By continuing to use our site, you are agreeing for us to set a small number of cookies. Cookie policy

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Cofnod y Trafodion
The Record of Proceedings

Dydd Mercher, 23 Ionawr 2008
Wednesday, 23 January 2008


Cynnwys
Contents

Cwestiynau i’r Gweinidog dros Gyllid a Chyflenwi Gwasanaethau Cyhoeddus
Questions to the Minister for Finance and Public Service Delivery

Cwestiynau i’r Gweinidog dros Blant, Addysg, Dysgu Gydol Oes a Sgiliau
Questions to the Minister for Children, Education, Lifelong Learning and Skills

Datganiad ar Newydd-ddyfodiaid
Statement on New Entrants

Cymeradwyo Enwebiad Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru
Approval of the Nomination of a Public Services Ombudsman for Wales

Adroddiad y Pwyllgor Menter a Dysgu ar Gynllunio Rheilffyrdd y Dyfodol
The Enterprise and Learning Committee’s Report on Planning for Future Rail Provision

Dadl y Ceidwadwyr Cymreig: Gwerth Ychwanegol Crynswth
Welsh Conservatives Debate: Gross Value Added

Dadl Democratiaid Rhyddfrydol Cymru: Dyled Bersonol
Welsh Liberal Democrats Debate: Personal Debt

Amser Pleidleisio
Voting Time

Dadl Fer: Ceg Gam—Rhoi Sylw i’r Diffyg Deintyddol yn Sir Benfro
Short Debate: Down in the Mouth—Addressing the Dental Shortfall in Pembrokeshire

Yn y golofn chwith, cofnodwyd y trafodion yn yr iaith y llefarwyd hwy ynddi yn y Siambr.

Yn y golofn dde, cynhwyswyd cyfieithiad o’r areithiau hynny.

In the left-hand column, the proceedings are recorded in the language in which they were spoken in the Chamber. In the right-hand column, a translation of those speeches has been included.

Cyfarfu’r Cynulliad am 12.30 p.m. gyda’r Llywydd (Dafydd Elis-Thomas) yn y Gadair.
The Assembly met at 12.30 p.m. with the Presiding Officer (Dafydd Elis-Thomas) in the Chair.

The Record

Y Llywydd: Galwaf y Cynulliad i drefn.

The Presiding Officer: I call the Assembly to order.

Cwestiynau i’r Gweinidog dros Gyllid a Chyflenwi Gwasanaethau Cyhoeddus
Questions to the Minister for Finance and Public Service Delivery

The Record

Cyflawni Amcanion yn Lleol

Delivering Objectives Locally

C1 Alun Ffred Jones: Sut mae’r Gweinidog yn sicrhau bod y broses gyllidebol yn cyflawni amcanion Llywodraeth Cynulliad Cymru ar lefel leol? OAQ(3)0172(FPS)

Q1 Alun Ffred Jones: How does the Minister ensure that the budget process delivers Welsh Assembly Government objectives at a local level? OAQ(3)0172(FPS)

The Minister for Finance and Public Service Delivery (Andrew Davies): The Assembly Government works closely with delivery partners at all levels to ensure that funding decisions are informed by the best possible understanding of local challenges and opportunities.

Y Gweinidog dros Gyllid a Chyflenwi Gwasanaethau Cyhoeddus (Andrew Davies): Mae Llywodraeth y Cynulliad yn cydweithio’n agos â phartneriaid cyflenwi ar bob lefel i sicrhau bod penderfyniadau cyllido yn seiliedig ar y ddealltwriaeth orau bosibl o heriau a chyfleoedd lleol.

Alun Ffred Jones: Yr ydych wedi sôn bod angen i wasanaethau cyhoeddus wneud arbedion ac yr ydych wedi cyfeirio lawer gwaith at y rhaglen 'Creu’r Cysylltiadau’ fel rhan o hynny. A ydych yn derbyn bod perygl y bydd trefniadau ad hoc yn ymddangos drwy Gymru, heb unrhyw gysondeb, ac a ydych yn bwriadu trafod hyn gyda llywodraeth leol a’r gwasanaeth iechyd i geisio cael rhyw fath o strwythur i’r newidiadau a fyddai, yn eu tro, yn arwain at arbedion?

Alun Ffred Jones: You have said that public services must make savings and you have referred many times to the 'Making the Connections’ programme as part of that. Do you accept that there is a danger that ad hoc arrangements will appear across Wales, without consistency, and do you intend to discuss that with local government and the health service in order to achieve some sort of structure for change that would, in turn, lead to savings?

Andrew Davies: We are in discussion with individual local authorities and with local government collectively, through the Welsh Local Government Association, on the 'Making the Connections’ agenda, whether that be at a local level through the establishment of the local service boards—we now have six pilot LSBs and they will be rolled out across all 22 local authorities over the next year—or through collaboration at a regional level. A proposal is being considered by the 10 local authorities in south-east Wales, for example, on shared services, which will lead to not only better services, but reduced costs. Again, it is about better public services, more efficient services and more bang for the buck of the Welsh taxpayer; but it is also based on collaboration.

Andrew Davies: Yr ydym yn cynnal trafodaethau gydag awdurdodau lleol unigol a gyda llywodraeth leol ar y cyd, drwy Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, am yr agenda 'Creu’r Cysylltiadau, boed hynny ar lefel leol drwy sefydlu’r chwe bwrdd gwasanaethau lleol—mae gennym bellach chwe bwrdd gwasanaethau lleol peilot a chânt eu cyflwyno ar draws pob un o’r 22 awdurdod lleol dros y flwyddyn nesaf—neu drwy gydweithio ar lefel ranbarthol. Er enghraifft, mae 10 awdurdod lleol y de-ddwyrain yn ystyried cynnig am gydwasanaethau, a fydd yn arwain at gostau is, yn ogystal â gwasanaethau gwell. Eto, y nod yw gwasanaethau cyhoeddus gwell, gwasanaethau mwy effeithlon a mwy o werth am arian trethdalwyr Cymru; ond mae hynny hefyd yn seiliedig ar gydweithio.

Angela Burns: While giving local authorities the ability to set their own spending priorities under the revenue support grant distribution system, how will you be able to ensure that things like the indicator-based assessment in education will remain valid and coherent indicators of spend?

Angela Burns: Wrth roi’r gallu i awdurdodau lleol bennu eu blaenoriaethau gwario eu hunain dan system dosbarthu’r grant cynnal refeniw, sut y gallwch sicrhau y bydd pethau megis yr asesiad wedi’i seilio ar ddangosyddion mewn addysg yn dal yn ddangosyddion gwariant dilys a dealladwy?

Andrew Davies: I am working with all my Cabinet colleagues on developing what I think will be a much more robust performance management framework. I am discussing with individual Ministers, as well as local authorities, a range of performance indicators, whether they relate to education, transport, the quality of the roads, or social services. It goes right across the range of services and, in this case, I am working with Jane Hutt, the Minister for Children, Education,

Learning and Skills, to monitor performance and ensure that we are delivering consistently high-quality services.

Andrew Davies: Yr wyf yn gweithio gyda fy holl gyd-Weinidogion yn y Cabinet i ddatblygu’r hyn a gredaf a fydd yn fframwaith rheoli perfformiad llawer cadarnach. Yr wyf yn trafod gyda Gweinidogion unigol, yn ogystal â gydag awdurdodau lleol, amrywiaeth o ddangosyddion perfformiad, boed hwy’n ymwneud ag addysg, trafnidiaeth, ansawdd ffyrdd, neu wasanaethau cymdeithasol. Mae’n mynd ar draws yr ystod gyfan o wasanaethau ac, yn yr achos hwn, yr wyf yn gweithio gyda Jane Hutt, y Gweinidog dros Blant, Addysg, Dysgu Gydol Oes a Sgiliau, i fonitro perfformiad ac i sicrhau ein bod yn darparu gwasanaethau o safon sy’n gyson uchel.

Kirsty Williams: Minister, the Welsh Assembly Government has targets for the swift and efficient handling of planning applications. These targets have been consistently missed by the Brecon Beacons National Park and, on Monday this week, we saw the publication of a damning report into how that authority exercises its development control functions. Are you confident that my constituents are getting a good service and that you, as a Government, are getting value for money from this organisation? If you are not confident about that, what do you and the Minister for Environment, Sustainability and Housing intend to do about it?

Kirsty Williams: Weinidog, mae gan Lywodraeth Cynulliad Cymru dargedau ar gyfer trin ceisiadau cynllunio’n chwim ac yn effeithlon. Mae Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog wedi methu’r targedau hyn yn gyson a, ddydd Llun yr wythnos yma, gwelsom gyhoeddi adroddiad damniol am y ffordd y mae’r awdurdod hwnnw’n cyflawni ei swyddogaethau rheoli datblygu. A ydych yn hyderus bod fy etholwyr yn cael gwasanaeth da a’ch bod chi, fel Llywodraeth, yn cael gwerth eich arian gan y sefydliad hwn? Os nad ydych yn hyderus am hynny, beth yr ydych chi a’r Gweinidog dros yr Amgylchedd, Cynaliadwyedd a Thai yn bwriadu ei wneud am y peth?

Andrew Davies: As I said in my response to Angela Burns and Alun Ffred Jones, we need consistently high-quality services. If there are areas where local authorities—or planning authorities in the case of the national parks— are significantly underperforming, we will move to address that weakness or deficiency. In my previous job, it was very important that local authorities were able to address the needs of inward investors and I will highlight the example of Neath Port Talbot County Borough Council that dealt with the planning application for the Amazon development of an 800,000 square foot distribution centre on the outskirts of Swansea in 22 days. To me, that is an effective local authority, working as a team, with us, to attract a major inward investor. If you are telling me that there is evidence that areas like the Brecon Beacons are underperforming, I will address those issues with my colleagues through the ongoing performance management framework.

Andrew Davies: Fel y dywedais yn fy ateb i Angela Burns ac Alun Ffred Jones, mae arnom angen gwasanaethau o safon sy’n gyson uchel. Os oes rhai ardaloedd lle mae awdurdodau lleol—neu awdurdodau cynllunio yn achos y parciau cenedlaethol—yn tangyflawni’n sylweddol, byddwn yn cymryd camau i fynd i’r afael â’r gwendid neu’r diffyg hwnnw. Yn fy swydd flaenorol, yr oedd yn bwysig iawn bod awdurdodau lleol yn gallu mynd i’r afael ag anghenion mewnfuddsoddwyr, a thynnaf sylw at enghraifft Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot a ymdriniodd â chais cynllunio’r datblygiad Amazon, sef canolfan ddosbarthu 800,000 troedfedd sgwâr ar gyrion Abertawe, mewn 22 diwrnod. I mi, dyna awdurdod lleol effeithiol, yn gweithio fel tîm, gyda ni, i ddenu mewnfuddsoddwr mawr. Os dywedwch wrthyf fod tystiolaeth yn bodoli bod ardaloedd fel Bannau Brycheiniog yn tangyflawni, af i’r afael â’r materion hynny gyda fy nghyd-Weinidogion drwy’r fframwaith rheoli perfformiad parhaus.

Public Services

Gwasanaethau Cyhoeddus

Q2 The Leader of the Opposition (Nick Bourne): Will the Minister outline his plans to improve the performance of public services? OAQ(3)0186(FPS)

C2 Arweinydd yr Wrthblaid (Nick Bourne): A wnaiff y Gweinidog amlinellu ei gynlluniau i wella perfformiad gwasanaethau cyhoeddus? OAQ(3)0186(FPS)

Andrew Davies: We are improving our performance management framework and, with Ministerial colleagues, I am taking action to ensure that we have high-performing, ambitious and innovative citizen-centred services. For example, I am establishing local service boards and local delivery agreements in every area of Wales.

Andrew Davies: Yr ydym yn gwella ein fframwaith rheoli perfformiad ac yr wyf, gyda fy nghyd-Weinidogion, yn cymryd camau i sicrhau bod gennym wasanaethau o safon uchel, sy’n uchelgeisiol ac yn arloesol, ac yn canolbwyntio ar y dinesydd. Er enghraifft, yr wyf yn sefydlu byrddau gwasanaethau lleol a chytundebau cyflenwi lleol ym mhob ardal yng Nghymru.

Nick Bourne: I will ask the Minister about something that puzzles me, namely, the change of view on the private finance initiative since the two previous administrations. Previously, he and I probably did not take a massively different view about PFI—we thought that it should be looked at on its merits, and, occasionally, it might be the right path to proceed along. We know that Labour at Westminster, and certainly the Treasury, act on the basis that it is considered and used where appropriate. Why the change of heart in relation to health?

