Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

A yw cymorth iechyd emosiynol a meddyliol ar gyfer plant a'r glasoed yn newid er gwell?

12/07/2017

Bydd ymchwiliad newydd sy'n cael ei lansio heddiw (12 Gorffennaf) gan un o bwyllgorau'r Cynulliad Cenedlaethol yn canolbwyntio ar y cymorth iechyd emosiynol a meddyliol sydd ar gael i blant a phobl ifanc yng Nghymru.  Bydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg yn ystyried a yw'r rhaglen i ddiwygio gwasanaethau iechyd meddwl plant a'r glasoed ar y trywydd iawn i sicrhau'r newid sylweddol sydd ei angen i wasanaethau. 

Tair blynedd yn ôl, mynegwyd pryderon difrifol am wasanaethau iechyd meddwl plant a'r glasoed yng Nghymru mewn adroddiad gan y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg blaenorol.  Ar yr un pryd, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru y byddai'n adolygu'r system o’r bôn i’r brig er mwyn moderneiddio gwasanaethau ar gyfer y dyfodol.  

Bydd yr ymchwiliad yn edrych ar sut y mae'r Rhaglen Wella amlasiantaeth, Law yn Llaw at Blant a Phobl Ifanc, yn gwella gwasanaethau iechyd emosiynol a meddyliol. Bydd yn ystyried pa mor effeithiol y mae’r Rhaglen wedi bod wrth wella cadernid plant a phobl ifanc drwy ymyrraeth gynnar a gwaith atal. Bydd yr ymchwiliad hefyd yn ystyried mynediad i wasanaethau iechyd meddwl arbenigol a pha mor effeithiol y maent yn cefnogi plant a phobl ifanc. 

Dyma a ddywedodd Lynne Neagle AC, Cadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg:

“Bydd yr ymchwiliad yn ystyried pa un a yw plant a phobl ifanc yn cael yr help sydd ei angen arnynt, cyn gynted ag y bydd ei angen arnynt. 

“Byddwn hefyd yn edrych ar sut y mae'r cymorth sydd ar gael mewn ysgolion a cholegau yn gweithio a sut y defnyddir y cwricwlwm newydd i fynd i'r afael ag iechyd meddwl gwael a gwella cadernid emosiynol ymhlith plant a phobl ifanc.

“Rydym yn gobeithio clywed gan blant a phobl ifanc sydd wedi defnyddio'r gwasanaethau hyn, yn ogystal â rhieni, gofalwyr, gweithwyr proffesiynol ym maes iechyd meddwl ac addysg a phobl sy'n gweithio gyda phlant mewn gofal.

“Pan fydd tymor newydd yr ysgol yn dechrau, byddwn yn lansio arolwg wedi'i deilwra i'w ddefnyddio mewn ysgolion.  Rwyf am annog pawb a all gymryd rhan i gysylltu â ni a rhannu eich profiadau.”

Bydd yr ymgynghoriad ar agor tan ddydd Gwener 29 Medi 2017.  Cewch ragor o wybodaeth am yr ymchwiliad, gan gynnwys sut i gymryd rhan, ar dudalennau'r Pwyllgor ar y we neu ffrwd y Pwyllgor ar Twitter.  

Partners & Help