Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Newyddion

 

Swyddfa’r Wasg sy’n ymdrin â holl ymholiadau’r cyfryngau ynghylch y Cynulliad Cenedlaethol, gan gynnwys busnes y Pwyllgorau a’r Cyfarfodydd Llawn. Mae datganiadau i’r wasg a gwybodaeth ddefnyddiol arall yn yr adran hon, ynghyd â manylion cyswllt y Swyddfa.

 

Gall newyddiadurwyr gysylltu â Swyddfa'r Wasg drwy ffonio 0300 200 6252 / 7487 neu drwy ddefnyddio ein tudalen ar gyfer cysylltu â ni.

 

Yn yr adran hon

 

Calendr

 

 

Daeth y chwiliad o hyd i 50 o ganlyniadau. Yn dangos y 50 canlyniad diweddaraf.

I leihau nifer y canlyniadau, hidlwch fesul dyddiad neu allweddair.
TeitlTrefnu yn ôl TeitlDyddiadTrefnu yn ôl Dyddiad
Creu Senedd sy’n gweithio i Gymru: adroddiad y Panel Arbenigol ar Ddiwygio Etholiadol y Cynulliad 12/12/2017
Creu’r diwylliant cywir: Sicrhau bod y Cynulliad Cenedlaethol yn lle rhagorol i weithio 11/12/2017
Ymchwiliad i’r ffordd y mae Comisiwn y Cynulliad yn amcangyfrif ei gyllideb ar gyfer penderfyniadau’r Bwrdd Taliadau 08/12/2017
Unigrwydd ac unigedd yw un o'r problemau mwyaf arwyddocaol sy'n wynebu'r boblogaeth hŷn yng Nghymru 07/12/2017
Angen newid yn y GIG ond nid yw'r gyllideb yn cyflawni hynny, rhybuddia un o bwyllgorau'r Cynulliad 04/12/2017
Cyhoeddi is-etholiad Alun a Glannau Dyfrdwy 04/12/2017
Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol: Datganiad gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus 30/11/2017
Pwyllgor yn mynegi pryder am gau cyfrifon llywodraeth leol yn gynnar 23/11/2017
Pryder Pwyllgor am gynnydd yn y cwynion i swyddfa’r Ombwdsmon a’r pwysau posibl ar Amcangyfrifon yn y dyfodol 16/11/2017
Datganiad am ymdrin ag ymddygiad amhriodol yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru 15/11/2017
Cefnogi pobl sy'n agored i niwed yn eu cartrefi – ymchwiliad gan un o bwyllgorau'r Cynulliad 15/11/2017
Teyrngedau i Carl Sargeant ac ailddechrau busnes y Cynulliad 14/11/2017
Busnes y Cynulliad Cenedlaethol yn ailddechrau 10/11/2017
Datganiad gan y Llywydd y Cynulliad Cenedlaethol, Elin Jones AC 07/11/2017
A yw cyllid wedi’i dargedu yn llwyddo i godi safonau mewn ysgolion yng Nghymru? – Ymchwiliad gan un o bwyllgorau’r Cynulliad 06/11/2017
Y Cofnod – Llwyfan newydd ar gyfer busnes y Cynulliad 06/11/2017
Angen Bargen Dwf ar y Canolbarth hefyd, yn ôl un o bwyllgorau’r Cynulliad 02/11/2017
Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn teithio i Sir y Fflint 30/10/2017
A oes angen isafbris am alcohol yng Nghymru? – ymgynghoriad gan un o bwyllgorau’r Cynulliad 26/10/2017
Hawliau plant ar yr agenda wrth i un o bwyllgorau'r Cynulliad holi'r Prif Weinidog yn Nhorfaen 25/10/2017
Darganfod gwir gost deddfau newydd Cymru 25/10/2017
Rhagor o fanylion eu hangen ar gyllideb Comisiwn y Cynulliad Cenedlaethol 20/10/2017
