By continuing to use our site, you are agreeing for us to set a small number of cookies. Cookie policy

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Cofnod y Trafodion
The Record of Proceedings

Dydd Mawrth, 20 Mawrth 2012
Tuesday, 20 March 2012

Cynnwys
Contents

Ethol Dirprwy Lywydd Dros Dro
Election of Temporary Deputy Presiding Officer

Cwestiynau i’r Prif Weinidog
Questions to the First Minister

Datganiad a Chyhoeddiad Busnes
Business Statement and Announcement

Datganiad: Rhaglen Dileu Twbercwlosis Buchol yng Nghymru
Statement: A Programme for Eradicating Bovine Tuberculosis in Wales

Gorchymyn Deddf Cartrefi Symudol 1983 (Awdurdodaeth Tribiwnlysoedd Eiddo Preswyl) (Cymru) 2012
The Mobile Homes Act 1983 (Jurisdiction of Residential Property Tribunals) (Wales) Order 2012

Adroddiad Blynyddol 2010-11 Prif Arolygydd Ei Mawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru (Estyn)
The Annual Report for 2010-11 of Her Majesty’s Chief Inspector of Education and Training in Wales (Estyn)

Agenda Strategol Llywodraeth Cymru ar gyfer Gwyddoniaeth ac  Arloesi—’Gwyddoniaeth Cymru’
The Welsh Government’s Strategic Agenda for Science and  Innovation—’Science for Wales’

Cyfnod Pleidleisio
Voting Time

Yn y golofn chwith, cofnodwyd y trafodion yn yr iaith y llefarwyd hwy ynddi yn y Siambr. Yn y golofn dde, cynhwyswyd cyfieithiad.
In the left-hand column, the proceedings are recorded in the language in which they were spoken in the Chamber. In the right-hand column, a translation has been included.

Cyfarfu’r Cynulliad am 1.30 p.m. gyda’r Dirprwy Lywydd (David Melding) yn y Gadair.
The Assembly met at 1.30 p.m. with the Deputy Presiding Officer (David Melding) in the Chair.

The Record

The Deputy Presiding Officer: Good afternoon. I call the National Assembly for Wales to order.

Y Dirprwy Lywydd: Prynhawn da. Galwaf Gynulliad Cenedlaethol Cymru i drefn.

Ethol Dirprwy Lywydd Dros Dro
Election of Temporary Deputy Presiding Officer

The Record

The Deputy Presiding Officer: In the absence of the Presiding Officer, I ask the Assembly to elect a temporary Deputy Presiding Officer for the duration of today’s Plenary meeting. I therefore invite nominations.

Y Dirprwy Lywydd: Yn absenoldeb y Llywydd, gofynnaf i’r Cynulliad ethol Dirprwy Lywydd dros dro ar gyfer Cyfarfod Llawn heddiw. Felly, rwyf yn gwahodd enwebiadau.

Peter Black: I nominate Rhodri Glyn Thomas.

Peter Black: Rwy’n enwebu Rhodri Glyn Thomas.

The Deputy Presiding Officer: Given that there are no other nominations, I declare that Rhodri Glyn Thomas is elected as temporary Deputy Presiding Officer for the duration of today’s Plenary meeting.

Y Dirprwy Lywydd: Gan nad oes unrhyw enwebiadau eraill, rwy’n datgan bod Rhodri Glyn Thomas wedi’i ethol yn Ddirprwy Lywydd dros dro ar gyfer Cyfarfod Llawn heddiw.

Cwestiynau i’r Prif Weinidog
Questions to the First Minister

The Record

Y Dirprwy Lywydd: Tynnwyd cwestiwn 1, OAQ(4)0428(FM), yn ôl.

The Deputy Presiding Officer: Question 1, OAQ(4)0428(FM), is withdrawn.

Blaenoriaethau

Priorities

2. Byron Davies: A wnaiff y Prif Weinidog amlinellu blaenoriaethau Llywodraeth Cymru ar gyfer Gorllewin De Cymru. OAQ(4)0425(FM)

2. Byron Davies: Will the First Minister outline the Welsh Government’s priorities for South Wales West. OAQ(4)0425(FM)

The First Minister: Our priorities are outlined in the programme for government.

Y Prif Weinidog: Mae ein blaenoriaethau wedi’u hamlinellu yn y rhaglen lywodraethu.

Byron Davies: Thank you for that answer, First Minister. Presumably during your most recent trip to America, you had those priorities in mind. If that was indeed the case, can you explain why you travelled across the Atlantic to seek investment when there are American firms already interested in projects within South Wales West? I was at a meeting recently where a large American leisure firm was anxious to assist a partnership in delivering a multi-million pound project at the Royal Fern golf and leisure resort in Penllergaer. The Government seems completely oblivious to the need for proper inward investment and only wants to work in partnership within itself. Will you outline what is going wrong with your message to investors? Your Minister for Business, Enterprise, Technology and Science recognises that your branding is not right. What are you doing about that?

Byron Davies: Diolch am yr ateb hwnnw, Brif Weinidog. Rwy’n tybio mai’r blaenoriaethau hynny oedd gennych mewn golwg yn ystod eich taith ddiweddar i America. Os felly, a allwch egluro pam y bu ichi deithio ar draws yr Iwerydd i chwilio am fuddsoddiad pan fo cwmnïau Americanaidd sydd eisoes â diddordeb mewn prosiectau yng Ngorllewin De Cymru? Roeddwn mewn cyfarfod yn ddiweddar lle yr oedd cwmni hamdden Americanaidd mawr yn awyddus i gynorthwyo partneriaeth i ddarparu prosiect gwerth miliynau o bunnoedd ar safle golff a hamdden Royal Fern ym Mhenlle’r-gaer. Mae’r Llywodraeth yn ymddangos yn hollol ddall i’r angen am fewnfuddsoddi priodol ac nid yw ond am weithio mewn partneriaeth o fewn ei hun. A wnewch chi amlinellu beth sy’n mynd o’i le gyda’ch neges i fuddsoddwyr? Mae eich Gweinidog Busnes, Menter, Technoleg a Gwyddoniaeth yn cydnabod nad yw eich brandio yn iawn. Beth rydych yn ei wneud am hynny?

The First Minister: I cannot pretend that I understood most of that question. If the Member thinks that the way to attract investment into Wales is not to go anywhere, then that would clearly not be a sustainable model for the future. It is important to meet with those who already invest in Wales, as well as those who are potential investors in Wales.

Y Prif Weinidog: Ni allaf honni fy mod wedi deall y rhan fwyaf o’r cwestiwn hwnnw. Os yw’r Aelod o’r farn mai’r ffordd i ddenu buddsoddiad i Gymru yw peidio â mynd i unrhyw le, yna mae’n amlwg na fyddai hynny’n fodel cynaliadwy ar gyfer y dyfodol. Mae’n bwysig cwrdd â’r rhai sydd eisoes yn buddsoddi yng Nghymru, yn ogystal â’r rhai sydd â photensial i fuddsoddi yng Nghymru.

Bethan Jenkins: Mae safle biomas Port Talbot angen cael ei werthu gan nad yw Prenergy wedi datblygu’r ardal ar gyfer biomas. A yw eich swyddogion wedi cynnal unrhyw drafodaethau gyda’r cwmni, oherwydd mae consýrn mawr yn lleol nad yw’r safle wedi cael ei werthu?

Bethan Jenkins: The biomass site in Port Talbot needs to be sold because Prenergy has not developed the area for biomass. Have your officials had any discussions with the company, because there is great concern locally that the site has not been sold?

Y Prif Weinidog: Nid wyf wedi chwarae rhan bersonol yn hyn, ond edrychaf i weld beth yw’r sefyllfa ddiweddaraf.

The First Minister: I have not personally played a role in this, but I will look to see what the latest situation is.

Cwestiynau Heb Rybudd gan Arweinwyr y Pleidiau

Questions Without Notice from the Party Leaders

The Deputy Presiding Officer: I call the leader of Plaid Cymru, Leanne Wood. [Applause.]

Y Dirprwy Lywydd: Galwaf ar arweinydd Plaid Cymru, Leanne Wood. [Cymeradwyaeth.]

Arweinydd Plaid Cymru (Leanne Wood): Diolch, Ddirprwy Lywydd, a diolch, bawb.

The Leader of Plaid Cymru (Leanne Wood): Thank you, Deputy Presiding Officer, and thank you, all.

Thank you for your warm wishes and congratulations.

Diolch am eich cofion cynnes a’ch llongyfarchiadau.

First Minister, I am sure that you will share my concern about recent gross domestic product figures that showed that west Wales and the Valleys have fallen further behind the European average and that Wales remains the poorest nation within the UK. Tomorrow, George Osborne is set to exacerbate the situation even further by announcing that public sector workers in Wales should take a big hit.

Brif Weinidog, rwy’n siŵr y byddwch yn rhannu fy mhryder am y ffigurau cynnyrch mewnwladol crynswth diweddar a oedd yn dangos bod gorllewin Cymru a’r Cymoedd ymhellach ar ôl y cyfartaledd Ewropeaidd a bod Cymru yn parhau i fod y wlad dlotaf yn y DU. Yfory, bydd George Osborne yn debygol o waethygu’r sefyllfa ymhellach drwy gyhoeddi y dylai gweithwyr sector cyhoeddus yng Nghymru gymryd ergyd fawr.

From time to time, when the people of our nation need their politicians to join together, the parties of this Assembly are able to unite in a common goal. Will you therefore join me and invite the other party leaders to stand together in a united position to stop this UK Government from putting further pressure on household incomes in Wales?

O bryd i’w gilydd, pan fydd ar bobl ein cenedl angen i’w gwleidyddion ymuno â’i gilydd, mae pleidiau’r Cynulliad yn gallu uno ar gyfer nod cyffredin. A wnewch chi felly ymuno â mi a gwahodd arweinwyr y pleidiau eraill i sefyll gyda’i gilydd yn unedig i atal Llywodraeth y DU rhag rhoi pwysau pellach ar incwm cartrefi yng Nghymru?

The First Minister: I welcome the leader of Plaid Cymru to her new position. I look forward to working with her where possible.

Y Prif Weinidog: Croesawaf arweinydd Plaid Cymru i’w swydd newydd. Edrychaf ymlaen at gydweithio â hi lle bo hynny’n bosibl.

She may have heard me on Radio 5 on Saturday morning expressing my strong views about the detrimental effect of regional pay on Wales. I welcome the stance that she has taken and I would be more than happy to call on the other party leaders in this Chamber to condemn any moves towards regional pay that would impoverish so many of our people.

Efallai y bu iddi fy nghlywed ar Radio 5 fore Sadwrn yn mynegi fy marn gref am effaith niweidiol cyflogau rhanbarthol ar Gymru. Croesawaf ei safiad, a byddwn yn fwy na pharod i alw ar arweinwyr y pleidiau eraill yn y Siambr i gondemnio unrhyw symudiadau tuag at gyflwyno cyflogau rhanbarthol a fyddai’n peri tlodi i gymaint o’n pobl.

Leanne Wood: Thank you, First Minister. I therefore urge you to make a specific commitment to arrange a meeting this afternoon between the four party leaders in this Chamber, so that we can immediately seek agreement in Wales, in a cross-party statement that should be presented to the Chancellor ahead of the budget announcement tomorrow.

Leanne Wood: Diolch, Brif Weinidog. Felly, rwyf yn eich annog i wneud ymrwymiad penodol i drefnu cyfarfod y prynhawn yma rhwng y pedwar arweinydd plaid yn y Siambr, fel y gallwn geisio dod i gytundeb ar unwaith yng Nghymru, mewn datganiad trawsbleidiol y dylid ei gyflwyno i’r Canghellor cyn y cyhoeddiad ar y gyllideb yfory.

The First Minister: This afternoon might be a bit difficult, given my timetable. Perhaps we should first wait to hear what the other party leaders say and to see whether they will join in the condemnation of regional pay.

Y Prif Weinidog: Efallai y bydd gwneud hynny y prynhawn yma ychydig yn anodd, o gofio fy amserlen. Efallai y dylem aros i glywed yr hyn sydd gan arweinwyr y pleidiau eraill i’w ddweud yn gyntaf er mwyn gweld a fyddant yn ymuno â ni i gondemnio cyflogau rhanbarthol.

Leanne Wood: Thank you, First Minister. Do you agree that public sector cuts have already hit the private as well as the public sector hard and that, ultimately, unless we stop these plans, they risk further depressing the Welsh economy by undermining productivity? Will you join Plaid Cymru and state clearly that what is needed now is a stimulus for the Welsh economy and not further constraint?

Leanne Wood: Diolch, Brif Weinidog. A ydych chi’n cytuno bod ergyd y toriadau yn y sector cyhoeddus eisoes wedi taro’r sector preifat yn ogystal â’r sector cyhoeddus yn galed ac, yn y pen draw, oni bai ein bod yn atal y cynlluniau hynny, fod perygl y byddant yn dirwasgu economi Cymru ymhellach gan danseilio cynhyrchiant? A wnewch chi ymuno â Phlaid Cymru a datgan yn glir mai’r hyn sydd ei angen yn awr ar economi Cymru yw hwb, nid cyfyngiad pellach?

The Record

The First Minister: I welcome Plaid Cymru’s support for our position as a Government. However, it is important to point out the various difficulties in relation to this suggestion of regional pay. Does it apply to where people work or to where they live? For example, if there are two people living next door to each other in Taff’s Well, and one works as a nurse at the Royal Glamorgan Hospital and the other at the Heath hospital, does that mean that the one working in the Heath is paid more than the one working at the Royal Glamorgan Hospital? It is a policy that is designed to reduce the living standards of those in the poorest parts of the UK and to increase the wealth gap. I very much look forward to hearing what the other party leaders have to say on this matter.

Y Prif Weinidog: Rwy’n croesawu cefnogaeth Plaid Cymru i safbwynt y Llywodraeth. Fodd bynnag, mae’n bwysig nodi’r amryfal anawsterau ynghylch cyflogau rhanbarthol. A yw’n berthnasol i ble mae pobl yn gweithio neu ble maent yn byw? Er enghraifft, os oes dau berson yn byw drws nesaf i’w gilydd yn Ffynnon Taf, a bod un yn gweithio fel nyrs yn Ysbyty Brenhinol Morgannwg a’r llall yn ysbyty’r Mynydd Bychan, a yw’n golygu bod yr un sy’n gweithio yn y Mynydd Bychan yn cael mwy o dâl na’r un sy’n gweithio yn Ysbyty Brenhinol Morgannwg? Mae’r polisi wedi’i gynllunio i leihau safonau byw pobl yn rhannau tlotaf y DU ac i gynyddu’r bwlch cyfoeth. Rwy’n edrych ymlaen yn fawr at glywed beth sydd gan arweinwyr y pleidiau eraill i’w ddweud ar y mater hwn.

The Leader of the Welsh Liberal Democrats (Kirsty Williams): I formally offer my congratulations to Leanne on her new role. It is not only an important job for Leanne and Plaid Cymru, but an important step for the equality of women in all aspects of public life in Wales.

Arweinydd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru (Kirsty Williams): Rwy’n llongyfarch Leanne yn ffurfiol ar ei rôl newydd. Mae’n swydd bwysig i Leanne a Phlaid Cymru, yn ogystal â bod yn gam pwysig ar gyfer cydraddoldeb i fenywod ym mhob agwedd ar fywyd cyhoeddus yng Nghymru.

First Minister, this week the Welsh rugby team proved that it is the best in Europe, but last week we saw new figures show that GDP per capita in west Wales and the Valleys has fallen from 79% to 68.4% of the EU average. We hear a lot in the media about the state of the Greek economy. Are you not ashamed that these figures show that most parts of Greece are doing better than most parts of Wales, and is it not time that we had a Government with the same ambition that our rugby team showed?

Brif Weinidog, yr wythnos hon profodd tîm rygbi Cymru ei fod y gorau yn Ewrop, ond yr wythnos diwethaf gwelsom ffigurau newydd yn dangos bod CMC y pen yng ngorllewin Cymru a’r Cymoedd wedi gostwng o 79% i 68.4% o gyfartaledd yr UE. Rydym yn clywed llawer yn y cyfryngau am gyflwr yr economi yng Ngwlad Groeg. Onid oes gennych gywilydd bod y ffigurau hyn yn dangos bod y rhan fwyaf o ardaloedd yng Ngwlad Groeg yn gwneud yn well na’r rhan fwyaf o ardaloedd yng Nghymru, ac onid yw’n bryd inni gael Llywodraeth sydd yr un mor uchelgeisiol â’n tîm rygbi?

The First Minister: First, I point out to the leader of the Liberal Democrats that the figures are three years out of date. Secondly, we know, as has already been said in this Chamber, that the plans to cut the pay of thousands of public sector workers in Wales would mean that GDP would drop further. Will the leader of the Liberal Democrats condemn any plans to introduce regional pay across the UK?

Y Prif Weinidog: Yn gyntaf, rwy’n tynnu sylw arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol at y ffaith mai ffigurau tair blynedd yn ôl ydynt. Yn ail, rydym yn gwybod, fel sydd eisoes wedi’i ddweud yn y Siambr, y byddai’r cynlluniau i dorri cyflogau miloedd o weithwyr sector cyhoeddus yng Nghymru yn golygu y byddai CMC yn disgyn ymhellach.  A fydd arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol yn condemnio unrhyw gynlluniau i gyflwyno cyflogau rhanbarthol ledled y DU?

Kirsty Williams: Either the First Minister has developed the skills of a clairvoyant recently, or he has seen the budget. I suspect that neither is true, and as for regional pay, I have long been opposed to regional pay, and where I think that Westminster is getting it wrong, I will get up and say so. If only the First Minister had done a bit more of that when Labour was in charge for 13 years.

Kirsty Williams: Mae’r Prif Weinidog naill ai wedi datblygu sgiliau clirweledol yn ddiweddar, neu mae wedi gweld y gyllideb. Rwy’n amau ​​nad oes yr un o’r rheini’n wir. O ran cyflogau rhanbarthol, rwyf wedi gwrthwynebu hynny ers amser maith, ac os wyf yn meddwl bod San Steffan yn gwneud rhywbeth o’i le, rwy’n dweud. Trueni na fyddai’r Prif Weinidog wedi gwneud ychydig yn fwy o hynny pan oedd Llafur mewn grym am 13 mlynedd.

When Labour was doing outrageous things to the people of Wales during that time, we did not hear a squeak from him. In 2002, Rhodri Morgan stated that the huge amount of EU funding was Welsh Labour’s big chance to bring the Welsh standard of living up to that of the European average. Here we are, 10 years on and more than £6 billion later. What went wrong First Minister?

Pan oedd Llafur yn gwneud pethau gwarthus i bobl Cymru yn ystod y cyfnod hwnnw, ni chlywsom yr un smic ganddo. Yn 2002, dywedodd Rhodri Morgan mai’r swm enfawr o arian yr UE oedd cyfle mawr Llafur Cymru i godi safonau byw yng Nghymru i’r cyfartaledd Ewropeaidd. Dyma ni, 10 mlynedd a mwy na £6 biliwn yn ddiweddarach. Beth aeth o’i le, Brif Weinidog?

The First Minister: I read today that Lib Dem Ministers have been banging the table at a Cabinet meeting to mark the passing of the coalition’s NHS reforms. I wonder if the leader of the Liberal Democrats would join them in doing that. I am disappointed that, having been offered the opportunity to declare absolutely clearly the she is against moves towards regional pay—not greater moves, as she said before, but moves to regional pay—she has singularly failed to do so. The people of Wales will judge the Liberal Democrats on that fact.

Y Prif Weinidog: Rwy’n darllen heddiw bod Gweinidogion y Democratiaid Rhyddfrydol wedi bod yn curo ar y bwrdd mewn cyfarfod Cabinet ynghylch pasio diwygiadau’r glymblaid i’r GIG. Tybed a fyddai arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol yn ymuno â hwy i wneud hynny. Rwy’n siomedig, ar ôl iddi gael cyfle i ddatgan yn gwbl glir ei bod yn gwrthwynebu symud tuag at gyflogau rhanbarthol—nid symudiadau mwy, fel y dywedodd ynghynt, ond symudiadau at gyflogau rhanbarthol—ei bod wedi methu’n llwyr â gwneud hynny. Bydd pobl Cymru yn beirniadu’r Democratiaid Rhyddfrydol am hynny.

Kirsty Williams: I thought that this agenda item was entitled 'Questions to the First Minister’. Of course, if the First Minister would like to swap places with me, I would be happy to take him up on the offer.

Kirsty Williams: Roeddwn yn meddwl mai teitl yr eitem hon ar yr agenda oedd 'Cwestiynau i’r Prif Weinidog’. Wrth gwrs, os yw’r Prif Weinidog am newid lle â mi, byddwn yn hapus i wneud hynny.

First Minister, your failure to answer these critical questions this afternoon is alarming. The EU money given to your Government is meant to ensure that Wales becomes relatively better off. The vast majority of European regions that have received the same money have made that happen—they have become relatively better off. The people of Wales are entitled to ask you, as their First Minister, why our country is not one of those regions. What lessons can we take to ensure, should Wales qualify for yet another round of additional funding, that it is more successful than it has been during the past 10 years?

Brif Weinidog, mae eich methiant i ateb y cwestiynau allweddol hyn y prynhawn yma yn peri pryder. Mae’r arian o’r UE sy’n cael ei roi i’ch Llywodraeth i fod i sicrhau bod Cymru yn dod yn gymharol well ei byd. Mae’r mwyafrif helaeth o ranbarthau Ewrop sydd wedi derbyn yr un faint o arian wedi sicrhau hynny—maent wedi dod yn gymharol well eu byd. Mae gan bobl Cymru’r hawl i ofyn i chi, eu Prif Weinidog, pam nad yw ein gwlad yn un o’r rhanbarthau hynny. Pa wersi y gallwn eu dysgu i sicrhau, os bydd Cymru yn gymwys ar gyfer rownd arall eto o gyllid ychwanegol, ei bod yn fwy llwyddiannus nag y bu yn ystod y 10 mlynedd diwethaf?

The First Minister: The leader of the Liberal Democrats can snarl as much as she wants across the Chamber, but, if what we read in the papers is correct, the reality is that people in Wales will see a deterioration in living standards because of the introduction of regional pay, cuts in the rates of pay across Wales and an 18% cut in the wages of public sector workers. The leader of the Liberal Democrats was given the opportunity to stand up for the people of Wales by joining us in condemning regional pay, and she has singularly failed to do so.

Y Prif Weinidog: Gall arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol ysgyrnygu gymaint ag y mae eisiau ar draws y Siambr, ond, os yw’r hyn yr ydym yn ei ddarllen yn y papurau yn gywir, y realiti yw y bydd pobl Cymru yn gweld dirywiad mewn safonau byw oherwydd cyflwyno cyflogau rhanbarthol, toriadau i gyfraddau cyflogau ledled Cymru a thoriad o 18% yng nghyflogau gweithwyr sector cyhoeddus. Cafodd arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol gyfle i gefnogi pobl Cymru drwy ymuno â ni i gondemnio cyflogau rhanbarthol, ond mae wedi methu’n llwyr â gwneud hynny.

The Leader of the Opposition (Andrew R.T. Davies): With your indulgence, Deputy Presiding Officer, I welcome the new leader of Plaid Cymru to the role that she will undertake. I wish her well in her endeavours and I look forward, where possible, to our working together. I think that it is safe to say from our exchanges that there are some differences between the two of us. [Laughter.]

Arweinydd yr Wrthblaid (Andrew R.T. Davies): Gyda’ch caniatâd, Ddirprwy Lywydd, croesawaf arweinydd newydd Plaid Cymru i’w rôl. Dymunaf yn dda iddi yn ei gwaith ac edrychaf ymlaen at weithio gyda’n gilydd, lle bo hynny’n bosibl. Afraid dweud bod ein trafodaethau wedi amlygu bod rhai gwahaniaethau rhyngom. [Chwerthin.]

First Minister, what is the problem with the brand of Wales?

Brif Weinidog, beth yw’r broblem gyda brand Cymru?

The First Minister: We need to ensure that we develop a unique selling point and ensure that people have a clear image of what Wales stands for and ensure that they are aware of the opportunities that exist in Wales.

Y Prif Weinidog: Mae angen inni sicrhau ein bod yn datblygu pwynt gwerthu unigryw, a sicrhau bod gan bobl ddelwedd glir o’r hyn y mae Cymru yn ei gynrychioli a’u bod yn ymwybodol o’r cyfleoedd sy’n bodoli yng Nghymru.

Andrew R.T. Davies: Thank you for that answer, First Minister. Therefore, you agree with what your Minister for Business, Enterprise, Technology and Science said when she talked in committee last week about the Government not getting the brand of Wales right. I have highlighted over the last three weeks the way in which inward investment figures have been deteriorating rapidly so that instead of being the second most attractive place for inward investment, Wales is now the second least attractive place for inward investment. In relation to tourism, tourist numbers are falling year on year. Is it not the case that your Government needs to be proactively marketing Wales and the comments that you made about Cardiff Airport merely detract from the positive message that we need to be putting out to inward investors and businesses as a whole? Therefore, can you map out what your Government will do to improve the image and the brand of Wales?

Andrew R.T. Davies: Diolch am yr ateb, Brif Weinidog. Felly, rydych yn cytuno â’r hyn a ddywedodd eich Gweinidog Busnes, Menter, Technoleg a Gwyddoniaeth mewn pwyllgor yr wythnos ddiwethaf, sef nad yw’r Llywodraeth wedi cael brand Cymru yn iawn. Dros y tair wythnos ddiwethaf, rwyf wedi amlygu’r ffordd y mae ffigurau mewnfuddsoddi wedi bod yn dirywio’n gyflym. Mae hynny’n golygu nad Cymru yw’r lle mwyaf deniadol ond un ar gyfer mewnfuddsoddi erbyn hyn; yn hytrach, Cymru yw’r lle lleiaf deniadol ond un ar gyfer mewnfuddsoddi. O ran twristiaeth, mae niferoedd twristiaid yn gostwng bob blwyddyn. Oni ddylai eich Llywodraeth fod yn rhagweithiol wrth farchnata Cymru, ac onid yw eich sylwadau am Faes Awyr Caerdydd yn difrïo’r neges gadarnhaol sydd angen ei chyfleu i fewnfuddsoddwyr a busnesau yn gyffredinol? Felly, beth yw cynllun y Llywodraeth i wella delwedd a brand Cymru?

The First Minister: Let us start with Cardiff Airport. I was surprised that the leader of the Conservatives—the leader of the opposition—is picking a fight on this; he must be the only person in Wales who thinks that Cardiff Airport is doing well. The letters I have had in my postbag over the past week, including responses from business people, demonstrate that the situation in Cardiff Airport cannot continue. It is not doing well. The present owners are not running it along the model that they should be using. There is great potential in Cardiff Airport, with the right owners who can demonstrate the right level of commitment. However, if you really think that the airport as it is at the moment is doing well and is a credit to Wales, I cannot agree with you. We can do so much better. As far as Wales is concerned in terms of visitor numbers, I go to countries like the US in order to ensure that we understand what needs to be done to attract more investment and to understand what needs to be done to attract more tourists, which is why I met tourism operators while I was in the United States. However, this is apparently something that your party criticises.

Y Prif Weinidog: Gadewch inni ddechrau gyda Maes Awyr Caerdydd. Roeddwn wedi synnu bod arweinydd y Ceidwadwyr—arweinydd yr wrthblaid—eisiau ffrae am hyn; mae’n rhaid mai ef yw’r unig un yng Nghymru sy’n credu bod Maes Awyr Caerdydd yn gwneud yn dda. Mae’r llythyrau yr wyf wedi’u cael drwy’r post yn ystod yr wythnos diwethaf, gan gynnwys ymatebion gan bobl busnes, yn dangos na all y sefyllfa ym Maes Awyr Caerdydd barhau. Nid yw’n gwneud yn dda. Nid yw’r perchnogion presennol yn defnyddio’r model cywir i’w reoli. Mae potensial mawr gan Faes Awyr Caerdydd, gyda’r perchnogion cywir â’r ymrwymiad cywir. Fodd bynnag, os ydych yn wir yn credu bod y maes awyr fel y mae ar hyn o bryd yn gwneud yn dda ac yn glod i Gymru, ni allaf gytuno â chi. Gallwn wneud lawer yn well. O ran nifer y bobl sy’n ymweld â Chymru, rwy’n ymweld â gwledydd fel yr Unol Daleithiau er mwyn sicrhau ein bod yn deall yr hyn sydd angen ei wneud i ddenu mwy o fewnfuddsoddi a thwristiaid. Dyna pam y bu imi gyfarfod â gweithwyr ym maes twristiaeth pan oeddwn yn yr Unol Daleithiau. Fodd bynnag, mae’n ymddangos bod eich plaid yn beirniadu hynny.

Andrew R.T. Davies: Not at all. We have proactively supported any endeavours to improve the brand of Wales, but we cannot support your knocking of Cardiff Airport and the staff who work tirelessly to improve the passenger experience at that airport. Two Government reports in 2007 and 2009 clearly indicated that, if the Government at that time had supported better route structures, we could have a far better proposition to offer access to Wales. However, the GDP figures for Wales show that we are falling further behind. The average in Wales is under 80%; in Northern Ireland, it is 83%; in Scotland, it is 107%; and the UK average is 110%. Is it not the case, First Minister, that Warren Gatland can deliver grand slams, but your team delivers wooden spoons for Wales?

Andrew R.T. Davies: Ddim o gwbl. Rydym wedi cefnogi’n rhagweithiol unrhyw ymdrechion i wella brand Cymru, ond ni allwn eich cefnogi wrth ladd ar Faes Awyr Caerdydd a’r staff sy’n gweithio’n ddiwyd i wella profiadau teithwyr yno. Dangosodd dau adroddiad gan y Llywodraeth yn 2007 a 2009 yn glir pe bai’r Llywodraeth ar y pryd wedi cefnogi gwell strwythurau o ran llwybrau y gallem fod mewn sefyllfa lawer gwell o ran cynnig mynediad i Gymru. Fodd bynnag, mae ffigurau CMC Cymru yn dangos ein bod yn mynd ymhellach ar ei hôl hi. Mae’r cyfartaledd yng Nghymru o dan 80%; yng Ngogledd Iwerddon, mae’n 83%; yn yr Alban, mae’n 107%; a chyfartaledd y DU yw 110%. Onid yw’n wir, Brif Weinidog, y gall Warren Gatland roi Campau Llawn i Gymru, ond bod eich tîm chi yn rhoi llwyau pren?

The First Minister: Well, as far as the airport is concerned, business people have complained to me week after week, for many months, about the airport—not about the staff, but about the airport. I have met the owners of the airport twice. I have put these points to them and they have been met with a shrug of the shoulders. That is just not good enough. I know of situations, and have seen them myself, where people have been locked in the baggage hall and where the front door was not open and people had to go in through a side door—I had to do that the last time I used the airport. This is not good, as far as the airport is concerned. The owners need to run it properly or pass it over to those—and there is interest out there—who wish to run the airport properly, develop it, and make the terminal building more attractive. That is absolutely crucial.

Y Prif Weinidog: Wel, o ran y maes awyr, mae pobl busnes wedi cwyno wrthyf yn wythnosol ers misoedd lawer yn ei gylch—nid am y staff, ond am y maes awyr. Rwyf wedi cwrdd â pherchnogion y maes awyr ddwywaith. Rwyf wedi dweud wrthynt am y pwyntiau hyn a’u hymateb oedd codi eu hysgwyddau. Nid yw hynny’n ddigon da. Gwn am sefyllfaoedd, ac rwyf wedi’u gweld fy hun, lle mae pobl wedi cael eu cloi yn y neuadd bagiau a lle nad oedd y drws blaen yn agored a phobl yn gorfod mynd i mewn drwy ddrws ochr—bu’n rhaid i mi wneud hynny y tro diwethaf y bu imi ddefnyddio’r maes awyr. Nid yw hynny’n dda i’r maes awyr. Mae angen i’r perchnogion ei redeg yn iawn neu ei drosglwyddo i’r rhai—ac mae diddordeb gan rai—sydd am redeg y maes awyr yn gywir, ei ddatblygu, a gwneud y derfynfa yn fwy deniadol. Mae hynny’n gwbl hanfodol.

