Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Newyddion

 

Swyddfa’r Wasg sy’n ymdrin â holl ymholiadau’r cyfryngau ynghylch y Cynulliad Cenedlaethol, gan gynnwys busnes y Pwyllgorau a’r Cyfarfodydd Llawn. Mae datganiadau i’r wasg a gwybodaeth ddefnyddiol arall yn yr adran hon, ynghyd â manylion cyswllt y Swyddfa.

 

Gall newyddiadurwyr gysylltu â Swyddfa'r Wasg drwy ffonio 0300 200 6252 / 7487 neu drwy ddefnyddio ein tudalen ar gyfer cysylltu â ni.

 

Yn yr adran hon

 

Calendr

 

 

Daeth y chwiliad o hyd i 50 o ganlyniadau. Yn dangos y 50 canlyniad diweddaraf.

I leihau nifer y canlyniadau, hidlwch fesul dyddiad neu allweddair.
TeitlTrefnu yn ôl TeitlDyddiadTrefnu yn ôl Dyddiad
Mae angen i'r Grant Datblygu Disgyblion gael ei dargedu a'i fonitro'n well er mwyn sicrhau gwerth am arian, yn ôl un o bwyllgorau'r Cynulliad Cenedlaethol 20/06/2018
NODYN I’R DYDDIADUR: Prif Weinidog Cymru yn Aberystwyth 19/06/2018
Ymateb Comisiwn y Cynulliad i'r Arolwg Urddas a Pharch 19/06/2018
Ymgynghoriad ar y Bil Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Cymru) 15/06/2018
Anfonwch eich lluniau o dyllau yn y ffordd ar gyfer cystadleuaeth ffotograffiaeth pwyllgor y Cynulliad 14/06/2018
Mae angen i gorff cenedlaethol achub cerddoriaeth mewn addysg rhag argyfwng - yn ôl un o bwyllgorau'r Cynulliad 14/06/2018
Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn anelu am Delyn 06/06/2018
Y Cynulliad Cenedlaethol yn arwain y ffordd ar blastig untro 05/06/2018
Ymchwiliad newydd gan un o bwyllgorau'r Cynulliad yn ystyried y rhwystrau sy'n effeithio ar amrywiaeth mewn llywodraeth leol 04/06/2018
Nid oes digon o ffocws ar fanteision ehangach y trefniadau caffael bwyd gwerth £74m ar gyfer ysbytai ac ysgolion Cymru, yn ôl Pwyllgor y Cynulliad Cenedlaethol 04/06/2018
Agor y broses gofrestru i bleidleisio ar gyfer Senedd Ieuenctid newydd i Gymru 31/05/2018
Bydd Llywodraeth Cymru yn methu â chyrraedd ei thargedau newid hinsawdd ei hun, yn ôl un o bwyllgorau’r Cynulliad Cenedlaethol 25/05/2018
Wythnos i fynd - Cyfrif y dyddiau cyn lansio Senedd Ieuenctid newydd Cymru 24/05/2018
Mae angen arweinyddiaeth well a llawer mwy o arian i annog y cyhoedd i feicio a cherdded mwy 24/05/2018
Ymateb i’r cyhoeddiad am y cynigydd llwyddiannus a fydd yn rhedeg masnachfraint rheilffyrdd Cymru a'r Gororau 23/05/2018
Economi gig a chontractau dim oriau yn achosi rhagor o dlodi mewn gwaith, yn ôl un o bwyllgorau’r Cynulliad Cenedlaethol 23/05/2018
Gwnaeth Llywodraeth Cymru 'penderfyniadau anesboniadwy' mewn perthynas â Chylchffordd Cymru, meddai un o bwyllgorau’r Cynulliad Cenedlaethol 22/05/2018
Mae cynllun newydd ar gyfer rhaglen £125 miliwn i helpu pobl sy'n agored i niwed, pobl hŷn a phobl ddigartref yng Nghymru yn creu ansicrwydd a heb ddigon o gyfeiriad, meddai un o bwyllgorau'r Cynulliad Cenedlaethol 18/05/2018
Y Cynulliad yn cymeradwyo Polisi Urddas a Pharch newydd 17/05/2018
Mae angen ‘newidiadau systemig’ ar gyfer rhagnodi meddyginiaethau gwrthseicotig yn briodol mewn cartrefi gofal yng Nghymru, yn ôl pwyllgor yn y Cynulliad Cenedlaethol 17/05/2018
