By continuing to use our site, you are agreeing for us to set a small number of cookies. Cookie policy

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Cofnod y Trafodion
The Record of Proceedings

Dydd Mawrth, 22 Mai 2012
Tuesday, 22 May 2012

Cynnwys
Contents.

Cwestiynau i’r Prif Weinidog
Questions to the First Minister

Datganiad a Chyhoeddiad Busnes
Business Statement and Announcement

Penderfyniad Ariannol ynghylch Bil Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Ieithoedd Swyddogol)
Financial Resolution in relation to the National Assembly for Wales (Official Languages) Bill

Datganiad: Cynllun Buddsoddi mewn Seilwaith i Gymru ar gyfer Twf a Swyddi
Statement: The Wales Infrastructure Investment Plan for Growth and Jobs

Datganiad: Y Polisi Amaethyddol Cyffredin: Safbwynt Cymru
Statement: The Common Agricultural Policy: The Welsh Perspective

Datganiad: Trefniadau Newydd ar gyfer Darparu Cymorth gyda’r Dreth Gyngor yng Nghymru
Statement: New Arrangements to Provide Support for Council Tax in Wales

Canlyniadau’r Ymgynghoriad ar 'Adnoddau Naturiol Cymru’
The Results of the 'Natural Resources Wales’ Consultation

Cyfnod Pleidleisio
Voting Time

Dadl Fer: Cyfranogaeth a Grymuso yn Nyfodol Gwasanaethau Gofal yng Nghymru—Mentrau Cydweithredol, Cwmnïau Cydfuddiannol a Thaliadau Uniongyrchol
Short Debate: Participation and Empowerment in the Future of Care Services in Wales—Co-Ops, Mutuals and Direct Payments

Yn y golofn chwith, cofnodwyd y trafodion yn yr iaith y llefarwyd hwy ynddi yn y Siambr. Yn y golofn dde, cynhwyswyd cyfieithiad.
In the left-hand column, the proceedings are recorded in the language in which they were spoken in the Chamber. In the right-hand column, a translation has been included.

Cyfarfu’r Cynulliad am 1.30 p.m. gyda’r Llywydd (Rosemary Butler) yn y Gadair.
The Assembly met at 1.30 p.m. with the Presiding Officer (Rosemary Butler) in the Chair.

The Record

The Presiding Officer: Good afternoon. The National Assembly for Wales is now in session.

Y Llywydd: Prynhawn da.  Dyma ddechrau trafodion Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

Cwestiynau i’r Prif Weinidog
Questions to the First Minister

The Record

Hosbisau

Hospices

1. Mark Isherwood: A wnaiff y Prif Weinidog amlinellu cefnogaeth Llywodraeth Cymru i hosbisau. OAQ(4)0528(FM)

1. Mark Isherwood: Will the First Minister outline the Welsh Government’s support for hospices. OAQ(4)0528(FM)

The First Minister (Carwyn Jones): We support independent hospices in Wales with central funding to meet the cost of core specialist consultant-led palliative and end-of-life care services.

Y Prif Weinidog (Carwyn Jones): Rydym yn cefnogi hosbisau annibynnol yng Nghymru â chyllid canolog i gwrdd â chost gwasanaethau lliniarol a gofal diwedd bywyd craidd arbenigol sy’n cael eu harwain gan ymgynghorwyr.

Mark Isherwood: For every £1 that the Welsh Government invests in local charitable hospices, hospices deliver an additional £4-worth of care for people with life-limiting and terminal illnesses and their families. Yet Wales receives the lowest level of statutory funding for hospices in the UK, at just 24%. Funding is 10% higher in England and 15% higher in Scotland. How, therefore, do you respond to the call by NHS Wales for improved investment in the independent charitable hospice sector in order to help the NHS deliver improved care and maximise value for money at a time of deficit reduction and more broadly?

Mark Isherwood: Am bob £1 y mae Llywodraeth Cymru yn ei buddsoddi mewn hosbisau elusennol lleol, mae hosbisau yn darparu gofal ychwanegol gwerth £4 i bobl sydd â salwch sy’n cyfyngu ar eu bywydau a salwch terfynol a’u teuluoedd. Serch hynny, Cymru sy’n cael y swm lleiaf o gyllid statudol ar gyfer hosbisau yn y DU, sef dim ond 24%. Mae Lloegr yn cael 10% yn fwy a’r Alban 15% yn fwy. Sut, felly, rydych yn ymateb i’r galw gan GIG Cymru am well buddsoddiad yn y sector hosbis elusennol annibynnol er mwyn helpu’r GIG i ddarparu gwell gofal a chael y gwerth am arian gorau ar adeg o leihau dyled ac yn ehangach?

The First Minister: We are developing a delivery plan for palliative and end-of-life care for the NHS, in line with a suite of other delivery plans that we are developing for key disease-specific areas. Standards to further improve palliative and end-of-life care have been developed and will be issued in the summer.

Y Prif Weinidog: Rydym yn datblygu cynllun gweithredu ar gyfer gofal lliniarol a gofal diwedd bywyd i’r GIG, ynghyd â chyfres o gynlluniau gweithredu eraill yr ydym yn eu datblygu ar gyfer meysydd allweddol sy’n ymdrin â chlefydau penodol. Datblygwyd safonau i wella gofal lliniarol a gofal diwedd bywyd ymhellach a byddant yn cael eu cyhoeddi yn yr haf.

Elin Jones: Mae Ffagl Gobaith—Beacon of Hope—yn hosbis yn y cartref yn fy etholaeth i ac yn gwneud gwaith gwych. Fodd bynnag, un o’r problemau i hosbisau yn y cartref, mewn ardal wledig yn enwedig, yw’r costau teithio ar gyfer nyrsys a gweithwyr wrth iddynt fynd o un cartref i gartref arall. A ydych yn barod i edrych ar sut mae arian yn cael ei ddyrannu ar gyfer hosbisau i sicrhau eu bod nhw’n adlewyrchu gwerth a realiti y cost teithio hwn?

Elin Jones: Ffagl Gobaith—Beacon of Hope—is a hospice at home in my constituency and does excellent work. However, one of the problems for hospices at home, in a rural area in particular, is the travel costs for nurses and workers in travelling from one home to another. Are you willing to look at how funding is allocated to hospices in order to ensure that they reflect the real cost of this travel?

Y Prif Weinidog: Mae hyn yn cael ei ystyried ar hyn o bryd wrth edrych ar y cynllun delifro, ac mae hwn yn bwynt pwysig, nid dim ond yng nghefn gwlad, ond mewn sawl rhan o Gymru lle mae llawer o deithio’n cael ei wneud er mwyn cael gofal.

The First Minister: This is being considered at the moment as we look at the delivery plan, and this is an important point, not only in rural areas, but in many parts of Wales where a great deal of travel has to be undertaken to access care.

Economïau Cymunedau’r Cymoedd

The Economies of Valley Communities

2. David Rees: Beth yw blaenoriaethau Llywodraeth Cymru ar gyfer datblygu economïau cymunedau’r cymoedd. OAQ(4)0523(FM)

2. David Rees: What are the Welsh Government’s priorities for developing the economies of valley communities. OAQ(4)0523(FM)

The First Minister: Our plans include strengthening the conditions for job creation and retention, and investing in infrastructure, skills and innovation.

Y Prif Weinidog: Mae ein cynlluniau yn cynnwys cryfhau yr amodau i greu a chadw swyddi, a buddsoddi mewn seilwaith, sgiliau ac arloesedd.

David Rees: Thank you for that answer, First Minister. In addition, our Valleys communities have often lagged behind our more densely-populated coastal urban areas when it comes to receiving internet connectivity. In fact, in response to a constituent, BT indicated that there are more commercially viable options than the targeted areas of the Valleys. What discussions has the Welsh Government had with BT and other providers to ensure that these communities do not once again find themselves behind more urban areas when next generation broadband is introduced, so that businesses and budding entrepreneurs in those areas can compete more effectively?

David Rees: Diolch ichi am yr ateb hwnnw, Brif Weinidog. Yn ogystal, mae ein cymunedau yn y Cymoedd yn aml wedi llusgo ar ôl ein hardaloedd trefol sydd â’r poblogaethau mwyaf ar yr arfordir o ran cael cysylltiad â’r rhyngrwyd. Yn wir, mewn ymateb i etholwr, dywedodd BT bod mwy o opsiynau ymarferol yn fasnachol nag ardaloedd y Cymoedd a dargedwyd. Pa drafodaethau a gafodd Llywodraeth Cymru gyda BT a darparwyr eraill i sicrhau nad yw’r cymunedau hynny unwaith eto yn canfod eu bod y tu ôl i ardaloedd mwy trefol pan fydd band eang y genhedlaeth nesaf yn cael ei gyflwyno, fel y gall busnesau a darpar entrepreneuriaid yn yr ardaloedd hynny gystadlu’n fwy effeithiol?

The First Minister: The next generation broadband for Wales project seeks to ensure that homes and businesses across Wales will have access to high-speed broadband by 2015 and that project will intervene in areas where the private sector is not investing, which will include rural areas, as well as Valleys communities that are further away from the coast.

Y Prif Weinidog: Diben prosiect band eang y genhedlaeth nesaf ar gyfer Cymru yw ceisio sicrhau y bydd cartrefi a busnesau ledled Cymru yn cael mynediad i fand eang cyflym erbyn 2015, a bydd y prosiect hwnnw yn ymyrryd mewn ardaloedd lle nad yw’r sector preifat yn buddsoddi, a fydd yn cynnwys ardaloedd gwledig, yn ogystal â chymunedau’r Cymoedd sydd yn bellach i ffwrdd o’r arfordir.

Mohammad Asghar: Enterprise zones can play a significant role in developing the economies of Valleys communities by offering incentives to attract new businesses to these locations. The Welsh Government has announced that Ebbw Vale is one of the locations for an enterprise zone for the advanced manufacturing sector; I welcome this, First Minister. Will you look again at the proposal for a virtual enterprise zone for Torfaen and Monmouthshire, based around developing a new digital economy?

Mohammad Asghar: Gall ardaloedd menter chwarae rôl sylweddol o ran datblygu economïau cymunedau yn y Cymoedd drwy gynnig cymhellion i ddenu busnesau newydd i’r lleoliadau hyn. Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi mai Glyn Ebwy yw un o’r lleoliadau ar gyfer ardal fenter i’r sector gweithgynhyrchu uwch; rwyf yn croesawu hyn, Brif Weinidog. A wnewch chi edrych eto ar y cynnig i greu ardal fenter rithwir ar gyfer Tor-faen a Sir Fynwy, yn seiliedig ar ddatblygu economi ddigidol newydd?

The First Minister: The difficulty with introducing more and more enterprise zones is that they get less and less effective. By their very nature, enterprise zones have to be special; there cannot be that many of them, and we believe that, at this moment in time, we have the balance right.

Y Prif Weinidog: Y drafferth gyda chyflwyno mwy a mwy o ardaloedd menter yw eu bod yn mynd yn llai ac yn llai effeithiol. Oherwydd eu natur, mae’n rhaid i ardaloedd menter fod yn arbennig; ni ellir cael llawer ohonynt, ac rydym yn credu, ar hyn o bryd, fod gennym y cydbwysedd cywir.

Bethan Jenkins: Brif Weinidog, un o’r ffactorau allweddol sy’n effeithio ar gyfranogiad economaidd yn y Cymoedd yw cyfleusterau a gwasanaethau i sicrhau nad oes rhwystrau i weithio. Mae Y Bont ym Mhen-y-bont ar Ogwr yn darparu gofal a chymorth i blant ag anghenion arbennig o chwech wythnos hyd at bedair blwydd oed. Mae ei gyfleustra allgymorth yng Nghaerau ym Maesteg yn mynd i gau cyn bo hir oherwydd diffyg arian. A ydych yn cytuno ei bod yn hanfodol i rieni mewn cymunedau difreintiedig yn y Cymoedd gael mynediad at wasanaethau fel hyn er mwyn sicrhau eu bod yn gallu mynd allan i fyd gwaith? A wnewch chi edrych i mewn i’r sefyllfa hon fel mater o frys?  

Bethan Jenkins: First Minister, one of the key factors that impact upon economic activity in the Valleys is facilities and services to ensure that there are no barriers to working. Y Bont in Bridgend provides care support to children with special needs from the age of six weeks to four years. Its outreach facilities in Caerau and Maesteg are going to close before long because of a shortage of funding. Do you agree that it is crucial for parents in disadvantaged communities in the Valleys to have access to such services in order to ensure that they can go out to work? Will you look into this situation as a matter of urgency?

The Record

Y Prif Weinidog: Rwyf wedi bod yn gweithio gydag Y Bont ers blynyddoedd maith. Rwyf yn adnabod y bobl sy’n gweithio yno, ac rwyf wedi helpu yn y gorffennol fel Aelod lleol i’r ganolfan gael cyllid er mwyn hybu’r gwaith da mae’n ei wneud. Drwy’r gwaith mae’r ganolfan a chyrff eraill yng Nghymru yn ei wneud, mae pobl yn gallu mynd allan i weithio. Mae’r plant hefyd yn gallu cael profiad newydd wrth fynd i rywle fel Y Bont. Rwyf yn siŵr y bydd bob Aelod yn gweithio’n galed er mwyn sicrhau dyfodol y cyrff hyn.

The First Minister: I have been working with Y Bont for many years. I know the people who work there, and I have helped the centre in the past as a local Member to get funding in order to promote the good work that it does. Through the work that the centre and other bodies in Wales do, people can go out to work. The children can also gain new experiences by going to places such as Y Bont. I am sure that every Member will work hard to secure the future of these bodies.

Christine Chapman: First Minister, small businesses in my constituency tell me about a number of persistent problems that they feel restrict their ability to grow and develop and to make even greater economic contributions. It appears that they are unsure about how to access specialist support and advice, particularly relating to the awarding of public sector contracts. I welcome the very determined lead that the Minister for Business, Enterprise, Technology and Science is taking to bring about change in this area, but what can the Welsh Government do to enable our small businesses to access the right advice and the right opportunities?

Christine Chapman: Brif Weinidog, mae busnesau bach yn fy etholaeth i yn sôn wrthyf am nifer o broblemau parhaus y teimlant sy’n cyfyngu ar eu gallu i dyfu a datblygu, a gwneud cyfraniadau economaidd hyd yn oed yn fwy. Mae’n ymddangos eu bod yn ansicr ynghylch sut i gael cymorth a chyngor arbenigol, yn enwedig o ran dyfarnu contractau sector cyhoeddus. Croesawaf arweiniad penderfynol iawn y Gweinidog Menter, Busnes, Technoleg a Gwyddoniaeth i sicrhau newid yn y maes hwn, ond beth all Llywodraeth Cymru ei wneud i alluogi ein busnesau bach i gael y cyngor a’r cyfleoedd cywir?

The First Minister: The microbusiness report identified awareness and access to business support as one of the key priorities to support business. To make it easier for businesses to access the right business support, a network of one-stop shops will be developed across Wales to provide businesses with direct and indirect support by expanding and redirecting the current regional centre service. Those one-stop shops will be in place by January of next year.  

Y Prif Weinidog: Mae’r adroddiad meicrobusnes yn nodi bod ymwybyddiaeth o gymorth busnes a mynediad ato yn un o’r blaenoriaethau allweddol i gefnogi busnes. I’w gwneud yn haws i fusnesau gael gafael ar y cymorth busnes cywir, bydd rhwydwaith o siopau un stop yn cael ei datblygu ledled Cymru i roi cymorth uniongyrchol ac anuniongyrchol i fusnesau drwy ehangu ac ailgyfeirio’r gwasanaeth canolfan ranbarthol presennol. Bydd y siopau un stop hynny ar gael erbyn mis Ionawr y flwyddyn nesaf.  

 

Cwestiynau Heb Rybudd gan Arweinwyr y Pleidiau

Questions Without Notice from the Party Leaders

The Leader of the Opposition (Andrew R.T. Davies): First Minister, how many managers does it take to run the Welsh civil service?

Arweinydd yr Wrthblaid (Andrew RT Davies): Brif Weinidog, faint o reolwyr y mae’n ei gymryd i redeg gwasanaeth sifil Cymru?

The First Minister: Given that everyone in this Chamber is a manager, because we all manage staff, there are 60 managers in this Chamber. It is quite right that people should have responsibility for managing finances, other staff and their own workload. In that sense, they are all managers.

Y Prif Weinidog: Gan fod pawb yn y Siambr hon yn rheolwr, oherwydd ein bod i gyd yn rheoli staff, mae 60 o reolwyr yn y Siambr hon. Mae’n hollol gywir y dylai pobl fod yn gyfrifol am reoli cyllid, staff eraill a’u llwyth gwaith eu hunain. Yn hynny o beth, maent i gyd yn rheolwyr.

Andrew R.T. Davies: That is an absurd answer, to be honest with you, First Minister. As Assembly Members, we employ people in our own right—the support staff that are offered to us—but you and I know that 80% of civil servants within the Welsh civil service are designated as managers. It is hardly a dynamic number and a staffing structure that a company going forward would look to adopt. Talking of dynamism and enterprise, you have announced the enterprise zones. What are you able to offer companies locating to Wales if they choose to locate in enterprise zones? Other than for Deeside, we have precious little information about the enterprise zones that your Government has identified.

Andrew R.T. Davies: Dyna ateb hurt, i fod yn onest â chi, Brif Weinidog. Fel Aelodau Cynulliad, rydym yn cyflogi pobl—y staff cymorth sy’n cael eu cynnig i ni—ond gwyddom ein dau bod 80% o weision sifil yng ngwasanaeth sifil Cymru wedi eu dynodi’n rheolwyr. Prin ei fod yn nifer deinamig nag yn strwythur staffio y byddai cwmni sy’n datblygu yn ystyried ei fabwysiadu. Gan gyfeirio at egni a menter, rydych wedi cyhoeddi’r ardaloedd menter. Beth y gallwch ei gynnig i gwmnïau sy’n dod i Gymru os ydynt yn dewis sefydlu eu hunain mewn ardaloedd menter? Ac eithrio Glannau Dyfrdwy, nid oes gennym fawr o wybodaeth am yr ardaloedd menter y mae eich Llywodraeth wedi eu nodi.

The First Minister: We have just had 1,000 jobs announced for St Athan, which may have escaped the Member’s attention. The enterprise zones are progressing well, and we will continue talks with the UK Government to make sure that there are incentives in place to help them. I am sure that his own staff will be stunned to hear that he is not a manager. That will put them in a position of being rather worried about who exactly is managing them. I am also surprised that he says that managers in some way are not dynamic—I am sure that he has not told his colleague to his left about that—and that people should not take responsibility for their workload, for staff or, indeed, for finances, because that is exactly what people should be doing in this organisation.

Y Prif Weinidog: Rydym newydd glywed bod 1,000 o swyddi wedi eu cyhoeddi ar gyfer Sain Tathan, ond efallai na gymerodd yr Aelod sylw o hynny. Mae’r ardaloedd menter yn datblygu’n dda, a byddwn yn parhau i gael trafodaethau â Llywodraeth y DU i wneud yn siŵr bod cymhellion ar gael i’w helpu. Rwyf yn siŵr y bydd ei staff ef yn synnu clywed nad yw’n rheolwr. Bydd hynny’n peri pryder iddynt braidd o ran pwy yn union sy’n eu rheoli. Rwyf hefyd yn synnu ei fod yn dweud nad yw rheolwyr, rywsut neu’i gilydd, yn ddeinamig—rwyf yn siŵr nad yw wedi dweud wrth ei gydweithiwr ar ei ochr chwith am hynny—ac na ddylai pobl gymryd cyfrifoldeb am eu llwyth gwaith, staff, neu, yn wir, gyllid, oherwydd dyna’n union ddylai pobl fod yn ei wneud yn y sefydliad hwn.

Andrew R.T. Davies: First Minister, you get poorer and poorer by the week. An organisation that has 80% of its staffing categorised as managers is not a dynamic organisation by anyone’s standards, particularly in the world of business. I note that you are unable to name one incentive that you are offering via the enterprise zones in Wales that you have announced. If you look at enterprise zones in England—he is scrabbling through his papers now—business rate relief is offered to many companies, with a cumulative value of £55,000 to those companies, if they locate in those enterprise zones. First Minister, is it not time that you pulled your finger out and started to drive forward the Welsh economy and to create a dynamic Wales, which you have failed miserably to do to date?

Andrew R.T. Davies: Brif Weinidog, rydych yn mynd yn waeth ac yn waeth bob wythnos. Nid yw sefydliad sydd â 80% o’i staff wedi eu categoreiddio yn rheolwyr yn sefydliad deinamig yn ôl safonau neb, yn enwedig ym myd busnes. Sylwaf nad ydych yn gallu enwi un cymhelliad yr ydych yn ei gynnig drwy’r ardaloedd menter yng Nghymru a gyhoeddwyd gennych. Os edrychwch ar ardaloedd menter yn Lloegr—mae’n chwilio a chwalu ymysg ei bapurau yn awr—mae rhyddhad ardrethi busnes yn cael ei gynnig i nifer o gwmnïau, gyda gwerth cronnol o £55,000 i’r cwmnïau hynny, os ydynt yn sefydlu yn yr ardaloedd menter hynny. Brif Weinidog, onid yw’n bryd ichi dynnu eich bys allan a dechrau rhoi hwb i economi Cymru a chreu Cymru ddeinamig, gan y bu eich ymdrech yn fethiant truenus hyd yma?

The First Minister: That is on a day when his party has been told by the International Monetary Fund that they have got it wrong. He stands up and falls into the trap yet again. What does he know about running a business? I ran a small business for a number of years, as did a number of us on these benches, and yet he sits there and preaches to us about what businesses are for. Let me remind him of what this Government has done: the £30 million Wales economic growth fund, the £40 million Wales small and medium-sized enterprise investment fund, the £6 million micro business loan fund, the Finance Wales JEREMIE fund, the £500,000 digital development fund, the Welsh life sciences fund, the £2 million high-potential starts project, and the business start-up service. What has his party contributed? Absolutely nothing.

Y Prif Weinidog: Daw hynny ar ddiwrnod pan ddywedodd y Gronfa Ariannol Ryngwladol wrth ei blaid ei bod yn gwneud bob dim yn anghywir. Mae’n sefyll i fyny ac yn disgyn i’r fagl unwaith eto. Beth y mae ef yn ei wybod am redeg busnes? Rhedais fusnes bach am nifer o flynyddoedd, fel y gwnaeth nifer ohonom ar y meinciau hyn, ac eto mae’n eistedd yno ac yn pregethu wrthym ynghylch beth yw diben busnesau. Gadewch imi ei atgoffa o’r hyn a wnaeth y Llywodraeth hon: cronfa twf economaidd Cymru sy’n werth £30 miliwn, y gronfa buddsoddi ar gyfer mentrau bach a chanolig sy’n werth £40 miliwn, y gronfa benthyca i ficrofusnesau sy’n werth £6 miliwn, cronfa JEREMIE Cyllid Cymru, y gronfa datblygu digidol sy’n werth £500,000, cronfa gwyddorau bywyd Cymru, y prosiect ar gyfer busnesau newydd sydd â photensial mawr sy’n werth £2 filiwn, a’r gwasanaeth dechrau busnes. Beth y mae ei blaid wedi ei gyfrannu? Affliw o ddim.

The Leader of Plaid Cymru (Leanne Wood): All across Europe, voters have been rejecting austerity politics. Do you accept the idea of a plan B as an alternative strategy to current economic policy, and will you agree to work with progressives across the EU and Wales to help to turn the ideas around a plan B into a plan of action?

Arweinydd Plaid Cymru (Leanne Wood): Ledled Ewrop, mae pleidleiswyr wedi gwrthod gwleidyddiaeth caledi. A ydych yn derbyn y syniad o gael cynllun B fel strategaeth amgen i’r polisi economaidd presennol, ac a gytunwch i weithio gyda phleidiau blaengar ledled yr UE a Chymru i droi’r syniadau o amgylch cynllun B yn gynllun gweithredu?

The First Minister: The Wales Infrastructure Investment Plan is exactly the sort of plan that we need. This Government has been proactive in ensuring that we get money out of the door in order to invest capital. However, I note the IMF’s suggestion today that the UK Government needs a plan B.

Y Prif Weinidog: Y Cynllun Buddsoddi yn Seilwaith Cymru yw’r union fath o gynllun sydd ei angen arnom. Bu’r Llywodraeth hon yn rhagweithiol o ran sicrhau ein bod yn gwario arian i fuddsoddi arian cyfalaf. Fodd bynnag, nodaf yr awgrym gan y Gronfa Ariannol Ryngwladol heddiw bod Llywodraeth y DU angen cynllun B.

Leanne Wood: Well done on bringing forward your infrastructure investment plan, even though we have been waiting a year for it.

Leanne Wood: Da iawn chi am gyflwyno eich cynllun buddsoddi mewn seilwaith, er y buom yn aros blwyddyn amdano.

As part of his plan B, France’s newly elected President Hollande has proposed an EU-wide financial transaction tax. Such a tax would raise €57 billion for infrastructure investment throughout Europe annually, including around £435 million every year for Wales. That would cover the estimated cost of the electrification of the Valleys lines, or it could cancel the shortfall in the Wales school building programme. David Cameron and Ed Balls say that they are both against the French proposal because it is an EU-only proposal and it will affect and damage the financial interests of the City. First Minister, can you please tell us where you stand on an EU-wide transaction tax: with Hollande and Wales, or with the cheerleaders of the City of London?

Fel rhan o’i gynllun B, mae Arlywydd newyddetholedig Ffrainc, Arlywydd Hollande, wedi cynnig treth gweithrediadau ariannol ledled yr UE. Byddai treth o’r fath yn codi €57 biliwn i fuddsoddi mewn seilwaith ledled Ewrop bob blwyddyn, gan gynnwys tua £435 miliwn bob blwyddyn i Gymru. Byddai hynny’n talu am drydaneiddio rheilffyrdd y Cymoedd, neu gallai ddileu’r diffyg arian yn rhaglen adeiladu ysgolion Cymru. Dywed David Cameron ac Ed Balls ill dau eu bod yn erbyn y cynnig Ffrengig gan ei fod yn gynnig ar gyfer yr UE yn unig ac y bydd yn effeithio ar fuddiannau ariannol y Ddinas ac yn eu niweidio. Brif Weinidog, a allwch ddweud wrthym beth yw eich safbwynt ar gael treth gweithrediadau ariannol ledled yr UE: a ydych o blaid Hollande a Chymru, neu hyrwyddwyr buddiannau Dinas Llundain?

The First Minister: A transaction tax does make sense, as long as it is applied as broadly as possible. It would not make sense to have such a tax within the UK or, indeed, simply within the EU. It has to be broader than that and should also include, for example, North America. I take the view that it is right that those who created the problems in the world economy in the first place should pay their dues when it comes to rectifying the situation.

Y Prif Weinidog: Mae treth gweithrediadau yn gwneud synnwyr, cyhyd â’i bod yn cael ei chymhwyso mor eang â phosibl. Ni fyddai’n gwneud synnwyr i gael treth o’r fath yn y DU neu, yn wir, dim ond o fewn yr UE. Rhaid iddi fod yn ehangach na hynny, a dylai hefyd gynnwys, er enghraifft, Gogledd America. Rwyf o’r farn ei bod yn iawn y dylai’r rhai a greodd broblemau yn economi’r byd yn y lle cyntaf dalu eu dyledion pan ddaw i ddatrys sefyllfa.

Leanne Wood: President Hollande proposes an EU-wide transaction tax. Are you with President Hollande or are you with your party leader and the UK Chancellor, both of whom oppose its introduction?

Leanne Wood: Mae Arlywydd Hollande yn cynnig treth gweithrediadau ledled yr UE. A ydych chi o blaid Arlywydd Hollande neu o blaid arweinydd eich plaid a Changhellor y DU, sy’n gwrthwynebu ei chyflwyno?

The First Minister: I have given the leader of Plaid Cymru the answer, but she obviously did not listen carefully to what I said. It is refreshing, I suppose, to be presented with evidence of what is happening in France as opposed to the constant refrain about Scotland.

Y Prif Weinidog: Rwyf wedi rhoi’r ateb i arweinydd Plaid Cymru, ond mae’n amlwg na wrandawodd yn ofalus arno. Mae’n braf, mae’n siŵr, clywed tystiolaeth o’r hyn sy’n digwydd yn Ffrainc yn hytrach na’r byrdwn cyson am yr Alban.

The Leader of the Welsh Liberal Democrats (Kirsty Williams): First Minister, many people are trapped in rented accommodation because they cannot afford the deposit to buy their first home. That is why the Welsh Liberal Democrats have pushed for a pan-Wales scheme to help first-time buyers onto the housing ladder by getting the Government to act as guarantor for a number of mortgages. Given the idea’s inclusion in the housing White Paper yesterday and comments from the Minister for finance in today’s media, when will the Government be in a position to publish the details of how people can access such a scheme in Wales?

Arweinydd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru (Kirsty Williams): Brif Weinidog, mae nifer o bobl yn cael eu gorfodi i aros mewn llety ar rent gan na allant fforddio’r blaendal i brynu eu cartref cyntaf. Dyna pam y mae Democratiaid Rhyddfrydol Cymru wedi gwthio am gynllun drwy Gymru gyfan i helpu’r rheini sy’n prynu tŷ am y tro cyntaf i roi eu troed ar yr ysgol dai drwy gael y Llywodraeth i weithredu fel gwarantwr ar gyfer nifer o forgeisi. O ystyried bod y syniad wedi ei gynnwys yn y Papur Gwyn ar dai ddoe ac yn sgîl sylwadau gan y Gweinidog dros gyllid yn y cyfryngau heddiw, pryd fydd y Llywodraeth mewn sefyllfa i gyhoeddi manylion sut y gall pobl gael mynediad i gynllun o’r fath yng Nghymru?

The First Minister: Those details are being taken forward. The housing White Paper has already been published. Now that the idea has been settled, it is a matter of ensuring that it is implemented as quickly as possible.

Y Prif Weinidog: Mae’r manylion hynny yn cael eu datblygu. Mae’r Papur Gwyn ar dai eisoes wedi ei gyhoeddi. Gan fod y syniad bellach wedi cael ei gytuno, mae’n fater o sicrhau ei fod yn cael ei weithredu cyn gynted â phosibl.

Kirsty Williams: With 90,000 people on housing waiting lists in Wales, it is a scandal that there are 22,000 empty properties in our country. I am pleased that the Minister has agreed to double the number of empty homes that are to be brought back into use. When will the Government be able to publish details on how the owners of such properties can access the financial assistance?

