By continuing to use our site, you are agreeing for us to set a small number of cookies. Cookie policy

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Cofnod y Trafodion
The Record of Proceedings

Dydd Mawrth, 29 Mai 2012
Tuesday, 29 May 2012

Cynnwys
Contents

Cwestiynau i’r Prif Weinidog
Questions to the First Minister

Datganiad a Chyhoeddiad Busnes
Statement and Announcement

Datganiad: Adroddiad Blynyddol ar y Rhaglen Lywodraethu
Statement: The Programme for Government Annual Report

Datganiad: Cynhwysiant Digidol/Cymunedau 2.0
Statement: Digital Inclusion/Communities 2.0

Datganiad: Cyflwyno Bil Sgorio Hylendid Bwyd (Cymru)
Statement: Introduction of the Food Hygiene Rating (Wales) Bill

Gorchymyn Iechyd Meddwl (Gwasanaethau Iechyd Meddwl Eilaidd) (Cymru) 2012
The Mental Health (Secondary Mental Health Services) (Wales) Order 2012

Gorchymyn Cadw Mincod (Gwahardd) (Cymru) 2012
The Mink Keeping (Prohibition) (Wales) Order 2012

Jiwbilî Ddiemwnt Ei Mawrhydi Y Frenhines
Her Majesty the Queen’s Diamond Jubilee

Pwynt o Drefn
Point of Order

Yn y golofn chwith, cofnodwyd y trafodion yn yr iaith y llefarwyd hwy ynddi yn y Siambr. Yn y golofn dde, cynhwyswyd cyfieithiad.
In the left-hand column, the proceedings are recorded in the language in which they were spoken in the Chamber. In the right-hand column, a translation has been included.

Cyfarfu’r Cynulliad am 1.30 p.m. gyda’r Llywydd (Rosemary Butler) yn y Gadair.
The Assembly met at 1.30 p.m. with the Presiding Officer (Rosemary Butler) in the Chair.

The Record

Y Llywydd: Prynhawn da. Galwaf Gynulliad Cenedlaethol Cymru i drefn.

The Presiding Officer: Good afternoon. I call the National Assembly for Wales to order.

Cwestiynau i’r Prif Weinidog
Questions to the First Minister

The Record

GIG Cymru

Welsh NHS

1. Darren Millar: A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am ddyfodol GIG Cymru. OAQ(4)0536(FM)

1. Darren Millar: Will the First Minister make a statement on the future of the Welsh NHS. OAQ(4)0536(FM)

The First Minister (Carwyn Jones): To ensure the continuance of a safe and sustainable health service.

Y Prif Weinidog (Carwyn Jones): Sicrhau parhad gwasanaeth iechyd diogel a chynaliadwy.

Darren Millar: Thank you for that answer, First Minister. You will be aware that there is a great deal of concern about emergency services across Wales. Last week, the Betsi Cadwaladr University Local Health Board made a decision to move critically injured patients from hospitals in Liverpool to major trauma centres in Stoke for the tertiary provision of major trauma care. Obviously, this is a decision that has caused some concern in north Wales because it means an extra half hour travel time for people in accessing a service in Stoke rather than in Liverpool. What instructions does the Welsh Government give to health boards like Betsi Cadwaladr LHB, and others in Wales, when there is a significant change in service, and which will cause public concern, to ensure there is proper engagement with stakeholders like Assembly Members and other representatives so that people can have confidence that decisions are made for the right reasons?

Darren Millar: Diolch am yr ateb hwnnw, Brif Weinidog. Byddwch yn ymwybodol bod llawer iawn o bryder am wasanaethau brys ledled Cymru. Yr wythnos diwethaf, gwnaethpwyd penderfyniad gan Fwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Betsi Cadwaladr i symud cleifion sydd ag anafiadau difrifol o ysbytai yn Lerpwl i ganolfannau trawma mawr yn Stoke ar gyfer darpariaeth drydyddol o ofal trawma mawr. Yn amlwg, mae’r penderfyniad hwn wedi achosi rhywfaint o bryder yng ngogledd Cymru oherwydd ei fod yn golygu hanner awr yn ychwanegol o daith i bobl i gael gwasanaeth yn Stoke yn hytrach nag yn Lerpwl. Pa gyfarwyddiadau y mae Llywodraeth Cymru yn eu rhoi i fyrddau iechyd fel Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Betsi Cadwaladr, ac eraill yng Nghymru, pan fydd newid sylweddol yn y gwasanaeth a fydd yn achosi pryder i’r cyhoedd, i sicrhau bod cysylltiad priodol â rhanddeiliaid fel Aelodau’r Cynulliad a chynrychiolwyr eraill fel y gall pobl fod yn hyderus y caiff penderfyniadau eu gwneud am y rhesymau cywir?

The First Minister: We expect decisions to be taken on a clinical basis and we expect the appropriate clinical reasons to be given when people are transferred. There will be occasions when people are transferred to other hospitals in order to get treatment from more specialised medical personnel, but we certainly do not give instructions as to where people should be treated, simply that they should be treated in the most appropriate setting.

Y Prif Weinidog: Rydym yn disgwyl i benderfyniadau gael eu gwneud ar sail glinigol ac rydym yn disgwyl i’r rhesymau clinigol priodol gael eu rhoi pan fydd pobl yn cael eu trosglwyddo. Bydd adegau pan fydd pobl yn cael eu trosglwyddo i ysbytai eraill er mwyn cael triniaeth gan staff meddygol mwy arbenigol, ond yn sicr nid ydym yn rhoi cyfarwyddiadau o ran lle y dylai pobl gael eu trin; y cyfan yr ydym yn ei wneud yw nodi y dylid eu trin yn y lleoliad mwyaf priodol.

Julie Morgan: Does the First Minister agree that one of the big challenges to the NHS is the affordability of the so-called cancer wonder drugs? Will he congratulate the Red Sock campaign on having helped negotiate a lower price with the manufacturers of abiraterone, which led to Wales approving this drug before England for the treatment of prostate cancer?

Julie Morgan: A yw’r Prif Weinidog yn cytuno mai un o’r heriau mawr i’r GIG yw fforddiadwyedd yr hyn a elwir yn gyffuriau gwyrthiol i drin canser? A wnaiff longyfarch ymgyrch 'Red Sock’ am gynorthwyo’r gwaith o drafod pris is gyda chynhyrchwyr abiraterone, a barodd i Gymru gymeradwyo’r cyffur hwn o flaen Lloegr ar gyfer trin canser y prostad?

The First Minister: Yes. Abiraterone is widely used in Wales, and there are many drugs that are used widely in Wales and less widely in England. However, when claims are made by pharmaceutical companies about the efficacy of their drugs, it is important that they are tested through the National Institute for Health and Clinical Excellence. It is also important that where there are systems in place to show that drugs can be effective outside the context of NICE, there are ways of ensuring that those drugs are made available.

Y Prif Weinidog: Ydw. Caiff abiraterone ei ddefnyddio’n eang yng Nghymru, ac mae llawer o gyffuriau sy’n cael eu defnyddio yn eang yng Nghymru ac yn llai eang yn Lloegr. Fodd bynnag, pan fydd cwmnïau fferyllol yn honni bod eu cyffuriau’n effeithiol, mae’n bwysig i’r honiadau hynny gael eu profi trwy’r Sefydliad Cenedlaethol dros Iechyd a Rhagoriaeth Glinigol. Mae hefyd yn bwysig, lle y mae systemau ar waith i ddangos y gall cyffuriau fod yn effeithiol y tu allan i gyd-destun NICE, fod ffyrdd o sicrhau bod y cyffuriau hynny ar gael.

Elin Jones: Brif Weinidog, un o fannau gwan yr NHS yw recriwtio nifer ddigonol o staff, ac mae gennych chi raglen yn y tymor byr i recriwtio staff meddygol o dramor. Fodd bynnag, o ran y tymor hirach—y pum i 10 mlynedd nesaf—onid yw hi’n bryd i chi ystyried rhaglen a fyddai’n ariannu myfyrwyr meddygol ac yn gofyn iddynt gyfrannu yn ôl i’r NHS drwy weithio am gyfnod penodol yn yr NHS?

Elin Jones: First Minister, one of the weak points of the NHS is the recruitment of adequate numbers of staff, and you have a short-term programme to recruit medical staff from overseas. However, with regard to the longer term—for the next five to 10 years—is it not time that you considered a programme of funding for medical students that asks them to contribute back to the NHS by working for a specific period within the NHS?

Y Prif Weinidog: Mae hynny’n syniad diddorol, ond nid yw’n gynaliadwy gan fod meddygon yn gallu symud i le bynnag y mynnant. Rydym ni am sicrhau bod pobl yn cael eu hyfforddi yng Nghymru ac yn aros yng Nghymru wrth iddynt ddod yn feddygon ymgynghorol. Rydym hefyd am sicrhau bod pobl yn dod mewn i Gymru ac yn dod â’u profiad gyda nhw. Rhaid sicrhau bod y system yn fwy cynaliadwy; nid ydym am roi arian i bobl a’u gweld yn gadael Cymru wedi i’w cyfnod nhw ddod i ben.

The First Minister: That is an interesting idea, but it is not sustainable because doctors can move wherever they choose. We want to ensure that people are trained in Wales and then remain in Wales as they become consultants. We also want to ensure that people come to Wales and bring their experience with them. We must ensure that the system is more sustainable; we do not want to just give funds to people and then see them leaving Wales after their period is at an end.

Aled Roberts: Mae’r Pwyllgor Plant a Phobl Ifanc wedi derbyn tystiolaeth yn ystod yr wythnosau diwethaf bod gwasanaethau newydd-enedigol yn y gogledd ddim ond yn cyflogi dau feddyg ymgynghorol yn hytrach nag wyth, ac nad ydynt wedi cyrraedd safonau cenedlaethol Prydeinig ers 2008. O gofio bod ymchwiliad yn cael ei gynnal, a allwch chi sicrhau eu bod nhw’n anelu at gyrraedd y safonau hynny yn y dyfodol?

Aled Roberts: The Children and Young People Committee has received evidence over the past few weeks that neonatal services in north Wales only employ two consultants rather eight, and that they have not met British national standards since 2008. Bearing in mind that a review is taking place, will you ensure that they aim towards reaching those standards in the future?

Y Prif Weinidog: Mae’n bwysig bod y safonau’n uchel, ond nid yw hi’n bosibl i bigo ymgynghorwyr o goeden yn rhywle. Rydym yn gwybod bod prinder meddygon ymgynghorol mewn sawl arbenigedd meddygol, ac mae’n bwysig dros ben felly bod gwasanaethau yn gynaliadwy wrth gadw’r ffaith honno mewn cof.

The First Minister: It is important that standards are high, but it is not possible to pick consultants off some magical tree. We know that there is a shortage of consultants in many areas of medical expertise, and it is very important therefore that services are sustainable bearing that fact in mind.

The Record

Tryloywder

Transparency

2. Janet Finch-Saunders: A wnaiff y Prif Weinidog amlinellu pa gamau y mae’n eu cymryd i hybu tryloywder ar draws y Llywodraeth. OAQ(4)0545(FM)

2. Janet Finch-Saunders: Will the First Minister outline what steps he is taking to promote transparency throughout government. OAQ(4)0545(FM)

The First Minister: We have been committed for many years to maximising openness and accountability. We have proactively published information such as Cabinet papers, ministerial decision reports and, more recently, details of payments made by the Welsh Government over £25,000.

Y Prif Weinidog: Rydym wedi ymrwymo ers blynyddoedd lawer i sicrhau bod y Llywodraeth yn fwy agored ac atebol. Rydym wedi cyhoeddi gwybodaeth yn rhagweithiol, fel papurau’r Cabinet, adroddiadau ar benderfyniadau gan Weinidogion ac, yn fwy diweddar, manylion y taliadau dros £25,000 gan Lywodraeth Cymru.

The Record

Janet Finch-Saunders: The Freedom of Information Act 2000 is used by more than 50% of our residents wishing to access information held by the Welsh Government. Having signed the Information Commissioner’s Office’s commitment in March to be more responsive to these requests, what actions are you taking in this regard?

Janet Finch-Saunders: Defnyddir Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 gan fwy na 50% o’n trigolion sy’n dymuno cael mynediad at wybodaeth a gedwir gan Lywodraeth Cymru.  Ar ôl i chi lofnodi ymrwymiad Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth ym mis Mawrth i fod yn fwy ymatebol i’r ceisiadau hyn, pa gamau yr ydych yn eu cymryd i’r perwyl hwn?

The First Minister: We are continuing to ensure that we are an open and transparent Government.

Y Prif Weinidog: Rydym yn parhau i sicrhau ein bod yn Llywodraeth agored a thryloyw.

Simon Thomas: Brif Weinidog, mae eich Llywodraeth wedi comisiynu’r Athro Steve Smith, a fu unwaith yn dysgu yn Aberystwyth, i roi cyngor ar ad-drefnu prifysgolion yn ne-ddwyrain y wlad. A wnewch chi ymgymryd i gyhoeddi ei gyngor pan fyddwch yn ei dderbyn?

Simon Thomas: First Minister, your Government has commissioned Professor Steve Smith, who used to teach in Aberystwyth, to give advice on the reorganisation of universities in the south-east of the country. Will you commit to publishing his advice when you receive it?

Y Prif Weinidog: Wrth gwrs, rydym yn ystyried yr holl gyngor sy’n dod atom fel Llywodraeth, wrth gofio taw’r nod yw sicrhau dyfodol cynaliadwy i’r sector addysg uwch yng Nghymru.

The First Minister: Of course, we do consider all the advice that is provided to us as a Government, bearing in mind that the aim is to secure a sustainable future for the higher education sector in Wales.

Cwestiynau Heb Rybudd gan Arweinwyr y Pleidiau

Questions Without Notice from the Party Leaders

The Presiding Officer: I call on Peter Black to ask questions on behalf of the Leader of the Welsh Liberal Democrats.

Y Llywydd: Galwaf ar Peter Black i ofyn cwestiynau ar ran Arweinydd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru.

Peter Black: First Minister, a report published this week by the Women’s Royal Voluntary Service and Demos concludes that older people in the UK are the loneliest, poorest and most concerned about age discrimination. What specific detailed indicators will the Welsh Government adopt to measure issues like health, income and social wellbeing to tackle this problem?

Peter Black: Brif Weinidog, mae adroddiad a gyhoeddwyd yr wythnos hon gan Wasanaeth Gwirfoddol Brenhinol y Merched a Demos yn dod i’r casgliad mai pobl hŷn yn y DU yw’r rhai mwyaf unig, y rhai tlotaf a’r rhai sy’n pryderu fwyaf am wahaniaethu ar sail oed. Pa ddangosyddion manwl penodol y bydd Llywodraeth Cymru yn eu mabwysiadu i fesur materion fel iechyd, incwm a lles cymdeithasol er mwyn mynd i’r afael â’r broblem hon?

The First Minister: We will consider the findings of any report to see whether we can learn from them and put in place measures to deal with some of the concerns that are outlined.

Y Prif Weinidog: Byddwn yn ystyried canfyddiadau unrhyw adroddiad i weld a allwn ddysgu oddi wrthynt a rhoi mesurau ar waith i fynd i’r afael â rhai o’r pryderon a amlinellir.

Peter Black: Thank you for that answer, First Minister. The Older People’s Wellbeing Monitor for Wales, which measured these things, was last published in 2009. Will you make this an annual report?

Peter Black: Diolch am yr ateb hwnnw, Brif Weinidog. Cafodd Monitor Lles Pobl Hŷn Cymru, a oedd yn mesur y pethau hyn, ei gyhoeddi ddiwethaf yn 2009. A fyddwch yn gwneud yr adroddiad hwn yn un blynyddol?

The First Minister: In consultation with the older people’s commissioner, we will look to see what should be done to assess outcomes for older people. The commissioner has an important role in advising us on that.

Y Prif Weinidog: Mewn ymgynghoriad â’r comisiynydd pobl hŷn, byddwn yn edrych i weld beth y dylid ei wneud i asesu canlyniadau ar gyfer pobl hŷn. Mae gan y comisiynydd rôl bwysig i’n cynghori ar hynny.

Peter Black: Currently, local councils decide the standards for social care. Your Government is planning a national social care standard. Will you guarantee that no elderly person in Wales will have their social care package downgraded or withdrawn as a result of these proposals?

Peter Black: Ar hyn o bryd, mae cynghorau lleol yn penderfynu ar y safonau ar gyfer gofal cymdeithasol. Mae eich Llywodraeth yn cynllunio ar gyfer safon genedlaethol ym maes gofal cymdeithasol. A wnewch sicrhau na fydd pecyn gofal dim un person oedrannus yng Nghymru yn cael i israddio neu ei dynnu’n ôl o ganlyniad i’r cynigion hyn?

The First Minister: The objective is not to downgrade the social care packages of older people but to provide a more level playing field so that everyone in Wales, regardless of where they live, will have access to the same level of care.

Y Prif Weinidog: Nid israddio pecynnau gofal cymdeithasol pobl hŷn yw’r amcan ond cynnig mwy o chwarae teg er mwyn i bawb yng Nghymru, lle bynnag y maent yn byw, gael mynediad at yr un lefel o ofal.

The Leader of the Opposition (Andrew R.T. Davies): First Minister, how many new cancer treatments are available in England as opposed to Wales?

Arweinydd yr Wrthblaid (Andrew R.T. Davies): Brif Weinidog, faint o driniaethau canser newydd sydd ar gael yn Lloegr o’i gymharu â Chymru?

The First Minister: What I can tell you is that there is no cancer treatment available across the whole of England, as compared with Wales.

Y Prif Weinidog: Yr hyn y gallaf ei ddweud wrthych yw nad oes triniaeth canser ar gael ledled Lloegr, o’i gymharu â Chymru.

Andrew R.T. Davies: That was not what I asked. It is well known that 24 different treatments that are available to patients in England are not available in Wales. Last Thursday, your Minister for Health and Social Services issued a statement outlining the Welsh Government’s objection to creating a cancer drugs fund in Wales. It professed that creating such a fund would create inequalities in the health budget and would drain money from other key areas. You choose to fund millionaires’ access to paracetamol and Bonjela, yet you deny cancer patients a fund that would, in Welsh terms, be worth £3.5 million. What is equitable about such an approach to dealing with cancer patients in Wales?

Andrew R.T. Davies: Nid dyna a ofynnais. Mae’n hysbys nad yw 24 o driniaethau gwahanol sydd ar gael i gleifion yn Lloegr ar gael yng Nghymru. Ddydd Iau diwethaf, cyhoeddodd eich Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ddatganiad yn amlinellu gwrthwynebiad Llywodraeth Cymru i greu cronfa cyffuriau canser yng Nghymru. Roedd yn proffesu y byddai creu cronfa o’r fath yn creu anghydraddoldeb yn y gyllideb iechyd a fyddai’n sugno arian o feysydd allweddol eraill. Rydych yn dewis ariannu mynediad i filiwnyddion at barasetamol a Bonjela, ac eto rydych yn gwrthod cynnig cronfa i gleifion a fyddai, yn nhermau Cymru, yn werth £3.5 miliwn. Beth sy’n deg am ymagwedd o’r fath at ddelio â chleifion canser yng Nghymru?

The First Minister: The basic flaw in the Tory argument on prescriptions is that they say that millionaires should not pay for paracetamol but, if they are over 60, it is fine for them to do so; millionaires over 60 should have paracetamol for free, but not those under 60. In Wales, we spend more on cancer drugs than England; it is as simple as that. The cancer drugs fund was created to allow England partially to catch up with Wales, so why on earth should we introduce such a fund?

Y Prif Weinidog: Y gwendid sylfaenol yn nadl y Torïaid ar bresgripsiynau yw eu bod yn dweud na ddylai miliwnyddion dalu am barasetamol ond, os ydynt dros 60 oed, mae’n iawn iddynt wneud hynny; dylai miliwnyddion dros 60 gael parasetamol am ddim, ond nid y rhai sydd o dan 60 oed. Yng Nghymru, rydym yn gwario mwy ar gyffuriau canser na Lloegr; mae mor syml â hynny. Crëwyd y gronfa cyffuriau canser er mwyn galluogi Lloegr i ddal i fyny â Chymru yn rhannol, felly pam ar y ddaear y dylem gyflwyno cronfa o’r fath?

Secondly, the money in England was taken from the budget to pay for other drugs; it was not new money. Is the leader of the opposition willing to cut the money available for drugs for dementia or multiple sclerosis? I think that the people of Wales deserve an answer to that question. I ask the question rhetorically, of course.

Yn ail, cymerwyd yr arian yn Lloegr o’r gyllideb i dalu am gyffuriau eraill; nid arian newydd mohono. A yw arweinydd yr wrthblaid yn barod i dorri’r arian sydd ar gael i gyffuriau ar gyfer dementia neu sglerosis ymledol? Rwy’n meddwl bod pobl Cymru yn haeddu ateb i’r cwestiwn hwnnw. Rwy’n gofyn y cwestiwn hwnnw’n rhethregol, wrth gwrs.

Andrew R.T. Davies: You will definitely get an answer from this side of the Chamber, First Minister—we would not subsidise millionaires’ access to paracetamol and Bonjela. We believe that cancer patients deserve access—[Interruption.]

Andrew R.T. Davies: Byddwch yn bendant yn cael ateb gan yr ochr hon i’r Siambr, Brif Weinidog—ni fyddem yn talu am fynediad miliwnyddion at barasetamol a Bonjela. Rydym yn credu bod cleifion canser yn haeddu mynediad—[Torri ar draws.]

The Presiding Officer: Order. I want to hear what the leader of the opposition is saying, please.

Y Llywydd: Trefn. Rwyf am glywed yr hyn y mae arweinydd yr wrthblaid yn ei ddweud, os gwelwch yn dda.

Andrew R.T. Davies: We believe that cancer patients deserve access to the cutting-edge technology that is available in other parts of the United Kingdom. Is it not the case, First Minister, that you are the friend of millionaires on paracetamol and Bonjela, but you are the enemy of cancer patients in Wales?

Andrew R.T. Davies: Credwn fod cleifion canser yn haeddu cael mynediad at y dechnoleg arloesol sydd ar gael mewn rhannau eraill o’r Deyrnas Unedig. Onid yw’n wir, Brif Weinidog, mai chi yw cyfaill miliwnyddion ar barasetamol a Bonjela, ond gelyn cleifion canser yng Nghymru?

The First Minister: Many people in Wales have benefited from free prescriptions. The leader of the opposition is their enemy, by his own definition. We only have to think of all those people who would have to pay the tablet tax that he would introduce. He says that we are the friend of millionaires. I ask him this: who is plugging the cancer drugs fund the most if not the pharmaceutical companies? Will he answer that question for the people of Wales? The problem with the leader of the opposition is this: he substitutes abuse for ability, and bombast for eloquence. There are some in his party who want to see the back of him as the leader of the opposition. I, however, offer him my full support; he can stay there for the next 20 years as far as I am concerned. [Interruption.]

Y Prif Weinidog: Mae llawer o bobl yng Nghymru wedi elwa o gael presgripsiynau am ddim. Arweinydd yr wrthblaid yw gelyn y bobl hynny, yn ôl ei ddiffiniad ei hun. Nid oes ond angen inni feddwl am yr holl bobl hynny a fyddai’n gorfod talu’r dreth dabled y byddai’n ei chyflwyno. Mae’n dweud mai ni yw cyfaill y miliwnyddion. Gofynnaf y cwestiwn hwn iddo: pwy sy’n gwthio’r gronfa cyffuriau canser fwyaf os nad y cwmnïau fferyllol? A wnaiff ateb y cwestiwn hwnnw i bobl Cymru? Y broblem gydag arweinydd yr wrthblaid yw hyn: yn lle gallu cawn ganddo ddifenwi, ac ymffrost yn lle huodledd. Mae rhai yn ei blaid sydd am gefnu arno fel arweinydd yr wrthblaid. Fodd bynnag, rwy’n cynnig fy nghefnogaeth lwyr iddo; yn fy marn i, gall aros yno am yr 20 mlynedd nesaf. [Torri ar draws.]

The Leader of Plaid Cymru (Leanne Wood): When Plaid Cymru first unveiled in March 2011 its plans for a non-dividend vehicle to finance infrastructure projects, the Labour Party rubbished them as completely unworkable. You can imagine our surprise, therefore, last week when the idea popped up in the Government’s infrastructure strategy. When exactly did you change your mind, First Minister?

Arweinydd Plaid Cymru (Leanne Wood): Ym mis Mawrth 2011, pan gyflwynodd Plaid Cymru ei chynlluniau ar gyfer cyfrwng di-ddifidend i ariannu prosiectau seilwaith, difrïodd y Blaid Lafur y cynlluniau hyn gan ddweud eu bod yn gwbl anymarferol. Gallwch ddychmygu ein syndod, felly, yr wythnos diwethaf pan gododd y syniad yn strategaeth seilwaith y Llywodraeth. Pryd yn union y newidiasoch eich meddwl, Brif Weinidog?

The First Minister: What we propose is not the same as Build for Wales. There are important differences between what we are proposing and the structure of Build for Wales.

Y Prif Weinidog: Nid yw’r hyn yr ydym yn ei gynnig yr un peth ag Adeiladu dros Gymru. Mae gwahaniaethau pwysig rhwng yr hyn yr ydym yn ei gynnig a strwythur Adeiladu dros Gymru.

Leanne Wood: I would be grateful if you could outline those differences, First Minister.

Leanne Wood: Byddwn yn ddiolchgar pe gallech amlinellu’r gwahaniaethau hynny, Brif Weinidog.

The First Minister: We are looking at ways of raising money in a way that allows us to work with local authorities and that does not leave Wales heavily indebted.

Y Prif Weinidog: Rydym yn edrych ar ffyrdd o godi arian mewn modd sy’n ein galluogi i weithio gydag awdurdodau lleol heb beri i Gymru fod mewn dyled fawr.

Leanne Wood: Let us turn to another Plaid Cymru policy adopted by your party in relation to borrowing powers. Does the First Minister think that it is coincidental, or just bad luck, that soon the only elected body in the United Kingdom without the power to borrow money will be the one in which his party has an unbroken record of power? The only borrowing powers that we did have were those of the Welsh Development Agency, which were thrown away because Labour did not do its homework. Why is it that a Scottish nationalist in Edinburgh or an Ulster unionist in Belfast, or even a Tory London mayor, seem to do a better job of fighting their corner than the Labour First Minister of Wales?

Leanne Wood: Gadewch inni droi at un arall o bolisïau Plaid Cymru a fabwysiadwyd gan eich plaid mewn perthynas â phwerau benthyca. A yw’r Prif Weinidog yn credu mai cyd-ddigwyddiad ydyw, neu ddim mwy nag anlwc, mai’r unig gorff etholedig yn y Deyrnas Unedig fydd heb y gallu i gael benthyg arian cyn bo hir yw’r un lle y mae gan ei blaid hanes di-dor o rym? Yr unig bwerau benthyca a oedd gennym oedd pwerau Awdurdod Datblygu Cymru, a gafodd eu taflu i ffwrdd oherwydd na wnaeth Llafur ei gwaith cartref. Pam mae cenedlaetholwr Albanaidd yng Nghaeredin neu undebwr Ulster yn Belfast, neu hyd yn oed maer Torïaidd Llundain, yn ymddangos fel petaent yn ymladd eu hachos yn well na Phrif Weinidog Cymru o’r blaid Lafur?

The First Minister: It seems to have escaped the attention of the leader of Plaid Cymru that we are not blocking borrowing powers; the UK Government is doing that. However, I know that it is more convenient to attack us on this. I agree that it is appalling that we in Wales should not have the power to borrow in the same way as Scotland and Northern Ireland. The reality is that when it comes to borrowing ideas from Plaid Cymru, there are no ideas to borrow. What has happened to Plaid Cymru? A once vibrant party is now a party with hardly any ideas at all. The party offered no legislative ideas at all in its manifesto. It was once a decent car, but it is now without any petrol. It has a new driver, but the tank is empty. That is the problem with Plaid Cymru—it is a party with no ideas, no competence and no ambition for Wales.

Y Prif Weinidog: Mae’n ymddangos nad yw arweinydd Plaid Cymru wedi sylwi nad ydym yn rhwystro pwerau benthyca; Llywodraeth y DU sy’n gwneud hynny. Fodd bynnag, rwy’n gwybod ei bod yn fwy cyfleus ymosod arnom ni ar y mater hwn. Cytunaf ei bod yn warthus nad ydym ni yng Nghymru yn cael y pŵer i fenthyg yn yr un modd â’r Alban a Gogledd Iwerddon. Y gwir amdani, o ran benthyca syniadau gan Blaid Cymru, yw nad oes dim syniadau i’w benthyca. Beth sydd wedi digwydd i Blaid Cymru? Mae plaid a oedd unwaith yn un fywiog erbyn hyn yn blaid heb fawr ddim syniadau o gwbl. Ni chynigiodd y blaid syniadau deddfwriaethol o gwbl yn ei maniffesto. Yr oedd unwaith yn gar eithaf da, ond bellach nid oes ganddo betrol. Mae ganddo yrrwr newydd, ond mae’r tanc yn wag. Dyna’r broblem gyda Phlaid Cymru—mae’n blaid heb ddim syniadau ganddi, nid oes gallu ganddi nac uchelgais ar gyfer Cymru.

Corlan Hafren

Corlan Hafren

3. Simon Thomas: A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am safbwynt Llywodraeth Cymru o ran cynlluniau Corlan Hafren i adeiladu morglawdd. OAQ(4)0538(FM)

3. Simon Thomas: Will the First Minister make a statement on the Welsh Government’s position on Corlan Hafren’s plans to build a barrage. OAQ(4)0538(FM)

Y Prif Weinidog: Mae’r potensial gan aber afon Hafren i fod yn ffynhonnell bwysig o ynni adnewyddadwy a allai fod o fudd mawr i’r economi.

The First Minister: The Severn estuary represents a potentially important source of renewable energy that could provide substantial economic benefits.

Simon Thomas: Diolch am yr ateb, Brif Weinidog. Cyn inni ddod i gasgliad ar y materion hyn, bydd nifer o faterion i’w hystyried, gan gynnwys yr amgylchedd. Bythefnos yn ôl, wrth ateb cwestiwn gan Leanne Wood, dywedasoch fod hwn yn fater trawsffiniol, sy’n gywir, ac felly mai mater i Lywodraeth y Deyrnas Gyfunol yn unig ydyw. A wnewch chi ailystyried hynny, gan feddwl bod gennych chi rôl yn y mater hwn fel Llywodraeth Cymru, ac amlinellu pa gamau y byddech chi’n eu cymryd i sicrhau bod y penderfyniad yn un ar y cyd rhyngoch chi a Llywodraeth y Deyrnas Gyfunol?

Simon Thomas: Thank you for that response, First Minister. Before we reach a conclusion on these issues a number of considerations will need to have been taken into account, including the environment. A fortnight ago, in response to a question from Leanne Wood, you said that this is a cross-border issue, which is correct, and that it is therefore a matter for the UK Government alone. Will you reconsider that position, because as the Welsh Government you have a role to play in this matter, and outline what steps you would take to ensure that the decision is a joint one by you and the UK Government?

Y Prif Weinidog: Rôl Llywodraeth Cymru yw sicrhau bod swyddi’n cael eu creu yn sgîl unrhyw brosiect yn y dyfodol a bod yr amgylchedd yn cael ei warchod ar yr ochr yma i’r ffin. Mae gennym rôl hefyd o safbwynt edrych ar gynlluniau a fydd yn dod gerbron yn y dyfodol, er mwyn gweld a allwn gefnogi’r cynlluniau hynny ai peidio.

The First Minister: The role of the Welsh Government is to ensure that jobs are created as a result of any future projects and that the environment is protected on this side of the border. We also have a role in terms of looking at the plans that come before us in order to see whether we can support those or not.

Vaughan Gething: I welcome the Welsh Government’s positive response to, and interest in, a scheme to generate power from the Severn tidal range. Can you confirm that any support that the Government gives to a scheme will balance the potential to create significant amounts of low-carbon energy and the potential to create many jobs with the impact on the environment, both in terms of the Severn estuary itself and of creating this amount of power in an alternative manner?

Vaughan Gething: Croesawaf ymateb cadarnhaol Llywodraeth Cymru i’r cynllun i gynhyrchu ynni o amrediad llanw Afon Hafren, a’i diddordeb yn y cynllun hwnnw. A allwch gadarnhau y bydd unrhyw gymorth y mae’r Llywodraeth yn ei rhoi i gynllun yn cadw’r ddysgl yn wastad rhwng y potensial i greu symiau sylweddol o ynni carbon isel a’r potensial i greu nifer o swyddi, ar y naill law, a’r effaith ar yr amgylchedd, o ran aber Afon Hafren ei hun ac o ran creu cymaint â hyn o bŵer mewn ffordd amgen, ar y llaw arall?

The Record

1.45 p.m.

The First Minister: There are significant environmental issues that will need to be addressed if any Severn tidal project goes forward.

Y Prif Weinidog: Bydd angen mynd i’r afael â nifer o faterion amgylcheddol sylweddol os bydd unrhyw brosiect ynni’r llanw ar Aber Hafren yn mynd yn ei flaen.

Russell George: I would support moves to harness the tidal energy produced by the River Severn, but I would agree that there are real environmental concerns. In that regard, what recent discussions have you had with Peter Hain and members of the Corlan Hafren consortium to discuss their proposals for a Severn barrage?

Russell George: Byddwn yn cefnogi camau i harneisio ynni’r llanw a gynhyrchir gan Afon Hafren, ond byddwn yn cytuno bod gwir bryderon amgylcheddol. Yn hynny o beth, pa drafodaethau yr ydych wedi’u cael yn ddiweddar gyda Peter Hain ac aelodau consortiwm Corlan Hafren am eu cynigion ar gyfer morglawdd Hafren?

The First Minister: I have had a meeting with Corlan Hafren and a phone call with representatives of Corlan Hafren, but I have not spoken to Peter Hain about Corlan Hafren.

