By continuing to use our site, you are agreeing for us to set a small number of cookies. Cookie policy

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Cofnod y Trafodion
The Record of Proceedings

Dydd Mawrth, 28 Chwefror 2012
Tuesday, 28 February 2012

Cynnwys
Contents.

Cwestiynau i’r Prif Weinidog
Questions to the First Minister

Cwestiwn Brys: Firws Schmallenberg
Urgent Question: The Schmallenberg Virus

Datganiad a Chyhoeddiad Busnes
Business Statement and Announcement

Datganiad: Diwygio Lles
Statement: Welfare Reform

Datganiad: Cronfa Twf Economaidd Cymru
Statement: The Wales Economic Growth Fund

Y Fframwaith Iechyd Rhyngwladol Drafft
The Draft International Health Framework

Adroddiad Blynyddol Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol Cymru
The Equality and Human Rights Commission Wales’s Annual Report

Cyfnod Pleidleisio
Voting Time

Yn y golofn chwith, cofnodwyd y trafodion yn yr iaith y llefarwyd hwy ynddi yn y Siambr. Yn y golofn dde, cynhwyswyd cyfieithiad.
In the left-hand column, the proceedings are recorded in the language in which they were spoken in the Chamber. In the right-hand column, a translation has been included.

Cyfarfu’r Cynulliad am 1.30 p.m. gyda’r Llywydd (Rosemary Butler) yn y Gadair.
The Assembly met at 1.30 p.m. with the Presiding Officer (Rosemary Butler) in the Chair.

The Record

The Presiding Officer: Good afternoon. The National Assembly for Wales is now in session.

Y Llywydd: Prynhawn da. Dyma ddechrau trafodion Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

Cwestiynau i’r Prif Weinidog
Questions to the First Minister

The Record

Blaenoriaethau ar gyfer Cwm Cynon

Priorities for the Cynon Valley

1. Christine Chapman: Beth yw blaenoriaethau Llywodraeth Cymru ar gyfer Cwm Cynon. OAQ(4)0380(FM)

1. Christine Chapman: What are the Welsh Government’s priorities for the Cynon Valley. OAQ(4)0380(FM)

The First Minister (Carwyn Jones): Our priority for Cynon Valley, as in other parts of Wales, is to implement the programme for government.

Y Prif Weinidog (Carwyn Jones): Ein blaenoriaeth ar gyfer Cwm Cynon, fel mewn rhannau eraill o Gymru, yw gweithredu’r rhaglen lywodraethu.

Christine Chapman: I was delighted recently to attend the official opening of the £3 million extension block at Penywaun Primary School in my constituency. This is a welcome investment in the education of children from an area that is marked by especially high levels of deprivation. I was struck by the enthusiasm of the pupils for their new, inspirational school building. First Minister, the new building is a visible display of the commitment of the Welsh Government’s work with Rhondda Cynon Taf County Borough Council to improve the educational opportunities of children from the Cynon Valley. Will you confirm that this will remain a priority for your Government in this Assembly term?

Christine Chapman: Roeddwn wrth fy modd yn ddiweddar i fynychu agoriad swyddogol yr estyniad £3 miliwn i Ysgol Gynradd Penywaun yn fy etholaeth. Mae hwn yn fuddsoddiad i’w groesawu mewn addysg plant o ardal a nodweddir gan lefelau arbennig o uchel o amddifadedd. Cefais fy nharo gan frwdfrydedd y disgyblion am eu hadeilad ysgol newydd, ysbrydoledig. Brif Weinidog Cymru, mae’r adeilad newydd yn enghraifft weladwy o ymrwymiad Llywodraeth Cymru drwy ei gwaith gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf i wella cyfleoedd addysgol i blant o Gwm Cynon. A wnewch chi gadarnhau y bydd hyn yn parhau i fod yn flaenoriaeth ar gyfer eich Llywodraeth yn ystod tymor hwn y Cynulliad?

The First Minister: Yes, absolutely. It is a firm commitment of this Government, as evidenced by the manifesto upon which we stood in May, to ensure that there is at least sufficient funding available for education, because we know that education is important in terms of improving people’s skills and making Wales a more attractive place to invest.

Y Prif Weinidog: Gwnaf, ar bob cyfrif. Mae’n ymrwymiad cadarn gan y Llywodraeth hon, fel y dangoswyd yn y maniffesto a oedd yn sail i’n hymgyrch ym mis Mai, i sicrhau bod o leiaf cyllid digonol ar gael ar gyfer addysg, oherwydd gwyddom fod addysg yn bwysig o ran gwella sgiliau pobl a gwneud Cymru yn lle mwy atyniadol i fuddsoddi ynddo.

Andrew R.T. Davies: At lunchtime, like many Members, I attended a motor neurone disease event. In its report, the organisation called for the implementation of the neuroscience review and the recommendations that were presented to the Government. Many sufferers of this disease in South Wales Central, and the Cynon Valley in particular, would benefit from the implementation of the neuroscience review; when will your Government implement those recommendations to benefit patients who suffer from motor neurone disease?

Andrew RT Davies: Amser cinio, fel llawer o Aelodau, roeddwn mewn digwyddiad  clefyd niwron echddygol. Yn ei adroddiad, galwodd y sefydliad am weithredu’r adolygiad niwrowyddorau a’r argymhellion a gyflwynwyd i’r Llywodraeth. Byddai llawer sy’n dioddef o’r clefyd hwn yng Nghanol De Cymru, a Chwm Cynon yn arbennig, yn elwa o weithredu’r adolygiad niwrowyddorau; pryd y bydd eich Llywodraeth yn gweithredu’r argymhellion hynny er mwyn bod o fudd i gleifion sy’n dioddef o glefyd niwronau motor?

The First Minister: All recommendations arising from that review will be considered and we will look to examine them carefully in due course.

Y Prif Weinidog: Bydd yr holl argymhellion sy’n deillio o’r adolygiad hwnnw yn cael eu hystyried a byddwn yn edrych arnynt yn ofalus maes o law.

Leanne Wood: First Minister, last October, I raised with you my concerns about investment in our cities failing to trickle up to the Valleys, particularly the northernmost points of the Valleys. At that time, I asked you to read my policy document, called 'A Greenprint for the Valleys’, and you replied at that time that there was no doubt that you would then read it. First Minister, have you read the document, as promised? If so, can you tell us which ideas in it you could roll out now to create sustainable jobs in the Cynon Valley?

Leanne Wood: Brif Weinidog, fis Hydref diwethaf, soniais wrthych am fy mhryderon nad yw’r buddsoddiad yn ein dinasoedd yn cyrraedd y Cymoedd, yn enwedig rhannau mwyaf gogleddol o’r Cymoedd. Ar y pryd, gofynnais ichi ddarllen fy nogfen bolisi o’r enw 'Cynllun Gwyrdd i’r Cymoedd’, a’ch ateb ar y pryd oedd y byddech yn ddi-os yn ei darllen. Brif Weinidog Cymru, a ydych wedi darllen y ddogfen, fel yr addawyd? Os felly, a allwch ddweud wrthym pa syniadau ynddi a allech eu cyflwyno yn awr i greu swyddi cynaliadwy yng Nghwm Cynon?

The First Minister: I certainly read some of it with interest, but as I do not have a vote in the Plaid Cymru leadership election contest, I cannot say that I have read it all. [Laughter.] Nevertheless, it remains the case that we will consider any innovative ideas that will help to stimulate the Welsh economy.

Y Prif Weinidog: Rwyf yn sicr wedi darllen peth ohoni â diddordeb, ond gan nad oes gennyf bleidlais yn etholiad arweinyddiaeth Plaid Cymru, ni allaf honni fy mod wedi ei darllen i gyd. [Chwerthin.] Serch hynny, mae’n dal yn wir dweud y byddwn yn ystyried unrhyw syniadau arloesol a fydd yn help i ysgogi economi Cymru.

The Presiding Officer: Order. I remind Members that, further down the agenda, we have a number of closed questions about specific geographical areas, and I will try to keep supplementary questions to those geographical areas if I possibly can.

Y Llywydd: Trefn. Hoffwn atgoffa’r Aelodau fod gennym nifer o gwestiynau caeedig am ardaloedd daearyddol penodol ymhellach i lawr yr agenda, a byddaf yn ceisio cadw cwestiynau atodol i’r ardaloedd daearyddol hynny os y gallaf.

Haemoffilia

Haemophilia

2. Julie Morgan: Pa gynlluniau sydd gan y Prif Weinidog i wella gwasanaethau yng Nghymru i gleifion sydd â haemoffilia. OAQ(4)0378(FM)

2. Julie Morgan: What plans does the First Minister have to improve services in Wales for patients suffering from haemophilia. OAQ(4)0378(FM)

The First Minister: In November 2011, the Minister for Health and Social Services published a report containing a number of recommendations on improving services for people with inherited bleeding disorders. Additional funding of £96,369 has been provided on a recurrent basis to support counselling services for those with inherited bleeding disorders.

Y Prif Weinidog: Ym mis Tachwedd 2011, cyhoeddodd y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol adroddiad yn cynnwys nifer o argymhellion ar wella gwasanaethau i bobl ag anhwylderau gwaedu a etifeddwyd. Darparwyd cyllid ychwanegol o £96,369 ar sail reolaidd i gefnogi gwasanaethau cwnsela i’r rhai ag anhwylderau gwaedu a etifeddwyd.

Julie Morgan: Thank you for that response. I visited the haemophilia unit in the Heath hospital last week and, after discussion with the consultant and patients, I learned how important it is for patients to receive physiotherapy. I understand that there is only one specialist physiotherapist for haemophilia patients in Wales. What can the First Minister do to improve access to physiotherapy for haemophilia patients?

Julie Morgan: Diolch am yr ymateb hwnnw. Ymwelais â’r uned hemoffilia yn ysbyty’r Mynydd Bychan yr wythnos diwethaf ac, ar ôl trafodaeth â’r ymgynghorydd a chleifion, dysgais pa mor bwysig ydyw i gleifion gael ffisiotherapi. Rwy’n deall mai dim ond un ffisiotherapydd arbenigol sydd ar gyfer cleifion hemoffilia yng Nghymru. Beth all y Prif Weinidog ei wneud i wella mynediad at ffisiotherapi i gleifion haemoffilia?

The First Minister: We want to ensure that there are adequate and good services available to those who suffer from haemophilia. Local health boards are currently looking at service redesign, as Members will know, which should provide an opportunity to address some of the issues that have been raised.

Y Prif Weinidog: Rydym am sicrhau bod gwasanaethau digonol a gwasanaethau da ar gael i’r rhai sy’n dioddef o hemoffilia. Mae byrddau iechyd lleol ar hyn o bryd yn ystyried ailgynllunio gwasanaethau, fel y gŵyr yr Aelodau, a ddylai roi cyfle i fynd i’r afael â rhai o’r materion a godwyd.

The Record

Darren Millar: First Minister, some patients suffering from severe bleeding disorders such as haemophilia live in rural parts of Wales, including parts of north Wales where, due to the very rural landscape, travelling regularly to treatment centres can be difficult. The ministerial task and finish group report on haemophilia services in 2011 found that many rural patients prefer, where possible, to be managed locally to having to travel significant distances for specialist care. Will you outline what your Government is doing to ensure local access to services, particularly against the backdrop of your significant cuts to the health budget?

Darren Millar: Brif Weinidog Cymru, mae rhai cleifion sy’n dioddef o anhwylderau gwaedu difrifol fel hemoffilia yn byw mewn rhannau gwledig o Gymru, gan gynnwys rhannau o’r gogledd, ac, oherwydd y tirwedd gwledig iawn, mae’n gallu bod yn anodd iddynt deithio yn rheolaidd i ganolfannau triniaeth. Canfu adroddiad gan y grŵp gorchwyl a gorffen gweinidogol ar wasanaethau hemoffilia yn 2011 fod yn well gan gleifion gwledig, lle y bo modd, gael gofal yn lleol yn hytrach na gorfod teithio pellterau sylweddol i gael gofal arbenigol. A wnewch chi amlinellu beth y mae eich Llywodraeth yn ei wneud i sicrhau mynediad lleol at wasanaethau, yn enwedig yn erbyn y cefndir o’ch toriadau sylweddol i’r gyllideb iechyd?

The First Minister: Here we go again with the party opposite. They seem to be immune to what is happening over the border and all the trouble over there, but there we are. With regard to where we are in Wales, we will always seek to ensure that services can be delivered as locally as possible provided it is safe.

Y Prif Weinidog: Mae’r blaid gyferbyn wrthi eto. Ymddengys eu bod yn ddall i’r hyn sy’n digwydd dros y ffin a’r holl drafferth yno, ond dyna ni. O ran ein sefyllfa yng Nghymru, byddwn bob amser yn ceisio sicrhau y gellir darparu gwasanaethau mor lleol â phosibl, ar yr amod ei fod yn ddiogel.

Lindsay Whittle: First Minister, can you state what levels of payment have been made to haemophiliacs as a result of compensation for receiving contaminated blood? Is there a list of patients waiting for this?

Lindsay Whittle: Brif Weinidog, a allwch ddweud pa iawndal a gafodd hemoffiligion oherwydd iddynt dderbyn gwaed wedi’i lygru? A oes rhestr o gleifion yn aros am hyn?

The First Minister: No. We look to provide compensation where appropriate. You will know that, on 14 October, the UK Government announced that it would review the support available to individuals infected with hepatitis C and/or HIV by NHS-supplied blood transfusions. In March last year, the then health Minister agreed to implement in Wales a number of the recommendations made by the review. Those recommendations have been taken forward.

Y Prif Weinidog: Na. Rydym yn darparu iawndal lle bo’n briodol. Byddwch yn gwybod bod Llywodraeth y DU, ar 14 Hydref, wedi cyhoeddi y byddai’n adolygu’r cymorth sydd ar gael i unigolion a heintiwyd â hepatitis C ac/neu HIV gan drallwysiadau gwaed a gyflenwyd gan y GIG. Ym mis Mawrth y llynedd, cytunodd y Gweinidog dros iechyd ar y pryd i weithredu nifer o’r argymhellion a wnaed gan yr adolygiad yng Nghymru. Mae’r argymhellion hynny wedi’u gweithredu.

Vaughan Gething: I recently met with a constituent of mine, a Mr Thomas, who is one of thousands of haemophiliacs affected by the contaminated blood scandal. This has obviously had a devastating impact on many families across Wales and the rest of the UK. Will the Welsh Government raise this matter with counterparts in devolved Governments and the UK Government to review the current position with regard to treatment, particularly in light of the Penrose inquiry ongoing in Scotland?

Vaughan Gething: Yn ddiweddar, cyfarfûm â Mr Thomas, un o’m hetholwyr, sy’n un o filoedd o hemoffiliogon yr effeithwyd arno gan y sgandal gwaed llygredig. Mae hyn yn amlwg wedi cael effaith ddinistriol ar lawer o deuluoedd ledled Cymru a gweddill y DU. A fydd Llywodraeth Cymru yn codi’r mater hwn gyda chymheiriaid mewn Llywodraethau datganoledig a Llywodraeth y DU i adolygu’r sefyllfa bresennol o ran triniaeth, yn enwedig yng ngoleuni ymchwiliad Penrose sy’n mynd yn ei flaen yn yr Alban ar hyn o bryd?

The First Minister: We will always look to see how treatment can be improved and at how people can have their conditions properly managed or cured in years to come. That was done when we looked at how best to help those people who had suffered as a result of receiving contaminated blood products.

Y Prif Weinidog: Byddwn bob amser yn ystyried sut y gellir gwella’r driniaeth a sut y gall cyflwr pobl gael ei reoli’n briodol neu ei wella mewn blynyddoedd i ddod. Gwnaethpwyd hynny pan wnaethom edrych ar y ffordd orau o helpu’r bobl hynny a ddioddefodd o ganlyniad i gael cynhyrchion gwaed wedi’u llygru.

Cwestiynau Heb Rybudd gan Arweinwyr y Pleidiau

Questions Without Notice from the Party Leaders

Arweinydd Plaid Cymru (Ieuan Wyn Jones): A yw’r Prif Weinidog yn derbyn ei bod hi’n hynod o bwysig bod y Llywodraeth yn defnyddio arian cyfalaf i hybu’r economi wrth i gymaint o bobl golli eu swyddi?

The Leader of Plaid Cymru (Ieuan Wyn Jones): Does the First Minister accept that it is very important that the Government uses capital funds to boost the economy when so many people are losing their jobs?

Y Prif Weinidog: Ydw, ac rydym wedi gwneud hynny.

The First Minister: Yes, and we have done just that.

Ieuan Wyn Jones: Roeddwn yn disgwyl ichi roi ateb cadarnhaol i’r cwestiwn cyntaf, Brif Weinidog. A gaf i holi, felly, pam mae’r Llywodraeth mor araf yn ceisio cael arian ychwanegol at y bloc er mwyn hybu’r sector adeiladau a pheirianneg sifil? Hyd yma, nid ydym wedi gweld un geiniog ychwanegol a hithau’n flwyddyn ers yr etholiad. A fedrwch chi roi sicrwydd y bydd arian ychwanegol at y bloc ar gael yn y flwyddyn ariannol bresennol?

Ieuan Wyn Jones: I took it that you would give a positive response to the first question, First Minister. May I ask you therefore why the Government is so slow in bringing additional capital funds into the block in order to promote the construction and civil engineering sector? To date, not a single penny has been added and it is now a year since the election. Can you give us an assurance that funding in addition to the block will be made available in the current financial year?

Y Prif Weinidog: Mae nifer fawr o brosiectau adeiladu wdei dechrau yn flwyddyn ariannol bresennol ac mae gwaith yn mynd rhagddo. Hoffwn atgoffa’r Aelod am yr hyn sydd wedi digwydd yng Nghymru. Mae’n gwybod bod pecyn wedi’i gyflwyno i hybu twf busnesau yng Nghymru; mae gennym becyn o £38.9 miliwn i ysgogi’r economi; mae £90 miliwn wedi’i wario fel cyllid cyfalaf o’r hyn a gadwyd yn ganolog; ac, ar ben hynny, mae gennym Dwf Swyddi Cymru, Sgiliau twf Cymru a chymorth i awdurdodau lleol i fenthyg arian.

The First Minister: There are many construction projects under way in the current financial year and work is ongoing. However, I remind the Member what has happened in Wales. He knows that a package has been put together to promote business growth in Wales; there is a stimulus package for the economy of £38.9 million; £90 million has been spent as capital funding from what was retained centrally; and, on top of that, there is Jobs Growth Wales, Skills Growth Wales and help for local authorities to borrow money.

Ieuan Wyn Jones: Mae’r Prif Weinidog wedi osgoi ateb y cwestiwn. Yr oedd y cwestiwn yn ymwneud â chael arian yn ychwanegol at y bloc. Mae’r ddau ohonom yn gwybod bod gwariant cyfalaf y Llywodraeth wedi cyrraedd £2 biliwn ychydig flynyddoedd yn ôl. Eleni, mae’r ffigur yn £1.3 biliwn, sy’n golygu bod llai o arian cyfalaf. Rydych chi wedi dweud eich bod chi am gael rhagor o arian cyfalaf tu hwnt i’r bloc.  Serch hynny, yn hytrach na gweithredu, rydym wedi clywed am y cynllun buddsoddi isadeiledd a fydd wedi’i gyflwyno erbyn diwedd y flwyddyn, eich bod chi dal yn edrych ar ystod o gyfleoedd er mwyn sicrhau rhagor o arian cyfalaf, a’ch bod chi wedi cynnal arolwg pellach o’r polisi caffael. Mae hynny’n golygu eich bod chi’n dda iawn am oedi a chynnal archwiliadau, heb weithredu rhyw lawer. Brif Weinidog, rydych yn dweud taw chi sy’n gyfrifol yn bersonol am waith yr uned weithredu. Onid yw hi’n amser i’r uned ddechrau gweithredu?

Ieuan Wyn Jones: However, what the First Minister has done is avoid the question. The question was whether you will have additional funds to the block. We both know that, a few years back, the Government’s capital expenditure was £2 billion. This year, it is £1.3 billion, which means that there is less capital funding available. You have said that you want more capital funding outwith the block. However, rather than action, we have been told that the infrastructure investment programme will be in place by the end of the year, that you are still looking at a range of opportunities to secure additional capital, and that you have conducted a further review of the procurement policy. That means that you are very good at delaying and carrying out inquiries but not so good at taking action. First Minister, you say that you are personally responsible for the action of the delivery unit. Is it not time for the delivery unit to start delivering?

Y Prif Weinidog: Petai’n wir i ddweud nad ydym yn gweithredu, ni fyddem wedi gweld nifer y bobl ddi-waith yn gostwng yn y ddau fis diwethaf. Mae hynny’n dangos bod polisïau’r Llywodraeth yn gweithio. Nid yw hynny’n golygu nad oes modd i ffigurau newid yn y dyfodol, ond mae’n wir dweud bod y ffigurau diweithdra diweddaraf yng Nghymru yn well na’r rhai yn yr Alban. Yn fy marn i, mae popeth rydym wedi’i ddatgan wedi cael effaith yn barod, ac edrychwn ymlaen at glywed rhagor o ddatganiadau fel yr un cafodd ei wneud yr wythnos diwethaf ynglŷn â 600 o swyddi newydd yng Nghaerdydd gan Conduit.

The First Minister: Were it true that we are not taking action, we would not have seen the reduction in the number of unemployed people that we have in the past two months. This demonstrates that Government policies are working. That is not to say that figures will not change in the future, but it is true that Wales’s latest unemployment statistics are better than those of Scotland. In my view, everything that we have announced has already had an effect, and we look forward to further announcements such as that made last week by Conduit of 600 new jobs in Cardiff.

The Leader of the Opposition (Andrew R.T. Davies): First Minister, you recently announced that you will be going to the United States of America on a trade mission. Which airport will you be flying from?

Arweinydd yr Wrthblaid (Andrew R.T. Davies): Brif Weinidog, gwnaethoch gyhoeddi’n ddiweddar y byddwch yn mynd i Unol Daleithiau America ar daith fasnach. O ba faes awyr y byddwch yn hedfan?

The First Minister: I suspect that it will be Heathrow.

Y Prif Weinidog: Rwyf yn amau y byddaf yn hedfan o Heathrow.

Andrew R.T. Davies: Thank you for that answer. Does that not mean that the case to establish a direct link from Cardiff airport is made by your remarks? The First Minister from Wales is unable to leave Cardiff airport to go on a trade mission to the United States. [Interruption.]

Andrew R.T. Davies: Diolch ichi am yr ateb hwnnw. Onid yw hynny’n golygu bod y ddadl dros sefydlu cyswllt uniongyrchol o faes awyr Caerdydd wedi ei gwneud gan eich sylwadau? Nid yw Prif Weinidog Cymru yn gallu gadael maes awyr Caerdydd i fynd ar daith fasnach i’r Unol Daleithiau. [Torri ar draws.]

The Presiding Officer: Order.

Y Llywydd: Trefn.

Andrew R.T. Davies: Your Government’s report in the third Assembly identified that this link could be established for a rather modest sum of money with significant payback to the economy of south Wales. Will you not now pursue that case and establish a North American air link direct from Cardiff airport?

Andrew R.T. Davies: Nododd adroddiad eich Llywodraeth yn y trydydd Cynulliad y gellid sefydlu’r cyswllt hwn am swm cymharol fach o arian gyda budd sylweddol i economi de Cymru. Oni wnewch yn awr fynd ar drywydd hynny a sefydlu cyswllt awyr uniongyrchol i Ogledd America o faes awyr Caerdydd?

The First Minister: The Member is very correct to point out that I am not flying between Cardiff and New York direct, because there is no flight. That is something that we would like to see rectified, but the reality is that we would like to see many routes emerging from Cardiff airport, but the airport must get its act together—I have said this many times. Last week, I went to the airport and the main entrance was shut. People could not go in through the main entrance; they had to go through the side entrance. It is important that the airport puts itself in a position where it is attractive to new airlines, and, unfortunately, that is not the case at present.

Y Prif Weinidog: Mae’r Aelod yn gwbl gywir i ddweud nad wyf yn hedfan yn uniongyrchol i Efrog Newydd o Gaerdydd, gan nad oes cyswllt uniongyrchol. Mae hynny’n rhywbeth yr hoffem ei weld, ond y gwir amdani yw y byddem yn hoffi gweld llawer o lwybrau yn tyfu o faes awyr Caerdydd, ond rhaid i’r maes awyr gael trefn arno’i hun—dywedais hyn sawl gwaith. Yr wythnos diwethaf, euthum i’r maes awyr ac roedd y brif fynedfa ar gau. Nid oedd pobl yn gallu mynd i mewn drwy’r brif fynedfa, a bu’n rhaid iddynt fynd drwy’r fynedfa ochr. Mae’n bwysig bod y maes awyr yn rhoi ei hun mewn sefyllfa lle mae’n atyniadol i gwmnïau awyrennau newydd, ond, yn anffodus, nid yw hynny’n wir ar y funud.

Andrew R.T. Davies: First Minister, you will know that a significant North American carrier would be ready to start that route tomorrow if the route establishment grant was forthcoming from the Welsh Government. The British Chamber of Commerce, in talking about inward investment, noted that 92% of business leaders from emerging markets in North America identified direct air links as a key factor to their considering investment in Wales and other parts of the United Kingdom. The chairman of the Scottish Government’s council of economic advisers told Scottish Ministers that there is a need to increase the direct routeing of aeroplanes into Scottish airports to increase its offering. If you look at Cardiff Business School, which has highlighted that our inward investment offering has become the second least attractive of the nations and regions of the United Kingdom, would you not agree with us that it is now a timely moment to seriously consider establishing a North American air link? Will you establish a time frame and say that the air link will be in place by the end of this Assembly term, as a report by the previous Government indicated that this route was viable?

Andrew R.T. Davies: Brif Weinidog, gwyddoch y byddai cludwr sylweddol o Ogledd America yn barod i ddechrau’r llwybr hwnnw yfory pe bai grant sefydlu llwybr yn dod gan Lywodraeth Cymru. Nododd Siambr Fasnach Prydain, wrth sôn am fewnfuddsoddi, bod 92% o arweinwyr busnes o farchnadoedd sy’n dod i’r amlwg yng Ngogledd America wedi nodi bod cysylltiadau awyr uniongyrchol yn ffactor allweddol iddynt ystyried buddsoddi yng Nghymru a rhannau eraill o’r Deyrnas Unedig. Dywedodd cadeirydd cyngor ymgynghorwyr economaidd Llywodraeth yr Alban wrth Weinidogion yr Alban fod angen cynyddu nifer y llwybrau awyrennau uniongyrchol i feysydd awyr yr Alban i  wella ei gynnig. Mae Ysgol Fusnes Caerdydd wedi amlygu mai ein cynnig buddsoddiad mewnol yw’r ail leiaf atyniadol ymysg cenhedloedd a rhanbarthau’r Deyrnas Unedig, felly oni fyddech yn cytuno â ni ei bod yn hen bryd edrych o ddifrif ar sefydlu cyswllt awyr â Gogledd America? A wnewch chi sefydlu amserlen a dweud y bydd y cyswllt awyr yn ei le erbyn diwedd tymor y Cynulliad hwn, gan fod adroddiad gan y Llywodraeth flaenorol wedi dangos fod y llwybr hwn yn ymarferol?

The First Minister: We know that the route is not viable out of Bristol, because it was tried and it did not work. We know that, in order for the route to begin, it would cost several millions of pounds for it to be indemnified in the first few years of its life. There is much more work to do on the infrastructure of the airport, in my view, to make it attractive to airlines, rather than simply looking at bringing in new routes and paying for them. Ultimately, that does not create sustainable routes for the future. The Member talks about the fact that, in his words, we are not doing well with regard to investment. I wonder whether he would agree with the following comment that there are

Y Prif Weinidog: Gwyddom nad yw’r llwybr yn ymarferol allan o Fryste, gan iddo gael ei dreialu ac ni weithiodd. Er mwyn dechrau’r llwybr, gwyddom y byddai’n costio sawl miliwn o bunnoedd iddo gael indemniad ym mlynyddoedd cyntaf ei fywyd. Mae llawer mwy o waith i’w wneud ar isadeiledd y maes awyr, yn fy marn i, i’w wneud yn atyniadol i gwmnïau awyrennau, yn hytrach na dim ond ystyried cyflwyno llwybrau newydd a thalu amdanynt. Yn y pen draw, nid yw hynny’n creu llwybrau cynaliadwy ar gyfer y dyfodol. Mae’r Aelod yn dweud, yn ei eiriau ei hun, nad ydym yn gwneud yn dda o ran buddsoddi. Tybed a fyddai’n cytuno â’r sylw canlynol fod

'reasons for optimism and it is to be welcomed that there are signs of a growing resilience amongst small and medium enterprises in Wales’.

rhesymau dros fod yn optimistaidd ac mae i’w groesawu bod arwyddion o wytnwch cynyddol ymhlith busnesau bach a chanolig yng Nghymru.

I hope that he agrees with that, because he said it.

Rwyf yn gobeithio ei fod yn cytuno â hynny, gan mai ei eiriau ef oeddent.

The Presiding Officer: I call on Peter Black to ask questions on behalf of the Leader of the Welsh Liberal Democrats.

Y Llywydd: Galwaf ar Peter Black i ofyn cwestiynau ar ran Arweinydd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru.

Peter Black: First Minister, as you know, many people are concerned about the effects of the closure by Betsi Cadwaladr University Local Health Board of minor injuries units in Colwyn Bay and Flint. On 17 January, during First Minister’s questions, you said:

Peter Black: Brif Weinidog, fel y gwyddoch, mae llawer o bobl yn poeni am effaith cau unedau mân anafiadau ym Mae Colwyn a’r Fflint gan Fwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Betsi Cadwaladr. Ar 17 Ionawr, yn ystod cwestiynau i’r Prif Weinidog, dywedasoch:

'It is not at all to do with finance’

'Nid yw’n ymwneud â chyllid o gwbl’

and

a

'That was not done as a result of a financial problem’.

'Nid problem ariannol a oedd yn gyfrifol’.

Do you stand by that assessment?

A ydych yn glynu wrth yr asesiad hwnnw?

The First Minister: Yes.

Y Prif Weinidog: Ydw.

Peter Black: Thank you for that answer, First Minister. You will know that north Wales Assembly Members received notification from Betsi Cadwaladr LHB of the closures on 21 December, and that the closures took effect the next day with no additional notice to the community health council. The letter said that

Peter Black: Diolch ichi am yr ateb hwnnw, Brif Weinidog. Byddwch yn gwybod bod Aelodau Cynulliad y gogledd wedi cael hysbysiad gan Fwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Betsi Cadwaladr am y cau ar 21 Rhagfyr, a bod y cau wedi digwydd y diwrnod canlynol heb unrhyw hysbysiad ychwanegol i’r cyngor iechyd cymuned. Mae’r llythyr yn dweud bod

'the expected rise in demand over winter combined with issues with recruitment, staff sickness and the financial position mean that action must be taken’.

y cynnydd disgwyliedig yn y galw dros y gaeaf, ynghyd â materion recriwtio, salwch staff a’r sefyllfa ariannol yn golygu bod yn rhaid gweithredu.

This letter directly contradicts your statement that these closures are not driven by financial problems. Do you still stand by your statement?

