rhestr, mae croeso ichi wneud hynny. Paul Davies sydd â’r cwestiwn nesaf.

Paul Davies: Mae Llywodraeth y Deyrnas Unedig wedi’i wneud yn gwbl glir nad oes unrhyw gynlluniau i ail-leoli’r llynges danfor, ond mae gan Aberdaugleddau draddodiad hir o dreftadaeth filwrol. Byddai prosiect o’r fath yn creu swyddi ar raddfa enfawr yn Aberdaugleddau—rhywbeth y byddem yn ei groesawu’n fawr iawn. Credaf fod gennym i gyd ddyletswydd i archwilio pob cyfle posibl am swyddi yn enwedig mewn lleoedd fel Aberdaugleddau a sir Benfro. Mae’n hanfodol bod asesiadau diogelwch priodol yn cael eu gwneud a bod ymgynghoriad llawn gyda’r bobl leol cyn i’r llynges danfor hon cael ei hail-leoli. O ystyried y gallai buddsoddiad ar y raddfa hon fod o fudd enfawr i’r ardal ac o ystyried bod Llywodraeth Cymru yn gyfrifol am ddatblygiad economaidd, a yw Llywodraeth Cymru yn bwriadu cynnal unrhyw asesiad o’r effaith economaidd y byddai prosiect o’r fath yn cael ar Aberdaugleddau ac yn wir ar sir Benfro?

Paul Davies: The United Kingdom Government has made it quite clear that there are no plans to relocate the submarine fleet, but Milford Haven has a long tradition of military heritage. This kind of project would create jobs on a huge scale in Milford Haven—something that we would very much welcome. I think that we are all duty bound to investigate every possible job-creation opportunity, particularly in places such as Milford Haven and Pembrokeshire. It is essential that the appropriate safety assessments be carried out and that local people be consulted fully before the relocation of the submarine fleet. Given that an investment on this scale could be of great benefit to the area and given that the Welsh Government is responsible for economic development, does the Welsh Government intend to undertake any assessment of the economic impact that such a project could have on Milford Haven and, indeed, on Pembrokeshire?

Y Prif Weinidog: Y sefyllfa ar hyn o bryd yw bod Llywodraeth yr Alban wedi dweud nad yw am i’r ganolfan cael ei lleoli yn Faslane, felly bydd yn rhaid ei symud o’r fan honno i Loegr neu Gymru, ac mae’n bwysig bod Cymru yn cael ei ystyried fel lleoliad ar gyfer creu’r swyddi hyn.

The First Minister: The situation at present is that the Scottish Government has said that it no longer wants the base to be at Faslane, so it will have to be moved to either England or Wales, and it is important that Wales is considered as a possible location where these jobs could be created.

Peter Black: If the Liberal Democrats had their way, there would not be a Trident missile to bring to Milford Haven. On your bid to move Trident to Milford Haven, what risk assessment has been carried out by the Welsh Government of the proposal? What assessment of the suitability of Milford Haven has been made and what discussions have you had with the UK Government on this issue?

Peter Black: Pe bai’r Democratiaid Rhyddfrydol yn cael eu ffordd, ni fyddai taflegryn Trident ar gael i’w gludo i Aberdaugleddau. O ran eich cais i symud Trident i Aberdaugleddau, pa asesiad risg y mae Llywodraeth Cymru wedi’i gynnal yng nghyswllt y cynnig? Pa asesiad sydd wedi’i gynnal o addasrwydd Aberdaugleddau a pha drafodaethau yr ydych wedi’u cael â Llywodraeth y DU ar y mater hwn?

The First Minister: As I said yesterday, the Scottish Government said that it did not want a nuclear base at Faslane. If that base, at some point in the future, has to move, then it is only right that Wales is considered, alongside England, as a home for that base and for the jobs that will be created as a result—something that at least one party in this Chamber seems to dismiss so lightly.

Y Prif Weinidog: Fel y dywedais ddoe, dywedodd Llywodraeth yr Alban nad oedd am gael canolfan niwclear yn Faslane. Os oes yn rhaid i’r ganolfan honno symud ar ryw adeg yn y dyfodol, yna mae’n iawn bod Cymru yn cael ei hystyried, ochr yn ochr â Lloegr, fel cartref ar gyfer y ganolfan honno a’r swyddi a fydd yn cael eu creu o ganlyniad—ac ymddengys fod hynny’n rhywbeth y mae o leiaf un blaid yn y Siambr hon yn ei ddiystyru’n rhwydd iawn.

Elin Jones: Ni wnaethoch ateb y cwestiwn a ofynnwyd gan Rhodri Glyn Thomas. A yw Cabinet Llywodraeth Cymru wedi trafod y gwahoddiad a roddwyd i arfau niwclear ddod i ddyfroedd Cymru ac a oedd consensws yn y Cabinet? A wnewch chi gyhoeddi’r papurau cyngor a rhoddwyd i’r Cabinet cyn gwneud y penderfyniad, os bu penderfyniad o gwbl?

Elin Jones: You did not answer the question that Rhodri Glyn Thomas asked you. Has the Welsh Government Cabinet discussed the invitation for nuclear weapons to be brought into Welsh waters and was there consensus in Cabinet on that? Will you publish the Cabinet advice papers before making the decision, if, indeed, such a decision was made?

Y Prif Weinidog: Nid oes anghytundeb ymhlith y Cabinet am y mater hwn. Rydym am sicrhau bod y swyddi yn dod i Gymru, ond mae Plaid Cymru yn erbyn hynny yn llwyr. Rydym yn gweld yr hyn fydd yn digwydd yn yr Alban, a dyna’r hyn y mae Plaid Cymru am ei weld yn digwydd yng Nghymru, sef llai o swyddi. Fel y dywedais ddoe, nid yw Llywodraeth yr Alban am gael y ganolfan yn yr Alban mwyach, felly rydym ni yng Nghymru am ystyried lleoliad priodol iddi er mwyn creu swyddi.

The First Minister: There is no dissent in the Cabinet on this point. We want to ensure that these jobs come to Wales, but Plaid Cymru is totally against that. We can see what will happen in Scotland, and that is what Plaid Cymru wants to see happening here in Wales, which will mean fewer jobs. As I said yesterday, the Scottish Government does not want this base in Scotland anymore, and so we in Wales want to consider a suitable location for it here in order to create jobs.  

Angela Burns: Is this a policy or was it an off-the-cuff response to Vaughan Gething? Has it been tested in Cabinet and will you consult the people of Pembrokeshire if this were to come to pass?

Angela Burns: Ai polisi yw hyn ynteu ymateb ffwrdd â hi i Vaughan Gething? A yw wedi’i brofi yn y Cabinet, ac a fyddwch yn ymgynghori â phobl sir Benfro os bydd hyn yn digwydd?

The First Minister: The Scottish Government does not want a base in Scotland, therefore that base will have to be moved, regardless of Scotland’s constitutional future. On that basis, the base would have to go to England or Wales. It is only right, therefore, that consideration be given at an appropriate stage to locating that base in Wales.

Y Prif Weinidog: Nid yw Llywodraeth yr Alban am gael canolfan yn yr Alban, felly bydd yn rhaid ei symud, ni waeth beth yw dyfodol cyfansoddiadol yr Alban. Ar sail hynny, byddai’n rhaid i’r ganolfan fynd i Gymru neu Loegr. Nid yw ond yn iawn, felly, bod lleoli’r ganolfan honno yng Nghymru yn rhywbeth a gaiff ei ystyried ar yr adeg briodol.

Cynnig i Ddiwygio Rheolau Sefydlog mewn perthynas â Biliau Preifat a Gwelliannau Amrywiol
Motion to Amend Standing Orders in relation to Private Bills and Miscellaneous Amendments

The Record

Cynnig NDM5014 Rosemary Butler

Motion NDM5014 Rosemary Butler

Cynnig bod y Cynulliad Cenedlaethol, yn unol â Rheol Sefydlog 33.2:

To propose that the National Assembly, in accordance with Standing Order 33.2:

1. Yn ystyried Adroddiad y Pwyllgor Busnes 'Diwygiadau Arfaethedig i’r Rheolau Sefydlog: Biliau Preifat a Newidiadau Amrywiol’ a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 13 Mehefin 2012; a

1. Considers the Report of the Business Committee 'Proposed Amendments to Standing Orders: Private Bills and Miscellaneous Changes’ laid in the Table Office on 13 June 2012; and

2. Yn cymeradwyo’r cynnig i adolygu’r Rheolau Sefydlog, fel y nodir yn Atodiadau B a D i Adroddiad y Pwyllgor Busnes.

2. Approves the proposal to revise Standing Orders, as set out in Annexes B and D of the Report of the Business Committee.

The Minister for Finance and Leader of the House (Jane Hutt): I move the motion.

Y Gweinidog Cyllid ac Arweinydd y Tŷ (Jane Hutt): Cynigiaf y cynnig.

The Presiding Officer: The proposal is to agree the motion. Does any Member object? I see that you do not. Therefore, the motion is agreed in accordance with Standing Order No. 12.36.

Y Llywydd: Y cynnig yw derbyn y cynnig. A oes unrhyw wrthwynebiad? Gwelaf nad oes. Mae’r cynnig, felly, wedi’i dderbyn, yn unol â Rheol Sefydlog Rhif 12.36.

Derbyniwyd y cynnig.

Motion agreed.

 

Ymchwiliad y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol i Ddarpariaeth Tai Fforddiadwy yng Nghymru
The Communities, Equality and Local Government Committee’s Inquiry into the Provision of Affordable Housing in Wales

The Record

Cynnig NDM5013 Ann Jones

Motion NDM5013 Ann Jones

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

The National Assembly for Wales:

Yn nodi adroddiad y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol, Darpariaeth Tai Fforddiadwy yng Nghymru, a gafodd ei osod yn y Swyddfa Gyflwyno ar 23 Ebrill 2012.