Ardaloedd Menter heb ennill eu plwyf hyd yma, meddai un o bwyllgorau'r Cynulliad 16/05/2018
Gwnaed cynnydd o ran Bil yr UE (Ymadael), ond mae heriau i’r setliad datganoli yn parhau - yn ôl pwyllgor yn y Cynulliad Cenedlaethol 15/05/2018
Mae cefnogaeth i newyddiaduraeth newyddion er budd y cyhoedd yn hanfodol i ddemocratiaeth Cymru, meddai un o bwyllgorau'r Cynulliad Cenedlaethol 10/05/2018
Y Llywydd i hyrwyddo Senedd fodern, ddwyieithog Cymru mewn anerchiad allweddol yn Valencia 02/05/2018
Ni all Comisiwn y Cynulliad Cenedlaethol fod yn imiwn i fesurau caledi, meddai pwyllgor 01/05/2018
Mwyngloddio glo brig yng Nghymru: Adroddiad gan y Pwyllgor Deisebau 27/04/2018
Dylai mynd i'r afael â materion iechyd emosiynol ac iechyd meddwl ymysg plant a phobl ifanc fod yn flaenoriaeth genedlaethol ar unwaith, meddai pwyllgor. 26/04/2018
Y cynulliad yn ymuno â Stonewall i lansio menter cydraddoldeb i bobl draws 24/04/2018
Dathliad Tîm Cymru Gemau'r Gymanwlad yn y Senedd 24/04/2018
Diddymwch yr 'angen blaenoriaethol' er mwyn mynd i'r afael â chysgu ar y stryd yng Nghymru, meddai un o bwyllgorau’r Cynulliad Cenedlaethol 20/04/2018
Cynnydd calonogol o ran diogelu tirnodau hanesyddol Cymru 06/04/2018
Adolygiad S4C– datganiad gan Gadeirydd y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu 29/03/2018
Pwyllgor yn dweud bod mynediad parhaus o ran y farchnad i'r UE yn hanfodol i Gymru ar ôl Brexit 27/03/2018
Ymchwiliad newydd i gyflwr y ffyrdd yng Nghymru 26/03/2018
Mae angen ymgyrch ymwybyddiaeth gyhoeddus pan gaiff treth incwm ei datganoli i Gymru - yn ôl un o bwyllgorau'r Cynulliad 23/03/2018
Mae sector y celfyddydau angen mwy o gefnogaeth i fod yn llai dibynnol ar gyllid cyhoeddus, meddai un o bwyllgorau’r Cynulliad Cenedlaethol 22/03/2018
Urddas a pharch - datganiad gan y Pwyllgor Safonau Ymddygiad 21/03/2018
Newid ei angen i fynd i'r afael â gor-ragnodi meddyginiaethau yng Nghymru, meddai un o bwyllgorau'r Cynulliad Cenedlaethol. 20/03/2018
Ymchwiliad y Cynulliad i'r cyllid a roddir gan Lywodraeth Cymru i'r diwydiant cynhyrchu ffilm a theledu 16/03/2018
Y Cynulliad Cenedlaethol yn enwebu Archwilydd Cyffredinol newydd i Gymru 14/03/2018
Beth fydd yn disodli cyllid yr UE yn dilyn Brexit? – Ymchwiliad newydd gan un o bwyllgorau'r Cynulliad 12/03/2018
Pwyllgor y Cynulliad yn cytuno ar egwyddorion cyffredinol Bil Ombwdsmon 09/03/2018
Digwyddiad unigryw yn y Cynulliad Cenedlaethol i nodi Diwrnod Rhyngwladol y Menywod ac ymgyrchoedd gan fenywod 08/03/2018
Dechrau chwilio am brentisiaid nesaf y Cynulliad 07/03/2018
Nid yw isafswm pris am alcohol yn ateb syml, meddai pwyllgor y Cynulliad Cenedlaethol 06/03/2018
Mae angen dadansoddiad pellach ar y cynnig i drosglwyddo cyfrifoldebau Llenyddiaeth Cymru i Gyngor Llyfrau Cymru, meddai pwyllgor y Cynulliad Cenedlaethol 06/03/2018
Rhaglen ddigwyddiadau a gyhoeddwyd gan y Cynulliad Cenedlaethol i nodi’r ymgyrch i ehangu’r bleidlais 02/03/2018
Beicwyr yn rhannu eu pryderon diogelwch gyda'r Pwyllgor 02/03/2018
Newidiadau i fusnes y Cynulliad ag amseroedd agor yr ystâd o ganlyniad i’r rhybudd tywydd coch newydd 01/03/2018
CANSLWYD: Dathliadau Dydd Gŵyl Dewi yn y Senedd 28/02/2018

Partners & Help