Y Prif Weinidog: Rwyf wedi cael cyfarfod gyda Corlan Hafren a galwad ffôn gyda chynrychiolwyr o Corlan Hafren, ond nid wyf wedi siarad â Peter Hain am Corlan Hafren.

Blaenoriaethau

Priorities

4. Suzy Davies: A wnaiff y Prif Weinidog amlinellu blaenoriaethau Llywodraeth Cymru ar gyfer ail flwyddyn tymor y Cynulliad hwn.  OAQ(4)0540(FM)

4. Suzy Davies: Will the First Minister outline the Welsh Government’s priorities for the second year of this Assembly term. OAQ(4)0540(FM)

The First Minister: Yes. They are in the programme for government.

Y Prif Weinidog: Gwnaf. Maent yn y rhaglen lywodraethu.

Suzy Davies: Your programme for government states that you will protect healthy ecosystems. You have outlined the 10 marine conservation zones, but there is not a zone protecting the area around the Gower coast. How are you proposing to protect the habitat and breeding areas of harbour porpoises, which are threatened under the proposals for the Atlantic Array windfarm, and will your Government be sending objections to National Infrastructure Planning?

Suzy Davies: Mae eich rhaglen lywodraethu yn datgan y byddwch yn diogelu ecosystemau iach. Rydych wedi amlinellu’r 10 parth cadwraeth morol, ond nid oes parth yn gwarchod yr ardal o amgylch arfordir GŴyr. Sut yr ydych yn bwriadu gwarchod cynefin ac ardaloedd bridio llamhidyddion harbwr, sydd dan fygythiad o dan y cynigion ar gyfer fferm wynt Atlantic Array, ac a fydd eich Llywodraeth yn anfon gwrthwynebiad at Cynllunio Seilwaith Cenedlaethol?

The First Minister: It is a matter for the Countryside Council for Wales to outline any concerns with wildlife, particularly in that part of Wales. There will be a full consultation regarding marine conservation zones in the near future.

Y Prif Weinidog: Mater i Gyngor Cefn Gwlad Cymru yw amlinellu unrhyw bryderon o ran bywyd gwyllt, yn enwedig yn y rhan honno o Gymru. Bydd ymgynghoriad llawn am barthau cadwraeth morol yn y dyfodol agos.

Christine Chapman: Widening participation in sport can play a role in eradicating child poverty, as children from more deprived communities are less likely to participate. Free swimming and Communities First projects are helping young people to get involved in sport—for example, in Fernhill in my constituency. Given that the Olympic Games are in the spotlight, will you make building on this and maximising the opportunities for children and young people from disadvantaged communities to participate in sport a priority for the coming year?

Christine Chapman: Gall ehangu cyfranogiad mewn chwaraeon gyfrannu at ddileu tlodi plant, gan fod plant o gymunedau mwy difreintiedig yn llai tebygol o gymryd rhan. Mae nofio am ddim a phosiectau Cymunedau yn Gyntaf yn helpu pobl ifanc i gymryd rhan mewn chwaraeon—er enghraifft, yn Fernhill yn fy etholaeth. O gofio bod y Gemau Olympaidd yn cael llawer o sylw, a fyddwch yn gwneud datblygu hynny ac ehangu’r cyfleoedd i blant a phobl ifanc o gymunedau difreintiedig gymryd rhan mewn chwaraeon yn flaenoriaeth ar gyfer y flwyddyn sydd i ddod?

The First Minister: Yes. Sport Wales aims to translate the interest from London 2012 into increasing sport participation. It will be investing some £32 million in community sport over the next three years, which will be used to improve the sporting opportunities available to people of all ages, abilities and social backgrounds.

Y Prif Weinidog: Byddwn. Nod Chwaraeon Cymru yw cynyddu cyfranogiad mewn chwaraeon yn sgîl y diddordeb o ganlyniad i Lundain 2012. Bydd yn buddsoddi rhyw £32 miliwn mewn chwaraeon cymunedol dros y tair blynedd nesaf, a bydd yn cael ei ddefnyddio i wella’r cyfleoedd ym maes chwaraeon sydd ar gael i bobl o bob oedran, gallu a chefndir cymdeithasol.

Jocelyn Davies: In your infrastructure investment plan, there is a caveat on the 2014 start of the construction of the critical care unit in Torfaen, that it is subject to the availability of capital. Does that mean that this is not a priority, and will you outline your Government’s investment projects for this year in Torfaen?

Jocelyn Davies: Yn eich cynllun buddsoddi mewn seilwaith, mae cafeat ar ddechrau’r gwaith o adeiladu’r uned gofal critigol yn Nhor-faen yn 2014, sy’n amodol ar argaeledd cyfalaf. Yw hynny’n golygu nad yw hyn yn flaenoriaeth, ac a wnewch amlinellu prosiectau buddsoddi eich Llywodraeth yn Nhorfaen eleni?

The First Minister: If you look at the infrastructure investment plan, you will see that it also concerns whether business cases have been made, and we will also have to see what money will be made available from the UK Government from 2014-15 onwards. The infrastructure investment plan contains what we intend to take forward, both for the coming year and the years beyond.

Y Prif Weinidog: Os edrychwch ar y cynllun buddsoddi mewn seilwaith, byddwch yn gweld hefyd ei fod yn ymwneud ag a yw achosion busnes wedi cael eu gwneud, a bydd rhaid inni hefyd weld faint o arian a fydd arian ar gael gan Lywodraeth y DU o 2014-15 ymlaen. Mae’r cynllun buddsoddi mewn seilwaith yn cynnwys yr hyn yr ydym yn bwriadu ei wneud, ar gyfer y flwyddyn sydd i ddod a’r blynyddoedd wedi hynny.

Peter Black: First Minister, your programme for government contains the aspiration to widen access to GPs. What is the target date for achieving that?

Peter Black: Brif Weinidog, mae eich rhaglen lywodraethu yn cynnwys dyhead i ehangu mynediad at feddygon teulu. Beth yw’r dyddiad targed ar gyfer cyflawni hynny?

The First Minister: During the course of this Government, up to 2016.

Y Prif Weinidog: Yn ystod tymor y Llywodraeth hon, hyd at 2016.

Kenneth Skates: First Minister, this week, Unite, alongside the Trades Union Congress, launched a campaign to protect more than 20,000 railway jobs across the UK that are under threat because of the UK Government’s plans to cut £3.5 billion from the rail budget, and to close one in four ticket offices. That means closing 23 offices in Wales alone. First Minister, will you do all that you can to oppose this cutback and closure programme and to improve access to our rail network in Wales?

Kenneth Skates: Brif Weinidog, yr wythnos hon, lansiodd Unite, ynghyd â Chyngres yr Undebau Llafur, ymgyrch i ddiogelu mwy na 20,000 o swyddi rheilffordd ar draws y DU sydd o dan fygythiad oherwydd cynlluniau Llywodraeth y DU i dorri £3.5 biliwn o’r gyllideb rheilffyrdd, ac i gau un o bob pedair swyddfa docynnau. Mae hynny’n golygu cau 23 swyddfa yng Nghymru yn unig. Brif Weinidog, a wnewch hynny a allwch i wrthwynebu’r rhaglen hon o gwtogi a chau ac i wella mynediad at ein rhwydwaith rheilffyrdd yng Nghymru?

The First Minister: Yes, I will. Part of the problem is that, if you remove staff from stations, there are some sections of the population that will feel less secure using those stations. That means fewer people using public transport. That has consequences, such as the impact on the environment and on the viability of some lines.

Y Prif Weinidog: Gwnaf. Rhan o’r broblem yw, os ydych yn gwaredu staff o orsafoedd, y bydd rhai rhannau o’r boblogaeth yn teimlo’n llai diogel wrth ddefnyddio’r gorsafoedd hynny. Mae hynny’n golygu y bydd llai o bobl yn defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus. Mae canlyniadau i hynny, megis yr effaith ar yr amgylchedd ac ar hyfywedd rhai o’r rheilffyrdd.

The Presiding Officer: Question 5, OAQ(4)0551(FM), has been transferred for a written answer.

Y Llywydd: Mae cwestiwn 5, OAQ(4)0551(FM), wedi’i drosglwyddo i’w ateb yn ysgrifenedig.

Parthau Cadwraeth Morol

Marine Conservation Zones

6. Alun Ffred Jones: A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am y Parthau Cadwraeth Morol arfaethedig. OAQ(4)0543(FM)

6. Alun Ffred Jones: Will the First Minister make a statement on the proposed Marine Conservation Zones. OAQ(4)0543(FM)

Y Prif Weinidog: Ein nod yw dynodi hyd at dri neu bedwar parth cadwraeth morol yn 2014, yn amodol ar ymgynghoriad cynhwysfawr. Dechreuodd y cam ymgynghori cyntaf y mis diwethaf gan nodi 10 safle posibl fel opsiynau i’w hystyried ymhellach.

The First Minister: We are aiming to designate up to three or four marine conservation zones in 2014, subject to a comprehensive consultation exercise. The first consultation phase started last month, setting out 10 potential sites as options for further consideration.

The Record

Alun Ffred Jones: Mae’r bwriad hwn wedi codi nyth cacwn yng Nghymru, nid yn unig ymhlith pysgotwyr ond hefyd ymhlith clybiau hwylio a’r sector ymwelwyr. Mae hefyd yn tanseilio’r cydweithio a gafwyd rhwng gwyddonwyr Cyngor Cefn Gwlad Cymru a’r sector pysgota. Ar ba sail wyddonol y penderfynwyd creu’r ardaloedd hyn lle na fydd unrhyw weithgaredd yn cael ei ganiatáu?

Alun Ffred Jones: This proposal has stirred up a hornet’s nest in Wales, not only among fishermen but also among sailing clubs and the tourism sector. It also undermines past collaboration between Countryside Council for Wales scientists and the fishing sector. On what scientific basis was the decision to create these zones where no activity will be allowed taken?

Y Prif Weinidog: Mae’n bwysig dros ben bod pobl yn sylweddoli y bydd ymgynghori. Mae sawl safle wedi eu dynodi hyd yma. Fodd bynnag, pwrpas yr ymgynghori fydd sicrhau bod pob un yn cael y cyfle i fynegi barn am lle dylai’r safleoedd fod ac ym mha ffordd y dylent gael eu sefydlu.

The First Minister: It is vital that people understand that consultation will take place. A number of sites have been earmarked to date. However, the aim of the consultation is to ensure that everybody is given an opportunity to express an opinion about where these sites should be located and how they should be set up.

Antoinette Sandbach: Your Government’s plans for the marine conservation zones on Anglesey and Gwynedd coasts have been a source of considerable worry for business owners there, with their proposals to ban a whole range of activities from pot fishing and boat charters through to dog walking and rock pooling. Given that tourism and the fishing industry are the life blood of these coastal communities, will you give an assurance that your Government will listen to local concerns during this consultation process and will not impose restrictions so draconian that local businesses are wiped out?

Antoinette Sandbach: Mae cynlluniau eich Llywodraeth ar gyfer y parthau cadwraeth morol ar arfordiroedd Ynys Môn a Gwynedd wedi bod yn destun pryder sylweddol i berchnogion busnesau yno, gyda’u cynigion i wahardd amrywiaeth eang o weithgareddau o bysgota â chewyll a llogi cychod i fynd â chŵn am dro a chwilio mewn pyllau yn y creigiau. O gofio bod twristiaeth a’r diwydiant pysgota yn hanfodol i’r cymunedau arfordirol hynny, a wnewch roi sicrwydd y bydd eich Llywodraeth yn gwrando ar bryderon lleol yn ystod y broses ymgynghori hon ac na fydd yn gosod cyfyngiadau llym fel y bydd busnesau lleol yn mynd i’r wal?

The First Minister: Absolutely. We want feedback from local communities, including fishing communities, and from leisure, tourism and environmental groups.

Y Prif Weinidog: Yn sicr. Rydym eisiau adborth gan gymunedau lleol, gan gynnwys cymunedau pysgota, a chan grwpiau hamdden, grwpiau twristiaeth a grwpiau’r amgylchedd.

Mark Isherwood: Concerns have been raised with me this week that the current proposals would have a major impact off Penrhyn Llŷn and the main sailing centres in north Wales around Pwllheli, Abersoch and so on. The proposals would directly impact on the main recreational sailing areas, such as Porth Ceiriad, and the moorings in Llanbedrog. Will you assure us that the consultation will take into full account the potential impact on tourism, leisure and watersports in the affected areas?

Mark Isherwood: Mae pryderon wedi’u codi gyda mi yr wythnos hon y byddai’r cynigion presennol yn cael effaith fawr oddi ar Benrhyn Llŷn a’r prif ganolfannau hwylio yng ngogledd Cymru o amgylch Pwllheli, Abersoch ac yn y blaen. Byddai’r cynigion yn cael effaith uniongyrchol ar y prif ardaloedd hwylio hamdden, megis Porth Ceiriad, a’r angorfeydd yn Llanbedrog. A wnewch ein sicrhau y bydd yr ymgynghoriad yn rhoi sylw llawn i’r effaith bosibl ar dwristiaeth, hamdden a chwaraeon dŵr yn yr ardaloedd yr effeithir arnynt?

The First Minister: It is too early to say what leisure and recreation activities will need to be managed, but it is key for local communities to tell us how they use the proposed sites and how they would be affected if their activities were to be managed.

Y Prif Weinidog: Mae’n rhy gynnar i ddweud pa weithgareddau hamdden ac adloniant y bydd angen eu rheoli, ond mae’n allweddol bod cymunedau lleol yn dweud wrthym sut y maent yn defnyddio’r safleoedd arfaethedig a sut y byddai’n effeithio arnynt pe byddai eu gweithgareddau’n cael eu rheoli.

Cefnogaeth i Bobl Anabl

Support for People with Disabilities

7. Paul Davies: Beth y mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i gefnogi pobl anabl yng Nghymru. OAQ(4)0535(FM)

7. Paul Davies: What is the Welsh Government doing to support people with disabilities in Wales. OAQ(4)0535(FM)

Y Prif Weinidog: Rydym yn cefnogi hawliau pobl anabl i gyfrannu’n llawn at gymdeithas a chael yr un dewisiadau â phawb arall. Drwy ein prosiect byw’n annibynnol, rydym yn gweithio i bennu pa gamau eraill y gallwn eu cymryd i gyflawni hyn.

The First Minister: We support the rights of disabled people to participate fully in society and to exercise the same choices as everyone else. Through our independent living project we are working to identify what further action we can take to achieve this.

Paul Davies: Rwy’n ddiolchgar i’r Prif Weinidog am yr ateb hwnnw. Rwyf wedi cael sylwadau gan etholwyr ynghylch bathodynnau anabledd a’r angen am fathodynnau glas dros dro i bobl sy’n anabl yn y tymor byr, boed hynny oherwydd salwch neu ddamwain. Rwy’n siŵr y gallwch werthfawrogi bod amgylchiadau lle mae rhywun yn cael gwaith cerdded ar ôl llawdriniaeth ddifrifol, ac mae angen amser i wella. A wnaiff y Prif Weinidog amlinellu’r hyn mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i gefnogi pobl sydd ag anableddau tymor byr neu broblemau dros dro? A yw Llywodraeth Cymru wedi edrych ar y posibilrwydd o roi bathodynnau glas dros dro i’r bobl hyn?

    

Paul Davies: I am grateful to the First Minister for that response. Representations have been made to me by constituents about disability badges and the need for temporary blue badges for those who are disabled in the short term, as a result of illness or an accident. I am sure that you can appreciate that, in some circumstances, people do find it difficult to walk following serious surgery, and they need time to get better. Will the First Minister outline what the Welsh Government is doing to support people who are facing short-term disabilities or problems? Has the Welsh Government looked at the possibility of providing these people with temporary blue badges?

Y Prif Weinidog: I bobl yn y sefyllfa hon, mae’n bwysig bod cyfleusterau ar gael er mwyn iddynt allu dod dros eu llawdriniaeth. Mae sawl ysbyty yn gwneud hynny’n barod. O ran rhoi bathodyn glas iddynt, yr hyn sydd angen ei ystyried yw am faint o amser y byddant yn anabl; mae’n bwysig nad yw bathodynnau glas ar gael i bobl pan nad oes arnynt eu hangen mwyach—ac mae rhai yn y categori  hwnnw. Ysgrifennaf at yr Aelod i weld a oes unrhyw ffordd o sicrhau bod pobl sydd yn anabl dros dro yn gallu cael bathodyn glas, heb iddynt allu eu cadw pan nad oes arnynt eu hangen.    

The First Minister: For people in this situation, it is important that facilities are available so that they can get over their surgery. A number of hospitals already do this. As for providing them with blue badges, what needs to be considered is how long they will be disabled; it is important that people do not have blue badges when they no longer need them—there are some in that category. I will write to the Member to see if there is any way of ensuring that people who are temporarily disabled get a blue badge without being able to keep it when they no longer need it.

Lindsay Whittle: We are all aware of the aim of Disabled Children Matter Wales campaign. What assurances can you give that the Welsh Government will make the support of disabled children and young people a priority over the next three years?

Lindsay Whittle: Rydym i gyd yn ymwybodol o nod yr ymgyrch Plant Anabl yn Cyfri Cymru. Pa sicrwydd y gallwch ei roi y bydd Llywodraeth Cymru yn gwneud cefnogi plant a phobl ifanc anabl yn flaenoriaeth dros y tair blynedd nesaf?

The First Minister: Families with disabled children face particular pressures. I know that the Deputy Minister has strengthened the duty on local authorities to provide short breaks for disabled children and young people, their families and carers. More widely, our Families First programme has a distinct focus on disabled children, supported by additional funding.

Y Prif Weinidog: Mae teuluoedd sydd â phlant anabl yn wynebu pwysau penodol. Gwn fod y Dirprwy Weinidog wedi cryfhau’r ddyletswydd ar awdurdodau lleol i ddarparu gwyliau byr i blant a phobl ifanc anabl, eu teuluoedd a’u gofalwyr. Yn ehangach, mae ein rhaglen Teuluoedd yn Gyntaf yn canolbwyntio’n arbennig ar blant anabl, gyda chefnogaeth arian ychwanegol.

Eluned Parrott: The Multiple Sclerosis Society is holding a reception here tomorrow night on the issue of MS and employment. Getting access to specialist nurses, the right therapies and treatments is crucial in order to help people with MS stay in employment for longer and to enjoy a better quality of life for longer. There is huge variation between access to services in urban areas and rural areas in Wales. What is your Government doing to ensure that people living with MS in rural areas get access to the services that they need?

Eluned Parrott: Mae’r Multiple Sclerosis Society yn cynnal derbyniad yma nos yfory ar sglerosis ymledol a chyflogaeth. Mae cael mynediad at nyrsys arbenigol, y therapïau a’r triniaethau cywir yn hanfodol er mwyn helpu pobl sydd â sglerosis ymledol i aros mewn gwaith am gyfnod hwy ac i fwynhau bywyd o ansawdd gwell am gyfnod hwy. Mae amrywiaeth enfawr rhwng mynediad at wasanaethau mewn ardaloedd trefol ac ardaloedd gwledig yng Nghymru. Beth y mae eich Llywodraeth yn ei wneud i sicrhau bod pobl sy’n byw gyda sglerosis ymledol mewn ardaloedd gwledig yn cael mynediad at y gwasanaethau y maent eu hangen?

The First Minister: We would expect people living in rural areas to have a similar level of access to help and support as those living in urban areas. Of course, it is a matter for local authorities and local health boards to ensure that that happens.

Y Prif Weinidog: Byddem yn disgwyl i bobl sy’n byw mewn ardaloedd gwledig gael mynediad tebyg at help a chefnogaeth i bobl sy’n byw mewn ardaloedd trefol. Wrth gwrs, mater i awdurdodau lleol a byrddau iechyd lleol yw sicrhau bod hynny’n digwydd.

Blaenoriaethau ar gyfer Creu Swyddi

Priorities for Job Creation

8. Jocelyn Davies: A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am flaenoriaethau Llywodraeth Cymru ar gyfer creu swyddi. OAQ(4)0537(FM)

8 Jocelyn Davies: Will the First Minister make a statement on the Welsh Government’s priorities for job creation. OAQ(4)0537(FM)

The First Minister: We are committed to delivering sustainable growth and jobs.  

Y Prif Weinidog: Rydym wedi ymrwymo i sicrhau twf a swyddi cynaliadwy.   

Jocelyn Davies: Capital investment is an important factor in job creation in many sectors. Will you outline all of the new funding options that you are currently considering?

Jocelyn Davies: Mae buddsoddi cyfalaf yn ffactor bwysig wrth greu swyddi mewn sawl sector. A wnewch amlinellu’r holl opsiynau ariannu newydd yr ydych yn eu hystyried ar hyn o bryd?

The First Minister: The Wales small and medium-sized enterprise investment fund was launched in March. The microbusiness loan fund will become operational later in the year. We have Finance Wales’s JEREMIE fund, totalling £150 million. We have the £0.5 million digital development fund, the £25 million Welsh life sciences fund, the £2 million high potential starts project, the business start-up service, and many other projects.

Y Prif Weinidog: Cafodd y gronfa fuddsoddi ar gyfer busnesau bach a chanolig yng Nghymru ei lansio ym mis Mawrth. Bydd y gronfa fenthyciadau i ficrofusnesau yn dod yn weithredol yn ddiweddarach eleni.  Mae gennym gronfa JEREMIE Cyllid Cymru sy’n werth £150 miliwn, y gronfa datblygu digidol sy’n werth £0.5 miliwn, cronfa gwyddorau bywyd Cymru sy’n werth £25 miliwn, y prosiect ar gyfer busnesau newydd sydd â photensial mawr sy’n werth £2 filiwn, y gwasanaeth dechrau busnes, a llawer o brosiectau eraill.

Darren Millar: First Minister, that was a long list, but one thing that you did not mention specifically was business rates. We know that there will be a discussion on business rates in the Chamber in the coming weeks, but can you tell us whether there will be any additional support within any new packages for small businesses, which are the backbone of the economy in Wales? If any one of them was able to have additional rate relief, it could be the difference between creating a job and not doing so.

Darren Millar: Brif Weinidog, roedd y rhestr honno yn un hir, ond un peth na sonioch amdano’n benodol oedd ardrethi busnes. Gwyddom y bydd trafodaeth ar ardrethi busnes yn y Siambr yn ystod yr wythnosau sydd i ddod, ond a allwch ddweud wrthym a fydd unrhyw gymorth ychwanegol mewn unrhyw becynnau newydd ar gyfer busnesau bach, sef asgwrn cefn economi Cymru? Pe byddai unrhyw un ohonynt yn gallu cael rhyddhad ardrethi ychwanegol, gallai olygu’r gwahaniaeth rhwng creu swydd neu beidio.

The First Minister: As the Member knows, there has been a review of business rates in Wales and the outcome of that review is being considered.

Y Prif Weinidog: Fel y gŵyr yr Aelod, bu adolygiad o ardrethi busnes yng Nghymru ac mae canlyniad yr adolygiad hwnnw yn cael ei ystyried.

Effaith y Dirywiad Ariannol ar Deuluoedd

Impact of the Financial Downturn on Families

9. Sandy Mewies: Pa asesiad y mae Llywodraeth Cymru wedi’i wneud o effaith y dirywiad ariannol parhaus ar deuluoedd yng Nghymru. OAQ(4)0541(FM)

9. Sandy Mewies: What assessment has the Welsh Government made of the impact the continued financial downturn is having on families in Wales. OAQ(4)0541(FM)

The First Minister: We undertook and published an assessment of the social impacts of the downturn in 2009. We have since examined health impacts and the negative impact of welfare reforms on family income. We will continue to monitor the effects of the downturn on a continuing basis through research and official statistics.

Y Prif Weinidog: Gwnaethom gynnal a chyhoeddi asesiad o effeithiau cymdeithasol y dirywiad yn 2009. Ers hynny, rydym wedi archwilio effeithiau’r diwygiadau lles ar iechyd a’u heffaith negyddol ar incwm teuluoedd.  Byddwn yn parhau i fonitro effeithiau’r dirywiad yn barhaus drwy ymchwil ac ystadegau swyddogol.

Sandy Mewies: Thank you for that answer. A survey concluded recently that almost 20% of UK citizens are finding it difficult to afford essentials such as food and energy bills. In Wales, Home-Start has reported a sharp increase in the number of families coming forward. In Flintshire, last year alone, Home-Start supported 72 families with 165 children, and this was before the latest news that the UK economy has shrunk still further. It is clear that Welsh families are suffering disproportionately, so, First Minister, I ask you to ensure that the Welsh Government continues to monitor this situation and does what it can to help and support these people.

Sandy Mewies: Diolch am eich ateb. Mae arolwg yn ddiweddar wedi dod i’r casgliad bod bron 20% o ddinasyddion y DU yn ei chael yn anodd fforddio pethau hanfodol fel bwyd a biliau ynni. Yng Nghymru, mae Home-Start wedi nodi cynnydd sydyn yn nifer y teuluoedd sy’n gofyn am gymorth. Yn sir y Fflint, y llynedd yn unig, rhoddodd Home-Start gymorth i 72 o deuluoedd gyda 165 o blant, ac roedd hyn cyn y newyddion diweddaraf bod economi’r DU wedi crebachu ymhellach. Mae’n amlwg bod teuluoedd Cymru yn dioddef yn anghyfartal, felly, Brif Weinidog, gofynnaf i chi sicrhau bod Llywodraeth Cymru yn parhau i fonitro’r sefyllfa ac yn gwneud popeth posibl i helpu a chefnogi’r bobl hyn.

The First Minister: Indeed, I can give the Member that assurance. It is essential that we continue to monitor the effect of the downturn in order to shape our response to it.

Y Prif Weinidog: Yn wir, gallaf roi’r sicrwydd hwnnw i’r Aelod. Mae’n hanfodol inni barhau i fonitro effaith y dirywiad er mwyn llunio ein hymateb iddo.

Mark Isherwood: You referred to the impact of the financial downturn on health services, for example. In planning for future changes in demand on health services, what direction has the Welsh Government provided to local health boards regarding the development of their primary care strategies to deal with population growth forecasts in areas such as Flintshire, where there is concern regarding GP practices. This needs to be factored in to ensure that future supply meets that demand.

Mark Isherwood: Gwnaethoch gyfeirio at effaith y dirywiad ariannol ar wasanaethau iechyd, er enghraifft. Wrth gynllunio ar gyfer newidiadau yn y dyfodol yn y galw am wasanaethau iechyd, pa arweiniad y mae Llywodraeth Cymru wedi’i roi i fyrddau iechyd lleol o ran datblygu eu strategaethau gofal sylfaenol i ymdrin â rhagolygon twf yn y boblogaeth mewn ardaloedd fel sir y Fflint, lle y mae pryder ynghylch practisau meddygon teulu. Mae angen ystyried hynny i sicrhau bod y cyflenwad yn y dyfodol yn bodloni’r galw hwnnw.

The First Minister: We would expect LHBs to keep a close eye on population movements within their boundaries in order to ensure that the right level of service is available to the people who live there.

Y Prif Weinidog: Byddem yn disgwyl i fyrddau iechyd lleol gadw llygad barcud ar symudiadau poblogaeth o fewn eu ffiniau er mwyn sicrhau bod y lefel gywir o wasanaeth ar gael i’r bobl sy’n byw yno.

Lluoedd Arfog

Armed Forces

10. Joyce Watson: A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am wasanaethau cymorth Llywodraeth Cymru i filwyr sy’n gwasanaethau yn y Lluoedd Arfog, cyn-filwyr a’u teuluoedd. OAQ(4)0548(FM)

10. Joyce Watson: Will the First Minister make a statement on Welsh Government support services for serving Armed Forces personnel, veterans and their families. OAQ(4)0548(FM)

The First Minister: Our package of support for the armed forces community in Wales reaffirms our continuing commitment to their welfare and sets out the commitments made by the Welsh Government.  

Y Prif Weinidog: Mae ein pecyn cymorth ar gyfer cymuned y lluoedd arfog yng Nghymru yn cadarnhau ein hymrwymiad parhaus i’w lles ac yn nodi’r ymrwymiadau a wnaed gan Lywodraeth Cymru.   

Joyce Watson: Thank you for that answer. Last week, I had the honour of attending the Dan Collins memorial game in Cardigan Rugby Club alongside his friends and family. The tremendous support from those in Cardigan and across Wales in helping armed forces personnel, veterans and families was truly humbling, particularly their work to raise funds for services for serving personnel and veterans suffering from possible post-traumatic stress disorder. First Minister, will you join me in paying tribute to all of those involved for their hard work, dedication and commitment in ensuring that armed forces personnel and their families are provided with the vital support that they need and deserve?

Joyce Watson: Diolch am eich ateb. Yr wythnos diwethaf, cefais y fraint o fynychu'r gêm goffa ar gyfer Dan Collins yng Nghlwb Rygbi Aberteifi ochr yn ochr â’i ffrindiau a’i deulu. Roedd y gefnogaeth aruthrol gan bobl Aberteifi a phobl ar draws Cymru i helpu personél y lluoedd arfog, cyn-filwyr a’u teuluoedd yn peri i rywun fod yn ostyngedig, yn enwedig eu gwaith i godi arian ar gyfer gwasanaethau i bersonél sy’n gwasanaethu a chyn-filwyr sy’n dioddef, o bosibl, o anhwylder straen wedi trawma. Brif Weinidog, a wnewch ymuno â mi i dalu teyrnged i bawb a gymerodd ran am eu gwaith caled, eu hymroddiad a’u hymrwymiad i sicrhau bod personél y lluoedd arfog a’u teuluoedd yn cael y gefnogaeth hanfodol y mae arnynt ei hangen ac y maent yn ei haeddu?

The First Minister: Yes, I will. It is exceptionally important that not only the Government does its bit—and I believe that we are doing that—but also those who work in the third sector. I have seen some of the excellent work that they are carrying out.

Y Prif Weinidog: Gwnaf. Mae’n eithriadol o bwysig nad y Llywodraeth yn unig sy’n gwneud ei rhan—credaf ein bod yn gwneud hynny—ond hefyd y rhai sy’n gweithio yn y trydydd sector. Rwyf wedi gweld rhywfaint o’r gwaith rhagorol y maent yn ei wneud.

2.00 p.m.

William Graham: In describing the reasoning for a military covenant, the Ministry of Defence states that

William Graham: Wrth ddisgrifio’r rhesymau dros gael cyfamod milwrol, mae’r Weinyddiaeth Amddiffyn yn datgan:

'In putting the needs of the Nation and the Army before their own, they forego some of the rights enjoyed by those outside the Armed Forces. So, at the very least, British soldiers should always expect the Nation and their commanders to treat them fairly, to value and respect them as individuals, and to sustain and reward them and their families’.

Drwy roi anghenion y Genedl a’r Fyddin o flaen eu rhai eu hunain, maent yn hepgor rhai o’r hawliau a gaiff eu mwynhau gan y rhai nad ydynt yn rhan o’r Lluoedd Arfog. Felly dylai milwyr Prydeinig bob amser o leiaf ddisgwyl i’r Genedl a’u rheolwyr eu trin yn deg, eu gwerthfawrogi a’u parchu fel unigolion, a sicrhau eu bod hwy a’u teuluoedd yn cael eu cynnal a’u gwobrwyo.

The Welsh Government has done much towards that, but will it commit to rewarding servicemen and veterans’ families by providing free local bus travel, free swimming and free access to Cadw heritage sites?

Mae Llywodraeth Cymru wedi gwneud llawer i’r perwyl hwnnw, ond a wnaiff  ymrwymo i wobrwyo milwyr a theuluoedd cyn-filwyr drwy ddarparu teithiau bws lleol am ddim, nofio am ddim a mynediad am ddim i safleoedd treftadaeth Cadw?

The First Minister: Let me outline what we are already doing for veterans. We continue to provide annual funding for the all-Wales veterans health and wellbeing service. We have extended the homebuy scheme to cover widows and widowers of personnel killed in action. We have made amendments to the disabled facilities grant means testing process to enable a disregard of war pensions. We have included veterans in the 10-year homelessness plan. We have ensured help through education. We have delivered automatic entitlement to blue badges for seriously injured service personnel. We have eased the application for concessionary travel for seriously injured service personnel by introducing automatic eligibility, and we are exploring the provision of free swimming for veterans and armed forces personnel on leave.

Y Prif Weinidog: Gadewch imi amlinellu’r hyn yr ydym eisoes yn ei wneud ar gyfer cyn-filwyr. Rydym yn parhau i ddarparu cyllid blynyddol ar gyfer y gwasanaeth iechyd a lles drwy Gymru gyfan i gyn-filwyr. Rydym wedi ymestyn y cynllun cymorth prynu i gynnwys gweddwon unigolion a gafodd eu lladd mewn brwydr. Rydym wedi gwneud newidiadau i’r broses o brofi modd ar gyfer y grant cyfleusterau i’r anabl er mwyn sicrhau y gellir diystyru pensiynau rhyfel. Rydym wedi cynnwys cyn-filwyr yn y cynllun digartrefedd 10 mlynedd. Rydym wedi sicrhau help drwy addysg. Rydym wedi cyflwyno hawl awtomatig i fathodynnau glas ar gyfer unigolion yn y lluoedd arfog a anafwyd yn ddifrifol. Rydym wedi hwyluso’r broses o wneud cais am docynnau teithio rhatach i unigolion yn y lluoedd arfog a anafwyd yn ddifrifol drwy gyflwyno cymhwysedd awtomatig, ac rydym yn ystyried cynnig nofio am ddim i gyn-filwyr ac unigolion yn y lluoedd arfog sydd ar wyliau o’u dyletswyddau.   

Lindsay Whittle: First Minister, the City and County of Swansea’s local development plan is proposing that the Clydach War Memorial Hospital, built by public subscription, be converted into residential flats. The charity, Healing the Wounds, has asked for it to be allocated to it as a dedicated care centre for ex-service personnel and their families. Last week, your Minister for health agreed to meet the charity. First Minister, would you consider intervening to put a stop on the LDP’s housing proposal and allow Healing the Wounds to set up this much-needed service?