Notes the Report of the Communities, Equality and Local Government Committee: The provision of affordable housing in Wales which was laid in the Table Office on 23 April 2012.

Ann Jones: I move the motion.

Ann Jones: Cynigiaf y cynnig.

I am very pleased to open this debate today on the Communities, Equality and Local Government Committee’s report on the provision of affordable housing in Wales. At the beginning of this Assembly, the Welsh Government stated that it would be bringing forward a housing Bill to address issues across the whole range of the housing sector. It was with the intention of feeding into that process that the committee agreed to undertake an inquiry into the provision of affordable housing in Wales. The committee also looked back at the work undertaken by the Communities and Culture Committee of the third Assembly, in particular its report on the private rented sector. Members of that committee will see that the report we present today refers directly to their recommendations.

Rwyf yn falch iawn o gael agor y ddadl hon heddiw ar adroddiad y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol ar ddarpariaeth tai fforddiadwy yng Nghymru. Ar ddechrau’r Cynulliad hwn, dywedodd Llywodraeth Cymru y byddai’n cyflwyno Bil tai i fynd i’r afael â materion ar draws holl ystod y sector tai. Gyda’r bwriad o gyfrannu i’r broses honno y cytunodd y pwyllgor i gynnal ymchwiliad i ddarpariaeth tai fforddiadwy yng Nghymru. At hynny, bu’r pwyllgor yn edrych yn ôl ar y gwaith a wnaed gan Bwyllgor Cymunedau a Diwylliant y trydydd Cynulliad, ac yn arbennig ei adroddiad ar y sector rhentu preifat. Bydd aelodau’r pwyllgor hwnnw yn gweld bod yr adroddiad yr ydym yn ei gyflwyno heddiw yn cyfeirio’n uniongyrchol at eu hargymhellion.

The 14 recommendations in our report cover four main areas: strategic direction and collaboration; land, planning and empty properties; finance and subsidy; and welfare reform. I am pleased that the Minister has accepted all of the recommendations, either fully or in principle, and I welcome the positive response he has given to the report. I am also pleased that our work has informed the development of the Welsh Government’s housing White Paper, and the committee looks forward to scrutinising the Bill in due course.

Mae’r 14 o argymhellion yn ein hadroddiad yn ymdrin â phedwar prif faes: cyfeiriad strategol a chydweithio; tir, cynllunio ac eiddo gwag; cyllid a chymhorthdal; a diwygio lles. Rwyf yn falch bod y Gweinidog wedi derbyn pob un o’r argymhellion, naill ai yn llawn neu mewn egwyddor, a chroesawaf yr ymateb cadarnhaol a gafwyd ganddo i’r adroddiad. Rwyf hefyd yn falch bod ein gwaith wedi cyfrannu at ddatblygu Papur Gwyn Llywodraeth Cymru ar dai, ac mae’r pwyllgor yn edrych ymlaen at graffu ar y Bil maes o law.

Turning to strategic direction and collaboration, the committee heard evidence from a number of witnesses about the importance of a whole-system approach. If affordable housing is going to be delivered, it needs to be provided in a range of ways, across the sector. We see the Welsh Government playing a strategic leadership role in this whole-system approach. In order for it to work, effective collaboration and partnership working is vital. We have encouraged the Welsh Government to be as proactive as possible in bringing together partners across the sector. Witnesses told us that they felt that targets worked in focusing people’s minds, and we think that targets are needed across the whole sector, in line with the whole-system approach.

Gan droi at gyfeiriad strategol a chydweithio, clywodd y pwyllgor dystiolaeth gan nifer o dystion am bwysigrwydd dull system gyfan. Os ydym am sicrhau tai fforddiadwy, mae angen eu darparu mewn amrywiaeth o ffyrdd, ar draws y sector. Rydym yn gweld Llywodraeth Cymru yn chwarae rôl arwain strategol yn y dull system gyfan hwn. Er mwyn iddo weithio, mae cydweithio effeithiol a gweithio mewn partneriaeth yn hanfodol. Rydym wedi annog Llywodraeth Cymru i fod mor rhagweithiol ag y bo modd wrth ddwyn partneriaid ynghyd ar draws y sector. Dywedodd tystion wrthym eu bod yn teimlo bod targedau yn gweithio o ran rhoi ffocws i bobl, a chredwn fod angen targedau ar draws y sector cyfan, yn unol â’r dull system gyfan.

Local authorities, too, must take a lead. While we recognise that local authorities have many priorities, housing being just one of them, the committee felt that the additional benefits that come from good housing, including health and social benefits, and the cost benefits to the public purse as a consequence, means that housing should be a local authority’s top priority. As part of this, we would like to see more co-ordination at a strategic level across local authorities.

Rhaid i awdurdodau lleol hefyd, arwain y gwaith. Er ein bod yn cydnabod bod gan awdurdodau lleol nifer o flaenoriaethau, ac mai dim ond un o’r rheini yw tai, roedd y pwyllgor yn teimlo bod y manteision ychwanegol a ddaw o dai da, gan gynnwys manteision iechyd a chymdeithasol, a’r manteision o ran cost i bwrs y wlad o ganlyniad, yn golygu y dylai tai fod yn brif flaenoriaeth i awdurdodau lleol. Yn rhan o hyn, hoffem weld mwy o gydgysylltu ar lefel strategol ar draws awdurdodau lleol.

I now turn to land, planning and empty properties. On the issue of availability of land, we felt that the Welsh Government’s database of publicly owned land should be progressed as a matter of urgency. I welcome the Minister’s commitment in his response to accelerating the land release programme. While we received a lot of evidence of the need for more publicly owned land to be made available, we also heard that there is a significant amount of land that has planning permission in place but which is not being developed. We would encourage the Welsh Government to work with partners across the sector to explore ways in which such sites can deliver new homes.

Trof yn awr at dir, cynllunio ac eiddo gwag. O ran argaeledd tir, roeddem yn teimlo bod angen datblygu cronfa ddata Llywodraeth Cymru o dir cyhoeddus fel mater o frys. Rwyf yn croesawu ymrwymiad y Gweinidog yn ei ymateb i gyflymu’r rhaglen rhyddhau tir. Er inni gael llawer o dystiolaeth ynghylch yr angen i sicrhau bod mwy o dir cyhoeddus ar gael, clywsom hefyd fod swm sylweddol o dir sydd â chaniatâd cynllunio ond nad yw’n cael ei ddatblygu. Byddem yn annog Llywodraeth Cymru i weithio gyda phartneriaid ar draws y sector i archwilio ffyrdd o sicrhau bod safleoedd o’r fath yn gallu darparu cartrefi newydd.

In terms of planning, we heard that there are a number of issues around section 106 agreements, and I welcome the Minister’s assurance that guidance is being looked at, in consultation with stakeholders. On empty homes, we acknowledge the importance of bringing empty properties back into use and welcome the Government’s investment in this area. We heard a strong argument from local authorities that they should be able to charge additional council tax on long-term empty homes, and the committee supports that argument. I am pleased that this issue is included in the Government’s White Paper.

O ran cynllunio, clywsom fod nifer o broblemau yn ymwneud â chytundebau adran 106, a chroesawaf sicrwydd y Gweinidog bod canllawiau’n cael eu hystyried, mewn ymgynghoriad â rhanddeiliaid. O ran cartrefi gwag, rydym yn cydnabod pwysigrwydd ailddechrau defnyddio eiddo gwag ac yn croesawu buddsoddiad y Llywodraeth yn y maes hwn. Clywsom ddadl gref gan awdurdodau lleol y dylent fod yn gallu codi treth gyngor ychwanegol ar gartrefi sy’n wag yn yr hirdymor, ac mae’r pwyllgor yn cefnogi’r ddadl honno. Rwyf yn falch bod y mater hwn yn cael ei gynnwys ym Mhapur Gwyn y Llywodraeth.

On finance and subsidy, it is vital that as much as possible is done to ensure value for public money during these difficult economic times. We encourage the Welsh Government and others across the sector to look at alternative approaches to get the most from the scarce funding. We also heard about the effectiveness of mortgage guarantee schemes and that they were being trialled by two local authorities. We felt that the Welsh Government should explore this option, and I am pleased that the Minister, in his response, has indicated that the Government is exploring this option through the housing White Paper.

O ran cyllid a chymhorthdal, mae’n hanfodol bod cymaint ag sy’n bosibl yn cael ei wneud i sicrhau gwerth am arian cyhoeddus yn ystod y cyfnod economaidd anodd hwn. Rydym yn annog Llywodraeth Cymru ac eraill ar draws y sector i edrych ar ddulliau amgen o gael y gorau o’r cyllid prin sydd ar gael. Clywsom hefyd am effeithiolrwydd cynlluniau gwarantu morgeisi a’u bod yn cael eu treialu gan ddau awdurdod lleol. Roeddem yn teimlo y dylai Llywodraeth Cymru ystyried yr opsiwn hwn, ac rwyf yn falch bod y Gweinidog, yn ei ymateb, wedi dangos bod y Llywodraeth yn archwilio’r opsiwn hwn drwy’r Papur Gwyn ar dai.

The final area we looked at was welfare reform and the impact the UK Government’s reforms will have on the housing sector in Wales. We are concerned that these changes will have a severe impact on people in Wales and we welcome the proactive approach taken by the Welsh Government in monitoring this issue. We encourage it to continue to monitor and to keep the Assembly updated on progress.

