Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

 Content Editor

Y broses ddeisebau

Casglu llofnodion

Mae'n rhaid i ddeisebau gasglu o leiaf 50 o lofnodion cyn bod modd i'r Pwyllgor Deisebau eu hystyried. Bydd deisebau sy'n casglu dros 5,000 o lofnodion yn cael eu hystyried yn awtomatig ar gyfer dadl gan y Cynulliad llawn. Gall unrhyw un lofnodi deiseb, ni waeth beth fo'u hoedran neu ble maent yn byw.

Gellir cyflwyno deiseb ac yna'i harwyddo drwy wefan y Cynulliad. Gall deisebwyr hefyd gasglu llofnodion ar bapur. Gall yr opsiwn hwn fod yn effeithiol os oes gan y ddeiseb ffocws mwy lleol. Gall deisebwyr ddefnyddio'r ddau ddull, ond ni ddylai unrhyw un arwyddo fwy nag unwaith. Gyda chytundeb ymlaen llaw, byddwn hefyd yn ystyried derbyn deiseb lle casglwyd llofnodion ar wefan e-ddeisebau gydnabyddedig arall. Nid oes unrhyw gyfnod penodol ar gyfer casglu llofnodion, ond ni all y Pwyllgor Deisebau ystyried deiseb nes iddi orffen casglu llofnodion.

Bydd ddeiseb a gyflwynir drwy system e-ddeisebau'r Cynulliad yn cael ei hystyried yn awtomatig yn erbyn Penderfyniad gan y Llywydd ynghylch Priod Ffurf Deisebau cyn iddi gael ei chyhoeddi ar wefan y Cynulliad. Os yw deisebwyr wedi dewis casglu llofnodion ar bapur, neu drwy wefan e-ddeiseb arall, rydym yn argymell yn gryf eu bod yn gofyn am gyngor ynghylch derbynioldeb y ddeiseb cyn dechrau gan mai dim ond deisebau derbyniadwy y gall y Pwyllgor Deisebau eu hystyried. 

Dan ystyriaeth

Mae'r Cynulliad wedi sefydlu'r Pwyllgor Deisebau i ystyried yr holl ddeisebau derbyniadwy, a phenderfynu ar y camau i'w cymryd. Yn cynnwys pedwar Aelod, un o bob grŵp gwleidyddol a gynrychiolir yn y Cynulliad, mae'r Pwyllgor yn cyfarfod unwaith bob pythefnos pan fydd y Cynulliad yn eistedd.

Wedi i ddeiseb orffen casglu llofnodion, gall y Pwyllgor Deisebau ddechrau trafod y materion y mae'n eu codi. Cyn trafod deiseb am y tro cyntaf, byddwn yn ysgrifennu at y Gweinidog perthnasol yn Llywodraeth Cymru i ofyn am ei farn am y ddeiseb. Byddwn yn cysylltu â'r prif ddeisebydd bob tro y bydd y Pwyllgor yn trafod y ddeiseb i roi cyfle iddo roi rhagor o wybodaeth i gynorthwyo'r Pwyllgor. Yna bydd y Pwyllgor yn penderfynu pa gamau i'w cymryd.

Ni all y Pwyllgor ei hun gymryd unrhyw gamau uniongyrchol i weithredu'r hyn y mae  deiseb yn galw amdano, neu wrthod penderfyniadau a wnaed gan Lywodraeth Cymru neu gyrff cyhoeddus eraill. Fodd bynnag, gall ddwyn y llywodraeth ac eraill sy'n gwneud penderfyniadau i gyfrif, ceisio gwybodaeth ganddynt a rhoi cyfle i ddeisebwyr gyflwyno eu hachos yn uniongyrchol i Aelodau'r Cynulliad. Mae rhagor o wybodaeth am rai o'r camau y gallai'r Pwyllgor eu cymryd ar gael ar y wefan o dan 'Rôl y Pwyllgor Deisebau'.

Cwblhawyd

Wedi i'r Pwyllgor drafod deiseb (dros gyfnod o sawl mis fel arfer) a chytuno ei bod naill ai wedi cyflawni ei nod, neu benderfynu na all symud ymlaen ymhellach â'r mater a godwyd, bydd gwaith trafod y Pwyllgor yn cael ei gwblhau a bydd y ddeiseb yn cael ei chau. Wrth wneud hynny, bydd y Cadeirydd yn ysgrifennu at y deisebydd i nodi rhesymau'r Pwyllgor dros gau'r ddeiseb.

Mae rhestr o ddeisebau a gwblhawyd yn cael ei chyhoeddi ar y wefan.

Partners & Help