Lindsay Whittle: Brif Weinidog, mae cynllun datblygu lleol Dinas a Sir Abertawe yn cynnig bod Ysbyty Coffa Clydach, a adeiladwyd drwy gyfraniadau cyhoeddus, yn cael ei thrawsnewid yn fflatiau preswyl. Mae’r elusen, Healing the Wounds, wedi gwneud cais i adeiladau’r ysbyty gael eu neilltuo iddi fel canolfan ofal bwrpasol ar gyfer cyn-filwyr a’u teuluoedd. Yr wythnos diwethaf, cytunodd eich Gweinidog iechyd i gyfarfod â’r elusen. Brif Weinidog, a fyddech yn ystyried ymyrryd i roi terfyn ar gynnig y cynllun datblygu lleol a chaniatáu i Healing the Wounds sefydlu’r gwasanaeth hwn y mae angen mawr amdano?

The First Minister: As any LDP can potentially be dealt with by Welsh Ministers, it would not be appropriate for me to comment on any individual LDP.

Y Prif Weinidog: Gan ei bod yn bosibl y gall Weinidogion Cymru ymdrin ag unrhyw gynllun datblygu lleol, ni fyddai’n briodol imi wneud sylwadau ar unrhyw gynllun datblygu lleol unigol.

E-ddemocratiaeth

E-democracy

11. David Melding: A wnaiff y Prif Weinidog amlinellu’r hyn y mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i hybu e-ddemocratiaeth. OAQ(4)0542(FM)

11. David Melding: Will the First Minister outline what the Welsh Government is doing to promote e-democracy. OAQ(4)0542(FM)

The First Minister: I am tempted to say that I will e-mail the Member with a response, but I can say that we fully support the growth of e-democracy as a way of allowing the citizens of Wales to engage with what we do here.

Y Prif Weinidog: Rwy’n cael fy nhemtio i ddweud y byddaf yn anfon e-bost at yr Aelod gydag ymateb, ond gallaf ddweud ein bod yn llwyr gefnogi twf e-ddemocratiaeth fel ffordd o alluogi dinasyddion Cymru i ymgysylltu â’r hyn yr ydym yn ei wneud yma.

David Melding: First Minister, a Hansard Society report published last year commended your Government for mostly being ahead of the game in the UK and for establishing some best practice. However, on consultations, it said that the 'offerings are not particularly compelling’.

David Melding: Weinidog, roedd adroddiad Cymdeithas Hansard a gyhoeddwyd y llynedd yn canmol eich Llywodraeth am fod ar flaen y gad yn y DU ar y cyfan ac am  sefydlu rhywfaint o arfer gorau. Fodd bynnag, o ran ymgynghoriadau, dywedodd nad oedd yr hyn a gynigiwyd yn arbennig o rymus.

I commend your Government’s decision to issue more Green Papers, but having looked at them, I can see that you try to attract comments on them by the usual dull old method, where 15 questions are listed—it would have been posted out years ago—to which people are invited to reply. Would it not be better if you did it a bit more as the media does on the internet, and had a blog article that poses one or two questions and invites comments in a more free and loose style, and where Members could even comment on the comments? We see this everywhere now, but you seem to be restricted to a way of consultation that is out of—

Rwy’n cymeradwyo penderfyniad eich Llywodraeth i gyhoeddi mwy o Bapurau Gwyrdd ond, o edrych arnynt, gallaf weld eich bod yn ceisio denu sylwadau arnynt drwy ddefnyddio’r hen ddull diflas arferol, lle rhestrir 15 o gwestiynau—byddent wedi cael eu postio flynyddoedd yn ôl—y gwahoddir pobl i ymateb iddynt. Oni fyddai’n well pe byddech yn gwneud rhywbeth tebycach i’r hyn y mae’r cyfryngau yn ei wneud ar y rhyngrwyd, sef cael erthygl blog sy’n gofyn un neu ddau o gwestiynau ac yn gwahodd sylwadau mewn ffordd fwy rhydd a hamddenol, a lle gallai Aelodau hyd yn oed wneud sylwadau ar y sylwadau? Rydym yn gweld hyn ym mhob man yn awr, ond mae’n ymddangos eich bod wedi’ch cyfyngu i ffordd o ymgynghori sy’n—  

The Presiding Officer: Order. Are you coming to the question, David Melding? [Laughter.]

Y Llywydd: Trefn. A ydych yn dod at y cwestiwn, David Melding? [Chwerthin.]

David Melding: You seem to be restricted to a way of consultation that would have been used in the 1950s.

David Melding: Mae’n ymddangos eich bod wedi’ch cyfyngu i ffordd o ymgynghori a fyddai wedi cael ei defnyddio yn y 1950au.

The First Minister: I thank the Member for his statement. He raises an important point about how we engage—to use that dreaded word—with the public by using social media in an inclusive and comprehensive way. While I believe there is scope for using the methods to put forward a methodical consultation paper with a certain number of questions, we will always consider what scope there is to allow people to offer comments in an electronic way. I am sceptical of blogs and allowing people to comment on them, given that experience shows that you tend to have a lot of anonymous people blogging who will often say things that they would not dare to say to people’s faces. So, I am not sure that that would necessarily be a step in the right direction.

Y Prif Weinidog: Diolch i’r Aelod am ei ddatganiad. Mae’n codi pwynt pwysig am y ffordd yr ydym yn ymgysylltu—i  ddefnyddio’r gair erchyll hwnnw—gan fod y  cyhoedd yn defnyddio cyfryngau cymdeithasol mewn ffordd gynhwysol a chynhwysfawr. Er fy mod yn credu bod lle i ddefnyddio’r dulliau hynny i gyflwyno papur ymgynghori trefnus gyda nifer penodol o gwestiynau, byddwn bob amser yn ystyried pa gwmpas sydd i alluogi pobl i gynnig sylwadau mewn modd electronig. Rwy’n amheus ynghylch blogiau a chaniatáu i bobl wneud sylwadau arnynt, gan fod profiad yn dangos eich bod yn tueddu i gael nifer o bobl yn blogio yn ddienw a byddant yn aml yn dweud pethau na fyddent yn meiddio ei ddweud i wynebau pobl. Felly, nid wyf yn siŵr y byddai hynny o reidrwydd yn gam i’r cyfeiriad cywir.

Twf Economaidd

Economic Growth

12. Andrew R.T. Davies: A wnaiff y Prif Weinidog amlinellu’r mesurau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i sicrhau twf economaidd yng Nghanol De Cymru. OAQ(4)0546(FM)

12. Andrew R.T. Davies: Will the First Minister outline measures that the Welsh Government is taking to ensure economic growth in South Wales Central. OAQ(4)0546(FM)

The First Minister: Yes, those measures are to be found in the programme for government.

Y Prif Weinidog: Mae’r mesurau hynny i’w cael yn y rhaglen lywodraethu.

Andrew R.T. Davies: Thank you for that answer, First Minister. Cardiff Council has decided recently to 'go back to the drawing board’, in the words of a Cabinet member, in relation to plans for the central business district in Cardiff. The Welsh Government has a large stake in that, in that it has allocated a significant sum of its money for that project. Are you in a position, First Minister, to say how this delay or this 'back to the drawing board’ approach that the council is taking could jeopardise the money that the Welsh Government has made available to the council, and what damage that could do to the overall project?  

Andrew R.T. Davies: Diolch am yr ateb hwnnw, Brif Weinidog. Mae Cyngor Caerdydd wedi penderfynu’n ddiweddar i fynd yn ôl i’r cychwyn, fel y dywedodd aelod o’r Cabinet, mewn perthynas â’r cynlluniau ar gyfer yr ardal fusnes ganolog yng Nghaerdydd. Mae’r mater hwn yn bwysig  iawn i Lywodraeth Cymru, gan ei bod wedi neilltuo swm sylweddol o’i harian ar gyfer y prosiect hwnnw. A ydych mewn sefyllfa, Brif Weinidog, i ddweud sut y gallai’r oedi hwn neu ddull y cyngor o fynd yn ôl i’r cychwyn beryglu’r arian y mae Llywodraeth Cymru wedi’i roi i’r cyngor, a pha niwed y gallai hyn ei wneud i’r prosiect yn gyffredinol?

The First Minister: The centre of Cardiff remains an enterprise zone and I have no doubt that Cardiff Council wants to take forward the economic wellbeing of the city, and to ensure that we attract more commercial firms into the centre.

Y Prif Weinidog: Mae canol Caerdydd yn parhau i fod yn ardal fenter ac nid oes gennyf amheuaeth bod Cyngor Caerdydd yn awyddus i fwrw ymlaen â’r gwaith o wella lles economaidd y ddinas, ac i sicrhau ein bod yn denu mwy o gwmnïau masnachol i ganol y ddinas.

The Record

Vaughan Gething: First Minister, you will be aware that transport infrastructure is essential to our economic growth prospects. I broadly welcome the warm tone of the comments we heard from the Secretary of State and the letter I have had from her deputy about rail electrification. However, there is continuing doubt about the extent to which the Secretary of State supports the full electrification of the Valleys lines, including Maesteg, Ebbw Vale and the Vale of Glamorgan, in particular avoiding the need for a double procurement exercise for diesel and electric train fleets as well as a double maintenance exercise. Therefore, First Minister, can you confirm the Government’s continued position on the full electrification of the Valleys lines and the position that our colleagues in Parliament are taking to support the case for the whole Valleys lines network being electrified?

Vaughan Gething: Brif Weinidog, byddwch yn ymwybodol bod seilwaith trafnidiaeth yn hanfodol i’n rhagolygon ar gyfer twf economaidd. Rwy’n croesawu’n gyffredinol naws gynnes y sylwadau a glywsom gan yr Ysgrifennydd Gwladol a’r llythyr a gefais gan ei dirprwy am drydaneiddio’r rheilffyrdd. Fodd bynnag, mae amheuaeth barhaus ynghylch i ba raddau y mae’r Ysgrifennydd Gwladol yn cefnogi trydaneiddio rheilffyrdd y Cymoedd yn llawn, gan gynnwys Maesteg, Glyn Ebwy a Bro Morgannwg, yn enwedig gan osgoi’r angen am ddau ymarfer caffael ar gyfer fflydoedd o drenau disel a thrydan, yn  ogystal â dau ymarfer cynnal a chadw. Felly, Brif Weinidog, a allwch gadarnhau safbwynt parhaus y Llywodraeth ynghylch trydaneiddio rheilffyrdd y Cymoedd yn llawn a safbwynt ein cydweithwyr yn Senedd y DU i gefnogi’r achos dros drydaneiddio rhwydwaith rheilffyrdd y Cymoedd yn llawn?

The First Minister: I can certainly confirm that the business case for electrification has been submitted, despite the impression that may have been given in this Chamber last week. The Government’s view is quite simply this: we want to see electrification as far as Swansea and electrification of the Valleys lines in their fullest definition, which means Maesteg, Ebbw Vale and the Vale of Glamorgan. Otherwise, we will end up in a situation where the through services that currently run from the various Valleys destinations to Barry and Penarth would have to stop at Cardiff Central because, of course, the traction would not exist to take them past Cardiff Central to Barry and Penarth. That would have a detrimental effect on the network.

Y Prif Weinidog: Gallaf yn sicr gadarnhau bod yr achos busnes ar gyfer trydaneiddio wedi’i gyflwyno, er gwaethaf yr argraff y gellir fod wedi’i rhoi yn y Siambr hon yr wythnos diwethaf. Barn y Llywodraeth yn syml yw hyn: rydym am weld trydaneiddio cyn belled ag Abertawe a thrydaneiddio rheilffyrdd y Cymoedd, gan ddefnyddio’r diffiniad ehangaf ohonynt, sy’n cynnwys Maesteg, Glyn Ebwy a Bro Morgannwg. Fel arall, byddwn mewn sefyllfa yn y pen draw lle byddai’n rhaid i’r gwasanaethau uniongyrchol sy’n rhedeg ar hyn o bryd o gyrchfannau amrywiol yn y Cymoedd i’r Barri a Phenarth orffen yng Nghaerdydd Canolog oherwydd, wrth gwrs, ni fyddai’r tyniant yn bodoli i fynd â’r trenau hynny heibio i Ganol Caerdydd i’r Barri a Phenarth. Byddai hynny’n cael effaith niweidiol ar y rhwydwaith.

Cynllun Datblygu Gwledig

Rural Development Plan

13. Mark Isherwood: A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am y Cynllun Datblygu Gwledig. OAQ(4)0549(FM)

13. Mark Isherwood: Will the First Minister make a statement on the Rural Development Plan. OAQ(4)0549(FM)

The First Minister: Yes, the preparation of the rural development plan for 2014 to 2020 is well under way.

Y Prif Weinidog: Mae’r gwaith o baratoi’r cynllun datblygu gwledig ar gyfer 2014-2020 ar y gweill ers tro.

Mark Isherwood: Thank you. The current plan running to 2013 refers to renewable energy and exploiting opportunities and providing support for the installation of renewable energy technologies on farms, reducing farm dependency on external generation. However, it also talks about sustainability. Therefore, how would you respond to perhaps unforeseen consequences such as the proliferation of applications for single industrial turbines on farms on Anglesey, which are collectively causing some concern on the island, and to the so-far unique situation on the Mynydd Mynyllod windfarm near Corwen, which will be a test case for the whole of Wales, being the only onshore application in Wales entirely outside a TAN 8 area and for which the application will be decided at UK level?

Mark Isherwood: Diolch yn fawr. Mae’r cynllun presennol sy’n rhedeg hyd at 2013 yn cyfeirio at ynni adnewyddadwy, achub ar gyfleoedd a darparu cefnogaeth ar gyfer gosod technolegau ynni adnewyddadwy ar ffermydd, gan leihau dibyniaeth ffermydd ar gynhyrchu allanol. Fodd bynnag, mae hefyd yn sôn am gynaliadwyedd. Felly, sut y byddech yn ymateb i ganlyniadau annisgwyl o bosibl, fel gormod o geisiadau ar gyfer tyrbinau diwydiannol unigol ar ffermydd ar Ynys Môn, sydd gyda’i gilydd yn peri pryder ar yr ynys, a’r sefyllfa sydd hyd yn hyn yn unigryw ar fferm wynt Mynydd Mynyllod ger Corwen, a fydd yn achos prawf ar gyfer Cymru gyfan gan mai hwn yw’r unig gais yng Nghymru ar gyfer fferm wynt ar y tir sy’n gyfan gwbl y tu allan i ardal TAN 8 a bydd penderfyniad ar y cais yn cael ei wneud ar lefel y DU?

The First Minister: I cannot comment on individual planning applications, although I can say that I regret very much that that application will be decided in that way. By UK level, of course, he means England and Wales, and he means that it will be determined by English planning policy. Let us be absolutely accurate about this. It is a situation that we do not agree with. However, it is important that farmers are able to develop sources of microrenewable energy in order to supplement their incomes. I see nothing wrong with that. It helps the environment and it helps farmers to put money in their pockets.

Y Prif Weinidog: Ni allaf roi sylwadau ar geisiadau cynllunio unigol, er y gallaf ddweud fy mod yn gresynu’n fawr iawn y bydd y penderfyniad ar y cais yn cael ei wneud yn y ffordd honno. Drwy gyfeirio at lefel y DU, wrth gwrs, mae’n golygu Cymru a Lloegr, ac mae’n golygu y bydd y penderfyniad ar y cais yn seiliedig ar bolisi cynllunio Lloegr. Gadewch inni fod yn hollol glir am hyn. Nid ydym yn cytuno â’r sefyllfa hon. Fodd bynnag, mae’n bwysig bod ffermwyr yn gallu datblygu ffynonellau ynni microadnewyddadwy er mwyn ychwanegu at eu hincwm. Ni welaf ddim o’i le ar hynny. Mae’n helpu’r amgylchedd ac mae’n helpu ffermwyr i roi arian yn eu pocedi.

Yr Arglwydd Elis-Thomas: Mae’r Dirprwy Weinidog Amaethyddiaeth, Bwyd, Pysgodfeydd a Rhaglenni Ewropeaidd wedi rhybuddio’n barod y bydd gostyngiad tebygol yn y gwariant ar gynlluniau amaeth-amgylcheddol. Mae hefyd wedi rhybuddio gall fod gostyngiad yn y gwariant o gronfeydd Ewropeaidd cyffredinol ar raglenni a fyddai o fantais i’r amgylchedd naturiol a chadwraeth. A wnaiff ei Lywodraeth edrych eto ar y cydberthynas rhwng y rhaglenni hyn, yn enwedig gan fod yr Undeb Ewropeaidd yn pwysleisio bod angen astudio effaith rhaglenni ar y cyd ac y gallai hyn gael effaith ddifrifol ar y gwariant posib o’r cynllun datblygu gwledig yng Nghymru?

Lord Elis-Thomas: The Deputy Minister for Agriculture, Food, Fisheries and European Programmes has already warned that there is likely to be a reduction in expenditure on agri-environment schemes. He has also warned that there could be a reduction in expenditure from general European funds on programmes that would benefit the natural environment and conservation. Will his Government look again at the interrelationship between these programmes, particularly as the European Union is emphasising the need to study the impact of programmes jointly and given that this could have a serious impact on possible expenditure from the rural development plan in Wales?

Y Prif Weinidog: Byddwn wastad yn sicrhau’r ddêl orau i Gymru. Mae llawer o reolau sy’n llywodraethu’r ffordd y mae’r gwahanol brosiectau’n cael eu symud ymlaen. Wrth gwrs, dydyn ni ddim yn gwybod eto beth fydd yr effaith gyffredinol ar gyllideb yr Undeb Ewropeaidd a’r Comisiwn Ewropeaidd, ond ein nod ni yw sicrhau bydd Cymru’n parhau i elwa o’r cynlluniau hyn sydd wedi cael eu creu dros y blynyddoedd diwethaf.

The First Minister: We always try to secure the best deal for Wales. There are many regulations that govern the way in which various projects are progressed. Of course, we do not yet know what the general impact on the budgets of the European Union and the European Commission will be, but our aim is to ensure that Wales continues to benefit from these schemes that have been created over the past few years.

Maes Awyr Caerdydd

Cardiff Airport

14. Mick Antoniw: A wnaiff y Prif Weinidog roi’r wybodaeth ddiweddaraf am drafodaethau Llywodraeth Cymru mewn cysylltiad â Maes Awyr Caerdydd. OAQ(4)0539(FM)

14. Mick Antoniw: Will the First Minister provide an update on the Welsh Government’s negotiations with regard to Cardiff Airport. OAQ(4)0539(FM)

The First Minister: Yes. I issued a written statement about the airport task force this morning.

Y Prif Weinidog: Gwnaf. Cyhoeddais ddatganiad ysgrifenedig am dasglu maes awyr Caerdydd y bore yma.

Mick Antoniw: I welcome very much the statement that has been made and the establishment of the airport task force. I think that we all see this as a very positive move. I also welcome the commitment given by the Government on the priority that you are giving to this matter, as demonstrated by the fact that you will be chairing the task force. May I just ask that you keep the Assembly informed as to these important developments that we hope will follow over the coming months?

Mick Antoniw: Rwy’n croesawu’n fawr y datganiad a wnaed am sefydlu tasglu ar y maes awyr. Rwy’n meddwl ein bod oll yn gweld hyn fel cam cadarnhaol iawn. Rwyf hefyd yn croesawu’r ffaith bod y Llywodraeth wedi ymrwymo i flaenoriaethu’r mater hwn, fel yr adlewyrchir gan y ffaith y byddwch yn cadeirio’r tasglu. A wnewch chi sicrhau bod y Cynulliad yn cael y wybodaeth ddiweddaraf am y datblygiadau pwysig hyn yr ydym yn gobeithio a fydd yn digwydd dros y misoedd nesaf?

The First Minister: Absolutely. I take some heart from the fact that the owners now seem to be taking this issue seriously. I look forward to working with them in order to develop the airport in future.

Y Prif Weinidog: Wrth gwrs. Mae’r ffaith bod y perchnogion yn awr fel pe baent yn cymryd y mater hwn o ddifrif yn galonogol i mi. Edrychaf ymlaen at weithio gyda hwy er mwyn datblygu’r maes awyr yn y dyfodol.

The Record

Nick Ramsay: I welcome your statement, First Minister, which is timely, given the question that was tabled today. I wish I had so much luck with the timing of written statements for my tabled questions.

Nick Ramsay: Croesawaf eich datganiad, Brif Weinidog, sy’n amserol, o ystyried y cwestiwn a gyflwynwyd heddiw. Byddai’n dda gennyf pe bawn yn cael cymaint o lwc o ran amseru datganiadau ysgrifenedig sy’n gysylltiedig â’r cwestiynau yr wyf yn eu cyflwyno.

Forgive my cynicism, First Minister, but this statement contains sentences such as, that you intend your new chaired taskforce to provide

Maddeuwch imi am fy sinigiaeth, Brif Weinidog, ond mae’r datganiad hwn yn cynnwys brawddegau megis eich bod yn bwriadu i’ch tasglu newydd ddarparu

'better synergies, joint support and co-ordinated use of resources to achieve shared outcomes’.

'gwell synergedd, cymorth ar y cyd a defnydd cydgysylltiedig o adnoddau er mwyn sicrhau canlyniadau a rennir’.

I am not necessarily a member of the Plain English Campaign, but I am still not entirely sure what that actually means on the ground. Will you tell us, First Minister, as far as outcomes go, why you will not simply give us an air strategy for Wales that would tie all of this together, rather than a random bunch of statements that conclude by saying:

Nid wyf o reidrwydd yn aelod o’r ymgyrch Saesneg clir, ond nid wyf yn hollol siŵr beth mae hynny’n ei olygu mewn gwirionedd ar lawr gwlad. A wnewch chi ddweud wrthym, Brif Weinidog, o safbwynt canlyniadau, pam na wnewch chi roi strategaeth awyr i Gymru a fyddai’n clymu hyn i gyd gyda’i gilydd, yn hytrach na chasgliad ar hap o ddatganiadau sy’n cloi drwy ddweud:

'An initial meeting is in the process of being arranged.’?

'Mae cyfarfod cychwynnol wrthi’n cael ei drefnu’?

Do you really think that the problems that the airport is suffering will be solved by this taskforce?

A ydych yn credu mewn gwirionedd y bydd y problemau y mae’r maes awyr yn eu dioddef yn cael eu datrys gan y tasglu hwn?

The First Minister: The difficulty for the Member is that his party was quite happy to see things bump along and passengers being lost at the airport, and they were critical of any attempt to resolve things and thought that any criticism of the airport was unfair. I have had a number of e-mails from users and airport staff supporting the position that the Government is taking. I will inform the Member exactly what we want. We put money on the table; we want the owners to do the same. In doing that, we can all work together to move the airport forward. If that cannot be done, there are alternative proposals on the table.

Y Prif Weinidog: Yr anhawster i’r Aelod yw y bu ei blaid yn ddigon hapus i weld pethau’n llusgo yn eu blaen a theithwyr yn cael eu colli yn y maes awyr, ac roeddent yn feirniadol o unrhyw ymgais i ddatrys pethau ac yn meddwl bod unrhyw feirniadaeth o’r maes awyr yn annheg. Rwyf wedi cael nifer o negeseuon e-bost oddi wrth ddefnyddwyr a staff y maes awyr yn cefnogi safbwynt y Llywodraeth. Byddaf yn rhoi gwybod i’r Aelod yn union beth yr ydym yn dymuno ei gael. Rydym yn rhoi arian ar y bwrdd; rydym am i’r perchnogion wneud yr un peth. Wrth wneud hynny, gallwn weithio gyda’n gilydd i symud y maes awyr yn ei flaen. Os na ellir gwneud hynny, mae cynigion amgen ar y bwrdd.

Alun Ffred Jones: As a regular user of Cardiff Airport, I would commend the staff for their work and the general amenities. What is missing, of course, is good and varied links to other European air hubs. There is also the poor quality of the public transport links between the airport and Cardiff and beyond. Will improving these aspects be part of the work that your group will be undertaking?

Alun Ffred Jones: Fel defnyddiwr rheolaidd o Faes Awyr Caerdydd, byddwn yn canmol y staff am eu gwaith a’r amwynderau cyffredinol. Yr hyn sydd ar goll, wrth gwrs, yw cysylltiadau da ac amrywiol â chanolfannau awyr Ewropeaidd eraill. Hefyd, ceir y mater o ansawdd gwael y cysylltiadau trafnidiaeth gyhoeddus rhwng y maes awyr a Chaerdydd a thu hwnt. A fydd gwella’r agweddau hyn yn rhan o waith eich grŵp?

The First Minister: Absolutely, it will. Increasing the number of flying routes out of Cardiff is important and increasing the transport links to the airport is also important. It is also important that we see commitment from the owners. We put money on the table. We spent two years trying to get European Commission approval for a funding package and, at that point, the owners decided that they were not going to invest the £21 million that they said they would. That was two years of work down the drain. We need to ensure that there is commitment and financial commitment in the short and medium term from the owners of the airport, and we will match that commitment financially, but we cannot do it all as Government. We need the owners to work with us as well.

Y Prif Weinidog: Bydd, yn sicr. Mae’n bwysig cynyddu nifer y llwybrau hedfan allan o Gaerdydd a chynyddu’r cysylltiadau trafnidiaeth i’r maes awyr. Mae hefyd yn bwysig ein bod yn gweld ymrwymiad gan y perchnogion. Rydym ni wedi rhoi arian ar y bwrdd. Rydym wedi treulio dwy flynedd yn ceisio cael cymeradwyaeth y Comisiwn Ewropeaidd ar gyfer pecyn cyllid ac, ar yr adeg honno, penderfynodd y perchnogion nad oeddent yn bwriadu buddsoddi’r £21 miliwn yr oeddent wedi dweud y byddent yn ei fuddsoddi. Aeth dwy flynedd o waith i lawr y draen. Mae angen inni sicrhau bod ymroddiad ac ymrwymiad ariannol yn y tymor byr a chanolig gan berchnogion y maes awyr, a byddwn yn cynnig arian i gyfateb â’r ymrwymiad hwnnw, ond ni allwn ni, fel Llywodraeth, wneud pob dim. Mae angen i’r perchnogion weithio gyda ni hefyd.

Eluned Parrott: First Minister, I also read your written statement with great interest this morning. With regard to negotiation and collaboration, it is vital that you are able to engage effectively with the airport’s management. However, sadly, we have now lost the chief executive, Patrick Duffy, locally, who was doing an excellent job in difficult circumstances. Given that turmoil in the local situation, do you have a firm commitment from Abertis to engage with this taskforce?

Eluned Parrott: Brif Weinidog, darllenais eich datganiad ysgrifenedig gyda diddordeb mawr y bore yma hefyd. O ran cyd-drafod a chydweithio, mae’n hanfodol eich bod yn gallu ymgysylltu’n effeithiol â rheolwyr y maes awyr. Fodd bynnag, yn anffodus, rydym wedi colli’r prif weithredwr, Patrick Duffy, yn lleol, a oedd yn gwneud gwaith ardderchog mewn amgylchiadau anodd. O gofio bod cythrwfl mewn perthynas â’r sefyllfa leol, a oes gennych ymrwymiad cadarn gan Abertis i ymgysylltu â’r tasglu hwn?

The First Minister: Yes, we do. Abertis, I believe, is now taking the situation seriously, which is something that I applaud. As I have said before in this Chamber, there are other operators out there that are interested in the airport. It is frankly not fair on the people of Wales that the airport should be run as it is without improvement when there are others who would do a better job. Either the present owners do it—if they do, I applaud it—or they must consider their position and look at other owners who would come in and run it. I do not accept this argument that it is a private concern and, therefore, as a Government, we have no business in criticising it. I have not heard anything quite so ludicrous in all my time in politics. I am afraid that it came to the point where, when I was asking the owners what their plans were for the airport, there were far too many shrugs of the shoulders and far too many answers along the lines of, 'There is nothing we can do; it is inevitable that it will go into decline’. I cannot accept that as First Minister. I welcome the change of heart from the owners, and I welcome the work that the taskforce will take through.

Y Prif Weinidog: Oes. Rwy’n credu bod Abertis yn awr yn cymryd y sefyllfa o ddifrif, ac rwy’n cymeradwyo hynny. Fel y dywedais o’r blaen wrth y Siambr hon, mae gweithredwyr eraill sydd â diddordeb yn y maes awyr. A dweud y gwir, nid yw’n deg ar bobl Cymru bod y maes awyr yn cael ei redeg fel y mae, heb gael ei wella, pan fo gweithredwyr eraill a fyddai’n gwneud y gwaith yn well. Naill ai bydd y perchnogion presennol yn gwneud hynny—a byddaf yn cymeradwyo hynny os bydd yn digwydd—neu bydd yn rhaid iddynt ystyried eu sefyllfa ac edrych ar berchnogion eraill a fyddai’n dod i mewn i redeg y maes awyr. Nid wyf yn derbyn y ddadl ei fod yn fater preifat ac, felly, fel Llywodraeth, nad ein lle ni yw ei feirniadu. Nid wyf wedi clywed unrhyw beth mor chwerthinllyd yn fy holl amser mewn gwleidyddiaeth. Mae arnaf ofn y daeth i’r pwynt lle, pan oeddwn yn gofyn i’r perchnogion beth oedd eu cynlluniau ar gyfer y maes awyr, roedd llawer gormod o godi ysgwyddau a llawer gormod o atebion ar hyd y llinellau, 'Nid oes unrhyw beth y gallwn ei wneud; mae’n anochel y bydd yn dirywio’. Ni allaf dderbyn hynny fel Prif Weinidog. Rwy’n croesawu’r ffaith bod y perchnogion wedi newid eu meddwl, a chroesawaf y gwaith y bydd y tasglu yn ei wneud.

Datblygu Chwaraeon

Sports Development

15. William Powell: A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am ei gynlluniau ar gyfer datblygu chwaraeon yng Nghymru. OAQ(4)0550(FM)

15. William Powell: Will the First Minister make a statement on his plans for sports development in Wales. OAQ(4)0550(FM)

The First Minister: Our programme for government sets out our aims to widen participation in sports.

Y Prif Weinidog: Mae ein rhaglen lywodraethu yn nodi ein bwriad i ehangu cyfranogiad mewn chwaraeon.

William Powell: Thank you for that answer. During the recent British-Irish Parliamentary Assembly in Dublin, our delegation raised the prospect of a joint Celtic nations bid to host the UEFA Euro 2020 football championship. We raised that with the Irish Minister for Transport, Tourism and Sport, Leo Varadkar. He and Enda Kenny, the Taoiseach, were very supportive of that. Given the support that they showed and the subsequent formal expression of interest from the football associations of Ireland, Scotland and Wales, what concrete measures will the Government take to help to make that a reality?

William Powell: Diolch ichi am yr ateb hwnnw. Yn ystod y Cynulliad Seneddol Prydeinig-Gwyddelig diweddar yn Nulyn, cyfeiriodd ein dirprwyaeth at y posibilrwydd y gallai’r cenhedloedd Celtaidd wneud cais ar y cyd i gynnal pencampwriaeth pêl-droed Euro 2020 UEFA. Rydym wedi sôn am hynny wrth Leo Varadkar, Gweinidog yr Iwerddon dros drafnidiaeth, twristiaeth a chwaraeon. Roedd ef ac Enda Kenny, y Taoiseach, yn gefnogol iawn o hynny. O ystyried y gefnogaeth y maent wedi’i dangos a’r mynegiant ffurfiol o ddiddordeb gan gymdeithasau pêl-droed yr Iwerddon, yr Alban a Chymru a gafwyd ar ôl hynny, pa fesurau pendant y bydd y Llywodraeth yn eu cymryd i helpu i wireddu hynny?

2.15 p.m.

The First Minister: The Football Association of Wales has not approached us yet to discuss this issue. In some ways, I can understand that, because there was a need to put in an expression of interest in order to ensure that that interest was kept alive. Now work will have to be done to flesh out that expression of interest so that it becomes a firm bid in the future. As a matter of principle, we will be supportive of any bid by Scotland, Wales and the Republic of Ireland to host the tournament, and we are happy to sit down with the FAW to see what might be done in order to help.

Y Prif Weinidog: Nid yw Cymdeithas Bêl-droed Cymru wedi dod atom eto i drafod y mater. Mewn rhai ffyrdd, gallaf ddeall hynny, oherwydd bod angen cyflwyno datganiad o ddiddordeb er mwyn sicrhau bod y diddordeb hwnnw yn cael ei gadw yn fyw. Yn awr, bydd yn rhaid gweithio i atgyfnerthu’r datganiad o ddiddordeb er mwyn iddo ddod yn gynnig cadarn yn y dyfodol. Fel mater o egwyddor, byddwn yn gefnogol i unrhyw gais gan yr Alban, Cymru a Gweriniaeth Iwerddon i gynnal y twrnamaint, ac rydym yn hapus i gwrdd â’r gymdeithas i weld beth y gellid ei wneud i helpu.

Darren Millar: One very British sport that is played in north Wales in particular is crown green bowling, and, as a patron of the Welsh Crown Green Bowling Association, I would like to encourage the Welsh Government to invest more in the sport, which is an intergenerational sport, in that young people and old people are able to play it; it is one of those unusual sports. What support are you able to give crown green bowling to extend its development, particularly into south Wales?

Darren Millar: Un o’r chwaraeon sy’n Brydeinig iawn ei naws ac y cymerir rhan ynddo yn y gogledd yn arbennig yw bowlio lawnt gefngrom. A minnau’n noddwr i Gymdeithas Bowlio Lawnt Gefngrom Cymru, hoffwn annog Llywodraeth Cymru i fuddsoddi mwy yn y gamp hon, sy’n pontio’r cenedlaethau, gan fod pobl ifanc a hen bobl yn gallu cymryd rhan ynddi; mae’n un o’r chwaraeon anarferol hynny. Pa gymorth y gallwch ei roi i fowlio lawnt gefngrom i ymestyn y broses o’i ddatblygu, yn enwedig i’r de?