Mae angen strategaeth dlodi ar gyfer Cymru, meddai un o bwyllgorau’r Cynulliad 18/10/2017
'Pêr Ganiedydd Cymru': Dathlu William Williams Pantycelyn yn y Senedd 17/10/2017
Rhaid mynd i'r afael â'r amrywiad mewn gofal iechyd meddwl amenedigol ledled Cymru 17/10/2017
Ymgynghoriad ar ymchwiliad i atal hunanladdiad 16/10/2017
Fforwm Rhyngseneddol ar y DU yn gadael yr Undeb Ewropeaidd - datganiad 13/10/2017
Y Llywydd, Elin Jones AC, i drafod hawliau plant a Senedd Ieuenctid Cymru gyda Hillary Clinton 13/10/2017
Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn parhau â’i safon uchel fel un o’r cyflogwyr mwyaf ystyriol o deuluoedd ym Mhrydain 13/10/2017
Mae angen newid sylweddol er mwyn i glystyrau gofal sylfaenol leddfu pwysau ar feddygon teulu ac ysbytai yng Nghymru 13/10/2017
Rhaid diwygio Bil Brexit yn ôl un o Bwyllgora’r Cynulliad 11/10/2017
Nid yw profiadau pobl anabl ‘yn y byd go iawn’ yn cyd-fynd â pholisïau trafnidiaeth gyhoeddus, yn ôl un o bwyllgorau’r Cynulliad Cenedlaethol 10/10/2017
Ymchwiliad i gost gofalu am boblogaeth sy'n heneiddio 03/10/2017
Bil newydd â'r nod o gael Ombwdsmon mwy ymatebol sy'n canolbwyntio mwy ar y dinesydd 02/10/2017
Pryder gan un o bwyllgorau’r Cynulliad Cenedlaethol am wahaniaeth o £12.7 miliwn yng nghost y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 02/10/2017
Os na chaiff cartrefi mwy gwyrdd eu hadeiladu, a fydd Cymru yn methu cyrraedd ei thargedau allyriadau? 29/09/2017
Comisiwn y Cynulliad Cenedlaethol yn adolygu’r cynnydd a wnaed o ran ei uchelgais ar gyfer y dyfodol 27/09/2017
Nifer uwch nag erioed o ymwelwyr yn heidio i'r Senedd i weld Pabis: Weeping Window 27/09/2017
Mae angen atebion newydd ac arloesol i ddatrys anghenion mannau gwan band eang a ffonau symudol yng Nghymru. 20/09/2017
Nodi 20 mlynedd ers i bobl Cymru ddweud ‘ie’ i ddatganoli 18/09/2017
Pwyllgor i archwilio profiadau plant mewn gofal “dros y pedair blynedd nesaf” 01/09/2017
A yw plant a phobl ifanc yng Nghymru yn gwneud digon o weithgarwch corfforol? Y Cynulliad yn lansio ymchwiliad 11/08/2017
Cerflun Eiconig Weeping Window yn Cyrraedd y Senedd yng Nghaerdydd 09/08/2017
Rhaid i Lywodraeth Cymru ddangos arweinyddiaeth er mwyn diogelu ein hamgylcheddau morol, meddai un o bwyllgorau'r Cynulliad 09/08/2017
Un o Bwyllgorau'r Cynulliad yn rhybuddio y gallai Brexit fygwth porthladdoedd Cymru ac achosi oedi ar y ffyrdd 04/08/2017
Mae'n rhaid i S4C fod yn barod ar gyfer dyfodol digidol, yn ôl Pwyllgor y Cynulliad 03/08/2017
Pryderon ynghylch cymdeithasau tai yn arallgyfeirio 02/08/2017
Cyhoeddi Adroddiad Blynyddol y Bwrdd Taliadau 31/07/2017
Cymru'n cofio Brwydr Passchendaele 100 mlynedd yn ddiweddarach 31/07/2017
Mae angen ewyllys wleidyddol gryfach i wella'r gwasanaethau bysiau 'Sinderela' 28/07/2017

Partners & Help