Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Newyddion

 

Swyddfa’r Wasg sy’n ymdrin â holl ymholiadau’r cyfryngau ynghylch y Cynulliad Cenedlaethol, gan gynnwys busnes y Pwyllgorau a’r Cyfarfodydd Llawn. Mae datganiadau i’r wasg a gwybodaeth ddefnyddiol arall yn yr adran hon, ynghyd â manylion cyswllt y Swyddfa.

 

Gall newyddiadurwyr gysylltu â Swyddfa'r Wasg drwy ffonio 0300 200 6252 / 7487 neu drwy ddefnyddio ein tudalen ar gyfer cysylltu â ni.

 

Yn yr adran hon

 

Calendr

 

 

Daeth y chwiliad o hyd i 50 o ganlyniadau. Yn dangos y 50 canlyniad diweddaraf.

I leihau nifer y canlyniadau, hidlwch fesul dyddiad neu allweddair.
TeitlTrefnu yn ôl TeitlDyddiadTrefnu yn ôl Dyddiad
Ymgynghoriad: Gwneud deddfau yng Nghymru yn fwy clir ac yn haws i'w deall 06/12/2018
Rhoi llais i bobl ifanc yng Nghymru – Aelodau Senedd Ieuenctid Cymru gyntaf erioed wedi'u cyhoeddi 05/12/2018
Mae atal hunanladdiad yn fusnes i bawb 05/12/2018
Mynegi pryderon am effaith Brexit ar addysg uwch ac addysg bellach 04/12/2018
Y sector gofal iechyd a meddyginiaethau i wynebu heriau pe byddai Brexit digyfeiriad heb fargen, yn ôl Pwyllgor Materion Allanol y Cynulliad 03/12/2018
Trafnidiaeth Cymru – Datganiad gan Gadeirydd Pwyllgor Economi, Seilwaith a Sgiliau'r Cynulliad Cenedlaethol 29/11/2018
Beth yw goblygiadau Cytundeb Ymadael drafft Brexit i bobl Cymru? 29/11/2018
Cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru - rhaid i Gymru fod yn barod ar gyfer pwerau treth incwm 28/11/2018
Byddai Brexit 'dim bargen' yn fygythiad difrifol i borthladdoedd Cymru, yn ôl y Pwyllgor Materion Allanol 26/11/2018
Y camau a gymerwyd gan Cyfoeth Naturiol Cymru wrth ddyfarnu contractau pren yn “groes i reswm” 26/11/2018
Rhoi Llais i Bobl Ifanc – Arolwg Senedd Ieuenctid Cymru 20/11/2018
Rhaid gwella 'rhianta corfforaethol' i ddarparu'r gwasanaethau cywir i blant mewn gofal yng Nghymru 20/11/2018
Angen gweithredu brys i leihau risg tân mewn adeiladau uchel iawn yng Nghymru 16/11/2018
Cynllun am Fil Amddiffyn Hawliau Pobl Hŷn wedi'i ddewis ym malot deddfwriaethol y Llywydd 15/11/2018
Cytundeb Brexit - Datganiad gan Gadeirydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol 14/11/2018
A ddylai carcharorion gael yr hawl i bleidleisio yn etholiadau Cymru? 12/11/2018
Rhaglen gwerth £500 miliwn i ddigideiddio cofnodion papur ar gyfer cleifion yng Nghymru ar ei hôl hi gyda’r potensial o roi cleifion mewn peryg 08/11/2018
Cydnabod cyfraniad menywod yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf yn narlith Goffa'r Cynulliad Cenedlaethol 07/11/2018
Pwyllgor Safonau Ymddygiad yn cyflwyno cynnig i gytuno penodiad Comisynydd dros dro 06/11/2018
Pleidleisio yn agor ar gyfer etholiadau cyntaf erioed Senedd Ieuenctid Cymru 05/11/2018
Dylid rhoi arwyneb newydd ar ffordd goncrid i dawelu’r sŵn y mae trigolion gerllaw yn ei ddioddef 31/10/2018
Adolygiad o gymorth staffio i'r Aelodau 26/10/2018