Y maes olaf y bu inni edrych arno oedd diwygio lles a’r effaith y bydd diwygiadau Llywodraeth y DU yn ei chael ar y sector tai yng Nghymru. Rydym yn pryderu y bydd y newidiadau hyn yn cael effaith ddifrifol ar bobl yng Nghymru ac rydym yn croesawu dull rhagweithiol Llywodraeth Cymru o weithredu wrth fonitro’r mater hwn. Rydym yn ei hannog i barhau i fonitro a rhannu gwybodaeth am gynnydd â’r Cynulliad.

As I mentioned earlier, the Minister has accepted all of the committee’s recommendations, either fully or in principle. I welcome his positive response to our report. Finally, I thank those who gave evidence to the committee, to the committee members themselves and to the officials who helped to produce the report.

Fel y soniais yn gynharach, mae’r Gweinidog wedi derbyn pob un o argymhellion y pwyllgor, naill ai’n llawn neu mewn egwyddor. Rwyf yn croesawu ei ymateb cadarnhaol i’n hadroddiad. Yn olaf, hoffwn ddiolch i’r rhai a roddodd dystiolaeth i’r pwyllgor, i aelodau’r pwyllgor eu hunain ac i’r swyddogion a fu’n helpu i gynhyrchu’r adroddiad.

I am pleased that the committee has been able to feed into the development of the White Paper on housing. The committee looks forward to engaging positively with the Government during the housing Bill scrutiny process. Thank you.

Rwyf yn falch bod y pwyllgor wedi gallu cyfrannu at ddatblygu’r Papur Gwyn ar dai. Mae’r pwyllgor yn edrych ymlaen at ymwneud yn gadarnhaol â’r Llywodraeth yn ystod y broses o graffu ar y Bil tai. Diolch.

Janet Finch-Saunders: Before I speak in the debate, I want to make an informal declaration of interest because my husband, my father and I own rental property. I wanted to place that on record. I did not need to do so under Standing Order No. 2.6.

Janet Finch-Saunders: Cyn imi siarad yn y ddadl, rwyf am ddatgan budd anffurfiol oherwydd mae fy ngŵr, fy nhad a minnau yn berchen ar eiddo ar rent. Roeddwn am i hynny gael ei gofnodi. Nid oedd angen imi wneud hynny dan Reol Sefydlog Rhif 2.6.

I will begin by thanking committee staff for their hard work in bringing the report forward and the committee Chair, Ann Jones AM, for steering the committee report process so ably from start to finish. Thank you, Chair. There can be no doubt that housing in Wales has the potential to be a defining issue for the Assembly. In that regard, it is a timely report. The programme for government update shows that the gap between the estimated number of new homes needed in Wales every year and the number of homes built in 2010-11 was nearly 8,300 units. During the committee’s call for evidence, Professor Steve Wilcox stated:

Dechreuaf drwy ddiolch i staff y pwyllgor am eu gwaith caled wrth gyflwyno’r adroddiad ac i Gadeirydd y pwyllgor, Ann Jones AC, am lywio proses adroddiad y pwyllgor mor fedrus o’r dechrau i’r diwedd. Diolch, Gadeirydd. Nid oes amheuaeth nad oes gan dai yng Nghymru y potensial i fod yn fater diffiniol i’r Cynulliad. Yn hynny o beth, mae’n adroddiad amserol. Mae’r wybodaeth ddiweddaraf am y rhaglen lywodraethu yn dangos bod bwlch o bron i 8,300 o unedau rhwng yr amcangyfrif o nifer y cartrefi newydd y mae eu hangen yng Nghymru bob blwyddyn a nifer y cartrefi a adeiladwyd yn 2010-11. Yn ystod galwad y pwyllgor am dystiolaeth, dywedodd yr Athro Steve Wilcox:

'In the years since devolution, the Welsh Government has given a relatively low priority to investment in new affordable housing. The level of supply and the level of funding have been lower in Wales relative to the trajectories in both England and Scotland in the devolution years.’

Yn y blynyddoedd ers datganoli, mae Llywodraeth Cymru wedi rhoi blaenoriaeth gymharol isel i fuddsoddi mewn tai fforddiadwy newydd. Mae lefel y cyflenwad a lefel y cyllid wedi bod yn is yng Nghymru o’u cymharu â’r tueddiadau yn Lloegr a’r Alban yn y blynyddoedd ers datganoli.

The report aims to address some of those problems and bring affordable housing back to the top of the agenda, where it belongs. Today, I would like to focus in particular on three areas that the report explores. The first is the need to work with local authorities to raise performance across the board. With regard to my earlier question, I was advised by my local authority this afternoon that no target has been set for it, and it has had to set its own target for bringing empty properties back into stock. There is a need to work with local authorities to raise performance and empty homes need to be brought back into use. There is also the issue of the difficulties that households and young families may have in trying to secure mortgage finance. As regards local authorities, the report noted that there was concern that effectiveness varies considerably between authorities and, furthermore, that local authority planning officers do not always understand the scope of the definition of affordable housing. Therefore, what steps do you, as Minister, intend to take to address these problems? Will you consider bringing forward new guidance on the definition of affordable housing? The definition of empty homes also needs further debate. I raised concerns about that in committee.

Nod yr adroddiad yw mynd i’r afael â rhai o’r problemau hynny a gosod tai fforddiadwy yn ôl ar frig yr agenda, lle y dylai fod. Heddiw, hoffwn ganolbwyntio yn benodol ar dri maes y mae’r adroddiad yn eu harchwilio. Y cyntaf yw’r angen i weithio gydag awdurdodau lleol i wella perfformiad yn gyffredinol. O ran fy nghwestiwn cynharach, cefais wybod gan fy awdurdod lleol y prynhawn yma nad oes targed wedi ei osod ar ei gyfer, ac mae wedi gorfod gosod ei darged ei hun ar gyfer ailddechrau defnyddio eiddo gwag. Mae angen gweithio gydag awdurdodau lleol i wella perfformiad ac mae angen ailddechrau defnyddio cartrefi gwag. Mae’r anawsterau y gall aelwydydd a theuluoedd ifanc eu cael wrth geisio sicrhau cyllid morgais hefyd yn broblem. O ran awdurdodau lleol, nododd yr adroddiad fod pryder bod effeithiolrwydd yn amrywio’n sylweddol o’r naill awdurdod i’r llall ac, at hynny, nad yw swyddogion cynllunio awdurdodau lleol bob amser yn deall rhychwant y diffiniad o dai fforddiadwy. Felly, pa gamau yr ydych chi, fel Gweinidog, yn bwriadu eu cymryd i fynd i’r afael â’r problemau hyn? A wnewch chi ystyried cyflwyno canllawiau newydd ar y diffiniad o dai fforddiadwy? Mae angen trafodaeth bellach ar y diffiniad o gartrefi gwag hefyd. Codais bryderon am hynny yn y pwyllgor.

A related argument can be made with regard to publicly owned land on all levels of government. It has been estimated that the Welsh Government alone has inherited as much as £271 million of former Welsh Development Agency land. In these difficult economic times, I would like to see the Welsh Government doing more to release disused public land and to release equity for the purposes of affordable housing, and perhaps at a reduced rate as part of the incentive. Also, more than 15,000 people under threat of homelessness sought help from their local council in 2011. Given that that is the case, I urge the Minister to do more to bring the estimated 26,000 empty properties in Wales back into full domestic use.

Gellir gwneud dadl gysylltiedig ynghylch tir cyhoeddus ar bob lefel o lywodraeth. Amcangyfrifwyd bod Llywodraeth Cymru yn unig wedi etifeddu cymaint â £271 miliwn o dir a oedd yn eiddo i Awdurdod Datblygu Cymru gynt. Yn y cyfnod economaidd anodd hwn, hoffwn weld Llywodraeth Cymru yn gwneud mwy i ryddhau tir cyhoeddus nad yw’n cael ei ddefnyddio a rhyddhau ecwiti at ddibenion tai fforddiadwy, ac efallai ar gyfradd is fel rhan o’r cymhelliant. Hefyd, yn 2011, gwnaeth mwy na 15,000 o bobl a oedd yn wynebu bod yn ddigartref gais am gymorth gan eu cyngor lleol. O ystyried hynny, rwyf yn annog y Gweinidog i wneud mwy i sicrhau bod camau’n cael eu cymryd i ailddechrau defnyddio at ddibenion domestig y 26,000 o eiddo gwag yr amcangyfrifir eu bod yn bodoli yng Nghymru.

Improving on the number of restored homes—the figure for 2010-11 was again disappointing, standing at 954—will help to rejuvenate communities and ensure that there is no unnecessary development on our greenfield sites. Moreover, it could offer more swift and cost-effective alternatives to building thousands more homes for the sake of it. Returning existing empty properties to the market is a particularly resonant point with communities currently facing unrealistic, incoherent and ad hoc housing projections—the same housing projections that are forming local development plans across Wales.  That runs the risk of damaging the fabric of our local communities and no more so than in my constituency of Aberconwy. With regard to recommendation 8 and the question of council tax on empty properties, it is a recommendation about which the Welsh Conservatives will have reservations. However, it should be considered a topic for further debate, as I have already said.