Nick Bourne: Gofynnaf i’r Gweinidog am rywbeth sy’n peri penbleth imi, sef y newid meddwl am y fenter cyllid preifat ers y ddwy weinyddiaeth flaenorol. Yn flaenorol, mae’n debyg nad oedd ei farn ef a’m barn i am y fenter cyllid preifat yn wahanol iawn—yr oeddem yn meddwl y dylid ei hystyried yn ôl ei rhinweddau, ac, ar rai achlysuron, y gallai fod y llwybr cywir i’w ddilyn. Gwyddom fod Llafur yn San Steffan, a’r Trysorlys yn sicr, yn gweithredu ar sail ystyried a defnyddio’r fenter pan fydd yn briodol. Pam y tro pedol hwn yng nghyswllt iechyd?

Andrew Davies: That agreement was made between the two political parties in drawing up the 'One Wales’ programme for Government. There have been examples where PFI has not delivered on the policy objectives that we set as a Government. However, that is not to say that PFI for other forms of public-private partnership will not be sought where appropriate: where it gives value for money, and enables us to achieve our policy objectives. Indeed, as Minister for finance I have been in close discussion with financial institutions to maximise the level of resource that we can invest in improving public services, and I welcome the review of this area that your colleague Alun Cairns is undertaking as Chair of the Finance Committee.

Andrew Davies: Gwnaethpwyd y cytundeb hwnnw rhwng y ddwy blaid wleidyddol wrth lunio’r rhaglen 'Cymru’n Un’ ar gyfer y Llywodraeth. Bu enghreifftiau lle nad yw PFI wedi cyflawni’r amcanion polisi a osodwyd gennym fel Llywodraeth. Fodd bynnag, nid yw hynny’n golygu na cheisir PFI ar gyfer mathau eraill o bartneriaethau cyhoeddus-preifat pan fydd yn briodol: pan fydd yn rhoi gwerth am arian, ac yn ein galluogi i gyflawni ein hamcanion  polisi. Yn wir, fel Gweinidog dros gyllid yr wyf wedi cael trafodaethau agos gyda sefydliadau ariannol i gael cynifer â phosibl o adnoddau i’w buddsoddi mewn gwella gwasanaethau cyhoeddus, a chroesawaf yr adolygiad o’r maes hwn y mae eich cyd-Aelod Alun Cairns yn ei gynnal fel Cadeirydd y Pwyllgor Cyllid.

Joyce Watson: As the late Robin Cook observed, good scrutiny produces good government. One of the central messages from the Beecham review, which has fed into the ten-year strategic vision for improving public services, has been the vital role of scrutiny in shaping effective government at a local level. In discussion at the Finance Committee meeting last Thursday, Minister, you made it clear that there was scope for improving scrutiny and, consequently, accountability at the unitary authority level. Could you elaborate on that position, and outline how, in cases where councils are found to be failing—such as the City and County of Swansea, where the performance of social services is a cause for deep concern—local authorities can be made more accountable for their performance?

Joyce Watson: Fel y dywedodd y diweddar Robin Cook, mae craffu da’n cynhyrchu llywodraeth dda. Un o negeseuon canolog adolygiad Beecham, sydd wedi bwydo i mewn i’r weledigaeth strategol deng mlynedd ar gyfer gwella gwasanaethau cyhoeddus, oedd swyddogaeth hollbwysig craffu wrth ffurfio llywodraeth effeithiol ar lefel leol. Mewn trafodaeth yng nghyfarfod y Pwyllgor Cyllid ddydd Iau diwethaf, Weinidog, dywedasoch yn glir fod lle i wella systemau craffu ac, o ganlyniad, atebolrwydd ar lefel yr awdurdod unedol. A allech fanylu ar hynny, ac amlinellu sut, mewn achosion lle gwelir bod cynghorau’n methu—megis Dinas a Sir Abertawe, lle mae perfformiad gwasanaethau cymdeithasol yn destun pryder dybryd—y gellir sicrhau bod awdurdodau lleol yn fwy atebol am eu perfformiad?

Andrew Davies: I am on record as having said on many occasions that decisions that are accountable and transparent by their very nature are the best decisions, and that is true for Government, the public sector and the private sector. I feel that we need to raise our game; good government at all levels relies upon the Government having a clear view of its role in terms of policy and delivery, but also upon effective scrutiny. If you do not have effective scrutiny then you will not have good governance. Therefore, as I indicated in my responses to Kirsty Williams and others, we need to look seriously at the scrutiny systems that we have at all levels of Government. I do not think that scrutiny or accountability can be reduced to having elections every four or five years—depending on the level of government. Scrutiny needs to be embedded in the processes and systems of any form of government, but we also need active scrutiny by the media, for example. If there are deficiencies, we must move to address them. As a Government, if we are funding provision of services at an inadequate level, that should emerge through the performance management framework, or through the use of inspection regimes like Estyn, Care and Social Services Inspectorate Wales and others. We must ensure that we not only have high-quality services, but that we have value for money as well.

Andrew Davies: Yr wyf wedi fy nghofnodi’n dweud droeon mai penderfyniadau sy’n atebol ac yn dryloyw yw’r penderfyniadau gorau yn rhinwedd eu natur, ac mae hynny’n wir i’r Llywodraeth, i’r sector cyhoeddus ac i’r sector preifat. Teimlaf fod angen inni oll wella ein perfformiad; mae llywodraethu da ar bob lefel yn dibynnu ar fod gan y Llywodraeth olwg glir o’i swyddogaeth o ran polisi a chyflenwi, ond hefyd ar graffu effeithiol. Os nad oes gennych systemau craffu effeithiol, ni chewch lywodraethu da. Felly, fel y dywedais yn fy atebion i Kirsty Williams ac i eraill, mae angen inni edrych o ddifrif ar y systemau craffu sydd gennym ar bob lefel o Lywodraeth. Ni chredaf y gellir lleihau craffu nac atebolrwydd i gynnal etholiadau bob pedair i bum mlynedd—gan ddibynnu ar lefel y llywodraeth. Mae angen i graffu fod wedi’i wreiddio ym mhrosesau a systemau unrhyw fath o lywodraeth, ond mae arnom angen craffu gweithredol hefyd gan y cyfryngau, er enghraifft. Os oes unrhyw ddiffygion, rhaid inni gymryd camau i fynd i’r afael â hwy. Fel Llywodraeth, os ydym yn cyllido darpariaeth gwasanaethau ar lefel annigonol, dylai hynny ddod i’r amlwg drwy’r fframwaith rheoli perfformiad, neu drwy ddefnyddio trefniadau arolygu megis Estyn, Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru ac eraill. Rhaid inni sicrhau ein bod yn cael gwerth am arian, yn ogystal â gwasanaethau o safon uchel.

Peter Black: Minister, would you agree that passing on to local councils the 3.4 per cent increase that you had from the UK Government would be the best way of ensuring the quality of public service delivery around Wales next year?

Peter Black: Weinidog, a gytunech mai pasio’r cynnydd o 3.4 y cant a gawsoch gan Lywodraeth y DU i gynghorau lleol fyddai’r ffordd orau o sicrhau ansawdd cyflenwi gwasanaethau cyhoeddus ledled Cymru y flwyddyn nesaf?

Andrew Davies: The whole thrust of what you are saying implies that the provision of high-quality services is solely dependent upon the level of financial resource that goes in. I do not hold that view. We have a very substantial variation in the quality of service delivery across Wales, and again, I am on record as highlighting the postcode lottery—that is not related to the level of resource going into each local authority. Therefore, this is something that we need to question very firmly through our performance management framework, and through our funding, inspection and regulatory regimes. As I said, it is important that we look at what we get for our investment, not just how much investment we make.

Andrew Davies: Mae holl ergyd yr hyn a ddywedwch yn awgrymu bod darparu gwasanaethau o safon uchel yn dibynnu’n llwyr ar faint o adnoddau ariannol a roddir iddynt. Nid wyf o’r farn honno. Mae ansawdd cyflenwi gwasanaethau ledled Cymru yn amrywio’n sylweddol, ac eto, yr wyf wedi fy nghofnodi’n tynnu sylw at y loteri cod post—nid yw hynny’n gysylltiedig â faint o adnoddau a aiff i bob awdurdod lleol. Felly, mae hyn yn rhywbeth y mae angen inni ei gwestiynu’n gadarn iawn drwy ein fframwaith rheoli perfformiad, a drwy ein trefniadau cyllido, arolygu a rheoleiddio. Fel y dywedais, mae’n bwysig ein bod yn edrych ar yr hyn a gawn am ein buddsoddiad, ac nid ar faint y buddsoddiad hwnnw’n unig.

12.40 p.m.

 

Peter Black: My point is that, because the level of resource is so low, there will have to be cuts in public services next year. You are on record as saying that local authorities need to be more efficient in the way that they manage their resources, and you have pressed them to look at efficiency savings to cope with the inadequate settlement that you have provided for them. What do you envisage local authorities being able to achieve through those efficiency savings in the next financial year?

Peter Black: Fy mhwynt yw, gan fod lefel yr adnoddau mor isel, y bydd yn rhaid gwneud toriadau mewn gwasanaethau cyhoeddus y flwyddyn nesaf. Yr ydych wedi’ch cofnodi’n dweud bod angen i awdurdodau lleol fod yn fwy effeithlon yn y ffordd y maent yn rheoli eu hadnoddau, ac yr ydych wedi rhoi pwysau arnynt i edrych ar arbedion drwy wella effeithlonrwydd i ymdopi â’r setliad annigonol yr ydych wedi’i ddarparu iddynt. Beth ydych yn rhagweld y gall awdurdodau lleol ei gyflawni drwy’r arbedion drwy wella effeithlonrwydd hynny yn y flwyddyn ariannol nesaf?

Andrew Davies: You say that it is an inadequate settlement, but I dispute that. It is a tight settlement, but the overall financial settlement that we had from the UK Government was tighter than it has been in previous years. Each individual local authority is accountable to the electorate for its expenditure, and people will make their judgment in May this year. However, we must highlight that local authorities can borrow as well as raise council tax in addition to the money that they get from us through the revenue support grant. Your local authority, Peter, has borrowed up to the hilt. In fact, the Wales Audit Office has highlighted the problems that the local authority will have given its substantial level of prudential borrowing. It has a big hole in its budget as a result of its profligacy. Voters there—as in the rest of Wales—will make their own judgment in May.

Andrew Davies: Dywedwch ei fod yn setliad annigonol, ond anghytunaf â hynny. Mae’n setliad tynn, ond yr oedd y setliad ariannol cyffredinol a gawsom gan Lywodraeth y DU yn dynnach nag y bu yn y blynyddoedd blaenorol. Mae pob awdurdod lleol unigol yn atebol i’r etholaeth am ei wariant, a bydd pobl yn lleisio’u barn fis Mai eleni. Fodd bynnag, rhaid inni dynnu sylw at y ffaith y gall awdurdodau lleol fenthyca yn ogystal â chodi’r dreth gyngor yn ogystal â’r arian a gânt gennym ni drwy’r grant cynnal refeniw. Mae eich awdurdod lleol, Peter, wedi benthyca cymaint â phosibl. Yn wir, mae Swyddfa Archwilio Cymru wedi rhoi sylw i’r problemau a fydd gan yr awdurdod lleol ac ystyried ei lefel sylweddol o fenthyca darbodus. Mae ganddo dwll mawr yn ei gyllideb o ganlyniad i’w afradlonedd. Bydd pleidleiswyr yno—fel yng ngweddill Cymru—yn lleisio’u barn eu hunain ym mis Mai.

David Lloyd: Er mwyn gwella cydweithio rhwng y gwasanaeth iechyd a gwasanaethau cymdeithasol, sut y bydd cyllidebau sydd wedi eu cyfuno yn gweithio yn ymarferol ar y llawr? A ydych yn rhagweld un awdurdod yn arwain er bod y cyllidebau wedi eu cyfuno?

David Lloyd: In terms of improving co-operation between the health service and social services, how will pooled budgets work practically on the ground? Do you anticipate that one authority will lead even though the budgets have been pooled?

Andrew Davies: That is something that we are actively looking at. My colleague, Brian Gibbons, the Minister for Social Justice and Local Government, has been doing a lot of work with officials on this issue. He visited Scotland and England recently to look at how pooled budgets are working. Barnsley, for example, has the largest pooled budget of its kind in the UK. The budget is £100 million, and resources and sovereignty are pooled between the local authority and, in this case, the primary care trust. It also reflects what I said to Peter Black. Social service departments, following the Grogan judgment, will not have to pay for the provision of continuing care out of their budgets. We are not taking that money back from their budgets. Indeed, we are putting a substantially increased level of resource through the local health boards to address the issue of continuing care. Again, it is about a new collaborative model for service delivery, where we focus on the outcomes—better care for patients and those being transferred from care—rather than the amount of money or, indeed, who provides the service.

