Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Pryd i gysylltu â’ch Aelod Cynulliad

Mae gan bawb hawl i gysylltu â’u Haelod Cynulliad lleol i drafod materion o ddiddordeb iddynt, ond mae yna feysydd penodol y gallent ddelio ag sydd o fewn y pynciau datganoledig.

Os ydy eich testun yn perthyn i un o’r pynciau hyn, yna cysylltwch â’ch Aelod Cynulliad gydag unrhyw bryderon.

Amaethyddiaeth, pysgodfeydd, coedwigaeth a datblygu gwledig;

 • Henebion ac adeiladau hanesyddol

 • Diwylliant

 • Datblygu economaidd

 • Addysg a hyfforddiant

 • Yr amgylchedd

 • Gwasanaethau tân ac achub a hybu diogelwch rhag tân

 • Bwyd

 • Iechyd a gwasanaethau iechyd

 • Priffyrdd a thrafnidiaeth

 • Tai

 • Llywodraeth leol

 • Cynulliad Cenedlaethol Cymru

 • Gweinyddiaeth gyhoeddus

 • Lles cymdeithasol

 • Chwaraeon a hamdden

 • Twristiaeth

 • Trethi wedi'u datganoli

 • Cynllunio gwlad a thref

 • Dŵr ac amddiffyn rhag llifogydd

 • Y Gymraeg

Gall Aelodau Cynulliad ond weithredu ar ran eu hetholwyr, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn cysylltu gyda’r AC sydd yn cynrychioli eich etholaeth benodol neu eich ardal.

Mae pawb yng Nghymru yn cael eu cynrychioli gan bump AC - un AC ar gyfer yr etholaeth (yr ardal leol ble meant yn byw), a phedwar AC sy’n cynrychioli eu rhanbarth. Y pum rhanbarth ydy; Gogledd Cymru, Canolbarth a Gorllewin Cymru,  Gorllewin De Cymru, Canol De Cymru  a Dwyrain De Cymru

Pryd y daliech gysylltu â rhywun arall yn gyntaf.

Gall Aelodau Cynulliad wrthod achosion ble maent yn teimlo fel ei fod allan o’u cylch gwaith. Nid ydy pob mater yn gyfrifoldeb uniongyrchol i’r Cynulliad, bryd hynny ddaliwch gysylltu â’ch cyngor lleol neu’ch Canolfan Gynghori agosaf cyn cysidro cysylltu â’ch Aelod Cynulliad.

Mae’r materion hyn yn cynnwys:

 • Mewnfudiad/Mewnfudo (gallwch hefyd gysylltu â’ch Aelod Seneddol gyda materion yn ymwneud â Mewnfudiad).

 • Treth Cyngor

 • Problemau preifat gyda chymdogion, landlord, cyflogwyr, teulu; neu gwmnïau sydd wedi gwerthu newyddau diffygiol Iddo’ch chwi.

 • Penderfyniadau wedi eu gwneud gan lys

 • Materion y mae eich cyngor lleol yn gyfrifol  (biniau neu atgyweirio strydoedd).

Am wybodaeth bellach ar y materion yma, gwelwch:

Citizens Advice Bureau
Darganfod eich AS

Partners & Help