Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Newyddion

 

Swyddfa’r Wasg sy’n ymdrin â holl ymholiadau’r cyfryngau ynghylch y Cynulliad Cenedlaethol, gan gynnwys busnes y Pwyllgorau a’r Cyfarfodydd Llawn. Mae datganiadau i’r wasg a gwybodaeth ddefnyddiol arall yn yr adran hon, ynghyd â manylion cyswllt y Swyddfa.

 

Gall newyddiadurwyr gysylltu â Swyddfa'r Wasg drwy ffonio 0300 200 6252 / 7487 neu drwy ddefnyddio ein tudalen ar gyfer cysylltu â ni.

 

Yn yr adran hon

 

Calendr

 

 

Daeth y chwiliad o hyd i 50 o ganlyniadau. Yn dangos y 50 canlyniad diweddaraf.

I leihau nifer y canlyniadau, hidlwch fesul dyddiad neu allweddair.
TeitlTrefnu yn ôl TeitlDyddiadTrefnu yn ôl Dyddiad
Ymgynghoriad ar y Bil Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Cymru) 15/06/2018
Anfonwch eich lluniau o dyllau yn y ffordd ar gyfer cystadleuaeth ffotograffiaeth pwyllgor y Cynulliad 14/06/2018
Mae angen i gorff cenedlaethol achub cerddoriaeth mewn addysg rhag argyfwng - yn ôl un o bwyllgorau'r Cynulliad 14/06/2018
Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn anelu am Delyn 06/06/2018
Y Cynulliad Cenedlaethol yn arwain y ffordd ar blastig untro 05/06/2018
Ymchwiliad newydd gan un o bwyllgorau'r Cynulliad yn ystyried y rhwystrau sy'n effeithio ar amrywiaeth mewn llywodraeth leol 04/06/2018
Nid oes digon o ffocws ar fanteision ehangach y trefniadau caffael bwyd gwerth £74m ar gyfer ysbytai ac ysgolion Cymru, yn ôl Pwyllgor y Cynulliad Cenedlaethol 04/06/2018
Agor y broses gofrestru i bleidleisio ar gyfer Senedd Ieuenctid newydd i Gymru 31/05/2018
Bydd Llywodraeth Cymru yn methu â chyrraedd ei thargedau newid hinsawdd ei hun, yn ôl un o bwyllgorau’r Cynulliad Cenedlaethol 25/05/2018
Wythnos i fynd - Cyfrif y dyddiau cyn lansio Senedd Ieuenctid newydd Cymru 24/05/2018
Mae angen arweinyddiaeth well a llawer mwy o arian i annog y cyhoedd i feicio a cherdded mwy 24/05/2018
Ymateb i’r cyhoeddiad am y cynigydd llwyddiannus a fydd yn rhedeg masnachfraint rheilffyrdd Cymru a'r Gororau 23/05/2018
Economi gig a chontractau dim oriau yn achosi rhagor o dlodi mewn gwaith, yn ôl un o bwyllgorau’r Cynulliad Cenedlaethol 23/05/2018
Gwnaeth Llywodraeth Cymru 'penderfyniadau anesboniadwy' mewn perthynas â Chylchffordd Cymru, meddai un o bwyllgorau’r Cynulliad Cenedlaethol 22/05/2018
Mae cynllun newydd ar gyfer rhaglen £125 miliwn i helpu pobl sy'n agored i niwed, pobl hŷn a phobl ddigartref yng Nghymru yn creu ansicrwydd a heb ddigon o gyfeiriad, meddai un o bwyllgorau'r Cynulliad Cenedlaethol 18/05/2018
Y Cynulliad yn cymeradwyo Polisi Urddas a Pharch newydd 17/05/2018
Mae angen ‘newidiadau systemig’ ar gyfer rhagnodi meddyginiaethau gwrthseicotig yn briodol mewn cartrefi gofal yng Nghymru, yn ôl pwyllgor yn y Cynulliad Cenedlaethol 17/05/2018
Ardaloedd Menter heb ennill eu plwyf hyd yma, meddai un o bwyllgorau'r Cynulliad 16/05/2018
Gwnaed cynnydd o ran Bil yr UE (Ymadael), ond mae heriau i’r setliad datganoli yn parhau - yn ôl pwyllgor yn y Cynulliad Cenedlaethol 15/05/2018
Mae cefnogaeth i newyddiaduraeth newyddion er budd y cyhoedd yn hanfodol i ddemocratiaeth Cymru, meddai un o bwyllgorau'r Cynulliad Cenedlaethol 10/05/2018