Andrew Davies: Mae hynny’n rhywbeth yr ydym yn edrych arno’n weithredol. Mae fy nghyd-Weinidog, Brian Gibbons, y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Llywodraeth Leol, wedi bod yn gwneud llawer o waith gyda swyddogion ar y mater hwn. Ymwelodd â’r Alban a Lloegr yn ddiweddar i edrych ar sut y mae cyllidebau wedi’u cyfuno’n gweithio. Barnsley, er enghraifft, sydd â’r gyllideb wedi’i chyfuno fwyaf o’i math yn y DU. Mae’r gyllideb yn £100 miliwn, a chaiff adnoddau a sofraniaeth eu cyfuno rhwng yr awdurdod lleol ac, yn yr achos hwn, yr ymddiriedolaeth gofal sylfaenol. Mae hefyd yn adlewyrchu’r hyn a ddywedais wrth Peter Black. Yn dilyn dyfarniad Grogan, ni fydd yn rhaid i adrannau gwasanaethau cymdeithasol dalu am ddarparu gofal parhaus o’u cyllidebau eu hunain. Nid ydym yn cymryd yr arian hwnnw’n ôl allan o’u cyllidebau. Yn wir, yr ydym yn rhoi lefel sylweddol uwch o adnoddau drwy’r byrddau iechyd lleol i fynd i’r afael â mater gofal parhaus. Eto, mae’n ymwneud â chael model cydweithredol newydd ar gyfer cyflenwi gwasanaethau, lle’r ydym yn canolbwyntio ar y canlyniadau—gwell gofal i gleifion a’r rheini sy’n cael eu trosglwyddo o ofal—yn hytrach na’r swm o arian nac, yn wir, pwy sy’n darparu’r gwasanaeth.

Alun Davies: Following on from that last question, the debate that we had yesterday on the final budget focused on outcomes rather than expenditure, although I think that it is fair to say that the current expenditure on public services is record-breaking in terms of how much this Government is investing in the public infrastructure. Minister, will you repeat and confirm your personal commitment to collaboration in creating excellence in our public services and in creating a world-class public infrastructure in Wales? Will you also give your commitment that this drive for greater efficiency is as important to the Welsh Assembly Government and its programmes as it is to local government?

Alun Davies: I ddilyn o’r cwestiwn diwethaf hwnnw, yr oedd y ddadl a gawsom ddoe am y gyllideb derfynol yn canolbwyntio ar ganlyniadau yn hytrach nag ar wariant, er y credaf ei bod yn deg dweud bod y gwariant presennol ar wasanaethau cyhoeddus yr uchaf erioed o ran faint y mae’r Llywodraeth hon yn ei fuddsoddi yn y seilwaith cyhoeddus. Weinidog, a wnewch ailadrodd a chadarnhau eich ymrwymiad personol i gydweithio i greu rhagoriaeth yn ein gwasanaethau cyhoeddus a chreu seilwaith cyhoeddus o safon fyd-eang yng Nghymru? A wnewch ymrwymo hefyd bod yr ymgyrch hon dros effeithlonrwydd well yr un mor bwysig i Lywodraeth Cynulliad Cymru a’i rhaglenni ag ydyw i lywodraeth leol?

Andrew Davies: Collaboration is very much at the heart of our policies and delivery processes. We know, as a Government, that we cannot deliver on our own; we can only do it through joint working and collaboration. I had a good track record with regard to collaboration when I was the Minister for Enterprise, Innovation and Networks, whether dealing with regeneration in Ceredigion following the withdrawal of Dewhirst, the Heads of the Valleys programme, the Môn a Menai programme in north-west Wales, or indeed working with local authorities on developing transport schemes, whether road, rail or others. However, it also means that we as a Government have to be clear about what we expect in terms of policies and funding. Having had that clear leadership, we must ensure that we deliver jointly on our policy priorities.

Andrew Davies: Mae cydweithio’n rhan ganolog o’n polisïau a’n prosesau cyflenwi. Gwyddom, fel Llywodraeth, na allwn gyflenwi ar ein pennau ein hunain; dim ond drwy gydweithio y gallwn gyflenwi. Yr oedd gennyf enw da am gydweithio pan yr oeddwn yn Weinidog dros Fenter, Arloesi a Rhwydweithiau, boed hynny wrth ymdrin ag adfywio yng Ngheredigion wedi i Dewhirst dynnu’n ôl, rhaglen Blaenau’r Cymoedd, rhaglen Môn a Menai yn y gogledd-orllewin, neu, yn wir, wrth weithio gydag awdurdodau lleol i ddatblygu cynlluniau trafnidiaeth, boed hynny’n ffyrdd, yn rheilffyrdd neu’n drafnidiaeth arall. Fodd bynnag, mae hefyd yn golygu ei bod yn rhaid inni fel Llywodraeth fod yn eglur am yr hyn yr ydym yn ei ddisgwyl o ran polisïau a chyllid. O gael yr arweinyddiaeth glir honno, rhaid inni sicrhau ein bod yn cyflenwi ar y cyd o ran ein blaenoriaethau polisi.

Children, Education, Lifelong Learning and Skills Portfolio

Portffolio Plant, Addysg, Dysgu Gydol Oes a Sgiliau

Q3 Leanne Wood: What discussions has the Minister had regarding the budget allocation for the children, education, lifelong learning and skills portfolio? OAQ(3)0185(FPS)

C3 Leanne Wood: Pa drafodaethau y mae’r Gweinidog wedi’u cael ynghylch y dyraniad yn y gyllideb ar gyfer portffolio plant, addysg, dysgu gydol oes a sgiliau? OAQ(3)0185(FPS)

Andrew Davies: I have had regular discussions with the Minister for Children, Education, Lifelong Learning and Skills, Jane Hutt, throughout the budget process.

Andrew Davies: Yr wyf wedi cael trafodaethau rheolaidd gyda Jane Hutt, y  Gweinidog dros Blant, Addysg, Dysgu Gydol Oes a Sgiliau, drwy gydol y broses o lunio’r gyllideb.

Leanne Wood: What specific discussions have you had regarding the national school effectiveness framework for Wales to improve educational standards, what money will be available for the pilot schemes between May and the end of the year, and has a decision been made on where these pilots will take place?

Leanne Wood: Pa drafodaethau penodol yr ydych wedi’u cael ynghylch y fframwaith effeithlonrwydd ysgolion cenedlaethol ar gyfer Cymru er mwyn gwella safonau addysg, pa arian fydd ar gael ar gyfer y cynlluniau peilot rhwng mis Mai a diwedd y flwyddyn, ac a oes penderfyniad wedi’i wneud ynghylch ble y cynhelir y cynlluniau peilot hyn?

Andrew Davies: Following the Plenary debate on the budget yesterday, I will be holding a series of bilateral meetings with all the spending Ministers, at which issues such as this will be discussed. It is a question of in-year expenditure for this financial year and also plans for the 'One Wales’ programme over the next three and a half years. I or the Minister for education will write to you on that specific point.

Andrew Davies: Yn dilyn y ddadl am y gyllideb yn y Cyfarfod Llawn ddoe, byddaf yn cynnal cyfres o gyfarfodydd dwyochrog gyda’r holl Weinidogion sy’n gwario, a thrafodir materion fel y rhain yn y cyfarfodydd hynny. Mae’n ymwneud â gwariant yn ystod y flwyddyn ar gyfer y flwyddyn ariannol hon yn ogystal â chynlluniau ar gyfer rhaglen 'Cymru’n Un’ dros y tair blynedd a hanner nesaf. Byddaf fi, neu’r Gweinidog dros addysg yn ysgrifennu atoch ynglŷn â’r pwynt penodol hwnnw.

Alun Cairns: If you look closely at the funding made available for education and that made available to local authorities for schools, you will see that there is a serious cut, particularly when we take into account the money made available for top-up fees, which will not apply in Wales. If that budget line is taken out so that we can compare Wales with the rest of the UK in terms of this line, you will see that education funding is being seriously cut—I cannot overstate that. How does that accord with the priorities of 'education, education, education’?

Alun Cairns: Os edrychwch yn ofalus ar y cyllid sydd ar gael ar gyfer addysg, a hwnnw sydd ar gael i awdurdodau lleol ar gyfer ysgolion, gwelwch fod toriad difrifol, yn enwedig wrth ystyried yr arian sydd ar gael ar gyfer ffioedd atodol, na fydd yn berthnasol yng Nghymru. Os tynnwch y llinell gyllideb honno allan er mwyn inni gael cymharu Cymru â gweddill y DU yng nghyswllt y llinell hon, gwelwch fod y cyllid ar gyfer addysg yn cael ei dorri’n ddifrifol—ni allaf orbwysleisio hynny. Sut y mae hynny’n cyd-fynd â blaenoriaethau 'addysg, addysg, addysg’?

In terms of the capital spend that is required for school buildings, for example, the Minister for education says that she is first in the queue to apply for funding from your strategic capital investment board. The Minister for Health and Social Services has also said that she is first in the queue for funding from the board. Which Minister is first in the queue? Does the cut in education spend not demonstrate the lack of priority that you are placing on education?

O ran y gwariant cyfalaf sy’n ofynnol ar gyfer adeiladau ysgolion, er enghraifft, dywed y Gweinidog dros addysg mai hi yw’r cyntaf yn y ciw i wneud cais am gyllid gan eich bwrdd buddsoddi cyfalaf strategol. Mae’r Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol hefyd wedi dweud mai hi yw’r cyntaf yn y ciw ar gyfer cael cyllid gan y bwrdd. Pa Weinidog sydd ar flaen y ciw? Onid yw’r toriad yn y swm a warir ar addysg yn dangos y diffyg blaenoriaeth yr ydych yn ei rhoi ar addysg?

Andrew Davies: It is not a cut in education spend; we are currently spending more in Wales than in England. We are spending around 5 per cent more per head on education, if you take into account all education spend, than England.

Andrew Davies: Nid toriad yn y swm a warir ar addysg ydyw; ar hyn o bryd, yr ydym yn gwario mwy yng Nghymru nag yn Lloegr. Os ystyriwch yr holl arian sy’n cael ei wario ar addysg, yr ydym yn gwario tua 5 y cant yn fwy y pen ar addysg nag y mae Lloegr yn ei wario.

In terms of the strategic capital investment board, it is not a case of queuing. As I explained to the Finance Committee last week, an investment programme will be drawn up, through collaboration with Cabinet colleagues, and then the strategic capital investment board, upon receiving external expert advice, will help in terms of the assessment and delivery of that investment programme. It is not a question of having a queue, be it orderly or not; it is a question of a programme being collaboratively drawn up through the Cabinet.

O ran y bwrdd buddsoddi cyfalaf strategol, nid yw’n fater o ffurfio ciw. Fel yr eglurais wrth y Pwyllgor Cyllid yr wythnos diwethaf, llunnir rhaglen fuddsoddi, drwy gydweithio â chyd-Aelodau’r Cabinet. Yna, bydd y bwrdd buddsoddi cyfalaf strategol, ar ôl cael cyngor allanol arbenigol, yn cynorthwyo i asesu ac i gyflawni’r rhaglen fuddsoddi. Nid mater o gael ciw ydyw, boed y ciw hwnnw’n drefnus ai peidio; mae’n fater o lunio rhaglen ar y cyd drwy’r Cabinet.

Lynne Neagle: In your closing remarks to the draft budget debate last December, you said that you would think about the additional requirements of disabled children’s services in Wales, as identified by the Disabled Children Matter Wales campaign. In the final budget discussed yesterday, however, there was no evidence of additional moneys being found, although reserves were used to fund other priorities. Could you outline precisely what discussions you had between the draft budget stage and the final budget stage with the Minister for children and other Ministers about finding money for these continually neglected services?

Lynne Neagle: Yn eich sylwadau clo yn nadl y gyllideb ddrafft fis Rhagfyr diwethaf, dywedasoch y byddech yn meddwl am ofynion ychwanegol gwasanaethau plant anabl yng Nghymru, fel y tynnwyd sylw atynt yn ymgyrch Plant Anabl yn Cyfri Cymru. Yn y gyllideb derfynol a drafodwyd ddoe, fodd bynnag, ni chafwyd unrhyw dystiolaeth o ddod o hyd i arian ychwanegol, er i arian wrth gefn gael ei ddefnyddio i ariannu blaenoriaethau eraill. A allech amlinellu pa drafodaethau’n union a gawsoch yn y cyfnod rhwng y gyllideb ddrafft a’r gyllideb derfynol gyda’r Gweinidog dros blant a chyda Gweinidogion eraill ynghylch dod o hyd i arian ar gyfer y gwasanaethau hyn sy’n cael eu hesgeuluso o hyd ac o hyd?

 

Andrew Davies: I will write to you regarding the detail on that, but my understanding is that the task group that the Minister for education announced in her written statement—you are obviously in the lead on this campaign, but other Members may not be aware of the timescale—will be set up next week. I will ask Jane Hutt to write a letter to you, which will be made available to all Members, about the process and what the group’s proposals will be.

