By continuing to use our site, you are agreeing for us to set a small number of cookies. Cookie policy

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Cofnod y Trafodion
The Record of Proceedings

Dydd Mercher, 12 Rhagfyr 2007
Wednesday, 12 December 2007

Cynnwys
Contents

Datganiad gan y Llywydd
Statement by the Presiding Officer

Cwestiynau i’r Gweinidog dros Dreftadaeth
Questions to the Minister for Heritage

Cwestiynau i’r Gweinidog dros yr Amgylchedd, Cynaliadwyedd a Thai
Questions to the Minister for Environment, Sustainability and Housing

Cwestiynau i’r Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Llywodraeth Lleol
Questions to the Minister for Social Justice and Local Government

Datganiad ar Benodi Comisiynydd Plant Cymru
Statement on the Appointment of the Children’s Commissioner for Wales

Atal Rheolau Sefydlog
Suspension of Standing Orders

Sefydlu ac Ethol Pwyllgor ar y Gorchymyn Arfaethedig ynghylch Tai Fforddiadwy
Establishment and Election of a Proposed Affordable Housing LCO Committee

Cwestiynau i Gomisiwn y Cynulliad
Questions to the Assembly Commission

Ethol Aelod i’r Pwyllgor Cyfle Cyfartal
Election of a Member to the Committee on Equality of Opportunity

Adroddiad Blynyddol Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru 2006-07
The Public Services Ombudsman for Wales’s Annual Report 2006-07

Dadl y Ceidwadwyr Cymreig: Cau Ysgolion Bach
Welsh Conservatives Debate: Closure of Small Schools

Dadl Democratiaid Rhyddfrydol Cymru: Cymru Iachach
Welsh Liberal Democrats Debate: A Healthier Wales

Amser Pleidleisio
Voting Time

Dadl Fer: Nadolig Plentyn yng Nghymru (2020)
Short Debate: A Child’s Christmas in Wales (2020)

Yn y golofn chwith, cofnodwyd y trafodion yn yr iaith y llefarwyd hwy ynddi yn y Siambr.

Yn y golofn dde, cynhwyswyd cyfieithiad o’r areithiau hynny.

In the left-hand column, the proceedings are recorded in the language in which they were spoken in the Chamber. In the right-hand column, a translation of those speeches has been included.

Cyfarfu’r Cynulliad am 12.30 p.m. gyda’r Llywydd (Dafydd Elis-Thomas) yn y Gadair.
The Assembly met at 12.30 p.m. with the Presiding Officer (Dafydd Elis-Thomas) in the Chair.

The Record

Y Llywydd: Galwaf y Cynulliad i drefn.

The Presiding Officer: I call the Assembly to order.

Datganiad gan y Llywydd
Statement by the Presiding Officer

The Record

Y Llywydd: Mae gennyf newyddion da i chi, sef canlyniad y balot ar gyfer Gorchymyn arfaethedig. Yr enillydd yw Helen Mary Jones gyda’i chynnig am ofalwyr. Enillydd y balot ar gyfer Mesur yw Dr Dai Lloyd, gyda’i gynnig am asesiad ynglŷn â gwerthu caeau chwarae. Yr wyf yn dymuno’n dda i’r ddau ohonynt wrth iddynt baratoi eu cynigion deddfu.

The Presiding Officer: I have good news for you, namely the result of the ballot for a proposed Order. The winner is Helen Mary Jones with her proposal in relation to carers. The winner of the ballot for a Measure is Dr Dai Lloyd, with his proposal for an assessment with regard to the selling off of playing fields. I wish them both well in preparing their legislative proposals.

Cwestiynau i’r Gweinidog dros Dreftadaeth
Questions to the Minister for Heritage

The Record

Y Llywydd: Tynnwyd cwestiwn 1, OAQ(3)0116(HER), yn ôl.

The Presiding Officer: Question 1, OAQ(3)0116(HER), has been withdrawn.

Ruppera Castle

Castell Rhiw’rperrai

Q2 Jeff Cuthbert: What discussions has the Minister had with Cadw and officials with regards to Ruppera Castle? OAQ(3)0131(HER)

C2 Jeff Cuthbert: Pa drafodaethau mae’r Gweinidog wedi’u cael gyda Cadw a swyddogion ynghylch Castell Rhiw’rperrai? OAQ(3)0131(HER)

The Minister for Heritage (Rhodri Glyn Thomas): I am aware of the plans to repair and convert Ruperra Castle and surroundings to provide residential accommodation. My officials in Cadw provided the planning authority with expert comments to help highlight the significance of the monument and to help inform the county council’s assessment of the proposals.

Y Gweinidog dros Dreftadaeth (Rhodri Glyn Thomas): Yr wyf yn gwybod am y bwriad i atgyweirio Castell Rhiw’rperrai a’r hyn sydd o’i amgylch er mwyn darparu llety preswyl. Cyflwynodd fy swyddogion yn Cadw sylwadau arbenigol i’r awdurdod cynllunio er mwyn helpu i dynnu sylw at arwyddocâd yr heneb ac er mwyn helpu’r cyngor sir wrth iddo fynd ati i ystyried y cynigion.

Jeff Cuthbert: You may be aware that, at the recent planning application meeting of Caerphilly County Borough Council, the proposal to develop the grounds of Ruperra was rejected almost unanimously. Would you be prepared to look into the matter further with your officials to see if it is possible for any further applications for unsuitable development to be rejected, and for the shell of Ruperra Castle to remain as it is, and to be regarded as a historic ruin?

Jeff Cuthbert: Mae’n bosibl y gwyddoch i’r cynnig i ddatblygu’r tir o amgylch Rhiw’rperrai gael ei wrthod yn unfrydol bron yng nghyfarfod ceisiadau cynllunio Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn ddiweddar. A fyddech yn barod i ymchwilio i’r mater ymhellach gyda’ch swyddogion, i weld a yw’n bosibl i geisiadau eraill am ddatblygiadau anaddas gael eu gwrthod, ac i gragen Castell Rhiw’rperrai aros fel y mae, ac iddo gael ei ystyried yn adfail hanesyddol?

Rhodri Glyn Thomas: I am aware of the planning authority decision of 5 December, and, obviously, I cannot comment on the merits of the application, as the owner could well appeal to the National Assembly. I agree that Ruperra is a major monument, and that it is important to find a viable solution that will arrest its deterioration. Cadw ensured that the planning application criteria required those steps to be taken in any development. However, I will certainly discuss it again with officials.

Rhodri Glyn Thomas: Yr wyf yn ymwybodol o benderfyniad yr awdurdod cynllunio ar 5 Rhagfyr, ac yn amlwg, ni allaf wneud sylw am rinweddau’r cais, gan y gallai’r perchennog yn hawdd apelio i’r Cynulliad Cenedlaethol. Cytunaf fod Rhiw’rperrai yn heneb o bwys, a’i bod yn bwysig canfod ateb ymarferol a fydd yn ei hatal rhag dirywio. Sicrhaodd Cadw fod y meini prawf ar gyfer cais cynllunio yn ei gwneud yn ofynnol cymryd y camau hynny mewn unrhyw ddatblygiad. Fodd bynnag, byddaf yn sicr yn ei drafod eto gyda swyddogion.

William Graham: Could you convey to your officials the thanks of many people, including me, who live within a reasonable distance of Ruperra Castle, for the splendid action taken by your department in pointing out the relevant legislation to the developer? You will know that this is an important monument; it is a late Renaissance building that, unfortunately, caught fire on Pearl Harbor night in 1941 and has remained a ruin ever since. It is significant in both its setting and its design. I pay tribute to your officials, who have been most helpful to those who have opposed the plans, and to the county council, which has come to what I believe is the right decision.

William Graham: A allech gyfleu i’ch swyddogion ddiolchiadau nifer o bobl, gan fy nghynnwys i, sy’n byw o fewn pellter rhesymol i Gastell Rhiw’rperrai, am y camau rhagorol a gymerodd eich adran i dynnu sylw’r datblygwr at y ddeddfwriaeth berthnasol? Gwyddoch fod hon yn heneb bwysig; adeilad o ddiwedd cyfnod y Dadeni ydyw, a aeth ar dân yn anffodus noson Pearl Harbor yn 1941, ac mae’n dal yn adfail ers hynny. Mae’n arwyddocaol o ran ei leoliad a’i ddyluniad. Rhoddaf deyrnged i’ch swyddogion, sydd wedi bod yn llawer o gymorth i’r rheiny sydd wedi gwrthwynebu’r cynlluniau, ac i’r cyngor sir, sydd wedi gwneud y penderfyniad cywir yn fy marn i.

Rhodri Glyn Thomas: I am grateful for those words, William, and I will convey your sentiments to the officials. As I said, in these situations, Cadw works to protect our heritage. Hopefully, we are able to do that with all applications.

Rhodri Glyn Thomas: Yr wyf yn gwerthfawrogi’r geiriau hynny William, a chyfleaf eich teimladau wrth y swyddogion. Fel y dywedais, yn y sefyllfaoedd hyn, mae Cadw’n gweithio i amddiffyn ein treftadaeth. Y gobaith yw y gallwn wneud hynny gyda phob cais.

Mohammad Asghar: I understand that there are certain grant-making bodies, such as the Prince’s Regeneration Trust and others, that might be willing to assist with the renovation of Ruperra Castle and its outbuildings were it not in private ownership. Would the Minister be willing to discuss with Cadw and the local authority the possibility of taking Ruperra Castle into public ownership, provided that grants can be obtained to enable the purchase and refurbishment of the castle, in order to preserve it for the nation of Wales?

Mohammad Asghar: Deallaf y ceir cyrff rhoddi grantiau penodol, megis Ymddiriedolaeth y Tywysog er Adfywio, ac eraill, a fyddai efallai’n fodlon cynorthwyo gyda’r gwaith o adnewyddu Castell Rhiw’rperrai a’i adeiladau allanol pe na bai dan berchnogaeth breifat. A fyddai’r Gweinidog yn fodlon trafod gyda Cadw a’r awdurdod lleol, bosibilrwydd rhoi Castell Rhiw’rperrai dan berchnogaeth gyhoeddus, ar yr amod y gellir cael grantiau i brynu’r castell a’i adnewyddu, er mwyn ei gadw ar gyfer Cymru?

Rhodri Glyn Thomas: This issue has been raised with me and I will talk to officials about the situation. It is difficult when heritage sites are in private ownership. All that we can do in that situation is ensure that any development is in keeping with the heritage of the site and that all remedial work is carried out. However, I am quite happy to have that discussion to see whether we can bring the castle back into the public sector.

Rhodri Glyn Thomas: Soniwyd am y mater hwn wrthyf, a siaradaf â swyddogion ynghylch y sefyllfa. Mae’n anodd pan fydd safleoedd treftadaeth dan berchnogaeth breifat. Oll y gallwn ei wneud yn y sefyllfa honno yw sicrhau bod unrhyw ddatblygiad yn cyd-fynd â threftadaeth y safle, ac y cyflawnir yr holl waith atgyweirio. Fodd bynnag, yr wyf yn barod i gael y drafodaeth honno i weld a allwn ddod â’r castell yn ôl i’r sector cyhoeddus.

Participation in Sports

Cyfranogiad mewn Chwaraeon

Q3 Kirsty Williams: Will the Minister make a statement on the Assembly Government’s plans to improve the level of participation in sports? OAQ(3)0129(HER)

C3 Kirsty Williams: A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am gynlluniau Llywodraeth y Cynulliad i wella lefelau cyfranogiad mewn chwaraeon? OAQ(3)0129(HER)

Rhodri Glyn Thomas: 'One Wales’ confirms the Welsh Assembly Government’s commitment to improving the levels of participation in sport and physical activity. In addition, the healthy lifestyle action plan, which will be published next year, will clearly define specific roles and responsibilities so that more opportunities are created and that levels of participation increase even further.