Bydd cynyddu nifer y cartrefi sydd wedi’u hadnewyddu—roedd y ffigur ar gyfer 2010-11, sef 954, yn siomedig eto—yn helpu i adfywio cymunedau a sicrhau nad oes gwaith datblygu diangen yn digwydd ar ein safleoedd tir glas. At hynny, gallai gynnig dewisiadau amgen mwy cyflym a chosteffeithiol nag adeiladu miloedd yn fwy o gartrefi dim ond er mwyn gwneud hynny. Mae dod ag eiddo gwag sy’n bodoli’n barod yn ôl i’r farchnad yn bwynt sy’n berthnasol iawn i gymunedau sydd ar hyn o bryd yn wynebu amcanestyniadau afrealistig, digyswllt ac ad hoc o’r angen am dai—sef yr un amcanestyniadau o’r angen am dai sy’n sail i gynlluniau datblygu lleol ar draws Cymru. Mae perygl i hynny niweidio gwead ein cymunedau lleol ac mae hynny’n amlwg iawn yn fy etholaeth i yn Aberconwy. O ran argymhelliad 8 a’r cwestiwn am y dreth gyngor ar eiddo gwag, mae’n argymhelliad y bydd gan y Ceidwadwyr Cymreig amheuon yn ei gylch. Fodd bynnag, dylid ei ystyried yn bwnc i’w drafod ymhellach, fel y dywedais eisoes.

2.45 p.m.

 

I believe that fostering a property-owning democracy is one of the best ways to ensure prosperity for the future. However, current structural imbalances in the housing market and the wider economy are all too often making home ownership an unrealistic aspiration. The UK Government recently announced a mortgage indemnity scheme for up to 100,000 new-build homes in England, which allows lenders to provide mortgages of up to 95% with homebuilders, and the Government providing an indemnity.

Credaf mai meithrin democratiaeth lle y mae pobl yn berchen ar eiddo yw un o’r ffyrdd gorau o sicrhau ffyniant yn y dyfodol. Fodd bynnag, mae’r anghydbwysedd presennol yn strwythur y farchnad dai a’r economi ehangach yn gwneud perchentyaeth yn ddyhead afrealistig yn aml iawn. Yn ddiweddar, cyhoeddodd Llywodraeth y DU gynllun indemniad morgais ar gyfer hyd at 100,000 o dai newydd yn Lloegr, sy’n caniatáu i fenthycwyr ddarparu morgais o hyd at 95% gydag adeiladwyr tai, a’r Llywodraeth yn darparu indemniad.

Mike Hedges: As a member of the Communities, Equality and Local Government Committee that undertook the inquiry, I speak in favour of the recommendations. It is unfortunate that the housing White Paper was launched some weeks prior to this report, which was itself published in April before being debated in Plenary. I am however pleased to note in the Minister’s statement that the work of this inquiry informed the development of the housing White Paper.

Mike Hedges: Fel aelod o’r Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol a gynhaliodd yr ymchwiliad, rwyf yn siarad o blaid yr argymhellion. Mae’n anffodus bod y Papur Gwyn ar dai wedi’i lansio rai wythnosau cyn yr adroddiad hwn, a gafodd ei gyhoeddi ei hun ym mis Ebrill cyn cael ei drafod yn y Cyfarfod Llawn. Fodd bynnag, rwyf yn falch o nodi, yn natganiad y Gweinidog, bod gwaith yr ymchwiliad hwn wedi cyfrannu at ddatblygu’r Papur Gwyn ar dai.

I will concentrate on four areas of the report. First, recommendation 8 was that:

Byddaf yn canolbwyntio ar bedair rhan o’r adroddiad. Yn gyntaf, argymhelliad 8 oedd:

'The Welsh Government should explore the possibility of allowing local authorities to charge more than 100 per cent council tax on long term empty properties.’

'Dylai Llywodraeth Cymru archwilio’r posibilrwydd o ganiatáu i awdurdodau lleol godi mwy na 100 y cant o dreth gyngor ar eiddo sy’n wag yn yr hirdymor.’

We need to distinguish between those properties that cannot be rented or sold and those where the owner will not rent or sell them. In many communities, there are houses in a very good state of repair that could easily be sold if the owner wanted to, or easily rented, but they are just left, and cause concern to the neighbours. There are properties in certain locations in Wales that, even in times of housing shortage, can neither be rented nor sold. I would like not to see those who inherit these properties, often from parents and grandparents, being financially disadvantaged because of it.

Mae angen inni wahaniaethu rhwng yr eiddo hwnnw nad oes modd ei rentu neu ei werthu ac eiddo nad yw’r perchennog am ei rentu neu ei werthu. Mewn llawer o gymunedau, ceir tai mewn cyflwr da iawn y gellid eu gwerthu yn hawdd pe bai’r perchennog am wneud hynny, neu y gellid eu rhentu yn hawdd, ond sy’n cael eu gadael, ac sy’n achosi pryder i’r cymdogion. Ceir eiddo mewn rhai lleoliadau yng Nghymru na ellir ei rentu na’i werthu, hyd yn oed mewn cyfnod lle y ceir prinder tai. Ni hoffwn weld y rhai sy’n etifeddu eiddo o’r fath, yn aml gan rieni a neiniau a theidiau, yn dioddef anfantais ariannol oherwydd hynny.

However, there is a large number of properties in Wales, many in the lowest council tax bands, that have been left empty—some for several years, and some for decades. Each is a lost housing opportunity, and many are a blot on the street scene. They can attract rodents and anti-social activity, and they certainly cause upset among neighbours. I would like to see a council tax escalator on these properties. Many have owners who are living away, and the escalator would see the council tax go up a band every two years if no action was taken to try to sell the property. Again, I stress, if only to avoid being misquoted in the future, that I am referring to properties where the owners make no effort to market, sell or rent the property.

Fodd bynnag, ceir nifer fawr o eiddo yng Nghymru, y mae llawer ohonynt ym mandiau isaf y dreth gyngor, sydd wedi cael eu gadael yn wag—rhai am nifer o flynyddoedd, a rhai ers degawdau. Mae pob un yn gyfle a gollwyd o ran tai, ac mae llawer yn ddolur llygad. Gallant ddenu llygod a gweithgarwch gwrth-gymdeithasol, ac maent yn sicr yn achosi gofid ymysg cymdogion. Hoffwn weld system o gynyddu’r dreth gyngor ar eiddo o’r fath. Mae gan lawer ohonynt berchnogion sy’n byw i ffwrdd, a byddai’r system yn gweld y dreth gyngor yn codi band bob dwy flynedd os na chymerir unrhyw gamau i geisio gwerthu’r eiddo. Unwaith eto, rwyf yn pwysleisio, a hynny yn anad dim er mwyn osgoi cael fy nghamddyfynnu yn y dyfodol, fy mod yn cyfeirio at eiddo lle nad yw’r perchnogion yn gwneud unrhyw ymdrech i’w farchnata, ei werthu neu ei rentu.

I also want to mention recommendation 13:

Rwyf hefyd am sôn am argymhelliad 13:

'The Welsh Government should continue its work around co-operatives and land trusts, and report back to the Assembly on progress.’

'Dylai Llywodraeth Cymru barhau â’i gwaith gyda mentrau cydweithredol ac ymddiriedolaethau tir, ac adrodd yn ôl ar gynnydd i’r Cynulliad.’

As the Minister is more than well aware, I have previously published an article on co-operative housing and have spent a lot of time both here and in other places promoting co-operative housing. We are very different in Britain in terms of co-operative housing. There are strong co-operative housing sectors in countries as diverse as Sweden, Canada, Austria and Turkey. In Sweden, for example, two large co-operative organisations provide over 0.75 million houses, which equates to 18% of the population living in co-operative housing. In Canada, which began developing housing co-operatives in the early 1970s, there are now 400,000 people living in co-operative housing. Placing Britain’s co-operative housing in perspective, there is more co-operative housing in Vancouver than in the whole of Great Britain.

Fel y gŵyr y Gweinidog yn dda, rwyf wedi cyhoeddi erthygl yn y gorffennol ar dai cydweithredol ac wedi treulio llawer o amser yn y fan hon ac mewn mannau eraill yn hyrwyddo tai cydweithredol. Rydym yn wahanol iawn ym Mhrydain o ran tai cydweithredol. Ceir sectorau tai cydweithredol cryf mewn gwledydd mor amrywiol â Sweden, Canada, Awstria a Thwrci. Yn Sweden, er enghraifft, mae dau sefydliad cydweithredol mawr yn darparu dros 0.75 miliwn o dai, sy’n golygu bod 18% o’r boblogaeth yn byw mewn tai cydweithredol. Yng Nghanada, lle y dechreuwyd datblygu tai cydweithredol yn y 1970au cynnar, mae 400,000 o bobl yn byw mewn tai cydweithredol erbyn hyn. Gan roi tai cydweithredol Prydain mewn persbectif, mae mwy o dai cydweithredol yn Vancouver nag ym Mhrydain Fawr gyfan.

I welcome the Minister’s response to this recommendation and believe that it will open up further opportunities for housing development in Wales. However, we really need to take advantage of co-operative housing. Anybody who watches television programmes will be well aware of the number of co-operatives that get mentioned in comedy programmes and so on in New York.

Rwyf yn croesawu ymateb y Gweinidog i’r argymhelliad hwn ac yn credu y bydd yn esgor ar gyfleoedd pellach i ddatblygu tai yng Nghymru. Fodd bynnag, mae gwir angen inni fanteisio ar dai cydweithredol. Bydd unrhyw un sy’n gwylio rhaglenni teledu yn ymwybodol iawn o nifer y mentrau cydweithredol sy’n cael eu crybwyll mewn rhaglenni comedi ac yn y blaen yn Efrog Newydd.

The third recommendation that I would like to comment on is recommendation 6:

Y trydydd argymhelliad yr hoffwn wneud sylwadau amdano yw argymhelliad 6:

'The Welsh Government should progress the development of the database of publicly owned land as a matter of urgency.’

'Dylai Llywodraeth Cymru fwrw ymlaen â datblygiad y gronfa ddata o dir cyhoeddus ar fyrder.’

