Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Swyddog Cymorth Newid Cyfansoddiadol

Cyflog: £24,164 - £28,999   (Band Rheol 3  – EO)

*Byddwn yn penodi ar waelod y band cyflog fel arfer*

Diben y swydd:

Mae Comisiwn y Cynulliad wrthi'n cyflwyno rhaglen uchelgeisiol o ddiwygio etholiadol a sefydliadol. Fel aelod o'r tîm Gweithredu, byddwch yn gyfrifol am nodi, cydgysylltu a chomisiynu cymorth o bob math i helpu'r tîm i weinyddu a rheoli newid cyfansoddiadol a'r gwaith o ddiwygio'r Cynulliad a blaenoriaethau eraill y Gyfarwyddiaeth, yn ogystal â chynorthwyo timau eraill o fewn y Gwasanaeth Trawsnewid Strategol.

Bydd gan ddeiliad y swydd sgiliau trefnu rhagorol, bydd yn gallu gweithio'n ddigynnwrf dan bwysau gan ymateb yn gyflym mewn amgylchedd prysur ac yn ôl blaenoriaethau sy'n newid.  Bydd angen gallu arbennig i drin pobl er mwyn meithrin perthynas broffesiynol â'r rhai sy'n gweithio ym mhob rhan o'r sefydliad a chyda'n partneriaid allanol.

Bydd angen i ddeiliad y swydd ddatblygu dealltwriaeth o egwyddorion ac arfer y Cynulliad, ynghyd â'r modd y maent yn berthnasol i waith y tîm, a'r Cynulliad. Bydd angen i chi ddangos eich bod yn ddiduedd bob amser wrth gyflawni'ch dyletswyddau, a'ch bod yn gwybod pryd i uwchgyfeirio problemau/penderfyniadau at uwch swyddogion.

Gan weithio gyda'ch cydweithwyr, bydd disgwyl i chi roi cymorth sefydliadol rhagorol a dangos moeseg gref sy'n rhoi pwyslais ar wasanaeth. Byddwch yn dangos y sgiliau angenrheidiol i reoli tasgau amrywiol mewn modd hyblyg a rhagweithiol.


Ein hieithoedd swyddogol (Cymraeg a Saesneg)

Rydym wedi ymrwymo'n llawn i wella ein gwasanaethau dwyieithog rhagorol yn barhaus ac i fod yn sefydliad gwirioneddol ddwyieithog lle y gall Aelodau'r Cynulliad, y cyhoedd a'r staff ddewis gweithio neu gyfathrebu'n naturiol drwy ddefnyddio'r naill iaith swyddogol neu'r llall, neu'r ddwy iaith, a lle caiff y defnydd o'r ddwy iaith ei annog a'i hwyluso yn rhagweithiol.

Er nad ydym yn ei gwneud yn ofynnol i bob un o'n staff fod yn rhugl yn ein dwy iaith swyddogol, rydym yn disgwyl iddynt oll ymrwymo i ddarparu gwasanaethau yn ein hieithoedd swyddogol. I'r graddau hynny, rydym yn disgwyl i bob aelod o staff sy'n cael ei benodi gan y Cynulliad fod â sgiliau lefel cwrteisi yn y Gymraeg, neu i gaffael y sgiliau hyn yn ystod cyfnod y cytunwyd arno. Caiff pob swydd ei hasesu yng nghyd-destun gallu'r maes gwasanaeth i ddarparu gwasanaethau dwyieithog i'n cwsmeriaid ac mae rhai swyddi, felly, yn gofyn am lefel uwch o Gymraeg i hwyluso hynny, a nodir gofynion o'r fath isod, ym manyleb y swydd.

Am ragor o wybodaeth am y lefelau gallu o ran y Gymraeg, ewch i'n tudalennau Cynllun Ieithoedd Swyddogol.


Patrwm Gwaith

Swydd amser llawn yw hon. Fodd bynnag, ystyrir trefniadau gweithio'n hyblyg, yn amodol ar sicrhau y caiff anghenion y Cynulliad a’i Aelodau eu diwallu.

Dyfynnwch gyfeirnod: AC-060-19

Dyddiad cau: 10.00 6 Ionawr 2020


Teitl y Ddogfen 

File format

​Disgrifiad y Swydd

Word  /    PDF

​Ffurflen Gais

Word

​Llyfryn Canllaw

Word

​Llyfryn Cyflwyniadol

Word

Anfon eich cais

Os byddai’n well gennych gael y wybodaeth hon mewn fformat gwahanol, neu gael pecyn o’r wybodaeth drwy’r post, anfonwch neges e-bost Swyddi@Cynulliad.Cymru  neu ffoniwch ni ar 0300 200 7588.

Anfonwch eich cais drwy e-bost i: Swyddi@Cynulliad.Cymru neu anfonwch eich cais drwy’r post:

Adnoddau Dynol
Cynulliad Cenedlaethol Cymru 
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1NA

 Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cael gwiriad diogelwch.

Partners & Help