Andrew Davies: Ysgrifennaf atoch ynghylch manylion hynny, ond deallaf y bydd y grŵp gorchwyl a gyhoeddwyd gan y Gweinidog dros addysg yn ei datganiad ysgrifenedig—yr ydych yn amlwg ar y blaen gyda’r ymgyrch hon, ond efallai nad yw Aelodau eraill yn ymwybodol o’r amserlen—yn cael ei sefydlu yr wythnos nesaf. Gofynnaf i Jane Hutt ysgrifennu llythyr atoch ynglŷn â’r broses a beth fydd cynigion y grŵp, a sicrhaf fod y llythyr hwn ar gael i’r holl Aelodau.

Y Llywydd: Tynnwyd cwestiwn 4, OAQ(3)0203(FPS), yn ôl.

The Presiding Officer: Question 4, OAQ(3)0203(FPS), has been withdrawn.

The Strategic Capital Investment Board

Y Bwrdd Buddsoddi Cyfalaf Strategol

Q5 Jenny Randerson: Will the Minister make a statement on how the strategic capital investment board will operate? OAQ(3)0154(FPS)

C5 Jenny Randerson: A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am sut y bydd y bwrdd buddsoddi cyfalaf strategol yn gweithredu? OAQ(3)0154(FPS)

Andrew Davies: The strategic capital investment board will operate as part of an investment framework. The key components of that will be external expert advice, a common approach to investment appraisal and a strong delivery focus. I believe that the result will be a capital programme that is decided by Ministers and based on 'One Wales’ commitments.

Andrew Davies: Bydd y bwrdd buddsoddi cyfalaf strategol yn gweithredu fel rhan o fframwaith buddsoddi. Bydd cyngor allanol arbenigol, dull cyffredin o werthuso buddsoddiadau a chanolbwynt cadarn ar gyflenwi yn elfennau allweddol ohono. Credaf mai’r canlyniad fydd rhaglen gyfalaf y penderfynir arni gan Weinidogion ac sy’n seiliedig ar ymrwymiadau 'Cymru’n Un’.

Jenny Randerson: That is a very disappointing answer in terms of the amount of detail that it gives us. It is a statement of what should be blindingly obvious to any government. I am interested in how you could have set aside, for example, £93 million in 2009-10 for the board from your reserves, without being able to be specific about precisely how the board will operate. If you do not know how it will work, how do you know how much money it will need? Please tell us, in more detail, what the criteria will be. How will Ministers make bids? What will be the dividing line between the money for capital in Ministers’ portfolio budgets and the money dealt with by the board? How will you be able to ensure an even-handed approach, or will it just be a first-come-first-served approach or the case that those who shout loudest get the most?

Jenny Randerson: Mae hwnnw’n ateb siomedig iawn o ran faint o fanylion a rydd inni. Mae’n ddatganiad o’r hyn a ddylai fod yn gwbl amlwg i unrhyw lywodraeth. Yr hyn y mae gennyf ddiddordeb ynddo yw sut y gallech fod wedi neilltuo, er enghraifft, £93 miliwn yn 2009-10 ar gyfer y bwrdd, o’ch cronfeydd wrth gefn, heb allu dweud yn benodol sut yn union y bydd y bwrdd yn gweithredu. Os na wyddoch sut y bydd yn gweithio, sut y gwyddoch faint o arian y bydd ei angen arno? Os gwelwch yn dda, dywedwch wrthym, yn fanylach, beth fydd y meini prawf. Sut y bydd Gweinidogion yn gwneud cynigion? Beth fydd y llinell a fydd yn rhannu’r arian ar gyfer cyfalaf yng nghyllidebau portffolio’r Gweinidogion a’r arian y bydd y bwrdd yn ymdrin ag ef? Sut y byddwch yn gallu sicrhau dull mwy cytbwys o wneud hyn, ynteu ai dull cyntaf i’r felin a ddefnyddir, neu ddull lle mai’r rheini sydd uchaf eu cloch sy’n cael y swm mwyaf?

12.50 p.m.

 

Andrew Davies: Perhaps this is a useful opportunity to rehearse what has been said on several occasions in the Finance Committee. With regard to the level of resource, you have quoted a figure of £90 million from the reserves in one particular year. However, over the next three and a half years, somewhere in the region of £450 million to £500 million will be ring-fenced to be handled by the capital investment board. To put that into perspective, our annual capital expenditure across the whole Assembly Government is £1.6 billion.

Andrew Davies: Efallai fod hwn yn gyfle defnyddiol i ailadrodd yr hyn sydd wedi cael ei ddweud droeon yn y Pwyllgor Cyllid. Ac ystyried lefel yr adnodd, yr ydych wedi dyfynnu ffigur o £90 miliwn o’r cronfeydd wrth gefn mewn un flwyddyn benodol. Fodd bynnag, dros y tair blynedd a hanner nesaf, bydd rhwng oddeutu £450 miliwn a £500 miliwn yn cael eu neilltuo at ddefnydd y bwrdd buddsoddi cyfalaf. I roi hynny mewn persbectif, £1.6 biliwn yw gwariant cyfalaf blynyddol Llywodraeth y Cynulliad i gyd.  

Therefore, it is very early days; it is a policy initiative, and we want to ensure that this is done in a considered way. Once the discipline is established and the coherent strategic corporate approach is being taken with regard to capital investment, as I said in my reply to Alun Cairns earlier, we hope to extend the discipline to the bulk of capital investment that is currently in each Minister’s budget. With regard to how the board will operate, as I said to the committee last week, I will report either to Plenary or the Finance Committee when the detailed proposals are finalised. However, it is policy in progress, and I have given a commitment to report on that in due course.

Dyddiau cynnar iawn yw hi, felly; menter polisi ydyw, ac yr ydym am sicrhau y gwneir hyn mewn ffordd ystyriol. Ar ôl sefydlu’r ddisgyblaeth, a phan fydd dull corfforaethol strategol a chydlynol ar waith yng nghyswllt buddsoddi cyfalaf, fel y dywedais yn fy ateb i Alun Cairns yn gynharach, gobeithiwn ymestyn y ddisgyblaeth i swmp y buddsoddiad cyfalaf sydd yng nghyllideb pob Gweinidog ar hyn o bryd. O ran sut y bydd y bwrdd yn gweithredu, fel y dywedais wrth y Pwyllgor yr wythnos diwethaf, byddaf yn adrodd naill ai wrth y Cyfarfod Llawn neu wrth y Pwyllgor Cyllid pan fydd y cynigion manwl ar eu ffurf terfynol. Fodd bynnag, polisi ar waith ydyw, ac yr wyf wedi ymrwymo i adrodd ar hynny maes o law.

     

Mohammad Asghar: How will the strategic capital investment board be monitored and how often?

Mohammad Asghar: Sut y bydd y bwrdd buddsoddi cyfalaf strategol yn cael ei fonitro, a pha mor aml?

Andrew Davies: There are two levels of monitoring. One is what happens in Government. As I said in an earlier response, the investment programme will be decided by the Cabinet; there will be a Cabinet committee that will monitor the position within Government. The external advisory panel will report back to Ministers on its recommendations, assessments of business cases and implementation. The second level of monitoring is the Assembly as a legislature; that will be done either in Plenary, through the Finance Committee or any other relevant committee.

Andrew Davies: Bydd y monitro’n digwydd  ar ddwy lefel. Beth sy’n digwydd yn y Llywodraeth yw un ohonynt. Fel y dywedais yn fy ateb blaenorol, y Cabinet fydd yn penderfynu ar y rhaglen fuddsoddi; ceir pwyllgor Cabinet a fydd yn monitro’r sefyllfa o fewn y Llywodraeth. Bydd y panel ymgynghorol allanol yn adrodd yn ôl i’r Gweinidogion ynghylch ei argymhellion, ei asesiadau o achosion busnes, ac ar weithredu. Yr ail lefel fonitro yw’r Cynulliad fel deddfwrfa; gwneir hynny naill ai yn y Cyfarfod Llawn, drwy’r Pwyllgor Cyllid neu unrhyw bwyllgor perthnasol arall.

Darren Millar: You made a great deal of the strategic capital investment fund during the budget deliberations, as did your ministerial colleagues—a magic pot of gold at the end of the rainbow, as it were. Given the unclear answer that you have just given Jenny Randerson, can you assure my constituents that there will be sufficient capital available from the Welsh Assembly Government—either from the health and social services budget or from this magic pot of gold—to address the very real structural problems at Glan Clwyd Hospital, which serves my constituents so well but that requires at least £0.25 billion to be put right?

Darren Millar: Rhoesoch lawer iawn o bwyslais ar y gronfa buddsoddi cyfalaf strategol yn ystod yr ystyriaethau ynghylch y gyllideb, yn yr un modd â’ch cyd-Weinidogion—pwrs o aur ym mhen draw’r enfys, fel petai. Ac ystyried yr ateb aneglur yr ydych newydd ei roi i Jenny Randerson, a allwch sicrhau f’etholwyr y bydd digon o gyfalaf ar gael gan Lywodraeth Cynulliad Cymru—naill ai o’r gyllideb iechyd a gwasanaethau cymdeithasol neu o’r pwrs hud hwn sy’n llawn aur—i fynd i’r afael â phroblemau strwythurol gwirioneddol Ysbyty Glan Clwyd, sy’n gwasanaethu f’etholwyr gystal ond sydd angen £0.25 biliwn i’w gywiro?

  

Andrew Davies: I do not think that I gave an unclear answer. I said that the bulk of capital expenditure or the identified capital investment that the Assembly Government will be making is within each of the spending Minister’s budgets. The bulk of the capital investment that will be made in the health service over the next four years is identified in the health Minister’s budget. The situation is similar on the education side with Jane Hutt’s budget. Therefore, there is no uncertainty about that. In fact, as I said, the capital investment available—for health, education or any other service—is substantial at £1.6 billion. In the early days, over the next few years, the capital investment board will deal with between only £450 million and £500 million. Therefore, we need to get that into perspective. The existing commitments on the health service, hospital rebuilding and so on are accounted for by the health Minister, and I am sure that she would be more than happy to share that with you in due course.

Andrew Davies: Nid wyf yn meddwl imi roi ateb aneglur. Dywedais y byddai swmp y gwariant cyfalaf, neu’r buddsoddiad cyfalaf a enwir y bydd Llywodraeth y Cynulliad yn ei wneud, o fewn cyllideb pob Gweinidog sy’n gwario. Gwelir swmp y gwariant cyfalaf a wneir yn y gwasanaeth iechyd dros y pedair blynedd nesaf yng nghyllideb y Gweinidog dros iechyd. Mae’r sefyllfa’n debyg yng nghyd-destun addysg gyda chyllideb Jane Hutt. Felly, nid oes unrhyw ansicrwydd ynghylch hynny. Yn wir, fel y dywedais, mae’r buddsoddiad cyfalaf sydd ar gael—ar gyfer iechyd, addysg ac unrhyw wasanaeth arall—yn sylweddol, a’r cyfanswm yn £1.6 biliwn. Yn y dyddiau cynnar, dros yr ychydig flynyddoedd nesaf, bydd y bwrdd buddsoddi cyfalaf yn delio â rhwng £450 miliwn a £500 miliwn yn unig. Felly, mae angen inni edrych ar hynny mewn persbectif. Rhoddir cyfrif am yr ymrwymiadau presennol ar gyfer y gwasanaeth iechyd, ailadeiladu ysbytai ac yn y blaen gan y Gweinidog dros iechyd, ac yr wyf yn siŵr y byddai hi’n fwy na pharod i rannu hynny â chi maes o law.

Public Services in North Wales

Gwasanaethau Cyhoeddus yn y Gogledd

Q6 Eleanor Burnham: What is the Minister doing to improve the performance of public services in north Wales? OAQ(3)0167(FPS)

C6 Eleanor Burnham: Beth mae’r Gweinidog yn ei wneud i wella perfformiad gwasanaethau cyhoeddus yng ngogledd Cymru? OAQ(3)0167(FPS)

Andrew Davies: Along with ministerial colleagues, I am taking action to ensure that we have high-performing, ambitious and citizen-centred public services in north Wales, as elsewhere. As a result, I am establishing local service boards and local service delivery agreements to provide focus and leadership to tackle the major service challenges that we are facing.

Andrew Davies: Yr wyf fi a chyd-Weinidogion yn cymryd camau i sicrhau bod gennym wasanaethau cyhoeddus  uchelgeisiol sy’n perfformio’n wych ac yn canolbwyntio ar y dinesydd yn y gogledd ac mewn lleoedd eraill. Yn sgil hyn, yr wyf yn sefydlu byrddau gwasanaethau lleol a chytundebau cyflenwi gwasanaethau lleol i ddarparu ffocws ac arweiniad er mwyn mynd i’r afael â’r prif heriau a wynebwn yng nghyswllt gwasanaethau.

Eleanor Burnham: In view of the serious situation for local authorities, why should local authorities be squeezed so much when trying to deliver the best public services? The Finance Committee has grave concerns that the current settlement is so inadequate that core services will not be safeguarded, let alone any extras, and has asked you to review the funding. The Wales Office recently highlighted the poor management of your Government’s finances particularly during the absorption of the former Assembly sponsored public bodies into Government departments.