Rhodri Glyn Thomas: Mae 'Cymru’n Un’ yn cadarnhau ymrwymiad Llywodraeth Cynulliad Cymru i wella lefelau cyfranogiad mewn chwaraeon a gweithgarwch corfforol. Yn ogystal, bydd y cynllun gweithredu byw’n iach, a gyhoeddir y flwyddyn nesaf, yn diffinio rolau a chyfrifoldebau penodol yn glir er mwyn creu rhagor o gyfleoedd a gwella lefelau cyfranogiad ymhellach.

Kirsty Williams: The Dragon Sport and 5x60 programmes concentrate on raising levels of participation in sport in our schools, but there is no associated participation plan for those students who attend colleges of further education. However, in England, there is a significant level of investment in developing sport at further education institutions. Do you have any plans to introduce such a scheme here, to work in conjunction with the plans that you already have in place for schools?

Kirsty Williams: Mae rhaglenni 5x60 a Champau’r Ddraig yn canolbwyntio ar godi lefelau cyfranogiad mewn chwaraeon yn ein hysgolion, ond nid oes dim cynllun cyfranogiad cysylltiedig ar gyfer y myfyrwyr hynny sy’n mynychu colegau addysg bellach. Fodd bynnag, yn Lloegr, ceir buddsoddi sylweddol mewn datblygu chwaraeon mewn sefydliadau addysg bellach. A oes gennych unrhyw gynlluniau i gyflwyno cynllun o’r fath yma, i gydweithio â’r cynlluniau sydd gennych eisoes ar waith ar gyfer ysgolion?

Rhodri Glyn Thomas: As you noted, Dragon Sport and 5x60 have been successful projects. They are relatively new, but I am happy to consider extending those for students at further education establishments.

Rhodri Glyn Thomas: Fel y dywedasoch, mae Campau’r Ddraig a 5x60 wedi bod yn brosiectau llwyddiannus. Maent yn gymharol newydd, ond yr wyf yn fodlon ystyried ehangu’r rheiny ar gyfer myfyrwyr mewn sefydliadau addysg bellach.

Irene James: Mary Penny, a constituent of mine, has recently retained the British Veterans Gymnastics Championship for the fifth time. Mary also continues to work hard to coach a gymnastics club for boys and girls from the age of three upwards and has produced many Welsh champions. Will you congratulate her and offer your assurances that individuals and groups who volunteer to bring more children into sport will be properly supported, where appropriate?

Irene James: Mae Mary Penny, un o’m hetholwyr, wedi ennill Pencampwriaeth Prydain ar gyfer Gymnastwyr Hŷn yn ddiweddar, a hynny am y pumed tro. Mae Mary hefyd yn parhau i weithio’n galed i hyfforddi clwb gymnasteg ar gyfer bechgyn a merched tair oed a hŷn, ac mae wedi cynhyrchu llawer o bencampwyr o Gymru. A wnewch ei llongyfarch, a chynnig eich sicrwydd y caiff unigolion a grwpiau sy’n gwirfoddoli i gyflwyno mwy o blant i chwaraeon, gefnogaeth briodol lle bydd hynny’n addas?

Rhodri Glyn Thomas: I am happy to congratulate her and to recognise the important work that she and others are doing in the community. There are many people throughout Wales who give of their time voluntarily, and who have played a major role in the development of some of our most successful athletes and sportspeople. It is important that we recognise such contributions and sporting achievement in Wales. I am currently looking at ways in which we can do that.

Rhodri Glyn Thomas: Yr wyf yn barod iawn i’w llongyfarch ac i gydnabod y gwaith pwysig a wneir ganddi hi ac eraill yn y gymuned. Ceir nifer o bobl ledled Cymru sy’n rhoi o’u hamser yn wirfoddol, ac sydd wedi chwarae rhan enfawr o ran datblygu rhai o’n hathletwyr a’n pobl fwyaf llwyddiannus ym myd chwaraeon. Mae’n bwysig inni gydnabod cyfraniadau a chyraeddiadau o’r fath mewn chwaraeon yng Nghymru. Yr wyf yn edrych ar hyn o bryd ar ffyrdd y gallwn wneud hynny.

Andrew R.T. Davies: One of the greatest adverts for participation by young people in sport is our national teams performing well. The 'One Wales’ agreement contains a fair amount of commitment to dealing with the governing bodies of those sports. Could you enlighten us as to how you see that dialogue unfolding as you take your position as Minister forward, given that world cup football and the six nations championship will soon be upon us? If young people see the national teams perform, they will surely feel an incentive to participate in sport generally.

Andrew R.T. Davies: Un o’r hysbysebion gorau ar gyfer cyfranogiad pobl ifanc mewn chwaraeon yw ein timau cenedlaethol yn perfformio’n dda. Mae cytundeb 'Cymru’n Un’ yn cynnwys cryn dipyn o ymrwymiad i ddelio â chyrff llywodraethu’r chwaraeon hynny. A allech roi goleuni ar y mater ynghylch sut y credwch y bydd y drafodaeth honno’n datblygu wrth i’ch swydd fel Gweinidog ddatblygu, ac ystyried y bydd cwpan pêl-droed y byd a phencampwriaeth y chwe gwlad ar ein gwarthaf yn fuan? Os gwêl pobl ifanc y timau cenedlaethol yn perfformio, byddant yn siŵr o deimlo cymhelliant i gymryd rhan mewn chwaraeon yn gyffredinol.

Rhodri Glyn Thomas: I am currently holding discussions with various governing bodies and with the Sports Council for Wales. I have already met with the Welsh Rugby Union on a number of occasions, I recently met with the Football Association of Wales, and, this morning, I met with the Football Association of Wales Trust. It is a matter of working in partnership with these organisations to ensure that everyone in Wales has an opportunity to take part in sport.

Rhodri Glyn Thomas: Yr wyf yn cynnal trafodaethau ar hyn o bryd gyda nifer o gyrff llywodraethu a chyda Cyngor Chwaraeon Cymru. Yr wyf eisoes wedi cwrdd ag Undeb Rygbi Cymru droeon, cyfarfûm yn ddiweddar â Chymdeithas Bêl-droed Cymru, a’r bore yma, cyfarfûm ag Ymddiriedolaeth Cymdeithas Bêl-droed Cymru. Mae’n fater o weithio mewn partneriaeth â’r sefydliadau hyn, er mwyn sicrhau y caiff pawb yng Nghymru gyfle i gymryd rhan mewn chwaraeon.

I was recently in north-east Wales to launch the North Wales Regional Institute of Sport, which will mean that young athletes will get the training that they need in north Wales rather than having to travel down to south Wales. Hopefully, that will give them a greater opportunity to participate and to be successful.

Yr oeddwn yn y gogledd-ddwyrain yn ddiweddar yn lansio Athrofa Chwaraeon Rhanbarthol Gogledd Cymru, a fydd yn golygu y caiff athletwyr ifanc yr hyfforddiant y mae ei angen arnynt yn y gogledd, yn hytrach na gorfod teithio i lawr i’r de. Y gobaith yw y bydd hynny’n rhoi mwy o gyfleoedd iddynt gymryd rhan ac i fod yn llwyddiannus.

12.40 p.m.

 

David Lloyd: Weinidog, a ydych yn cytuno bod cael clwb pêl-droed hynod lwyddiannus, fel yr un yn Abertawe, yn fodd o ysbrydoli pobl i gymryd rhan mewn chwaraeon yn gyffredinol?

David Lloyd: Minister, do you agree that having a very successful football club, like the one in Swansea, is a way of inspiring people to participate in sports in general?

Rhodri Glyn Thomas: Yn sicr, mae tîm pêl-droed Abertawe yn llwyddiannus iawn ar hyn o bryd. Cefais gyfle yn ddiweddar i ymweld â Stadiwm Liberty, sy’n stadiwm arbennig o dda, a ddefnyddir ar gyfer pêl-droed a rygbi hefyd wrth gwrs. Cefais gyfarfod y bore yma gydag Ymddiriedolaeth Cymdeithas Bêl-droed Cymru i drafod sut y gallwn sicrhau bod clybiau hefyd yn cyfrannu at addysgu ac yn cynnig cyfleoedd i bobl ifanc a phlant yn eu cymunedau i fod yn rhan o’u llwyddiant. Ar y naill law y maent yn ysbrydoli ac ar y llall y maent yn cyfrannu’n uniongyrchol drwy gynnig cyfleoedd newydd i blant a phobl ifanc yn eu cymunedau.

Rhodri Glyn Thomas: Swansea’s football team is certainly very successful at the moment. I recently had an opportunity to visit the Liberty Stadium, which is an excellent stadium, used for both football and rugby. I had a meeting this morning with the Football Association of Wales Trust to discuss how we can ensure that clubs also contribute to educating children and young people and offer them opportunities in their communities to be a part of their success. On one hand they are inspiring and on the other they contribute directly by offering children and young people new opportunities in their communities.

Community Participation in the Arts

Cyfranogiad Cymunedau yn y Celfyddydau

Q4 Helen Mary Jones: Will the Minister make a statement on his plans for the promotion of community participation in the arts? OAQ(3)0145(HER)

C4 Helen Mary Jones: A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am ei gynlluniau i hyrwyddo cyfranogiad cymunedau yn y celfyddydau? OAQ(3)0145(HER)

Rhodri Glyn Thomas: Mae Llywodraeth y Cynulliad, drwy Gyngor Celfyddydau Cymru, wedi ymrwymo i sicrhau bod cynifer â phosibl yn cymryd rhan yn y celfyddydau ar bob lefel. Bydd cyngor y celfyddydau yn mynd ati yn ystod yr ychydig fisoedd nesaf i gynnal adolygiad o’i raglen cyfranogiad cymunedol.

Rhodri Glyn Thomas: The Assembly Government, through the Arts Council of Wales, is committed to maximising participation in the arts at all levels. ACW will embark on a review of its community participation programme in the next few months.

Helen Mary Jones: Minister, do you share my disappointment that the lottery has decided not to fund the Works, the community arts project that was planned for Llanelli? Do you also share my disappointment that it has chosen not to fund any projects in Wales from that particular pot of money, although it has funded projects in the other three of the four countries in the United Kingdom? You will, I am sure, appreciate the disappointment among the more than 100 community arts groups that were going to make use of that venue. Will you arrange for your officials to discuss with Carmarthenshire County Council whether there is some way in which we can take the project forward, albeit possibly in a scaled-back or staged form?

Helen Mary Jones: Weinidog, a rannwch fy siom bod y loteri wedi penderfynu peidio ag ariannu Y Gwaith, sef y prosiect celfyddydau cymunedol a gynlluniwyd ar gyfer Llanelli? A rannwch hefyd fy siom iddi benderfynu peidio ag ariannu unrhyw brosiectau yng Nghymru gyda’r pwrs penodol hwnnw o arian, er iddi ariannu prosiectau yn nhair o bedair gwlad arall y Deyrnas Unedig? Yr wyf yn siŵr y deallwch y siom ymhlith y grwpiau celfyddydau cymunedol, dros 100 ohonynt, a oedd am ddefnyddio’r lleoliad hwnnw. A drefnwch i’ch swyddogion drafod gyda Chyngor Sir Caerfyrddin a oes rhyw ffordd y gallwn symud y prosiect yn ei flaen, er y byddai hynny o bosibl ar raddfa lai neu fesul cam?

Rhodri Glyn Thomas: Yr wyf yn deall y rhwystredigaeth a’r siom a deimlir o fethiant y cais arbennig hwn. Fodd bynnag, nid fy lle i yw gwneud unrhyw sylwadau ar benderfyniad y gronfa loteri. Yr wyf wedi trafod y mater hwn â’r gronfa loteri gan eich bod chi a Chyngor Sir Gaerfyrddin wedi codi’r mater â mi. Yr wyf wedi gofyn i’r loteri adrodd yn ôl yn fanwl i Gyngor Sir Gaerfyrddin ynglŷn â pham yn union y gwrthodwyd y cais. Mae’n brosiect pwysig ac yr wyf yn hapus i weithio â’r cyngor sir i weld beth y gallwn ei wneud er mwyn ceisio hybu’r prosiect arbennig hwnnw.