Camau gorfodi yn allweddol os yw gwaharddiad ar ffioedd asiantau gosod i weithio'n effeithiol 26/10/2018
Rhybudd gan y Llywydd fod rhaid i unrhyw drefniadau gan y DU ar ôl Brexit barchu'r setliadau datganoli 25/10/2018
Rhaid atgyweirio’r ffyrdd sydd gennym cyn adeiladu rhai newydd 24/10/2018
Croesawu mwy o dryloywder yng nghyllideb y Comisiwn ond mae angen rhagor o fanylion am gostau diwygio'r Cynulliad 22/10/2018
Dod â'r Cynulliad Cenedlaethol i Aberystwyth 22/10/2018
Enillydd pleidlais gyhoeddus ar gyfer ymchwiliad pwyllgor yn y Cynulliad 22/10/2018
Ymchwiliad newydd: Sut mae ysgolion yng Nghymru yn cael eu hariannu ac a yw'n ddigon? 18/10/2018
#Steddfod2018 a Geraint Thomas yn dod â’r nifer fwyaf erioed o bobl i’r Senedd 16/10/2018
Gallai rhwystrau nad ydynt yn dariffau fod yn "ergyd farwol" i ddiwydiant pysgota Cymru 16/10/2018
Mae angen gweithredu ar frys i osgoi argyfwng cyllido wrth ofalu am y boblogaeth hŷn yng Nghymru 12/10/2018
Aelodau'r Cynulliad yn pleidleisio i gyflwyno Bil Senedd Cymru ac Etholiadau. 10/10/2018
Dylai Iaith Arwyddion Prydain gael ei chydnabod yn iaith gyntaf llawer o blant byddar yng Nghymru 05/10/2018
Comisiwn y Cynulliad yn ceisio cymeradwyaeth i gyflwyno Bil newydd ar gyfer Senedd Cymru ac Etholiadau  02/10/2018
Paentiadau prin Kyffin Williams mewn arddangosfa canmlwyddiant yn y Senedd 01/10/2018
Mae angen Gweinidog Masnach a Chysylltiadau Rhyngwladol newydd er mwyn gwerthu Cymru i'r byd 27/09/2018
Llywodraeth Cymru ddylai reoli’r ffrydiau cyllido fydd yn disdodli cronfeydd yr UE yng Nghymru 26/09/2018
Darlith Goffa Flynyddol Rhodri Morgan 20/09/2018
Gweithleoedd sy’n cefnogi teuluoedd – Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn cadw ei le fel un o gyflogwyr gorau’r DU 18/09/2018
Creu'r Diwylliant Cywir: Un o bwyllgorau'r Cynulliad Cenedlaethol yn argymell gweithdrefnau urddas a pharch newydd 13/09/2018
Grŵp Gorchwyl a Gorffen Gweinidogol: Datganiad gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg 10/09/2018
Mae prentisiaethau'r heddlu yn disgyn drwy'r rhwyd datganoli, yn ôl un o bwyllgorau'r Cynulliad 24/08/2018
Mae angen i Gymru ddarparu technolegau newydd, yn hytrach na'u defnyddio yn unig, yn ôl un o bwyllgorau'r Cynulliad Cenedlaethol 17/08/2018
Ymchwiliad newydd gan y Cynulliad ynghylch cefnogi a hyrwyddo'r Gymraeg 10/08/2018
Croesawu'r arwr Geraint Thomas i'r Senedd 07/08/2018
Chi sy'n penderfynu pa fater y dylai un o bwyllgorau'r Cynulliad ei ystyried – lansio arolwg newydd 06/08/2018
Helen Mary Jones yn dychwelyd fel Aelod Cynulliad ar gyfer rhanbarth Canolbarth a Gorllewin Cymru 02/08/2018
Mae'n rhaid ôl-osod cartrefi sydd mewn tlodi tanwydd yng Nghymru er mwyn cyrraedd safonau di-garbon, meddai un o bwyllgorau'r Cynulliad Cenedlaethol 02/08/2018
Cyllid yr UE yng Nghymru – Datganiad gan Gadeirydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol 01/08/2018

Partners & Help