When it comes to GDP, I notice once again that the leader of the opposition was given the opportunity to condemn regional pay, to condemn the attack on the incomes of the people of Wales and, once again, he has failed to do so.

O ran CMC, nodaf unwaith eto bod arweinydd yr wrthblaid wedi cael cyfle i gondemnio cyflogau rhanbarthol ac i gondemnio’r ymosodiad ar incwm pobl Cymru, ac, unwaith eto, mae wedi methu â gwneud hynny.

Costau Byw Fforddiadwy

Affordable Costs of Living

3. Keith Davies: A wnaiff y Prif Weinidog roi trosolwg o gamau gweithredu Llywodraeth Cymru i sicrhau costau byw fforddiadwy. OAQ(4)0426(FM)

3. Keith Davies: Will the First Minister give an overview of the Welsh Government’s actions to ensure affordable costs of living. OAQ(4)0426(FM)

Y Prif Weinidog: Dros y tair blynedd diwethaf, mae prisiau wedi codi’n gyflymach na chyflogau ac rydym yn gweithio fwyfwy ar draws y Llywodraeth i wneud y gorau o’r cymorth a’r gwasanaethau a ddarperir gennym i gartrefi a chymunedau er mwyn eu helpu i wynebu’r pwysau ariannol cynyddol sydd arnynt.

The First Minister: For the last three years, prices have increased faster than wages and we are increasingly working across Government to maximise the support and services that we provide to households and communities to meet the mounting financial pressures.

Keith Davies: Diolch am yr ateb hwnnw. Yn fwy nag erioed, mae costau byw fforddiadwy yn bwnc pwysig. Rwy’n derbyn bod Llywodraeth Cymru yn defnyddio’r holl ysgogiadau sydd ar gael i leihau tlodi, ac mae ei strategaeth cynhwysiant ariannol yn sefydlu  beth yw ei gallu.

Keith Davies: Thank you for that reply. More than ever, an affordable cost of living is an important issue. I acknowledge that the Welsh Government is using all incentives at its disposal to alleviate poverty, and its financial inclusion strategy sets out its capability in this regard.

1.45 p.m.

Tanlinellodd adroddiad Achub y Plant, 'A Poverty Premium’, y ffaith bod teuluoedd ar incwm isel yn gorfod talu cost ychwanegol o dros £1,200 am nwyddau a gwasanaethau o’i gymharu â theuluoedd ar incwm uwch. Yn ogystal â hyn, bydd Deddf Diwygio Lles 2012 Llywodraeth San Steffan yn ergyd galed ar deuluoedd cyffredin sydd yn gweithio, ac yn debygol o achosi pryder. Gyda hyn mewn golwg, pa gamau pellach mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu’u cymryd i leihau’r effeithiau hyn?

The Save the Children report, 'A Poverty Premium’, highlighted the fact that families on low incomes have to pay additional costs of over £1,200 for goods and services compared to families on higher incomes. In addition, the Westminster Government’s Welfare Reform Act 2012 will have a detrimental effect on ordinary working families, and is likely to cause concern. In light of this, what further action is the Welsh Government intending to take in order to reduce the impact of this?

Y Prif Weinidog: Rydym yn gwybod, pan fydd y flwyddyn ariannol nesaf yn dechrau fis Ebrill, y bydd llawer o deuluoedd yn cael eu bwrw’n galed iawn gyda’r newidiadau o ran trethi. Rydym hefyd yn gwybod y bydd y Deddf Diwygio Lles yn cael effaith ddifrifol a negyddol ar lawer o bobl sy’n byw yng Nghymru. Dyna pam mae Leighton Andrews, fel y Gweinidog sydd â chyfrifoldeb dros y maes hwn, wedi bod yn ystyried yr effaith ar Gymru yn ystod y misoedd diwethaf.

The First Minister: We know that when the next financial year starts in April, many families will be hit hard by the changes to taxation. We also know that the Welfare Reform Act will have a serious, negative impact on many people living in Wales. That is why Leighton Andrews, as the Minister responsible for this area, has been considering the impact on Wales over the past few months.

Nick Ramsay: First Minister, can you explain how your Government’s decision not to pass on a council tax freeze in Wales is designed to help people here meet their bills?

Nick Ramsay: Brif Weinidog, a allwch egluro sut mae penderfyniad eich Llywodraeth i beidio â throsglwyddo arian yn sgîl rhewi’r dreth gyngor yng Nghymru wedi ei fwriadu i helpu pobl yma i dalu eu biliau?

The First Minister: Cutting their pay by 18% is not going to help them, is it? That is one of the things that you are very keen to do. Let us look at how the money that, according to the Tories, was spent on pet projects was actually spent: it was spent on a young recruits programme, Skills Growth Wales, capital investment in schools, the Ely Mill housing project, an additional £3 million for Arbed, an extra 130 affordable homes in Wales and investment in enterprise zones in Wales. What their response tells us is that, when we invest in people, jobs, skills and the economy, in putting a roof over people’s heads and in ensuring that they are warm, the Tories do not care. They are interested in money, but not in people.

Y Prif Weinidog: Nid yw torri eu cyflog 18% yn mynd i’w helpu, nac ydyw? Dyna un o’r pethau rydych yn awyddus iawn i’w wneud. Gadewch inni edrych ar sut y cafodd yr arian a gafodd ei wario, yn ôl y Torïaid, ar 'pet projects’ ei wario mewn gwirionedd: cafodd ei wario ar raglen recriwtiaid ifanc, Sgiliau Twf Cymru, buddsoddiad cyfalaf mewn ysgolion, prosiect tai Melin Trelái, £3 miliwn ychwanegol ar gyfer Arbed, 130 o dai fforddiadwy ychwanegol yng Nghymru a buddsoddiad mewn ardaloedd menter yng Nghymru. Dywed eu hymateb wrthym, pan fyddwn yn buddsoddi mewn pobl, swyddi, sgiliau a’r economi, mewn rhoi to uwch bennau pobl a sicrhau eu bod yn gynnes, nad yw’r Torïaid yn poeni. Mae ganddynt ddiddordeb mewn arian, nid pobl.

Mick Antoniw: I welcome your comments on regional pay. Do you think that it is right that a Welsh teacher or a Welsh nurse should be paid less in Wales than they might be in other parts of the United Kingdom?

Mick Antoniw: Rwyf yn croesawu eich sylwadau ar gyflogau rhanbarthol. A ydych o’r farn ei bod yn iawn y dylai athro neu nyrs o Gymru gael eu talu llai yng Nghymru nag y byddent o bosibl mewn rhannau eraill o’r Deyrnas Unedig?

The First Minister: No, I do not. It is absolutely crucial that people are paid what they deserve for their jobs, and they should not be penalised on the basis of where they live. We do not even know whether the suggestions are being made on the basis of where someone works or where they live. You could have two people living next door to each other in a community in eastern Flintshire, one working in Cheshire and one working in Flintshire, and the one working in Cheshire could be paid more than the one working in Flintshire on the basis of what the UK Government is proposing. It is a ludicrous measure: ill-thought-out, but typical of this UK Government.

Y Prif Weinidog: Na, nid wyf yn meddwl bod hynny’n iawn. Mae’n gwbl hanfodol bod pobl yn cael eu talu yr hyn y maent yn ei haeddu am eu swyddi, ac ni ddylid eu cosbi ar sail lle maent yn byw. Ni wyddom hyd yn oed a yw’r awgrymiadau’n cael eu gwneud ar sail lle mae rhywun yn gweithio neu lle maent yn byw. Gallech gael dau o bobl sy’n byw drws nesaf i’w gilydd mewn cymuned yn nwyrain Sir y Fflint, gydag un yn gweithio yn Sir Gaer a’r llall yn gweithio yn Sir y Fflint, a gallai’r un sy’n gweithio yn Sir Gaer gael ei dalu mwy na’r un yn Sir y Fflint ar sail yr hyn mae Llywodraeth y DU yn ei gynnig. Mae’n fesur chwerthinllyd: nid oes fawr o feddwl wedi mynd iddo, ond mae hynny’n nodweddiadol o Lywodraeth y DU hon.

Trafodaethau gyda Chwmniau Dŵr

Discussions with Water Companies

4. Ann Jones: Pa drafodaethau y mae Llywodraeth Cymru wedi’u cael gyda chwmnïau dwr perthnasol i sicrhau bod gan gartrefi ledled Cymru gysylltiad llawn â rhwydweithiau carthffosydd cyhoeddus. OAQ(4)0427(FM)

4. Ann Jones: What discussions has the Welsh Government had with relevant water companies to ensure the full connection of homes across Wales to public sewer networks. OAQ(4)0427(FM)

The First Minister: We work closely with the relevant sewerage undertakers in Wales to ensure that we have a sustainable sewerage network for the people of Wales. The undertakers have a duty to provide connection to a public sewer, provided that relevant environmental and economic criteria are met.

Y Prif Weinidog: Rydym yn gweithio’n agos gyda’r ymgymerwyr carthffosiaeth perthnasol yng Nghymru i sicrhau bod gennym rwydwaith carthffosiaeth cynaliadwy i bobl Cymru. Mae dyletswydd ar yr ymgymerwyr i ddarparu cysylltiad i garthffos gyhoeddus, ar yr amod bod meini prawf amgylcheddol ac economaidd perthnasol yn cael eu bodloni.

Ann Jones: A number of residents in the Vale of Clwyd are struggling to secure a sewer connection for their properties, despite a clear judgment from your Government and the Environment Agency in support of their application. Section 101A of the Water Industry Act 1991 states that water companies must provide such a connection, as you have already said, and that the Environment Agency will have the final say on the applications. Despite these commitments, my constituents are suffering as a result of Welsh Water’s failure to act in a timely manner and have been told that they will possibly have to wait until 2015. What assessments have you made of the actions being undertaken by water companies to meet their duties under this legislation?

Ann Jones: Mae nifer o drigolion yn Nyffryn Clwyd yn cael trafferth sicrhau cysylltiad carthffos ar gyfer eu heiddo, er gwaethaf dyfarniad clir gan eich Llywodraeth ac Asiantaeth yr Amgylchedd i gefnogi eu cais. Dywed adran 101A o Ddeddf Diwydiant Dŵr 1991 bod yn rhaid i gwmnïau dŵr o’r fath ddarparu cysylltiad, fel y dywedasoch eisoes, ac y bydd Asiantaeth yr Amgylchedd yn cael y gair olaf ar y ceisiadau. Er gwaethaf yr ymrwymiadau hyn, mae fy etholwyr yn dioddef o ganlyniad i fethiant Dŵr Cymru i weithredu mewn da bryd, a chawsant wybod y bydd yn rhaid iddynt aros o bosibl hyd 2015. Pa asesiadau a wnaethoch o’r camau gweithredu gan gwmnïau dŵr i gyflawni eu dyletswyddau o dan y ddeddfwriaeth hon?

The First Minister: I am aware that there are several ongoing applications for connections to public sewers in Wales. Welsh Ministers have powers to enforce once the water and sewerage companies do not fulfil their obligations, following a determination by the Environment Agency and where a breach of section 101A has occurred. Given the enforcement powers that Welsh Ministers have, I cannot comment on specific cases, but I hear very clearly heard the representations that you have made on behalf of your constituents.

Y Prif Weinidog: Rwyf yn ymwybodol bod nifer o geisiadau ar y gweill ar gyfer cysylltiadau i garthffosydd cyhoeddus yng Nghymru. Mae gan Weinidogion Cymru bwerau gorfodi pan nad yw cwmnïau dŵr a charthffosiaeth yn cyflawni eu rhwymedigaethau, yn dilyn penderfyniad gan Asiantaeth yr Amgylchedd a lle mae adran 101A wedi ei thorri. O ystyried y pwerau gorfodi sydd gan Weinidogion Cymru, ni allaf wneud sylwadau ar achosion penodol, ond rwyf wedi clywed y sylwadau a wnaethoch ar ran eich etholwyr yn glir iawn.

Antoinette Sandbach: First Minister, there is no small amount of unease in rural areas over your Government’s priorities for water management. Wales has seen the compulsory registration of sceptic tanks introduced, without considering, as England has done, whether it is necessary for compliance, and your Government has recently introduced proposals to designate all of Wales a nitrate-vulnerable zone. There is also a recent example of the Environment Agency attempting unsuccessfully to impose five years of drainage arrears on landowners. Will you confirm that any future single environment body will approach water regulation in a way that is proportionate to the risks involved, and will seek to collaborate wherever possible with Welsh householders and landowners?

Antoinette Sandbach: Brif Weinidog, mae cryn anesmwythyd yng nghefn gwlad am flaenoriaethau eich Llywodraeth ar gyfer rheoli dŵr. Cyflwynwyd gorfodaeth i gofrestru tanciau septig yng Nghymru, heb ystyried, fel y mae Lloegr wedi’i wneud, pa un a oes angen hynny i gydymffurfio, ac mae’ch Llywodraeth yn ddiweddar wedi cynnig dynodi Cymru gyfan yn barth perygl nitradau. Bu enghraifft ddiweddar hefyd o ymgais aflwyddiannus gan Asiantaeth yr Amgylchedd i godi pum mlynedd o ôl-ddyledion draenio ar dirfeddianwyr. A wnewch chi gadarnhau y bydd unrhyw gorff amgylcheddol unigol yn edrych ar reoli dŵr mewn ffordd sy’n gymesur â’r peryglon perthnasol, ac y bydd yn ceisio cydweithio lle bo modd gyda deiliaid tai a pherchnogion tir yng Nghymru?

The Record

The First Minister: The single environment body is designed to streamline the process of consenting and protecting the environment, without weakening that commitment to protecting the environment.

Y Prif Weinidog: Diben cael un corff amgylcheddol yw symleiddio’r broses o ganiatáu a gwarchod yr amgylchedd, heb wanhau’r ymrwymiad hwnnw i warchod yr amgylchedd.

Simon Thomas: Brif Weinidog, mae nifer o ystadau tai wedi cael eu codi dros y blynyddoedd yng Nghymru, yn enwedig mewn ardaloedd gwledig, heb fod yr heolydd a’r garthffosiaeth o’r safon i gael eu mabwysiadu gan yr awdurdod lleol. Rwyf yn croesawu’r ffaith bod y gyfraith wedi newid i roi mwy o bwysau ar y cwmnïau dŵr i fabwysiadu carthffosiaeth breifat—mae’n bosibl fod gennyf ddiddordeb personol yn hynny, gyda llaw. Pa gamau y byddwch yn ei ystyried yn ystod y cyfnod nesaf, o dan y Bil cynllunio newydd o bosibl, i sicrhau nad yw adeiladwyr yn cael rhwydd hynt yn y dyfodol i beidio ag adeiladu carthffosiaeth o safon ddigonol i gael ei mabwysiadu?

Simon Thomas: First Minister, many housing estates have been built in Wales over the years, particularly in rural areas, without the roads and sewerage being of a sufficient standard to be adopted by the local authority. I welcome the fact that the law has changed to place more pressure on water companies to adopt private sewerage—I might have a personal interest in that, by the way. What actions are you considering in the ensuing period, under the new planning Bill, possibly, to ensure that builders in future will not be able to get away with building sewerage to a standard that cannot be adopted?

Y Prif Weinidog: Mae hyn yn bwnc pwysig dros ben, ac rwyf yn siŵr bod bob un ohonom wedi gweld enghreifftiau o hyn o ran tai a gafodd eu hadeiladu yn y 1960au a’r 1970au, lle na chafodd heolydd a charffosiaeth eu mabwysiadu gan neb. Weithiau, nid yw’r cwmniau adeiladu yn bodoli rhagor. Os oes eisiau cryfhau’r ddeddfwriaeth ynglŷn â hyn, o gofio’r hyn sydd wedi newid yn ddiweddar, bydd hynny’n cael ei ystyried fel rhan o’r Bil.

The First Minister: This is an exceptionally important issue and I am sure that every one of us will have seen examples of this regarding houses that were built in the 1960s and 1970s, where the roads and sewerage systems have not been adopted by anyone. Sometimes, the construction companies are no longer in existence. If we need to strengthen the legislation in this regard, bearing in mind the recent changes, we will of course consider that as part of the Bill.

The Record

Blaenoriaethau Polisi ar gyfer Gogledd Cymru

Policy Priorities for North Wales

5. Antoinette Sandbach: A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am flaenoriaethau polisi Llywodraeth Cymru ar gyfer Gogledd Cymru. OAQ(4)0430(FM)

5. Antoinette Sandbach: Will the First Minister make a statement on the Welsh Government’s policy priorities for North Wales. OAQ(4)0430(FM)

The First Minister: Our priorities are set out in the programme for government.

Y Prif Weinidog: Mae ein blaenoriaethau wedi’u nodi yn y rhaglen lywodraethu.

Antoinette Sandbach: Research by the Cardiff Business School has found that, between 2003 and 2010, Wales was the only part of the UK to lose a share of inward investment projects. Do you agree with Professor Brian Morgan that the closure of the Welsh Development Agency and the abolition of its brand will probably go down in history as the worst policy decision made in Wales in living memory? Do you also agree with Edwina Hart that the responsibility for the deterioration of the Welsh brand and its impact on investment in north Wales lies solely with the Welsh Labour Government?

Antoinette Sandbach: Canfu gwaith ymchwil gan Ysgol Fusnes Caerdydd mai Cymru oedd yr unig ran o’r DU rhwng 2003 a 2010 i golli cyfran o brosiectau mewnfuddsoddi. A ydych yn cytuno gyda’r Athro Brian Morgan fod cau Awdurdod Datblygu Cymru a diddymu ei frand yn debyg o gael ei gofio fel y penderfyniad polisi gwaethaf a wnaed yng Nghymru ers cyn cof? A ydych hefyd yn cytuno gydag Edwina Hart mai Llywodraeth Lafur Cymru yn unig sy’n gyfrifol am y dirywiad yn y brand Cymreig a’i effaith ar fuddsoddi yn y gogledd?

The First Minister: It is amazing that, despite what we saw from the Tories in the 1980s and all the decisions that they took that wrecked so many people’s lives and jobs, it is the WDA that they care about the most. Once again, they care not a jot for the people of Wales, their livelihoods, homes or families. All I can say is that Lord Rowe-Beddoe does not agree with you, and he was someone with a strong connection to the WDA.

Y Prif Weinidog: Mae’n anhygoel, er gwaethaf yr hyn a welsom gan y Torïaid yn y 1980au a’r holl benderfyniadau a wnaethant a ddinistriodd fywydau cymaint o bobl a swyddi, mai am y WDA maent yn poeni fwyaf. Unwaith eto, nid oes mymryn o ots ganddynt am bobl Cymru, eu bywoliaeth, eu cartrefi na’u teuluoedd. Y cyfan a ddywedaf yw nad yw’r Arglwydd Rowe-Beddoe, rhywun a oedd â chysylltiad cryf gydag Awdurdod Datblygu Cymru, yn cytuno â chi.

Kenneth Skates: First Minister, we heard this week that 22 credit unions in Wales have seen an increase in their membership of 13% to 58,000 in 2011. In north Wales in particular, we have seen lending increase by over 20% in the last year. Given that the Money Advice Trust has said that the demand for debt advice would increase by 23% by 2014 in Wales, will you do all that you can in collaboration with the Minister for Local Government and Communities, Carl Sargeant, to increase the profile of the services offered by local credit unions?

Kenneth Skates: Brif Weinidog, clywsom yr wythnos hon fod 22 o undebau credyd yng Nghymru wedi gweld cynnydd o 13% yn eu haelodaeth i 58,000 yn 2011.Yn y gogledd yn arbennig, gwelsom gynnydd o dros 20% mewn benthyca yn y flwyddyn ddiwethaf. O gofio bod yr Ymddiriedolaeth Cyngor ar Arian wedi dweud y byddai’r galw am gyngor ar ddyled yn cynyddu 23% erbyn 2014 yng Nghymru, a wnewch chi bopeth o fewn eich gallu, ar y cyd â’r Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau, Carl Sargeant, i gynyddu proffil y gwasanaethau a gynigir gan undebau credyd lleol?

The First Minister: As you know, north Wales credit unions have received support, and, as a Government, we have provided financial support for credit unions over the course of the last few years to enable them to develop, especially in these difficult times for so many individuals and families.   

Y Prif Weinidog: Fel y gwyddoch, mae undebau credyd y gogledd wedi cael cefnogaeth, ac rydym fel Llywodraeth wedi rhoi cymorth ariannol i undebau credyd yn ystod y blynyddoedd diwethaf i’w galluogi i ddatblygu, yn enwedig yn y cyfnod anodd hwn i gynifer o unigolion a theuluoedd.

Llyr Huws Gruffydd: Brif Weinidog, byddwch yn gwybod mai’r dafarn leol yn aml iawn yw’r ganolfan gymunedol olaf mewn nifer o’n cymunedau trefol a gwledig yng ngogledd Cymru a thu hwnt. Beth mae eich Llywodraeth yn ei wneud i sicrhau hyfywedd y tafarnau hynny, yn enwedig lle mai’r dafarn yw’r ganolfan gymunedol olaf yn y gymuned?

Llyr Huws Gruffydd: First Minister, you will be aware that the local pub is often the last hub for communities in many of our urban and rural communities in north Wales and beyond. What is your Government doing to ensure the viability of those pubs, particularly where the pub is the last community centre in the community?

Y Prif Weinidog: Rwyf yn gwybod bod hynny wedi digwydd mewn sawl pentref yn barod. Mae’n wir am Lan Ffestiniog, ac rwyf wedi cael gwahoddiad, sydd dal ar y bwrdd, i fynd i’r Pengwern Arms, y dafarn leol. Mae enghreifftiau felly o le mae’r gymuned leol wedi cymryd tafarn drosodd. Mae’r Raven Inn yn enghraifft arall o’r fath yn y gogledd. Y ffordd i ddelio â hyn yw sicrhau’n gyntaf bod y system gynllunio yn gwneud digon i helpu tafarnau, ond dim ond rhan o’r stori yw hynny. Gwyddom fod rhai o’r cwmnïau mawr yn gwasgu’n ddifrifol ar rai o’r bobl sy’n rhedeg tafarnau, ac, o achos hynny, mae rhai tafarnau’n cau. O ran pwerau Llywodraeth Cymru, y lle i ddechrau yw sicrhau ein bod yn gwybod fod y system gynllunio yn helpu tafarnau gymaint â phosibl.

   

The First Minister: I know that this has already happened in a number of villages. It is true of Llan Ffestiniog and I have received an invitation, which is still on the table, to visit the Pengwern Arms, the local pub. There are therefore examples of where the local community has taken over the pub. The Raven Inn is another such example in north Wales. The way to deal with this is to ensure first of all that the planning system is doing enough to assist pubs, but that is only part of the story. We know that many of the major companies are pressuring those who run pubs and, as a result, some pubs have to close. As regards the powers of the Welsh Government, the starting point will be to ensure that we know that the planning system is assisting the pubs as much as possible.

The Record

Gwasanaethau Ailalluogi

Reablement Services

6. Vaughan Gething: A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am ddatblygu gwasanaethau ailalluogi yng Nghymru. OAQ(4)0433(FM)

6. Vaughan Gething: Will the First Minister make a statement on the development of reablement services in Wales. OAQ(4)0433(FM)

The First Minister: We are placing reablement at the heart of our approach to social care. We will require reablement services to be provided across Wales, planned on a regional basis and led jointly by social services and the NHS. That should ensure that examples of good practice are shared across Wales.

Y Prif Weinidog: Rydym yn rhoi ail-alluogi wrth wraidd ein hymagwedd tuag at ofal cymdeithasol. Byddwn yn ei gwneud yn ofynnol i wasanaethau ail-alluogi gael eu darparu ledled Cymru, sydd wedi eu cynllunio ar sail ranbarthol ac wedi eu harwain ar y cyd gan y gwasanaethau cymdeithasol a’r GIG. Dylai hynny sicrhau bod enghreifftiau o arfer da yn cael eu rhannu ledled Cymru.

Vaughan Gething: Thank you for that answer, First Minister. As you will be aware, reablement services have been shown to be effective in reducing care costs and enabling people to live at home for longer and in a more independent fashion, particularly over the past decade, given the changed nature of the role of people we used to call home carers and allied health professionals. Can you confirm how you expect to develop that more co-ordinated reablement service across the boundaries of health and local government, with the backdrop of a major social services Bill from this Government?

Vaughan Gething: Diolch ichi am yr ateb hwnnw, Brif Weinidog. Fel y gwyddoch, profwyd fod gwasanaethau ail-alluogi yn effeithiol o ran lleihau costau gofal a galluogi pobl i fyw gartref am fwy o amser ac mewn ffordd fwy annibynnol, yn enwedig dros y degawd diwethaf, o gofio natur newidiol rôl y bobl roeddem yn arfer eu galw yn ofalwyr cartref a gweithwyr proffesiynol iechyd cysylltiedig. A allwch gadarnhau sut rydych yn disgwyl datblygu’r gwasanaeth ail-alluogi mwy cydlynol ar draws ffiniau iechyd a llywodraeth leol, yn sgîl y Bil gwasanaethau cymdeithasol pwysig gan y Llywodraeth hon?

The First Minister: We know that the integration of services across health and social services must be taken forward at a faster pace, if services are to be sustainable, and the Bill will contain strengthened powers to ensure that the NHS and local authorities are working effectively in partnership at local and regional levels. That will, of course, include the use of pooled budgets.

Y Prif Weinidog: Gwyddom fod yn rhaid cyflymu’r gwaith o integreiddio gwasanaethau ar draws gwasanaethau iechyd a chymdeithasol, os yw gwasanaethau i fod yn gynaliadwy, a bydd y Bil yn cynnwys pwerau cryfach i sicrhau bod y GIG ac awdurdodau lleol yn gweithio’n effeithiol mewn partneriaeth ar lefel leol a rhanbarthol. Bydd hynny, wrth gwrs, yn cynnwys defnyddio cyllidebau wedi’u cyfuno.

Mark Isherwood: Last month, I had the pleasure of speaking at the launch of the British Red Cross Gofal north Wales volunteer befriending service, emphasising the importance of the integration of health, social care and the voluntary sector to enable older people to remain independent for longer. Therefore, what action is your Government taking to ensure that, where reablement services are best delivered through the third sector, public sector bodies can commission them there rather than seeking to deliver them themselves?

Mark Isherwood: Y mis diwethaf, cefais y pleser o siarad yn lansiad gwasanaeth cyfeillio gwirfoddol Gofal Croes Goch Prydain, a bwysleisiodd bwysigrwydd integreiddio iechyd, gofal cymdeithasol a’r sector gwirfoddol i alluogi pobl hŷn i aros yn annibynnol yn hwy. Felly, pa gamau y mae eich Llywodraeth yn eu cymryd i sicrhau, lle mae gwasanaethau ail-alluogi yn cael eu darparu orau drwy’r trydydd sector, y gall cyrff sector cyhoeddus eu comisiynu yn hytrach na cheisio eu cyflwyno eu hunain?

The First Minister: We know that there is a great deal of good work done by the third sector, and we have recognised that over the years. However, it would not be right for care that is being provided by the public sector to be simply passed on to the third sector in a way that places a burden upon it. We want to ensure that care is available, where appropriate, in both the public and third sectors.

Y Prif Weinidog: Gwyddom fod llawer iawn o waith da yn cael ei wneud gan y trydydd sector, ac rydym wedi cydnabod hynny dros y blynyddoedd. Fodd bynnag, ni fyddai’n iawn i ofal sy’n cael ei ddarparu gan y sector cyhoeddus gael ei drosglwyddo i’r trydydd sector mewn ffordd sy’n gosod baich arno. Rydym am sicrhau bod gofal ar gael, lle y bo’n briodol, yn y sector cyhoeddus a’r trydydd sector.

Rebecca Evans: Reablement is about helping people to do things for themselves to keep themselves as independent as possible for as long as possible. Will you commit to making signposting to reablement services part of the health checks for those aged over 50, to ensure that low-level support is in place so that needs do not escalate?

Rebecca Evans: Mae ail-alluogi yn ymwneud â helpu pobl i wneud pethau drostynt eu hunain er mwyn cadw eu hunain mor annibynnol â phosibl am gyhyd ag y bo modd. A wnewch chi ymrwymo i gyfeirio pobl at wasanaethau ail-alluogi fel rhan o’r archwiliadau iechyd i’r rhai dros 50 oed, i sicrhau bod cefnogaeth lefel isel yn ei le fel nad yw anghenion yn gwaethygu?

The First Minister: Developmental work is continuing, in line with the timetable outlined in the programme for government, with implementation planned from 2013 onwards. This is one issue that will be considered as part of that work.

Y Prif Weinidog: Mae gwaith datblygu yn parhau, yn unol â’r amserlen a amlinellir yn y rhaglen lywodraethu, gyda bwriad i weithredu o 2013 ymlaen. Mae hwn yn fater a gaiff ei ystyried fel rhan o’r gwaith hwnnw.

Rhodri Glyn Thomas: Rwy’n falch iawn eich bod yn cydnabod bod y gwasanaethau sydd ar gael i bobl i ganiatáu iddynt ddychweled i’w cartrefi ar hyn o bryd yn anghyson drwy Gymru, ac rwy’n falch iawn bod y Bil a’r strategaeth yn ceisio mynd i’r afael â hynny. A fyddech yn cytuno bod preifateiddio’r system gofal cartref yn peryglu’r hyn yr ydych yn ceisio ei wneud, gan ei fod yn golygu na fydd gan awdurdodau lleol reolaeth lwyr dros y gwasanaethau hynny er mwyn eu defnyddio yn y ffordd yr ydych yn amlwg yn dymuno iddynt gael eu defnyddio?

Rhodri Glyn Thomas: I am very pleased that you acknowledge that the services available to enable people to return to their homes are, at present, inconsistent throughout Wales, and I am very pleased that the Bill and the strategy will try to address that. Do you agree that privatisation of the home care service is putting what you are trying to do at risk, because it will mean that local authorities will not have complete control over those services in order to use them in the way that you clearly wish them to be used?

Y Prif Weinidog: Mae hwn yn wasanaeth a ddylai fod ar gael yn y sector cyhoeddus ac a ddylai gael ei ddelifro gan y sector cyhoeddus. Nid wyf yn gweld y dylai’r gwasanaeth gael ei ddelifro gan gwmni preifat.

The First Minister: This is a service that should be available in and delivered by the public sector. I do not think that the service should be delivered by a private company.

Canolfan Gwylwyr y Glannau Abertawe

Swansea Coastguard Centre

7. Bethan Jenkins: Pa drafodaethau y mae’r Prif Weinidog wedi’u cael ynghylch Canolfan Gwylwyr y Glannau Abertawe. OAQ(4)0434(FM)

7. Bethan Jenkins: What discussions has the First Minister had regarding Swansea Coastguard Centre. OAQ(4)0434(FM)

Y Prif Weinidog: Rwyf wedi cyfarfod yn ddiweddar â’r pwyllgor sy’n ymgyrchu i achub canolfan gwylwyr y glannau Abertawe er mwyn trafod y ffordd ymlaen yn dilyn y cyhoeddiad i gau’r ganolfan yn Abertawe.

The First Minister: I have recently met the 'Save Swansea Coastguard’ campaign committee to discuss a way forward, following the announcement that the Swansea station will be closed.

Bethan Jenkins: Fel yr ydych yn gwybod, mae ymgyrch cryf wedi bod yn erbyn cau canolfan gwylwyr y glannau Abertawe ac yr ydym yn ddiolchgar eich bod wedi cyfarfod â’r ymgyrchwyr yn ddiweddar. Gwnaethoch ddweud y byddech yn gofyn i Brif Weindog y DU a fyddai’n helpu i ariannu ymchwil risg annibynnol. A ydych wedi cael ymateb ar ariannu asesiadau risg annibynnol ac a ydych wedi cael siawns i siarad â Phrif Weinidogion yr Alban a Gogledd Iwerddon ynglŷn â’r canolfannau a fydd yn cau yno?