Rhodri Glyn Thomas: I understand the frustration and disappointment felt because of this bid’s failure. However, it is not my place to comment on lottery fund decisions. I have discussed the matter with the lottery fund, as both you and Carmarthenshire County Council have raised it with me. I have asked the lottery to report back in detail to Carmarthenshire County Council on why the bid was rejected. It is an important project and I am happy to work with the county council to see what we can do in order to promote this particular project.

Alun Cairns: Does the Minister accept that community arts projects are exceptionally important to many communities and also to the development of young people, who are encouraged to take part in many community arts projects? Can he guarantee that the huge increase in public spending that has gone into the Wales Millennium Centre will not detract a penny from such community arts projects?

Alun Cairns: A dderbynia’r Gweinidog fod prosiectau celfyddydau cymunedol yn eithriadol bwysig i nifer o gymunedau, a hefyd i ddatblygiad pobl ifanc, a anogir i gymryd rhan mewn nifer o brosiectau celfyddydau cymunedol? A all warantu na fydd y cynnydd enfawr yn y gwariant cyhoeddus sydd wedi mynd at Ganolfan Mileniwm Cymru yn tynnu ceiniog oddi wrth brosiectau celfyddydau cymunedol o’r fath?

Rhodri Glyn Thomas: The Arts Council of Wales allocated £1.3 million to community arts during 2006-07. The Night Out scheme allows community organisations throughout Wales to put on professional performances in local community venues. This year, to date, Night Out has agreed to support 408 shows in communities around Wales, of which, 107 are in Communities First areas. You will see from that that we are totally committed to this scheme and I can assure you that it will continue in its present form and will not be affected one iota by the decision to increase the funding to the Wales Millennium Centre.

Rhodri Glyn Thomas: Dyrannodd Cyngor Celfyddydau Cymru £1.3 miliwn i gelfyddydau cymunedol yn ystod 2006-07. Mae cynllun Noson Allan yn caniatáu i fudiadau cymunedol ledled Cymru gyflwyno perfformiadau proffesiynol mewn lleoliadau yn y gymuned leol. Hyd yn hyn eleni, mae Noson Allan wedi cytuno i gefnogi 408 sioe mewn cymunedau ym mhob cwr o Gymru, ac mae 107 ohonynt mewn ardaloedd Cymunedau yn Gyntaf. Gwelwch yn sgil hynny ein bod yn gwbl ymroddgar i’r cynllun hwn, a gallaf eich sicrhau y bydd yn parhau ar ei ffurf bresennol, ac na fydd y penderfyniad i gynyddu’r cyllid i Ganolfan Mileniwm Cymru yn effeithio arno o gwbl.

Peter Black: Minister, evidence given to the Communities and Culture Committee this morning—particularly the evidence from the heritage lottery—made it clear that small schemes that bid for less than £50,000 are now facing increasing competition due to the shortage of funds. This will have a major impact on community participation schemes, such as the one referred to earlier and many others around Wales. What are you able to do, as Minister, to alleviate the impact of that reduction in funding for communities around Wales?

Peter Black: Weinidog, dangoswyd yn glir gan dystiolaeth a roddwyd i’r Pwyllgor Cymunedau a Diwylliant y bore yma—yn arbennig y dystiolaeth gan gronfa dreftadaeth y loteri—bod cynlluniau bach sy’n gwneud cais am lai na £50,000 bellach yn wynebu mwy o gystadleuaeth yn sgil prinder cyllid. Caiff hyn effaith enfawr ar gynlluniau cyfranogiad cymunedau, megis yr un y cyfeiriwyd ato’n gynharach a nifer o rai eraill ledled Cymru. Beth y gallwch ei wneud, fel Gweinidog, i liniaru effaith y lleihad hwnnw mewn cyllid ar gymunedau ym mhob cwr o Gymru?

Rhodri Glyn Thomas: I think that we are all aware, Peter, of the fact that lottery funding is going to come under tremendous pressure over the next five years, leading up to the Olympics. Therefore, we have to make the best possible use of the money that we have available. We have to avoid duplication and we have to work in partnership to maximise the money that is available. There will be financial pressures, but it is important to remember that a lot more money will be available than just the money that will unfortunately be lost due to the commitments to the Olympic Games.

Rhodri Glyn Thomas: Credaf Peter ein bod oll yn ymwybodol o’r ffaith y bydd arian y loteri dan bwysau eithriadol yn ystod y pum mlynedd nesaf, yn arwain at y gemau Olympaidd. Felly, mae’n rhaid inni ddefnyddio’r arian sydd ar gael gennym yn y modd gorau posibl. Rhaid inni osgoi dyblygu ac mae’n rhaid inni weithio mewn partneriaeth i wneud yn fawr o’r arian sydd ar gael. Bydd pwysau ariannol, ond mae’n bwysig cofio y bydd llawer mwy o arian ar gael na dim ond yr arian a gaiff ei golli yn anffodus yn sgil yr ymrwymiadau i’r Gemau Olympaidd.

Peter Black: What work are you, as Minister, and your department doing to try to co-ordinate that better use of money, to work with the various providers, and to make sure that we are getting the maximum amount of value from the resources that are available?

Peter Black: Pa waith yr ydych chi, fel Gweinidog, a’ch adran yn ei wneud i geisio cydlynu’r broses o sicrhau bod yr arian yn cael ei ddefnyddio’n well, i weithio gyda’r amrywiol ddarparwyr, ac i wneud yn siŵr ein bod yn cael cymaint o werth â phosibl o’r adnoddau sydd ar gael?

Rhodri Glyn Thomas: I have already written to the Westminster Government and stated, in the first place, that we would oppose any attempt to further look at lottery funding to support the Olympic Games. I have also asked the Arts Council of Wales to undertake a review of community participation in the arts. This review will focus on targeting individuals and organisations that are considered to be disadvantaged, and focus on maximising benefits to those communities. When the recommendations of that review are available, I will be happy to share them with you and the committee.

Rhodri Glyn Thomas: Yr wyf eisoes wedi ysgrifennu at Lywodraeth San Steffan ac wedi mynegi, yn y lle cyntaf, y byddem yn gwrthwynebu unrhyw ymgais i edrych eto ar gyllid gan y loteri i gefnogi’r Gemau Olympaidd. Yr wyf hefyd wedi gofyn i Gyngor Celfyddydau Cymru ymgymryd â’r gwaith o adolygu cyfranogaeth gymunedol yn y celfyddydau. Bydd yr adolygiad hwn yn canolbwyntio ar dargedu unigolion a mudiadau yr ystyrir eu bod dan anfantais, ac yn canolbwyntio ar sicrhau bod y cymunedau hynny’n cael cymaint o fanteision ag y bo modd. Pan fydd argymhellion yr adolygiad hwnnw ar gael, byddaf yn falch o’u rhannu â chi ac â’r pwyllgor.

Community Radio Groups

Grwpiau Radio Cymunedol

Q5 Mick Bates: Will the Minister make a statement on the provision of new funding for community radio groups in Wales? OAQ(3)0128(HER)

C5 Mick Bates: A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am ddarparu cyllid newydd ar gyfer grwpiau radio cymunedol yng Nghymru? OAQ(3)0128(HER)

Rhodri Glyn Thomas: The parameters and criteria of allocation for the new scheme are currently under consideration. We will publicise the details when a decision has been made.

Rhodri Glyn Thomas: Mae’r terfynau a’r meini prawf dyrannu ar gyfer y cynllun newydd yn cael eu hystyried ar hyn o bryd. Byddwn yn cyhoeddi’r manylion unwaith y bydd penderfyniad wedi’i wneud.

Mick Bates: I will look forward to the statement. Hopefully, there will be some funding. My personal radio experience began some years when I hosted a show on Radio Maldwyn from 1975 to 1976, therefore I have always supported community radio as a valuable resource. However, I am concerned about the strict regulations relating to advertising and sponsorship. These regulations restrict most community radio stations from generating more than 50 per cent of their funding from advertising and sponsorship. What plans does your Government have to break down these barriers, which are currently holding back the development of community radio in Wales?

Mick Bates: Byddaf yn edrych ymlaen at y datganiad. Ceir rhywfaint o gyllid, gobeithio. Dechreuodd fy mhrofiad personol ar y radio rai blynyddoedd yn ôl. Bûm yn cyflwyno rhaglen ar Radio Maldwyn rhwng 1975 ac 1976, felly yr wyf bob amser wedi cefnogi gorsafoedd radio cymunedol gan eu hystyried yn adnodd gwerthfawr. Fodd bynnag, yr wyf yn bryderus ynghylch y rheoliadau llym sy’n gysylltiedig â hysbysebu a nawdd. Mae’r rheoliadau hyn yn cyfyngu gallu’r rhan fwyaf o orsafoedd radio cymunedol i gynhyrchu mwy na 50 y cant o’u cyllid drwy hysbysebion a nawdd. Pa gynlluniau sydd gan eich Llywodraeth i chwalu’r rhwystrau hyn, sydd ar hyn o bryd yn atal datblygiad gorsafoedd radio cymunedol yng Nghymru?

Rhodri Glyn Thomas: If you write to me, Mick, with the detail of your concerns, I will be happy to raise the issues with Ofcom, which is the body responsible for monitoring the situation and placing the criteria for community radio. The Welsh Assembly Government has provided over £1.5 million since April 2003 to community radio stations in Wales. Therefore, we are committed to community radio. I would be happy to consider any practical steps that we can take to address some of those issues.

Rhodri Glyn Thomas: Os ysgrifennwch ataf, Mick, gan roi manylion eich pryderon, byddaf yn falch o godi’r materion ag Ofcom, sef y corff sy’n gyfrifol am fonitro’r sefyllfa a phennu’r meini prawf ar gyfer gorsafoedd radio cymunedol. Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru wedi darparu dros £1.5 miliwn i orsafoedd radio cymunedol yng Nghymru er mis Ebrill 2003. Felly, yr ydym wedi ymrwymo i orsafoedd radio cymunedol. Byddwn yn falch o ystyried unrhyw gamau ymarferol y gallwn eu cymryd er mwyn mynd i’r afael â rhai o’r materion hynny.

Lesley Griffiths: In 2006, Ofcom awarded Calon FM in Wrexham a community radio licence for five years. The radio station broadcasts from NEWI in the town and has been a great success story as the studio provides a fantastic resource not just for the students, but for local schoolchildren. When you next meet your counterpart in the UK Government, will you ensure that you not only relate the success of Calon FM to him but urge him to use the example of it as a model for community radio in the rest of Wales?

Lesley Griffiths: Yn 2006, dyfarnodd Ofcom drwydded radio cymunedol am bum mlynedd i Calon FM yn Wrecsam. Mae’r orsaf radio’n darlledu o NEWI yn y dref ac wedi bod yn llwyddiant ysgubol gan fod y stiwdio’n darparu adnodd ardderchog i blant ysgol lleol, yn ogystal â’r myfyrwyr. Y tro nesaf y byddwch yn cyfarfod â’ch Gweinidog cyfatebol yn Llywodraeth y DU, yn ogystal ag adrodd wrtho am lwyddiant Calon FM, a wnewch sicrhau y byddwch yn ei annog i ddefnyddio llwyddiant yr orsaf fel model ar gyfer gorsafoedd radio cymunedol yng ngweddill Cymru?

Rhodri Glyn Thomas: I would be happy to do that. I am aware of Calon FM and its success in the Wrexham area. There is a number of other stations, which are equally successful throughout Wales. We are proud of the network that is developing.

