Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Janet Finch-Saunders AC

Janet Finch-Saunders AC

Plaid: Ceidwadwyr Cymreig

Etholaeth: Aberconwy

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad Swyddfa: 
29 Stryd Madog
Llandudno
LL30 2TL

Ffôn:  01492 871 198

Cyfeiriad Cynulliad: 
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1NA

Ffôn:  0300 200 7247

E-bost:  Janet.Finch-Saunders@cynulliad.cymru

Gwefan (y tu allan i'r Cynulliad) :  www.JanetFinchSaunders.org.uk

Twitter :  twitter.com/JFinchSaunders

National Assembly for Wales is not responsible for the content of any external link

Aelodaeth

Tymhorau swydd

  • 06/05/2011 - 05/04/2016
  • 06/05/2016 -

Aelodaeth o Grwpiau Trawsbleidiol

Gwybodaeth ychwanegol

Prif ddiddordebau a chyflawniadau

Yn wleidyddol, y meysydd allweddol i Janet yw sicrhau mwy o fuddsoddiad mewn iechyd a gwasanaethau cymdeithasol – yn arbennig ar gyfer yr henoed a'r rhai sy'n dioddef o salwch iechyd meddwl; lleihau rheoleiddio a biwrocratiaeth i ffermwyr; sicrhau'r broses lawn o gyflwyno band eang cyflym iawn i ardaloedd gwledig; cefnogi busnesau bach a chanolig, a lleihau gwastraff mewn Llywodraeth ar bob lefel i sicrhau gwerth am arian i'r trethdalwr.

 

Y tu allan i wleidyddiaeth, Janet yn frwd iawn o blaid anifeiliaid a chadwraeth forol, ac mae'n weithgar yng nghymuned Llandudno. Mae'n forwr brwd, ac yn mwynhau treulio amser gyda'i theulu.

 

Hanes personol

Mae Janet yn briod â Gareth Saunders. Maent yn byw yn Llandudno, ac mae ganddynt ddau o blant gyda’i gilydd – Adam a Hannah.

 

Cefndir proffesiynol

Fel menyw fusnes ac entrepreneur brwd, sefydlodd Janet nifer o fusnesau lleol llwyddiannus. Mae'n gefnogol o fusnesau newydd a busnesau bach a chanolig sydd wedi ennill eu plwyf, a chychwynnodd y Grŵp Trawsbleidiol ar Siopau Bach yn ystod y Pedwerydd Cynulliad.

 

Hanes gwleidyddol

Mae Janet wedi gwasanaethu fel Aelod Cynulliad y Ceidwadwyr Cymreig ar gyfer Aberconwy ers 2011, ac yn 2016 hi oedd y deiliad cyntaf i gadw'r sedd yn y Cynulliad. Yn y gorffennol mae wedi dal y portffolio ar gyfer gwasanaethau cymdeithasol, a chynrychiolodd Janet y Grŵp fel Gweinidog yr Wrthblaid dros Lywodraeth Leol rhwng 2012 a 2016 yn ystod y Pedwerydd Cynulliad, gan eistedd ar y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol. Mae Janet wedi cadw'r portffolio hwn fel Llefarydd Cysgodol ar gyfer Llywodraeth Leol yn y Pumed Cynulliad.

 

Yn y gorffennol, cynrychiolodd Janet ward Craig-y-Don ar Gyngor Tref Llandudno a Chyngor Bwrdeistref Sirol Conwy. Yn yr awdurdod lleol, bu'n eistedd fel Aelod Cabinet â chyfrifoldeb cyffredinol dros ddiogelwch cymunedol, ac mae wedi bod yn Gadeirydd y Prif Bwyllgor Craffu ac yn Arweinydd Grŵp y Ceidwadwyr Cymreig.

 

Mae Janet yn falch o fod yn gyn-Faer Llandudno, fel y bu ei mam a’i thad cyn hynny.

Etholiadau

Y Llywydd

Y Llywydd

Mae’r Llywydd yn Aelod Cynulliad sy'n cadeirio’r Cyfarfod Llawn. Darllen mwy
Aelodau'r Cynulliad

Aelodau'r Cynulliad

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn cynnwys 60 Aelod Cynulliad. Darllen mwy
Ymgynghoriadau

Ymgynghoriadau

​Rhestr o’r materion y mae pwyllgorau’r Cynulliad yn ymgynghori arnynt ar hyn o bryd Darllen mwy
Ymchwil

Ymchwil

Mae’r Gwasanaeth Ymchwil yn darparu cymorth ymchwil i bwyllgorau’r Cynulliad ac i’r holl Aelodau. Darllen mwy
Y Cynulliad yn eich ardal chi

Y Cynulliad yn eich ardal chi

Rydym yn annog unigolion a sefydliadau i gymryd rhan. Darllen mwy

Partners & Help