Bethan Jenkins: As you know, there has been a strong campaign against the closure of the Swansea coastguard centre and we are grateful to you for meeting the campaigners recently. You said that you would ask the Prime Minister whether he would help to fund independent risk assessments. Have you received any response on the funding of independent risk assessments and have you had an opportunity to speak to the First Ministers of Scotland and Northern Ireland about the coastguard stations that are to close there?

Y Prif Weinidog: Mae llythyr wedi mynd i Whitehall, i Mike Penning, yn dweud ein bod yn fodlon ariannu asesiad risg, ond nid oes ymateb wedi dod i law hyd yn hyn. Pan fyddwn yn derbyn yr ymateb hwnnw, dyna fydd yr amser i siarad â’r Alban a Gogledd Iwerddon i weld ym mha ffordd y maent yn bwriadu symud ymlaen ar y pwnc llosg hwn.

The First Minister: A letter has been sent to Whitehall, to Mike Penning, stating that we are willing to fund a risk assessment, but we have not received a response to date. Once we receive that response, that will be the time to speak to Scotland and Northern Ireland to see how they intend to progress this difficult issue.

Suzy Davies: Thank you for your answer to Bethan Jenkins. First Minister, as you know, there is continuing cross-party discontent with the UK shipping Minister’s decision to close down the coastguard co-ordination at Swansea, and concerted activity has challenged that decision. Any movement towards a change of heart will be very welcome. However, in the meantime, will you also ask the Minister with responsibility for shipping when we are likely to see concerted action on his promise to further improve the coastal rescue service’s management and the leadership of front-line volunteer coastguards? I am sure that you agree that delivery on those improvements should go ahead in any event.

Suzy Davies: Diolch am eich ateb i Bethan Jenkins. Brif Weinidog, fel y gwyddoch, mae anfodlonrwydd trawsbleidiol o hyd ynghylch penderfyniad Gweinidog llongau y DU i gau canolfan cydlynu gwylwyr y glannau yn Abertawe, ac mae gweithgarwch ar y cyd wedi herio’r penderfyniad hwnnw. Byddai unrhyw arwydd ei fod am newid ei feddwl yn cael croeso cynnes. Fodd bynnag, yn y cyfamser, a wnewch chi hefyd ofyn i’r Gweinidog sy’n gyfrifol am forgludiant pryd rydym yn debygol o weld gweithredu ar y cyd ar ei addewid i wella mwy ar reolaeth y gwasanaeth achub arfordirol a’r gwaith o arwain gwylwyr y glannau gwirfoddol rheng flaen? Rwy’n siŵr eich bod yn cytuno y dylid cyflawni’r gwelliannau hynny beth bynnag.

2.00 p.m.

The First Minister: Yes. This is a strange situation as I am being asked to question a Westminster Minister in a different party by a Member of that same party. Nevertheless, I accept that it is a cross-party campaign. I can say to you that I have written to the Secretary of State, as I have already mentioned, and I have asked that a full and independent assessment of the risks of the closure of Swansea station is carried out. When I receive a reply to that letter, we will pursue the other matters further.

Y Prif Weinidog: Ydwyf. Mae hon yn sefyllfa ryfedd gan fy mod yn cael cais i holi Gweinidog San Steffan mewn plaid wahanol gan Aelod o’r un blaid honno. Serch hynny, rwy’n derbyn ei bod yn ymgyrch drawsbleidiol. Gallaf ddweud wrthych fy mod wedi ysgrifennu at yr Ysgrifennydd Gwladol, fel y soniais eisoes, ac rwyf wedi gofyn am gael cynnal asesiad llawn ac annibynnol o’r risgiau o gau gorsaf Abertawe. Pan gaf ateb i’r llythyr hwnnw, byddwn yn mynd ar drywydd y materion eraill ymhellach.

Peter Black: I also join the cross-party consensus in seeking your support on this particular issue. There is wide disquiet in the Swansea area and along the south Wales coast about the closure of this coastguard centre and the loss of co-ordination as a result of that. First Minister, when you come to look at this risk assessment—I very much welcome the letter that you have written to the Minister—will you particularly focus on the loss of local knowledge, which is of huge concern among many of those using the seas around Swansea and in the Bristol channel, and the impact that that will have on the potential safety of those mariners and other people on the seas?

Peter Black: Rwyf hefyd yn ymuno â’r consensws trawsbleidiol i ofyn am eich cefnogaeth ar y mater arbennig hwn. Mae anfodlonrwydd eang yn ardal Abertawe ac ar hyd arfordir de Cymru ynghylch cau’r ganolfan hon ar gyfer gwylwyr y glannau a cholli’r gwaith cydgysylltu o ganlyniad i hynny. Brif Weinidog, pan fyddwch yn ystyried yr asesiad hwn o risg—rwyf yn croesawu’r llythyr a ysgrifennwyd gennych at y Gweinidog yn fawr—a wnewch chi ganolbwyntio’n arbennig ar y diffyg gwybodaeth leol, sy’n peri pryder mawr ymysg nifer o’r rhai sy’n defnyddio’r moroedd o amgylch Abertawe a Môr Hafren, a’r effaith a gaiff hynny ar ddiogelwch y morwyr hynny a phobl eraill ar y moroedd?

The First Minister: These points have been made to the Secretary of State. They were made once again to me in a meeting that I had recently with the committee and they will be reiterated at length. The first thing to do is to ensure that that independent risk assessment is carried out in order to provide further evidence against the closure of any of our coastguard stations.

Y Prif Weinidog: Cafodd y pwyntiau hyn eu gwneud i’r Ysgrifennydd Gwladol. Cawsant eu gwneud unwaith eto i mi mewn cyfarfod a gefais yn ddiweddar gyda’r pwyllgor a byddant yn cael eu hailadrodd yn ddiddiwedd. Y peth cyntaf i’w wneud yw sicrhau bod yr asesiad risg annibynnol yn cael ei wneud er mwyn darparu rhagor o dystiolaeth yn erbyn cau unrhyw un o’n gorsafoedd gwylwyr y glannau.

Digartrefedd

Homelessness

8. Lindsay Whittle: Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i fynd i’r afael â phroblem gynyddol digartrefedd yn enwedig ymysg pobl iau yng Nghymru. OAQ(4)0432(FM)

8. Lindsay Whittle: What steps is the Welsh Government taking to tackle the increasing problem of homelessness especially among younger people in Wales. OAQ(4)0432(FM)

The First Minister: We have a broad spectrum of activity in line with our 10-year homelessness plan. There is a strong emphasis on prevention, particularly for young people. This includes funding for front-line homelessness projects, our Supporting People programme, guidance on good practice, and a review of homelessness legislation.

Y Prif Weinidog: Mae gennym amrywiaeth eang o weithgareddau yn unol â’n cynllun digartrefedd 10 mlynedd. Ceir pwyslais cryf ar atal, yn enwedig ar gyfer pobl ifanc. Mae hyn yn cynnwys cyllid ar gyfer prosiectau digartrefedd rheng flaen, ein rhaglen Cefnogi Pobl, canllawiau ar arferion da, ac adolygiad o ddeddfwriaeth sy’n ymwneud â digartrefedd.

Lindsay Whittle: Thank you for your reply, First Minister. I am aware of your review of the legislation and I understand that that is due in July 2012. I understand that the proposed date for introducing a new draft Bill is 'sometime in 2013’. Over the past two years, homelessness has increased by 15% and the percentage of households having to live in bed-and-breakfast accommodation has rocketed by 29%. First Minister, in view of these ever-increasing numbers of young people in Wales suffering the degradation of homelessness, will you please ensure that action is taken before that proposed date of 'sometime in 2013’ to introduce a draft Bill that will address this major social problem? I speak as a past housing professional who has spent most of his adult life trying to put people into decent accommodation.

Lindsay Whittle: Diolch am eich ateb, Brif Weinidog. Rwy’n ymwybodol o’ch adolygiad o’r ddeddfwriaeth a deallaf y disgwylir iddo gael ei gyhoeddi ym mis Gorffennaf 2012. Deallaf mai’r dyddiad arfaethedig ar gyfer cyflwyno Bil drafft newydd yw 'rhywbryd yn 2013’. Dros y ddwy flynedd ddiwethaf, mae digartrefedd wedi cynyddu 15% ac mae canran y teuluoedd sy’n gorfod byw mewn llety gwely a brecwast llety wedi saethu i fyny 29%. Brif Weinidog, o ystyried y niferoedd cynyddol hyn o bobl ifanc yng Nghymru sy’n dioddef y teimlad diraddiol o fod yn ddigartref, rwy’n  erfyn arnoch i sicrhau bod camau’n cael eu cymryd cyn y dyddiad arfaethedig hwnnw o 'rywbryd yn 2013’ i gyflwyno Bil drafft a fydd yn mynd i’r afael â’r broblem gymdeithasol enfawr hon. Rwy’n siarad fel cyn-weithiwr proffesiynol ym maes tai,  sydd wedi treulio’r rhan fwyaf o’i fywyd fel oedolyn yn ceisio rhoi pobl mewn llety digonol.

The First Minister: The legislation is one tool to be used, but we are also investing money for innovative work to address the increased risk of homelessness that will be caused by the welfare reforms. Of course, we have a major investment in Supporting People and that includes services to help vulnerable young people to sustain their tenancies. We are implementing the findings of the Aylward review to strengthen the focus on homelessness prevention and family mediation services, which we know will also prevent homelessness. On top of that, we have the national programme for action that has been put in place to bring empty properties back into use for sale and rent. So, there is an active programme that is in place to help to deal with homelessness. Legislation will be introduced and that legislation will focus on where areas can be strengthened in the future.

Y Prif Weinidog: Mae’r ddeddfwriaeth yn un offeryn i’w ddefnyddio, ond rydym hefyd yn buddsoddi arian ar gyfer gwaith arloesol i fynd i’r afael â’r risg uwch o ddigartrefedd a fydd yn cael ei achosi gan y diwygiadau lles. Wrth gwrs, mae gennym fuddsoddiad sylweddol yn y rhaglen Cefnogi Pobl ac mae hynny’n cynnwys gwasanaethau i helpu pobl ifanc sy’n agored i niwed i ddal gafael ar eu tenantiaeth. Rydym yn gweithredu casgliadau adolygiad Aylward i gryfhau’r ffocws ar atal digartrefedd a gwasanaethau cyfryngu teuluol, y gwyddom, hefyd, fydd yn atal digartrefedd. Ar ben hynny, mae gennym y rhaglen genedlaethol ar gyfer gweithredu sydd wedi cael ei rhoi ar waith i ddod ag eiddo gwag yn ôl i ddefnydd ar gyfer ei werthu neu ei rentu. Felly, mae rhaglen weithredol ar waith i helpu i fynd i’r afael â digartrefedd. Bydd deddfwriaeth yn cael ei chyflwyno a fydd yn canolbwyntio ar ba feysydd y gellir eu cryfhau yn y dyfodol.

Mick Antoniw: First Minister, UK Government Minister Eric Pickles indicated that, as a consequence of the Government’s welfare reform proposals, in excess of 20,000 persons could be made homeless. Has the Welsh Government carried out any assessment of the number of people in Wales who might be made homeless as a result of these proposals?

Mick Antoniw: Brif Weinidog, dywedodd Eric Pickles, un o Weinidogion Llywodraeth y DU, y gallai dros 20,000 o bobl gael eu gwneud yn ddigartref o ganlyniad i gynigion diwygio lles y Llywodraeth. A yw Llywodraeth Cymru wedi cynnal unrhyw asesiad o nifer y bobl yng Nghymru a allai gael eu gwneud yn ddigartref o ganlyniad i’r cynigion hyn?

The First Minister: We know that the impact will be significant and we are jointly funding an impact assessment with the Department for Work and Pensions, which will deliver a report within the next 12 months.

Y Prif Weinidog: Gwyddom y bydd yr effaith yn sylweddol ac rydym yn ariannu asesiad effaith ar y cyd gyda’r Adran Gwaith a Phensiynau, a fydd yn cyflwyno adroddiad o fewn y 12 mis nesaf.

Mohammad Asghar: One way to tackle homelessness in Wales is to reduce the number of properties that are empty and to make them fit for habitation. Some have been empty for a considerable period of time. Will you join me in congratulating Newport City Council on the success of its empty homes strategy, which has seen the number of private sector dwellings that have been empty for more than six months fall by 134 since 2010?

Mohammad Asghar: Un ffordd o fynd i’r afael â digartrefedd yng Nghymru yw lleihau nifer yr eiddo gwag a’i wneud yn addas i bobl fyw ynddo. Bu rhai tai yn wag am gyfnod sylweddol o amser. A wnewch chi ymuno â mi i longyfarch Cyngor Dinas Casnewydd ar lwyddiant ei strategaeth cartrefi gwag, lle mae nifer yr anheddau sector preifat a fu’n wag am fwy na chwe mis wedi gostwng 134 ers 2010?

The First Minister: I welcome the work that Newport council has done, although I fear that it will be undone by the Welfare Reform Bill.

Y Prif Weinidog: Rwy’n croesawu’r gwaith y mae cyngor Casnewydd wedi’i wneud, er fy mod yn ofni y bydd yn cael ei ddadwneud gan y Mesur Diwygio Lles.

Rebecca Evans: First Minister, poor health can be both a cause and a consequence of homelessness. What assessment has the Welsh Government made of how effective the local homeless people and vulnerable groups health action plans are in reducing the health inequalities experienced by homeless people?

Rebecca Evans: Brif Weinidog, gall iechyd gwael achosi digartrefedd a chael ei achosi ganddo. Pa asesiad y mae Llywodraeth Cymru wedi’i wneud o ba mor effeithiol yw’r cynlluniau gweithredu iechyd lleol ar gyfer pobl ddigartref a grwpiau sy’n agored i niwed, o ran lleihau anghydraddoldebau iechyd y mae pobl ddigartref yn ei brofi?

The First Minister: We recognise that progress to date has been variable, but we now expect these to be taken forward with our support. We are funding Cymorth and Public Health Wales to help local health boards and local authorities to continue the work that has been done on health and homelessness standards.

Y Prif Weinidog: Rydym yn cydnabod y bu’r cynnydd hyd yn hyn yn amrywiol, ond rydym bellach yn disgwyl i’r rhain gael eu datblygu gyda’n cefnogaeth ni. Rydym yn ariannu Cymorth ac Iechyd Cyhoeddus Cymru i helpu byrddau iechyd lleol ac awdurdodau lleol i barhau â’r gwaith sydd wedi’i wneud ar safonau iechyd a digartrefedd.

Achosion o Frech Goch

Measles Outbreaks

9. Sandy Mewies: A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am yr achosion diweddar o’r frech goch yng Nghymru. OAQ(4)0431(FM)

9. Sandy Mewies: Will the First Minister make a statement on recent measles outbreaks in Wales. OAQ(4)0431(FM)

The First Minister: As of 12 March, 41 cases of measles have been clinically diagnosed in the recent outbreak in the north of Wales. This compares with 19 cases in the whole of Wales in 2011. The majority of cases have either had no measles, mumps, and rubella vaccination or only one dose.

Y Prif Weinidog: Fel ar 12 Mawrth, roedd diagnosis clinigol wedi cadarnhau 41 o achosion o’r frech goch yng ngogledd Cymru. Mae hyn yn cymharu â 19 o achosion yng Nghymru gyfan yn 2011. Nid yw’r rhan fwyaf o’r rheini sydd â’r clefyd wedi cael brechiad rhag y frech goch, clwy’r pennau na rwbela neu ddim ond un dos.

Sandy Mewies: Thank you for that answer, First Minister. I first raised the issue of an increasing number of notifiable measles cases in Wales last year. As you said, there are more and more happening, with the most recent case in Porthmadog, although I have heard today of an as yet unconfirmed report of a child in Flint in my constituency suffering from measles. As you say, there was the discredited scare over the MMR vaccine. The latest vaccination take-up figure shows that 89.6% of children living in north Wales have received two doses of MMR, which is still well below the World Health Organization’s recommended coverage rate of 95% to ensure immunity and prevent outbreaks. Can you tell me how the Welsh Government’s efforts to encourage take-up are being implemented? What success have they had?

Sandy Mewies: Diolch am yr ateb hwnnw, Brif Weinidog. Y tro cyntaf i mi godi’r mater ynghylch y nifer cynyddol o achosion o’r frech goch sy’n hysbysadwy yng Nghymru oedd y llynedd. Fel y dywedasoch, mae mwy a mwy yn ymddangos, a bu’r achos mwyaf diweddar ym Mhorthmadog, er fy mod wedi clywed heddiw bod plentyn yn y Fflint yn fy etholaeth i yn dioddef o’r frech goch, er nad yw hynny wedi’i gadarnhau. Fel y dywedwch, roedd straeon braw a gafodd eu gwrthbrofi yn achos y brechlyn MMR. Mae’r ffigurau diweddaraf ar gyfer y nifer sy’n cael y brechiad yn dangos bod 89.6% o blant sy’n byw yn y gogledd wedi cael dau ddos ​​o MMR, ac mae hynny yn llawer is o hyd na chyfradd Sefydliad Iechyd y Byd sy’n argymell cyfradd o 95% i sicrhau imiwnedd ac i atal achosion. A allwch ddweud wrthyf sut mae ymdrechion Llywodraeth Cymru i annog pobl i gymryd rhan yn y cynllun brechu yn cael eu gweithredu? Pa lwyddiant a gawsant?

The First Minister: Uptake rates have increased. For example, at five years of age, up-take of the first dose of MMR is now slightly above the target level of 95.2%. The uptake rate of the second dose is also going in a positive direction. Efforts to increase uptake will focus on providing parents with information and reassurance on the importance of vaccination based on sound scientific evidence and medical advice. That advice can be provided by general practitioners.

Y Prif Weinidog: Mae’r cyfraddau o ran y nifer sy’n cael brechiad wedi cynyddu. Er enghraifft, o ran plant pum mlwydd oed, mae cyfradd y nifer sy’n cael y dos cyntaf o MMR erbyn hyn ychydig yn uwch na’r lefel targed o 95.2%. Mae’r gyfradd o ran y nifer sy’n cael ail ddos hefyd yn mynd i gyfeiriad cadarnhaol. Bydd yr ymdrechion i gynyddu’r nifer yn canolbwyntio ar ddarparu gwybodaeth i rieni a chadarnhau pa mor bwysig yw brechu, yn seiliedig ar dystiolaeth wyddonol gadarn a chyngor meddygol. Gall y cyngor hwnnw gael ei ddarparu gan feddygon teulu.

Simon Thomas: Bydd llawer yn poeni bod o leiaf un gweithiwr iechyd wedi dal y frech goch yn ddiweddar yn ardal Porthmadog. Bydd llawer yn poeni am hynny oherwydd byddech yn disgwyl bod gweithwyr ym maes iechyd wedi cael yr holl bigiadau y mae disgwyl iddynt eu cael a bod y pryderon am MMR heb effeithio arnynt. Pa gamau y mae’r Llywodraeth yn eu cymryd i sicrhau bod pob gweithiwr iechyd sy’n delio â’r frech goch wedi cael eu brechu yn erbyn yr haint hwn i sicrhau bod ymddiriedaeth yn y gwasanaeth iechyd ac nad yw hynny’n dod yn ffynhonnell i ledaenu’r clefyd hefyd?

Simon Thomas: Many will be concerned that at least one health worker has been infected with measles recently in the Porthmadog area. There will be great concern about that because one would expect health workers to have had all the vaccinations that they are expected to have and not to have been affected by concerns about MMR. What steps is the Government taking to ensure that every health worker that is dealing with measles has been vaccinated against this disease to ensure that there is faith in the health service and that it does not become a source of infection?

Y Prif Weinidog: Mae hwnnw’n bwynt teg. Mae’n bwysig bod y rheini sy’n gweithio gyda phlant—byddai rhai ohonynt wedi cael y frech goch yn y gorffennol—wedi eu brechu yn erbyn y frech goch yn y dyfodol. Byddaf yn sicrhau fy mod yn siarad am hyn â’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol.

The First Minister: That is a fair point. It is important that those who work with children—some of whom will have had measles in the past—are vaccinated against measles in future. I will ensure that I speak to the Minister for Health and Social Services about this.

Darren Millar: First Minister, it is obviously welcome news that the rate of immunisation is improving and has been for the past few years. However, it is concerning that not a single Welsh local authority is hitting that 95% World Health Organization’s recommendation. I note that Public Health Wales has been advocating the importance of checking the immunisation status of pupils on entry to primary and secondary school in order to improve immunisation coverage. What is your Government doing about that recommendation? Are you planning to implement it in the future?

Darren Millar: Brif Weinidog, mae’n amlwg yn newyddion da bod y gyfradd imiwneiddio yn gwella a’i bod wedi gwneud hynny dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf. Fodd bynnag, mae’n destun pryder nad oes yr un awdurdod lleol yng Nghymru yn bodloni argymhelliad  Sefydliad Iechyd y Byd o 95%. Nodaf y bu Iechyd Cyhoeddus Cymru yn hyrwyddo pwysigrwydd gwirio statws imiwneiddio pob disgybl wrth iddo gychwyn yn yr ysgol gynradd a’r ysgol uwchradd er mwyn cynyddu nifer y disgyblion a gaiff eu himiwneiddio. Beth y mae eich Llywodraeth yn ei wneud ynghylch yr argymhelliad hwnnw? A ydych yn bwriadu ei roi ar waith yn y dyfodol?

The First Minister: Yes; uptake of the second MMR dose is currently at 88%. Updated booklets on childhood vaccinations, including advice on MMR, were published by the Welsh Government in August of last year and they have been distributed to surgeries, pharmacies and local health boards, and they are available on the website.

Y Prif Weinidog: Ydym; mae 88% yn cael yr ail ddos o MMR ar hyn o bryd. Cafodd llyfrynnau ar frechiadau plentyndod, gan gynnwys cyngor ar MMR, eu diweddaru a’u cyhoeddi gan Lywodraeth Cymru ym mis Awst y llynedd ac maent wedi cael eu dosbarthu i feddygfeydd, fferyllfeydd a byrddau iechyd lleol, ac maent ar gael ar y wefan.

Hybu Buddsoddiad Cyfalaf

Boosting Capital Investment

10. Joyce Watson: Pa drafodaethau y mae Llywodraeth Cymru wedi’u cael gyda Llywodraeth y DU ynghylch yr angen i hybu buddsoddiad cyfalaf yng Nghymru yng nghyllideb 2012. OAQ(4)0437(FM)

10. Joyce Watson: What discussions has the Welsh Government had with the UK Government on the need to boost capital investment in Wales in the forthcoming 2012 budget. OAQ(4)0437(FM)

The First Minister: We have been making the case to the UK Government consistently since 2010 for increased capital investment in Wales and for borrowing powers to boost investment. The Minister for Finance and Leader of the House met the Chief Secretary to the Treasury earlier this month to press for action in the forthcoming budget.

Y Prif Weinidog: Buom yn cyflwyno’r achos i Lywodraeth y DU yn gyson ers 2010 dros gael mwy o fuddsoddiad cyfalaf yng Nghymru a thros gael pwerau benthyca i hybu buddsoddiad. Cyfarfu’r Gweinidog Cyllid ac Arweinydd y Tŷ â Phrif Ysgrifennydd y Trysorlys yn gynharach y mis hwn i bwyso am weithredu yn y gyllideb sydd ar ddod.

Joyce Watson: Thank you for that answer, First Minister. As we look forward to the Chancellor’s budget tomorrow—I use the term 'look forward’ in the narrowest possible way, given what we have heard already, such as the proposals for regional pay that, as Mick Antoniw has described, would be disastrous for Wales—in terms of capital investment, do you agree that the investment infrastructure is critical in supporting economic growth? What do you want to hear the Chancellor announce tomorrow in terms of fairer funding for Wales and access to borrowing to ensure that Wales can continue to invest in capital projects for the future?

Joyce Watson: Diolch am yr ateb hwnnw, Brif Weinidog. Wrth i ni edrych ymlaen at gyllideb y Canghellor yfory—defnyddiaf yr ymadrodd 'edrych ymlaen’ yn yr ystyr mwyaf cyfyng posibl, o gofio ein bod eisoes wedi clywed y byddai’r cynigion ar gyfer cyflogau rhanbarthol, fel y disgrifiodd Mick Antoniw, yn drychinebus i Gymru—o ran buddsoddiad cyfalaf, a ydych yn cytuno bod y seilwaith buddsoddiad yn hanfodol o ran cefnogi twf economaidd? Beth rydych chi am glywed y Canghellor yn ei gyhoeddi yfory o ran sicrhau cyllid tecach i Gymru a mynediad at fenthyca er mwyn sicrhau y gall Cymru barhau i fuddsoddi mewn prosiectau cyfalaf ar gyfer y dyfodol?

The First Minister: I would like to hear an announcement on the two issues that are outside the remit of the Silk commission, namely the Barnett floor, which would be an excellent start, and for the Welsh Government to have borrowing powers along the lines of those of Scotland and Northern Ireland.

Y Prif Weinidog: Hoffwn glywed cyhoeddiad am y ddau fater sydd y tu allan i gylch gwaith comisiwn Silk, sef terfyn isaf Barnett, a fyddai’n ddechrau gwych, ac i Lywodraeth Cymru gael pwerau benthyca tebyg i rai’r Alban a Gogledd Iwerddon.

Paul Davies: Brif Weinidog, rydym i gyd yn gwybod bod eich Llywodraeth wedi derbyn dros £200 miliwn mewn arian cyfalaf o ganlyniad i ddatganiad y Canghellor y llynedd oherwydd fformiwla Barnett. A allwch gadarnhau y byddwch yn gwario’r arian hwnnw dros y tair blynedd nesaf ar brosiectau a fydd yn gwella ein seilwaith yng Nghymru?

Paul Davies: First Minister, we all know that your Government has received over £200 million in capital funds as a result of the Chancellor’s statement last year because of the Barnett formula. Can you confirm that you will spend that money over the next three years on projects that will improve our infrastructure in Wales?

Y Prif Weinidog: Fel mae’r Aelod yn ei wybod, mae pob ceiniog yr ydym wedi ei gael yn ychwanegol gan y Canghellor yn ystod y flwyddyn hon wedi cael ei wario ar brosiectau i greu swyddi a sicrhau bod sgiliau gan bobol. Yn ystod yr amser caled economaidd hwn, mae’n bwysig dros ben fod yr arian hwnnw yn cael ei fuddsoddi yn yr ardaloedd hynny.

The First Minister: As the Member knows, every additional penny that we have received from the Chancellor during this year has been spent on projects to create employment and to ensure that people have skills. During this economically difficult time, it is extremely important that that money is invested in those areas.

Ieuan Wyn Jones: Yn ystod y cyfnod rhwng Mawrth 2011 a Mawrth 2014, byddwch yn colli £772 miliwn o arian cyfalaf. Golyga hynny bydd nifer o’r cynlluniau a oedd eisoes ar y gweill i adeiladu ysgolion, ysbytai, tai a ffyrdd naill ai yn cael eu hoedi neu eu diddymu yn llwyr. Pe baech yn cael arian ychwanegol o’r gyllideb, drwy ryw wyrth, a ydych yn fodlon dweud wrth y Cynulliad beth y buasech yn ei wneud? A fuasech yn adfer y cynlluniau sydd eisoes ar y blocs ond sydd wedi cael eu hoedi, neu a fuasech yn edrych am gynlluniau newydd?

Ieuan Wyn Jones: During the period between March 2011 and March 2014, you will lose £772 million of capital funding. That will mean that many of the schemes that were already in the pipeline to build schools, hospitals, homes and roads will either be delayed or abolished. If you were to receive additional funding in the budget, by some miracle, are you willing to tell the Assembly what you would do? Would you restore those schemes that already in the blocks but have been delayed, or would you look for new schemes?

Y Prif Weinidog: Buasai’n rhaid ystyried hynny pan fyddai’r arian yn dod drwyddo. Buaswn eisiau sicrhau bod balans rhwng prosiectau sydd yn barod ond heb gael arian ar hyn o bryd ac unrhyw brosiectau newydd. Mae’n anodd gwybod heb wybod faint o arian a fuasai ar y ford.

The First Minister: That would have to be considered when the money came through. We would want to ensure that there was a balance between projects that are ready to roll but are not funded at present and any new projects. It is difficult to know without knowing how much money would be on the table.

Eluned Parrott: The way in which Wales’s infrastructure interacts with UK and international transport routes is critical in ensuring that capital investment in Wales is well used. However, your Minister for transport failed to submit a response to the high speed 2 consultation exercise, despite assuring the Enterprise and Business Committee that he would. According to the response to a freedom of information request that I have just received, there were no e-mail communications on the subject between the Minister and the Department for Transport during the consultation period either. Is this another example of your post-election promise to put aside political tribalism in your dealings with Westminster?

Eluned Parrott: Mae’r ffordd y mae seilwaith Cymru yn rhyngweithio â llwybrau trafnidiaeth y DU ac yn rhyngwladol yn hanfodol wrth sicrhau bod buddsoddi cyfalaf yng Nghymru yn cael ei ddefnyddio’n dda. Fodd bynnag, methodd eich Gweinidog trafnidiaeth â chyflwyno ymateb i’r ymgynghoriad High Speed 2, er gwaethaf y ffaith iddo sicrhau’r Pwyllgor Menter a Busnes y byddai’n gwneud hynny. Yn ôl ymateb i gais rhyddid gwybodaeth yr wyf newydd ei gael, nid oedd unrhyw ohebiaeth e-bost ar y mater rhwng y Gweinidog a’r Adran Drafnidiaeth yn ystod y cyfnod ymgynghori chwaith. A yw hyn yn enghraifft arall o’ch addewid ar ôl yr etholiad i roi teyrngarwch gwleidyddol o’r neilltu wrth ymdrin â San Steffan?

The First Minister: I ask the Member opposite when we will hear about electrification to Swansea. Her party is part of the Government in London. I ask her when we will hear about the electrification of the Valleys lines to their fullest extent, including the Ebbw valley line, the Llynfi valley line and the Vale of Glamorgan railway line. If those projects are delivered for the benefit of the people of Wales, I am sure that her party will have the right to lecture us, but until we get the infrastructure in Wales paid for by those who hold the budget for that infrastructure, namely the UK Government when it comes to railways, I do not think that the Liberal Democrats are in any position to deliver lectures.

Y Prif Weinidog: Gofynnaf i’r Aelod gyferbyn pryd y byddwn yn clywed am drydaneiddio i Abertawe. Mae ei phlaid hi yn rhan o’r Llywodraeth yn Llundain. Gofynnaf iddi pryd y byddwn yn clywed am drydaneiddio rheilffyrdd y Cymoedd i’w heithaf, gan gynnwys rheilffordd Glynebwy, rheilffordd Cwm Llynfi a rheilffordd Bro Morgannwg. Os caiff y prosiectau hynny eu darparu er budd pobl Cymru, rwy’n siŵr y bydd gan ei phlaid yr hawl  i bregethu wrthym, ond nes y bydd y rhai sy’n dal y gyllideb ar gyfer seilwaith, sef Llywodraeth y DU o ran rheilffyrdd, yn talu am y seilwaith yng Nghymru, nid wyf yn credu bod y Democratiaid Rhyddfrydol mewn unrhyw sefyllfa i draethu.

Polisi Ynni

Energy Policy

11. Yr Arglwydd Elis-Thomas: Pa drafodaethau y mae’r Prif Weinidog wedi’u cael gyda Llywodraeth y DU ynglŷn â pholisi ynni. OAQ(4)0438(FM)

11. Lord Elis-Thomas: What discussions has the First Minister had with the UK Government regarding energy policy. OAQ(4)0438(FM)

Y Prif Weinidog: Rwy’n cael trafodaethau’n rheolaidd â Llywodraeth San Steffan ar ystod eang o faterion sy’n ymwneud ag ynni.

The First Minister: I regularly have discussions with the Westminster Government on a wide range of energy matters.