Eleanor Burnham: A chofio’r sefyllfa ddifrifol i awdurdodau lleol, pam y dylai awdurdodau lleol gael eu gwasgu cymaint wrth geisio darparu’r gwasanaethau gorau i’r cyhoedd? Mae gan y Pwyllgor Cyllid bryderon difrifol bod y setliad cyfredol mor annigonol nas diogelir gwasanaethau craidd, heb sôn am unrhyw bethau ychwanegol, ac y mae wedi gofyn ichi adolygu’r cyllid. Yn ddiweddar, tynnodd Swyddfa Cymru sylw at y ffaith bod cyllid eich Llywodraeth yn cael ei reoli’n wael, yn enwedig wrth i’r cyrff cyhoeddus a arferai gael eu noddi gan y Cynulliad ddod dan adain adrannau’r Llywodraeth.  

Andrew Davies: As I have said, earlier today and on other occasions, I believe that we have made substantial provision for local authorities to deliver core services. It is a tight settlement, but the settlement that we had from the UK Government is the tightest that the Assembly has had since its inception in 1999. As I have often said, you cannot just take this year’s settlement or the next three-year settlement in isolation from the substantial and generous funding that we give to local authorities. I repeat what I said yesterday: if we funded local authorities in Wales at the same level as English local authorities are funded by the UK Government, there would be £0.5 billion less going to support local government and to keep council tax levels down. Therefore, I would fundamentally disagree that, somehow, local authorities have been short-changed.

Andrew Davies: Fel y dywedais, yn gynharach heddiw ac ar adegau eraill, credaf inni ddarparu’n sylweddol ar gyfer awdurdodau lleol er mwyn iddynt allu darparu gwasanaethau craidd. Mae’r setliad yn un tynn, ond y setliad yr ydym wedi’i gael gan Lywodraeth y DU yw’r un tynnaf i’r Cynulliad ei gael ers y dechrau, yn 1999. Fel yr wyf yn aml wedi’i ddweud, ni allwch gymryd setliad y flwyddyn hon neu’r setliad ar gyfer y tair blynedd nesaf ar eu pennau eu hunain heb ystyried y cyllid sylweddol a hael a roddwn i awdurdodau lleol. Ailadroddaf yr hyn a ddywedais ddoe; petaem yn cyllido awdurdodau lleol Cymru ar yr un lefel ag y mae Llywodraeth y DU yn cyllido awdurdodau lleol Lloegr, byddai £0.5 biliwn yn llai yn mynd i gefnogi llywodraeth leol ac i gadw lefelau’r dreth gyngor i lawr. Felly, byddwn yn anghytuno’n llwyr bod awdurdodau lleol, rywsut, wedi cael eu camarwain.

Janet Ryder: Obviously, the police force is an important public service. I was pleased last week to receive my certificate for completing the police scheme within the Assembly. I would urge any Members who have not yet signed up for that scheme to do so as it gives a good insight into how the forces operate and how they are run. The scheme also gives you a clear understanding of how valuable police officers are. It is sad that, today, we are seeing in London a demonstration by police officers against their pay settlement. This is the first demonstration of its kind since 1910. We all know that Scotland has moved independently on this issue. Therefore, Minister, are you doing anything to put forward the voice of Wales and to make sure that our police officers are really valued and that a settlement will be secured in their favour as soon as possible?

Janet Ryder: Yn amlwg, mae’r heddlu yn wasanaeth cyhoeddus pwysig. Yr oeddwn yn falch yr wythnos diwethaf o gael fy nhystysgrif am gwblhau’r cynllun heddlu yn y Cynulliad. Byddwn yn annog unrhyw Aelodau nad ydynt eto wedi cofrestru ar gyfer y cynllun hwnnw i wneud hynny oherwydd ei fod yn rhoi cyfle ichi weld sut y  mae’r heddlu’n gweithredu a sut y cânt eu rhedeg. Mae’r cynllun hefyd yn rhoi dealltwriaeth glir ichi o ba mor werthfawr yw swyddogion yr heddlu. Mae’n drist ein bod, heddiw, yn gweld gwrthdystiad gan swyddogion yr heddlu yn erbyn eu setliad cyflog. Dyma’r gwrthdystiad cyntaf o’i fath er 1910. Gŵyr pob un ohonom fod yr Alban wedi symud yn annibynnol ar y mater hwn. Felly, Weinidog, a ydych yn gwneud unrhyw beth i leisio barn Cymru ac i wneud yn siŵr bod yr heddlu’n cael eu gwerthfawrogi o ddifrif ac y sicrheir setliad o’u plaid cyn gynted ag y bo modd?   

Andrew Davies: In terms of England and Wales, police pay is a reserved matter; it is a non-devolved matter and therefore for the UK Government to decide upon. However, in response to your first point about the importance of involving police authorities and police officers in the delivery of services, I pay tribute to the contribution of police officers in Wales in working with us and local authorities in improving service delivery, and particularly in addressing issues such as community safety. I know, for example, that the Home Office Minister, Vernon Coaker, visited Swansea last autumn. He was impressed by the work done through the local community safety partnership in addressing issues around community safety, and he viewed that collaborative approach, which I referred to earlier, in marked contrast to the approach taken in many large cities in England. Therefore, we have a good record in working with the local police on improving service delivery. The police are represented on the six pilot local service boards that have been established.

Andrew Davies: Yng nghyd-destun Cymru a Lloegr, mae cyflog yr heddlu’n fater nas datganolwyd, ac felly mater i Lywodraeth y DU benderfynu arno ydyw. Fodd bynnag, i ymateb i’ch pwynt cyntaf ynghylch pwysigrwydd cynnwys awdurdodau’r heddlu a swyddogion yr heddlu wrth ddarparu gwasanaethau, rhoddaf deyrnged i gyfraniad swyddogion yr heddlu yng Nghymru sy’n gweithio gyda ni a chydag awdurdodau lleol wrth wella darpariaeth gwasanaethau, ac yn arbennig wrth fynd i’r afael â materion megis diogelwch cymunedol. Gwn, er enghraifft, i Vernon Coaker, un o Weinidogion y Swyddfa Gartref, ymweld ag Abertawe yr hydref diwethaf. Yr oedd y gwaith a wnaethpwyd drwy’r bartneriaeth diogelwch cymunedol lleol i fynd i’r afael â materion yn ymwneud â diogelwch cymunedol, wedi creu argraff arno. Edrychodd ar y dull a grybwyllwyd gennyf yn gynharach, sef dull o weithredu ar y cyd, mewn cyferbyniad llwyr â’r modd y mae llawer o ddinasoedd mawr  Lloegr wedi mynd i’r afael â hyn. Felly, mae gennym record dda o ran gweithio gyda’r heddlu lleol i wella’r modd y darperir gwasanaethau. Crëwyd chwe ardal beilot, a chynrychiolir yr heddlu ar y byrddau gwasanaethau lleol a sefydlwyd ar gyfer yr ardaloedd hynny.

Cyfiawnder Cymdeithasol a Llywodraeth Leol

Social Justice and Local Government

C7 David Lloyd: A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am ddyrannu cyllid i bortffolio cyfiawnder cymdeithasol a llywodraeth leol? OAQ(3)0174(FPS)

Q7 David Lloyd: Will the Minister make a statement on the allocation of funding to the social justice and local government portfolio? OAQ(3)0174(FPS)

Andrew Davies: The allocation to the social justice and local government portfolio for the period 2008-09 to 2010-11 is set out in the final budget, agreed yesterday by the Assembly. Detailed decisions on the allocation of resources within the portfolio are a matter for the Minster for Social Justice and Local Government.

Andrew Davies: Mae’r dyraniad i’r  portffolio cyfiawnder cymdeithasol a llywodraeth leol ar gyfer y cyfnod rhwng 2008-09 a 2010-11 yn y gyllideb derfynol y cytunodd y Cynulliad arni ddoe. Mater i’r Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Llywodraeth Leol yw’r modd y dyrennir yr adnoddau hyn o fewn y portffolio.

David Lloyd: Beth a wnewch i hybu datblygu unedau adfer a thrin carcharorion sy’n gaeth i alcohol a chyffuriau yn ein carchardai? Pa drafodaethau a gawsoch o fewn y Cabinet i sicrhau bod blaenoriaeth yn cael ei rhoi i greu a chynnal unedau i garcharorion sy’n gaeth i alcohol a chyffuriau mewn carchardai yng Nghymru?

David Lloyd: What are you doing to encourage the development of rehabilitation and treatment units for prisoners who are addicted to alcohol and drugs in our prisons? What discussions have you had within the Cabinet to ensure that priority is given to create and maintain units for prisoners who are addicted to alcohol and drugs in prisons in Wales?

1.00 p.m.

 

Andrew Davies: I will discuss that particular matter with Brian Gibbons, the Minister for Social Justice and Local Government, and either he or I will write to you on that.

Andrew Davies: Byddaf yn trafod y mater penodol hwnnw gyda Brian Gibbons, y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Llywodraeth Leol, a bydd ef neu byddaf i yn ysgrifennu atoch ynghylch hynny.

Mark Isherwood: What discussions have you had with the Minister for Social Justice and Local Government regarding budget provision for the fire and rescue service? After allowing for your cross-budget transfer of capital to revenue, there is actually a reduction. That money appears to have gone into fire and rescue service workers’ pensions and retained fire service workers’ pensions. What impact do you anticipate that will have on service delivery and on tackling fire deaths in my region and in other parts of Wales?

Mark Isherwood: Pa drafodaethau ydych wedi’u cael gyda’r Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Llywodraeth Leol ynghylch y ddarpariaeth yn y gyllideb ar gyfer y gwasanaeth tân ac achub? Ar ôl caniatáu ar gyfer eich trosglwyddiad ar draws y gyllideb o gyfalaf i refeniw, ceir gostyngiad mewn gwirionedd. Ymddengys fod yr arian hwnnw wedi mynd i bensiynau gweithwyr y gwasanaeth tân ac achub a phensiynau gweithwyr wrth gefn y gwasanaeth tân ac achub. Beth ydych yn ei ragweld fydd effaith hynny ar gyflenwi gwasanaethau ac ar fynd i’r afael â marwolaethau oherwydd tân yn fy rhanbarth ac mewn rhannau eraill o Gymru?

Andrew Davies: As I said in my reply to Dai Lloyd, either Brian Gibbons or I will write to you on those specific points.

Andrew Davies: Fel y dywedais wrth ateb Dai Lloyd, bydd naill ai Brian Gibbons neu fi yn ysgrifennu atoch ynghylch y materion penodol hynny.

Mark Isherwood: Wearing my public services hat for a moment, I would be grateful if you discussed that issue with your local government colleague, because my understanding is that those budgets are delivered via local authorities in each region, whose representatives sit on the local or regional fire authority. They will consider a number of options, but they are aware of the cash constraints imposed on their councils through the budget. Given your public service responsibility, what consideration have you given to the impact of that on fire deaths in Wales?

Mark Isherwood: Gan wisgo fy het gwasanaethau cyhoeddus am funud, byddwn yn ddiolchgar petaech yn trafod y mater hwnnw gyda’ch cyd-Aelod llywodraeth leol, oherwydd caf i ar ddeall bod y cyllidebau hynny’n cael eu darparu drwy awdurdodau lleol ym mhob rhanbarth, y mae eu cynrychiolwyr yn eistedd ar yr awdurdod tân lleol neu ranbarthol. Byddant yn ystyried nifer o ddewisiadau, ond maent yn ymwybodol o’r cyfyngiadau arian a roddir ar eu cyngor drwy’r gyllideb. Ac ystyried eich cyfrifoldeb gwasanaeth cyhoeddus, pa ystyriaeth yr ydych wedi’i rhoi i effaith hynny ar farwolaethau oherwydd tân yng Nghymru?

Andrew Davies: My priority is to deliver high quality public services. As a Government, we believe that we have given an adequate settlement to local government and others to deliver that high level of service. If you are saying that there are concerns, I will raise them with Dr Gibbons and either he or I will write to you on that.

Andrew Davies: Fy mlaenoriaeth yw darparu gwasanaethau cyhoeddus o ansawdd uchel. Fel Llywodraeth, yr ydym yn credu inni roi setliad digonol i lywodraeth leol ac eraill er mwyn darparu’r lefel uchel honno o wasanaeth. Os ydych yn dweud bod pryderon, byddaf yn eu codi gyda Dr Gibbons a bydd ef neu byddaf i yn ysgrifennu atoch ynghylch hynny.