Mae’r llythyr hwn yn gwrth-ddweud yn uniongyrchol eich datganiad nad yw’r cau yn cael ei gymell gan broblemau ariannol. A ydych yn dal yn glynu wrth eich datganiad?

1.45 p.m.

 

The First Minister: They are driven by recruitment, which is what the letter actually said. Having read it out yourself, you will know that. The reality is that there are severe problems in recruiting accident and emergency staff in Wales, although not just those staff. I know of one vacancy in Prince Philip Hospital in Llanelli that had to be advertised five times. It took a year to fill the vacancy even though it was advertised across the world. It has nothing to do with money; it has to do with the fact that there are vacancies that remain unfilled. That is why we have launched a recruitment campaign in order to make Wales more attractive to senior practitioners and accident and emergency doctors in particular. There is a shortage of accident and emergency doctors across the whole of the UK at the moment.

Y Prif Weinidog: Maent yn cael eu cymell gan recriwtio, sef yr hyn a ddywedodd y llythyr mewn gwirionedd. Gan eich bod wedi ei ddarllen eich hun, byddwch yn gwybod hynny. Y gwir amdani yw bod problemau dirfawr o ran recriwtio staff damweiniau ac achosion brys yng Nghymru, ond nid y staff hynny yn unig. Gwn am un swydd wag yn Ysbyty’r Tywysog Philip yn Llanelli yr oedd yn rhaid ei hysbysebu bum gwaith. Cymerodd flwyddyn i lenwi’r swydd wag er iddi gael ei hysbysebu ledled y byd. Nid oes ganddo ddim i’w wneud ag arian; mae’n ymwneud â’r ffaith bod swyddi gwag o hyd heb eu llenwi. Dyna pam rydym wedi lansio ymgyrch recriwtio er mwyn gwneud Cymru yn fwy deniadol i uwch ymarferwyr a meddygon damweiniau ac achosion brys yn benodol. Mae prinder meddygon damweiniau ac achosion brys ledled y DU gyfan ar hyn o bryd.

Peter Black: Thank you for that, First Minister. I understand the issue with regard to recruitment, but the letter did specifically refer to the financial position and you know that two further minor injury units in south-west Wales—in Tenby and Pembroke Dock—have been closed since the new year. They are now due to reopen on the first day of the financial year in April. Are we supposed to believe that these closures are not due to financial issues?

Peter Black: Diolch ichi am hynny, Brif Weinidog. Rwyf yn deall y mater ynghylch recriwtio, ond roedd y llythyr yn cyfeirio’n benodol at y sefyllfa ariannol, a gwyddoch fod dwy uned mân anafiadau yn ne-orllewin Cymru—yn Ninbych y Pysgod a Doc Penfro—wedi bod ar gau ers y flwyddyn newydd. Maent yn ailagor yn awr ar ddiwrnod cyntaf y flwyddyn ariannol ym mis Ebrill. A ydym i fod i gredu nad yw’r rhain wedi cau oherwydd materion ariannol?

The First Minister: The Member himself has read out a letter in which recruitment is identified as an issue that has caused the closure of these accident and emergency departments. So, that is about recruitment, exactly as I said it was, and not finance. The reality of the situation is that we have many vacancies in the NHS in Wales that are fully financed but we do not have the people to fill them, which is why we have launched the recruitment campaign.

Y Prif Weinidog: Mae’r Aelod ei hun wedi darllen llythyr sy’n nodi recriwtio fel mater sydd wedi peri i’r adrannau damweiniau ac achosion brys hyn gau. Felly, mae hynny’n ymwneud â recriwtio, yn union fel y dywedais ei fod, ac nid â chyllid. Y gwir amdani yw bod sawl swydd wag yn y GIG yng Nghymru wedi eu hariannu’n llawn, ond nid oes gennym y bobl i’w llenwi, a dyna pam rydym wedi lansio’r ymgyrch recriwtio.

Ffyniant Economaidd Canolbarth a Gorllewin Cymru

The Economic Vibrancy of Mid and West Wales

3. William Powell: Pa asesiad y mae’r Prif Weinidog wedi’i wneud o ffyniant economaidd Canolbarth a Gorllewin Cymru. OAQ(4)0388(FM)

3. William Powell: What assessment has the First Minister made of the economic vibrancy of Mid and West Wales. OAQ(4)0388(FM)

The First Minister: Over the short to medium term, the performance of Mid and West Wales is heavily influenced by wider economic conditions, but we do keep the economic performance of all parts of Wales under review on an ongoing basis.

Y Prif Weinidog: Yn ystod y tymor byr i’r tymor canolig, mae perfformiad Canolbarth a Gorllewin Cymru yn cael ei ddylanwadu’n drwm gan amodau economaidd ehangach, ond rydym yn cadw perfformiad economaidd bob rhan o Gymru o dan adolygiad parhaus.

William Powell: Thank you for that answer, First Minister. I am sure that you will agree with me that an up-to-date and fit-for-purpose energy generation policy is a vital ingredient in promoting economic growth. This morning at the meeting of the Petitions Committee at the University of Wales Trinity Saint David in Carmarthen, we were presented with a copy of a letter from your successor as Minister for environment, Jane Davidson, to our colleague Rhodri Glyn Thomas, written in 2009, which promised a full review of technical advice note 8 with an extensive public consultation. When will that review take place?

William Powell: Diolch ichi am yr ateb hwnnw, Brif Weinidog. Rwyf yn siŵr y byddwch yn cytuno â mi fod polisi cynhyrchu ynni sydd wedi ei ddiweddaru ac sy’n addas at y diben yn elfen hanfodol o hyrwyddo twf economaidd. Y bore yma yng nghyfarfod y Pwyllgor Deisebau ym Mhrifysgol Cymru, y Drindod Dewi Sant yng Nghaerfyrddin, cyflwynwyd copi i ni o lythyr gan eich rhagflaenydd fel Gweinidog yr amgylchedd, Jane Davidson, i’n cyd-Aelod, Rhodri Glyn Thomas, a ysgrifennwyd yn 2009, a oedd yn addo cynnal adolygiad llawn ar nodyn cyngor technegol 8 gydag ymgynghoriad cyhoeddus helaeth. Pryd fydd yr adolygiad hwnnw’n digwydd?

The First Minister: TAN 8 has very little effect on, for example, the plans for larger windfarms in Powys. The UK Government has made it clear that it will use the national planning policy statement, which could put windfarms anywhere, even in the national parks. We do not support that. We take the view that planning policy in Wales should be devolved for renewable energy projects up to 100 MW. That remains our position; I do not see why Wales should be disadvantaged compared to the rest of the UK.

Y Prif Weinidog: Nid yw TAN 8 yn cael fawr o effaith ar, er enghraifft, y cynlluniau ar gyfer ffermydd gwynt mwy ym Mhowys. Mae Llywodraeth y DU wedi ei gwneud yn glir y bydd yn defnyddio’r datganiad polisi cynllunio cenedlaethol, a allai arwain at roi ffermydd gwynt yn unrhyw le, hyd yn oed yn y parciau cenedlaethol. Nid ydym yn cefnogi hynny. Rydym o’r farn y dylai polisi cynllunio yng Nghymru gael ei ddatganoli ar gyfer prosiectau ynni adnewyddadwy hyd at 100 MW. Dyna yw ein safbwynt o hyd; ni welaf pam y dylai Cymru fod o dan anfantais o’i chymharu â gweddill y DU.

Rebecca Evans: First Minister, wildlife tourism can help to promote economic vibrancy and provides a strong economic incentive to protect and invest in biodiversity. How is the Welsh Government promoting wildlife tourism in Mid and West Wales?

Rebecca Evans: Brif Weinidog, gall twristiaeth bywyd gwyllt helpu i hyrwyddo bywiogrwydd economaidd ac mae’n rhoi cymhelliad economaidd cryf i warchod a buddsoddi mewn bioamrywiaeth. Sut y mae Llywodraeth Cymru yn hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt yng Nghanolbarth a Gorllewin Cymru?

The First Minister: The attraction of Wales’s natural environment is fully integrated into Visit Wales’s marketing activities for Wales as a whole. For example, the front page of the Visit Wales website has a link to information on our national parks and wildlife.

Y Prif Weinidog: Mae atyniad amgylchedd naturiol Cymru wedi cael ei integreiddio’n llawn yng ngweithgareddau marchnata Croeso Cymru ar gyfer Cymru gyfan. Er enghraifft, mae tudalen flaen gwefan Croeso Cymru yn cynnwys linc i wybodaeth am ein parciau cenedlaethol a bywyd gwyllt.

Paul Davies: Rwy’n falch bod eich Llywodraeth wedi cydnabod bywiogrwydd economi rhan o’m hetholaeth drwy glustnodi’r Hafan, o amgylch Aberdaugleddau, fel ardal fenter posibl. Rwy’n deall fod y Gweinidog busnes ar hyn o bryd mewn trafodaethau â rhanddeiliaid eraill ynglŷn â’r mater, ond bydd sefydlu ardal fenter yn hanfodol i’r economi lleol. A all y Prif Weinidog gadarnhau y bydd ef a’i Lywodraeth yn gwneud popeth o fewn eu gallu i sicrhau y bydd hyn yn digwydd? Hefyd, efallai gall roi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r Siambr am gynnydd y trafodaethau sydd wedi’u cynnal hyd yn hyn.

Paul Davies: I am pleased that your Government has recognised the vibrancy of part of my constituency by delineating the Haven, around Milford Haven, as a possible enterprise zone. I understand that the Minister for business is currently in discussions with other stakeholders about this issue, but establishing an enterprise zone will be crucial to the local economy. Can the First Minister therefore confirm that he and his Government will do everything in their power to ensure that this does happen? Perhaps he could also give the Chamber an update on the progress of the discussions that have taken place to date.

Y Prif Weinidog: Rydym wedi cynnal trafodaethau gyda nifer o adrannau, yn enwedig yn Whitehall, ac mae’r mater hwn yn symud yn ei flaen. Gwyddom pa mor  bwysig yw cael ardal fenter fel hon yn aber y ddau Gleddau—os gallaf ei alw’n hynny; nid y dref ond yr ardal—er mwyn sicrhau dyfodol i’r economi hwnnw.

The First Minister: We have held discussions with a number of departments, in Whitehall in particular, and this is being progressed. We know how important it is to have an enterprise zone such as this in the Haven—that is, not Milford Haven the town, but the area—in order to ensure the future of that economy.

Simon Thomas: Brif Weinidog, un o’r problemau sy’n wynebu busnesau yn y rhanbarth hon yw benthyg gan fanciau. Mae benthyg gan fanciau’r stryd fawr yn broblem o hyd, yn enwedig i fusnesau bach. Pa gamau rydych yn eu cymryd fel Llywodraeth i wella’r sefyllfa hon? A ydych yn edrych ar y posibilrwydd o sefydlu banc busnes amgen ar lefel gydweithredol a fydd yn galluogi busnesau Cymru i fenthyg i’w gilydd?

Simon Thomas: First Minister, one of the problems facing businesses in this region is borrowing from banks. Borrowing from high street banks is still a problem, particularly for small businesses. What steps are you taking as a Government to improve this situation? Are you looking at the possibility of establishing an alternative business bank at a co-operative level that will enable Welsh businesses to lend to each other?

Y Prif Weinidog: Rwyf wedi darllen yr erthygl hwn ar WalesHome, felly rwy’n gwybod beth sydd ynddo. Un peth diddorol, er na fyddwn wedi ei ddisgrifio fel cronfa cyfoeth sofran, efallai, fyddai ystyried cronfa cysylltiedig â phrosiectau ynni yng Nghymru i sicrhau lles cymunedol. Mae hynny’n rhywbeth rydym yn cyd-fynd arno o ran sicrhau bod pobl Cymru yn gweld arian yn sgîl datblygiadau ynni yng Nghymru.

The First Minister: I have read this article on WalesHome. One interesting thing, although I would not necessarily have described it as a sovereign wealth fund, would be to consider the creation of a fund related to energy projects in Wales in order to ensure community benefits. We agree with that in terms of ensuring that the people of Wales see money from energy projects in Wales.

The Record

Blaenoriaethau ar gyfer y Gogledd

Priorities for North Wales

4. Mark Isherwood: A wnaiff y Prif Weinidog amlinellu ei flaenoriaethau ar gyfer gogledd Cymru dros y chwe mis nesaf. OAQ(4)0384(FM)

4. Mark Isherwood: Will the First Minister outline his priorities for north Wales for the next six months. OAQ(4)0384(FM)

The First Minister: They are to implement the programme for government.

Y Prif Weinidog: Y flaenoriaeth yw gweithredu’r rhaglen lywodraethu.

Mark Isherwood: I am sure that one of your priorities will relate to the effective working of local government, with the local government elections so near to us now. How, therefore, do you respond to the Public Services Ombudsman for Wales’s decision at the end of last week to drop a case against Anglesey councillor Elwyn Schofield on the grounds that the evidence was contradictory and largely uncorroborated? This case was brought by the Welsh Government-appointed former interim managing director, who also produced terms of engagement, obliging council group leaders to sign them, which forced them to publicly and robustly condemn this councillor and other named councillors. That ultimately led to the appointment of commissioners, the postponement of local elections and drastic local boundary changes.

Mark Isherwood: Rwyf yn siŵr y bydd un o’ch blaenoriaethau yn ymwneud â sicrhau bod llywodraeth leol yn gweithredu’n effeithiol, o ystyried bod etholiadau llywodraeth leol mor agos atom bellach. Sut, felly, rydych yn ymateb i benderfyniad Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru ddiwedd wythnos diwethaf i ollwng achos yn erbyn cynghorydd yn Ynys Môn, Elwyn Schofield, ar y sail bod y dystiolaeth yn anghyson a heb ei chadarnhau i raddau helaeth? Cafodd yr achos hwn ei ddwyn gan gyn-gyfarwyddwr rheoli dros dro Llywodraeth Cymru, a wnaeth lunio telerau ymgysylltu hefyd. Gorfododd arweinwyr grwpiau’r cyngor i’w llofnodi ac roeddent yn eu gorfodi i gondemnio’r cynghorydd hwn a chynghorwyr eraill a enwyd yn gyhoeddus a chadarn. Arweiniodd hynny yn y pen draw at benodi comisiynwyr, gohirio etholiadau lleol a newidiadau sylweddol i ffiniau lleol.

The First Minister: I do not wish to comment on something that has been done by the ombudsman or findings made by the ombudsman. Ultimately, that is a matter for the local authority involved.

Y Prif Weinidog: Nid wyf am wneud sylw am rywbeth a wnaed gan yr ombwdsmon neu am ganfyddiadau’r ombwdsmon.  Yn y pen draw, mae hynny’n fater i’r awdurdod lleol o dan sylw.

Kenneth Skates: First Minister, a recent report by the Daycare Trust has highlighted that nursery costs across the UK have risen by nearly 6% in the last year, and that the average cost for a 25-hour week of part-time care now exceeds £100 in some parts of Wales. The study also found that there is a particular lack of childcare for disabled children and parents who work outside normal working hours. More than half of local authorities said that parents had reported a shortage in childcare in the previous 12 months. With fewer families getting help with childcare bills as a result of the UK Government’s cuts to tax credits, what is the Welsh Government doing to support hard-working families in areas such as north-east Wales and, in general, the Welsh economy through more affordable healthcare?

Kenneth Skates: Brif Weinidog, tynnodd adroddiad diweddar gan y Daycare Trust sylw at y ffaith bod costau gofal meithrin ledled y DU wedi codi bron i 6% yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, a bod y gost ar gyfartaledd ar gyfer wythnos 25 awr o ofal rhan-amser bellach yn fwy na £100 mewn rhai rhannau o Gymru. Canfu’r astudiaeth hefyd fod diffyg penodol o ran gofal i blant anabl a rhieni sy’n gweithio y tu allan i oriau gwaith arferol. Dywedodd mwy na hanner o awdurdodau lleol bod rhieni’n dweud bod prinder gofal plant yn y 12 mis blaenorol. Gyda llai o deuluoedd yn cael help gyda biliau gofal plant o ganlyniad i doriadau Llywodraeth y DU i gredydau treth, beth y mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i gefnogi teuluoedd sy’n gweithio’n galed mewn ardaloedd megis gogledd-ddwyrain Cymru ac, yn gyffredinol, economi Cymru drwy ddarparu gofal iechyd mwy fforddiadwy?

The First Minister: In our childcare policy statement, 'Nurturing Children, Supporting Families’, we made clear a commitment to improving the quality, affordability and accessibility of childcare in Wales, and we are investing £55 million of additional funding, as well as £6 million in capital funding, to expand the Flying Start programme, in accordance with our manifesto.

Y Prif Weinidog: Yn ein datganiad polisi gofal plant, 'Meithrin Plant, Cefnogi Teuluoedd’, rydym yn gwneud ymrwymiad clir i wella ansawdd, fforddiadwyedd a hygyrchedd gofal plant yng Nghymru, ac rydym yn buddsoddi £55 miliwn o arian ychwanegol, yn ogystal â £6 miliwn o gyllid cyfalaf, i ehangu’r rhaglen Dechrau’n Deg, yn unol â’n maniffesto.

The Presiding Officer: In north Wales.

Y Llywydd: Yn y gogledd.

The First Minister: Across Wales, of which north Wales is a part, Llywydd.

Y Prif Weinidog: Ledled Cymru, ac y mae gogledd Cymru yn rhan ohoni, Lywydd.

Llyr Huws Gruffydd: Wrth ymweld â nifer o fusnesau ar draws gogledd Cymru dros y misoedd diwethaf, mae pwnc ardrethi busnes wedi cael ei godi gyda mi ac wedi bod yn flaenllaw. Y pwynt penodol oedd bod y lefel o werth ardrethiannol i fod yn gymwys ar gyfer rhyddhad adrethi yn rhy isel. Pa ystyriaeth mae’r Llywodraeth wedi ei rhoi i ehangu’r cynllun i gynnwys busnesau sydd â gwerth ardrethiannol uwch? Mae’r neges glir yw y bydd nifer o fusnesau, siopau yng nghanol trefi yn enwedig, yn annhebygol o oroesi heb y fath gefnogaeth.

Llyr Huws Gruffydd: In visiting a number of businesses across north Wales over the past few months, the issue of business rates has been raised with me and has been very prominent. The specific point was that the level of rateable value to qualify for rate relief is too low. What consideration has the Government given to expanding the rate relief scheme to include businesses with a higher rateable value? The clear message is that many businesses, shops in town centres in particular, are unlikely to survive without such support.

Y Prif Weinidog: Rydym wedi rhoi cefnogaeth i fusnesau bach dros y blynyddoedd ac roedd datganiad ynglŷn â hynny yn ystod y gyllideb cyn Nadolig. Fodd bynnag, mae’n rhaid inni ystyried y ffaith bod llai o arian ar gael i ehangu’r cynllun yn y ffordd y byddai’r Aelod yn ei hoffi.

The First Minister: We have given support to small businesses over the years, and there was a statement on that made during the budget before Christmas. However, we have to consider that there is less money available now to expand the scheme in the way that the Member would wish.

The Record

Gwasanaethau Iechyd

Health Services

5. Paul Davies: Beth y mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i wella gwasanaethau iechyd yng ngorllewin Cymru. OAQ(4)0385(FM)

5. Paul Davies: What is the Welsh Government doing to improve health services in west Wales. OAQ(4)0385(FM)

Y Prif Weinidog: Mae ein cynlluniau a’n blaenoriaethau ar gyfer y gwasanaeth iechyd ar draws Cymru ar gael yn ein rhaglen lywodraethu.

The First Minister: Our plans and priorities for the health service for the whole of Wales can be found in our programme for government.

Paul Davies: Cefais yr anrhydedd yn ddiweddar o noddi digwyddiad yn y Senedd ynglŷn ag arthritis gwynegol. Un o’r materion a godwyd yn y digwyddiad hwn oedd bod cleifion sydd yn byw mewn ardaloedd gwledig yn tueddu wynebu teithiau hir i gael mynediad at y driniaeth briodol. Rwy’n derbyn bod adolygiad ar hyn o bryd o wasanaethau, ond rwy’n siŵr bod y Prif Weinidog yn cytuno ei fod yn hanfodol bod gwasanaethau fel hyn ar gael i bobl gyda chlefydau fel hyn yn lleol. A all y Prif Weinidog ddweud wrthym beth mae ef a’i Lywodraeth yn ei wneud i sicrhau nad yw cleifion sy’n byw mewn ardal wledig fel sir Benfro dan anfantais oherwydd eu lleoliad daearyddol?

Paul Davies: I had the privilege recently of sponsoring an event here in the Senedd on rheumatoid arthritis. One issue that was raised in the event was that patients in rural areas tend to face long journeys to access appropriate treatment. I accept that there is a review of services under way, and I am sure that the First Minister would agree that it is crucial that such services are available to people with such conditions locally. Can the First Minister tell us what he and his Government are doing to ensure that patients living in rural areas such as Pembrokeshire are not disadvantaged because of their geographical location?

Y Prif Weinidog: Mae cynlluniau ad-drefnu yn cael eu hystyried yn gyhoeddus ar hyn o bryd. Bydd unrhyw gynlluniau yn cael eu ystyried gan ddoctoriaid eu hunain drwy’r fforwm clinigol a chan Gweinidogion Cymru. Rydym wastad yn anelu at sicrhau’r gwasanaeth mwyaf lleol, gan gofio bod rhaid iddo fod yn dda.

The First Minister: Reconfiguration schemes are currently being considered publicly. Any schemes will be considered by doctors themselves through the clinical forum and by Welsh Ministers. We always look to ensure the most local service possible, bearing in mind that it must be a good service.

Rebecca Evans: First Minister, I welcome the Welsh Government’s action to address the serious medical staff recruitment challenges in Wales. I also welcome the Government’s new focus on workforce planning. How do you envisage that alleviating the particular staffing issues in west Wales?

Rebecca Evans: Brif Weinidog, rwyf yn croesawu camau Llywodraeth Cymru i fynd i’r afael â’r heriau difrifol o ran recriwtio staff meddygol yng Nghymru. Rwyf hefyd yn croesawu ffocws newydd y Llywodraeth ar gynllunio’r gweithlu. Sut rydych yn rhagweld y bydd hynny’n lliniaru’r materion staffio penodol yn y gorllewin?

The First Minister: Members will have heard me say on several occasions that it has been the case for many years that it is difficult to attract staff further west. That has been the case for many years. It is not something that this Government wants to remain the case, which is why, as I have already mentioned in the Chamber this afternoon, we have launched a recruitment campaign to attract senior staff in particular to hospitals in south Wales west of Morriston, which has historically been very difficult to do. In that way, we will be able to secure the future of services in the longer term.

Y Prif Weinidog: Bydd yr Aelodau wedi fy nghlywed yn dweud droeon y bu’n anodd denu staff ymhellach i’r gorllewin ers nifer o flynyddoedd. Bu hynny’n wir ers nifer o flynyddoedd. Nid yw’n rhywbeth y mae’r Llywodraeth yn awyddus i’w weld yn parhau, a dyna pam, fel rwyf wedi sôn eisoes yn y Siambr y prynhawn yma, rydym wedi lansio ymgyrch recriwtio i ddenu staff uwch yn benodol i ysbytai’r de i’r gorllewin o Dreforys, a fu’n anodd iawn i’w wneud yn hanesyddol. Yn y ffordd honno, byddwn yn gallu sicrhau dyfodol gwasanaethau yn y tymor hwy.

Hosbisau

Hospices

6. Antoinette Sandbach: A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am gefnogaeth Llywodraeth Cymru i hosbisau yng ngogledd Cymru. OAQ(4)0375(FM)

6. Antoinette Sandbach: Will the First Minister make a statement on the Welsh Government’s support for hospices in north Wales. OAQ(4)0375(FM)

The First Minister: We support independent hospices in Wales, including five in north Wales, with central funding to meet the cost of core specialist consultant-led palliative and end-of-life care services that they provide on behalf of the NHS.

Y Prif Weinidog: Rydym yn cefnogi hosbisau annibynnol yng Nghymru, gan gynnwys pump yn y gogledd, gyda chyllid canolog i dalu costau gwasanaethau arbenigol craidd ar gyfer gofal lliniarol a gofal diwedd bywyd o dan arweiniad ymgynghorwyr a ddarperir ganddynt ar ran y GIG.

Antoinette Sandbach: Claire House Children’s Hospice provides an invaluable service for families in north Wales, providing care at the hospice and in the community through its hospice-to-home scheme. However, despite regularly providing care that saves the Welsh NHS considerable sums each year, it has not received a penny from your Government in the past two years. First Minister, will you agree to visit Claire House hospice to thank it for the excellent work being done there, and will your Government give consideration to providing paediatric palliative care funding through the health board that would follow the child, giving families a choice in where care is provided?

Antoinette Sandbach: Mae hosbis plant Claire House yn darparu gwasanaeth gwerthfawr i deuluoedd yn y gogledd, gan ddarparu gofal yn yr hosbis a’r gymuned drwy ei gynllun o’r hosbis i’r cartref. Fodd bynnag, er y ffaith ei fod yn darparu gofal yn rheolaidd sy’n arbed symiau sylweddol i GIG Cymru bob blwyddyn, nid yw wedi cael ceiniog gan eich Llywodraeth yn y ddwy flynedd ddiwethaf. Brif Weinidog, a wnewch chi gytuno i ymweld â hosbis Claire House i ddiolch iddi am y gwaith rhagorol sy’n cael ei wneud yno, ac a wnaiff eich Llywodraeth ystyried darparu cyllid gofal lliniarol pediatrig drwy’r bwrdd iechyd a fyddai’n dilyn y plentyn, gan roi dewis i deuluoedd o ran lle y mae’r gofal yn cael ei ddarparu?

The First Minister: Well, we would not fund Claire House, because it is not in Wales. Clearly, that puts a limit on what funding we could provide. The hospice does provide a service to a very small number of children from north Wales, specifically those on the eastern border—the average is around two per annum, but referrals are made as and when patient needs arise. It is right to say that the main provider of children’s palliative care is Hope House in Conwy, as well as in Oswestry. There is provision to enable children from the north of Wales to go to Claire House, but funding a hospice that is outside Wales would not be within the realm of this Government.

Y Prif Weinidog: Wel, ni fyddem yn ariannu Claire House, gan nad yw yng Nghymru. Yn amlwg, mae hynny’n cyfyngu ar yr arian y gallem ei ddarparu. Mae’r hosbis yn darparu gwasanaeth i nifer fach iawn o blant o’r gogledd, yn benodol y rhai ar y ffin ddwyreiniol—y cyfartaledd yw tua dau y flwyddyn, ond mae atgyfeiriadau’n cael eu gwneud yn ôl anghenion cleifion. Mae’n gywir dweud mai’r prif ddarparwr gofal lliniarol i blant yw Tŷ Gobaith yng Nghonwy, yn ogystal ag yng Nghroesoswallt. Mae darpariaeth i alluogi plant o’r gogledd i fynd i Claire House, ond ni fyddai ariannu hosbis sydd y tu allan i Gymru o fewn gallu’r Lywodraeth hon.

Alun Ffred Jones: Â siarad o brofiad personol, rwyf wedi gweld gwerth y gofal lliniarol a gynigir gan y gwahanol fathau o hosbisau, boed hynny’n ofal yn y cartref neu ofal ysbaid. Yr hyn sy’n amlwg yw bod diffyg cysondeb hyd yn oed ar draws gogledd Cymru yn y ddarpariaeth. Cafodd hynny ei danlinellu’r bore yma mewn cyfarfod grŵp trawsbleidiol, lle cafwyd yr un math o apêl. Felly, os mai gwasanaeth cenedlaethol yw’r gwasanaeth iechyd, a gofal lliniarol yn rhan allweddol ohono, pryd y gallwn ddisgwyl cysondeb ar draws Cymru ac ar draws y gogledd yn y maes arbennig hwn?

Alun Ffred Jones: Speaking from personal experience, I have seen the value of the palliative care provided by various hospices, be it home care or respite care. It has become apparent that there is a lack of consistency even across north Wales in the provision. That was highlighted this morning in a cross-party group meeting in which the same kind of appeal was made. Therefore, if the health service is a national service, and palliative care is a crucial part of that, when can we expect to see consistency across Wales and across north Wales in this particular area?

Y Prif Weinidog: Mae adroddiad, 'Marw gydag Urddas’, sydd wedi ystyried y gwaith sylweddol sydd wedi digwydd i helpu pobl sydd yn y sefyllfa hon. Mae’r ffocws yn awr ar sicrhau ein bod yn edrych ar helpu pobl fel plant sydd wedi colli rhieni a’r rhai sydd o bosibl wedi llithro drwy’r rhwyd o ran yr help oedd ar gael.

The First Minister: There is a report, 'Dying Well Matters’, which has considered the significant amount of work to help people in this situation. The focus now is on ensuring that we look at helping people such as children who have lost their parents and those who have perhaps fallen through the net in terms of the help available.

O ran cyllido, mae arian sylweddol ar gael i hosbisau, ac rydym eisiau sicrhau bod yr adroddiad y soniais amdano yn cael ei gario drwodd a’i gwblhau.

Regarding funding, significant amounts of funds are available for hospices, and we want to ensure that the report that I referred to earlier is carried out and fulfilled.

Blaenoriaethau ar gyfer y GIG

Priorities for the NHS

7. Elin Jones: Beth yw blaenoriaethau’r Prif Weinidog ar gyfer y GIG yng Nghymru. OAQ(4)0374(FM)

7. Elin Jones: What are the First Minister’s priorities for the NHS in Wales. OAQ(4)0374(FM)

Y Prif Weinidog: Mae’r blaenoriaethau ar gael yn ein rhaglen lywodraethu.

The First Minister: The priorities can be found in our programme for government.

Elin Jones: Brif Weinidog, cyn etholiad y llynedd, gwnaethoch gyhuddo Plaid Cymru o godi bwganod pan wnaethom rybuddio am y posibilrwydd o israddio ysbytai cyffredinol. Mae o leiaf llond wyth bws o bobl o Aberystwyth, Llanidloes, Machynlleth a Thywyn yn dod i risiau’r Senedd yfory—nid oes un o’r bysys hynny, gyda llaw, wedi cael ei drefnu gan Blaid Cymru—a’u pryder hwy yw cynlluniau i israddio a chanoli gwasanaethau oddi wrth Ysbyty Cyffredinol Bronglais. A fyddwch chi hefyd yn cyhuddo’r wyth llond bws o bobl hynny—a mwy—o godi bwganod yfory?

Elin Jones: First Minister, before the election last year, you accused Plaid Cymru of scaremongering when we warned about the possibility of downgrading general hospitals. At least eight busloads of people from Aberystwyth, Llanidloes, Machynlleth and Towyn will be coming to the steps of the Senedd tomorrow—none of those buses are organised by Plaid Cymru, by the way—and their concerns are around plans to downgrade and centralise services from Bronglais General Hospital. Will you also be accusing those eight buses full of people—and more—of scaremongering tomorrow?

2.00 p.m.

 

Y Prif Weinidog: Rydych yn dal i godi bwganod fel plaid. Rydych chi’n dal i wneud hynny. Beth yw’r gwir am y sefyllfa? Mae cynlluniau wedi eu dodi o flaen pobl sy’n cael eu hystyried yn gyhoeddus ar hyn o bryd. Bydd doctoriaid yn edrych ar unrhyw gynlluniau ac, wrth gwrs, bydd Gweinidogion yn gwneud hefyd. Hoffwn wneud un peth yn gwbl glir i’r Aelod: ni fyddwn ni byth, fel Llywodraeth, yn cadarnhau neu’n cefnogi unrhyw wasanaeth os nad yw’n saff. Byddaf yn dweud hynny yn Saesneg hefyd.