The Welsh Government, via a number of its bodies, owns substantial parcels of land across Wales, and local authorities are also major land owners. I am pleased to note the Minister’s commitment to accelerating the land release programme, which in my opinion, more than any other Welsh Government activity, increases the number of homes developed in Wales. It is important to make land available in order for people to build on it.

Mae Llywodraeth Cymru, drwy nifer o’i chyrff, yn berchen ar ddarnau sylweddol o dir ledled Cymru, ac mae awdurdodau lleol hefyd yn berchnogion tir mawr. Rwyf yn falch o nodi ymrwymiad y Gweinidog i gyflymu’r rhaglen rhyddhau tir sydd, yn fy marn i, yn gwneud mwy nag unrhyw weithgaredd arall gan Lywodraeth Cymru, i gynyddu nifer y tai a ddatblygir yng Nghymru. Mae’n bwysig sicrhau bod tir ar gael er mwyn i bobl adeiladu arno.

The last recommendation that I want to highlight is recommendation 7:

Yr argymhelliad olaf yr wyf am dynnu sylw ato yw argymhelliad 7:

'The Welsh Government should continue to work closely with stakeholders and partners to develop guidance on Section 106 agreements for affordable housing that is acceptable to all parties to allow development to take place.’

'Dylai Llywodraeth Cymru barhau i weithio’n agos gyda rhanddeiliaid a phartneriaid i ddatblygu canllawiau ar gytundebau Adran 106 ar gyfer tai fforddiadwy sy’n dderbyniol i bawb er mwyn i’r datblygiadau hyn allu mynd rhagddynt.’

While the release of land will increase the housing stock, using section 106 agreements in conjunction with the release of land is a way to ensure that a proportion of the new housing stock is affordable.

Er y bydd rhyddhau tir yn cynyddu’r stoc tai, mae defnyddio cytundebau adran 106 ar y cyd â rhyddhau tir yn ffordd o sicrhau bod cyfran o’r stoc tai newydd yn fforddiadwy.

I also welcome a practice guide produced to help local authorities deliver affordable housing using section 106 initiatives. We have a housing crisis in Britain, and Wales is not immune from it. The more land that can be made available, and the more houses that can be built, the better the chances of people being able to find a home of their own. Again, to state the obvious, along with food, housing is the second of the great needs of people and it is our duty to provide it.

Rwyf hefyd yn croesawu canllaw arfer a gynhyrchwyd i helpu awdurdodau lleol i ddarparu tai fforddiadwy gan ddefnyddio mentrau adran 106. Mae gennym argyfwng tai ym Mhrydain, ac nid yw Cymru yn ddiogel rhagddo. Po fwyaf o dir y gellir sicrhau ei fod ar gael, a pho fwyaf o dai y gellir eu hadeiladu, y gorau fydd gobaith pobl o allu dod o hyd i’w cartref eu hunain. Unwaith eto, gan nodi’r hyn sy’n amlwg, ynghyd â bwyd, tai yw’r ail o anghenion mawr pobl ac mae’n ddyletswydd arnom i’w darparu.

I believe that this report and the White Paper offer a way forward for affordable housing in Wales, and I hope that the recommendations will be taken forward.

Credaf fod yr adroddiad hwn a’r Papur Gwyn yn cynnig ffordd ymlaen ar gyfer tai fforddiadwy yng Nghymru, a gobeithiaf y bydd yr argymhellion yn cael eu datblygu.

Llyr Huws Gruffydd: Rwyf innau’n croesawu’r adroddiad ac yn diolch i’r pwyllgor a’i swyddogion am eu gwaith. Mae’r Papur Gwyn 'Cartrefi i Gymru’ wedi ymddangos hefyd, ac rwy’n siŵr y bydd yr adroddiad yn cyfrannu’n bwysig at y drafodaeth honno’n benodol, ond hefyd at y ddadl ehangach ar dai fforddiadwy.

 

Llyr Huws Gruffydd: I welcome this report and thank the committee and its officials for their work. The 'Homes for Wales’ White Paper has also appeared, and I am sure that this report will make an important contribution to that discussion specifically, but also to the broader debate on affordable homes.

Mae’n werth inni atgoffa ein hunain mai hawl sylfaenol yw tŷ. Mae ymateb y Gweinidog yn cydnabod hynny, ac mae tystiolaeth gan nifer o fudd-ddeiliaid a gyfrannodd hefyd yn ategu’r pwynt hwnnw. Dylai cartref fod yn hawl sylfaenol i bawb, ac nid dim ond yn fraint i’r rhai sy’n gallu ei fforddio. Yn hynny o beth, mae’r farchnad wedi methu, oherwydd mae chwyddiant mewn prisiau tai ar draws y Deyrnas Unedig wedi gwneud mynd ar yr ysgol dai yn anodd. Mae cyfartaledd oedran prynwyr tro cyntaf bellach yn 37 oed. Roedd lefel y blaendal roedd ei angen ychydig flynyddoedd yn ôl yn ddigon isel i alluogi rhai pobl i gymryd morgeisi mawr, ond mae’r argyfwng ariannol wedi gwneud cael morgais yn amhosibl i’r rheini sy’n methu â fforddio talu blaendal o rhyw 25%. Gyda chyfartaledd pris tai i brynwr tro cyntaf o gwmpas rhyw £100,000, gallwch weld bod yn rhaid cael blaendal o £25,000. Mae hynny’n amhosibl i’r rhan fwyaf o bobl erbyn hyn.  

  

It is worth reminding ourselves that a home is a fundamental right. The Minister’s response acknowledges that, and there is evidence from many stakeholders who have contributed that also endorses that point. A home should be a fundamental right for all, and not a privilege for those who are able to afford it. In that respect, the market has failed, because the inflation in house prices throughout the UK has made getting on the housing ladder very difficult. The average age of first-time buyers is now 37 years. Just a few years ago, the level of deposit required was low enough to enable people to take out large mortgages, but the financial crisis has made getting a mortgage impossible for those who cannot afford a deposit of some 25%. With the average house price for first-time buyers around £100,000, you can see that you would need a deposit of £25,000. That is impossible for most people these days.

Yn fwy na hynny, os yw prynwyr tro cyntaf yn llwyddo i sicrhau morgais, gallant fod mewn sefyllfa reit fregus am y blynyddoedd cyntaf o berchnogaeth os ydynt wedi cymryd morgais rhy fawr. Felly, mae’n hanfodol bod cynlluniau ar gael i helpu prynwyr tro cyntaf yn enwedig, a cheisio sicrhau bod morgeisi yn fforddiadwy, a bod hynny’n digwydd ochr yn ochr ag ymdrechion i gynyddu’r cyflenwad tai a hefyd i reoli chwyddiant mewn prisiau tai. Fel y dywedais, nid yw ei adael i’r farchnad yn gweithio. Mae nifer o’r problemau sy’n wynebu prynwyr tai y dyddiau hyn yn gallu cael eu holrhain i nifer o’r penderfyniadau polisi a wnaed gan Lywodraethau Ceidwadol a Llafur y Deyrnas Unedig.

In addition to that, if first-time buyers do secure a mortgage, they can be in quite a vulnerable situation for the first few years of ownership if they have taken out a mortgage that is too large. Therefore, it is crucial that schemes are available to help first-time buyers especially, trying to ensure that mortgages are affordable, and that that happens hand in hand with efforts to increase the supply of housing and also to manage house-price inflation. As I said, leaving it to the market does not work. Many of the problems facing house buyers these days can be traced back to many of the policy decisions taken by Conservative and Labour Governments at a UK level.

Rwy’n falch bod y Gweinidog wedi derbyn yr holl argymhellion neu eu derbyn mewn egwyddor, ond mae ychydig o bwyntiau mwy beirniadol hefyd yn codi o’r adroddiad. Mae gofid amlwg ymhlith nifer am y gostyngiad sylweddol yn y gyllideb sydd ar gael i sybsideiddio adeiladu tai, ac nad yw’r Gweinidog efallai wedi rhoi esboniad digon argyhoeddedig o ddulliau amgen i ariannu prosiectau. Efallai fod teimlad hefyd na fydd tai cydweithredol yn cael effaith sylweddol ar y gwaith o ddarparu tai fforddiadwy, er gwaethaf cefnogaeth y Gweinidog i’r sector hwnnw—cefnogaeth rwy’n ei chanmol a’i chroesawu, gyda llaw; byddaf yn ymhaelaethu yn nes ymlaen ar hynny. Mae hefyd angen nodi bod teimlad ymhlith rhai a roddodd dystiolaeth nad yw’r Llywodraeth wedi diffinio’n ddigonol beth yw tai fforddiadwy, a bod angen gwell dealltwriaeth o’r hyn a olygir gan y term.

I am pleased that the Minister has accepted or accepted in principle all the recommendations, but there are a few more critical points that arise from the report. There is clear concern among many about the significant reduction in the budget available to subsidise house building, and that the Minister has not given a convincing enough explanation of alternative methods of funding these projects. There may also be a feeling that co-operative housing will not have a significant impact on the provision of affordable housing, despite the Minister’s support for that sector—support that I applaud and welcome; I will expand on that a little later. We also need to note the feeling among some of those who gave evidence that the Government has not adequately defined what affordable housing means, and that there needs to be a better understanding of what is meant by that term.