The First Minister: I had the pleasure of opening a crown green bowling pavilion in the north last year, if I remember rightly. Crown green bowls is curious in the sense that it exists in the north of England and in north Wales and almost nowhere else. It is a very skilful game—I think that there is a nine-inch rise between the boundary of the green and the crown of the green. If the Welsh Crown Green Bowling Association, which I know exists, wishes to take forward any proposals that it has, the option is there for it to talk to Sport Wales. I cannot speak to what the bowling organisations in south Wales might make of any encroachment on their territory.

Y Prif Weinidog: Cefais y pleser o agor pafiliwn bowlio lawnt gefngrom yn y gogledd y llynedd, os cofiaf yn iawn. Mae bowlio lawnt gefngrom yn rhyfedd, yn yr ystyr ei fod yn bodoli yng ngogledd Lloegr ac yng ngogledd Cymru, ond nid yn unman arall, bron. Mae’n gêm y mae angen sgil i’w chwarae—rwy’n meddwl bod brig y lawnt naw modfedd yn uwch na ffin y lawnt. Os bydd Cymdeithas Bowlio Lawnt Gefngrom Cymru, sy’n bodoli, fe wn, yn dymuno datblygu unrhyw gynigion sydd ganddi, mae ganddi’r dewis o siarad â Chwaraeon Cymru. Ni allaf siarad am yr hyn y gallai cyrff bowlio de Cymru ei feddwl am unrhyw gamau i dresmasu ar eu tiriogaeth hwy.

Datganiad a Chyhoeddiad Busnes
Business Statement and Announcement


The Record

The Minister for Finance and Leader of the House (Jane Hutt): I have no changes to report to this week’s planned business. Business for the next three weeks is as shown on the business statement and announcement, which can be found among the agenda papers that are available to Members electronically.

Y Gweinidog Cyllid ac Arweinydd y Tŷ (Jane Hutt): Nid oes newidiadau i’w cyhoeddi ym musnes arfaethedig yr wythnos hon. Dangosir y busnes ar gyfer y tair wythnos nesaf yn y datganiad a chyhoeddiad busnes, sydd i’w weld ymhlith papurau’r agenda sydd ar gael i’r Aelodau yn electronig.

William Graham: I thank the Leader of the House for her statement this afternoon. I ask that she bring forward a statement on road safety from her colleague the Minister for Local Government and Communities. The Minister will know well that this is a Wales-wide issue and that approximately five motorcyclists every week are killed or seriously injured on our roads in Wales. Over the last two weekends, there have been two fatal motorcycle accidents in South Wales East and there was another serious accident where an injured motorcyclist required transportation to hospital by helicopter. Our sympathies go out to those involved in those serious accidents. I would be grateful if the Minister would include in his statement how police forces are co-ordinating road safety, especially during the summer months when motorcycling is more prevalent.

William Graham: Diolch i Arweinydd y Tŷ am ei datganiad y prynhawn yma. Gofynnaf iddi sicrhau bod ei chyd-Weinidog, y Gweinidog Llywodraeth a Chymunedau, yn gwneud datganiad am ddiogelwch ar y ffyrdd. Bydd y Gweinidog yn gwybod yn iawn fod hwn yn fater i Gymru gyfan, a bod tua phum beiciwr modur yn cael eu lladd neu eu hanafu’n ddifrifol bob wythnos ar ein ffyrdd yng Nghymru. Dros y ddau benwythnos diwethaf, cafwyd dwy ddamwain beic modur angheuol yn Nwyrain De Cymru, a chafwyd damwain ddifrifol arall, pan fu angen cludo gyrrwr beic modur a oedd wedi’i anafu i’r ysbyty mewn hofrennydd. Rydym yn cydymdeimlo â’r rhai a oedd yn y damweiniau difrifol hynny. Byddwn yn ddiolchgar pe bai’r Gweinidog yn dweud yn ei ddatganiad sut y mae heddluoedd yn cydlynu diogelwch ar y ffyrdd, yn enwedig yn ystod misoedd yr haf pan fo beicio modur yn fwy cyffredin.

Jane Hutt: I think that the Minister for transport, local government and with responsibility for police liaison will take this on board as an important statement that can be brought to the Assembly.

Jane Hutt: Rwy’n meddwl y bydd y Gweinidog dros drafnidiaeth a llywodraeth leol, sy’n gyfrifol hefyd am gyswllt â’r heddlu, yn ystyried hyn yn ddatganiad pwysig y gellir ei gyflwyno i’r Cynulliad.

Julie Morgan: Will the Minister in her role as the Minister for equalities make time for a statement about the composition of the new councils since the local government elections? In Cardiff, we have more councillors from ethnic minority groups, but it is still the case that only a third of Cardiff councillors are women.

Julie Morgan: A wnaiff y Gweinidog, yn rhinwedd ei rôl yn Weinidog dros gydraddoldeb, neilltuo amser ar gyfer datganiad am gyfansoddiad y cynghorau newydd ers yr etholiadau llywodraeth leol? Yng Nghaerdydd, mae gennym fwy o gynghorwyr o grwpiau lleiafrifoedd ethnig, ond mae’n dal yn wir mai dim ond traean cynghorwyr Caerdydd sy’n fenywod.

Jane Hutt: It is important and welcome that the Local Government (Wales) Measure 2011 gave us the means to look at how we could improve representation in order to ensure that local government is fully representative of our society. Part of that was to bring in a survey that has to be undertaken by all authorities to get the full picture in terms of the backgrounds of the successful and the unsuccessful candidates. Local authorities will undertake that survey. I believe that the Equality and Human Rights Commission is also doing a report on this and I am sure that the Member for Cardiff North will also be interested to hear that we are funding the Women Making a Difference programme, which has supported and engaged women, including black and minority ethnic women, to come forward to stand for local government. Three women in Cardiff, one in Bridgend, one in Swansea and one in Treorchy came through that route. I am not sure whether they were successful, but it was an important development.

Jane Hutt: Mae’n bwysig ac i’w groesawu fod Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011 wedi ein galluogi i edrych ar sut y gallem wella cynrychiolaeth i sicrhau bod llywodraeth leol yn gwbl gynrychioliadol o’n cymdeithas. Roedd rhan o hynny’n ymwneud â chyflwyno arolwg y mae’n rhaid i bob awdurdod ei gwblhau i gael y darlun llawn o ran cefndir yr ymgeiswyr llwyddiannus a’r rhai aflwyddiannus. Bydd awdurdodau lleol yn cynnal yr arolwg hwnnw. Credaf fod y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol hefyd yn gwneud adroddiad ar hyn, ac rwy’n siŵr y bydd yr Aelod dros Ogledd Caerdydd am glywed ein bod yn ariannu rhaglen Merched yn Gwneud Gwahaniaeth, sydd wedi cefnogi ac annog menywod, gan gynnwys menywod duon a lleiafrifoedd ethnig, i fod yn ymgeiswyr ar gyfer llywodraeth leol. Daeth tair menyw yng Nghaerdydd, un ym Mhen-y-bont ar Ogwr, un yn Abertawe, ac un yn Nhreorci drwy’r llwybr hwnnw. Nid wyf yn siŵr a fuont yn llwyddiannus, ond roedd yn ddatblygiad pwysig.

Simon Thomas: A yw Arweinydd y Tŷ yn bwriadu cynnal dadl yn amser y Llywodraeth ar blismona cyn bo hir a fydd yn gyfle i nifer o Aelodau fynegi eu pryderon am blismona yn eu hardaloedd lleol, a’r comisiynwyr a fydd yn cael eu hethol nes ymlaen eleni? Fy mhryder arbennig yn ardal Dyfed-Powys yw bod nifer o ddesgiau mewn swyddfeydd heddlu yn cael eu cau ar hyn o bryd. Mae saith yn cael eu cau, a hynny ar adeg y mae 130 heddwas yn cael eu gyrru i helpu plismona’r Gemau Olympaidd. Mae nifer o bobl yn cwestiynu’r blaenoriaethau yn yr ardal. Byddai dadl o’r fath o fudd i nifer o Aelodau wrth godi materion sy’n destun pryder iddynt.

Simon Thomas: Does the Leader of the House intend to hold a debate in Government time on policing before too long, which would be an opportunity for many Members to raise their concerns, about policing in their local areas and the commissioners that are due to be elected later this year? My particular concern in the Dyfed-Powys area is that a number of desks in police offices are being closed. Seven are being closed, and that at a time when 130 police officers are being sent to help police the Olympic Games. Many people are questioning the priorities in the area. Such a debate would be of benefit to many Members to raise issues that cause them concern.

Jane Hutt: I believe that the impact of the cuts—the equivalent of 1,600 police officers across Wales—is now beginning to be felt, and I am sure that the Minister, Carl Sargeant, will report on the impact of these cuts in due course. We need also to recognise that the Welsh Government is implementing through its programme of government the appointment of 500 new police community support officers.

Jane Hutt: Rwy’n credu bod effaith y toriadau—sy’n cyfateb i 1,600 o swyddogion yr heddlu ledled Cymru—yn dechrau dod i’r amlwg yn awr, ac rwy’n siŵr y bydd y Gweinidog, Carl Sargeant, yn adrodd yn ôl ar effaith y toriadau yn y man. Mae angen hefyd inni gydnabod bod Llywodraeth Cymru, drwy ei rhaglen lywodraethu, yn rhoi’r broses o benodi 500 o swyddogion cymorth cymunedol yr heddlu ar waith.

Peter Black: Minister, I understand that the Wales Audit Office is seeking to publish its report on the All Wales Ethnic Minority Association before the end of the summer recess, raising the prospect of the report being buried, with very little discussion or scrutiny. Can you give an undertaking that, if that report comes out before we break for the summer, you will make an oral statement to the Chamber as soon as possible, so that we can scrutinise the contents of the report and the role of Ministers in the issues raised by it?

Peter Black: Weinidog, caf ar ddeall fod Swyddfa Archwilio Cymru yn gobeithio cyhoeddi ei adroddiad ar Gymdeithas Lleiafrifoedd Ethnig Cymru Gyfan cyn diwedd toriad yr haf; mae’n bosibl, felly, y bydd yr adroddiad yn cael ei gladdu, ac mai ychydig iawn o drafodaeth neu o waith craffu a fydd yn ei gylch. A allwch addo, os caiff yr adroddiad ei gyhoeddi cyn toriad yr haf, y byddwch yn gwneud datganiad llafar i’r Siambr cyn gynted ag y bo modd, fel y gallwn graffu ar gynnwys yr adroddiad a rôl Gweinidogion yn y materion y mae’n eu crybwyll?

Jane Hutt: As Peter Black rightly acknowledges, the timing of the completion of this report is a matter for the Wales Audit Office. I certainly hope that we will have it before the Assembly before recess, and we would then respond appropriately in terms of a response to the Chamber.

Jane Hutt: Fel y mae Peter Black yn cydnabod, yn gywir ddigon, mae amseriad y gwaith o gwblhau’r adroddiad hwn yn fater i Swyddfa Archwilio Cymru. Rwyf yn sicr yn gobeithio y bydd yn dod gerbron y Cynulliad cyn y toriad, a byddem wedyn yn ymateb yn briodol o ran rhoi ymateb i’r Siambr.

Mark Isherwood: I have two requests for statements. The first is on the Welsh Government’s involvement with and positive support for the Welsh National Culinary Team. I know that the Welsh Culinary Association and the national culinary team have been grateful for the financial support of the Welsh Government over many years to raise the profile of Welsh food, drink and culinary excellence around the world, and I am sure that you will join me in welcoming the news that the association plans to enter senior and junior national culinary teams in this year’s prestigious IKA/World Culinary Olympics, to be held in Germany in October. I am sure that you will agree that the chefs have helped to put Wales on the map with their culinary expertise. Could we therefore have a statement on how the Welsh Government proposes to continue with its crucial support of the teams in 2012-13?

Mark Isherwood: Mae gennyf ddau gais am ddatganiadau. Mae’r un cyntaf yn ymwneud â chyfranogiad Llywodraeth Cymru yn Nhîm Coginio Cenedlaethol Cymru, a’i chefnogaeth gadarnhaol iddo. Gwn fod Cymdeithas Goginio Cymru a’r tîm coginio cenedlaethol wedi bod yn ddiolchgar am y gefnogaeth ariannol y mae Llywodraeth Cymru wedi’i rhoi dros nifer o flynyddoedd i godi proffil bwyd a diod Cymru a rhagoriaeth coginio Cymru ledled y byd. Rwy’n siŵr y byddwch yn ymuno â mi wrth groesawu’r newydd bod y gymdeithas yn bwriadu cyflwyno timau coginio cenedlaethol hŷn ac iau yng Ngemau Olympaidd Coginio’r Byd/IKA, a gynhelir yn yr Almaen ym mis Hydref. Rwy’n siŵr y byddwch yn cytuno bod y cogyddion wedi helpu i roi Cymru ar y map gyda’u harbenigedd ym maes coginio. Felly, a allem gael datganiad am sut y mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu parhau i roi ei chefnogaeth hanfodol i’r timau yn 2012-13?

Secondly, following today’s Epilepsy Aware event at the Senedd, I call for a statement by the Welsh Government to update us on its support and proposals for people with epilepsy and their families. We must recognise and standardise good-quality care and effective practice, measure the true cost of epilepsy to families and communities, and respond to reduce the risk of epilepsy and its impact, noting that one in every 94 people in Wales has epilepsy, one in 10 of whom are under the age of 18.

Yn ail, yn dilyn digwyddiad Ymwybyddiaeth Epilepsi yn y Senedd heddiw, galwaf am ddatganiad gan Lywodraeth Cymru i roi’r wybodaeth ddiweddaraf inni am y gefnogaeth y mae’n ei rhoi i bobl sydd ag epilepsi a’u teuluoedd, a’r cynigion sydd ganddi ar eu cyfer. Rhaid inni gydnabod a safoni gofal o ansawdd da ac arferion effeithiol, mesur gwir gost epilepsi i deuluoedd a chymunedau, ac ymateb er mwyn lleihau’r risg o epilepsi a’i effaith, gan nodi bod un o bob 94 o bobl yng Nghymru ag epilepsi, a bod un o bob 10 ohonynt o dan 18 oed.

Jane Hutt: I thank Mark Isherwood for the request for those two statements and updates from the Government. I am sure that we would all join him in congratulating the national culinary team; I am sure that we have all enjoyed the fruits of their skills at various occasions in the Senedd.

Jane Hutt: Diolch i Mark Isherwood am y cais am y datganiad a’r diweddariad gan y Llywodraeth. Rwy’n siŵr y byddem oll yn ymuno ag ef i longyfarch y tîm coginio cenedlaethol; rwy’n siŵr ein bod i gyd wedi mwynhau ffrwyth eu sgiliau ar wahanol adegau yn y Senedd.

We also recognise the event that was held here today; the Minister for Health and Social Services was clearly aware of that Epilepsy Aware event. We are working to ensure that not only prevention awareness, but engagement with those affected, is key in terms of our priorities.

Rydym hefyd yn cydnabod y digwyddiad a gynhaliwyd yma heddiw; roedd y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol yn amlwg yn gwybod am ddigwyddiad Ymwybyddiaeth Epilepsi. Rydym yn gweithio i sicrhau bod nid yn unig ymwybyddiaeth ynghylch atal, ond ymgysylltu â’r rhai yr effeithir arnynt, yn allweddol o ran ein blaenoriaethau.

Mick Antoniw: Minister, not long ago, you issued a comprehensive report on the implications of regional pay for Wales, were it to be introduced. Could you provide us with a statement setting out what has happened since the report was issued, any responses you may have had from the UK Government, and what the next stages are in putting forward the arguments against regional pay?

Mick Antoniw: Weinidog, ychydig amser yn ôl, bu ichi gyhoeddi adroddiad cynhwysfawr ar oblygiadau tâl rhanbarthol ar gyfer Cymru, pe bai’n cael ei gyflwyno. A allech wneud datganiad inni yn nodi’r hyn sydd wedi digwydd ers i’r adroddiad gael ei gyhoeddi, unrhyw ymatebion yr ydych efallai wedi’u cael gan Lywodraeth y DU, a’r camau nesaf o ran cyflwyno dadleuon yn erbyn tâl rhanbarthol?

Jane Hutt: I would be very happy to update Members on the follow-through from that important report by our chief economist, Jonathan Price, which has been well recognised and acknowledged across the UK and submitted to the UK Government. I am sure that many will have seen the statements made by the Royal College of Nursing in yesterday’s Western Mail, stating its opposition to regional and local pay—the same views have been expressed across the Chamber. I would certainly like to update Members accordingly in a statement.

Jane Hutt: Byddwn yn hapus iawn i roi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r Aelodau am yr hyn a ddaw yn sgîl yr adroddiad pwysig hwnnw gan Jonathan Price, ein prif economegydd, sydd wedi cael ei gydnabod yn adroddiad da ledled y DU, ac a gyflwynwyd i Lywodraeth y DU. Rwy’n siŵr y bydd llawer o bobl wedi gweld y datganiadau a wnaed gan Goleg Brenhinol y Nyrsys yn y Western Mail ddoe, a oedd yn nodi ei wrthwynebiad i dâl rhanbarthol a lleol—mynegwyd yr un safbwyntiau ar draws y Siambr. Byddwn yn sicr yn hoffi rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf am hynny i’r Aelodau mewn datganiad.

Eluned Parrott: The First Minister’s written statement this morning on Cardiff Airport has generated a lot of interest in the Chamber this afternoon, and I feel sure that we could have come up with half an hour’s worth of questions on the subject, had it been tabled as an oral statement rather than having been made as a written statement. Will you table time for us to give this information proper scrutiny and debate?

Eluned Parrott: Mae datganiad ysgrifenedig y Prif Weinidog y bore yma am Faes Awyr Caerdydd wedi ennyn llawer o ddiddordeb yn y Siambr y prynhawn yma, ac rwy’n sicr y gallem fod wedi gofyn digon o gwestiynau i lenwi hanner awr ar y pwnc hwn, pe bai datganiad llafar wedi’i gyflwyno yn hytrach na bod datganiad ysgrifenedig wedi’i wneud. A wnewch neilltuo amser fel y gall y wybodaeth hon fod yn destun dadl a gwaith craffu priodol?

Jane Hutt: What is important is that the First Minister can lead this, as he is doing with his Cardiff Airport task group, in terms of the impact that can have on improving the relationship with the company and its delivery, and developing the partnership that we want to develop with it.

Jane Hutt: Yr hyn sy’n bwysig yw bod y Prif Weinidog yn gallu arwain hyn, fel y mae’n gwneud yn achos ei grŵp gorchwyl ar Faes Awyr Caerdydd, o ran yr effaith y gall hynny ei chael ar wella’r berthynas â’r cwmni a’r modd y mae’n cyflawni, ac o ran datblygu’r bartneriaeth yr ydym yn dymuno ei datblygu â’r cwmni.

Darren Millar: I ask for a statement on housing standards in Wales. I took the opportunity to visit Ysgol Llanddulas in my constituency yesterday, and there was lots of discussion about all sorts of things, including the Eurovision song contest—particularly the Russian grannies and Engelbert Humperdinck—but one of the surprise items that was raised was the quality of rented housing in the private sector. The children presented me with a petition that I will formally present to the Petitions Committee, but it would be interesting to receive a statement from the Minister for Housing, Regeneration and Heritage on the proposals that he might have to extend the Welsh housing quality standard into the private sector.

Darren Millar: Gofynnaf am ddatganiad am safonau tai yng Nghymru. Achubais ar y cyfle i ymweld ag Ysgol Llanddulas yn fy etholaeth ddoe, a bu llawer o drafodaeth am bob math o bethau, gan gynnwys cystadleuaeth ganeuon Eurovision—yn enwedig y neiniau o Rwsia ac Engelbert Humperdinck. Un eitem a godwyd, a oedd yn peri syndod, oedd ansawdd tai ar rent yn y sector preifat. Cyflwynodd y plant ddeiseb imi y byddaf yn ei chyflwyno’n ffurfiol i’r Pwyllgor Deisebau, ond byddai’n ddiddorol cael datganiad gan y Gweinidog Tai, Adfywio a Threftadaeth am y cynigion y bydd efallai’n gorfod ehangu safon ansawdd tai Cymru i’r sector preifat.

Jane Hutt: Darren Millar will have been here to hear the statement that the Minister for housing made in terms of the developments leading to the housing White Paper, which the Minister published and launched last week. That demonstrates that it is this Welsh Government that is taking action in terms of improving standards in the private rented sector, and, indeed, standards in terms of the letting agencies. The Welsh Government and the Minister for housing are leading in terms of improving these standards.

Jane Hutt: Byddai Darren Millar wedi bod yma pan wnaeth y Gweinidog dros dai ddatganiad am y datblygiadau sy’n arwain at y Papur Gwyn ynghylch tai, y gwnaeth y Gweinidog ei gyhoeddi a’i lansio yr wythnos diwethaf. Mae hynny’n dangos mai’r Llywodraeth hon yng Nghymru sy’n cymryd camau o ran gwella safonau yn y sector rhentu preifat, ac, yn wir, safonau o ran yr asiantaethau gosod. Mae Llywodraeth Cymru a’r Gweinidog dros dai yn arwain o ran gwella’r safonau hyn.

Aled Roberts: Given the First Minister’s response to Simon Thomas’s question earlier regarding the report commissioned from Professor Steve Smith into the reconfiguration of the higher education sector in south-east Wales, and given the lack of a published business case with regard to the proposals, and the sensitivity of the issue for both staff and students at the institutions concerned, would the Government be willing to undertake that the report will be published as soon as possible?

Aled Roberts: O ystyried ymateb y Prif Weinidog i gwestiwn Simon Thomas yn gynharach ynglŷn â’r adroddiad a gomisiynwyd gan yr Athro Steve Smith ar ad-drefnu’r sector addysg uwch yn y de-ddwyrain, ac o ystyried y ffaith nad yw achos busnes wedi’i gyhoeddi ynghylch y cynigion, a sensitifrwydd y mater i staff a myfyrwyr yn y sefydliadau dan sylw, a fyddai’r Llywodraeth yn fodlon addo y bydd yr adroddiad yn cael ei gyhoeddi cyn gynted â phosibl?

Jane Hutt: I have nothing to add to the First Minister’s response this afternoon.

Jane Hutt: Nid oes gennyf ddim i’w ychwanegu at yr ymateb a roddodd y Prif Weinidog y prynhawn yma.

Suzy Davies: First of all, I would like to ask, developing Peter Black’s theme, whether, when you are presenting information on AWEMA, you can give us an update any sooner on how third parties who have been working in financial partnership with AWEMA or sponsored by AWEMA are currently being supported during AWEMA’s difficulties? Secondly, I ask for a statement from the Deputy Minister for Skills regarding curriculum development. It is over six months since he committed to considering making emergency life-saving skills a compulsory element of the school curriculum. I raised this matter three months ago, but I am afraid that I have not heard anything subsequently.

Suzy Davies: Yn gyntaf oll, gan ddatblygu thema Peter Black, hoffwn ofyn, pan fyddwch yn cyflwyno gwybodaeth am AWEMA, a allwch roi’r wybodaeth ddiweddaraf inni am sut y mae trydydd partïon sydd wedi bod yn gweithio mewn partneriaeth ariannol ag AWEMA neu a noddwyd gan AWEMA yn cael eu cefnogi yn ystod anawsterau AWEMA? Yn ail, gofynnaf am ddatganiad gan y Dirprwy Weinidog Sgiliau am ddatblygu’r cwricwlwm. Mae dros chwe mis wedi mynd heibio bellach ers iddo ymrwymo i ystyried sicrhau bod sgiliau achub bywyd brys yn elfen orfodol o gwricwlwm ysgolion. Crybwyllais y mater hwn dri mis yn ôl, ond mae arnaf ofn nad wyf wedi clywed dim ar ôl hynny.

Jane Hutt: We await the Wales Audit Office report on AWEMA, but I have been happy to respond not only to individual Members, but also more collectively, on the work that we are doing to protect those beneficiaries, and would be very happy to update you on that. We await the WAO report. I suggest that you raise questions on the curriculum issues with the Minister for Education and Skills during questions to him tomorrow.

Jane Hutt: Rydym yn aros am adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru ar AWEMA, ond rwyf wedi bod yn hapus i ymateb nid yn unig i Aelodau unigol, ond yn fwy ar y cyd, ynglŷn â’r gwaith yr ydym yn ei wneud i ddiogelu’r buddiolwyr hynny, a byddwn yn hapus iawn i roi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi am hynny. Rydym yn aros am adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru. Rwy’n awgrymu eich bod yn gofyn cwestiynau am faterion y cwricwlwm i’r Gweinidog Addysg a Sgiliau yn ystod y cwestiynau iddo yfory.   

Andrew R.T. Davies: I endorse the comments of my colleague and South Wales Central Member, Eluned Parrott, in relation to the statement that was released today about Cardiff Airport. I have just looked at the attendee list and it is interesting to note that there is not one airline on that list of consultees or attendees for the task group. How on earth are you going to grow the airport if you are not having discussions with the airlines? I note that the First Minister is whispering something to you; perhaps you will be able to enlighten us.

Andrew R.T. Davies: Rwy’n ategu sylwadau fy nghyd-Aelod a’r Aelod dros Ganol De Cymru Eluned Parrott mewn perthynas â’r datganiad a gyhoeddwyd heddiw am Faes Awyr Caerdydd. Rwyf newydd edrych ar y rhestr o’r rhai a fydd yn cymryd rhan, ac mae’n ddiddorol nodi nad oes yr un cwmni awyrennau ar y rhestr honno o ymgyngoreion a’r rhai a fydd yn cymryd rhan. Sut yn y byd y byddwch yn peri i’r maes awyr dyfu os nad ydych yn cynnal trafodaethau â’r cwmnïau awyrennau? Sylwaf fod y Prif Weinidog yn sibrwd rhywbeth wrthych; efallai y byddwch yn gallu ein goleuo yn hyn o beth.

Jane Hutt: Clearly, there is interest across the Chamber in the Cardiff Airport task group, which is absolutely right. I, of course, have an interest as the local constituency Member as well. It is vital that we support the First Minister—that is the most important point that I would make—in his leadership in taking this forward with the appropriate partners and engaging as appropriate with those who will make Cardiff Airport the international airport of Wales, as it once was.

Jane Hutt: Yn amlwg, mae diddordeb ar draws y Siambr yng ngrŵp gorchwyl Maes Awyr Caerdydd, ac mae hynny’n hollol gywir. Mae gennyf fi ddiddordeb, wrth gwrs, gan mai fi yw’r Aelod etholaethol lleol hefyd. Mae’n hanfodol inni gefnogi’r Prif Weinidog—dyna’r pwynt pwysicaf yr hoffwn ei wneud—yn ei waith o arwain wrth fwrw ymlaen â hyn gyda’r partneriaid priodol ac ymgysylltu fel y bo’n briodol â’r rhai a fydd yn sicrhau bod Maes Awyr Caerdydd yn faes awyr rhyngwladol Cymru, fel y bu ar un adeg.

Datganiad: Adroddiad Blynyddol ar y Rhaglen Lywodraethu
Statement: The Programme for Government Annual Report

The Record

The First Minister: I am pleased to present my first annual report for this Assembly. It gives much more information than ever before. It sets out the progress that the Welsh Government is making in delivering the actions in the programme for government—actions that we believe will help to tackle the long-term challenges facing Wales.

Y Prif Weinidog: Rwy’n falch o gyflwyno fy adroddiad blynyddol cyntaf yn y Cynulliad hwn. Mae’n rhoi llawer mwy o wybodaeth nag erioed o’r blaen. Mae’n nodi’r cynnydd y mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud wrth gyflawni’r camau gweithredu yn y rhaglen lywodraethu—camau y credwn a fydd yn helpu i fynd i’r afael â’r heriau hirdymor sy’n wynebu Cymru.  

2.30 p.m.

It gives people statistics and analysis on the progress that Wales is making as a country on those long-term challenges in the context of wider national and international factors. In this way, the report puts transparency and accountability at the heart of what we do as a Government. This is because the people of Wales should know what their Government is doing on their behalf. It is also a self-discipline, which helps to focus the Welsh Government and our partners on delivery, and it is a mark of our commitment to deliver.

Mae’n rhoi ystadegau a dadansoddiad i bobl ar y cynnydd y mae Cymru’n ei wneud fel gwlad o ran heriau hirdymor yng nghyd-destun ffactorau cenedlaethol a rhyngwladol ehangach. Fel hyn, mae’r adroddiad yn rhoi tryloywder ac atebolrwydd wrth wraidd yr hyn a wnawn fel Llywodraeth. Mae hyn oherwydd dylai pobl Cymru wybod beth y mae eu Llywodraeth yn ei wneud ar eu rhan. Mae hefyd yn enghraifft o hunanddisgyblaeth, sy’n helpu Llywodraeth Cymru a’n partneriaid i ganolbwyntio ar gyflawni, ac mae’n arwydd o’n hymrwymiad i gyflawni.

The economic and financial climate is extremely difficult. Jobs are our priority and we are doing all that we can to help right now. We have piloted Jobs Growth Wales successfully and we launched the full programme in April. We are tackling the barriers facing business by boosting capital spending as much as we can. For instance, our Wales economic growth fund has committed over £30 million, levering in £91 million in capital investment. We have established the £100 million-worth Welsh life sciences fund to make Wales an even more attractive place in which to invest. Last week, we launched the Wales infrastructure investment plan to attract private capital investment.

Mae’r hinsawdd economaidd ac ariannol yn eithriadol o anodd. Ein blaenoriaeth yw swyddi ac yr ydym yn gwneud popeth y gallwn ei wneud i helpu ar hyn o bryd. Rydym wedi treialu Twf Swyddi Cymru yn llwyddiannus a lansiwyd y rhaglen lawn ym mis Ebrill. Rydym yn mynd i’r afael â’r rhwystrau sy’n wynebu busnes drwy roi gymaint o hwb i wariant cyfalaf ag y gallwn. Er enghraifft, mae ein cronfa twf economaidd i Gymru wedi ymrwymo dros £30 miliwn, gan ddenu £91 miliwn mewn buddsoddiad cyfalaf. Rydym wedi sefydlu cronfa gwyddorau bywyd Cymru, sy’n werth £100 miliwn, i wneud Cymru yn lle mwy deniadol nag erioed i fuddsoddi ynddo. Yr wythnos diwethaf, lansiwyd cynllun buddsoddi yn seilwaith Cymru i ddenu buddsoddiad cyfalaf preifat.

Our scope for action would be much greater if the UK Government accepted the case for the Welsh Government to have the power to borrow for capital investment within defined limits. We need to be clear, however, that the action that we can take on the economy will mainly pay off in the long term, by strengthening Wales’s economic fundamentals. This means, above all, raising our education and skills levels and making places in Wales highly attractive for business and highly skilled people.

Byddai ein cwmpas ar gyfer gweithredu yn fwy o lawer pe bai Llywodraeth y DU yn derbyn yr achos i Lywodraeth Cymru gael y pŵer i fenthyca ar gyfer buddsoddiad cyfalaf o fewn terfynau diffiniedig. Mae angen inni fod yn glir, fodd bynnag, y bydd y camau y gallwn eu cymryd ar yr economi yn talu ar eu canfed yn bennaf yn y tymor hir, drwy gryfhau hanfodion economaidd Cymru. Mae hyn, yn anad dim, yn golygu codi lefelau addysg a sgiliau a gwneud lleoedd yng Nghymru yn hynod ddeniadol ar gyfer busnes a phobl fedrus iawn.

Since 1999, the percentage of working-age adults qualified to level 2 and above and level 3 and above has risen faster in Wales than in any other country in the UK. However, we were starting from a low base and are still behind England and Scotland. The report sets out how we are redoubling our efforts to move ahead. We are driving forward our 20- point school improvement action plan, and, as part of that, our national literacy plan was published two weeks ago. The introduction of the foundation phase has been completed, and we are fulfilling our pledge to increase spending in Welsh schools by at least 1% above the UK Government block grant. We have also introduced the pupil deprivation grant to help to address the impact of deprivation on attainment. We are making progress in creating a stronger network of further education colleges, and we are working hard on expanding apprenticeships. We will be giving very close attention this coming year to helping young people who are not in education, employment or training.

Ers 1999, mae canran yr oedolion o oedran gweithio sydd wedi cymhwyso i lefel 2 ac uwch a lefel 3 ac uwch wedi codi’n gyflymach yng Nghymru nag mewn unrhyw wlad arall yn y DU. Fodd bynnag, roeddem yn dechrau o fan isel ac rydym yn dal y tu ôl i Loegr a’r Alban. Mae’r adroddiad yn nodi sut rydym yn dwysáu ein hymdrechion i symud ymlaen. Rydym yn bwrw ati ar ein cynllun gweithredu 20 pwynt i wella ysgolion, ac, fel rhan o hynny, cyhoeddwyd ein cynllun llythrennedd cenedlaethol bythefnos yn ôl. Mae’r gwaith o gyflwyno’r cyfnod sylfaen wedi’i gwblhau, ac rydym yn cyflawni ein haddewid i gynyddu gwariant yn ysgolion Cymru gan o leiaf 1% yn uwch na grant bloc Llywodraeth y DU. Rydym hefyd wedi cyflwyno’r grant amddifadedd disgyblion i helpu i fynd i’r afael ag effaith amddifadedd ar gyrhaeddiad. Rydym yn gwneud cynnydd o ran creu rhwydwaith cryfach o golegau addysg bellach, ac rydym yn gweithio’n galed ar ehangu prentisiaethau. Byddwn yn rhoi sylw agos iawn yn y flwyddyn i ddod i helpu pobl ifanc nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth neu hyfforddiant.

Our Wales infrastructure investment plan and the steps that we are taking to secure investment in broadband, transport, energy and science are all crucial to making Wales an attractive business location. The quality of life that we can offer and our environment are part of what makes Wales an attractive proposition. Getting our investment in places right will also help us to make the transition to a low-carbon economy. As part of this, we published in December the reprioritised national transport plan with a major programme of investment. Innovative partnership with local government and the private sector has also enabled us to take major strides towards our zero waste targets, through our waste procurement programme. We are backing our strategic agenda for science with £50 million to support investment in science research and development in Welsh universities, and we are making good progress towards an announcement on the results of the tender for broadband provision in Wales.