Yr Arglwydd Elis-Thomas: Diolch i’r Prif Weinidog am ei ateb a hefyd am ei gyhoeddiad rhagorol ddydd Mercher diwethaf y cefais gyfle i gyfeirio ato yn y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd ar ddydd Iau. Yn y papur hwn, mae’n datgan ei fod yn parhau i bwyso am ddatganoli mwy o bwerau cydsynio ynni, ond mae’n cysylltu hynny ag amserlen comisiwn Silk. Fy ngofid i yw, os yw’r cwestiwn o ddatganoli pwerau ynni i Gymru yn mynd yn gysylltiedig â thrafodaethau’r comisiwn Silk, gallem gyrraedd refferendwm yr Alban cyn i ddim byd digwydd.

Lord Elis-Thomas: I thank the First Minister for that response and also for his excellent publication last Wednesday to which I had an opportunity to refer in the Environment and Sustainability Committee on Thursday. In this paper, he states that he continues to press for the devolution of more powers over energy consents, but he links those to the timetable of the Silk commission. My concern is, if the question of the devolution of energy powers to Wales becomes embroiled in the negotiations of the Silk commission, we could arrive at the Scottish referendum before anything has happened.

Y Prif Weinidog: Buaswn yn hapus dros ben i gael y pwerau yn awr. Mae’r cyfeiriad at Silk wedi codi achos bod Llywodraeth y Deyrnas Unedig wastad yn dweud bod hwn yn fater i Silk. Yn fy marn i, nid yw’n fater i Silk. Dros y blynyddoedd diwethaf, rydym wedi gofyn am y pwerau hyn sawl tro.

The First Minister: I would be very happy to have the powers now. The reference to Silk has arisen because the UK Government is always saying that it is a matter for Silk. In my view, this is not a matter for Silk. Over the last few years, we have asked more than once for these powers.

2.15 p.m.

Mae pwynt pwysig i’w wneud yn y cyd-destun hwn. Rydym ar ein colled o ran swyddi oherwydd nad ydym yn gallu sicrhau’r lefel iawn o gymorthdaliadau i brosiectau ynni morol, er enghraifft, fel y gall yr Alban ei wneud. Yn sgîl hynny, ni allwn gystadlu â’r Alban. Pe bai Cymru yn cael yr un pwerau â’r Alban, byddem yn gallu rheoli’r system o dystysgrifau ymrwymo i ynni adnewyddadwy, a byddem mewn llawer gwell sefyllfa na’r sefyllfa gyfredol. Serch hynny, byddem yn ddigon hapus pe bai llythyr yn dod i law yfory a fyddai’n rhoi’r pwerau hyn i Lywodraeth Cymru.

There is an important point to be made in this respect. We are losing out on jobs because of our inability to secure the right level of subsidies for marine energy projects, for example, in the same way as is done in Scotland. As a result, we cannot compete with Scotland. If we were given the same powers as Scotland, we could control the system of renewables obligation certificates, and we would be in a much better position than is currently the case. However, we would be happy enough to receive a letter tomorrow giving these powers to the Welsh Government.

Vaughan Gething: First Minister, I welcome the Welsh Government’s recent launch of 'Energy Wales: A Low Carbon Transition’. One key problem, it appears to many of us who are engaged in the long-running energy inquiry, is the inability of the current planning system to deliver clarity and speed for developers and communities. Can you confirm whether conversations about the differing consenting and planning processes have been aired in your discussions with the UK Government? What will the Welsh Government be doing to try to resolve steps around clarity and speed within the Welsh planning process in the future?

Vaughan Gething: Brif Weinidog, rwyf yn croesawu lansiad diweddar Llywodraeth Cymru o 'Ynni Cymru: Newid i Economi Carbon Isel’. Ymddengys mai problem allweddol i nifer ohonom sy’n cymryd rhan yn yr ymchwiliad ynni hirhoedlog yw anallu’r system gynllunio bresennol i roi eglurder a phenderfyniadau cyflym i ddatblygwyr a chymunedau. A allwch gadarnhau a gafwyd sgyrsiau am y gwahanol brosesau caniatâd a chynllunio yn eich trafodaethau gyda Llywodraeth y DU? Beth fydd Llywodraeth Cymru yn ei wneud i geisio datrys materion ynghylch eglurder a phenderfyniadau cyflym o fewn proses gynllunio Cymru yn y dyfodol?

The First Minister: When it comes to energy, we have made the point endlessly to the UK Government about the fragmented nature of the planning system in Wales. We have put forward ways of dealing with this. We want to ensure that the process is as streamlined as practicable. If the Member looks at the energy statement, he will see that it makes a number of commitments to improving the planning system within the current powers of the Assembly and the Government, and to reviewing other consenting regimes.

Y Prif Weinidog: O ran ynni, rydym wedi gwneud y pwynt hyd syrffed i Lywodraeth y DU am natur dameidiog y system gynllunio yng Nghymru. Rydym wedi cynnig ffyrdd o ymdrin â hyn. Rydym am sicrhau bod y broses mor syml ag y mae’n ymarferol. Os yw’r Aelod yn edrych ar y datganiad ynni, bydd yn gweld ei fod yn gwneud nifer o ymrwymiadau i wella’r system gynllunio o fewn pwerau presennol y Cynulliad a’r Llywodraeth, ac i adolygu cyfundrefnau cydsynio eraill.

Antoinette Sandbach: First Minister, you did not answer a question on this last week, but you have powers of permitted development now. Do you agree that the uptake of renewable energy technologies by Welsh businesses is being hampered by the fact that they still do not qualify as permitted developments on non-domestic premises? Also, given that your Government consulted in April 2010 on bringing forward the necessary changes, will you confirm when a statutory instrument will be introduced? How much longer must Welsh businesses remain at a competitive disadvantage to those across the border?

Antoinette Sandbach: Brif Weinidog, ni wnaethoch ateb cwestiwn ar hyn yr wythnos diwethaf, ond mae gennych bwerau datblygu a ganiateir yn awr. A ydych yn cytuno bod nifer y busnesau yng Nghymru sy’n manteisio ar dechnolegau ynni adnewyddadwy yn cael ei lesteirio gan y ffaith nad ydynt yn dal i fod yn gymwys fel datblygiadau a ganiateir mewn eiddo annomestig? Hefyd, o gofio bod eich Llywodraeth wedi ymgynghori ym mis Ebrill 2010 ar gyflwyno’r newidiadau angenrheidiol, a wnewch chi gadarnhau pryd y bydd offeryn statudol yn cael ei gyflwyno? Am ba hyd eto y mae’n rhaid i fusnesau Cymru fod o dan anfantais yn gystadleuol o’u cymharu â’r rhai sydd dros y ffin?

The First Minister: I see no evidence to support the Member’s argument. However, I do see evidence on, for example, the mess that was made over feed-in tariffs and the subsequent court action, which has done so much to jeopardise the use of solar panels on houses. It is also right to say that, when it comes to energy, one competitive disadvantage that we have is the refusal of the UK Government to devolve renewables obligation certificates to Wales in the same way as in Scotland and Northern Ireland. That means that, in Scotland, subsidies are higher for marine energy than they are in Wales. That is costing us jobs and money, and the UK Government must change its mind.

Y Prif Weinidog: Ni welaf unrhyw dystiolaeth i gefnogi dadl yr Aelod. Fodd bynnag, rwyf yn gweld tystiolaeth, er enghraifft, o’r llanast a wnaed ynghylch tariffau bwydo i mewn a’r achos llys a’i dilynodd, sydd wedi gwneud cymaint i beryglu’r defnydd o baneli solar ar dai. Mae hefyd yn iawn dweud ynghylch ynni mai un anfantais gystadleuol sydd gennym yw’r ffaith bod Llywodraeth y DU yn gwrthod datganoli tystysgrifau ymrwymiad i ynni adnewyddadwy i Gymru fel y gwnaethpwyd i’r Alban a Gogledd Iwerddon. Mae hynny’n golygu bod cymorthdaliadau yn uwch yn yr Alban ar gyfer ynni morol nag y maent yng Nghymru. Mae hynny’n costio swyddi ac arian i ni, ac mae’n rhaid i Lywodraeth y DU newid ei meddwl.

Aled Roberts: Brif Weinidog, mae polisi ynni’r Deyrnas Gyfunol yn dibynnu ar y gallu i gynyddu’n sylweddol ganran yr ynni a gynhyrchir o ffynonellau adnewyddadwy. Mae Llywodraeth yr Alban wedi dynodi y bydd 100% o drydan yr Alban yn dod o’r ffynonellau hynny erbyn 2020, ac mae Llywodraeth Gogledd Iwerddon wedi dynodi y bydd 40% o drydan y wlad honno’n dod o’r ffynonellau hynny erbyn 2020. Fodd bynnag, y cwbl mae eich Llywodraeth chi yn ei ddweud yw eich bod yn gobeithio dyblu’r ganran erbyn 2025. Onid yw’n bryd i ni, fel sefydliad, gael targed penodol i anelu tuag ato?

Aled Roberts: First Minister, the United Kingdom’s energy policy is dependent on the ability to significantly increase the percentage of energy generated from renewable sources. The Scottish Government has said that 100% of Scotland’s electricity will come from these sources by 2020, and the Government of Northern Ireland has said that 40% of its electricity will come from these sources by 2020. However, your Government has said only that it hopes to double the percentage by 2025. Is it not time for us, as an institution, to set a specific target for which to aim?

Y Prif Weinidog: Mae’r Aelod yn gwneud fy mhwynt ar fy rhan. Mae gan Lywodraethau’r Alban a Gogledd Iwerddon lawer fwy o bwerau nag sydd gan Lywodraeth Cymru mewn perthynas ag ynni adnewyddadwy, ac ynni yn gyffredinol. Gwn fod sawl Aelod o sawl plaid yn y Siambr hon wedi cefnogi’r alwad am ragor o bwerau ynni i Gymru, er mwyn sicrhau bod gan bobl Cymru reolaeth dros eu hadnoddau. Mae’n wir fod gan bobl yr Alban, Lloegr a Gogledd Iwerddon y reolaeth honno, ond nid yw hynny’n wir mewn perthynas â Chymru. Mae’n anodd pennu targedu heb gael y pwerau i sicrhau ein bod yn gallu eu cyrraedd.

The First Minister: The Member makes my point for me. The Governments of Scotland and Northern Ireland have much more power than the Welsh Government in relation to renewable energy, and energy in general. I know that many Members from different parties in this Chamber have supported the demand for more powers over energy for Wales, in order to ensure that the people of Wales can control their own resources. It is true that the people of Scotland, England and Northern Ireland have that control, but the same is not true of the people of Wales. It is difficult to set a target without the powers to ensure that we achieve it.

Blaenoriaethau

Priorities

12. Russell George: A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am flaenoriaethau Llywodraeth Cymru ar gyfer Canolbarth a Gorllewin Cymru. OAQ(4)0436(FM)

12. Russell George: Will the First Minister make a statement on the Welsh Government’s priorities for Mid and West Wales. OAQ(4)0436(FM)

The First Minister: Yes. They are set out in the programme for government.

Y Prif Weinidog: Gwnaf. Maent wedi’u nodi yn y rhaglen lywodraethu.

Russell George: Two weeks ago, your Minister for Local Government and Communities said that he was a bit shocked that recent Welsh Government spending had been described as 'pet projects’, yet your Minister for Business, Enterprise, Technology and Science has admitted that the Welsh Government has spent too heavily on pet projects in the past. The people of mid and west Wales would like to know who is right: your Minister for local government or your Minister for business?

 

Russell George: Bythefnos yn ôl, dywedodd eich Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau iddo gael ei synnu rywfaint fod gwariant diweddar Llywodraeth Cymru wedi cael ei ddisgrifio fel y 'pet projects’, ac eto cyfaddefodd eich Gweinidog Busnes, Menter, Technoleg a Gwyddoniaeth fod Llywodraeth Cymru wedi gwario gormod ar 'pet projects’ yn y gorffennol. Byddai’n dda gan bobl canolbarth a gorllewin Cymru wybod pwy sy’n gywir: eich Gweinidog dros lywodraeth leol neu’ch Gweinidog dros fusnes?

The First Minister: I would advise the Member to get the context right. Let us go through it again. The £38.9 million that we had as a consequential following a council tax freeze in England was spent on: a young recruits programme to provide financial support to eligible employers able to offer high-quality apprenticeships; Skills Growth Wales to build on the success of ProAct, supporting companies that plan to expand their workforce and require financial assistance to make it possible; capital investment in schools to ensure that schools are fit for purpose in the future; the Ely Mill housing project; Arbed; social housing, so that an additional 130 homes can be built; and enterprise zones, which the party opposite has been calling for for weeks on end. They have said, 'Let’s have investment in enterprise zones’; yet, according to them, enterprise zones are apparently a pet project. The reality is that these are all policies that will help people to secure jobs, have a roof over their heads and heat their homes in the winter, yet these are all projects that the party opposite thinks are pet projects. The people of Wales will judge them on that.

Y Prif Weinidog: Byddwn yn cynghori’r Aelod i gael y cyd-destun yn gywir. Gadewch i ni fynd drwy hyn eto. Gwariwyd y £38.9 miliwn a gawsom fel swm canlyniadol yn dilyn rhewi’r dreth gyngor yn Lloegr ar: raglen recriwtio i bobl ifanc i ddarparu cymorth ariannol i gyflogwyr cymwys sy’n gallu cynnig prentisiaethau o safon uchel; Twf Sgiliau Cymru i adeiladu ar lwyddiant ProAct, sy’n cefnogi cwmnïau sy’n bwriadu ehangu eu gweithlu ac sydd angen cymorth ariannol i wneud hynny; buddsoddiad cyfalaf mewn ysgolion i sicrhau bod ysgolion yn addas at y diben yn y dyfodol; prosiect tai Melin Trelái; Arbed; tai cymdeithasol, fel y gellir adeiladu 130 o gartrefi ychwanegol, ac ardaloedd menter, y bu’r blaid gyferbyn yn galw amdanynt ers wythnosau. Maent wedi dweud, 'Gadewch i ni fuddsoddi mewn ardaloedd menter’; ac eto, yn eu tyb hwy, 'pet project’ yw ardaloedd menter. Y gwir amdani yw bod y rhain oll yn bolisïau a fydd yn helpu pobl i gael swyddi, i gael tô uwch eu pennau ac i wresogi eu cartrefi yn y gaeaf, ac eto mae’r rhain i gyd yn cael eu hystyried fel 'pet projects’ gan y blaid gyferbyn. Bydd pobl Cymru yn eu barnu ar hynny.

Simon Thomas: Mae’ch Llywodraeth chi, fel y Llywodraeth flaenorol o dan Ieuan Wyn Jones, wedi buddsoddi’n helaeth ar wella’r rheilffyrdd yn y canolbarth a’r gorllewin, yn arbennig ar y rheilffordd o Aberystwyth i Amwythig, gyda’r nod o sicrhau gwasanaethau bob awr. Mae hynny wedi costio rhyw £15 miliwn i’r Llywodraeth—mae’n fuddsoddiad mae pobl y canolbarth yn ei groesawu. Eto, nid ydym wedi gweld y gwasanaethau bob awr hyd yma. A oes modd ichi roi dyddiad ar gyfer cyflwyno’r gwasanaeth hwnnw?

Simon Thomas: Your Government, like the previous Government under Ieuan Wyn Jones, has invested heavily in improving the railways in mid and west Wales, especially the railway from Aberystwyth to Shrewsbury, with the aim of securing an hourly service. That has cost the Government some £15 million—it is an investment that the people of mid Wales welcome. However, we are yet to see an hourly service. Can you give us a date for the introduction of this service?

Y Prif Weinidog: Mae hwn yn dod o dan y cynllun trafnidiaeth cenedlaethol. Rydym yn edrych yn fanwl ar hyn o bryd i sicrhau bod y gwasanaeth yn gallu dechrau cyn gynted ag y bo modd, gan gofio’r sefyllfa ariannol.

The First Minister: This comes under the national transport plan. We are currently looking in detail at ensuring that the service can start as soon as possible, bearing in mind the financial situation.

William Powell: Returning to the theme of rail infrastructure, and in the context of the Minister for transport’s evidence session before the Environment and Sustainability Committee last week on freight transportation, with particular regard to energy paraphernalia and infrastructure, do you share the view that he expressed, that the heart of Wales line could provide the opportunity for significant upgrades that would enable a convenient route to be established between south-west and north-east Wales with relatively low investment and a potentially high payback?

William Powell: Gan ddychwelyd at thema seilwaith rheilffyrdd, ac yng nghyd-destun sesiwn dystiolaeth y Gweinidog dros gludiant yn y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd yr wythnos diwethaf ar gludo nwyddau, gan roi sylw arbennig i offer a seilwaith ynni, a ydych yn rhannu’r farn a fynegwyd ganddo, sef y gallai rheilffordd Calon Cymru gynnig cyfle i uwchraddio’n sylweddol a fyddai’n galluogi sefydlu llwybr cyfleus rhwng de-orllewin a gogledd-ddwyrain Cymru, gyda buddsoddiad cymharol isel a allai dalu ar ei ganfed?

The First Minister: The heart of Wales line does have potential, in my view. It has been used over the years as a relief line for products going north from the steelworks in Port Talbot. We therefore know that it is able to carry trains of a particular size. If there is a market for increased freight on the heart of Wales line, we will be more than happy to see what we can do to support the growth of the market.

Y Prif Weinidog: Mae gan linell Calon Cymru botensial, yn fy marn i. Cafodd ei defnyddio dros y blynyddoedd fel llinell ryddhad ar gyfer cynnyrch yn mynd i’r gogledd o’r gwaith dur ym Mhort Talbot. Gwyddom, felly, ei bod yn gallu cludo trenau o faint penodol. Os oes marchnad ar gyfer cynyddu’r trenau nwyddau ar reilffordd Calon Cymru, byddem yn fwy na pharod i weld beth allem ei wneud i gefnogi twf y farchnad.

Blaenoriaethau Polisi

Policy Priorities

13. Nick Ramsay: A wnaiff y Prif Weinidog amlinellu blaenoriaethau polisi Llywodraeth Cymru ar gyfer Mynwy dros y deuddeg mis nesaf. OAQ(4)0429(FM)

13. Nick Ramsay: Will the First Minister outline the Welsh Government’s policy priorities for Monmouth for the next twelve months. OAQ(4)0429(FM)

The First Minister: Yes: they are to be found in the programme for government.

Y Prif Weinidog: Gwnaf: maent i’w gweld yn y rhaglen lywodraethu.

Nick Ramsay: Thank you for that answer, First Minister. Can you identify one area in which your Government’s delivery unit has provided concrete help to the people of my constituency since May?

Nick Ramsay: Diolch am yr ateb hwnnw, Brif Weinidog. Allwch chi enwi un maes lle mae uned gyflwyno eich Llywodraeth wedi darparu cymorth o sylwedd i’r bobl yn fy etholaeth ers mis Mai?

The First Minister: Yes, it has provided them with police community support officers, and it has provided young people with the chance to enter the Welsh jobs fund. It will provide people with the opportunity to enter Flying Start, and it will provide the over-50s with health checks. It will ensure that people are able to see a GP at evenings and weekends. I could go on, but I think that that is enough, and the people of Monmouth will appreciate that.

Y Prif Weinidog: Mae wedi rhoi swyddogion cymorth cymunedol yr heddlu iddynt,  a chyfle i bobl ifanc ymuno â chronfa swyddi Cymru. Bydd yn rhoi cyfle i bobl ymuno â Dechrau’n Deg, a bydd yn darparu gwiriadau iechyd i bobl dros 50 oed. Bydd yn sicrhau bod pobl yn gallu gweld meddyg teulu gyda’r nos ac ar benwythnosau. Gallwn fynd ymlaen, ond rwyf yn meddwl bod hynny’n ddigon, ac y bydd pobl Mynwy yn gwerthfawrogi hynny.

Cam-Drin Domestig

Domestic Abuse

14. Kirsty Williams: A wnaiff y Prif Weinidog amlinellu pa gefnogaeth sydd ar gael gan Lywodraeth Cymru i ddioddefwyr cam-drin domestig. OAQ(4)0435(FM)

14. Kirsty Williams: Will the First Minister outline what support is available from the Welsh Government to victims of domestic abuse. OAQ(4)0435(FM)

The First Minister: We have provided total funding of £5.2 million to violence against women and domestic abuse services in 2011-12, and decisions on funding allocations for the coming financial year will be taken shortly.

Y Prif Weinidog: Rydym wedi darparu cyfanswm o £5.2 miliwn ar gyfer gwasanaethau i atal trais yn erbyn menywod a cham-drin yn y cartref yn 2011-12, a bydd penderfyniadau ar ddyraniadau cyllid ar gyfer y flwyddyn ariannol nesaf yn cael eu gwneud cyn bo hir.

Kirsty Williams: Thank you for that answer, First Minister. With that allocation to those organisations, is it your belief that they should be able to help those women and their children who are fleeing violence with transport costs? There are a number of cases in my constituency of women who have sought refuge a considerable distance from their home, but have been unable to do so because of a lack of resources simply to move them and their families. Will you have a look at this particular problem to see whether Government funding can be used to assist women in this way?

Kirsty Williams: Diolch ichi am yr ateb hwnnw, Brif Weinidog. O ran y dyraniad hwnnw i’r sefydliadau hynny, a ydych o’r farn y dylent fod yn gallu helpu’r menywod hynny a’u plant sy’n ffoi rhag trais i dalu costau cludiant? Mae nifer o achosion yn fy etholaeth o fenywod sydd wedi ceisio lloches gryn bellter o’u cartref, ond wedi methu â gwneud hynny oherwydd diffyg arian i’w symud hwy a’u teuluoedd. A wnewch chi edrych ar y broblem arbennig hon i weld a ellir defnyddio cyllid Llywodraeth i helpu menywod yn y ffordd hon?

The First Minister: Yes, I will. I realise how important it is to put distance between women and an abusive partner. It is important in creating a sense of security for women and for their children. So, I will look at that and I will write to you with further information.

Y Prif Weinidog: Gwnaf. Rwyf yn sylweddoli pa mor bwysig yw rhoi pellter rhwng menywod a phartneriaid treisgar. Mae’n bwysig creu ymdeimlad o ddiogelwch i ferched a’u plant. Felly, byddaf yn edrych ar hynny ac yn ysgrifennu atoch gyda rhagor o wybodaeth.

William Graham: First Minister, will you join me in welcoming the Church in Wales initiative to liaise with Welsh Women’s Aid, Mind Cymru and the Mothers’ Union Cymru to consider the issue of domestic violence? It is clearly vital that we have a united message that women and, in some cases, men can come forward knowing that they will be taken seriously and given the support that they need whenever they experience domestic violence.

William Graham: Brif Weinidog, a wnewch chi ymuno â mi i groesawu menter yr Eglwys yng Nghymru i gysylltu â Mind Cymru ac Undeb y Mamau Cymru i ystyried trais yn y cartref? Mae’n amlwg yn hollbwysig bod gennym neges unedig bod merched ac, mewn rhai achosion, dynion yn gallu gofyn am gymorth gan wybod y byddant yn cael eu cymryd o ddifrif ac yn cael y gefnogaeth sydd ei hangen arnynt pryd bynnag y maent yn profi trais yn y cartref.

The First Minister: Yes, I would support that initiative. Certainly, I would expect it to provide an excellent service for many people in the years to come.

Y Prif Weinidog: Byddwn yn cefnogi’r fenter honno. Yn sicr, byddwn yn disgwyl iddi ddarparu gwasanaeth ardderchog i nifer o bobl yn y blynyddoedd i ddod.

Jocelyn Davies: First Minister, I am sure that you will be aware of the case of the woman from Powys who was jailed for withdrawing her allegation of rape because the retraction was false. Ironically, she was found guilty of charges, while the case against the rapist was dropped. I am pleased that her sentence has now been reduced, but this victim received no compassion or understanding from the criminal justice system. Will you have discussions with our police forces so that victims of domestic abuse are afforded some protection from coercion and pressure while cases are being pursued against perpetrators?

Jocelyn Davies: Brif Weinidog, rwyf yn siŵr y byddwch yn ymwybodol o achos y wraig o Bowys a garcharwyd am dynnu honiad o drais rhywiol yn ôl gan fod y gwrthdyniad hwnnw’n ffug. Yn eironig, fe’i cafwyd yn euog o’r cyhuddiadau, tra gollyngwyd yr achos yn erbyn y treisiwr. Rwyf yn falch bod ei dedfryd bellach wedi ei ostwng, ond ni chafodd y fenyw hon unrhyw dosturi na dealltwriaeth gan y system cyfiawnder troseddol. A wnewch chi drafod gyda’n heddluoedd er mwyn cynnig rhywfaint o ddiogelwch i’r rhai sy’n dioddef cam-drin domestig rhag cael eu gorfodi a chael eu rhoi o dan bwysau tra bod achosion yn cael eu dwyn yn erbyn tramgwyddwyr?

The First Minister: Yes. I will raise the issue with the chief constables and write to the Member with a response.

Y Prif Weinidog: Gwnaf. Byddaf yn codi’r mater gyda’r prif gwnstabliaid ac yn ysgrifennu at yr Aelod gydag ateb.

Prosiectau Ynni Cynaliadwy

Sustainable Energy Projects

15. Leanne Wood: Pa drafodaethau y mae’r Prif Weinidog wedi’u cael yn ddiweddar gyda Llywodraeth y DU i ddatganoli mwy o bwer dros brosiectau ynni cynaliadwy i Gymru. OAQ(4)0439(FM)

15. Leanne Wood: What recent discussions has the First Minister had with the UK Government to devolve more power over sustainable energy projects to Wales? OAQ(4)0439(FM)

The First Minister: I hold regular discussions with the UK Government about energy, and I repeated my call for further devolution of powers most recently at the joint ministerial committee meeting last month.  

Y Prif Weinidog: Rwyf yn cael trafodaethau rheolaidd gyda Llywodraeth y DU am ynni, ac ailadroddais fy ngalwad i ddatganoli rhagor o bwerau yn fwyaf diweddar yng nghyfarfod y cydbwyllgor gweinidogol y mis diwethaf.

Leanne Wood: A fortnight ago I asked you a similar question to this and you misinterpreted it by giving me an answer relating to nuclear power. Therefore, for the avoidance of any doubt, let me state clearly that this is not a question about nuclear power. Will you confirm that you have limited yourself to asking for the devolution of responsibility for energy projects up to 100 MW? Will you explain why you have placed such a limit on your request, given that, in terms of offshore wind projects, 100 MW is not going to come close to the energy-generation capacity of the largest projects planned? For example, Gwynt y Môr, which is currently under construction, is for 576 MW. First Minister, will you revise your request and raise your ambition for Wales?

Leanne Wood: Bythefnos yn ôl, gofynnais gwestiwn tebyg i chi am hyn, a gwnaethoch ei gamddehongli drwy roi ateb i mi am ynni niwclear. Felly, er mwyn osgoi unrhyw amheuaeth, gadewch i mi ddatgan yn glir nad yw hwn yn gwestiwn am ynni niwclear. A wnewch chi gadarnhau eich bod wedi cyfyngu eich hun i ofyn am ddatganoli cyfrifoldeb am brosiectau ynni hyd at 100 MW? A wnewch chi esbonio pam rydych wedi gosod y fath gyfyngiad ar eich cais o ystyried, o ran prosiectau gwynt ar y môr, na ddaw 100 MW yn agos at gapasiti cynhyrchu ynni y prosiectau mwyaf sydd ar y gweill? Er enghraifft, capasiti Gwynt y Môr, sydd wrthi’n cael ei adeiladu, yw 576 MW. Brif Weinidog, a wnewch chi adolygu eich galwad ac ehangu eich uchelgais i Gymru?

The First Minister: The figure of 100 MW was chosen because it is the figure at which responsibility for determining offshore application moves from the Marine Management Organisation to the Infrastructure Planning Commission. That was chosen because it was felt to be a reasonable figure and, therefore, a reasonable request to be put to the UK Government. As the UK Government has not responded positively to that reasonable request, I do not see why 100 MW should be the limit in the future.

Y Prif Weinidog: Dewiswyd y ffigur o 100 MW oherwydd hwn yw’r ffigur lle mae’r cyfrifoldeb dros wneud penderfyniad ar gais ar y môr yn cael ei drosglwyddo o’r Sefydliad Rheolaeth Forol i’r Comisiwn Cynllunio Seilwaith. Cafodd ei ddewis oherwydd teimlwyd ei fod yn ffigur rhesymol a’i fod felly yn gais rhesymol i’w wneud i Lywodraeth y DU. Gan nad yw Llywodraeth y DU wedi ymateb yn gadarnhaol i’r cais rhesymol hwnnw, ni welaf pam mai 100 MW ddylai fod y terfyn yn y dyfodol.

Russell George: First Minister, many organisations and businesses in the energy industry have said that, irrespective of which tier of Government makes a decision, it is about whether the issue is taken seriously, leadership is shown and a decision is made. Investor confidence is not about where the power lies but about certainty and consistency. Do you agree with that view?

Russell George: Brif Weinidog, mae nifer o sefydliadau a busnesau yn y diwydiant ynni wedi dweud, waeth pa haen o Lywodraeth sy’n gwneud penderfyniad, ei fod yn ymwneud â pha un a yw’r mater yn cael ei gymryd o ddifrif, bod arweinyddiaeth yn cael ei dangos a bod penderfyniad yn cael ei wneud. Nid yw hyder buddsoddwyr yn ymwneud â lle mae’r pŵer yn gorwedd; mae’n ymwneud yn hytrach â sicrwydd a chysondeb. A ydych yn cytuno â’r farn honno?

The First Minister: Yes, consistency is important. I think that speed is important, while taking into account the views of the public. That is true. Speed and consistency are not helped if there is confusion as to who is responsible for giving planning permission in some circumstances but not in others.

Y Prif Weinidog: Ydy, mae cysondeb yn bwysig. Credaf fod gweithredu’n gyflym yn bwysig, gan ystyried barn y cyhoedd. Mae hynny’n wir. Nid yw gweithredu’n gyflym ac yn gyson yn cael eu helpu os oes dryswch ynghylch pwy sy’n gyfrifol am roi caniatâd cynllunio o dan rai amgylchiadau, ond nid o dan amgylchiadau eraill.

Datganiad a Chyhoeddiad Busnes
Business Statement and Announcement


The Record

The Minister for Finance and Leader of the House (Jane Hutt): There is one change to report to this week’s planned business. Later this afternoon, the Minister for Environment and Sustainable Development will make a statement on a programme for eradicating bovine tuberculosis in Wales. Business for the next three weeks is as shown on the business statement and announcement, which can be found among the agenda papers available to Members electronically.

Y Gweinidog Cyllid ac Arweinydd y Tŷ (Jane Hutt): Mae un newid i’w hysbysu i fusnes arfaethedig yr wythnos hon. Yn ddiweddarach y prynhawn yma, bydd Gweinidog yr Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy yn gwneud datganiad am y rhaglen i ddileu twbercwlosis buchol yng Nghymru. Mae’r busnes ar gyfer y tair wythnos nesaf fel y nodwyd yn y datganiad a’r cyhoeddiad busnes, sydd ymhlith y papurau agenda sydd ar gael i Aelodau yn electronig.

Andrew R.T. Davies: Leader of the House, can we have a statement from the Minister for Health and Social Services in relation to the all-Wales patient individual funding review that is currently ongoing? Representations have been made to me regarding concerns about the engagement of that review with external stakeholders, and the narrowness of its terms of reference. I would be grateful if the Minister for health could provide a written statement or a letter to Members confirming the guidance that has been given to the review, so that we can have confidence that it will be looking at all aspects of individual patient applications for funding for medicines.

Andrew R.T. Davies: Arweinydd y Tŷ, a allwn gael datganiad gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol am yr adolygiad o’r polisi Cymru gyfan ar gyfer cyllido cleifion unigol sy’n mynd rhagddo ar  y funud? Mynegwyd pryderon i mi ynghylch cynnwys rhanddeiliaid allanol yn yr adolygiad hwnnw, a chulni ei gylch gorchwyl. Byddwn yn ddiolchgar pe gallai’r Gweinidog dros iechyd ddarparu datganiad ysgrifenedig neu lythyr i’r Aelodau yn cadarnhau’r canllawiau a roddwyd i’r adolygiad, fel y gallwn fod yn hyderus y bydd yn edrych ar bob agwedd ar geisiadau cleifion unigol am gyllid ar gyfer meddyginiaethau.

