Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Mick Antoniw AC

Mick Antoniw AC

Plaid: Llafur Cymru

Etholaeth: Pontypridd

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad Swyddfa: 
10 market Street
Pontypridd
CF37 2ST

Cyfeiriad Cynulliad: 
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1NA

Ffôn:  0300 200 7116

E-bost:  Mick.Antoniw@cynulliad.cymru

Gwefan (y tu allan i'r Cynulliad) :  www.mickantoniw.co.uk/

Facebook :  www.facebook.com/Mick.Antoniw

Twitter :  twitter.com/@mickantoniw1

National Assembly for Wales is not responsible for the content of any external link

Aelodaeth

Tymhorau swydd

  • 06/05/2011 - 05/04/2016
  • 06/05/2016 -

Aelodaeth o Grwpiau Trawsbleidiol

Gwybodaeth ychwanegol

Cwnsler Cyffredinol Cymru

Mae'r manylion cyswllt a ddarperir ar gyfer Mick Antoniw yn ei rôl fel Aelod Cynulliad, a dylid eu defnyddio os ydych yn dymuno cysylltu ag ef yn y rôl hon. Os ydych am gysylltu â Mick Antoniw yn ei rôl cwbl ar wahân fel Cwnsler Cyffredinol defnyddiwch y manylion cyswllt ar wefan Llywodraeth Cymru: http://gov.wales/about/cabinet/cabinetm/mick-antoniw/?lang=cy

 

 

Prif ddiddordebau a chyflawniadau

Roedd Mick Antoniw yn un o sylfaenwyr Sefydliad Bevan. Mae hefyd yn gyn ymddiriedolwr o Gyngor Ffoaduriaid Cymru. Ef yw Is-lywydd Ymddiriedolaeth Gymunedol Brynsadler ym Mhontyclun ac mae'n Ymddiriedolwr i'r elusen cynghori ieuenctid, Eye-to-eye, ym Meddau. Mae hefyd yn aelod o sefydliad Gwreiddiau Llafur Cymru, y Blaid Gydweithredol, sefydliad y GMB ac Undeb y Cerddorion.

 

Yn ei etholaeth, mae Mick y canolbwyntio ar sicrhau tegwch a chyfiawnder cymdeithasol i bobl sy'n gweithio ac ar wella seilwaith, yn enwedig ym maes trafnidiaeth. Mae'n ymgysylltu'n eang ar draws ei etholaeth, ac mae'n falch o gael y cyfle i helpu llawer o unigolion a grwpiau i wella eu hardal leol. 

 

Hanes personol

Roedd Mick wedi bod yn briod â'i wraig, Elaine, am dros 30 mlynedd pan fu iddi farw yn ddisymwth ym mis Ebrill 2015. Cawsant dri o blant gyda'i gilydd. Mae dau ohonynt eisoes yn oedolion, ac mae'r llall yn fyfyriwr coleg. Mae gan y teulu un aelod arall, sef Pebbles, Bichon Frise sy'n gymeriad go iawn. Dros y blynyddoedd, maethodd Elaine a Mick nifer o blant gyda'i gilydd.

 

Cafodd Mick ei fagu yn Reading, a symudodd i Gymru i astudio'r gyfraith ym Mhrifysgol Caerdydd ym 1973. Mae ganddo gariad at Gymru, a dyma lle y bu iddo gwrdd ag Elaine, ac felly mae wedi byw yma ers hynny. Roedd ei dad yn ffoadur o'r Wcrain ar ôl y rhyfel. Dysgodd yr Wcreineg i Mick, sy'n siarad yr iaith yn rhugl. Mae Mick yn parhau i gael gwersi Cymraeg pryd bynnag y bo modd. Er ei fod yn mwynhau'r gwersi hyn, mae ganddo rywfaint i fynd cyn y bydd yn rhugl mewn tair iaith!

 

Cefndir proffesiynol

Cyn cael ei ethol yn Aelod Cynulliad yn 2011, roedd Mick yn bartner gyda Thompsons, cwmni cyfreithwyr sy'n gweithredu ym maes Undebau Llafur, lle'r oedd yn cynrychioli pobl Pontypridd ac ardal Rhondda Cynon Taf yn rheolaidd. Yn sgil ei waith achos, aeth i'r pyllau glo yn Nantgarw a Chwm, a bu'n cynrychioli'r South Wales Forgemasters a Brown Lenox ymhlith eraill. O ganlyniad, mae wedi gweld nifer o newidiadau yn yr etholaeth dros y blynyddoedd.

 

Ar ôl cymhwyso fel cyfreithiwr ym 1980, bu Mick yn arbenigo mewn anafiadau i'r asgwrn cefn a'r pen, yn ogystal ag achosion o ddynladdiad corfforaethol. Mae'n gymrawd gwadd ym Mhrifysgol De Cymru yn Nhrefforest, ac mae wedi darlithio'n eang ledled Cymru, yn y DU ac yn rhyngwladol ym maes iechyd a diogelwch a diwygio'r gyfraith.

 

Hanes gwleidyddol

Mae Mick wedi bod yn gwasanaethu pobl Pontypridd a Thaf Elái fel Aelod Cynulliad er 2011. Cafodd ei ail-ethol yn 2016. 

 

Ym mis Mehefin 2016, cafodd ei benodi'n Gwnsler Cyffredinol Cymru. Fel swyddog cyfreithiol Llywodraeth Cymru, Mick yw prif gynghorydd cyfreithiol Llywodraeth Cymru, sy'n cynrychioli'r Llywodraeth yn y llysoedd.

 

Yn ystod y Pedwerydd Cynulliad (2011 - 2016), bu Mick yn aelod o Bwyllgor Menter a Busnes y Cynulliad a'r Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd. Yn ogystal, ef oedd Cadeirydd y Pwyllgor Safonau Ymddygiad. Mae Mick yn parhau i gymryd rhan mewn nifer o grwpiau trawsbleidiol.

 

Rhwng 2012 a 2015, bu Mick yn cynrychioli Llywodraeth Cymru ar Bwyllgor Rhanbarthau'r Undeb Ewropeaidd.

 

Rhwng 1977 a 1979, bu Mick yn Llywydd Undeb Cenedlaethol y Myfyrwyr (Cymru). Yna, rhwng 1981 a 1989, bu'n aelod o Gyngor Sir De Morgannwg.

Etholiadau

Y Cofnod

Y Cofnod

Darganfyddwch bopeth Mae AC wedi dweud ar y Cofnod am y materion sy'n bwysig i chi. Chwilio'r Cofnod
Aelodau'r Cynulliad

Aelodau'r Cynulliad

Mae gan bawb yng Nghymru pump o Aelodau i'w cynrychioli. Dod o hyd i'ch Aelodau Cynulliad
Y Llywydd

Y Llywydd

Rôl y Llyw​ydd yw'r un bwysicaf yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru​.​ Darllen mwy
Ymgynghoriadau

Ymgynghoriadau

Mae angen eich mewnbwn ar bwyllgorau'r Cynulliad i helpu i lunio eu gwaith. Gweld ymgynghori cyfredol
Gwasanaeth Ymchwil

Gwasanaeth Ymchwil

Mae ein hymchwilwyr yn ysgrifennu darnau byr, amserol ac addysgiadol ar fywyd cyhoeddus yng Nghymru.. Darllen mwy
Yn eich ardal chi

Yn eich ardal chi

Gall ein gwasanaethau Allgymorth ac Addysg ddod â'r Cynulliad i chi. Rhagor o wybodaeth

Partners & Help