Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :
 

Polisi Preifatrwydd

 

Mae’r dudalen hon yn esbonio sut y bydd unrhyw wybodaeth a roddir i ni yn cael ei defnyddio a’n dulliau o sicrhau eich preifatrwydd.

 

Pa wybodaeth a gesglir?

 

Rydym yn casglu’r mathau a ganlyn o wybodaeth gan bobl sy’n defnyddio’r wefan:

 

 

  • gwybodaeth gofrestru ar gyfer fforymau a thanysgrifio; ymholiadau ac adborth cyffredinol;
  • adborth cyffredinol ac ymholiadau; a
  • gwybodaeth am ddefnyddio’r safle (o’r cwcis sesiwn, javascript a’r ffeiliau log).

Deddf Diogelu Data 1998

 

Bydd unrhyw wybodaeth bersonol a gasglwn gennych yn cael ei thrin o dan delerau’r Ddeddf Diogelu Data. Ni fyddwn yn trosglwyddo eich manylion personol i unrhyw drydydd parti nac i adrannau’r llywodraeth oni bai eich bod yn rhoi caniatâd i ni wneud hynny. Rydym yn defnyddio technolegau blaengar a meddalwedd amgryptio i ddiogelu eich data, ac rydym yn defnyddio safonau diogelwch llym i gyfyngu ar nifer y bobl y caniateir iddynt weld y wybodaeth.

 

Tanysgrifio ar gyfer negeseuon e-bost a chofrestru

 

Mae rhai rhannau o’r wefan hon yn cynnig y wybodaeth ddiweddaraf drwy’r e-bost. I dderbyn y wybodaeth hon, bydd angen i chi gofrestru gan nodi eich cyfeiriad e-bost; enw defnyddiwr a chyfrinair. Nid ydym yn rhannu’r wybodaeth a ddarperir gennych â thrydydd partïon, ac rydym yn diogelu’r wybodaeth yn unol â’r Ddeddf Diogelu Data.

 

Mynediad i’ch gwybodaeth

 

Gallwch newid eich manylion personol a gyflwynwyd adeg cofrestru drwy gofrestru, dilyn y linc ‘Manylion personol’ ar yr ochr dde ar frig y dudalen, a chlicio ar ‘diweddaru fy manylion personol’ ar y dudalen ‘manylion personol’. Gallwch ofyn i ni ddileu eich manylion unrhyw bryd. I wneud hyn, cysylltwch â ni gan ddefnyddio’r ffurflen ymholiad cyffredinol.

 

Os hoffech weld cofnod o unrhyw ohebiaeth rydych wedi'i hanfon atom, neu os bydd gennych ymholiad neu gŵyn am y polisi preifatrwydd hwn neu am y wefan hon neu os ydych am ddileu eich manylion, cysylltwch â ni drwy ddefnyddio’r ffurflen ymholiad cyffredinol.

 

Ymholiadau ac adborth cyffredinol

 

Rydym yn croesawu eich sylwadau. Os byddwch yn cysylltu â ni i ofyn am wybodaeth, efallai y bydd yn rhaid i ni gysylltu ag eraill i gael gafael ar y wybodaeth honno. Os na all Cynulliad Cenedlaethol Cymru ateb eich ymholiad, byddwn yn cysylltu â chi ac efallai byddwn yn anfon yr ymholiad i’r sefydliad perthnasol. Os yw eich cwestiwn yn dechnegol, efallai y bydd yn rhaid i ni ei anfon at ein cyflenwyr technoleg. Ni fyddwn yn rhoi eich gwybodaeth bersonol i unrhyw un wrth ddelio â’ch ymholiad, oni bai eich bod wedi rhoi caniatâd i ni wneud hynny. Ar ôl i ni ateb eich ymholiad, byddwn yn cadw cofnod o’ch neges at ddibenion archwilio.

 

Cysylltu â ni drwy ein ffurflenni ar-lein

 

O dan y Ddeddf Diogelu Data, mae'n ddyletswydd gyfreithiol arnom i ddiogelu unrhyw wybodaeth rydym yn ei chasglu gennych (er enghraifft, drwy ein ffurflenni ar-lein). Bydd y wybodaeth a gesglir ac a brosesir mewn perthynas â'ch cais yn cael ei thrin yn unol â darpariaethau’r statudau a’r rheoliadau sydd mewn grym ar hyn o bryd e.e. Deddf Diogelu Data 1998 a Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000, a byddant yn ddarostyngedig iddynt.