Jane Hutt: I thank the leader of the opposition for that question. I am sure that the Minister for Health and Social Services will want to ensure that there is full transparency about the patient individual funding review.

Jane Hutt: Diolch yn fawr i arweinydd yr wrthblaid am y cwestiwn hwnnw. Rwyf yn siŵr y bydd y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol am sicrhau bod tryloywder llawn o ran yr adolygiad ar ariannu cleifion unigol.

Mick Antoniw: Will you consider arranging a statement on the current state of play on negotiations with the UK Government regarding devolution in relation to Remploy?

Mick Antoniw: A wnewch chi ystyried trefnu datganiad ar y sefyllfa bresennol o ran y trafodaethau gyda Llywodraeth y DU ynghylch datganoli mewn perthynas â Remploy?

2.30 p.m.

Jane Hutt: Thank you to the Member for Pontypridd for that question, which relates to an issue that is of real concern across the Chamber. The Welsh Minister for Education and Skills, as I am sure Members are aware, met Maria Miller, the Parliamentary Under-Secretary of State for Disabled People, last week to discuss the impact of the UK Government’s decision to close the majority of Remploy factories across the UK, including seven out of nine factories in Wales. He has made the continued opposition of the Welsh Government to factory closures clear, especially at a time when the labour market is affected by ongoing economic challenges. The Minister has made a statement about that. He is working with a range of stakeholders to develop a more progressive, productive approach to this matter in Wales. Our priority, wherever possible, is to retain employment for disabled people in Wales. There are stark parameters to work within, and we welcome any constructive input that may support Remploy workers in Wales. I would also like to thank Mick Antoniw for hosting the excellent exhibition in the Senedd last week, to which Remploy factory workers came along, backed by the Wales TUC and Members.

Jane Hutt: Diolch yn fawr i’r Aelod dros Bontypridd am y cwestiwn hwnnw, sy’n ymwneud â mater sy’n peri pryder go iawn ar draws y Siambr. Fel yr wyf yn siŵr y bydd yr Aelodau’n gwybod, cyfarfu Gweinidog Addysg a Sgiliau Cymru â Maria Miller, yr Is-ysgrifennydd Gwladol Seneddol dros Bobl Anabl, yr wythnos diwethaf i drafod effaith penderfyniad Llywodraeth y DU i gau’r rhan fwyaf o ffatrïoedd Remploy ar draws y DU, gan gynnwys saith o naw ffatri yng Nghymru. Mae wedi gwneud gwrthwynebiad parhaus Llywodraeth Cymru i gau’r ffatrïoedd yn glir, yn enwedig ar adeg pan fo’r farchnad lafur yn cael ei heffeithio arni gan heriau economaidd parhaus. Gwnaeth y Gweinidog ddatganiad ynglŷn â hynny. Mae’n gweithio gydag amryw o randdeiliaid i ddatblygu ymagwedd fwy blaengar a chynhyrchiol i’r mater hwn yng Nghymru. Ein blaenoriaeth, lle bynnag y bo’n bosibl, yw cadw swyddi i bobl anabl yng Nghymru. Mae’n rhaid gweithio o fewn paramedrau llwm, ac rydym yn croesawu unrhyw fewnbwn adeiladol a allai gynorthwyo gweithwyr Remploy yng Nghymru. Hoffwn hefyd ddiolch i Mick Antoniw am gynnal yr arddangosfa ardderchog yn y Senedd yr wythnos diwethaf, y daeth gweithwyr ffatri Remploy iddi, ac a gefnogwyd gan TUC Cymru ac Aelodau.

Bethan Jenkins: I will talk about the same issue. We all received information from the unions last week that the figures upon which the Minister was basing her analysis were not correct and were out of date. As the unions see it, closing the factories would cost £39 million a year in benefits. Could we have a debate because new information is coming to light on a regular basis? It would help if Assembly Members could be brought up-to-date with what is happening.

Bethan Jenkins: Rwyf am siarad am yr un mater. Cawsom i gyd wybodaeth gan yr undebau yr wythnos diwethaf nad oedd y ffigurau roedd y Gweinidog yn seilio ei dadansoddiad arnynt yn gywir a chyfredol. Yn ôl yr undebau, byddai cau’r ffatrïoedd yn costio £39 miliwn y flwyddyn mewn budd-daliadau. A allem gael dadl gan fod gwybodaeth newydd yn dod i’r golwg yn rheolaidd? Byddai o gymorth pe gallai Aelodau’r Cynulliad gael y wybodaeth ddiweddaraf am beth sy’n digwydd.

Jane Hutt: We are waiting for details of the UK Government’s promised offer of support to Remploy workers affected by its decisions to close factories. We are working very closely with the trade unions on the matter.

Jane Hutt: Rydym yn aros i gael manylion am addewid Llywodraeth y DU i gynnig cefnogaeth i weithwyr Remploy yr effeithwyd arnynt gan ei phenderfyniadau i gau ffatrïoedd. Rydym yn cydweithio’n agos iawn â’r undebau llafur ar y mater.

Aled Roberts: Minister, will the Minister for education make a statement on the challenge that the Government faces in relation to school improvement? Last week, we were told that he would consider restructuring local education authorities if there were no improvements six months into the work of the regional consortia, but we were also told that no improvement was expected until the 2015 Programme for International Student Assessment results. Educational standards are a matter of great concern within the Chamber, and I invite the Minister for education to outline exactly what the route along the road to improvement will be.

Aled Roberts: Weinidog, a wnaiff y Gweinidog dros addysg ddatganiad am yr her y mae’r Llywodraeth yn ei hwynebu o ran gwella ysgolion? Yr wythnos diwethaf, dywedwyd wrthym y byddai’n ystyried ailstrwythuro awdurdodau addysg lleol pe na bai unrhyw welliannau ar ôl chwe mis o waith y consortia rhanbarthol, ond dywedwyd wrthym hefyd nad oedd disgwyl y byddai unrhyw welliant nes canlyniadau PISA yn 2015. Mae safonau addysgol yn destun pryder mawr yn y Siambr, ac rwyf yn gwahodd y Gweinidog dros addysg i amlinellu’n union beth fydd y llwybr y bydd y ffordd tuag at welliant yn ei ddilyn.

Jane Hutt: I am sure that Aled Roberts would agree that this afternoon’s debate on the Estyn report, to be led by the Minister, will provide an opportunity to debate these issues.

Jane Hutt: Rwy’n siŵr y byddai Aled Roberts yn cytuno y bydd y ddadl y prynhawn yma ar adroddiad Estyn, a fydd yn cael ei harwain gan y Gweinidog, yn rhoi cyfle i drafod y materion hyn.

Darren Millar: I want to touch again on the individual patient funding request issue. Could we have a statement from the Minister for Health and Social Services, particularly in relation to the skin cancer drugs Zelboraf and Ipilimumab? I think that I pronounced them correctly. These drugs are available as a result of the cancer drugs fund, which is operating in other parts of the United Kingdom. Here in Wales, unfortunately, an individual in my constituency has not been able to access one of these drugs, even though his clinician has told him clearly that it would extend his life and improve his quality of life. Could we have a specific statement on the availability of those two drugs, given that they are available elsewhere?

Darren Millar: Rwyf am gyffwrdd eto ar geisiadau cyllido cleifion unigol. A allem gael datganiad gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol mewn perthynas â chyffuriau canser y croen Zelboraf a Ipilimumab? Credaf fy mod wedi eu hynganu’n gywir. Mae’r cyffuriau hyn ar gael o ganlyniad i’r gronfa cyffuriau canser, sydd ar waith mewn rhannau eraill o’r Deyrnas Unedig. Yng Nghymru, yn anffodus, nid yw unigolyn yn fy etholaeth wedi gallu cael gafael ar un o’r cyffuriau hyn, er bod ei feddyg wedi dweud wrtho yn glir y byddai’n ymestyn ei oes ac yn gwella ansawdd ei fywyd. A allem gael datganiad penodol ar argaeledd y ddau gyffur hynny, o gofio eu bod ar gael mewn mannau eraill?

Jane Hutt: This is an issue upon which the Minister has already reported back to the committee. We have a robust way of assessing the clinical effectiveness of cancer drugs in Wales. It is a well-tested and clinically supported policy, and I have already responded to the leader of the opposition on that matter.

Jane Hutt: Mae hwn yn fater y mae’r Gweinidog eisoes wedi adrodd yn ôl arno i’r pwyllgor. Mae gennym ffordd gadarn o asesu effeithiolrwydd clinigol cyffuriau canser yng Nghymru. Mae’n bolisi a roddwyd ar brawf sawl gwaith ac mae cefnogaeth glinigol iddo, ac rwyf eisoes wedi ymateb i arweinydd yr wrthblaid ar y mater hwnnw.

Datganiad: Rhaglen Dileu Twbercwlosis Buchol yng Nghymru
Statement: A Programme for Eradicating Bovine Tuberculosis in Wales

The Record

The Minister for Environment and Sustainable Development (John Griffiths): Bovine tuberculosis has a significant financial and social impact on farmers and the wider community in Wales. I have visited and spoken to a number of cattle-farming families across Wales. I know from listening just how difficult it is and how the consequences can be devastating.

Gweinidog yr Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy (John Griffiths): Mae twbercwlosis buchol yn cael effaith ariannol a chymdeithasol sylweddol ar ffermwyr a’r gymuned ehangach yng Nghymru. Rwyf wedi ymweld ac wedi siarad â nifer o deuluoedd sy’n ffermio gwartheg ledled Cymru. Rwy’n gwybod o wrando arnynt ba mor anodd yw, a bod y canlyniadau’n gallu bod yn ddinistriol.

At any one time, 10% of herds in Wales are under TB restrictions, with areas such as the intensive action area in north Pembrokeshire being particularly badly affected. The costs to industry and Government are substantial. Last year alone, the Welsh Government paid out just over £12 million in compensation for cattle slaughtered. We have a Government commitment to take a science-led approach to tackling this serious disease, and I am personally committed to the eradication of bovine TB in Wales.

Ar unrhyw adeg, mae 10% o fuchesi yng Nghymru o dan gyfyngiadau TB, ac mae ardaloedd fel yr ardal gweithredu dwys yng ngogledd sir Benfro yn cael eu heffeithio arnynt yn arbennig o ddrwg. Mae’r costau i’r diwydiant a’r Llywodraeth yn sylweddol. Y llynedd yn unig, talodd Llywodraeth Cymru ychydig dros £12 miliwn mewn iawndal am wartheg a laddwyd. Mae ymrwymiad gan y Llywodraeth i fabwysiadu ymagwedd a arweinir gan wyddoniaeth i fynd i’r afael â’r clefyd difrifol hwn, ac rwyf wedi ymrwymo’n bersonol i ddileu TB buchol yng Nghymru.

In line with this commitment, last summer I commissioned a review of the evidence base regarding the eradication of bovine TB in Wales. This was overseen by the chief scientific adviser, Professor John Harries. I would like to express my thanks to John, together with the chair of the panel, Professor Chris Gaskell, and the other members, for this important work. The report, together with a considerable amount of work led by my chief veterinary officer, has led to this strategic framework for bovine TB eradication covering the next four years.

Yn unol â’r ymrwymiad hwn, yr haf diwethaf comisiynais adolygiad o’r sail dystiolaeth ynglŷn â dileu TB buchol yng Nghymru. Goruchwyliwyd hyn gan y prif gynghorydd gwyddonol, yr Athro John Harries. Hoffwn ddiolch i John, ynghyd â chadeirydd y panel, yr Athro Chris Gaskell, a’r aelodau eraill, am y gwaith pwysig hwn. Mae’r adroddiad, ynghyd â gwaith sylweddol a arweiniwyd gan fy mhrif swyddog milfeddygol, wedi arwain at y fframwaith strategol hwn ar gyfer dileu TB buchol, sy’n cwmpasu’r pedair blynedd nesaf.

The strategy acknowledges that, in building on the cattle control and biosecurity measures, we must deal with all sources of bovine TB, including wildlife, if we are going to achieve our goal of eradicating this debilitating disease within the intensive action area and in Wales. For this reason, I have considered a range of options, including whether culling or vaccination of badgers is appropriate. After careful consideration I have decided to pursue a badger vaccination project. I have asked my chief veterinary officer to design the project to begin in the intensive action area this summer and continue for five years. I have also asked her to consider other geographical areas where vaccination could contribute to TB eradication. My intention is that the projects are developed to ensure that the potential effect can be monitored with a view to assessing impact.

Mae’r strategaeth yn cydnabod bod yn rhaid inni, wrth ddatblygu ar sail y mesurau rheoli gwartheg a’r mesurau bioddiogelwch, ymdrin â phob ffynhonell o TB buchol, gan gynnwys bywyd gwyllt, os ydym am gyrraedd ein nod o ddileu’r clefyd gwanychol hwn o fewn yr ardal gweithredu dwys ac yng Nghymru. Am y rheswm hwn, rwyf wedi ystyried amryw o opsiynau, gan gynnwys ystyried a yw difa neu frechu moch daear yn briodol. Ar ôl ystyried yn ofalus, rwyf wedi penderfynu mynd ar drywydd prosiect brechu moch daear. Gofynnais i’m prif swyddog milfeddygol gynllunio’r prosiect fel y bydd yn dechrau yn yr ardal gweithredu dwys yn ystod yr haf ac yn parhau am bum mlynedd. Gofynnais iddi hefyd ystyried ardaloedd daearyddol eraill lle gallai brechu gyfrannu at ddileu TB. Fy mwriad yw bod y prosiectau’n cael eu datblygu i sicrhau y gellir monitro’r canlyniadau posibl, gyda’r bwriad o asesu’r effaith.

Dirprwy Lywydd, this has been a difficult decision to take and, in making it, I have considered the likely benefits that culling or vaccination could have. Any decision to cull would need to be justified on the basis that it would be necessary to eliminate or substantially reduce the incidence of bovine TB in cattle. In determining this matter, I have considered the evidence provided to me, including scientific and legal advice. I have noted the advice on the potential benefits that might be obtained from vaccination or culling. My conclusion is that I am not at present satisfied that a cull of badgers would be necessary to bring about a substantial reduction in the incidence of bovine TB in cattle. In which case, I cannot authorise a cull under the Animal Health Act 1981.

Ddirprwy Lywydd, bu hwn yn benderfyniad anodd ei wneud, ac wrth ei wneud, rwyf wedi ystyried y manteision y byddai brechu neu ddifa yn debygol o’u creu. Byddai angen cyfiawnhau unrhyw benderfyniad i ddifa ar y sail bod gwneud hynny’n angenrheidiol er mwyn dileu neu leihau yn sylweddol yr achosion o TB buchol. Wrth benderfynu ar y mater hwn, rwyf wedi ystyried y dystiolaeth a ddarparwyd i mi, gan gynnwys cyngor gwyddonol a chyfreithiol. Rwyf wedi nodi’r cyngor ar y manteision posibl a allai ddod yn sgîl brechu neu ddifa. Fy nghasgliad yw nad wyf yn fodlon ar hyn o bryd y byddai angen difa moch daear i sicrhau gostyngiad sylweddol yn nifer yr achosion o TB buchol. Ni allaf felly awdurdodi difa o dan Ddeddf Iechyd Anifeiliaid 1981.

The fact that I intend to authorise vaccination at present does not, and will not, preclude me from considering whatever further or new options may be appropriate and available at any time. In taking the programme forward we will continue to work with the agriculture industry, wider rural communities, the veterinary profession, eradication boards, and the industry advisory group in the intensive action area. These all have an important role in the eradication of bovine TB in Wales.

Nid yw’r ffaith fy mod yn bwriadu awdurdodi brechu ar hyn o bryd yn golygu na fyddaf yn ystyried pa opsiynau pellach neu opsiynau newydd allai fod yn briodol ac ar gael ar unrhyw adeg. Wrth fwrw ymlaen â’r rhaglen, byddwn yn parhau i weithio gyda’r diwydiant amaeth, cymunedau gwledig ehangach, y proffesiwn milfeddygol, byrddau dileu, a grŵp cynghori’r diwydiant yn yr ardal gweithredu dwys. Mae gan y rhain i gyd rôl bwysig yn y gwaith o ddileu TB buchol yng Nghymru.

Our new strategic framework describes our comprehensive approach, which has been approved by the European Union as part of the UK TB eradication plan, as being necessary to achieve eradication. Proposed policy changes include improvement in the management of long-running and persistent TB herd breakdowns; the piloting of an audit of TB testing carried out by official veterinarians in Wales; a voluntary scheme to see how bovine TB breakdown data may be made available to neighbouring farms; and the establishment of an advisory service that will provide a full range of business and personal support to farmers affected by TB. All of these measures are aimed at ensuring that we continue to take a robust and consistent approach in dealing with this epidemic.

Mae’n fframwaith strategol newydd yn nodi bod ein dull cynhwysfawr, a gymeradwywyd gan yr Undeb Ewropeaidd fel rhan o gynllun dileu TB y DU, yn angenrheidiol i gyflawni’r nod o ddileu. Mae’r newidiadau polisi arfaethedig yn cynnwys gwella’r gwaith o reoli TB hirhoedlog a pharhaus mewn buchesi; treialu archwiliad o brofion TB a gynhaliwyd gan filfeddygon swyddogol yng Nghymru; cynllun gwirfoddol i weld sut y gellir rhyddhau data am TB buchol i ffermydd cyfagos; a sefydlu gwasanaeth ymgynghorol a fydd yn darparu ystod lawn o gymorth busnes a phersonol i ffermwyr yr effeithiwyd arnynt gan TB. Anelir bob un o’r mesurau hyn at sicrhau ein bod yn parhau i ymdrin â’r epidemig hon mewn ffordd gadarn a chyson.

TB eradication is a long-term commitment that will require the application of new technologies and scientific developments as they become available. For example, there are technical and legal reasons why cattle vaccination is not currently a viable option. However, in order to put Wales at the forefront, if it does become available, I have asked my chief veterinary officer to convene a working group of experts to prepare for a cattle vaccination strategy.

Mae dileu TB yn ymrwymiad tymor hir a fydd yn gofyn am ddefnyddio technolegau a datblygiadau gwyddonol newydd wrth iddynt gael eu cyflwyno. Er enghraifft, mae rhesymau technegol a chyfreithiol pam nad yw brechu gwartheg yn ddewis ymarferol ar hyn o bryd. Fodd bynnag, er mwyn rhoi Cymru ar flaen y gad, os yw’n dod ar gael, gofynnais i’m prif swyddog milfeddygol gynnull gweithgor o arbenigwyr i baratoi ar gyfer strategaeth brechu gwartheg.

All involved in these matters are united in wanting to see this terrible disease eradicated as quickly as possible. Unfortunately, as the science review states, there are no easy or quick solutions. In order to take further steps to work towards eradication, it is crucial that Government and the farming industry continue to work together towards our shared aim. The steps that we are taking now are designed to make progress towards the ultimate goal of a TB-free Wales. That is the purpose of our renewed comprehensive strategy and vaccination programme.

Mae pawb sy’n gysylltiedig â’r materion hyn yn unfryd yn eu hawydd i weld y clefyd dychrynllyd hwn yn cael ei ddileu cyn gynted ag y bo modd. Yn anffodus, fel y dywed yr adolygiad gwyddoniaeth, nid oes atebion hawdd na chyflym. Er mwyn cymryd camau pellach i weithio tuag at ei ddileu, mae’n hanfodol bod y Llywodraeth a’r diwydiant ffermio yn parhau i weithio gyda’i gilydd tuag at y nod a rannwn. Bwriad y camau yr ydym yn eu cymryd yn awr yw gwneud cynnydd at y nod yn y pen draw o greu Cymru heb TB. Dyna ddiben ein strategaeth gynhwysfawr newydd a’r rhaglen frechu.

Antoinette Sandbach: I thank the Minister for his statement. Bovine TB represents one of the most serious and long-standing threats to animal health in Wales. It is a disease that has devastated farm businesses and has taken a heavy toll on farmers and their families. Bovine TB is a disease for which Governments in this Assembly are uniquely responsible, but, under the watchful gaze of a succession of Ministers, the incidence of this disease, the numbers of cattle culled and the cost to the taxpayer have snowballed to their current levels, which are completely unsustainable.

Antoinette Sandbach: Diolch i’r Gweinidog am ei ddatganiad. TB buchol yw un o’r bygythiadau mwyaf difrifol a hirhoedlog i iechyd anifeiliaid yng Nghymru. Mae’n glefyd sydd wedi difetha busnesau fferm ac sydd wedi cael effaith drom ar ffermwyr a’u teuluoedd. Mae TB buchol yn glefyd y mae Llywodraethau’r Cynulliad hwn yn unig yn gyfrifol amdano, ond, o dan olwg barcud cyfres o Weinidogion, mae nifer yr achosion o’r clefyd hwn, nifer y gwartheg a gafodd eu difa a’r gost i’r trethdalwr wedi cynyddu i’w lefelau cyfredol, sy’n hollol anghynaliadwy.

I welcome your commitment to a scientific approach. Your scientific report clearly states, at point 6, there is an evidence-based consensus that there is an association between bovine TB infection in badgers and in cattle in areas where the infection occurs in both species. I welcome your indication that you are not ruling out a cull in the future. It is quite clear, at point 8, that there is a scientific consensus, based on expert opinion, that a reduction in the incidence of bovine TB cattle herd breakdowns associated with the culling of badgers within an area requires the fulfilment of a series of criteria, including a large area of land, a high level of land-manager compliance, an effective and sustained cull, and, where possible, boundaries that are impervious to badger movement. However, your decision to abandon the previous Government’s eradication strategy, which you and your Cabinet colleagues voted in favour of less than a year ago, and which had cross-party support, will come as a bitter blow to rural Wales, and many farmers in the TB hot spots will feel that their hope—the light at the end of the tunnel—has been snuffed out.

Croesawaf eich ymrwymiad i fabwysiadu ymagwedd wyddonol. Dywed eich adroddiad gwyddonol yn glir ym mhwynt 6 fod consensws sy’n seiliedig ar dystiolaeth bod cysylltiad rhwng haint TB buchol mewn moch daear a gwartheg mewn ardaloedd lle mae’r haint yn digwydd yn y ddwy rywogaeth. Croesawaf eich sylw nad ydych yn diystyru difa anifeiliaid yn y dyfodol. Mae’n eithaf amlwg ym mhwynt 8 fod consensws gwyddonol, sy’n seiliedig ar farn arbenigwyr, fod angen bodloni cyfres o feini prawf er mwyn gostwng nifer yr achosion o TB mewn buchesi drwy ddifa moch daear mewn ardal. Maent yn cynnwys: ardal fawr o dir; lefel uchel o gydymffurfiaeth rheoli tir; difa effeithiol a pharhaus; a, lle bo hynny’n bosibl, ffiniau sy’n gaeëdig i symudiadau moch daear. Fodd bynnag, mae eich penderfyniad i roi’r gorau i strategaeth ddileu y Llywodraeth flaenorol, y gwnaethoch chi a’ch cyd-Aelodau bleidleisio o’i phlaid lai na blwyddyn yn ôl, ac a gafodd gefnogaeth drawsbleidiol, yn ergyd drom i gefn gwlad Cymru, a bydd llawer o ffermwyr yn yr ardaloedd lle y mae TB ar ei waethaf yn teimlo bod eu gobaith—y goleuni ym mhen draw’r twnel—wedi diflannu.

You have made your decision, Minister, and I would be grateful if you could answer the following questions. In relation to the decision not to cull, given that hot spot culling would have affected fewer than 1,400 badgers out of a population of 35,000, can you expand on why your Government has chosen to ignore the wealth of information—from the randomised badger culling trial, from the Thornbury trial and from other countries that have managed to eradicate TB in cattle—that supports the culling of infected wildlife as part of an overall eradication strategy? Can you confirm what guidance you have received from the chief veterinary officer on your decision and whether your Government’s new policy is her own preferred option? Will you publish all of the advice that you have received?

Rydych wedi gwneud eich penderfyniad, Weinidog, a byddwn yn ddiolchgar pe gallech ateb y cwestiynau a ganlyn. Mewn perthynas â’r penderfyniad i beidio â difa, o gofio y byddai difa mewn ardaloedd lle y mae TB ar ei waethaf wedi effeithio ar lai na 1,400 o foch daear o boblogaeth o 35,000, a allwch ymhelaethu ar pam mae eich Llywodraeth wedi dewis anwybyddu’r cyfoeth o wybodaeth—o’r hap-dreial difa moch daear, o brawf Thornbury ac o wledydd eraill a lwyddodd i ddileu TB mewn gwartheg—sy’n cefnogi difa bywyd gwyllt heintiedig fel rhan o strategaeth ddileu gyffredinol? A allwch chi gadarnhau pa ganllawiau a gawsoch gan y prif swyddog milfeddygol ar eich penderfyniad, ac mai polisi newydd eich Llywodraeth yw’r dewis y mae hi’n ei ffafrio? A wnewch chi gyhoeddi’r holl gyngor a gawsoch?

2.45 p.m.

In relation to the vaccination of badgers, what assessment has been made of the effectiveness of this policy over time, and what is your estimate of the cost compared with that of the previous policy? How many generations of badgers will it take to achieve a significant reduction, and how does the effectiveness of this approach compare with a methodology that includes culling? In relation to the European requirements, what confidence do you have, Minister, that your plans will receive the approval of the European Commission and are fully compliant with Wales’s legal duties to have an effective eradication programme under the relevant directives, and will you indemnify Scotland or England if your policy fails in Wales and leads to more bovine TB infections?

Mewn perthynas â brechu moch daear, pa asesiad a wnaed o effeithiolrwydd y polisi hwn dros amser, a beth yw eich amcangyfrif o’r gost o gymharu â chost y polisi blaenorol? Faint o genedlaethau o foch daear y bydd yn ei gymryd i sicrhau gostyngiad sylweddol, a sut mae effeithiolrwydd y dull hwn yn cymharu â methodoleg sy’n cynnwys difa? Mewn perthynas â’r gofynion Ewropeaidd, faint o hyder sydd gennych, Weinidog, y bydd eich cynlluniau yn cael eu cymeradwyo gan y Comisiwn Ewropeaidd a’u bod yn cydymffurfio’n llawn â dyletswyddau cyfreithiol Cymru i gael rhaglen ddileu effeithiol o dan y cyfarwyddebau perthnasol, ac a fyddwch yn digolledu’r Alban neu Loegr os yw eich polisi yn methu yng Nghymru ac yn arwain at fwy o achosion o TB buchol?

 

Finally, in relation to cattle testing, can you indicate what consideration has been given to improving accuracy in the testing regime to reduce false positives and to distinguish between latent and active infection in cattle? Finally, what role did the threat of legal action by the Badger Trust play in your decision making? Minister, you have thrown away the goodwill of farmers and cross-party support in this Assembly with this decision today.

Yn olaf, mewn perthynas â phrofi gwartheg, a allwch chi nodi pa ystyriaeth a roddwyd i wella cywirdeb yn y drefn brofi i leihau’r achosion o ganlyniadau positif ffug ac i wahaniaethu rhwng haint cudd a haint gweithredol mewn gwartheg? Yn olaf, pa ran wnaeth y bygythiad o gamau cyfreithiol gan yr Ymddiriedolaeth Moch Daear ei chwarae yn eich penderfyniad? Weinidog, rydych wedi taflu ewyllys da’r ffermwyr a chefnogaeth drawsbleidiol yn y Cynulliad i’r gwynt gyda’r penderfyniad hwn heddiw.

John Griffiths: Antoinette Sandbach refers to previous policy, but, with regard to that previous policy, not a single badger has been culled, whereas we will now get on and vaccinate badgers in the intensive action area this summer, over the next few months. What we were faced with in terms of a cull was the science review pointing to levels of uncertainty over any course of action, and a legal situation of quite a difficult threshold test to be passed under the Animal Health Act 2002 before any culling could occur. In many ways, it equates to getting bogged down in further legal proceedings or getting on with vaccinating and actually doing something about the wildlife position as far as bovine TB is concerned.

John Griffiths: Cyfeiria Antoinette Sandbach at bolisi blaenorol, ond, o ran y polisi blaenorol hwnnw, nid oes yr un mochyn daear wedi cael ei ddifa, ond byddwn yn awr yn mynd ati i frechu moch daear yn yr ardal gweithredu dwys yn yr haf, dros y misoedd nesaf. Yr hyn yr oeddem yn ei wynebu o ran y rhaglen ddifa oedd bod yr adolygiad gwyddonol yn cyfeirio at lefelau o ansicrwydd ynghylch unrhyw ffordd o weithredu, a sefyllfa gyfreithiol o ran prawf trothwy a fyddai’n eithaf anodd ei basio o dan Ddeddf Iechyd Anifeiliaid 2002 cyn y gallai unrhyw ddifa ddigwydd. Mewn nifer o ffyrdd, mae’n cyfateb i gael ein llethu gan achosion cyfreithiol pellach neu i fwrw ymlaen â’r rhaglen frechu a gwneud rhywbeth am y sefyllfa bywyd gwyllt mewn perthynas â TB buchol.

Turning to the specific issues that the Member raised, we did, in fact, see a reduction in incidence in 2009 and 2010, after a peak in 2008. In terms of the statistics that we currently have for last year, the disease picture has stabilised. Therefore, we have made some progress in dealing with this epidemic. The comprehensive eradication strategy continues, of course, with the vaccination programme as the element that will address the wildlife part of the equation. The chief veterinary officer supported the work of the review panel, gave evidence to that panel, and will take forward the vaccination strategy over the next five years in the intensive action area and the comprehensive strategy as a whole. The submission that I have received to advise me on these matters will be published. The estimated cost is around £1 million per year for the vaccination programme in the intensive action area, but those costs may be revised as we go forward to implementation. The European Union has approved the UK 2012 comprehensive strategy and the Wales programme as part of that.

Gan droi at y materion penodol a gododd yr Aelod, gwelwyd gostyngiad, mewn gwirionedd, yn nifer yr achosion yn 2009 a 2010, ar ôl iddynt gyrraedd uchafbwynt yn 2008. O ran yr ystadegau sydd gennym ar hyn o bryd ar gyfer y flwyddyn ddiwethaf, mae’r darlun o’r clefyd wedi sefydlogi. Felly, rydym wedi gwneud rhywfaint o gynnydd wrth ymdrin â’r epidemig hwn. Mae’r strategaeth gynhwysfawr i ddileu yn parhau, wrth gwrs, a’r rhaglen frechu yw’r elfen a fydd yn mynd i’r afael â rhan bywyd gwyllt yn y rhaglen. Roedd y prif swyddog milfeddygol yn cefnogi gwaith y panel adolygu, rhoddodd dystiolaeth i’r panel hwnnw, a bydd yn bwrw ymlaen â’r strategaeth frechu dros y pum mlynedd nesaf yn yr ardal gweithredu dwys a’r strategaeth gynhwysfawr yn ei chyfanrwydd. Bydd y cyflwyniad a gefais a oedd yn fy nghynghori ar y materion hyn yn cael ei gyhoeddi. Amcangyfrifir mai’r gost yw tua £1 filiwn y flwyddyn ar gyfer y rhaglen frechu yn yr ardal gweithredu dwys, ond efallai y caiff y costau hynny eu hadolygu wrth i ni symud ymlaen i weithredu. Mae’r Undeb Ewropeaidd wedi cymeradwyo strategaeth gynhwysfawr 2012 y DU a rhaglen Cymru fel rhan o hynny.

As far as testing is concerned, I mentioned that the Animal Health and Veterinary Laboratory Agency will be doing some work on testing in the intensive action area to ensure that we make any necessary improvements to the testing regime. Finally, there will, of course, be varying views on the announcement that I have made today, but we all have a shared aim, as I said in my statement. Everybody in Wales with a stake in this wishes to eradicate this terrible disease, with all of the awful impacts that we know about, and the only way that that will be done is if we continue to work in partnership. As I said at the beginning of my response to Antoinette Sandbach, we now have the opportunity to get on in short order and actually do something about the wildlife part of this equation.