The First Minister: You are still scaremongering as a party. You are continuing to do so. What is the truth of the matter? Plans have been set out in front of people that are being considered publicly at the moment. Doctors will look at any plans and, of course, Ministers will also do so. I would like to make one thing completely clear to the Member: we would never, as a Government, confirm or support any service that was not safe. I will say that in English as well.

We would never, as a Government, support a service that would put patients’ safety at risk.

Ni fyddai’r Llywodraeth fyth yn cefnogi gwasanaeth sy’n peryglu diogelwch cleifion.

Rydym ni i gyd yn deall beth yw dalgylch Bronglais. Ar hyn o bryd, mae buddsoddiad yn cael ei roi i mewn i Fronglais ar gyfer adran argyfwng newydd ac adran famolaeth newydd. A yw’r Aelod wir yn dweud wrth bobl Cymru, ar ôl y buddsoddiad sydd wedi’i wneud gan Lywodraeth Cymru, y bydd yr adrannau hynny yn cau? A yw hi wir yn dweud hynny wrth bobl Ceredigion? Rydym yn gwybod bod cystadleuaeth ar gyfer arweinyddiaeth Plaid Cymru ar hyn o bryd. Rwy hefyd yn deall bod etholiadau lleol yn digwydd yng Ngheredigion, ond er mwyn y tad, dywedwch y gwir wrth bobl.

We all understand Bronglais’s catchment area. At the moment, investment is being made in Bronglais in a new emergency department and a new maternity department. Is the Member really telling the people of Wales that, after the investment that has been made by the Welsh Government, those departments will close? Is she really telling the people of Ceredigion that? We know that there is a competition for the leadership of Plaid Cymru at the moment. I also understand that there are local government elections taking place in Ceredigion, but for goodness’ sake, tell people the truth.

Jenny Rathbone: The four-hour waiting time target for accident and emergency departments is seen by some health boards as a perverse incentive to keep people waiting in ambulances before being allocated a place in accident and emergency departments. There was a case of that in the local press in Cardiff last week. What can the Welsh Government do about this, given that it is a poor use of ambulances’ time?

Jenny Rathbone: Mae rhai byrddau iechyd yn ystyried y targed amser aros o bedair awr ar gyfer adrannau damweiniau ac achosion brys yn gymhelliad gwrthnysig i gadw pobl mewn ambiwlansys cyn rhoi lle iddynt mewn adrannau damweiniau ac achosion brys. Roedd achos o’r fath yn y wasg leol yng Nghaerdydd yr wythnos diwethaf. Beth y gall Llywodraeth Cymru ei wneud am hyn, o ystyried ei fod yn ddefnydd gwael o amser ambiwlansys?

The First Minister: It is a priority for us. It is important that health boards work in joint partnership with the Welsh Ambulance Services NHS Trust to reduce the number of delays. Unfortunately, there will be occasions when there is a delay in handing over patients to hospital staff, although we recognise that excessive patient handover delays are unacceptable.

Y Prif Weinidog: Mae hynny’n flaenoriaeth i ni. Mae’n bwysig bod byrddau iechyd yn gweithio mewn partneriaeth ag Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru i leihau nifer yr achosion o oedi. Yn anffodus, bydd achlysuron pan fydd oedi wrth drosglwyddo cleifion i staff yr ysbyty. Serch hyn, rydym yn cydnabod bod oedi gormodol wrth drosglwyddo cleifion yn annerbyniol.

Russell George: A number of buses are coming to the Senedd from my constituency tomorrow concerning the same issue, First Minister. As regards the health reforms in Hywel Dda Local Health Board, the board seems reluctant to engage properly with the public. It has not held any stakeholder listening exercises in north Powys, which has effectively disenfranchised thousands of people in my constituency who rely heavily on Bronglais. In a public meeting that I attended the other week, over 500 people voted to call on the Minister for health to authorise the preparation of a health service for mid Wales in mid Wales. Would you agree with them, First Minister?

Russell George: Mae nifer o fysiau yn dod o fy etholaeth i’r Senedd yfory ynghylch yr un mater, Brif Weinidog. O ran y diwygiadau iechyd ym Mwrdd Iechyd Lleol Hywel Dda, ymddengys nad yw’r bwrdd yn barod i ymgysylltu’n briodol â’r cyhoedd. Nid yw’r bwrdd wedi cynnal unrhyw ymarferion gwrando gyda rhanddeiliaid yng ngogledd Powys, sydd, i bob pwrpas, wedi difreinio miloedd o bobl yn fy etholaeth sy’n dibynnu’n helaeth ar Fronglais. Mewn cyfarfod cyhoeddus yr oeddwn yn bresennol ynddo’r wythnos o’r blaen, pleidleisiodd dros 500 o bobl i alw ar y Gweinidog iechyd i awdurdodi’r gwaith o baratoi gwasanaeth iechyd ar gyfer canolbarth Cymru yng nghanolbarth Cymru. A ydych chi’n cytuno â hwy, Brif Weinidog?

The First Minister: The problem with that is that you are suggesting that people in Welshpool would have to go to Bronglais. That clearly is not the intention and I doubt that it is the intention of the people who suggested it in the first place. Bronglais’s catchment area is wide. It includes northern Ceredigion, western Montgomeryshire and southern Gwynedd. I think that we all understand that. That is why Bronglais’s position as an important district general hospital is not under threat. There is no downgrading, and there will be no downgrading of Bronglais. It is an important hospital and we all understand that.

Y Prif Weinidog: Y broblem gyda hynny yw eich bod yn awgrymu y byddai pobl yn y Trallwng yn gorfod mynd i Fronglais. Mae’n amlwg nad dyna’r bwriad ac rwy’n amau ​​mai dyna oedd bwriad y rhai a awgrymodd hyn yn y lle cyntaf. Mae dalgylch Bronglais yn eang. Mae’n cynnwys gogledd Ceredigion, gorllewin Sir Drefaldwyn a de Gwynedd. Rwy’n credu ein bod i gyd yn deall hynny. Dyna pam nad yw statws Bronglais fel ysbyty cyffredinol dosbarth pwysig o dan fygythiad. Nid oes israddio, ac ni fydd unrhyw israddio ar ysbyty Bronglais. Mae’n ysbyty pwysig ac rydym i gyd yn deall hynny.

Let us look at the figures: £32 million is being invested in the hospital, including a new maternity unit, a new emergency unit and a new day surgery unit. Again, I ask the question: does that suggest that those services will disappear? Of course it does not. All that I ask is that people are told the truth. There are people writing to me to say that they have been told that Bronglais hospital will close. That is untrue. People have written to me saying that the accident and emergency department will close completely. That has never been suggested by anybody. I cannot speak for other political parties, but it has never been suggested by anybody. People have written to me suggesting that there will be no provision of maternity care at all in Bronglais. Who on earth is saying that to people? I think that the party opposite have something to explain in that regard.

Gadewch inni edrych ar y ffigurau: mae £32 miliwn yn cael ei fuddsoddi yn yr ysbyty, gan gynnwys uned mamolaeth newydd, uned frys newydd ac uned llawdriniaeth ddydd newydd. Unwaith eto, rwy’n gofyn y cwestiwn: a yw hynny’n awgrymu y bydd y gwasanaethau hynny’n diflannu? Wrth gwrs nad yw. Yr oll rwy’n ei ofyn yw i bobl ddweud y gwir. Mae rhai wedi ysgrifennu ataf i ddweud eu bod wedi cael gwybod y bydd ysbyty Bronglais yn cau. Nid yw hynny’n wir. Mae rhai wedi ysgrifennu ataf yn dweud y bydd yr adran damweiniau ac achosion brys yn cau yn gyfan gwbl. Ni awgrymwyd hynny gan unrhyw un erioed. Ni allaf siarad ar ran pleidiau gwleidyddol eraill, ond ni awgrymwyd hynny gan unrhyw un. Mae rhai wedi ysgrifennu ataf yn awgrymu na fydd unrhyw ddarpariaeth gofal mamolaeth ym Mronglais. Pwy ar wyneb y ddaear sy’n dweud hyn wrth bobl? Credaf fod gan y blaid gyferbyn rywbeth i esbonio yn hynny o beth.

All that we ask is that people examine the proposals and express their views—as is right in a democracy. I cannot accept that Hywel Dda Local Health Board has not consulted: it has done so at length and painfully, from its point of view. We, as a Government, will be guided by what doctors say. If the party opposite is not interested in what doctors say, that is a matter for its members; if it is not interested in safe services, that is a matter for its members. We will be guided by what is safe for the people of Aberystwyth and the wider area, recognising the importance of the hospital and recognising that the people of Ceredigion deserve levels of service that are acceptable, and that is what will guide us: safe, excellent and acceptable services. That is what the health service and the whole of Wales needs.

Y cyfan rydym yn gofyn yw bod pobl yn edrych ar y cynigion ac yn mynegi eu barn—fel sy’n briodol mewn democratiaeth. Ni allaf dderbyn nad yw Bwrdd Iechyd Lleol Hywel Dda wedi ymgynghori: mae’r bwrdd wedi gwneud hynny yn faith ac yn boenus, o’i safbwynt ef. Caiff y Llywodraeth ei harwain gan yr hyn sydd gan feddygon i’w ddweud. Os nad oes gan y blaid gyferbyn ddiddordeb yn yr hyn sydd gan feddygon i’w ddweud, mae hynny’n fater i’w  haelodau; os nad oes ganddi  ddiddordeb mewn gwasanaethau diogel, mae hynny’n fater i’w haelodau. Yr hyn fydd yn ein harwain ni yw beth sy’n ddiogel i bobl Aberystwyth a’r ardal ehangach, gan gydnabod pwysigrwydd yr ysbyty a chydnabod bod pobl Ceredigion yn haeddu lefel o wasanaeth sy’n dderbyniol, a dyna beth fydd yn ein harwain: gwasanaethau diogel, rhagorol a derbyniol. Dyna’r hyn sydd ei angen ar y gwasanaeth iechyd ac ar  Gymru gyfan.

Peter Black: In Swansea, the local health board is using a private hospital for operations and allowing it to use its facilities. It is using a private dental hospital for operations and using the private finance initiative to fund doctors’ surgeries. Therefore, why do you have this ideological problem with the IVF clinic in Singleton, which is privately funded, and why are you using scarce resources to build your own version of that clinic when there is a perfectly good facility there, which has been used until now?

Peter Black: Yn Abertawe, mae’r bwrdd iechyd lleol yn defnyddio ysbyty preifat ar gyfer triniaethau gan ganiatáu i’r ysbyty hwnnw ddefnyddio ei gyfleusterau. Mae’r bwrdd yn defnyddio ysbyty deintyddol preifat ar gyfer triniaethau ac yn defnyddio’r fenter cyllid preifat i ariannu meddygfeydd. Pam, felly, mae gennych broblem ideolegol â’r clinig IVF yn Singleton, sy’n cael ei ariannu’n breifat, a pham eich bod yn defnyddio adnoddau prin i adeiladu eich fersiwn eich hun o’r clinig hwnnw pan fod cyfleuster cwbl dda yno eisoes, y’i defnyddiwyd yn iawn tan nawr?

The First Minister: We believe that the new clinic will provide a better service for those who need services from the IVF clinic, and it will deliver better value as well. It is important that we are able to ensure that we get the best value from the health service. That is sensible. However, it is also important that we get the best service, and that is why this new service is planned.

Y Prif Weinidog: Rydym o’r farn y bydd y clinig newydd yn rhoi gwasanaeth gwell i’r rhai sydd angen gwasanaethau gan y clinig IVF, a bydd yn sicrhau gwell gwerth hefyd. Mae’n bwysig ein bod yn gallu sicrhau ein bod yn cael y gwerth gorau o’r gwasanaeth iechyd. Mae hynny’n synhwyrol. Fodd bynnag, mae’n bwysig ein bod yn cael y gwasanaeth gorau hefyd, a dyna pam mae cynllunio ar gyfer y gwasanaeth newydd hwn.

Lynne Neagle: The dangerous health reforms being pushed through by the Tory-led Government in Westminster could have serious repercussions for the NHS in Wales, in terms of cross-border issues, funding and Barnett implications, as well as the proposed abolition of several England-Wales health bodies. Constituents of mine are very worried about what the Tories are planning for England, and I urge Members across this Chamber to seriously consider the statement of opinion that I tabled on that earlier today.

Lynne Neagle: Gallai’r diwygiadau iechyd peryglus sy’n cael eu gwthio gan y Llywodraeth a arweinir gan y Torïaid yn San Steffan effeithio’n ddifrifol ar y GIG yng Nghymru, o ran materion trawsffiniol, goblygiadau cyllido a Barnett, yn ogystal â’r bwriad i ddiddymu sawl corff iechyd sy’n perthyn i Gymru a Lloegr. Mae rhai o’m hetholwyr yn bryderus iawn am yr hyn y mae’r Torïaid yn ei gynllunio ar gyfer Lloegr, ac rwy’n annog yr Aelodau ar draws y Siambr hon i ystyried yn ddifrifol y datganiad barn a gyflwynais yn gynharach heddiw.

First Minister, do you agree that as well as utterly condemning what the Tories are doing to the NHS over the border, we need to be on our guard in Wales and do everything that we can to mitigate any impact that this Bill may have on patients in Wales?

Brif Weinidog, a ydych yn cytuno, yn ogystal â chondemnio’n llwyr yr hyn y mae’r Torïaid yn ei wneud i’r GIG dros y ffin, bod  angen inni fod yn wyliadwrus yng Nghymru a gwneud popeth a allwn i liniaru ar unrhyw effaith y gall y Bil ei chael ar gleifion yng Nghymru?

The First Minister: Absolutely. We reject any suggestion that GP commissioning is the way forward for Wales. The way forward for Wales is to ensure that people in all parts of Wales have access to a service that is as local and as safe as possible, and we understand that whenever there are suggestions of service change people get worried, especially if they are told things that are on the margins of truth. Nevertheless, people are worried. We will give this pledge to the people of Wales: the services that they require will be available to them and those services will be safe; we will not support any service that is not safe; we will not support any structure that provides a service that is not safe; and, we want services that are excellent for the whole of Wales.

Y Prif Weinidog: Yn bendant. Rydym yn gwrthwynebu unrhyw awgrym mai comisiynu meddygon teulu yw’r ffordd ymlaen i Gymru. Y ffordd ymlaen i Gymru yw sicrhau bod pobl ym mhob rhan o Gymru yn cael mynediad at wasanaeth sydd mor lleol a diogel â phosibl, ac rydym yn deall bod pobl yn poeni pryd bynnag y ceir awgrym o newid i wasanaeth, yn enwedig pan fyddant yn clywed pethau nad ydynt yn gwbl gywir. Serch hynny, mae pobl yn poeni. Rhoddwn yr addewid hwn i bobl Cymru: bydd y gwasanaethau sydd eu hangen arnynt ar gael iddynt a bydd y gwasanaethau hynny yn ddiogel; ni fyddwn yn cefnogi unrhyw wasanaeth nad yw’n ddiogel; ni fyddwn yn cefnogi unrhyw strwythur sy’n darparu gwasanaeth nad yw’n ddiogel; ac, rydym eisiau gwasanaethau sydd yn rhagorol ar gyfer Cymru gyfan.

Awtistiaeth

Autism

8. Angela Burns: A wnaiff y Prif Weinidog roi’r wybodaeth ddiweddaraf am y camau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i gefnogi unigolion sydd ag awtistiaeth yng Nghymru. OAQ(4)0386(FM)

8. Angela Burns: Will the First Minister provide an update on steps the Welsh Government is taking to support individuals with autism in Wales. OAQ(4)0386(FM)

The First Minister: Much has been achieved since we published our world-leading autism spectrum disorder action plan. We have established an autistic spectrum disorders infrastructure within statutory authorities, delivered awareness raising across the professions, and supported local and regional projects to identify future developments.

Y Prif Weinidog: Mae llawer wedi’i gyflawni ers inni gyhoeddi ein cynllun gweithredu ar gyfer anhwylderau’r sbectrwm awtistig sy’n arwain y byd. Rydym wedi sefydlu seilwaith anhwylderau yn y sbectrwm awtistig mewn awdurdodau statudol, codi ymwybyddiaeth ar draws y proffesiynau a chefnogi prosiectau lleol a rhanbarthol i nodi datblygiadau yn y dyfodol.

Angela Burns: Last year, in response to my colleague Paul Davies, you pointed to the allocation of

Angela Burns: Y llynedd, mewn ymateb i fy nghydweithiwr Paul Davies, bu i chi gyfeirio at ddyraniad o

'over £2 million this year to take forward our strategic action plan.’

dros £2 miliwn eleni i fwrw ymlaen â’n cynllun gweithredu strategol.

You have just outlined some of the wins that you believe that that strategic action plan has made. Will you be asking your delivery unit to review the spend of that £2 million, and will you be able to provide us with details of how and where that £2 million was spent on taking the action plan forward, because what we see on the street is not necessarily reflected in the comments that you have just made?

Rydych newydd amlinellu’r hyn rydych chi’n credu yw rhai o lwyddiannau’r  cynllun gweithredu strategol. A fyddwch yn gofyn i’ch uned gyflawni i adolygu’r gwariant o £2 miliwn, ac a fydd modd i chi roi manylion i ni am sut a ble y gwariwyd y £2 miliwn ar roi’r cynllun ar waith, oherwydd nid yw’r hyn a welwn ar y stryd yn cael ei adlewyrchu yn y sylwadau rydych newydd eu gwneud?

The First Minister: Yes, of course: Members are entitled to see how money is spent.

Y Prif Weinidog: Wrth gwrs: mae gan Aelodau hawl i weld sut y caiff arian ei wario.

Rebecca Evans: The ASD strategic action plan for Wales has succeeded in prompting some local authorities to mainstream autism-awareness training for teachers, headteachers and other school employees. This simple cost-effective action delivers huge improvements, both for pupils with ASD and for the wider school community. Will the First Minister join me in commending existing good practice, and urge all local authorities to proactively support mainstream schools and their employees to better meet the needs of pupils with autism?

Rebecca Evans: Mae’r cynllun gweithredu strategol anhwylderau yn y sbectrwm awtistig (ASD) ar gyfer Cymru wedi llwyddo i annog rhai awdurdodau lleol i brif ffrydio  hyfforddiant ymwybyddiaeth ynghylch awtistiaeth i athrawon, prifathrawon a gweithwyr eraill sy’n cael eu cyflogi gan ysgolion. Mae’r cam syml, cost-effeithiol hwn yn sicrhau gwelliannau enfawr i ddisgyblion ag ASD ac i gymuned ehangach yr ysgol. A wnaiff y Prif Weinidog ymuno â mi wrth gymeradwyo’r arfer da presennol, ac annog pob awdurdod lleol i fynd ati i gefnogi ysgolion prif ffrwd a’u gweithwyr i wella’r modd y maent yn diwallu anghenion disgyblion ag awtistiaeth?

The First Minister: Absolutely. That good practice has to be rolled out across the whole of Wales to ensure that there is a proper service in place for pupils with autism.

Y Prif Weinidog: Yn sicr. Rhaid cyflwyno’r arfer da hwnnw ar draws Cymru gyfan er mwyn sicrhau bod gwasanaeth priodol ar waith i ddisgyblion ag awtistiaeth.

Bethan Jenkins: In Neath Port Talbot, local taxi drivers were not given notice of tenders to take those with autism to schools in the local area. When the authority took out that new contract, many of the taxi firms that were taking the children to school at the time lost out due to competition. Subsequently, the new taxi firms realised that it was not affordable, due to petrol prices, to take those children to school. In the meantime, many parents in Neath Port Talbot are angry because many of the taxi drivers who had nurtured good relationships with the children, who were having difficulty in accessing the taxis in a cohesive way, are not being retained due to these sensitive difficulties. Will you put pressure on local councils to take regard of these situations, because young people with autism are trying to put their trust in people, only to have that relationship taken away in an instant?

Bethan Jenkins: Yng Nghastell-nedd Port Talbot, ni roddwyd hysbysiad i yrwyr tacsi lleol o dendrau i fynd â’r sawl sydd ag awtistiaeth i ysgolion yn yr ardal leol. Pan ddechreuodd yr awdurdod y contract newydd hwn, bu i  lawer o’r cwmnïau tacsi a oedd yn mynd â’r plant i’r ysgol ar yr adeg honno golli allan o ganlyniad i gystadleuaeth. Yn dilyn hynny, sylweddolodd y cwmnïau tacsi newydd nad oedd yn fforddiadwy i fynd â’r plant i’r ysgol o ganlyniad i brisiau petrol. Yn y cyfamser, mae llawer o rieni yng Nghastell-nedd Port Talbot yn ddig oherwydd nad yw’r gyrwyr tacsi a oedd wedi meithrin perthynas dda â’r plant a oedd yn cael anhawster i gael mynediad at dacsis mewn ffordd gydlynol yn cael eu cadw oherwydd yr anawsterau sensitif hyn. A wnewch chi roi pwysau ar gynghorau lleol i ystyried sefyllfaoedd o’r fath, gan fod pobl ifanc ag awtistiaeth yn ceisio ymddiried mewn pobl, dim ond i’r berthynas honno gael ei thynnu oddi wrthynt mewn eiliad?

The Record

The First Minister: I ask the Member to write to me with further detail on that matter, and I will investigate it formally.

Y Prif Weinidog: Rwy’n gofyn i’r Aelod ysgrifennu ataf â mwy o fanylion ar y mater hwnnw, a byddaf yn ymchwilio i’r mater yn ffurfiol.

Blaenoriaethau ar gyfer Canolbarth a Gorllewin Cymru

Priorities for Mid and West Wales

9. Rebecca Evans: A wnaiff y Prif Weinidog amlinellu ei flaenoriaethau ar gyfer Canolbarth a Gorllewin Cymru dros y chwe mis nesaf. OAQ(4)0376(FM)

9. Rebecca Evans: Will the First Minister outline his priorities for Mid and West Wales for the next six months. OAQ(4)0376(FM)

The First Minister: Our priority for Mid and West Wales, as in other parts of Wales, is to implement the programme for government.

Y Prif Weinidog: Ein blaenoriaeth yng Nghanolbarth a Gorllewin Cymru, fel mewn rhannau eraill o Gymru, yw gweithredu’r rhaglen lywodraethu.

Rebecca Evans: Yesterday, a coalition of voluntary organisations published 'Access Denied’, a report on transport poverty in Wales. The report shows that many people feel excluded and isolated, and are unable to access jobs, healthcare and social opportunities because of the cost or unavailability of transport. How will the Welsh Government address transport poverty in Mid and West Wales?  

Rebecca Evans: Ddoe, bu i goalisiwn o sefydliadau gwirfoddol gyhoeddi 'Access Denied’, adroddiad ar dlodi trafnidiaeth yng Nghymru. Mae’r adroddiad yn dangos bod llawer o bobl yn teimlo’n ynysig ac wedi eu cau allan, ac nad oes modd iddynt gael mynediad at swyddi, gofal iechyd na chyfleoedd cymdeithasol oherwydd cost neu ddiffyg trafnidiaeth. Sut y bydd Llywodraeth Cymru’n mynd i’r afael â thlodi trafnidiaeth yng Nghanolbarth a Gorllewin Cymru?  

The First Minister: The prioritisation of the national transport plan has brought forward investment that will make the transport system in Wales work better to help to tackle poverty, to increase wellbeing and to assist economic growth. For example, the Minister for Local Government and Communities has provided £400,000 over the next three years to fund the expansion of the Bwcabus network to rural Carmarthenshire and Ceredigion by investing in three new vehicles.

Y Prif Weinidog: Mae blaenoriaethu’r cynllun trafnidiaeth cenedlaethol wedi cyflwyno buddsoddiad a fydd yn helpu’r system drafnidiaeth yng Nghymru  i weithio’n well wrth fynd i’r afael â thlodi, i gynyddu lles ac i gynorthwyo twf economaidd. Er enghraifft, mae’r Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau wedi darparu £400,000 dros y tair blynedd nesaf i ariannu’r gwaith o ymestyn rhwydwaith Bwcabus i ardaloedd gwledig Sir Gaerfyrddin a Cheredigion drwy fuddsoddi mewn tri cherbyd newydd.

Paul Davies: Fel yr ydym wedi clywed yn barod, un o flaenoriaethau’r Prif Weinidog ar gyfer y gorllewin a chanolbarth Cymru yw gwella’r gwasanaeth iechyd. Fel y dywedais yn gynharach, mae adolygiadau o wasanaethau iechyd yn digwydd ar hyn o bryd. Wrth adolygu gwasanaethau iechyd, mae’n bwysig cydnabod y gwahaniaethau rhwng ardaloedd gwledig ac ardaloedd trefol. A wnaiff y Prif Weinidog gadarnhau y bydd ef a’i Lywodraeth yn sicrhau na fydd y dull un-maint-i-bawb yn cael ei orfodi ar fyrddau iechyd, oherwydd, yn naturiol, mae anghenion cymunedau gwledig yn wahanol i anghenion cymunedau trefol?

 

Paul Davies: As we have already heard, one of the First Minister’s priorities for west and mid Wales is to improve the health service. As I said earlier, reviews of health services are ongoing at present. In reviewing health services, it is important that we recognise the differences that exist between rural and urban areas. Will the First Minister confirm that he and his Government will ensure that the one-size-fits-all approach will not be imposed on health boards, because, naturally, the needs of rural communities are different to those of urban communities?

Y Prif Weinidog: Mae’n iawn dweud bod yn rhaid i bobl mewn ardaloedd gwledig wneud mwy o deithio na phobl mewn ardaloedd trefol. Mae’n wir dweud na fydd rhai gwasanaethau ond ar gael mewn ysbytai mawr; rydym i gyd yn deall hynny. Er enghraifft, mae’n rhaid i niwrolawdriniaeth ddigwydd mewn ysbyty mawr. Wedi dweud hynny, fel rwyf wedi dweud sawl gwaith yn y Siambr y prynhawn yma, lle mae’n bosibl darparu gwasanaeth yn lleol gan feddygon lleol neu mewn ysbytai lleol—nid dim ond ysbytai sy’n bwysig, er eu bod yn bwysig—mae’n bwysig sicrhau bod gwasanaethau ar gael i bobl yn y ffordd fwyaf lleol posibl. Lle mae’n bosibl sicrhau gwasanaeth lleol a saff, dyna fydd ein nod.

The First Minister: It is right to say that people in rural areas have to do more travelling than people in urban areas. It is true to say that some services will only be available in large hospitals; we all understand that. For example, neurosurgery has to take place in a large hospital. Having said that, as I have said several times in the Chamber this afternoon, where it is possible to provide services locally using local doctors or in local hospitals—it is not only the hospitals that are important, although they are important—it is important to ensure that services are available to people as locally as possible. Where it is possible to ensure a local and safe service, that will be our aim.

Simon Thomas: First Minister, the protest about Bronglais hospital tomorrow will be led by Lord Elystan-Morgan, the author of your rural health plan. Is he scaremongering? Your MP and AM in Llanelli are standing up for every service to be kept at Prince Philip Hospital. Are they scaremongering? The meeting that Russell George referred to was chaired by your candidate in Ceredigion, Richard Boudier. Is he scaremongering? Every service mentioned today that is provided in Bronglais, such as the maternity service, the accident and emergency service and the current surgeries, are deemed to be safe. Will you keep them?

Simon Thomas: Brif Weinidog, yr Arglwydd Elystan-Morgan, awdur eich cynllun iechyd gwledig, fydd yn arwain y brotest yfory am ysbyty Bronglais. A yw’n codi bwganod? Mae eich Aelod Seneddol a’ch Aelod Cynulliad  yn Llanelli  yn dadlau dros gadw pob gwasanaeth yn Ysbyty’r Tywysog Philip. A ydynt yn codi bwganod? Cadeirydd y cyfarfod y cyfeiriodd Russell George ato oedd eich ymgeisydd yng Ngheredigion, Richard Boudier. Y yw e’n codi bwganod? Tybir bod pob gwasanaeth a ddarperir ym Mronglais y bu sôn amdanynt heddiw, er enghraifft y gwasanaeth mamolaeth, y gwasanaeth damweiniau ac achosion brys a’r  meddygfeydd presennol yn ddiogel. A wnewch chi eu cadw?

The First Minister: Given the fact that a new emergency unit and a new maternity unit are being built there, does the Member really think that those services are going to disappear when such investment has been made in them? We have said many times that Bronglais is important, not just to Aberystwyth, but to a wide area. We will always look to provide safe and excellent services, as I have already said. We will always look to ensure that services are appropriate, as people deserve that much. However, I emphasise once again that, for some reason, many people in the area think that the hospital is going to close. For some reason, many people in the area think that a raft of services is going to disappear. That simply is not the case. I understand that people are concerned—I have said that before—but we want to ensure that Bronglais goes from strength to strength as a hospital. It does not help that your party continues to say that the hospital is going to be downgraded. It is wrong and it is untrue—the hospital is not being downgraded. It is a matter for you if you want to play politics with this, but for goodness’ sake, stop saying that Bronglais is going to be downgraded. Bronglais is an important hospital, and the people of Aberystwyth and the wider area deserve to know the full picture, not the one you are painting.

Y Prif Weinidog: O ystyried y ffaith bod uned frys newydd ac uned mamolaeth newydd yn cael eu hadeiladu yno, a yw’r  Aelod wir yn meddwl y bydd y gwasanaethau hynny’n diflannu ar ôl y fath fuddsoddiad? Rydym wedi dweud sawl gwaith bod Bronglais yn bwysig, nid yn unig i Aberystwyth, ond i ardal eang. Byddwn bob amser yn edrych i ddarparu gwasanaethau diogel ac ardderchog, fel y dywedais eisoes. Byddwn bob amser yn ceisio sicrhau bod gwasanaethau yn briodol, gan fod pobl yn haeddu hynny. Fodd bynnag, rwy’n  pwysleisio unwaith eto, am ryw reswm, fod llawer o bobl yn yr ardal yn credu y bydd yr ysbyty yn cau. Am ryw reswm, mae llawer o bobl yn yr ardal yn credu y bydd llu o wasanaethau’n diflannu. Yn syml, nid yw hynny’n wir. Rwy’n deall bod pobl yn poeni—rwyf wedi dweud hynny o’r blaen—ond rydym eisiau sicrhau bod ysbyty Bronglais yn mynd o nerth i nerth. Nid yw’n helpu bod eich plaid yn parhau i ddweud y bydd yr ysbyty’n cael ei israddio. Mae hynny’n anghywir ac nid yw’n wir—nid yw’r ysbyty’n cael ei israddio. Mater i chi ydyw os  ydych chi eisiau chwarae gwleidyddiaeth â hyn, ond er mwyn popeth, rhowch y gorau i ddweud y bydd Bronglais yn cael ei israddio. Mae Bronglais yn ysbyty pwysig, ac mae pobl Aberystwyth a’r ardal ehangach yn haeddu gweld y darlun llawn, nid yr un yr ydych chi’n ei beintio.

2.15 p.m.