 

Ni fyddwn yn defnyddio'r wybodaeth a ddarperir gennych at unrhyw ddiben heblaw i brosesu eich cais a dim ond y rhai hynny sydd angen y wybodaeth at y dibenion hynny fydd yn cael ei gweld.

 

Gall y wybodaeth fod yn destun cais gan aelod o'r cyhoedd. Wrth ymateb i geisiadau o'r fath efallai y bydd yn rhaid i ni ryddhau'r wybodaeth honno. Fodd bynnag, byddwn yn ymateb i geisiadau o'r fath yn unol â’r canllawiau yng Nghod Ymarfer Cynulliad Cenedlaethol Cymru ar Ganiatáu i'r Cyhoedd Weld Gwybodaeth.

 

Gwybodaeth am ddefnyddio’r safle

 

Cwcis

 

Darnau o ddata yw cwcis sy’n cael eu creu yn aml pan fyddwch yn defnyddio gwefan, a chânt eu storio yn y cyfeiriadur cwcis ar eich cyfrifiadur eich hun. Polisi cwcis

 

Ffeiliau log

 

Mae ffeiliau log yn gadael i ni gofnodi’r defnydd a wneir o’r safle. Nid yw ffeiliau log yn cynnwys unrhyw wybodaeth bersonol na gwybodaeth am y gwefannau eraill rydych wedi’u defnyddio.

 

Beth fydd yn digwydd pan fyddaf yn cysylltu â safle arall?

 

Nid yw’r polisi preifatrwydd hwn yn berthnasol i’r gwefannau eraill y mae cyswllt iddynt o’r wefan hon. Mae ein tudalennau yn cynnwys cysylltiadau â gwefannau eraill, sef adrannau’r llywodraeth a sefydliadau eraill. Mae’r polisi preifatrwydd hwn yn berthnasol i’n gwefan ni yn unig, felly dylech bob amser fod yn ymwybodol, wrth symud i safle arall, bod angen darllen datganiad preifatrwydd unrhyw safle sy’n casglu gwybodaeth bersonol. Ni fyddwn yn trosglwyddo unrhyw wybodaeth bersonol a roddwyd i ni i unrhyw safle arall.

 

Ap Cynulliad Cenedlaethol Cymru


 

Mae ap y Cynulliad yn rhoi gwybod ichi am Aelodau'r Cynulliad a gwaith y Cynulliad; beth a gaiff ei drafod yr wythnos hon yn y Cyfarfod Llawn; ymweld â'r Senedd ym Mae Caerdydd a mynd i Gyfarfod Llawn; a sut y gallwch gael gwybodaeth am y datblygiadau diweddaraf drwy ein sianelau cyfryngau cymdeithasol.

Mae'r fersiynau Cymraeg a Saesneg o'r ap bellach yn fyw ac ar gael i'w llwytho ar ddyfeisiau Windows ac Android.

Mae'r ap wrthi'n cael ei ddatblygu, ac felly rydym yn croesawu adborth arno. Cysylltwch â ni gyda sylwadau.

Sut y defnyddir eich gwybodaeth: Darperir yr ap hwn gan AppMachine. Mae AppMachine yn casglu ac yn prosesu gwybodaeth ddienw am ddefnyddwyr, at ddibenion dadansoddol ac i sicrhau bod yr ap yn gweithio'n gywir. Mae hyn yn cynnwys math o ffôn, system weithredu, eglurder sgrin, gwlad, iaith, IP, a lleoliad diwethaf y defnyddiwr (fodd bynnag, nid oes rhaid ichi ddarparu lleoliad), a sut y mae'n defnyddio'r ap. Gallwch gael rhagor o wybodaeth am sut mae AppMachine yn defnyddio'r wybodaeth a gesglir yn y modd hwn ar ei wefan.

Newidiadau i’r polisi preifatrwydd hwn

 

Os bydd y polisi preifatrwydd hwn yn newid mewn unrhyw ffordd, byddwn yn rhoi’r fersiwn ddiweddaraf ar y dudalen hon. Drwy ymweld â’r dudalen hon yn rheolaidd, byddwch yn ymwybodol o'r wybodaeth rydym yn ei chasglu, sut rydym yn defnyddio'r wybodaeth honno ac o dan ba amgylchiadau, os o gwbl, y byddwn yn ei rhannu â phartïon eraill. Diweddarwyd ar 8 Hydref 2012.

 
 
 

Partners & Help