Kirsty Williams: Gyda 90,000 o bobl ar restrau aros am dai yng Nghymru, mae’n warthus bod 22,000 o eiddo gwag yn ein gwlad. Rwyf yn falch bod y Gweinidog wedi cytuno i ddyblu nifer y cartrefi gwag sydd i’w dychwelyd i ddefnydd. Pryd fydd y Llywodraeth yn gallu cyhoeddi manylion sut y gall perchnogion eiddo o’r fath gael gafael ar y cymorth ariannol?

The First Minister: Again, that is being taken forward. The empty homes initiative has been the Government’s intention for some months, and we see local authorities looking at ways of bringing empty homes into use.

Y Prif Weinidog: Unwaith eto, mae hynny’n cael ei ddatblygu. Bu’r fenter tai gwag ar y gweill gan y Llywodraeth ers rhai misoedd, ac rydym yn gweld awdurdodau lleol yn edrych ar ffyrdd o ddod â chartrefi gwag yn ôl i ddefnydd.

Kirsty Williams: A recent report by the University of Cambridge, commissioned by your Government, identified that Wales needs an additional 5,000 affordable homes to be built every year, but your Government’s target is to build just 2,000 additional affordable homes every year. What specific actions will your Government be taking to address that shortfall?

Kirsty Williams: Mae adroddiad diweddar gan Brifysgol Caergrawnt, a gomisiynwyd gan eich Llywodraeth, yn nodi bod ar Gymru angen 5,000 o dai fforddiadwy ychwanegol i gael eu hadeiladu bob blwyddyn, ond targed eich Llywodraeth yw adeiladu 2,000 o dai fforddiadwy ychwanegol bob blwyddyn. Pa gamau gweithredu penodol fydd eich Llywodraeth yn eu cymryd i fynd i’r afael â’r diffyg hwnnw?

1.45 p.m.

The First Minister: We are looking at new ways of financing projects such as building new houses. However, I have to say to the leader of the Welsh Liberal Democrats that many people will become homeless because of the cuts in housing benefit that her party has proposed. The reality of the situation is that, as those people become homeless, so the cost will be passed on to local authorities and to the Welsh Government. It is a direct transfer of a fiscal black hole, again, from the UK Government to the Welsh Government. Therefore, I agree with much of what she said, but she has to recognise that her party will be responsible for much homelessness in the future.

Y Prif Weinidog: Rydym yn edrych ar ffyrdd newydd o ariannu prosiectau fel adeiladu tai newydd. Fodd bynnag, rhaid imi ddweud wrth arweinydd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru y bydd nifer o bobl yn dod yn ddigartref oherwydd y toriadau i fudd-dal tai y mae ei phlaid wedi’u cynnig. Realiti’r sefyllfa yw, wrth i’r bobl hynny ddod yn ddigartref, y bydd y gost yn cael ei throsglwyddo i awdurdodau lleol ac i Lywodraeth Cymru. Unwaith eto, mae’n golygu trosglwyddo twll du ariannol yn uniongyrchol o Lywodraeth y DU i Lywodraeth Cymru. Felly, cytunaf â llawer o’r hyn a ddywedodd, ond rhaid iddi gydnabod y bydd ei phlaid yn gyfrifol am lawer o ddigartrefedd yn y dyfodol.

Cynlluniau i Hybu’r Economi

Plans to Boost the Economy

3. Alun Ffred Jones: A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am gynlluniau ei Lywodraeth i hybu’r economi. OAQ(4)0531(FM)

3. Alun Ffred Jones: Will the First Minister make a statement on his Government’s plans to boost the economy. OAQ(4)0531(FM)

Y Prif Weinidog: Mae Llywodraeth Cymru yn defnyddio pob ysgogiad sydd gennym i symbylu’r twf economaidd a chreu swyddi.

The First Minister: The Welsh Government is using all the levers that we have to stimulate economic growth and create jobs.

Alun Ffred Jones: Mae colli swyddi yn realiti sy’n wynebu llawr iawn o bobl ar hyd a lled Cymru a thu hwnt y dyddiau yma. Yng Nghaernarfon, mae 32 o weithwyr Scottish Power yn wynebu colli eu swyddi o’u symud i Wrecsam. Mae colli swyddi hefyd o fewn staff gweinyddol yr heddlu. Mae swyddi felly yn y sector cyhoeddus yn bwysig. Fel y gwyddoch, mae Cyngor Cefn Gwlad Cymru yn enghraifft brin o gorff cyhoeddus yng Nghymru sydd â phencadlys y tu allan i Gaerdydd. Wrth lunio’r corff amgylcheddol newydd, gan fod yr arbenigedd hwnnw yn y gogledd-orllewin, gofynnaf i chi roi addewid nid y bydd y corff newydd â’i bencadlys yn y gogledd-orllewin, ond y bydd eich Llywodraeth yn rhoi sylw teg a manwl i’r dadleuon o blaid cadw pencadlys y corff newydd y tu allan i Gaerdydd ac i’r ffaith bod y gogledd-orllewin, oherwydd yr arbenigedd sydd yno, yn lle addas ar gyfer y pencadlys hwnnw, gan gofio bod yr undebau yn dadlau’n gryf o blaid hynny.

Alun Ffred Jones: Job losses are the reality that many people the length and breadth of Wales are faced with during these times. In Caernarfon, 32 workers at Scottish Power face the loss of their jobs with the move to Wrexham. Administrative posts with the police are also being lost. Such jobs in the public sector are vital. As you will know, the Countryside Council for Wales is a rare example of a public body in Wales that has its headquarters outside Cardiff. In establishing the new environment body, given that expertise exists in the north-west, I ask you to give an assurance not that the new body will have its headquarters in the north-west, but that your Government will give due and detailed consideration to the arguments in favour of retaining the organisation’s headquarters outside Cardiff and to the fact that the north-west, given the expertise to be found there, would be an appropriate place for the headquarters, bearing in mind that the unions have argued strongly in favour of that.

Y Prif Weinidog: Mae’r Aelod wedi codi’r mater hwn sawl gwaith, wrth gwrs, gan gofio bod y pencadlys yn ei etholaeth ef ar hyn o bryd. Mae’n iawn sôn am y sefyllfa ar hyn o bryd, a rhof addewid iddo y bydd popeth yn cael ei ystyried o ran lleoli pencadlys y corff newydd. Nid oes penderfyniad wedi’i wneud eto, ond bydd y ffaith bod y pencadlys ar hyn o bryd ym Mangor yn cael ei ystyried yn y pen draw.

The First Minister: The Member has raised this issue several times, of course, bearing in mind that the headquarters are in his constituency currently. It is right to talk about the current situation, and I give him a promise that everything will be considered in the context of locating the headquarters of the new body. No decision has yet been made, but the fact that the headquarters are currently in Bangor will be considered.

Nick Ramsay: First Minister, in your detailed answer to the leader of the opposition earlier regarding the economy, you mentioned that work was in progress on the enterprise zones that your Government has, thankfully, set up in Wales. We welcome the appointment of Nick Bourne to the chairship of the Haven zone in Pembrokeshire. That is an excellent appointment. Beyond the usual response of simply making progress, now that these zones are established and chairs are being announced, can you tell us how you intend to work with the chairs of those zones—and perhaps you can give us an assurance that your Government will be working closely with them—to make sure that progress proceeds at a quicker pace than it did before their establishment and the announcements that you recently made?

Nick Ramsay: Brif Weinidog, yn eich ateb manwl i arweinydd yr wrthblaid ynghylch yr economi yn gynharach, gwnaethoch sôn bod gwaith yn mynd rhagddo ar yr ardaloedd menter y mae eich Llywodraeth, diolch byth, wedi’u sefydlu yng Nghymru. Rydym yn croesawu penodi Nick Bourne i gadeiryddiaeth ardal y Ddau Gleddau yn sir Benfro. Mae hynny’n benodiad rhagorol. Y tu hwnt i’r ymateb arferol ynghylch gwneud cynnydd, gan fod yr ardaloedd hyn wedi’u sefydlu a chan fod enwau cadeiryddion yn cael eu cyhoeddi, a allwch ddweud wrthym sut yr ydych yn bwriadu gweithio gyda chadeiryddion yr ardaloedd hynny—ac efallai y gallwch roi sicrwydd y bydd eich Llywodraeth yn gweithio’n agos gyda hwy—i sicrhau bod cynnydd yn cael ei wneud yn gyflymach nag yr oedd cyn eu sefydlu a’r cyhoeddiadau a wnaed gennych yn ddiweddar?

The First Minister: I thank the Member for his recognition of the detailed consideration that I gave of what we are doing as a Government, and the fact that I started to list all the things that we are doing as a Government. I stopped, as I could see that the leader of the opposition was reeling a bit, and I thought that it would be cruel just to keep him on the ropes and continue the barrage. I thought that I would let him off, for now, out of pity. However, as far as the enterprise zones are concerned, the pace has been very quick. It took a while to get the UK Government to confirm the level of allowances that would be given to the enterprise zones, and we have seen the good news that has come in about St Athan. Once the chairs are in place, we will work quickly to ensure that the enterprise zones become a reality, attracting more and more jobs into Wales.

Y Prif Weinidog: Diolch i’r Aelod am gydnabod yr ystyriaeth fanwl a roddais i’r hyn yr ydym yn ei wneud fel Llywodraeth, a’r ffaith y dechreuais restru’r holl bethau rydym yn eu gwneud fel Llywodraeth. Rhoddais y gorau iddi, oherwydd gallwn weld bod arweinydd yr wrthblaid yn simsanu ychydig, ac roeddwn yn meddwl y byddai’n greulon i’w adael mewn gwendid a pharhau â’r llif. Roeddwn yn meddwl y byddwn yn gadael iddo fod, am y tro, oherwydd fy mod yn teimlo trueni drosto. Fodd bynnag, o ran ardaloedd menter, rydym wedi gweithredu’n gyflym. Cymerodd amser i gael Llywodraeth y DU i gadarnhau lefel y lwfansau a fyddai’n cael eu rhoi i’r ardaloedd menter, ac rydym wedi gweld y newyddion da sydd wedi dod i law ynghylch Sain Tathan. Unwaith y bydd y cadeiryddion yn eu lle, byddwn yn gweithio’n gyflym i sicrhau bod yr ardaloedd menter yn dod yn realiti, gan ddenu mwy o swyddi i Gymru.

Eluned Parrott: First Minister, last year, your Government gave a vote of confidence to Cardiff by announcing that the capital’s proposed central business district would become an enterprise zone. Indeed, you planned to locate the green investment bank in a new building in that area, were we successful in gaining the bank. However, this morning, Cardiff Council has announced that it has completely scrapped the plans, delaying the creation of those thousands of new jobs. How will you deliver an enterprise zone in Cardiff’s central business district if Cardiff does not have a central business district?

Eluned Parrott: Brif Weinidog, y llynedd, rhoddodd eich Llywodraeth bleidlais o hyder i Gaerdydd drwy gyhoeddi y byddai ardal fusnes ganolog arfaethedig y brifddinas yn dod yn ardal fenter. Yn wir, eich bwriad oedd lleoli’r banc buddsoddi gwyrdd mewn adeilad newydd yn yr ardal honno, pe baem wedi llwyddo i ddenu’r banc. Fodd bynnag, y bore yma, mae Cyngor Caerdydd wedi cyhoeddi ei fod wedi rhoi’r gorau i’r cynlluniau yn llwyr, gan ohirio creu’r miloedd o swyddi newydd hynny. Sut y byddwch yn sefydlu ardal fenter yn ardal fusnes ganolog Caerdydd os nad oes gan Gaerdydd ardal fusnes ganolog?

The First Minister: Clearly, Cardiff has a central business district. The enterprise zone will remain and, from the point of view of the Welsh Government, we will continue to advance Cardiff as a business district, as we have done in the weeks and months gone past.

Y Prif Weinidog: Yn amlwg, mae gan Gaerdydd ardal fusnes ganolog. Bydd yr ardal fenter yn parhau ac, o safbwynt Llywodraeth Cymru, byddwn yn parhau i ddatblygu Caerdydd fel ardal fusnes, fel yr ydym wedi’i wneud yn ystod yr wythnosau a’r misoedd a aeth heibio.

Ffynonellau Cyllid Newydd neu Amgen

New or Alternative Sources of Funding

4. Mark Drakeford: Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru wedi’u cymryd i ddatblygu’r defnydd o ffynonellau newydd neu amgen o gyllid yng Nghymru. OAQ(4)0527(FM)

4. Mark Drakeford: What steps has the Welsh Government taken to develop the use of new or alternative sources of funding in Wales. OAQ(4)0527(FM)

The First Minister: In the programme for government, we committed to examining innovative means of funding public sector infrastructure. We have made good progress, securing additional investment to finance our strategic priorities and to boost jobs and growth. There will be further details in the statement that the Minister for finance will make shortly.

Y Prif Weinidog: Yn y rhaglen lywodraethu, rydym wedi ymrwymo i archwilio dulliau arloesol o ariannu seilwaith y sector cyhoeddus. Rydym wedi gwneud cynnydd da, gan sicrhau buddsoddiad ychwanegol i ariannu ein blaenoriaethau strategol ac i hybu swyddi a thwf. Bydd rhagor o fanylion yn y datganiad y bydd y Gweinidog Cyllid yn ei wneud cyn bo hir.

Mark Drakeford: We look forward to that statement this afternoon. The plan contains a commitment to continue to develop innovative approaches to lever in significant additional investment for public infrastructure in Wales. Can you provide us with an assurance that, where there are important public purposes at stake, this Government will continue to look as vigorously as possible at a range of innovative ways in which we can attempt to make good the cuts that we know are being imposed on infrastructure and services here in Wales?

Mark Drakeford: Rydym yn edrych ymlaen at y datganiad y prynhawn yma. Mae’r cynllun yn cynnwys ymrwymiad i barhau i ddatblygu dulliau arloesol o ddenu buddsoddiad sylweddol ychwanegol ar gyfer seilwaith cyhoeddus yng Nghymru. A allwch roi sicrwydd inni, lle mae amcanion cyhoeddus pwysig yn y fantol, y bydd y Llywodraeth yn parhau i ystyried, mewn ffordd mor fanwl ag y bo modd, amrywiaeth o ffyrdd arloesol y gallwn geisio gwneud iawn am y toriadau y gwyddom sy’n cael eu gorfodi ar ein seilwaith a’n gwasanaethau yma yng Nghymru?

The First Minister: Indeed we will, and let me give you one example of where that has already happened. At the end of March, we created the Ely Bridge Development Company Ltd with our partners, the Principality Building Society. That company will deliver some 700 new homes, 400 of which will be more affordable properties, as well as redevelop an area of land that has been derelict for some years.

Y Prif Weinidog: Gallwn, yn wir. Gadewch imi roi un enghraifft lle mae hynny wedi digwydd eisoes. Ddiwedd mis Mawrth, crëwyd Ely Bridge Development Company Cyf gyda’n partneriaid, Cymdeithas Adeiladu’r Principality. Bydd y cwmni hwnnw’n adeiladu tua 700 o gartrefi newydd, a bydd 400 ohonynt yn dai mwy fforddiadwy. Yn ogystal, bydd yn ailddatblygu ardal o dir a fu’n ddiffaith ers rhai blynyddoedd.

Paul Davies: Bydd y Prif Weinidog yn ymwybodol bod Llywodraeth yr Alban wedi sefydlu corff o’r enw Scottish Futures Trust i ddatblygu ffyrdd newydd o ariannu prosiectau cyfalaf. Mae’r corff hwnnw wedi bod yn llwyddiannus gan arbed arian wrth reoli prosiectau. A all y Prif Weinidog gadarnhau y bydd ei Lywodraeth yn ystyried model o’r fath ar gyfer Cymru?

Paul Davies: The First Minister will be aware that the Scottish Government has established a body called the Scottish Futures Trust to develop new ways of funding capital projects. That body has successfully used project management to save money. Can the First Minister confirm that his Government will consider a similar scheme for Wales?

Y Prif Weinidog: Rydym yn ystyried sawl model ar gyfer cyllido i’r dyfodol, a bydd y Gweinidog yn sôn am hynny. Dywedaf wrth yr Aelod hefyd ei fod yn llawer mwy deinamig nag y mae ei arweinydd yn rhoi clod iddo ar ei gyfer.

The First Minister: We are considering a number of different funding models for the future, and the Minister will be talking about that. I also say to the Member that he is much more dynamic than his leader gives him credit for.

Ieuan Wyn Jones: Er eich bod wedi gofyn i’r Trysorlys am bwerau benthyg, rydym i gyd yn gwybod eich bod yn annhebyg o’u cael tan o leiaf 2015, sef pryd y bydd yr Alban yn cael ei phwerau newydd. Mae hynny’n golygu y bydd bwlch o £770 miliwn wedi’i dorri o’ch cyllideb cyfalaf. Rydych wedi cyhoeddi bod £170 miliwn yn dod o ddefnyddio pwerau benthyg awdurdodau lleol, ond o ble mae’r £500 miliwn arall yn dod?

Ieuan Wyn Jones: Even though you have asked the Treasury for borrowing powers, we all know that you are unlikely to get them until 2015 at the earliest, which is when Scotland will get its new powers. That means that there will be a gap of £770 million cut from your capital budget. You have announced that £170 million will come from using local authorities’ borrowing powers, but where will the other £500 million come from?

Y Prif Weinidog: Rydym yn ystyried ar hyn o bryd sut y mae arian yn cael ei dynnu i mewn i’r economi, a bydd y Gweinidog yn rhoi mwy o fanylion yn ei datganiad heddiw ynghylch sut y bydd arian cyfalaf yn cael ei wario yng Nghymru dros y blynyddoedd nesaf. Dymunaf yn dda i’r Aelod heddiw.

The First Minister: We are currently looking at how money is levered in to the economy, and the Minister in her statement today will be outlining more details of how capital moneys are to be spent in Wales over the coming years. I wish the Member well today.

Peter Black: First Minister, your Government has been talking for some considerable time about finding alternative sources of funding, particularly in relation to bonds. When will you finally make a statement on this?

Peter Black: Brif Weinidog, bu eich Llywodraeth yn siarad ers cryn amser am ddod o hyd i ffynonellau eraill o gyllid, yn enwedig mewn perthynas â bondiau. Pryd y byddwch, o’r diwedd, yn gwneud datganiad am hyn?

The First Minister: As I say, the Minister will shortly be making a statement on the Wales infrastructure investment plan in the Chamber. We await the Treasury’s further comments on granting Wales borrowing powers, as has been done for Scotland and Northern Ireland. We see no reason why Wales should be discriminated against in that way.

Y Prif Weinidog: Fel y dywedais, yn fuan, bydd y Gweinidog yn gwneud datganiad ar gynllun buddsoddi yn seilwaith Cymru yn y Siambr. Rydym yn aros am ragor o sylwadau gan y Trysorlys ar roi pwerau benthyca i Gymru, fel y gwnaed yn yr Alban ac yng Ngogledd Iwerddon. Ni welwn unrhyw reswm pam y dylid gwahaniaethu yn erbyn Cymru yn y ffordd honno.

Dwyn Metel

Metal Theft

5. Mike Hedges: Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i fynd i’r afael â dwyn metel yng Nghymru. OAQ(4)0520(FM)

5. Mike Hedges: What action is the Welsh Government taking to combat metal theft in Wales. OAQ(4)0520(FM)

The First Minister: We are working closely with the police and other authorities to combat metal theft. We also work with Whitehall departments, where the responsibility for dealing with this issue lies.

Y Prif Weinidog: Rydym yn gweithio’n agos gyda’r heddlu ac awdurdodau eraill i fynd i’r afael â dwyn metel. Rydym hefyd yn gweithio gydag adrannau Whitehall, sy’n gyfrifol am ymdrin â’r mater hwn.

Mike Hedges: A freedom of information request made to the City and County of Swansea council regarding metal theft revealed that the authority was forced to spend more than £74,000 in 2011-12 on replacing stolen public property, ranging from road signs to downpipes and cabling. Do you agree that it should now look at using alternative materials to stop such thefts?

Mike Hedges: Datgelodd cais rhyddid gwybodaeth a wnaed i gyngor Dinas a Sir Abertawe ynghylch dwyn ​​metel y cafodd yr awdurdod ei orfodi i wario mwy na £74,000 yn 2011-12 ar ailosod eiddo cyhoeddus a ddygwyd, yn amrywio o arwyddion ffyrdd i bibellau a cheblau. A ydych yn cytuno y dylai yn awr ystyried defnyddio deunyddiau amgen i atal achosion o ddwyn o’r fath?

The First Minister: Local authorities will need to explore, where appropriate, the most cost-effective way of replacing any stolen metal, using suitable alternative materials, if possible, and products that are designed to deter thefts. There is an obvious financial incentive for doing so.

Y Prif Weinidog: Bydd angen i awdurdodau lleol ystyried, lle y bo’n briodol, y ffordd fwyaf cost-effeithiol o ailosod metel sydd wedi’i ddwyn, gan ddefnyddio deunyddiau amgen addas, os yn bosibl, a chynhyrchion sydd wedi’u cynllunio i atal achosion o ddwyn. Mae cymhelliad ariannol amlwg dros wneud hynny.

Russell George: First Minister, I have been approached by a number of local authority leaders asking what the Welsh Government can do to tackle metal thefts. What consideration has the Government given to introducing a cashless payment scheme for dealing with scrap metal, which would include requirements for individuals to produce photo identification along with vehicle registration documents?

Russell George: Brif Weinidog, mae nifer o arweinwyr awdurdodau lleol wedi cysylltu â mi i ofyn beth y gall Llywodraeth Cymru ei wneud i fynd i’r afael ag achosion o ddwyn metel. Pa ystyriaeth y mae’r Llywodraeth wedi’i rhoi i gyflwyno cynllun talu heb arian ar gyfer delio metel sgrap, a fyddai’n cynnwys gofynion ar unigolion i ddangos llun adnabod ynghyd â dogfennau cofrestru cerbyd?

The Record

The First Minister: The Scrap Metal Dealers Act 1964, which governs the dealing of scrap metal, as the name suggests, is not a devolved piece of legislation. We understand that the UK Government, through the Home Office’s forum for innovation in crime prevention, is seeking to design solutions to identify alternatives to traditional metals that would be less attractive and harder to steal.

Y Prif Weinidog: Nid yw Deddf Delwyr Metel Sgrap 1964, sy’n rheoli delio metel sgrap, fel yr awgryma’r enw, yn ddarn o ddeddfwriaeth ddatganoledig. Rydym yn deall bod Llywodraeth y DU, drwy fforwm y Swyddfa Gartref ar gyfer arloesi wrth atal troseddau, yn ceisio llunio atebion i nodi dewisiadau amgen i fetelau traddodiadol a fyddai’n llai deniadol ac yn fwy anodd eu dwyn.

Simon Thomas: Brif Weinidog, y llynedd, costiodd y lladrata hwn bron £0.75 miliwn i awdurdodau lleol Cymru, sef dwywaith y swm y mae’r Western Mail yn corddi cymaint yn ei gylch heddiw. Mae hwn yn sgandal, felly, yng Nghymru. Ymhellach i gwestiwn Russell George, beth y gallwch chi ei wneud i geisio cael y pwerau i Gymru, os oes eu hangen, i wneud yn siŵr bod masnachwyr mewn metel yn cadw cofnodion cywir i wneud yn sicr nad yw’r lladrata hwn mor rhwydd ag ydyw ar hyn y bryd?

Simon Thomas: First Minister, last year, this kind of theft cost Welsh local authorities almost £0.75 million, which is twice the sum that the Western Mail is so exercised about today. This is, therefore, a great scandal in Wales. Further to Russell George’s question, what can you do to try to obtain the powers for Wales, if necessary, to ensure that metal dealers keep accurate records in order to ensure that this type of theft is not as easy as it is currently?

Y Prif Weinidog: Y broblem yw, wrth gwrs, pe bai gennym reolau gwahanol yng Nghymru, gallai hynny annog pobl i werthu metel yn Lloegr. Felly, mae’n bwysig dros ben bod ffordd fwy eang o ddelio â’r broblem hon. Yn y pen draw, y ffordd o sicrhau nad yw hwn yn digwydd yn y dyfodol yw sicrhau bod pethau eraill yn cael eu defnyddio i greu arwyddion, ac nid metel, sydd werth llawer o arian ar hyn o bryd.

The First Minister: The problem is, of course, that if we had different rules in Wales, that might simply act as an incentive for people to sell metal in England. Therefore, it is extremely important to find a broader way of dealing with this problem. Ultimately, the way to ensure that this does not happen in future is to ensure that other materials are used to create signs instead of metal, which is extremely valuable currently.

The Record

Undebau Credyd

Credit Unions

6. Christine Chapman: A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am Undebau Credyd yng Nghymru. OAQ(4)0519(FM)

6. Christine Chapman: Will the First Minister make a statement on Credit Unions in Wales. OAQ(4)0519(FM)

The First Minister: The commitment to support credit unions is in our programme for government and is being delivered.

Y Prif Weinidog: Mae’r ymrwymiad i gefnogi undebau credyd wedi’i nodi yn ein rhaglen lywodraethu ac mae’n cael ei gyflawni.

Christine Chapman: We know that credit unions offer very real benefits to their members, least of all in helping people to avoid loan sharks and pay-day loan companies. I know that there is a risk that many people will use such services now because of the terrible cuts that are coming down from the UK Government. There is still a need for us to improve awareness of, and access to, credit unions. Mobile credit unions are one solution, offering convenience and increasing the take-up by bringing the service direct to people’s doorsteps. First Minister, I am aware of one local authority that does this, but what plans does the Welsh Government have to encourage the roll-out of similar projects in other local authority areas?

Christine Chapman: Rydym yn gwybod bod undebau credyd yn cynnig manteision gwirioneddol i’w haelodau, leiaf oll wrth helpu pobl i osgoi benthycwyr arian didrwydded a chwmnïau benthyciad diwrnod cyflog. Gwn fod perygl y bydd nifer o bobl yn defnyddio gwasanaethau o’r fath yn awr oherwydd y toriadau ofnadwy sy’n dod gan Lywodraeth y DU. Mae angen o hyd inni wella ymwybyddiaeth o undebau credyd a mynediad iddynt. Mae undebau credyd symudol yn un ateb, gan eu bod yn gyfleus ac yn cynyddu’r nifer sy’n manteisio ar y gwasanaeth drwy ddod ag ef yn syth i garreg drws pobl. Brif Weinidog, rwy’n gwybod am un awdurdod lleol sy’n gwneud hyn, ond pa gynlluniau sydd gan Lywodraeth Cymru i annog y broses o gyflwyno prosiectau tebyg mewn ardaloedd awdurdodau lleol eraill?

The First Minister: The Neath Port Talbot Credit Union has a mobile office—I saw it yesterday, in fact, when I opened its new office. It sees that as an important part of its work. On top of that, it has three other offices. It is for each credit union to decide how best to reach out to people in its communities, but I am sure that the example of a mobile office is one that many credit unions will follow with interest.

Y Prif Weinidog: Mae gan Undeb Credyd Castell-nedd Port Talbot swyddfa symudol—yn wir, fe’i gwelais ddoe pan agorais ei swyddfa newydd. Mae’n gweld hynny yn rhan bwysig o’i waith. Ar ben hynny, mae ganddo dair swyddfa arall. Mater i bob undeb credyd yw penderfynu ar y ffordd orau o estyn allan at bobl yn ei gymunedau, ond rwy’n siŵr y bydd nifer o undebau credyd yn dilyn enghraifft y swyddfa symudol gyda diddordeb.

Antoinette Sandbach: Credit unions undoubtedly have a welcome role to play in reducing dependence on short-term pay-day loans that charge excessive rates of interest. However, one of the most important ways of preventing future generations from becoming trapped in debt will be to improve the financial education of children in schools. First Minister, do you agree that this task is all the more urgent in the light of the poor numeracy skills in Welsh schools, highlighted in the recent PISA results and again this month by Estyn? Can you state what confidence you have that your Minister will be able to overcome the failures of his predecessors and will be able to equip schoolchildren with the numeracy and financial skills that they need to succeed in their adult lives?

Antoinette Sandbach: Heb os, mae gan undebau credyd rôl werthfawr i’w chwarae o ran lleihau dibyniaeth ar fenthyciadau diwrnod cyflog tymor byr sy’n codi cyfraddau llog eithafol. Fodd bynnag, un o’r ffyrdd pwysicaf o atal cenedlaethau’r dyfodol rhag cael eu dal mewn dyled fydd gwella addysg ariannol ar gyfer plant mewn ysgolion. Brif Weinidog, a ydych yn cytuno bod y dasg hyd yn oed yn fwy pwysig yng ngoleuni’r sgiliau rhifedd gwael yn ysgolion Cymru, a amlygwyd yn y canlyniadau PISA diweddar ac eto y mis hwn gan Estyn? A allwch ddweud pa mor hyderus ydych y gall eich Gweinidog oresgyn methiannau ei ragflaenwyr ac y bydd yn gallu rhoi i blant ysgol y sgiliau rhifedd ariannol sydd eu hangen arnynt i lwyddo yn eu bywydau fel oedolion?

The First Minister: A large number of young people are savers in credit unions. Certainly, Neath Port Talbot Credit Union has seen an increase of 71% in the number of junior savers since October last year. In many instances, credit unions are working with schools and other organisations to ensure that children have a proper understanding of how money works and how best to avoid debt.

Y Prif Weinidog: Mae nifer fawr o bobl ifanc yn cynilo mewn undebau credyd. Yn sicr, mae Undeb Credyd Castell-nedd Port Talbot wedi gweld cynnydd o 71% yn nifer y cynilwyr iau ers mis Hydref y llynedd. Mewn nifer o achosion, mae undebau credyd yn gweithio gydag ysgolion a sefydliadau eraill i sicrhau bod gan blant ddealltwriaeth briodol o sut y mae arian yn gweithio a pa ffordd yw’r un orau i osgoi dyled.

Jocelyn Davies: First Minister, the increase in credit union membership is very welcome and I hope that it will pull people away from borrowing from loan sharks—the legal and illegal kind. What progress have you made with the crackdown on illegal loan sharks? Will you lobby the UK Government to set a maximum interest rate on pay-day loans?

Jocelyn Davies: Brif Weinidog, mae’r cynnydd mewn aelodaeth undebau credyd i’w groesawu’n fawr ac rwy’n gobeithio y bydd yn atal pobl rhag benthyca gan siarcod benthyg—y math cyfreithlon a’r math anghyfreithlon. Pa gynnydd yr ydych wedi’i wneud o ran yr ymgyrch i fynd i’r afael â benthycwyr arian didrwydded? A wnewch lobïo Llywodraeth y DU i bennu uchafswm cyfradd llog ar fenthyciadau diwrnod cyflog?

The First Minister: On the second point, I am entirely with you. It is little more than usury, to use the old biblical term, when the annual percentage rates for interest run into four figures. Credit unions play an important role in diverting people away from loan sharks, whether they are on the street or elsewhere. That is why, as a Government, we have invested so much to ensure that there is a network of credit unions across Wales.