 

Ffyniant Rhanbarth Canol De Cymru

Prosperity of the South Wales Central Region

10. Andrew R.T. Davies: A wnaiff y Prif Weinidog amlinellu’r camau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i sicrhau ffyniant rhanbarth Canol De Cymru. OAQ(4)0377(FM)

10. Andrew R.T. Davies: Will the First Minister outline the steps the Welsh Government is taking to ensure the prosperity of the South Wales Central region. OAQ(4)0377(FM)

The First Minister: Our focus is on creating prosperity for the whole of Wales by strengthening the conditions for job creation and retention and investing in infrastructure, skills and innovation.

Y Prif Weinidog: Rydym yn canolbwyntio ar greu ffyniant i Gymru gyfan drwy gryfhau’r amodau er mwyn creu swyddi a chadw a buddsoddi mewn isadeiledd, sgiliau ac arloesedd.

Andrew R.T. Davies: Thank you, First Minister, for that answer. Last week, in reply to a question in the Chamber, you said that the attracting of 600 new jobs to a call centre in Cardiff was as a result of the enterprise zone that you had announced. I have pressed you time and again about what inducements you are able to offer to bring companies to the Cardiff enterprise zone—something that we welcome. Are you now in a position to highlight the incentives that you are offering companies to come to the Cardiff enterprise zone?

Andrew R.T. Davies: Diolch, Brif Weinidog, am yr ateb hwnnw. Yr wythnos diwethaf, mewn ymateb i gwestiwn yn y Siambr, dywedasoch fod denu 600 o swyddi newydd i ganolfan alwadau yng Nghaerdydd yn ganlyniad i’r ardal fenter yr oeddech wedi’i chyhoeddi. Rwyf wedi pwyso arnoch dro ar ôl tro ynghylch pa gymhellion rydych yn gallu eu cynnig i ddenu cwmnïau i ardal fenter Caerdydd—rhywbeth yr ydym yn ei groesawu. A ydych mewn sefyllfa erbyn hyn i allu sôn am y cymhellion yr ydych yn eu cynnig i gwmnïau i ddod i ardal fenter Caerdydd?

The First Minister: We had hoped that we had made progress on capital allowances but the Treasury has now gone back on what it said to begin with, which does not particularly help us. However, I am sorry that the Member feels that he cannot welcome the creation of 600 jobs in the middle of Cardiff, and that he cannot welcome the fact that unemployment has gone down for the last two months, even as it has risen elsewhere in the UK. However, I welcome the words that he used in his press release, when he said that there was more optimism now and that small and medium-sized enterprises are looking to do better. I agree with him on that.

Y Prif Weinidog: Roeddem yn credu ein bod wedi gwneud cynnydd ar lwfansau cyfalaf ond mae’r Trysorlys wedi mynd yn ôl ar yr hyn a ddywedodd i ddechrau, sy’n fawr o help i ni. Fodd bynnag, mae’n ddrwg gennyf nad yw’r Aelod yn teimlo y gall groesawu creu 600 o swyddi yng nghanol Caerdydd, ac nad yw’n gallu croesawu’r ffaith bod diweithdra wedi gostwng yn y ddau fis diwethaf, er i ddiweithdra godi mewn mannau eraill o’r DU. Fodd bynnag, croesawaf y geiriau a ddefnyddiodd yn ei ddatganiad i’r wasg, pan ddywedodd fod mwy o optimistiaeth yn awr, a bod busnesau bach a chanolig yn gobeithio gwneud yn well. Rwy’n cytuno ag ef ar hynny.

Vaughan Gething: I welcome the recent announcement by Conduit that it will create 600 jobs on Dumballs Road, in the ward of Butetown in my constituency, which is one of the more economically depressed parts of our country, not just the capital city. First Minister, have you or the Welsh Government had any discussions about ensuring that, when these jobs come to Cardiff, there are local employment benefits for the surrounding communities?

Vaughan Gething: Croesawaf y cyhoeddiad diweddar gan Conduit y bydd yn creu 600 o swyddi yn Dumballs Road, yn ward Butetown yn fy etholaeth i, sydd yn un o’r ardaloedd mwyaf difreintiedig yn ein gwlad, heb sôn am y brifddinas. Brif Weinidog, a ydych chi neu Lywodraeth Cymru wedi cynnal unrhyw drafodaethau ynglŷn â sicrhau, pan fydd y swyddi hyn yn dod i Gaerdydd, bod manteision cyflogaeth lleol i’r cymunedau cyfagos?

The First Minister: Absolutely. We need to ensure that we maximise the position when jobs are announced anywhere in Wales. I expect that a significant number of these new jobs will be filled by local people.

Y Prif Weinidog: Yn sicr. Mae angen inni sicrhau ein bod yn gwneud y gorau o’r sefyllfa pan fydd swyddi’n cael eu cyhoeddi yn unrhyw le yng Nghymru. Disgwyliaf y bydd nifer sylweddol o’r swyddi newydd hyn yn cael eu cymryd gan bobl leol.

Leanne Wood: First Minster, in the coming years the vast potential for generating renewable energy off the Welsh coast will be key to this country’s prosperity. The coastal communities fund, established by the UK Government, has agreed with the principle that coastal communities should benefit from the profits generated by local developments. As far as Plaid Cymru is concerned, the donation of 50% of those profits does not go far enough, because, under that arrangement, the Crown Estate, rather than the democratically elected Welsh Government, would control the assets, and the UK Government would tell us where the money should be spent. First Minister, do you agree that the people of Wales should have full control over their natural resources and benefit from 100% of those profits? If you agree, will you make representations on the matter?

Leanne Wood: Brif Weinidog, yn y blynyddoedd i ddod, bydd y potensial enfawr ar gyfer cynhyrchu ynni adnewyddadwy oddi ar arfordir Cymru yn allweddol i ffyniant y wlad. Mae’r gronfa cymunedau arfordirol, a sefydlwyd gan Lywodraeth y DU, wedi cytuno â’r egwyddor y dylai cymunedau arfordirol elwa o’r elw a gynhyrchir gan ddatblygiadau lleol. Cyn belled ag y mae Plaid Cymru yn y cwestiwn, nid yw rhoi 50% o’r elw hwnnw yn mynd yn ddigon pell, oherwydd, o dan y trefniant hwnnw, Ystâd y Goron fyddai’n rheoli’r asedau yn hytrach na Llywodraeth ddemocrataidd ac etholedig Cymru, a Llywodraeth y DU fyddai’n dweud wrthym ble y dylai’r arian gael ei wario. Brif Weinidog, a ydych yn cytuno y dylai pobl Cymru gael rheolaeth lawn dros ei hadnoddau naturiol ac y dylai elwa 100% o’r elw hwnnw? Os ydych yn cytuno, a wnewch chi gyflwyno sylwadau ar ran Cymru ar y mater?

The First Minister: We have done it on many occasions, as you know. It is our policy that all renewable energy projects up to 100 MW should be devolved, whether they are onshore or offshore.

Y Prif Weinidog: Rydym wedi gwneud hyn ar sawl achlysur, fel y gwyddoch. Ein polisi yw y dylai pob prosiect ynni adnewyddadwy hyd at 100 MW gael ei ddatganoli, boed ar y tir neu ar y môr.

Eluned Parrott: South Wales Central includes some of the richest and poorest parts of Wales. While the creation of enterprise zones in Cardiff and St Athan is welcome, towns such as Barry and Pontypridd are struggling and fear that they will be left out in the cold. What targeted strategies will the Welsh Government use to help boost the local economies that are outside Wales’s enterprise zones?

Eluned Parrott: Mae Canol De Cymru yn cynnwys rhai o’r mannau cyfoethocaf a thlotaf yng Nghymru. Er bod creu ardaloedd menter yng Nghaerdydd a Sain Tathan i’w groesawu, mae trefi fel y Barri a Phontypridd yn cael trafferth ac yn ofni y byddant yn cael eu hanghofio amdanynt. Pa strategaethau â thargedau fydd Llywodraeth Cymru yn eu defnyddio i helpu i roi hwb i economi leol yr ardaloedd hynny sydd y tu allan i ardaloedd menter Cymru?

The First Minister: Not everywhere can be within an enterprise zone, but as you have heard the Minister for Business, Enterprise, Technology and Science say in weeks gone by, she is looking at other ways to help towns that are not within enterprise zones. However, they will have benefitted in years gone by under other regeneration schemes—last year and in previous years.

Y Prif Weinidog: Ni all pob man fod mewn ardal fenter, ond fel yr ydych wedi clywed y Gweinidog Busnes, Menter, Technoleg a Gwyddoniaeth yn ei ddweud yn ystod yr wythnosau diweddar, mae hi’n edrych ar ffyrdd eraill i helpu trefi nad ydynt mewn ardaloedd menter. Fodd bynnag, byddant wedi elwa mewn blynyddoedd a fu o dan gynlluniau adfywio eraill—y llynedd ac yn y blynyddoedd blaenorol.

Blaenoriaethau ar gyfer Tor-faen

Priorities for Torfaen

11. Lynne Neagle: A wnaiff y Prif Weinidog amlinellu ei flaenoriaethau ar gyfer Tor-faen yn 2012. OAQ(4)0391(FM)

11. Lynne Neagle: Will the First Minister outline his priorities for Torfaen in 2012. OAQ(4)0391(FM)

The First Minister: Our priority, as in other parts of Wales, is to implement the programme for government.

Y Prif Weinidog: Ein blaenoriaeth, fel mewn rhannau eraill o Gymru, yw gweithredu’r rhaglen lywodraethu.

Lynne Neagle: First Minister, we have already talked a lot about the health service today and you know that I view the specialist and critical care centre, due to be sited in Cwmbran, as fundamental to the future delivery of healthcare, not just in Torfaen but in the wider Gwent region. While I recognise that the Welsh Government is dealing with a crippling 40% capital cut forced on us by the Tories in Westminster, what assurances can you offer me today that this vital project is proceeding according to plan?

Lynne Neagle: Brif Weinidog, rydym eisoes wedi siarad llawer am y gwasanaeth iechyd heddiw ac rydych yn gwybod fy mod yn gweld y ganolfan gofal arbenigol a chritigol, sydd i fod i gael ei lleoli yng Nghwmbrân, yn hanfodol i ddarparu gofal iechyd yn y dyfodol, nid yn unig yn Nhor-faen, ond yn rhanbarth ehangach Gwent. Er fy mod yn cydnabod bod Llywodraeth Cymru yn gorfod ymdrin â gostyngiad cyfalaf andwyol o 40% a orfodwyd arnom gan y Torïaid yn San Steffan, pa sicrwydd y gallwch chi ei gynnig i mi heddiw fod y prosiect hanfodol hwn yn mynd rhagddo yn unol â’r cynllun?

The First Minister: I know the Member has made reference to this matter many times in the Chamber; it is something that she holds dear and for which she has fought strongly, as far as her constituents are concerned. The next stage, however, is to ensure that the local health board completes a robust outline business case. It will need to demonstrate that the proposed investment represents value for money, and better value for money than all other available options. Once that business case has been produced, it will be examined carefully.

Y Prif Weinidog: Rwy’n gwybod bod yr Aelod wedi cyfeirio at y mater hwn droeon yn y Siambr; mae’n fater sy’n agos at ei chalon ac yn rhywbeth y mae hi wedi ymladd yn gryf drosto ar ran ei hetholwyr. Y cam nesaf, fodd bynnag, yw sicrhau bod y bwrdd iechyd lleol yn cwblhau achos busnes amlinellol cadarn. Bydd angen iddo ddangos bod y buddsoddiad arfaethedig yn cynrychioli gwerth am arian, a gwell gwerth am arian na’r holl opsiynau eraill sydd ar gael. Ar ôl i’r achos busnes gael ei lunio, bydd yn cael ei archwilio’n ofalus.

The Record

Mohammad Asghar: The South East Wales Transport Alliance has recommended a number of improvements to railway stations in Torfaen. It highlights a particular problem at Cwmbran and Pontypool New Inn with car parking, a lack of ticket vending machines and inadequate access to the platform for disabled people. In addition, there are no facilities for buses to access Pontypool New Inn station. Will the First Minister commit the Welsh Government to promoting integrated sustainable transport and regeneration in Torfaen by making the much-needed improvements to Cwmbran and Pontypool New Inn stations?

Mohammad Asghar: Mae Cynghrair Trafnidiaeth De-ddwyrain Cymru wedi argymell nifer o welliannau i orsafoedd rheilffordd yn Nhor-faen. Mae’n tynnu sylw at broblem benodol yng Nghwmbrân a Phont-y-pŵl New Inn o ran parcio ceir, diffyg peiriannau gwerthu tocynnau a mynediad annigonol i’r platfform i bobl anabl. Yn ogystal, nid oes unrhyw gyfleusterau i fysiau fel y gallant gael mynediad at orsaf Pont-y-pŵl New Inn. A wnaiff y Prif Weinidog ymrwymo Llywodraeth Cymru i hyrwyddo trafnidiaeth integredig gynaliadwy ac adfywio yn Nhor-faen drwy wneud y gwelliannau mawr eu hangen i orsafoedd Cwmbrân a Phont-y-pŵl New Inn?

The First Minister: Bearing in mind that the budget for railways is not devolved, thus far we have not seen a penny spent on Wales beyond the electrification of a small section of the line to Cardiff. We look forward to the UK Government announcing the electrification of the line to Swansea, and of the Valleys lines as well. It is important that the UK Government does its bit, because we as a Welsh Government have a good record. Over the years, we have opened the Vale of Glamorgan line and the Ebbw Valley line, and provided investment for stations across Wales. However, your party has to do its bit.

Y Prif Weinidog: O gofio nad yw’r gyllideb ar gyfer y rheilffyrdd wedi ei datganoli, nid ydym wedi gweld yr un geiniog yn cael ei gwario yng Nghymru hyd yma y tu hwnt i drydaneiddio rhan fechan o’r llinell i Gaerdydd. Rydym yn edrych ymlaen at weld Llywodraeth y DU yn cyhoeddi trydaneiddio’r lein i Abertawe, a rheilffyrdd y Cymoedd yn ogystal. Mae’n bwysig bod Llywodraeth y DU yn chwarae ei rhan, gan ein bod gennym ni fel Llywodraeth Cymru record dda. Dros y blynyddoedd, rydym wedi agor rheilffordd Bro Morgannwg a rheilffordd Cwm Ebwy, ac wedi darparu buddsoddiad ar gyfer gorsafoedd ledled Cymru. Fodd bynnag, mae’n rhaid i’ch plaid chi chwarae ei rhan.

Uned Gyflawni

Delivery Unit

12. Rhodri Glyn Thomas: A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am y cynnydd a wnaed gan yr Uned Gyflawni. OAQ(4)0383(FM)

12. Rhodri Glyn Thomas: Will the First Minister make a statement regarding the progress made by the Delivery Unit. OAQ(4)0383(FM)

Y Prif Weinidog: Mae’r uned gyflawni’n dod yn uniongyrchol o dan fy nghyfrifoldeb i, ac mae’n gwneud yn dda o ran sicrhau bod blaenoriaethau’r Llywodraeth yn cael eu cyflawni.

The First Minister: The delivery unit comes directly under my responsibility, and is doing well in ensuring that the priorities of the Government are implemented.

Rhodri Glyn Thomas: Gan ei bod yn dod yn uniongyrchol o dan eich cyfrifoldeb chi, mae’n dilyn y byddech yn dweud ei bod yn gwneud yn dda iawn. Y cwestiwn yw: sut yr ydym ni, fel Aelodau Cynulliad, yn gallu monitro’r cynnydd hwnnw? Sut yr ydych yn mesur y cynnydd? Sut yr ydych yn dod i’r casgliad ei bod yn gwneud yn dda iawn?

Rhodri Glyn Thomas: As it is directly under your responsibility, you would say that it is doing very well. The question is: how do we, as Assembly Members, monitor that progress? How do you monitor that progress? How have you come to the conclusion that it is doing well?

Y Prif Weinidog: Byddwch yn gweld yr adroddiad blynyddol ym mis Mai, pan fydd cyfle i Aelodau graffu ar y Llywodraeth o ran beth sydd wedi’i wneud.

The First Minister: You will see the annual report in May, which is when there will be an opportunity for Members to scrutinise the Government on what has been done.

Nick Ramsay: What exactly has the delivery unit delivered that would not have been delivered had we not had it?

Nick Ramsay: Beth yn union mae’r uned gyflawni wedi’i gyflawni na fyddai wedi cael ei gyflawni hebddi?

The First Minister: A number of projects that have been delivered across portfolios. One of the issues that the delivery unit is looking at is making sure that, where we have projects such as tackling poverty, those matters are looked at by different departments and then brought together as a coherent whole. That is what the delivery unit is there to do, as well as to ensure that what we said we would do in the manifesto is taken forward. We ask the people of Wales to judge us on that in 2016.

Y Prif Weinidog: Nifer o brosiectau sydd wedi cael eu cyflwyno ar draws portffolios. Un o’r materion y mae’r uned gyflawni yn edrych arnynt yw sicrhau, lle y mae gennym brosiectau fel mynd i’r afael â thlodi, bod y materion hynny yn cael eu hystyried gan adrannau gwahanol cyn eu dwyn ynghyd yn un cyfanwaith cydlynol. Dyna y mae’r uned gyflawni yno i’w wneud, yn ogystal â sicrhau ein bod yn gwneud yr hyn y dywedasom y byddem yn ei wneud yn y maniffesto. Rydym yn gofyn i bobl Cymru ein barnu ar hynny yn 2016.

Blaenoriaethau ar gyfer Dyffryn Clwyd

Priorities for the Vale of Clwyd

13. Ann Jones: Beth yw blaenoriaethau Llywodraeth Cymru ar gyfer Dyffryn Clwyd yn 2012. OAQ(4)0390(FM)

13. Ann Jones: What are the Welsh Government’s priorities for the Vale of Clwyd in 2012. OAQ(4)0390(FM)

The First Minister: Our priorities for the Vale of Clwyd, as for other parts of Wales, are to be found in the programme for government.

Y Prif Weinidog: Mae ein blaenoriaethau ar gyfer Dyffryn Clwyd, ac ar gyfer rhannau eraill o Gymru, i’w cael yn y rhaglen lywodraethu.

Ann Jones: Glan Clwyd Hospital serves a densely populated area within my constituency and beyond, meaning that emergency services are tested in high-pressure situations on a daily basis. I was delighted that Welsh Labour recognised this, and was pleased to join the Minister for Health and Social Services recently as she announced £89.9 million of capital investment following the Betsi Cadwaladr University Local Health Board’s business case for a new accident and emergency department. Do you agree that getting on with the job of improving the NHS with the people who work in it is a more effective policy than seeking to carve up the service in the interests of the market?

Ann Jones: Mae Ysbyty Glan Clwyd yn gwasanaethu ardal boblog yn fy etholaeth i a thu hwnt, sy’n golygu bod gwasanaethau brys yn cael eu profi i’r eithaf mewn sefyllfaoedd pwysedd uchel yn ddyddiol. Roeddwn yn falch iawn bod Llafur Cymru wedi cydnabod hyn, ac roeddwn yn falch i ymuno â’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol yn ddiweddar wrth iddi gyhoeddi buddsoddiad cyfalaf o £89.9 miliwn yn dilyn achos busnes Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Betsi Cadwaladr ar gyfer uned ddamweiniau ac achosion brys newydd. A ydych yn cytuno bod parhau’r gwaith o wella’r GIG gyda’r bobl sy’n gweithio iddo yn bolisi mwy effeithiol na cheisio rhannu’r gwasanaeth yn ddarnau er budd y farchnad?

The First Minister: Absolutely. The interests of patients come first, not the interests of the market.

Y Prif Weinidog: Yn sicr. Buddiannau cleifion sy’n dod gyntaf, nid budd y farchnad.

Mark Isherwood: On another issue affecting the Vale of Clwyd, Denbighshire dial-a-ride was present at a meeting two or three weeks ago of the cross-party group on older people and ageing. A letter was read out from the Minister responsible for transport stating that the concessionary fare initiative for community transport was going to be evaluated, with payment continuing. What details will be available for the organisations affected, for them to work out their employment contracts with staff, their business plans and their budget plans, so that they can deliver services until the evaluation has concluded, and hopefully beyond that?

Mark Isherwood: Ar fater arall sy’n effeithio ar Ddyffryn Clwyd, roedd deialu-a-theithio Sir Ddinbych yn bresennol mewn cyfarfod o’r grŵp trawsbleidiol ar bobl hŷn a heneiddio ddwy neu dair wythnos yn ôl. Darllenwyd llythyr oddi wrth y Gweinidog dros drafnidiaeth yn datgan bod y cynllun teithio rhatach ar gyfer trafnidiaeth gymunedol yn mynd i gael ei werthuso, a bod y taliadau’n mynd i barhau. Pa fanylion fydd ar gael i’r sefydliadau yr effeithir arnynt, er mwyn iddynt weithio ar eu contractau cyflogaeth gyda staff a’u cynlluniau busnes ac ariannol, fel y gallant ddarparu gwasanaethau nes i’r gwerthusiad ddod i ben, a gobeithio y tu hwnt i hynny?

The First Minister: There is no effect. Discussions are taking place at the moment, I understand, with the appropriate Minister. It is probably best to take fuller instructions from Darren Millar next time you stand up to speak.

Y Prif Weinidog: Nid oes unrhyw effaith. Mae trafodaethau’n cael eu cynnal ar hyn o bryd, rwyf yn deall, gyda’r Gweinidog priodol. Byddai’n well ichi gael cyfarwyddiadau llawnach gan Darren Millar y tro nesaf y byddwch yn sefyll i siarad.

Llyr Huws Gruffydd: Mae Dyffryn Clwyd yn wynebu gweld miloedd o dai yn cael eu codi fel rhan o gynllun datblygu lleol sir Ddinbych, gan gynnwys 2,000 ym mhentref Bodelwyddan. Gyda’r arolygiaeth gynllunio wedi datgan bod angen i’r sir yn awr godi hyd yn oed mwy o dai na’r hyn sydd yn y CDLl gwreiddiol, a yw hynny yn profi mai proses o’r brig i lawr yw hyn, gyda nifer y tai yn cael eu gorfodi ar awdurdodau a chymunedau lleol, a hynny’n aml yn erbyn eu dymuniad?

Llyr Huws Gruffydd: The Vale of Clwyd faces seeing thousands of homes built as part of the Denbighshire local development plan, including 2,000 homes in the village of Bodelwyddan. With the planning inspectorate having said that the county now needs to erect even more houses than are contained in the original LDP, does that not prove that this is a top-down process, with the number of homes being forced on local authorities and communities, very often against their will?

The Record

Y Prif Weinidog: Na; rhywbeth i’r arolygiaeth yw hynny, fel rhan o’r broses. Nid yw’r Llywodraeth yn rhan o’r broses hon, ond rydym yn ystyried pob cynllun lleol er mwyn sicrhau eu bod yn gywir. Wrth gwrs, bydd cyfle gyda’r Bil cynllunio a fydd yn dod gerbron y Cynulliad erbyn diwedd y flwyddyn, i ystyried y system gynllunio unwaith eto. Rwy’n siwr y bydd gan eich plaid syniadau ynglŷn â’r cyfeiriad y dylai’r system fynd iddi.

The First Minister: No; that is for the inspectorate, as part of the process. The Government is not a part of that process, but we do give consideration to all local plans to ensure that they are correct. There are, of course, opportunities with the planning Bill that will come before the Assembly before the end of this year to consider the planning system once again. I am sure that there will be ideas from your party about the future direction of the system.

The Record

Consortia Addysg Rhanbarthol

Regional Education Consortia

14. Aled Roberts: A wnaiff y Prif Weinidog roi manylion yr adnoddau sydd ar gael i’r consortia addysg rhanbarthol newydd mewn perthynas â gwasanaethau gwella ysgolion. OAQ(4)0389(FM)

14. Aled Roberts: Will the First Minister provide details on the resources available to the new regional education consortia in relation to school improvement services. OAQ(4)0389(FM)

Y Prif Weinidog: Mae awdurdodau lleol wedi cytuno i ffurfio consortia addysg rhanbarthol gan greu un gronfa o’r adnoddau sydd ganddynt, yn ariannol ac o ran personél, er mwyn gwella’r cymorth y gellir ei roi i ysgolion.

The First Minister: Local authorities have agreed to move towards regional education consortia and are pooling their collective resources, both financial and personnel, to provide enhanced support for schools.

Aled Roberts: Wrth edrych ar gofnodion y consortia, mae’n debyg eu bod yn bwriadu ystyried creu gwasanaethau rhanbarthol eithaf traddodiadol, ar sail y gwasanaethau sydd ar gael ar hyn o bryd yn y siroedd. Wrth ystyried rhai o adroddiadau diweddar Estyn ar gyflwr gwasanaethau gwella ysgolion, a gredwch fod hyn yn foddhaol, ynteu a ddylem edrych yn fanylach ar egwyddorion y gwasanaethau hyn gan ystyried, yn y lle cyntaf, edrych ar wasanaethau seicoleg addysgol a phethau felly fel rhan o’r gwasanaethau hyn?

Aled Roberts: In looking at the minutes of the consortia, it seems that they are considering creating quite traditional regional services, based on the services already available in the counties. In looking at some recent Estyn reports on the state of school improvement services, do you think that this is satisfactory, or do you think that we should look in more detail at the principles behind these services, giving consideration in the first place to educational psychology services and so on as part of these services?

Y Prif Weinidog: Mae arweinwyr awdurdodau lleol wedi dweud y byddant yn symud tuag at weithio’n rhanbarthol erbyn mis Medi eleni. Rwy’n tybio, ac yn erfyn, y bydd gwasanaeth gwell ar gael ym mhob ffordd i ysgolion.

The First Minister: The leaders of local authorities have said that they will move towards working regionally by September of this year. I believe, and expect, that an improved service will be available in every way for schools.

William Graham: Do you have a timescale in mind when considering the effects that these regional educational consortia will have, particularly with regard to the problems experienced in Blaenau Gwent and Torfaen? You have mentioned September, which is the beginning of the next school year—could the consortia be effective during that year?

William Graham: A ydych yn cadw amserlen mewn cof wrth ystyried yr effeithiau y bydd y consortia addysg rhanbarthol hyn yn eu cael, yn enwedig o ran y problemau a gafwyd ym Mlaenau Gwent ac yn Nhor-faen? Rydych wedi sôn am fis Medi, pan fydd y flwyddyn ysgol nesaf yn dechrau—a allai’r consortia fod yn effeithiol yn ystod y flwyddyn honno?

The First Minister: I believe that they can be. That is the undertaking that has been given by local authority leaders.

Y Prif Weinidog: Rwy’n credu y gallant fod. Dyna’r ymrwymiad y mae arweinwyr awdurdodau lleol wedi’i roi.

Simon Thomas: Fel y dywedodd William Graham, ni fydd y consortia yn bodoli’n llawn tan fis Medi eleni. Yn y cyfamser, dengys adroddiadau Estyn bod awdurdodau addysg Cymru yn perfformio’n eithaf tila o safbwynt codi ansawdd ysgolion. Pa gamau y mae’r Llywodraeth yn eu cymryd yn awr i sicrhau gwell cyrhaeddiad gan holl ysgolion Cymru? Mae nifer o rieni’n pryderu nad ydynt yn cael digon o wybodaeth, ond, yn hytrach, y gofynnir iddynt aros hyd nes bod y consortia’n dod i rym.

Simon Thomas: As William Graham said,  the consortia will not be fully operational until September of this year. In the meantime, Estyn reports are showing that education authorities in Wales are performing quite poorly in terms of improving standards in schools. What steps is the Government taking now to ensure that all schools in Wales achieve better results? Many parents are concerned that they do not receive adequate information, but that they are asked to wait until the consortia are in place.

Y Prif Weinidog: Nid oes angen gwneud hynny. Cyfrifoldeb awdurdodau lleol yw sicrhau bod y gwasanaeth yn gwella yn awr, nid ym mis Medi yn unig. Rydym yn erfyn gweld gwelliant wedi hynny, ond nid yw hynny’n golygu na ddylai rhywbeth ddigwydd yn y cyfamser.

The First Minister: There is no need to do that. It is up to local authorities to ensure that the service improves now, and not only in September. We expect to see improvement after that, but that is not to say that nothing should happen in the meantime.

The Record

International Women’s Day 2012

Diwrnod Rhyngwladol y Menywod 2012

15. Joyce Watson: Will the First Minister update Members on the Welsh Government’s support for International Women’s Day 2012. OAQ(4)0382(FM)

15. Joyce Watson: A wnaiff y Prif Weinidog roi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r Aelodau am gefnogaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer Diwrnod Rhyngwladol y Menywod 2012. OAQ(4)0382(FM)

The First Minister: Over £30,000 has been awarded by the Welsh Government to 16 diverse organisations across Wales to hold events to celebrate International Women’s Day.

Y Prif Weinidog: Mae dros £30,000 wedi’i ddyfarnu gan Lywodraeth Cymru i 16 o sefydliadau amrywiol ledled Cymru i gynnal digwyddiadau i ddathlu Diwrnod Rhyngwladol y Menywod.

Joyce Watson: I thank this Government for that support of women. I would like to contrast our support with the support that is clearly lacking in the Westminster Government, as Anna Bird of the Fawcett Society and others have described. As well as women being the majority of those losing their jobs in the job market, they are also facing cuts to childcare support. Combined with the rising cost of living, it is very difficult now for more and more women to go out to work to support their families. As we look forward to International Women’s Day next week, what more can this Government do to support women, who are being disproportionately affected by the UK Government’s cuts?

Joyce Watson: Diolch yn fawr i’r Llywodraeth hon am y gefnogaeth honno i fenywod. Hoffwn gyferbynnu ein cefnogaeth ni â diffyg cefnogaeth amlwg Llywodraeth San Steffan, fel y mae Anna Bird o Gymdeithas Fawcett ac eraill wedi’i ddisgrifio. Menywod yw mwyafrif y rheini sy’n colli eu swyddi yn y farchnad swyddi; yn ogystal, maent yn wynebu toriadau i gymorth gofal plant. Ynghyd â’r cynnydd mewn costau byw, mae’n anodd iawn erbyn hyn i fwy a mwy o fenywod fynd allan i weithio er mwyn cynnal eu teuluoedd. Wrth inni edrych ymlaen at Ddiwrnod Rhyngwladol y Menywod yr wythnos nesaf, beth arall y gall y Llywodraeth hon ei wneud i gefnogi menywod, yr effeithir yn anghymesur arnynt gan doriadau Llywodraeth y DU?

The First Minister: I can offer two examples. First, we have ensured that we carry out detailed equality impact assessments on our budget decisions to reassure ourselves and the people of Wales that they would not impact adversely upon disadvantaged groups. Secondly, the funding that is currently in place, and will be in place in years to come, for Flying Start, will help many women to ensure that their children are able to benefit from the increased investment that will be put into Flying Start. Families will also see that benefit.

Y Prif Weinidog: Gallaf gynnig dwy enghraifft. Yn gyntaf, rydym wedi sicrhau ein bod yn cynnal asesiadau manwl o’r effaith y mae ein penderfyniadau ar y gyllideb yn ei chael ar gydraddoldeb, er mwyn ein sicrhau ein hunain a phobl Cymru na fyddent yn cael effaith andwyol ar grwpiau dan anfantais. Yn ail, bydd y cyllid sydd yn ei le ar hyn o bryd, ac a fydd yn ei le yn y blynyddoedd i ddod, i Dechrau’n Deg, yn helpu llawer o fenywod i sicrhau bod eu plant yn gallu elwa o’r buddsoddiad cynyddol a gaiff ei roi i Dechrau’n Deg. Bydd teuluoedd hefyd yn elwa o hynny.