Ar adeg pan fo nifer gynyddol o bobl yn cael eu hunain mewn llety anaddas ac anfforddiadwy, mae’n hanfodol bod Llywodraeth Cymru nid yn unig yn gwarchod arian cyfalaf ar gyfer tai fforddiadwy, ond hefyd yn gwneud popeth o fewn ei grym i gynyddu’r lefelau buddsoddiad sydd ar gael i ddiwallu’r angen. Mae’r mwyafrif helaeth o dai fforddiadwy yn cael eu darparu gan grant cyfalaf. Y llynedd, darparwyd 86% o unedau tai fforddiadwy newydd yn y modd hwn, ond dros y blynyddoedd diwethaf, er gymaint sydd wedi cael ei gyflawni, nid yw darpariaeth tai fforddiadwy wedi ateb hanner y galw, yn ôl yr amcangyfrif, o’r angen mewn gwirionedd. Bydd y toriadau mewn cyllid rydym yn eu hwynebu dros y blynyddoedd i ddod yn gwneud y bwlch hwnnw yn lletach.

At a time when an increasing number of people find themselves in unsuitable and unaffordable accommodation, it is crucial that the Welsh Government not only protects capital funding for affordable housing but does everything within its power to increase the level of investment available to meet the demand. The vast majority of affordable housing is provided through capital grants. Last year, 86% of affordable housing units were provided in this way, but over the past few years, despite all that has been achieved, the provision of affordable housing has not met even half of the real demand according to the estimates. The cuts that we are facing in funding over the coming years will make that gap even wider.

Ar yr un pryd, mae tystiolaeth y byddai cynyddu buddsoddiad cyfalaf tai yn cynorthwyo adferiad economaidd cyflymach yng Nghymru. Dangosodd astudiaeth gan Shelter Cymru fod pob £1 o fuddsoddiad cyhoeddus mewn tai yn cynhyrchu £3.51 o allbwn economaidd dim ond o safbwynt yr hwb i’r sector adeiladu tai. Nid yw hynny’n cynnwys yr effeithiau cymdeithasol ac economaidd ehangach o fuddsoddi mewn tai. Felly, mae lle i wneud mwy ac i weithredu gydag ychydig mwy o frys i fynd i’r afael â rhai o’r materion hyn.

Simultaneously, there is evidence that increasing capital investment in housing would hasten economic recovery in Wales. A study by Shelter Cymru has demonstrated that every £1 of public investment in housing produces £3.51 in economic output, just in terms of the boost to the construction industry. That does not include the social and economic impacts in a broader sense in terms of housing investment. Therefore, there is room to do more and to take action with a little more haste to get to grips with some of these issues.

Soniais hefyd am yr elfen gydweithredol o safbwynt twf darpariaeth tai. Dim ond 0.6% o gartrefi’r Deyrnas Unedig sy’n cael eu darparu drwy’r dull hwnnw ar hyn o bryd, ond rwy’n cefnogi ymdrechion y Gweinidog i gynyddu hynny. Rwyf hefyd yn cefnogi sylwadau Mike Hedges bod y 18% o’r tai sy’n cael eu darparu yn Sweden drwy’r sector cydweithredol yn nod y dylem geisio ei efelychu—rhywbeth inni ymgyrraedd tuag ato. Ni fydd yn diwallu’r anghenion ar ei ben ei hun, ond mae gan hynny gyfraniad pwysig i’w wneud.

I also mentioned the co-operative element in terms of the provision of housing. Only 0.6% of homes in the UK are provided through the co-operative method at present, but I support the Minister’s attempts to increase that. I am also supportive of the comments made by Mike Hedges earlier that the 18% of homes provided in Sweden through the co-operative method is a target for us to try to emulate—something for us to aspire to. It will not meet all of the needs on its own, but it has an important contribution to make.

Peter Black: I also welcome the fact that the Minister has accepted all of the recommendations in the report. This was a really important inquiry, and one that highlighted the huge task facing not just the Government but the entire Assembly. The Government’s own research has identified that we need just over 14,000 homes to be built each year in Wales, of which a significant proportion should be affordable homes. For Janet Finch-Saunders’s benefit, that is normally defined as one requiring public subsidy or assistance to build. However, we are already falling behind on that target—or, if it is not a target, that aspiration. The task is growing bigger simply by virtue of the fact that the private sector is not building the houses that this study shows we require of it either. I think that last year was possibly the year with the lowest number of houses built by the private sector or as affordable homes for many years. As a result, the action that the Welsh Government needs to take is not just urgent, but critical. However, we all have to accept that we are never going to have the resources to be able to catch up with the aspiration set out in that study.

Peter Black: Rwyf innau’n croesawu’r ffaith bod y Gweinidog wedi derbyn pob un o’r argymhellion yn yr adroddiad. Roedd hwn yn ymchwiliad pwysig iawn, ac yn un a oedd yn tynnu sylw at y dasg enfawr sy’n wynebu nid yn unig y Llywodraeth ond y Cynulliad cyfan. Mae ymchwil y Llywodraeth ei hun wedi nodi bod angen i ychydig dros 14,000 o gartrefi gael eu hadeiladu bob blwyddyn yng Nghymru, a dylai cyfran sylweddol ohonynt fod yn dai fforddiadwy. Er budd Janet Finch-Saunders, caiff hynny ei ddiffinio fel rheol fel un y mae angen cymhorthdal cyhoeddus neu gymorth i’w adeiladu. Fodd bynnag, rydym eisoes ar ei hôl hi o safbwynt y targed hwnnw—neu, os nad yw’n darged, y dyhead hwnnw. Mae’r dasg yn tyfu yn syml am nad yw’r sector preifat chwaith yn adeiladu’r tai y mae’r astudiaeth hon yn dangos bod angen iddo wneud. Credaf mai y llynedd o bosibl oedd y flwyddyn y gwelwyd y nifer leiaf o dai yn cael eu hadeiladu gan y sector preifat neu fel cartrefi fforddiadwy am flynyddoedd lawer. O ganlyniad, mae’r camau y mae angen i Lywodraeth Cymru eu cymryd yn rhai brys, a hefyd yn hanfodol. Fodd bynnag, rhaid i bob un ohonom dderbyn na fydd gennym fyth yr adnoddau i allu dal i fyny â’r dyhead a nodir yn yr astudiaeth honno.

For that reason, it is really important that the resources available to the Welsh Government are used properly and to most effect. That is why, of all the recommendations in this report, recommendation 10 with regard to getting the best value from scarce public subsidy, exploring all the options for alternative sources of public funding, is one of the most important. I note in the Minister’s response that he is already looking at a number of issues that I would have raised as part of this debate, such as intermediate rent, ensuring that we recognise that there are different levels of affordability depending on the people aspiring to move into rented property and adjusting the subsidy accordingly, accelerating land release—something that Mike Hedges referred to earlier—and supporting special-purpose vehicles. Again, the development at Ely bridge is a good example of that.

Am y rheswm hwnnw, mae’n bwysig iawn bod yr adnoddau sydd ar gael i Lywodraeth Cymru yn cael eu defnyddio’n briodol ac i’r effaith fwyaf. Dyna pam, o’r holl argymhellion yn yr adroddiad hwn, mai argymhelliad 10 ynghylch cael y gwerth gorau o gymhorthdal ​​cyhoeddus prin, gan archwilio’r holl opsiynau ar gyfer ffynonellau eraill o gyllid cyhoeddus, yw un o’r rhai pwysicaf. Nodaf yn ymateb y Gweinidog ei fod eisoes yn edrych ar nifer o faterion y byddwn i wedi’u codi yn rhan o’r ddadl hon, fel rhent canolradd, gan sicrhau ein bod yn cydnabod bod gwahanol lefelau o fforddiadwyedd yn dibynnu ar y bobl sy’n awyddus i symud i mewn i eiddo rhent ac addasu’r cymhorthdal ​​yn unol â hynny, cyflymu prosesau rhyddhau tir—rhywbeth y cyfeiriodd Mike Hedges ato yn gynharach—a chefnogi cyfryngau at ddibenion arbennig. Unwaith eto, mae’r datblygiad ym mhont Trelái yn enghraifft dda o hynny.

We also need to look at the mortgage subsidy issue and the mortgage indemnity scheme. When this response was put together, the Minister had not made her announcement on that. I am very pleased indeed that, as a result of the deal that the Welsh Liberal Democrats did with the Government, we now have a scheme in Wales that will help 1,500 people to get a mortgage to live in a new-build home. That is also important with regard to the construction industry, because it was getting to the point where the construction industry was beginning to question why it should build in Wales as opposed to on the Welsh border or in England. Clearly, the fact that this is available will encourage housebuilders to believe that, if they build new properties in Wales, there will be a market and people who will be able to buy those homes. Earlier, reference was made to the fact that the average age of someone taking on their first mortgage has now gone up to about 35, and that is very important. We need to tackle that because we need to ensure that people who can afford to repay a mortgage but cannot raise a deposit are going to be assisted to buy a home.

Mae angen inni edrych ar fater cymhorthdal ​​ar gyfer morgeisi hefyd a’r cynllun indemniad morgais. Pan luniwyd yr ymateb hwn, nid oedd y Gweinidog wedi gwneud ei chyhoeddiad ar hynny. O ganlyniad i’r fargen a gafodd ei tharo rhwng Democratiaid Rhyddfrydol Cymru a’r Llywodraeth, rwyf yn hynod falch bod gennym gynllun yng Nghymru bellach a fydd yn helpu 1,500 o bobl i gael morgais i fyw mewn cartref sydd wedi’i adeiladu o’r newydd. Mae hynny hefyd yn bwysig o ran y diwydiant adeiladu, oherwydd roedd yn cyrraedd y pwynt lle’r oedd y diwydiant adeiladu yn dechrau amau pam y dylai adeiladu yng Nghymru yn hytrach nag ar y ffin rhwng Cymru a Lloegr neu yn Lloegr. Yn amlwg, bydd y ffaith bod hwn ar gael yn annog adeiladwyr tai i gredu, os byddant yn adeiladu tai newydd yng Nghymru, y bydd marchnad iddynt a phobl a fydd yn gallu prynu’r cartrefi hynny. Yn gynharach, cyfeiriwyd at y ffaith bod oedran rhywun sy’n cymryd ei forgais cyntaf bellach wedi codi i ryw 35 ar gyfartaledd, ac mae hynny’n bwysig iawn. Mae angen inni fynd i’r afael â hynny oherwydd mae angen inni sicrhau bod pobl sy’n gallu fforddio talu morgais, ond na allant godi blaendal, yn cael cymorth i brynu cartref.