Spending Power

Grym Gwario

Q8 The Leader of the Welsh Liberal Democrat Group (Michael German): Will the Minister make a statement on initiatives to increase the power of Welsh Assembly Government spending? OAQ(3)0156(FPS)

C8 Arweinydd Grŵp Democratiaid Rhyddfrydol Cymru (Michael German): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am gynlluniau i gynyddu grym gwario Llywodraeth Cynulliad Cymru? OAQ(3)0156(FPS)

Andrew Davies: As part of the Welsh Assembly Government’s drive to improve public services in Wales, we have a programme of measures that deliver better value for the Welsh pound. For example, this includes the XChangeWales system that I announced recently, which has the potential to generate £200 million-worth of procurement savings over five years.

Andrew Davies: Fel rhan o ymgyrch Llywodraeth Cynulliad Cymru i wella gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru, mae gennym raglen o fesurau sy’n darparu gwerth gwell am y bunt Gymreig. Er enghraifft, mae hyn yn cynnwys y system XChangeWales a gyhoeddais yn ddiweddar, sydd â’r potensial i gynhyrchu gwerth £200 miliwn o arbedion caffael dros bum mlynedd.

Michael German: At an event in Swansea, the Western Mail reported that you, the Confederation of British Industry Wales, and the Welsh Local Government Association agreed on a new plan on the use of the private finance initiative in Wales for local government. Did the Western Mail report that incorrectly, or will there be a different policy on PFI for schools, local authorities and hospitals?

Michael German: Yn ystod digwyddiad yn Abertawe, honnodd y Western Mail i chi, Cydffederasiwn Diwydiant Prydain yng Nghymru a Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, gytuno ar gynllun newydd ar ddefnyddio’r fenter cyllid preifat yng Nghymru ar gyfer llywodraeth leol. A oedd adroddiad y Western Mail yn anghywir, ynteu a fydd polisi gwahanol i fenter cyllid preifat ar gyfer ysgolion, awdurdodau lleol ac ysbytai?

Andrew Davies: There was no agreement on Friday, and there have been no discussions between me, the Assembly Government and the Welsh Local Government Association or the CBI. I cannot answer for any discussions that may or may not have taken place between the CBI and the Welsh Local Government Association, as that is a matter for them. However, we are certainly not involved and we have not had any discussions on that issue. So, not for the first time, the story in the Western Mail was wrong, certainly from my perspective.

Andrew Davies: Nid oedd cytundeb ddydd Gwener, ac ni fu trafodaethau rhyngof i, Llywodraeth y Cynulliad a Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru na Chydffederasiwn Diwydiant Prydain. Ni allaf ateb ar ran unrhyw drafodaethau a allai fod wedi cael eu cynnal rhwng Cydffederasiwn Diwydiant Prydain a Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, gan mai mater iddyn nhw yw hwnnw. Fodd bynnag, yn sicr nid ydym yn rhan o hyn ac nid ydym wedi cael trafodaethau ar y mater hwnnw. Felly, nid am y tro cyntaf, yr oedd y stori yn y Western Mail yn anghywir, yn sicr o’m safbwynt i.

Andrew R.T. Davies: For many communities, the Assembly’s spending power translates as the money that arrives on their doorstep for community projects. Given that the London Olympic Games—of which I am a supporter—is looking to siphon a considerable sum of money out of the lottery development funds that many communities have accessed over successive years to develop community projects, how could you help if those communities looked to the Welsh Assembly Government and the power of your spend to facilitate some of those shortfalls?    

Andrew R.T. Davies: Ar gyfer nifer o gymunedau, caiff pŵer gwario’r Cynulliad ei gynrychioli gan yr arian sy’n cyrraedd carreg eu drws ar gyfer prosiectau cymunedol. Ac ystyried ei bod yn edrych yn debyg y bydd Gemau Olympaidd Llundain—yr wyf yn eu cefnogi—yn seiffno swm sylweddol o arian allan o gronfeydd datblygu’r loteri y mae nifer o gymunedau wedi eu defnyddio dros flynyddoedd olynol i ddatblygu prosiectau cymunedol, sut y gallech helpu petai’r cymunedau hynny’n troi at Lywodraeth Cynulliad Cymru a phŵer eich gwariant i hwyluso rhai o’r diffygion hynny?

Andrew Davies: We have made the strongest possible representations to the UK Government on the reduction in the lottery funding that is available as a result of the Olympics, and on how it has set up the Olympics budget. We are concerned about any reduction in lottery funding, which has already had an impact on the grant allocations of the Arts Council of Wales and the Sports Council for Wales. We are in discussion with those bodies, as well as with Ministers, to try to ensure that services are safeguarded in whatever way we can. I will respond in more detail in writing to you on that specific question.

 

Andrew Davies: Yr ydym wedi anfon y sylwadau cryfaf posibl at Lywodraeth y DU ynghylch y gostyngiad yng nghyllid y loteri a fydd ar gael o ganlyniad i’r Gemau Olympaidd, ac ynghylch sut y bu iddi sefydlu cyllideb y Gemau Olympaidd. Yr ydym yn pryderu am unrhyw ostyngiad mewn cyllid loteri, sydd eisoes wedi effeithio ar ddyraniadau grant Cyngor Celfyddydau Cymru a Chyngor Chwaraeon Cymru. Yr ydym yn cynnal trafodaethau gyda’r cyrff hynny, yn ogystal â chyda Gweinidogion, i geisio sicrhau bod gwasanaethau’n cael eu diogelu ym mha ffordd bynnag a allwn. Ysgrifennaf atoch gyda rhagor o fanylion ynghylch y cwestiwn penodol hwnnw.

Cwestiynau i’r Gweinidog dros Blant, Addysg, Dysgu Gydol Oes a Sgiliau
Questions to the Minister for Children, Education, Lifelong Learning and Skills

The Record

School Councils

Cynghorau Ysgol

Q1 Bethan Jenkins: Will the Minister outline the role of school councils? OAQ(3)0227(CEL)

C1 Bethan Jenkins: A wnaiff y Gweinidog amlinellu swyddogaeth cynghorau ysgol? OAQ(3)0227(CEL)

The Minister for Children, Education, Lifelong Learning and Skills (Jane Hutt): A school council is a democratically elected group of pupils whose role is to represent all pupils in the school, to ensure that their voice is heard in decisions that affect them, and to be an active channel of communication between pupils, senior management and the governing body.

Y Gweinidog dros Blant, Addysg, Dysgu Gydol Oes a Sgiliau (Jane Hutt): Mae cyngor ysgol yn grŵp o ddisgyblion a etholir yn ddemocrataidd. Mae swyddogaethau’r disgyblion hynny’n cynnwys cynrychioli holl ddisgyblion yr ysgol, sicrhau bod eu lleisiau’n cael eu clywed mewn penderfyniadau sy’n effeithio arnynt, a bod yn sianel cyfathrebu weithredol rhwng y disgyblion, yr uwch reolwyr a’r corff llywodraethu.

Bethan Jenkins: I am raising concerns that have been raised with me by Children in Wales over when you intend to initiate an inspection of school councils. This concerns whether certain pupils are targeted to take part in school councils, and whether decisions taken by schools councils are taken forward through headteachers. There are cases of representations being made to a headteacher, only for them to be ignored. When will this inspection take place?

Bethan Jenkins: Yr wyf yn codi pryderon a godwyd gyda mi gan Plant yng Nghymru ynghylch a ydych yn bwriadu lansio arolygiad o gynghorau ysgol. Mae hyn yn ymwneud ag yw disgyblion penodol yn cael eu targedu i gymryd rhan mewn cynghorau ysgol, ac a fydd penaethiaid yn gweithredu penderfyniadau a wneir gan gynghorau ysgol. Ceir achosion o gyflwyno sylwadau i’r pennaeth a’r pennaeth yn anwybyddu’r sylwadau hynny. Pryd cynhelir yr arolygiad hwn?

Jane Hutt: You were with me at the Funky Dragon conference, where young people talked about their consideration of school councils. They suggested areas of improvement in their operation.

Jane Hutt: Yr oeddech gyda mi yng nghynhadledd y Ddraig Ffynci, lle’r oedd pobl ifanc yn sgwrsio am eu barn nhw am gynghorau ysgol. Awgrymasant feysydd gweithredu y gellid eu gwella.

We have evidence from two separate reports, which we remitted Estyn to undertake, that focus on issues of effective practice in pupil participation, in the case of secondary education. We need to follow that through in our participation strategies, and ensure that an inspection does deliver improved practice.

Mae gennym dystiolaeth o ddau adroddiad gwahanol, y rhoesom gylch gwaith i Estyn i’w cynnal, sy’n canolbwyntio ar arfer effeithiol mewn cyfranogiad disgyblion, yn achos addysg uwchradd. Mae angen inni fynd ar drywydd hynny yn ein strategaethau cyfranogiad, a sicrhau bod arolygiad yn arwain at arfer gwell.

Andrew R.T. Davies: As a great fan of the school council system—and our local school has one up and running very well—I congratulate the establishment of the compunction on schools, in legislation back in November 2006, to follow the school council model. Surely now is the time to move it on, so that schools and their school councils hold more dialogue with the clusters that feed into the secondary system from the primary element. Does the Minister have any ideas or proposals to provide resource for greater co-operation between school councils within local education authority areas, so that they are not just working in silos in their schools, but are working within the clusters that feed the secondary model?

Andrew R.T. Davies: Fel un o gefnogwyr brwd y system cyngor ysgol—ac mae gan ein hysgol leol gyngor sy’n gweithredu’n dda iawn—yr wyf yn llongyfarch y ffaith bod deddfwriaeth yn ôl ym mis Tachwedd 2006 wedi rhoi’r cyfrifoldeb ar ysgolion i ddilyn y model cyngor ysgol. Onid nawr yw’r adeg i’w symud ymlaen, er mwyn i ysgolion a’u cynghorau ysgol gynnal rhagor o ddeialog gyda’r clystyrau sy’n bwydo i’r system uwchradd o’r elfen gynradd. A oes gan y Gweinidog unrhyw syniadau neu gynigion i ddarparu adnodd ar gyfer rhagor o gydweithrediad rhwng cynghorau ysgol yn yr ardaloedd awdurdod addysg lleol, er mwyn sicrhau nad ydynt yn gweithio mewn seilo yn eu hysgolion, ond eu bod yn gweithio yn y clystyrau sy’n bwydo’r model uwchradd?

Jane Hutt: We have some good examples of school councils across Wales. Many in the secondary sector are already linking with the primary sector as part of the transition stage. At the recent North of England Education Conference, held at the Wales Millennium Centre here in Cardiff, we had an example of just that: secondary and primary schools coming together to show how they were linking up. We also have a support arrangement for school councils in the Assembly and with Funky Dragon in the shape of the youth fora that link with and bring together the representation and school councils. That is already showing that school councils are having a beneficial impact on the key issue of transition.

Jane Hutt: Mae gennym rai enghreifftiau da o gynghorau ysgol ledled Cymru. Mae nifer yn y sector uwchradd eisoes yn cysylltu â’r sector cynradd fel rhan o’r cyfnod pontio. Yng Nghynhadledd Addysg ddiweddar Gogledd Lloegr, a gynhaliwyd yng Nghanolfan Mileniwm Cymru yng Nghaerdydd, cawsom enghraifft o union hynny: ysgolion uwchradd a chynradd yn dod ynghyd i ddangos sut yr oeddent yn cysylltu â’i gilydd. Mae gennym drefniant cefnogi hefyd ar gyfer cynghorau ysgol yn y Cynulliad a gyda’r Ddraig Ffynci ar ffurf y fforymau ieuenctid sy’n cysylltu’r cynrychiolwyr a’r cynghorau ysgol ac yn dod â nhw at ei gilydd. Mae hwnnw eisoes yn dangos bod cynghorau ysgol yn cael effaith fuddiol ar fater allweddol pontio.

Joyce Watson: Does the Minister agree that school councils are part of a wider movement that is directed at instilling a strong culture of democracy and citizenship in people in Wales? The innovation and energy that this Government has shown in promoting a strong voice for children is commendable. From establishing the UK’s first children’s commissioner to promoting rights for all young people aged 11 to 25 through 'Extending Entitlement’, as well as by encouraging young people to find their own voice through local youth fora, we are setting the agenda for developing children’s rights and responsibilities in Wales. Will you outline what the Assembly Government is doing to help school council representatives, such as the impressive ones whom I met recently from Gorslas, in Carmarthenshire, and Cynlais, in Powys, to share best practice and to drive the agenda forward?

Joyce Watson: A yw’r Gweinidog yn cytuno bod cynghorau ysgol yn rhan o fudiad mwy a anelir at drwytho pobl Cymru mewn diwylliant cryf o ddemocratiaeth a dinasyddiaeth? Rhaid canmol yr arloesedd a’r egni a ddangosodd y Llywodraeth hon wrth hyrwyddo llais cryf ar gyfer plant. O sefydlu comisiynydd plant cyntaf y DU i hyrwyddo hawliau pob person ifanc rhwng 11 a 25 oed drwy 'Ymestyn Hawliau’, yn ogystal â drwy annog pobl ifanc i ddod o hyd i’w llais eu hunain drwy fforymau ieuenctid lleol, yr ydym yn gosod yr agenda ar gyfer datblygu hawliau a chyfrifoldebau plant yng Nghymru. A wnewch amlinellu’r hyn y mae Llywodraeth y Cynulliad yn ei wneud i helpu cynrychiolwyr cynghorau ysgolion, megis y rhai trawiadol y cyfarfûm â nhw yn ddiweddar o Orslas, yn sir Gaerfyrddin, a Chynlais, ym Mhowys, i rannu’r arfer gorau a gyrru’r agenda yn ei blaen?