O ran y profion, soniais y bydd yr Asiantaeth Iechyd Anifeiliaid a'r Labordai Milfeddygol yn gwneud rhywfaint o waith profi yn yr ardal gweithredu dwys er mwyn sicrhau ein bod yn gwneud unrhyw welliannau angenrheidiol i’r gyfundrefn brofi. Yn olaf, bydd safbwyntiau gwahanol ar y cyhoeddiad a wneuthum heddiw, wrth gwrs, ond yr un yw ein nod ni oll, fel y dywedais yn fy natganiad. Mae pawb yng Nghymru sydd â rhan yn hyn am i’r clefyd ofnadwy hwn gael ei ddileu, ynghyd â’r holl effeithiau ofnadwy y gwyddom amdanynt, a’r unig ffordd y caiff hynny ei wneud yw os byddwn yn parhau i weithio mewn partneriaeth. Fel y dywedais ar ddechrau fy ymateb i Antoinette Sandbach, mae gennym gyfle nawr i fynd ati ar unwaith i wneud rhywbeth gwirioneddol am y rhan sydd gan fywyd gwyllt i’w chwarae yn hyn.

Llyr Huws Gruffydd: Mae awyr las dros fae Caerdydd heddiw, ond rwy’n ofni ei bod yn ddiwrnod du i nifer o gymunedau gwledig Cymru. Mae buddiannau’r gymuned amaethyddol wedi llithro’n is ac yn is ar restr flaenoriaethau’r Llywodraeth hon ers ei hethol wyth i naw o fisoedd yn ôl. Heddiw, mae’r modd yr ydych wedi bradychu’r gymuned amaethyddol yn nodi isafbwynt yn y berthynas rhwng ffermwyr a Llywodraeth Cymru. Mae’r Llywodraeth wedi torri’r cytundeb a darwyd gydag amaethwyr i fynd i’r afael â TB mewn gwartheg.

Llyr Huws Gruffydd: There are blue skies over Cardiff bay today, but I am afraid that it is a bleak day for many rural communities in Wales. The interests of the agricultural community have slipped lower and lower on this Government’s list of priorities since it was elected eight or nine months ago. Today, the way that you have betrayed the agricultural community marks a low point in the relationship between farmers and the Welsh Government. The Government has broken the agreement that was made with farmers to get to grips with bovine TB.

The inaction of previous Labour Governments let this disease take hold and spiral out of control. When we in Plaid Cymru were in Government, we showed backbone and leadership to get to grips with this issue. The science around culling is clear and unchanged, and that is beyond any doubt.

Mae diffyg gweithredu Llywodraethau Llafur blaenorol wedi caniatáu i’r clefyd hwn ddal ei afael a mynd allan o reolaeth. Pan oeddem ni ym Mhlaid Cymru yn y Llywodraeth, dangoswyd asgwrn cefn ac arweiniad i fynd i’r afael â’r mater hwn. Mae’r wyddoniaeth ynghylch difa yn glir ac yn ddigyfnewid, ac nid oes unrhyw amheuaeth am hynny.

The focus now falls on vaccination, and we know that vaccination prevents; it does not cure. I presume, therefore, that diseased badgers will need to be removed. Perhaps you could expand a little on your plans in that regard. An injectable vaccine presents a host of practical challenges: to cage-trap badgers, to inject them, to release them and so on. We know about the trials that are currently under way in Gloucestershire, which are also running for five years. Is this duplication, perhaps? Who knows? It will be years until we know the final outcome. It is unproven in field conditions, and I also want you to comment on the potential for perturbation effects as well, which are always raised in relation to vaccination.

Mae’r ffocws nawr ar frechu, a gwyddom fod brechu’n atal; nid yw’n iacháu. Rwy’n tybio, felly, y bydd angen cael gwared ar foch daear sydd wedi’u heintio. Efallai y gallech ehangu ychydig ar eich cynlluniau yn hynny o beth. Mae llu o heriau ymarferol yn gysylltiedig â brechlyn chwistrellu: dal moch daear mewn cewyll, rhoi pigiad iddynt, eu rhyddhau ac ati. Gwyddom am y treialon sy’n cael eu cynnal yn Swydd Gaerloyw ar hyn o bryd, sydd hefyd yn cael eu cynnal am bum mlynedd. Ai dyblygu yw hyn, efallai? Pwy a ŵyr? Bydd yn flynyddoedd nes y cawn wybod y canlyniad terfynol. Nid yw wedi ei brofi mewn amodau maes, a hoffwn i chi wneud sylwadau ar botensial effeithiau aflonyddwch hefyd, sy’n cael eu codi bob amser mewn perthynas â brechu.

From the modelling we have, without field trials at the moment, I understand that the prediction is that there is a potential for a 9% reduction in bovine TB over five years with a vaccination operation, and a 19% reduction in herd breakdowns in 10 years in the core area, compared with 34% for a cull and 40% for a cull with ring vaccination. Those are the best statistics that we have, and it seems to me that you are settling for the least effective of the options.

O’r modelu sydd gennym, heb dreialon maes ar hyn o bryd, rwy’n deall mai’r rhagfynegiad yw bod potensial ar gyfer gostyngiad o 9% mewn TB buchol dros bum mlynedd drwy frechu, a gostyngiad o 19% mewn achosion o chwalu buchesau ymhen 10 mlynedd yn yr ardal graidd, o’i gymharu â 34% ar gyfer difa llawn a 40% ar gyfer difa gyda brechu cylch. Dyna’r ystadegau gorau sydd gennym, ac mae’n ymddangos i mi eich bod yn dewis yr opsiwn lleiaf effeithiol.

We all want to see effective vaccination policies being adopted, but such a policy does not exist at the moment. The only evidence available suggests that vaccination would be less effective than other approaches. You mention in your statement that you want to move forward with the co-operation of the wider farming community and various stakeholders. We know that the way that this Government has treated those stakeholders recently suggests that you might find co-operation difficult to come by. I hope that there will be co-operation, but you have a lot of work to do to repair the damage that has been done in order to regain the trust and confidence of the sector.

Rydym oll am weld polisïau brechu effeithiol yn cael eu mabwysiadu, ond nid oes polisi o’r fath yn bodoli ar hyn o bryd. Mae’r unig  dystiolaeth sydd ar gael yn awgrymu y byddai brechu yn llai effeithiol na dulliau eraill. Rydych yn sôn yn eich datganiad eich bod yn dymuno symud ymlaen gyda chydweithrediad y gymuned ffermio ehangach a rhanddeiliaid amrywiol. Gwyddom fod y ffordd y mae’r Llywodraeth hon wedi trin y rhai rhanddeiliaid hyn yn ddiweddar yn awgrymu y gallai fod yn anodd i chi gael y cydweithrediad hwnnw. Gobeithio y bydd cydweithrediad, ond mae llawer o waith o’ch blaen i unioni’r cam sydd wedi cael ei wneud er mwyn adennill ffydd a hyder y sector.

I hope that you will publish all of the advice that you have received and the submission that was given to you. Your predecessor did so, and I expect you to follow suit, particularly in relation to the information that you received from your chief scientific officer and your chief veterinary officer, and particularly in relation to the report that was prepared by the panel.

Gobeithio y byddwch yn cyhoeddi'r holl gyngor yr ydych wedi’i gael a’r cyflwyniad a roddwyd i chi. Gwnaeth eich rhagflaenydd hynny, ac rwy’n disgwyl i chi wneud yr un peth, yn enwedig mewn perthynas â’r wybodaeth a gawsoch gan eich prif swyddog gwyddonol a’ch prif swyddog milfeddygol, ac yn enwedig mewn perthynas â’r adroddiad a baratowyd gan y panel.

How long will we need to wait for any benefits that may not accrue from the vaccination of badgers before you make the decision on a cull? In other words, how bad will the situation have to get before you come to a conclusion that a cull is a necessary part of the equation? I did a quick word count and the word 'vaccine’ or 'vaccination’ appears nearly 40 times and the word 'cull’ only once: perhaps that reflects the degree of consideration that you have really given to that option.

Pa mor hir y bydd angen i ni aros am unrhyw fuddion y mae’n bosibl na fyddant yn deillio o’r broses o frechu moch daear cyn i chi wneud y penderfyniad i ddifa? Mewn geiriau eraill, pa mor ddrwg y bydd angen i’r sefyllfa fod cyn i chi ddod i’r casgliad bod difa yn rhan angenrheidiol o’r gwaith? Cyfrais yn gyflym ac mae’r gair 'brechlyn’ neu 'frechu’ yn ymddangos bron i 40 gwaith a dim ond unwaith y mae’r gair 'difa’ yn ymddangos: efallai bod hynny’n adlewyrchu faint rydych wedi ystyried yr opsiwn hwnnw mewn gwirionedd.

I hope that you recognise the anger and frustration that will follow your announcement today. If not, you have an even more difficult task ahead of you. Minister, it is clear to me that you and your Government are swimming against the scientific tide. England is undertaking a cull, and Northern Ireland is considering a cull, but you are not. We know that 700 cattle fail their TB test and are slaughtered every month, but today, once again, Minister, you and your Government have failed your TB test.

Gobeithio eich bod yn cydnabod y dicter a’r rhwystredigaeth a deimlir yn dilyn eich cyhoeddiad heddiw. Os nad ydych, mae gennych dasg sy’n fwy anos byth o’ch blaen. Weinidog, mae’n amlwg i mi eich bod chi a’ch Llywodraeth yn nofio yn erbyn y llif gwyddonol. Mae Lloegr yn cynnal rhaglen ddifa, ac mae Gogledd Iwerddon yn ystyried difa, ond nid ydych chi. Gwyddom fod 700 o wartheg yn methu eu prawf TB ac yn cael eu lladd bob mis, ond heddiw, unwaith eto, Weinidog, rydych chi a’ch Llywodraeth wedi methu eich prawf TB.

John Griffiths: I assure the Member that I carefully considered all options and, in particular, whether vaccination or culling was the best way forward in the intensive action area. I am doing what I consider to be right and the best course of action. Llyr, you referred to the previous Government; I said earlier that not a single badger was culled during the course of the previous Government. We all know about the legal difficulties, as well as the scientific uncertainties that are set out in the scientific review and elsewhere. We are going to get on and do something and vaccinate badgers in the intensive action area.

John Griffiths: Rwy’n sicrhau'r Aelod fy mod wedi ystyried yr holl opsiynau’n ofalus ac, yn benodol, ai brechu neu ddifa oedd y ffordd orau ymlaen yn yr ardal gweithredu dwys. Yr wyf yn gwneud yr hyn yr wyf yn ei ystyried yn gywir a chredaf mai hon yw’r ffordd orau o weithredu. Llyr, cyfeiriasoch at y Llywodraeth flaenorol; dywedais yn gynharach nad oedd yr un mochyn daear wedi cael ei ddifa yn ystod y Llywodraeth flaenorol. Gwyddom i gyd am yr anawsterau cyfreithiol, yn ogystal â’r ansicrwydd gwyddonol a nodir yn yr adolygiad gwyddonol ac mewn mannau eraill. Rydym am fynd ati i wneud rhywbeth a brechu moch daear yn yr ardal gweithredu dwys.

We will, of course, continue to work in partnership with cattle farmers and other stakeholders in the intensive action area and across Wales. Our investment in the intensive action area has been to the tune of millions of pounds over the last few years, and we have also invested a great deal of the time and energy of our officials. The vaccination programme in the intensive action area will cost several million pounds over the next five years. Therefore, we have a strong commitment to the intensive action area and are taking a comprehensive approach, including dealing with the wildlife element.

Byddwn, wrth gwrs, yn parhau i weithio mewn partneriaeth â ffermwyr gwartheg a rhanddeiliaid eraill yn yr ardal gweithredu dwys a ledled Cymru. Rydym wedi buddsoddi miliynau o bunnoedd yn yr ardal gweithredu dwys dros y blynyddoedd diwethaf, ac rydym hefyd wedi buddsoddi llawer iawn o amser ac ynni ein swyddogion. Bydd y rhaglen frechu yn yr ardal gweithredu dwys yn costio nifer o filiynau o bunnoedd dros y pum mlynedd nesaf. Felly, mae gennym ymrwymiad cryf i’r ardal gweithredu dwys ac rydym yn gweithio mewn ffordd gynhwysfawr, ac rydym hefyd yn ymdrin â’r elfen bywyd gwyllt.

You mentioned perturbation. The advice that I have seen suggests that perturbation is not considered to be a significant factor with vaccination. It is considered to be a significant factor as far as culling is concerned. There is a figure for vaccination and a field study that shows that vaccinating badgers delivers resistance to the disease. The statistic from that study was 74% of uninfected badgers having a degree of resistance to the disease.

Soniasoch am aflonyddu. Mae’r cyngor a welais i yn awgrymu nad yw aflonyddu yn cael ei ystyried yn ffactor arwyddocaol mewn cysylltiad â brechu. Mae’n cael ei ystyried yn ffactor arwyddocaol mewn cysylltiad â difa. Ceir ffigur ar gyfer brechu ac astudiaeth maes sy’n dangos bod brechu moch daear yn sicrhau y gellir gwrthsefyll y clefyd. Yr ystadegyn o’r astudiaeth honno oedd bod 74% o’r moch daear sydd heb eu heintio yn gallu gwrthsefyll y clefyd i raddau.

You mentioned modelling. Obviously, modelling figures have to be considered with some caution, and there are various modelling figures for either culling or vaccination. I said earlier that the science demonstrates varying degrees of uncertainty with regard to any of the measures involved in the strategy to deal with bovine TB, and that is the situation that we face. On top of that, as I have said, there are very considerable legal difficulties. However, we can now get on and vaccinate, rather than being potentially bogged down in legal proceedings, as was the experience previously.

Soniasoch am fodelu. Yn amlwg, rhaid ystyried ffigurau modelu yn ofalus, ac mae ffigurau modelu gwahanol naill ai ar gyfer difa neu frechu. Dywedais yn gynharach fod y wyddoniaeth yn dangos gwahanol raddau o ansicrwydd o ran unrhyw rai o’r mesurau sy’n ymwneud â’r strategaeth i ymdrin â TB buchol, a dyna’r sefyllfa rydym yn ei hwynebu. Ar ben hynny, fel y dywedais, mae anawsterau cyfreithiol sylweddol iawn. Fodd bynnag, gallwn bellach symud ymlaen i frechu, yn hytrach na wynebu’r posibilrwydd o gael ein llethu gan achos cyfreithiol, fel y digwyddodd o’r blaen.

As I said earlier, the submission that I have received will be published. The Member also asked how long it would be before benefits are monitored and assessed. We will monitor continually as we move forward with this vaccination programme. It is clear from the scientific review that there are no quick or easy solutions to bovine TB, unfortunately, and I think that everyone has to realise that. For example, the scientific review states that a cull would deliver little or no benefit in the early years. We will now get on and vaccinate and do something about the wildlife element in the intensive action area.

Fel y dywedais yn gynharach, bydd y cyflwyniad a gefais yn cael ei gyhoeddi. Gofynnodd yr Aelod hefyd faint o amser fydd nes y caiff y manteision eu monitro a’u hasesu. Byddwn yn monitro’n barhaus wrth i ni symud ymlaen gyda’r rhaglen frechu hon. Mae’n amlwg o’r adolygiad gwyddonol nad oes unrhyw atebion cyflym na rhwydd i’r broblem TB buchol, yn anffodus, a chredaf fod angen i bawb sylweddoli hynny. Er enghraifft, mae’r adolygiad gwyddonol yn datgan mai ychydig iawn o fanteision fyddai rhaglen ddifa yn eu sicrhau yn y blynyddoedd cynnar, os o gwbl. Byddwn yn awr yn mynd ati i frechu a gwneud rhywbeth am yr elfen bywyd gwyllt yn yr ardal gweithredu dwys.

William Powell: Today is a pretty grim day for rural Wales. I thank the Minister for his statement. While views on a solution to the appalling problem of bovine tuberculosis vary considerably across Wales, there is no doubt whatsoever that there will be a huge degree of disappointment in farming communities across this country. Without wishing to go over the same ground as Antoinette Sandbach and Llyr Huws Gruffydd, I am keen to highlight the damage that has been done by the extended period of uncertainty and indecision that we have had following last July’s pause.

William Powell: Mae heddiw yn ddiwrnod eithaf du i Gymru wledig. Diolch i’r Gweinidog am ei ddatganiad. Er bod y farn ynghylch y ffordd o ddatrys y broblem ofnadwy o dwbercwlosis buchol yn amrywio’n sylweddol ledled Cymru, nid oes amheuaeth o gwbl y bydd siom enfawr mewn cymunedau ffermio ledled y wlad hon. Nid wyf am fynd dros yr un tir ag Antoinette Sandbach a Llyr Huws Gruffydd, ond yr wyf yn awyddus i dynnu sylw at y difrod sydd wedi cael ei wneud gan y cyfnod estynedig o ansicrwydd a diffyg penderfyniad a gawsom ers y cyfnod o oedi fis Gorffennaf diwethaf.

3.00 p.m.

I am afraid to say that today’s announcement does little to alleviate that uncertainty, frustration and anger. As the Farm Crisis Network highlighted in its most recent report from 2009, the existence of bovine TB is causing enormous distress to farmers and their families, with 20% of those interviewed admitting that they were either panicked or devastated by the news of the latest outbreak. A further 50% were deeply worried by the news. Farmers’ reactions ranged between feeling the pressure but coping through to actual physical illness caused by the stress and associated worry of this devastating pestilence.

Mae arnaf ofn dweud nad yw cyhoeddiad heddiw yn gwneud llawer i leddfu’r ansicrwydd, y rhwystredigaeth a’r  dicter hwnnw. Fel y dywedodd y Rhwydwaith Argyfwng Ffermio yn ei adroddiad diweddaraf yn 2009, mae bodolaeth TB gwartheg yn peri gofid mawr i ffermwyr a’u teuluoedd, gyda 20% o’r rhai a gyfwelwyd yn cyfaddef eu bod naill ai wedi’u cynhyrfu neu wedi’u dinistrio gan y newyddion am yr achos diweddaraf. Roedd y newyddion yn peri pryder mawr i 50% arall. Roedd ymateb ffermwyr yn amrywio rhwng teimlo’r pwysau ond ymdopi i salwch corfforol gwirioneddol a achoswyd gan y straen a phryder cysylltiedig yr haint dinistriol hwn.

Clearly, the situation cannot continue; it should not be allowed to continue. I trust that there will be at least some progress, to which vaccination could contribute. However, it can be only part of the solution; it is not the whole solution. That is why there will be such disappointment. The Minister correctly says that there has not been a cull, but, in practice, it does not take a very observant pair of eyes to see that there is quite a lot of activity out there. When you use the minor road network across Wales, you see the evidence of twilight activity, which is immensely dangerous and often associated with criminality. It has little to do with the farmers themselves, but it is an issue that is desperately worrying and really difficult in terms of the impact it has on infectivity. Today’s announcement will have little impact in lessening that sort of action, which is reprehensible, although, nevertheless, we understand the context in which it happens.

Mae’n amlwg na all y sefyllfa barhau; ni ddylid caniatáu iddi barhau. Hyderaf y bydd o leiaf rywfaint o gynnydd, lle y gallai brechu gyfrannu ato. Fodd bynnag, dim ond rhan fach o’r ateb y gallai hyn fod; nid dyma’r ateb cyfan. Dyna pam y bydd cymaint o siom. Mae’r Gweinidog yn gywir wrth ddweud na fu difa, ond, yn ymarferol, nid oes angen llygaid craff iawn i weld bod cryn dipyn o weithgarwch yn digwydd. Pan fyddwch yn defnyddio’r rhwydwaith ffyrdd bach ledled Cymru, gallwch weld tystiolaeth o weithgareddau’r cyfnos, sy’n hynod o beryglus ac yn aml yn gysylltiedig â throseddu. Ychydig iawn sydd gan hyn i’w wneud â’r ffermwyr eu hunain, ond mae’n fater sy’n peri pryder dybryd ac yn anodd iawn o ran yr effaith a gaiff ar heintusrwydd. Ychydig iawn o effaith a gaiff cyhoeddiad heddiw ar leihau’r gweithgareddau hynny, sy’n deilwng o gerydd, er ein bod yn deall, fodd bynnag, y cyd-destun y mae hyn yn digwydd ynddo.

Minister, I have just a few questions to ask, to add to those that you have already answered. First, and simply, what has changed? What has changed since you and your Cabinet colleagues in the previous Government approved the cull in the action zone? The report we have in front of us, which dropped into our e-mail boxes in the past hour, makes it quite clear that, ultimately, this is a political decision. A decision has clearly been made, but what has changed? Also, Minister, can you please confirm that the decision you have made today enjoys the support and backing of the Deputy Minister for Agriculture, Fisheries, Food and European Programmes, whose views on this have been clearly expressed in this Chamber? Do you feel that, in the long term, the split of animal health within the portfolio is a sustainable situation, given the enormous workload and pressures that flow from the wider environment and sustainability brief in the context of the work ahead? In all seriousness, I ask whether, in the long term, this is the correct way to go forward. There is deep disappointment. I just have to articulate that today.

Weinidog, dim ond ychydig o gwestiynau sydd gennyf i’w gofyn, i ychwanegu at y rhai yr ydych wedi’u hateb yn barod. Yn gyntaf, ac yn syml, beth sydd wedi newid? Beth sydd wedi newid ers i chi a’ch cyd-Aelodau yng Nghabinet y Llywodraeth flaenorol gymeradwyo’r rhaglen ddifa yn yr ardal gweithredu? Mae’r adroddiad sydd gennym o’n blaenau, a gyrhaeddodd ein blychau e-bost o fewn yr awr ddiwethaf, yn ei gwneud yn gwbl glir mai penderfyniad gwleidyddol yw hwn yn y pen draw. Mae’n amlwg fod penderfyniad wedi’i wneud, ond beth sydd wedi newid? Hefyd, Weinidog, a allwch gadarnhau bod y penderfyniad a wnaethoch heddiw yn cael ei ategu a’i gefnogi gan y Dirprwy Weinidog Amaethyddiaeth, Pysgodfeydd, Bwyd a Rhaglenni Ewropeaidd? Mae ei farn am hyn wedi cael ei mynegi’n glir yn y Siambr hon. A ydych yn teimlo bod rhannu iechyd anifeiliaid o fewn y portffolio yn sefyllfa gynaliadwy yn y tymor hir, o gofio’r llwyth gwaith enfawr a’r pwysau sy’n deillio o’r briff amgylchedd a chynaliadwyedd ehangach yng nghyd-destun y gwaith sydd ar droed? O ddifrif, rwy’n gofyn ai dyma’r ffordd gywir i fynd ymlaen, yn y tymor hir. Mae’r siom yn ddirfawr. Mae’n rhaid imi fynegi hynny heddiw.

John Griffiths: Of course, as I said earlier, there will be differing views in farming communities and across Wales with regard to my announcement. However, I think that a lot of people will understand that we will now get on and do something about the wildlife aspect of tackling this disease, whereas, as I have said a number of times already, hitherto that has not been the case. As you said, William, it is the wildlife situation that must be addressed. We will now go on to address it. When it comes to the process up to now, we have shown as much urgency as was necessary in working up a comprehensive strategy as well as setting out the way forward with regard to the intensive action area as part of that. Of course, we had to give careful consideration to that comprehensive framework. It sets out the way ahead for the next four years. These are matters that require very careful consideration. These are very difficult decisions to take. The Protection of Badgers Act 1992 is in place, as you know, William, and that is law that must be observed.

John Griffiths: Wrth gwrs, fel y dywedais yn gynharach, bydd safbwyntiau gwahanol mewn cymunedau ffermio a ledled Cymru o ran fy nghyhoeddiad. Fodd bynnag, credaf y bydd llawer o bobl yn deall y byddwn yn awr yn mynd ati i wneud rhywbeth am yr agwedd bywyd gwyllt ar fynd i’r afael â’r clefyd hwn, lle nad yw hynny wedi bod yn wir hyd yn hyn, fel yr wyf wedi dweud sawl gwaith eisoes. Fel y dywedasoch, William, y sefyllfa’n ymwneud â bywyd gwyllt sydd angen sylw. Byddwn yn awr yn mynd ati i fynd i’r afael â hi. O ran y broses hyd yn hyn, rydym wedi bod mor gyflym ag oedd ei angen wrth lunio strategaeth gynhwysfawr yn ogystal â nodi’r ffordd ymlaen o ran yr ardal gweithredu dwys fel rhan o hynny. Wrth gwrs, roedd rhaid inni ystyried y fframwaith cynhwysfawr hwnnw’n ofalus. Mae’n nodi’r ffordd ymlaen ar gyfer y pedair blynedd nesaf. Mae’r rhain yn faterion sydd angen eu hystyried yn ofalus iawn. Mae’r rhain yn benderfyniadau anodd iawn. Mae Deddf Gwarchod Moch Daear 1992 yn bodoli, fel y gwyddoch, William, a rhaid dilyn y gyfraith honno.

In terms of what has changed, I set out the position with regard to previous experience, where we were not able to get on and address the wildlife element. We now have the science review, which we committed to carrying out in our manifesto and programme for government. That refers to accumulating evidence for vaccination. Indeed, our own technical group that we established as part of our comprehensive approach to TB eradication in Wales has included that option of vaccination in an endemic area as a way of taking forward our comprehensive approach in Wales and of addressing the wildlife element. Of course, this is a collective decision of Government.

O ran beth sydd wedi newid, nodais y sefyllfa o ran y profiad blaenorol, lle nad oedd yn bosibl inni fwrw ymlaen a mynd i’r afael â’r elfen bywyd gwyllt. Erbyn hyn, mae gennym yr adolygiad gwyddonol y gwnaethom ymrwymo i’w gynnal yn ein maniffesto a’n rhaglen lywodraethu. Mae hynny’n cyfeirio at gasglu tystiolaeth ar gyfer brechu. Yn wir, mae ein grŵp technegol ein hunain a sefydlwyd fel rhan o’n ffordd gynhwysfawr o fynd ati i ddileu TB yng Nghymru wedi cynnwys yr opsiwn o frechu mewn ardal endemig fel ffordd o ddatblygu ein ffordd gynhwysfawr yng Nghymru ac o fynd i’r afael â’r elfen bywyd gwyllt. Wrth gwrs, cyd-benderfyniad gan y Llywodraeth yw hwn.

Joyce Watson: Thank you, Minister, for your statement. Obviously, I welcome it. The Labour Party manifesto for May’s Assembly elections promised a science-led approach to bovine TB. The Minister knows that I have made my position very clear many times, in writing and in oral statements, that I support the view that you have arrived at. We all know that bovine TB is a horrible disease and that it devastates families and businesses emotionally and economically. There is no debate or ambiguity about the need to eradicate bovine TB, but we have to do it in a cost-effective and responsible way that is both sustainable and long term. That is backed by today’s report. In my opinion, Minister, you have rightly reached the conclusion that culling was not sustainable in the long term and that it could—it is writ large—spread bovine TB for a minimum of two years. However, a vaccination programme will start to reduce the incidence of that disease virtually immediately. The injectable vaccine is available and ready to use in that TB hotspot area that has been identified.

Joyce Watson: Diolch, Weinidog, am eich datganiad. Yn amlwg, rwyf yn ei groesawu. Roedd maniffesto’r Blaid Lafur ar gyfer etholiad y Cynulliad ym mis Mai yn addo ffordd o fynd i’r afael â TB buchol a gaiff ei harwain gan wyddoniaeth. Fe ŵyr y Gweinidog fy mod wedi gwneud fy safbwynt yn glir sawl gwaith, yn ysgrifenedig ac mewn datganiadau llafar, sef fy mod yn cefnogi’r farn yr ydych wedi penderfynu arni. Gwyddom i gyd fod TB buchol yn glefyd ofnadwy a’i fod yn dinistrio teuluoedd a busnesau yn emosiynol ac yn economaidd. Nid oes unrhyw ddadl neu amwysedd ynghylch yr angen i ddileu TB buchol, ond mae’n rhaid inni wneud hynny mewn ffordd gost-effeithiol a chyfrifol sy’n gynaliadwy ac yn hirdymor. Caiff hynny ei gefnogi gan adroddiad heddiw. Yn fy marn i, Weinidog, rydych wedi dod i’r casgliad cywir nad oedd difa yn  gynaliadwy yn y tymor hir ac y gallai—mae’n hollol amlwg—ledaenu TB buchol am o leiaf ddwy flynedd. Fodd bynnag, bydd rhaglen frechu yn dechrau lleihau nifer yr achosion o’r clefyd hwnnw bron ar unwaith. Mae’r brechlyn chwistrellu ar gael ac yn barod i’w ddefnyddio yn yr ardal a nodwyd lle mae TB ar ei waethaf.

Minister, you have put in place new stringent cattle-side measures for the last few years. Will you evaluate the efficacy of those measures and the stringent application of them? I also want to reiterate what William Powell has said; how will you try to ensure that individuals do not take things into their own hands and start to shoot and kill badgers or, if some of the evidence that I have is right, continue to shoot and kill badgers? I have to welcome this as someone who lives in Pembrokeshire and who has been opposed to it all along. I have to welcome it for that community, Minister. In my opinion, it would have been ripped apart and businesses would have been adversely affected by it, especially in a tourist destination hotspot. Thank you, Minister.

Weinidog, rydych wedi rhoi mesurau newydd ar waith ar ochr y gwartheg dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf. A wnewch chi werthuso effeithiolrwydd y mesurau hynny a’r defnydd llym ohonynt? Rwyf hefyd am ailadrodd yr hyn a ddywedodd William Powell; sut y byddwch yn ceisio sicrhau nad yw unigolion yn gofalu am bethau eu hunain ac yn dechrau saethu a lladd moch daear neu, os yw’r dystiolaeth sydd gennyf yn gywir, yn parhau i saethu a lladd moch daear? Rhaid imi groesawu hyn fel rhywun sy’n byw yn sir Benfro ac sydd wedi gwrthwynebu o’r cychwyn. Mae’n rhaid imi ei groesawu i’r gymuned honno, Weinidog. Yn fy marn i, byddai wedi cael ei rhwygo’n ddarnau a byddai effaith andwyol wedi bod ar fusnesau, yn enwedig mewn cyrchfan dwristiaeth hynod boblogaidd. Diolch, Weinidog.

John Griffiths: I thank Joyce Watson for her recognition of the very serious impact of this disease on cattle-farming families and the wider rural community, which is very much the case. I also agree that this is a long-term eradication programme. As I said earlier, unfortunately, there are no quick and easy solutions. We must be in it for the long term and it must be a sustainable approach. Indeed, the science review talks about not raising expectations that there are any quick or easy solutions to this terrible disease because, sadly, that is not the case. We constantly evaluate the programme and learn lessons as we move forward and that will continue to be the case. That will include cattle measures and, indeed, there are some specific examples of that in the comprehensive framework for the next four years. I will reiterate what I said in responding to William Powell, that the Protection of Badgers Act is there for very good reason. It is the law, and it must be observed.

John Griffiths: Diolch i Joyce Watson am gydnabod effaith ddifrifol iawn y clefyd hwn ar deuluoedd sy’n ffermio gwartheg a’r gymuned wledig ehangach, sy’n hollol wir. Rwyf hefyd yn cytuno bod hon yn rhaglen ddileu hirdymor. Fel y dywedais yn gynharach, nid oes unrhyw atebion cyflym a hawdd, yn anffodus. Rhaid inni ymrwymo i hyn yn y tymor hir a rhaid iddi fod yn ffordd gynaliadwy. Yn wir, mae’r adolygiad gwyddonol yn trafod peidio â chodi disgwyliadau bod unrhyw atebion cyflym neu hawdd i’r clefyd dychrynllyd hwn, oherwydd, yn anffodus, nid yw hynny’n wir. Rydym yn gwerthuso’r rhaglen yn gyson ac yn dysgu gwersi wrth inni symud ymlaen, a bydd hynny’n parhau i fod yn wir. Bydd hynny’n cynnwys mesurau’n ymwneud â gwartheg ac, yn wir, mae rhai enghreifftiau penodol o hynny yn y fframwaith cynhwysfawr ar gyfer y pedair blynedd nesaf. Byddaf yn ailadrodd yr hyn a ddywedais wrth ymateb i William Powell, sef bod y Ddeddf Gwarchod Moch Daear yn bodoli am reswm da iawn. Mae’n gyfraith, a rhaid ei dilyn.

