Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Carl Sargeant AC

Carl Sargeant AC

Teitl: Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant

Plaid: Llafur Cymru

Etholaeth: Alun a Glannau Dyfrdwy

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad Swyddfa: 
70 Stryd Fawr
Cei Conna
Sir y Fflint
CH5 4DD

Ffôn:  01244 823547

Ffacs:  01244 823547

Cyfeiriad Cynulliad: 
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1NA

Ffôn:  0300 200 7139

E-bost:  Carl.Sargeant@cynulliad.cymru

Twitter :  @carlsargeant1

National Assembly for Wales is not responsible for the content of any external link

Aelodaeth

Tymhorau swydd

  • 02/05/2003 - 02/05/2007
  • 04/05/2007 - 31/03/2011
  • 06/05/2011 - 05/04/2016
  • 06/05/2016 -

Gwybodaeth ychwanegol

Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant

Mae'r manylion cyswllt a ddarperir yn uniongyrchol ar gyfer Carl Sargeant yn eu rôl fel Aelod Cynulliad, a dylid eu defnyddio os ydych yn dymuno cysylltu â nhw yn y rôl hon. Os ydych am gysylltu â Carl Sargeant yn eu rôl cwbl ar wahân fel Gweinidog yn Llywodraeth Cymru, defnyddiwch y manylion cyswllt Gweinidogol ar wefan Llywodraeth Cymru: http://gov.wales/about/cabinet/writingtoministers/?skip=1&lang=cy

Prif ddiddordebau a chyflawniadau

Mae'r teulu cyfan yn dilyn pêl-droed ac mae Carl yn mwynhau gwylio Clwb Pêl-droed Newcastle yn chwarae. Yn lleol, mae'n llywydd Clwb Pêl-droed Nomads Cei Connah.

Hanes personol

Mae Carl wedi byw yng Nghei Connah yn ei etholaeth erioed. Mae'n briod â Bernie ac mae ganddynt ddau o blant, Lucy a Jack.

Cefndir proffesiynol

Cyn dod yn Aelod Cynulliad yn 2003, roedd Carl yn gweithio mewn ffatri gweithgynhyrchu cemegol blaenllaw ac roedd yn archwilydd ansawdd ac amgylcheddol ac yn ddiffoddwr tân diwydiannol.

Hanes gwleidyddol

Mae Carl yn ymgyrchydd yn erbyn trais domestig. Cafodd ymrwymiad Carl tuag at gyfiawnder cymdeithasol ei sbarduno ar ôl gweld y dinistr yn ei gymuned leol yn y 1980au. Daeth y gwaith dur i ben yn Shotton ac fe gollodd 6,500 o bobl eu swyddi dros nos. Cafodd hyn, yn ogystal â chau'r felin tecstilau lleol ac effeithiau'r dirwasgiad, effaith andwyol ar y gymuned. Ar un adeg, roedd dros 30 y cant o ddynion lleol yn ddi-waith.

Yn y cyd-destun hwnnw, bu Carl yn dyst i effaith niweidiol yfed trwm a thrais domestig ar deuluoedd lleol. Mae'n ymgyrchydd diflino yn erbyn cam-drin domestig, gan hyrwyddo ymgyrch y Rhuban Gwyn a chefnogi'r Uned Diogelwch Cam-drin Domestig yn Shotton.

Mae wedi gwasanaethu ar Gyngor Tref Cei Connah ac fel llywodraethwr Coleg Glannau Dyfrdwy ac Ysgol Bryn Deva.

Yn y Trydydd Cynulliad, daeth Carl yn Brif Chwip y Grŵp Llafur a'i swydd gyntaf yn y Llywodraeth oedd y Dirprwy Weinidog dros Fusnes y Cynulliad. Ers hynny, mae wedi bod yn Weinidog Cyfiawnder Cymdeithasol a Llywodraeth Leol, yn Weinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau, yn Weinidog Tai ac Adfywio, ac yn Weinidog Adnoddau Naturiol.

Carl yw Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant.

Etholiadau

Y Llywydd

Y Llywydd

Mae’r Llywydd yn Aelod Cynulliad sy'n cadeirio’r Cyfarfod Llawn. Darllen mwy
Aelodau'r Cynulliad

Aelodau'r Cynulliad

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn cynnwys 60 Aelod Cynulliad. Darllen mwy
Ymgynghoriadau

Ymgynghoriadau

​Rhestr o’r materion y mae pwyllgorau’r Cynulliad yn ymgynghori arnynt ar hyn o bryd Darllen mwy
Ymchwil

Ymchwil

Mae’r Gwasanaeth Ymchwil yn darparu cymorth ymchwil i bwyllgorau’r Cynulliad ac i’r holl Aelodau. Darllen mwy
Y Cynulliad yn eich ardal chi

Y Cynulliad yn eich ardal chi

Rydym yn annog unigolion a sefydliadau i gymryd rhan. Darllen mwy

Partners & Help