Mae ein cynllun buddsoddi yn seilwaith Cymru a’r camau yr ydym yn eu cymryd i sicrhau buddsoddiad mewn band eang, cludiant, ynni a gwyddoniaeth i gyd yn hanfodol i wneud Cymru’n lleoliad busnes deniadol. Mae’r ansawdd bywyd y gallwn ei gynnig, ynghyd â’n hamgylchedd, yn rhan o’r hyn sy’n gwneud Cymru yn gynnig deniadol. Bydd buddsoddi’n gywir mewn mannau hefyd yn ein helpu i newid i economi carbon isel. Fel rhan o hyn, gwnaethom gyhoeddi’r cynllun trafnidiaeth cenedlaethol wedi’i ail-flaenoriaethu ym mis Rhagfyr, gyda rhaglen sylweddol o fuddsoddiad. Mae partneriaeth arloesol gyda llywodraeth leol a’r sector preifat hefyd wedi ein galluogi i gymryd camau breision tuag at ein targedau o gael dim gwastraff, drwy ein rhaglen gaffael gwastraff. Rydym yn cefnogi ein hagenda strategol ar gyfer gwyddoniaeth gyda £50 miliwn i gefnogi buddsoddiad mewn ymchwilio a datblygu gwyddoniaeth ym mhrifysgolion Cymru, ac rydym yn gwneud cynnydd da tuag at gyhoeddi canlyniadau’r tendr ar gyfer darpariaeth band eang yng Nghymru.

We are transforming our big public services to respond to rising expectations, while coping with financial constraints. Significant progress is being made in healthcare. There have been improvements in the rapid diagnosis and treatment of strokes, a continuing decline in hospital-acquired infections, and major falls in hospital waiting times. For instance, the number of people waiting over 36 weeks has been cut by 68% compared with the number in March 2011. The NHS delivery framework, published last autumn, sets out how we will drive further sustainable improvements. What this report also shows, however, is just how far Wales has to go in adopting healthy lifestyles.

Rydym yn trawsnewid ein gwasanaethau cyhoeddus mawr i ymateb i ddisgwyliadau cynyddol, wrth ymdopi â chyfyngiadau ariannol. Mae cynnydd sylweddol yn cael ei wneud ym maes gofal iechyd. Bu gwelliannau mewn cael diagnosis a thriniaeth gyflym ar gyfer strôc, gostyngiad parhaus mewn heintiau a geir mewn ysbytai, a chwymp mawr yn amseroedd aros ysbytai. Er enghraifft, mae nifer y bobl sy’n aros dros 36 wythnos wedi cael ei dorri 68% o’i gymharu â’r nifer ym mis Mawrth 2011. Mae fframwaith cyflawni’r GIG, a gyhoeddwyd hydref diwethaf, yn nodi sut y byddwn yn hybu gwelliannau cynaliadwy pellach. Fodd bynnag, mae’r adroddiad hwn yn dangos hefyd yn union pa mor bell y mae’n rhaid i Gymru fynd o ran mabwysiadu ffyrdd iach o fyw.

Our fight to give every child the best start in life is especially important to tackling health and educational inequalities. Last December, we gave local authorities their indicative three-year financial allocations to expand the number of children benefitting from Flying Start. By 2013-14, there will be statutory integrated family support services providing a service across Wales.

Mae ein brwydr i roi cyfle i bob plentyn gael y dechrau gorau mewn bywyd yn arbennig o bwysig o ran mynd i’r afael ag anghydraddoldebau iechyd ac addysgol. Fis Rhagfyr diwethaf, gwnaethom roi dyraniadau ariannol dangosol dros dair blynedd i awdurdodau lleol i gynyddu nifer y plant sy’n elwa ar Dechrau’n Deg. Erbyn 2013-14, bydd gwasanaethau cymorth statudol ac integredig i deuluoedd yn darparu gwasanaeth ledled Cymru.

We will soon be publishing our tackling poverty action plan, which will be driven forward by departments across the Welsh Government working together. We are ahead of schedule on our commitment to recruit 500 police community support officers, and all will be recruited, trained and deployed by September 2013. In addition, people are getting faster access to assessment and treatment for substance misuse. Underpinning this is the Welsh Government’s five-year legislative programme, which is the most detailed presented since devolution. We are committed to delivering all the Bills in the legislative programme, and to consulting on the legislative proposals prior to their introduction into the Assembly.

Cyn hir, byddwn yn cyhoeddi ein cynllun gweithredu i fynd i’r afael â thlodi, a fydd yn cael ei hyrwyddo gan adrannau ar draws Llywodraeth Cymru sy’n cydweithio â’i gilydd. Rydym wedi gweithredu’n gynt na’r disgwyl o ran ein hymrwymiad i recriwtio 500 o swyddogion cymorth cymunedol yr heddlu, a chaiff pob un ei recriwtio, ei hyfforddi a’i roi ar waith erbyn mis Medi 2013. Yn ogystal, mae pobl yn cael mynediad cynt at asesiad a thriniaeth ar gyfer camddefnyddio sylweddau. Yn sail i hyn, dyma raglen ddeddfwriaethol bum mlynedd Llywodraeth Cymru, yr un fwyaf manwl a gyflwynwyd ers datganoli. Rydym wedi ymrwymo i gyflwyno’r holl Filiau yn y rhaglen ddeddfwriaethol, ac i ymgynghori ar y cynigion deddfwriaethol cyn eu cyflwyno i’r Cynulliad.

In all areas, we are working to build confidence in Wales’s future, because confidence, in so many ways, is the key to success for us as individuals, communities and as a country. However, if we are to move forward, we also need realism about the challenges that we face, what more needs to be done and how long action needs to be sustained if we are to achieve success. This annual report contributes hard evidence to help to inform mature discussion and debate on the key issues, so that we can build the wider shared understandings that are necessary to achieve our best as a country. I commend this report to you.

Ym mhob maes, rydym yn gweithio i gynyddu hyder yn nyfodol Cymru, gan mai hyder, mewn sawl ffordd, sy’n allweddol i’n llwyddiant ni fel unigolion, cymunedau a gwlad. Fodd bynnag, os ydym am symud ymlaen, mae angen bod yn realistig hefyd ynghylch yr heriau sy’n ein hwynebu, beth arall sydd angen ei wneud a pha mor hir y mae angen cynnal y camau hynny os ydym i lwyddo. Mae’r adroddiad blynyddol hwn yn cyfrannu tystiolaeth gadarn i helpu i lywio trafodaeth a dadl aeddfed ar y materion allweddol, fel y gallwn feithrin dealltwriaeth ehangach a rennir sy’n angenrheidiol inni gyflawni ein gorau fel gwlad. Cymeradwyaf yr adroddiad hwn i chi.

Andrew R.T. Davies: I thank the First Minister for his statement this afternoon. I note that the programme for government annual report runs to some 666 pages—the number of the beast, I believe—and that something has clearly gone wrong with the sunflower that appears on the front. The report is very detailed, but there are very few baseline projections. That is a criticism that we made last time, when you were outlining your programme for government to the Chamber. All that you have done in this report is galvanise all the spend, some £14.5 billion, and made the figures look as though a lot of activity is going on. However, when you look for improvements that people are seeing in their health service, the economy or in education, you find that that activity is very thin on the ground. [Interruption.] I appreciate that the First Minister’s deputy is chuntering on there. If he wishes to come in, that is fine and fair enough.

Andrew RT Davies: Diolch i’r Prif Weinidog am ei ddatganiad y prynhawn yma. Nodaf fod adroddiad blynyddol y rhaglen lywodraeth yn cynnwys 666 o dudalennau—rhif y diafol, credaf—a bod rhywbeth yn amlwg wedi mynd o’i le ar y blodyn yr haul sy’n ymddangos ar y blaen. Mae’r adroddiad yn fanwl iawn, ond nifer fach iawn o ragamcanion llinell sylfaen sydd. Roedd hynny’n feirniadaeth gennym y tro diwethaf, pan oeddech yn amlinellu eich rhaglen lywodraethu i’r Siambr. Y cyfan yr ydych wedi’i wneud yn yr adroddiad hwn yw cadarnhau’r holl wariant, sef tua £14.5 biliwn, a gwneud i’r ffigurau awgrymu bod llawer yn digwydd. Fodd bynnag, wrth chwilio am welliannau y gall pobl eu gweld yn eu gwasanaeth iechyd, yr economi neu mewn addysg, gwelir mai ychydig iawn sy’n digwydd ar lawr gwlad. [Torri ar draws.] Rwy’n sylweddoli bod dirprwy’r Prif Weinidog yn grwgnach yn y fan acw. Os yw’n dymuno cyfrannu, mae hynny’n iawn ac yn ddigon teg.

We have supported the Department for Business, Enterprise, Technology and Science’s scheme for enterprise zones, but, time and again, when we have looked for the detail, there is little or none available. I fully accept the point about the 1,000 jobs being created at St Athan, but that was nothing to do with the enterprise zone, because you were not able to say what would be on offer to businesses going there. It is now important for there to be some fleshing out of the Government’s ideas, rather than for it to carry on with its public relations campaign from the centre.

Rydym wedi cefnogi cynllun yr Adran Busnes, Menter, Technoleg a Gwyddoniaeth ar gyfer ardaloedd menter ond, dro ar ôl tro, ar ôl chwilio am y manylion, ychydig iawn sydd ar gael neu nid oes dim o gwbl. Rwy’n derbyn yn llwyr y pwynt am y 1,000 o swyddi sy’n cael eu creu yn Sain Tathan, ond nid oedd hynny’n ddim i’w wneud â’r ardal fenter, gan nad oeddech yn gallu dweud beth fyddai ar gael i fusnesau a fyddai’n mynd yno. Mae’n bwysig, bellach, ein bod yn rhoi cig ar esgyrn syniadau’r Llywodraeth, yn hytrach na gadael iddi barhau â’i hymgyrch cysylltiadau cyhoeddus o’r canol.

On the delivery unit, many people still do not understand what it is trying to drive across Government, given the lack of delivery with which the Government is engaged. In the section of the document on the economy, there are extensive comments about the importance of branding Wales as a positive and progressive country in which to invest, and yet the Minister for Business, Enterprise, Technology and Science has outlined how she believes the branding of Wales was gotten wrong in the past. This document does not touch on what actions the Government is taking to ensure that the brand of Wales is clearly understood by any businesses wishing to invest here.

O ran yr uned gyflawni, mae nifer o bobl o hyd nad ydynt yn deall beth y mae’n ceisio’i hyrwyddo ar draws y Llywodraeth, o ystyried y diffyg darpariaeth y mae’r Llywodraeth yn gysylltiedig â hi. Yn yr adran o’r ddogfen sy’n ymwneud â’r economi, mae sylwadau helaeth am bwysigrwydd brandio Cymru fel gwlad gadarnhaol a blaengar i fuddsoddi ynddi, ac eto mae’r Gweinidog Busnes, Menter, Technoleg a Gwyddoniaeth wedi amlinellu sut y mae’n credu y bu gwaith brandio Cymru yn anghywir yn y gorffennol. Nid yw’r ddogfen hon yn cyffwrdd ar ba gamau y mae’r Llywodraeth yn eu cymryd i sicrhau bod brand Cymru yn cael ei ddeall yn glir gan unrhyw fusnesau sydd am fuddsoddi yma.

Week after week, we get initiative after initiative from the Government on education. Indeed, in one particular week, we had five statements from the Minister for Education and Skills. The education department has been in the control of Labour Party Ministers since devolution in Wales, and yet we have lamentable outcomes at secondary and primary level. That is because of the failure of successive Ministers to get to grips with the education portfolio in Wales—and that includes this Minister who has now been in post for two and a half years. Only last week, we had Estyn outlining basic numeracy and literacy issues at key stage 3 and the improvements that are required. Yet, the Government fails to address this key stage 3 deficit that we have outlined. What key actions will the Government take to ensure that you improve skills at that difficult time, in key stage 3, so that pupils can go on to meet their full potential?

Wythnos ar ôl wythnos, rydym yn cael menter ar ôl menter gan y Llywodraeth ar gyfer addysg. Yn wir, mewn un wythnos arbennig, cawsom bum datganiad gan y Gweinidog Addysg a Sgiliau. Bu’r adran addysg o dan reolaeth Gweinidogion y Blaid Lafur ers datganoli yng Nghymru, ac eto mae canlyniadau ar lefel uwchradd a chynradd yn druenus. Mae hynny oherwydd methiant Gweinidogion olynol i fynd i’r afael â’r portffolio addysg yng Nghymru—ac mae hynny’n cynnwys y Gweinidog hwn a fu yn ei swydd am ddwy flynedd a hanner bellach. Yr wythnos diwethaf, er enghraifft, amlinellodd Estyn broblemau rhifedd a llythrennedd sylfaenol yng nghyfnod allweddol 3 a’r gwelliannau sydd eu hangen. Er hynny, mae’r Llywodraeth yn methu mynd i’r afael â’r diffyg yng nghyfnod allweddol 3 a amlinellwyd gennym. Pa gamau gweithredu allweddol y bydd y Llywodraeth yn eu cymryd i sicrhau eich bod yn gwella sgiliau yn ystod y cyfnod anodd hwnnw, yng nghyfnod allweddol 3, fel y gall disgyblion fynd ymlaen i gyrraedd eu llawn botensial?

On higher education mergers, the Minister seems to be bending to political will when you look at what has been going on in Glyndŵr University in the north, compared with what has been going on at Cardiff Metropolitan University. If the Government is to implement actions, it is important that it sees them through. Why are certain universities being targeted for special treatment when there is not an adherence to the recommendations of reports given to the Government?

O ran uno sefydliadau addysg uwch, ymddengys bod y Gweinidog yn plygu i ewyllys gwleidyddol pan edrychwch ar yr hyn a fu’n digwydd ym Mhrifysgol Glyndŵr yn y gogledd, o’i gymharu â’r hyn a fu’n digwydd ym Mhrifysgol Fetropolitan Caerdydd. Os yw’r Llywodraeth am weithredu unrhyw gamau, mae’n bwysig ei bod yn eu cefnogi. Pam mae rhai prifysgolion yn cael eu targedu ar gyfer triniaeth arbennig pan na lynir wrth argymhellion adroddiadau a roddwyd i’r Llywodraeth?

The statement also touches on improvements within the big public services, but we know full well the actions relating to the All-Wales Ethnic Minority Association, for example, and the Government’s relationships with key providers of services that the Government has sought to franchise out to the third sector. What action is the Government undertaking to ensure that such relationships are robust and that public money is protected, rather than see repetition after repetition of the AWEMA incident?

Mae’r datganiad hefyd yn cyfeirio at welliannau yn y gwasanaethau cyhoeddus mawr, ond rydym yn gwybod yn iawn am y camau gweithredu sy’n ymwneud â Chymdeithas Lleiafrifoedd Ethnig Cymru Gyfan, er enghraifft, a pherthynas y Llywodraeth â darparwyr gwasanaethau allweddol y mae’r Llywodraeth wedi ceisio eu rhyddfreinio i’r trydydd sector. Pa gamau y mae’r Llywodraeth yn eu cymryd i sicrhau bod cysylltiadau o’r fath yn gadarn a bod arian cyhoeddus yn cael ei warchod, yn hytrach na’n bod yn gweld achos AWEMA yn cael ei ailadrodd drosodd a throsodd?

We have touched on the issue of the cancer drugs fund, and I believe that that is a key deficit in this Government’s record: not delivering for patients in Wales. Waiting times within the NHS are another key failure: 120,000 more people are on NHS waiting lists today than when the First Minister came in in 2009. That is hardly addressing the key targets on which patients measure success in our health service.

Rydym wedi cyfeirio at y mater o gronfa cyffuriau canser, a chredaf fod hynny’n ddiffyg allweddol yn hanes y Llywodraeth hon: nid yw’n darparu ar gyfer cleifion yng Nghymru. Mae amseroedd aros o fewn y GIG yn fethiant allweddol arall: mae 120,000 yn fwy o bobl ar restrau aros y GIG heddiw nag oedd pan ddaeth y Prif Weinidog i’w swydd yn 2009. Prin iawn bod hynny’n mynd i’r afael â’r targedau allweddol y mae cleifion yn eu defnyddio i fesur llwyddiant ein gwasanaeth iechyd.

The First Minister closed with a point on working to make Wales a progressive and dynamic country. We would celebrate that and work with the First Minister to ensure that we achieve it, but the posturing of his Government when trying to work with Westminster to develop a relationship does nothing to advance the cause of Wales. We have seen the £57 million investment in broadband from the Westminster Government, and yet the First Minister himself has outlined how that contract has slipped. It was due to be delivered by March, but it has still not been awarded. However, if we look at the two extremes of Estonia and Cornwall, we see them forging ahead with their IT provision. Where is the delivery from the First Minister on that front? Above all, we have the key decision over rail electrification. If the First Minister wants to lead a Government that constantly wants to posture and politicise, it will do no good at all in delivering the improvements that we need in Wales. While this statement is welcomed, it does not set a high ambition to deliver for the people of Wales what this First Minister and his Government have so far failed to deliver.

Gorffennodd y Prif Weinidog drwy gyfeirio at weithio i wneud Cymru’n wlad flaengar a deinamig. Buasem yn dathlu hynny ac yn gweithio gyda’r Prif Weinidog er mwyn sicrhau ein bod yn cyflawni hynny, ond nid yw agwedd ei Lywodraeth wrth geisio gweithio gyda San Steffan ar feithrin perthynas yn gwneud dim i hyrwyddo achos Cymru. Rydym wedi gweld y £57 miliwn o fuddsoddiad mewn band eang gan Lywodraeth San Steffan, ac eto mae’r Prif Weinidog ei hun wedi amlinellu sut y mae’r  contract hwnnw wedi llithro. Roedd disgwyl iddo gael ei gyflwyno erbyn mis Mawrth, ond mae’n dal heb ei ddyfarnu. Fodd bynnag, os edrychwn ar y ddau ben eithaf, sef Estonia a Chernyw, fe’u gwelwn yn bwrw ati i sicrhau eu darpariaeth TG. Sut mae’r Prif Weinidog yn cyflawni yn hynny o beth? Yn anad dim, mae angen gwneud y penderfyniad allweddol ynghylch trydaneiddio rheilffyrdd. Os yw’r Prif Weinidog am arwain Llywodraeth sydd am smalio a gwleidyddu’n gyson, ni fydd yn gwneud unrhyw ddaioni o gwbl o ran sicrhau’r gwelliannau sydd eu hangen arnom yng Nghymru. Er ein bod yn croesawu’r datganiad hwn, nid yw’n cyflwyno uchelgais i gyflawni dros bobl Cymru yr hyn y mae’r Prif Weinidog a’i Lywodraeth wedi methu eu cyflawni hyd yn hyn.

The First Minister: Is that it? Is that the best that the leader of the opposition can do? He startled badly, deteriorated, and then got even worse. By the end, he seemed to have transformed himself into the Secretary of State for Wales, going on and on about posturing and somehow trying to suggest that it was the fault of the Welsh Government that rail electrification is not taking place. The Secretary of State herself did not know that a business case had actually been submitted. He sits there as an apologist for her.

Y Prif Weinidog: Ai dyna’r cyfan? Ai dyna’r gorau y gall arweinydd yr wrthblaid ei wneud? Dechreuodd yn wael, dirywiodd, ac yna gwaethygodd. Erbyn y diwedd, roedd yn ymddangos fel pe bai wedi trawsnewid ei hun yn Ysgrifennydd Gwladol Cymru, yn mynd ymlaen ac ymlaen am smalio a rhywsut yn ceisio awgrymu mai Llywodraeth Cymru sydd ar fai am nad yw’r broses o drydaneiddio rheilffyrdd yn digwydd. Nid oedd yr Ysgrifennydd Gwladol ei hun yn gwybod bod achos busnes wedi ei gyflwyno. Mae’n eistedd yno yn gwneud esgusion drosti.

Let us talk about some of the things that he mentioned. Let us come back to the cancer drugs fund. Is he really saying that, even though we spend more money on cancer drugs in Wales, we should take money from the budgets that pay for dementia drugs, diabetes drugs and MS drugs, and put more money again into cancer? If he is saying that, he should tell us which illnesses will have their funding suffer as a result of his suggestions, because the UK Government has put no extra money into the cancer drugs fund; it has simply taken it out of the NHS budget elsewhere.

Gadewch inni siarad am rai o’r pethau y soniodd amdanynt. Gadewch inni ddod yn ôl at y gronfa cyffuriau canser. A yw o ddifri’n dweud y dylem, er ein bod yn gwario mwy o arian ar gyffuriau canser yng Nghymru, gymryd arian o’r cyllidebau sy’n talu am gyffuriau dementia, cyffuriau diabetes a chyffuriau MS a rhoi mwy o arian eto i ganser? Os yw’n dweud hynny, dylai ddweud wrthym cyllid pa salwch fydd yn dioddef o ganlyniad i’w awgrymiadau, oherwydd nid yw Llywodraeth y DU wedi rhoi unrhyw arian ychwanegol i mewn i’r gronfa cyffuriau canser; y cyfan y mae wedi’i wneud yw ei dynnu allan o gyllideb y GIG yn rhywle arall.

Our ambition on broadband is unmatched anywhere in the UK and our target, of ensuring that all people in Wales have access to a reasonable level of broadband by 2015, remains. That goes beyond what the UK Government is doing. He talks about waiting lists. What he does not understand is that the waiting list figures that he quoted include people who went to see the GP yesterday, or Friday or Thursday. Yes, more people are being referred to GPs for operations. That is a good thing. However, turning to waiting times, the reality is that they have come down in Wales, but he fails to understand how the figures are calculated.

Nid yw ein huchelgais ni ar gyfer band eang i’w weld yn unrhyw le yn y DU ac mae ein targed, i sicrhau bod yr holl bobl yng Nghymru yn cael mynediad at lefel resymol o fand eang erbyn 2015, yn parhau. Mae hyn yn mynd y tu hwnt i’r hyn y mae Llywodraeth y DU yn ei wneud. Mae’n sôn am restrau aros. Yr hyn nad yw’n ei ddeall yw bod y ffigurau rhestrau aros a ddyfynnir ganddo yn cynnwys pobl a aeth i weld eu meddyg teulu ddoe, neu ddydd Gwener neu ddydd Iau. Oes, mae mwy o bobl yn cael eu dargyfeirio at feddygon teulu ar gyfer llawdriniaethau. Mae hynny’n beth da. Fodd bynnag, o ran amseroedd aros, y gwir yw eu bod wedi gostwng yng Nghymru, ond mae’n methu â deall sut mae’r ffigurau yn cael eu cyfrifo.

He talks about big public services and then mentions AWEMA, but it is not a big public service, to my mind. He implies that there is something fishy about the relationship between the Welsh Government and AWEMA. I can assure him that this is certainly not a replication of No. 10 and News Corp, with the inappropriate political relationship between Tory Ministers and the press, so if we want lessons, we will look elsewhere. The reality is that, through education, the national literacy plan and the work that we are putting in place to deal with those who are not in education, employment or training and those for whom we wish to ensure the best start in life through the Flying Start scheme, this Government is delivering.

Mae’n sôn am wasanaethau cyhoeddus mawr ac yna’n sôn am AWEMA, ond i mi, nid yw hwn yn wasanaeth cyhoeddus mawr. Mae’n awgrymu bod rhywbeth amheus am y berthynas rhwng Llywodraeth Cymru ac AWEMA. Gallaf ei sicrhau nad yw hyn yn sicr yn ddyblygiad o’r hyn sy’n digwydd rhwng Rhif 10 a News Corp, sef y berthynas wleidyddol amhriodol rhwng Gweinidogion Torïaidd a’r wasg. Felly, os ydym am gael gwersi, byddwn yn edrych mewn mannau eraill. Y gwir yw bod y Llywodraeth hon yn cyflawni, drwy addysg, y cynllun llythrennedd cenedlaethol a’r gwaith yr ydym yn ei wneud i ymdrin â’r rhai nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant a’r rhai yr ydym am sicrhau’r dechrau gorau iddynt drwy’r cynllun Dechrau’n Deg.

2.45 p.m.

We do not want free schools or the fragmentation of the education system; we want to ensure that we have an education system that is consistently good across the whole of Wales, as opposed to Government abdicating its responsibility, which is what is happening across the border in England.

Nid ydym am weld ysgolion rhydd na’r system addysg yn cael ei rhannu; rydym am sicrhau bod gennym system addysg sy’n gyson dda ledled Cymru, yn hytrach na Llywodraeth sy’n esgeuluso ei chyfrifoldeb, sef yr hyn sy’n digwydd dros y ffin yn Lloegr.

 

I am proud of this report. It does not run to 666 pages; there are more than that, but it is an interesting little line that he used. When he started off with that line, I thought that things could only get worse, but, in fairness to the leader of the opposition, he did not disappoint in that regard.

Rwy’n falch o’r adroddiad hwn. Nid yw’n cynnwys 666 o dudalennau; mae mwy na hynny, ond roedd hynny’n gyfraniad diddorol ganddo. Pan ddechreuodd drwy ddweud hynny, roeddwn yn meddwl mai dim ond gwaethygu fyddai ei gyfraniad, ond, er tegwch i arweinydd yr wrthblaid, ni chawsom einn siomi yn hynny o beth.

 

Christine Chapman: I thank the First Minister for his statement today on how the Welsh Government, unlike the other parties across the Chamber, is going that extra mile in supporting the people of Wales.

Christine Chapman: Hoffwn ddiolch i’r Prif Weinidog am ei ddatganiad heddiw am sut y mae Llywodraeth Cymru, yn wahanol i’r pleidiau eraill yn y Siambr, yn mynd gam ymhellach wrth gefnogi pobl Cymru.

 

I want to touch on the issue of childcare. A recent report from the charity Daycare Trust calls for recognition of the important role childcare plays in allowing parents to take up and remain in work, thereby tackling child poverty. In its 2012 childcare cost survey it found that nursery costs have risen by 6% in the last year, which is significantly higher than the rate of inflation. It also highlights the effects of UK Government policy decisions on the ability of families to access childcare. This comes after the 2011 report, issued in partnership with Save the Children, which found that a quarter of parents in severe poverty had given up work and that a third had turned down a job because of high childcare costs.

Rwyf am sôn ychydig am ofal plant. Mae adroddiad diweddar gan yr Ymddiriedolaeth Gofal Dydd yn galw am gydnabod y rôl bwysig y mae gofal plant yn ei chwarae o ran caniatáu i rieni gael gwaith ac aros mewn gwaith, a thrwy hynny fynd i’r afael â thlodi plant. Yn ei arolwg o gost gofal plant yn 2012, canfu bod costau meithrin wedi codi 6% yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, sy’n sylweddol uwch na’r gyfradd chwyddiant. Mae hefyd yn amlygu effeithiau penderfyniadau polisi Llywodraeth y DU ar allu teuluoedd i gael gafael ar ofal plant. Mae hyn yn dilyn adroddiad 2011, a gyhoeddwyd mewn partneriaeth ag Achub y Plant, a ganfu bod chwarter o rieni sydd mewn tlodi difrifol wedi rhoi’r gorau i weithio a bod traean wedi gwrthod swydd oherwydd costau uchel gofal plant .

 

There is clearly a need for good quality childcare. I welcome your statement’s reference to the progress made on expanding Flying Start, which includes childcare and which will target the poorest parents. However, I would like to ask what progress is being made by the Welsh Government on tackling the sometimes patchy provision of good quality, affordable childcare across Wales. We know that if we want to get parents back into work, a sufficient provision of quality childcare must be seen as one of those economic fundamentals that you referred to in your statement.

Mae’n amlwg bod angen gofal plant o ansawdd da. Rwy’n croesawu’r ffaith bod eich datganiad yn cyfeirio at y cynnydd a wnaed i ehangu Dechrau’n Deg, sy’n cynnwys gofal plant ac a fydd yn targedu’r rhieni tlotaf. Fodd bynnag, hoffwn ofyn pa gynnydd sy’n cael ei wneud gan Lywodraeth Cymru o ran mynd i’r afael â’r ffaith nad yw  gofal plant fforddiadwy ac o safon  ar gael ym mhob rhan o Gymru. Os ydym am gael y rhieni hynny i ddychwelyd i’r gwaith, mae’n rhaid ystyried bod  gofal plant o safon yn un o’r hanfodion economaidd hynny y cyfeiriwyd atynt yn eich datganiad.

 

The First Minister: We know that the provision of good childcare is a way to ensure that people are raised out of poverty. The tackling poverty action plan will reinforce our commitment to giving children the best possible start in life. That means looking at all of the barriers that children and their parents face in order to give those children such a good start. We know that, from conception through to early adulthood, reducing inequalities at the earliest possible stage means that we break the link between socioeconomic disadvantage, educational underachievement and impaired life chances. That is why the action plan itself is a serious step forward in terms of making sure that we remove all of the barriers that we can to ensure that children get the right start in life.

Y Prif Weinidog: Gwyddom fod darparu gofal plant da yn ffordd o sicrhau bod pobl yn cael eu codi allan o dlodi. Bydd y cynllun gweithredu i fynd i’r afael â thlodi yn atgyfnerthu ein hymrwymiad i roi’r dechrau gorau posibl mewn bywyd i blant. Mae hynny’n golygu edrych ar bob rhwystr y mae plant a’u rhieni’n eu hwynebu er mwyn rhoi dechrau cystal i’r plant hynny. O’r adeg y caiff plentyn ei genhedlu nes y bydd yn tyfu’n oedolyn ifanc, gwyddom fod lleihau anghydraddoldebau mor gynnar â phosibl yn golygu ein bod yn torri’r cysylltiad rhwng anfantais economaidd-gymdeithasol, tangyflawni addysgol a diffyg cyfleoedd mewn bywyd. Dyna pam y mae’r cynllun gweithredu yn gam pwysig ymlaen o ran sicrhau ein bod yn cael gwared â phob rhwystr posibl i sicrhau bod plant yn cael y cychwyn iawn mewn bywyd.

 

Leanne Wood: The publication of annual progress reports is an essential part of the scrutiny process. The task of scrutiny may well have been helped if, as many people had expected, progress indicators had been made available within the original programme. It is not just us in Plaid Cymru who take this view; it is shared by commentators in the media, who also play an important part in the democratic scrutiny process.

Leanne Wood: Mae cyhoeddi adroddiadau cynnydd blynyddol yn rhan hanfodol o’r broses graffu. Byddai’r gwaith craffu wedi bod yn haws pe bai dangosyddion cynnydd wedi cael eu nodi yn y rhaglen wreiddiol, fel roedd llawer o bobl wedi’i ddisgwyl. Nid dim ond ni ym Mhlaid Cymru sy’n arddel y safbwynt hwn; mae sylwebyddion yn y cyfryngau o’r un farn, ac mae gan hwythau hefyd ran bwysig yn y broses graffu ddemocrataidd.

 

The programme contains a major commitment to reduce poverty and support the development of a fairer society, which is to be commended. Considering the headline commitment to tackle poverty, why has the Welsh Government failed to deliver a living wage throughout Wales in all sectors, as mentioned in its Assembly manifesto?

Mae’r rhaglen yn cynnwys ymrwymiad pwysig i leihau tlodi ac i helpu datblygu cymdeithas decach, ac mae hynny i’w ganmol. O ystyried y prif ymrwymiad i fynd i’r afael â thlodi, pam mae Llywodraeth Cymru wedi methu â darparu cyflog byw ledled Cymru ym mhob sector, fel y nodwyd yn ei maniffesto ar gyfer y Cynulliad?

 

The programme states that the Government will aim to mitigate the impact of the UK Government’s Welfare Reform Act 2012. What does that mean if those on the lowest incomes will have to start to pay some form of council tax that they get benefit for now? Who would disagree with the desire for effective public services, a reduction in inequality or better health for all, which are the stated aims of the programme? They are fine words, but they mean nothing if the Government fails to deliver on them.  

Mae’r rhaglen yn nodi y bydd y Llywodraeth yn anelu at liniaru effaith Deddf Diwygio Lles 2012 Llywodraeth y DU. Beth mae hynny’n ei olygu os bydd yn rhaid i’r rhai sydd ar yr incwm isaf ddechrau talu rhyw fath o dreth gyngor y maent yn cael budd-dal ar ei gyfer ar hyn o bryd? Pwy fyddai’n anghytuno â’r dymuniad i gael gwasanaethau cyhoeddus effeithiol, llai o anghydraddoldeb neu iechyd gwell i bawb, sef yr amcanion a nodir yn y rhaglen? Maent yn eiriau gwych, ond nid ydynt yn golygu dim os bydd y Llywodraeth yn methu â’u cyflawni.

The First Minister once said that 'delivery’ would be his watchword. We are still watching and we are still waiting. The Government has presented a whirlwind of data today for people to digest, but Plaid Cymru’s main question is: where is the substance? It is relatively easy to list all of the things that you want to do and all of the various indicators, but where is the sense of direction? When will we see a shift away from managerialism and towards confronting the serious challenges that our nation faces? We still look forward to seeing a game-changing moment, where the scale of the economic crisis is recognised and a serious plan is put together for the future of the Welsh economy. When will we see the outcomes that the people of this country deserve?

Dywedodd Y Prif Weinidog un tro mai 'cyflawni’ fyddai ei arwyddair. Rydym yn dal i wylio ac rydym yn dal i aros. Mae’r Llywodraeth wedi cyflwyno corwynt o ddata heddiw i bobl gnoi cil arno, ond prif gwestiwn Plaid Cymru yw: ble mae’r sylwedd? Mae’n gymharol hawdd rhestru’r holl bethau rydych am eu gwneud a phob un o’r dangosyddion gwahanol, ond ble mae’r ymdeimlad o gyfeiriad? Pryd y byddwn yn eich gweld yn troi  oddi wrth ddiwylliant reoli ac yn dechrau wynebu’r heriau difrifol sy’n wynebu ein cenedl? Rydym yn dal i edrych ymlaen at weld moment tyngedfennol, pan fydd maint yr argyfwng economaidd yn cael ei gydnabod a phan fydd cynllun difrifol yn cael ei lunio ar gyfer dyfodol economi Cymru. Pryd y byddwn yn gweld y canlyniadau y mae pobl y wlad hon yn eu haeddu?