Elin Jones: Minister, your Government hoped that scientific evidence commissioned by you would provide you with evidence not to undertake a badger cull. It has done the reverse, and has confirmed the reduction in TB that results from the culling of badgers. Your scientists passed the decision back to you—the politicians in the Cabinet. Minister, you fund a programme to cull grey squirrels to protect red squirrels. You, as Minister, fund a programme to cull deer to protect new tree growth. Yet, today, you are not prepared to cull badgers in north Pembrokeshire to protect cattle and cattle farming. Farming is of secondary importance to this Government.

Elin Jones: Weinidog, gobaith eich Llywodraeth oedd y byddai’r dystiolaeth wyddonol a gomisiynwyd gennych yn darparu tystiolaeth i beidio â mynd ati i ddifa moch daear. Mae wedi gwneud y gwrthwyneb, ac wedi cadarnhau’r gostyngiad mewn TB sy’n deillio o ddifa moch daear. Rhoddodd eich gwyddonwyr y penderfyniad yn ôl i chi—y gwleidyddion yn y Cabinet. Weinidog, rydych yn ariannu rhaglen i ddifa gwiwerod llwyd i ddiogelu’r wiwer goch. Rydych chi, fel Gweinidog, yn ariannu rhaglen i ddifa ceirw i warchod tyfiant coed newydd. Eto i gyd, heddiw, nid ydych yn barod i ddifa moch daear yng ngogledd sir Benfro er mwyn amddiffyn gwartheg a ffermio gwartheg. Eilaidd yw ffermio i’r Llywodraeth hon.

Vaccination offers no protection to cattle from already diseased badgers, especially in an area such as north Pembrokeshire, where a high percentage of badgers are already infected with TB. Today, farmers have been severely let down by your Government. You are failing to allow them to protect their cattle from TB infection. Do you agree with me that farmers will now have to consider how best to protect their cattle? I, for one, would not blame them however they choose to do that.

Nid yw brechu yn cynnig unrhyw amddiffyniad i wartheg rhag moch daear sydd eisoes wedi’u heintio, yn enwedig mewn ardal fel gogledd sir Benfro, lle mae canran uchel o foch daear wedi’u heintio â TB eisoes. Heddiw, mae ffermwyr wedi cael eu siomi’n ddifrifol gan eich Llywodraeth. Rydych yn methu â chaniatáu iddynt ddiogelu eu gwartheg rhag TB. A ydych yn cytuno â mi y bydd yn rhaid i ffermwyr yn awr ystyried y ffordd orau o ddiogelu eu gwartheg? Ni fyddwn i yn gweld bai arnynt, sut bynnag y maent yn dewis gwneud hynny.

Alun Davies: You cannot say that.

Alun Davies: Ni allwch ddweud hynny.

Elin Jones: I just did.

Elin Jones: Rwyf newydd wneud.

John Griffiths: May I begin by saying that I am very concerned and disappointed to hear Elin Jones’s uncharacteristic closing remarks? As I have said earlier on at least two occasions in responding to Members, the law is there for very good reason. The Protection of Badgers Act is on the statute book and must be observed. We must be careful and guarded in remarks that we make with regard to that legislation and the protection that it rightly affords.

John Griffiths: A gaf i ddechrau drwy ddweud fy mod yn bryderus iawn ac yn siomedig o glywed sylwadau annodweddiadol Elin Jones wrth gloi? Fel y dywedais yn gynharach ar o leiaf ddau achlysur wrth ymateb i’r Aelodau, mae rhesymau da dros gael y gyfraith. Mae’r Ddeddf Gwarchod Moch Daear ar y llyfr statudau, a rhaid ei dilyn. Mae’n rhaid inni fod yn ofalus ac yn wyliadwrus wrth wneud sylwadau o ran y ddeddfwriaeth honno a’r diogelwch a gaiff ei sicrhau ganddi, a hynny’n gywir ddigon.

I do not accept in any way that we have let farmers down. [ASSEMBLY MEMBERS: 'Oh.’] I have already stated on a number of occasions that, previously, not a single badger was culled. Notwithstanding the very able Minister for Rural Affairs that we had in the last Government, the legal difficulties involved in these matters prevented a single badger being culled. We now have the science review, as I mentioned earlier, and it refers to various levels of uncertainty when it comes to any measure to deal with this disease. We also have the legal protections afforded by the Animal Health Act 2002 and some fairly substantial hurdles to be overcome before a cull is allowed to proceed. That is the background in terms of the science and the law.

Nid wyf yn derbyn mewn unrhyw ffordd ein bod wedi siomi ffermwyr. [AELODAU’R CYNULLIAD: 'O.’] Rwyf wedi dweud ar sawl achlysur eisoes nad oedd yr un mochyn daear wedi’i ddifa cynt. Er gwaethaf y Gweinidog dros Faterion Gwledig galluog iawn oedd gennym yn y Llywodraeth ddiwethaf, roedd yr anawsterau cyfreithiol sy’n ymwneud â’r materion hyn wedi atal yr un mochyn daear rhag cael ei ddifa. Mae’r adolygiad gwyddonol gennym erbyn hyn, fel y soniais yn gynharach, ac mae’n cyfeirio at wahanol lefelau o ansicrwydd o ran unrhyw fesur i fynd i’r afael â’r clefyd hwn. Mae gennym hefyd y diogelwch cyfreithiol a roddir gan Ddeddf Iechyd Anifeiliaid 2002 ac mae rhai rhwystrau eithaf sylweddol i’w goresgyn cyn y caniateir i raglen ddifa symud ymlaen. Dyna’r cefndir o ran y wyddoniaeth a’r gyfraith.

What we can do is get on and do something for the cattle farmers in the intensive action area by having this vaccination programme. It will not help infected badgers, but we estimate that something like three out of four of the badgers in the intensive action area are not infected, and it will give a substantial degree of resistance to the disease to those uninfected badgers. The science review states that it is then logical to assume, in terms of expert opinion, that that will, over time, lead to a reduction in the incidence in cattle. It is quite clear that the Welsh Government regards farmers and cattle farmers in Wales as very important to Wales indeed. We will continue to work in partnership with them. We will get on and we will do something to address the wildlife element.

Yr hyn y gallwn ei wneud yw mynd ati i wneud rhywbeth ar gyfer y ffermwyr gwartheg yn yr ardal gweithredu dwys drwy gael y rhaglen frechu hon. Ni fydd yn helpu moch daear sydd wedi’u heintio, ond rydym yn amcangyfrif bod tua thri o bob pedwar o’r moch daear yn yr ardal gweithredu dwys heb gael eu heintio, a bydd yn sicrhau y gall y moch daear nad ydynt wedi’u heintio wrthsefyll y clefyd i raddau sylweddol. Dywed yr adolygiad gwyddonol ei bod yn rhesymegol, felly, o ran y farn arbenigol, y bydd hynny, ymhen amser, yn arwain at ostyngiad yn nifer yr achosion mewn gwartheg. Mae’n hollol glir bod Llywodraeth Cymru yn ystyried ffermwyr a ffermwyr gwartheg yng Nghymru yn bwysig iawn i Gymru. Byddwn yn parhau i weithio mewn partneriaeth â hwy. Byddwn yn bwrw ymlaen a byddwn yn gwneud rhywbeth i fynd i’r afael â’r elfen bywyd gwyllt.

Paul Davies: As someone who lives in the proposed intensive action area, I am extremely disappointed with the Minister’s statement today. More importantly, farmers in my constituency will be very angry that there has been a substantial change in your TB eradication policy. We have heard the Minister quoting from the report of the bovine TB science review group. Let me quote something else that is stated in that report. It says that the randomised badger culling trial

Paul Davies: A minnau’n byw yn yr ardal gweithredu dwys arfaethedig, rwyf yn siomedig iawn gyda datganiad y Gweinidog heddiw. Yn bwysicach fyth, bydd ffermwyr yn fy etholaeth i yn ddig iawn bod newid sylweddol yn eich polisi ar ddileu TB. Rydym wedi clywed y Gweinidog yn dyfynnu o adroddiad y grŵp adolygu gwyddonol ar TB buchol. Gadewch imi ddyfynnu rhywbeth arall sydd wedi’i nodi yn yr adroddiad. Mae’n dweud bod yr hap-dreial difa moch daear

3.15 p.m.

'showed that proactive badger culling as conducted in the trial resulted in an overall beneficial effect on confirmed bTB cattle herd breakdowns compared with 'survey only’ (no cull) areas’.

wedi dangos bod difa moch daear yn rhagweithiol, fel y gwnaed yn y treial, wedi arwain at fudd cyffredinol o ran achosion TB mewn buchesi gwartheg, o’i gymharu ag ardaloedd a gafodd eu harolygu yn unig a lle na fu difa.

Given that clear point in the report, can the Minister tell us why the culling of badgers is not included in his TB eradication policy now?

O gofio’r pwynt eglur hwnnw yn yr adroddiad, a all y Gweinidog ddweud wrthym pam nad yw difa moch daear bellach wedi’i gynnwys yn ei bolisi i ddileu TB?

I also note that, in one of his framework document action points, he states that he will

Nodaf hefyd ei fod yn datgan, yn un o bwyntiau gweithredu ei ddogfen fframwaith, y bydd yn

'continue to monitor levels of TB in other species and introduce new legislation where necessary to ensure appropriate powers to manage the TB breakdowns in those species’.

'Parhau i fonitro lefelau TB mewn anifeiliaid eraill a chyflwyno deddfwriaeth newydd lle gwelir bod angen i sicrhau bod gennym y pwerau priodol i reoli’r achosion o TB yn yr anifeiliaid hynny’.

Will the Minister tell us what sort of new legislation and appropriate powers he is talking about?

A wnaiff y Gweinidog ddweud wrthym am ba fath o ddeddfwriaeth newydd a phwerau priodol y mae’n sôn?

In his action points, he talks a lot about vaccination. Indeed, in his framework document, he clearly states that

Yn ei bwyntiau gweithredu, mae’n sôn llawer am frechu. Yn wir, yn ei ddogfen fframwaith, mae’n datgan yn glir bod

'developing an oral vaccine against TB for use in badgers is proving more difficult than originally hoped’.

'datblygu brechlyn trwy’r geg yn erbyn TB ar gyfer moch daear wedi datblygu i fod yn waith anos na’r disgwyl’.

I remind the Minister, as has already been said, that vaccination prevents disease, but does not cure it. Does he accept, therefore, that badgers will have to be removed before vaccination has any chance of success? He makes it clear in his documents that vaccination and developing a vaccine will be extremely difficult. Given that this will take a long time, what specific effective measures will he take to help farmers in my constituency now? That is what farmers in my area want to know, because we have not heard anything from him today to that effect. The Minister has clearly let farmers down today.

Atgoffaf y Gweinidog, fel y dywedwyd eisoes, fod brechu yn atal clefyd, ond nid yw’n ei wella. A yw’n derbyn, felly, y bydd angen cael gwared arnynt cyn i’r brechu gael cyfle i lwyddo? Mae’n ei gwneud yn eglur yn ei ddogfennau y bydd brechu a datblygu brechlyn yn eithriadol o anodd. O ystyried y bydd hynny’n cymryd cryn amser, pa fesurau effeithiol penodol y bydd yn eu cymryd i helpu ffermwyr yn fy etholaeth yn awr? Dyna beth y mae’r ffermwyr yn fy ardal i eisiau ei wybod, oherwydd nid ydym wedi clywed unrhyw beth ganddo heddiw i’r perwyl hwnnw. Mae’n amlwg bod y Gweinidog wedi siomi ffermwyr heddiw.

John Griffiths: Already today, on numerous occasions, I have made the point that we will be getting on and doing something about the wildlife element, which has proved so difficult in the past. The science review uses a figure—of course, it is talking about the randomised badger cull trials rather than the intensive action area—of 16% over nine years as the benefit that could be expected from a cull. Given that, in the intensive action area, infection is something in the order of 23%, that 16% reduction would take the figure down from 23% to just below 20% after nine years. As I said earlier, there are no quick or easy solutions to this disease.

John Griffiths: Eisoes heddiw, ar sawl achlysur, rwyf wedi pwysleisio y byddwn yn gweithredu ar yr elfen bywyd gwyllt, sydd wedi bod mor anodd yn y gorffennol. Mae’r adolygiad gwyddonol yn nodi ffigur—wrth gwrs, mae’n sôn am yr hap-dreialon difa moch daear yn hytrach na’r ardal gweithredu dwys—sef 16%, dros naw mlynedd, o ran y budd y gellir ei ddisgwyl ar ôl difa. O ystyried mai 23% yw lefel yr heintiad yn yr ardal gweithredu dwys, byddai gostyngiad o 16% yn lleihau’r ffigur o 23% i ychydig o dan 20% ar ôl naw mlynedd. Fel y dywedais yn gynharach, nid oes atebion cyflym a hawdd yng nghyd-destun y clefyd hwn.

The vaccination programme will take some time to work. It is a matter of it being effective over time, as the science review states; it also states that a cull would have little or no effect in the early years. It is always good not to be too selective when quoting from this documentation, but to look at the uncertainties of any course of action, which is the general position.

Bydd y rhaglen frechu yn cymryd amser i weithio. Bydd yn effeithiol dros amser, fel y nodwyd yn yr adolygiad gwyddonol. Mae’n nodi hefyd na fyddai difa’n cael fawr o effaith, neu ddim effaith o gwbl, yn y blynyddoedd cynnar. Wrth ddyfynnu o’r ddogfen honno, dylid osgoi bod yn rhy ddethol; dylid yn hytrach edrych ar yr ansicrwydd sy’n gysylltiedig ag unrhyw ffordd o weithredu, sef y safbwynt cyffredinol.

As I have also said on a number of occasions already today, this is a matter where the law is of central importance, as we have seen in the past. There are considerable legal difficulties to be overcome as far as a culling policy and the Animal Health Act are concerned. However, we can now get on with that five-year vaccination programme and we can begin it over the next couple of months. I know that all my officials and colleagues in the Welsh Government are keen to get on and do just that.

Fel yr wyf hefyd wedi dweud ar nifer o achlysuron heddiw, mae hwn yn fater lle mae’r gyfraith yn hollbwysig, fel y gwelsom yn y gorffennol. Mae anawsterau cyfreithiol sylweddol i’w goresgyn wrth ystyried polisi difa a’r Ddeddf Iechyd Anifeiliaid. Fodd bynnag, gallwn symud ymlaen yn awr â’r rhaglen frechu bum mlynedd a’i dechrau yn y misoedd nesaf. Gwn fod fy holl swyddogion a’m cydweithwyr o fewn Llywodraeth Cymru yn awyddus i fynd ati i wneud hynny.

The Deputy Presiding Officer: I ask the remaining speakers to be focused, or I will not be able to call you all.

Y Dirprwy Lywydd: Gofynnaf i’r siaradwyr sydd ar ôl gadw ffocws, neu ni fyddaf yn gallu galw arnoch i gyd.

Angela Burns: Minister, hope is a funny old thing. Even when you suspect what the result will be, you always hope that you might get a better outcome. When this was filibustered out of the last Assembly term, we all thought that this would end up being the result and, today, that is the case. I have five straight questions to ask you—

Angela Burns: Weinidog, hen beth rhyfedd yw gobaith. Hyd yn oed pan fyddwch yn amau ​​beth fydd y canlyniad, byddwch bob amser yn gobeithio cael canlyniad gwell. Pan fu herwddadlau ynghylch hyn a gafodd wared arno yn nhymor y Cynulliad diwethaf, roeddem i gyd o’r farn mai dyma fyddai’r canlyniad yn y pen draw, a daeth hynny’n wir heddiw. Mae gennyf bum cwestiwn pendant i’w gofyn ichi—

The Deputy Presiding Officer: Order. Five are too many, Angela.

Y Dirprwy Lywydd: Trefn. Mae pump yn ormod, Angela.

Angela Burns: Okay, in order of priority, you note that there has been a 3% drop in the live cattle herds registered. That is not surprising. I know of at least three farmers in my area who have given up because they could no longer cope with the TB restrictions under which they were constantly operating. Will you look at how you might be able to monitor that, and report back to us so that we can ensure that farming does not completely die over the next few years?

Angela Burns: Iawn, yn nhrefn blaenoriaeth, rydych yn nodi y bu gostyngiad o 3% yn nifer y buchesi gwartheg byw sy’n cael eu cofrestru. Nid yw hynny’n syndod. Gwn am o leiaf dri ffermwr yn fy ardal i sydd wedi rhoi’r gorau iddi am nad oeddent yn gallu ymdopi â’r cyfyngiadau TB yr oeddent yn gweithredu oddi tanynt drwy’r adeg. A wnewch chi edrych ar sut y gallech fonitro hynny, ac a wnewch adrodd yn ôl fel y gallwn sicrhau nad yw ffermio yn marw’n gyfan gwbl dros y blynyddoedd nesaf?

Will you also look at what funding you might be able to provide for counselling services? I heard a backbencher somewhere over there say that it is a good day for badgers; well, it is a very bad day for the 70% of farmers who cannot cope with seeing their prize herds exterminated in front of them. Farm Crisis Network and other charities need funding to be able to go out there to stand shoulder to shoulder with those farmers, giving them the counselling and support that they need when they are going through such a difficult time.

A wnewch chi hefyd edrych ar ba gyllid y gallech ei ddarparu ar gyfer gwasanaethau cynghori? Clywais aelod o’r meinciau cefn rywle yn y fan acw yn dweud ei fod yn ddiwrnod da i foch daear; wel, mae’n ddiwrnod gwael iawn i’r 70% o ffermwyr sy’n methu ymdopi â gweld eu buchesi arobryn yn cael eu difodi o’u blaenau. Mae angen arian ar y Rhwydwaith Argyfwng Ffermio ac ar elusennau eraill i allu gweithredu gan sefyll ochr yn ochr â’r ffermwyr hynny, gan roi iddynt y cyngor a’r gefnogaeth sydd eu hangen arnynt wrth iddynt brofi adeg mor anodd.

Your own report talks about the economic impact on those farmers, and I wonder whether you might be able to look at that in the future, to see—

Mae eich adroddiad eich hun yn sôn am yr effaith economaidd ar y ffermwyr hynny; tybed a fyddech yn gallu edrych ar hynny yn y dyfodol, i weld—

The Deputy Presiding Officer: Order. Conclude now, please.

Y Dirprwy Lywydd: Trefn. Dewch i gasgliad yn awr, os gwelwch yn dda.

Angela Burns: Production is lower, farmers end up working for longer and farm income is lower. Could you see what you might be able to do about that? Having some money for a dead animal is simply not sufficient.

Angela Burns: Mae llai o gynhyrchu, mae ffermwyr yn gorfod gweithio yn hwy, ac mae incwm ffermydd yn is. A allech chi edrych ar beth y gallech wneud am hynny? Nid yw cael rhywfaint o arian am anifail marw yn ddigonol.

John Griffiths: I said previously that we all agree that this is a terrible disease and that it has to be eradicated. This is a long-term effort, but we can make substantial progress towards that long-term objective. In doing so, we have to address the wildlife element, and that is what the vaccination programme will be designed to do. We need to continue working in close co-operation with the farming industry and all major stakeholders. Of course, we recognise the impact on cattle-farming families. I mentioned earlier that part of our four-year strategy and framework going forward will be a new helpline service that will be about providing business and personal support. I hope that that will be effective.

John Griffiths: Rwyf eisoes wedi dweud ein bod i gyd yn gytûn bod hwn yn glefyd erchyll a bod yn rhaid ei ddileu. Mae hon yn ymdrech hirdymor, ond gallwn wneud cynnydd sylweddol tuag at yr amcan hirdymor hwnnw. Wrth wneud hynny, mae’n rhaid inni fynd i’r afael â’r elfen bywyd gwyllt, a byddwn yn cynllunio’r rhaglen frechu i wneud hynny. Mae angen inni barhau i gydweithio’n agos â’r diwydiant ffermio a’r prif randdeiliaid i gyd. Wrth gwrs, rydym yn cydnabod yr effaith ar deuluoedd sy’n ffermio gwartheg. Soniais yn gynharach y bydd rhan o’n strategaeth bedair blynedd a’r fframwaith wrth symud ymlaen yn cynnwys gwasanaeth llinell gymorth newydd a fydd yn darparu cymorth busnes a chymorth personol. Rwy’n gobeithio y bydd hynny’n effeithiol.

In terms of the number of cattle herds registered in Wales, we know that the agriculture industry is a very important part of Wales. Wales is a very rural country, and farming is very important to us. That is why we were all very pleased in the Welsh Government to see strong performance in recent times from the agriculture industry in Wales, including the cattle industry.

O ran nifer y buchesi gwartheg sydd wedi’u cofrestru yng Nghymru, gwyddom fod y diwydiant amaethyddiaeth yn rhan bwysig iawn o Gymru. Mae Cymru yn wlad wledig iawn, ac mae ffermio yn bwysig iawn inni. Dyna pam yr oedd pawb ohonom yn Llywodraeth Cymru yn falch iawn o weld perfformiad cadarn y diwydiant amaethyddiaeth yng Nghymru yn ddiweddar, gan gynnwys y diwydiant gwartheg.

Russell George: Minister, in a Government statement in 2010, the previous Minister said this:

Russell George: Weinidog, mewn datganiad gan y Llywodraeth yn 2010, dywedodd y cyn-Weinidog:

'While there are mixed views about the benefits of culling badgers in controlling the spread of TB, evidence from a number of studies shows that culling badgers can reduce TB in cattle. We have learnt lessons from the previous trials and will apply them in the pilot area.’

Er bod barn gymysg am fuddion difa moch daear o ran rheoli lledaeniad TB, mae tystiolaeth o nifer o astudiaethau yn dangos y gallai difa moch daear leihau nifer yr achosion o TB mewn gwartheg. Rydym wedi dysgu’r gwersi o’r treialon blaenorol a byddwn yn eu rhoi ar waith yn yr ardal beilot.

Why do you believe that vaccination on its own, rather than a two-pronged approach, with controlled culling, is a better option? That is my first question.

Pam rydych yn credu bod brechu ar ei ben ei hun, yn hytrach na dull deublyg, gyda difa rheoledig, yn ddewis gwell? Dyna fy nghwestiwn cyntaf.

The last paragraph of the executive summary in today’s report says that the group recognises that, while the TB eradication programme should be informed by a science evidence base, the precise measures adopted will be a political judgment. Could you comment on that? The Farmers Union of Wales has released a press release stating that today’s decision goes against the science and marks a cowardly betrayal of north Pembrokeshire farmers and the Welsh farming industry as a whole. Could you comment on that press release?  

Mae paragraff olaf crynodeb gweithredol adroddiad heddiw yn nodi bod y grŵp yn cydnabod, er y dylai’r rhaglen i ddileu TB gael ei llywio gan sail dystiolaeth wyddonol, mai barn wleidyddol a fydd yn pennu’r union fesurau a fydd yn cael eu mabwysiadu. Beth yw eich sylw am hynny? Mae Undeb Amaethwyr Cymru wedi rhyddhau datganiad i’r wasg yn datgan bod penderfyniad heddiw yn mynd yn groes i’r wyddoniaeth a’i fod yn bradychu ffermwyr gogledd sir Benfro a diwydiant ffermio Cymru gyfan mewn ffordd lwfr. Beth yw eich sylw am y datganiad i’r wasg?  

The Deputy Presiding Officer: Order. Conclude now, please.

Y Dirprwy Lywydd: Trefn. Dewch i gasgliad yn awr, os gwelwch yn dda.

Russell George: Minister, will your proposed vaccine be an oral vaccine, and when do you estimate that the vaccine will be on the market? In 2010, the Government said that it would not be available until 2014 at the earliest.

Russell George: Weinidog, a yw’r brechlyn arfaethedig yn frechlyn trwy’r geg, a beth yw eich amcangyfrif o ran pryd y bydd y brechlyn ar y farchnad? Yn 2010, dywedodd y Llywodraeth na fyddai ar gael cyn 2014.

John Griffiths: I will begin by addressing some of the more specific questions. The vaccine will be injected. It is currently available; in fact, it is being used. We know that this is doable. We know that the vaccine will give resistance to uninfected badgers. As I said earlier, the science review stated that it is logical to assume that creating resistance in uninfected badgers, over time, will result in reduced incidence in cattle.

John Griffiths: Dechreuaf drwy ateb rhai o’r cwestiynau mwy penodol. Bydd y brechlyn yn cael ei chwistrellu. Mae ar gael ar hyn o bryd; yn wir, mae’n cael ei ddefnyddio. Rydym yn gwybod bod modd gwneud hyn. Gwyddom y bydd y brechlyn yn rhoi ymwrthedd i foch daear nad ydynt wedi’u heintio. Fel y dywedais yn gynharach, nododd yr adolygiad gwyddonol ei bod yn rhesymegol tybio y bydd creu ymwrthedd mewn moch daear nad ydynt wedi’u heintio, dros amser, yn arwain at lai o achosion mewn gwartheg.

The Member referred to the previous Minister. As I said earlier, not a single badger was culled under the previous Government. We can now get on and vaccinate. It is a matter of looking at the science and the uncertainties of any course of action, and it is also very much a matter of looking at the legal considerations. The Member referred to the FUW press release. I believe that what I have announced today is the right thing to do and the best course of action.

Cyfeiriodd yr Aelod at y cyn-Weinidog. Fel y dywedais yn gynharach, ni chafodd yr un mochyn daear ei ddifa o dan y Llywodraeth flaenorol. Gallwn fynd ati yn awr i frechu. Mae’n fater o ystyried y wyddoniaeth a’r ansicrwydd ynghylch unrhyw gamau gweithredu, ac mae hefyd, i raddau helaeth, yn fater o edrych ar yr ystyriaethau cyfreithiol. Cyfeiriodd yr Aelod at ddatganiad Undeb Amaethwyr Cymru i’r wasg. Credaf mai’r hyn yr wyf wedi’i gyhoeddi heddiw yw’r peth iawn i’w wneud a’r ffordd orau o weithredu.

Nick Ramsay: Minister, can you be very specific in your answer to the question of when you intend a vaccination process to start? Also, could you give us an idea of the estimated cost of the vaccination programme? Finally, the Minister with responsibility in this area in the previous Government had the confidence of farmers. As you will have gathered from comments made today, there is a great lack of confidence among our rural community that this will achieve the end that you hope for. I really hope that you are right, Minister, because you are clearly set on this course of action. How do you intend to restore the confidence of farmers and others in our rural community that has today been shattered?

Nick Ramsay: Weinidog, a allwch fod yn benodol iawn wrth ateb y cwestiwn ynghylch pryd rydych yn bwriadu dechrau’r broses frechu? Hefyd, a allech roi syniad i ni o’r amcangyfrif o gost y rhaglen frechu? Yn olaf, roedd gan ffermwyr hyder yn y Gweinidog a oedd â chyfrifoldeb am y maes hwn yn y Llywodraeth flaenorol. Fel y byddwch wedi nodi o’r sylwadau a wnaed heddiw, mae diffyg hyder mawr ymysg ein cymunedau gwledig y bydd y cynllun hwn yn cyflawni’r hyn rydych yn gobeithio amdano. Rwy’n mawr obeithio eich bod yn iawn, Weinidog, oherwydd mae’n amlwg eich bod yn mynd i lynu wrth y camau gweithredu hyn. Sut rydych yn bwriadu adfer hyder ffermwyr a phobl eraill sydd yn ein cymunedau gwledig, wedi i’r hyder hwnnw gael ei ddryllio heddiw?

John Griffiths: We are going to continue to work in very close partnership with the farming industry and other stakeholders by actually getting on and doing something. Vaccinating badgers in the intensive action area will start this summer. The cost is around £1 million per year, but we will have to revisit the figure as we implement the vaccination programme.

John Griffiths: Byddwn yn parhau i weithio mewn partneriaeth agos iawn â’r diwydiant ffermio a rhanddeiliaid eraill gan symud ymlaen a gweithredu. Bydd brechu moch daear yn yr ardal gweithredu dwys yn dechrau yn yr haf. Bydd y gost tua £1 miliwn y flwyddyn, ond bydd yn rhaid inni ailedrych ar y ffigur wrth inni roi’r rhaglen frechu ar waith.

We are determined to continue working with the farming industry and all stakeholders in addressing this terrible disease and its unacceptable impacts on cattle farmers, the wider rural community and Welsh Government budgets. I very much hope that all of us—all partners and stakeholders—can now unite around this badger vaccine programme.

Rydym yn benderfynol o barhau i weithio gyda’r diwydiant ffermio a’r holl randdeiliaid wrth fynd i’r afael â’r clefyd erchyll hwn a’i effeithiau annerbyniol ar ffermwyr gwartheg, y gymuned wledig ehangach a chyllidebau Llywodraeth Cymru. Rwy’n mawr obeithio y gallwn oll—pob partner a rhanddeiliad—ddod ynghyd yn awr ar y rhaglen brechu moch daear.

The Deputy Presiding Officer: Thank you, Minister. I realise that Members have deep and sincere opinions, and that many of them conflict on this matter. I do not believe that I heard anything that was out of order during that statement, but we are all obliged to ensure that any statement that we make in the Chamber could not easily be misconstrued by members of the public as to somehow condone unlawful or even illegal activity. Should I hear anything along those lines, it will of course be called out of order.

Y Dirprwy Lywydd: Diolch, Weinidog. Rwy’n sylweddoli bod gan bob Aelod farn angerddol a diffuant, ac y bydd llawer ohonynt yn gwrthdaro ar y mater hwn. Ni chredaf imi glywed unrhyw beth a oedd allan o drefn yn ystod y datganiad, ond rhaid inni i gyd sicrhau nad ydym yn datgan unrhyw beth yn y Siambr a allai gael ei gamddehongli gan aelodau’r cyhoedd i fod yn caniatáu gweithgarwch anghyfreithlon. Os byddaf yn clywed unrhyw beth felly, bydd, wrth gwrs, yn cael ei alw allan o drefn.

Gorchymyn Deddf Cartrefi Symudol 1983 (Awdurdodaeth Tribiwnlysoedd Eiddo Preswyl) (Cymru) 2012
The Mobile Homes Act 1983 (Jurisdiction of Residential Property Tribunals) (Wales) Order 2012

The Record

Cynnig NDM4941 Jane Hutt

Motion NDM4941 Jane Hutt

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 27.5:

To propose that the National Assembly for Wales, in accordance with Standing Order 27.5:

Yn cymeradwyo bod y fersiwn drafft o’r Gorchymyn Deddf Cartrefi Symudol 1983 (Awdurdodaeth Tribiwnlysoedd Eiddo Preswyl) (Cymru) 2012 yn cael ei lunio yn unol â’r fersiwn drafft a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 28 Chwefror 2012.

Approves that the draft The Mobile Homes Act 1983 (Jurisdiction of Residential Property Tribunals) (Wales) Order 2012 is made in accordance with the draft laid in the Table Office on 28 February 2012.

The Minister for Housing, Regeneration and Heritage (Huw Lewis): I move the motion.

Y Gweinidog Tai, Adfywio a Threftadaeth (Huw Lewis): Cynigiaf y cynnig.

Park home site disputes are currently dealt with through the courts. This can be a convoluted and expensive route for people—people who, in many cases, are no longer working, having decided to live in this type of accommodation to fully enjoy the benefits of retirement. The sheer cost of going through the legal system, coupled with the length of time that the process can take, currently serves as a barrier to many people, allowing unsavoury practices to continue.

Mae anghydfodau yn ymwneud â safleoedd cartrefi mewn parciau yn cael eu trin drwy’r llysoedd ar hyn o bryd. Gall hynny fod yn llwybr cymhleth a chostus i bobl—pobl nad ydynt, mewn llawer o achosion, yn gweithio bellach, ar ôl penderfynu byw yn y math hwn o lety er mwyn mwynhau buddion ymddeol yn llawn. Mae’r gost o fynd drwy’r system gyfreithiol, ynghyd â’r amser y gall y broses ei gymryd, yn rhwystr i lawer o bobl ar hyn o bryd, sy’n caniatáu i arferion annymunol barhau.