Jane Hutt: I am delighted to see that we have Ynyshir school council in the public gallery. I am sure that more school councils will be watching, knowing that these questions are being asked today. Throughout Wales, school councils are engaging in those important points of developing their understanding of democracy and citizenship, and it is delightful that they are engaging with us by attending in the public gallery.

Jane Hutt: Yr wyf yn falch iawn o weld bod cyngor ysgol Ynyshir yn yr oriel gyhoeddus. Yr wyf yn siŵr y bydd rhagor o gynghorau ysgol yn gwylio, gan wybod bod y cwestiynau hyn yn cael eu gofyn heddiw. Ledled Cymru, mae cynghorau ysgol yn ymgysylltu â’r pwyntiau pwysig hynny yng nghyswllt datblygu eu dealltwriaeth o ddinasyddiaeth, ac mae’n fendigedig gweld eu bod yn ymgysylltu â ninnau drwy ddod i’r oriel gyhoeddus.

We can support school councils and spread good practice through recommending that they look at the Schools Council Wales website, and we want to hear about how people are using and accessing that. There is also the Schools Council Wales’s DVD of the Whose Voice? Your Choice conference that was held recently. bringing together schools councils. We had a competition on best practice; again, we are ensuring that we can see where schools councils are working. That competition contributed case studies and ideas for interactive games and activities, and that is how we can share good practice in Wales.

Gallwn gefnogi cynghorau ysgol a lledaenu arfer da drwy argymell eu bod yn edrych ar wefan Cynghorau Ysgol Cymru, ac yr ydym eisiau clywed sut y mae pobl yn defnyddio honno. Mae gan Cynghorau Ysgol Cymru hefyd DVD o’r gynhadledd Llais Pwy? Eich Dewis a gynhaliwyd yn ddiweddar a oedd yn dwyn cynghorau ysgol ynghyd. Cawsom gystadleuaeth ar yr arfer gorau; unwaith eto, yr ydym yn sicrhau y gallwn weld ble mae cynghorau ysgol yn gweithio. Yr oedd y gystadleuaeth honno wedi cyfrannu astudiaethau achos a syniadau ar gyfer gweithgareddau a gemau rhyngweithiol, a dyna sut y gallwn rannu arfer da yng Nghymru.

1.10 p.m.

 

Y Llywydd: Tynnwyd cwestiwn 2, OAQ(3)0239(CEL), yn ôl.

The Presiding Officer: Question 2, OAQ(3)0239(CEL), has been withdrawn.

Further Education Funding Gap

Bwlch Cyllido Addysg Bellach

Q3 Kirsty Williams: What assessment has the Minister made of the further education funding gap between England and Wales? OAQ(3)0201(CEL)

C3 Kirsty Williams: Pa asesiad y mae’r Gweinidog wedi’i wneud o’r bwlch cyllido addysg bellach rhwng Cymru a Lloegr? OAQ(3)0201(CEL)

The Deputy Minister for Skills (John Griffiths):  There is no direct read-across from the funding structures in England to Wales, so exact comparisons cannot be made. However, the latest Her Majesty’s Treasury Public Expenditure Statistical Analyses publication indicates that overall investment in Wales on education and training is around 5 per cent greater than it is in England on a per capita basis.

Y Dirprwy Weinidog dros Sgiliau (John Griffiths): Nid oes modd cymharu strwythurau cyllido Lloegr a Chymru yn uniongyrchol, felly nid oes modd llunio cymariaethau manwl gywir. Fodd bynnag, mae cyhoeddiad diweddaraf Trysorlys Ei Mawrhydi Public Expenditure Statistical Analyses yn dangos bod buddsoddiad cyffredinol yng Nghymru ar addysg a hyfforddiant oddeutu 5 y cant yn fwy y pen nag ydyw yn Lloegr.

Kirsty Williams: Is it not amazing, Minister, that, in one sentence, you say that no comparisons can be made, and then you manage to drag up a statistic that tries to make your Government look good? The evidence and the experience of further education professionals in Wales is that there is a growing gap between what they can offer students in Wales, as opposed to their counterparts in England. On the FE effectiveness programme, for example, the Government is featuring strongly on its plans for school effectiveness, but there is grave concern that there is not the same focus on the FE effectiveness programme. What developments are taking place with this programme, and what resources are available to deliver it?

Kirsty Williams: Onid yw’n anhygoel, Weinidog, eich bod mewn un frawddeg yn dweud na ellir llunio cymhariaeth ac wedyn yr ydych yn llwyddo i lusgo ystadegyn i’r golwg sy’n ceisio gwneud i’ch Llywodraeth edrych yn dda? Mae’r dystiolaeth a phrofiad gweithwyr proffesiynol ym maes addysg bellach yng Nghymru yn dangos bod bwlch cynyddol rhwng yr hyn y gallant ei gynnig i fyfyrwyr yng Nghymru, o’i gymharu â’u cymheiriaid yn Lloegr. Ac ystyried rhaglen effeithiolrwydd addysg bellach, er enghraifft, mae’r Llywodraeth yn sôn llawer am ei chynlluniau ar gyfer effeithiolrwydd ysgolion, ond ceir pryder difrifol na cheir yr un ffocws ar raglen effeithiolrwydd addysg bellach. Pa ddatblygiadau sydd ar waith gyda’r rhaglen hon, a pha adnoddau sydd ar gael i’w darparu?

John Griffiths: In answering your initial question, I began by making the obvious and correct point that, some eight years after devolution, it is not possible to do sort of direct read-across comparing the funding of education and training—further education in this case—in Wales with that in England. I went on to give you the best ballpark figure that we can come up with, which is for education and training in general. Your initial question was about further education, which is why I made the clear point about there being no direct read-across.

John Griffiths: Wrth ateb eich cwestiwn cyntaf, dechreuais drwy wneud y pwynt amlwg a chywir nad yw’n bosibl, oddeutu wyth mlynedd ar ôl datganoli, llunio’r math o gymariaethau uniongyrchol ynghylch cyllid addysg a hyfforddiant—addysg bellach yn yr achos hwn—rhwng Cymru a Lloegr. Euthum ymlaen i roi’r ffigur bras gorau sydd gennym, sy’n ffigur ar gyfer addysg a hyfforddiant yn gyffredinol. Yr oedd eich cwestiwn cyntaf yn ymwneud ag addysg bellach, a dyna pam y bu imi wneud y pwynt clir na ellir cymharu’n uniongyrchol.

There are many efforts to improve the effectiveness of further education in Wales; happily, they have borne and are bearing fruit. We see many positive Estyn reports on further education institutions, and, in the Chamber the other week, I referred to the wonderful number of grade 1 awards achieved by Deeside College. That is also true of other further education colleges across Wales. Therefore, the big increases in funding that we have seen over several years for further education are bearing fruit in performance terms. The Webb review is very much about how we can take effectiveness forward in the future, and includes many detailed recommendations. We have our skills and employment strategy out for consultation, and we have encouraged people responding to that consultation to address the Webb recommendations also. All that will feed into an action plan that we believe will increase the effectiveness of further education in Wales.

Ceir nifer o ymdrechion i wella effeithiolrwydd addysg bellach yng Nghymru; yn ffodus, maent wedi dwyn ffrwyth ac yn dal i wneud hynny. Yr ydym yn gweld nifer o adroddiadau cadarnhaol gan Estyn ar gyfer sefydliadau addysg bellach, ac, yn y Siambr yr wythnos o’r blaen, cyfeiriais at nifer wych y dyfarniadau gradd 1 a gyflawnwyd gan Goleg Glannau Dyfrdwy. Mae hynny hefyd yn wir ar gyfer colegau addysg bellach eraill ledled Cymru. Felly, mae’r cynnydd mawr mewn cyllid yr ydym wedi’i weld dros nifer o flynyddoedd ar gyfer addysg bellach yn dwyn ffrwyth yn nhermau perfformiad. Mae adolygiad Webb yn ymwneud i raddau helaeth â sut y gallwn fynd ag effeithiolrwydd rhagddo yn y dyfodol, ac mae’n cynnwys nifer o argymhellion manwl. Ymgynghorir ar ein strategaeth sgiliau a chyflogaeth ar hyn o bryd, ac yr ydym wedi annog pobl sy’n ymateb i’r ymgynghoriad hwnnw i roi sylw i argymhellion Webb hefyd. Bydd hynny i gyd yn bwydo i gynllun gweithredu a gredwn fydd yn gwella effeithiolrwydd addysg bellach yng Nghymru.

Kirsty Williams: It is a good job that Estyn is looking only at the performances of FE colleges, because you have singularly failed to answer my question. How much money is available for implementing an FE effectiveness programme? If you cannot answer that question—and you obviously cannot—let me try another one. How much money has your Government made available for the professionalisation of the FE workforce? I acknowledge that money has been put in the budget for the professionalisation of the teaching workforce in our schools, but how much has been made available for the professional development of FE tutors? Can you answer that one?

Kirsty Williams: Mae’n ffodus mai dim ond edrych ar berfformiad colegau addysg bellach a wna Estyn, gan ichi fethu’n llwyr ag ateb fy nghwestiwn. Faint o arian sydd ar gael ar gyfer gweithredu rhaglen effeithiolrwydd addysg bellach? Os na allwch ateb y cwestiwn hwnnw—ac mae’n amlwg na allwch—gadewch imi roi cynnig ar un arall. Faint o arian a ddarparwyd gan eich Llywodraeth ar gyfer proffesiynoli’r gweithlu addysg bellach? Yr wyf yn cydnabod bod arian wedi cael ei roi yn y gyllideb ar gyfer proffesiynoli’r gweithlu addysgu yn ein hysgolion, ond faint sydd wedi’i ddarparu ar gyfer datblygiad proffesiynol tiwtoriaid addysg bellach? A allwch ateb hwnnw?

John Griffiths: I will write to you in detail on this whole issue. There is increased investment for further professionalisation and professional development in further education. We have also made it clear that the funding for the networks that were tasked with taking forward the 14-19 learning pathways will increase next year by some 30 to 60 per cent. They are in a key position to take forward further education in Wales and to bring about the further improvement that we all want to see. What is clear and indisputable is that there have been substantial increases in funding for further education in Wales across the board over several years. We see many developments in further education now, with new projects coming on board and new builds, which demonstrate the availability of that funding. We will continue in that vein.

John Griffiths: Ysgrifennaf atoch gyda manylion y mater hwn yn ei gyfanrwydd. Ceir buddsoddiad uwch ar gyfer rhagor o broffesiynoli a datblygiad proffesiynol mewn addysg bellach. Yr ydym hefyd wedi egluro y bydd y cyllid ar gyfer y rhwydweithiau y gofynnwyd iddynt fynd â’r llwybrau dysgu 14-19 rhagddynt yn codi oddeutu 30 i 60 y cant y flwyddyn nesaf. Maent mewn sefyllfa allweddol i fynd ag addysg bellach rhagddi yng Nghymru a chyflwyno’r gwelliant pellach yr ydym i gyd am ei weld. Yr hyn sy’n glir ac yn ddigamsyniol yw y bu cynnydd arwyddocaol mewn cyllid ar gyfer addysg bellach yng Nghymru ar draws y bwrdd ers blynyddoedd lawer. Gwelwn ddatblygiadau niferus mewn addysg bellach yn awr, gyda phrosiectau newydd yn dod i law ac adeiladu o’r newydd, sy’n profi bod y cyllid hwnnw ar gael. Parhawn â’r trywydd hwnnw.

Kirsty Williams: I am grateful for your commitment to write to me with an answer to that question. However, could you assure me that you will be able to answer it slightly more quickly than the Minister for education? I asked her the very same question in committee on 14 November, and the Minister said that she would write to me. I am still waiting for a reply.

Kirsty Williams: Yr wyf fi’n ddiolchgar ichi am eich ymrwymiad i ysgrifennu ataf gydag ateb i’r cwestiwn hwnnw. Fodd bynnag, a allech fy sicrhau y gallwch ei ateb fymryn yn gynt na’r Gweinidog dros addysg? Gofynnais yr un cwestiwn iddi mewn pwyllgor ar 14 Tachwedd, a dywedodd y Gweinidog y byddai’n ysgrifennu ataf. Yr wyf fi’n dal i ddisgwyl ateb.

John Griffiths: I will ensure that you get a timely response and I know that Jane will also ensure that that happens.