Y Llywydd i hyrwyddo Senedd fodern, ddwyieithog Cymru mewn anerchiad allweddol yn Valencia 02/05/2018
Ni all Comisiwn y Cynulliad Cenedlaethol fod yn imiwn i fesurau caledi, meddai pwyllgor 01/05/2018
Mwyngloddio glo brig yng Nghymru: Adroddiad gan y Pwyllgor Deisebau 27/04/2018
Dylai mynd i'r afael â materion iechyd emosiynol ac iechyd meddwl ymysg plant a phobl ifanc fod yn flaenoriaeth genedlaethol ar unwaith, meddai pwyllgor. 26/04/2018
Y cynulliad yn ymuno â Stonewall i lansio menter cydraddoldeb i bobl draws 24/04/2018
Dathliad Tîm Cymru Gemau'r Gymanwlad yn y Senedd 24/04/2018
Diddymwch yr 'angen blaenoriaethol' er mwyn mynd i'r afael â chysgu ar y stryd yng Nghymru, meddai un o bwyllgorau’r Cynulliad Cenedlaethol 20/04/2018
Cynnydd calonogol o ran diogelu tirnodau hanesyddol Cymru 06/04/2018
Adolygiad S4C– datganiad gan Gadeirydd y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu 29/03/2018
Pwyllgor yn dweud bod mynediad parhaus o ran y farchnad i'r UE yn hanfodol i Gymru ar ôl Brexit 27/03/2018
Ymchwiliad newydd i gyflwr y ffyrdd yng Nghymru 26/03/2018
Mae angen ymgyrch ymwybyddiaeth gyhoeddus pan gaiff treth incwm ei datganoli i Gymru - yn ôl un o bwyllgorau'r Cynulliad 23/03/2018
Mae sector y celfyddydau angen mwy o gefnogaeth i fod yn llai dibynnol ar gyllid cyhoeddus, meddai un o bwyllgorau’r Cynulliad Cenedlaethol 22/03/2018
Urddas a pharch - datganiad gan y Pwyllgor Safonau Ymddygiad 21/03/2018
Newid ei angen i fynd i'r afael â gor-ragnodi meddyginiaethau yng Nghymru, meddai un o bwyllgorau'r Cynulliad Cenedlaethol. 20/03/2018
Ymchwiliad y Cynulliad i'r cyllid a roddir gan Lywodraeth Cymru i'r diwydiant cynhyrchu ffilm a theledu 16/03/2018
Y Cynulliad Cenedlaethol yn enwebu Archwilydd Cyffredinol newydd i Gymru 14/03/2018
Beth fydd yn disodli cyllid yr UE yn dilyn Brexit? – Ymchwiliad newydd gan un o bwyllgorau'r Cynulliad 12/03/2018
Pwyllgor y Cynulliad yn cytuno ar egwyddorion cyffredinol Bil Ombwdsmon 09/03/2018
Digwyddiad unigryw yn y Cynulliad Cenedlaethol i nodi Diwrnod Rhyngwladol y Menywod ac ymgyrchoedd gan fenywod 08/03/2018
Dechrau chwilio am brentisiaid nesaf y Cynulliad 07/03/2018
Nid yw isafswm pris am alcohol yn ateb syml, meddai pwyllgor y Cynulliad Cenedlaethol 06/03/2018
Mae angen dadansoddiad pellach ar y cynnig i drosglwyddo cyfrifoldebau Llenyddiaeth Cymru i Gyngor Llyfrau Cymru, meddai pwyllgor y Cynulliad Cenedlaethol 06/03/2018
Rhaglen ddigwyddiadau a gyhoeddwyd gan y Cynulliad Cenedlaethol i nodi’r ymgyrch i ehangu’r bleidlais 02/03/2018
Beicwyr yn rhannu eu pryderon diogelwch gyda'r Pwyllgor 02/03/2018
Newidiadau i fusnes y Cynulliad ag amseroedd agor yr ystâd o ganlyniad i’r rhybudd tywydd coch newydd 01/03/2018
CANSLWYD: Dathliadau Dydd Gŵyl Dewi yn y Senedd 28/02/2018
Bil Cyfraith sy’n Deillio o’r Undeb Ewropeaidd (Cymru) 27/02/2018
Mae angen i'r Prosiect blaenllaw Dechrau'n Deg gyrraedd mwy o blant mewn angen, meddai un o bwyllgorau'r Cynulliad 23/02/2018
Addasiadau i gartrefi yng Nghymru - datganiad gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus 22/02/2018

Partners & Help