The transfer of these disputes to the residential property tribunal will remove these barriers, enabling people to obtain resolution in a far more timely and cost-effective manner. The residential property tribunal is already experienced in obtaining results in many areas of property dispute in Wales, including leasehold and rent levels in the private rented sector. It is ready and willing to take on cases for park home owners. It is difficult to predict what the take-up will be, but what we are doing is giving people a better way of pursuing matters, should they wish to do so.

Byddai trosglwyddo’r awdurdod am yr anghydfodau hyn i’r tribiwnlys eiddo preswyl yn dileu’r rhwystrau hynny, gan alluogi pobl i ddatrys achosion mewn ffordd lawer mwy amserol a chost-effeithiol. Mae’r tribiwnlys eiddo preswyl eisoes yn brofiadol o ran cael canlyniadau ar gyfer nifer o feysydd yng Nghymru lle y mae anghydfod ynghylch eiddo, gan gynnwys lefelau prydles a rhent yn y sector rhentu preifat. Mae’n barod i ymdrin ag achosion perchnogion cartrefi mewn parciau. Mae’n anodd rhagweld faint fydd yn manteisio ar hynny, ond rydym yn cynnig gwell ffordd i bobl geisio datrys materion, pe baent yn dymuno gwneud hynny.

A joint England and Wales consultation was carried out, with responses published in 2010, and the widespread consensus was that the transfer of jurisdiction was a good thing. England subsequently transferred jurisdiction in April 2011, and I am informed that, so far, this has been a success.

Cynhaliwyd ymgynghoriad ar y cyd yng Nghymru a Lloegr, ac fe gyhoeddwyd yr ymatebion yn 2010. Y consensws eang oedd bod trosglwyddo’r awdurdod yn beth da. Wedi hynny, trosglwyddodd Lloegr yr awdurdod ym mis Ebrill 2011, ac rwyf ar ddeall bod hynny, hyd yma, wedi bod yn llwyddiant.

As an aside, I would just make it clear that, for the time being at least, this Order does not include Gypsy and Traveller sites. A full consultation will be held later on this year to establish the merits of transferring jurisdiction for these sites. Subject to the outcome of that, there may well be a need to amend the regulations to include those sites.

Hefyd, rwy’n nodi er eglurder nad yw’r Gorchymyn, am y tro o leiaf, yn cynnwys safleoedd Sipsiwn a Theithwyr. Bydd ymgynghoriad llawn yn cael ei gynnal yn ddiweddarach eleni i ddarganfod rhinweddau trosglwyddo’r awdurdod ar gyfer y safleoedd hynny. Yn amodol ar ganlyniad hynny, efallai y bydd angen diwygio’r rheoliadau i gynnwys y safleoedd hynny.

Frankly, I am sure that we would not want to put park home owners in Wales at a disadvantage, so I am urging all Members this afternoon to support the Government in introducing this worthwhile and much needed change.

Yn blwmp ac yn blaen, rwy’n siŵr nad ydym am roi perchnogion cartrefi mewn parciau yng Nghymru o dan anfantais, felly rwy’n annog yr holl Aelodau y prynhawn yma i gefnogi’r Llywodraeth i gyflwyno’r newid hwn, sy’n werth chweil, ac y mae ei angen yn fawr.

 

3.30 p.m.

Peter Black: I welcome this Order, which is long overdue and which I think could have been made before now. I welcome the fact that the Minister has acted as quickly as he could once this matter was drawn to his attention. Certainly, I think that this is a very valuable tool in protecting the owners of park homes in particular. I, of course, intend to bring forward a Member proposed Bill, which will change the role of the residential property tribunal. In the meantime, this will provide some safeguards for park home owners. It will also deal with matters outside my legislation in resolving disputes, which will not be covered by that Bill. Therefore, this is welcome.

Peter Black: Rwyf yn croesawu’r Gorchymyn hwn, sy’n hir-ddisgwyliedig ac y gallai, yn fy marn i, fod wedi cael ei wneud cyn hyn. Croesawaf y ffaith bod y Gweinidog wedi gweithredu mor gyflym ag y gallai ar ôl i’w sylw gael ei dynnu at y mater hwn. Yn sicr, credaf fod hwn yn offeryn gwerthfawr iawn o ran amddiffyn perchnogion cartrefi mewn parciau yn arbennig. Rwyf, wrth gwrs, yn bwriadu cyflwyno Bil arfaethedig Aelod, a fydd yn newid rôl y tribiwnlys eiddo preswyl. Yn y cyfamser, bydd hyn yn rhoi rhywfaint o ddiogelwch i berchnogion cartrefi mewn parciau. Bydd hefyd yn ymdrin â materion y tu allan i fy neddfwriaeth o ran datrys anghydfodau, na fydd yn cael eu cwmpasu gan y Bil hwnnw. Felly, mae hyn i'w groesawu.

When you look at some of the cases that have taken place in England in terms of resolution around increases in pitch fees, disputes over changes to the site itself, and many other matters that have come before the residential property tribunal in England, you can see the value of having this Order and of having it available to park owners. In some instances, they have ruled in favour of site owners where that has been appropriate. This is useful as it will provide a particular forum for dispute resolution. Furthermore, I hope that my Member proposed Bill will also provide a useful body for dealing with a number of matters contained in the legislation.

Pan edrychwch ar rai o'r achosion sydd wedi digwydd yn Lloegr o ran datrys anghydfodau ynghylch cynnydd mewn ffioedd am leoedd ar safleoedd, anghydfodau ynghylch newidiadau i’r safleoedd eu hunain, a nifer o faterion eraill a ddaeth gerbron y tribiwnlys eiddo preswyl yn Lloegr, gallwch weld gwerth cael y Gorchymyn hwn a’i fod ar gael i berchnogion parciau. Mewn rhai achosion, maent wedi dyfarnu o blaid perchnogion safleoedd lle bu hynny’n briodol. Mae hyn yn ddefnyddiol gan y bydd yn darparu fforwm penodol ar gyfer datrys anghydfodau. Rwyf yn gobeithio y bydd fy Mil arfaethedig Aelod hefyd yn arwain at sefydlu corff defnyddiol i ymdrin â nifer o'r materion a geir yn y ddeddfwriaeth.

Julie James: I wanted to make a few remarks and ask the Minister to undertake to monitor some of the resulting cases in the tribunal. While I welcome this, along with all the remarks made by Peter Black about the potential Member proposed Bill, there have been other moves to tribunals from the courts in the past, notably, for example, the special educational needs tribunal, where the use of lawyers by defendants has escalated matters and caused the tribunal to look just like a court in a very short time. That is not the intention here. So, I ask the Minister to monitor that situation carefully, to ensure that advice and support are available to park home owners in the residential tribunal, as appropriate, pending the Member proposed Bill, which, of course, will seek to correct a number of other issues that we all know are causing problems in park homes.

Julie James: Roeddwn am wneud ambell sylw a gofyn i'r Gweinidog addo monitro rhai o'r achosion sy’n mynd i’r tribiwnlys. Er fy mod yn croesawu hyn, ynghyd â'r holl sylwadau a wnaethpwyd gan Peter Black am y Bil arfaethedig Aelod posibl, bu trosglwyddiadau eraill i dribiwnlysoedd o’r llysoedd yn y gorffennol, yn benodol, er enghraifft, y tribiwnlys anghenion addysgol arbennig, lle mae'r defnydd o gyfreithwyr gan ddiffynyddion wedi ymestyn achosion a gwneud i'r tribiwnlys edrych yn union fel llys mewn amser byr iawn. Nid dyna'r bwriad yma. Felly, gofynnaf i'r Gweinidog fonitro'r sefyllfa yn ofalus, i sicrhau bod cyngor a chymorth ar gael i berchnogion tai mewn parciau yn y tribiwnlys preswyl, fel y bo'n briodol, hyd nes y ceir y Bil arfaethedig Aelod, a fydd, wrth gwrs, yn ceisio cywiro nifer o faterion eraill y gwyddom oll sy’n achosi problemau o ran cartrefi mewn parciau.

The Minister for Housing, Regeneration and Heritage (Huw Lewis): I thank Members for their comments on the proposed changes to this legislation. Park home owners, we are all agreed, are being disadvantaged by the cost and the formality of arrangements and the length of time it takes to pursue a case through the courts currently. Julie James is quite right to make the point that with all changes such as this, we must be wary of any unintended consequences. I will undertake to monitor the resulting cases that we no doubt will see in Wales to ensure that if such unintended consequences occur, then we act to right that situation as best we can.

Y Gweinidog Tai, Adfywio a Threftadaeth (Huw Lewis): Diolch i'r Aelodau am eu sylwadau ar y newidiadau arfaethedig i'r ddeddfwriaeth hon. Rydym i gyd yn gytûn bod perchnogion tai mewn parciau o dan anfantais oherwydd cost, ffurfioldeb y trefniadau a faint o amser y mae'n ei gymryd i ddwyn achos drwy'r llysoedd ar hyn o bryd. Mae Julie James yn llygad ei lle i ddweud y dylem, gyda phob newid fel hwn, fod yn wyliadwrus o unrhyw ganlyniadau anfwriadol. Byddaf yn ymgymryd i fonitro’r achosion dilynol y byddwn yn sicr yn eu gweld yng Nghymru i sicrhau, os bydd canlyniadau anfwriadol o'r fath yn digwydd, ein bod yn gweithredu i ddatrys y sefyllfa yn y modd gorau y gallwn.

I know that this change has been welcomed by park home residents up and down the country. Consumer Focus Wales has recently been doing extremely good work in looking into the problems being faced by a number of park home residents. I pay tribute to Peter Black and the work that he is doing in looking closely at problems in park home communities in relation to his upcoming Bill. With that degree of consensus across the Chamber, I feel confident that if we, as an Assembly, support this this afternoon, it would be a step in the right direction in protecting park home owners.

Gwn fod y newid hwn wedi cael ei groesawu gan y bobl sy’n byw mewn cartrefi mewn parciau ledled y wlad. Bu Llais Defnyddwyr Cymru yn gwneud gwaith arbennig o dda yn ddiweddar wrth edrych ar y problemau a wynebir gan nifer o breswylwyr cartrefi mewn parciau. Hoffwn dalu teyrnged i Peter Black a'r gwaith y mae'n ei wneud i edrych yn ofalus ar broblemau mewn cymunedau cartrefi mewn parciau mewn perthynas â'i Fil sydd ar ddod. Gan fod cymaint o gonsensws ar draws y Siambr, rwyf yn ffyddiog, os byddwn ni, fel Cynulliad, yn cefnogi’r cynnig hwn y prynhawn yma, y byddai'n gam i'r cyfeiriad cywir i ddiogelu perchnogion cartrefi mewn parciau.

The Deputy Presiding Officer: The proposal is to agree the motion. Does any Member object?  I see that there is no objection. The proposal is therefore agreed in accordance with Standing Order No. 12.36.  

Y Dirprwy Lywydd: Y cynnig yw ein bod yn derbyn y cynnig. A oes unrhyw Aelod yn gwrthwynebu? Gwelaf nad oes gwrthwynebiad. Mae’r cynnig felly wedi’i dderbyn, yn unol â Rheol Sefydlog Rhif 12.36.  

Daeth y Dirprwy Lywydd dros dro (Rhodri Glyn Thomas) i’r Gadair am 3.34 p.m
The temporary Deputy Presiding Officer (Rhodri Glyn Thomas) took the Chair at 3.34 p.m.

Adroddiad Blynyddol 2010-11 Prif Arolygydd Ei Mawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru (Estyn)
The Annual Report for 2010-11 of Her Majesty’s Chief Inspector of Education and Training in Wales (Estyn)

The Record

Y Dirprwy Lywydd Dros Dro: Mae’r Llywydd wedi dethol gwelliant 1 yn enw Jocelyn Davies, gwelliannau 2, 3, 4 a 5 yn enw William Graham, a gwelliannau 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12 yn enw Peter Black.

The Temporary Deputy Presiding Officer: The Presiding Officer has selected amendment 1 in the name of Jocelyn Davies, amendments 2, 3 4 and 5 in the name of William Graham, and amendments 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12 in the name of Peter Black.

Cynnig NDM4943 Jane Hutt

Motion NDM4943 Jane Hutt

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn:

To propose that the National Assembly for Wales:

Nodi adroddiad blynyddol Prif Arolygydd Ei Mawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru ar gyfer 2010-11.

Notes the annual report for 2010-11 of Her Majesty’s Chief Inspector of Education and Training in Wales.

The Minister for Education and Skills (Leighton Andrews): I move the motion.

Y Gweinidog Addysg a Sgiliau (Leighton Andrews): Cynigiaf y cynnig.

I am pleased to open this this debate on the 2010-11 annual report of the Chief Inspector of Education and Training in Wales. I would like to place on record my thanks to Ann Keane and her team for their work in producing this report. This is the first report produced from findings from inspections carried out under the new common inspection framework. As such, it is difficult to draw direct comparisons with previous years.  It can, though, help to set a benchmark for the full six years of the current inspection cycle, to 2016. I have to say that I do not think that there are any real surprises in the report.  

Mae'n bleser gennyf agor y ddadl hon ar adroddiad blynyddol 2010-11 y Prif Arolygydd Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru. Hoffwn ddiolch i Ann Keane a'i thîm am eu gwaith yn llunio'r adroddiad hwn. Dyma'r adroddiad cyntaf a luniwyd o ganfyddiadau arolygiadau a gynhaliwyd o dan y fframwaith arolygu cyffredin newydd. Bydd yn anodd felly gwneud cymariaethau uniongyrchol gyda blynyddoedd blaenorol.  Fodd bynnag, gall helpu i osod meincnod ar gyfer chwe blynedd lawn y cylch arolygu cyfredol, hyd at 2016. Rhaid i mi ddweud nad wyf yn credu bod unrhyw beth gwirioneddol annisgwyl yn yr adroddiad.  

At primary level, performance and standards are good or better in around 80% of schools. At secondary level, performance is good or better in around 65% of schools, and standards are good or better in some 60% of schools. At further education level, there is more of a mixed bag, with performance and standards ranging from excellent to unsatisfactory. In work-based learning, performance and standards are good in 75% of providers inspected. Therefore, the report confirms what we already know: that ours is a fair system aiming to be good. One of the values of the report is its contribution to a comprehensive evidence base across the education sector, which helps us to see how our policies are impacting on learners. Over recent years, the Chief Inspector’s annual reports have helped to formulate my thinking and have directly led to the measures that we have taken to strengthen accountability. In particular, they have shown us that our policies need to focus on getting the basics right—particularly literacy and numeracy. This year’s report shows that some 40% of pupils arrive at secondary schools with reading ages six months below their chronological age. That is not acceptable. At FE level, just under 20% of learners were assessed at below the basic level. Standards of literacy and numeracy need to be improved during primary school so that all children have a level playing field when they start their secondary education.  

Ar lefel gynradd, mae’r perfformiad a’r safonau yn dda neu'n well mewn tua 80% o ysgolion. Ar lefel uwchradd, mae’r perfformiad yn dda neu'n well mewn tua 65% o ysgolion, a’r safonau yn dda neu'n well mewn tua 60% o ysgolion. Mae’n fwy cymysg ar lefel addysg bellach, gyda pherfformiad a safonau yn amrywio o ardderchog i anfoddhaol. O ran dysgu yn y gwaith, mae perfformiad a safonau yn dda gan 75% o'r darparwyr a arolygwyd. Felly, mae'r adroddiad yn cadarnhau yr hyn a wyddom eisoes: sef bod gennym system weddol sy’n anelu i fod yn dda. Un o werthoedd yr adroddiad yw ei gyfraniad at sylfaen dystiolaeth gynhwysfawr ar draws y sector addysg, sy'n ein helpu i weld sut mae ein polisïau yn effeithio ar ddysgwyr. Dros y blynyddoedd diwethaf, mae adroddiadau blynyddol y Prif Arolygydd wedi helpu i lunio fy meddylfryd ac wedi arwain yn uniongyrchol at y mesurau yr ydym wedi'u rhoi ar waith i gryfhau atebolrwydd. Yn benodol, maent wedi dangos i ni fod angen i’n polisïau ganolbwyntio ar gael y sylfeini’n iawn—yn enwedig llythrennedd a rhifedd. Mae adroddiad eleni yn dangos bod tua 40% o ddisgyblion yn cyrraedd yr ysgol uwchradd gydag oed darllen sydd chwe mis yn is na'u hoedran cronolegol. Nid yw hynny'n dderbyniol. Ar lefel addysg bellach, aseswyd bod ychydig o dan 20% o ddysgwyr yn is na'r lefel sylfaenol. Mae angen gwella safonau llythrennedd a rhifedd yn ystod y cyfnod ysgol gynradd fel bod pob plentyn yn cael yr un chwarae teg pan fyddant yn dechrau eu haddysg uwchradd.  

There is still much scope for improvement. Some 23% of primary and secondary schools were judged as in need of follow-up visits from Estyn, and a further 21% of primary and 19% of secondary schools as in need of follow-up visits from their local authority. Local authorities need to take a more proactive role, which is particularly important when we note that just four of the 11 local authorities that were inspected have been given 'good’ judgments for performance. Clearly, we still have some way to go before we secure the improvements we seek. My aim to have no unsatisfactory schools in Wales is not going to be achieved just yet. We are not going to turn the situation around overnight and we should not expect to see significant improvement next year. That is disappointing, but I believe that the 20-point action plan that I have outlined puts us on the right track.

Mae llawer o le i wella o hyd. Barnwyd bod tua 23% o ysgolion cynradd ac uwchradd angen ymweliadau dilynol gan Estyn, a bod 21% o ysgolion cynradd ac 19% o ysgolion uwchradd angen ymweliadau dilynol gan eu hawdurdod lleol. Mae angen i awdurdodau lleol gymryd rôl fwy rhagweithiol, sy'n arbennig o bwysig pan welwn mai dim ond perfformiad pedwar o'r 11 awdurdod lleol a archwiliwyd a ddyfarnwyd yn 'dda’. Mae’n amlwg bod gennym gryn ffordd i fynd cyn i ni sicrhau'r gwelliannau rydym yn eu ceisio. Ni fydd fy nod o beidio â chael unrhyw ysgolion anfoddhaol yng Nghymru yn cael ei wireddu eto. Nid ydym yn mynd i wyrdroi’r sefyllfa dros nos, ac ni ddylem ddisgwyl gweld gwelliant sylweddol y flwyddyn nesaf. Mae hynny'n siomedig, ond credaf fod y cynllun gweithredu 20 pwynt a amlinellais yn ein rhoi ar y trywydd iawn.

The Estyn report recognises our flagship policies such as the foundation phase and our wellbeing initiatives. It recognises that active learning approaches are helping children to become increasingly independent, confident and creative, which has resulted in improvements in wellbeing, behaviour and physical development. It notes that boys, in particular, are benefitting from this approach and that standards of wellbeing are improving across the board. Learners feel safe and secure in their learning environment and can therefore focus on learning. There have been improvements in other areas too, including, for example, Welsh as a second language, where there was a small improvement on last year. Our policies are beginning to take effect, but there is some way to go before we move from 'fair’ to 'good’ and from there to 'excellent’.

Mae adroddiad Estyn yn cydnabod ein polisïau blaenllaw fel y cyfnod sylfaen a’n mentrau lles. Mae'n cydnabod bod dulliau dysgu gweithredol yn helpu plant i ddod yn fwyfwy annibynnol, hyderus a chreadigol, sydd wedi arwain at welliannau mewn lles, ymddygiad a datblygiad corfforol. Mae'n nodi bod bechgyn, yn arbennig, yn elwa ar y dull hwn a bod safonau lles yn gwella ar y cyfan. Mae dysgwyr yn teimlo'n ddiogel yn eu hamgylchedd dysgu ac felly’n gallu canolbwyntio ar ddysgu. Bu gwelliannau mewn meysydd eraill hefyd, gan gynnwys, er enghraifft, Cymraeg fel ail iaith, lle bu gwelliant bach ers y llynedd. Mae ein polisïau yn dechrau cael effaith, ond mae dipyn o ffordd i fynd eto cyn i ni symud o 'gweddol’ i 'da’ ac oddi yno i 'rhagorol’.

The report shows that we already have pockets of excellent practice, with 5% of primary schools, 13% of secondary schools and one in four FE providers judged as excellent overall. This confirms that we have world-class teachers and lecturers in Wales. However, we need to do more to spread that best practice and to learn lessons from what they are doing. Estyn’s report includes case studies showing exemplars of best practice. For example, Sandfields Comprehensive School in Port Talbot has highly effective transition procedures and pupil tracking. The school works very closely with all its feeder primary schools and has a teacher dedicated to developing highly effective processes for the introduction of pupils in year 7.

Mae'r adroddiad yn dangos bod gennym eisoes bocedi o arfer rhagorol, gyda 5% o ysgolion cynradd, 13% o ysgolion uwchradd ac un o bob pedwar o ddarparwyr AB wedi eu barnu yn rhagorol ar y cyfan. Mae hyn yn cadarnhau bod gennym athrawon a darlithwyr yng Nghymru o’r safon uchaf. Fodd bynnag, mae angen i ni wneud mwy i ledaenu'r arfer gorau hwnnw ac i ddysgu gwersi o'r hyn y maent yn ei wneud. Mae adroddiad Estyn yn cynnwys astudiaethau achos sy'n dangos enghreifftiau o arfer gorau. Er enghraifft, mae gan Ysgol Gyfun Sandfields ym Mhort Talbot weithdrefnau trosglwyddo ac olrhain disgyblion effeithiol iawn. Mae'r ysgol yn gweithio'n agos iawn gyda’r holl ysgolion cynradd sy'n ei bwydo, ac mae ganddi athro sy’n canolbwyntio ar ddatblygu prosesau hynod effeithiol i gyflwyno disgyblion ym mlwyddyn 7.

My officials have developed best practice case studies for our website, and we are working closely with Estyn. Estyn is developing further good practice work. One school which was inspected in May 2009 and found to be in need of significant improvement was Mary Immaculate High School in Cardiff.  Following that inspection, the current headteacher took up post. The school was re-inspected in January 2011 and found to have made good progress, and it was therefore removed from this category. The school attributes its improvement to its use of detailed pupil tracking systems, and we have seen an extraordinary boost to its results, as I referred to in a speech on 8 March. At further education level, the Estyn report includes a case study about Pembrokeshire College working with the energy and engineering sectors to deliver the highest quality education and training. We need to focus on these exemplars going forward and ensure that others learn from them.  

Mae fy swyddogion wedi datblygu astudiaethau achos arfer gorau i’n gwefan, ac rydym yn gweithio'n agos gydag Estyn. Mae Estyn yn datblygu rhagor o waith ar arfer da. Un ysgol a arolygwyd ym mis Mai 2009 ac y canfuwyd bod angen ei gwella’n sylweddol oedd Ysgol Uwchradd Mary Immaculate yng Nghaerdydd.  Yn dilyn yr arolygiad hwnnw, daeth y pennaeth presennol i’w swydd. Cafodd yr ysgol ei hail-arolygu ym mis Ionawr 2011 a chanfuwyd ei bod wedi gwneud cynnydd da, ac felly fe'i tynnwyd o'r categori hwn. Mae'r ysgol yn priodoli ei gwelliant i’w defnydd o systemau olrhain disgyblion manwl, ac rydym wedi gweld gwelliant sylweddol yn ei chanlyniadau, fel y soniais mewn araith ar 8 Mawrth. Ar lefel addysg bellach, mae adroddiad Estyn yn cynnwys astudiaeth achos am Goleg Sir Benfro yn gweithio gyda'r sectorau ynni a pheirianneg i ddarparu addysg a hyfforddiant o'r safon uchaf. Mae angen i ni ganolbwyntio ar yr enghreifftiau hyn wrth symud ymlaen a sicrhau bod eraill yn dysgu oddi wrthynt.  

Earlier this month, I announced the creation of a practitioners’ panel to advise me and my department on best practice and the exchange of ideas between teachers and headteachers. The panel will have input into the design of the new Learning Wales website, which we will be developing this year and which will demonstrate good practice. Estyn, too, is holding a series of conferences aimed at promoting best practice in developing pupils’ literacy skills across the curriculum in key stages 2 and 3. I am pleased that we see in this report that Estyn is putting its findings to good use and promoting best practice across Wales. Reports from Estyn help to inform the policies that we develop and will help us to drive up improvements in the future.

Yn gynharach y mis hwn, cyhoeddais y byddwn yn creu panel ymarferwyr i roi cyngor i mi a’m hadran ar arfer gorau a sut i gyfnewid syniadau rhwng athrawon a phenaethiaid. Bydd y panel yn cyfrannu at ddyluniad gwefan newydd Dysgu Cymru, y byddwn yn ei datblygu eleni ac a fydd yn arddangos arfer da. Mae Estyn hefyd yn cynnal cyfres o gynadleddau gyda’r bwriad o hyrwyddo arfer gorau wrth ddatblygu sgiliau llythrennedd disgyblion ar draws y cwricwlwm yng nghyfnodau allweddol 2 a 3. Rwyf yn falch ein bod yn gweld yn yr adroddiad hwn fod Estyn yn rhoi ei ganfyddiadau ar waith ac yn hyrwyddo arfer gorau ledled Cymru. Mae adroddiadau gan Estyn yn helpu i lywio’r polisïau rydym yn eu datblygu a bydd yn ein helpu i sicrhau gwelliannau yn y dyfodol.

Gwelliant 1 Jocelyn Davies

Amendment 1 Jocelyn Davies

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

Add as new point at end of motion:

Nodi ymhellach fod yr adroddiad yn dweud bod 'lefel isel y medrau llythrennedd yn dal i beri problemau yng Nghymru’ ac nad yw 'gwella llythrennedd y disgyblion yn cael rhan ddigon canolog yn y gwaith o gynllunio cwricwlwm yr ysgol.’

Further notes that the report says that 'Wales still has problems of low level literacy’ and 'improving pupils’ literacy is not central enough to the design of the school curriculum.’

Simon Thomas: Cynigiaf welliant 1 yn enw Jocelyn Davies.

Simon Thomas: I move amendment 1 in the name of Jocelyn Davies.

Hoffwn ddiolch i Estyn ac Ann Keane am eu hadroddiad, sy’n fodel o eglurdeb a chrynoder. Mae’n flin gennyf na allwn fod mor gryno ynglŷn â’r gwelliannu rydym yn eu trafod yn y ddadl hon. Rwy’n cofio athrawon yn dweud wrthyf yn yr ysgol nad hyd y traethawd oedd yn bwysig, ond yr ansawdd, ond mae nifer fawr o welliannau wedi’u cyflwyno i’r cynnig hwn. Nid yw Plaid Cymru’n anghytuno â’r rhan fwyaf ohonynt, ond byddai’n wastraff amser imi fynd drwyddynt fesul un. Serch hynny, rwyf am ddweud nad ydym yn gweld pwrpas mewn ymateb ysgrifenedig blynyddol gan y Llywodraeth i adroddiad blynyddol Estyn. Un peth rwy’n ei wybod yw bod y Llywodraeth a’i gweision sifil yn gallu ysgrifennu adroddiadau. Yr hyn rwyf am ei weld yw gweithredu gan y Llywodraeth ar adroddiad Estyn, a dyna’r hyn rwyf eisiau ffocysu arno y prynhawn yma, yn ogystal â’r gwelliannau sydd gan Blaid Cymru.

I would like to thank Estyn and Ann Keane for their report, which is a model of clarity and succinctness. I am sorry that we cannot be as succinct in terms of the amendments to this motion. I remember teachers telling me in school that it was not the length of the essay that was important, but the quality, yet there are a great many amendments tabled this afternoon. Plaid Cymru does not disagree with most of them, but it would be a waste of time for me to go through them one by one. However, I would say that we do not see any purpose in an annual written response by the Government to Estyn’s report. One thing I do know is that civil servants and the Government can write reports. What I want to see is action by the Government on the Estyn report, and that is what I want to focus on this afternoon, along with the amendments from Plaid Cymru.

Mae gwelliannau Plaid Cymru yn tynnu sylw at y ffaith bod adroddiad Estyn yn dal i ganfod bod lefelau isel o lythrennedd yn broblem i’n cenedl ac nad yw gwella llythrennedd disgyblion yn ddigon canolog i waith ein hysgolion ac i’r cwricwlwm. Mae hynny yn ganfyddiad eithaf syfrdanol—ein bod yn dal i ganfod hynny yn ein hysgolion 10 mlynedd ar ôl datganoli a phum mlynedd ar ôl inni sicrhau’r atebolrwydd dros addysg. Rydym i gyd yn gyfrifol, yn ein gwahanol ffyrdd, am y sefyllfa hon, ac rwy’n croesawu nifer o’r camau mae’r Llywodraeth bresennol yn eu cymryd i wella’r sefyllfa.

The Plaid Cymru amendments highlight the fact that the Estyn report still finds low level literacy to be a problem within our nation, and says that improving pupils’ literacy is not central enough to the work of our schools and to the curriculum. That is quite a staggering finding—that we are still finding that that is the case 10 years after devolution and five years after we secured accountability for education. We are all responsible in different ways for this situation, and I welcome the steps that the current Government is taking to address this situation.

Hoffwn ganolbwyntio ar ddau beth. Yn gyntaf, mae’n amlwg bod y cyfnod sylfaen yn decrhau gweithio a’i fod, fel y dywedodd y Gweinidog, yn dechrau gwella disgwyliadau pobl ifanc a phlant, ac yn dechrau gwella cyrhaeddiad bechgyn. Mae hynny i’w groesawu. Yr hyn nad yw mor glir yn yr adroddiad, nac ychwaith yn natganiad y Gweinidog, yw sut rydym yn delio â disgyblion sy’n symud o’r cyfnod sylfaen i’r cyfnod nesaf, yn enwedig y trosi o ysgolion cynradd i ysgolion uwchradd. Fel y dywed yr adroddiad, yn y trosi hwnnw rydym yn canfod bod 40% o ddisgyblion yn mynd i ysgolion uwchradd ag oedran darllen sydd chwe mis ar ei hôl hi, a bod 20% o ddisgyblion ag oedran darllen sydd rhyw 18 mis ar ei hôl hi. I bob pwrpas, felly, mae adroddiad Estyn yn eu hystyried yn anllythrennog. Mae gweld 20% o’n pobl ifanc yn mynd i’r ysgol uwchradd eisoes yn cael eu disgrifio’n anllythrennog yn wendid sylfaenol—ym maes addysg, wrth gwrs, ond hefyd i’r economi. Os ydym am wella ein heconomi a’n sgiliau, mae angen delio â hyn, oherwydd, fel y dywedodd y Gweinidog, yr un plant a phobl ifanc sydd yna’n cyrraedd ein colegau addysg bellach ag arnynt angen gwaith caib a rhaw sylfaenol ar eu sgiliau darllen a rhifedd cyn iddynt allu ymgodymu yn llwyr â chyrsiau addysg bellach.

I would like to concentrate on two things. First, the foundation phase is clearly starting to have an impact, and as the Minister said, it is starting to improve expectations among children and young people, and is starting to improve the achievements of boys. That is to be welcomed. What is not so clear in the report or in the Minister’s statement is how we deal with the pupils who move from the foundation phase to the next stage, particularly the transition from the primary sector to the secondary sector. As the report says, in that transition we find that 40% of children are going into secondary school with reading ages that are six months behind their actual age, and that 20% have reading ages that are 18 months behind their actual age. They are identified, to all intents and purposes, by Estyn, therefore, as being illiterate. Seeing 20% of our young people going into secondary school already being described as illiterate is a fundamental flaw—for education, of course, but also for our economy. If we are to improve the economy and our skills, we need to address this, because, as the Minister said, it is the same children and young people who then reach our FE colleges needing fundamental work on their literacy and numeracy skills before they can become fully conversant with FE courses.

3.45 p.m.

Mae hynny’n golygu, ac yn arwain at y ffaith, bod gennym yng Nghym