John Griffiths: Sicrhaf y cewch ymateb prydlon a gwn y bydd Jane hefyd yn sicrhau y digwydd hynny.

The Workers’ Educational Association

Cymdeithas Addysg y Gweithwyr

Q4 Lesley Griffiths: Will the Minister make a statement on the Workers’ Educational Association in Wales? OAQ(3)0193(CEL)

C4 Lesley Griffiths: A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am Gymdeithas Addysg y Gweithwyr yng Nghymru? OAQ(3)0193(CEL)

John Griffiths: The Workers’ Educational Association plays an important role in the provision of learning in Wales and makes a particular contribution with regard to those learners who are the hardest to reach. The outcome of the Webb review and the launch of the skills strategy should provide further opportunities for the WEA.

John Griffiths: Mae Cymdeithas Addysg y Gweithwyr yn chwarae rhan bwysig yn y ddarpariaeth ddysgu yng Nghymru, ac mae’n gwneud cyfraniad penodol yng nghyswllt y dysgwyr hynny sydd anoddaf eu cyrraedd. Dylai canlyniad adolygiad Webb a lansio’r strategaeth sgiliau esgor ar gyfleoedd pellach i Gymdeithas Addysg y Gweithwyr.

Lesley Griffiths: While I welcome the ongoing financial commitment that this Government has given the WEA over the next year, could you look at Government support and at changing the funding mechanisms to suit the particular needs and nature of the WEA, which, as you say, helps those people who are hardest to reach in our communities?

Lesley Griffiths: Er fy mod yn croesawu’r ymrwymiad ariannol rheolaidd y mae’r Llywodraeth hon wedi’i roi i Gymdeithas Addysg y Gweithwyr dros y flwyddyn i ddod, a allech edrych ar gefnogaeth y Llywodraeth ac ar newid y mecanweithiau cyllido i gydweddu ag anghenion a natur penodol Cymdeithas Addysg y Gweithwyr sydd, fel y dywedwch, yn helpu’r bobl hynny sydd anoddaf eu cyrraedd yn ein cymunedau?

John Griffiths: Like you, I very much value the work of the WEA. It plays an important role in reaching those who would not otherwise be reached in terms of education and training in Wales. Therefore, it is extremely important to our social justice agenda. We recognise that there have been difficulties in the past in terms of funding mechanisms not truly reflecting the cost of delivery for organisations such as the WEA, and the non-formal nature of many of the courses is perhaps a particular difficulty.

John Griffiths: Fel chithau, gwerthfawrogaf waith Cymdeithas Addysg y Gweithwyr yn fawr. Mae’n chwarae rhan bwysig yn cyrraedd y rheini na fyddai, fel arall, yn cael eu cyrraedd yng nghyswllt addysg a hyfforddiant yng Nghymru. O’r herwydd, mae’n hynod bwysig i’n hagenda cyfiawnder cymdeithasol. Cydnabyddwn y cafwyd anawsterau yn y gorffennol oherwydd nad oedd mecanweithiau cyllido yn adlewyrchu gwir gostau darparu cyrff megis Cymdeithas Addysg y Gweithwyr, ac mae natur anffurfiol nifer o’r cyrsiau, o bosibl, yn anhawster penodol.

We keep the funding mechanism under constant review and, in the light of your concerns, which I share, we will, as a matter of priority, consider the funding difficulties faced by the WEA and speed up the work that is being done at present, which I hope will better recognise the role that it has and can play.

Yr ydym yn adolygu’r mecanwaith cyllido’n gyson ac, yn wyneb eich pryderon, pryderon a rannaf, ystyriwn, fel mater o flaenoriaeth, yr anawsterau cyllido a wynebir gan Gymdeithas Addysg y Gweithwyr a phrysurwn y gwaith a wneir ar hyn o bryd, yn y gobaith y bydd hynny’n rhoi gwell cydnabyddiaeth i’r rôl y mae wedi’i chwarae ac y gall chwarae.

Gareth Jones: Mae’n amlwg o’r ateb hwnnw eich bod yn cytuno a mi y gallai Cymdeithas Addysg y Gweithwyr gyfrannu’n effeithiol iawn tuag at gyflawni cynllun gwaith 'Sgiliau sy’n gweithio i Gymru’ ac agenda 'Cymru’n Un’. Sut y byddech yn sicrhau hynny?

Gareth Jones: It is clear from that reply that you agree with me that the Workers’ Educational Association could make a very effective contribution to delivering the action plan 'Skills that work for Wales’ and the 'One Wales’ agenda. How will you ensure that?

John Griffiths: I am sorry, Gareth, but I am afraid that I missed your question, because my translation headset was not on the right channel.

John Griffiths: Mae’n ddrwg gennyf, Gareth, ond mae gen i ofn imi fethu eich cwestiwn gan nad oedd fy nghlustffon cyfieithu ar y sianel gywir.

The Presiding Officer: I will invite Gareth to ask his question again, which will, of course, be properly interpreted so that the Deputy Minister will hear. Please check that your headset working.

Y Llywydd: Gwahoddaf Gareth i ofyn ei gwestiwn o’r newydd, a bydd hwnnw, wrth gwrs, yn cael ei gyfieithu’n briodol er mwyn i’r Dirprwy Weinidog glywed. A fyddech gystal â sicrhau bod eich clustffon yn gweithio.

John Griffiths: Please bear with me a moment, Llywydd.

John Griffiths: Erfyniaf am eich amynedd am eiliad, Lywydd.

The Presiding Officer: This will not come out of your time, as this is a technological problem.

Y Llywydd: Ni ddaw hyn o’ch dyraniad amser, gan mai problem dechnegol ydyw.

John Griffiths: It does not seem to change channel for some strange reason.

John Griffiths: Nid yw fel pe tai’n newid sianel, am ryw reswm rhyfedd.

The Presiding Officer: The Minister seems to be assisting you.

Y Llywydd: Ymddengys bod y Gweinidog yn eich helpu.

John Griffiths: Thank you, Llywydd and Jane, it is working now.

John Griffiths: Diolch, Lywydd a Jane, mae’n gweithio yn awr.

Gareth Jones: Dywedais ei fod yn amlwg o’ch ateb i’r cwestiwn blaenorol eich bod yn cytuno a mi y gallai Cymdeithas Addysg y Gweithwyr gyfrannu’n effeithiol iawn tuag at gyflawni cynllun gwaith 'Sgiliau sy’n gweithio i Gymru’ ac agenda 'Cymru’n Un’. Sut y byddech yn sicrhau hynny a bod y gymdeithas yn chwarae rhan allweddol?

Gareth Jones: I said that it was clear from your reply to the previous question that you agree with me that the Workers’ Educational Association could make a very effective contribution to the delivery of the action plan 'Skills that work for Wales’ and the 'One Wales’ agenda. How will you ensure that and that the association plays a key role?

John Griffiths: I would probably have been better off listening to the Welsh. My Welsh is probably good enough by now to have got the gist of that.

John Griffiths: Waeth imi fod wedi gwrando ar y Gymraeg. Siawns nad yw fy Nghymraeg yn ddigon da erbyn hyn i ddeall hynny.

1.20 p.m.

 

Funding is obviously key, so my previous answer, hopefully, addresses much of the concern. I know that the Workers’ Education Association in north Wales, at Coleg Harlech, has ambitious programmes for development, on that site and otherwise. It is looking for support from the Welsh Assembly Government and other sources, and my officials are in close contact with it regarding that proposed expansion. I have met representatives of Coleg Harlech in the last few weeks to discuss matters and I hope that, as we take things forward in the light of the skills strategy and the Webb review, we will be able to demonstrate clearly a growing role, not just for the Workers’ Education Association but also for other, similar organisations in Wales doing this valuable work. That is the spirit in which the Welsh Assembly Government is determined to take things forward.

Mae cyllid yn amlwg yn allweddol, felly mae fy ateb blaenorol, gobeithio, yn mynd i’r afael â llawer o’r pryder. Gwn fod gan Gymdeithas Addysg y Gweithwyr yn y gogledd, yng Ngholeg Harlech, raglenni uchelgeisiol ar gyfer datblygu, ar y safle hwnnw ac mewn mannau eraill. Mae’n chwilio am gefnogaeth gan Lywodraeth Cynulliad Cymru ac o ffynonellau eraill, ac mae fy swyddogion yn cysylltu’n glos ag ef ynghylch yr ehangu arfaethedig hwnnw. Yr wyf wedi cyfarfod â swyddogion o Goleg Harlech dros yr wythnosau diwethaf i drafod materion a gobeithiaf, wrth inni ddwyn pethau ymlaen yn wyneb y strategaeth sgiliau ac adolygiad Webb, y gallwn ddangos yn glir rôl gynyddol, nid dim ond yng nghyswllt Cymdeithas Addysg y Gweithwyr ond hefyd cyrff eraill, cyffelyb yng Nghymru sy’n gwneud y gwaith gwerthfawr hwn. Yr ysbryd hwnnw y mae Llywodraeth Cynulliad Cymru yn benderfynol o’i arddel wrth ddwyn pethau ymlaen.

Nick Ramsay: I did not think that we were going to get to my question for a minute—

Nick Ramsay: Credais am funud na fyddem yn cyrraedd fy nghwestiwn—

The Presiding Officer: Order. Members will always be called in an orderly manner. I called the Chair of the Enterprise and Learning Committee. Chairs have a distinguished place here, and that includes Conservative Members who are Chairs of committees.

Y Llywydd: Trefn. Gelwir Aelodau mewn ffordd drefnus bob amser. Gelwais Gadeirydd y Pwyllgor Menter a Dysgu. Mae gan Gadeiryddion le anrhydeddus yma, ac mae hynny’n cynnwys Aelodau Ceidwadol sy’n Gadeiryddion pwyllgorau.

Nick Ramsay: Actually, most of the points that I was going to raise with the Deputy Minister have already been raised. [Laughter.] They have been raised many times.

Nick Ramsay: A dweud y gwir, mae’r rhan fwyaf o’r pwyntiau yr oeddwn am eu codi gyda’r Dirprwy Weinidog wedi eu codi eisoes. [Chwerthin.] Fe’u codwyd droeon.

The Workers’ Education Association has a valuable role in my constituency. Not only is it one of the providers of learndirect but it also helps young people with learning disabilities. It is not alone in being one of those organisations that has suffered in the past because of funding arrangements. Can the Minister repeat his assurances that, in the ongoing discussions, he will do what he can to ensure that the WEA and similar organisations get the support that they deserve?

Mae gan Gymdeithas Addysg y Gweithwyr rôl werthfawr yn fy etholaeth. Nid yn unig y mae’n un o ddarparwyr learndirect ond y mae hefyd yn helpu pobl ifanc ag anableddau dysgu. Nid yw ar ei phen ei hun ymhlith y mudiadau hynny a ddioddefodd yn y gorffennol oherwydd trefniadau cyllido. A all y Gweinidog ailadrodd ei sicrwydd y gwnaiff ef, yn y trafodaethau cyfredol, wneud popeth o fewn ei allu i sicrhau y bydd Cymdeithas Addysg y Gweithwyr a chyrff cyffelyb yn cael y gefnogaeth a haeddant?

John Griffiths: I am happy to do that. I am familiar with the work of the WEA in Monmouthshire, and in Gwent and south Wales in general. The groups that you mention are great beneficiaries of that work. The WEA and similar organisations do a lot of the preparatory work that enables learners who start from a low level of formal education to progress and to have good education and training and worthwhile careers. We are determined that that work will be properly supported in the future, and the funding mechanisms and our general strategies will be shaped with that clear objective in mind.

John Griffiths: Yr wyf yn hapus i wneud hynny. Yr wyf yn gyfarwydd â gwaith Cymdeithas Addysg y Gweithwyr yn sir Fynwy, ac yng Ngwent ac yn y de yn gyffredinol. Mae’r grwpiau y cyfeiriwch atynt yn elwa’n fawr o’r gwaith hwnnw. Mae Cymdeithas Addysg y Gweithwyr a chyrff cyffelyb yn gwneud llawer o’r gwaith paratoi sy’n galluogi dysgwyr sy’n dechrau gydag ond ychydig o addysg ffurfiol i ddod yn eu blaen a chael addysg a hyfforddiant da a gyrfaoedd gwerth chweil. Yr ydym yn benderfynol y bydd y gwaith hwnnw’n cael ei gefnogi’n briodol i’r dyfodol a llunnir ein strategaethau cyffredinol gyda’r amcan clir hwnnw mewn cof.

Team Sports

Chwaraeon Timau

Q5 Mick Bates: Will the Minister make a statement on team sports in schools? OAQ(3)0191(CEL)

C5 Mick Bates: A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am chwaraeon timau mewn ysgolion? OAQ(3)0191(CEL)

Jane Hutt: Team sports form an integral part of the physical education curriculum. They are also promoted through the wide range of extra curricular activities through