A very important point, which Janet Finch-Saunders referred to, is the role of local councils in this whole initiative. Clearly, local councils are the strategic housing authority, and it is their role in their areas to drive forward the initiatives referred to in this report for the provision of affordable homes, ensuring that land is available for new-build houses, ensuring that the recyclable loan scheme for empty homes or the mortgage indemnity scheme are actually delivered to local people. That is why we need to see more consistency across all 22 local authorities with regard to how they take on this responsibility. It is true to say that, for many years, local councils have taken an inconsistent approach to their duty as a strategic housing authority, and that has not been satisfactory in many areas of Wales.

Pwynt pwysig iawn y cyfeiriodd Janet Finch-Saunders ato, yw rôl cynghorau lleol yn yr holl fenter. Yn amlwg, cynghorau lleol yw’r awdurdod tai strategol, a’u rôl hwy yn eu hardaloedd yw gyrru yn eu blaen y mentrau y cyfeirir atynt yn yr adroddiad hwn ar gyfer darparu tai fforddiadwy, sicrhau bod tir ar gael ar gyfer tai sy’n cael eu hadeiladu o’r newydd, a sicrhau bod y cynllun benthyciadau ailgylchadwy ar gyfer cartrefi gwag neu’r cynllun indemniad morgais yn cael eu darparu i bobl leol. Dyna pam y mae angen inni weld mwy o gysondeb ar draws pob un o’r 22 awdurdod lleol o ran sut y maent yn ymgymryd â’r cyfrifoldeb hwn. Mae’n wir dweud, am flynyddoedd lawer, bod dull cynghorau lleol o weithredu o ran eu dyletswydd fel awdurdod tai strategol wedi bod yn anghyson, ac nid yw hynny wedi bod yn foddhaol mewn sawl rhan o Gymru.

3.00 p.m.

 

The Minister needs to redouble his efforts, I think, and stress to local councils their responsibilities as strategic housing providers, particularly their responsibility to work in partnership with other providers in the area and with all the agencies concerned, recognising that they cannot do this themselves. That is a key role in this, and I hope that the Minister can respond to that as part of his response to the debate.

Credaf fod angen i’r Gweinidog ddyblu ei ymdrechion, a phwysleisio wrth gynghorau lleol eu cyfrifoldebau fel darparwyr tai strategol, yn enwedig eu cyfrifoldeb i weithio mewn partneriaeth â darparwyr eraill yn yr ardal a chyda’r holl asiantaethau perthnasol, gan gydnabod na allant wneud hyn ar eu pen eu hunain. Mae hynny’n rôl allweddol yn hyn, ac rwyf yn gobeithio y gall y Gweinidog ymateb i hynny yn rhan o’i ymateb i’r ddadl.

Joyce Watson: Devolution has taught us that health, education and housing are linked. If we can get housing right, we shall solve lots of our problems in health and education at the same time. That is why I am so pleased that the Minister has accepted all the committee’s recommendations either in full or in principle. That is reflected in the housing White Paper that the Minister published last month. One of the key recommendations is that the Welsh Government should explore the possibility of allowing local authorities to charge more than 100% council tax on long-term empty properties. How much a council might charge and what the money would be spent on—whether it should be ring-fenced to deal with local housing need, for example—is up for discussion, but I hope that the principle, at least, can be agreed.

Joyce Watson: Mae datganoli wedi ein dysgu bod cysylltiad rhwng iechyd, addysg a thai. Os gallwn gael tai yn iawn, byddwn yn datrys llawer o’n problemau ym maes iechyd ac addysg ar yr un pryd. Dyna pam yr wyf mor falch bod y Gweinidog wedi derbyn pob un o argymhellion y pwyllgor naill ai’n llawn neu mewn egwyddor. Caiff hynny ei adlewyrchu yn y Papur Gwyn ar dai a gyhoeddwyd gan y Gweinidog fis diwethaf. Un o’r argymhellion allweddol yw y dylai Llywodraeth Cymru archwilio’r posibilrwydd o ganiatáu i awdurdodau lleol godi mwy na 100% o’r dreth gyngor ar eiddo sy’n wag yn yr hirdymor. Mater i’w drafod eto yw faint y gallai cyngor ei godi a’r hyn y byddai’r arian yn cael ei wario arno—p’un a ddylai’r arian gael ei neilltuo i ymdrin â’r angen lleol am dai, er enghraifft—ond rwyf yn gobeithio y gallwn gytuno ar yr egwyddor, o leiaf.

Janet Finch-Saunders: Thank you for allowing my intervention. Naturally, I was disappointed earlier when the Minister said that he had set targets, when the point that I was making—

Janet Finch-Saunders: Diolch ichi am ganiatáu fy ymyriad. Yn naturiol, roeddwn yn siomedig yn gynharach, pan ddywedodd y Gweinidog ei fod wedi gosod targedau, pan mai’r pwynt yr oeddwn yn ei wneud—

The Presiding Officer: Order. This is an intervention on Joyce Watson, not the Minister.

Y Llywydd: Trefn. Ymyriad yw hwn ar Joyce Watson, nid y Gweinidog.

Janet Finch-Saunders: Okay. Would you not say that we as a committee should perhaps have added a recommendation that the Minister set an individual target for each local authority? Across Wales, it is 5,000 houses, but that does not give a definitive figure for each local authority.

Janet Finch-Saunders: Iawn. Oni fyddech yn dweud y dylem ni fel pwyllgor fod wedi ychwanegu argymhelliad bod y Gweinidog yn gosod targed unigol ar gyfer pob awdurdod lleol o bosibl? Ledled Cymru, mae’n 5,000 o dai, ond nid yw hynny’n rhoi ffigur pendant ar gyfer pob awdurdod lleol.

Joyce Watson: I shall not be answering that. I shall leave that to those who answer later. It was an intervention, I thought.

Joyce Watson: Ni fyddaf yn ateb y pwynt hwnnw. Gadawaf hynny i’r rhai a fydd yn ateb yn ddiweddarach. Roeddwn wedi meddwl mai ymyriad ydoedd.

The White Paper also sets out how private landlords will, in effect, need a licence to let homes, and I welcome that particularly. With housing shortages and the continuing difficulties that people face in getting a mortgage, which the Minister has also agreed to look at, it is indeed a seller’s market out there. I have said in previous debates that the majority of private landlords are good, and we should seek to engage with them. However, we also need enforcement against negligent or exploitative ones. A consumer rights approach would, I think, help tenants to avoid bad landlords and would encourage good ones. We know that, in the past, local authorities’ engagement with private landlords has varied from county to county, but there is good practice. Carmarthenshire council, for example, has worked hard to improve conditions for private tenants, and at least 500 landlords have signed up to the council’s accreditation scheme. That helps tenants to make informed choices about potential landlords. The proposed licensing system could, I think, deliver that right across Wales.

Mae’r Papur Gwyn hefyd yn nodi y modd y bydd angen i landlordiaid preifat, i bob pwrpas, gael trwydded i osod cartrefi, a chroesawaf hynny yn arbennig. Gyda phrinder tai a’r anawsterau parhaus y mae pobl yn eu hwynebu o ran cael morgais, sy’n fater y mae’r Gweinidog wedi cytuno i edrych arno hefyd, mae’n wir bod y farchnad yn un sy’n ffafrio gwerthwyr. Rwyf wedi dweud mewn dadleuon blaenorol bod y rhan fwyaf o landlordiaid preifat yn dda, ac y dylem geisio ymgysylltu â hwy. Fodd bynnag, mae hefyd angen cymryd camau gorfodi yn erbyn rhai esgeulus neu rai sy’n achub mantais. Credaf y byddai dull sy’n seiliedig ar hawliau defnyddwyr yn helpu tenantiaid i osgoi landlordiaid drwg ac yn annog rhai da. Gwyddom fod ymgysylltiad awdurdodau lleol â landlordiaid preifat wedi amrywio o sir i sir yn y gorffennol, ond mae arfer da yn bodoli. Mae Cyngor Sir Caerfyrddin, er enghraifft, wedi gweithio’n galed i wella amodau ar gyfer tenantiaid preifat, ac mae o leiaf 500 o landlordiaid wedi ymuno â chynllun achredu’r cyngor. Mae hynny’n helpu tenantiaid i wneud dewisiadau gwybodus am landlordiaid posibl. Credaf y gallai’r system drwyddedu arfaethedig gyflawni hynny ledled Cymru.

Moving to the committee’s recommendation for a Wales-wide mortgage indemnity scheme, I welcome the Minister’s commitment to explore a support scheme for people who can afford mortgage repayments, but not the high deposits required. That would help struggling aspiring first-time buyers particularly. However, in light of welfare reforms, I am deeply concerned by reports that some buy-to-let mortgage loan terms and conditions do not allow landlords to let properties to tenants who are on any kind of benefit or income support. I urge the Minister and the Welsh Government to challenge lenders on that.