 

The First Minister: First, I do not think that there can be any criticism of the detail of the report. It is more than 660 pages long—at least we can agree on that. There is no attempt to conceal anything. It provides a set of figures against which the success of this Government can be measured in the years to come. The leader of Plaid Cymru mentioned that media commentators have a view, but I am sure that the BBC does not have a view on this. However, it will certainly be possible next year to measure the Government’s progress against the indicators in this year’s annual report. That was always the intention and I am sure that people will be able to follow that.

Y Prif Weinidog: Yn gyntaf, nid wyf yn credu y gellir beirniadu manylder yr adroddiad. Mae’n fwy na 660 tudalen o hyd—o leiaf gallwn gytuno ar hynny. Nid oes ymgais i guddio unrhyw beth. Mae’n nodi set o ffigurau y gellir mesur llwyddiant y Llywodraeth hon yn eu herbyn yn y blynyddoedd i ddod. Soniodd arweinydd Plaid Cymru fod gan sylwebyddion yn y cyfryngau farn, ond rwy’n siŵr nad oes gan y BBC farn am hyn. Fodd bynnag, bydd yn sicr yn bosibl mesur cynnydd y Llywodraeth y flwyddyn nesaf yn erbyn y dangosyddion yn adroddiad blynyddol eleni. Dyna oedd y bwriad bob amser, ac rwy’n siŵr y bydd pobl yn gallu dilyn hynny.

 

A statement is being prepared by the Minister regarding the living wage, and that will be made to the Assembly in due course, outlining the good work that is being done in moving ahead with the minimum wage.

Mae’r Gweinidog yn paratoi datganiad am y cyflog byw, a bydd yn gwneud y datganiad hwnnw i’r Cynulliad maes o law, gan amlinellu’r gwaith da sy’n cael ei wneud i symud ymlaen â’r isafswm cyflog.

 

With regard to council tax, it is a difficulty for us as a Government to find £23 million at the drop of a hat when something has been thrown at us as a responsibility but with only 90% of the budget being devolved. It means that £23 million would have to come from somewhere else. The real difficulty for us is the question of where that money would come from. I have to say to the leader of Plaid Cymru that her party continues to willfully ignore, week after week in its press conferences, all of the things that have been done. I have to check the date of the transcript of the press conference just to make sure that it has that week’s date, because it is the same press conference week after week.

O ran y dreth gyngor, mae’n anodd i ni fel Llywodraeth ddod o hyd i £23 miliwn yn y fan a’r lle pan fo cyfrifoldeb wedi’i daflu atom a dim ond 90% o’r gyllideb wedi’i ddatganoli. Mae’n golygu y byddai’n rhaid i £23 miliwn ddod o rywle arall. Y gwir anhawster i ni yw penderfynu o ble y byddai’r arian hwnnw’n dod. Rhaid imi ddweud wrth arweinydd Plaid Cymru fod ei phlaid, o’r naill wythnos i’r llall yn ei chynadleddau i’r wasg, yn parhau i anwybyddu’n fwriadol, yr holl bethau sydd wedi’ u gwneud. Rhaid imi edrych ar ddyddiad y trawsgrifiad o’r gynhadledd i’r wasg i wneud yn siŵr mai dyddiad yr wythnos honno sydd arno, oherwydd yr un gynhadledd i’r wasg ydyw wythnos ar ôl wythnos.

The suggestion has been made that nothing has been done for the economy. I have outlined today, as I have done on other days, a large number of schemes, projects and funds that have been put in place to help businesses. If you feel that businesses are not happy with this, then I suggest that you talk to them. I can tell you that businesses are happy with what has been done as far as the Welsh Government is concerned. They would rather see more support from the UK Government, that much is true, but it is simply not true to say that, somehow, nothing has been done for the economy. I have outlined all of those projects that have been taken forward. There is no point having a go at us over council tax benefits; the fault lies with the UK Government in London. I wonder sometimes whether Plaid Cymru is in some sort of time warp and it still thinks that it is 2010. Attacking the Labour Party does not get you anywhere; have you not learned that yet from last year or this year? Therefore, my advice to the leader of Plaid Cymru would be: join us in order to ensure that we have ambition for Wales and in order to ensure that we stand up against the UK Government and its plans for Wales and the rest of the UK. We are more than happy to accept support from any party that takes that view.

Awgrymwyd nad oes dim wedi’ i wneud i wella’r economi. Rwyf wedi amlinellu heddiw, fel rwyf wedi ei wneud ar ddiwrnodau eraill, bod nifer fawr o gynlluniau, prosiectau a chronfeydd wedi cael eu sefydlu i helpu busnesau. Os ydych yn teimlo nad yw busnesau yn hapus gyda hyn, rwy’n awgrymu eich bod yn siarad â nhw. Gallaf ddweud wrthych fod busnesau yn hapus â’r hyn sydd wedi cael ei wneud gan Lywodraeth Cymru. Byddai’n well ganddynt weld mwy o gefnogaeth gan Lywodraeth y DU, mae hynny’n wir, ond nid yw’n wir dweud nad oes dim wedi’i wneud i wella’r economi. Rwyf wedi amlinellu’r prosiectau hynny sydd wedi’u datblygu. Nid oes diben cwyno wrthym ynghylch budd-daliadau’r dreth gyngor; Llywodraeth y DU yn Llundain sydd ar fai. Rwy’n meddwl weithiau fod Plaid Cymru yn byw yn y gorffennol ac yn dal i feddwl mai 2010 yw hi. Nid yw ymosod ar y Blaid Lafur yn cyflawni dim; onid ydych wedi dysgu hynny eto ers y llynedd neu eleni? Felly, fy nghyngor i arweinydd Plaid Cymru fyddai: ymunwch â ni er mwyn sicrhau bod gennym uchelgais ar gyfer Cymru ac er mwyn sicrhau ein bod yn sefyll yn erbyn Llywodreth y DU a’i chynlluniau ar gyfer Cymru a gweddill y DU. Rydym yn fwy na pharod i dderbyn cefnogaeth gan unrhyw blaid sy’n arddel y safbwynt hwnnw.

Aled Roberts: We welcome the publication of the annual report and the opportunity to discuss it this afternoon. I accept that we will be able to measure progress year on year. However, we feel that it is still missing any idea as to where this Government expects to be in 2016 as a result of the programmes that it has set out.

Aled Roberts: Rydym yn croesawu’r ffaith bod yr   adroddiad blynyddol wedi’i gyhoeddi a’n bod yn cael cyfle i’w drafod y prynhawn yma. Rwy’n derbyn y byddwn yn gallu mesur cynnydd o’r naill flwyddyn i’r llall. Fodd bynnag, rydym yn dal i deimlo nad yw’n cynnwys unrhyw syniad o ble mae’r Llywodraeth yn disgwyl bod yn 2016 o ganlyniad i’r rhaglenni y mae wedi’u nodi.

 

As Andrew R.T. Davies has already outlined, last year, we commented that the document was very pretty and, although the spin is that the document today contains more information, the reality is that this document is a collation of statistical information that, in the main, we have already received over the last months and years—from the Office for National Statistics in particular. What we do not need in an annual report is a repackaging of Government statistics. It is a comprehensive package, and the First Minister should be congratulated on providing lots of statistics. However, what is really missing are targets. A smart Government would implement SMART performance indicators—targets that are specific, measurable, attainable, relevant and timely. However, given the Welsh Labour Government’s aversion to scrutiny, as we suspected, there are no measurable targets in this document.

Fel y mae Andrew R.T. Davies eisoes wedi amlinellu, y llynedd, nodwyd gennym fod y ddogfen yn ddeniadol iawn ac, er mai’r sbin yw bod y ddogfen heddiw yn cynnwys rhagor o wybodaeth, y realiti yw bod y ddogfen hon yn gasgliad o wybodaeth ystadegol yr ydym, ar y cyfan, eisoes wedi’i chael dros y misoedd a’r blynyddoedd diwethaf—gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn arbennig. Nid oes arnom angen adroddiad blynyddol  sy’n ailgyflwyno ystadegau’r Llywodraeth. Mae’n becyn cynhwysfawr, a dylid llongyfarch y Prif Weinidog am ddarparu nifer o ystadegau. Fodd bynnag, yr hyn sydd ar goll yw’r targedau. Byddai Llywodraeth glyfar wedi gweithredu dangosyddion perfformiad CAMPUS—targedau cyraeddadwy, amserol, mesuradwy, penodol, uchelgeisiol a synhwyrol. Fodd bynnag, o ystyried amharodrwydd Llywodraeth Lafur Cymru inni graffu ar ei gwaith, fel roeddem yn amau, nid oes targedau mesuradwy yn y ddogfen hon.

 

We accept that the main challenges facing the Government are the weak economy, underfunded schools and an NHS that is in dire need of reconfiguration. However, although we may be able to measure progress year on year, the Assembly cannot at present effectively scrutinise where all of this activity will take us by the end of this Assembly.

Rydym yn derbyn mai’r prif heriau sy’n wynebu’r Llywodraeth yw’r economi wan, tanariannu ysgolion a GIG y mae angen dybryd  ei ad-drefnu. Fodd bynnag, er y byddwn yn gallu mesur cynnydd o’r naill flwyddyn i’r llall, ar hyn o bryd ni all y Cynulliad graffu’n effeithiol ar ble y bydd yr holl weithgarwch hwn yn mynd â ni erbyn diwedd y Cynulliad hwn.

 

We welcome the creation of Jobs Growth Wales and we supported the budget because of the introduction of that scheme. However, we believe that the annual report fails to explain why this Government failed to introduce enterprise zones with any real sense of urgency. Can you commit to telling us when these enterprise zones will be up and running, and when will we know the detail of what they will offer?

Rydym yn croesawu’r ffaith bod Twf Swyddi Cymru wedi’i greu a bu inni gefnogi’r gyllideb oherwydd bod y cynllun hwnnw wedi’i gyflwyno. Fodd bynnag, credwn nad yw’r adroddiad blynyddol yn egluro pam mae’r Llywodraeth hon wedi methu â chyflwyno ardaloedd menter gydag unrhyw ymdeimlad o frys gwirioneddol. A allwch ymrwymo i ddweud wrthym pryd y bydd yr ardaloedd menter yn weithredol, a phryd y byddwn yn cael manylion am yr hyn y byddant yn eu cynnig?

 

On underfunded schools, the reality is that most of the money going into schools is through the pupil premium. Can the Government, through this document, quantify how much additional money has gone to school budgets, apart from the money allocated in the pupil deprivation grant?

O ran tanariannu ysgolion, y realiti yw bod y rhan fwyaf o’r arian yn mynd i ysgolion  drwy’r premiwm disgyblion. A all y Llywodraeth, drwy’r ddogfen hon, fesur faint o arian ychwanegol sydd wedi mynd i gyllidebau ysgolion, ar wahân i’r arian a ddyrannwyd drwy’r grant amddifadedd disgyblion?

 

The NHS is clearly the biggest challenge. This document again fails to outline how the Government’s rhetoric is delivered on the ground. We were told month after month that the Government would not be bail out health boards. However, it has become clear in recent weeks that the bail-out was planned well in advance. How do you plan to ensure that health boards do not overspend next year if they always believe that more money will be sent on to them? What would the £12 million have been spent on if it had not been used for a bail-out? There are concerns in north Wales that many of the savings achieved during this year have been made through non-recurrent funding arrangements. How will the Government ensure that savings are brought to the front line through proper reconfiguration of services, rather than the non-provision of services month on month?

Yn amlwg, y GIG yw’r her fwyaf. Unwaith eto, mae’r ddogfen hon yn methu ag amlinellu sut y mae rhethreg y Llywodraeth yn cael ei rhoi ar waith ar lawr gwlad. Dywedwyd wrthym o’r naill fis i’r llall na fyddai’r Llywodraeth yn achub croen y byrddau iechyd. Fodd bynnag, mae wedi dod yn amlwg yn ystod yr wythnosau diwethaf bod y broses o achub croen wedi’i chynllunio’n bell o flaen llaw. Sut rydych yn bwriadu sicrhau nad fydd byrddau iechyd yn gorwario’r flwyddyn nesaf os ydynt bob amser yn credu y bydd rhagor o arian yn cael ei roi iddynt? Ar beth fyddai’r  £12 miliwn wedi cael ei wario pe na bai wedi cael ei ddefnyddio i achub croen y byrddau iechyd? Mae pryderon yn y Gogledd fod nifer o’r arbedion a wnaed yn ystod y flwyddyn i’w priodoli i drefniadau ariannu anghylchol. Sut y bydd y Llywodraeth yn sicrhau bod arbedion yn cael eu dwyn i’r rheng flaen drwy ad-drefnuo gwasanaethau’n briodol, yn hytrach na thrwy beidio â darparu gwasanaethau o’r naill fis i’r llall?

 

The real concern, however, is that the Government’s legislative programme is not set out properly to show how it will advance its agenda. For the first time, this Assembly is a body with a collection of elected representatives in Wales that has full law-making powers. We have a responsibility to ensure that we can use these new powers responsibly, maturely and effectively. Of the four Bills due to have been tabled by now, two are late. The cosmetic piercing Bill was due to be introduced shortly after the statement last year, but it is nowhere to be seen. The Food Hygiene Rating (Wales) Bill was promised at the end of 2011, and was introduced in May this year nearly six months late. With this record, we need confidence that Bills such as the environment Bill will be ready in the next six months as promised, that a social services Bill will be proposed by the end of the 2012, as promised; and that a planning Bill will be proposed by 2014 in time to be passed by this Assembly. As an effective opposition in all three party groups, we need some forward work plan with regard to how the Government will achieve its objectives, and, more importantly, so that we know where it wants to get to by the end of this term.

Y gwir bryder, fodd bynnag, yw nad yw rhaglen ddeddfwriaethol y Llywodraeth wedi’i osod allan yn gywir i ddangos sut y bydd yn datblygu ei hagenda. Am y tro cyntaf, mae’r Cynulliad hwn yn gorff sydd â chasgliad o gynrychiolwyr etholedig yng Nghymru sydd â phwerau deddfu llawn. Mae gennym gyfrifoldeb i sicrhau ein bod yn gallu defnyddio’r pwerau newydd hyn yn gyfrifol, yn effeithiol ac mewn modd aeddfed. O blith y pedwar Bil y dylent fod wedi’u cyflwyno erbyn hyn, mae dau yn hwyr. Roedd y Bil tyllu cosmetig i fod i gael ei gyflwyno yn fuan ar ôl y datganiad y llynedd, ond nid oes golwg ohono. Addawyd Bil Sgorio Hylendid Bwyd (Cymru) ddiwedd 2011, ac fe’i cyflwynwyd ym mis Mai eleni, bron i chwe mis yn hwyr. Gyda’r record hwn,  mae angen inni fod yn hyderus y bydd Biliau fel Bil yr amgylchedd yn barod yn ystod y chwe mis nesaf fel yr addawyd, y bydd Bil gwasanaethau cymdeithasol yn cael ei gynnig erbyn diwedd 2012, fel yr addawyd; ac y bydd Bil cynllunio yn cael ei gynnig erbyn 2014 mewn pryd i gael ei basio gan y Cynulliad hwn. Fel gwrthbleidiau effeithiol yn y tri grŵp plaid, mae angen rhywfaint o flaengynllun gwaith arnom o ran sut y bydd y Llywodraeth yn cyflawni ei hamcanion ac, yn bwysicach, fel ein bod yn gwybod lle mae’r Llywodraeth am gyrraedd erbyn diwedd y tymor hwn.

 

The First Minister: I thank the Member for his comments. As I have said before, it will be possible for members of the public to measure what we have done year on year by comparing us with the year previous. That is why we have published the figures that we have. The Member seemed to suggest that we have published too much information almost. We take that on the chin, and, if that is the case, we make no apologies for it. The target that we have is to do better year on year.

Y Prif Weinidog: Diolch i’r Aelod am ei sylwadau. Fel rwyf wedi’i ddweud o’r blaen, bydd yn bosibl i’r cyhoedd fesur yr hyn rydym wedi’i wneud o’r naill flwyddyn i’r llall drwy gymharu â’r flwyddyn flaenorol. Dyna pam rydym wedi cyhoeddi’r ffigurau sydd gennym. Roedd yr Aelod fel pe bai’n awgrymu ein bod wedi cyhoeddi gormod o wybodaeth bron. Rydym yn fodlon derbyn hynny ac, os yw hynny’n wir, nid ydym yn ymddiheuro dim. Y targed sydd gennym yw gwneud yn well o’r naill flwyddyn i’r llall.

 

The Member asked what our plans were as a Government: they are to be found in our manifesto, and that is what any political party will do—outline its plans for a five-year term of government in a manifesto and then deliver on them. We are well on the way to doing that. It is also important that members of the public are able to measure what the Government is doing in more detail. That is why this annual report has been published.

Gofynnodd yr Aelod beth oedd ein cynlluniau fel Llywodraeth: maent i’w gweld yn ein maniffesto, a dyna beth fyddai unrhyw blaid wleidyddol yn ei wneud—amlinellu ei chynlluniau am gyfnod o bum mlynedd o lywodraeth mewn maniffesto ac yna eu rhoi ar waith. Rydym yn gwneud cynnydd da yn y cyswllt hwnnw. Mae hefyd yn bwysig bod y cyhoedd yn gallu mesur yr hyn y mae’r Llywodraeth yn ei wneud mewn mwy o fanylder. Dyna pam mae’r adroddiad blynyddol hwn wedi’i gyhoeddi.

 

With regard to enterprise zones, we now have clarity on the Deeside enterprise zone in terms of capital allowances. We still do not have clarity with regard to the others, and nor does Scotland for that matter. That will certainly help us in terms of putting forward a more comprehensive package, although it is right to say that enterprise zone groups have been brought together, for whom chairs have been appointed to move the enterprise zones forward.

O ran ardaloedd menter, mae sefyllfa ardal fenter Glannau Dyfrdwy o ran lwfansau cyfalaf yn awr yn glir. Nid yw sefyllfa’r gweddill yn glir eto, ac nid yw’r sefyllfa’n glir yn yr Alban chwaith. Yn sicr, bydd hynny’n ein helpu o ran cyflwyno pecyn mwy cynhwysfawr, er ei fod yn iawn dweud bod grwpiau ardaloedd menter wedi cael eu dwyn at ei gilydd a bod cadeiryddion wedi eu penodi i fwrw ymlaen â’r ardaloedd menter.

 

The Member mentioned the NHS and the £12 million given to local health boards. In the context of the NHS budget of some £6,000 million, it is a small amount of money; it is the equivalent of saying to someone 'I am going to lend you £6,000 and you pay me all of it back bar £1.20.’ It is a small amount in the context that we are talking about here. What else should be done? The LHBs were given the task of coming in on budget, and they have more or less done so, apart from the small amount of money that they have asked for. What would the Member have us do—not give them the money? Is the Member suggesting that the money should not be given to the health service?

Soniodd yr Aelod am y GIG a’r £12 miliwn a roddwyd i fyrddau iechyd lleol. Yng nghyd-destun cyllideb y GIG, sef oddeutu £6,000 miliwn, mae’n swm bach o arian; mae’n gyfwerth â dweud wrth rywun 'Rwy’n mynd i fenthyg £6,000 ichi, talwch y swm i gyd yn ôl imi heblaw am £1.20.’ Mae’n swm bach yn y cyd-destun hwn. Beth arall y dylid ei wneud? Gofynnwyd i’r byrddau iechyd  aros o fewn eu cyllidebau, ac maent wedi gwneud hynny, mwy neu lai, ar wahân i’r  swm bach o arian y maent wedi gofyn amdano. Beth y mae’r Aelod yn disgwyl inni ei wneud—peidio â rhoi’r arian iddynt? A yw’r Aelod yn awgrymu na ddylai’r arian gael ei roi i’r gwasanaeth iechyd?

3.00 p.m.

Given the efforts that it has made, this amount of money, which is small given the relative size of the health budget, is not something that we are particularly concerned about. It follows that, next year, the health service will be expected to come within budget again. It has made some fantastic progress on that.

O ystyried yr ymdrechion y mae wedi’i wneud, nid yw’r swm hwn o arian, sy’n fach o ystyried maint cymharol y gyllideb iechyd, yn rhywbeth yr ydym yn pryderu amdano yn arbennig. Mae’n dilyn y bydd disgwyl i’r gwasanaeth iechyd ddod o fewn y gyllideb unwaith eto flwyddyn nesaf. Mae wedi gwneud cynnydd gwych ar hynny.

I note with interest the Member’s comments about the need for reconfiguration in the health service. I welcome those comments. Those are not views that are necessarily held across all parties in the Chamber, if I may put it that way. Nevertheless, it is a situation that we cannot avoid with regard to the future. He also mentioned the legislative programme. Bills have been introduced to the Assembly and there are further Bills that are out to consultation. When a Bill is proposed, there is a full consultation on the proposal, usually via a White Paper and, when that is concluded, a further consultation on the draft Bill. Then the Bill is introduced and it begins its formal progress through the Assembly. So, part of the issue is that it is a slow process. I do not criticise it, because, as a Government, we want to ensure that the Bills that we produce are properly scrutinised. Nevertheless, it is not possible to introduce Bills very quickly, because of the various stages that are gone through before a Bill becomes an Act. However, as in years gone by, the legislative programme was announced and we intend to ensure that the programme is delivered during the course of this Government’s term.

Nodaf â diddordeb sylwadau’r Aelodau am yr angen i ad-drefnu’r gwasanaeth iechyd. Rwy’n croesawu’r sylwadau hynny. Nid yw’r safbwyntiau hynny yn rhai sy’n cael eu rhannu ar draws pob plaid yn y Siambr o anghenraid, os caf ei roi felly. Serch hynny, mae’n sefyllfa na allwn ei hosgoi wrth edrych at y dyfodol. Soniodd hefyd am y rhaglen ddeddfwriaethol. Mae Biliau wedi cael eu cyflwyno i’r Cynulliad ac mae Biliau pellach yn destun ymgynghoriadau. Pan fydd Bil yn cael ei gynnig, cynhelir ymgynghoriad llawn ar y cynnig, fel arfer drwy Bapur Gwyn a, pan ddaw i ben, cynhelir ymgynghoriad pellach ar y Bil drafft. Yna bydd y Bil yn cael ei gyflwyno a bydd yn dechrau ei daith ffurfiol drwy’r Cynulliad. Felly, rhan o’r broblem yw ei bod yn broses araf. Nid wyf yn beirniadu hynny, oherwydd, fel Llywodraeth, rydym am sicrhau bod y Biliau yr ydym yn eu paratoi yn destun gwaith craffu priodol. Serch hynny, nid oes modd cyflwyno Biliau yn gyflym iawn, oherwydd y gwahanol gyfnodau y mae’n rhaid mynd drwyddynt cyn i Fil ddod yn Ddeddf. Fodd bynnag, fel yn y blynyddoedd a fu, cyhoeddwyd y rhaglen ddeddfwriaethol ac rydym yn bwriadu sicrhau bod y rhaglen yn cael ei chyflwyno yn ystod tymor y Llywodraeth hon.

The Presiding Officer: We have had a speaker from each of the parties now, so I request that the remaining speakers stick to questions only.

Y Llywydd: Rydym wedi cael siaradwr o bob un o’r pleidiau yn awr, felly gofynnaf i’r siaradwyr eraill gadw at gwestiynau yn unig.

Antoinette Sandbach: First Minister, the programme for government has the bold aim of improving the quality of life in rural communities through employment opportunities, affordable housing, good access to public services and public transport and access to broadband. First Minister, if you meet people living and working in rural Wales they might be surprised that your Government claims to be making real progress on these areas. In your statement on the delivery unit, you said that you would deliver measurable and transparent targets.

Antoinette Sandbach: Brif Weinidog, mae’r rhaglen lywodraethu’n cynnwys nod beiddgar o wella ansawdd bywyd mewn cymunedau gwledig drwy gyfleoedd cyflogaeth, tai fforddiadwy, mynediad da i wasanaethau cyhoeddus a thrafnidiaeth gyhoeddus a mynediad at fand eang. Brif Weinidog, os ydych yn cwrdd â phobl sy’n byw ac yn gweithio yng nghefn gwlad Cymru, efallai y byddant yn synnu bod eich Llywodraeth yn honni ei bod yn gwneud cynnydd gwirioneddol yn y meysydd hyn. Yn eich datganiad ar yr uned gyflawni, dywedasoch y byddech yn cyflawni targedau mesuradwy a thryloyw.

First Minister, in relation to your programme for government and diversifying the rural economy, why is there no mention of technical advice note 6, which is the policy under which planning permission is provided for that diversification? Can you explain why only 14 rural enterprise dwellings have been built in the whole of Wales? There is not a single mention of TAN 6, and I fail to see where your transparent and measurable target is in relation to that. Perhaps you could enlighten us. Where are the transparent and measurable targets for microrenewables? Permitted development has long been allowed in England. Your Government has full devolved responsibility for projects under 50 MW. Can you explain why there are no permitted development rights and where that measurable target is in these 666 pages?

Brif Weinidog, o ran eich rhaglen lywodraethu ac arallgyfeirio’r economi wledig, pam nad oes unrhyw sôn am nodyn cyngor technegol 6, sef y polisi sy’n cwmpasu darparu caniatâd cynllunio ar gyfer yr arallgyfeirio hwnnw? A allwch chi esbonio pam mai dim ond 14 o anheddau mentrau gwledig sydd wedi cael eu hadeiladu dros Gymru gyfan? Nid oes unrhyw sôn am TAN 6, ac ni allaf weld lle mae eich targed tryloyw a mesuradwy mewn perthynas â hynny. Efallai y gallech egluro hyn inni. Ble mae’r targedau eglur a mesuradwy ar gyfer ddeunyddiau microadnewyddadwy? Mae hawl i ymgymryd â gwaith datblygu a ganiateir wedi bodoli ers amser hir yn Lloegr. Mae gan eich Llywodraeth gyfrifoldeb datganoledig llawn dros bbrosiectau o dan 50 MW. A allwch esbonio pam nad oes unrhyw hawliau datblygu a ganiateir a lle y mae’r targed mesuradwy hwnnw yn y 666 o dudalennau?

In relation to rural broadband, where are your measurable targets? How much did it cost to roll out the broadband that has been rolled out? What interim target are you setting yourself before 2015 against which we can measure the provision being made in rural areas? On rural transport, you talk about your continued commitment to the community transport concessionary fares initiative, certainly for the moment, although that is being reviewed by your Minister for Local Government and Communities. What transparent and measurable targets is it being assessed against?

O ran band eang gwledig, ble mae eich targedau mesuradwy? Faint oedd y gost o ymestyn y band eang sydd wedi cael ei gyflwyno? Pa darged dros dro yr ydych yn ei bennu i chi eich hun cyn 2015 y gallwn ei ddefnyddio i fesur y ddarpariaeth mewn ardaloedd gwledig? O ran trafnidiaeth wledig, rydych yn sôn am eich ymrwymiad parhaus i’r fenter tocynnau teithio rhatach ar drafnidiaeth gymunedol, yn sicr am y tro, er bod hynny’n cael ei adolygu gan eich Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau. Pa dargedau tryloyw a mesuradwy a ddefnyddir i’w asesu?

The First Minister: I refer the Member to the answer that I gave some moments ago, namely that the way to measure the Government’s progress is to examine the annual reports every year to see how the Government is doing by comparing it with the previous year. You mentioned TAN 6. TAN 6 is not the only TAN that affect rural Wales, and nor is it the TAN that will suddenly produce employment for rural Wales. That takes more effort. It also takes more effort from the UK Government to do that.

Y Prif Weinidog: Cyfeiriaf yr Aelod at yr ateb a roddais rai munudau yn ôl, sef mai’r ffordd o fesur cynnydd y Llywodraeth yw edrych ar yr adroddiadau blynyddol bob blwyddyn i weld sut mae’r Llywodraeth yn cyflawni drwy ei gymharu â’r flwyddyn flaenorol. Soniasoch am TAN 6. Nid TAN 6 yw’r unig nodyn cyngor technegol sy’n effeithio ar Gymru wledig, ac nid hwnnw ychwaith yw’r nodyn cyngor technegol a fydd yn sydyn iawn yn creu cyflogaeth ar gyfer cefn gwlad Cymru. Mae hynny’n cymryd mwy o ymdrech. Mae hefyd yn cymryd mwy o ymdrech gan Lywodraeth y DU i wneud hynny.

With regard to permitted development, we will always examine it in line with the Town and Country Planning (General Development Procedure) Order 1995, GDPO, to ensure it is fit for purpose. With regard to rural broadband, we have already given our target, which is 2015. That is something that is not being pursued elsewhere across the UK. We want ensure that people in rural Wales are not disadvantaged when it comes to accessing broadband services.

O ran datblygu a ganiateir, byddwn bob amser yn archwilio achosion yn unol â Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Datblygu Cyffredinol a Ganiateir) 1995, i sicrhau eu bod yn addas i’r diben. O ran band eang gwledig, rydym eisoes wedi pennu ein targed, sef 2015. Nid yw rhannau eraill o’r DU yn gweithio tuag at hynny. Rydym am sicrhau nad yw pobl yng nghefn gwlad Cymru o dan anfantais o ran cael mynediad at wasanaethau band eang.

She also made the extraordinary point that enterprise zones did not exist in rural areas. Trawsfynydd, to my mind, is fairly rural. The Haven Waterway and the one in the Vale are also at least semi-rural enterprise zones. The reality is that there is a limit to how many enterprise zones you can have before they become completely ineffective. We believe that we have the right number. Clearly, not every local authority in Wales can have an enterprise zone; there would far too many of them and they would be completely ineffective in their operation.

Gwnaeth hefyd y pwynt hynod nad oes ardaloedd menter yn bodoli mewn ardaloedd gwledig. Mae Trawsfynydd, yn fy marn i, yn eithaf gwledig. Mae Dyfrffordd Aberdaugleddau a’r un yn y Fro hefyd yn barthau menter sydd o leiaf yn lled-wledig. Y realiti yw bod terfyn ar faint o ardaloedd menter y gallwch eu cael cyn iddynt ddod yn gwbl aneffeithiol. Rydym yn credu bod gennym y nifer cywir. Yn amlwg, ni all pob awdurdod lleol yng Nghymru gael ardal fenter; byddai llawer gormod ohonynt a byddent yn gwbl aneffeithiol o ran eu gweithredu.

We have been steadfast in what we want to do to assist the people of rural Wales. One major issue is housing, of course, and that is why it is important that all local authorities allocate houses for their people to live in. We have set housing delivery targets of 7,500 additional affordable homes and 5,000 empty properties to be brought back into use during the term of our Government. Therefore, with regard to our delivery for the people of rural Wales, we have ensured that they are not being left behind when it comes to broadband and ensured that they are able to live the economic life that they deserve.

Rydym wedi bod yn ddiwyro o ran yr hyn rydym am ei wneud i helpu pobl cefn gwlad Cymru. Un broblem fawr yw tai, wrth gwrs, a dyna pam ei bod yn bwysig bod pob awdurdod lleol yn dyrannu tai i bobl fyw ynddynt. Rydym wedi pennu targedau darparu tai o 7,500 o dai fforddiadwy ychwanegol a 5,000 o eiddo gwag i ddod yn ôl i ddefnydd yn ystod tymor ein Llywodraeth. Felly, o ran ein darpariaeth ar gyfer pobl cefn gwlad Cymru, rydym wedi sicrhau nad ydynt yn cael eu gadael ar ôl o ran band eang a’u bod yn gallu byw’r bywyd economaidd y maent yn ei haeddu.

Julie Morgan: I thank the First Minister for his statement and for the efforts of his Government. Would the First Minister agree that this first year of his Government, covered by the annual report, has been largely dominated by surviving UK Government cuts and surviving the recession? He has indicated in his statement the importance of the UK Treasury’s attitude to borrowing. What progress is being made to get the Treasury to lift the threat of cutting the annual grant if the Welsh Government comes up with innovative ways of borrowing in order to get the construction industry moving again and in order to get schools and houses built and people employed? Is any progress being made with the UK Government?

Julie Morgan: Hoffwn ddiolch i’r Prif Weinidog am ei ddatganiad ac am ymdrechion ei Lywodraeth. A fyddai’r Prif Weinidog yn cytuno bod blwyddyn gyntaf ei Lywodraeth, a gwmpesir gan yr adroddiad blynyddol, wedi cael ei rheoli i raddau helaeth gan geisio groesi toriadau Llywodraeth y DU a goroesi’r dirwasgiad? Mae wedi nodi yn ei ddatganiad pa mor bwysig yw agwedd  Trysorlys y DU tuag at fenthyca. Pa gynnydd sy’n cael ei wneud o ran sicrhau bod y Trysorlys yn cael gwared ar y bygythiad o dorri’r grant blynyddol os bydd Llywodraeth Cymru yn dod o hyd i ffyrdd arloesol o fenthyg er mwyn ysgogi’r diwydiant adeiladu i sicrhau bod ysgolion a thai yn cael eu hadeiladu a bod pobl yn cael eu cyflogi? A oes unrhyw gynnydd yn cael ei wneud gyda Llywodraeth y DU?

The First Minister: While we accept that we have a responsibility as a Government, what happens at UK level and beyond is bound to have an effect on what happens in Wales. It is inevitable that there will be a detrimental effect, both on revenue and, in particular, on capital budgets—if our budgets are slashed in the way that they are. That is unavoidable.

Y Prif Weinidog: Er ein bod yn derbyn bod gennym gyfrifoldeb fel Llywodraeth, mae’r hyn sy’n digwydd ar lefel y DU a thu hwnt yn sicr o gael effaith ar yr hyn sy’n digwydd yng Nghymru. Mae’n anochel y bydd yn cael effaith niweidiol ar refeniw ac, yn benodol, ar gyllidebau cyfalaf os bydd ein cyllidebau yn cael eu torri yn y modd y maent. Mae hynny’n anorfod.

With regard to the situation on borrowing, it is right to say that we have borrowing powers as a Government, but the difficulty is that, for every £1 that we borrow, it is taken from our capital budget, because we inherited those borrowing powers from the Welsh Development Agency.

