Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Newyddion

 

Swyddfa’r Wasg sy’n ymdrin â holl ymholiadau’r cyfryngau ynghylch y Cynulliad Cenedlaethol, gan gynnwys busnes y Pwyllgorau a’r Cyfarfodydd Llawn. Mae datganiadau i’r wasg a gwybodaeth ddefnyddiol arall yn yr adran hon, ynghyd â manylion cyswllt y Swyddfa.

 

Gall newyddiadurwyr gysylltu â Swyddfa'r Wasg drwy ffonio 0300 200 6252 / 7487 neu drwy ddefnyddio ein tudalen ar gyfer cysylltu â ni.

 

Yn yr adran hon

 

Calendr

 

 

Daeth y chwiliad o hyd i 50 o ganlyniadau. Yn dangos y 50 canlyniad diweddaraf.

I leihau nifer y canlyniadau, hidlwch fesul dyddiad neu allweddair.
TeitlTrefnu yn ôl TeitlDyddiadTrefnu yn ôl Dyddiad
Lansio Catalog Cofnodion Cynulliad Cenedlaethol Cymru 20/02/2018
Creu Senedd i Gymru - digwyddiadau ym Mangor, Aberystwyth ac Abertawe 20/02/2018
Urddas a Pharch – datganiad i roi'r wybodaeth ddiweddaraf 16 Chwefror 2018 16/02/2018
Bwyd, diod a Brexit ar y fwydlen ar gyfer craffu ar y Prif Weinidog 14/02/2018
Ardaloedd Menter - Datganiad gan Gadeirydd Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau 14/02/2018
Dylai prentisiaid a myfyrwyr gael mynediad tebyg at gymorth, meddai un o bwyllgorau'r Cynulliad Cenedlaethol 14/02/2018
Creu senedd i Gymru: rydym am wybod beth yw eich barn chi 12/02/2018
Datganiad gan y Llywydd: Ymgynghori ynghylch Diwygio’r Cynulliad 08/02/2018
Craffu ar Gyfrifon 2016-17 - Adroddiad y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus 07/02/2018
Beichiogrwydd, mamolaeth a chyflogaeth yw testun ymchwiliad newydd y Cynulliad 06/02/2018
Llywydd a Chadeirydd Pwyllgor yn dweud wrth un o Bwyllgorau San Steffan fod yn rhaid i lais Cymru gael ei glywed yn glir wrth i ni ymadael â’r Undeb Ewropeaidd, gan alw am sefydlu Cynhadledd Llefaryddion 05/02/2018
Pwyllgor y Cynulliad yn galw am Gynhadledd Llefarwyr 02/02/2018
Y Cynulliad Cenedlaethol yn cael ei gydnabod fel prif gyflogwr y DU ar gyfer pobl Lesbiaidd, Hoyw, Ddeurywiol a Thrawsryweddol 31/01/2018
Ymunwch ag ymchwiliad y Cynulliad i radio yng Nghymru 23/01/2018
Archwilydd Cyffredinol Cymru: Datganiad gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid 23/01/2018
Y Pwyllgor Deisebau yn cefnogi adolygiad annibynnol o'r ddarpariaeth iechyd ym Mlaenau Ffestiniog 22/01/2018
Datganiad gan y Fforwm Rhyngseneddol ar adael yr Undeb Ewropeaidd 19/01/2018
Ysgrifennydd Gwladol Cymru - Datganiad gan Bwyllgor Cyllid y Cynulliad Cenedlaethol 18/01/2018
Disgyblion Cymru yn dysgu gwneud penderfyniadau'r dyfodol yn lansio senedd ysgol ei hun 16/01/2018
Ymchwiliad newydd ynghylch cysgu ar y stryd yng Nghymru 15/01/2018
Mae angen ystyried ymhellach cyn diwygio unrhyw drefniadau lobïo yng Nghymru medd pwyllgor 11/01/2018
Mandy Jones wedi ei hethol yn Aelod Cynulliad ar gyfer Rhanbarth Gogledd Cymru 28/12/2017
Codi pryderon ynghylch parodrwydd y gweithlu addysg i fynd i'r afael â'r cwricwlwm newydd 21/12/2017
A yw'r Ddeddf Teithio Llesol yn gweithio i Gymru? – Ymchwiliad newydd gan un o bwyllgorau'r Cynulliad 18/12/2017
Creu Senedd sy’n gweithio i Gymru: adroddiad y Panel Arbenigol ar Ddiwygio Etholiadol y Cynulliad 12/12/2017
Creu’r diwylliant cywir: Sicrhau bod y Cynulliad Cenedlaethol yn lle rhagorol i weithio 11/12/2017
Ymchwiliad i’r ffordd y mae Comisiwn y Cynulliad yn amcangyfrif ei gyllideb ar gyfer penderfyniadau’r Bwrdd Taliadau 08/12/2017
Unigrwydd ac unigedd yw un o'r problemau mwyaf arwyddocaol sy'n wynebu'r boblogaeth hŷn yng Nghymru 07/12/2017
Angen newid yn y GIG ond nid yw'r gyllideb yn cyflawni hynny, rhybuddia un o bwyllgorau'r Cynulliad 04/12/2017
Cyhoeddi is-etholiad Alun a Glannau Dyfrdwy 04/12/2017
Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol: Datganiad gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus 30/11/2017
Pwyllgor yn mynegi pryder am gau cyfrifon llywodraeth leol yn gynnar 23/11/2017
Pryder Pwyllgor am gynnydd yn y cwynion i swyddfa’r Ombwdsmon a’r pwysau posibl ar Amcangyfrifon yn y dyfodol 16/11/2017
Datganiad am ymdrin ag ymddygiad amhriodol yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru 15/11/2017
Cefnogi pobl sy'n agored i niwed yn eu cartrefi – ymchwiliad gan un o bwyllgorau'r Cynulliad 15/11/2017
Teyrngedau i Carl Sargeant ac ailddechrau busnes y Cynulliad 14/11/2017
Busnes y Cynulliad Cenedlaethol yn ailddechrau 10/11/2017
Datganiad gan y Llywydd y Cynulliad Cenedlaethol, Elin Jones AC 07/11/2017
A yw cyllid wedi’i dargedu yn llwyddo i godi safonau mewn ysgolion yng Nghymru? – Ymchwiliad gan un o bwyllgorau’r Cynulliad 06/11/2017
Y Cofnod – Llwyfan newydd ar gyfer busnes y Cynulliad 06/11/2017
Angen Bargen Dwf ar y Canolbarth hefyd, yn ôl un o bwyllgorau’r Cynulliad 02/11/2017
Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn teithio i Sir y Fflint 30/10/2017
A oes angen isafbris am alcohol yng Nghymru? – ymgynghoriad gan un o bwyllgorau’r Cynulliad 26/10/2017
Hawliau plant ar yr agenda wrth i un o bwyllgorau'r Cynulliad holi'r Prif Weinidog yn Nhorfaen 25/10/2017
Darganfod gwir gost deddfau newydd Cymru 25/10/2017
Rhagor o fanylion eu hangen ar gyllideb Comisiwn y Cynulliad Cenedlaethol 20/10/2017
Mae angen strategaeth dlodi ar gyfer Cymru, meddai un o bwyllgorau’r Cynulliad 18/10/2017
'Pêr Ganiedydd Cymru': Dathlu William Williams Pantycelyn yn y Senedd 17/10/2017
Rhaid mynd i'r afael â'r amrywiad mewn gofal iechyd meddwl amenedigol ledled Cymru 17/10/2017
Ymgynghoriad ar ymchwiliad i atal hunanladdiad 16/10/2017

Partners & Help