Y Prif Weinidog: O ran yr ail bwynt, rwy’n cytuno’n llwyr â chi. Ychydig mwy nag usuriaeth ydyw, i ddefnyddio’r hen derm beiblaidd, pan fydd y cyfraddau canrannol blynyddol ar gyfer llog yn cynyddu yn bedwar ffigur. Mae undebau credyd yn chwarae rhan bwysig o ran denu pobl oddi wrth fenthycwyr arian didrwydded, p’un a ydynt ar y stryd neu yn rhywle arall. Dyna pam, fel Llywodraeth, rydym wedi buddsoddi cymaint i sicrhau bod rhwydwaith o undebau credyd ledled Cymru.

David Rees: First Minister, as you have already stated, you were in my constituency yesterday opening the new offices of the Neath Port Talbot Credit Union. It has shown how an organisation can grow. It estimates that, over the past 18 months, it has saved £700,000 by not charging the same high interest rates as the legal and illegal loan sharks. Part of the strategy is to work closely with major employers, such as Tata Steel and Neath Port Talbot County Borough Council. What can the Welsh Government do to encourage more public employers to support credit unions and to encourage employees to save with them?

David Rees: Brif Weinidog, fel yr ydych wedi ei ddweud eisoes, roeddech yn fy etholaeth ddoe yn agor swyddfeydd newydd Undeb Credyd Castell-nedd Port Talbot. Mae wedi dangos sut y gall sefydliad dyfu. Mae’n amcangyfrif ei fod, dros y 18 mis diwethaf, wedi arbed £700,000 drwy beidio â chodi’r un cyfraddau llog uchel â siarcod benthyg cyfreithlon ac anghyfreithlon. Rhan o’r strategaeth yw gweithio’n agos gyda phrif gyflogwyr, megis Tata Steel a Chyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot. Beth all Llywodraeth Cymru ei wneud i annog rhagor o gyflogwyr cyhoeddus i gefnogi undebau credyd ac annog gweithwyr i arbed gyda hwy?

2.00 p.m.

The First Minister: Much work has been done over the years to encourage credit unions, as the Member will be aware. For example, yesterday, when I opened the Neath Port Talbot Credit Union Limited office, there were representatives from Tata Steel, which is a major employer in the area that takes a strong interest in the work of credit unions. Indeed, there are other examples across Wales of credit unions that were originally set up in places of work. Some have merged over the years with credit unions that have a common bond across a wider area.

Y Prif Weinidog: Fel y bydd yr Aelod yn gwybod, mae llawer o waith wedi ei wneud dros y blynyddoedd i annog undebau credyd. Er enghraifft, ddoe, pan agorais swyddfa Undeb Credyd Cyfyngedig Castell-nedd Port Talbot, roedd cynrychiolwyr o Tata Steel yno, sy’n gyflogwr pwysig yn yr ardal sy’n cymryd diddordeb mawr yng ngwaith undebau credyd. Yn wir, mae enghreifftiau eraill yng Nghymru o undebau credyd a gafodd eu sefydlu’n wreiddiol mewn mannau gwaith. Dros y blynyddoedd, mae rhai ohonynt wedi uno ag undebau credyd sydd â chysylltiad cyffredin ar draws ardal ehangach.

Cronfeydd Strwythurol Ewropeaidd

European Structural Funds

7. Nick Ramsay: A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am unrhyw drafodaethau y mae wedi’u cael ynghylch y rhaglen Cronfeydd Strwythurol Ewropeaidd. OAQ(4)0526(FM)

7. Nick Ramsay: Will the First Minister make a statement on any discussions he has had on the European Structural Fund programme. OAQ(4)0526(FM)

The First Minister: I have had numerous discussions with Welsh, UK and European partners on the European structural funds, including several conversations with the Commissioner for regional policy, Johannes Hahn.  

Y Prif Weinidog: Rwyf wedi cael trafodaethau niferus gyda phartneriaid yng Nghymru, y Deyrnas Unedig ac Ewrop am y cronfeydd strwythurol Ewropeaidd, gan gynnwys nifer o sgyrsiau gyda Johannes Hahn, y Comisiynydd dros bolisi rhanbarthol.

Nick Ramsay: First Minister, you will know that the Deputy Minister for Agriculture, Food, Fisheries and European Programmes recently found time in his busy schedule, jetting between Belgium, London and Cardiff, to deliver a statement to the Chamber on structural funds. In it, he spoke about the need for focus on the creation of sustainable jobs and growth, which I agree with wholeheartedly. Given the problems identified with the previous rounds of structural funds and the need for the next round of funds to deliver that sustainability in growth and jobs, what role will your delivery unit play in ensuring that we have the quantifiable outcomes that your hard-working Deputy Minister believes your Government should be doing a lot to deliver?

Nick Ramsay: Brif Weinidog, byddwch yn gwybod bod y Dirprwy Weinidog Amaethyddiaeth, Bwyd, Pysgodfeydd a Rhaglenni Ewropeaidd wedi canfod amser yn ei amserlen brysur yn ddiweddar, wrthi iddo hefan rhwng Gwlad Belg, Llundain a Chaerdydd, i roi datganiad i’r Siambr am gronfeydd strwythurol. Yn ei ddatganiad, cyfeiriodd at yr angen i ganolbwyntio ar greu swyddi cynaliadwy a thwf, ac rwy’n cytuno’n llwyr â hynny. O ystyried y problemau a nodwyd gyda chylchoedd blaenorol o’r cronfeydd strwythurol a’r angen i’r cylch nesaf o arian sicrhau cynaliadwyedd o ran twf a swyddi, pa rôl fydd eich uned gyflawni yn ei chwarae wrth sicrhau bod gennym y canlyniadau mesuradwy y mae eich Dirprwy Weinidog gweithgar yn credu y dylai eich Llywodraeth fod yn gwneud llawer o ymdrech i’w cyflawni?

The First Minister: Indeed, we should have outcomes, and that is what we will do when the new round of structural funds is put in place. We are believers in being measured against outcomes, as you and all Members will find out when the programme for government is published.

Y Prif Weinidog: Yn wir, dylem gael canlyniadau, a dyna y byddwn yn ei wneud pan fydd y cylch newydd o gronfeydd strwythurol yn cael ei roi ar waith. Rydym yn credu mewn cael ein mesur ar sail canlyniadau, fel y byddwch chi a’r holl Aelodau’n ei ganfod pan fydd y rhaglen lywodraethu yn cael ei chyhoeddi.

Rhodri Glyn Thomas: Brif Weinidog, byddwch yn ymwybodol bod Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru yn rhan o’r ymchwiliad i weithgareddau Cymdeithas Lleiafrifoedd Ethnig Cymru Gyfan—AWEMA. Rydym wedi bod yn disgwyl am ddatganiad oddi wrth y Llywodraeth ynglŷn â chasgliadau’r ymchwiliad hwn. A allwch chi ddweud y prynhawn yma pryd y bydd y Llywodraeth yn cyflwyno’r datganiad hwnnw? Rydym wedi bod yn disgwyl ers misoedd erbyn hyn. Mae diwedd mis Mai yn prysur agosáu ac os nad ydym yn cael gwybodaeth oddi wrthych cyn  bo hir, bydd toriad yr haf arnom cyn bod datganiad yn cael ei wneud.

Rhodri Glyn Thomas: First Minister, you will be aware that the Welsh European Funding Office is involved in the investigation into the activities of the All Wales Ethnic Minority Association. We have been awaiting a statement from the Government on the conclusions of this investigation. Can you tell us this afternoon when that statement will be made? We have now been waiting for months. It is almost the end of May and if we do not have information from you soon, the summer recess will be upon us before any statement is made.

Y Prif Weinidog: Nid yw adolygiad Swyddfa Archwilio Cymru wedi’i orffen eto. Unwaith y bydd hwnnw wedi ei orffen ac y bydd adroddiad ar gael, bydd yn bosibl i Aelodau weld y manylion.

Y Prif Weinidog: The Wales Audit Office’s inquiry is not yet complete. Once that happens and a report is published, Members will be provided with the details.

Cymorth i Gymru Wledig

Support for Rural Wales

8. Angela Burns: A wnaiff y Prif Weinidog amlinellu cynlluniau Llywodraeth Cymru i roi mwy o gymorth i Gymru wledig. OAQ(4)0534(FM)

8. Angela Burns: Will the First Minister outline the Welsh Government’s plans for increasing support for rural Wales. OAQ(4)0534(FM)

The First Minister: Yes; they are to be found in programme for government.

Y Prif Weinidog: Gwnaf, maent i’w gweld yn y rhaglen lywodraethu.

Angela Burns: Thank you very much for that illuminating answer. [Laughter.] The Wales Rural Observatory put out a report only a couple of years ago in which it pointed out very clearly that the chasm between urban and rural areas is growing ever larger. We are losing our post offices and our schools, and our medical services are being centralised, usually away from small, local communities. Our pubs are closing and there is real poverty, hidden poverty, in rural Wales. First Minister, do you regret the inaction over the last couple of years that has not seen this great chasm between urban dwellers and rural dwellers closing? The poverty statistics have not changed one iota.

Angela Burns: Diolch yn fawr iawn am yr ateb dadlennol hwnnw. [Chwerthin.] Ychydig flynyddoedd yn ôl, cyhoeddodd Arsyllfa Wledig Cymru adroddiad lle’r oedd yn nodi’n glir bod yr agendor rhwng ardaloedd trefol a gwledig yn tyfu’n fwy o hyd. Rydym yn colli ein swyddfeydd post a’n hysgolion, ac mae ein gwasanaethau meddygol yn cael eu canoli, gan amlaf i ffwrdd o gymunedau bach, lleol. Mae ein tafarndai yn cau ac mae yno dlodi gwirioneddol, tlodi cudd, yng nghefn gwlad Cymru. Brif Weinidog, a ydych yn edifar ynghylch y diffyg gweithredu dros y blynyddoedd diwethaf er mwyn ceisio cau’r agendor mawr hwn rhwng y rheini sy’n byw mewn trefi a’r rheini sy’n byw yn y wlad? Nid yw’r ystadegau tlodi wedi newid o gwbl.

The First Minister: As far as rural Wales is concerned, we have an excellent record on making payments under the common agricultural policy, an excellent record on delivering on the rural development plan, and an excellent record on transport. If you look at the 'Deep Rural Localities’ report, you will see that as a result of that, four community transport pilot projects were awarded money in order to take them forward. Of course, we are ensuring that people in rural areas will have access to broadband at a reasonable speed as well. We know that the market will not deliver that; it is something that is being delivered uniquely in Wales, and we are determined that those who live in rural Wales should have the same access to facilities as those who live in urban areas.

Y Prif Weinidog: O ran cefn gwlad Cymru, mae gennym record rhagorol ar wneud taliadau o dan y polisi amaethyddol cyffredin, record rhagorol ar gyflawni’r cynllun datblygu gwledig, a record rhagorol o ran trafnidiaeth. Os edrychwch ar yr adroddiad 'Ardaloedd Gwledig Anghysbell’, gwelwch, o ganlyniad i hwnnw, y dyfarnwyd arian i bedwar prosiect trafnidiaeth cymunedol peilot er mwyn bwrw ymlaen â hwy. Wrth gwrs, rydym yn sicrhau y gall pobl mewn ardaloedd gwledig gael mynediad at fand eang ar gyflymder rhesymol yn ogystal. Rydym yn gwybod na fydd y farchnad yn darparu hynny; mae’n rhywbeth sy’n cael ei ddarparu’n unigryw yng Nghymru, ac rydym yn benderfynol y dylai’r rhai sy’n byw yng nghefn gwlad Cymru gael yr un mynediad at gyfleusterau â phobl sy’n byw mewn ardaloedd trefol.

Llyr Huws Gruffydd: Rydym i gyd yn ymwybodol o broblemau tlodi tanwydd, sy’n effeithio ar ardaloedd gwledig yn ogystal ag ardaloedd poblog, ond mae pwnc arall, sef tlodi trafnidiaeth, yn dod yn fwyfwy amlwg yn ddiweddar, ac mae’n mynd i fod yn broblem yr un mor gynyddol a’r un mor ddifrifol, yn enwedig mewn ardaloedd gwledig. A wnewch chi fel Llywodraeth ystyried rhoi’r un pwyslais ar daclo tlodi trafnidiaeth ag yr ydych wedi ei roi ar daclo tlodi tannwyd?

Llyr Huws Gruffydd: We are all aware of the problems of fuel poverty, which affect rural areas as well as more populated areas, but there is another issue, namely transport poverty, which has become more apparent recently and which will be just as much of a problem, particularly in rural areas. Will you as a Government therefore consider putting the same emphasis on tackling transport poverty as you did on tackling fuel poverty?

Y Prif Weinidog: Mae’r fenter tocynnau teithio rhatach ar drafnidiaeth gymunedol wedi bod ar waith ers amser, ac mae’r Gweinidog wedi dweud mewn datganiad i’r Cynulliad y bydd yn edrych ar y cynlluniau a’r prosiectau eu hunain i weld ym mha ffordd y gallem eu datblygu yn y dyfodol. Mae hefyd gynllun Bwcabus, a ddechreuwyd yn Sir Gâr ac sydd wedi bod yn llwyddiannus dros ben. Soniais am y prosiectau sydd wedi cael eu hariannu mewn pedair rhan o Gymru er mwyn helpu pobl gyda thrafnidiaeth.

The First Minister: The community transport concessionary fares initiative has been in place for some time now, and the Minister has made a statement to the Assembly to say that he will be looking at the plans and the projects themselves to see how we can develop them in future. There is also the Bwcabus scheme, which was started in Carmarthenshire and has been exceptionally successful. I mentioned the other projects that have been funded in four parts of Wales in order to assist people with transportation.

William Powell: First Minister, as you will be aware, a task and finish group has recently been set up in Powys to deliver the local growth zones that were announced by the Minister for Business, Enterprise, Technology and Science in the spring. Given that the call for evidence to that committee is due to close on 1 June, I hope that you will join me in urging all relevant businesses to make a contribution if they so wish. Some early submissions of evidence that have been copied to me suggest that one important area is the creation in Powys of a coherent and more business-friendly approach to planning. Could you please confirm how your Government will respond?

William Powell: Brif Weinidog, fel y gwyddoch, yn ddiweddar, mae grŵp gorchwyl a gorffen wedi’i sefydlu ym Mhowys i gyflwyno’r ardaloedd twf lleol a gyhoeddwyd gan y Gweinidog Busnes, Menter, Technoleg a Gwyddoniaeth yn y gwanwyn. O ystyried bod disgwyl i’r cais am dystiolaeth i’r pwyllgor hwnnw gau ar 1 Mehefin, rwy’n gobeithio y gwnewch chi ymuno â mi i annog pob busnes perthnasol i wneud cyfraniad, os ydynt yn dymuno. Mae rhywfaint o’r dystiolaeth a gyflwynwyd yn gynnar, yr wyf wedi cael copi ohoni, yn awgrymu mai un maes pwysig ym Mhowys yw creu dull mwy cydlynol a chyfeillgar i fusnesau o ymdrin â chynllunio. A fyddech cystal â chadarnhau sut y bydd eich Llywodraeth yn ymateb?

The First Minister: In terms of planning, it is a matter for the council in Powys. It should have in place a local development plan and a planning system that is swift and transparent. That goes for any local authority in Wales, not just Powys. Of course, we are looking at the planning Bill, which will be introduced in the course of this year, and as part of that planning Bill we are aware that the planning system certainly needs to become speedier—there is no question about that—without losing its ability to listen to people’s views before decisions are taken. Those matters will be examined carefully during the course of that Bill.

Y Prif Weinidog: O ran cynllunio, mae’n fater i’r cyngor ym Mhowys. Dylai fod ganddo gynllun datblygu lleol a system gynllunio gyflym a thryloyw ar waith. Mae hynny’n wir am unrhyw awdurdod lleol yng Nghymru, nid ym Mhowys yn unig. Wrth gwrs, rydym yn edrych ar y Bil cynllunio, a fydd yn cael ei gyflwyno eleni, ac fel rhan o’r Bil cynllunio hwnnw, rydym yn ymwybodol bod angen cyflymu’r system gynllunio yn sicr—nid oes unrhyw amheuaeth am hynny—heb golli ei allu i wrando ar farn pobl cyn gwneud penderfyniadau. Bydd y materion hynny’n cael eu harchwilio’n ofalus yn ystod hynt y Bil hwnnw.

Cyrhaeddiad Disgyblion

Pupil Attainment

9. Kenneth Skates: A wnaiff y Prif Weinidog amlinellu’r gwaith y mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i wella cyrhaeddiad disgyblion sy’n cael prydau ysgol am ddim yng Nghymru. OAQ(4)0524(FM)

9. Kenneth Skates: Will the First Minister outline the work the Welsh Government is doing to improve the attainment of pupils on free school meals in Wales. OAQ(4)0524(FM)

The First Minister: We give a high priority to tackling poverty and using all available levers to deliver better outcomes for pupils from low-income families. To give you some examples, we have introduced secondary school banding, which incentivises stretching targets for pupil attainment, and the pupil deprivation grant.

Y Prif Weinidog: Rydym yn rhoi blaenoriaeth uchel i fynd i’r afael â thlodi a defnyddio’r holl ddulliau sydd ar gael i sicrhau canlyniadau gwell i ddisgyblion o deuluoedd incwm isel. I roi rhai enghreifftiau ichi, rydym wedi cyflwyno system fandio ar gyfer ysgolion uwchradd, sy’n cymell ymestyn targedau ar gyfer cyrhaeddiad disgyblion, a’r grant amddifadedd i ddisgyblion.

Kenneth Skates: Thank you for your answer, First Minister. Tomorrow, Save the Children will be launching a report that will highlight the very strong association between poverty and low levels of educational achievement in Wales. The report examines some of the measures that now need to be taken by schools, local authorities and the Welsh Government to tackle the poverty gap and raise educational attainment. Do you agree that the way to tackle the poverty gap in education is through a unified approach such as this? Will you examine what steps this Welsh Government can take to break the link between poverty and educational underachievement?

Kenneth Skates: Diolch am eich ateb, Brif Weinidog. Yfory, bydd Achub y Plant yn lansio adroddiad a fydd yn tynnu sylw at y cysylltiad cryf rhwng tlodi a lefelau isel o gyrhaeddiad addysgol yng Nghymru. Mae’r adroddiad yn archwilio rhai o’r mesurau y mae angen i ysgolion, awdurdodau lleol a Llywodraeth Cymru eu gweithredu i fynd i’r afael â’r bwlch tlodi a gwella cyrhaeddiad addysgol. A ydych yn cytuno mai’r ffordd o fynd i’r afael â’r bwlch tlodi mewn addysg yw drwy gael dull unedig fel hyn? A wnewch chi edrych ar ba gamau y gall Llywodraeth Cymru eu cymryd i dorri’r cysylltiad rhwng tlodi a thangyflawni addysgol?

The First Minister: I have already mentioned some matters that are being taken by the Minister to deal with this. I look forward to getting the report tomorrow, when it is launched, and we will of course give it full consideration.

Y Prif Weinidog: Rwyf eisoes wedi crybwyll rhai camau sy’n cael eu cymryd gan y Gweinidog i ymdrin â hyn. Rwy’n edrych ymlaen at gael yr adroddiad yfory, pan gaiff ei lansio, a byddwn yn rhoi ystyriaeth lawn iddo wrth gwrs.

Mark Isherwood: Six years ago, the Times Educational Supplement reported that the school with the highest proportion of free school meals in England, at 83%, had 59% of pupils getting A-C grades at GCSE. However, the school with the highest proportion of free school meals in Wales, at 62%, had just 14% achieving that level. Eighteen months ago, we had new figures showing that the proportion of 15-year-olds attaining that level had fallen again, and the gap had increased further. Do you therefore agree that we should be targeting underachievement wherever we find it, recognising the link between poverty, disadvantage and educational performance, but also recognising that, sometimes, excellence exists in disadvantaged areas, and sometimes educational failure exists in areas that do not have high levels of disadvantage?

Mark Isherwood: Chwe blynedd yn ôl, cyhoeddodd y Times Educational Supplement fod 59% o’r disgyblion yn yr ysgol sy’n darparu’r gyfran uchaf o brydau ysgol am ddim yn Lloegr, sef 83%, wedi cael graddau A-C yn eu harholiadau TGAU. Fodd bynnag, dim ond 14% o’r disgyblion yn yr ysgol sy’n darparu’r gyfran uchaf o brydau ysgol am ddim yng Nghymru, sef 62%, a oedd yn cyrraedd y lefel honno. Ddeunaw mis yn ôl, roedd gennym ffigurau newydd a oedd yn dangos bod y gyfran o ddisgyblion 15 oed sy’n cyrraedd y lefel honno wedi gostwng unwaith eto, ac mae’r bwlch wedi cynyddu ymhellach. A ydych yn cytuno felly y dylem fod yn targedu tangyflawni lle bynnag yr ydym yn ei ganfod, gan gydnabod y cysylltiad rhwng tlodi, anfantais a pherfformiad addysgol, ond yn cydnabod hefyd bod rhagoriaeth, weithiau,  yn bodoli mewn ardaloedd difreintiedig, a bod methiant addysgol, weithiau, yn bodoli mewn ardaloedd nad oes ganddynt lefelau uchel o anfantais?

The First Minister: I would agree with the last statement very much. If we look at the banding that has been introduced, we can see that the statement is correct. There are many schools in disadvantaged parts of Wales that are doing very well. I do not believe that the figures that you quoted can be used for a direct comparison of Wales with England, but, as I mentioned in answer to the original question, we are determined to make sure that any gap in educational attainment between those on free school meals and those who are not is closed.

Y Prif Weinidog: Byddwn yn cytuno â’r datganiad olaf yn fawr iawn. Os edrychwn ar y bandio sydd wedi’i gyflwyno, gallwn weld bod y datganiad yn gywir. Mae nifer o ysgolion mewn rhannau difreintiedig o Gymru sy’n gwneud yn dda iawn. Nid wyf yn credu y gall y ffigurau a ddyfynnwyd gennych gael eu defnyddio ar gyfer cymharu’n uniongyrchol rhwng Cymru a Lloegr, ond, fel y soniais wrth ateb y cwestiwn gwreiddiol, rydym yn benderfynol o wneud yn siŵr bod unrhyw fwlch rhwng cyrhaeddiad addysgol disgyblion sy’n cael prydau ysgol am ddim a’r rhai nad ydynt yn cael prydau ysgol am ddim yn cael ei gau.

Simon Thomas: Brif Weinidog, i droi at y grant amddifadedd disgyblion rydych newydd ei grybwyll, pa gamau yr ydych yn eu cymryd i asesu effeithlonrwydd y grant hwnnw yn ystod y flwyddyn hon, ac a ydych chi’n bwriadu parhau â’r grant hwnnw beth bynnag a ddaw dros y flwyddyn nesaf ac yng ngweddill tymor eich Llywodraeth?

Simon Thomas: First Minister, in turning to the pupil deprivation grant that you just mentioned, what steps are you taking to assess the efficacy of that grant during this year, and do you intend to continue to offer the grant come what may during the next year and during the remainder of your Government’s term of office?

Y Prif Weinidog: Rwy’n deall pwynt yr Aelod am y grant. Mae’n rhy gynnar ar hyn o bryd i ddweud beth fydd canlyniad unrhyw asesiad, ond, wrth gwrs, roeddem yn hapus i gytuno ar hynny â’r Democratiaid Rhyddfrydol yn ystod y trafodaethau am y gyllideb.

The First Minister: I understand the point the Member makes about the grant. It is too early to say what the outcome of any assessment will be, but, of course, we were happy to agree on this point with the Liberal Democrats during the budget negotiations.

Joyce Watson: What assessment has the Government made of the impact of welfare reform on the number of children in Wales receiving free school meals? According to an analysis by the Children’s Society, more than 350,000 children in the UK will lose their free school meals under the universal credit system. That is staggering, particularly when you consider that school lunch is the main meal for one in three schoolchildren. In the light of this, will the Welsh Government look again at the system that local education authorities put in place to protect the anonymity of children receiving free lunch? My concern is that the children who qualify for free school meals may find themselves even more singled out and subjected to forms of bullying and may possibly refuse the dinner queue stigma.

Joyce Watson: Pa asesiad y mae’r Llywodraeth wedi’i wneud o effaith diwygio lles ar nifer y plant yng Nghymru sy’n cael prydau ysgol am ddim? Yn ôl dadansoddiad gan Gymdeithas y Plant, bydd mwy na 350,000 o blant yn y Deyrnas Unedig yn colli eu prydau ysgol am ddim o dan y system credydau cyffredinol. Mae hynny’n syfrdanol, yn enwedig pan fyddwch yn ystyried mai cinio ysgol yw’r prif bryd ar gyfer un o bob tri phlentyn ysgol. Yng ngoleuni hyn, a wnaiff Llywodraeth Cymru edrych unwaith eto ar y system y mae awdurdodau addysg lleol yn ei rhoi ar waith i ddiogelu anhysbysrwydd plant sy’n cael cinio ysgol am ddim? Fy mhryder i yw y gall y plant sy’n gymwys i gael prydau ysgol am ddim gael eu neilltuo hyd yn oed yn fwy a bod yn destun mathau o fwlio, ac y byddant, o bosibl, yn gwrthod y stigma o giwio am ginio.

The First Minister: The universal credit from 2013 means that the current criteria for identifying entitlement to free school meals will no longer exist. So, we are considering a range of potential options for setting new criteria. It is possible for local education authorities to use cashless systems. It is a matter for them whether they do that, but that would help in ensuring the anonymity of those pupils who receive free school meals.

Y Prif Weinidog: Mae’r credyd cyffredinol sydd ar gael o 2013 yn golygu na fydd y meini prawf presennol ar gyfer nodi hawl i gael prydau ysgol am ddim yn bodoli mwyach. Felly, rydym yn ystyried nifer o opsiynau posibl ar gyfer pennu meini prawf newydd. Mae’n bosibl i awdurdodau addysg lleol ddefnyddio systemau heb arian. Mae’n fater iddynt hwy a ydynt yn gwneud hynny, ond byddai hynny’n helpu i sicrhau cyfrinachedd y disgyblion hynny sy’n cael prydau ysgol am ddim.

Adnoddau Hyfforddi Pêl-Droed

Football Training Resources

10. Aled Roberts: Pa drafodaethau y mae Llywodraeth Cymru wedi’u cael â Chymdeithas Bêl-droed Cymru ynglyn â darparu adnoddau hyfforddi pêl-droed yng ngogledd Cymru. OAQ(4)0532(FM)

10. Aled Roberts: What discussions has the Welsh Government had with the Football Association in Wales regarding the provision of football training resources in north Wales. OAQ(4)0532(FM)

Y Prif Weinidog: Rwyf wedi cyfarfod â Chymdeithas Bêl-droed Cymru sawl gwaith ynglŷn ag amrywiaeth o faterion. Mae’r gymdeithas eisiau sicrhau bod cyfleusterau ar gael i bobl yn y rhan fwyaf o Gymru. Nid oes trafodaeth wedi bod ynghylch y gogledd yn unig, ond gwn fod y gymdeithas eisiau sicrhau bod ffynhonnell y dalent sydd ar gael yn y gogledd yn llifo.

The First Minister: I have met with the Football Association of Wales several times to discuss a range of issues. The FAW wants to ensure that facilities are available for people in most parts of Wales. There has not been a discussion specifically on north Wales, but I know that the FAW wants to ensure that the fountain of talent in the north continues to flow.

Aled Roberts: Croesawaf y ffaith fod y gymdeithas yn datblygu canolfan yng Nghasnewydd, ond nid yw ei chynllun strategol yn sôn o gwbl am unrhyw ddarpariaeth mewn rhannau eraill o Gymru. Mae problem ymarferol, yn arbennig o ran ein hieuenctid, o ran pa mor bell yw Casnewydd o’r gogledd. Pa gamau penodol y gall eich Llywodraeth chi eu cymryd i sicrhau nad yw chwaraewyr ifanc yn y gogledd yn benodol yn colli cyfleoedd?

Aled Roberts: I welcome the fact that the FAW is developing a centre in Newport, but its strategic plan makes no mention of any provision in other parts of Wales. There is a practical problem, particularly as regards our youth players, in relation to the distance between Newport and north Wales. What practical steps can your Government take to ensure that youth players in north Wales do not miss out on opportunities?

Y Prif Weinidog: Deallaf bwynt yr Aelod, ond rhywbeth i Gymdeithas Bêl-droed Cymru yw hyn. Ni allaf ateb cwestiynau ar ei rhan, ond, fel y dywedais, rwy’n siŵr ei bod eisiau sicrhau bod cyfleusterau ar gael i bawb, ym mhob rhan o Gymru, i ddatblygu eu talentau.

The First Minister: I understand the point the Member makes, bust this is a matter for the FAW. I cannot respond on its behalf, but, as I said, I am sure that it wants to ensure that facilities are available for everyone, in all parts of Wales, in order to develop their talents.

The Presiding Officer: I call Mike Hedges. This question is on north Wales, by the way.

Y Llywydd: Galwaf ar Mike Hedges. Mae’r cwestiwn hwn am ogledd Cymru, gyda llaw.

Mike Hedges: Yes, I know. As people are unaware, north Wales is a major hotbed of soccer. What discussions, if any, have you had with the Football Association of Wales regarding the provision of third or fourth generation artificial pitches in north Wales, which are either linked to or on the pitches of the Welsh national league teams, including, possibly, Rhyl?

Mike Hedges: Ydy, rwy’n gwybod. Gan nad yw pobl yn gwybod, mae gogledd Cymru yn fagwrfa 'soccer’. Pa drafodaethau, os o gwbl, ydych chi wedi’u cael gyda Chymdeithas Bêl-droed Cymru o ran darparu caeau chwarae artiffisial trydydd neu bedwerydd cenhedlaeth yn y Gogledd, sydd naill ai’n gysylltiedig â chaeau chwarae timau cynghrair cenedlaethol Cymru, gan gynnwys y Rhyl, o bosibl, neu sydd ar y caeau chwarae hynny?

The First Minister: I concede to the Member that I have not had specific discussions on that point. I will not get into the argument about whether the sport is called soccer or not, which I know raises hackles with some, including some Members in this Chamber. Nevertheless, as I said, it is important that the fountain of talent that exists in north Wales continues to flow for the good of the national football team.

Y Prif Weinidog: Rwy’n cyfaddef i’r Aelod nad wyf wedi cael trafodaethau penodol ar y pwynt hwnnw. Nid wyf am gychwyn y ddadl ynghylch a yw’r gamp yn cael ei galw’n 'soccer’ ai peidio, sy’n codi gwrychyn rhai mi wn, gan gynnwys rhai Aelodau yn y Siambr hon. Er hynny, fel y dywedais, mae’n bwysig bod y rhaeadr o dalent sy’n bodoli yng ngogledd Cymru yn parhau i lifo er lles y tîm pêl-droed cenedlaethol.