Rhodri Glyn Thomas: Byddwn yn falch o wneud hynny. Yr wyf yn ymwybodol o Calon FM a’i llwyddiant yn ardal Wrecsam. Ceir nifer o orsafoedd eraill, sydd yr un mor llwyddiannus, ledled Cymru. Yr ydym yn falch o’r rhwydwaith sy’n datblygu.

Angela Burns: We appreciate your £500,000 commitment to community radio. However, in my constituency of Carmarthen West and South Pembrokeshire, Cleddau FM community radio station had to close down. It was conducting a trial broadcast but was not able to secure long-term funding to allow the station to move forward into the future. Although this commitment is for the next three years, given how good these projects are and how people then come to depend on them, will you look at some mechanism to offer community radio stations long-term funding so that they can make proper provision going forward?

Angela Burns: Gwerthfawrogwn eich ymrwymiad o £500,000 ar gyfer gorsafoedd radio cymunedol. Fodd bynnag, yn fy etholaeth, sef Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro, bu’n rhaid i orsaf radio gymunedol Cleddau FM gau. Yr oedd yn cynnal darllediad fel arbrawf, ond nid oedd yn gallu sicrhau cyllid hirdymor i ganiatáu i’r orsaf symud ymlaen i’r dyfodol. Er mai ymrwymiad ar gyfer y tair blynedd nesaf yw hwn, a chofio mor dda yw’r prosiectau hyn a sut y mae pobl wedyn yn dechrau dibynnu arnynt, a edrychwch ar ryw fecanwaith i gynnig cyllid hirdymor i orsafoedd radio lleol er mwyn iddynt allu darparu’n briodol ar gyfer symud ymlaen?

Rhodri Glyn Thomas: We will be publicising details of a new scheme to fund community radio stations over the next five years in Wales. When they have been finalised, I will be happy to share those details with you. Obviously, I cannot comment on an individual situation.

Rhodri Glyn Thomas: Byddwn yn cyhoeddi manylion cynllun newydd i gyllido gorsafoedd radio cymunedol dros y pum mlynedd nesaf yng Nghymru. Pan fyddant yn derfynol, byddwn yn falch o rannu’r manylion hynny â chi. Yn amlwg, ni allaf roi sylwadau am sefyllfa unigol.

Leanne Wood: Does the Minister agree that community radio stations established recently as part of the Rhondda Cynon Taf community radio partnership are of great benefit to the local communities that they serve? I recently visited Dapper FM, which is the community radio station for Penywaun and the surrounding area in the Cynon valley, which broadcasts a range of music, features and community information 24 hours a day from the Cana centre in Penywaun. Will you agree to visit some community radio stations with me in the new year to see how the Government can help to grow them further?

Leanne Wood: A gytuna’r Gweinidog fod gorsafoedd radio cymunedol a sefydlwyd yn ddiweddar fel rhan o bartneriaeth radio cymunedol Rhondda Cynon Taf yn fanteisiol iawn i’r cymunedau lleol a wasanaethant? Ymwelais â Dapper FM yn ddiweddar. Dyma’r orsaf radio gymunedol ar gyfer Penywaun a’r dalgylch yng ngwm Cynon, ac mae’n darlledu amrywiaeth o gerddoriaeth, rhaglenni nodwedd a gwybodaeth gymunedol 24 awr y dydd o ganolfan Cana ym Mhenywaun. A gytunwch i ymweld ag ambell orsaf radio â mi yn y flwyddyn newydd i weld sut y gall y Llywodraeth gynorthwyo i’w datblygu ymhellach?

12.50 p.m.

 

Rhodri Glyn Thomas: I can see a whole of stream of invitations to visit community radio stations throughout Wales suddenly arriving at my desk. I am aware of the situation in Rhondda Cynon Taf regarding the community radio project. Dapper FM, which is currently working on a restricted licence that comes to an end on 16 December, is the first of three stations to stream live on the worldwide web. Therefore, it has got off to a very good start and, hopefully, it will be successful in ensuring a permanent licence.

Rhodri Glyn Thomas: Gallaf weld llwyth o wahoddiadau i ymweld â gorsafoedd radio cymunedol ym mhob cwr o Gymru’n glanio ar fy nesg mwyaf sydyn. Yr wyf yn ymwybodol o’r sefyllfa yn Rhondda Cynon Taf o ran y prosiect radio cymunedol. Dapper FM, sydd ar hyn o bryd yn gweithio ar drwydded gyfyngedig sy’n dod i ben ar 16 Rhagfyr, yw’r orsaf gyntaf o dair i ffrydio’n fyw ar y we fyd-eang. Mae felly wedi cael dechrau da iawn, a gobeithio y bydd yn llwyddiannus wrth sicrhau trwydded barhaol.

Hybu Cerddoriaeth

Promotion of Music

C6 Bethan Jenkins: Beth yw cynlluniau’r Gweinidog ar gyfer hybu cerddoriaeth? OAQ(3)0152(HER)

Q6 Bethan Jenkins: What are the Minister’s plans for the promotion of music? OAQ(3)0152(HER)

Rhodri Glyn Thomas: Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru yn darparu arian drwy Gyngor Celfyddydau Cymru i roi cymorth i amryfal fathau o gelfyddyd, gan gynnwys cerddoriaeth. Mae cyngor y celfyddydau wrthi ar hyn o bryd yn datblygu strategaeth newydd ar gyfer cerddoriaeth, a gyhoeddir at ddibenion ymgynghori yn y man.

Rhodri Glyn Thomas: The Welsh Assembly Government provides funding via the Arts Council of Wales for the support of various art forms, including music. The Arts Council of Wales is currently developing a new strategy for music, which will be issued for public consultation shortly.

Bethan Jenkins: Efallai i chi glywed sôn bod Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi ystyried codi ffi am wersi cerddoriaeth yn yr ardal. Yr wyf wedi canfod bod hyn yn anghyfreithlon o dan Ddeddf Addysg 2002. A fyddai modd i chi gynnal trafodaethau gyda’r cyngor os yw’n wynebu problemau o ran darparu gwasanaethau o’r fath yn yr ardal? Dyma’r tro cyntaf mewn 40 mlynedd nad ydynt wedi gallu ffurfio côr ieuenctid yn yr ardal oherwydd y problemau ariannol hyn. A fedrwch sicrhau y bydd arian yn ei gyllideb ar gyfer datblygu cerddoriaeth i bobl ifanc yr ardal?

Bethan Jenkins: You may be aware that Bridgend County Borough Council has considered charging pupils for the music lessons that it provides. I have discovered that, according to the Education Act 2002, this would be illegal. Will you enter into discussions with the council if it is the case that it is facing difficulties in relation to this provision? Financial problems have meant that it has failed to form a youth choir for the first time this year. Will you ensure that money is made available in the budget for the development of music services for young people in the area?

Rhodri Glyn Thomas: Yn ôl yr hyn a ddeallaf am sefyllfa cyngor Pen-y-bont ar Ogwr, mae’r gwasanaeth yn cael ei gynnig yn ystod oriau ysgol, fel ag yr oedd, ond mae problem o ran y ddarpariaeth allgyrsiol y tu hwnt i oriau ysgol. Rhoddwyd ystyriaeth i godi ffi am y gwaith hwnnw. Yr wyf yn hapus i ofyn i gyngor y celfyddydau edrych ar y sefyllfa ac i’w drafod gyda chyngor Pen-y-bont ar Ogwr.

Rhodri Glyn Thomas: As I understand the position as regards Bridgend council, the service continues to be provided during school hours, as it always was, but there is a problem relating to extracurricular provision outside of school hours. The council has considered charging pupils for that provision. I would be happy to ask the arts council to look at the situation and to discuss it with Bridgend council.

David Melding: I am sure that you will join me in welcoming the pupils from Meadowbank Special School who are in the public gallery today. I am honoured to be the chair of governors for the school, and members of the school council are here—they are all wearing splendid red hats. The school has a rich cultural life, which includes music. A few years ago, however, an inspection report highlighted improving the provision of music as a key aim. This is true in many schools. Will you discuss with the Minister for Children, Education, Lifelong Learning and Skills ways in which music in schools can be promoted, for example, by encouraging musicians to visit schools and undertake work with pupils? Quite a rich crossover is possible in this area.

David Melding: Yr wyf yn siŵr yr ymunwch â mi i groesawu’r disgyblion o Ysgol Arbennig Meadowbank sydd yn yr oriel gyhoeddus heddiw. Braint imi yw bod yn gadeirydd ar lywodraethwyr yr ysgol, ac mae aelodau o gyngor yr ysgol yma—mae pob un ohonynt yn gwisgo hetiau coch ysblennydd. Mae gan yr ysgol fywyd diwylliannol cyfoethog, ac mae cerddoriaeth yn rhan o’r bywyd diwylliannol hwnnw. Ychydig flynyddoedd yn ôl, fodd bynnag, tynnodd adroddiad arolygu sylw at y ffaith y dylai gwella darpariaeth cerddoriaeth fod yn nod allweddol. Mae hyn yn wir mewn llawer o ysgolion. A ewch ati i drafod ffyrdd o hyrwyddo cerddoriaeth mewn ysgolion—er enghraifft, drwy annog cerddorion i ymweld ag ysgolion a gweithio gyda disgyblion—gyda’r Gweinidog dros Blant, Addysg, Dysgu Gydol Oes a Sgiliau? Mae’n bosibl cael gorgyffwrdd cyfoethog yn y maes hwn.

Rhodri Glyn Thomas: I welcome the pupils in the gallery—I very much admire their red hats. I look forward to seeing the chair of governors wearing a red hat, which would probably go very well with his politics. [Laughter.] I thank David for his constructive proposal regarding music in schools, which I am certainly happy to consider. I have been discussing with the Minister with responsibility for education a number of schemes on which we can work together. All Assembly Ministers have been actively driven towards working across portfolios. I am happy to have those discussions, and I will come back to you when I have spoken to the Minister.

Rhodri Glyn Thomas: Croesawaf y disgyblion yn yr oriel—edmygaf eu hetiau coch yn fawr iawn. Edrychaf ymlaen at weld cadeirydd eu llywodraethwyr yn gwisgo het goch, a fyddai, yn ôl pob tebyg, yn cydweddu i’r dim â’i wleidyddiaeth. [Chwerthin.] Diolchaf i David am ei gynnig adeiladol yng nghyswllt cerddoriaeth mewn ysgolion—yr wyf yn bendant yn hapus i’w ystyried. Yr wyf wedi bod yn trafod nifer o gynlluniau y gallwn weithio arnynt gyda’n gilydd gyda’r Gweinidog sydd â chyfrifoldeb dros addysg. Mae holl Aelodau’r Cynulliad wedi cael eu hannog yn frwd i weithio ar draws portffolios. Yr wyf yn hapus i gynnal y trafodaethau hynny, ac fe’ch atebaf ar ôl imi siarad â’r Gweinidog.

Off-road Motorcycling

Reidio Beiciau Modur Oddi ar y Ffordd

Q7 William Graham: Will the Minister make a statement concerning the promotion of off-road motorcycling as a sport in Wales? OAQ(3)0134(HER) [Interruption.]

C7 William Graham: A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am hybu reidio beiciau modur oddi ar y ffordd fel math o chwaraeon yng Nghymru? OAQ(3)0134(HER) [Torri ar draws.]

Rhodri Glyn Thomas: I am not sure that Alun Cairns is the best person to talk about off-road experiences. [Laughter.] The Welsh Assembly Government supports the promotion of motorcycling as a sport in Wales via the Sports Council for Wales, which provides the Welsh Motorcycle Federation with a range of services.

Rhodri Glyn Thomas: Nid wyf yn meddwl mai Alun Cairns yw’r person gorau i siarad am brofiadau oddi ar y ffordd. [Chwerthin.] Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru yn rhoi cymorth i hybu beicio modur fel camp drwy Gyngor Chwaraeon Cymru, sy’n cynnig ystod o wasanaethau i Ffederasiwn Beicio Modur Cymru.