Suzy Davies: I was pleased to learn that three organisations in Swansea were among the 16 that received Government grants to hold events next week. What will your Government do in 2013 to ensure that there is interest from a wider range of applicants from my region?

Suzy Davies: Roeddwn yn falch o glywed bod tri sefydliad yn Abertawe ymysg yr 16 a gafodd grantiau gan y Llywodraeth i gynnal digwyddiadau yr wythnos nesaf. Beth fydd eich Llywodraeth yn ei wneud yn 2013 i sicrhau bod diddordeb gan ystod ehangach o ymgeiswyr o’m rhanbarth?

2.30 p.m.

 

The First Minister: We always encourage as wide a range of applications as possible. There is a limit to the number of organisations that exists in any particular field. What is important is that we see delivery on the ground.

Y Prif Weinidog: Rydym bob amser yn annog ystod mor eang o geisiadau ag y bo modd. Mae pen draw ar nifer y sefydliadau sy’n bodoli mewn unrhyw faes penodol. Yr hyn sy’n bwysig yw ein bod yn gweld darpariaeth ar lawr gwlad.

Bethan Jenkins: First Minister, what additional work can your Government do to promote women taking part in local government? We know that women are still not putting their names forward for local government. Will you take this opportunity to join me in congratulating Plaid Cymru Torfaen councillor Fiona Cross on winning a UK-wide award in Westminster yesterday for her work as a community champion in Torfaen, and on the excellent work that she and other councillors in Wales do? They do sterling work in Torfaen and across the rest of Wales.

Bethan Jenkins: Brif Weinidog, pa waith ychwanegol all eich Llywodraeth ei wneud i annog merched i gymryd rhan mewn llywodraeth leol? Gwyddom fod menywod yn dal i beidio â chyflwyno eu henwau i fod yn rhan o lywodraeth leol. A wnewch chi gymryd y cyfle hwn i ymuno â mi i longyfarch cynghorydd Plaid Cymru yn Nhor-faen, Fiona Cross, am ennill gwobr ledled y DU yn San Steffan ddoe am ei gwaith fel hyrwyddwr cymunedol yn Nhor-faen, ac am y gwaith rhagorol y mae hi a chynghorwyr eraill yng Nghymru yn ei wneud? Maent yn gwneud gwaith rhagorol yn Nhor-faen a ledled gweddill Cymru.

The First Minister: I believe that she is a Plaid Cymru councillor, but I will be generous and offer my congratulations on any award that was given. [Laughter.] It is important that all political parties make every effort possible to ensure that there is a proper gender balance, not just in local government but here as well, for that matter, and in Parliament. I believe that political parties have, in the main, taken that seriously in years gone by, and it is important that parties do not take their eye off the ball in years to come.

Y Prif Weinidog: Credaf ei bod yn gynghorydd Plaid Cymru, ond byddaf yn hael a’i llongyfarch am unrhyw wobr a roddwyd. [Chwerthin.] Mae’n bwysig bod pob plaid wleidyddol yn gwneud popeth o fewn ei gallu i sicrhau bod cydbwysedd priodol rhwng y rhywiau, nid yn unig mewn llywodraeth leol, ond yma hefyd, o ran hynny, ac yn Senedd y DU. Credaf fod pleidiau gwleidyddol, ar y cyfan, wedi cymryd hynny o ddifrif yn y blynyddoedd a fu, ac mae’n bwysig bod pleidiau yn cadw hynny mewn cof yn y blynyddoedd i ddod.

Jenny Rathbone: Will the First Minister join me in congratulating Welsh Women’s Aid and partner agencies on coming together to open a new multi-agency women’s centre in Adamsdown?

Jenny Rathbone: A wnaiff y Prif Weinidog ymuno â mi i longyfarch Cymorth i Fenywod Cymru a’i asiantaethau partner am ddod ynghyd i agor canolfan aml-asiantaeth newydd yn Adamsdown?

The First Minister: Absolutely. This centre will be of tremendous benefit to so many people, and it shows the value of organisations working together to deliver a service that will be of such value.

Y Prif Weinidog: Gwnaf yn wir. Bydd y ganolfan hon o fudd aruthrol i gynifer o bobl, ac mae’n dangos gwerth mudiadau’n cydweithio i ddarparu gwasanaeth a fydd o’r fath werth.

Cwestiwn Brys
Urgent Question

Firws Schmallenberg
The Schmallenberg Virus

The Record

Andrew R.T. Davies: A wnaiff y Gweinidog roi’r wybodaeth ddiweddaraf am ledaeniad y firws Schmallenberg a’i oblygiadau ar gyfer diwydiant amaethyddol Cymru. EAQ(4)0100(ESD)

Andrew R.T. Davies: Will the Minister provide an update on the spread of the Schmallenberg virus and its implications for the Welsh agricultural industry. EAQ(4)0100(ESD)

The Minister for Environment and Sustainable Development (John Griffiths): The Schmallenberg virus, which has affected sheep, cattle and goats, has not been identified in Wales. It spread to the south-east and the west of England from mainland Europe in 2011. More recently, cases have been identified further west in Cornwall and south Gloucestershire. Infected pregnant animals can give birth to malformed offspring. Work is ongoing to determine the extent and impact of the disease.

Gweinidog yr Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy (John Griffiths): Nid yw’r firws Schmallenberg, sydd wedi effeithio ar ddefaid, gwartheg a geifr, wedi cael ei nodi yng Nghymru. Lledaenodd i dde-ddwyrain a gorllewin Lloegr o dir mawr Ewrop yn 2011. Yn fwy diweddar, nodwyd achosion ymhellach i’r gorllewin yng Nghernyw a de Swydd Gaerloyw. Gall anifeiliaid wedi’u heintio pan yn feichiog roi genedigaeth i epil wedi ei gamffurfio. Mae gwaith yn mynd rhagddo i benderfynu ar hyd a lled ac effaith y clefyd.

Andrew R.T. Davies: Thank you for taking the question, Minister. If the virus rears its head in Wales, as the chief veterinary officer expects, it will place tremendous pressure on your department. Can you confirm today that you are confident that the animal health teams that work in your department will be able to deal with any outbreak of the virus, without detracting from their valuable work on bovine TB and other identified diseases? Can you also confirm that if there is a pressure point, you, as Minister, will be resourcing it to ensure that there is no deviation from the work that your department is currently undertaking?

Andrew R.T. Davies: Diolch i chi am gymryd y cwestiwn hwn, Weinidog. Os bydd y firws yn ymddangos yng Nghymru, fel y mae’r prif swyddog milfeddygol yn ei ddisgwyl, bydd yn rhoi pwysau aruthrol ar eich adran. A allwch gadarnhau heddiw eich bod yn hyderus y bydd y timau iechyd anifeiliaid sy’n gweithio yn eich adran yn gallu ymdrin ag unrhyw achosion o’r feirws, heb amharu ar eu gwaith gwerthfawr ar TB buchol a chlefydau eraill a nodwyd? A allwch gadarnhau hefyd, os bydd pwysau, y byddwch chi fel Gweinidog yn darparu adnoddau ar ei gyfer i sicrhau nad oes unrhyw wyro o’r gwaith y mae eich adran yn ei wneud ar hyn o bryd?

John Griffiths: In the Welsh Government, Ministers and officials work on a Great Britain-wide and European Union-wide basis—there is a sharing of resources and expertise in dealing with animal diseases in general, which would also apply to the Schmallenberg virus. It is a collective effort, but if there are any resource implications for the Welsh Government, we will address them as and when they are identified. It is early to be making further comments; a lot of work needs to be done to understand this virus properly, regarding its nature and potential impact. With the lambing season yet to reach its peak, there are of course concerns that cases may be identified in Wales. However, that is not the position at present, and we will address issues as the situation develops.

John Griffiths: Yn Llywodraeth Cymru, mae Gweinidogion a swyddogion yn gweithio ar sail Prydain a’r Undeb Ewropeaidd—mae adnoddau ac arbenigedd yn cael eu rhannu wrth ymdrin â chlefydau anifeiliaid yn gyffredinol, a byddai hynny hefyd yn berthnasol i’r firws Schmallenberg. Mae’n ymdrech ar y cyd, ond os bydd unrhyw oblygiadau o ran adnoddau i Lywodraeth Cymru, byddwn yn ymdrin â hwy pan y byddant yn cael eu nodi. Mae’n gynnar i wneud sylwadau pellach; mae angen gwneud llawer o waith i ddeall y feirws hwn yn iawn, o ran ei natur a’i effaith bosibl. Gyda’r tymor wyna eto i gyrraedd ei anterth, mae pryderon wrth gwrs y gall achosion gael eu nodi yng Nghymru. Fodd bynnag, nid dyna yw’r sefyllfa ar hyn o bryd, a byddwn yn mynd i’r afael â materion wrth i’r sefyllfa ddatblygu.

Joyce Watson: Thank you for your answer, Minister. It is a developing situation, so I am sure that everybody would appreciate regular updates. What discussions have you had with officials and relevant authorities regarding the financial implications? I understand that there is currently no compensation for farmers whose animals suffer from SBV and that farmers may also not be insured against it.

Joyce Watson: Diolch am eich ateb, Weinidog. Mae’n sefyllfa sy’n datblygu, felly rwyf yn siŵr y byddai pawb yn gwerthfawrogi cael y wybodaeth ddiweddaraf yn rheolaidd. Pa drafodaethau a gawsoch gyda swyddogion ac awdurdodau perthnasol ynghylch y goblygiadau ariannol? Deallaf nad oes iawndal i ffermwyr sydd ag anifeiliaid sy’n dioddef o SBV ar y funud, ac efallai hefyd na fydd gan ffermwyr yswiriant yn ei erbyn.

John Griffiths: It is not a notifiable disease. We are encouraging voluntary reporting to private vets by farmers, and a great deal of information has been disseminated as far as that is concerned. It is therefore not appropriate to talk about financial issues or compensation. As I have said, we are in the very early stages in relation to this disease. There are no trade implications as yet. We will, obviously, continue to give consideration to the most appropriate way of responding to the virus as matters develop. It is far too early to speculate on the matters that the Member raises at this stage.

John Griffiths: Nid yw’n glefyd hysbysadwy. Rydym yn annog ffermwyr i roi gwybod yn wirfoddol i filfeddygon preifat, ac mae llawer iawn o wybodaeth wedi cael ei ddosbarthu yn hynny o beth. Felly, nid yw’n briodol siarad am faterion ariannol nac am iawndal. Fel y dywedais, rydym mewn cyfnod cynnar iawn o ran y clefyd hwn. Nid oes unrhyw oblygiadau o ran masnach hyd yn hyn. Byddwn, yn amlwg, yn parhau i ystyried y ffordd fwyaf priodol o ymateb i’r firws fel y mae pethau’n datblygu. Mae’n llawer rhy gynnar i ddyfalu am y materion a gododd yr Aelod ar hyn o bryd.

Llyr Huws Gruffydd: Hoffwn bigo lan ar y cwestiwn gan Andrew R.T. Davies ynglŷn ag adnoddau, gan fod y firws hwn yn dangos gymaint o gam gwag oedd penderfyniad Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig i israddio labordai milfeddygol ac iechyd anifeiliaid yng Nghymru. Gallai’r penderfyniad hwn arafu ymateb Cymru i ymlediad y firws. Felly, a wnewch chi fynd yn ôl at DEFRA a galw arno i wyrdroi’i benderfyniad, yn enwedig yng ngoleuni’r datblygiadau diweddaraf?

Llyr Huws Gruffydd: I would like to pick up on Andrew R.T. Davies’s question regarding resources, because this virus highlights the false step taken by the Department for Environment, Food and Rural Affairs in downgrading the animal health and veterinary laboratories in Wales. This decision could slow Wales’s response to the spread of the virus. Therefore, will you go back to DEFRA to call on it to reverse this decision, particularly in the light of the most recent developments?

John Griffiths: I have previously informed Members of my view and the process that has taken place with regard to the laboratory service in Wales. I continue to meet the Animal Health and Veterinary Laboratories Agency. In fact, a meeting is due to take place very shortly. I will raise the general issues regarding the need to ensure that we have adequate services and a presence in Wales and that there is no diminution in the quality or level of service. The Welsh Government’s views on that subject have been effectively communicated to the UK Government and the AHVLA and I will continue to make those points. However, as I have already said, as far as this particular Schmallenberg virus is concerned, we are liaising on a GB-wide—and, indeed, on an EU-wide—level in responding to the incidents that have been identified and we will continue that collaborative effort. It is therefore far too early to say whether there are implications in terms of the level of services currently available in responding to this virus.

John Griffiths: Rwyf wedi rhoi gwybod o’r blaen i Aelodau am fy marn a’r broses sydd wedi digwydd o ran y gwasanaeth labordy yng Nghymru. Rwyf yn parhau i gwrdd â’r Asiantaeth Labordai Iechyd Anifeiliaid a Milfeddygol. Yn wir, bydd cyfarfod yn cael ei gynnal cyn bo hir. Byddaf yn codi’r materion cyffredinol ynghylch yr angen i sicrhau bod gennym wasanaethau digonol a phresenoldeb yng Nghymru, ac nad oes unrhyw ddirywiad yn ansawdd neu lefel y gwasanaeth. Mae barn Llywodraeth Cymru ar y pwnc hwnnw wedi cael ei chyfleu’n effeithiol i Lywodraeth y DU a’r asiantaeth a byddaf yn parhau i wneud y pwyntiau hynny. Fodd bynnag, fel y dywedais eisoes, cyn belled ag y mae feirws benodol Schmallenberg yn y cwestiwn, rydym yn cysylltu ar draws Prydain—ac, yn wir, ar draws yr UE—wrth ymateb i ddigwyddiadau a nodwyd a byddwn yn parhau gyda’r ymdrech honno ar y cyd. Felly, mae’n llawer rhy gynnar i ddweud a oes goblygiadau o ran lefel y gwasanaethau sydd ar gael ar hyn o bryd wrth ymateb i’r firws hwn.

William Powell: Minister, thank you very much for responding to this important question today. Since the Schmallenberg virus was first identified in Germany last year, could you please assure us that channels of communication are also open directly with Germany in terms of the expertise that might be available to us there and the progress that it is making in terms of trying to identify immunisation that will enable us to address the issue? Do you share the view of Dr Ruth Watkins that culling in this case is not the appropriate strategy?

William Powell: Weinidog, diolch yn fawr iawn am ymateb i’r cwestiwn pwysig hwn heddiw. Ers i’r firws Schmallenberg gael ei nodi’n gyntaf yn yr Almaen y llynedd, a fedrwch ein sicrhau bod sianeli cyfathrebu hefyd ar agor yn uniongyrchol gyda’r Almaen o ran yr arbenigedd a allai fod ar gael i ni yno a’r cynnydd y mae’n ei wneud o ran ceisio nodi dull o imiwneiddio a fyddai’n ein galluogi i fynd i’r afael â’r mater hwn? A ydych yn rhannu barn Dr Ruth Watkins nad difa yw’r strategaeth briodol yn yr achos hwn?

John Griffiths: As I have already said, there is, indeed, a European Union-wide and GB-wide effort to respond to the virus, which includes research and science issues as well as the general response. Therefore, I can assure William Powell that we, Germany and other European Union member states are taking steps to respond to the virus. As far as vaccination is concerned, the advice is that it would take some two years to develop a vaccine. However, work is ongoing to look at those issues at present. As far as culling is concerned, there is no evidence of animal-to-animal transmission at the moment. It is believed that the disease has probably been spread by midges and, of course, there is no midge activity in the UK at the current time, given the season that we are in.

John Griffiths: Fel y dywedais eisoes, y mae ymdrech, yn wir, ledled yr Undeb Ewropeaidd a Phrydain Fawr i ymateb i’r firws, sy’n cynnwys gwaith ymchwil a materion gwyddonol yn ogystal â’r ymateb cyffredinol. Felly, gallaf sicrhau William Powell ein bod ni, yr Almaen ac aelod-wladwriaethau eraill yr Undeb Ewropeaidd yn cymryd camau i ymateb i’r firws. O ran brechiad, y cyngor yw y byddai’n cymryd tua dwy flynedd i ddatblygu brechlyn. Fodd bynnag, mae gwaith yn parhau i edrych ar y materion hynny ar hyn o bryd. O ran difa, nid oes unrhyw dystiolaeth bod y clefyd yn cael ei drosglwyddo o un anifail i’r llall ar hyn o bryd. Credir bod y clefyd wedi ei ledu gan wybed ac, wrth gwrs, nid oes gwybed yn y DU ar hyn o bryd, o ystyried y tymor rydym ynddo.

Russell George: At times like this, it is important that we have a good lead from the Government. I appreciate your comment to Joyce Watson that you will give regular updates. With regard to the financial support, given what has happened on the continent, where anything up to 50% of newborn lambs have been wiped out, I was a bit surprised by your answer to Joyce Watson that you are not looking yet at any financial contingency plans. Can you clarify that further? Farmers will be concerned about this and I would appreciate it if you could at least say that you would consider some sort of financial compensation package should that situation arise.

Russell George: Ar adegau fel hyn, mae’n bwysig ein bod yn cael arweiniad da gan y Llywodraeth. Rwyf yn gwerthfawrogi ichi ddweud wrth Joyce Watson y byddwch yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf yn rheolaidd. O ran y cymorth ariannol, o ystyried yr hyn a ddigwyddodd ar y cyfandir, lle cafodd hyd at 50% o wyn newydd-anedig eu difa, roeddwn yn synnu braidd o glywed eich ateb i Joyce Watson nad ydych wedi edrych eto ar unrhyw gynlluniau ariannol wrth gefn. A allwch ein goleuo ymhellach ar hynny? Bydd ffermwyr yn bryderus am hyn a byddwn yn gwerthfawrogi pe gallech o leiaf ddweud y byddwch yn ystyried rhyw fath o becyn iawndal ariannol pe bai’r sefyllfa honno’n codi.

John Griffiths: At this stage, as I said in response to Joyce Watson, it is too early to say what the most appropriate Government response to this virus would be. We are at the very early stages of understanding its nature, and the consequences and implications of the virus are by no means clear at this stage. I will of course keep Members updated and informed, and we will of course continue to work with the farming unions in responding adequately and properly.

John Griffiths: Ar hyn o bryd, fel y dywedais wrth Joyce Watson, mae’n rhy gynnar i ddweud beth fyddai ymateb mwyaf priodol y Llywodraeth i’r firws hwn. Rydym yn y cyfnod cynnar iawn o ddeall ei natur, ac nid yw canlyniadau a goblygiadau’r firws yn glir o gwbl ar y funud. Byddaf, wrth gwrs, yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r Aelodau ac yn eu hysbysu, a byddwn wrth gwrs yn parhau i weithio gyda’r undebau ffermio er mwyn ymateb yn ddigonol a phriodol.

Datganiad a Chyhoeddiad Busnes
Business Statement and Announcement

The Record

The Minister for Finance and Leader of the House (Jane Hutt): There are no changes to report this week’s planned business, and business for the next three weeks is as shown on the business statement and announcement, which can be found among the agenda papers that are available to Members electronically.

Y Gweinidog Cyllid ac Arweinydd y Tŷ (Jane Hutt): Nid oes unrhyw newidiadau i’w hysbysu am fusnes yr wythnos hon sydd wedi’i gynllunio, ac mae’r busnes ar gyfer y tair wythnos nesaf fel y’i dangosir yn y datganiad a’r cyhoeddiad busnes, sydd i’w gael ymhlith y papurau agenda sydd ar gael i Aelodau ar ffurf electronig.

William Graham: I thank the Leader of the House for her statement today. Will she consider a statement on Government legislation that is being introduced to ensure that NHS and social care agencies provide relevant information on the support available for older people, particularly those being discharged from hospital or receiving social care support? This has been brought to my attention by a constituent and by Age Alliance Wales particularly with regard to elderly people who will become blind. There is a great need for these agencies to give these people the support they require, but it is not yet a statutory requirement.

William Graham: Diolch i Arweinydd y Tŷ am ei datganiad heddiw. A wnaiff ystyried datganiad ar ddeddfwriaeth y Llywodraeth sy’n cael ei chyflwyno i sicrhau bod y GIG ac asiantaethau gofal cymdeithasol yn darparu gwybodaeth berthnasol am y cymorth sydd ar gael i bobl hŷn, yn enwedig y rhai sy’n cael eu rhyddhau o’r ysbyty neu sy’n cael cymorth gofal cymdeithasol? Daethpwyd â hyn i’m sylw gan etholwr a chan Gynghrair Henoed Cymru, yn enwedig o ran pobl oedrannus a fydd yn mynd yn ddall. Mae angen dirfawr i’r asiantaethau hyn roi’r cymorth sydd ei angen arnynt i’r bobl hyn, ond nid yw eto yn ofyniad statudol.

Jane Hutt: This will be an important part of the social services Bill, in relation to which the Deputy Minister for Children and Social Services has launched a consultation. That will be an opportunity for Assembly Members to contribute to the scrutiny of the forthcoming Bill, particularly relating to the needs of older people.

Jane Hutt: Bydd hwn yn rhan bwysig o’r Bil gwasanaethau cymdeithasol, y mae’r Dirprwy Weinidog Plant a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi lansio ymgynghoriad yn ei gylch. Bydd hynny’n gyfle i Aelodau Cynulliad gyfrannu at y broses o graffu ar y Bil sydd ar ddod, yn enwedig o ran anghenion pobl hŷn.

Julie Morgan: Now that we have learnt that many police stations are likely to close in the South Wales Police area due to the cuts made by the coalition Government in Westminster, including Llanishen police station in my constituency of Cardiff North and Whitchurch police station on High Street, could we have a debate about the implications of concentrating police stations in city centres and bigger towns and removing smaller police stations such as those under threat in my constituency due to the savage cuts the police are experiencing from the Westminster Government?

Julie Morgan: Nawr ein bod wedi cael gwybod bod nifer o orsafoedd heddlu yn debygol o gau yn ardal Heddlu De Cymru oherwydd y toriadau a wnaed gan y Llywodraeth glymblaid yn San Steffan, gan gynnwys gorsaf heddlu Llanisien yn fy etholaeth i, sef Gogledd Caerdydd, a’r orsaf heddlu ar Stryd Fawr yr Eglwys Newydd, a allem gael dadl ynghylch goblygiadau lleoli gorsafoedd heddlu yng nghanol dinasoedd a threfi mwy, a chael gwared ar orsafoedd heddlu llai megis y rhai o dan fygythiad yn fy etholaeth oherwydd y toriadau llym sy’n cael eu profi gan yr heddlu o du Llywodraeth San Steffan?

Jane Hutt: I thank the Member for Cardiff North for raising this important issue. Concerns have been expressed across the Chamber about the recent news of closures of police stations. Of course, responsibility for policing is non-devolved; it is the Westminster Government that is responsible for cutting our police forces and their operational budgets drastically for the coming years. These are operational matters for individual forces, but it is of great importance to the public because of the need for and perception of community safety. The evidence from the British Crime Survey is that 56% of the public feels that the police deal effectively with local issues, and the closure of local stations is likely to have an impact on public confidence. That is a strong message back to the UK coalition Government, which I hope Members on that side of the Chamber will take back.

Jane Hutt: Diolch i’r Aelod dros Ogledd Caerdydd am godi’r mater pwysig hwn. Mae pryderon wedi eu mynegi ar draws y Siambr am y newyddion diweddar am gau gorsafoedd heddlu. Wrth gwrs, nid yw’r cyfrifoldeb am blismona wedi ei ddatganoli; Llywodraeth San Steffan sy’n gyfrifol am y torri sylweddol ar ein heddluoedd a’u cyllidebau gweithredol am y blynyddoedd i ddod. Mae’r rhain yn faterion gweithredol i heddluoedd unigol, ond mae’n bwysig iawn i’r cyhoedd oherwydd yr angen am ddiogelwch cymunedol a’r canfyddiad ohono. Dengys tystiolaeth o Arolwg Troseddu Prydain bod 56% o’r cyhoedd yn teimlo bod yr heddlu yn ymdrin yn effeithiol â materion lleol, a bod cau gorsafoedd lleol yn debygol o effeithio ar hyder y cyhoedd. Mae hynny’n neges gref i’w hanfon yn ôl i Lywodraeth glymblaid y DU, ac rwyf yn gobeithio y bydd yr Aelodau ar yr ochr arall i’r Siambr yn ei chyfleu.

Simon Thomas: Weinidog, gofynnais wythnos diwethaf a fyddai’n bosibl cael datganiad ar ymateb y Llywodraeth i gwmnïau sy’n cynnig benthyciadau diwrnod cyflog. Yr oeddech yn ddigon caredig i ddweud bod hynny’n bosibilrwydd. Ers hynny, mae’r Swyddfa Masnachu Teg wedi cyhoeddi ymchwiliad i arferion rhai o’r cwmnïau hyn a’r ffordd y maent yn cam-drin pobl dlotaf ein cymunedau. A fyddai modd sicrhau bod y Llywodraeth yn ymateb i’r ymgynghoriad a’r ymchwiliad, ac onid yw hyn yn rhoi rheswm arall i’r Llywodraeth ymateb, a hynny drwy gyfrwng datganiad i’r Cynulliad ar yr adeg briodol?

Simon Thomas: Minister, last week I asked whether it was possible to have a statement on the Government’s response to payday loan companies. You were kind enough to say that that might be a possibility. Since then, the Office of Fair Trading has announced an inquiry into the practices of some of these companies and the way they abuse some of the poorest people in our communities. Is it therefore possible to ensure that the Government responds to the consultation and the inquiry, and does this not provide further reason for the Government to respond, by means of a statement to the Assembly at the appropriate time?

2.45 p.m.

 

Jane Hutt: Diolch yn fawr, Simon Thomas. We welcome the inquiry that has been instigated into pay-day loans and we will certainly respond to the consultation. Representations have been made by the Minister for Local Government and Communities to the UK Government on this point. We will also draw attention to the importance of credit unions as a route to safe and fair loans. I am sure that, across the Chamber, everyone would encourage more support for our credit unions with regard to tackling these unacceptable pay-day loans.

Jane Hutt: Diolch yn fawr, Simon Thomas. Rydym yn croesawu’r ymchwiliad sydd wedi ei gychwyn i fenthyciadau diwrnod cyflog a byddwn yn sicr yn ymateb i’r ymgynghoriad. Mae’r Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau wedi gwneud sylwadau ar y pwynt hwn i Lywodraeth y DU. Byddwn yn pwysleisio pwysigrwydd undebau credyd fel dull benthyg diogel a theg hefyd. Rwy’n siŵr y byddai pawb, ar draws y Siambr, yn annog mwy o gefnogaeth i undebau credyd o ran mynd i’r afael â’r benthyciadau diwrnod cyflog annerbyniol hyn.

Janet Finch-Saunders: Minister, I would like you to call for a statement by the Minister for Local Government and Communities on the report of the Public Services Ombudsman for Wales on the conduct of Councillor Elwyn Schofield regarding the Isle of Anglesey County Council’s code of conduct. The report summary concluded that

Janet Finch-Saunders: Weinidog, hoffwn i chi alw am ddatganiad gan y Gweinidog  Lywodraeth Leol a Chymunedau ar adroddiad Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru ar ymddygiad y Cynghorydd Elwyn Schofield ynghylch cod ymddygiad Cyngor Sir Ynys Môn. Daeth crynodeb yr adroddiad i’r casgliad

'the evidence obtained did not conclusively support the allegations in the complaint or completely exonerate Councillor Schofield of the allegations against him. The evidence in the main was contradictory and largely uncorroborated. In these circumstances the Ombudsman found that a referral to the Standards Committee or Adjudication Panel for Wales was not appropriate.’

nad oedd y dystiolaeth a gasglwyd yn llawn  gefnogi’r honiadau yn y gŵyn nac yn rhyddhau’r Cynghorydd Schofield yn llwyr o’r honiadau yn ei erbyn. Ar y cyfan roedd y  dystiolaeth yn anghyson ac i raddau helaeth heb ei chadarnhau. Yn yr amgylchiadau hyn daeth yr Ombwdsmon i’r casgliad nad oedd  cyfeirio’r mater i’r Pwyllgor Safonau nac i Banel Dyfarnu Cymru yn briodol.

The report of the Auditor General for Wales in March 2011 stated that:

Mae adroddiad Archwilydd Cyffredinol Cymru ym mis Mawrth 2011 yn datgan:

'The Terms of Engagement that bound the alliance together were controversial’,

Roedd y telerau gweithredu a oedd yn rhwymo’r gynghrair yn ddadleuol,

yet they had the strong support of the interim managing director. The most well-paid public servant ever in Wales at the time cost—

ac eto roedd ganddynt gefnogaeth gref y rheolwr gyfarwyddwr dros dro. Roedd y sawl a oedd â’r cyflog uchaf erioed i was sifil yng Nghymru ar y pryd yn costio—

The Presiding Officer: Order. We are now moving into a major speech.

Y Llywydd: Trefn. Rydych chi’n cychwyn araith fawr.

Janet Finch-Saunders: Okay.

Janet Finch-Saunders: Iawn.

The Presiding Officer: No, it is not okay. Do not nod your head. You are moving into a speech, so please move on to the end of your contribution.

Y Llywydd: Na, nid yw’n iawn. Peidiwch â nodio’ch pen. Rydych chi’n cychwyn araith fawr; felly, dewch â’ch cyfraniad i ben, os gwelwch yn dda.

Janet Finch-Saunders: Minister, the people of Ynys Môn deserve a statement now on how the Welsh Government can justify its support of the terms of engagement in light of the ombudsman’s report.

Janet Finch-Saunders: Weinidog, mae pobl Ynys Môn yn haeddu datganiad yn awr am sut y gall Llywodraeth Cymru gyfiawnhau ei chefnogaeth i’r telerau gweithredu yng ngoleuni adroddiad yr ombwdsmon.

Jane Hutt: This is entirely a matter for the ombudsman. It is not appropriate for Ministers to comment on the ombudsman’s conclusion, and they have no powers to intervene.

Jane Hutt: Mae hyn oll yn fater i’r ombwdsmon. Nid yw’n briodol i Weinidogion wneud sylwadau am gasgliad yr ombwdsmon, ac nid oes ganddynt bwerau i ymyrryd.

Alun Ffred Jones: We have heard the disquiet around health services reform, and a great deal of concern has been expressed to me about the future role of Ysbyty Gwynedd. One positive development is the plans to develop a teaching hub in north Wales, which would potentially help to attract high-grade consultants and undergraduates to the north. Bangor University has set up the School of Medical Sciences. We need a clear statement from the Government on these matters. There are issues to do with the sale of the old technium building to the university. There are issues to do with funding for the School of Medical Sciences. We need a statement as to whether the Minister for Health and Social Services and the Government are in favour of a teaching facility in north Wales. People in north-east Wales deserve to know, and I respectfully ask for a statement on the matter in the near future.