The Presiding Officer: In calling Mohammad Asghar, I again make the point that this is a question on north Wales.

Y Llywydd: Wrth alw ar Mohammad Asghar, hoffwn unwaith eto wneud y pwynt mai cwestiwn ar ogledd Cymru yw hwn.

Mohammad Asghar: Thank you, Presiding Officer.

Mohammad Asghar: Diolch ichi, Lywydd.

First Minister, work has begun on a new centre of excellence for Welsh football in Newport International Sports Village. This will provide a first-class facility for talented young players to develop and enhance their footballing skills. Do you agree that the Football Association of Wales should now look at opening a similar centre of excellence in north Wales so that talented youngsters in the north can access state-of-the-art training facilities near their homes?

Brif Weinidog, mae gwaith wedi dechrau ar ganolfan ragoriaeth newydd ar gyfer pêl-droed yng Nghymru ym Mhentref Chwaraeon Rhyngwladol Casnewydd. Bydd yn darparu cyfleuster o’r radd flaenaf ar gyfer chwaraewyr ifanc talentog i ddatblygu a gwella eu sgiliau pêl-droed. A ydych chi’n cytuno y dylai Cymdeithas Bêl-droed Cymru edrych yn awr ar agor canolfan ragoriaeth debyg yn y gogledd fel y gall pobl ifanc talentog yn y gogledd gael mynediad i gyfleusterau hyfforddi o’r radd flaenaf yn agos i’w cartrefi?

The First Minister: These are, of course, matters for the Football Association of Wales.

Y Prif Weinidog: Wrth gwrs, materion i Gymdeithas Bêl-droed Cymru yw’r rhain.

2.15 p.m.

Llyr Huws Gruffydd: Y realiti, wrth gwrs, yw mai £600,000 y flwyddyn mae Cymdeithas Bêl-droed Cymru yn ei wario trwy ei chwaer gwmni ar isadeiledd chwarae a hyfforddi pêl-droed yng Nghymru. Gwariodd Iwerddon £36 miliwn y flwyddyn ddiwethaf ac mae Lloegr wedi gwario £30 miliwn. Gallech ddweud mai mater i’r gymdeithas yw hynny, ond a ydych yn credu bod yr anghydbwysedd o fewn y Deyrnas Unedig yn annheg? A ydych, felly, yn teimlo bod gan Lywodraeth Cymru ryw fath o gyfraniad i’w wneud i wella’r sefyllfa honno?

Llyr Huws Gruffydd: The reality, of course, is that the Football Association of Wales spends £600,000 per annum through its sister company on the infrastructure for training and playing football in Wales. Ireland spent £36 million last year and England has spent £30 million. You could say that that is a matter for the FAW, but do you believe that that imbalance within the United Kingdom is unfair? Do you, therefore, feel that the Welsh Government has some kind of contribution to make to improve that situation?

Y Prif Weinidog: Nid wyf yn credu bod Iwerddon wedi bod yn rhan o’r Deyrnas Unedig ers dros 90 o flynyddoedd. Mae’n rhaid inni gofio bod angen trafod y mater hwn gyda Chymdeithas Bêl-droed Cymru. Ni allwn ddweud wrth y gymdeithas beth y dylai ei wneud a faint o arian y dylai fod yn ei wario; mae’r pethau hynny i’w trafod wrth i’r gymdeithas benderfynu beth y mae eisiau ei wneud ac wrth weld pa fath o gyllideb sydd ar gael o du’r Llywodraeth neu Chwaraeon Cymru.

The First Minister: I do not believe that Ireland has been part of the United Kingdom for more than 90 years. We must bear in mind that this is something that we need to discuss with the FAW. We cannot tell it what it should be doing or how much money it should be spending; that is something to be discussed as the FAW decides what it wants to do and what kind of funding is available from the Government or from Sport Wales.

Dileu Tlodi Plant

Eradicating Child Poverty

11. Keith Davies: A wnaiff y Prif Weinidog roi’r wybodaeth ddiweddaraf am ddileu tlodi plant yng Nghymru. OAQ(4)0525(FM)

11. Keith Davies: Will the First Minister give an update on eradicating child poverty in Wales. OAQ(4)0525(FM)

Y Prif Weinidog: Mae dileu tlodi plant yn un o flaenoriaethau sylfaenol Llywodraeth Cymru a’r cynllun gweithredu mynd i’r afael â thlodi ar gyfer Cymru. Bydd y mater hwn yn rhan bwysig o waith y Llywodraeth yn y dyfodol.

The First Minister: Eradication of child poverty is a fundamental priority for the Welsh Government and the tackling poverty action plan for Wales. This matter will be an important part of the Government’s future work.

Keith Davies: Rwy’n llongyfarch banc bwyd Myrtle House yn Llanelli ar ei ben-blwydd cyntaf. Mae’r banc yn gwneud gwaith gwych yn darparu parseli bwyd i’r sawl sy’n ei chael yn anodd bwydo eu hunain a’u teuluoedd. Amcangyfrifwyd y bydd newidiadau’r glymblaid yn y Deyrnas Unedig i’r system drethi a budd-daliadau yn achosi cynnydd o 6,000 yn nifer yr achosion o dlodi plant yn y flwyddyn nesaf. Mae’r cynnydd hwn yn cael ei adlewyrchu yn yr angen am barseli bwyd. A ydych yn cytuno ei bod yn drist bod teuluoedd yn ddibynnol ar fanciau bwyd y dyddiau hyn?

Keith Davies: I congratulate Llanelli’s Myrtle House food bank on its first anniversary. The bank is doing excellent work in providing food parcels for those who find it difficult to feed themselves and their families. It has been estimated that the UK coalition’s changes to the tax and benefits system will cause an increase of 6,000 in the number of cases of child poverty over the coming year. This increase is reflected in the demand for food parcels. Do you agree that it is sad that families depend upon food banks in this day and age?

Y Prif Weinidog: Mae’n drist dros ben, ac mae’n dangos effeithiau polisïau Llywodraeth y Deyrnas Unedig hyd yn hyn; rydym yn gwybod bod y gwaethaf i ddod. Dyna pam rydym, fel Llywodraeth, wedi dweud bod y polisïau yn anghywir. Yn awr, deallwn fod y Gronfa Arian Gydwladol wedi cefnogi ein safbwynt.

The First Minister: It is very sad, and demonstrates the effects of UK Government policies to date; we know that the worst is yet to come. That is why we, as a Government, have said that the policies are wrong. We now understand that the International Monetary Fund supports our standpoint.

William Graham: The eradication of child poverty is the goal of all parties here, and I commend the Welsh Government in particular for its initiatives with regard to legislation. However, you will have noted the comments by the Children’s Commissioner for Wales calling for greater honesty in targets. Is the 2020 target realistic?

William Graham: Dileu tlodi plant yw nod pob plaid yma, ac rwy’n cymeradwyo Llywodraeth Cymru yn benodol ar ei mentrau o ran deddfwriaeth. Fodd bynnag, byddwch wedi nodi’r sylwadau gan Gomisiynydd Plant Cymru yn galw am fwy o onestrwydd mewn targedau. A yw’r targed ar gyfer 2020 yn realistig?

 

The First Minister: The 2020 target remains our target and aspiration. It is right that the children’s commissioner should challenge us from time to time; that is why he is there. We will take full notice of what he says and we hope to work with him in future to address some of the concerns that he may have.

Y Prif Weinidog: Mae’r targed ar gyfer 2020 yn parhau’n darged ac yn ddyhead inni. Mae’n iawn i’r comisiynydd plant ein herio o dro i dro; dyna pam y mae yno. Byddwn yn cymryd sylw llawn o’r hyn y mae’n ei ddweud, ac rydym yn gobeithio gweithio gydag ef yn y dyfodol i fynd i’r afael â rhai o’r pryderon sydd ganddo.

 

Lindsay Whittle: Considering the fact that the Welsh economy has deteriorated significantly since the Government set its original targets for child poverty—sadly, the rates of child poverty are getting ever higher—what reassessment has the Government made of the challenges that it faces and of how it will achieve its targets?

Lindsay Whittle: O ystyried y ffaith bod economi Cymru wedi dirywio’n sylweddol ers i’r Llywodraeth bennu ei thargedau gwreiddiol ar gyfer tlodi plant—yn anffodus, mae cyfraddau tlodi plant yn mynd yn uwch fyth—pa ailasesiad a wnaeth y Llywodraeth o’r heriau y mae’n eu hwynebu a sut y bydd yn cyrraedd ei thargedau?

 

The First Minister: That is part of the work that is being taken forward on the tackling poverty action plan. It is a cross-Government plan that has involved all Ministers; the plan is being developed and will take into account the economic circumstances of the time.

Y Prif Weinidog: Mae hynny’n rhan o’r gwaith sy’n cael ei ddatblygu ar y cynllun gweithredu i fynd i’r afael â thlodi. Mae’n gynllun ar draws y Llywodraeth sydd wedi cynnwys pob Gweinidog; mae’r cynllun yn cael ei ddatblygu a bydd yn  ystyried yr amgylchiadau economaidd ar y pryd.

Dwyrain De Cymru

South Wales East

12. Mohammad Asghar: A wnaiff y Prif Weinidog amlinellu ei flaenoriaethau ar gyfer Dwyrain De Cymru dros y chwe mis nesaf. OAQ(4)0522(FM)

12. Mohammad Asghar: Will the First Minister outline his priorities for South Wales East for the next six months. OAQ(4)0522(FM)

The First Minister: The priorities are noted in the programme for government.

Y Prif Weinidog: Mae’r blaenoriaethau wedi’u nodi yn y rhaglen lywodraethu.

 

Mohammad Asghar: Thank you for that short answer, First Minister. It was recently reported that, in 2010-11, 3,263 operations were cancelled in Wales due to a shortage of hospital beds. Of those, 778 were in the Aneurin Bevan Local Health Board area, the second highest figure in Wales. Preparing for an operation is a stressful time for the patient, and cancellation causes considerable stress as well as having cost implications for the NHS. Will the First Minister tell us what his Government is doing to tackle this problem?

Mohammad Asghar: Diolch ichi, Brif Weinidog, am yr ateb byr hwnnw. Cyhoeddwyd yn ddiweddar fod 3,263 o lawdriniaethau wedi’u canslo yng Nghymru yn 2010-11 oherwydd prinder gwelyau mewn ysbytai. O’r rheini, roedd 778 yn ardal Bwrdd Iechyd Lleol Aneurin Bevan, y ffigur uchaf ond un yng Nghymru. Mae paratoi ar gyfer llawdriniaeth yn gyfnod o straen i glaf. Mae canslo llawdriniaeth yn achosi straen sylweddol ac mae i hynny oblygiadau o ran costau i’r GIG. A wnaiff y Prif Weinidog ddweud wrthym beth y mae ei Lywodraeth yn ei wneud i fynd i’r afael â’r broblem hon?

The First Minister: I will put those figures into context by stating that 265,000 operations were carried out in Wales over the course of the last year. A very small number of operations are cancelled. Of those that are cancelled, 70% are cancelled for clinical reasons or because of a cancellation by the patient; 30% are cancelled for reasons outside of the doctors’ and patients’ control. Bearing in mind that the vast majority of operations are carried out successfully and in good time, particularly when compared with England, it is a good story.

Y Prif Weinidog: O roi’r ffigurau hynny yn eu cyd-destun, cafodd 265,000 o lawdriniaethau eu cynnal yng Nghymru dros y flwyddyn ddiwethaf. Caiff nifer fach iawn o lawdriniaethau eu canslo. O’r rhai sy’n cael eu canslo, mae 70% yn cael eu canslo am resymau clinigol neu oherwydd bod y claf yn canslo; mae 30% yn cael eu canslo am resymau y tu hwnt i reolaeth y meddygon a’r cleifion. O gofio bod y mwyafrif helaeth o lawdrinaiethau’n cael eu cynnal yn llwyddiannus ac mewn da bryd, yn enwedig o’i gymharu â Lloegr, mae’n stori dda.

Jocelyn Davies: First Minister, I am sure that improving ambulance response times in south-east Wales is one of your priorities. In the written statement by your Minister for Health and Social Services yesterday, she acknowledges the need for improvement in Torfaen, which she attributes to the unique set of challenges there. What is unique about Torfaen that continues to prevent satisfactory ambulance response times?

Jocelyn Davies: Brif Weinidog, rwy’n siŵr bod gwella amseroedd ymateb ambiwlansys yn ne-ddwyrain Cymru yn un o’ch blaenoriaethau. Yn y datganiad ysgrifenedig gan eich Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ddoe, mae hi’n cydnabod yr angen am welliant yn Nhor-faen, y mae hi’n ei briodoli i’r set unigryw o heriau yno. Beth sy’n unigryw am Dor-faen sy’n parhau i atal amseroedd ymateb ambiwlansys rhag bod yn foddhaol?

The First Minister: The Welsh Ambulance Services NHS Trust continues to strive to improve performance in areas such as Torfaen, the Cynon Valley and Powys, which have already been identified. While the target across Wales has been met, there are parts of Wales where improvement is required.

Y Prif Weinidog: Mae Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru yn parhau i ymdrechu i wella’r perfformiad mewn ardaloedd fel Tor-faen, Cwm Cynon a Phowys, sydd eisoes wedi eu nodi. Er bod y targed drwy Nghymru wedi’i gyrraedd, ceir rhannau o Gymru lle y mae angen gwella.

Gwasanaethau Brys

Emergency Services

13. Darren Millar: A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am ddyfodol y gwasanaethau brys yng Nghymru. OAQ(4)0521(FM)

13. Darren Millar: Will the First Minister make a statement on the future of emergency services in Wales. OAQ(4)0521(FM)

The First Minister: Our priority is to ensure that people have access to emergency services as close as possible to their homes.

Y Prif Weinidog: Ein blaenoriaeth yw sicrhau bod gan bobl fynediad at wasanaethau brys mor agos â phosibl at eu cartrefi.

Darren Millar: The last time that the national health service met the four-hour waiting target for people in accident and emergency departments was in August 2009. Do you think that that is good enough? What action are you taking to address this ongoing problem, particularly given that you intend to reduce the number of A&E departments providing 24/7 consultant-led care and the number of sites across Wales providing emergency general surgery services? Do you not think that that will add to the problem?

Darren Millar: Y tro diwethaf i’r gwasanaeth iechyd gwladol gyrraedd y targed o bedair awr ar gyfer pobl sydd yn aros mewn adrannau damweiniau ac achosion brys oedd ym mis Awst 2009. A ydych yn credu bod hynny’n ddigon da? Pa gamau yr ydych yn eu cymryd i fynd i’r afael â’r broblem barhaus, yn enwedig o ystyried eich bod yn bwriadu lleihau nifer yr adrannau damweiniau ac achosion brys sy’n darparu gofal o dan arweiniad ymgynghorydd 24/7 a nifer y safleoedd ar draws Cymru sy’n darparu gwasanaethau llawfeddygol cyffredinol brys? Onid ydych yn meddwl y bydd hynny’n ychwanegu at y broblem?

The First Minister: We have no plans at all along those lines. That is something that is being put forward by other parties in the Chamber, not by us. Performance against the target in March for all emergency department units was 88%. We will continue to work closely with emergency departments to improve patient flow, including by investing in hospitals, as I have seen with my own eyes at Morriston Hospital over the last few days. That investment will ensure, particularly in A&E, that it is possible for people to access those departments more quickly than before.  

Y Prif Weinidog: Nid oes gennym gynlluniau o gwbl i’r perwyl hwnnw. Mae hynny’n rhywbeth sy’n cael ei gynnig gan bleidiau eraill yn y Siambr, nid gennym ni. Canran y perfformiad o’i gymharu â’r targed ym mhob uned achosion brys ym mis Mawrth oedd 88%. Byddwn yn parhau i weithio’n agos ag adrannau achosion brys i wella llif y cleifion, gan gynnwys drwy fuddsoddi mewn ysbytai, fel yr wyf wedi gweld drosof fy hun yn Ysbyty Treforys yn ystod y dyddiau diwethaf. Bydd y buddsoddiad hwnnw’n sicrhau, yn enwedig mewn adrannau damweiniau ac achosion brys, ei bod yn bosibl i bobl gael mynediad i’r adrannau hynny’n gyflymach nag o’r blaen.   

Rhodri Glyn Thomas: Brif Weinidog, pan mae sôn am fuddsoddi cyfalaf—rydych newydd gyfeirio at fuddsoddiad o’r fath yn y gwasanaeth iechyd—rydych yn barod iawn i feio’r glymblaid yn San Steffan am dorri ar yr arian cyfalaf sydd ar gael i Lywodraeth Cymru, ac rwy’n cytuno â chi ar hynny. Rydych hefyd yn barod iawn i alw ar arweinwyr pleidiau eraill i ymbellhau oddi wrth ddatganiadau sy’n cael eu gwneud gan aelodau o’u pleidiau. Felly, pan fo ymgyrch amlbleidiol i geisio gwrthwynebu’r toriadau hyn o Lundain, a ydych yn cytuno ag Andy Richards, Unite, na fydd y mudiad undebau llafur yng Nghymru ond yn gweithio â’r Blaid Lafur, ynteu a fyddwch yn croesawu cydweithrediad gyda’r rhai eraill ohonom sydd eisiau gweithio yn erbyn y toriadau hyn?

Rhodri Glyn Thomas: First Minister, when it comes to capital investment—you have just mentioned such investment in the health service—you are very happy to blame the Westminster coalition for cutting the capital money made available to the Welsh Government, and I agree with you on that. You are also very happy to call on other party leaders to distance themselves from comments made by their party members. Therefore, in a cross-party campaign to oppose these cuts emanating from London, do you agree with Andy Richards of Unite that the trade union movement in Wales will only work with the Labour Party, or would you welcome collaboration with those of us who also want to stand against these cuts?

Y Prif Weinidog: Rwy’n ddigon parod i weithio ag unrhyw un sydd yn erbyn y toriadau, o dan arweiniad y blaid fwyaf yng Nghymru, sef y Blaid Lafur.

The First Minister: I am more than happy to work with anyone who is against the cuts, under the leadership of Wales’s largest party—the Labour Party.

Darpariaeth Iechyd Drawsffiniol

Cross-border Health Provision

14. Kirsty Williams: A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am ddarpariaeth iechyd drawsffiniol. OAQ(4)0533(FM)

14. Kirsty Williams: Will the First Minister make a statement on cross border health provision. OAQ(4)0533(FM)

The First Minister: We recognise the importance of cross-border provision of health services to provide accessible services and to secure access for Welsh residents to services that are not available in Wales.

Y Prif Weinidog: Rydym yn cydnabod pwysigrwydd darparu gwasanaethau iechyd trawsffiniol i ddarparu gwasanaethau hygyrch ac i sicrhau mynediad i drigolion Cymru at wasanaethau nad ydynt ar gael yng Nghymru.

Kirsty Williams: Many people in Brecon and Radnorshire routinely receive their health services in England, mostly without incident. However, when communication breaks down it can have some tragic consequences. Does your Government actively police the cross-border initiatives and protocols that exist to ensure a good patient experience?

Kirsty Williams: Mae llawer o bobl ym Mrycheiniog a Sir Faesyfed, fel mater o drefn, yn cael eu gwasanaethau iechyd yn Lloegr, a hynny heb i ddim byd fynd o chwith fel arfer. Fodd bynnag, pan fydd diffyg yn y cyfathrebu gall achosi canlyniadau trasig. A yw eich Llywodraeth yn mynd ati i blismona’r mentrau a’r protocolau trawsffiniol sy’n bodoli i sicrhau profiad da i’r claf?

 

The First Minister: Yes, the cross-border health protocols are renewed either annually or biennially. Therefore, they are reviewed on a regular basis. The revised cross-border protocol that is presently in existence was put in place on 1 April this year, and it will run until 31 March 2013, and there will be a continual process of review in order to ensure that the system works as seamlessly as it can.

Y Prif Weinidog: Ydy, caiff y protocolau iechyd trawsffiniol eu hadnewyddu naill ai’n flynyddol neu bob dwy flynedd. Felly, maent yn cael eu hadolygu’n rheolaidd. Cafodd y protocol trawsffiniol diwygiedig sy’n bodoli ar hyn o bryd ei roi ar waith ar 1 Ebrill eleni, a bydd yn parhau tan 31 Mawrth 2013, a bydd proses adolygu barhaus er mwyn sicrhau bod y system yn gweithio mor ddi-dor ag y gall.

Lynne Neagle: The health and social care Bill in England has implications for cross-border health provision in Wales. Earlier this month we saw the scandalous decision of the UK Government to veto the publication of the risk register, despite a ruling to the contrary by the Information Commissioner. In view of the implications for Wales, does the Welsh Government have plans to ask the UK Government for sight of the risk register? Do you agree that this shocking decision shows that the UK Government has something to hide in relation to these dangerous, ill-conceived and ideologically driven plans?

Lynne Neagle: Mae gan y Bil iechyd a gofal cymdeithasol yn Lloegr oblygiadau ar gyfer darpariaeth iechyd drawsffiniol yng Nghymru. Yn gynharach y mis hwn gwelsom benderfyniad gwarthus Llywodraeth y Deyrnas Unedig i roi feto ar gyhoeddi’r gofrestr risg, er gwaethaf dyfarniad i’r gwrthwyneb gan y Comisiynydd Gwybodaeth. O ystyried y goblygiadau i Gymru, a oes gan Lywodraeth Cymru gynlluniau i ofyn i Lywodraeth y Deyrnas Unedig am gael golwg ar y gofrestr risg? A ydych yn cytuno bod y penderfyniad syfrdanol hwn yn dangos bod gan Lywodraeth y Deyrnas Unedig rywbeth i’w guddio mewn perthynas â’r cynlluniau peryglus, cyfeiliornus sydd wedi’u hysgogi gan ideoleg?

 

The First Minister: It is not a matter for me to comment on the plans in England. What I can say is that we try to be as transparent as we can. That is the way that we have always worked as a Government, and I am sure that Members will understand that.

Y Prif Weinidog: Nid yw’n fater i mi roi sylwadau ar y cynlluniau yn Lloegr. Yr hyn y gallaf ei ddweud yw ein bod yn ceisio bod mor dryloyw ag y gallwn. Dyna’r ffordd yr ydym wedi gweithio bob amser fel Llywodraeth, ac rwy’n siŵr y bydd yr Aelodau’n deall hynny.

 

Darren Millar: A large number of people in north Wales receive tertiary health services over the border in the north west of England. It is a relationship that has served north Wales very well indeed over many years. However, one problem that is a regular feature in terms of accessing those services is the distance that some people have to travel, the cost associated with that distance, and the overnight stays for relatives who are supporting their loved ones while in hospital. What support can the Welsh Government give people in such circumstances?

Darren Millar: Mae nifer fawr o bobl yn y gogledd yn cael gwasanaethau iechyd trydyddol dros y ffin yng ngogledd-orllewin Lloegr. Mae’n berthynas sydd wedi gwasanaethu gogledd Cymru yn dda iawn dros nifer o flynyddoedd. Fodd bynnag, un broblem sy’n nodwedd reolaidd o ran cael mynediad at y gwasanaethau hynny yw’r pellter y mae’n rhaid i rai pobl deithio, y gost sy’n gysylltiedig â hynny, a pherthnasau’n gorfod aros dros nos wrth iddynt gefnogi eu hanwyliaid tra byddant yn yr ysbyty. Pa gymorth y gall Llywodraeth Cymru ei roi i bobl mewn amgylchiadau o’r fath?

 

The First Minister: It is always difficult when people have to travel to get treatment. That situation exists across the whole of Britain. When someone needs particularly specialist treatment, such as treatment for severe burns, they go to Morriston Hospital in Swansea, and those from across the whole of south Wales have always done so—at least, since the burns unit opened in Morriston, succeeding St Lawrence Hospital in Chepstow. It is important, of course, that treatment can be provided as close to home as possible and as safely as possible; that is something that we, as a Government, will always strive to do. It is inevitable that, with some treatments that are more specialised, in order to achieve better outcomes for patients, there will be some travel involved.

Y Prif Weinidog: Mae bob amser yn anodd pan fydd yn rhaid i bobl deithio i gael triniaeth. Mae’r sefyllfa honno’n bodoli ar draws Prydain. Pan fydd ar rywun angen triniaeth arbenigol dros ben, fel triniaeth ar gyfer llosgiadau difrifol, maent yn mynd i Ysbyty Treforys yn Abertawe, ac mae cleifion o bob cwr o dde Cymru wedi gwneud hynny erioed—neu o leiaf, ers i’r uned losgiadau agor yn Nhreforys, gan ddilyn Ysbyty St Lawrence yng Nghas-gwent. Mae’n bwysig, wrth gwrs, gallu darparu triniaeth mor agos ag sy’n bosibl i gartref y claf ac mor ddiogel ag sy’n bosibl. Mae hynny’n rhywbeth yr ydym ni, fel Llywodraeth, bob amser yn ymdrechu i’w wneud. Mae’n anochel, gyda rhai triniaethau sy’n fwy arbenigol, y bydd rhywfaint o deithio er mwyn sicrhau canlyniadau gwell i gleifion.

Elin Jones: Mae Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Betsi Cadwaladr wedi cadarnhau y bydd diwygiadau i’r NHS yn Lloegr yn costio £11.5 miliwn iddo wrth iddo gael mynediad at wasanaethau ysbyty yng ngogledd-orllewin Lloegr. A fydd y Llywodraeth yn ariannu’r gost ychwanegol i fyrddau iechyd Cymru, ynteu a fyddwch yn herio Trysorlys y Deyrnas Gyfunol ar y gost annisgwyl hon?

Elin Jones: The Betsi Cadwaladr University Local Health Board has confirmed that changes to the NHS in England will cost it £11.5 million in accessing hospital services in north-west England. Will the Government fund this additional cost facing Welsh health boards, or will you challenge the UK Treasury on this unexpected cost?

Y Prif Weinidog: Rydym bob amser eisiau sicrhau bod byrddau iechyd yn cyllido triniaeth sy’n gorfod digwydd yn Lloegr. Dyna’r sefyllfa ers blynyddoedd mawr a gobeithiwn mai dyna fydd y sefyllfa yn y pen draw.

The First Minister: We are always keen to ensure that health boards fund treatments that have to take place in England. That has been the situation for many years and we hope that that remains the case.

Cyfarfod â Phrif Weinidogion yr Alban a Gogledd Iwerddon

Meeting with the First Ministers of Scotland and Northern Ireland

15. Yr Arglwydd Elis-Thomas: Pryd y cyfarfu’r Prif Weinidog â Phrif Weinidogion yr Alban a Gogledd Iwerddon, a beth oedd canlyniad eu trafodaethau. OAQ(4)0530(FM)

15. Lord Elis-Thomas: When did the First Minister meet with the First Ministers of Scotland and Northern Ireland, and what was the outcome of their discussions. OAQ(4)0530(FM)

Y Prif Weinidog: Dyddiad y cyfarfod diwethaf oedd 13 Ionawr. Amlinellais ein trafodaethau mewn datganiad ysgrifenedig i’r Cynulliad Cenedlaethol wythnos ar ôl y cyfarfod.  

The First Minister: The date of the last meeting was 13 January. I outlined our discussions in a written statement to the National Assembly a week after the meeting.

Yr Arglwydd Elis-Thomas: Diolch yn fawr am eich ateb. A yw’r Prif Weinidog wedi cael cyfle i drafod gyda hwy ymhellach ei gynnig o gonfensiwn cyfansoddiadol i’r Deyrnas Unedig? Gobeithiaf y caiff y cyfle fel Prif Weinidog, yn ei amser prysur, i edrych ar y papur rhagorol sydd newydd gael ei gynhyrchu gan Wasanaeth Ymchwil y Cynulliad hwn o dan y teitl 'Tuag at Gonfensiwn Cyfansoddiadol i’r Deyrnas Unedig?’ A ydym ymhellach ymlaen ar hyd y llwybr hwn, ynteu a oes diffyg cydweithrediad o gyfeiriad Prif Weinidogion eraill y deyrnas?

Lord Elis-Thomas: Thank you for your reply. Has the First Minister had an opportunity to discuss with them further his proposal for a constitutional convention for the UK? I hope that he finds time as First Minister, in his hectic schedule, to look at the excellent paper recently produced by the Assembly’s Research Service entitled 'Towards a UK Constitutional Convention?’ Are we any further down this path, or are other First Ministers in the UK unwilling to co-operate?

Y Prif Weinidog: Bydd cyfle imi drafod hwn gyda hwy yfory, gan fod cyfarfod o gyd-bwyllgor y Gweinidogion yn cael ei gynnal yn Llundain. Gobeithiaf y bydd cyfle yno i drafod pethau felly a’r Papur Gwyrdd a ddaeth o Swyddfa Cymru ddoe.

The First Minister: I will have an opportunity to discuss this tomorrow, as there is a meeting of the joint ministerial committee in London. I hope that there will be an opportunity there to discuss issues such as the Green Paper issued by the Wales Office yesterday.

Suzy Davies: First Minister, following your meetings with the First Ministers of Scotland and Northern Ireland in Edinburgh last year, you were criticised for not discussing the benefits that the 2012 Olympic Games might bring to the devolved nations. Have you managed to discuss ways to maximise these opportunities in subsequent conversations?

Suzy Davies: Brif Weinidog, yn dilyn eich cyfarfodydd gyda Phrif Weinidogion yr Alban a Gogledd Iwerddon yng Nghaeredin y llynedd, cawsoch eich beirniadu am beidio â thrafod pa fanteision a allai ddeillio o Gemau Olympaidd 2012 i’r gwledydd datganoledig. A ydych wedi llwyddo i drafod ffyrdd i fanteisio i’r eithaf ar y cyfleoedd hyn mewn sgyrsiau dilynol?

 

The First Minister: I have to say that that is news to me. However, Scotland and Northern Ireland are competing with us to get benefits from the Olympic Games. Therefore, on this occasion, co-operation with them is probably not in Wales’s best interests.

Y Prif Weinidog: Mae’n rhaid imi ddweud bod hynny’n newydd i mi. Fodd bynnag, mae’r Alban a Gogledd Iwerddon yn cystadlu gyda ni i gael manteision yn sgîl y Gemau Olympaidd. Felly, y tro hwn, mae’n debyg nad yw er budd Cymru inni gydweithio â hwy.

Datganiad a Chyhoeddiad Busnes
Business Statement and Announcement

The Record

The Minister for Finance and Leader of the House (Jane Hutt): I have three changes to report to this week’s planned business. The time allocated to tomorrow’s oral Assembly questions to the Counsel General and to the Assembly Commission has been reduced. Furthermore, the Business Committee has scheduled a motion immediately after questions to the Assembly Commission tomorrow to elect a member to the Business Committee. Business for the next three weeks is as shown on the business statement and announcement, which can be found among the agenda papers available to Members electronically.

