Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Julie Morgan AC

Julie Morgan AC

Plaid: Llafur Cymru

Etholaeth: Gogledd Caerdydd

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad Swyddfa: 
17 Plasnewydd
Whitchurch
Caerdydd
CF14 1NR

Ffôn:  029 2061 4577

Cyfeiriad Cynulliad: 
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1NA

Ffôn:  0300 200 7362

E-bost:  Julie.Morgan@cynulliad.cymru

Gwefan (y tu allan i'r Cynulliad) :  www.juliemorgan.org

Facebook :  www.facebook.com/JulieMorganAM

Twitter :  twitter.com/JulieMorganLAB

National Assembly for Wales is not responsible for the content of any external link

Aelodaeth

Tymhorau swydd

  • 06/05/2011 - 05/04/2016
  • 06/05/2016 -

Aelodaeth o Grwpiau Trawsbleidiol

Gwybodaeth ychwanegol

Prif ddiddordebau a chyflawniadau

Mae prif ddiddordebau Julie yn cynnwys iechyd, cydraddoldeb, materion menywod, yr amgylchedd a hawliau plant.

Mae wedi bod yn gefnogol o Macmillan ers amser hir ac mae'n cynnal bore coffi blynyddol. Mae Julie hefyd yn cefnogi datblygiad y ganolfan ganser £200m newydd Felindre yng Ngogledd Caerdydd ac wedi ymgyrchu ers blynyddoedd lawer i gefnogi grŵp o gleifion a gafodd Hepatitis C yn dilyn sgandal gwaed heintiedig yn y GIG.

O ran yr amgylchedd, mae Julie yn cefnogi'r Grŵp Gweithredu ar gyfer Cronfeydd Dŵr i arbed cronfeydd dŵr Llanisien a Llysfaen, a bellach eu hadfer. Mae hi hefyd wedi ymgyrchu ddwywaith i greu llain las swyddogol yng ngogledd Caerdydd ac mae'n parhau i geisio amddiffyn y tir hwn yn yr hirdymor.

Wedi i fab un o'i hetholwyr gael ei anafu'n ddifrifol gan gi, dechreuodd Julie gefnogi ymgyrch o blaid rheoli cŵn peryglus. Yn fwy diweddar, bu'n ymgyrchu i leihau gwastraff bwyd.

Fel aelod o Uno'r Undeb, mae gan Julie ddiddordeb cryf mewn hawliau undebau llafur a hi yw cadeirydd y grŵp trawsbleidiol ar undeb PCS, yn ogystal â grwpiau trawsbleidiol ar iechyd a phlant.

Roedd Julie yn un o sylfaenwyr Cyngor Ffoaduriaid Cymru. Roedd hefyd yn un o sylfaenwyr Cymdeithas Celfyddydau'r Merched, ac mae'n un o noddwyr Touch Trust, Advocacy Matters, Bosom Pals Pontyclun, Grŵp Eiriolaeth ar gyfer Menywod sy'n Ceisio Lloches a Fforwm Polisi Cymru.

Mae hi hefyd yn ymddiriedolwr ar gyfer Life for African Mothers ac yn is-lywydd Hosbis George Thomas.

 

Hanes personol

Cafodd Julie Morgan ei geni yng Nghaerdydd a'i haddysg yn Ysgol Gynradd Dinas Powys, Ysgol Howell's yng Nghaerdydd, Coleg y Brenin Llundain, Prifysgol Manceinion a Phrifysgol Caerdydd. Mae ganddi BA Anrhydedd mewn Saesneg a diploma ôl-radd mewn gweinyddiaeth gymdeithasol.

 

Cefndir proffesiynol

Roedd Julie yn weithiwr cymdeithasol yng Nghaerdydd a'r Barri, gan weithio gyda phobl anabl ac ym maes amddiffyn plant. Sefydlodd y cynllun lleoli teuluoedd cyntaf yng Nghymru ar gyfer pobl ifanc yn eu harddegau sydd mewn trafferthion. Mae Julie hefyd yn gyn-gyfarwyddwr cynorthwyol i Barnardo's yng Nghymru.

Roedd hefyd yn gynghorydd ar Gyngor De Morgannwg o 1985 i 1997 ac yn gynghorydd ar Gyngor Caerdydd o 1995.

 

Hanes gwleidyddol

Ym 1997, etholwyd Julie yn AS dros Ogledd Caerdydd - un o'r 13 o fenywod yn unig sydd erioed wedi bod yn ASau Cymreig (hyd yn hyn) a'r fenyw gyntaf i gynrychioli Caerdydd yn San Steffan. Roedd yn AS dros Ogledd Caerdydd am 13 mlynedd nes iddi golli'r sedd o drwch blewyn o 194 o bleidleisiau yn 2010.

Fel AS dros Ogledd Caerdydd, roedd Julie Morgan yn aelod o'r Pwyllgorau Dethol Cyfiawnder, Materion Cymreig a Gweinyddiaeth Gyhoeddus ac yn aelod o Grŵp Menywod y Blaid Lafur Seneddol.

 

Roedd yn gadeirydd ar grwpiau sy'n cynnwys y Grŵp Hollbleidiol Seneddol ar gyfer Plant yng Nghymru, gan weithio gyda grwpiau gwirfoddol ar gyfer plant ledled Cymru; y Grŵp Hollbleidiol Seneddol ar gyfer Diwygio'r Gyfraith Sipsiwn a Theithwyr, a'r Grŵp Hollbleidiol Seneddol ar gyfer Cydraddoldeb Rhyw (gan weithio gyda'r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol). Roedd hi hefyd yn gyd-gadeirydd y Grŵp Hollbleidiol Seneddol ar TB Byd-eang.

 

Yn ystod ei hamser yn San Steffan, cyflwynodd dri bil aelod preifat - un ar wahardd ysmygu mewn mannau cyhoeddus, un ar ganiatáu pleidleisio yn 16 oed, ac un ar atal pobl dan 18 oed rhag defnyddio gwelyau haul, a ddaeth yn gyfraith yn 2010.

Etholwyd Julie yn Aelod Cynulliad dros Ogledd Caerdydd yn 2011. Yn ystod y Pedwerydd Cynulliad, roedd hi ar y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus, y Pwyllgor Cyllid a'r Pwyllgor Amgylchedd, yn ogystal â chadeirio saith grŵp trawsbleidiol yn ymdrin â meysydd fel plant, canser, a nyrsio a bydwreigiaeth.

Yn y Pumed Cynulliad, mae Julie ar y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon a'r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg.

Mae hi hefyd yn aelod o'r grwpiau trawsbleidiol ar blant, canser, cyfiawnder a'r undebau.

Etholiadau

Y Llywydd

Y Llywydd

Mae’r Llywydd yn Aelod Cynulliad sy'n cadeirio’r Cyfarfod Llawn. Darllen mwy
Aelodau'r Cynulliad

Aelodau'r Cynulliad

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn cynnwys 60 Aelod Cynulliad. Darllen mwy
Ymgynghoriadau

Ymgynghoriadau

​Rhestr o’r materion y mae pwyllgorau’r Cynulliad yn ymgynghori arnynt ar hyn o bryd Darllen mwy
Ymchwil

Ymchwil

Mae’r Gwasanaeth Ymchwil yn darparu cymorth ymchwil i bwyllgorau’r Cynulliad ac i’r holl Aelodau. Darllen mwy
Y Cynulliad yn eich ardal chi

Y Cynulliad yn eich ardal chi

Rydym yn annog unigolion a sefydliadau i gymryd rhan. Darllen mwy

Partners & Help