Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Ymchwiliad i gost gofalu am boblogaeth sy'n heneiddio

03/10/2017

Bydd ymchwiliad newydd yn archwilio'r gost o ofalu am boblogaeth sy'n heneiddio.

 

Bydd Pwyllgor Cyllid y Cynulliad Cenedlaethol yn astudio patrymau yn y galw am wasanaethau gofal cymdeithasol ar gyfer pobl o oedran pensiwn a chostau cyflenwi gofal preswyl a dibreswyl, gan ystyried rôl gofalwyr anffurfiol sy'n darparu gwasanaethau di-dâl i'r rheiny y mae angen gofal arnynt.

Bydd hefyd yn archwilio'r pwysau ariannol ar y system gofal cymdeithasol, fel cynnydd mewn cyflogau, cofrestru pensiwn awtomatig ac anawsterau o ran recriwtio a chadw staff;

Bwriad y Pwyllgor yw ystyried a ffurfio argymhellion ynghylch costau anghenion gofal cymdeithasol yn y dyfodol yng Nghymru, gan ystyried y cynnydd a ragwelir yn y gyfran o boblogaeth Cymru sydd o oedran pensiwn.

"Mae Cymru'n heneiddio'n gyflymach nag unrhyw genedl arall yn y DU, felly mae'n hanfodol bod y gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol cywir ar waith i ymdopi nid yn unig nawr, ond yn y dyfodol," meddai Simon Thomas AC, Cadeirydd y Pwyllgor Cyllid.

"Fel rhan o'n hymchwiliad, bwriadwn edrych yn fanwl ar effaith ariannol polisïau Llywodraeth Cymru ar awdurdodau lleol, darparwyr gofal a defnyddwyr gwasanaeth deddfwriaeth gwasanaethau cym​​deithasol diweddar a diwygiadau i gyllid gofal cymdeithasol.

"Byddwn hefyd yn asesu'r rhwymedigaethau cyllidol sydd ar gael i Lywodraeth Cymru i ddiwygio'r trefniadau ar gyfer ariannu gofal cymdeithasol i sicrhau gwasanaeth o ansawdd da, teg a chynaliadwy mewn cyfnod o ofynion cynyddol ar y systemau iechyd a gofal cymdeithasol.” 

Bydd ymgynghoriad cyhoeddus yn cael ei gynnal tan 10 Rhagfyr 2017 ac mae unrhyw un sydd am gyfrannu yn gallu gwneud hynny naill ai drwy e-bostio SeneddCyllid@Cynulliad.Cymru​, neu drwy ysgrifennu at Glerc y Pwyllgor Cyllid, Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Bae Caerdydd, Caerdydd, CF99 1NA.

 

 

Partners & Help