Alun Ffred Jones: Rydym wedi clywed yr anesmwythyd ynghylch diwygio’r gwasanaethau iechyd, ac mae llawer wedi mynegi pryder wrthyf am rôl Ysbyty Gwynedd yn y dyfodol. Un datblygiad cadarnhaol yw’r cynlluniau i ddatblygu canolfan addysgu yng ngogledd Cymru, a fyddai’n gallu denu uwch-feddygon ymgynghorol ac israddedigion i’r gogledd. Mae Prifysgol Bangor wedi sefydlu’r Ysgol Gwyddorau Meddygol. Mae angen datganiad clir gan y Llywodraeth ar y materion hyn. Mae materion sy’n ymwneud â gwerthu hen adeilad y technium i’r brifysgol. Mae materion yn ymwneud â chyllido’r Ysgol Gwyddorau Meddygol. Mae angen datganiad arnom ar a yw’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a’r Llywodraeth o blaid cael cyfleuster addysgu yn y gogledd. Mae pobl yn y gogledd-ddwyrain yn haeddu gwybod, a gofynnaf â pharch am ddatganiad ar y mater yn y dyfodol agos.

Jane Hutt: I am glad that you are welcoming the teaching hub in north Wales. It is part of the provision that we have for educating our medical students. It is, obviously, an important issue for the Minister for Health and Social Services.

Jane Hutt: Rwy’n falch eich bod yn croesawu’r ganolfan addysgu yn y gogledd. Mae’n rhan o’r ddarpariaeth sydd gennym i   addysgu ein myfyrwyr meddygol. Yn amlwg, mae’n fater pwysig i’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol.

Andrew R.T. Davies: Many serious issues have been raised on this statement, but I would like to ask, in a light-hearted way, the Leader of the House to congratulate the Assembly rugby team on beating the House of Commons and the House of Lords on Saturday and on the fact that, over the last five or six years, it has raised £10,000 for Bowel Cancer UK. It is a very worthy cause that, as Members from previous Assemblies will know, is identified very much with the founder of the rugby team, the former Assembly Member, Glyn Davies.

Andrew R.T. Davies: Mae llawer o faterion difrifol wedi eu codi ynghylch y datganiad hwn, ond hoffwn ofyn, mewn ffordd ysgafn, i Arweinydd y Tŷ longyfarch tîm rygbi’r Cynulliad ar guro Tŷ’r Cyffredin a Thŷ’r Arglwyddi ddydd Sadwrn ac ar y ffaith ei fod wedi codi £10,000 i Bowel Cancer UK yn ystod y pump neu chwe blynedd diwethaf. Mae’n achos teilwng iawn, ac, fel y bydd Aelodau o’r Cynulliadau blaenorol yn gwybod, mae wedi ei gysylltu â Glyn Davies, sylfaenydd y tîm rygbi, a chyn-Aelod Cynulliad.

Jane Hutt: I thought that Andrew R.T. Davies, the leader of the opposition, was going to come to his feet to congratulate our team on their fantastic sporting prowess on Saturday and on our team’s good showing on Sunday in the Cardiff and Liverpool football match. It is important to recognise that the Bowel Cancer UK charity benefited from the match. I do not know whether the leader of the opposition took part in that rugby match. I have seen you on the field before—[Interruption.] It was quite a picture. I am not sure whether many of my colleagues behind me were engaged in the game, but I am sure that it was a very good match.

Jane Hutt: Roeddwn i’n meddwl y byddai Andrew R.T. Davies, arweinydd yr wrthblaid, yn codi ar ei draed i longyfarch ein tîm ar eu doniau chwaraeon gwych ddydd Sadwrn ac ar lwyddiant ein tîm ddydd Sul  yng ngêm pêl-droed Caerdydd a Lerpwl. Mae’n bwysig cydnabod i elusen Bowel Cancer UK elwa o’r gêm. Nid wyf yn gwybod a wnaeth arweinydd yr wrthblaid chwarae yn y gêm rygbi. Rwyf wedi eich gweld ar y cae cyn hyn—[Torri ar draws.] Roedd yn dipyn o olygfa. Nid wyf yn siŵr a oedd rhai o’m cydweithwyr y tu ôl i mi’n chwarae, ond rwy’n siŵr bod y gêm yn un dda.

Datganiad: Diwygio Lles
Statement: Welfare Reform

The Record

The Minister for Education and Skills (Leighton Andrews): In January this year, I issued a written statement to the Assembly, highlighting the Welsh Government’s concerns about the UK Government’s Welfare Reform Bill and its wider welfare agenda. At that time, I confirmed the action that this Government had taken to establish a ministerial task and finish group for welfare reform. This group, which I chair, is remitted to assess and monitor the cumulative impact of the UK Government’s welfare reform on our policies and services. To further this work, the task and finish group has commissioned a programme of work to analyse the impact of the welfare reforms in Wales. Today I have published the findings from the first stage of this analysis. The analysis to date has largely drawn on evidence published by the Institute for Fiscal Studies, which has assessed the combined impact of the tax and benefit changes announced by the UK Government.

Y Gweinidog Addysg a Sgiliau (Leighton Andrews): Ym mis Ionawr eleni, cyhoeddais ddatganiad ysgrifenedig i’r Cynulliad yn tynnu sylw at bryderon Llywodraeth Cymru am Fil Diwygio Lles Llywodraeth y DU a’i hagenda lles ehangach. Ar y pryd, bu i mi gadarnhau bod y Llywodraeth hon wrthi’n sefydlu grŵp gorffen a gorchwyl ar ddiwygio lles. Gwaith y grŵp hwn, yr wyf yn gadeirydd arno, yw asesu a monitro effaith gronnus diwygiadau lles Llywodraeth y DU ar ein polisïau a’n gwasanaethau. Er mwyn ymestyn y gwaith hwn, mae’r grŵp gorchwyl a gorffen wedi comisiynu rhaglen waith i ddadansoddi effaith y diwygiadau lles yng Nghymru. Heddiw, rwyf wedi cyhoeddi canfyddiadau cam cyntaf y dadansoddiad hwn. Mae’r dadansoddiad hyd yma yn deillio i raddau helaeth o dystiolaeth a gyhoeddwyd gan y Sefydliad Astudiaethau Cyllid, sydd wedi asesu effaith gyfunol y newidiadau i dreth a budd-daliadau a gyhoeddwyd gan Lywodraeth y DU.

The Welsh Government is not opposed to the principle of welfare reform. We would welcome a simpler, more transparent benefits system that makes work pay and provides genuine support to individuals to help them to find and keep work. Enabling people to work would be of immense benefit to Wales. We accept that individuals that are able to work need to take responsibility for finding employment. However, as I have previously said, the power to create jobs does not generally lie with the unemployed. The Welsh Government remains absolutely committed to encouraging and supporting people into work. This is why we have pledged to create thousands of job opportunities through Jobs Growth Wales.

Nid yw Llywodraeth Cymru yn erbyn yr egwyddor o ddiwygio lles. Byddem yn croesawu system budd-daliadau symlach, fwy tryloyw, sy’n gwneud i waith dalu ac sy’n rhoi cymorth go iawn i unigolion i’w helpu i ddod o hyd i waith ac i’w gadw. Byddai galluogi pobl i weithio o fudd mawr i Gymru. Rydym yn derbyn bod angen i unigolion sy’n gallu gweithio fod yn gyfrifol am ddod o hyd i waith. Fodd bynnag, fel y dywedais o’r blaen, nid yw’r pŵer i greu swyddi yn gyffredinol gyda’r di-waith. Mae Llywodraeth Cymru yn parhau yn gwbl  ymrwymedig i annog a chefnogi pobl i weithio. Dyma pam rydym wedi ymrwymo i greu miloedd o gyfleoedd gwaith drwy Twf Swyddi Cymru.

I believe that the key findings from stage 1 of the analysis justify the Welsh Government’s grave concern about the scope and scale of changes that the UK Government is driving through within its wider welfare reform agenda. Wales has a higher dependence on welfare benefits than Great Britain as whole. The latest statistics show that 18.4% of the working-age population in Wales was claiming welfare benefits, compared to the Great Britain average of 14.5%. This, of course, means that any negative implications of the changes will have a disproportionately higher impact in Wales. The main reason for the higher benefit claimant rate in Wales is the higher proportion of people claiming disability and sickness benefits. These are some of the most vulnerable people in society, who are completely dependent upon welfare payments to maintain a quality of life. For many, work is genuinely not an option.

Rwyf o’r farn bod canfyddiadau allweddol cam 1 y dadansoddiad yn cyfiawnhau pryder dwys Llywodraeth Cymru am gwmpas a maint y newidiadau y mae Llywodraeth y DU yn eu gwthio yn eu blaen drwy ei hagenda diwygio lles ehangach. Mae Cymru’n dibynnu’n helaethach ar fudd-daliadau lles na Phrydain Fawr ar gyfartaledd. Mae’r ystadegau diweddaraf yn dangos bod 18.4% o’r boblogaeth oedran gweithio yng Nghymru yn hawlio budd-daliadau lles, o’i gymharu â chyfartaledd Prydain Fawr, sef 14.5%. Mae hyn, wrth gwrs, yn golygu y bydd unrhyw oblygiadau negyddol i’r newidiadau yn cael effaith anghymesur fwy yng Nghymru. Y prif reswm mae cyfradd uwch yn hawlio budd-daliadau yng Nghymru yw bod cyfran uwch yn hawlio budd-daliadau anabledd a salwch. Dyma rai o’r bobl fwyaf bregus yn ein cymdeithas, sy’n gwbl ddibynnol ar daliadau lles i gynnal eu hansawdd bywyd. I lawer, y gwir yw nad yw gweithio yn opsiwn iddynt.

Analysis by the IFS following the 2010 spending review suggests that, on average, households in Wales can expect to lose 4.1% of their income as a result of the tax and benefit changes. That compares to a UK average loss of 3.8%. Notwithstanding the impact on Wales as a whole, the south Wales Valleys and the inner city areas of Cardiff, Newport and Swansea are most likely to be disproportionately impacted by the benefit changes. The poorest households with children are estimated to lose the largest proportion of their income as a result of the tax and benefit changes. In particular, non-working lone parents and workless couples with children are expected to suffer a disproportionate financial hit. Families with children aged under five and families with more than two children are expected to be particularly badly affected. The IFS and the Treasury estimate that the reforms will increase relative child poverty in the UK by around 100,000 in 2012-13. The Welsh Government provisionally estimates that the reforms could increase relative child poverty in Wales by around 6,000 in 2012-13. Clearly, the loss of benefit income will also have an impact on the Welsh economy. It is difficult to calculate this, as economists suggest the multiplier effect could be between one and one and a half times the overall benefit loss.

Mae dadansoddiad y Sefydliad Astudiaethau Cyllid yn dilyn adolygiad o wariant 2010 yn awgrymu y gall aelwydydd yng Nghymru ddisgwyl colli 4.1% o’u hincwm ar gyfartaledd o ganlyniad i’r newidiadau i dreth a budd-daliadau. Mae hynny’n cymharu â cholled gyfartalog o 3.8% ar gyfer y DU. Er gwaethaf yr effaith ar Gymru gyfan, Cymoedd y de a’r ardaloedd yng nghanol dinasoedd Caerdydd, Casnewydd ac Abertawe sydd fywaf tebygol o ddioddef effaith anghymesur o ganlyniad i’r newidiadau i fudd-daliadau. Amcangyfrifir mai’r aelwydydd tlotaf lle mae plant a fydd yn colli’r gyfran fwyaf o’u hincwm o ganlyniad i’r newidiadau i dreth a budd-daliadau. Yn benodol, mae disgwyl y bydd  rhieni sengl heb waith a chyplau heb waith sydd â phlant yn dioddef ergyd ariannol anghymesur. Mae disgwyl y bydd effaith arbennig o ddrwg ar deuluoedd sydd â phlant o dan bump oed a theuluoedd sydd â mwy na dau o blant. Mae’r Sefydliad Astudiaethau Cyllid a’r Trysorlys yn amcangyfrif y bydd y diwygiadau yn peri cynnydd o 100,000 yn y niferoedd sydd mewn tlodi plant cymharol yn y DU yn 2012-13. Mae Llywodraeth Cymru’n amcangyfrif ar hyn o bryd y gallai’r diwygiadau beri cynnydd o tua 6,000 yn y niferoedd sydd mewn tlodi plant cymharol yng Nghymru yn 2012-13. Yn amlwg, bydd colli’r incwm a ddaw o fudd-daliadau yn cael effaith ar economi Cymru hefyd. Mae’n anodd cyfrifo hyn, gan fod economegwyr yn awgrymu y gallai’r effaith lluosydd fod rhwng un ac un a hanner gwaith y golled gyffredinol o ran budd-daliadau.

Stage 2 of our analysis will be an extensive piece of research, examining likely behavioural responses to the changes. As this is a non-devolved matter, the Welsh Government believes that we should not carry the financial burden of changes instigated in Whitehall. Nevertheless, we intend to respond to these challenges in a progressive manner, continuing to protect vulnerable members of society and striving to lift people out of poverty. A good example of this will be our replacement of council tax benefit. As part of the wider reforms, the UK Government is abolishing council tax benefit and, from April 2013, responsibility for providing support for council tax in Wales will be passed to the Welsh Government. Furthermore, the funding available to Wales to provide this support will be significantly reduced by the UK Government. Welsh Ministers have previously expressed profound concerns about these significant changes and the timing and financial constraints within which they are being forced through. However, without some form of council tax support, nearly a quarter of Wales’s most vulnerable households will experience severe financial hardship. Therefore, we have a moral obligation to develop a viable and affordable system of council tax support that best meets the needs of the Welsh people. The Minister for Local Government and Communities is working closely with local government in Wales to achieve this.

Bydd Cam 2 ein dadansoddiad yn ddarn helaeth o ymchwil, gan archwilio’r ymateb tebygol o ran ymddygiad i’r newidiadau. Gan fod hwn yn fater nad yw wedi’i ddatganoli, mae Llywodraeth Cymru yn credu na ddylem ysgwyddo baich ariannol newidiadau sy’n deillio o Whitehall. Serch hynny, rydym yn bwriadu ymateb i’r heriau hyn mewn modd blaengar, gan barhau i ddiogelu aelodau bregus cymdeithas ac ymdrechu i gael pobl allan o dlodi. Enghraifft dda o hyn yw’r hyn y byddwn yn ei gyflwyno yn lle’r budd-dal treth gyngor. Fel rhan o’r diwygiadau ehangach, mae Llywodraeth y DU yn diddymu’r budd-dal treth gyngor ac, o fis Ebrill 2013 ymlaen, bydd y cyfrifoldeb am roi cymorth mewn perthynas â’r dreth gyngor yng Nghymru yn cael ei drosglwyddo i Lywodraeth Cymru. Ar ben hynny, bydd Llywodraeth y DU yn lleihau’r cyllid sydd ar gael i Gymru i gynnig y cymorth hwn yn sylweddol. Mae Gweinidogion Cymru wedi mynegi pryderon dwys o’r blaen am y newidiadau sylweddol hyn ac am yr amseriad a’r cyfyngiadau ariannol sy’n bodoli wrth iddynt gael eu gwthio drwodd. Fodd bynnag, heb ryw fath o gymorth i dalu’r dreth gyngor, bydd bron chwarter o gartrefi mwyaf bregus Cymru’n profi caledi ariannol difrifol. Felly, mae gennym rwymedigaeth foesol i ddatblygu system ymarferol a fforddiadwy o roi cymorth i dalu’r dreth gyngor sy’n diwallu anghenion pobl Cymru orau. Mae’r Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau’n gweithio’n agos â llywodraeth leol yng Nghymru i gyflawni hyn.

The UK Government is also abolishing the social fund community care grants and crisis loans with an associated transfer of responsibility to the Welsh Government. Without successor arrangements, there will be a significant adverse impact on many of our most vulnerable groups, who will have nowhere else to go to access affordable emergency grants or loans. We issued a public consultation on options for developing new arrangements on 6 January.

Mae Llywodraeth y DU hefyd yn dileu grantiau gofal cymunedol y gronfa  gymdeithasol a’r benthyciadau argyfwng gan drosglwyddo cyfrifoldeb cysylltiedig i Lywodraeth Cymru. Heb drefniadau olynol, bydd effaith andwyol sylweddol ar lawer o’n grwpiau mwyaf bregus, na fydd ag unrhyw le arall i droi i gael grantiau neu fenthyciadau argyfwng. Bu i ni gyflwyno ymgynghoriad cyhoeddus ar opsiynau i ddatblygu trefniadau newydd ar 6 Ionawr.

We are focused on our commitment in our programme for government to take action that will both mitigate, as much as we can, the negative implications of the welfare reform changes, and tackle the longer-term causes of poverty.

Rydym yn canolbwyntio ar ein hymrwymiad yn ein rhaglen lywodraethu i weithredu mewn modd a fydd yn lliniaru goblygiadau negyddol y diwygiadau lles gymaint ag y gallwn, ac yn mynd i’r afael ag achosion tymor hir tlodi.

The Presiding Officer: I remind Members that the idea of a statement is for a statement to be made and for backbench Members now to question the Minister, not to make long speeches. I am sitting here looking at all of you who are turning over two or three pages. Please make a short preamble and ask serious questions; I have a long list of speakers, as you can imagine, and I will cut Members off.

Y Llywydd: Hoffwn atgoffa’r Aelodau mai’r bwriad pan geir datganiad yw i’r datganiad gael ei wneud ac yna i Aelodau’r meinciau cefn gwestiynu’r Gweinidog, ac nid gwneud areithiau hir. Rwy’n eistedd yma’n edrych ar bob un ohonoch sy’n troi dwy neu dair tudalen. Rhowch ragymadrodd byr a gofynnwch gwestiynau difrifol, os gwelwch yn dda; mae gennyf restr hir o siaradwyr, fel y gallwch ddychmygu, a byddaf yn barod i ddiffodd eich meicroffonau.

Mark Isherwood: You state that the Welsh Government is not opposed to the principle of welfare reform. Do you agree with James Purnell, Labour’s former UK Secretary of State for Work and Pensions, that the proposed universal credit, planned to merge many benefits into one, is a good reform? Do you agree with the statement by Ed Miliband last month that there need to be big changes in welfare, that we need to restore greater responsibility into the system and that anybody who can work, should work?

Mark Isherwood: Rydych yn dweud nad yw Llywodraeth Cymru yn erbyn yr egwyddor o ddiwygio lles. A ydych yn cytuno â James Purnell, cyn-Ysgrifennydd Gwladol Gwaith a Phensiynau’r DU, o’r Blaid Lafur, bod y credyd cyffredinol arfaethedig, a gynlluniwyd i uno nifer o fudd-daliadau, yn ddiwygio da? A ydych yn cytuno â’r datganiad a wnaeth Ed Miliband fis diwethaf fod angen gwneud newidiadau mawr o ran lles, fod angen i ni adfer mwy o gyfrifoldeb yn y system ac y dylai unrhyw un sy’n gallu gweithio, weithio?

You state that the Welsh Government remains absolutely committed to encouraging and supporting people into work through the jobs growth fund. As the lead agent for the work programme in Wales, how will the Welsh Government integrate the jobs growth fund into the work programme to avoid duplication and to maximise joint working and the investment going in? What action has the Welsh Government taken to provide claimants of jobseeker’s allowance and employment and support allowance with support through the work programme based on individual need and rewards to providers for helping harder-to-help people and for keeping people in work?

Rydych yn dweud bod Llywodraeth Cymru yn parhau yn gwbl ymrwymedig i annog a chefnogi pobl i weithio drwy’r gronfa twf swyddi. Fel asiant pennaf y rhaglen waith yng Nghymru, sut y bydd Llywodraeth Cymru’n integreiddio’r gronfa twf swyddi yn rhan o’r rhaglen waith i osgoi dyblygu ac i wneud y gorau o weithio ar y cyd a’r buddsoddi sy’n digwydd? Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru wedi eu cymryd i roi cymorth, drwy’r rhaglen waith, i’r rheini sy’n hawlio’r lwfans ceisio gwaith a’r lwfans cyflogaeth a chymorth, yn seiliedig ar anghenion unigol ac ar wobrwyo darparwyr sy’n helpu’r bobl sy’n anos i’w helpu ac am gadw pobl mewn gwaith?

You state that Wales has a higher dependence on welfare benefits than Great Britain as a whole. What action is the Welsh Government taking to ensure that war widows, those with disabilities and those receiving working tax credits take advantage of the special fund established by the UK Government to exempt them from the cap on benefits? What action has the Welsh Government taken to help families affected by changes to local housing allowance via the transitional arrangements implemented by the UK Government, which has worked to make every such family in England known, so that it could start working with them a year before the cap came in?

Rydych yn dweud bod Cymru’n dibynnu mwy ar fudd-daliadau lles nag y mae Prydain Fawr yn gyffredinol. Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru’n eu cymryd i sicrhau bod gweddwon rhyfel, pobl sydd ag anableddau a phobl sy’n derbyn credydau treth gwaith yn manteisio ar y gronfa arbennig a sefydlwyd gan Lywodraeth y DU i’w heithrio o’r cap ar fudd-daliadau? Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru wedi eu cymryd i helpu teuluoedd yr effeithir arnynt gan newidiadau i’r lwfans tai lleol drwy’r trefniadau trosiannol a gyflwynwyd gan Lywodraeth y DU, sydd wedi gweithio i sicrhau bod pob teulu o’r fath yn Lloegr yn hysbys, er mwyn iddi allu dechrau gweithio gyda nhw flwyddyn cyn cyflwyno’r cap?

On a similar housing note, how will you ensure that a default mechanism in the universal credit allowing direct payments to a landlord when a tenant moves into arrears is fully utilised in Wales? What action has the Welsh Government taken since the National Landlords Association said a year ago that it had already built new restrictions into the local housing allowance, but that change needed to be managed with local authorities? It said that the supply would only adjust if we did something then, a year ago, requiring a new way of working and true partnership with landlords to deliver a period of transition.

Ar nodyn tebyg yn ymwneud â thai, sut y byddwch yn sicrhau bod dull rhagosodedig yn y credyd cyffredinol sy’n  caniatáu taliadau uniongyrchol i landlord pan fydd tenant mewn ôl-ddyled yn cael ei ddefnyddio’n llawn yng Nghymru? Beth y mae  Llywodraeth Cymru wedi ei wneud ers i  Gymdeithas Genedlaethol y Landlordiaid ddweud flwyddyn yn ôl ei bod eisoes wedi gwneud cyfyngiadau newydd yn rhan o’r lwfans tai lleol, ond bod angen rheoli newid gydag awdurdodau lleol? Dywedodd y byddai’r cyflenwad ond yn addasu pe baem yn gwneud rhywbeth yn ei gylch bryd hynny, sef blwyddyn yn ôl, gan ofyn am ddull newydd o weithio mewn gwir bartneriaeth â landlordiaid i ddarparu cyfnod o drawsnewid.

I have nearly finished, Presiding Officer—

Rwyf bron wedi gorffen, Lywydd—

The Presiding Officer: You have only had eight questions so far.

Y Llywydd: Dim ond wyth cwestiwn rydych wedi eu gofyn hyd yn hyn.

Mark Isherwood: Minister, how do you reconcile your opposition to regional pay with Labour’s call for a regional benefits cap, meaning that benefits would be determined by region? Given that 71% of people receiving disability living allowance receive the benefit for life, without systematic checks to see whether their condition has changed, do you support the replacement of this with personal independence payments, new face-to-face assessments and regular reviews to ensure that support is going to where it is most needed? Do you support the UK Government’s commitment to continuing to spend over £40 billion a year on disabled people and their services? Finally, do you welcome action by the UK Government to cut income tax for 25 million people, taking 1.1 million of the low paid out of tax altogether, to extend free childcare, to increase entitlement to free education and care for three and four-year-olds, to extend entitlement to the most disadvantaged two-year-olds and to increase the child tax credit?

Mark Isherwood: Weinidog, sut yr ydych yn cysoni eich gwrthwynebiad i gyflogau rhanbarthol â’r ffaith bod Llafur yn galw am gapio budd-daliadau’n rhanbarthol, sy’n golygu y byddai budd-daliadau’n cael eu pennu yn ôl rhanbarth? O ystyried bod 71% o’r rheini sy’n derbyn lwfans byw i’r anabl yn cael y budd-dal drwy gydol eu bywyd, heb wirio  systematig i weld a yw eu cyflwr wedi newid, a ydych yn cefnogi’r syniad o gyflwyno taliadau annibyniaeth bersonol yn lle’r lwfans, ynghyd ag asesiadau newydd wyneb yn wyneb ac adolygiadau rheolaidd i sicrhau bod cefnogaeth yn mynd i ble y mae’r angen mwyaf amdani? A ydych yn cefnogi ymrwymiad Llywodraeth y DU i barhau i wario dros £40 biliwn y flwyddyn ar bobl anabl a’u gwasanaethau? Yn olaf, a ydych yn croesawu’r hyn y mae Llywodraeth y DU yn ei wneud i dorri treth incwm i 25 miliwn o bobl, gan eithrio 1.1 miliwn o’r rheini ar gyflogau isel rhag talu dim treth incwm, i ymestyn gofal plant am ddim, i gynyddu’r hawl i addysg am ddim a gofal i blant tair a phedair blwydd oed, i ymestyn yr hawl i’r plant dwy flwydd oed mwyaf difreintiedig, ac i gynyddu credyd treth plant?

 3.00 p.m.

 

Leighton Andrews: There was not a word from the opposition about those who will lose benefits; not a single word in recognition of those who will lose benefits under the UK Government’s proposals. That is not just the evidence that we have published today as a Welsh Government; it is also the evidence that has been published today by a coalition of charities in Wales—Cuts Watch Cymru—that has identified the very specific losses that will be suffered across our communities. We have published analysis; the opposition is unable to respond or even to acknowledge those who will lose out as a result of these cuts.

Leighton Andrews: Nid oedd gair gan yr wrthblaid am y rhai a fydd yn colli eu budd-daliadau; dim un gair i gydnabod y rhai a fydd yn colli eu budd-daliadau o dan gynigion Llywodraeth y DU. Nid y dystiolaeth yr ydym ni wedi’i chyhoeddi heddiw fel Llywodraeth Cymru yw’r unig dystiolaeth; mae tystiolaeth hefyd wedi cael ei chyhoeddi heddiw gan gynghrair o elusennau yng Nghymru—Cuts Watch Cymru—sydd wedi nodi’r colledion penodol y bydd ein cymunedau yn eu dioddef. Mae gennym ni ddadansoddiad sydd wedi’i gyhoeddi; nid yw’r wrthblaid yn gallu ymateb na hyd yn oed cydnabod y rheini fydd ar eu colled o ganlyniad i’r toriadau hyn.

One of the problems that we have in engaging with the UK Government on this is the reality that there are still so many unknowns as things are introduced. The Member referred to universal credits; there are big issues for us on passporting that we are still trying to get answers on from the UK Government. As far as the work programme is concerned, we have had meetings with those involved in it—we have a mechanism through the joint employment delivery board to do so, through which we can explore how our programmes work alongside the programmes of the Department for Work and Pensions, and that includes Jobs Growth Wales. As regards housing, my colleague the Minister for Housing, Regeneration and Heritage, is fully engaged in looking at the impact of those changes.

Un o’r problemau yr ydym yn eu cael wrth ymgysylltu â Llywodraeth y DU ar hyn yw’r realiti fod cymaint o ffactorau anhysbys wrth i bethau gael eu cyflwyno. Cyfeiriodd yr Aelod at gredydau cyffredinol; mae problemau mawr inni ynglŷn â pasbortio yr ydym yn dal i geisio cael atebion iddynt gan Lywodraeth y DU. Cyn belled ag y mae’r rhaglen waith yn y cwestiwn, rydym wedi cael cyfarfodydd â’r rhai sy’n ymnweud â hi—mae gennym fecanwaith drwy gyd-fwrdd cyflenwi rhaglenni cyflogaeth Cymru i wneud hynny, sy’n ein galluogi i edrych ar sut mae ein rhaglenni yn gweithio ochr yn ochr â rhaglenni’r Adran Gwaith a Phensiynau, ac mae hynny’n cynnwys Twf Swyddi Cymru. O ran tai, mae fy nghyd-Weinidog, y Gweinidog Tai, Adfywio a Threftadaeth, yn ymwneud yn llawn â’r broses o edrych ar effaith y newidiadau hynny.

In respect of some of the wider issues that the Member raises, my party, and our Government, does not support a regional benefit cap, and we have made that absolutely clear in the past. What I find astonishing, however, is that there was no acknowledgement whatsoever of the individuals who are coming to us now in our surgeries and raising the difficulties that they are experiencing. Among them are ex-servicepeople—veterans—and many of us are taking up cases on their behalf, on their reassessment for disability benefits. There was not a single word in the comments by the opposition spokesperson about issues such as that.

Mewn perthynas â rhai o’r materion ehangach a gododd yr Aelod, nid yw fy mhlaid i, nac ein Llywodraeth ni, yn cefnogi cap rhanbarthol ar fudd-daliadau, ac rydym wedi gwneud hynny’n gwbl glir yn y gorffennol. Yr hyn sy’n rhyfeddol, fodd bynnag, yw nad oedd cydnabyddiaeth o gwbl o’r unigolion sy’n dod atom ni yn ein cymorthfeydd ac yn codi’r anawsterau y maent yn eu cael. Yn eu plith mae cyn-aelodau o’r lluoedd arfog, ac mae llawer ohonom yn mynd ar drywydd eu hachosion ar eu rhan, o ran eu hailasesiad am fudd-daliadau anabledd. Ni chafwyd yr un gair yn sylwadau llefarydd yr wrthblaid am faterion o’r fath.

The Presiding Officer: The opposition spokesperson actually did what I asked of him today, which was to ask questions, although he did ask 15 questions. I would like everyone else to continue with questions and not make personal comments on particular situations, otherwise, we will not get to everyone.

Y Llywydd: Gwnaeth llefarydd yr wrthblaid yr hyn yr oeddwn wedi gofyn iddo ei wneud heddiw, sef gofyn cwestiynau, er iddo ofyn 15 ohonynt. Hoffwn i bawb arall barhau i ofyn cwestiynau ac i beidio â gwneud sylwadau personol ar sefyllfaoedd penodol, neu ni fydd digon o amser i bawb.

Lynne Neagle: Minister, I am saddened, but not surprised, that it is the poorest households with children that are set to lose most. If you go back to the time of the 2010 budget and the choices taken in the face of all those impact assessments, the Fawcett Society and others were warning us exactly of this.

Lynne Neagle: Weinidog, rwyf yn drist, ond nid yn synnu, mai’r cartrefi tlotaf â phlant sy’n mynd i golli fwyaf. Os ewch yn ôl i amser cyllideb 2010 a’r dewisiadau a gymerwyd yn wyneb yr holl asesiadau effaith hynny, roedd Cymdeithas Fawcett ac eraill yn rhybuddio’r union bethau hyn wrthym.

The First Minister and the Deputy Minister for Children and Social Services have stated publicly on a number of occasions that the eradication of child poverty by 2020 remains a priority for the Welsh Government. Minister, what impact will the data that you have outlined today have on those vital plans? Also, it is clear from your statement that the cuts will hit hardest in places such as the south Wales Valleys and our inner-city areas; the very places that have not recovered from the hammering they received in the 1980s and 1990s. What more can we do to mitigate this disproportionate and unfair impact on our most deprived communities, and how can we ensure that Welsh Government support is targeted at the people and communities that need it most?