O ran y sefyllfa fenthyca, mae’n iawn i ddweud bod gennym bwerau benthyca fel Llywodraeth, ond yr anhawster yw, am bob £1 rydym yn ei fenthyg, mae’n cael ei gymryd oddi ar ein cyllideb gyfalaf, oherwydd ein bod wedi etifeddu’r pwerau benthyca oddi wrth Asiantaeth Datblygu Cymru.

With regard to the situation with the Treasury, the question was posed earlier on by the leader of the opposition. He prevailed upon me not to posture and to work with the Wales Office. I simply ask rhetorically: what has the Wales Office actually delivered? We have had nothing on electrification, borrowing powers or even a Barnett floor. What can we say that the Wales Office has delivered? Yes, there was the Silk commission, but that was a remit written by us and agreed to by the Prime Minister, and that is pretty much it. The people of Wales are bound to ask the question: what has the Wales Office done for Wales? We have tried to work with the Wales Office where we can, but what are the results that have accrued as a result of that? It is right to say, as far as UK Treasury is concerned, that we want to see Wales in the same position as Scotland and Northern Ireland, and not to be disadvantaged. There is no reason why the people of Wales should be discriminated against, frankly, in that way, compared with the people of Scotland and Northern Ireland. We still want to see progress, especially regarding a Barnett floor and, in the longer term, progress with the Barnett formula. It is exceptionally important for us that we get co-operation from the UK Government, which means talking, as we do regularly, to the Prime Minister’s office and to the Deputy Prime Minister. We know that, by talking to them, quite often, business is done.

O ran y sefyllfa mewn perthynas â’r Trysorlys, gofynnwyd cwestiwn am hynny yn gynharach gan arweinydd yr wrthblaid. Roedd yn pwyso arnaf i beidio ag ymagweddu ac i weithio gyda Swyddfa Cymru. Gofynnaf gwestiwn rhethregol syml: beth y mae Swyddfa Cymru wedi’i gyflawni mewn gwirionedd? Nid ydym wedi cael unrhyw beth ar drydaneiddio, pwerau benthyca neu hyd yn oed derfyn isaf Barnett. Beth allwn ni ei ddweud y mae Swyddfa Cymru wedi ei gyflawni? Do, sefydlwyd y comisiwn Silk, ond ni ysgrifennodd y cylch gorchwyl a chytunodd Prif Weinidog y DU arno, a dyna oll, mwy neu lai. Mae’n anorfod y bydd pobl Cymru yn gofyn y cwestiwn: beth y mae Swyddfa Cymru ei wneud dros Gymru? Rydym wedi ceisio gweithio gyda Swyddfa Cymru lle y gallwn, ond beth yw’r canlyniadau a gafwyd o ganlyniad i hynny? Mae’n iawn i ddweud, cyn belled ag y mae Trysorlys y DU yn y cwestiwn, ein bod am weld Cymru yn yr un sefyllfa â’r Alban a Gogledd Iwerddon, ac i beidio â bod o dan anfantais. Nid oes unrhyw reswm pam y dylid gwahaniaethu yn erbyn pobl Cymru yn y ffordd honno, o’i gymharu â phobl yr Alban a Gogledd Iwerddon. Rydym yn parhau i fod yn awyddus i weld cynnydd, yn enwedig mewn perthynas â therfyn isaf Barnett ac, yn y tymor hwy, mewn perthynas â fformiwla Barnett. Mae’n eithriadol o bwysig i ni ein bod yn gweld Llywodraeth y DU yn cydweithredu, sy’n golygu siarad, fel yr ydym yn ei wneud yn rheolaidd, â swyddfa Prif Weinidog y DU a Dirprwy Brif Weinidog y DU. Rydym yn gwybod, yn aml iawn, bod busnes yn cael ei wneud drwy siarad â hwy.

Alun Ffred Jones: Wrth ystyried yr adroddiad hwn—a diolch amdano—nid wyf yn siŵr a ddylwn ei gymharu â’r nofel fawr Sbaenaidd Don Quixote, neu’r nofel o Iwerddon Finnegans Wake; os nad ydych wedi darllen honno, rhowch gynnig arni rywdro. Yn y bôn, mae’r diffyg targedau sydd ynghlwm â’r ddogfen hon yn ei thanseilio i raddau helaeth.

Alun Ffred Jones: In considering this report—and thank you for it—I am not sure whether to compare it with the great Spanish novel Don Quixote, or the Irish novel Finnegans Wake; if you have not read it, give it a try some time. Basically, the lack of targets associated with this document undermines it, to a great extent.

Rwyf am ganolbwyntio ar y materion sy’n ymwneud â’r economi yn bennaf, gan ddechrau â ffigurau alaethus y gwerth ychwanegol crynswth. Mae’r graff hwn yn dangos y gymhariaeth; nid oes llawer o wahaniaeth gyda phwy rydych yn ein cymharu, maent yn eithaf dychrynllyd. A yw’r Prif Weinidog yn fodlon ar ffigurau Cymru fel ag y maent ac a yw’n credu y bydd y rhaglen lywodraethu yn gwella’r ffigurau cymharol hynny? Beth yw ei fwriad dros gyfnod y Llywodraeth yn y cyfeiriad hwnnw?

I am mainly going to focus on economic matters, starting with the terrible gross value added figures. This graph shows the comparison; it does not matter with whom you compare us, they are fairly terrible. Is the First Minister happy with the figures as they stand for Wales, and does he believe that the programme for government will improve those comparative figures? What does he intend to do in that respect over this Government’s term?

O safbwynt GVA, rydym wedi galw am gyhoeddi ffigurau GVA Cymru yn gyfredol â rhai Prydain. Am ryw reswm, ni wnaeth Llywodraeth Cymru ein cefnogi yn hynny o beth. A gaf ofyn iddo pam nad yw Llywodraeth Cymru yn cefnogi’r cais hwnnw i ffigurau GVA Cymru gael eu cyhoeddi ar yr un pryd â rhai Prydain?

On GVA, we have called for the Welsh GVA figures to be published simultaneously with the British figures. For some reason, the Welsh Government did not support that. May I ask him why does the Welsh Government not support that request to have the Welsh GVA figures published simultaneously with the British figures?

Mae gennyf dri chwestiwn arall ynglŷn â’r economi ac mae dau ohonynt yn ymwneud ag incwm y pen. Fel rheswm dros y diffyg yng Nghymru, yn enwedig o’i gymharu â ffigurau incwm y pen yr Alban, mae’r Llywodraeth yn dweud yn yr adroddiad

I have three other questions on the economy, two of which are on per capita income. As a reason for the deficit in Wales, especially compared with the per capita income figures for Scotland, the Government says in the report that

'mae diffyg pwerau Llywodraeth Cymru dros drethi a budd-daliadau yn cyfyngu’n ddifrifol ar ein dylanwad’

'the Welsh Government’s lack of powers over taxes and benefits severely limits our short-term influence over GDHI’.

dros incwm y pen. A wyf i gymryd felly eich bod o blaid trosglwyddo’r cyfrifoldeb dros drethi a budd-daliadau i ofal y Cynulliad er mwyn i ni gael symud materion ymlaen a gwella’n perfformiad yn y cyfeiriad hwn?

Am I, therefore, to take it that you are in favour of transferring responsibility for taxation and benefits to the Assembly, so that we can move forward and improve our performance in this respect?

Ar bwynt yr ydych wedi cyfeirio ato eisoes, wrth gymharu ffigurau’r Alban gyda ffigurau Cymru—mae’r Alban yn gwneud yn llawer gwell—mae’r Llywodraeth yn cynnig nifer o resymau posibl dros y gwahaniaeth hwn. Yn eu plith mae sgiliau gwell yn gyffredinol ymhlith poblogaeth yr Alban. Cyfeirir hefyd at well setliad Barnett. Felly, pam na wnaeth eich plaid newid fformiwla Barnett pan oedd mewn sefyllfa i wneud hynny yn Llundain? Dyna’r cwestiwn sylfaenol. Beth bynnag mae’r criw presennol yn ei wneud—a gallaf dderbyn eu bod yn gwrthod symud—pam na wnaeth y Blaid Lafur hynny pan oedd mewn sefyllfa i wneud hynny?

On a point to which you have already referred, in comparing the Scottish figures with the Welsh figures—Scotland is doing much better—the Government puts forward a number of potential reasons for the difference. Among those are the better skills levels, generally, among the Scottish people. Reference is also made to a better Barnett settlement. Therefore, why did your party not change the Barnett formula when it was in a position to do so in London? That is the fundamental question. Whatever the current lot does—and I accept that they are refusing to budge—why did the Labour Party not do it when it was in a position to do so?

A symud at y pwynt olaf, sef ynni drwy ffynonellau adnewyddadwy, mae graff cwbl ddibwynt ar dudalen 28 sy’n dangos y cynnydd sydd wedi bod. Mae’r Llywodraeth yn brolio y bu gwelliant rhwng 2004 a 2010  a bod cyfanswm yr ynni a ddaw o ffynonellau adnewyddadwy wedi cynyddu 60%. Mae hynny’n wir—mae wedi cynyddu o 3% o’r cyfanswm i 5%. Fodd bynnag, yr hyn na nodir yn yr adroddiad hwn yw bod y ffigur hwnnw 60% yn is na’r targed a osodwyd gan y Llywodraeth ar y pryd yn 2004. Mae absenoldeb y ffigurau cymharol hynny a’r diffyg cyfeiriad at y targed a osodwyd yn 2004 yn dweud cyfrolau wrthym am ansawdd a natur yr adroddiad hwn. Felly, a wnewch chi roi sylw ar y ffigurau hynny a pham fod y Llywodraeth wedi tangyflawni dros y cyfnod?

Moving to the final point—energy from renewable sources—there is a completely pointless graph on page 28, which shows the progress to date. The Government boasts that there was an improvement between 2004 and 2010 and that the total amount of energy generated from renewable sources increased by 60%. That is true—it has increased from 3% to 5% of the total. However, what is not included in this report is that that figure is 60% lower than the target set by the Government at the time in 2004. The absence of those comparative figures and the lack of reference to the target set in 2004 speaks volumes as regards the quality and nature of this report. Therefore, will you please focus on those figures and on why the Government has underperformed over that period?

Y Prif Weinidog: Mae’r Aelod yn dweud nad oes targedau o gwbl ond mae sawl targed—ar iechyd, addysg a thai. Dros y flwyddyn ddiwethaf, rydym wedi cyhoeddi sawl targed yr ydym eisiau anelu atynt. O ran GDP, mewn egwyddor, nid oes problem gan y Llywodraeth ynglŷn â chael ffigur GDP i Gymru. Mae problemau ymarferol i’w datrys, ond, mewn egwyddor, nid oes problem.

The First Minister: The Member says that there are no targets at all, but there are many targets—on health, education and housing. Over the last year, we have published a number of targets that we want to aim towards. On GDP, the Government has, in principle, no problem with having a GDP figure for Wales. There are practical issues to resolve but, in principle, there is no problem.

O ran incwm y pen, ni fyddai o les i bobl Cymru weld pob math o drethi yn cael eu datganoli—rydym yn gwybod bod rhai yn cael eu trosglwyddo drwy’r system drethi i Gymru. Yn yr un ffordd â chyda budd-daliadau, byddem mewn sefyllfa lle byddai llai o arian gennym y pen i dalu budd-daliadau i’n pobl. Rydym wedi gweld hynny’n digwydd yn barod gyda budd-daliadau treth cyngor. Byddai hynny’n digwydd ond llawer yn waeth pe bai budd-daliadau yn cael eu datganoli.

In terms of per capita income, it would not be beneficial for the people of Wales to see all taxation devolved—we know that some taxes are transferred via the taxation system to Wales. In the same way as with benefits, we would be in a position of having less money per capita to spend on benefits for our people. We have already seen that happening with council tax benefits. That would happen, but it would be much worse if benefits were devolved.

O ran fformiwla Barnett, mae pwynt ganddo, ac rwy’n deall hynny. Fodd bynnag, mae hefyd yn wir dweud nad oedd y sefyllfa gynddrwg gyda fformiwla Barnett ddegawd yn ôl. Mae wedi gwaethygu dros y blynyddoedd diwethaf ac mae’r bwlch rhwng Cymru a Lloegr mewn gwariant y pen wedi cau yn ystod yr amser hwnnw. Felly, mae’n bwysig ein bod yn cael llawr Barnett i ddechrau, cyn adolygu Barnett yn gyfan gwbl.

In terms of the Barnett formula, he has a point, and I understand that. However, it is also true to say that the situation with the Barnett formula was not so bad a decade ago. It has deteriorated over the last few years and the gap between England and Wales in per capita expenditure has narrowed over that time. Therefore, it is important that we get a Barnett floor in the first place, before there is a review of Barnett as a whole.

O ran ynni adnewyddadwy, mae’n iawn dweud ei fod wedi bod yn anodd. Rydym wedi gweld llawer o bobl yn protestio yn erbyn ynni adnewyddadwy mewn rhai rhannau o Gymru. Mae’n bwysig i ddatblygu ynni morol ac, fel Llywodraeth, rydym eisiau gweld y pwerau a’r system cymhorthdal yn dod atom er mwyn sicrhau ein bod yn gallu hybu ynni morol. Byddai hynny’n help mawr i sicrhau ein bod yn yr un sefyllfa â’r Alban o ran y taliadau y maent yn gallu eu rhoi, ac yn helpu i gyrraedd y ffigur am ynni adnewyddadwy yr ydym am ei weld.

On renewable energy, he is right to say that it has been difficult. We have seen many people protesting against renewable energy in some parts of Wales. It is important to develop offshore energy and, as a Government, we want those powers and the subsidy system transferred to us, so that we can promote offshore energy. That would be of great assistance in ensuring that we are in the same position as Scotland in terms of the payments that it can provide, and help to reach the figure for renewable energy that we want to see.

3.15 p.m.

Nick Ramsay: I will just question the First Minister on three points in the document. I have managed to get my hands on as much of it as possible since we received it an hour ago, but I think that I am still only halfway there.

Nick Ramsay: Rwyf am holi’r Prif Weinidog ar dri phwynt yn y ddogfen. Rwyf wedi llwyddo i gael gafael ar gymaint ohono â phosibl ers inni ei gael awr yn ôl, ond dim ond tua hanner ffordd drwyddo yr wyf hyd yn hyn.

In his comments, I think that Alun Ffred Jones rightly referred to the GVA figures. I know that, traditionally, the Welsh Government has not liked looking at GVA figures; it tends to like looking at a range of other statistics to hide the fact that the GVA figures are bad. I am pleased that that is alluded to in this report, First Minister. Can you tell us what concrete actions you are taking to make sure that, in future, that indicator of economic growth is greatly improved? As far as I can see from the document, everything to do with GVA and GDP is simply blamed, in the words of the document, on the high profits of financial companies in the south-east of England. When I have spoken about GDP to the Deputy Minister for fisheries sitting over there, even he has given a far more robust reason than the one contained in this document for such low GDP figures in parts of Wales. Perhaps he should be consulted a bit more when this document is compiled again in future.

Credaf fod Alun Ffred Jones wedi cyfeirio at y ffigurau GYC yn ei sylwadau, yn gywir ddigon. Gwn nad yw Llywodraeth Cymru, yn draddodiadol, wedi hoffi edrych ar ffigurau GYC; mae’n tueddu i hoffi edrych ar ystod o ystadegau eraill i guddio’r ffaith bod y ffigurau GYC yn wael. Rwy’n falch bod cyfeiriad at hynny yn yr adroddiad hwn, Brif Weinidog. A allwch ddweud wrthym ba gamau pendant y byddwch yn eu cymryd i sicrhau y bydd y dangosydd twf economaidd hwnnw yn cael ei wella’n sylweddol yn y dyfodol? Hyd y gwelaf fi o ddarllen y ddogfen, mae popeth sy’n ymwneud â GYC a CMC yn cael ei feio yn syml, yng ngeiriau’r ddogfen, ar elw uchel cwmnïau ariannol yn ne-ddwyrain Lloegr. Pan wyf wedi trafod CMC â’r Dirprwy Weinidog dros bysgodfeydd, sy’n eistedd draw yn y fan acw, mae hyd yn oed ef wedi rhoi rheswm llawer mwy cadarn na’r un sydd yn y ddogfen hon i egluro pam mae’r ffigurau CMC mor isel mewn rhannau o Gymru. Efallai y dylid ymgynghori ychydig yn fwy ag ef pan fydd y ddogfen hon yn cael ei llunio eto yn y dyfodol.

Secondly, First Minister, you have mentioned Barnett and your enormous desire to have borrowing powers devolved. Clearly, the Silk commission is under way at the moment, and as has been said before in the Chamber, this is far more of a commitment than we had under the previous UK coalition Government, would you not agree? I only hope that attitudes in the UK Labour Party have changed towards the devolution of borrowing and the reform of Barnett, because at least progress is being made.

Yn ail, Brif Weinidog, rydych wedi crybwyll Barnett a’ch awydd mawr i ddatganoli pwerau benthyca. Yn amlwg, mae comisiwn Silk yn ymgymryd â’i waith ar hyn o bryd, ac, fel y dywedwyd o’r blaen yn y Siambr, mae hwn yn llawer mwy o ymrwymiad nag a oedd gennym o dan Lywodraeth glymblaid flaenorol y DU, oni fyddech yn cytuno? Ni allaf ond gobeithio bod agweddau ym Mhlaid Lafur y DU wedi newid tuag at ddatganoli benthyca a diwygio Barnett, oherwydd o leiaf mae cynnydd yn cael ei wneud.

Finally, Antoinette Sandbach mentioned the delivery unit in her questions. Admittedly, I only had an hour to look through this document, but I have only found one reference to the operation of the delivery unit—two if you include the translation. It simply says that the delivery unit is fully staffed and has been fully operational since October. There is nothing more than that. Could you tell us when we will have a statement on the operation of the delivery unit and what exactly it is doing?

Yn olaf, soniodd Antoinette Sandbach am yr uned gyflawni yn ei chwestiynau. Rhaid cyfaddef, dim ond awr yr wyf wedi’i chael i edrych drwy’r ddogfen hon, ond rwyf wedi dod o hyd i un cyfeiriad yn unig at weithrediad yr uned gyflawni—dau os ydych yn cynnwys y cyfieithiad. Yr oll y mae’n ei ddweud yw bod yr uned gyflawni wedi’i staffio’n llawn a’i bod wedi bod yn gwbl weithredol ers mis Hydref. Nid oes mwy na hynny. A allech ddweud wrthym pryd y byddwn yn cael datganiad ar weithrediad yr uned gyflawni a beth yn union y mae’n ei wneud?

The First Minister: With regard to the Member’s first point, GDP figures are widely available, and GVA is very similar to GDP. Gross disposable household income figures, of course, show things in a much better light, and they are a more accurate index to the extent that they measure people’s income where they live, not where they work. Now, GDP figures cannot be ignored, and I accept that, but I believe that the GDHI figures are a better guide, because they are based on people’s residence.

Y Prif Weinidog: O ran pwynt cyntaf yr Aelod, mae ffigurau CMC ar gael yn eang, ac mae GYC yn debyg iawn i CMC. Mae ffigurau incwm aelwydydd crynswth i’w wario, wrth gwrs, yn gwneud i bethau edrych yn llawer gwell, ac maent yn fynegai mwy cywir am eu bod yn mesur incwm pobl yn ôl lle maent yn byw, yn hytrach na lle maent yn gweithio. Ni ellir anwybyddu ffigurau CMC, ac rwy’n derbyn hynny, ond credaf fod y ffigurau ynghylch incwm aelwydydd crynswth i’w wario yn well canllaw, oherwydd eu bod yn seiliedig ar ble y mae pobl yn byw.

On borrowing powers, he is absolutely right to say that this Government has done far more in taking forward the powers of the National Assembly than the previous coalition Government. That is because that Government existed in the 1930s.

O ran pwerau benthyca, mae’n llygad ei le wrth ddweud bod y Llywodraeth hon wedi gwneud llawer mwy i ddatblygu pwerau’r Cynulliad Cenedlaethol nag a wnaeth y Llywodraeth glymblaid flaenorol. Mae hynny oherwydd bod y Llywodraeth honno yn bodoli yn y 1930au.

As far as borrowing powers are concerned, I am surprised that he does not know that borrowing powers are outside the remit of the Silk commission, as indeed is the question of the Barnett floor, and with good reason. Borrowing powers and Barnett are matters for negotiation between the Welsh Government and the UK Government. The issues of Barnett and borrowing have to be resolved, in my view, before part 1 of the Silk commission’s work can be taken forward; otherwise, there is no basis to build on part 1 of Silk. Borrowing powers therefore sit firmly outside the Silk process.

O ran pwerau benthyca, rwy’n synnu nad yw’n gwybod bod pwerau benthyca y tu allan i gylch gwaith comisiwn Silk, fel yn wir y mae’r cwestiwn am derfyn isaf Barnett, ac am reswm da. Mae pwerau benthyca a Barnett yn faterion i’w trafod rhwng Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU. Rhaid datrys materion Barnett a benthyca, yn fy marn i, cyn y gellir bwrw ymlaen â rhan 1 o waith comisiwn Silk; fel arall, nid oes sail i adeiladu ar ran 1 o waith comisiwn Silk. Felly, mae pwerau benthyca y tu allan i broses Silk yn llwyr.

I come back to this point: what has the Wales Office delivered for Wales? As far as I can see, there is nothing tangible that the Conservative Party can point to.

Dychwelaf at y pwynt hwn: beth y mae Swyddfa Cymru wedi’i gyflawni i Gymru?  Hyd y gwelaf fi, ni all y Blaid Geidwadol gyfeirio at unrhyw beth sylweddol.

Nick Ramsay: The referendum.

Nick Ramsay: Y refferendwm.

The First Minister: He mentioned the referendum. I know that his party is not supported by the people of Wales, and I know that it will never get the votes of the people of Wales, but is he really seriously saying that the referendum would have been opposed by his party, despite the result that we had last time and despite his principled stand in favour of a 'yes’ vote? I can promise him that the referendum was delivered because the Prime Minister promised it. It was something that he saw as no problem, and I applaud him for that decision. In terms of something tangible, however, what about electrification? There is nothing. The Wales Office did not even know that a business case had been submitted. In terms of moving forward with borrowing powers, there is nothing. In terms of the Barnett floor, there is nothing. I therefore think it fair to point out that, as far as the Wales Office is concerned, there is a question mark over exactly what it has delivered.

Y Prif Weinidog: Soniodd am y refferendwm. Gwn nad yw pobl Cymru yn cefnogi ei blaid, a gwn na fydd byth yn cael pleidlais pobl Cymru, ond a yw’n dweud o ddifrif y byddai ei blaid wedi gwrthwynebu’r refferendwm, er gwaethaf y canlyniad a gawsom y tro diwethaf ac er iddo fod o blaid pleidlais 'ie’ ar sail egwyddor?  Rwy’n addo iddo fod y refferendwm wedi ei gyflwyno oherwydd bod y Prif Weinidog wedi addo hynny. Nid oedd ef yn ei weld yn broblem, ac rwy’n ei ganmol am y penderfyniad hwnnw. O ran rhywbeth sylweddol, fodd bynnag, beth am drydaneiddio? Nid oes dim. Nid oedd Swyddfa Cymru hyd yn oed yn gwybod bod achos busnes wedi’i gyflwyno. O ran symud ymlaen gyda phwerau benthyca, nid oes dim. O ran terfyn isaf Barnett, nid oes dim. Felly, credaf ei bod yn deg nodi, o ran Swyddfa Cymru, fod marc cwestiwn ynghylch beth yn union y mae wedi’i gyflawni.

In terms of the delivery unit, the Member misunderstands what it is there to do. The delivery unit is there to ensure that other departments do what they are meant to do. It brings to my attention any potential problems in order that they may be dealt with very early. The delivery unit also co-ordinates work across departments to ensure that they are working together. So, its role is in fact to ensure that other departments do the job that they are meant to do. It is quite simple, and it is something that the delivery unit is managing effectively.

O ran yr uned gyflawni, mae’r Aelod yn camddeall ei swyddogaeth. Swyddogaeth yr uned gyflawni yw sicrhau bod adrannau eraill yn gwneud yr hyn y maent i fod i’w wneud. Mae’n tynnu fy sylw at unrhyw broblemau posibl er mwyn eu datrys yn gynnar iawn. Mae’r uned gyflawni hyfed yn cydlynu gwaith ar draws adrannau i sicrhau eu bod yn gweithio gyda’i gilydd. Felly, ei rôl mewn gwirionedd yw sicrhau bod adrannau eraill yn gwneud y gwaith y maent i fod i’w wneud. Mae’n eithaf syml, ac mae’r uned gyflawni yn llwyddo i’w wneud yn effeithiol.

Darren Millar: I appreciate your statement, but I think that it smacked of complacency, actually, particularly with regard to the NHS, which you made very limited reference to in your statement. That is hardly surprising, given the very poor performance that you have managed to secure in the NHS. The NHS part of the document—the 666-page document that you circulated to Members—was one of the few that did not make comparisons with other parts of the United Kingdom. Again, that does not surprise me, because as you know, we fall well behind most other parts of the United Kingdom when it comes to health outcomes.  

Darren Millar: Rwy’n gwerthfawrogi eich datganiad, ond roedd blas llaesu dwylo arno yn fy marn i, yn enwedig o ran y GIG, na gafodd lawer o sylw yn eich datganiad. Go brin fod hynny’n syndod, o ystyried y perfformiad gwael iawn yr ydych wedi llwyddo i’w sicrhau yn y GIG. Mae’r rhan o’r ddogfen sy’n trafod y GIG—y ddogfen 666 tudalen y gwnaethoch ei dosbarthu i Aelodau—yn un o’r ychydig rannau lle nad oes cymhariaeth â rhannau eraill o’r Deyrnas Unedig. Unwaith eto, nid yw hynny’n syndod imi, oherwydd, fel y gwyddoch, rydym ymhell y tu ôl i’r rhan fwyaf o rannau eraill y Deyrnas Unedig o ran canlyniadau iechyd.  

Interestingly, you made no mention of the fact that you have missed the 26-week waiting time target since September 2010. You made no mention of the fact that the four-hour waiting times in A&E departments are getting worse. You made no mention of the fact that 60% of operations that are cancelled in the Welsh NHS are cancelled by hospitals or clinicians for other reasons. There was no mention of those things whatsoever and I would be interested to hear what you have to say on those things.

Mae’n ddiddorol na chyfeiriasoch at y ffaith eich bod wedi methu’r targed amser aros 26 wythnos ers mis Medi 2010. Ni chyfeiriasoch at y ffaith fod yr amseroedd aros pedair awr mewn adrannau damweiniau ac achosion brys yn gwaethygu. Ni chyfeiriasoch at y ffaith fod 60% o’r llawdriniaethau sy’n cael eu canslo yn GIG Cymru yn cael eu canslo gan ysbytai neu glinigwyr am resymau eraill. Nid oedd unrhyw gyfeiriad o gwbl at y pethau hynny, a byddai gennyf ddiddordeb mewn clywed yr hyn sydd gennych i’w ddweud amdanynt.

You also made no mention of cancer. You have suggested that the £12.4 million bailout provided to local health boards was small fry, and yet you seem to think that the £3 million that we have suggested would be well spent on a cancer drugs fund is a huge sum of money that is just unaffordable. There is an inconsistency there.

Ni chyfeiriasoch at ganser ychwaith. Rydych wedi awgrymu bod y £12.4 miliwn a ddarparwyd i achub croen y byrddau iechyd lleol yn ddibwys, ac eto ymddengys eich bod o’r farn fod y £3 miliwn yr ydym wedi awgrymu y byddai’n dda ei wario ar gronfa cyffuriau canser yn swm enfawr o arian ac nad yw hynny’n fforddiadwy. Mae anghysondeb yno.

I have some specific questions, and they revolve around your manifesto commitments. The first manifesto commitment that I would appreciate an update on, because there is very limited information in the report about this, is the GP access indicator. I wonder what progress has been made on access to GPs in the evenings and at weekends, particularly on Saturdays. The last information that we had suggested that around 88% of GP practices were not offering weekend or evening appointments. I would appreciate an update on that.

Mae gennyf rai cwestiynau penodol am yr ymrwymiadau yn eich maniffesto. Yr ymrwymiad maniffesto cyntaf y byddwn yn gwerthfawrogi cael y wybodaeth ddiweddaraf amdano, oherwydd prin yw’r wybodaeth yn yr adroddiad yn ei gylch, yw’r dangosydd am gael gafael ar feddyg teulu. Pa gynnydd sydd wedi’i wneud o ran cael gafael ar feddygon teulu gyda’r nos ac ar benwythnosau, yn arbennig ar ddydd Sadwrn? Roedd y wybodaeth ddiwethaf a gawsom yn awgrymu nad oedd tua 88% o bractisiau meddygon teulu yn cynnig apwyntiadau ar y penwythnos neu gyda’r nos. Byddwn yn gwerthfawrogi cael y wybodaeth ddiweddaraf am hynny.

Secondly, on annual health checks for the over 50s, we are told that these will be implemented from 2013 onwards, but there is no information as to how you will achieve that in the report at all. I would again appreciate an update on that, including a cost update, showing from where you will find the money. Which budget within the NHS will you cut, given that you have already applied record-breaking cuts to the Welsh NHS in this financial year? Where is the money going to come from to pay for the extension of GP opening and access to annual health checks?

Yn ail, o ran archwiliadau iechyd blynyddol i bobl dros 50 oed, dywedir wrthym y bydd y rheini’n cael eu rhoi ar waith o 2013 ymlaen, ond nid oes dim gwybodaeth o gwbl yn yr adroddiad am sut y byddwch yn cyflawni hynny. Byddwn eto yn gwerthfawrogi cael y wybodaeth ddiweddaraf am hynny, gan gynnwys diweddariad am y gost, yn dangos o ble y byddwch yn cael yr arian. Pa un o gyllidebau’r GIG y byddwch yn ei thorri, o gofio eich bod eisoes wedi cyflwyno’r toriadau mwyaf erioed i GIG Cymru yn y flwyddyn ariannol hon? O ble y bydd yr arian yn dod i dalu am ymestyn oriau agor gwasanaethau meddygon teulu a darparu archwiliadau iechyd blynyddol?

Finally, I would also ask for an update on ambulance handover times. You will be aware that there is a great deal of concern about emergency services across Wales. I raised this issue at questions to the First Minister earlier. I would appreciate your telling us what will happen in terms of keeping a watching eye on the manifesto commitment that you made to require LHBs to meet the cost of unacceptable delays in ambulance handover times at A&E units. Have any LHBs been held to account for that? Have any LHBs been charged for that? If not, when do you intend to start charging them for unacceptable delays in ambulance handover times?

Yn olaf, rwyf hefyd yn gofyn am y wybodaeth ddiweddaraf am amseroedd trosglwyddo cleifion o ambiwlansys. Byddwch yn gwybod bod llawer iawn o bryder am wasanaethau brys ledled Cymru. Codais y mater hwn adeg cwestiynau i’r Prif Weinidog yn gynharach. Byddwn yn gwerthfawrogi pe baech yn dweud wrthym beth fydd yn digwydd o ran cadw llygad ar eich ymrwymiad maniffesto i’w gwneud yn ofynnol fod byrddau iechyd lleol yn talu costau oedi annerbyniol yn yr amseroedd trosglwyddo cleifion o ambiwlansys mewn unedau damweiniau ac achosion brys. A oes unrhyw fwrdd iechyd lleol wedi’i ddwyn i gyfrif am hynny? A oes tâl wedi’i godi ar unrhyw fwrdd iechyd lleol am hynny? Os nad oes, pryd yr ydych yn bwriadu dechrau codi tâl arnynt am oedi annerbyniol mewn amseroedd trosglwyddo cleifion o ambiwlansys?

The First Minister: I thank the Member for his questions. He accuses us of complacency, but with a document so large, I am surprised to hear that, particularly given that our understanding is that a programme for government website set up by the UK coalition Government has in fact closed. If that is not complacency, I do not know what is.

Y Prif Weinidog: Diolch i’r Aelod am ei gwestiynau. Mae’n ein cyhuddo o laesu dwylo, ond, o ystyried bod y ddogfen mor fawr, rwy’n synnu clywed hynny, yn enwedig o gofio mai ein dealltwriaeth ni yw bod gwefan rhaglen lywodraethu a sefydlwyd gan Lywodraeth glymblaid y DU wedi cau. Beth yw hynny ond llaesu dwylo?

In terms of waiting times, let us have a look at the comparison of Wales with England. First of all, bear in mind that the referral-to-treatment times in England start when somebody sees a consultant for the first time; in Wales, it is when somebody sees a GP for the first time. Let us look at the comparison with England: at the end of March, in Wales there were 0.4% of patients waiting for 36 weeks compared with 0.8% in England. At the end of March, 0.1% of patients in Wales were waiting over 52 weeks, while in England it was 0.2%. So, exactly how it is that the Welsh health service is under-performing compared to the English health service is unclear. [Interruption.] It is not misusing data—it is there in black and white if you want to see it.

O ran amseroedd aros, gadewch inni edrych ar y gymhariaeth rhwng Cymru a Lloegr. Yn gyntaf oll, cofiwch fod yr amser rhwng atgyfeirio a thriniaeth yn Lloegr yn dechrau pan fydd rhywun yn gweld meddyg ymgynghorol am y tro cyntaf; yng Nghymru, mae’n dechrau pan fydd rhywun yn gweld meddyg teulu am y tro cyntaf. Gadewch inni edrych ar y gymhariaeth â Lloegr: ddiwedd mis Mawrth, yng Nghymru roedd 0.4% o gleifion yn aros 36 wythnos, o gymharu â 0.8% yn Lloegr. Ddiwedd mis Mawrth, roedd 0.1% o gleifion yng Nghymru yn aros mwy na 52 wythnos, tra bo’r ganran yn 0.2% yn Lloegr. Felly, nid yw’n eglur sut yn union mae gwasanaeth iechyd Cymru yn perfformio’n waeth na gwasanaeth iechyd Lloegr. [Torri ar draws.] Nid yw hynny’n gamddefnyddio data—mae yno mewn du a gwyn os hoffech ei weld.