Y Gweinidog Cyllid ac Arweinydd y Tŷ (Jane Hutt): Mae gennyf dri newid i adrodd amdanynt ym musnes arfaethedig yr wythnos hon. Mae’r amser a glustnodwyd ar gyfer cwestiynau llafar y Cynulliad yfory i’r Cwnsler Cyffredinol ac i Gomisiwn y Cynulliad wedi’i leihau. At hynny, mae’r Pwyllgor Busnes wedi trefnu cynnig yn syth ar ôl cwestiynau i Gomisiwn y Cynulliad yfory i ethol aelod i’r Pwyllgor Busnes. Dangosir y busnes ar gyfer y tair wythnos nesaf yn y datganiad a chyhoeddiad busnes, sydd i’w weld ymhlith papurau’r agenda sydd ar gael i’r Aelodau yn electronig.

 

William Graham: I thank the Leader of the House for her statement this afternoon. Will she bring forward a statement from the Minister for Health and Social Services following the recent Welsh Health Survey, which suggests that only 60% of adults in Wales report having all four healthy lifestyle behaviours, such as not smoking, not drinking above the guidelines, eating five or more portions of fruit and vegetables each day and doing at least 30 minutes of moderate intensity physical activity on at least five days each week? Will the Minister for health make a statement on when we can see the realisation of any of the Welsh Government’s healthy lifestyle strategies?

William Graham: Diolch i Arweinydd y Tŷ am ei datganiad y prynhawn yma. A wnaiff hi gyflwyno datganiad gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol yn dilyn Arolwg Iechyd Cymru yn ddiweddar, sy’n awgrymu mai dim ond 60% o oedolion yng Nghymru sy’n dilyn y pedwar ymddygiad er mwyn cael ffordd iach o fyw, fel peidio ag ysmygu, peidio ag yfed mwy na’r canllawiau, bwyta pum cyfran neu fwy o ffrwythau a llysiau bob dydd a gwneud o leiaf 30 munud o weithgarwch corfforol cymedrol o leiaf bum diwrnod bob wythnos? A wnaiff y Gweinidog iechyd wneud datganiad ynghylch pryd y gallwn weld gwireddu unrhyw un o strategaethau ffyrdd iach o fyw Llywodraeth Cymru?

 

Jane Hutt: This is at the forefront of the Minister for health’s priorities in terms of the healthy lifestyles strategy. Lessons have to be learned from the health survey, which, of course, informs policy debate and development by the Minister.

Jane Hutt: Mae hyn yn rhywbeth sy’n flaenllaw ymysg blaenoriaethau’r Gweinidog iechyd o ran y strategaeth ffyrdd iach o fyw. Mae’n rhaid i wersi gael eu dysgu yn sgîl yr arolwg iechyd sydd, wrth gwrs, yn sail i’r drafodaeth ar y polisi a datblyguriad y polisi gan y Gweinidog.

Mick Antoniw: Minister, there is considerable cross-party support for the view that the electoral system of the Assembly is owned by the people of Wales, who approved it in a referendum. In light of yesterday’s Green Paper, will you outline any discussions that have taken place between the Prime Minister, David Cameron, and the Welsh Government?

Mick Antoniw: Weinidog, mae cryn gefnogaeth drawsbleidiol i’r farn bod system etholiadol y Cynulliad yn eiddo i bobl Cymru, a gymeradwyodd y system mewn refferendwm. Yng ngoleuni’r Papur Gwyrdd ddoe, a wnewch amlinellu unrhyw drafodaethau a gynhaliwyd rhwng y Prif Weinidog David Cameron, a Llywodraeth Cymru?

 

2.30 p.m.

Jane Hutt: I thank Mick Antoniw for that question. I am not aware that the Secretary of State consulted the Welsh Government before publishing her consultation paper. The First Minister has just indicated that he will be raising it tomorrow at the joint ministerial council that he is attending and I also intend to table a debate on the paper after the forthcoming recess.

Jane Hutt: Diolch i Mick Antoniw am y cwestiwn. Nid wyf yn ymwybodol bod yr Ysgrifennydd Gwladol wedi ymgynghori â Llywodraeth Cymru cyn cyhoeddi ei phapur ymgynghori. Mae'r Prif Weinidog newydd ddweud y bydd yn ei godi yfory yn y cydgyngor Gweinidogion y bydd yn ei fynychu ac rwyf hefyd yn bwriadu cyflwyno dadl ar y papur ar ôl y toriad nesaf.

Simon Thomas: Gofynnaf i’r Gweinidog ystyried beth fydd ymateb Llywodraeth Cymru i achos Daniel Morgan. Efallai y cofiwch yr achos hwn am ddyn o Gymru a gafodd ei lofruddio, ac rydym nawr wedi canfod bod yr heddlu wedi bod yn hynod ddiffygiol wrth ymchwilio i’r achos ac wedi syrthio ar eu bai bellach am golli tystiolaeth hynod bwysig. Er bod hwn yn fater i’r Llywodraeth yn San Steffan, ac i Theresa May gynnal ymchwiliad cyhoeddus efallai, byddai’n braf cael datganiad—un ysgrifenedig hyd yn oed—gan Lywodraeth Cymru ynglŷn â pha fath o ohebiaeth y mae’n ei gael nawr gyda’r Llywodraeth yn San Steffan i hybu’r achos hwn ac i wneud yn siŵr bod y scrwtini mwyaf cyhoeddus yn cael ei gynnal nawr ar weithredoedd yr heddlu, lle mae honiadau o lygredd, ac yn sicr tystiolaeth o fethiant, fel yn yr achos anffodus hwn.

Simon Thomas: I ask the Minister to consider what the response of the Welsh Government will be to the case of Daniel Morgan. You might recall the case of a man from Wales who was murdered, and we have now found that the police were extremely deficient in their investigation of the case and have now accepted their fault in losing very important evidence. Although this is a matter for the Westminster Government, and possibly for Theresa May to conduct a public inquiry, it would be great to have a statement—even a written statement—from the Welsh Government on the sort of correspondence that it is now having with the Westminster Government to promote this case and to ensure that the most public of scrutiny is now undertaken of the actions of the police where there are claims of corruption, and certainly evidence of failings, as in this unfortunate case.

Jane Hutt: This is a very disturbing case, as was widely reported in the press and media yesterday. It is not a devolved issue, as Simon Thomas understands, but I believe that we need to look at what influence we could bring to bear on this matter.

Jane Hutt: Dyma achos sy’n peri pryder mawr, a rhoddwyd cryn sylw iddo ddoe yn y wasg a'r cyfryngau. Nid yw'n fater sydd wedi'i ddatganoli, fel y gŵyr Simon Thomas, ond credaf fod angen i ni ystyried pa ddylanwad y gallem ei gael ar y mater hwn.

Kirsty Williams: Minister, will you make time for a statement on the implementation of the Learner Travel (Wales) Measure 2008? Although it has been some considerable time since that Measure was passed into law, it seems that Powys County Council is now getting around to reviewing its transport provision in light of this legislation. The legislation states that transport must be paid for if a route is available. The council is calculating nearest routes on the use of B roads and unclassified roads on which buses would not normally travel. Would you make a statement available so that we can have some clarity about the definition of an available route, so that the Minister can outline his expectations of local authorities, so that transport is looked at in terms of suitable routes, rather than the availability of a back road or a B road, on which a coach would not normally travel?

Kirsty Williams: Weinidog, a wnewch drefnu amser ar gyfer datganiad ar weithredu Mesur Teithio gan Ddysgwyr (Cymru) 2008? Er bod cryn dipyn o amser wedi mynd heibio ers pasio'r Mesur yn gyfraith, ymddengys mai yn awr y mae Cyngor Sir Powys yn ystyried adolygu ei ddarpariaeth cludiant yng ngoleuni'r ddeddfwriaeth hon. Dywed y ddeddfwriaeth fod rhaid talu am y cludiant os oes llwybr ar gael. Mae'r cyngor yn cyfrifo’r llwybrau agosaf yn ôl y defnydd o ffyrdd B a ffyrdd diddosbarth lle na fyddai bysiau’n arfer teithio. A wnewch ryddhau datganiad fel y gallwn gael rhywfaint o oleuni ar y diffiniad o lwybr sydd ar gael, fel y gall y Gweinidog amlinellu’r hyn y mae’n ei ddisgwyl gan awdurdodau lleol, fel bod cludiant yn cael ei ystyried o ran llwybrau addas, yn hytrach nag o ran a oes cefnffordd neu ffordd B ar gael, lle na fyddai bws yn arfer teithio?

Jane Hutt: The Member for Brecon and Radnor highlights a very important Measure that we took through in the last Assembly—the Learner Travel (Wales) Measure 2008. We now have a Minister for local government and transport, Carl Sargeant, and if there are particular concerns about implementation—and you have called Powys County Council to account on this matter—in terms of criteria and guidance, I will ask him to look at this matter.

Jane Hutt: Mae’r Aelod dros Frycheiniog a Maesyfed yn tynnu sylw at Fesur pwysig iawn a luniwyd gennym yn y Cynulliad diwethaf, sef y Mesur Teithio gan Ddysgwyr (Cymru) 2008. Mae gennym bellach Weinidog dros lywodraeth leol a thrafnidiaeth, Carl Sargeant, ac os oes pryderon penodol am weithredu—ac rydych wedi galw Cyngor Sir Powys i gyfrif ar y mater hwn—o ran meini prawf a chanllawiau, gofynnaf iddo edrych ar y mater hwn.

Andrew R.T. Davies: Leader of the House, is it possible to have two statements, one from the Minister with responsibility for tourism, in relation to the activities of the Welsh Government in promoting Wales as a destination during the Olympics? You will be aware that I led a short debate here last week about Team GB, and in the research that I undertook for that debate, I was surprised to find that there has been no specific campaign around the Visit Wales 2012 campaign to lure Olympic tourists out of London to visit Wales. I would be grateful for a statement from the Minister to understand exactly what activities have been undertaken by the Welsh Government.

Andrew R.T. Davies: Arweinydd y Tŷ, a fyddai modd cael dau ddatganiad, un gan y Gweinidog sy'n gyfrifol am dwristiaeth, am weithgareddau Llywodraeth Cymru i hyrwyddo Cymru fel cyrchfan yn ystod y Gemau Olympaidd? Gwyddoch fy mod wedi arwain dadl fer yma yr wythnos diwethaf am Team GB, ac yn y gwaith ymchwil a wneuthum at y ddadl honno, synnais o ddarganfod na fu dim ymgyrch benodol yn gysylltiedig ag ymgyrch Croeso Cymru 2012 i ddenu twristiaid Olympaidd o Lundain i ymweld â Chymru. Byddwn yn ddiolchgar am ddatganiad gan y Gweinidog er mwyn deall yn union pa weithgareddau a gynhaliwyd gan Lywodraeth Cymru.

Secondly, I call for a statement from the Deputy Minister for Agriculture, Food, Fisheries and European Programmes in relation to the recent announcement of the amalgamation of Arla Foods and Milk Link in the milk business. I have heard the Deputy Minister speak often in the Chamber about his meetings with dairy companies in light of the recent price cuts that dairy farmers in Wales have suffered, and this consolidation also now presents its challenges to creating a dynamic market from which milk producers are able to achieve the best return. I would be grateful for a statement from him to understand exactly what actions the Welsh Government has undertaken in its dialogue with the milk companies.

Yn ail, galwaf am ddatganiad gan y Dirprwy Weinidog Amaethyddiaeth, Bwyd, Pysgodfeydd a Rhaglenni Ewropeaidd am y cyhoeddiad yn ddiweddar i gyfuno Arla Foods a Milk Link yn y busnes llaeth. Clywais y Dirprwy Weinidog yn sôn yn aml yn y Siambr am ei gyfarfodydd gyda chwmnïau llaeth yn wyneb y toriadau yn y pris i ffermwyr llaeth yng Nghymru yn ddiweddar, ac mae’r cyfuno hwn hefyd yn awr yn cyflwyno her i greu marchnad ddynamig y mae cynhyrchwyr llaeth yn gallu sicrhau'r elw gorau ohoni. Byddwn yn ddiolchgar am ddatganiad ganddo er mwyn deall yn union pa gamau a gymerodd Llywodraeth Cymru yn ei deialog gyda'r cwmnïau llaeth.

Jane Hutt: The Minister for Business, Enterprise, Technology and Science is prepared to issue a statement on the publicity for, and promotion of, Wales as part of the forthcoming Olympics. There will be a focus over the coming days on the torchbearers who are starting to make their way through Wales, and many of us will be engaged with that. There is that commitment from the Minister. I am sure that the Deputy Minister for agriculture will be concerned to respond to your point about a statement on dairy matters.

Jane Hutt: Mae’r Gweinidog Busnes, Technoleg a Gwyddoniaeth yn barod i gyhoeddi datganiad am y cyhoeddusrwydd i Gymru a’r gwaith o’i hyrwyddo fel rhan o'r Gemau Olympaidd sydd ar ddod. Bydd ffocws dros y dyddiau nesaf ar gludwyr y fflam sy’n dechrau ymlwybro drwy Gymru, a bydd llawer ohonom yn ymwneud â hynny. Gwnaethpwyd yr ymrwymiad hwnnw gan y Gweinidog. Rwyf yn siŵr y bydd y Dirprwy Weinidog dros amaethyddiaeth yn awyddus i ymateb i'ch pwynt am ddatganiad am faterion llaeth.

Bethan Jenkins: Weinidog, yn dilyn safiad y Western Mail bore yma yn ei erthygl olygyddol ar y ddarpariaeth o gyfieithiadau yn y Cynulliad yn sgîl y Bil Ieithoedd Swyddogol, ac yn dilyn sylwadau’r Gweinidog addysg bod y Western Mail ei hun yn elwa o wariant ar yr iaith Gymraeg, a fyddai Llywodraeth Cymru yn barod i roi amser i ddadl am y buddiannau economaidd mae Cymru gyfan yn eu cael o’n hiaith swyddogol, yn y gobaith y gallwn gael gwared, unwaith ac am byth, o’r cysyniad bod y Gymraeg yn gwneud dim ond costio arian i ni fel Cymry?

Bethan Jenkins: Minister, following the stance taken by the Western Mail this morning in its editorial on the provision of translation in the Assembly in light of the Official Languages Bill and the comments made by the Minister for education that the Western Mail itself benefits from expenditure on the Welsh language, would the Welsh Government be willing to give time to a debate on the economic benefits that the whole of Wales gains from our official language, in the hope that we can eradicate, once and for all, this concept that the Welsh language only costs the people of Wales money?

A allaf ofyn hefyd am ddatganiad am yr hyn a ddatganwyd wythnos diwethaf gan Ymddiriedolaeth y BBC yng nghyd-destun ei dogfen 'Delivering Quality First’? Nid wyf wedi gweld unrhyw ymateb gan y Gweinidog Huw Lewis ynglŷn â’r toriadau i Radio Cymru a Radio Wales a thorri’r rhaglen gerddorol BBC Introducing ar Radio Wales. A oes modd inni gael datganiad gan y Llywodraeth ar ei barn ynglŷn â’r toriadau hyn i BBC Cymru?

May I also ask for a statement on last week’s statement by the BBC Trust in the context of its 'Delivering Quality First’ document? I have not seen any response from the Minister Huw Lewis on the cuts to Radio Cymru and Radio Wales and the cuts to BBC Introducing, the Radio Wales music programme. Can we have a statement from the Government on its opinions on these cuts to BBC Wales?

Jane Hutt: Of course, the Minister for education, who is responsible for the Welsh language, is well aware of this and is promoting the Welsh language and promoting it very clearly in terms of his responsibilities. That will be clear in the forthcoming statements he will make on the matter. With regard to the heritage responsibilities of the Minister Huw Lewis, these matters are clearly devolved, but we also have a very strong view on the need for broadcasting, particularly with regard to network news and current affairs.

Jane Hutt: Wrth gwrs, mae’r Gweinidog dros addysg, sy'n gyfrifol am yr iaith Gymraeg, yn gwybod yn iawn am hyn ac yn hyrwyddo'r iaith Gymraeg yn glir iawn o ran ei gyfrifoldebau. Bydd hynny'n glir yn y datganiadau y bydd yn eu gwneud ar y mater. O ran cyfrifoldebau treftadaeth y Gweinidog, Huw Lewis, mae’r materion hyn wedi'u datganoli yn amlwg, ond mae gennym hefyd farn gref iawn am yr angen am ddarlledu, yn enwedig o ran newyddion rhwydwaith a materion cyfoes.

Antoinette Sandbach: Minister, no doubt your Government will have welcomed the recent announcement in relation to the Vauxhall jobs at Ellesmere Port. This has a substantial impact on constituents in north-east Wales. I am very hopeful that the Minister for Business, Enterprise, Technology and Science will make a statement on how she will seek to ensure that the Welsh supply chain will benefit from that investment commitment in Ellesmere Port, given its importance to the local economy of north-east Wales.

Antoinette Sandbach: Weinidog, mae'n siŵr y bydd eich Llywodraeth wedi croesawu'r cyhoeddiad yn ddiweddar am swyddi Vauxhall yn Ellesmere Port. Mae hyn yn cael effaith sylweddol ar etholwyr yng ngogledd-ddwyrain Cymru. Rwy'n obeithiol iawn y bydd y Gweinidog Busnes, Menter, Technoleg a Gwyddoniaeth yn gwneud datganiad am sut y bydd yn ceisio sicrhau y bydd cadwyn gyflenwi Cymru yn elwa o’r  ymrwymiad hwnnw i fuddsoddi yn Ellesmere Port, o gofio ei bwysigrwydd i economi leol gogledd-ddwyrain Cymru.

Jane Hutt: Antoinette Sandbach gives us the opportunity to welcome this very good news, which will have an extensive benefit in north-east Wales. Indeed, of course, we hope and expect that our procurement policy, which has opportunities for the supply chain and community benefits, will be adopted.

Jane Hutt: Mae Antoinette Sandbach yn rhoi cyfle i ni groesawu'r newydd da iawn hwn, y bydd gogledd-ddwyrain Cymru yn elwa’n helaeth ohono. Yn wir, wrth gwrs, rydym yn gobeithio ac yn disgwyl y caiff ein polisi caffael, sydd â chyfleoedd i’r gadwyn gyflenwi a manteision cymunedol, yn cael ei fabwysiadu.

Penderfyniad Ariannol ynghylch Bil Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Ieithoedd Swyddogol)
Financial Resolution in relation to the National Assembly for Wales (Official Languages) Bill

The Record

Cynnig NDM4890 Jane Hutt

Motion NDM4890 Jane Hutt

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, at ddibenion unrhyw ddarpariaethau sy’n deillio o Fil Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Ieithoedd Swyddogol), yn cytuno i unrhyw gynnydd mewn gwariant o’r math y cyfeirir ato yn Rheol Sefydlog 26.69(ii), sy’n codi o ganlyniad i’r Bil.

To propose that the National Assembly for Wales, for the purposes of any provisions resulting from the National Assembly for Wales (Officials Languages) Bill, agrees to any increase in expenditure of a kind referred to in Standing Order 26.69(ii), arising in consequence of the Bill.

The Minister for Finance and Leader of the House (Jane Hutt): I move the motion.

Y Gweinidog Cyllid ac Arweinydd y Tŷ (Jane Hutt): Cynigiaf y cynnig.

The Presiding Officer: There are no other speakers. The question is that the motion be agreed. Are there any objections? I see that there are none. Therefore, the motion is agreed in accordance with Standing Order No. 12.36.

Y Llywydd: Nid oes siaradwyr eraill. Y cwestiwn yw a ddylid derbyn y cynnig. A oes gwrthwynebiad? Gwelaf nad oes. Mae’r cynnig, felly, wedi’i dderbyn, yn unol â Rheol Sefydlog Rhif 12.36.

Derbyniwyd y cynnig.

Motion agreed.

Datganiad: Cynllun Buddsoddi mewn Seilwaith i Gymru ar gyfer Twf a Swyddi
Statement: The Wales Infrastructure Investment Plan for Growth and Jobs

The Record

The Minister for Finance and Leader of the House (Jane Hutt): Today we are publishing the Wales infrastructure investment plan, a clear demonstration that this is a Government committed to jobs and growth. Following constructive discussions with the Welsh Liberal Democrats as part of the budget agreement, I am announcing additional funding for a number of projects, as a result of the autumn consequentials.

Y Gweinidog Cyllid ac Arweinydd y Tŷ (Jane Hutt): Heddiw, rydym yn cyhoeddi'r cynllun buddsoddi mewn seilwaith i Gymru, sy’n dangos yn glir fod hon yn Llywodraeth sydd wedi ymrwymo i swyddi a thwf. Yn dilyn trafodaethau adeiladol gyda Democratiaid Rhyddfrydol Cymru fel rhan o'r cytundeb ar y gyllideb, rwyf yn cyhoeddi arian ychwanegol i nifer o brosiectau, o ganlyniad i symiau canlyniadol yr hydref.

The economic landscape has changed profoundly over the past few years, with unexpectedly high unemployment, slow growth and low rates of economic activity. In line with the objectives of our budget for growth and jobs, the Welsh Government recognises that further urgent action is required to stimulate and strengthen our economy. Concentrating our resources where we can add the most value and acting as an enabler of growth in the economy will help to generate employment. This is a core principle for future investment in infrastructure, and this approach will set us on the right path to a Wales with a strong economy with twenty-first century networks for transport, IT and energy, a low-carbon Wales with sustainability at its core, and a skilled and efficient country where businesses thrive and where our expertise is globally renowned, and, importantly, a Wales that invests in its essential public sector infrastructure for education, health and housing.

Mae'r dirwedd economaidd wedi newid yn sylweddol dros y blynyddoedd diwethaf, gyda diweithdra annisgwyl o uchel, twf araf a chyfraddau isel o weithgarwch economaidd. Yn unol ag amcanion ein cyllideb ar gyfer twf a swyddi, mae Llywodraeth Cymru yn cydnabod bod angen gweithredu brys pellach i ysgogi a chryfhau ein heconomi. Bydd canolbwyntio ein hadnoddau lle y gallwn ychwanegu'r gwerth mwyaf a gweithredu fel galluogwr twf yn yr economi yn helpu i greu cyflogaeth. Mae hon yn egwyddor graidd i fuddsoddi mewn seilwaith yn y dyfodol, a bydd y dull hwn o weithredu yn ein rhoi ar ben y ffordd i greu Cymru sydd ag economi gref gyda rhwydweithiau’r unfed ganrif ar hugain ar gyfer cludiant, TG ac ynni, Cymru carbon isel y mae cynaliadwyedd yn greaiddiol iddi, a gwlad fedrus ac effeithlon lle y mae busnesau’n ffynnu a lle y mae ein harbenigedd yn enwog drwy'r byd, ac, yn bwysig, Cymru sy’n buddsoddi yn ei seilwaith sector cyhoeddus hanfodol ar gyfer addysg, iechyd a thai.

The plan that I am launching today is clear about our priorities for infrastructure investment to stimulate the economy and support jobs. It is clear about how we will pay for infrastructure investment through more efficient use of existing resources and exploring and implementing innovative finance approaches. It is also clear about the information we present to our delivery partners in the public and private sectors through the pipeline of public sector schemes. We cannot achieve this alone and we are working closely with business, local government and the third sector to maximise investments in areas of common interest.

Mae'r cynllun yr wyf yn ei lansio heddiw yn glir am ein blaenoriaethau i fuddsoddi mewn seilwaith i ysgogi'r economi a chynnal swyddi. Mae'n glir o ran sut y byddwn yn talu am fuddsoddi mewn seilwaith drwy ddefnyddio adnoddau presennol yn fwy effeithlon ac ymchwilio i ddulliau arloesol o weithredu ym maes cyllid a rhoi’r rheini ar waith. Mae hefyd yn glir am y wybodaeth yr ydym yn ei rhoi i’n partneriaid cyflenwi yn y sectorau cyhoeddus a phreifat drwy gyfrwng cynlluniau sector cyhoeddus. Ni allwn gyflawni hyn ar ein pen ein hunain ac rydym yn gweithio'n agos â byd busnes, llywodraeth leol a'r trydydd sector i fanteisio i’r eithaf ar fuddsoddiadau mewn meysydd o ddiddordeb cyffredin.

These are big challenges, but they are surmountable. They demand a more strategic and focused approach for infrastructure development, to inform and drive the way we work and the decisions we make. The plan for growth and jobs sets out our sectoral priorities over the coming years. It provides an investment framework for the prioritisation of nationally significant schemes where whole-Government support is required to deliver them, using central funding and innovative financing.

Mae'r rhain yn heriau mawr, ond gellir eu goresgyn. Maent yn gofyn am ffordd fwy strategol â mwy o ffocws iddi o ddatblygu seilwaith, i lywio a hybu’r ffordd yr ydym yn gweithio a’r penderfyniadau a wnawn. Mae'r cynllun ar gyfer twf a swyddi yn nodi ein blaenoriaethau fesul sector dros y blynyddoedd nesaf. Mae'n darparu fframwaith buddsoddi ar gyfer blaenoriaethu cynlluniau o bwys cenedlaethol lle y mae angen cefnogaeth y Llywodraeth gyfan i’w cyflawni, gan ddefnyddio cyllid canolog ac ariannu arloesol.

The framework outlines seven high-level sectoral priorities. These are: improving the transport network in Wales, focusing on east-west links and developing Cardiff airport; improving telecommunications networks; supporting the development of the energy industry in Wales; investing in housing; delivering more efficient and economical public services, in particular supporting our vision for the NHS in Wales; improving the quality of the educational estate, particularly schools; and developing our enterprise zones. Over the next few months, we will be applying this framework to the allocation of centrally retained funds, and I will be allocating up to £260 million for 2013-14 and 2014-15.

Mae'r fframwaith yn amlinellu saith blaenoriaeth lefel uchel fesul sector. Y rhain yw: gwella'r rhwydwaith trafnidiaeth yng Nghymru, gan ganolbwyntio ar gysylltiadau rhwng y dwyrain a'r gorllewin a datblygu maes awyr Caerdydd; gwella rhwydweithiau telathrebu; cefnogi datblygiad y diwydiant ynni yng Nghymru; buddsoddi mewn tai; cyflwyno gwasanaethau cyhoeddus sy’n fwy effeithiol a darbodus, yn enwedig drwy gefnogi ein gweledigaeth i’r GIG yng Nghymru; gwella ansawdd yr ystâd addysgol, yn enwedig ysgolion; a datblygu ein hardaloedd menter. Dros y misoedd nesaf, byddwn yn cymhwyso’r fframwaith hon i ddyrannu cronfeydd a gedwir yn ganolog, a byddaf yn dyrannu hyd at £260 miliwn ar gyfer 2013-14 a 2014-15.

I will now provide details of the funding for a number of projects for this financial year. As indicated earlier, in line with the budget agreement with the Welsh Liberal Democrats, I have taken into account their proposals and priorities, which also accord with the investment framework. The additional allocations that reflect this agreement are a new Welsh mortgage guarantee scheme to increase the supply of affordable homes and increase access to home ownership support and a Welsh housing bond, working with registered social landlords. We are committing £4 million a year of funding for 30 years to support a bond issue of over £100 million, which will finance delivery of more than 1,000 affordable homes over the next four years. We are also committing an additional £3 million for the Nest scheme and £2 million for the Arbed scheme, benefiting an extra 1,000 homes; an additional £6 million to expand the successful Welsh housing partnership, levering in a total investment of £30 million to deliver 280 family homes for intermediate rent; and an additional £5 million to double the size of the recyclable empty homes fund, contributing to our target of bringing 5,000 empty homes back into use during this Assembly term.

Rwyf yn awr am roi manylion am y cyllid i nifer o brosiectau yn y flwyddyn ariannol hon. Fel y nodwyd yn gynharach, yn unol â'r cytundeb ar y gyllideb gyda Democratiaid Rhyddfrydol Cymru, rwyf wedi ystyried eu cynigion a’u blaenoriaethau, sydd hefyd yn cyd-fynd â'r fframwaith buddsoddi. Y dyraniadau ychwanegol sy'n adlewyrchu’r cytundeb hwn yw cynllun gwarantu morgais newydd i Gymru i gynyddu'r cyflenwad o dai fforddiadwy a chynyddu mynediad at gymorth perchentyaeth a bond tai Cymru, gan weithio gyda landlordiaid cymdeithasol cofrestredig. Rydym yn neilltuo £4 miliwn y flwyddyn o gyllid dros 30 mlynedd i gefnogi dyroddiad bondiau o dros £100 miliwn, a fydd yn ariannu’r gwaith o ddarparu mwy na 1,000 o gartrefi fforddiadwy dros y pedair blynedd nesaf. Rydym hefyd yn neilltuo £3 miliwn ychwanegol i gynllun Nyth a £2 filiwn i gynllun Arbed, a fydd o fantais i 1,000 arall o gartrefi; swm ychwanegol o £6 miliwn i ehangu partneriaeth tai Cymru, sy’n bartneriaeth lwyddiannus, gan ddenu’n gyfan gwbl fuddsoddiad o £30 miliwn i ddarparu 280 o gartrefi teuluol am rent canolradd; a swm ychwanegol o £5 miliwn i ddyblu maint y gronfa cartrefi gwag ailgylchadwy, gan gyfrannu at ein targed o ddefnyddio 5,000 o gartrefi gwag unwaith eto yn ystod tymor y Cynulliad hwn.

I am also allocating an additional £2.7 million for M4 junction improvements; an additional £4 million to accelerate essential flood protection schemes for the Colwyn Bay coastal defence scheme, Talgarth flood alleviation scheme, Gilfach Kerry flood alleviation scheme and Borth coastal defence scheme, to reduce the impact of flood and coastal erosion on communities across Wales; an additional £6.8 million to accelerate major hospital projects at Ysbyty Glan Clwyd and Llandough; £500,000 to deliver premises for domestic abuse one-stop shops in Pembrokeshire, Swansea and Gwynedd; an additional £5 million to support schools in Lampeter, Denbighshire, Abercynon and Penarth and £3 million for the new Cardiff and Vale College city centre post-16 campus; £3.5 million to support essential infrastructure work for the Northern Gateway site in the Deeside enterprise zone; and, additional funding of £2.5 million to boost the Welsh economic growth fund. These investments will contribute to delivering major benefits: a twenty-first century education and health estate, shorter journey times, improved housing, increased efficiency and more investment by small and medium-sized enterprises. Taken together, they will create or support more than 1,300 jobs.