Mae’r Prif Weinidog a’r Dirprwy Weinidog Plant a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi datgan yn gyhoeddus ar nifer o achlysuron bod dileu tlodi plant erbyn 2020 yn parhau’n flaenoriaeth i Lywodraeth Cymru. Weinidog, beth fydd effaith y data yr ydych wedi’u hamlinellu heddiw ar y cynlluniau hanfodol hynny? Hefyd, mae’n amlwg o’ch datganiad y bydd y toriadau’n taro waethaf mewn mannau megis Cymoedd de Cymru a’r ardaloedd yng nghanol ein dinasoedd; yr union fannau nad ydynt wedi gwella o’r driniaeth ddifrifol a gawsant yn y 1980au a’r 1990au. Beth arall y gallwn ni ei wneud i liniaru’r effaith anghymesur ac annheg ar ein cymunedau mwyaf difreintiedig, a sut y gallwn sicrhau bod cefnogaeth Llywodraeth Cymru yn cael ei thargedu at y bobl a’r cymunedau sydd ei hangen fwyaf?

Finally, I want to raise the fact that it is clear from your statement that Welsh households are set to lose a greater proportion of their income because wages are lower here. Would you agree with me, Minister, that moves by the Tory-led Government to introduce regional pay will only serve to exacerbate this serious problem?

Yn olaf, rwyf am godi’r ffaith ei bod yn glir o’ch datganiad bod aelwydydd Cymru yn colli cyfran fwy o’u hincwm oherwydd bod cyflogau’n is yma. A fyddech yn cytuno â mi, Weinidog, y bydd cynlluniau’r Llywodraeth Dorïaidd i gyflwyno cyflogau rhanbarthol ond yn gwaethygu’r broblem ddifrifol hon?

Leighton Andrews: My colleague the Member for Torfaen of course raises a whole series of issues that will affect her constituents and the constituents of all of us. She is right to reiterate our opposition to regional pay, and we continue to make that clear in our representations to the UK Government.

Leighton Andrews: Mae fy nghyd-Aelod, yr Aelod dros Dor-faen, yn codi cyfres o faterion a fydd yn effeithio ar ei hetholwyr hi ac etholwyr pob un ohonom. Mae hi’n iawn i ailadrodd ein gwrthwynebiad i gyflogau rhanbarthol, ac rydym yn parhau i wneud hynny’n glir yn ein sylwadau i Lywodraeth y DU.

She is right about the challenges that there will be, of course, in meeting the child poverty eradication target by 2020. Those challenges will be exacerbated by the UK Government’s proposals—there is no question about that—and the evidence that is coming out from the UK Government’s own statistics demonstrates the difficulty of reaching those targets. We can, in this place, seek to mitigate that through some of the programmes that we are running, such as Flying Start, and our plans to double the spending on that scheme, which will have an impact on the lives of many children in our poorest communities. That is a genuine intervention by this Government, which the Member for Torfaen will recall was a manifesto commitment of our party at the last election. There are also ways in which Communities First partnerships and others, along with other third sector organisations, can encourage attempts to ensure the full take-up of benefits across all our communities. We, as a Government, will work with those.

Mae hi’n iawn am yr heriau a fydd yn ein hwynebu, wrth gwrs, wrth fodloni’r targed o ddileu tlodi plant erbyn 2020. Bydd yr heriau hynny’n cael eu gwaethygu gan gynigion Llywodraeth y DU—nid oes amheuaeth am hynny—ac mae’r dystiolaeth sy’n dod o ystadegau Llywodraeth y DU ei hun yn dangos yr anhawster o ran cyrraedd y targedau hynny. Gallwn, yn y lle hwn, geisio lliniaru hynny drwy rai o’r rhaglenni yr ydym yn eu cynnal, megis Dechrau’n Deg, a’n cynlluniau i ddyblu’r gwariant ar y cynllun hwnnw, a fydd yn cael effaith ar fywydau llawer o blant yn ein cymunedau tlotaf. Mae hynny’n ymyriad gwirioneddol gan y Llywodraeth hon, a bydd yr Aelod dros Dor-faen yn cofio bod hwnnw’n ymrwymiad ym maniffesto ein plaid yn yr etholiad diwethaf. Mae yna hefyd ffyrdd y gall partneriaethau Cymunedau yn Gyntaf ac eraill, ynghyd â sefydliadau trydydd sector eraill, annog ymdrechion i sicrhau bod pawb yn manteisio ar fudd-daliadau yn ein cymunedau. Byddwn ni, fel Llywodraeth, yn gweithio gyda’r rheini.

Disproportionately, there will be an impact on communities in the south Wales Valleys and in the inner cities, as I have said. Also, there will be an impact throughout the whole of Wales and we should not forget that.

Bydd effaith anghymesur ar gymunedau yng Nghymoedd y de ac yng nghanol ein dinasoedd, fel y dywedais. Hefyd, bydd effaith ar hyd a lled Cymru ac ni ddylem anghofio hynny.

Leanne Wood: I would like to thank the Minister for his statement, even though it was grim to listen to. We all knew that people in Wales would fare worse from these welfare reforms, but to hear the evidence as presented, the picture is bleak indeed. These reforms will increase poverty in Wales. They will increase child poverty in Wales, against this Government’s stated aim. The poorest people will pay for the mistakes of the bankers through these reforms and Plaid Cymru believes that that, in principle, is fundamentally wrong.

Leanne Wood: Hoffwn ddiolch i’r Gweinidog am ei ddatganiad, er ei fod yn un digalon i wrando arno. Rydym i gyd yn gwybod y byddai pethau’n waeth ar bobl yng Nghymru o ganlyniad i’r diwygiadau lles hyn, ond ar ôl clywed y dystiolaeth a gyflwynwyd, mae’r darlun yn llwm yn wir. Bydd y diwygiadau hyn yn cynyddu tlodi yng Nghymru. Byddant yn cynyddu tlodi plant yng Nghymru, gan weithio yn erbyn nod y Llywodraeth hon. Y bobl dlotaf fydd yn talu am gamgymeriadau’r bancwyr drwy’r diwygiadau hyn ac mae Plaid Cymru yn credu bod hynny, mewn egwyddor, yn sylfaenol anghywir.

My questions, Minister, are as follows: in addition to one Minister taking responsibility for making all representations to the UK Government on welfare reform and the budgetary and other impacts on Wales, will you also ask local authorities to appoint one person to do the same job? Will you also undertake to ensure that these people consult widely with those people affected by welfare reform, including stakeholder advisory groups? Do you intend to incorporate the likely impacts and policy responses into the new tackling poverty action plan, as well as new responsibilities like the devolution of the social fund and council tax relief? Will you agree to undertake an urgent exercise to establish the fiscal burden and liability transfer to the Welsh Government and local authorities that arise as a result of these reforms? Finally, Minister, I would like to know whether you would support calls for a full inquiry into the fraud allegations within the welfare-to-work industry? A4e paying out £9 million in dividends to one person makes the AWEMA scandal look like a typing error. Will you support the calls for an investigation as part of this Welsh Government’s response to the welfare reform proposals?

Weinidog, mae fy nghwestiynau fel a ganlyn: yn ogystal â chael un Gweinidog i gymryd cyfrifoldeb am gyflwyno’r holl sylwadau i Lywodraeth y DU ar ddiwygio lles ac effeithiau cyllidebol ac effeithiau eraill ar Gymru, a wnewch chi hefyd ofyn i awdurdodau lleol benodi un person i wneud yr un swydd? A wnewch chi hefyd ymrwymo i sicrhau bod y bobl hyn yn ymgynghori’n eang â’r bobl hynny yr effeithir arnynt gan ddiwygio lles, gan gynnwys grwpiau rhanddeiliaid ymgynghorol? A ydych yn bwriadu ymgorffori’r effeithiau tebygol a’r ymatebion polisi yn y cynllun gweithredu newydd i fynd i’r afael â thlodi, yn ogystal â chyfrifoldebau newydd fel datganoli’r gronfa gymdeithasol a’r gostyngiad yn y dreth gyngor? A wnewch chi gytuno i ymgymryd ag ymarfer brys i sefydlu’r baich ariannol a’r trosglwyddo atebolrwydd i Lywodraeth Cymru ac awdurdodau lleol Cymru sy’n codi o ganlyniad i’r diwygiadau hyn? Yn olaf, Weinidog, hoffwn wybod a fyddech yn cefnogi galwadau am ymchwiliad llawn i’r honiadau o dwyll yn y diwydiant o fudd-dâl-i-waith? Mae’r taliadau difidend o £9 miliwn a dalodd A4e i un person yn gwneud i sgandal AWEMA edrych fel gwall teipio. A wnewch chi gefnogi’r galwadau am ymchwiliad fel rhan o ymateb Llywodraeth Cymru i’r cynigion diwygio lles?

Leighton Andrews: The Member for South Wales Central raises a number of important issues and, again, is right to stress the impact of the UK Government’s proposals on our attempts to reduce child poverty in Wales. She raised, initially, a question in regard to the co-ordination of activity by local government, which I know comes directly from the Cuts Watch Cymru document today. That is something that we will want to take forward and I know that my colleague the Member for Cardiff West has a debate on the Cuts Watch Cymru report tomorrow afternoon. I will be responding at more length at that time.

Leighton Andrews: Mae’r Aelod dros Ganol De Cymru yn codi nifer o faterion pwysig ac, unwaith eto, mae’n iawn i bwysleisio effaith cynigion Llywodraeth y DU ar ein hymdrechion i leihau tlodi plant yng Nghymru. Gofynnodd ar y dechrau am gyd-drefnu gweithgarwch gan lywodraeth leol, sy’n rhywbeth rwy’n gwybod ddaeth yn uniongyrchol o ddogfen Cuts Watch Cymru heddiw. Mae hynny’n rhywbeth y byddwn am ei ddatblygu a gwn fod gan yr Aelod dros Orllewin Caerdydd ddadl ar adroddiad Cuts Watch Cymru brynhawn yfory. Byddaf yn ymateb yn llawnach bryd hynny.

In respect of the tackling poverty action plan, we have already been engaged as Ministers in looking collectively at how the welfare reform proposals impact on that. My colleague the Minister for Local Government and Communities will have more to say on that in due course, as he will on council tax relief following the consultation, and my other colleagues will have more to say on the social fund as well.

O ran y cynllun gweithredu i fynd i’r afael â thlodi, rydym ni fel Gweinidogion eisoes wedi bod yn edrych ar y cyd ar sut y bydd y cynigion diwygio lles yn effeithio ar hynny. Bydd gan fy nghyd-Weinidog, y Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau, fwy i’w ddweud am hynny maes o law, ac am y gostyngiad yn y dreth gyngor yn dilyn yr ymgynghoriad, a bydd gan fy nghydweithwyr eraill fwy i’w ddweud am y gronfa gymdeithasol hefyd.

I know that the Leader of the House and Minister for Finance is conscious of the potential impact on the Welsh budget of changes in benefits and other associated changes that the UK Government is looking at, and will forensically analyse the impact on the Welsh budget of any such changes. In respect of the issues around welfare-to-work, there are issues that are currently the subject of investigations elsewhere and on which it would be inappropriate for us to comment. I think that it is clear that the UK Government, which is responsible for the welfare-to-work programme, has its own responsibilities to ensure that such allegations are properly investigated.

Rwy’n gwybod bod y Gweinidog Cyllid ac Arweinydd y Tŷ yn ymwybodol o’r effaith bosibl ar gyllideb Cymru o’r newidiadau mewn budd-daliadau a newidiadau cysylltiedig eraill y mae Llywodraeth y DU yn edrych arnynt, a bydd yn dadansoddi’n fanwl effaith newidiadau o’r fath ar gyllideb Cymru. O ran y materion sy’n ymwneud â budd-dâl-i-waith, mae materion sydd ar hyn o bryd yn destun ymchwiliadau mewn mannau eraill a byddai’n amhriodol inni wneud sylwadau. Rwy’n meddwl ei bod yn glir bod gan Lywodraeth y DU, sy’n gyfrifol am y rhaglen budd-dâl-i-waith, ei chyfrifoldebau ei hun i sicrhau bod honiadau o’r fath yn cael eu hymchwilio’n briodol.

Peter Black: May I welcome the Minister’s statement and the clear declaration in this presentation that the Welsh Government is not opposed to the principle of welfare reform and welcomes a simpler, more transparent benefits system that makes work pay? We hope that the universal credit system will do exactly that—that is certainly its objective.

Peter Black: A gaf i groesawu datganiad y Gweinidog a’r datganiad clir yn y cyflwyniad nad yw Llywodraeth Cymru yn gwrthwynebu’r egwyddor o ddiwygio lles a’i bod yn croesawu system fudd-daliadau symlach a mwy tryloyw i wneud i waith dalu? Rydym yn gobeithio y bydd y system credydau cyffredinol yn gwneud yr union beth hwnnw—dyna, yn sicr, yw ei hamcan.

I share the Minister’s concern for people who will lose out as a result of these reforms. That is one unfortunate impact of the reforms that I regret, and would like to avoid. I welcome any proposals by the Welsh Government to seek to mitigate the impact on the poorest in our society, who will be affected by these reforms. It is worth pointing out that this agenda was central to the previous Government’s programme as well, and was encapsulated in a number of proposals in the Labour manifesto for the last general election, so I do not think that this is a case of the current UK Government ganging up on Wales; this is a universal approach to benefits, which do need reforming, and do need to be made more affordable, and changed so that we encourage people to go back to work. However, I take on board the Minister’s point that the unemployed do not create jobs; that is very important.

Rwy’n rhannu pryder y Gweinidog am bobl a fydd yn colli allan o ganlyniad i’r diwygiadau hyn. Dyna un effaith anffodus o’r diwygiadau sy’n peri gofid i mi, ac yr hoffwn ei osgoi. Rwy’n croesawu unrhyw gynigion gan Lywodraeth Cymru i geisio lliniaru’r effaith ar y bobl dlotaf yn ein cymdeithas, y bydd y diwygiadau hyn yn effeithio arnynt. Mae’n werth nodi bod yr agenda hon yn ganolog i raglen y Llywodraeth flaenorol yn ogystal, a chafodd ei chrynhoi mewn nifer o gynigion ym maniffesto’r Blaid Lafur ar gyfer yr etholiad cyffredinol diwethaf. Felly, nid wyf yn meddwl bod hyn yn achos o Lywodraeth bresennol y DU yn pigo ar Gymru; mae hwn yn ddull cyffredinol o ymdrin â budd-daliadau, sydd angen eu diwygio, eu gwneud yn fwy fforddiadwy, a’u newid fel ein bod yn annog pobl i fynd yn ôl i’r gwaith. Fodd bynnag, rwy’n derbyn pwynt y Gweinidog nad yw’r di-waith yn creu swyddi; mae hynny’n bwysig iawn.

The reference in the Minister’s statement to council tax benefit is concerning, but I think that this is an opportunity to reform not just the way that council tax benefit works, but council tax itself, to make it more affordable and better focused on those who are able to pay. Will the Welsh Government look at that as part of its consultation, so that this is not just a limited reform, but could be a more wide-ranging reform? In terms of the transfer of responsibility for the social fund, community care grants and crisis loans to the Welsh Government, will the Minister give an indication as to when we are likely to see the outcome of that consultation, which was launched early in January? What proposals are likely to come from that, and what is the likely cost for the Welsh Government?

Mae’r cyfeiriad yn natganiad y Gweinidog at fudd-daliadau’r dreth gyngor yn peri pryder, ond credaf fod hwn yn gyfle i ddiwygio nid yn unig y ffordd y mae budd-dal y dreth gyngor yn gweithio, ond y dreth gyngor ei hun, er mwyn ei gwneud yn fwy fforddiadwy gan ganolbwyntio fwy ar y rhai sy’n gallu talu. A fydd Llywodraeth Cymru yn edrych ar hynny fel rhan o’i ymgynghoriad, fel nad yw hyn yn ddiwygio cyfyngedig, ond yn broses ddiwygio fwy eang ei chwmpas? O ran trosglwyddo’r cyfrifoldeb am y gronfa gymdeithasol, grantiau gofal cymunedol a benthyciadau argyfwng i Lywodraeth Cymru, a wnaiff y Gweinidog roi syniad o pryd yr ydym yn debygol o weld canlyniad yr ymgynghoriad hwnnw, a gafodd ei lansio yn gynnar ym mis Ionawr? Pa gynigion sy’n debygol o ddod o hynny, a beth yw’r gost debygol i Lywodraeth Cymru?

Leighton Andrews: In respect of the council tax benefit, I said in the statement that we believe as a Government that we have a moral obligation to develop a viable and affordable system of council tax support that best meets the needs of the Welsh people. The Minister for Local Government and Communities is of course working with local government colleagues to achieve that. It would be premature for us to comment in respect of the social fund, given that the consultation only commenced during January. We will follow our normal procedures in developing our response.

Leighton Andrews: O ran budd-dal y dreth gyngor, dywedais yn y datganiad ein bod yn credu bod gennym fel Llywodraeth rwymedigaeth foesol i ddatblygu system ymarferol a fforddiadwy o gymorth y dreth gyngor sy’n diwallu anghenion pobl Cymru. Mae’r Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau yn gweithio gyda chydweithwyr mewn llywodraeth leol i gyflawni hynny. Byddai’n gynamserol inni wneud sylwadau mewn perthynas â’r gronfa gymdeithasol, o ystyried bod yr ymgynghoriad ond wedi dechrau ym mis Ionawr. Byddwn yn dilyn ein gweithdrefnau arferol wrth ddatblygu ein hymateb.

I have to say to the Member that, while I genuinely welcome his support for what we are doing as a Government in this regard, and for what we have said in the statement today and in previous statements, it has been entirely open to Members of Parliament in his party and Members of the House of Lords in his party to join with Members from my party and others to resist what the UK coalition Government is doing here. I think that the question that he will have to answer—and he had very few things to say in opposition to what this Welsh Government is doing—will be, 'Where was he when we were standing up for Wales?’

Rhaid imi ddweud wrth yr Aelod, er fy mod yn wirioneddol groesawu ei gefnogaeth i’r hyn yr ydym yn ei wneud fel Llywodraeth yn hyn o beth, ac i’r hyn yr ydym wedi’i ddweud yn y datganiad heddiw ac mewn datganiadau blaenorol, mae wedi bod yn gwbl agored i Aelodau Seneddol ei blaid ac Aelodau o Dŷ’r Arglwyddi ei blaid ymuno ag Aelodau o fy mhlaid i ac eraill i wrthsefyll yr hyn y mae Llywodraeth glymblaid y DU yn ei wneud. Credaf mai’r cwestiwn y bydd yn rhaid iddo ei ateb—ac ychydig iawn o bethau oedd ganddo i’w ddweud mewn gwrthwynebiad i’r hyn y mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud—fydd, 'Ble oedd ef pan oeddem ni yn sefyll cornel Cymru?’

Mick Antoniw: My constituency of Pontypridd is going to be particularly hard hit by these reforms. I believe that you have seen the report that I prepared on the impact of the changes in housing benefit on my constituents. I have, in my constituency, quite a number of ex-servicemen who have fought for their country, suffered injury and problems such as post-traumatic stress disorder. What do you consider will be the impact upon them? Does this represent the ultimate betrayal of those ex-servicemen by the UK Government?

Mick Antoniw: Bydd fy etholaeth i, sef Pontypridd, yn cael ei tharo’n wael gan y diwygiadau hyn. Rwy’n credu eich bod wedi gweld yr adroddiad a baratowyd ar effaith y newidiadau mewn budd-daliadau tai ar fy etholwyr. Mae gen i, yn fy etholaeth, gryn dipyn o gyn-aelodau o’r lluoedd arfog sydd wedi ymladd dros eu gwlad, ac wedi cael anaf neu broblemau fel anhwylder straen wedi trawma. Beth yn eich barn chi fydd yr effaith arnynt hwy? A yw hyn yn cynrychioli’r brad eithaf o’r cyn-aelodau hynny o’r lluoedd arfog gan Lywodraeth y DU?

Leighton Andrews: I commend the Member for Pontypridd for the work that he has previously done on housing benefit and the report that he published, in consultation with organisations within his own constituency and more widely. He is absolutely right to raise the position of ex-servicepeople. I think that we all remember one political party proposing a veterans card at the last election and now that party’s Government in Westminster is attacking the benefits of many thousands of ex-servicepeople who have served this country. Many of us are taking up their cases as they come to our surgeries. We are talking about people who sometimes have serious injuries, and are sometimes suffering from post-traumatic stress disorder. I have had cases in my constituency where people have had to continually appeal against the loss of benefits and have won those appeals. I am sure that my colleagues have had similar experiences. Therefore, my colleague the Member for Pontypridd is right to nail that issue today.

Leighton Andrews: Rwy’n canmol yr Aelod dros Bontypridd am y gwaith y mae wedi’i wneud yn y gorffennol ar fudd-daliadau tai a’r adroddiad a gyhoeddodd, mewn ymgynghoriad â sefydliadau yn ei etholaeth a thu hwnt. Mae’n hollol iawn i sôn am sefyllfa cyn-aelodau o’r lluoedd arfog. Credaf ein bod i gyd yn cofio un blaid wleidyddol yn cynnig cerdyn cyn-filwyr yn yr etholiad diwethaf a bellach mae Llywodraeth y blaid honno yn San Steffan yn ymosod ar fudd-daliadau miloedd lawer o’r cyn-filwyr sydd wedi gwasanaethu’r wlad hon. Mae llawer ohonom yn mabwysiadu eu hachosion wrth iddynt ddod i’n cymorthfeydd. Rydym yn sôn am bobl sydd weithiau’n cael anafiadau difrifol, ac maent weithiau yn dioddef o anhwylder straen wedi trawma. Rwyf wedi cael achosion yn fy etholaeth i lle mae pobl wedi gorfod apelio’n barhaus yn erbyn colli budd-daliadau ac wedi ennill yr apeliadau hynny. Rwyf yn siŵr bod fy nghyd-Aelodau wedi cael profiadau tebyg. Felly, mae fy nghyd-Aelod, yr Aelod dros Bontypridd, yn iawn i amlygu’r mater hwnnw heddiw.

3.15 p.m.

 

William Graham: Do you not agree that, by exempting war widows, those with serious disabilities and those receiving working tax credits, from the proposed changes, the United Kingdom Government has listened to representations and acted to protect the most vulnerable in society?

William Graham: Onid ydych yn cytuno bod Llywodraeth y Deyrnas Unedig, drwy eithrio gweddwon rhyfel, pobl sydd ag anableddau difrifol a phobl sy’n derbyn credydau treth gwaith rhag y newidiadau arfaethedig, wedi gwrando ar sylwadau ac wedi gweithredu i amddiffyn y rhai mwyaf agored i niwed yn ein cymdeithas?

Leighton Andrews: No.

Leighton Andrews: Nac ydw.

Rebecca Evans: I am grateful to the Minister for his statement and for his ongoing commitment to mitigating the worst effects of the UK Government’s reforms. Minister, you have confirmed what many of us had feared would be true—that the poorest households with children will be among the hardest hit by these reforms. Disability charities have warned that disabled people will be another group of those hardest hit by these reforms. Will you provide further detailed analysis, either today or in a written statement, of what the welfare reforms will mean particularly for disabled people in Wales?

Rebecca Evans: Rwyf yn ddiolchgar i’r Gweinidog am ei ddatganiad ac am ei ymrwymiad parhaus i liniaru effeithiau gwaethaf diwygiadau Llywodraeth y DU. Weinidog, rydych wedi cadarnhau yr hyn mae llawer ohonom wedi ofni fyddai’n cael ei wireddu—sef y bydd yr aelwydydd tlotaf â phlant ymysg y rhai yr effeithir arnynt fwyaf gan y diwygiadau hyn. Rhybuddiodd elusennau anabledd y bydd pobl anabl yn grŵp arall a fydd yn dioddef fwyaf oherwydd y diwygiadau hyn. A wnewch chi roi dadansoddiad manwl pellach, naill ai heddiw neu mewn datganiad ysgrifenedig, o’r hyn y bydd y diwygiadau lles yn ei olygu, yn enwedig i bobl anabl yng Nghymru?

Last year, Philip Davies, a Conservative Member of Parliament, suggested that disabled people should work for less than the national minimum wage. We of course thought that this was some sort of sick joke, but it now appears to be UK Government policy, with plans to force some long-term sick and disabled people to work unpaid for an unlimited amount of time or face having their benefits cut. You say in your statement that you would welcome a simpler benefits system that would make work pay. Will you, therefore, join me in condemning this unfair Government policy and outline how the Welsh Government will use the Jobs Growth Wales initiative to help disabled people into paid work?

Y llynedd, awgrymodd Philip Davies, Aelod Seneddol Ceidwadol, y dylai pobl anabl weithio am lai na’r isafswm cyflog cenedlaethol. Roeddem wrth gwrs yn meddwl mai rhyw fath o jôc ddi-chwaeth oedd hon, ond ymddengys bellach ei fod yn bolisi Llywodraeth y DU, gan fod cynlluniau i orfodi rhai pobl â salwch hirdymor a phobl anabl i weithio’n ddi-dâl am gyfnod diderfyn neu wynebu torri eu budd-daliadau. Rydych yn dweud yn eich datganiad y byddech yn croesawu system fudd-daliadau symlach a fyddai’n gwneud i waith dalu. A wnewch chi, felly, ymuno â mi i gondemnio’r polisi annheg hwn gan y Llywodraeth, ac a wnewch amlinellu sut y bydd Llywodraeth Cymru yn defnyddio menter Twf Swyddi Cymru i helpu pobl anabl i gael gwaith â thâl?

Finally, the long-term unemployed—those who have been out of work for three years or more—can expect to do six months mandatory unpaid work experience. The coalition said that this should be for community benefit, but these programmes are administered by private companies, one of which confirmed to The Guardian last week that it sends the individuals concerned to private companies for this work experience. Do you share the Conservative definition of community benefit as including providing unpaid labour for private companies, which should really be offering their workforce a wage?

Yn olaf, gall pobl sy’n ddi-waith yn y tymor hir—y rhai a fu allan o waith am dair blynedd neu fwy—ddisgwyl gwneud chwe mis gorfodol o brofiad gwaith di-dâl. Dywedodd y glymblaid y dylai hyn fod er budd y gymuned, ond mae’r rhaglenni hyn yn cael eu gweinyddu gan gwmnïau preifat, a chadarnhaodd un ohonynt wrth The Guardian yr wythnos diwethaf ei fod yn anfon yr unigolion dan sylw i gwmnïau preifat ar gyfer y profiad gwaith hwn. A ydych yn cyd-fynd â’r diffiniad Ceidwadol o fudd i’r gymuned fel un sy’n cynnwys darparu llafur di-dâl i gwmnïau preifat, a ddylai mewn gwirionedd gynnig cyflog i’w gweithlu?

Leighton Andrews: I thank the Member for Mid and West Wales for raising those issues. She has a long record in working with charities for disabled people, and she is right to raise the impact of benefit cuts on people with disabilities. We have heard, not least today, from a number of organisations in Wales representing groups such as those for disabled people about the impact of the cuts. As I said in the statement, one reason why Wales will be hardest hit is the number of people receiving sickness and disability benefits. Therefore, she is right to raise these issues.

Leighton Andrews: Diolch i’r Aelod dros Ganolbarth a Gorllewin Cymru am godi’r materion hynny. Mae ganddi hanes hir o weithio gydag elusennau ar gyfer pobl anabl, ac mae’n iawn iddi amlygu effaith toriadau i fudd-daliadau ar bobl ag anableddau. Rydym wedi clywed, yn enwedig heddiw, gan nifer o sefydliadau yng Nghymru sy’n cynrychioli grwpiau fel y rhai ar gyfer pobl anabl am effaith y toriadau. Fel y dywedais yn y datganiad, un rheswm pam y bydd Cymru yn dioddef fwyaf yw nifer y bobl sy’n derbyn budd-daliadau salwch ac anabledd. Felly, mae’n iawn iddi godi’r materion hyn.

The fuller statement that we have published today contains around 30 pages of in-depth analysis of the impact of these changes on Wales. I urge all Members to read that analysis, alongside the work produced by the small charities coalition and other organisations under the Cuts Watch Cymru banner today, which is important.

Mae’r datganiad llawnach o’r hyn rydym wedi ei gyhoeddi heddiw yn cynnwys tua 30 tudalen o ddadansoddiad manwl o effaith y newidiadau hyn ar Gymru. Rwyf yn annog pob Aelod i ddarllen y dadansoddiad hwnnw, ynghyd â’r gwaith a gyhoeddwyd heddiw gan y glymblaid elusennau bach a sefydliadau eraill o dan faner Cuts Watch Cymru, sy’n bwysig.

The Member raises the issue of the impact on disabled people, and it is also worth mentioning specifically the impact of these benefit cuts on people who suffer from mental health issues. I am sure that a number of us have had people come to us over time with particular issues that have been exacerbated by the repeated need to justify their issues in front of tribunals and so on. Therefore, I think that those issues are understood. In developing plans for Jobs Growth Wales, we will look at how we can work with charities representing disabled people to maximise the opportunities for them. That work is ongoing as we move towards the formal launch of Jobs Growth Wales in due course.

Mae’r Aelod yn amlygu’r effaith ar bobl anabl, ac mae hefyd yn werth nodi’n benodol effaith y toriadau i fudd-daliadau ar bobl sy’n dioddef o broblemau iechyd meddwl. Rwyf yn siŵr fod nifer ohonom wedi cael pobl yn dod atom dros gyfnod o amser â phroblemau penodol a waethygwyd oherwydd galw parhaus i’w cyfiawnhau o flaen tribiwnlysoedd, ac yn y blaen. Felly, rwyf yn credu bod y materion hynny yn cael eu deall. Wrth ddatblygu cynlluniau ar gyfer Twf Swyddi Cymru, byddwn yn edrych ar sut y gallwn weithio gydag elusennau sy’n cynrychioli pobl anabl i fanteisio i’r eithaf ar y cyfleoedd sydd ar gael iddynt. Mae’r gwaith hwnnw’n parhau wrth i ni symud tuag at lansio Twf Swyddi Cymru’n ffurfiol maes o law.

The Member is right to raise the issue of work experience; it has been revealing over the past week how many companies that are widely known in the high street have been seeking to withdraw from some schemes. She is also right to identify that at least one company admitted that it had sent people on work experience to private homes, which seemed a strange activity in relation to the people associated with that company. None of us are against genuine work experience, which will operate to enable people to become more ready for work. We have seen good schemes in the past, including Job Match, which we run as a Government, under which people have been given proper support to get them back to work. It is that proper support that we want to see.

Mae’r Aelod yn iawn i amlygu profiad gwaith; mae’r ffaith bod llawer o gwmnïau stryd fawr adnabyddus wedi bod yn ceisio tynnu’n ôl o rai cynlluniau wedi datgelu llawer dros yr wythnos diwethaf. Mae hi hefyd yn iawn i nodi bod o leiaf un cwmni wedi cyfaddef iddo anfon pobl ar brofiad gwaith i gartrefi preifat, a oedd yn ymddangos yn weithgaredd rhyfedd i’r bobl sy’n gysylltiedig â’r cwmni hwnnw. Nid oes yr un ohonom yn erbyn profiad gwaith go iawn, sydd â’r bwriad o alluogi pobl i fod yn fwy parod ar gyfer gwaith. Rydym wedi gweld cynlluniau da yn y gorffennol, gan gynnwys cynllun Paru Swyddi, yr ydym yn ei gynnal fel Llywodraeth, lle mae pobl wedi cael cefnogaeth briodol i’w cael yn ôl i’r gwaith. Dyna’r math o gymorth priodol rydym am ei weld.

