Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Swyddog Addysg ac Ymgysylltu â Phobl Ifanc

Cyflog: £31,046 - £37,647 (Band Rheoli 2 – HEO)

*Byddwn yn penodi ar waelod y band cyflog fel arfer*

Diben y swydd:

Mae Comisiwn y Cynulliad yn gyfrifol am ddarparu'r gwasanaethau sydd eu hangen ar y Cynulliad i gyflawni ei swyddogaethau seneddol.

Mae cyfathrebu â phobl Cymru yn swyddogaeth strategol allweddol, yn arbennig ymgysylltu â phobl ifanc Cymru.

Mae tîm Addysg ac Ymgysylltu â Phobl Ifanc y Cynulliad yn darparu amrywiaeth o raglenni addysgol ar ystâd y Cynulliad a chyda sefydliadau addysgol ledled Cymru i gyflawni tri nod allweddol Siarter Plant a Phobl Ifanc y Cynulliad. Y cyntaf yw ysbrydoli mwy o bobl ifanc i gymryd rhan yng ngwaith y Cynulliad. Yn ail, cynnig mwy o gyfleoedd i drafod a sicrhau bod safbwyntiau pobl ifanc yn cael eu hystyried gan Aelodau'r Cynulliad. Yn drydydd, rhoi adborth, sicrhau bod pobl ifanc yn gweld gwerth ymgysylltu â gwaith y Cynulliad.

Mae'r Cynulliad yn ymrwymedig i gynnig cyfleoedd i blant a phobl ifanc ddysgu am waith y Cynulliad a chyfrannu ato. Ffocws y rôl hon yw darparu rhaglen allgymorth i bobl ifanc yn Ne Cymru ond bydd cyfleoedd i gyfrannu at ddigwyddiadau ar draws Cymru gyfan. Bydd cyfle i adolygu ein rhaglenni presennol ac i ddatblygu'r ddarpariaeth ar y cyd â Rheolwr y Tîm Ymgysylltu â Phobl Ifanc (swydd sy'n cael ei hysbysebu ar yr un pryd).

Bydd deiliad y swydd yn gweithio gyda chydweithwyr eraill yn yr adran Addysg ac Ymgysylltu â Phobl Ifanc i gefnogi gwaith Senedd Ieuenctid newydd Cymru ac yn chwarae rhan allweddol wrth gynorthwyo'r cynrychiolwyr ifanc. Bydd deiliad y swydd yn chwarae rhan bwysig wrth drefnu cyfarfodydd a digwyddiadau iddynt yn Ne Cymru gan gynnwys penwythnosau preswyl yng Nghaerdydd.

Mi fydd yr ymgeisydd llwyddianus yn atebol i Reolwr y Tîm Ymgysylltu â Phobl Ifanc, ac yn cydweithio gydag eraill o fewn y tîm, sy'n gyfrifol am Raglen Senedd Ieuenctid Cymru, a darparu gwasanaethau ymgysylltu â phobl Ifanc ar yr ystâd ym Mae Caerdydd.


Ein hieithoedd swyddogol (Cymraeg a Saesneg)

Rydym wedi ymrwymo'n llawn i wella ein gwasanaethau dwyieithog rhagorol yn barhaus ac i fod yn sefydliad gwirioneddol ddwyieithog lle y gall Aelodau'r Cynulliad, y cyhoedd a'r staff ddewis gweithio neu gyfathrebu'n naturiol drwy ddefnyddio'r naill iaith swyddogol neu'r llall, neu'r ddwy iaith, a lle caiff y defnydd o'r ddwy iaith ei annog a'i hwyluso yn rhagweithiol.

Er nad ydym yn ei gwneud yn ofynnol i bob un o'n staff fod yn rhugl yn ein dwy iaith swyddogol, rydym yn disgwyl iddynt oll ymrwymo i ddarparu gwasanaethau yn ein hieithoedd swyddogol. I'r graddau hynny, rydym yn disgwyl i bob aelod o staff sy'n cael ei benodi gan y Cynulliad fod â sgiliau lefel cwrteisi yn y Gymraeg, neu i gaffael y sgiliau hyn yn ystod cyfnod y cytunwyd arno. Caiff pob swydd ei hasesu yng nghyd-destun gallu'r maes gwasanaeth i ddarparu gwasanaethau dwyieithog i'n cwsmeriaid ac mae rhai swyddi, felly, yn gofyn am lefel uwch o Gymraeg i hwyluso hynny, a nodir gofynion o'r fath isod, ym manyleb y swydd.

Am ragor o wybodaeth am y lefelau gallu o ran y Gymraeg, ewch i'n tudalennau Cynllun Ieithoedd Swyddogol.


Patrwm Gwaith

Swydd amser llawn yw hon, ond ystyrir trefniadau gweithio hyblyg, cyhyd ag y caiff anghenion y Cynulliad a'i Aelodau eu diwallu..

Bydd y rôl yn cynnwys trefnu a darparu rhaglenni amrywiol gyda phobl ifanc mewn ysgolion, colegau a grwpiau ieuenctid ar draws De Cymru, er mwyn codi lefelau dealltwriaeth a diddordeb mewn democratiaeth, a galluogi pobl ifanc i ddweud eu dweud.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus hefyd yn cefnogi gwaith Senedd Ieuenctid Cymru gan gynllunio a gweithredu eu cyfarfodydd rhanbarthol, digwyddiadau cyhoeddus a phenwythnosau preswyl.

Bydd peth gwaith gyda'r nos ac ar y penwythnos ar adegau. Disgwylir i chi deithio o fewn eich rôl ac weithiau bydd rhaid aros dros nos. Disgwylir y gall deiliad y swydd ddefnyddio ei gar ei hun, neu logi car, neu benderfynu sut y gall gyflawni gofynion y rôl mewn ffordd arall. Bydd cyfle i weithio gartref a disgwylir i chi allu rhannu'r gwaith fesul ardal gyda chydweithwyr eraill.


Dyfynnwch gyfeirnod: AC-032-19

Dyddiad cau: 10.00 2 Medi 2019


Teitl y Ddogfen 

File format

​Disgrifiad y Swydd

Word  /    PDF

​Ffurflen Gais

Word
​Llyfryn Canllaw

Word

​Llyfryn Cyflwyniadol

Word

Anfon eich cais

Os byddai’n well gennych gael y wybodaeth hon mewn fformat gwahanol, neu gael pecyn o’r wybodaeth drwy’r post, anfonwch neges e-bost Swyddi@Cynulliad.Cymru  neu ffoniwch ni ar 0300 200 7588.

Anfonwch eich cais drwy e-bost i: Swyddi@Cynulliad.Cymru neu anfonwch eich cais drwy’r post:

Adnoddau Dynol
Cynulliad Cenedlaethol Cymru 
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1NA

 Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cael gwiriad diogelwch.


Partners & Help