Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Newyddion

 

Swyddfa’r Wasg sy’n ymdrin â holl ymholiadau’r cyfryngau ynghylch y Cynulliad Cenedlaethol, gan gynnwys busnes y Pwyllgorau a’r Cyfarfodydd Llawn. Mae datganiadau i’r wasg a gwybodaeth ddefnyddiol arall yn yr adran hon, ynghyd â manylion cyswllt y Swyddfa.

 

Gall newyddiadurwyr gysylltu â Swyddfa'r Wasg drwy ffonio 0300 200 6252 / 7487 neu drwy ddefnyddio ein tudalen ar gyfer cysylltu â ni.

 

Yn yr adran hon

 

Calendr

 

 

Daeth y chwiliad o hyd i 50 o ganlyniadau. Yn dangos y 50 canlyniad diweddaraf.

I leihau nifer y canlyniadau, hidlwch fesul dyddiad neu allweddair.
TeitlTrefnu yn ôl TeitlDyddiadTrefnu yn ôl Dyddiad
Ymchwil ac arloesi yng Nghymru mewn perygl heb ddigon o gymorth i allu cystadlu am gyllid 11/04/2019
Canlyniadau canser y coluddyn yng Nghymru ymysg y gwaethaf yn Ewrop 08/04/2019
​​I gynyddu amrywiaeth Llywodraeth Leol mae angen addasu'n gyflym ynghyd a datblygu strategaeth hirdymor 04/04/2019
Gallai Bagloriaeth Cymru fod yn gymhwyster gwobrwyol os caiff ei gyflwyno'n effeithiol 03/04/2019
Newidiadau treth incwm ar y trywydd iawn ond un o bwyllgorau'r Cynulliad yn poeni am ddiffyg ymwybyddiaeth 28/03/2019
Potensial mawr i Fil Deddfwriaeth wneud cyfraith Cymru yn fwy hygyrch 27/03/2019
Beth yw AEIS a sut mae’n effeithio arnoch chi? 24/03/2019
Nodi 20 Mlynedd o Ddatganoli 21/03/2019
Cyfraith newydd sy'n rhoi fwy o bwerau i bobl ddwyn gwasanaethau cyhoeddus i gyfrif 21/03/2019
Dylid rhoi mwy o gefnogaeth ac arweiniad i gleifion sy'n defnyddio cyffuriau presgripsiwn 21/03/2019
Dim diben taflu bai ar ôl y problemau ar y rheilffordd yn yr hydref 20/03/2019
Cytundebau cyfrinachedd yn bwrw tryloywder i'r cysgod 19/03/2019
Croesawu Arwyr Camp Lawn Cymru i’r Senedd 18/03/2019
Ymgynghoriad newydd yn edrych ar ffynonellau cyllid ar gyfer prosiectau mawr Llywodraeth Cymru 13/03/2019
Araf yw'r arweiniad gan Lywodraeth Cymru o ran ceir trydan – un o bwyllgorau'r Cynulliad yn nodi ei ganfyddiadau cychwynnol 13/03/2019
Iechyd plant yng Nghymru yn wynebu argyfwng cenedlaethol 07/03/2019
Senedd Ieuenctid Cymru yn pleidleisio i flaenoriaethu Cymorth Iechyd Meddwl ac Emosiynol 25/02/2019
'Mae angen i Gymru nodi graddfa ei uchelgais o ran ymgysylltiad rhyngwladol ar ôl Brexit' meddai Pwyllgor Materion Allanol y Cynulliad 21/02/2019
Paratoadau ar gyfer Brexit heb gytundeb: Datganiad ar y cyd gan gadeiryddion pwyllgorau'r Cynulliad Cenedlaethol 19/02/2019
Wedi paratoi’r llwyfan, ond dim digon yn digwydd o ran Cyllideb Buddsoddi yn y Cyfryngau Llywodraeth Cymru 14/02/2019
Y Bil Senedd ac Etholiadau i gyflwyno Pleidleisiau yn 16 oed 12/02/2019
Bil Pysgodfeydd y DU yn gyfle coll i'r diwydiant pysgota yng Nghymru 12/02/2019
Cymrodyr ymchwil newydd yn ymuno â Chynulliad Cenedlaethol Cymru 11/02/2019