William Graham: You will be well aware of the problems associated with illegal off-road motorcycling. One of my Islwyn constituents, Mr Jeff Miles, has, without any public finance, created an off-road track that attracts international manufacturers, and world and UK champions as contenders to events, and to teaching days that focus on teaching people to ride legally and safely. The future of this facility is in danger because the nuisance and noise of illegal off-road motorcyclists is being attributed to his track. What assistance can you give to promote this sport and maximise the tourism potential?

William Graham: Byddwch yn ymwybodol iawn o’r problemau sy’n gysylltiedig â reidio beiciau modur oddi ar y ffordd yn anghyfreithlon. Mae Mr Jeff Miles, un o’m hetholwyr yn Islwyn, wedi creu llwybr oddi ar y ffordd, a hynny heb ddim cyllid cyhoeddus. Mae’r llwybr yn denu gweithgynhyrchwyr rhyngwladol, a phencampwyr ar lefel y DU ac ar draws y byd fel cystadleuwyr i ddigwyddiadau, ac i ddiwrnodau hyfforddi sy’n canolbwyntio ar addysgu pobl sut mae reidio’n gyfreithlon ac yn ddiogel. Mae dyfodol y cyfleuster hwn yn y fantol oherwydd bod y sŵn a’r niwsans a grëir gan bobl sy’n reidio beiciau modur oddi ar y ffordd yn anghyfreithlon yn cael ei gysylltu â’r llwybr hwn. Pa gymorth y gallwch ei roi i hyrwyddo’r math hwn o chwaraeon hwn a manteisio i’r eithaf ar ei botensial o safbwynt twristiaeth?

Rhodri Glyn Thomas: Clearly, I cannot refer to Mr Miles’s case because I believe that it was turned down by the local authority and then went to appeal. The inspectorate has looked at the situation, but I understand that Mr Miles is now considering what action he should take. Over the past five years, the Sports Council for Wales has awarded over £110,000 to the Welsh Motorcycle Federation to support its international Elite Cymru programme. We are also looking at ways of ensuring that there are opportunities for people to participate in this sport, but to do so in a way that does not affect other members of the public. We all share the concern that the lack of facilities means that some people are undertaking these activities in a way that can impact on communities. I am prepared to assure you that we will do everything that we can to ensure that there are opportunities for young people and for people of all ages to take part in these sporting activities.

Rhodri Glyn Thomas: Yn amlwg, ni allaf gyfeirio at achos Mr Miles oherwydd credaf y’i gwrthodwyd gan yr awdurdod lleol, cyn mynd i apêl. Mae’r arolygiaeth wedi edrych ar y sefyllfa, ond deallaf fod Mr Miles yn awr yn ystyried pa gamau y dylai eu cymryd. Dros y pum mlynedd diwethaf, mae Cyngor Chwaraeon Cymru wedi dyfarnu dros £110,000 i Ffederasiwn Beiciau Modur Cymru er mwyn cefnogi ei raglen Elite Cymru. Yr ydym hefyd yn edrych ar ffyrdd o sicrhau y ceir cyfleoedd i bobl gymryd rhan yn y math hwn o chwaraeon, ond i wneud hynny mewn ffordd nad yw’n effeithio ar aelodau eraill o’r cyhoedd. Mae pob un ohonom yn rhannu’r un pryder bod y diffyg cyfleusterau’n golygu bod rhai pobl yn ymgymryd â’r gweithgareddau hyn mewn ffordd sy’n gallu effeithio ar gymunedau. Yr wyf yn barod i’ch sicrhau y gwnawn bopeth yn ein gallu i wneud yn siŵr y ceir cyfleoedd i bobl ifanc a phobl o bob oed gymryd rhan yn y gweithgareddau chwaraeon hyn.

Twristiaeth Amgylcheddol

Environmental Tourism

C8 Nerys Evans: A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am ei bolisïau am dwristiaeth amgylcheddol yng Nghanolbarth a Gorllewin Cymru? OAQ(3)0155(HER)

Q8 Nerys Evans: Will the Minister make a statement on his policies for environmental tourism in Mid and West Wales? OAQ(3)0155(HER)

Rhodri Glyn Thomas: Mae datblygu diwydiant twristiaeth sy’n parchu ac yn gwarchod amgylchedd naturiol Cymru yn un o brif bolisïau Llywodraeth Cynulliad Cymru.

Rhodri Glyn Thomas: Developing a tourism industry that respects and protects the natural environment of Wales is at the forefront of Welsh Assembly Government policy.

Nerys Evans: Yn ôl ffigurau Cyngor Cefn Gwlad Cymru, mae’n debyg fod canran helaeth o safleoedd o ddiddordeb gwyddonol arbennig mewn cyflwr annerbyniol. Yn sir Gaerfyrddin, er enghraifft, disgrifir 56 safle o’r 83 safle yn y sir fel rhai sydd mewn cyflwr annerbyniol. Mae arfer da yn y maes hwn, ond a ydych yn cytuno bod angen rhoi blaenoriaeth i wella safleoedd o’r fath, i’w hamddiffyn yn well ac er mwyn denu ymwelwyr sy’n disgwyl gweld y safleoedd mewn cyflwr da? Rhoddwyd statws arbennig yn y lle cyntaf oherwydd eu cyflwr.

Nerys Evans: According to figures provided by the Countryside Council for Wales, it seems that a significant proportion of sites of special scientific interest are in an unacceptable condition. In Carmarthenshire, for example, 56 of the 83 sites in the county are described as being in an unacceptable condition. There is good practice in this area, but would you agree that we need to give priority to improving such sites, in order to better protect them and attract visitors who would expect to see them in a good condition? These sites were given special status in the first place because of their condition.

Rhodri Glyn Thomas: Mae llawer o’r safleoedd hyn mewn perchnogaeth breifat, felly nid ydynt ar gael i’r cyhoedd, ond, yn amlwg, mae’n rhaid amddiffyn y rhai sydd ar gael i’r cyhoedd. Mae amddiffyn ein hamgylchedd naturiol a chreu awyrgylch sy’n denu pobl i ymweld â’r safleoedd yn hollbwysig. Yr wyf yn hapus i edrych ar y sefyllfa hon, ac os oes gennyt unrhyw fanylion ynglŷn â lleoliadau penodol, yr wyf yn hapus i’w trafod â thi.

Rhodri Glyn Thomas: Many of these sites are privately owned and are therefore not open to the public, but, clearly, we need to protect those that are open to the public. Protecting our natural environment and creating an environment that draws people to visit sites is vital. I am happy to consider the situation, and, if you have any details as regards specific locations, I would be happy to discuss those with you.

Paul Davies: Pan fydd prosiect Bluestone yn sir Benfro wedi gorffen bydd y sefydliad yn denu miloedd o dwristiaid bob blwyddyn, a bydd yr economi lleol yn elwa’n fawr. Mae amddiffyn yr amgylchfyd yn ganolog i’r prosiect oherwydd bydd yr adeiladau yn cael eu pweru gan danwydd gwyrdd a fydd yn cael ei gynhyrchu gan ffermwyr lleol. Mae’r prosiect hwn yn hybu twristiaeth amgylcheddol, felly. Fel y gŵyr y Gweinidog, mae’r prosiect wedi wynebu anawsterau enfawr, gan gynnwys brwydr gyfreithlon hir. Yr wyf yn siŵr bod y Gweinidog yn cefnogi’r prosiect a’i fod am weld mwy o brosiectau o’r fath. Er mwyn hybu prosiectau o’r math hwn yn y dyfodol ac i osgoi problemau tebyg, a all y Gweinidog gadarnhau y bydd y Llywodraeth yn gwneud rhywbeth yn wahanol i sicrhau bod cwmnïoedd o’r fath yn cael y gefnogaeth y maent yn ei haeddu?

Paul Davies: Once the Bluestone project in Pembrokeshire has been completed it will attract thousands of tourists annually, and the local economy will benefit greatly. Protecting the environment is central to this project because the buildings will be powered by green energy that will be produced by local farmers. This project truly promotes environmental tourism. As the Minister is aware, the project has faced difficulties, including a long legal battle. I am sure that the Minister supports the project and would want to see more similar projects. In order to promote these kinds of projects in future an to avoid similar problems, can the Minister confirm that the Government will do things differently in future in order to ensure that companies such as this one are given the support that they deserve?

Rhodri Glyn Thomas: Yr wyf yn barod iawn i groesawu’r prosiect hwn. Mae’n brosiect eithriadol o bwysig ar gyfer y de-orllewin, ac yr wyf hefyd yn falch o dderbyn y wybodaeth y bydd cynlluniau a fydd yn amddiffyn yr amgylchedd yn rhan o’r datblygiad. Yr ydym yn darparu strategaeth ar gyfer twristiaeth amgylcheddol, ac mae’n bwysig inni geisio denu pobl sydd â diddordeb mewn amddiffyn yr amgylchedd ac sy’n poeni am eu hôl-troed carbon, er mwyn iddynt ddeall bod ymweld â Chymru yn rhywbeth y gallant ei wneud a’i fwynhau heb gefnu ar eu hegwyddorion amgylcheddol. Os oes problemau yn codi yng nghyswllt datblygiadau o’r math hwn, yr wyf bob amser yn barod i’w trafod gyda’r datblygwyr.

Rhodri Glyn Thomas: I am more than happy to welcome this project, which is extremely important for the south-west. I am pleased to learn that environmental protection was included as a development consideration. We are providing an environmental tourism strategy, and I believe that it is important that we endeavour to attract people who have an interest in protecting the environment and who are concerned about their carbon footprint, so that they can see that visiting Wales is something that they can do and enjoy without thinking that they need to turn their back on their environmental principles. If problems arise in the context of such developments in future, I would be more than happy to discuss them with developers.

Paul Davies: Yr wyf yn ddiolchgar iawn am yr ateb hwnnw. Er mwyn hybu twristiaeth amgylcheddol ymhellach, a fyddai’r Llywodraeth ystyried cyflwyno rhyw fath o gymhelliant ariannol ar gyfer prosiectau o’r fath, er mwyn sicrhau eu llwyddiant?

Paul Davies: I am grateful for that response. In order to promote environmental tourism further, would the Government consider introducing some kind of financial incentive for such projects, to ensure that they succeed?

1.00 p.m.

 

Rhodri Glyn Thomas: Mae amryw o ffynonellau cyllid eisoes ar gael ar gyfer prosiectau amgylcheddol, ac mae’r Llywodraeth wedi ymrwymo i fynd i’r afael â’r problemau sy’n codi o newid yn yr hinsawdd. Mae’r Gweinidog dros yr Amgylchedd, Cynaliadwyedd a Thai eisoes wedi datgan ei bod yn bwriadu cyflwyno map llwybr ar gyfer gweithgaredd y Llywodraeth yn y maes hwn, ac mae’n siŵr y bydd cyfle i chi ymateb i hynny pan ddaw’r Gweinidog â’r cynlluniau gerbron y Cynulliad.

Rhodri Glyn Thomas: A number of funding sources are already available for environmental projects, and the Government is committed to getting to grips with the problems caused by climate change. The Minister for Environment, Sustainability and Housing has already stated that she intends to bring forward a route-map for the Government’s activities in this area, and I am sure that there will be an opportunity for you to respond to that when she brings those plans before the Assembly.

Y Llywydd: Trosglwyddwyd cwestiwn 9 i’w ateb yn ysgrifenedig gan y Gweinidog dros yr Economi a Thrafnidiaeth.

The Presiding Officer: Question 9 has been transferred for answer by the Minister for Economy and Transport.

