Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Os na chaiff cartrefi mwy gwyrdd eu hadeiladu, a fydd Cymru yn methu cyrraedd ei thargedau allyriadau?

29/09/2017

​Mae un o bwyllgorau'r Cynulliad yn archwilio'r cynnydd a wnaed gan Lywodraeth Cymru o ran adeiladu cartrefi carbon isel ac yn ystyried a fydd yn methu cyrraedd targedau pwysig i leihau allyriadau os na lwyddith i adeiladu cartrefi mwy effeithlon o ran arbed ynni.  

  

Lansiodd y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig ei ymchwiliad yn Nhŷ SOLCER, Pen-y-bont ar Ogwr.  SOLCER yw'r tŷ ynni cost isel cyntaf yn y DU, ac mae'n gallu allforio mwy o ynni i'r grid nag y mae'n ei ddefnyddio. Cafodd ei ddylunio gan arbenigwyr Ysgol Bensaernïaeth Cymru ym Mhrifysgol Caerdydd a'i adeiladu ar safle Cenin Renewables.  

 
Bydd yr ymchwiliad yn ystyried:

  • Sut i sicrhau bod cartrefi presennol Cymru yn arbed cymaint o ynni â phosibl;

  • A oes gan sector tai Cymru y sgiliau priodol i ddatblygu diwydiant adeiladu tai carbon isel;

  • A oes unrhyw rwystrau sy'n ein hatal rhag trawsnewid y diwydiant adeiladu tai yng Nghymru a chreu dyfodol carbon isel

  • Sut y gall Ofgem a'r grid cenedlaethol sicrhau bod y grid yn gallu cynnwys cartrefi sy'n cynhyrchu ynni a'i allforio'n ôl i'r rhwydwaith; ac 

  • A oes angen newid rheoliadau adeiladu er mwyn cyrraedd targedau Llywodraeth Cymru i arbed ynni a lleihau allyriadau.

 Hoffem ni clywed gennych chi.

Cymryd rhan mewn ymchwiliad y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig ar dai carbon isel yng Nghymru.

Rhagor o wybodaeth»
 

Tai carbon isel: yr her

Meddai Mike Hedges AC, Cadeirydd y Pwyllgor:

"Mae posibilrwydd gwirioneddol y gallai datblygu tai helpu i leihau allyriadau nwyon tŷ gwydr ac effeithiau carbon yng Nghymru. 

"Byddwn yn archwilio a yw'n bosibl adeiladu cartrefi fforddiadwy, carbon isel ar raddfa eang - cartrefi a fydd yn cynhyrchu ynni glân ac yn ei allforio'n ôl i'r grid. Byddwn hefyd yn ystyried y canlyniadau i Gymru os na fydd yn cyrraedd ei thargedau lleihau carbon  ei hun."

"Rydym yn awyddus i archwilio unrhyw rwystrau sy'n ein hatal ni yma yng Nghymru rhag adeiladu tai carbon isel ar raddfa eang gan fod cynlluniau i godi degau o filoedd o gartrefi newydd yng Nghaerdydd yn unig. Unwaith y cânt eu hadeiladu, byddant yma tan y ganrif nesaf, felly mae'n hanfodol eu bod yn cael eu dylunio i gael gwared ar unrhyw elfennau aneffeithiol cyn i'r gwaith cloddio ddechrau."I ymateb i'r ymgynghoriad ynghylch tai carbon isel, anfonwch eich sylwadau at
SeneddCCERA@cynulliad.cymru. Rhaid anfon ymatebion cyn 13 Tachwedd 2017, sef y dyddiad cau, ac mae manylion llawn yr ymgynghoriad i'w gweld ar wefannau'r Pwyllgor.

 

Partners & Help