Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Cynulliad Cenedlaethol Cymru fel cyflowgr

Rhestr y Swyddi Gwag

Pwrpas Staff y Cynulliad yw cefnogi Cynulliad Cenedlaethol Cymru i sicrhau ei fod yn gweithredu’n llwyddiannus fel corff democrataidd. Mae’n gweithredu dan gyfarwyddyd a chyfeiriad y Llywydd a phedwar Aelod Cynulliad arall sy’n cynrychioli’r pleidiau gwleidyddol eraill. Caiff gweithrediadau o ddydd i ddydd eu dirprwyo i Glerc a Phrif Weithredwr y Cynulliad. Mae hyn yn cynnwys ystod eang o weithgareddau yn cynnwys:

 • Darparu swyddfeydd, cyfleusterau, cyfarpar a gwybodaeth y mae eu hangen ar Aelodau’r Cynulliad i wneud eu gwaith;

 • Cefnogi Pwyllgorau’r Cynulliad a’r Cyfarfod Llawn drwy roi cyngor ar weithdrefnau, cyngor cyfreithiol a chyngor arall;

 • Darparu gwasanaethau cyfieithu, cyfieithu ar y pryd a gwasanaethau cofnodi sy’n sicrhau y gall y Cynulliad weithredu yn Gymraeg a Saesneg;

 • Darparu gwybodaeth ac addysg am y Cynulliad i’r cyhoedd; a

 • Darparu gwybodaeth ac addysg i’r cyhoedd am rôl seneddol y Cynulliad a thrwy drefnu ymweliadau â’r Cynulliad ac oddi yno.

Nid gweision sifil yw staff y Cynulliad. Maent yn annibynnol o’r Llywodraeth a gweithredant yn ddiduedd ar ran Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

Swyddi yng Nghomisiwn y Cynulliad

Mae Comisiwn y Cynulliad yn cyflogi oddeutu 300 o staff sy’n gyfrifol am ddarparu gwasanaethau cefnogi i’r 60 Aelod Cynulliad. Rydym yn cyflogi pobl sydd ag ystod eang o ddoniau mewn meysydd fel:

 • Gweinyddu    

 • Technoleg Gwybodaeth

 • Gwasanaethau Clercio    

 • Cyfreithiol

 • Datblygu Polisi Corfforaethol

 • Gwasanaethau Llyfrgell

 • Cyfathrebu Allanol  

 • Gwybodaeth i’r Cyhoedd ac Addysg

 • Rheoli Digwyddiadau

 • Ymchwil  

 • Rheoli Cyfleusterau   

 • Diogelwch

 • Gwasanaethau   Ariannol

 • Cyfieithu Saesneg/Cymraeg

 

Manteision Gweithio i'r Cynulliad

Mae'r Cynulliad yn lle cyffrous i weithio gyda pholisïau blaengar ac ymrwymiad i hyfforddi a datblygu. Ar ben eich cyflog sylfaenol, cynigiwn y manteision canlynol:

 • Cynllun pensiwn

 • Bydd gennych hawl i gael 31 diwrnod o wyliau bob blwyddyn pan fyddwch yn dechrau ar eich swydd. Yn ogystal â hynny, bydd gennych hefyd 8 diwrnod o wyliau cyhoeddus a 3 diwrnod braint y flwyddyn

 • Lwfansau absenoldeb mamolaeth, tadolaeth a mabwysiadu hael           

 • Polisïau sy’n ystyriol o deuluoedd yn cynnwys cyfleoedd i gymryd seibiant gyrfa, i weithio oriau hyblyg, i weithio rhan-amser, i weithio gartref ac i rannu swyddi (y cyfan lle mae hynny’n addas ar gyfer y swydd)

 • Cyfleoedd i ddatblygu gyrfa, i hyfforddi ac i gael secondiad

 • Adolygiad cyflog blynyddol ac ystyriaeth ar gyfer codiad cyflog cynyddrannol blynyddol

Gwybodaeth Ychwanegol

 

Partners & Help