Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :
Black History Month at the Senedd

 
 


Mis Hanes Pobl Dduon
yn y Senedd

Mae BHM yn bwysig i ni i hyrwyddo amgylchedd dysgu, gan ddarparu gwybodaeth hanfodol a chyfrannu at gydlyniant cymunedol. Dros y 30 mlynedd diwethaf, mae wedi cryfhau ymdrechion parhaus gyfer cydraddoldeb a chyfiawnder i unigolion o dras Affricanaidd. Yn ychwanegol at hyn, mae’n addysgu, hysbysu ac ysbrydoli dinasyddion Cymru bob dydd o'r flwyddyn i fod yn falch o bwy ydym ac i ddeall ein hanes a’n gwreiddiau.

Eleni, mae BHM yng Nghymru yn archwilio themâu 'Eiconau Cymru Ddu'. Yn ogystal â bod yn bresennol mewn rhai o ddigwyddiadau allanol BHM Cymru, mae ein Rhwydwaith Cydraddoldeb Ethnigrwydd Hil a Gweithle Treftadaeth Ddiwylliannol yn trefnu amrywiaeth o weithgareddau mewnol a byddwn yn dathlu ar ddau lwyfan: arddangosfa yn y Pierhead a sgwrs ar-lein..

 
 


Sgwrs Arlein

Byddwn yn cynnal sgwrs ar-lein, ond chi fydd yn siarad, a ni fydd yn gwrando. Rydym am i chi anfon eich syniadau ar Eiconau Cymru Ddu atom drwy ein sianeli cymdeithasol. Gallwch ddefnyddio e-bost hefyd, ac mewn gwirioneddol gallwch anfon eich syniadau mewn llythyrau, negeseuon ffôn, sut bynnag yr hoffech. Ry'n ni'n sôn am luniau, cerddi, vlogs. Gallai fod yn gân, rap, pethau llafar. Haiku neu ddyfrlliw. Mae fyny i chi yn llwyr.

Anfon i: twitter - facebook - ac instagram (defnyddio #CynulliadCymru #Senedd - anfon stori (neu be bynnag) ar ebost - anfon linc o dy flog ... ow wyt ti'n gwybod am ffyrdd arall o wneud, gad i ni wybod.

 
 


Arddangosfeydd

Ieuenctid, Ymfudwyr, Cymry a #ItooamCardiff

Byddwn yn croesawu arddangosfa gan Dîm Cymorth Ieuenctid Ethnig (EYST) Cymru a Phrifysgol Caerdydd. Bydd yn cael ei harddangos yn Oriel y Dyfodol yn y Pierhead o 26 Hydref i 30 Tachwedd 2018.

Nod 'Ieuenctid, Ymfudwyr, Cymru' sy'n cael ei guradu gan Dîm Cymorth Ieuenctid Ethnig (EYST) Cymru yw dangos profiadau pobl ifanc o gefndir o ymfudwyr sy'n cael eu magu yng Nghymru. Mae'n archwilio'r cysyniadau o berthyn, hunaniaeth a ph'un a yw 'Cymreictod' yn gysyniad cynhwysol. Mae hefyd yn ceisio torri camsyniadau o ran y term 'ymfudwyr' a'i adhawlio mewn cyd-destun mwy cadarnhaol na'r hyn sy'n ymddangos yn y cyfryngau ar hyn o bryd.

Hefyd, bydd #ItooamCardiff yn rhan o'r arddangosfa, sef menter sy'n cael ei harwain gan fyfyrwyr sy'n dangos wynebau a lleisiau myfyrwyr BME ym Mhrifysgol Caerdydd. Mae'r arddangosfa wedi bod ar daith ers 2016 fel ffordd o roi llais i gymunedau BME, codi ymwybyddiaeth ac annog trafodaeth.

 
 


Arddangosfeydd

Bydd y digwyddiadau hyn yn cael eu cynnal hefyd.

Mercher - 03 Hydref - Horn Development Association - Lansio cofrestr morwyr y llynges fasnachol Arabaidd i'r rhai a gollodd eu bywydau yn ystod yr Ail Rhyfel Byd
Pierhead, Bae Caerdydd 11:00 – 13:30
Dyma gasgliad prosiect 18 mis wedi'i ariannu gan y loteri treftadaeth 'Arwyr y Gwlff: Arab Merchant Môr a'r Ail Ryfel Byd' sydd wedi ceisio dangos cyfraniad, aberth ac ymrwymiad pobl Mwslimaidd i Brydain yn ystod cyfnod heriol. Vaughan Gething AC sy'n noddi ac yn siarad yn y digwyddiad.

Friday - 05 Hydref - Celebrating the Achievements of Welsh Black Rugby Players
Neuadd, Senedd 12:00 – 13:30
Digwyddiad i hybu ymwybyddiaeth o'r trafferthion ac i ddathlu llwyddiannau chwaraewyr rygbi dduon yng Nghymru. Noddir y digwyddiad hwn gan Vaughan Gething AC.

Saturday - 20 Hydref - BHM Wales: Young Icons of Black Wales showcase event
Canolfan y Mileniwm, Bae Caerdydd 11:30 – 18:00
Ymunwch â ni yn y digwyddiad hwn i ddathlu Eiconau Ifanc o Gymru Ddu ac ymweld â'n stondin. Bydd y digwyddiad yn cael ei guradu gan Bobl Ifanc Mis Hanes Bobl Dduon a llwyfan ieuenctid Canolfan Mileniwm Cymru, a bydd yn cynnwys perfformiadau gan New Town Kings Band, Reuel Elijah a llawer mwy!

Thursday - 25 Hydref - Race Equality Conference: 50 Years of the Race Relations Act
Pierhead, Bae Caerdydd 10:00 – 16:00
Bydd y gynhadledd hon yn archwilio ac yn herio'r 50 mlynedd diwethaf o gysylltiadau hil yng Nghymru ac yn edrych ar ba mor bell yr ydym wedi dod fel cenedl. Bydd yn edrych ar sut y gallwn gydweithio i greu cymunedau cydlynus a llewyrchus, cydraddoldeb a diwylliant bywiog yn y blynyddoedd i ddod. 


Partners & Help