Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 

Swyddogion Diogelwch

Band cyflog: £19,314 - £23,013 y flwyddyn am swydd amser llawn a pro rata ar gyfer staff rhan amser (cymorth tîm)

*Sylwch y byddwn fel arfer yn recriwtio ar waelod y band cyflog 

Diben y swydd:

Fel swyddog diogelwch, byddwch yn gyfrifol am ddiogelwch pawb sy'n ymweld â Chynulliad Cenedlaethol Cymru neu'n gweithio ynddo, ac am eu cadw'n saff.  Byddwch hefyd yn bwynt cyswllt cyntaf i Aelodau'r Cynulliad, Staff Cymorth Aelodau'r Cynulliad, staff y Comisiwn a phobl eraill sy'n gweithio yn ystadau'r Cynulliad neu'n ymweld â hwy.  Mae'r ystâd yn cynnwys y Senedd, Tŷ Hywel, y Pierhead a'r swyddfeydd mewn rhannau eraill o Gymru, yn ogystal â meysydd parcio annatod a'r ardaloedd cyfagos.

Mae'r Cynulliad yn croesawu ymwelwyr drwy gydol y flwyddyn ac yn 2018-2019 denodd bron i 250,000 o ymwelwyr.  Mae pobl yn dod i'r Cynulliad i fynd ar daith, gweld un o'n llu o ddigwyddiadau neu arddangosfeydd i mewn, ac i wylio dadleuon a phwyllgorau.  Rydym yn denu llawer o dwristiaid sy'n teithio o dramor ac ymweliadau gan ysgolion, yn ogystal ag elusennau a gwesteion pwysig iawn. Rydym ar agor 7 diwrnod yr wythnos gan roi cyfle i ymwelwyr archwilio mannau cyhoeddus yr adeiladau eiconig hyn yn ystod oriau agor.

Byddwch yn aelod brwdfrydig iawn o dîm mawr sy'n gweithio ar y cyd a bydd gennych farn gadarn ac yn gallu gweithredu'n bendant ac yn gyfrifol mewn amgylchedd prysur iawn.


Ein hieithoedd swyddogol (Cymraeg a Saesneg)

Rydym wedi ymrwymo'n llawn i wella ein gwasanaethau dwyieithog rhagorol yn barhaus ac i fod yn sefydliad gwirioneddol ddwyieithog lle y gall Aelodau'r Cynulliad, y cyhoedd a'r staff ddewis gweithio neu gyfathrebu'n naturiol drwy ddefnyddio'r naill iaith swyddogol neu'r llall, neu'r ddwy iaith, a lle caiff y defnydd o'r ddwy iaith ei annog a'i hwyluso yn rhagweithiol.

Er nad ydym yn ei gwneud yn ofynnol i bob un o'n staff fod yn rhugl yn ein dwy iaith swyddogol, rydym yn disgwyl iddynt oll ymrwymo i ddarparu gwasanaethau yn ein hieithoedd swyddogol. I'r graddau hynny, rydym yn disgwyl i bob aelod o staff sy'n cael ei benodi gan y Cynulliad fod â sgiliau lefel cwrteisi yn y Gymraeg, neu i gaffael y sgiliau hyn yn ystod cyfnod y cytunwyd arno. Caiff pob swydd ei hasesu yng nghyd-destun gallu'r maes gwasanaeth i ddarparu gwasanaethau dwyieithog i'n cwsmeriaid ac mae rhai swyddi, felly, yn gofyn am lefel uwch o Gymraeg i hwyluso hynny, a nodir gofynion o'r fath isod, ym manyleb y swydd.

Am ragor o wybodaeth am y lefelau gallu o ran y Gymraeg, ewch i'n tudalennau Cynllun Ieithoedd Swyddogol.

Patrwm Gwaith: 

Amser llawn: Yn gweithio 5 diwrnod yr wythnos, 37 awr rhwng 07:00 a 22:00. Bydd y dyddiau gwaith yn amrywio ac yn cynnwys gweithio ar benwythnosau'n rheolaidd ac ar wyliau cyhoeddus a gwyliau braint.  

Rhan amser: Tua 16 awr a hynny ar benwythnosau'n bennaf, a hefyd ar wyliau banc a gwyliau cyhoeddus.  Mae'n bosibl y bydd angen gweithio gyda'r nos yn ystod yr wythnos hefyd.

Dyfynnwch gyfeirnod: AC-006-19

Dyddiad cau: 10.00 1 Mai 2019.

Teitl y Ddogfen 

File format

​Disgrifiad y Swydd

Word / pdf 

​Ffurflen Gais

​Word
​Llyfryn Canllaw

Word
​Llyfryn Cyflwyniadol

Word

Anfon eich cais

Os byddai’n well gennych gael y wybodaeth hon mewn fformat gwahanol, neu gael pecyn o’r wybodaeth drwy’r post, anfonwch neges e-bost Swyddi@Cynulliad.Cymru  neu ffoniwch ni ar 0300 200 7588.

Anfonwch eich cais drwy e-bost i: Swyddi@Cynulliad.Cymru neu anfonwch eich cais drwy’r post:

Adnoddau Dynol
Cynulliad Cenedlaethol Cymru 
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1NA

 Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cael gwiriad diogelwch.

Partners & Help