Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Newyddion

 

Swyddfa’r Wasg sy’n ymdrin â holl ymholiadau’r cyfryngau ynghylch y Cynulliad Cenedlaethol, gan gynnwys busnes y Pwyllgorau a’r Cyfarfodydd Llawn. Mae datganiadau i’r wasg a gwybodaeth ddefnyddiol arall yn yr adran hon, ynghyd â manylion cyswllt y Swyddfa.

 

Gall newyddiadurwyr gysylltu â Swyddfa'r Wasg drwy ffonio 0300 200 6252 / 7487 neu drwy ddefnyddio ein tudalen ar gyfer cysylltu â ni.

 

Yn yr adran hon

 

Calendr

 

 

Daeth y chwiliad o hyd i 50 o ganlyniadau. Yn dangos y 50 canlyniad diweddaraf.

I leihau nifer y canlyniadau, hidlwch fesul dyddiad neu allweddair.
TeitlTrefnu yn ôl TeitlDyddiadTrefnu yn ôl Dyddiad
Gwobr PinkNews yn glod i weithle cyfeillgar Comisiwn y Cynulliad 18/10/2019
Angen gweithredu ar frys cyn ei bod hi'n rhy hwyr i fanciau yng Nghymru 17/10/2019
Arbenigwyr y DU yn cwrdd i drafod y Newid yng Nghyfansoddiad Cymru a goblygiadau Brexit 11/10/2019
Lleoedd i weithio sy’n ystyriol o deuluoedd - mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn cynnal lle ymhlith cyflogwyr gorau’r DU 10/10/2019
Mae eiddo gwag yn niweidio cymunedau, a dylid gwneud rhagor i roi bywyd newydd i hen adeiladau 10/10/2019
Mwy o ffocws a gwell cefnogaeth i Bartneriaethau Sgiliau Rhanbarthol i leihau prinder sgiliau a chael gwared ar drapiau sgiliau isel 10/10/2019
Dylai datblygiadau tai newydd fod yn barod ar gyfer cerbydau trydan yn ôl un o bwyllgorau’r Cynulliad Cenedlaethol 03/10/2019
Mae angen i Lywodraeth Cymru amlinellu ei gweledigaeth ar gyfer amddiffyn ein hamgylchedd ar ôl Brexit 02/10/2019
Cynulliad Dinasyddion cyntaf Cymru yn adrodd yn ôl 27/09/2019
Parodrwydd ar gyfer Brexit: Datganiad gan Gadeirydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol 27/09/2019
Agor gŵyl GWLAD a’r cyfle i ystyried Cymru’r dyfodol 25/09/2019
“Senedd fwy effeithiol a hygyrch” - Diwygio etholiadol ar gyfer y Cynulliad Cenedlaethol - Pwyllgor newydd i edrych ar y dyfodol 18/09/2019
Ni ddylid rhoi taflen i gleifion sy'n mynd drwy argyfwng iechyd meddwl ac ni ddylid disgwyl iddynt drefnu gofal eu hunain 12/09/2019
Y newyddiadurwr Carole Cadwalladr i annerch y Senedd 06/09/2019
Cyhoeddi bandiau Gig GWLAD yn y Senedd 04/09/2019
Tocynnau GWLAD ar gael i’w harchebu, ac mae rhagor o sesiynau a siaradwyr wedi’u datgelu 30/08/2019
Cynulliad Cenedlaethol Cymru wedi’i adalw 29/08/2019
“Rhaid i Lywodraeth Cymru roi’r gefnogaeth a’r adnoddau sydd eu hangen ar nyrsys cymunedol” – Dai Lloyd AC 21/08/2019
Prentisiaeth wrth wraidd gwleidyddiaeth Cymru – y cam cyntaf tuag at eich dyfodol 16/08/2019
GWLAD: Gŵyl Cymru’r Dyfodol 08/08/2019
Gwir Gofnod o Gyfnod: Prosiect newydd i ddiogelu cofnodion a lleisiau menywod yng ngwleidyddiaeth Cymru 08/08/2019
Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol - “Dadl gref y bydd y Bil hwn yn lleihau’r risg o niwed posib i blant a phobl ifanc” 06/08/2019
Eich Cynulliad yn yr Eisteddfod 02/08/2019
Pryderon difrifol ynghylch rhestrau aros yn cronni ar gyfer apwyntiadau dilynol cleifion allanol 31/07/2019
Ymchwiliad i newidiadau cyfansoddiadol yng Nghymru 29/07/2019
Angen codi morâl a safonau mewn gwasanaethau meddygon teulu y tu allan i oriau 24/07/2019
Goruchaf Lys y DU yn Cyfarfod am y Tro Cyntaf yng Nghymru yn Nhŷ Hywel yn y Cynulliad Cenedlaethol 22/07/2019
Y Gronfa Gofal Integredig: Datganiad gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus 19/07/2019
Dyfodol Ffermio: Y Cynulliad Cenedlaethol yn y Sioe Fawr 18/07/2019
Penodi Cyfarwyddwr Cyfathrebu ac Ymgysylltu newydd 17/07/2019
Blwyddyn arloesol o ymgysylltu - Comisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn cyhoeddi Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon ar gyfer 2018-19 17/07/2019
Cynulliad Dinasyddion cyntaf Cymru yn cyfarfod yn y Drenewydd 15/07/2019
Y Cynulliad yn pleidleisio o blaid egwyddorion y Bil Senedd ac Etholiadau i ostwng oed pleidleisio a newid ei enw 10/07/2019
“Dim digon o arian yn mynd i mewn i'r system addysg yng Nghymru” – Lynne Neagle AC 10/07/2019
Rhy gynnar i benderfynu a fydd Mesur y Gymraeg yn ddigon i gefnogi’r targed o gyrraedd miliwn o siaradwyr Cymraeg 09/07/2019
Cynulliad Dinasyddion cyntaf Cymru yn cwrdd yn Y Drenewydd 09/07/2019
Angen canllawiau statudol i roi terfyn ar anghysondeb o ran bathodynnau glas yng Nghymru 08/07/2019
Datganiad ar Ganlyniadau Arolwg Urddas a Pharch 2019 03/07/2019
Argyfwng Hinsawdd: A ydym yn lleihau digon o garbon o drafnidiaeth? 01/07/2019
Mae addysg yn allweddol i weithredu Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru) yn llwyddiannus 28/06/2019
Mae risg y bydd Cymru yn methu targed 2030 i ddileu feirws Hepatitis C 27/06/2019
Sesiwn hanesyddol ar y cyd rhwng y Cynulliad Cenedlaethol a Senedd Ieuenctid Cymru 24/06/2019
Galw am hunaniaeth Gymreig glir ar gyfer y diwydiant bwyd a diod ar ôl Brexit 18/06/2019
Tystiolaeth gref o blaid rhoi hawliau pleidleisio i garcharorion 11/06/2019
Rhaid i Gymru fod ar flaen y gad yn y frwydr yn erbyn llygredd plastig 10/06/2019
Adfywio Trefi Cymru: A allai Gorchmynion Prynu Gorfodol helpu'r broses hon? 06/06/2019
Pwyllgor Deisebau yn croesawu newid yn y canllawiau ar gyfer rhoi gwrthiselyddion ar bresgripsiwn 30/05/2019
Y Senedd yn barod i groesawu Mistar Urdd a’i gyfeillion 22/05/2019
Angen dechrau o’r newydd gyda chontractau deintyddol yng Nghymru 22/05/2019
Stori chwerwfelys y diwydiant ffilm a theledu yng Nghymru 16/05/2019

Partners & Help