Diwydiant Twristiaeth Arfon

Arfon’s Tourism Industry

C10 Alun Ffred Jones: A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am bwysigrwydd treftadaeth i ddiwydiant twristiaeth Arfon? OAQ(3)0157(HER)

Q10 Alun Ffred Jones: Will the Minister make a statement on the importance of heritage to Arfon’s tourism industry? OAQ(3)0157(HER)

Rhodri Glyn Thomas: Mae treftadaeth yn un o gonglfeini’r diwydiant twristiaeth yn Arfon a gogledd-orllewin Cymru, ac mae strategaeth dwristiaeth ranbarthol y gogledd, sef 'Cynllunio Twristiaeth Yfory Heddiw’, yn adlewyrchu ei phwysigrwydd.

Rhodri Glyn Thomas: Heritage is one of the central pillars of the tourism industry in Arfon and north-west Wales, and its importance is reflected in the north Wales regional tourism strategy entitled 'Planning Tomorrow’s Tourism Today’.

Alun Ffred Jones: Yn ddiweddar, mae nifer o gyrff yn ardal Caernarfon wedi cytuno i gynnal gwaith datblygu gyda’r bwriad o sefydlu canolfan wybodaeth treftadaeth yn yr ardal. Sylweddolaf y byddwch yn brysur yn teithio o amgylch y wlad yn ymweld â gwahanol safleoedd yn y misoedd nesaf ond os bydd cyfle, pan fyddwch yn y gogledd-orllewin, a fyddech yn fodlon cyfarfod â rhai o’r cyrff hyn i weld rhai o’r safleoedd posibl ar gyfer datblygiad o’r fath yn y dyfodol?

Alun Ffred Jones: Recently, many bodies in the Caernarfon area have agreed to carry out development work with the intention of establishing a heritage information centre in the area. I realise that you will be busy travelling around the country and visiting various sites over the next few months, but should the opportunity arise, when you will be in the north-west, would you be willing to meet some of these bodies to see some of the possible sites for such a development?

Rhodri Glyn Thomas: Yr wyf yn ymwybodol bod Cyngor Gwynedd wedi cynnal arolwg o’r defnydd o dir yn yr ardal tua dwy flynedd yn ôl, a bod y cynllun ar gyfer canolfan dreftadaeth yn deillio o hynny. Bûm yng Nghaernarfon yn ddiweddar. Yr wyf wedi bod yno ryw deirgwaith ers i mi fod yn Weinidog yn y Cabinet. Byddwn yn hapus i fynychu’r safle yn ystod fy ymweliad nesaf a siarad ag unrhyw un sydd â diddordeb yn y cynllun.

Rhodri Glyn Thomas: I am aware that Gwynedd Council conducted a survey of land use in the area some two years ago, and that the plan for a heritage centre has arisen from that. I was in Caernarfon recently. I have been there some three times since becoming a Cabinet Minister. I would be happy to visit the site, during my next visit, and speak to anyone with an interest in this.

Welsh-language Daily Newspaper

Papur Newydd Dyddiol Cymraeg

Q11 Mohammed Asghar: Will the Minister make a statement on progress in establishing a Welsh-language daily newspaper? OAQ(3)0140(HER)

C11 Mohammed Asghar: A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am hynt datblygu papur newydd dyddiol Cymraeg? OAQ(3)0140(HER)

Rhodri Glyn Thomas: I look forward to receiving the review of the Welsh-language printed press from Dr Tony Bianchi before Christmas, and will consider the way forward in light of that review.

Rhodri Glyn Thomas: Yr wyf yn edrych ymlaen at gael adolygiad y Dr Tony Bianchi o’r wasg brintiedig cyfrwng Cymraeg cyn y Nadolig, a byddaf yn ystyried y ffordd ymlaen yng ngoleuni’r adolygiad hwn.

Mohammed Asghar: Thank you for that encouraging answer. I would like to welcome this move to establish Y Byd as the Welsh-language national newspaper, as it fulfils a key part of the 'One Wales’ agreement regarding the Welsh language. The Welsh language is one of the most important aspects of our culture here in Wales; it is a living language, with its speakers growing in number every year. I would like to add that this newspaper must be advertised and distributed appropriately in order for it to reach its full potential. What steps will be taken to ensure that this newspaper is made widely available throughout Wales, especially in my region of South Wales East, where the number of Welsh speakers has increased dramatically over the past decade, and continues to grow?

Mohammed Asghar: Diolch yn fawr am yr ateb calonogol hwnnw. Hoffwn groesawu’r symudiad hwn i sefydlu Y Byd fel y papur newydd cenedlaethol Cymraeg, gan ei fod yn bodloni rhan allweddol o gytundeb 'Cymru’n Un’ parthed yr iaith Gymraeg. Yr iaith Gymraeg yw un o agweddau pwysicaf ein diwylliant yma yng Nghymru; mae’n iaith fyw, gyda niferoedd y siaradwyr yn tyfu’n flynyddol. Hoffwn ychwanegu y bydd yn rhaid hysbysebu a dosbarthu’r papur newydd hwn yn briodol er mwyn iddo gyrraedd ei lawn botensial. Pa gamau a gymerir i sicrhau bod y papur newydd hwn ar gael ledled Cymru, yn enwedig yn fy rhanbarth yn Nwyrain De Cymru, lle mae nifer y siaradwyr Cymraeg wedi cynyddu’n sylweddol dros y degawd diwethaf, ac yn parhau i dyfu?

Rhodri Glyn Thomas: I am unable to comment in detail at the moment, because I need to see the review’s recommendations. However, you are quite right to say that we have a commitment to develop the Welsh-language printed press and we are looking at the printed press in Welsh in its totality at the moment to see how we can most effectively use the money that is available to support it. We are already providing £378,000 to Welsh-language magazines this year through the Welsh Books Council, and I can assure you that there will be further investment in this area in the new financial year.

Rhodri Glyn Thomas: Ni allaf gynnig ateb manwl ar y foment, oherwydd mae arnaf angen gweld argymhellion yr adolygiad. Fodd bynnag, yr ydych yn llygad eich lle wrth ddweud bod gennym ymrwymiad i ddatblygu’r wasg brintiedig Gymraeg ac yr ydym yn edrych ar y wasg brintiedig yng Nghymru yn ei chyfanrwydd ar hyn o bryd i weld sut y gallwn ddefnyddio’r arian sydd ar gael mor effeithiol â phosibl i’w chefnogi. Yr ydym eisoes eleni’n darparu £378,000 i gylchgronau Cymraeg drwy Gyngor Llyfrau Cymru, a gallaf eich sicrhau y bydd buddsoddi pellach yn y maes hwn yn y flwyddyn ariannol newydd.

Paul Davies: Pan roesoch dystiolaeth i’r Pwyllgor Cymunedau a Diwylliant rai wythnosau’n ôl, dywedasoch y byddai’r Llywodraeth yn fodlon ymrwymo i roi cymorth ariannol i bapur newydd dyddiol Cymraeg ar yr amod bod yr adolygiad yn profi ei fod yn ddichonadwy. Yr oeddwn i wedi cael ar ddeall bod rhaglen y Llywodraeth wedi’i gostio a bod hyn yn fater o egwyddor y byddech chi, fel Llywodraeth, yn ei gefnogi beth bynnag. Fel y dywedodd Mohammad Asghar, mae hyn yn un o addewidion clir y Llywodraeth yn nogfen 'Cymru’n Un’. A ydych yn dweud yn awr, os bydd yr adolygiad hwn yn profi nad yw hyn yn gwneud synnwyr ariannol, y byddwch yn torri’r addewid hwnnw ac yn gwrthod cefnogi papur dyddiol Cymraeg?

Paul Davies: When you gave evidence to the Communities and Culture Committee some weeks ago, you said that the Government would be willing to commit to financially supporting a daily newspaper on the condition that the review found that it would be viable. I was under the impression that the Government programme had been costed, and that your Government was supporting this anyway as a matter of principle. As Mohammed Asghar stated, this was a clear commitment in 'One Wales’. Are you now saying that, if this review proves that this does not make financial sense, you will break that promise and refuse to support a Welsh-language daily newspaper?

Rhodri Glyn Thomas: Dylech edrych ar yr ymrwymiad pendant a geir yn 'Cymru’n Un’ i gefnogi papur dyddiol Cymraeg yn ariannol pe bai papur felly yn cael ei sefydlu. Os caiff ei sefydlu, mae arian ar gael yn y gyllideb i’w gefnogi. Pwrpas yr adolygiad yw edrych ar y wasg brintiedig Gymraeg yng Nghymru yn ei chyfanrwydd, a gofyn yr union gwestiynau yr ydych newydd eu codi, sef a yw’r cynlluniau sydd ar gael yn hyfyw, a yw’n ymarferol eu gweithredu, ac ai dyna’r lle gorau i fuddsoddi yn y wasg brintiedig Gymraeg? Mae’r ymrwymiad a’r arian yno, a’r cwestiwn yw sut yn union y buddsoddwn yr arian hwnnw yn y wasg brintiedig Gymraeg? [Torri ar draws.] Mae arweinydd y blaid Dorïaidd yn gwneud synau annealladwy o’r meinciau—

Rhodri Glyn Thomas: You should look at the definite commitment within 'One Wales’ to financially support a Welsh-language daily newspaper if such a newspaper were to be established. If the newspaper is established, there is money available in the budget to support it. The purpose of the review is to look at the printed press in the medium of Welsh in Wales as a whole, and ask the exact questions that you have just raised, namely whether the plans available are viable, whether it is practical to put this into action, and whether that is the best place to invest in the Welsh-medium printed press. The financial commitment is there, but the question is how exactly will we invest that money in the Welsh-medium printed press? [Interruption.] The leader of the Conservatives is making unintelligible sounds from the benches—

Y Llywydd: Trefn. Nid oes neb yn gwneud synau annealladwy yn y Siambr hon.

The Presiding Officer: Order. No-one is making unintelligible comments in this Chamber.

Rhodri Glyn Thomas: Hwyrach eu bod yn ddealladwy i rywrai. Mae arweinydd y Ceidwadwyr yng Nghymru yn ceisio honni ein bod yn methu â chyrraedd ein hymrwymiad, ond os na sefydlir papur Cymraeg dyddiol yn y lle cyntaf, anodd iawn fyddai ei gefnogi yn ariannol. Os caiff papur o’r fath ei sefydlu, bydd Llywodraeth Cynulliad Cymru yn cynnig cefnogaeth ariannol. Dyna’r ymrwymiad, a byddwn yn cadw ato.

Rhodri Glyn Thomas: Some people may be able to understand them. The leader of the Welsh Conservatives tries to claim that we are failing to meet our commitments, but if a Welsh-language daily newspaper is not established in the first place, it will be very difficult to support it financially. If such a newspaper is established, the Welsh Assembly Government will provide financial support. That is the commitment and we will stick to it.

Mick Bates: Minister, I have previously been encouraged by your response, but I have been a bit disappointed today. One way in which the Government can help to establish a Welsh-language newspaper is by committing to advertise all public service jobs, and so on, in such a newspaper. Is it possible for you to do that, as that would provide a sustainable source of income?

Mick Bates: Weinidog, yn y gorffennol mae eich ymateb wedi codi fy nghalon, ond cefais fy siomi i raddau heddiw. Un ffordd y gall y Llywodraeth helpu i sefydlu papur newydd Cymraeg yw drwy ymrwymo i hysbysebu’r holl swyddi gwasanaeth cyhoeddus, ac yn y blaen, mewn papur newydd o’r fath. A yw’n bosibl i chi wneud hynny, gan y byddai hynny’n darparu ffynhonnell gynaliadwy o incwm?

Rhodri Glyn Thomas: We can look at that option, Mick, and I have had discussions about the practicality of doing that, but I cannot commit myself to it at this particular moment, as I do not know whether there will be a Welsh-language daily newspaper in Wales. If one is established, we can look at that proposal, but, at the moment, there is no Welsh-language daily newspaper in Wales. There are proposals, and the review is looking at them within the context of the Welsh-language printed press in Wales. When I have those recommendations, I will come back in the new year to Plenary with a statement. We will look at all possible forms of support for that daily newspaper, if it appears.