Rwyf hefyd yn dyrannu £2.7 miliwn ychwanegol i wella cyffyrdd ar yr M4; £4 miliwn ychwanegol i gyflymu cynlluniau amddiffyn rhag llifogydd, sy’n hanfodol, i gynllun amddiffyn arfordir Bae Colwyn, cynllun lliniaru llifogydd Talgarth, cynllun lliniaru llifogydd Gilfach Ceri a chynllun amddiffyn arfordir y Borth, er mwyn lleihau effaith llifogydd ac erydu arfordirol ar gymunedau ledled Cymru; £6.8 miliwn ychwanegol i gyflymu prosiectau ysbytai o bwys yn Ysbyty Glan Clwyd a Llandochau, £500,000 i ddarparu safle ar gyfer siop un stop cam-drin domestig yn sir Benfro, Abertawe a Gwynedd; £5 miliwn ychwanegol i gefnogi ysgolion yn Llanbedr Pont Steffan, sir Ddinbych, Abercynon a Phenarth a £3 miliwn i’r campws ôl-16 newydd yng nghanol y ddinas yng Ngholeg Caerdydd a'r Fro ; £3.5 miliwn i gefnogi gwaith seilwaith hanfodol ar gyfer safle Porth y Gogledd yn ardal fenter Glannau Dyfrdwy; a chyllid ychwanegol o £2.5 miliwn i roi hwb i gronfa twf economaidd Cymru. Bydd y buddsoddiadau hyn yn cyfrannu at sicrhau manteision sylweddol: ystâd addysg ac iechyd i’r unfed ganrif ar hugain, amseroedd teithio byrrach, tai gwell, mwy o effeithlonrwydd a mwy o fuddsoddiad gan fentrau bach a chanolig. Gyda'i gilydd, byddant yn creu neu'n cefnogi mwy na 1,300 o swyddi.

The plan outlines, for the first time, a pipeline of projects—existing schemes being delivered now and schemes that are in the pipeline to be delivered and have not yet started. We want to give our partners the confidence to plan ahead and profile the long-term delivery of our infrastructure. This will reduce costs by minimising start-up and wind-up costs associated with large schemes. The plan sets out the steps that we are taking to squeeze out the maximum public value and increase the quality and efficiency of our investments. Our approach to funding public infrastructure is clear: primarily, it should be funded through direct government capital expenditure. All forms of investment have to be financed and any borrowed funds have to be repaid with interest. In general, therefore, direct Government capital expenditure will be cheaper than other forms of investment.

Mae'r cynllun yn amlinellu, am y tro cyntaf, brosiectau sydd yn yr arfaeth—cynlluniau presennol sy'n cael eu gwireddu yn awr a chynlluniau sydd ar y gweill i’w gwireddu ond sydd heb ddechrau eto. Rydym am roi hyder i’n partneriaid gynllunio ymlaen llaw a phroffilio cyflwyno ein seilwaith yn y tymor hir. Bydd hyn yn lleihau costau drwy leihau costau cychwyn a chostau dirwyn i ben sy'n gysylltiedig â chynlluniau mawr. Mae'r cynllun yn nodi’r camau yr ydym yn eu cymryd i sicrhau’r gwerth mwyaf posibl i'r cyhoedd a gwella ansawdd ac effeithlonrwydd ein buddsoddiadau. Mae ein dull o ariannu seilwaith cyhoeddus yn glir: yn bennaf, dylid ei ariannu drwy wariant cyfalaf uniongyrchol gan y Llywodraeth. Mae’n rhaid ariannu pob math o fuddsoddiad ac mae’n rhaid ad-dalu unrhyw arian a fenthycwyd gyda llog. Yn gyffredinol, felly, bydd gwariant cyfalaf uniongyrchol gan y Llywodraeth yn rhatach na mathau eraill o fuddsoddi.

2.45 p.m.

However, there is a strong economic case for boosting the resources available over and above the level of Government capital budgets where the benefits of investment now outweigh additional costs. This case is particularly strong now for several reasons: first, because of the huge cuts in our capital budget imposed by the UK Government; secondly, because of the need for investment to boost jobs and growth in both the short and the long term; thirdly, because of the economic and other benefits of bringing forward much-needed infrastructure projects that would otherwise be delayed by many years or possibly not happen at all; and, fourthly, because of the relatively low cost of borrowing. The Welsh Government is engaged constructively in ongoing talks with the UK Government to enable us to borrow directly to finance infrastructure investment.

Fodd bynnag, mae achos economaidd cryf dros gynyddu’r adnoddau sydd ar gael uwchlaw lefel cyllidebau cyfalaf y Llywodraeth, lle mae manteision buddsoddi bellach yn gorbwyso’r costau ychwanegol. Mae’r achos hwn yn arbennig o gryf yn awr, am nifer o resymau: yn gyntaf, oherwydd y toriadau mawr i’n cyllideb cyfalaf a orfodwyd gan Lywodraeth y DU; yn ail, oherwydd bod angen buddsoddi i hybu swyddi a thwf yn y tymor byr a’r hirdymor; yn drydydd, oherwydd manteision economaidd a manteision eraill cyflwyno prosiectau seilwaith y mae mawr eu hangen ac a fyddai fel arall yn cael eu gohirio am nifer o flynyddoedd neu efallai na fyddant yn digwydd o gwbl; ac, yn bedwerydd, oherwydd cost cymharol isel benthyca. Mae Llywodraeth Cymru yn cymryd rhan adeiladol mewn trafodaethau parhaus gyda Llywodraeth y DU er mwyn ein galluogi i fenthyca yn uniongyrchol i ariannu buddsoddi mewn seilwaith.

 

In the meantime, we have already developed a number of new innovative financing approaches, including the local government borrowing initiative, which is enabling investment of over £170 million to improve local highways across Wales, and the Ely Bridge development, working with the Principality Building Society to unlock capital funding and provide 700 housing units for rent, social rent and open-market sales. Through these projects, and with the support of our partners, we are exploring the development of new, innovative mechanisms to attract private sector investment into public infrastructure in the coming years. This includes the development of 'non-dividend’ vehicles to finance and deliver public infrastructure projects. We are being ambitious, but we are also being prudent—wherever we exploit opportunities to finance borrowing, we will undertake a thorough and robust analysis to demonstrate that such investments deliver real public value to the people and economy of Wales.

Yn y cyfamser, rydym eisoes wedi datblygu nifer o ddulliau ariannu newydd ac arloesol, gan gynnwys y fenter benthyca llywodraeth leol, sy’n galluogi buddsoddiad o dros £170 miliwn i wella priffyrdd lleol ledled Cymru, a datblygiad Pont Trelái, gan weithio gyda Chymdeithas Adeiladu’r Principality i ddatgloi cyllid cyfalaf ac i ddarparu 700 o unedau tai i’w rhentu, i’w rhentu yn gymdeithasol, ac i’w gwerthu ar y farchnad agored. Drwy’r prosiectau hyn, ac â chefnogaeth ein partneriaid, rydym yn ystyried datblygu dulliau newydd ac arloesol i ddenu buddsoddiad o’r sector preifat ar gyfer seilwaith cyhoeddus yn y blynyddoedd i ddod. Mae hyn yn cynnwys datblygu dulliau heb ddifidend i gyllido ac i gyflwyno prosiectau seilwaith cyhoeddus. Rydym yn bod yn uchelgeisiol, ond rydym hefyd yn bod yn ddarbodus—lle bynnag rydym yn manteisio ar gyfleoedd i ariannu benthyca, byddwn yn gwneud dadansoddiad trylwyr a chadarn i ddangos bod buddsoddiadau o’r fath yn darparu gwerth cyhoeddus gwirioneddol i bobl ac economi Cymru.

 

This plan will enable us to deliver nationally significant schemes through a project pipeline of capital investment, using innovative financing solutions where appropriate, and will improve the quality of business planning and delivery. The Wales infrastructure investment plan for growth and jobs is a crucial initiative for the Welsh Government, and I urge you all to support it as a cornerstone of the approach that Wales needs to ensure its sustainable economic success in an ever uncertain world.

Bydd y cynllun hwn yn ein galluogi i gyflwyno cynlluniau o bwys cenedlaethol drwy gyfres o brosiectau buddsoddi cyfalaf, gan ddefnyddio atebion ariannu arloesol lle y bo’n briodol, a bydd yn gwella ansawdd cynllunio busnes a chyflawni. Mae’r cynllun buddsoddi yn seilwaith Cymru i hybu twf a swyddi yn fenter hollbwysig i Lywodraeth Cymru, ac rwy’n eich annog i gyd i’w gefnogi fel conglfaen i’r dull y mae ar Gymru ei angen i sicrhau ei llwyddiant economaidd cynaliadwy mewn byd sydd mor ansicr ag erioed.

 

Paul Davies: I thank the Minister for her statement this afternoon. I am pleased to support the Wales infrastructure investment plan in general. Quite simply, infrastructure investment is vital to the Welsh economy and to help create modern public services. I accept that the Welsh Government has had to work in difficult financial circumstances, and so it has been more important than ever to look at innovative ways of funding capital projects. I very much welcome a set of strategic investment priorities that include focusing on such things as improving transport networks, improving telecommunication networks and investing in housing.

Paul Davies: Diolch i’r Gweinidog am ei datganiad y prynhawn yma. Rwy’n falch i gefnogi’r cynllun buddsoddi yn seilwaith Cymru yn gyffredinol. Yn syml, mae buddsoddi mewn seilwaith yn hanfodol i economi Cymru ac i helpu i greu gwasanaethau cyhoeddus modern. Rwy’n derbyn bod Llywodraeth Cymru wedi gorfod gweithio mewn amgylchiadau ariannol anodd, ac felly bu edrych ar ffyrdd arloesol o ariannu prosiectau cyfalaf yn fwy pwysig nag erioed. Rwy’n croesawu’n fawr cyfres o flaenoriaethau buddsoddi strategol sy’n cynnwys canolbwyntio ar bethau fel gwella rhwydweithiau trafnidiaeth, gwella rhwydweithiau telathrebu a buddsoddi mewn tai.

 

I am sure that it will come as no surprise to the Minister that we on this side of the Chamber believe that the Welsh Government should look to use all types of finance as much as possible to fund infrastructure projects. As the Minister is aware, in Scotland, for example, the Scottish Government has been using some innovative models. The Scottish Futures Trust is one model that helps to fund capital projects. Can the Minister tell us whether the Welsh Government is looking at a similar model in Wales for the future? Given the current financial climate, it is even more important to consider all options when financing capital projects, including private investment.

Rwy’n siŵr na fydd yn syndod i’r Gweinidog ein bod ni ar yr ochr hon o’r Siambr yn credu y dylai Llywodraeth Cymru ystyried defnyddio pob math o gyllid gymaint â phosibl i ariannu prosiectau seilwaith. Fel y gŵyr y Gweinidog, yn yr Alban, er enghraifft, bu Llywodraeth yr Alban yn defnyddio rhai modelau arloesol. Mae’r Scottish Futures Trust yn un model sy’n helpu i ariannu prosiectau cyfalaf. A all y Gweinidog ddweud wrthym a yw Llywodraeth Cymru yn ystyried model tebyg yng Nghymru ar gyfer y dyfodol? O ystyried yr hinsawdd ariannol bresennol, mae’n bwysicach fyth ystyried pob opsiwn wrth ariannu prosiectau cyfalaf, gan gynnwys buddsoddiad preifat.

 

During the Third Assembly, the Finance Committee held an inquiry into public-private partnerships and the then Minister, Andrew Davies, accepted a recommendation to establish a central PPP unit to manage projects on behalf of the Welsh Government and to offer advice and training to other statutory bodies considering PPP as a financial tool. I believe that he said that he would establish a body called Partnership Wales. In the light of this statement, can the Minister tell us whether this is still the Welsh Government’s intention? Perhaps the Minister can tell us in her response whether a central unit will be established as part of the Wales infrastructure investment plan in the future.

Yn ystod y Trydydd Cynulliad, cynhaliodd y Pwyllgor Cyllid ymchwiliad i bartneriaethau cyhoeddus-preifat a derbyniodd y Gweinidog ar y pryd, Andrew Davies, argymhelliad i sefydlu uned partneriaethau cyhoeddus-preifat canolog i reoli prosiectau ar ran Llywodraeth Cymru ac i gynnig cyngor a hyfforddiant i gyrff statudol eraill sy’n ystyried y partneriaethau hyn fel arf ariannol. Rwy’n credu iddo ddweud y byddai’n sefydlu corff o’r enw Partneriaeth Cymru. Yn sgîl y datganiad hwn, a all y Gweinidog ddweud wrthym a yw Llywodraeth Cymru yn dal yn bwriadu gwneud hyn? Yn ei hymateb, efallai y gall y Gweinidog ddweud wrthym a fydd uned ganolog yn cael ei sefydlu fel rhan o’r cynllun buddsoddi yn seilwaith Cymru yn y dyfodol.

 

In relation to the plan, I am pleased that the Welsh Government has engaged with key stakeholders throughout the consultation period and I hope that the Minister will publish the consultation response documents that the Welsh Government has received, because it is essential that this process remains transparent and that all Members have access to the information that the Welsh Government has been given to formulate this plan.

O ran y cynllun, rwy’n falch bod Llywodraeth Cymru wedi ymgysylltu â rhanddeiliaid allweddol drwy gydol y cyfnod ymgynghori ac rwy’n gobeithio y bydd y Gweinidog yn cyhoeddi’r ymatebion i’r ymgynghoriad y mae Llywodraeth Cymru wedi’u cael, oherwydd mae’n hanfodol bod y broses hon yn parhau i fod yn dryloyw a bod gan yr holl Aelodau fynediad i’r wybodaeth a roddwyd i Lywodraeth Cymru i lunio’r cynllun hwn.

 

As I said earlier, we are supportive of the Wales infrastructure investment plan and of looking at different ways of financing infrastructure investment. However, I have some concerns surrounding the prioritisation of projects under this plan. One of the main aims of the plan is to identify and prioritise nationally significant infrastructure investment across the Welsh public sector. However, I would be grateful if the Minister could tell us exactly what criteria were used in this process. Could she tell Members in more detail about the criteria used for prioritisation in her response?

Fel y dywedais yn gynharach, rydym yn cefnogi cynllun buddsoddi mewn seilwaith Cymru ac edrych ar wahanol ffyrdd o gyllido buddsoddi mewn seilwaith. Fodd bynnag, mae gennyf rai pryderon ynghylch blaenoriaethu prosiectau o dan y cynllun. Un o brif amcanion y cynllun yw nodi a blaenoriaethu buddsoddiadau seilwaith o bwys cenedlaethol ar draws sector cyhoeddus Cymru. Fodd bynnag, byddwn yn ddiolchgar pe gallai’r Gweinidog ddweud wrthym yn union pa feini prawf a ddefnyddiwyd yn y broses hon. Yn ei hymateb, a allai roi mwy o fanylion i’r Aelodau am y meini prawf a ddefnyddiwyd ar gyfer blaenoriaethu?

 

Now, the Confederation of British Industry believes that the process for choosing project priorities should be at arm’s length from Ministers, and I think that is extremely important. Does the Minister agree that by taking this responsibility away from her, the Welsh Government will be clearly depoliticising the process and ensuring that there is a standard of fairness in the system? In other words, projects will be prioritised purely on their merits, and not according to political pressure.

Yn awr, mae Cydffederasiwn Diwydiant Prydain yn credu y dylai’r broses o ddewis blaenoriaethau prosiectau fod hyd braich oddi wrth Weinidogion, a chredaf fod hynny’n bwysig dros ben. A yw’r Gweinidog yn cytuno y bydd Llywodraeth Cymru, drwy gymryd y cyfrifoldeb oddi ar y Gweinidog, yn dadwleidyddoli’r broses yn glir ac yn sicrhau bod safon o degwch yn y system? Mewn geiriau eraill, bydd prosiectau yn cael eu blaenoriaethu yn ôl eu teilyngdod yn unig, ac nid yn ôl pwysau gwleidyddol.

 

Today’s plan aims to provide a 10-year indication of the Welsh Government’s direction of travel and a rolling pipeline of approved investments. While I accept that this will provide greater clarity and certainty for delivery partners, you will already know that the Welsh Local Government Association has been undertaking futures work with local authorities as part of its sustainable development framework, and it has suggested that this time frame be lengthened. It suggests that a 20 to 30-year time frame is required, rather than the 10 years that has been suggested by the Welsh Government. I would be grateful for the Minister’s comments on this. Perhaps she could clarify in her response the criteria on which the 10-year time frame was initially decided.

Mae cynllun heddiw yn anelu at ddarparu syniad o gyfeiriad Llywodraeth Cymru dros y 10 mlynedd diwethaf a rhaglen barhaus o fuddsoddiadau a gymeradwywyd. Er fy mod yn derbyn y bydd hyn yn rhoi mwy o eglurder a sicrwydd ar gyfer partneriaid cyflenwi, byddwch yn gwybod eisoes y bu Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru yn gwneud gwaith ar y dyfodol gydag awdurdodau lleol fel rhan o’i fframwaith datblygu cynaliadwy, ac mae wedi awgrymu y dylid ymestyn yr amserlen. Mae’n awgrymu bod angen amserlen 20 i 30 mlynedd, yn hytrach na’r 10 mlynedd sydd wedi cael ei awgrymu gan Lywodraeth Cymru. Byddwn yn ddiolchgar i glywed sylwadau’r Gweinidog ar hyn. Efallai y gallai egluro yn ei hymateb y meini prawf a ddefnyddiwyd i benderfynu ar yr amserlen 10 mlynedd yn y lle cyntaf.

I believe that the Welsh Government should raise its ambitions for devolved capital spending to avoid the impression that Wales cannot manage ambitious capital projects. I am pleased that we can now see an infrastructure investment plan in place. The Minister has of course made it clear that the devolution of borrowing powers to fund capital investment is more important than ever. However, it is not clear from the Minister’s evidence to the Finance Committee last week, for example, whether the Welsh Government wants a borrowing limit to be imposed on it by the Treasury or whether it wants flexibility by determining these limits for itself. Perhaps the Minister can clarify that in her response, because the ability to borrow money, and the way that we borrow, will have an impact on this infrastructure plan and the funding of capital projects in future. As I have said before, the Welsh Government needs to be clear about the sort of borrowing powers it is requesting and establish under what terms and conditions it would have them. The clearer the Welsh Government is about this, the stronger the case will be for Wales to receive those powers.

Credaf y dylai Llywodraeth Cymru gynyddu ei huchelgais ar gyfer gwariant cyfalaf datganoledig i osgoi’r argraff na all Cymru reoli prosiectau cyfalaf uchelgeisiol. Rwy’n falch bod y cynllun buddsoddi mewn seilwaith yn awr yn ei le. Mae’r Gweinidog, wrth gwrs, wedi ei gwneud yn glir bod datganoli pwerau benthyca i ariannu buddsoddi cyfalaf yn bwysicach nag erioed. Fodd bynnag, nid yw’n glir o dystiolaeth y Gweinidog i’r Pwyllgor Cyllid yr wythnos diwethaf, er enghraifft, a yw Llywodraeth Cymru am i’r Trysorlys osod terfyn benthyca arni, neu a yw am gael hyblygrwydd drwy benderfynu ar y terfynau hyn ei hun. Efallai y gall y Gweinidog egluro hynny yn ei hymateb, oherwydd bydd y gallu i fenthyg arian, a’r ffordd yr ydym yn benthyg, yn effeithio ar y cynllun seilwaith hwn ac ar ariannu prosiectau cyfalaf yn y dyfodol. Fel yr wyf wedi’i ddweud o’r blaen, mae angen i Lywodraeth Cymru fod yn glir ynghylch y math o bwerau benthyca y mae’n gofyn amdanynt ac ynghylch pennu o dan ba delerau ac amodau y byddai’n cael y pwerau hynny. Po gliriaf y mae Llywodraeth Cymru ynghylch hyn, po gryfaf fydd yr achos o blaid Cymru’n cael y pwerau hynny.

Minister, you also talk about delivering vehicles to raise finance, including bonds to lever in additional investment in infrastructure. Perhaps you could expand on this a little in your response.

Weinidog, rydych hefyd yn sôn am gyflwyno mesurau i godi arian, gan gynnwys bondiau i ddenu buddsoddiad ychwanegol mewn seilwaith. Efallai y gallech ymhelaethu ar hyn ychydig yn eich ymateb.

 

I hope that the document is up to date, because I note that on page 25, for example, when talking about enterprise zones, it is stated that two further location options are currently being considered—Snowdonia and the Haven waterway. However, the Minister for Business, Enterprise, Technology and Science last week confirmed that those two locations will now become enterprise zones. I therefore hope that this is a current and up-to-date document, because we must ensure that a document of this nature instils confidence in the Welsh people.

Rwy’n gobeithio bod y ddogfen yn cynnwys y wybodaeth ddiweddaraf. Ar dudalen 25, er enghraifft, wrth sôn am ardaloedd menter, dywedir bod dau opsiwn yn rhagor ar gyfer lleoliadau yn cael eu hystyried—Eryri a dyfrffordd y Ddau Gleddau. Fodd bynnag, cadarnhaodd y Gweinidog Busnes, Menter, Technoleg a Gwyddoniaeth yr wythnos diwethaf y byddai’r ddau leoliad hynny yn awr yn dod yn ardaloedd menter. Gobeithio, felly, bod y ddogfen hon yn un cyfredol, gan fod yn rhaid inni sicrhau bod dogfen o’r natur hwn yn meithrin hyder pobl Cymru.

 

Finally, I once again thank the Minister for her statement. I look forward to hearing more about the Wales infrastructure investment plan and the development of the projects chosen for funding over the coming weeks and months.

Yn olaf, hoffwn ddiolch unwaith eto i’r Gweinidog am ei datganiad. Edrychaf ymlaen at glywed mwy am y cynllun buddsoddi yn seilwaith Cymru ac am ddatblygiad y prosiectau a ddewisir ar gyfer eu cyllido dros yr wythnosau a’r misoedd nesaf.

 

Jane Hutt: I thank the finance spokesperson for the Welsh Conservatives for that very positive response and for his very clear questions about what has informed the development of this plan and how we can deliver and implement it fully and, indeed, in consultation and clear engagement with our partners. Of course, I have mentioned those delivery partners in my statement and in the plan with regard to the clarity for the public and private sectors that this plan will deliver.

Jane Hutt: Diolch i lefarydd cyllid y Ceidwadwyr Cymreig am yr ymateb cadarnhaol iawn hwnnw ac am ei gwestiynau clir iawn am yr hyn sydd wedi dylanwadu ar ddatblygu’r cynllun hwn a sut y gallwn ei ddarparu a’i weithredu yn llawn ac, yn wir, drwy ymgynghori ac ymgysylltu yn glir gyda’n partneriaid. Wrth gwrs, rwyf wedi sôn am y partneriaid cyflenwi hynny yn fy natganiad ac yn y cynllun o ran yr eglurder y bydd y cynllun hwn yn ei roi ar gyfer y sectorau cyhoeddus a phreifat.

On the issues that you raised about models for innovative financing, I will not repeat again the examples of the models that we have discussed in the Finance Committee, because they are already well stated and accounted for. However, it is important to say that we have been in close discussion with the UK and Scottish Governments about their developments, for example, the Scottish Futures Trust, which you mentioned in your questions. Wales is in a very good position to learn from the models that have been developed. We are already developing non-dividend models, such as the Ely Bridge social enterprise company, which is yet another model, which, I am sure, Scottish colleagues will be looking at with interest. It is important to note, in terms of the work done by previous Assemblies in looking at the public-private sector partnerships that are developing, that Wales has nothing like the stock of private finance initiative debt that other UK administrations will have to shoulder, as a result of our not using the now-discredited PFI model—discredited, indeed, by your Government. The Chancellor of the Exchequer has recognised that, so we benefit from the fact that we do not have to shoulder that debt.

O ran y materion a godwyd gennych am fodelau ar gyfer ariannu arloesol, nid wyf am ailadrodd eto yr enghreifftiau o’r modelau yr ydym wedi’u trafod yn y Pwyllgor Cyllid, am eu bod eisoes wedi cael eu nodi yn glir ac wedi’u cyfrifo. Fodd bynnag, mae’n bwysig dweud y buom yn trafod yn fanwl â Llywodraethau’r DU a’r Alban ynghylch eu datblygiadau, er enghraifft, y Scottish Futures Trust, a grybwyllwyd gennych yn eich cwestiynau. Mae Cymru mewn sefyllfa dda iawn i ddysgu oddi wrth y modelau sydd wedi cael eu datblygu. Rydym eisoes yn datblygu modelau heb ddifidend, fel cwmni menter gymdeithasol Pont Trelái, sy’n fodel arall eto, y bydd ein cydweithwyr yn yr Alban, rwy’n siŵr, yn edrych arno gyda diddordeb. Mae’n bwysig nodi, o ran y gwaith a wnaed gan Gynulliadau blaenorol wrth ystyried partneriaethau sector cyhoeddus-preifat sy’n cael eu datblygu, nad oes gan Gymru ddim byd tebyg i’r stoc o ddyled o fentrau cyllid preifat y bydd yn rhaid i weinyddiaethau eraill y DU ei ysgwyddo, o ganlyniad i’r ffaith nad ydynt yn defnyddio’r model PFI sydd bellach wedi’i ddifrïo—yn wir, wedi’i ddifrïo gan eich Llywodraeth chi. Mae Canghellor y Trysorlys wedi cydnabod hynny, felly rydym yn elwa ar y ffaith nad oes yn rhaid inni ysgwyddo’r ddyled honno.

 

The engagement that we have had with key stakeholders through the Council for Economic Renewal has been particularly important. It involved key business stakeholders and social partners. I am happy to feed their responses back through the Finance Committee and on other occasions, and I am sure that we will do that. They have influenced the prioritisation that we have developed in the Wales infrastructure investment plan in terms of the fact that it is a 10-year vision and sets out the pipeline for the first time, which is a major step forward, and in terms of identifying priority programmes and projects across the sectors and having those seven sectoral priorities. That has developed as a result of that engagement. You will see that those sectoral developments are then delivered in terms of the profile. Improving transport links is key, as business said in its response prior to the publication of this plan. We know how important improving transport links is to business, along with improving the telecommunications network and supporting the development of the energy industry in Wales. In addition, moving on to the huge investment in housing, the social need, as well as economic need, is clear, and there was a boost to the construction sector in the announcements that the Minister for housing and I have made over the last two days.  

Bu’r ymgysylltu a gawsom gyda rhanddeiliaid allweddol drwy Gyngor Adnewyddu’r Economi yn arbennig o bwysig. Roedd yn cynnwys rhanddeiliaid busnes a phartneriaid cymdeithasol allweddol. Rwy’n hapus i adrodd eu hymatebion yn ôl drwy’r Pwyllgor Cyllid ac ar adegau eraill, ac rwy’n siŵr y byddwn yn gwneud hynny. Maent wedi dylanwadu ar y blaenoriaethu yr ydym wedi’u datblygu yng nghynllun buddsoddi mewn seilwaith Cymru o ran y ffaith ei fod yn weledigaeth 10 mlynedd ac yn nodi’r hyn sydd ar y gweill am y tro cyntaf, sy’n gam mawr ymlaen, ac o ran nodi rhaglenni blaenoriaeth a phrosiectau ar draws y sectorau a chael y saith blaenoriaeth sectoraidd hynny. Mae hynny wedi datblygu o ganlyniad i’r ymgysylltu hwnnw. Byddwch yn gweld bod y datblygiadau sectoraidd yn cael eu darparu o ran y proffil. Mae gwella cysylltiadau trafnidiaeth yn hollbwysig, fel y dywedodd busnesau yn eu hymatebion cyn cyhoeddi’r cynllun hwn. Rydym yn gwybod pa mor bwysig yw gwella cysylltiadau trafnidiaeth i fusnesau, ynghyd â gwella’r rhwydwaith telathrebu a chefnogi datblygu’r diwydiant ynni yng Nghymru. Yn ogystal, gan symud ymlaen at y buddsoddiad enfawr mewn tai, mae’r angen cymdeithasol, yn ogystal â’r angen economaidd, yn glir, ac roedd hwb i’r sector adeiladu yn y cyhoeddiadau y mae’r Gweinidog tai a minnau wedi’u gwneud dros y ddau ddiwrnod diwethaf.

 

It is important that we also look at our borrowing powers in terms of factoring in the finance that we need to deliver this plan, and I have been very positive about the inter-governmental talks, which I know are supported across this Chamber, on enabling us to use our borrowing powers. We have to be clear about the opportunities that we have in terms of using those powers. However, at this stage, until we gain those powers, as you said, we have to turn to those partners from whom we can derive support—such as local government and the registered social landlords. We are working not only with those partners in the public sector, but also with the private sector. The power to borrow would provide that important additional lever to enable effective and efficient planning of our capital expenditure programmes in Wales over the medium term. In the short term, we will use these other routes to assist in the borrowing of others. In a perfect world, we would need to ensure that we had the flexibility that Gerry Holtham clearly identified in the second report of his independent commission—the flexibility for us to borrow—and we recognise the need to have that responsibility in terms of the UK Government. However, debt management would be the route that we would take in terms of those opportunities.

Mae’n bwysig ein bod hefyd yn edrych ar ein pwerau benthyca o ran cynnwys y cyllid sydd ei angen arnom i gyflenwi’r cynllun hwn, a bûm yn gadarnhaol iawn am y sgyrsiau rhynglywodraethol, y gwn eu bod yn cael eu cefnogi ar draws y Siambr hon, ar ein galluogi i ddefnyddio ein pwerau benthyca. Rhaid inni fod yn glir ynghylch y cyfleoedd sydd gennym o ran defnyddio’r pwerau hynny. Fodd bynnag, ar hyn o bryd, hyd nes y byddwn yn cael y pwerau hynny, fel y dywedasoch, rhaid i ni droi at y partneriaid hynny y gallwn gael cymorth ganddynt—fel llywodraeth leol a’r landlordiaid cymdeithasol cofrestredig. Rydym yn gweithio nid yn unig gyda’r partneriaid hynny yn y sector cyhoeddus, ond hefyd gyda’r sector preifat. Byddai’r pŵer i fenthyca yn rhoi’r arf ychwanegol hwnnw i alluogi inni gynllunio rhaglenni gwariant cyfalaf yng Nghymru yn effeithiol ac yn effeithlon yn y tymor canolig. Yn y tymor byr, byddwn yn defnyddio’r llwybrau eraill hyn i gynorthwyo â benthyca pobl eraill. Mewn byd perffaith, byddai angen inni sicrhau bod gennym yr hyblygrwydd a nodwyd yn glir gan Gerry Holtham yn ail adroddiad ei gomisiwn annibynnol—yr hyblygrwydd inni fenthyca—ac rydym yn cydnabod yr angen i gael y cyfrifoldeb o ran Llywodraeth y DU. Fodd bynnag, rheoli dyled fyddai’r trywydd y byddem yn ei ddilyn o ran y cyfleoedd hynny.