In terms of ambulance performance, I can say that the latest performance figures to be published were for March this year and they stated that 65.9% of category A calls were answered within 8 minutes and the target has been achieved in 10 out of the 12 months. Therefore, it is right to say that the Welsh health service is going in the right direction; compare that, for example, with the situation that exists in England, where the health service is going very much in the wrong direction. In England, waiting times are increasing and the number of people on waiting lists is increasing, whereas, in Wales, the figures for patients waiting over 36 weeks have improved by over 68%, compared with the figure in March 2011. Therefore, we can take no lectures from the party opposite about the NHS.

O ran perfformiad ambiwlansys, gallaf ddweud bod y ffigurau perfformiad diweddaraf a gyhoeddwyd yn dangos perfformiad mis Mawrth eleni, a’u bod yn nodi bod 65.9% o alwadau categori A wedi cael eu hateb o fewn 8 munud a bod y targed wedi’i gyflawni mewn 10 allan o’r 12 mis. Felly, mae’n iawn dweud bod gwasanaeth iechyd Cymru yn mynd i’r cyfeiriad cywir; cymharwch hynny, er enghraifft, â’r sefyllfa yn Lloegr, lle mae’r gwasanaeth iechyd yn mynd i’r cyfeiriad anghywir yn llwyr. Yn Lloegr, mae amseroedd aros yn cynyddu ac mae nifer y bobl sydd ar restrau aros yn cynyddu, ond, yng Nghymru, mae’r ffigurau ynghylch nifer y cleifion sy’n aros dros 36 wythnos wedi gwella dros 68%, o’u cymharu â’r ffigurau ar gyfer mis Mawrth 2011. Felly, ni allwn glywed unrhyw ddarlith gan y blaid gyferbyn am y GIG.

The Government is not afraid to justify its manifesto promises. The over-50s health check was one of them, and the budget will be there to pay for that. In terms of GP access, we know that the number of GPs that are open beyond their core hours has increased in Wales by up to 25%, and we intend to deliver on our promise by 2016. What the party opposite failed to say is that what it wants to do is to make people pay for medicine and tablets. Why can they not be at the forefront and say, 'We want people to pay for their medicine’? They say that millionaires should pay for prescriptions. That must be millionaires of any age; therefore, where are their secret plans to make people over the age of 60 pay for prescriptions, given that that is the logic of their argument? I met many people who were on four or five different sets of tablets a month, but who were not entitled to exemptions and therefore had to pay. There are some people for whom not having to pay for their prescriptions makes the difference in terms of making it worthwhile for them to go to work and get a job. What about those people? Those people are discounted. Simple arguments are what the opposition like best. They do not do detail and, once again, this afternoon, they have shown that to the fullest extent.

Nid oes gan y Llywodraeth ofn cyfiawnhau ei haddewidion maniffesto. Roedd yr archwiliad iechyd i bobl dros 50 oed yn un ohonynt, a bydd cyllideb i dalu am hynny. O ran cael gafael ar feddyg teulu, gwyddom fod nifer y gwasanaethau meddygon teulu sydd ar agor y tu hwnt i’w oriau craidd wedi cynyddu yng Nghymru hyd at 25%, ac rydym yn bwriadu cyflawni ein haddewid erbyn 2016. Yr hyn y mae’r blaid gyferbyn wedi methu â’i ddweud yw mai’r hyn y mae am ei wneud yw gorfodi pobl i dalu am feddyginiaeth a thabledi. Pam na allant fod ar y blaen a dweud, 'Rydym am i bobl dalu am eu meddyginiaeth’? Maent yn dweud y dylai miliwnyddion dalu am bresgripsiynau. Rhaid bod hynny ar gyfer miliwnyddion ni waeth beth yw eu hoedran; felly, ble mae eu cynlluniau cyfrinachol i wneud i bobl dros 60 oed dalu am bresgripsiynau, am mai dyna yw rhesymeg eu dadl? Rwyf wedi cwrdd â llawer o bobl a oedd yn cymryd pedair neu bum cyfres wahanol o dabledi bob mis, ond nid oedd ganddynt yr hawl i gael eu heithrio ac felly roeddent yn gorfod talu. Mae rhai pobl y mae peidio â gorfod talu am bresgripsiynau yn ei gwneud yn werth chweil iddynt fynd i weithio a chael swydd. Beth am y bobl hynny? Mae’r bobl hynny’n cael eu diystyru. Dadleuon syml yw hoff beth yr wrthblaid. Nid oes diddordeb ganddynt yn y manylion ac, unwaith eto, y prynhawn yma, maent wedi dangos hynny i’r graddau eithaf.

Daeth y Dirprwy Lywydd (David Melding) i’r Gadair am 3.27 p.m.
The Deputy Presiding Officer (David Melding) took the Chair at 3.27 p.m.

Datganiad: Cynhwysiant Digidol/Cymunedau 2.0
Statement: Digital Inclusion/Communities 2.0

</
The Record

The Minister for Finance and Leader of the House (Jane Hutt): People’s lives are being transformed by their use of the internet: searching and applying for jobs, accessing public services, shopping—often with more choice and lower prices than on the high street—online banking, or just keeping in touch with friends and family. The pace at which technology is changing the way that our society and economy works is astonishing, so much so that in our modern society, the need to be digitally included is fast becoming a necessity.

Y Gweinidog Cyllid ac Arweinydd y Tŷ (Jane Hutt): Mae bywydau pobl yn cael eu trawsnewid gan eu defnydd o’r rhyngrwyd: drwy chwilio a gwneud cais am swyddi, defnyddio gwasanaethau cyhoeddus, siopa—yn aml gan gael mwy o ddewis a phrisiau is na’r stryd fawr—bancio ar-lein, neu gadw mewn cysylltiad â ffrindiau a theulu. Mae’r cyflymder y mae technoleg yn newid y ffordd y mae ein cymdeithas a’n heconomi yn gweithio yn rhyfeddol, gymaint felly fel bod yr angen yn ein cymdeithas fodern i gael eich cynnwys yn ddigidol yn prysur ddod yn angenrheidiol.

Everyone should be able to benefit from using the latest digital technologies. This is a key social justice and equality issue that cuts across all areas of society, and one which we should all embrace. Yet in 2010, a third of the Welsh population—around 785,000 people—were not accessing the internet. Let us be clear what that means for individuals and families in Wales: they cannot apply for jobs that are increasingly only advertised online and require an e-mail application; they cannot save money by securing better deals on fuel bills and car insurance, which are often worth hundreds of pounds a year; and they cannot get their voice heard. Increasingly, the only way to make complaints is through the internet, and one of the main ways for individuals to influence Government is via e-petitions. People who are not accessing the internet cannot benefit from the convenience and simplicity of accessing online public services, such as those that allow them to renew their car tax or book a GP appointment. I am particularly concerned to ensure that digital proposals in the UK Government welfare reforms do not result in excluding some of the most disadvantaged people in Wales from these services.

Dylai pawb allu elwa ar ddefnyddio’r technolegau digidol diweddaraf. Mae hwn yn fater cyfiawnder cymdeithasol a chydraddoldeb allweddol sy’n berthnasol i bob rhan o gymdeithas, a dylem oll ei groesawu. Fodd bynnag, yn 2010, nid oedd traean o boblogaeth Cymru—tua 785,000 o bobl—yn defnyddio’r rhyngrwyd. Gadewch inni fod yn glir ynghylch beth mae hynny’n ei olygu i unigolion a theuluoedd yng Nghymru: ni allant wneud cais am swyddi sydd yn gynyddol yn cael eu hysbysebu ar-lein yn unig ac y mae angen gwneud cais  amdanynt drwy e-bost; ni allant arbed arian drwy gael bargeinion gwell ar filiau tanwydd ac yswiriant car, sy’n aml yn werth cannoedd o bunnoedd y flwyddyn; ac ni allant leisio’u barn. Yn gynyddol, yr unig ffordd i wneud cwynion yw drwy’r rhyngrwyd, ac un o’r prif ffyrdd y gall unigolion ddylanwadu ar y Llywodraeth yw drwy e-ddeisebau. Ni all pobl nad ydynt yn defnyddio’r rhyngrwyd elwa ar y cyfleustra a’r symlrwydd o gael gafael ar wasanaethau cyhoeddus ar-lein, fel y rhai sy’n eu galluogi i adnewyddu eu treth car neu drefnu apwyntiad gyda meddyg teulu. Rwy’n arbennig o awyddus i sicrhau na fydd y cynigion digidol yn niwygiadau lles Llywodraeth y DU yn arwain at eithrio rhai o’r bobl fwyaf difreintiedig yng Nghymru o’r gwasanaethau hyn.

The reasons why people are not digitally included are many and varied. Some do not see it as relevant to them, some lack the skills and trust to use the technology safely and confidently, and many simply cannot afford the equipment and services to be online. This Government is committed to reducing digital exclusion and the associated risk of increasing social and economic exclusion. Our digital inclusion framework identified that the majority of the digitally excluded in Wales are likely to be older people, the unemployed, residents of social housing, or disabled people. It is therefore logical that our digital inclusion activity is focused on these groups.

Mae nifer o resymau amrywiol pam nad yw pobl wedi’u cynnwys yn ddigidol. Nid yw rhai yn ystyried y peth yn berthnasol iddynt, nid oes gan rai’r sgiliau na’r ffydd i ddefnyddio’r dechnoleg yn ddiogel ac yn hyderus, ac mae llawer o bobl na allant fforddio’r offer a’r gwasanaethau y mae eu hangen i fod ar-lein. Mae’r Llywodraeth wedi ymrwymo i leihau allgáu digidol a’r risg gysylltiedig o gynyddu allgáu cymdeithasol ac economaidd. Canfu ein fframwaith cynhwysiant digidol fod mwyafrif y bobl sy’n cael eu hallgáu’n ddigidol yng Nghymru yn debygol o fod yn bobl hŷn, yn ddi-waith, yn drigolion tai cymdeithasol, neu’n bobl anabl. Felly, mae’n rhesymegol fod ein gweithgarwch ym maes cynhwysiant digidol yn canolbwyntio ar y grwpiau hynny.

We are working towards our 2015 target to reduce digital exclusion to 25% of the adult population. That means getting an additional 200,000 people online compared with the figure in 2010. There are already signs that we are making good progress. Indeed, the most recent Ofcom take-up figures for 2011 suggest a 7% decrease in exclusion to 29% since 2010. We will have an accurate picture of progress when the next national survey data comes out in September.

Rydym yn gweithio tuag at ein targed o leihau allgáu digidol i 25% o’r oedolion yn y boblogaeth erbyn 2015. Mae hynny’n golygu sicrhau bod 200,000 yn ychwanegol o bobl ar-lein o gymharu â’r ffigur yn 2010. Mae arwyddion eisoes ein bod yn gwneud cynnydd da. Yn wir, mae ffigurau mwyaf diweddar Ofcom ynghylch nifer y bobl a ddaeth ar-lein yn 2011 yn awgrymu y bu gostyngiad o 7% yn y lefel allgáu er 2010, i 29%. Bydd gennym ddarlun cywir o’r cynnydd a wnaed pan fydd data’r arolwg cenedlaethol nesaf yn cael eu cyhoeddi ym mis Medi.

3.30 p.m.

A fully digitally-included society has the potential to improve people’s lives and the communities in which they live. It can create economic opportunities, improve skills and offer more convenient access to services, including public services. Putting public services online can be an opportunity to engage more people, simplify services and reduce costs. However, we must recognise that access to online services will continue to represent a challenge for some. Those people will need the appropriate support, whether face-to-face, over the phone or through intermediaries, to ensure that those who most need access to services will be able to access them. Digital exclusion cannot be tackled in isolation and needs support across the public, private and third sectors. The Welsh Government approach is to align policies and plans, co-ordinate activities towards the common goal of digital inclusion, and to secure buy-in from a wide range of stakeholders across all sectors. As a Government, we will continue to ensure that our policies, strategies and initiatives—whether growth and prosperity, public service delivery, tackling poverty or independent living—align with our vision of a digitally-inclusive Wales.

Mae gan gymdeithas sy’n gwbl gynhwysol yn ddigidol y potensial i wella bywydau pobl a gwella’r cymunedau y maent yn byw ynddynt. Gall greu cyfleoedd economaidd, gwella sgiliau a chynnig mynediad mwy hwylus at wasanaethau, gan gynnwys gwasanaethau cyhoeddus. Gall rhoi gwasanaethau cyhoeddus ar-lein fod yn gyfle i ymgysylltu â mwy o bobl, symleiddio gwasanaethau a lleihau costau. Fodd bynnag, rhaid inni gydnabod y bydd mynediad at wasanaethau ar-lein yn parhau i fod yn her i rai. Bydd angen y cymorth priodol ar y bobl hynny, boed wyneb-yn-wyneb, dros y ffôn neu drwy gyfryngwyr, i sicrhau bod y rhai sydd fwyaf o angen mynediad at wasanaethau yn gallu cael mynediad atynt. Ni ellir mynd i’r afael ag allgau digidol ar ei ben ei hunac mae angen cymorth ar draws y sector cyhoeddus, y sector preifat a’r trydydd sector yn hynny o beth. Dull Llywodraeth Cymru yw alinio polisïau a chynlluniau, cydgysylltu gweithgareddau tuag at y nod cyffredin o gynhwysiant digidol a sicrhau ymrwymiad ystod eang o randdeiliaid ar draws pob sector. Fel Llywodraeth, byddwn yn parhau i sicrhau bod ein polisïau, strategaethau a mentrau— boed yn hyrwyddo twf a ffyniant, darparu gwasanaethau cyhoeddus, mynd i’r afael â thlodi neu fyw’n annibynnol—yn cyd-fynd â’n gweledigaeth o Gymru sy’n ddigidol gynhwysol yn.

The Government has supported many different and complementary areas of activity that encourage or help people to be online, including engagement through libraries, learning opportunities and volunteering. Key to achieving these has been the Communities 2.0 programme. It has helped many thousands of people in some of the most deprived areas of Wales to go online and start accessing the benefits and opportunities that so many of us take for granted. The programme, which has a further three years to run, has successfully linked with other campaigns and initiatives, such as the BBC First Click campaign, BT’s Get IT Together initiative, and Digital Day, part of Adult Learners’ Week. I have visited a number of projects over the last year, and each time I have been impressed by the positive impact that the internet can have on people’s lives, whether it is care home residents learning to use Skype to keep in touch with family, or somebody buying goods online for the first time—the sense of achievement and confidence they show is remarkable. That can then encourage them to do more online and enjoy even greater benefits. Just last week on Digital Day, as part of Adult Learners’ Week, I visited a project in Blackwood that is helping local housing association tenants—many of whom were unemployed—to learn more about how to use the internet, including how to search and apply for jobs online.

Mae’r Llywodraeth wedi cefnogi nifer o weithgareddau gwahanol a chyflenwol sy’n annog neu’n helpu pobl i fod ar-lein, gan gynnwys ymgysylltu trwy lyfrgelloedd, cyfleoedd dysgu a gwirfoddoli. Mae rhaglen Cymunedau 2.0 wedi bod yn hanfodol wrth gyflawni hyn. Mae’r rhaglen wedi helpu miloedd o bobl mewn rhai o ardaloedd mwyaf difreintiedig Cymru i fynd ar-lein a dechrau cael mynediad at y manteision a’r cyfleoedd y mae cymaint ohonom yn eu cymryd yn ganiataol. Mae’r rhaglen, sydd â thair blynedd arall i redeg, wedi cysylltu’n llwyddiannus ag ymgyrchoedd a mentrau eraill, fel ymgyrch First Click y BBC, menter Get IT Together BT a’r Digital Day, rhan o’r Wythnos Addysg Oedolion. Rwyf wedi ymweld â nifer o brosiectau yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, a phob tro, yr hyn sydd wedi cael argraff arnaf yw’r effaith gadarnhaol y gall y rhyngrwyd ei chael ar fywydau pobl, boed yn breswylwyr mewn cartref gofal yn dysgu sut mae defnyddio Skype i gadw mewn cysylltiad â theulu, neu rywun yn prynu nwyddau ar-lein am y tro cyntaf—mae’r ymdeimlad o gyflawniad a hyder y maent yn ei ddangos yn rhyfeddol. Gall hynny wedyn eu hannog i wneud mwy ar-lein ac elwa hyd yn oed yn fwy. Dim ond yr wythnos diwethaf ar Digital Day, fel rhan o’r Wythnos Addysg Oedolion, bûm yn ymweld â phrosiect yn y Coed Duon sy’n helpu tenantiaid y gymdeithas dai leol—llawer ohonynt yn ddi-waith—i ddysgu mwy am sut i ddefnyddio’r rhyngrwyd, gan gynnwys sut i chwilio am swyddi ar-lein a gwneud cais amdanynt.

Through the Communities 2.0 initiative, we have supported a pan-Wales project with Care and Repair Cymru whereby case workers assist people to get online in their homes. Communities 2.0 also recently supported Age Cymru’s Myfriends Online Week, which helped older people to make more use of social media. We also work closely with organisations such as Age Cymru and Disability Wales to increase internet take-up among their members, which helps to reduce isolation and assists independent living. We recognise the opportunities afforded by the digital age to boost the Welsh language by encouraging people to use Welsh in everyday life through new technology and social media. Communities 2.0 activities are delivered in the language of people’s choice and a number of dedicated Welsh-language initiatives are supported. The importance of volunteering in tackling digital inclusion is reflected in the joint initiative that Communities 2.0 and the Wales Council for Voluntary Action are taking to host a conference this autumn on volunteering in a digital age.

Drwy’r fenter Cymunedau 2.0, rydym wedi cefnogi prosiect ledled Cymru gyda Gofal a Thrwsio Cymru lle mae gweithwyr achos yn cynorthwyo pobl i fynd ar-lein yn eu cartrefi. Yn ddiweddar, bu Cymunedau 2.0 hefyd yn cefnogi Myfriends Online Week Age Cymru, a oedd yn helpu pobl hŷn i wneud mwy o ddefnydd o gyfryngau cymdeithasol. Rydym hefyd yn gweithio’n agos gyda sefydliadau fel Age Cymru ac Anabledd Cymru i gynyddu’r defnydd o’r rhyngrwyd ymhlith eu haelodau, sy’n helpu i leihau unigrwydd ac yn cynorthwyo byw’n annibynnol. Rydym yn cydnabod y cyfleoedd a gynigir gan yr oes ddigidol i roi hwb i’r iaith Gymraeg trwy annog pobl i ddefnyddio’r Gymraeg yn eu bywyd bob dydd drwy dechnoleg newydd a chyfryngau cymdeithasol. Caiff gweithgareddau Cymunedau 2.0 eu cynnig i bobl yn eu dewis iaith ac mae nifer o fentrau yn yr iaith Gymraeg yn benodol yn cael eu cefnogi. Mae pwysigrwydd gwirfoddoli o ran mynd i’r afael â chynhwysiant digidol yn cael ei adlewyrchu yn y fenter ar y cyd rhwng Cymunedau 2.0 a Chyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru i gynnal cynhadledd yn yr hydref ar wirfoddoli mewn oes ddigidol.

This is a cross-cutting issue that needs to be mainstreamed across organisations in all sectors. The economic potential of more people being online is considerable. In an increasingly digital age, we need to do everything we can to ensure that Wales can fully reach its digital potential, while ensuring that people are not left behind. Simply put, I see this as a social necessity and an economic opportunity.

Mae hwn yn fater trawsbynciol y mae angen ei brif-ffrydio ar draws sefydliadau ym mhob sector. Mae potensial economaidd cael mwy o bobl ar-lein yn sylweddol. Mewn oes fwyfwy ddigidol, mae angen inni wneud popeth o fewn ein gallu i sicrhau y gall Cymru gyrraedd ei llawn botensial yn ddigidol, tra’n sicrhau nad yw pobl yn cael eu gadael ar ôl. Yn syml, rwy’n gweld hyn fel anghenraid cymdeithasol a chyfle economaidd.

Mohammad Asghar: I thank the Minister for her statement this afternoon. We all know the benefits of being online, whether in accessing cheaper goods and services, acquiring new skills or boosting our education. It is estimated that around a third of the population in Wales do not use the internet. The majority of these are likely to be older people, the unemployed, or those living in deprived areas, including ethnic minorities. In short, those groups who would benefit the most from digital inclusion are denied it at present. The Welsh Government has set an objective of making Wales a truly digital nation by 2020. Will the Minister provide an update on progress to reduce the levels of digital exclusion among adults to 30% this year and 25% per cent by 2015? The Welsh Government has set an ambitious target for all businesses in Wales to have access to next generation broadband by the middle of 2016 and for all households to have such access by 2020. Again, will the Minister confirm that the Government is on track to meet that target? According to Ofcom’s 2011 communications market report for Wales, broadband take-up in Wales is below the UK average. What is the Minister doing to raise the level of broadband take-up in Wales to UK levels? What action is she taking in conjunction with the private sector to achieve that? Finally, how much, if any, extra funds are allocated to achieve her ambitious policies, strategies and initiatives in this sector?

Mohammad Asghar: Diolchaf i’r Gweinidog am ei datganiad y prynhawn yma. Rydym oll yn ymwybodol o fanteision bod ar-lein, boed hynny wrth gael mynediad at nwyddau a gwasanaethau rhatach, meithrin sgiliau newydd neu wrth hybu ein haddysg. Amcangyfrifir nad yw tua thraean o’r boblogaeth yng Nghymru yn defnyddio’r rhyngrwyd. Mae’r rhan fwyaf o’r bobl hyn yn debygol o fod yn bobl hŷn, yn ddi-waith, neu’n byw mewn ardaloedd difreintiedig, gan gynnwys lleiafrifoedd ethnig. Yn syml, y grwpiau hynny a fyddai’n elwa fwyaf o gynhwysiant digidol sy’n cael eu hamddifadu ar hyn o bryd. Mae Llywodraeth Cymru wedi gosod y nod o wneud Cymru yn genedl wirioneddol ddigidol erbyn 2020. A wnaiff y Gweinidog roi’r wybodaeth ddiweddaraf am y cynnydd o ran gostwng lefelau allgau digidol ymhlith oedolion i 30% eleni a 25% erbyn 2015? Mae Llywodraeth Cymru wedi pennu targed uchelgeisiol i bob busnes yng Nghymru gael mynediad at fand eang y genhedlaeth nesaf erbyn canol 2016 ac i bob cartref gael mynediad o’r fath erbyn 2020. Unwaith eto, a wnaiff y Gweinidog gadarnhau bod y Llywodraeth ar y trywydd cywir i gyrraedd y targed hwnnw? Yn ôl adroddiad Ofcom ar y farchnad gyfathrebu yn 2011, mae’r defnydd o fand eang yn is yng Nghymru na chyfartaledd y DU. Beth y mae’r Gweinidog yn ei wneud i godi’r lefel yng Nghymru i lefelau’r DU? Pa gamau y mae’n eu cymryd gyda’r sector preifat i gyflawni hynny? Yn olaf, faint o arian ychwanegol, os o gwbl, sy’n cael ei ddyrannu i gyflawni ei pholisïau, strategaethau a mentrau uchelgeisiol yn y sector hwn?

Jane Hutt: I thank Mohammad Asghar for his very positive response to my statement. As you say so clearly, the groups who would benefit most need it most. That is why we have ambitious targets for ensuring that digital inclusion can reach those particular groups. I have mentioned the developments in reducing digital exclusion, the 2015 target, and how recent Ofcom take-up figures suggest a 7% decrease in exclusion since 2010 to 29%. I have given a number of examples of the way in which we are delivering this and reaching those targets. For example, the investment from Communities 2.0, with a budget of £19.9 million over six years between 2009 and 2015—which includes convergence funding via the European regional development fund, funding from the Welsh Government’s targeted match funding and from our own strategic planning, finance and performance budget—has helped us in delivering many of the projects. This package of support covers financial assistance to support social enterprises to improve their operations and achieve efficiencies through ICT. Social enterprises were identified as requiring support to adapt to and benefit from the latest digital technologies. In terms of the coverage, particularly in the most disadvantaged areas, this programme can support digital inclusion projects effectively.

Jane Hutt: Diolch i Mohammad Asghar am ei ymateb cadarnhaol iawn i fy natganiad. Fel yr ydych yn ei ddweud mor glir, y grwpiau a fyddai’n elwa fwyaf sydd ei angen fwyaf. Dyna pam mae gennym dargedau uchelgeisiol i sicrhau y gall cynhwysiant digidol gyrraedd y grwpiau penodol hynny. Rwyf wedi sôn am y datblygiadau o ran lleihau allgau digidol, targed 2015 a’r ffordd y mae ffigurau diweddar Ofcom yn awgrymu gostyngiad o 7% mewn allgau digidol ers 2010 i 29%. Rwyf wedi rhoi nifer o enghreifftiau o’r ffordd rydym yn cyflawni hyn a’r ffordd rydym yn cyrraedd y targedau hynny. Er enghraifft, mae’r buddsoddiad o fenter Cymunedau 2.0, gyda chyllideb o £19.9 miliwn dros chwe blynedd rhwng 2009 a 2015—sy’n cynnwys arian cydgyfeiriant drwy gyfrwng cronfa datblygu rhanbarthol Ewrop, arian o gyllid cyfatebol Llywodraeth Cymru sydd wedi’i dargedu ac arian o’n cyllideb cynllunio, cyllid a pherfformiad strategol ein hun—wedi’n helpu i weithredu nifer o’r prosiectau hyn. Mae’r pecyn cymorth hwn yn cynnwys cymorth ariannol i gefnogi mentrau cymdeithasol i wella eu gwaith a sicrhau effeithlonrwydd drwy TGCh. Mae mentrau cymdeithasol yn cael eu nodi fel rhai sydd angen cefnogaeth i addasu i’r dechnoleg ddigidol ddiweddaraf ac elwa ohoni. O ran lefel y ddarpariaeth, yn enwedig yn yr ardaloedd mwyaf difreintiedig, gall y rhaglen hon gefnogi prosiectau cynhwysiant digidol yn effeithiol.

Simon Thomas: Diolch i’r Gweinidog am ei datganiad ac rwy’n croesawu nifer o’r camau sydd wedi’u amlinellu ynddo. A yw’n cytuno, fel mae pethau’n datblygu, fod hwn yn un o’r meysydd lle rydym yn gweld yr eithrio a’r camwahaniaethu mwyaf dybryd mewn cymdeithas? Mae hi wedi sôn am sawl ffactor—mae oedran, er enghraifft, yn un sy’n gwahaniaethu rhwng pobl yn eu defnydd o gyfrifiaduron a’r rhyngrwyd, ac mae tlodi yn un arall. Nid oes braidd neb o blant yn y dosbarthiadau cymdeithasol A a B heb fynediad at y rhyngrwyd, ond nid oes gan draean o blant yn nosbarth cymdeithasol E fynediad ato. Mae pobl anabl hefyd yn ei chael yn anodd cael mynediad at y rhyngrwyd, nid oherwydd yr offer yn unig, ond oherwydd sut y mae rhai gwefannau wedi’u cynllunio. Mae’r ffordd o ryngweithio â gwefannau hefyd yn ei gwneud yn anodd i rai pobl ag anabledd ymwneud â hynny. Felly, rhaid i unrhyw Lywodraeth fynd i’r afael â hyn, neu byddwn yn gweld nifer fawr o’n dinasyddion yn cael eu heithrio o’r hyn sy’n cael ei drin a’i drafod fel y ffordd normal o fynd o gwmpas bywyd cyhoeddus bellach.

Simon Thomas: I thank the Minister for her statement, and I welcome many of the steps outlined in it. Does she agree, as things are developing, that this is one of the areas in which we are seeing exclusion and discrimination at their worst in society? She has mentioned several factors—age, for example, is one factor that sets people apart in their use of computers and the intranet, and poverty is another. Virtually no children in social classes A and B have no access to the internet, but a third of children in social class E have no access to the internet. Disabled people also find it difficult to get access to the internet, not just because of the equipment required, but because of the way in which some websites are designed. The way in which you interact with websites can also make it difficult for some people who have disabilities to get involved. Therefore, any Government would have to get to grips with this issue, or we will see a vast number of our citizens being excluded from what is by now considered to be the normal way of going about things in public life.

Soniodd y Gweinidog am gael 200,000 ychwanegol o bobl ar-lein yn ystod cyfnod y Llywodraeth bresennol. Hoffwn wybod ychydig mwy am sut y mae’n bwriadu helpu’r bobl hyn i fynd ar-lein. A fydd yn dibynnu ar y farchnad yn llwyr, neu a oes cynlluniau penodol ganddi i helpu’r 200,000 ychwanegol hyn?

The Minister talked about getting an additional 200,000 people online during the term of the current Government. I would like to know more about how she intends to help those people to get online. Will she be entirely reliant on the market to provide, or does she have specific schemes in mind to help those 200,000 extra people?

Mae mynediad at fand eang yn hanfodol i’r cynlluniau hyn. Bellach, nid yw dial-up yn unrhyw fath o ateb os ydych eisiau cael mynediad at wasanaethau cyhoeddus ar-lein. Dim ond 68% o Gymru sy’n cael mynediad at fand eang ar hyn o bryd. Sut y bydd y Llywodraeth yn gwella hynny? Rydym newydd gael adroddiad blynyddol gan y Prif Weinidog. Mae’r adroddiad hwnnw yn datgan yn glir mai amcan y Llywodraeth yw y bydd pobl yn cael mynediad at 50% o wasanaethau cyhoeddus drwy ddulliau digidol erbyn 2015. Sut y byddwch yn gwneud hynny? A ydych yn cytuno, Weinidog, fod egwyddor bwysig yn y fan hon? Yn y sector preifat, mae pobl yn cael eu cosbi os nad ydynt yn mynd ar-lein: er enghraifft, os ydych am dalu bil trydan drwy siec, rydych yn cael eich cosbi gan ei fod yn rhatach talu ar-lein. Mae’n bwysig yn y sector cyhoeddus, o leiaf, fod gan bobl ddewis ac nad ydym yn cosbi pobl sydd am ddefnyddio dulliau mwy hen ffasiwn. Yn sicr, dylem ei gwneud mor hawdd â phosibl i bobl ddefnyddio’r systemau newydd, ond dylai fod ganddynt ddewis. Mae hynny’n bwysig yn y sector cyhoeddus.

Access to broadband is crucial to these plans. Dial-up is no longer any kind of solution if you want to access public services online. Only 68% of Wales can get access to broadband at the moment. How will the Government improve that rate? We have just had the annual report from the First Minister. That report states clearly that it is the Government’s target for people to be able to access 50% of public services via digital means by 2015. How will you achieve that? Minister, do you accept that there is an important principle at stake here? In the private sector, people are penalised if they do not go online: for instance, if you want to pay your electricity bill by cheque, you are penalised, as it is cheaper to pay online.  It is also important that, at least in the public sector, people continue to be given a choice and that we do not penalise people who want to make use of more old-fashioned methods of payment. Certainly, we should make it as easy as possible for people to make use of the new systems, but they should have a choice. That is important in the public sector.

Rwy’n croesawu’r hyn a ddywedodd y Gweinidog am lyfrgelloedd. Bûm yn y llyfrgell newydd yn Aberystwyth yn ddiweddar a gwelais y ddarpariaeth wych sydd yno erbyn hyn ar gyfer cael mynediad at y rhyngrwyd a chyfrifiaduron. Mae hynny yn bwysig, yn enwedig i bobl ddi-waith.

I welcome what the Minister said about libraries. I was in the new library in Aberystwyth recently, and I saw the excellent provision that is available there for accessing the internet and use computers. That is important, especially for people who are unemployed.

Rwyf hefyd yn croesawu’r hyn a ddywedodd y Gweinidog am yr iaith Gymraeg. Mae’n bwysig nad yw’r Gymraeg yn cael ei gadael ar ôl wrth i’r dechnoleg hon ddatblygu.

I also welcome what the Minister said about the Welsh language. It is important that it does not get left behind as this technology advances.

Hoffwn bennu gydag un peth na chafodd ei grybwyll yn natganiad y Gweinidog ond sy’n dod yn fwyfwy pwysig yn awr o ran y ffordd y mae pobl yn ymwneud â chwmnïau—a Seneddau a Llywodraethau—sef y defnydd o apps, yn enwedig ymysg pobl ifanc. Nid eistedd wrth gyfrifiadur, neu ddefnyddio gliniadur hyd yn oed, y mae pobl ifanc, ond defnyddio ffonau symudol ac apps er mwyn cael mynediad at yr wybodaeth y maent yn chwilio amdani. Mae hyn yn mynd yn ôl at y pwynt a godwyd gan y Dirprwy Lywydd, am ffyrdd mwy clyfar o ymwneud â phobl. O ran yr adroddiad blynyddol sydd newydd ei gyhoeddi gan y Llywodraeth, cafodd ei gyhoeddi ar-lein, ond mae’n 666 o dudalennau ar-lein. Nid dyna’r ffordd mwyaf doeth o ddefnyddio technoleg modern i wneud pethau’n hygyrch i bobl. Hoffwn glywed am yr hyn y bydd y Llywodraeth yn ei wneud yn ystod y blynyddoedd nesaf i sicrhau bod apps yn cael eu datblygu yng Nghymru i agor gwasanaethau cyhoeddus i fyny yn y ffordd honno.

I want to close on one issue that was not mentioned in the Minister’s statement but which is becoming more and more  important now in the way in which people engage with organisations—and Parliaments and Governments—namely the use of apps, particularly by young people. Young people do not sit in front of a computer or even use a laptop these days; they are using their mobile phones and apps to get access to the information that they are seeking. This goes back to the point raised by the Deputy Presiding Officer about finding smarter ways of engaging people. On the annual report just published by the Government, it was published online, but it is 666 pages long online. That is not the smartest use of modern technology to make things more accessible to people. I would like to hear about what the Government will be doing over the next few years to ensure that purpose-built apps are developed in Wales, to open up public services in that way.