Rhodri Glyn Thomas: Gallwn edrych ar yr opsiwn hwnnw, Mick, ac yr wyf wedi cael trafodaethau ynghylch pa mor ymarferol yw gwneud hynny, ond ni allaf ymrwymo fy hun ar hyn o bryd, gan nad wyf yn gwybod a fydd papur newydd dyddiol Cymraeg i’w gael yng Nghymru ai peidio. Os caiff un ei sefydlu, gallwn edrych ar y cynnig hwnnw, ond, ar hyn o bryd, nid oes papur newydd Cymraeg i’w gael yng Nghymru. Mae cynigion yn bodoli, ac mae’r adolygiad yn edrych arnynt o fewn cyd-destun y wasg brintiedig Gymraeg yng Nghymru. Pan fydd yr argymhellion hynny wedi dod i law, dof yn ôl i’r Cyfarfod Llawn yn y flwyddyn newydd â datganiad. Byddwn yn edrych ar bob ffurf bosibl o gefnogi’r papur newydd dyddiol hwnnw, os caiff ei wireddu.

Cwestiynau i’r Gweinidog dros yr Amgylchedd, Cynaliadwyedd a Thai
Questions to the Minister for Environment, Sustainability and Housing

The Record

New Landfill Sites

Safleoedd Tirlenwi Newydd

C1 Janet Ryder: Will the Minister make a statement on her policies regarding applications for new landfill sites? OAQ(3)0165(ESH)

Q1 Janet Ryder: A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am ei pholisïau ynghylch ceisiadau ar gyfer safleoedd tirlenwi newydd? OAQ(3)0165(ESH)

The Minister for Environment, Sustainability and Housing (Jane Davidson): From 6 April 2008, all new and existing landfill sites will be subject to the environmental permitting regulations, which were passed by the National Assembly at the end of November.

Y Gweinidog dros yr Amgylchedd, Cynaliadwyedd a Thai (Jane Davidson): O 6 Ebrill 2008 ymlaen, bydd pob safle tirlenwi newydd a phob safle tirlenwi cyfredol yn rhwym wrth y rheoliadau caniatáu amgylcheddol, a basiwyd gan y Cynulliad Cenedlaethol ddiwedd mis Tachwedd.

Janet Ryder: Minister, I am sure that you will be aware that there are communities around Buckley who face having six landfill tips within a 3-mile radius of the community, and so totally surrounding them. You have just spoken about the health impact assessment, so can you give assurances that the health of those local people will be the first and foremost priority? A local councillor has recently made an application for a health impact assessment of one of these applications, but the application was refused. Will you give an assurance to that community that the applications will be seen as a whole, and that a health impact statement will definitely be required for each application as it comes in, thus taking the total impact on the area into consideration?

Janet Ryder: Weinidog, yr wyf yn siŵr eich bod yn ymwybodol y ceir cymunedau yng nghyffiniau Bwcle sy’n wynebu’r posibilrwydd o gael chwe thomen dirlenwi o fewn radiws o 3 milltir i’r gymuned, yn eu hamgylchynu’n llwyr. Yr ydych newydd sôn am asesu effaith ar iechyd, felly a allwch roi sicrwydd mai iechyd y bobl leol hynny fydd y flaenoriaeth gyntaf a’r flaenoriaeth bennaf? Gwnaeth cynghorydd lleol gais yn ddiweddar i asesu effaith un o’r ceisiadau hyn ar iechyd, ond gwrthodwyd y cais. A rowch sicrhad i’r gymuned honno y bydd y ceisiadau’n cael eu hystyried yn eu cyfanrwydd, ac y bydd angen cael datganiad effaith ar iechyd ar gyfer pob un cais wrth iddo gael ei gyflwyno, a thrwy hynny, ystyried yr effaith gyffredinol ar yr ardal?

Jane Davidson: I cannot comment on individual planning applications, but national planning policy as contained in 'Planning Policy Wales’ and technical advice note 21 states that decisions on planning applications should have regard to the waste management objectives contained in the national waste strategy. The environmental impact proposals for waste management facilities must be adequately assessed and supported by independent surveys where appropriate, to determine whether a planning application is acceptable. If the adverse impacts on amenity cannot be mitigated, planning permission should be refused.

Jane Davidson: Ni allaf roi sylwadau ar geisiadau cynllunio unigol, ond mae’r polisi cynllunio cenedlaethol, fel y mae ym 'Mholisi Cynllunio Cymru’ a nodyn cyngor technegol 21, yn datgan y dylid ystyried amcanion rheoli gwastraff y strategaeth wastraff genedlaethol wrth wneud penderfyniadau ar geisiadau cynllunio. Rhaid i’r cynigion ar effaith amgylcheddol ar gyfer cyfleusterau rheoli gwastraff gael eu hasesu a’u cefnogi’n ddigonol gan arolygon annibynnol lle bo hynny’n briodol, i bennu a yw cais cynllunio’n dderbyniol ai peidio. Oni ellir lliniaru’r effeithiau andwyol, yna dylid gwrthod caniatâd cynllunio.

1.10 p.m.

 

Mark Isherwood: While I appreciate that if you are considering calling in a particular case you cannot comment on it, I have received correspondence from Gateway Services, Holiday Inn, McDonald’s, Costa Coffee, Subway, OK Diner, and proposed office developments adjacent to one of the sites. They say that they feel that the application is being steamrolled to the detriment of the health of thousands of customers and staff. I have received a similar letter from a constituent who attended a consultation on the north Wales regional waste plan, and who is concerned that public awareness has been minimal. I have received a letter from campaigners in Wrexham similarly calling for the consultation process to be extended and its scope widened to include consideration of the need for waste to be reduced at source. Finally, I have received correspondence from Caerphilly, which is not in my region, stating that the so-called consultation exercise conducted by Hyder is nothing more than a public relations exercise to take the public’s eyes off the real villain of the piece: the new regional waste plan. They are also calling for the consultation period to be extended. Will you agree, Minister, to these calls from counties across Wales for the consultation period to be extended?

Mark Isherwood: Er fy mod yn gwerthfawrogi na allwch roi sylwadau ar achos penodol os ydych yn ystyried ei alw i mewn, serch hynny, yr wyf wedi cael gohebiaeth gan Gateway Services, Holiday Inn, McDonald’s, Costa Coffee, Subway, OK Diner, a chan ddatblygwr sy’n bwriadu datblygu swyddfeydd ger un o’r safleoedd. Dywedant fod y cais yn cael ei wthio drwodd yn ddidrugaredd ar draul iechyd miloedd o gwsmeriaid a staff. Yr wyf wedi cael llythyr tebyg gan etholwr a fynychodd ymgynghoriad ar gynllun gwastraff rhanbarthol y gogledd, ac sy’n poeni bod ymwybyddiaeth y cyhoedd yn isel. Yr wyf wedi cael llythyr gan ymgyrchwyr yn Wrecsam sydd hefyd yn galw am ymestyn y broses ymgynghori a lledaenu ei sgôp er mwyn rhoi sylw i ystyried yr angen i leihau gwastraff yn y man lle’i cynhyrchir. I gloi, yr wyf wedi cael gohebiaeth o Gaerffili, sydd y tu allan i’m rhanbarth, yn datgan bod yr ymarfer ymgynghori honedig gan Hyder yn ddim mwy nag ymarfer cysylltiadau cyhoeddus i dynnu sylw’r cyhoedd oddi wrth y gwir ddihiryn: y cynllun gwastraff rhanbarthol newydd. Maent hefyd yn gofyn am gael ymestyn y cyfnod ymgynghori. Weinidog, a gytunwch â’r galwadau hyn gan siroedd ledled Cymru i ymestyn y cyfnod ymgynghori?

Jane Davidson: In looking at proposed landfill sites and ensuring that they do not cause a serious environmental risk, TAN 21 details several factors that must be taken into account when considering planning applications for landfill. These include distances from the site boundary to residential, recreational, and agricultural uses, for example, and environmental protection issues, such as water resource, ground conditions, and nature conservation. The regional waste plans are a voluntary process, under TAN 21, involving the local authorities in each region. They are looking at issues around types of waste and types of location. However, on their coming together, that will be done through the normal planning process for the local development plan, which will look at sites, and there will be full consultation on that.

Jane Davidson: Wrth edrych ar safleoedd tirlenwi arfaethedig a sicrhau nad ydynt yn peri risg amgylcheddol difrifol, mae TAN 21 yn nodi nifer o ffactorau y mae’n rhaid eu hystyried wrth bwyso a mesur ceisiadau cynllunio ar gyfer tirlenwi. Mae’r rhain yn cynnwys pellter o ffin y safle i dir preswyl, hamdden ac amaethyddol, er enghraifft, a materion diogelu’r amgylchedd, megis adnoddau dŵr, cyflwr y tir, a gwarchod natur. Proses wirfoddol yw’r cynlluniau gwastraff rhanbarthol, dan TAN 21, sy’n cynnwys yr awdurdodau lleol ym mhob rhanbarth. Maent yn edrych ar faterion yn ymwneud â mathau o wastraff a mathau o leoliad. Fodd bynnag, o ran eu tynnu ynghyd, gwneir hynny drwy broses gynllunio arferol y cynllun datblygu lleol, a fydd yn edrych ar safleoedd, a chynhelir ymgynghoriad llawn ar hynny.

Lesley Griffiths: Minister, I am sure that you will agree that, while recycling is vital to our aim of minimising landfill in Wales, it is only part of the solution to tackling our waste problem. The Government-sponsored Waste Awareness Wales campaign is doing sterling work in raising awareness about the three Rs. Do you agree that the message of reducing, reusing and recycling waste is the way forward? Everyone in Wales has immense consumer power in their hands and should demand that shops and supermarket chains take active steps to reduce the amount of packaging used for their products and goods.

Lesley Griffiths: Weinidog, yr wyf yn siŵr y cytunwch, er bod ailgylchu’n hanfodol i’n nod o leihau tirlenwi yng Nghymru, mai rhan o’r ateb yn unig ydyw o ran mynd i’r afael â’n problem wastraff. Mae’r Cynllun Craff am Wastraff, a noddir gan y Llywodraeth, yn gwneud gwaith rhagorol yn codi ymwybyddiaeth am leihau, ailddefnyddio ac ailgylchu gwastraff. A gytunwch mai’r neges hon yw’r ffordd ymlaen? Mae gan bawb yng Nghymru bŵer anhygoel fel defnyddwyr, a dylent fynnu bod siopau ac archfarchnadoedd cadwyn yn cymryd camau ymarferol i leihau’r deunydd pecynnu a ddefnyddir ar eu cynnyrch a’u nwyddau.

Jane Davidson: I agree. Reducing, reusing and recycling waste should be at the core of any waste strategy. At this time of year, there will be an enormous amount of waste, including Christmas packaging, cards and trees, and so people should ensure that all those are properly recycled. The Waste Awareness Wales campaign advocates that message, as I hope will all Assembly Members.

Jane Davidson: Cytunaf. Dylai lleihau, ailddefnyddio ac ailgylchu gwastraff fod wrth wraidd unrhyw strategaeth wastraff. Ar yr adeg hon o’r flwyddyn, bydd llawer iawn o wastraff, gan gynnwys papur lapio, cardiau a choed Nadolig, felly dylai pobl sicrhau eu bod yn cael eu hailgylchu’n briodol. Mae’r Cynllun Craff am Wastraff yn hyrwyddo’r neges honno, fel y bydd pob un Aelod Cynulliad hefyd, gobeithio.