 

I hope that you also welcome, as I am sure that you do, the fact that I have announced the Welsh housing bond today. This is a living document, and I am delighted that my colleague, the Minister for Business, Enterprise, Technology and Science, announced the two new enterprise zones as we were going to press. That demonstrates to business, the economy and the people of Wales that this is a Government is moving, is taking decisions, and is taking this plan forward.

Gobeithio y byddwch hefyd yn croesawu, fel y rwy’n siŵr eich bod, y ffaith fy mod wedi cyhoeddi bond tai Cymru heddiw. Mae hon yn ddogfen fyw, ac rwy’n falch iawn bod fy nghyd-Weinidog, y Gweinidog Busnes, Menter, Technoleg a Gwyddoniaeth, wedi cyhoeddi’r ddwy ardal fenter newydd wrth inni fynd i’r wasg. Mae hynny’n dangos i fusnesau, yr economi a phobl Cymru bod y Llywodraeth hon yn symud, yn gwneud penderfyniadau, ac yn bwrw ymlaen â’r cynllun hwn.

Ieuan Wyn Jones: Diolchaf i’r Gweinidog am ei datganiad heddiw. Mae’n amlwg yn beth da ein bod yn cyhoeddi’r rhaglen o gynlluniau cyfalaf ar draws y Llywodraeth, ac, fel y mae’r Gweinidog yn gwybod, roeddem wedi cytuno ar hyn pan oeddem mewn llywodraeth yn ôl yn 2009 a 2010.

Felly, mae’n beth da. Mewn gwirionedd, roeddwn yn synnu gweld nifer y cynlluniau sydd wedi’u cwblhau yn y ddogfen, oherwydd roeddwn yn meddwl mai rhaglen ar gyfer y dyfodol oedd hon. Er hynny, rwy’n falch bod sôn ynddi am y gwaith da a wnaed gan Lywodraeth Cymru’n Un, megis ffordd Blaenau’r Cymoedd, ffordd osgoi Porthmadog, ffordd Cwmbach i’r Bontnewydd ar Wy, ffordd osgoi Pentre’r Eglwys a ffordd osgoi Llandysul. Cafodd yr holl bethau hynny eu delifro tra oedd aelod o Blaid Cymru yn Weinidog trafnidiaeth, ac rydym yn falch eich bod yn cydnabod hynny.

Ieuan Wyn Jones: I thank the Minister for her statement. It is clearly a good thing that we are announcing a programme of capital projects across Government, and, as the Minister knows, we had agreed this when we were in Government back in 2009 and 2010. Therefore, it is positive. To tell the truth, I was surprised to see the number of projects already completed in the document, because I had thought it a programme for the future. However, I am pleased that it mentions the good work carried out by the One Wales Government, such as the Heads of the Valleys road, the Porthmadog bypass, the Cwmbach to Newbridge-on-Wye road, the Church Village bypass and the Llandysul bypass. Those projects were all delivered while a member of Plaid Cymru was Minister for transport, and we are pleased that you recognise that.

3.00 p.m.

Er mai rhoi rhagflas o’r hyn sydd ar y gweill dros gyfnod o 10 mlynedd sydd gennym gerbron, Weinidog, ond yr hyn sydd o ddiddordeb mwyaf i gwmnïau sy’n cynnig am waith yw’r cynlluniau a gytunwyd ac a ariannwyd gennych ar gyfer y ddwy neu dair blynedd nesaf. Dyna sydd o ddiddordeb pennaf iddynt hwy. Mantais cael rhaglen seilwaith yw bod cwmnïau adeiladu a pheirianyddol yn gallu cynllunio o flaen llaw yn well. Mae llif gwaith yn y sector hwn, yn enwedig mewn cyfnod o ddirwasgiad, yn hynod bwysig ac, o ganlyniad, mae’n gallu cadw gweithlu ar y llyfrau gyda mwy o sicrwydd. Er na all gwmnïau warantu y byddant yn ennill contractau o dan y system bwrcasu, mae rhwydwaith o gwmnïau profiadol yng Nghymru bellach sy’n gallu ymgymryd â chontractau gweddol fawr ac sydd â record gweddol dda yn y maes, megis gyda rhai o’r cynlluniau y cyfeiriais atynt yn awr.

What we have before us is a taster of what is to come over a period of 10 years, Minister, but what is of most interest to the companies tendering for work is those schemes that you have agreed to and funded for the next two to three years. That is their primary interest. The benefit of having an infrastructure programme is that construction and engineering companies will be able to do some forward planning, as well. The workflow in that sector, particularly in a period of recession, is exceptionally important and, as a result, a workforce can be kept on the books with greater certainty. Although companies cannot guarantee that they will win contracts under the procurement process, there is now a network of experienced companies in Wales that can take on relatively large contracts and that have quite a good record in the field, such as with some of the schemes that I just referred to.

Yn ogystal â chyhoeddi rhaglen fel hon, a yw’r Gweinidog yn cytuno bod adolygu rheolau pwrcasu’n gyson yn bwysig? Un peth yw cael rhaglenni ar gyfer cyfalaf, ond rydym eisiau i gwmnïau o Gymru elwa mwy o’r broses hon. Felly, er mwyn annog mwy o gwmnïau o Gymru i gymryd rhan yn y broses, a wnaiff y Gweinidog gadarnhau ei bod yn ailedrych ar y rheolau pwrcasu? Mae modd symleiddio’r broses a hyfforddi swyddogion pwrcasu i’w gwneud hi’n haws i gwmnïau cynhenid gystadlu am y gwaith, ac, wrth gwrs, i gadw gweithlu mewn gwaith.

In addition to announcing a programme such as this, does the Minister agree that it is important to revise the procurement rules regularly? It is one thing to have programmes for capital projects, but we want Welsh companies to benefit more from this process. Therefore, to encourage more companies to participate, will the Minister confirm that she is reviewing the procurement rules? The process could be simplified and procurement officers could be trained to make it easier for indigenous companies to compete for the work and, of course, to retain the workforce.

As you have indicated, Minister, the fall in the Welsh Government’s capital budget is vast. Over the next few years, the real-terms cuts will be in the order of £770 million, which is a very big cut, representing some 44% of the capital budget. That means that, with the best will in the world, the three big spending departments—health, education and transport—will see a massive reduction in their programmes. That means, therefore, that schemes for hospitals, health centres, schools, colleges and road and rail will be cut back, delayed or cancelled. In the case of schools, for example, many local authorities face finding more match funding to make up for the loss in Welsh Government spend, and, where they cannot find that, they will have to consider cancelling those schemes. If we are to develop innovative ways of reducing pressures on acute hospitals, for example, we need to see investment in modern state-of-the-art primary care centres.

Fel yr ydych wedi’i nodi, Weinidog, bu gostyngiad enfawr yng nghyllideb gyfalaf Llywodraeth Cymru. Dros yr ychydig flynyddoedd nesaf, bydd y toriadau yn tua £770 miliwn mewn gwirionedd, sy’n ostyngiad mawr iawn, sef tua 44% o’r gyllideb gyfalaf. Mae hynny’n golygu, gyda’r ewyllys gorau yn y byd, y bydd gwariant y tair adran sy’n gwario’r symiau mwyaf—iechyd, addysg a thrafnidiaeth—yn gweld gostyngiad aruthrol yn eu rhaglenni. Mae hynny’n golygu, felly, y bydd cynlluniau ar gyfer ysbytai, canolfannau iechyd, ysgolion, colegau a ffyrdd a rheilffyrdd yn cael eu torri yn ôl, eu gohirio neu eu diddymu. Yn achos ysgolion, er enghraifft, bydd yn rhaid i nifer o awdurdodau lleol ddod o hyd i arian cyfatebol i wneud iawn am y golled yng ngwariant Llywodraeth Cymru, ac, os na allant ddod o hyd i hwnnw, bydd yn rhaid iddynt ystyried diddymu’r cynlluniau hynny. Os ydym i ddatblygu ffyrdd arloesol o leihau pwysau ar ysbytai aciwt, er enghraifft, mae angen inni weld buddsoddi mewn canolfannau gofal sylfaenol o’r radd flaenaf.

Having looked at the detail of the plan—and I have had only a very short time in which to do so—I see that it has the look of the familiar about it. I cannot see much in the way of absolutely new schemes. Therefore, will the Minister confirm that what we have here is the existing plans from each department, and that what she intends to do is deliver schemes that have been in the pipeline for many years? It is useful, for example, to have in one place all the plans for capital projects for the next two to three years, and I understand the need to have an aspiration for the next 10 years, but, for the future, the schemes are very much aspirational. The most commonly used phrases in the document are 'subject to capital availability’—how familiar I am with those words, Minister—and 'yet to be defined’. We must ask ourselves how useful that information is to those who will be looking for investment in infrastructure spend.

Ar ôl edrych ar fanylion y cynllun—a dim ond ychydig iawn o amser a gefais i wneud hynny—gwelaf eu bod yn edrych yn gyfarwydd.  Ni allaf weld llawer o gynlluniau gwbl newydd. Felly, a wnaiff y Gweinidog gadarnhau mai’r hyn sydd gennym yma yw’r cynlluniau presennol o bob adran, ac mai’r hyn y mae’n bwriadu ei wneud yw cyflawni cynlluniau a fu ar y gweill ers blynyddoedd lawer? Mae’n ddefnyddiol, er enghraifft, cael yr holl gynlluniau ar gyfer prosiectau cyfalaf dros y ddwy neu dair blynedd nesaf yn yr un lle, ac rwyf yn deall yr angen i gael uchelgais ar gyfer y 10 mlynedd nesaf, ond, ar gyfer y dyfodol, mae’r cynlluniau yn uchelgeisiol iawn. Yr ymadroddion mwyaf cyffredin a ddefnyddir yn y ddogfen yw 'ar yr amod bod cyfalaf ar gael’—rwyf yn dra cyfarwydd â’r geiriau hynny, Weinidog—ac 'heb ei ddiffinio eto’. Mae’n rhaid inni ofyn i ni ein hunain pa mor ddefnyddiol yw’r wybodaeth honno i’r rhai a fydd yn chwilio am fuddsoddiad mewn gwariant ar seilwaith.

The final point that I want to raise today is on the issue of innovative ways of raising finance. We have very little information—and I am a bit surprised about that—about the progress that has been made in this area. We are into the second year of this Government. No new borrowing powers can possibly come onstream until 2015 and, by then, we will already be down £770 million. The only sum announced is the use of £170 million of local authority borrowing, and however helpful that is, we still have a shortfall of £600 million. There is no new information in the document published today about raising that sum during this Assembly. We have to acknowledge, therefore, that unless that new money comes quickly, plans for new schools and hospitals, primary healthcare centres and road and rail schemes will have to be abandoned or scrapped. I think that the Government, in its own interests, should be more forthcoming on how close it is to raising extra capital. As Paul Davies mentioned, while the Scottish Futures Trust is motoring ahead, we do not want there to be a perception that the Welsh Government is in the slow lane on this. Minister, you will have our support, but on today’s evidence you will have to show greater ambition and urgency.

Mae’r pwynt olaf yr wyf am ei godi heddiw ar ffyrdd arloesol o godi arian. Nid oes gennym fawr o wybodaeth—ac rwyf yn synnu braidd ynghylch hynny—am y cynnydd a wnaed yn y maes hwn. Rydym yn ail flwyddyn y Llywodraeth hon. Ni all unrhyw bwerau benthyca newydd ddod i rym tan 2015 ac, erbyn hynny, byddwn eisoes i lawr £770 miliwn. Yr unig swm a gyhoeddwyd yw’r defnydd o £170 miliwn o fenthyciadau awdurdodau lleol, a waeth pa mor ddefnyddiol yw hynny, mae gennym ddiffyg o £600 miliwn o hyd. Nid oes unrhyw wybodaeth newydd yn y ddogfen a gyhoeddwyd heddiw am godi’r swm hwnnw yn ystod y Cynulliad hwn. Mae’n rhaid inni gydnabod, felly, oni bai bod yr arian newydd hwnnw’n dod yn gyflym, y bydd yn rhaid gohirio neu roi’r gorau i gynlluniau newydd ar gyfer ysgolion ac ysbytai, canolfannau gofal iechyd sylfaenol a chynlluniau ffyrdd a rheilffyrdd. Credaf y dylai’r Llywodraeth, er ei lles ei hun, fod yn fwy agored ynghylch pa mor agos yw i godi cyfalaf ychwanegol. Fel y dywedodd Paul Davies, tra bo’r Scottish Futures Trust yn dyrnu mynd, nid ydym am i ganfyddiad fodoli bod Llywodraeth Cymru ar ei hôl hi ar hyn. Weinidog, byddwch yn cael ein cefnogaeth ond, ar sail tystiolaeth heddiw, bydd yn rhaid i chi ddangos mwy o uchelgais a brys.

Jane Hutt: I am grateful to Ieuan Wyn Jones, and I certainly recognise the work that we did in the former One Wales Government, which included bringing forward capital with the support of the former UK Government to ensure that we could, against all the odds in the economic downturn and recession of 2008-09, continue to invest in our public and economic infrastructure. It is important to record the delivery of those projects in the context of this Wales infrastructure investment plan and to recognise that 1,300 jobs will be created as a result of what I have announced today with the first tranche of more than £44 million in funds. This is a plan for growth and jobs, in stark contrast to the austerity measures taken by the current UK Government. It is a response to the IMF, which has called for a plan B, and I believe that Wales is delivering a plan B for infrastructure investment. It is important that we look at procurement as a means of deriving the maximum value that we can from the Welsh public sector’s expenditure of £4.3 billion and to ensure that it delivers for business. You will know that we had a review of our procurement procedures, which was undertaken by John McClelland. We also had a valuable report from the working group chaired by Julie James, which considered the opportunities for improving procurement policy in Wales. Furthermore, our community benefits policy has so far protected or created an estimated 2,200 jobs in Wales.

Jane Hutt: Rwyf yn ddiolchgar i Ieuan Wyn Jones, ac rwyf yn sicr yn cydnabod y gwaith a wnaethom yn Llywodraeth flaenorol Cymru’n Un, a oedd yn cynnwys cyflwyno cyfalaf gyda chefnogaeth Llywodraeth flaenorol y DU i sicrhau y gallem, er gwaethaf y dirywiad economaidd a’r dirwasgiad yn 2008-09, barhau i fuddsoddi yn ein seilwaith cyhoeddus ac economaidd. Mae’n bwysig cofnodi bod y prosiectau hynny wedi’u cyflawni yng nghyd-destun y cynllun buddsoddi hwn yn seilwaith Cymru, ac i gydnabod y bydd 1,300 o swyddi yn cael eu creu o ganlyniad i’r hyn a gyhoeddais heddiw gyda’r gyfran gyntaf o fwy na £44 miliwn mewn cronfeydd. Dyma gynllun ar gyfer twf a swyddi, mewn gwrthgyferbyniad llwyr i’r mesurau caledi y mae Llywodraeth y DU yn eu gweithredu ar hyn o bryd. Mae’n ymateb i’r Gronfa Ariannol Ryngwladol, sydd wedi galw am gynllun B, a chredaf fod Cymru yn darparu cynllun B ar gyfer buddsoddi mewn seilwaith. Mae’n bwysig ein bod yn ystyried caffael fel ffordd o gael y gwerth mwyaf posibl o wariant sector cyhoeddus Cymru o £4.3 biliwn ac i sicrhau ei fod yn cyflawni ar gyfer busnes. Gwyddoch ein bod wedi cael adolygiad o’n gweithdrefnau caffael, a gynhaliwyd gan John McClelland. Cawsom hefyd adroddiad gwerthfawr gan y gweithgor o dan gadeiryddiaeth Julie James, a oedd yn ystyried cyfleoedd i wella polisi caffael yng Nghymru. Ar ben hynny, mae ein polisi manteision cymunedol wedi diogelu neu greu 2,200 o swyddi yng Nghymru hyd yma.

It is clear that we are developing innovative models for moving forward against the backdrop of cuts of 40% and above. I have already responded to Paul Davies on lessons that can be learned from other models, such as the Scottish Futures Trust. However, we also have to look at our current circumstances given the costs of setting up such a model, deriving expertise, support and guidance from Gerry Holtham. Organisations and business leaders have a key role to play. For example, we have set up the Ely Bridge Development Company, a social enterprise company and a non-dividend-paying special purpose vehicle, in partnership with the Principality Building Society. Furthermore, the Welsh Housing Partnership is helping us to build more affordable homes. The local government borrowing initiative had not been taken up in Scotland when I went to meet the Scottish Minister for finance to discuss infrastructural developments, but the model has been successfully adopted by all 22 local authorities in Wales. We will take account of that to see whether it could be a model for other public sector infrastructure projects.

Mae’n amlwg ein bod yn datblygu modelau arloesol i symud ymlaen ar sail toriadau o 40% a mwy. Rwyf eisoes wedi ymateb i Paul Davies ar wersi y gellir eu dysgu o fodelau eraill, megis y Scottish Futures Trust. Fodd bynnag, dylem hefyd edrych ar ein hamgylchiadau presennol o gofio costau sefydlu model o’r fath, gan ddefnyddio arbenigedd, cefnogaeth ac arweiniad gan Gerry Holtham. Mae gan sefydliadau ac arweinwyr busnes rôl allweddol i’w chwarae. Er enghraifft, rydym wedi sefydlu Cwmni Datblygu Pont Trelái, cwmni menter gymdeithasol sy’n gyfrwng arbennig nad yw’n talu difidend, mewn partneriaeth â Chymdeithas Adeiladu’r Principality. Ar ben hynny, mae Partneriaeth Tai Cymru yn ein helpu i adeiladu mwy o dai fforddiadwy.  Nid oedd y fenter benthyca llywodraeth leol wedi cael ei mabwysiadu yn yr Alban pan euthum i gwrdd â Gweinidog cyllid yr Alban i drafod datblygiadau seilwaith, ond mae’r model wedi cael ei fabwysiadu’n llwyddiannus gan bob un o’r 22 awdurdod lleol yng Nghymru. Byddwn yn ystyried hynny i weld os gallai fod yn fodel ar gyfer prosiectau seilwaith eraill yn y sector cyhoeddus.

Turning to the ambitions of this plan, I am glad that you recognise that this is a clear line of direction for the public and private sectors on delivery, particularly for the construction sector. Our capital programme has been laid out in specific terms, as a pipeline, and, in chapter 3, we have identified that we will raise £1 billion plus from the innovative financing routes that we are already taking. I see that being extended considerably. Therefore, I welcome the finance spokesperson for Plaid Cymru’s acknowledgement that this is an important plan for business, giving the certainty that the construction sector needs today, at a time of low growth, and when the need for infrastructure investment has been called for at an international level by the IMF. We in Wales and this Welsh Government are delivering on it.

Gan droi at uchelgeisiau’r cynllun hwn, rwyf yn falch eich bod yn cydnabod bod hwn yn gyfeiriad clir i’r sectorau cyhoeddus a phreifat ar gyflenwi, yn enwedig i’r sector adeiladu. Mae ein rhaglen gyfalaf wedi cael ei nodi mewn termau penodol, fel rhaglen arfaethedig, ac, ym mhennod 3, rydym wedi nodi y byddwn yn codi mwy na £1 biliwn o’r llwybrau ariannu arloesol yr ydym eisoes yn eu dilyn. Gwelaf hynny’n cael ei ymestyn yn sylweddol. Felly, rwyf yn croesawu cydnabyddiaeth llefarydd cyllid Plaid Cymru bod hwn yn gynllun pwysig i fusnes, sy’n rhoi’r sicrwydd sydd ei angen ar y sector adeiladu heddiw, ar adeg o dwf isel, a phan fo galw eisoes ar lefel ryngwladol am yr angen i fuddsoddi mewn seilwaith gan yr IMF. Rydym ni yng Nghymru a’r Llywodraeth Cymru hon yn cyflawni ar hyn.

Peter Black: I welcome this statement and acknowledge the difficult context in which we are having to deal with the capital allocations for the Welsh Government. Clearly, a 41% cut over four years is difficult to deal with, but maybe the Minister would agree that we are fortunate that we do not have to deal with the alternative plans set out by Alistair Darling in 2009, which anticipated a 45% cut over three years. Clearly, although things are bad, they could have been much worse.

Peter Black: Rwyf yn croesawu’r datganiad hwn ac yn cydnabod y cyd-destun anodd sy’n sail i sut rydym yn gorfod ymdrin â’r dyraniadau cyfalaf i Lywodraeth Cymru. Yn amlwg, mae toriad o 41% dros bedair blynedd yn anodd delio ag ef, ond efallai y byddai’r Gweinidog yn cytuno ein bod yn ffodus nad oes yn rhaid i ni ddelio â’r cynlluniau amgen a nodwyd gan Alistair Darling yn 2009, a oedd yn rhagweld gostyngiad o 45% dros dair blynedd. Yn amlwg, er bod pethau yn ddrwg, gallent fod wedi bod yn llawer gwaeth.

I also welcome this strategic document. It is useful to have a document such as this, in which you have repackaged the current spending plans of the Welsh Government. It is helpful to be able to see the strategic direction in which we are going. Could you indicate to us how you will be structuring future budget processes to fit into this strategic document, so that we can clearly see the direction and which particular area capital spending is to fit into?

Rwyf hefyd yn croesawu’r ddogfen strategol hon. Mae’n ddefnyddiol cael dogfen fel hon, lle rydych wedi ail-becynnu cynlluniau gwariant cyfredol Llywodraeth Cymru. Mae’n ddefnyddiol ein bod yn gallu gweld ein cyfeiriad strategol. Allwch chi ddweud wrthym sut y byddwch yn strwythuro prosesau cyllideb yn y dyfodol i gyd-fynd â’r ddogfen strategol hon, fel y gallwn weld y cyfeiriad yn glir a gweld i ba ardal gwariant arbennig y bydd y gwariant cyfalaf yn mynd?

I welcome very much the additional money that has been allocated as part of this statement—and £20 million of the £42 million in the statement is down to initiatives that the Welsh Liberal Democrats have put to the Welsh Government. I am particularly pleased about the £4 million put aside to raise £100 million in bonds. That is an important initiative, and maybe now that we have that in black and white, and announced in Plenary, we can have some sort of timetable for how that will be taken forward, and when we can see that money being put into place.

Rwyf yn croesawu’n fawr yr arian ychwanegol a ddyrannwyd fel rhan o’r datganiad hwn—ac mae £20 miliwn o’r £42 miliwn yn y datganiad yn ffrwyth mentrau a gyflwynodd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru i Lywodraeth Cymru. Rwy’n arbennig o falch ynghylch y £4 miliwn a neilltuwyd i godi £100 miliwn mewn bondiau. Mae hynny’n fenter bwysig, ac efallai gan fod gennym hynny ar bapur bellach, a’i fod wedi’i gyhoeddi yn y Cyfarfod Llawn, gallwn gael rhyw fath o amserlen ar gyfer sut y bydd hynny’n cael ei gyflwyno, a phryd y gallwn weld yr arian hwnnw’n cael ei roi ar waith.

The mortgage guarantee scheme that the Government has agreed to put in place is also important. I understand that we are looking at guaranteeing up to 1,500 first-time buyers to buy new-build properties. That is an important initiative in trying to boost the Welsh housing market. Around 5,000 homes were built last year, some 3,000 of which were in the private sector. Clearly, there is a need to boost that sector as much as possible and to offer confidence to the housebuilding sector to start to build those new homes.

Mae’r cynllun gwarant morgais y mae’r Llywodraeth wedi cytuno i’w roi ar waith yn bwysig hefyd. Rwyf yn deall ein bod yn edrych ar roi gwarant i hyd at 1,500 o’r rheini sy’n prynu tŷ am y tro cyntaf i brynu eiddo sydd newydd ei adeiladu. Mae hynny’n fenter bwysig i geisio rhoi hwb i farchnad dai Cymru. Cafodd tua 5,000 o gartrefi eu hadeiladu y llynedd, ac roedd tua 3,000 ohonynt yn y sector preifat. Yn amlwg, mae angen rhoi hwb i’r sector hwnnw cymaint ag y bo modd a rhoi hyder i’r sector adeiladu tai i ddechrau adeiladu’r cartrefi newydd hynny.

Finally, I also welcome the money for Nest and Arbed, and how this statement concentrates on housing as a driver of the Welsh economy. Clearly, we need to build more homes, but we also need to get more people back into work, and so if the Welsh Government can show that it has the confidence to invest in the housing sector, maybe the private sector will follow. As part of her response, perhaps the Minister could indicate what discussions she has had with the private sector about how it will be responding to this investment, and in particular whether there is any indication that the investment that she is putting into Arbed and Nest and into the recyclable loans for homes scheme will help to boost local Welsh jobs. How will she be making sure that local Welsh contractors benefit from that extra money?

Yn olaf, rwyf hefyd yn croesawu’r arian i Nest ac Arbed, a’r modd y mae’r datganiad hwn yn canolbwyntio ar dai fel hwb i economi Cymru. Yn amlwg, mae angen inni adeiladu mwy o gartrefi, ond mae hefyd angen i ni gael mwy o bobl i ddychwelyd i weithio, ac, felly, os gall Llywodraeth Cymru ddangos bod ganddi’r hyder i fuddsoddi yn y sector tai, efallai y bydd y sector preifat yn ei dilyn. Fel rhan o’i hymateb, efallai y gall y Gweinidog nodi pa drafodaethau a gafodd gyda’r sector preifat ynghylch sut y bydd yn ymateb i’r buddsoddiad hwn, ac yn benodol a oes unrhyw arwydd y bydd ei buddsoddiad yn Arbed a Nest ac yn y cynllun benthyciadau ailgylchadwy ar gyfer cartrefi yn helpu i roi hwb i swyddi lleol yng Nghymru. Sut y bydd yn sicrhau bod contractwyr lleol Cymru yn elwa ar yr arian ychwanegol hwnnw?

Jane Hutt: I thank the finance spokesperson for the Welsh Liberal Democrats. The priorities and proposals very much accord with the constructive discussions that we have been having and with their clear influence on the announcements that I have made today. However, they are also clearly in line with the investment framework, and clearly welcomed, as he will have seen today and yesterday, by the housing sector and the construction industry. It is good when constructive discussions can lead to accord in policy decisions and proposals.

Jane Hutt: Diolch i lefarydd cyllid Democratiaid Rhyddfrydol Cymru. Mae’r blaenoriaethau a’r cynigion yn cyd-fynd, i raddau helaeth, â’r trafodaethau adeiladol a gawsom a chawsant ddylanwad amlwg ar y cyhoeddiadau a wneuthum heddiw. Fodd bynnag, maent hefyd yn amlwg yn cyd-fynd â’r fframwaith buddsoddi, a gafodd groeso brwd, fel y gwelsom heddiw a ddoe, gan y sector tai a’r diwydiant adeiladu. Mae’n dda o beth pan all trafodaethau adeiladol  arwain at gydsynio ynghylch penderfyniadau a chynigion polisi.

3.15 p.m.

 

The mortgage guarantee scheme will stimulate the housing market. We have had very constructive discussions about how we can build a Welsh mortgage guarantee scheme, learning from the schemes that have been developed in England and Scotland, including the NewBuy scheme. We are considering the initial details of a mortgage guarantee scheme that could offer all homebuyers up to 95% mortgages for around 1,500 new-build properties across Wales, with a cap of between £200,000 and £250,000 on each property. A scheme of that size would enable investment of more than £200 million in new-build homes across Wales. Colleagues across Wales will know that this has been widely welcomed by the construction sector and it will enable first-time buyers to enter the marketplace. This will help us to meet the current challenges in the housing market. Therefore, I am pleased that these proposals have been discussed fully with the Welsh Liberal Democrats and we are leading the way towards a Welsh scheme of this kind, and detailed analysis is taking place.

Bydd y cynllun gwarant morgais yn ysgogi’r farchnad dai. Rydym wedi cael trafodaethau adeiladol iawn ar sut y gallwn lunio cynllun gwarant morgais i Gymru, drwy ddysgu oddi wrth y cynlluniau sydd wedi’u datblygu yn Lloegr a’r Alban, gan gynnwys y cynllun NewBuy. Rydym yn ystyried manylion cychwynnol cynllun gwarant morgais a allai gynnig morgeisi o hyd at 95% i brynwyr tai ar gyfer tua 1,500 o dai newydd ledled Cymru, gyda therfyn o rhwng £200,000 a £250,000 ar bob eiddo. Byddai cynllun o’r maint hwnnw yn galluogi buddsoddiad o fwy na £200 miliwn mewn adeiladu tai newydd ledled Cymru. Bydd cydweithwyr ledled Cymru yn gwybod bod hyn wedi cael ei groesawu’n eang gan y sector adeiladu a bydd yn galluogi’r rheini sy’n prynu tŷ am y tro cyntaf i gael mynediad i’r farchnad. Bydd hyn yn ein helpu i ymateb i’r heriau cyfredol yn y farchnad dai. Felly, rwy’n falch bod y cynigion hyn wedi cael eu trafod yn llawn gyda Democratiaid Rhyddfrydol Cymru ac rydym yn arwain y ffordd tuag at gael cynllun Cymreig o’r math hwn, ac mae dadansoddiad manwl yn cael ei gynnal.

 

If we look at the Welsh housing bond, in working with our registered social landlords to develop this scheme, we are committing £4 million, which will support a bond issue of over £100 million, as I said in my statement, for 1,000 affordable homes over the next four years. We are committed to this—and it links very closely to the Minister for Housing, Regeneration and Heritage’s White Paper announced yesterday on the supply of affordable homes—despite, as you acknowledged, the cut to our capital budget. Therefore, it also underlines our commitment to deliver 7,500 additional new affordable homes. We will look at the opportunities provided by the Nest and Arbed schemes in terms of construction and energy efficiency, and in terms of the opportunities for community benefits with the apprentices and the households that will benefit from this investment.

Os edrychwn ar fond tai Cymru, drwy weithio gyda’n landlordiaid cymdeithasol cofrestredig i ddatblygu’r cynllun hwn, rydym yn ymrwymo £4 miliwn, a fydd yn cefnogi dyroddiad bondiau o dros £100 miliwn, fel y dywedais yn fy natganiad, ar gyfer 1,000 o dai fforddiadwy dros y pedair blynedd nesaf. Rydym wedi ymrwymo i hyn—ac mae’n cysylltu’n agos iawn â Phapur Gwyn y Gweinidog Tai, Adfywio a Threftadaeth, a gafodd ei gyhoeddi ddoe, ar y cyflenwad o dai fforddiadwy—er gwaethaf y toriad yn ein cyllideb gyfalaf, fel y bu ichi ei gydnabod. Felly, mae hefyd yn pwysleisio ein hymrwymiad i ddarparu 7,500 o dai newydd fforddiadwy ychwanegol. Byddwn yn edrych ar y cyfleoedd a ddarperir gan gynlluniau Nyth ac Arbed o ran adeiladu ac effeithlonrwydd ynni, ac o ran y cyfleoedd ar gyfer sicrhau manteision i’r gymuned gyda’r prentisiaid a’r aelwydydd a fydd yn elwa ar y buddsoddiad hwn.