Cyfoeth o brofiad o’r stafell fwrdd a’r sector cyhoeddus i sicrhau atebolrwydd ac arfer gorau yn y Cynulliad Cenedlaethol 07/02/2019
Cymorth Iechyd Emosiynol ac Iechyd Meddwl yw’r mater pwysicaf yn ôl arolwg Senedd Ieuenctid Cymru 07/02/2019
Cyflwyno rhwydwaith ffôn 5G - Cymru mewn perygl o gael ei gadael ar ôl 24/01/2019
Y Llywydd yn cynrychioli Cymru yn nathliad canmlwyddiant y Dáil Eireann 22/01/2019
Y Cynulliad Cenedlaethol yn cael ei enwi y prif gyflogwr o staff LHDT yn y DU am y bumed flwyddyn yn olynol 21/01/2019
Delyth Jewell wedi ei dychwelyd fel Aelod Cynulliad ar gyfer rhanbarth Dwyrain De Cymru 16/01/2019
Teyrnged i Steffan Lewis AC gan Lywydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru 11/01/2019
Cynllun FyNgherdynTeithio – Datganiad gan Gadeirydd y Pwllgor Cyfrifon Cyhoedus 10/01/2019
Angen Gwelliannau Sylweddol i Gynllunio Amaethyddiaeth Wedi Brexit 08/01/2019
Penodi Cyfarwyddwr Busnes newydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru 20/12/2018
Dylai newyddion Cymru fod yn amod o dan reoliadau trwydded radio masnachol 17/12/2018
Mae'n bosibl y byddai colli mynediad at Farchnad Sengl Ewrop yn drychinebus i ddiwydiant bwyd a diod Cymru, yn ôl Pwyllgor Materion Allanol y Cynulliad 10/12/2018
Ymgynghoriad: Gwneud deddfau yng Nghymru yn fwy clir ac yn haws i'w deall 06/12/2018
Rhoi llais i bobl ifanc yng Nghymru – Aelodau Senedd Ieuenctid Cymru gyntaf erioed wedi'u cyhoeddi 05/12/2018
Mae atal hunanladdiad yn fusnes i bawb 05/12/2018
Mynegi pryderon am effaith Brexit ar addysg uwch ac addysg bellach 04/12/2018
Y sector gofal iechyd a meddyginiaethau i wynebu heriau pe byddai Brexit digyfeiriad heb fargen, yn ôl Pwyllgor Materion Allanol y Cynulliad 03/12/2018
Trafnidiaeth Cymru – Datganiad gan Gadeirydd Pwyllgor Economi, Seilwaith a Sgiliau'r Cynulliad Cenedlaethol 29/11/2018
Beth yw goblygiadau Cytundeb Ymadael drafft Brexit i bobl Cymru? 29/11/2018
Cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru - rhaid i Gymru fod yn barod ar gyfer pwerau treth incwm 28/11/2018
Byddai Brexit 'dim bargen' yn fygythiad difrifol i borthladdoedd Cymru, yn ôl y Pwyllgor Materion Allanol 26/11/2018
Y camau a gymerwyd gan Cyfoeth Naturiol Cymru wrth ddyfarnu contractau pren yn “groes i reswm” 26/11/2018
Rhoi Llais i Bobl Ifanc – Arolwg Senedd Ieuenctid Cymru 20/11/2018
Rhaid gwella 'rhianta corfforaethol' i ddarparu'r gwasanaethau cywir i blant mewn gofal yng Nghymru 20/11/2018
Angen gweithredu brys i leihau risg tân mewn adeiladau uchel iawn yng Nghymru 16/11/2018
Cynllun am Fil Amddiffyn Hawliau Pobl Hŷn wedi'i ddewis ym malot deddfwriaethol y Llywydd 15/11/2018
Cytundeb Brexit - Datganiad gan Gadeirydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol 14/11/2018

Partners & Help