Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn parhau â’i safon uchel fel un o’r cyflogwyr mwyaf ystyriol o deuluoedd ym Mhrydain

13/10/2017

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru unwaith eto wedi cael ei enwi fel cyflogwr sy'n arwain y ffordd o ran creu gweithleoedd hyblyg ac ystyriol o deuluoedd yn y DU. 

 

Cafodd ei gynnwys ymhlith y 30 cyflogwr gorau i Deuluoedd sy'n Gweithio.

Mae cyflogwyr mawr a bach o lawer o sectorau'n cystadlu'n flynyddol i ennill lle ymhlith y Cyflogwyr Gorau i Deuluoedd sy'n Gweithio.

Mae'r rhestr yn cael ei llunio gan Working Families, yr elusen cydbwysedd bywyd a gwaith ac mae'n cynnwys cwmnïau a sefydliadau mawr a bach ledled y DU.

"Rwyf yn falch iawn bod y Cynulliad Cenedlaethol wedi cael ei gydnabod ymysg cyflogwyr gorau'r DU i deuluoedd sy'n gweithio," yn ôl Manon Antoniazzi, Clerc a Phrif Weithredwr Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

"Mae hyrwyddo amgylchedd sy'n ystyriol o deuluoedd yn ganolog i'r ffordd mae'r Cynulliad Cenedlaethol yn mynd ati i gynrychioli pobl Cymru.

"Credwn yn gryf y bydd gweithle sy'n annog cydbwysedd iach rhwng bywyd a gwaith yn datblygu staff brwdfrydig ac ymroddedig. Mae ein profiad yn sicr yn ategu'r gred honno."

Mae'r rhaglenni a'r polisïau sydd gan y Cynulliad i'w staff er mwyn bod yn ystyriol o deuluoedd yn cynnwys:

 • Patrymau gweithio hyblyg – tymor yn unig, rhan amser, oriau cywasgedig ac ati

 • Oriau hyblyg

 • Trefniadau gwell o ran cyfnod a thaliadau mamolaeth/tadolaeth/mabwysiadu/absenoldeb rhiant a rennir

 • Aberthu Cyflog i gael Talebau Gofal Plant

 • Polisi Gofalwyr

 • Trefniadau Absenoldeb Arbennig

 • Rhwydwaith rhieni a gofalwyr yn y gweithle (Teulu)

 


"Credwn yn gryf y bydd gweithle sy'n annog cydbwysedd iach rhwng bywyd a gwaith yn datblygu staff brwdfrydig ac ymroddedig."

- Manon Antoniazzi, Clerc a Phrif Weithredwr Cynulliad Cenedlaethol Cymru.


 
Dywedodd Holly Pembridge, Cyd-gadeirydd Teulu, Rhwydwaith Rhieni a Gofalwyr y Cynulliad:

"Fel rhan o'r ymarfer meincnodi, rydym yn ateb cwestiynau manwl ac yn darparu tystiolaeth o ddefnydd ac effaith ein harferion gweithio hyblyg. Mae'r wobr yn adlewyrchiad gwych o'r ymrwymiad a ddangoswyd gan ein pobl ar bob lefel i gyflawni'r dyhead i fod yn gyflogwr enghreifftiol."

Mae cyflogwyr yn ateb cwestiynau manwl ac yn cael eu sgorio ar bedwar maes allweddol i greu darlun cynhwysfawr o'u hamgylchedd gweithio hyblyg ac ystyriol o deuluoedd.

Mae'r meysydd allweddol fel a ganlyn:
 

 • Integreiddio sy'n edrych ar ddiwylliant, agwedd a pha mor ddwfn y mae hyblygrwydd wedi ei wreiddio;

 • Polisi sy'n edrych ar greu, datblygu a defnyddio hyblygrwydd;

 • Ymarfer cyson sy'n ystyried pa mor dda y cefnogir hyblygrwydd; a

 • Mesur a chanlyniadau sy'n edrych ar effeithiau hyblygrwydd ar y sefydliad, a'i allu i ddeall yr effeithiau hynny.

 
Dywedodd Sarah Jackson OBE, Prif Weithredwr Working Families:

"Llongyfarchiadau i Gynulliad Cenedlaethol Cymru. Mae ei ymagwedd hyblyg wedi ennill lle amlwg iddo ar restr 2017 o'r 30 Cyflogwr Gorau i Deuluoedd sy'n Gweithio.

"Mae'r meincnod blynyddol yn darparu darlun clir, nid yn unig o arfer cyfredol, ond hefyd y ffordd esblygol y mae sefydliadau'n meddwl am gydbwysedd rhwng bywyd a gwaith a gweithio'n hyblyg.

"Nid ar gyfer teuluoedd yn unig y mae hyblygrwydd yn dda, mae'n gwneud synnwyr busnes perffaith."

 

Partners & Help