Gan symud at argymhelliad y pwyllgor ar gyfer cynllun indemniad morgais Cymru gyfan, rwyf yn croesawu ymrwymiad y Gweinidog i ystyried cynllun cymorth i bobl sy’n gallu fforddio ad-dalu morgais ond na allant fforddio’r blaendal mawr sy’n ofynnol. Byddai hynny yn arbennig yn helpu prynwyr tro cyntaf arfaethedig sy’n ei chael hi’n anodd. Fodd bynnag, yng ngoleuni diwygiadau lles, rwyf yn bryderus iawn am adroddiadau nad yw telerau ac amodau rhai benthyciadau morgais prynu-i-osod yn caniatáu i landlordiaid osod eiddo i denantiaid sydd ar unrhyw fath o fudd-dal neu gymhorthdal ​​incwm. Anogaf y Gweinidog a Llywodraeth Cymru i herio benthycwyr ar hynny.

Continuing on the theme of welfare reform, the Minister in his response to the committee quite rightly states that housing benefit is not devolved. However, the impact of those changes will be felt here in Wales, and I commend the work that he is undertaking to mitigate the worst effects of those benefit changes. As we know, and it has been mentioned today, since January, single people under the age of 35 have had their housing benefit restricted to the rate for a single room in a shared house. Approximately 4,000 young people in Wales are consequently worse off to the tune of £24 a week on average. From April 2013, social housing tenants will have their housing benefit cut by £40 a month if they have a spare room and by £70 if they have two. Will those people be rehoused if they cannot afford to make up the shortfall from their own pockets? The Minister will be aware that housing organisations are warning that there are simply not enough suitable homes to rehouse all the people who will receive letters telling them that they may have to move to smaller properties. In responding to this debate, can the Minister please clarify whether we yet know how many people will be affected by that situation in Wales and whether there has been an audit of suitable properties for Welsh households classified as under-occupiers under the incoming system?

Gan barhau ar thema diwygio lles, dywed y Gweinidog yn ei ymateb i’r pwyllgor, a hynny’n gywir ddigon, nad yw budd-dal tai yn fater sydd wedi’i ddatganoli. Fodd bynnag, bydd effaith y newidiadau hynny i’w theimlo yma yng Nghymru, a chymeradwyaf y gwaith y mae’n ei wneud i liniaru effeithiau gwaethaf y newidiadau hynny i’r budd-dal. Fel y gwyddom, ac mae wedi ei grybwyll heddiw, ers mis Ionawr, mae pobl sengl dan 35 oed wedi gweld eu budd-dal tai yn cael ei gyfyngu i’r gyfradd ar gyfer ystafell sengl mewn tŷ a rennir. O ganlyniad mae tua 4,000 o bobl ifanc yng Nghymru yn waeth eu byd, o tua £24 yr wythnos ar gyfartaledd. O fis Ebrill 2013, bydd tenantiaid tai cymdeithasol yn gweld eu budd-dal tai yn gostwng £40 y mis os oes ganddynt ystafell sbâr a £70 os oes ganddynt ddwy. A fydd y bobl hynny’n cael eu hailgartrefu os na allant fforddio gwneud yn iawn am y diffyg o’u pocedi eu hunain? Bydd y Gweinidog yn ymwybodol bod sefydliadau tai yn rhybuddio nad oes digon o gartrefi addas ar gael i ailgartrefu’r holl bobl a fydd yn cael llythyrau yn dweud wrthynt y gallai fod yn rhaid iddynt symud i eiddo llai. Wrth ymateb i’r ddadl hon, a all y Gweinidog egluro a ydym yn gwybod eto faint o bobl y bydd y sefyllfa honno’n effeithio arnynt yng Nghymru ac a gynhaliwyd archwiliad o eiddo a fyddai’n addas ar gyfer aelwydydd Cymru yr ystyrir bod eu cartref yn rhy fawr ar eu cyfer dan y system a gaiff ei chyflwyno?

Rhodri Glyn Thomas: Rwy’n croesawu’n fawr yr adroddiad hwn yn dilyn yr ymchwiliad a llongyfarch Cadeirydd y pwyllgor, Ann Jones, ar ei gwaith yn llywyddu’r trafodaethau. Diolch hefyd i’r ysgrifenyddiaeth am ei chefnogaeth ac i Wasanaeth Ymchwil yr Aelodau, oherwydd heb eu gwaith hwy a’r cyngor arbenigol a gawsom, ni fyddai’r pwyllgor wedi gallu ymgymryd â’r ymchwiliad hwn fel y gwnaethpwyd. Mae’n ymchwiliad cynhwysfawr sy’n codi ystod eang o gwestiynau. Yr hyn sy’n galonogol yw bod cefnogaeth drawsbleidiol i hyn. Yn wir, mae’r Gweinidog wedi derbyn yr argymhellion i gyd.

Rhodri Glyn Thomas: I warmly welcome this report following the inquiry and congratulate the Chair of the committee, Ann Jones, for her work in steering the discussions. I also thank the secretariat for its support and the Members’ Research Service, because without their work and the expert advice that we received, it would not have been possible for the committee to have undertaken this inquiry in the way that it was done. It is a comprehensive inquiry and it raises a wide range of questions. What is heartening is that there is cross-party support for this. In fact, the Minister has accepted all the recommendations.

Nid wyf yn mynd i ailadrodd y cwestiynau sydd wedi codi eisoes, ond mae tri maes sydd angen esboniad pellach gan y Gweinidog. Mae ei gyllideb, fel pob cyllideb arall, wedi cael ei heffeithio gan y toriadau gan y glymblaid yn San Steffan a bydd yr arian sydd ar gael ar gyfer y maes hwn yn cael ei effeithio. Mae llawer ohono yn arian cyfalaf a dyna le mae’r toriadau mwyaf eithafol wedi bod. Mae’r Gweinidog wedi cyfeirio, ond yn gyffredinol iawn, at ffynonellau ariannol eraill. A yw’n gallu cynnig ychydig mwy o eglurdeb i ni’r prynhawn yma ynglŷn â’r modd y gall ef weithio gyda phartneriaid i fynd i’r afael â’r broblem ac i sicrhau bod adnoddau ariannol digonol yno?

I will not repeat the questions that have already been raised, but there are three areas that require further clarification from the Minister. His budget, like every other budget, has been affected by the cuts imposed by the Westminster coalition and the funding that is available for this area will be affected. Much of it is capital funding, and that is where the most extreme cuts have taken place. The Minister has referred, but very generally, to alternative sources of funding. Can he give us slightly more clarification this afternoon on the way in which he can collaborate with partners to address the problem and to ensure that adequate financial resources are available?

Codais gwestiwn gyda chi, Weinidog, yn gynharach ynglŷn â thai fforddiadwy. Nid oes gan y Llywodraeth, hyd y gwelaf, ddiffiniad manwl penodol o dai fforddiadwy. Nid wyf yn gwybod a fydd y Gweinidog am geisio cynnig y fath ddiffiniad i ni’r prynhawn yma. Nid wyf am eiliad yn awgrymu bod hynny’n waith rhwydd, ond rwy’n credu bod angen y math hwnnw o ddiffiniad. Yn ogystal, sut yn union fyddwn wedyn yn sicrhau bod y tai fforddiadwy hynny sydd yn cael eu hadeiladu yn ateb y galw lleol ac wedi eu lleoli mewn safleoedd cymwys? Bydd angen i’r teuluoedd hyn fod mewn sefyllfa i fanteisio ar drafnidiaeth gyhoeddus, er enghraifft, oherwydd eu sefyllfa ariannol. Hwyrach y bydd eu gallu i ddefnyddio trafnidiaeth breifat yn gyfyngedig, gydag un car yn unig yn y teulu, neu hyd yn oed dim car o gwbl. Felly, nid yw adeiladu tai fforddiadwy mewn man lle nad oes mynediad i wasanaethau cyhoeddus yn fawr o werth. I deuluoedd, wrth gwrs, mae ysgolion, gwasanaethau meddygol a phethau eraill yn eithriadol o bwysig. Sut mae’r Gweinidog yn gweld yr angen i edrych ar hyn mewn ffordd gynhwysfawr a sicrhau bod y galw yn cael ei ateb?

I raised a question with you earlier, Minister, regarding affordable housing. The Government, as far as I can see, has no specific detailed definition of affordable housing. I do not know whether the Minister will wish to propose such a definition to us this afternoon. I am not for a minute suggesting that that would be an easy task, but such a definition is needed. In addition, how exactly will we ensure that the affordable houses that are built meet the local demand and are located in suitable locations? These families will have to be in a position to take advantage of public transport, for example, because of their financial situation. Their ability to use private transport might be restricted, as they might have only one car or even no car at all. So, building affordable houses in a location where there is no access to public services is hardly helpful. For families, of course, schools, medical services and other things are extremely important too. How does the Minister see the need to look at this in a comprehensive way to ensure that the demand is met?

Yng nghyd-destun y tai hyn hefyd, a wnaiff ef roi sicrwydd i ni’r prynhawn yma bod ei adran un ai wedi neu yn bwriadu edrych yn fanwl ar sut yn union y mae pobl sydd berchen ar y tai hyn yn llwyddo i gael morgeisi? Roedd, ac mae o hyd, o ran hynny, cynllun digon derbyniol o ran hawl cynllunio lleol yn sir Gaerfyrddin. Mae’n mynd i’r afael â’r bobl hynny nad ydynt yn gallu cystadlu yn y farchnad ac y mae’n eu galluogi i adeiladu y tu allan i’r cynllun datblygu unedol, ond oherwydd ei union eiriad, nid oedd pobl yn gallu cael mynediad i forgeisi ac yn sicr nid oeddynt yn cael y cyfle i edrych am forgais cystadleuol. Gallai hynny arwain at sefyllfa lle buasent yn gorfod talu mwy am eu morgais na phe bai ganddynt y cyfle i fynd o un bent