Janet Finch-Saunders: Minister, in your statement on 9 January you said that

Janet Finch-Saunders: Weinidog, yn eich datganiad ar 9 Ionawr dywedasoch fod

'the Welsh Government welcomes many of the aspirations of the UK Government’s welfare reforms; specifically the intention to create a simpler, more transparent benefit system, in which work pays and poverty can be tackled’.

'Llywodraeth Cymru yn croesawu nifer o’r dyheadau sydd gan Lywodraeth y DU o ran diwygio lles. Yn benodol, mae’n croesawu’r bwriad i greu system fudd-daliadau symlach, fwy tryloyw, lle bydd gwaith yn talu ffordd a lle bydd modd inni fynd i’r afael â thlodi’.

You mentioned the Institute for Fiscal Studies today. However, you neglected to mention that, when the IFS was carrying out its analysis of the tax and benefit changes, including the universal credit, to be introduced by 2014, it stated that the incentive to undertake paid work will be strengthened for the UK population as a whole. Do you agree with Ed Miliband, who said in January that there need to be big changes in welfare and that

Soniasoch am y Sefydliad Astudiaethau Cyllid heddiw. Fodd bynnag, ni wnaethoch sôn bod y sefydliad, pan oedd yn cynnal ei ddadansoddiad o’r newidiadau i dreth a budd-daliadau, gan gynnwys y credyd cyffredinol, sydd i’w gyflwyno erbyn 2014, wedi dweud y bydd y cymhelliant i weithio am gyflog yn cael ei gryfhau i boblogaeth y DU yn ei gyfanrwydd. A ydych yn cytuno ag Ed Miliband, a ddywedodd ym mis Ionawr fod angen gwneud newidiadau mawr o ran lles ac mai

'the most important thing is that we restore a greater sense of responsibility to the system’?

y peth pwysicaf yw ein bod yn adfer mwy o ymdeimlad o gyfrifoldeb yn y system?

Do you further agree that the best way to restore a sense of responsibility to the welfare system will be to ensure that no household on benefits receives more than the average working family? Finally, do you regret Labour’s support at Westminster for a move towards regional benefits?

A ydych hefyd yn cytuno mai’r ffordd orau i adfer ymdeimlad o gyfrifoldeb yn y system les bydd sicrhau nad oes unrhyw aelwyd ar fudd-daliadau yn cael mwy na’r teulu cyffredin sy’n gweithio? Yn olaf, a ydych yn difaru bod Llafur yn San Steffan wedi cefnogi’r syniad o fudd-daliadau rhanbarthol?

Leighton Andrews: She always reads her briefing notes very well, Llywydd. The reality is that we do not support a regional benefit cap or regional benefits. The Institute for Fiscal Studies has made a number of statements in its analysis of the UK Government’s proposals. The analysis shows that, on average, households in Wales can expect to lose 4.1% of their income. Of the 12 regions and countries that it has analysed, households in Wales are expected to have the fifth largest average cash loss. It is from the institute’s analysis that we derive the conclusion that the impact of these welfare reforms is likely to be even more regressive in Wales.

Leighton Andrews: Mae hi bob amser yn cael hwyl ar ddarllen ei nodiadau briffio, Lywydd. Y gwir yw nad ydym yn cefnogi capio budd-daliadau yn rhanbarthol na budd-daliadau rhanbarthol. Gwnaeth y Sefydliad Astudiaethau Cyllid nifer o ddatganiadau wrth ddadansoddi cynigion Llywodraeth y DU. Mae’r dadansoddiad yn dangos, ar gyfartaledd, y gall aelwydydd yng Nghymru ddisgwyl colli 4.1% o’u hincwm. O’r 12 o ranbarthau a gwledydd a ddadansoddwyd ganddo, disgwylir i aelwydydd yng Nghymru ddioddef y bumed golled fwyaf ar gyfartaledd o ran arian parod. Oherwydd dadansoddiad y sefydliad, daethom i’r casgliad bod effaith y diwygiadau lles hyn yn debyg o fod hyd yn oed yn fwy o gam yn ôl yng Nghymru.

Jenny Rathbone: I note that your statement highlights that the inner-city areas of Cardiff, as well as the Valleys and Swansea, will be hardest hit by the cuts to incapacity and disability benefits. I am sure that I am not the only Assembly Member who is getting people turning up at surgeries who are destitute because Atos Healthcare has deemed that they are fit for work and are, therefore, no longer eligible for disability benefits. However, they do not know how to navigate their way to the jobcentre to sign on to get any other benefits. In the light of the proposed abolition of the crisis loans and the community social care funds, how are we going to prevent these people from turning to loan sharks?

Jenny Rathbone: Rwyf yn sylwi bod eich datganiad yn amlygu y bydd ardaloedd canol dinas Caerdydd, yn ogystal â’r Cymoedd ac Abertawe, yn cael eu taro galetaf gan y toriadau i fudd-daliadau anallu ac anabledd. Rwyf yn siŵr nad fi yw’r unig Aelod Cynulliad sy’n cael pobl yn dod i’w cynghorfeydd heb yr un geiniog oherwydd bod Atos Healthcare wedi barnu eu bod yn addas i weithio ac, felly, nad ydynt yn gymwys mwyach i gael budd-daliadau anabledd. Fodd bynnag, nid ydynt yn gallu canfod eu ffordd i’r ganolfan waith i lofnodi i gael unrhyw fudd-daliadau eraill. Yng ngoleuni’r bwriad i ddiddymu’r benthyciadau argyfwng a’r cronfeydd gofal cymdeithasol cymunedol, sut y byddwn yn atal y bobl hyn rhag troi at fenthycwyr arian didrwydded?

Leighton Andrews: We have discussed the issue of payday loans in recent weeks, and the support that we, as a Government, are giving to the credit union movement in particular is one way of trying to ensure that people do not end up paying exorbitantly high rates of interest. I am sure that the Member for Cardiff Central, along with other Members, will be encouraging her constituents to look at the opportunities provided by local credit unions. We, as a Government, have supported credit unions over the last decade.

Leighton Andrews: Rydym wedi trafod benthyciadau diwrnod cyflog yn yr wythnosau diwethaf, ac mae’r gefnogaeth rydym ni, fel Llywodraeth, yn ei rhoi i’r mudiad undebau credyd yn arbennig yn un ffordd o geisio sicrhau nad yw pobl yn gorfod talu cyfraddau llog afresymol o uchel. Rwyf yn siŵr y bydd yr Aelod dros Ganol Caerdydd, ynghyd ag Aelodau eraill, yn annog ei hetholwyr i edrych ar y cyfleoedd a ddarperir gan undebau credyd lleol. Rydym ni, fel Llywodraeth, wedi cefnogi undebau credyd dros y degawd diwethaf.

We know that many of the fit-for-work assessments are being challenged on appeal, and many of those appeals are being won—very often, with the support of caseworkers employed by Assembly Members. We have all, probably, had experience of going through that process. We can all see where the problems lie. We are trying to put in place what we can, through the credit union movement and others, to mitigate the impacts, but ultimate responsibility has to be laid at the door of the UK Government.

Gwyddom fod llawer o’r asesiadau addas i weithio yn cael eu herio ar apêl, ac mae llawer o’r apeliadau hynny’n llwyddo—yn aml iawn, gyda chefnogaeth gweithwyr achos a gyflogir gan Aelodau Cynulliad. Mae’n debyg ein bod i gyd wedi cael profiad o fynd drwy’r broses honno. Gall pob un ohonom weld lle mae’r problemau. Rydym yn ceisio rhoi yr hyn a allwn ar waith, drwy’r mudiad undebau credyd ac eraill, i liniaru’r effeithiau, ond cyfrifoldeb Llywodraeth y DU ydyw yn y pen draw.

Andrew R.T. Davies: Minister, thank you for your statement this afternoon. I agree wholeheartedly that it is incumbent upon us, as Members, and our staff to assist people when they find that they have difficulties with their benefits and claims. However, what has to be welcomed is the simplification of the benefits system, with assistance being given to individuals rather than based on a corporate model that looks at people collectively. The current assessment model is a Labour model. The new model will look at individuals and their needs, targeting benefits specifically to those needs, which surely has to be a welcome addition to the benefits system to assist people on an individual basis.

Andrew R.T. Davies: Weinidog, diolch i chi am eich datganiad y prynhawn yma. Cytunaf yn llwyr ei bod yn ddyletswydd arnom ni, fel Aelodau, a’n staff i gynorthwyo pobl pan fyddant yn gweld eu bod yn cael anawsterau o ran hawlio budd-daliadau. Fodd bynnag, yr hyn y dylid ei groesawu yw symleiddio’r system fudd-daliadau, gyda chymorth yn cael ei roi i unigolion yn hytrach na’i fod yn seiliedig ar fodel corfforaethol sy’n ystyried pobl ar y cyd. Model Llafur yw’r model asesu ar hyn o bryd. Bydd y model newydd yn ystyried unigolion a’u hanghenion, gan dargedu budd-daliadau yn benodol i’r anghenion hynny, sy’n sicr o fod yn ychwanegiad i’w groesawu i’r system fudd-daliadau er mwyn helpu pobl ar sail unigol.

Leighton Andrews: Many proposals and policies introduced by the last Labour Government have made a very specific improvement in the lives of individuals, such as working families’ tax credit. These were individually targeted benefits, so I am not quite sure what he meant when he said that a corporate approach was taken by the last Government. One of the problems, when people talk about the simplification of the system is that, at present, as we see the moves towards universal credit, there are still many unknowns and we are still seeking answers from the UK Government, and have been seeking answers across a range of issues since I first met with Iain Duncan Smith in 2010. There are many unanswered questions. I do not say that the lack of information that we have on some of these issues is in any way malicious; I simply think that the answers do not exist. However, that is what concerns me when I hear people talk about simplification. The reality is that, until the system is properly worked through and until the changes are properly worked through, even in areas where we might believe that a simplification might result, we will not know until they finally happen.

Leighton Andrews: Mae nifer o’r cynigion a’r polisïau a gyflwynwyd gan y Llywodraeth Lafur ddiwethaf wedi gwella bywydau unigolion yn sylweddol, fel y credyd treth i deuluoedd sy’n gweithio. Roedd y rhain yn fudd-daliadau a dargedwyd yn unigol; felly, nid wyf yn hollol siŵr beth oedd yn ei olygu pan ddywedodd fod ymagwedd gorfforaethol wedi ei chymryd gan y Llywodraeth ddiwethaf. Un o’r problemau, pan fydd pobl yn siarad am symleiddio’r system, wrth inni weld symud tuag at gredyd cyffredinol, yw bod nifer o ffactorau yn dal yn anhysbys ar hyn o bryd, ac rydym yn dal i chwilio am atebion gan Lywodraeth y DU, a buom yn chwilio am atebion ar amryw o faterion ers y tro cyntaf i mi gyfarfod ag Iain Duncan Smith yn 2010. Mae llawer o gwestiynau heb eu hateb. Nid wyf yn dweud bod y diffyg gwybodaeth sydd gennym ar rai o’r materion hyn yn faleisus mewn unrhyw ffordd; credaf yn hytrach nad yw’r atebion yn bodoli. Fodd bynnag, dyna beth sy’n peri pryder i mi pan glywaf bobl yn siarad am symleiddio. Y gwir amdani yw, hyd nes y bydd y system yn gweithio’n iawn a’r newidiadau’n gweithio’n iawn, hyd yn oed mewn meysydd lle y gallem gredu y bydd symleiddio, ni fyddwn yn gwybod hyd nes eu bod yn digwydd.

Daeth y Dirprwy Lywydd (David Melding) i’r Gadair am 3.26 p.m.
The Deputy Presiding Officer (David Melding) took the Chair at 3.26 p.m.

Datganiad: Cronfa Twf Economaidd Cymru
Statement: The Wales Economic Growth Fund

The Record

The Minister for Business, Enterprise, Technology and Science (Edwina Hart): Since I took office last year, I have continuously taken soundings from the business community on the key issues holding back jobs and growth. One barrier has been a constant: access to finance. Businesses are struggling to finance their investment plans as bank lending remains difficult, overdraft facilities are curtailed and lending criteria tightened. Many have been drawing on personal savings to keep their businesses going. This is not sustainable.

Y Gweinidog Busnes, Menter, Technoleg a Gwyddoniaeth (Edwina Hart): Ers i mi ddod i rym y llynedd, rwyf wedi gwrando’n gyson ar farn y gymuned fusnes ar y materion allweddol sy’n rhwystr i greu swyddi a thwf. Amlygwyd un rhwystr yn gyson, sef mynediad at gyllid. Mae busnesau yn cael trafferth i ariannu eu cynlluniau buddsoddi gan fod cael benthyciadau banc yn parhau i fod yn anodd, cyfleusterau gorddrafft yn cael eu cwtogi a bod meini prawf benthyca wedi cael eu tynhau. Mae llawer wedi bod yn defnyddio cynilion personol i gynnal eu busnes. Nid yw hyn yn gynaliadwy.

The recent bank lending figures show that the banks are falling short of their lending targets and I will continue to press for a breakdown of lending figures for businesses based in Wales. I do not want to see viable businesses in Wales unable to grow because of the more risk averse attitude of the banks.

Dengys y ffigurau diweddar ynglŷn â benthyca gan fanciau fod y banciau yn methu eu targedau benthyca, a byddaf yn parhau i bwyso am ddadansoddiad o’r ffigurau o ran benthyca i fusnesau yng Nghymru. Nid wyf am weld busnesau hyfyw yng Nghymru yn methu tyfu oherwydd yr agwedd fwy gwrth-risg a goleddir gan y banciau.

That was one of the main reasons why I announced two major funding packages in November last year to support business growth across Wales. The first was the Wales SME investment fund, administered by Finance Wales on my behalf, which will be open for applications from businesses across Wales next month. This is a £40 million fund, which will complement the existing JEREMIE fund and will ensure that SMEs, including those that deal directly with consumers, can access essential finance in the form of equity and loans and are eligible for repayable capital investment. The second was the Wales economic growth fund—a £15 million non-repayable funding package to SMEs across Wales. I am taking the opportunity to provide Assembly Members with a full update on this fund today.

Dyna oedd un o’r prif resymau pam y cyhoeddais ddau becyn mawr o arian ym mis Tachwedd y llynedd i gefnogi twf busnesau ar draws Cymru. Y cyntaf oedd y gronfa fuddsoddi i fusnesau bach a chanolig Cymru, a weinyddir gan Cyllid Cymru ar fy rhan, ac a fydd ar agor i gael ceisiadau gan fusnesau ledled Cymru y mis nesaf. Mae hon yn gronfa sy’n werth £40 miliwn, a fydd yn ategu cronfa bresennol JEREMIE, a bydd yn sicrhau y gall busnesau bach a chanolig, gan gynnwys y rhai sy’n delio’n uniongyrchol â defnyddwyr, gael gafael ar gyllid hanfodol ar ffurf ecwiti a benthyciadau, a’u bod yn gymwys i gael buddsoddiad cyfalaf ad-daladwy. Yr ail oedd cronfa twf economaidd Cymru—pecyn gwerth £15 miliwn nad yw’n ad-daladwy i fusnesau bach a chanolig ledled Cymru. Rwyf am gymryd y cyfle i roi’r wybodaeth ddiweddaraf am y gronfa hon i Aelodau’r Cynulliad heddiw.

I launched the economic growth fund as a short-term, fast-track fund for businesses, providing immediate access to capital funding for investments. My aim is to provide financial support, where we can, to help businesses to invest and to create and safeguard jobs, which in turn will stimulate the economy, as well as bringing forward projects that would not otherwise go ahead this year. I opened the fund for applications from 12 December 2011 to the end of January 2012, to Welsh businesses, businesses looking to invest in Wales and third sector organisations that could bring forward projects with a sound business case and could demonstrate an economic benefit for Wales. Given the economic circumstances, I broadened the criteria to include businesses across the economy, and we have seen a number of applications from companies that would not necessarily have been eligible for the repayable business finance scheme because of this.

Lansiais y gronfa twf economaidd fel cronfa tymor byr, llwybr carlam i fusnesau, gan ddarparu mynediad syth at gyllid cyfalaf ar gyfer buddsoddiadau. Fy nod yw darparu cymorth ariannol, lle y gallwn, i helpu busnesau i fuddsoddi ac i greu swyddi a’u diogelu, a fydd, yn ei dro, yn rhoi hwb i’r economi, yn ogystal â chyflwyno prosiectau na fyddai’n cael eu cyflwyno fel arall eleni. Agorais y gronfa i geisiadau rhwng 12 Rhagfyr 2011 a diwedd mis Ionawr 2012, gan fusnesau yng Nghymru, busnesau sy’n bwriadu buddsoddi yng Nghymru a sefydliadau trydydd sector a allai gyflwyno prosiectau sydd ag achos busnes cadarn ac a allai ddangos budd economaidd i Gymru. O ystyried yr amgylchiadau economaidd, ehangais y meini prawf i gynnwys busnesau ar draws yr economi, ac rydym wedi gweld nifer o geisiadau gan gwmnïau na fyddai o reidrwydd wedi bod yn gymwys i’r cynllun cyllid busnes ad-daladwy oherwydd hyn.

We received 498 applications with a grant request value of £155 million. With applications worth over 10 times the available funding, it is clear that there are hundreds of businesses with ambitions to grow and create and retain jobs in Wales. Around 80% of these applications were received in the final few days of the fund. The fund generated 1,757 inquiries via my business information helpline team. During week one alone, the helpline received 370 inquiries by telephone, while, during the last week of the scheme, the call volumes increased to 720.

Cawsom 498 o geisiadau, a gwnaed ceisiadau am £155 miliwn mewn grantiau. Gan fod y ceisiadau yn werth dros 10 gwaith yn fwy na’r cyllid sydd ar gael, mae’n amlwg bod cannoedd o fusnesau ag uchelgais i dyfu ac i greu a chadw swyddi yng Nghymru. Daeth tua 80% o’r ceisiadau hyn i law yn nyddiau olaf y gronfa. Ysgogodd y gronfa 1,757 o ymholiadau drwy fy nhîm llinell gymorth gwybodaeth busnes. Yn ystod yr wythnos gyntaf yn unig, cafodd y llinell gymorth 370 o ymholiadau dros y ffôn, a chynyddodd nifer y galwadau i 720 yn ystod wythnos olaf y cynllun.

Due to the very high levels of interest in the fund, the 14-working-day timescale for a decision to applicants had to be extended by a further 21 days. Where this would cause contractual problems, applicants have been advised to speak to their sector contact or the business advice helpline. The extra 21-day deadline will ensure that all applications are appraised fairly and with the relevant due diligence to ensure value for money to the public purse.

Oherwydd bod diddordeb sylweddol iawn yn y gronfa, bu’n rhaid ymestyn yr amserlen 14 diwrnod gwaith ar gyfer rhoi penderfyniad i ymgeiswyr i 21 o ddiwrnodau. Lle byddai hyn yn achosi problemau cytundebol, cynghorwyd ymgeiswyr i siarad â’r person cyswllt ar gyfer eu sector neu â’r llinell gymorth cyngor busnes. Bydd y dyddiad cau 21 diwrnod estynedig yn sicrhau bod yr holl geisiadau yn cael eu harfarnu’n deg a chyda’r diwydrwydd dyladwy perthnasol er mwyn sicrhau bod gwerth am arian i’r pwrs cyhoeddus.

3.30 p.m.

 

We have already made offers to 41 businesses with a value of just over £12 million. These are expected to create and safeguard around 1,300 jobs in Wales.  There is still a great deal of work to be done to assist the companies to undertake the projects. Businesses will be supported throughout the process to ensure that the appropriate funding is claimed and that as many of the projected jobs as possible are created or safeguarded during the 2012 calendar year. I was delighted to meet representatives of the company Drias Transnat, which will be moving to Cardiff with the immediate creation of 30 jobs. Cardiff was in competition with other parts of the UK and Europe for this investment, but the availability and intervention of the fund as well as the sector approach ensured that Cardiff won the investment. The offer of funding is only a springboard for the company’s plans. The company intends to create at least a further 20 jobs in the next few years. For an economic growth fund investment of just £162,000, this represents good value for the public purse.

Rydym eisoes wedi gwneud cynigion gwerth ychydig dros £12 miliwn i 41 o fusnesau. Disgwylir i’r rhain greu a diogelu tua 1,300 o swyddi yng Nghymru. Mae llawer iawn o waith i’w wneud i gynorthwyo cwmnïau i ymgymryd â’r prosiectau. Bydd busnesau yn cael eu cefnogi drwy gydol y broses i sicrhau bod y cyllid priodol yn cael ei hawlio a bod cymaint â phosibl o’r swyddi a ragwelir yn cael eu creu neu eu diogelu yn ystod blwyddyn galendr 2012. Roeddwn yn falch iawn o gyfarfod â chynrychiolwyr cwmni Drias Transnat, a fydd yn symud i Gaerdydd ac yn creu 30 o swyddi yn syth. Roedd Caerdydd yn cystadlu â rhannau eraill o’r DU ac Ewrop am y buddsoddiad hwn, ond sicrhaodd argaeledd ac ymyrraeth y gronfa, yn ogystal â’r dull sector, mai Caerdydd enillodd y buddsoddiad. Sbardun yn unig i gynlluniau’r cwmni yw’r cynnig o gyllid. Mae’r cwmni’n bwriadu creu o leiaf 20 o swyddi yn y blynyddoedd nesaf. Am fuddsoddiad o’r gronfa twf economaidd o £162,000 yn unig, mae hyn yn cynrychioli gwerth da i’r pwrs cyhoeddus.

I recently visited Tallent Automotive based in Llanelli to announce an offer of funding. A total of £12 million of investment that the parent company is making in the plant is testament to the workforce based there. I am delighted that the economic growth fund can assist with securing the medium-term future of the plant and safeguarding 302 jobs at the site. Of course, this is not the only form of financial support available; the economic growth fund complements the other services available from my department and, indeed, across the Welsh Government portfolio, where my officials and officials from the Department for Education and Skills work together on issues such as training.

Yn ddiweddar, ymwelais â chmwni Tallent Automotive yn Llanelli i gyhoeddi cynnig o gyllid. Mae’r buddsoddiad o £12 miliwn y mae’r rhiant-gwmni yn ei wneud yn y gwaith yn dyst i’r gweithlu yno. Rwy’n falch iawn y gall y gronfa twf economaidd helpu i sicrhau dyfodol tymor canolig y gwaith a diogelu 302 o swyddi ar y safle. Wrth gwrs, nid dyma’r unig fath o gymorth ariannol sydd ar gael; mae’r gronfa twf economaidd yn ategu’r  gwasanaethau eraill sydd ar gael gan fy adran ac, yn wir, ar draws portffolio Llywodraeth Cymru, lle mae fy swyddogion a swyddogion o’r Adran Addysg a Sgiliau yn gweithio gyda’i gilydd ar faterion megis hyfforddiant.

Overall, the feedback we have received has been very positive, although we did receive some feedback expressing concern about the level of the grants, the short deadline for receiving applications and the match funding required. A number of Members have also raised these issues with me, and I have already made a commitment to you to take this feedback on board when considering future options around funding schemes. I recognise that the match funding requirement presents difficulties for some companies. We are unable to change the intervention rates due to state aid guidelines. However, my officials are able to signpost businesses that are having difficulty with obtaining the match funding to appropriate private sector institutions, including Finance Wales. As for the feedback on flexibility and deadlines, the short call for applications was needed to create an immediate economic stimulus. We have provided businesses with very quick access to funding, enabling them to take forward projects that will secure and create a significant number of jobs in Wales.

At ei gilydd, mae’r adborth a gawsom wedi bod yn gadarnhaol iawn, er inni gael peth adborth yn mynegi pryder ynghylch lefel y grantiau, y dyddiad cau byr ar gyfer derbyn ceisiadau a’r cyllid cyfatebol sydd ei angen. Mae nifer o Aelodau hefyd wedi codi’r materion hyn gyda mi, ac rwyf eisoes wedi gwneud ymrwymiad ichi i ystyried yr adborth hwnnw wrth ystyried opsiynau yn y dyfodol ar gyfer y cynlluniau ariannu. Rwy’n cydnabod bod y gofyniad am ariannu cyfatebol yn peri anawsterau i rai cwmnïau. Ni allwn newid y cyfraddau ymyrraeth o ganlyniad i ganllawiau cymorth gwladwriaethol. Fodd bynnag, mae fy swyddogion yn gallu cyfeirio busnesau sy’n cael trafferth cael yr arian cyfatebol i sefydliadau sector preifat priodol, gan gynnwys Cyllid Cymru. O ran yr adborth ar hyblygrwydd a therfynau amser, roedd angen terfyn amser byr er mwyn creu sbardun economaidd ar unwaith. Rydym wedi darparu mynediad cyflym iawn at gyllid i fusnesau, gan eu galluogi i ddatblygu prosiectau a fydd yn sicrhau ac yn creu nifer sylweddol o swyddi yng Nghymru.

As a result of the high number of applications, the quality of those applications, and the success of the fund, I have taken steps to identify additional funds from my budget. Today I am announcing that, from April, I will be putting an additional £15 million into this round of the Wales economic growth fund, offering support to around 70 further companies, creating and safeguarding around 1,200 further jobs over the next 14 months. I will ensure that my officials continue to look at projects that represent the best value for money as they have been doing with the offers made to date.

O ganlyniad i’r nifer uchel o geisiadau, ansawdd y ceisiadau hynny, a llwyddiant y gronfa, rwyf wedi cymryd camau i ddod o hyd i arian ychwanegol yn fy nghyllideb. Heddiw rwy’n cyhoeddi y byddaf, o fis Ebrill, yn rhoi £15 miliwn ychwanegol yn y rownd hon o gronfa twf economaidd Cymru, a fydd yn cynnig cymorth i tua 70 o gwmnïau eraill, ac yn creu a diogelu tua 1,200 o swyddi pellach dros y 14 mis nesaf. Byddaf yn sicrhau bod fy swyddogion yn parhau i edrych ar brosiectau sy’n cynrychioli’r gwerth gorau am arian fel y maent wedi bod yn ei wneud â’r cynigion a wnaed hyd yn hyn.

However, even with the additional £15 million, there will be businesses that will not receive funding under the current scheme. I am ensuring that there is someone for them to contact to explore other avenues of funding, whether that is from the Welsh Government, Finance Wales or their local authority, where applicable. For example, repayable business finance is still available via the sectors, as is the tourism investment support scheme and various innovation funding. Given the success of the scheme, I will also be exploring options for a future fund, learning the lessons from our experience of delivering this fund.

Fodd bynnag, hyd yn oed gyda’r £15 miliwn ychwanegol, ni fydd rhai busnesau yn cael cyllid o dan y cynllun presennol. Rwy’n sicrhau bod rhywun ar gael iddynt gysylltu â hwy er mwyn edrych ar ffyrdd ariannu eraill, boed hynny o Lywodraeth Cymru, Cyllid Cymru neu’r awdurdod lleol, lle bo’n berthnasol. Er enghraifft, mae cyllid busnes ad-daladwy yn parhau i fod ar gael drwy gyfrwng y sectorau, fel y mae’r cynllun cymorth buddsoddi mewn twristiaeth a chyllid arloesedd amrywiol. O ystyried llwyddiant y cynllun, byddaf hefyd yn archwilio opsiynau ar gyfer cronfa yn y dyfodol, gan ddysgu’r gwersi o’n profiad o ddarparu’r gronfa hon.

The high number of applications and the success of the scheme also illustrate the fact that many Welsh companies, particularly in the SME sector, have expansion plans and projects but are experiencing difficulties accessing the necessary capital. The number is far greater than the number that can be supported through this fund. Therefore, I urge the banks to not only take note of the unmet ambitions to grow, create and retain jobs in Wales, but to take action.

Mae nifer uchel y ceisiadau a llwyddiant y cynllun hefyd yn dangos y ffaith bod gan lawer o gwmnïau o Gymru, yn enwedig yn y sector busnesau bach a chanolig, gynlluniau a phrosiectau ehangu ond maent yn cael anawsterau i gael mynediad at y cyfalaf angenrheidiol. Mae’r nifer yn llawer uwch na’r nifer y gellir eu cefnogi drwy’r gronfa hon. Felly, rwy’n annog y banciau nid yn unig i ddiwallu uchelgais cwmnïau i dyfu ac i greu a chadw swyddi yng Nghymru, ond hefyd i weithredu.

Nick Ramsay: Minister, I welcome this statement and the additional £15 million to provide businesses with the support they need at this moment. The second line of your statement went to the heart of the problem we face, namely the availability of finance and the ability of businesses, particularly those that want to grow, to gain finance at this difficult time when some banks are being less than obliging. I have three questions on three parts of your statement. First, you speak about your officials looking at projects that represent the best value for money, something you say they have been doing with the offers that have been made to date. I am always interested by the term 'best value’ and what it actually means. Can you tell the Chamber exactly what criteria your officials are using to determine what is best value? Best value does not always mean the cheapest option, and I am sure that it will not always be an offer based on the least amount of money. It is about ensuring that you are getting the most out of each pound spent. I would be interested to know how your officials are achieving that.

Nick Ramsay: Weinidog, rwy’n croesawu’r datganiad hwn a’r £15 miliwn ychwanegol i ddarparu’r gefnogaeth sydd ei hangen ar fusnesau ar hyn o bryd. Aeth ail linell eich datganiad yn syth at wraidd y broblem sy’n ein hwynebu, sef argaeledd cyllid a gallu busnesau, yn enwedig y rhai sydd eisiau tyfu, i gael cyllid ar yr adeg anodd hon pan fydd rhai banciau yn anfodlon ei roi. Mae gennyf dri chwestiwn ar dair rhan o’ch datganiad. Yn gyntaf, rydych yn dweud bod eich swyddogion yn edrych ar brosiectau sy’n cynrychioli’r gwerth gorau am arian, rhywbeth yr ydych yn dweud eu bod wedi bod yn ei wneud â’r cynigion a wnaed hyd yn hyn. Mae’r term 'gwerth gorau’ a’r hyn y mae’n ei olygu mewn gwirionedd bob amser o ddiddordeb imi. Allwch chi ddweud wrth y Siambr yn union pa feini prawf y mae eich swyddogion yn eu defnyddio i benderfynu beth yw gwerth gorau? Nid yw gwerth gorau bob amser yn golygu’r dewis rhataf, ac rwy’n siŵr na fydd y cynnig bob amser yn seiliedig ar y swm lleiaf o arian. Mae’n ymwneud â sicrhau eich bod yn cael y mwyaf o bob punt a gaiff ei gwario. Hoffwn  wybod sut y mae eich swyddogion yn cyflawni hynny.

Secondly, you talk about the fact that although an additional 70 business will hopefully be supported by the new funding you have announced, there will be a large number of businesses that will have put bids in that will, understandably and regrettably, be disappointed not to receive the money that they would like to have had. You say that you will ensure that there is someone for them to contact to explore those other avenues of funding, whether that is from the Welsh Government, Finance Wales or the local authority, where applicable. Clearly, it is important for those businesses to have access to that information as quickly as possible. In my meetings with you and business people over the last few months, we have spoken about the frustration of some busi