Planning Applications (Supermarkets)

Ceisiadau Cynllunio (Archfarchnadoedd)

Q2 Chris Franks: Will the Minister make a statement on her policies for planning applications for supermarkets? OAQ(3)0161(ESH)

C2 Chris Franks: A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am ei pholisïau ar gyfer ceisiadau cynllunio am archfarchnadoedd? OAQ(3)0161(ESH)

Jane Davidson: Ministerial interim planning policy statement 2/2005, 'Planning for Retailing and Town Centres’, explains that small supermarkets should be located in district, local and village centres. Out-of-centre food supermarkets should not be allowed if their provision is likely to lead to the loss of general food retailing in the centre of small towns.

Jane Davidson: Mae Datganiad Polisi Cynllunio Interim y Gweinidog 2/2005, 'Cynllunio ar gyfer Manwerthu a Chanol Trefi’, yn egluro y dylid lleoli archfarchnadoedd bach yng nghanol pentrefi a chanolfannau ardal a lleol. Ni ddylid caniatáu archfarchnadoedd bwyd y tu allan i’r canol os yw eu darpariaeth yn debygol o arwain at golli busnesau manwerthu bwyd yn gyffredinol yng nghanol y trefi bach.

Chris Franks: Do you believe that we should have an ombudsman to regulate supermarkets? What representations has the One Wales Government made to the Competition Commission’s grocery market investigation?

Chris Franks: A gredwch y dylem gael ombwdsmon i reoleiddio archfarchnadoedd? Pa sylwadau y mae Llywodraeth Cymru’n Un wedi’u cyflwyno i ymchwiliad y Comisiwn Cystadleuaeth i’r farchnad fwyd?

Jane Davidson: My colleague, the Minister for Rural Affairs, has floated the proposition of an ombudsman, and therefore it is a matter worthy of her and the Cabinet’s consideration. Other matters are outside my portfolio.

Jane Davidson: Mae fy nghyd-Weinidog, y Gweinidog dros Faterion Gwledig, wedi cyflwyno’r cynnig i gael ombwdsmon, ac felly mae’n fater sy’n haeddu ei sylw hi a sylw’r Cabinet. Mae’r materion eraill y tu allan i’m portffolio.

The Leader of the Opposition (Nick Bourne): The Minister will be aware of the Competition Commission’s findings in relation to supermarkets, and it has something to say about excessive power in the supply chain. However, on planning issues specifically, what is her response to the Competition Commission’s criticism of large land holdings being built up by supermarkets to prevent competition, and to prevent a competitor from coming into a particular area? Has she had any discussions on that, and where does she see that going as regards the Assembly Government?

Arweinydd yr Wrthblaid (Nick Bourne): Bydd y Gweinidog yn ymwybodol o ganfyddiadau’r Comisiwn Cystadleuaeth o ran archfarchnadoedd, ac mae gan y Comisiwn sylwadau o ran pŵer gormodol yn y gadwyn gyflenwi. Fodd bynnag, ar faterion yn ymwneud â chynllunio’n benodol, beth yw ei hymateb i feirniadaeth y Comisiwn Cystadleuaeth bod archfarchnadoedd yn cronni darnau mawr o dir er mwyn atal cystadleuaeth, ac i atal cystadleuydd rhag symud i ardal benodol? A yw wedi cael unrhyw drafodaethau am hynny, a sut mae’r gwynt yn chwythu o ran Llywodraeth y Cynulliad?

Jane Davidson: Planning approval for grocery retail developments in Wales was found to be fairly quickly achieved, and the planning system was seen to be easier. Planning is found to act as a barrier in some local markets to the expansion of the retail sector on out-of-centre or edge-of-centre sites. Of course, we are waiting for the final report in May 2008. As I said in response to Chris, the Minister for Rural Affairs has written to the commission to support the appointment of a supermarkets ombudsman to deal with the suppliers-retail relationship.

Jane Davidson: Gwelwyd bod cael caniatâd cynllunio ar gyfer datblygiadau manwerthu bwyd yng Nghymru’n gallu digwydd yn weddol gyflym, a thybiwyd bod y system gynllunio’n haws. Mewn rhai marchnadoedd lleol, sylwyd bod cynllunio’n gallu bod yn rhwystr rhag ehangu’r sector manwerthu ar safleoedd sydd allan o’r canol neu ar ymyl y canol. Wrth gwrs, yr ydym yn aros am yr adroddiad terfynol ym Mai 2008. Fel y dywedais wrth ymateb i Chris, mae’r Gweinidog Materion Gwledig wedi ysgrifennu at y comisiwn i gefnogi penodi ombwdsmon archfarchnadoedd i ddelio â’r berthynas rhwng cyflenwyr a manwerthwyr.

Improving the Planning System

Gwella’r System Gynllunio

Q3 Ann Jones: What is the Welsh Assembly Government doing to improve the planning system in Wales? OAQ(3)0139(ESH)

C3 Ann Jones: Beth mae Llywodraeth y Cynulliad yn ei wneud i wella’r system gynllunio yng Nghymru? OAQ(3)0139(ESH)

Q11 Lorraine Barrett: What is the Welsh Assembly Government doing to improve the planning system in Wales? OAQ(3)0183(ESH)

C11 Lorraine Barrett: Beth mae Llywodraeth y Cynulliad yn ei wneud i wella’r system gynllunio yng Nghymru? OAQ(3)0183(ESH)

Jane Davidson: The planning system in Wales is under constant review, and I will publish a detailed position statement outlining my priorities for further improvements early in 2008. I will also issue a written Cabinet statement before the end of the current term outlining the implications of the planning Bill for Wales.

Jane Davidson: Mae’r system gynllunio yng Nghymru dan adolygiad cyson, a chyhoeddaf ddatganiad sefyllfa manwl yn amlinellu fy mlaenoriaethau ar gyfer gwelliannau pellach yn gynnar yn 2008. Cyhoeddaf ddatganiad ysgrifenedig i’r Cabinet hefyd cyn diwedd y tymor cyfredol yn amlinellu goblygiadau’r Mesur cynllunio i Gymru.

Ann Jones: Planning authorities’ decisions are often the most contentious in communities, especially if communities have voiced objections. These decisions can have disastrous implications for areas for many years and generations to come. The scrutiny of planning departments is often sketchy. Outside of the call-in procedure, at what point would you expect to intervene should a planning authority be found lacking in its deliberations over issues such as a wider strategy for its local development plan?

Ann Jones: Penderfyniadau awdurdodau cynllunio yw’r rhai mwyaf dadleuol mewn cymunedau yn aml, yn enwedig os bydd cymunedau wedi lleisio gwrthwynebiadau. Gall y penderfyniadau hyn gael goblygiadau trychinebus i ardaloedd am flynyddoedd lawer ac am genedlaethau. Yn aml, digon bylchog yw’r craffu a wneir ar adrannau cynllunio. Y tu allan i’r drefn alw i mewn, ar ba bwynt y disgwyliech ymyrryd pe canfyddid fod awdurdod cynllunio’n ddiffygiol yn ei drafodaethau ar faterion fel strategaeth ehangach i’w gynllun datblygu lleol?

Jane Davidson: The purpose of the planning system is to ensure that decisions are taken in an open and consistent way. However, the handling of planning applications is a matter for the local planning authority in the first instance. If there are issues of probity, there are set procedures for dealing with them, first through the local authority monitoring officer, and ultimately through the ombudsman. The Assembly Government has the power to call in specific planning applications, and anyone can request that applications be called in for determination if they have concerns about them.

Jane Davidson: Pwrpas y system gynllunio yw sicrhau y gwneir penderfyniadau mewn modd agored a chyson. Fodd bynnag, mater i’r awdurdod cynllunio lleol yw delio â cheisiadau cynllunio yn y lle cyntaf. Os oes cwestiynau ynghylch cywirdeb, mae gweithdrefnau penodol ar gyfer delio â hwy, yn gyntaf drwy swyddog monitro’r awdurdod lleol, ac yn olaf drwy’r ombwdsmon. Mae gan Lywodraeth y Cynulliad y pŵer i alw ceisiadau cynllunio penodol i mewn, a gall unrhyw un ofyn am i geisiadau gael eu galw i mewn i’w penderfynu os oes ganddynt bryder ynglŷn â hwy.

Lorraine Barrett: I am concerned about the pressure on road infrastructures when new housing developments are planned. I have two in mind—Penarth Heights and the Sports Village, where one particular application has increased from 900 apartments to 2,400. I do not expect you to comment on individual cases, but residents feel that councils, given the pressure on them for new houses to be built, may perhaps not be giving sufficient weight to the impact on road infrastructure when these huge housing developments are being planned. Would you give some thought to that?

Lorraine Barrett: Yr wyf yn bryderus ynghylch y pwysau ar isadeileddau ffyrdd pan gynllunnir datblygiadau tai newydd. Mae gennyf ddau dan sylw—Penarth Heights a’r Pentref Chwaraeon, lle mae un cais penodol wedi cynyddu o 900 o fflatiau i 2,400. Nid wyf yn disgwyl i chi roi sylwadau ar achosion unigol, ond mae trigolion yn teimlo efallai nad yw cynghorau, yn wyneb y pwysau arnynt i godi tai newydd, yn rhoi digon o bwys ar yr effaith ar yr isadeiledd ffyrdd wrth gynllunio’r datblygiadau tai enfawr hyn. A roddech chi ychydig o ystyriaeth i hynny?

Jane Davidson: It is an important general principle. To support sustainable communities, there is often a need to provide additional local infrastructure. Local planning authorities have the ability to require developers through section 106 agreements to make contributions towards local infrastructure, such as through providing, for example, schools, highway improvements and public open spaces. We are working with the Royal Town Planning Institute to deliver additional training to local planning authority officers to improve their negotiation skills when securing section 106 agreements. That training will be delivered in the spring of next year.

Jane Davidson: Mae’n egwyddor gyffredinol bwysig. I gynnal cymunedau cynaliadwy, yn aml mae angen darparu isadeiledd lleol ychwanegol. Mae gan awdurdodau cynllunio lleol y gallu i fynnu drwy gytundebau adran 106 fod datblygwyr yn cyfrannu at yr isadeiledd lleol, megis drwy ddarparu, er enghraifft, ysgolion, gwelliannau priffyrdd a mannau agored cyhoeddus. Yr ydym yn gweithio gyda’r Sefydliad Cynllunio Trefol Brenhinol i sicrhau hyfforddiant ychwanegol i swyddogion awdurdodau cynllunio lleol i wella’u sgiliau negodi wrth sicrhau cytundebau adran 106. Rhoddir yr hyfforddiant hwnnw yng ngwanwyn y flwyddyn nesaf.

Angela Burns: Your portfolio has the twin responsibilities of seeking out and promoting sustainable development, some of which might be radical and groundbreaking, but you are also the final appeal in all planning matters. Is there now time to look at how we can resolve this dichotomy by perhaps appointing a planning inspector, independent of the Government and of yourself, so that you would then be in a position to move forward some of the radical steps that I believe we need to take to promote sustainable development, both in urban and rural areas, over the century to come?

Angela Burns: Mae eich portffolio’n cynnwys y ddau gyfrifoldeb o geisio a hyrwyddo datblygu cynaliadwy, y gall rhywfaint ohono fod yn radical a thorri tir newydd, ond atoch chi hefyd yr aiff yr apêl olaf ym mhob mater cynllunio. A oes amser yn awr i ystyried sut y gallwn ddatrys y cyfyng gyngor hwn, efallai drwy benodi arolygydd cynllunio, yn annibynnol ar y Llywodraeth ac arnoch chi, fel y byddech wedyn mewn sefyllfa i fwrw ymlaen â rhai o’r camau radical y credaf fod angen inni eu cymryd i hyrwyddo datblygu cynaliadwy, mewn ardaloedd trefol a gwledig fel ei gilydd, dros y ganrif sydd i ddod?

Jane Davidson: There already is an independent planning inspectorate, and it is my intentio