Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Pwyllgor yn nodi 10 blaenoriaeth ar gyfer contract rheilffyrdd “arwrol o uchelgeisiol”

30/06/2017

Mae deg blaenoriaeth a ddylai lunio masnachfraint rheilffyrdd newydd Cymru yn ôl un o bwyllgorau Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

Mae'r rhestr o flaenoriaethau – sy'n cynnwys trenau newydd, gwell cyfathrebu, prisiau fforddiadwy a rheilffordd fwy gwyrdd – yn rhan o adroddiad manwl yn edrych ar y broses uchelgeisiol ac arloesol i ddyfarnu contract newydd i redeg rheilffyrdd Cymru.

Yn ôl Russell George, Cadeirydd Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau y Cynulliad Cenedlaethol: “Nid yw dyfarnu masnachfraint rheilffyrdd yn syml. Felly, mae'r ffaith bod Llywodraeth Cymru yn gosod masnachfraint am y tro cyntaf yn her a hanner. Heb unrhyw brofiad blaenorol, mae'n gwneud popeth o'r newydd. Byddai hynny ar ben ei hun yn gallu achosi oedi.

“Ond, mae amgylchiadau eraill – gan gynnwys oedi dros ddatganoli pwerau i Lywodraeth Cymru, ansicrwydd ynghylch cyllid, a'r trenau hŷn sy'n rhedeg yng Nghymru – gyda'i gilydd yn gwneud tasg Llywodraeth Cymru yn arwrol o uchelgeisiol.

“Mae'r adroddiad yn edrych ar yr heriau sy'n wynebu Llywodraeth Cymru ac eraill wrth i ni agosáu at bwynt pwysig yn hanes y rhwydwaith rheilffyrdd yng Nghymru. Mae'n tynnu sylw at ein pryderon mewn nifer o feysydd, ac yn nodi sut mae angen i'r gronfa gynyddol o sefydliadau sydd ynghlwm â rhedeg gwasanaethau rheilffyrdd yng Nghymru a'r Gororau gydweithio os yw pobl Cymru am gael gwasanaethau rheilffyrdd o'r 21ain Ganrif y maent yn galw amdano.

“Rydym hefyd wedi llunio deg blaenoriaeth allweddol a ddylai fod yn rhan o'r fanyleb derfynol i'r rhai sy'n gobeithio rhedeg ein rheilffyrdd yn y dyfodol.”

Roedd gwaith y Pwyllgor yn cynnwys arolwg o bron i 3,000 o ddefnyddwyr rheilffyrdd yn ardal Cymru a'r Gororau, a oedd yn dangos mai blaenoriaeth bennaf teithwyr oedd gwasanaethau prydlon a dibynadwy, a chael digon o seddi i bawb sy'n teithio.

Cynhaliodd y Pwyllgor gyfarfod i randdeiliaid yn yr Amwythig hefyd i glywed yn uniongyrchol gan deithwyr o ochr Lloegr y ffin a oedd yn poeni y byddai eu llais yn cael ei wthio i'r cyrion o dan y weithdrefn newydd, ac mae'r Pwyllgor yn argymell y dylai strwythurau ymgysylltu cadarn â theithwyr a rhanddeiliaid fod ar waith i sicrhau bod safbwyntiau pob defnyddiwr wrth wraidd y fasnachfraint – gan gynnwys y rhai yn Lloegr.  Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth hefyd gan amrywiaeth eang o arbenigwyr, sefydliadau rheilffyrdd a'r cyhoedd.

Mae'r adroddiad yn gwneud 19 argymhelliad gan gynnwys galwadau am fod yn fwy agored yn y broses, diwedd i'r oedi wrth drosglwyddo pwerau o San Steffan, a llinellau atebolrwydd cliriach yn Trafnidiaeth Cymru – y corff newydd fydd yn goruchwylio'r fasnachfraint rheilffyrdd.

Mae Llywodraeth Cymru yn disgwyl llunio ei manyleb derfynol ar gyfer y Fasnachfraint Rheilffyrdd ym mis Gorffennaf.

 

Deg blaenoriaeth ar gyfer Masnachfraint newydd Cymru a'r Gororau

Monitro effeithiol

Dylai mesurau perfformiad gynnwys:

  • boddhad teithwyr (fel y mesurir gan yr Arolwg Cenedlaethol o Deithwyr Trenau)
  • prydlondeb,
  • dibynadwyedd,
  • cynnydd mewn teithwyr,
  • a chyflwr a gwaith cynnal a chadw cerbydau.

Rheilffordd gwyrddach

Mae angen i'r fasnachfraint roi sylw llawn i ymrwymiadau amgylcheddol Llywodraeth Cymru lleihau allyriadau CO2 a darparu gwasanaeth gwyrddach a glanach yn ystod y fasnachfraint.

Rhwydwaith integredig

Amserlenni wyneb cloc lle bo modd mewn masnachfraint sy'n blaenoriaethu integreiddio, gan gynnwys tocynnau clyfar a chysylltiadau effeithiol â'r rhwydwaith bysiau a gwasanaethau trên eraill;

Gwasanaethau hyblyg

Parodrwydd i ystyried llwybrau a gwasanaethau newydd ac amlder gwasanaethau sy'n diwallu anghenion teithwyr;

Prisiau fforddiadwy

Prisiau fforddiadwy ag opsiynau clir a syml o ran tocynnau;

Trenau newydd

Digon o gerbydau o ansawdd uchel sy'n bodloni'r galw nawr ac yn y dyfodol, sy'n hygyrch ac sydd â digon o le i ddefnyddwyr cadeiriau olwyn a chŵn tywys, a lle i fagiau, beiciau a phramiau. Dylid hefyd gynnig cysylltedd Wi-Fi, socedi USB / plwg, aerdymheru / gwres, cyfleusterau glanach a digon o doiledau gan gynnwys cyfleusterau newid cewynnau; gwasanaethau arlwyo a lluniaeth sy'n briodol ar gyfer teithiau hir; ac aelod o staff ar gael ar y trên y gellid cysylltu ag ef;

Gwell cyfathrebu

Gwell gwybodaeth a chyfathrebu ar drenau am gysylltiadau ac oedi;

Gorsafoedd modern

Gorsafoedd sy'n bodloni disgwyliadau teithwyr neu'n rhagori arnynt, ymrwymiad i brosiectau rheilffordd cymunedol a chyllid ar eu cyfer;

Prisiau teg

Systemau diogelu refeniw effeithiol er mwyn sicrhau y gall teithwyr dalu pris teg a'u bod yn gwneud hynny;

arfu Llai

Rheoli oedi ac amharu'n well.

Partners & Help