 

The private sector is very enthusiastic about the response and the partnership in terms of this budget agreement, and is important with regard to the proposals that we have supported. In terms of sending a message to the UK Government, which I am sure you will express very strongly, this demonstrates that we in Wales are working to ensure—across the public and private sectors, and, indeed, across the Chamber—that we have a plan for growth and jobs, investing in our infrastructure.

Mae’r sector preifat yn frwdfrydig iawn ynghylch yr ymateb a’r bartneriaeth o ran cytundeb y gyllideb hon, ac mae’n bwysig o ran y cynigion yr ydym wedi’u cefnogi. O ran anfon neges at Lywodraeth y DU, yr wyf yn siŵr y byddwch yn ei mynegi’n gryf iawn, mae hyn yn dangos ein bod ni yng Nghymru yn gweithio i sicrhau—ar draws y sectorau cyhoeddus a phreifat, ac, yn wir, ar draws y Siambr—fod gennym gynllun ar gyfer twf a swyddi, drwy fuddsoddi yn ein seilwaith.

Julie Morgan: I congratulate the Minister on her statement today and on the push for jobs and growth, particularly through the housing investment. I am sure that the Minister heard press reports over the weekend from the G8 summit at Camp David, which said that enhancing the capital available for the European Investment Bank to lend on is being considered. As all of the Governments participating in the G8 summit are struggling with the same issue as us, namely how to increase capital spending on infrastructure without increasing public borrowing, will she comment on this proposal and whether this would help us in Wales?

Julie Morgan: Rwy’n llongyfarch y Gweinidog ar ei datganiad heddiw ac ar yr ymgais i greu swyddi a thwf, yn enwedig drwy fuddsoddi mewn tai. Rwy’n siŵr bod y Gweinidog wedi clywed adroddiadau yn y wasg dros y penwythnos, o uwchgynhadledd y G8 yng Ngwersyll David, a ddywedodd fod gwella’r cyfalaf sydd ar gael i Fanc Buddsoddi Ewrop fenthyca yn cael ei ystyried. Gan fod pob un o’r Llywodraethau sy’n cymryd rhan yn uwchgynhadledd y G8 yn cael yr un trafferthion â ni, sef sut i gynyddu gwariant cyfalaf ar seilwaith heb gynyddu benthyca cyhoeddus, a wnaiff hi wneud sylw ar y cynnig hwn ac ynghylch a fyddai hyn yn ein helpu ni yng Nghymru?

Jane Hutt: These issues are important in terms of the borrowing potential and the borrowing challenges that we have. We will be looking to the European Investment Bank more for borrowing opportunities. Certainly, that is something on which we are working very closely with Gerry Holtham, so that he can assist us with advice.

Jane Hutt: Mae’r materion hyn yn bwysig o ran y potensial benthyca a’r heriau benthyca sydd gennym. Byddwn yn edrych i Fanc Buddsoddi Ewrop roi rhagor o gyfleoedd benthyca. Yn sicr, mae hynny’n rhywbeth yr ydym yn gweithio’n agos iawn gyda Gerry Holtham arno, fel y gall ein cynorthwyo gyda chyngor.

 

The Presiding Officer: We have heard from speakers from each of the parties, so I would appreciate it if the remaining speakers would only ask questions.

Y Llywydd: Rydym wedi clywed gan siaradwyr o bob un o’r pleidiau, felly byddwn yn gwerthfawrogi pe gallai’r siaradwyr sy’n weddill ofyn cwestiynau’n unig.

 

Mark Isherwood: I have three short questions. Six months after the mortgage guarantee scheme was launched in England and Scotland, will your mortgage guarantee scheme work on the same basis, with the Welsh Government financial commitment acting only as second loss position provider if the captive insurance deposits from builders are exceeded?

Mark Isherwood: Mae gennyf dri chwestiwn byr. Chwe mis ar ôl lansio’r cynllun gwarant morgais yn Lloegr a’r Alban, a fydd eich cynllun gwarant morgais yn gweithio ar yr un sail, gydag ymrwymiad ariannol Llywodraeth Cymru dim ond yn gweithredu fel ail ddarparwr os bydd colledion pe bai adneuon yswiriant caeth gan adeiladwyr yn cael eu torri?

 

Secondly, what role will the Welsh Government’s delivery unit have in monitoring the projects that the Minister has announced today?

Yn ail, beth fydd rôl uned gyflawni Llywodraeth Cymru o ran monitro’r prosiectau y mae’r Gweinidog wedi’u cyhoeddi heddiw?

 

Finally, how will your infrastructure plan co-ordinate with the UK Government’s infrastructure plan, published last November, which includes proposals for co-ordinating public and private investment to provide jobs, transport links, utilities, broadband access and wider help for business at a UK level?

Yn olaf, sut y bydd eich cynllun seilwaith yn cydlynu â chynllun seilwaith Llywodraeth y DU, a gyhoeddwyd fis Tachwedd diwethaf, sy’n cynnwys cynigion ar gyfer cydlynu buddsoddi cyhoeddus a phreifat i ddarparu swyddi, cysylltiadau trafnidiaeth, cyfleustodau, mynediad at fand eang a chymorth ehangach ar gyfer busnesau yn y DU?

 

Jane Hutt: I thank Mark Isherwood for those questions. Of course, we are learning through developing our mortgage guarantee scheme. We are building on the experience of England and Scotland. In order to have a scheme that will fit Wales, we are carrying out a detailed analysis of the options. It is likely that the scheme will run from next spring for three years. With regard to guarantees, it is important that they would last for seven years. Indeed, with regard to the indemnity, we must ensure that, as the Government, we would have an appropriate arrangement for securities. It is important that I have been working with the UK Minister with responsibility for infrastructure finance to ensure that Wales is reflected in the UK infrastructure investment plan and that the UK Government recognises that the Wales infrastructure investment plan is a key factor in its delivery. One clear example of our working together and building opportunities across Wales and England is the M4 scheme, with regard to which there are ongoing detailed discussions about transport links.

Jane Hutt: Diolch, Mark Isherwood, am y cwestiynau hynny. Wrth gwrs, rydym yn dysgu drwy ddatblygu ein cynllun gwarant morgais. Rydym yn adeiladu ar brofiadau Lloegr a’r Alban. Er mwyn cael cynllun sy’n addas i Gymru, rydym yn cynnal dadansoddiad manwl o’r opsiynau. Mae’n debygol y bydd y cynllun yn rhedeg o dymor y gwanwyn am gyfnod o dair blynedd. O ran gwarantau, mae’n bwysig eu bod yn para am saith mlynedd. Yn wir, o ran yr indemniad, rhaid inni sicrhau, fel Llywodraeth, y byddai gennym drefniant priodol ar gyfer gwarantau. Mae’n bwysig y bûm yn gweithio gyda Gweinidog y DU sy’n gyfrifol am gyllid seilwaith i sicrhau bod Cymru yn cael ei adlewyrchu yng nghynllun buddsoddi mewn seilwaith y DU a bod Llywodraeth y DU yn cydnabod bod cynllun buddsoddi mewn seilwaith Cymru yn ffactor allweddol wrth ei gyflwyno. Un enghraifft glir o’r cydweithio sy’n digwydd a’r cyfleoedd sy’n cael eu datblygu ledled Cymru a Lloegr yw’r cynllun M4, ac mae trafodaethau manwl am gysylltiadau trafnidiaeth yn parhau mewn perthynas â hyn.

 

Mike Hedges: I welcome the statement. Does the Minister know why Wales is not being granted borrowing powers, given that Northern Ireland has had these powers since 2003-04 and Scotland will have them from 2013? Will the Minister use the revenue support grant to allow the capacity for prudential borrowing by local authorities?

Mike Hedges: Rwy’n croesawu’r datganiad. A yw’r Gweinidog yn gwybod pam na roddir pwerau benthyca i Gymru, o gofio bod Gogledd Iwerddon wedi cael y pwerau hyn ers 2003-04 ac y bydd yr Alban yn eu cael o 2013? A wnaiff y Gweinidog ddefnyddio’r grant cynnal refeniw er mwyn caniatáu’r gallu i awdurdodau lleol fenthyca’n ddarbodus?

 

Jane Hutt: Thank you, Mike Hedges. Of course, we are keen to use the borrowing powers we already have under the Welsh Development Agency Act 1997, and we are undertaking constructive talks with the UK Government on this matter in order to release those borrowing powers. We need these to enable us to deliver on the expectations set out in our infrastructure investment plan. Indeed, I think that we are making good progress in securing those powers. However, in the meantime, we must work with our partners, including local government, to ensure that we can assist them—and I use that word advisedly—with regard to the use of prudential borrowing powers. With regard to the local government borrowing initiative for highways improvement, this year, we are providing grant; next year our assistance to support that delivery will be through the revenue support grant.

Jane Hutt: Diolch yn fawr, Mike Hedges. Wrth gwrs, rydym yn awyddus i ddefnyddio’r pwerau benthyca sydd gennym eisoes o dan Ddeddf Awdurdod Datblygu Cymru 1997, ac rydym yn cynnal trafodaethau adeiladol gyda Llywodraeth y DU ar y mater hwn er mwyn rhyddhau rhai o’r pwerau benthyca hynny. Mae angen y rhain arnom i’n galluogi i fodloni’r disgwyliadau a nodir yn ein cynllun buddsoddi mewn seilwaith. Yn wir, credaf ein bod yn gwneud cynnydd da o ran sicrhau’r pwerau hynny. Fodd bynnag, yn y cyfamser, rhaid inni weithio gyda’n partneriaid, gan gynnwys llywodraeth leol, i sicrhau y gallwn eu cynorthwyo—ac rwy’n defnyddio’r gair hwnnw’n ddoeth—o ran y defnydd o bwerau benthyca darbodus. O ran y fenter benthyca llywodraeth leol ar gyfer gwella priffyrdd, eleni, rydym yn darparu grant; y flwyddyn nesaf, bydd ein cymorth i gefnogi hynny yn digwydd drwy ddarparu grant cynnal refeniw.

 

Lynne Neagle: Minister, I thank you for your statement today. It is incredibly heartening to see a Welsh Labour Government continuing to invest in jobs and growth at this difficult time. I am sure that it will not surprise you to know that I want to focus my questions on the plans for the specialist and critical care centre in Cwmbran, which I was delighted to see forms a key part of the infrastructure programme. I realise that it still has to clear the full business case stage, but are you able to outline any further detail today with regard to the proposed timetable for the construction of the critical care centre? If, as I am confident will happen, final business case approval is forthcoming, will you agree, Minister, that the specialist and critical care centre represents exactly the sort of change in our health service advocated in the Longley report and reports prior to that and that it is therefore not only vital to the future of healthcare delivery in Gwent, but strategically important for the whole of Wales?

Lynne Neagle: Weinidog, diolch ichi am eich datganiad heddiw. Mae’n hynod galonogol gweld Llywodraeth Lafur Cymru yn parhau i fuddsoddi mewn swyddi a thwf yn y cyfnod anodd hwn. Rwy’n siŵr na fydd yn syndod i chi wybod y bydd fy nghwestiynau yn canolbwyntio ar y cynlluniau ar gyfer y ganolfan gofal arbenigol a chritigol yng Nghwmbrân, ac rwy’n falch iawn o weld ei fod yn llunio rhan allweddol o’r rhaglen seilwaith. Rwy’n sylweddoli bod yn rhaid iddo basio’r cyfnod achos busnes llawn, ond a allwch chi amlinellu unrhyw fanylion pellach heddiw ynghylch yr amserlen arfaethedig ar gyfer y gwaith o adeiladu canolfan gofal critigol? Os caiff yr achos busnes terfynol ei gymeradwyo, ac rwyf yn hyderus y bydd hynny’n digwydd, a fyddech chi’n cytuno, Weinidog, bod y ganolfan gofal arbenigol a chritigol yn cynrychioli’r union newid a argymhellir ar gyfer ein gwasanaeth iechyd yn adroddiad Longley ac mewn adroddiadau cyn hynny ac, o’r herwydd, ei fod nid yn unig yn hanfodol i ddyfodol darpariaeth gofal iechyd yng Ngwent, ond yn strategol bwysig i Gymru gyfan?

 

Jane Hutt: I pay tribute to the Member for Torfaen for consistently and diligently raising the matter, not just by asking questions of Ministers in the Senedd, but through her work at constituency level. She has highlighted a project in the plan—the Torfaen new specialist critical care centre. It has a total scheme value of £270 million and there is a commitment to financing and delivering that plan. I am grateful, as I am sure the Minister for Health and Social Services will be, for her acknowledgement of the role that such facilities will play in the twenty-first century in a more efficient and economical delivery of the health service. It ties in very clearly with our vision for the NHS in the Minister’s document, 'Together for Health’, looking at how we can deliver services more economically and efficiently.

Jane Hutt: Rwy’n talu teyrnged i’r Aelod dros Dor-faen am godi’r mater hwn yn gyson ac yn ddiwyd, nid yn unig drwy ofyn cwestiynau i Weinidogion yn y Senedd, ond drwy ei gwaith yn ei hetholaeth. Mae hi wedi tynnu sylw at brosiect yn y cynllun—y ganolfan gofal arbenigol a chritigol newydd yn Nhor-faen. Cyfanswm gwerth y cynllun yw £270 miliwn ac mae ymrwymiad i ariannu a chyflawni’r cynllun hwnnw. Rwy’n ddiolchgar, fel yr wyf yn siŵr y bydd y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, am ei chydnabyddiaeth o’r rôl y bydd cyfleusterau o’r fath yn ei chwarae yn yr unfed ganrif ar hugain drwy ddarparu gwasanaethau iechyd mewn ffordd fwy effeithlon ac economaidd. Mae’n cyd-fynd yn glir iawn â’n gweledigaeth ar gyfer y GIG yn nogfen y Gweinidog, 'Law yn Llaw at Iechyd’, o ran edrych ar sut y gallwn ddarparu gwasanaethau mewn ffordd fwy economaidd ac effeithlon.

Datganiad: Y Polisi Amaethyddol Cyffredin: Safbwynt Cymru
Statement: The Common Agricultural Policy: The Welsh Perspective

The Record

The Deputy Minister for Agriculture, Food, Fisheries and European Programmes (Alun Davies): Since my appointment last year, I have made a clear commitment to informing Members on progress of negotiations on reform of the common agricultural policy. I have also made a clear commitment to developing the Welsh policy and perspective in an open, transparent and inclusive way. I made an initial statement on CAP last July and a further statement in November. I launched a formal consultation process in December and tabled a Government debate in January. My statement this afternoon now seeks to outline the Welsh Government’s negotiating position and to provide a further update on progress.

Y Dirprwy Weinidog Amaethyddiaeth, Bwyd, Pysgodfeydd a Rhaglenni Ewropeaidd (Alun Davies): Ers imi gael fy mhenodi flwyddyn ddiwethaf, rwyf wedi gwneud ymrwymiad clir i hysbysu Aelodau ynghylch cynnydd y trafodaethau ar ddiwygio’r polisi amaethyddol cyffredin. Rwyf hefyd wedi gwneud ymrwymiad clir i ddatblygu polisi a safbwynt Cymru mewn ffordd agored, tryloyw a chynhwysol. Gwnes ddatganiad cychwynnol ar PAC fis Gorffennaf diwethaf a datganiad arall ym mis Tachwedd. Lansiais broses ymgynghori ffurfiol ym mis Rhagfyr a chyflwynais ddadl y Llywodraeth ym mis Ionawr. Nod fy natganiad y prynhawn yma yw ceisio amlinellu safbwynt negodi Llywodraeth Cymru a darparu’r wybodaeth ddiweddaraf am y cynnydd a wnaed.

 

I would like to begin by thanking all those people and organisations that took the time to join the conversation on CAP, which I launched in December. The purpose of this conversation was to encourage those interested in the future of the common agricultural policy from across Wales to engage in helping to shape and inform the detailed Welsh position. Taken as a whole, the responses that we received offered valuable insights, ideas and proposals, which have certainly helped to develop and enrich our thinking.

Hoffwn ddechrau drwy ddiolch i’r holl bobl a’r sefydliadau a gymerodd yr amser i ymuno â’r drafodaeth ar PAC, a lansiwyd gennyf ym mis Rhagfyr. Diben y drafodaeth oedd annog y rhai sydd â diddordeb yn nyfodol y polisi amaethyddol cyffredin yng Nghymru i gymryd rhan yn y broses o helpu i lunio a llywio sefyllfa fanwl Cymru. Ar y cyfan, roedd yr ymatebion a gawsom yn cynnig gwybodaeth, syniadau a chynigion gwerthfawr, sydd yn sicr wedi helpu i ddatblygu a chyfoethogi ein ffordd o feddwl.

 

Since our last discussions earlier this year, I have attended every European Union agriculture council and I will continue, at every opportunity, to press for the best outcome for Wales. My officials are also involved in detailed discussions with the Commission and the Department for Environment, Food and Rural Affairs, and in ensuring that Wales’s voice is heard in the informal forums where policy is shaped.

Ers ein trafodaethau diwethaf yn gynharach eleni, rwyf wedi mynychu pob cyngor amaethyddiaeth yr Undeb Ewropeaidd a byddaf yn parhau, ar bob cyfle, i bwyso am y canlyniad gorau i Gymru. Mae fy swyddogion hefyd yn cymryd rhan mewn trafodaethau manwl gyda’r Comisiwn ac Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig, ac wrth sicrhau bod llais Cymru yn cael ei glywed yn y fforymau anffurfiol lle caiff polisi ei lunio.

 

I will now turn to some of the key issues in these negotiations. First, simplification remains a key priority for us. The proposals have some elements of simplification, but they also include several new elements that may increase the complexity for farmers and administrators. The Welsh Government is committed to the Commission’s stated objective of a simpler CAP. The UK Government has submitted a number of proposals on this matter, and I hope that the Commission will give serious consideration to these proposals.

Trof yn awr at rai o’r materion allweddol yn y negodiadau hyn. Yn gyntaf, mae symleiddio’n parhau i fod yn flaenoriaeth allweddol inni. Mae rhai elfennau o symleiddio yn y cynigion ond maent hefyd yn cynnwys nifer o elfennau newydd a allai gynyddu’r cymhlethdod i ffermwyr a gweinyddwyr. Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i amcan y Comisiwn i lunio PAC symlach. Mae Llywodraeth y DU wedi cyflwyno nifer o gynigion ar y mater hwn, a gobeithiaf y bydd y Comisiwn yn rhoi ystyriaeth ddifrifol i’r cynigion hyn.

 

The transition from historic to area payments is a key issue for many people. I am not alone in pressing for a longer transition period of at least seven years, but preferably 10 years. I am seeking flexibility for regions within member states to determine the distribution of payments to suit the farming industry of their territory. I understand the concern over the Commission’s proposals for uniform land-based payments by 2019, and we are considering differential payment rates to manage this change. However, regardless of how we structure these new payments, it is already clear that there will be individual winners and losers. Our priority, as a Government, is fairness and to minimise these extremes.

Mae newid o daliadau hanesyddol i daliadau ardal yn fater allweddol i nifer o bobl. Nid fi yw’r unig un sy’n pwyso am gyfnod pontio hirach o saith mlynedd o leiaf, ond 10 mlynedd yn ddelfrydol. Rwy’n ceisio cael hyblygrwydd ar gyfer rhanbarthau o fewn aelod-wladwriaethau i benderfynu ar y dosbarthiad o daliadau i gyd-fynd â diwydiant ffermio eu tiriogaeth hwy. Rwy’n deall y pryder ynghylch cynigion y Comisiwn ar gyfer cael taliadau tir unffurf erbyn 2019, ac rydym yn ystyried cyfraddau talu gwahaniaethol i reoli’r newid hwn. Fodd bynnag, waeth sut rydym yn strwythuro’r taliadau newydd hyn, mae eisoes yn glir y bydd rhai ar eu hennill a rhai ar eu colli. Ein blaenoriaeth, fel Llywodraeth, yw sicrhau tegwch a lleihau’r eithafion hyn.

 

There was good news in Brussels last week. The greening proposals that 30% of direct payment funds will be payable on the basis of farmers undertaking prescribed greening actions have been modified in a Commission concept paper published prior to the last agriculture council. I have been lobbying long and hard for farmers in Glastir to be exempt from the greening proposals under pillar 1 and it is now clear that this is paying off. These new proposals have received a warm welcome from many member states, and I also welcome the new proposals from the Commission. We will support the Commission’s ambition for greening the CAP as a whole, and I believe that these ideas provide a real step forward from the overly rigid and narrow approach in the Commission’s original proposals.

Roedd newyddion da ym Mrwsel yr wythnos diwethaf. Mae’r cynigion gwyrdd y bydd 30% o gronfeydd taliadau uniongyrchol yn daladwy ar y sail bod ffermwyr yn cymryd camau mwy gwyrdd penodedig wedi cael eu haddasu mewn papur cysyniad gan y Comisiwn, a gyhoeddwyd cyn y cyngor amaethyddiaeth diwethaf. Bûm yn lobïo’n galed ers amser i sicrhau bod ffermwyr sy’n rhan o Glastir yn cael eu heithrio o’r cynigion gwyrdd o dan golofn 1 ac mae’n amlwg bellach bod hyn yn talu ar ei ganfed. Cafodd y cynigion newydd hyn groeso cynnes gan nifer o aelod-wladwriaethau, ac rwyf hefyd yn croesawu’r cynigion newydd gan y Comisiwn. Byddwn yn cefnogi uchelgais y Comisiwn ar gyfer gwneud y PAC yn ei gyfanrwydd yn fwy gwyrdd, a chredaf fod y syniadau hyn yn gam mawr ymlaen o’r dull anhyblyg a chul yng nghynigion gwreiddiol y Comisiwn.

 

I have argued for options to exempt from the greening requirements those farmers in whole-farm agri-environment schemes and a menu of opportunities for greening that are decided on a regional basis within member states to ensure the options suit the needs of farming in Wales. I am glad to see that the position we have adopted is at the centre of gravity in this debate and that the Welsh perspective is shared by many member states. There are further issues relating to the direct payment, such as definitions of an 'active farmer’, 'new entrants’ and 'capping’, and other more technical matters. I am happy to answer questions on these matters.

Rwyf wedi dadlau o blaid cael opsiynau i eithrio’r ffermwyr sy’n rhan o gynlluniau amaeth-amgylcheddol ffermydd cyfan o’r gofynion gwyrdd ac o blaid cyfres o gyfleoedd ar gyfer cynlluniau mwy gwyrdd a gaiff eu penderfynu ar sail ranbarthol o fewn aelod-wladwriaethau i sicrhau bod y dewisiadau yn addas ar gyfer anghenion ffermio yng Nghymru. Rwy’n falch o weld bod y sefyllfa yr ydym wedi ei mabwysiadu wrth wraidd y ddadl hon a bod y safbwynt Cymreig yn cael ei rannu gan nifer o aelod-wladwriaethau. Mae materion pellach sy’n ymwneud â’r taliad uniongyrchol, megis diffiniadau o 'ffermwr gweithredol’, 'ymgeiswyr newydd’ a 'chapio’, a materion eraill mwy technegol. Rwy’n hapus i ateb cwestiynau ar y materion hyn.

 

I will now turn to pillar 2 of CAP and rural development. First, I support the UK position of seeking to increase the UK allocation for pillar 2. The rural development plan is one of our key tools for supporting rural areas, and increased funding for the whole of pillar 2 is crucial if we are to achieve our ambitions and realise our potential. On 8 May, I set out my principles and priorities for the 2014-20 European programmes. At this stage, I have sought to set out some basic overarching principles that will guide the 2014 -20 plan.

Trof yn awr at golofn 2 o PAC a datblygu gwledig. Yn gyntaf, rwy’n cefnogi safbwynt y DU o geisio cynyddu dyraniad y DU ar gyfer colofn 2. Mae’r cynllun datblygu gwledig yn un o’n prif arfau ar gyfer cefnogi ardaloedd gwledig, ac mae rhagor o gyllid ar gyfer colofn 2 yn ei chyfanrwydd yn hanfodol os ydym am gyflawni ein huchelgeisiau a’n potensial. Ar 8 Mai, nodais fy egwyddorion a blaenoriaethau ar gyfer rhaglenni Ewropeaidd 2014-20. Ar hyn o bryd, rwyf wedi ceisio nodi rhai egwyddorion sylfaenol cyffredinol a fydd yn arwain y cynllun 2014-20.

 

I am anxious that the RDP has sufficient flexibility to enable us to invest in rural employment, SMEs and community regeneration. I therefore seek a more balanced range of investments while maintaining our focus on a minimum of 60% spend on our agri-environmental schemes. At the same time, I want to maximise on the opportunities offered by the RDP for us in Wales to think creatively and channel innovation and new ways of working. We need to learn from the current RDP, but we need to take the best elements and create something more strategic, more flexible and, above all, better targeted at the real issues affecting rural Wales and strengthen the rural economy. Sustainable rural communities must be our goal and the next RDP will need to be fully integrated, where possible, with other funds, such as the structural funds and fisheries fund, as well as wider Welsh Government programmes. This integration is further underlined by the EU common strategic framework, which will create a context for the next programme and will demand synergy across all four EU funds.

Rwy’n bryderus bod gan y cynllun datblygu gwledig ddigon o hyblygrwydd er mwyn ein galluogi i fuddsoddi mewn cyflogaeth, busnesau bach a chanolig ac adfywio cymunedol yng nghefn gwlad. Felly, rwy’n ceisio am amrywiaeth fwy cytbwys o fuddsoddiadau tra fy mod yn cynnal ein ffocws o wario o leiaf 60% ar ein cynlluniau amaeth-amgylcheddol. Ar yr un pryd, rwyf am wneud y gorau o’r cyfleoedd a gynigir gan y cynllun datblygu gwledig i ni yng Nghymru feddwl yn greadigol a sianelu arloesedd a ffyrdd newydd o weithio. Mae angen inni ddysgu oddi wrth y cynllun datblygu gwledig presennol, ond mae angen inni gymryd yr elfennau gorau a chreu rhywbeth mwy strategol, mwy hyblyg ac, yn anad dim, wedi’i dargedu’n well ar y materion pwysig sy’n effeithio ar gefn gwlad Cymru a chryfhau’r economi wledig. Rhaid inni anelu at gael cymunedau gwledig cynaliadwy a bydd yn rhaid i’r cynllun datblygu gwledig nesaf fod wedi’i integreiddio’n llawn, lle y bo’n bosibl, gyda chronfeydd eraill, fel y cronfeydd strwythurol a’r gronfa bysgodfeydd, yn ogystal â rhaglenni ehangach Llywodraeth Cymru. Caiff yr integreiddio hwn ei danlinellu ymhellach gan fframwaith strategol cyffredin yr UE, a fydd yn creu cyd-destun ar gyfer y rhaglen nesaf ac a fydd yn mynnu synergedd ar draws pedair cronfa’r UE.

3.30 p.m.

 

These are challenging ambitions, and to support me in this work I am setting up a task and finish group to take an overall view of the RDP and to provide advice on the new plan as it emerges. The group will be chaired by Wales’s Commissioner for Sustainable Futures, Peter Davies, and its membership will be drawn widely from throughout rural Wales. I expect it to report back to me by the end of this year.  

Mae’r rhain yn uchelgeisiau heriol, ac i’m cefnogi yn y gwaith hwn, rwy’n sefydlu grŵp gorchwyl a gorffen i gymryd golwg gyffredinol ar y cynllun datblygu gwledig ac i roi cyngor ar y cynllun newydd wrth iddo ddod i’r amlwg. Cadeirydd y grŵp fydd Comisiynydd Dyfodol Cynaliadwy Cymru, Peter Davies, a bydd yr aelodau yn dod o bob cwr o Gymru wledig. Rwy’n disgwyl i’r grŵp adrodd yn ôl i mi erbyn diwedd y flwyddyn hon.  

 

In conclusion, we will continue to work closely with the Commission, our MEPs, the UK Government and other UK administrations to ensure that the Welsh position is fully reflected throughout the CAP reform process and in influencing the final shape of the regulations. We are putting a great deal of resource into this work. My officials are submitting a paper to the Commission setting out the unique characteristics and needs of the farming industry in Wales, suggesting a number of alternative approaches to pillar 1. These proposals are contained in my paper 'CAP Reform 2014—The Welsh Government Response’, which I am publishing today. I will shortly be publishing a paper on our approach to pillar 2 and the RDP, based upon the work of the task and finish group. The reform of the CAP will affect lives, businesses and communities across Wales. This is a time when we are shaping the future. Taken together, both our negotiations and our policy development mean that Wales’s voice is heard loud and clear. We are delivering on our commitment to stand up for Wales.

I gloi, byddwn yn parhau i weithio’n agos gyda’r Comisiwn, ein Haelodau o Senedd Ewrop, Llywodraeth y DU a gweinyddiaethau eraill y DU i sicrhau bod sefyllfa Cymru yn cael ei adlewyrchu yn llawn drwy gydol y broses o ddiwygio’r polisi amaethyddol cyffredin ac wrth ddylanwadu ar ffurf derfynol y rheoliadau. Rydym yn rhoi llawer iawn o adnoddau i mewn i’r gwaith hwn. Mae fy swyddogion yn cyflwyno papur i’r Comisiwn yn nodi nodweddion ac anghenion unigryw y diwydiant ffermio yng Nghymru, gan awgrymu nifer o ddulliau amgen ar gyfer colofn 1. Mae’r cynigion hyn wedi’u cynnwys yn fy mhapur, 'Diwygio’r PAC 2014—Ymateb Llywodraeth Cymru’, yr wyf yn ei gyhoeddi heddiw. Cyn hir, byddaf yn cyhoeddi papur ar ein dull o ymdrin â cholofn 2 a’r cynllun datblygu gwledig, yn seiliedig ar waith y grŵp gorchwyl a gorffen. Bydd y broses o ddiwygio’r PAC yn effeithio ar fywydau, busnesau a chymunedau ledled Cymru. Mae hwn yn gyfnod pan rydym yn llunio’r dyfodol. O’u cymryd gyda’i gilydd, mae ein trafodaethau a’n datblygiad polisi yn golygu bod llais Cymru’n cael ei glywed yn glir. Rydym yn cyflawni ein hymrwymiad i sefyll cornel Cymru.

 

Antoinette Sandbach: Thank you for your statement, Deputy Minister. Many in the farming industry will have welcomed your announcement to the media last week concerning the likelihood that farmers participating in Glastir will qualify for at least one of the greening measures. Will you clarify that recent Commission papers refer to this as a 'possibility’, and no more than that? Will you state what work you will be commissioning to model the impact of greening on production and farm incomes, and can you confirm what indications you have received that the proposals for permanent