Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Deisebau dan ystyriaeth

Rhif ddeiseb Teitl y ddeiseb
P-05-800 Apêl Brys am Gomisiynydd Cyn-filwyr Cymru i ofalu am iechyd a lles cyn-filwyr sydd wedi’u hanafu, sy’n sâl neu sy’n ddigartref
P-05-799 Newid y Cwricwlwm Cenedlaethol a dysgu hanes Cymru, a hynny o bersbectif Cymreig, yn ein Hysgolion Cynradd, Uwchradd a’r Chweched Dosbarth.
P-05-798 Gwasanaethau cymorth i ddynion sy'n ddioddefwyr trais yn y cartref i gael eu rhedeg a'u cyllido'n annibynnol
P-05-797 Sicrhau mynediad i'r feddyginiaeth ffibrosis systig, Orkambi, fel mater o frys
P-05-796 Galw ar Lywodraeth Cymru i wahardd yr arfer o ddefnyddio anifeiliaid gwyllt mewn syrcasau yng Nghymru
P-05-795 Achosi Niwsans neu Aflonyddwch ar safleoedd y GIG
P-05-794 Gostwng yr Oedran Pleidleisio i Un ar Bymtheg
P-05-793 Band eang cyflym i bentref Llangenni
P-05-792 Deiseb i ymestyn y terfyn cyflymder 40mya ym Mlaenporth.
P-05-791 Diddymu contractau parcio preifat yn ysbytai Cymru
P-05-790 Mynd i'r afael â chysgu ar y stryd
P-05-789 Adolygu cymorth i geiswyr lloches sy’n ymgymryd ag addysg bellach
P-05-788 Cael gwared ar agwedd orfodol Bagloriaeth Cymru
P-05-786 Arbedwch ein cefn gwlad - dylid adolygu TAN 1
P-05-785 Atal Trwydded Forol 12/45/ML i ollwng gwaddodion morol ymbelydrol o safle niwclear Hinkley Point yn nyfroedd glannau Cymru ger Caerdydd
P-05-784 Dibyniaeth ar gyffuriau presgripsiwn ac effeithiau diddyfnu - adnabyddiaeth a chefnogaeth
P-05-783 Sicrhau Cydraddoldeb Cwricwlwm i Ysgolion Cyfrwng Cymraeg e.e. Seicoleg TGAU
P-05-782 Adeiladu Ffordd Osgoi Cas-gwent i Gael Gwared ar y Tagfeydd oddi ar yr M48 i'r A48
P-05-781 Cymuned Port Talbot yn erbyn yr Archgarchar
P-05-780 Ailagor Gorsaf Carno
P-05-779 Sganio gorfodol gan gynghorau am ficrosglodion mewn anifeiliaid anwes
P-05-778 Amddiffyn Cyllyll Môr ar Draeth Llanfairfechan
P-05-777 Cymhwyso’r Ddeddfwriaeth Systemau Llethu Tân Awtomatig o fewn y Rheoliadau Adeiladu cyfredol ar gyfer Cymru.
P-05-776 Cydnabod tri chan mlwyddiant Williams Pantycelyn
P-05-775 Caewch y bwlch sy'n ymwneud â gweithio trawsffiniol ac is-gontractio yn y gyfraith trwyddedu tacsis.
P-05-774 Ewch Heibio’n Llydan ac yn Araf (Cymru)
P-05-773 Peidiwch â Llenwi Safleoedd Tirlenwi!
P-05-771 Ailystyried y penderfyniad i roi’r gorau i Grant Byw'n Annibynnol Cymru a’r angen i gefnogi pobl anabl i fyw'n annibynnol
P-05-770 Ailagor gorsaf Drenau Crymlyn
P-05-768 Galwad i ddychwelyd darpariaeth Pediatreg, Obstetreg dan arweiniad Ymgynghorydd ac Uned Gofal Arbennig Babanod 24 awr i Ysbyty Cyffredinol Dosbarth Llwynhelyg
P-05-767 Cefnffordd yr A487 Trwy Dre Taliesin: Angen Brys am Fesurau Effeithiol i Arafu Traffig
P-05-765 Cadw canllawiau presennol ar gyfer Gwasanaethau Crefyddol
P-05-764 Gwell Gwasanaethau Iechyd Meddwl ar gyfer Oedolion
P-05-761 Mynnu cyllid gan Lywodraeth Cymru i gefnogi Autism Spectrum Connections Cymru
P-05-759 Ailagor Ffordd Goedwig Cwmcarn adeg y Pasg 2018
P-05-758 Cerflun i Anrhydeddu Billy Boston
P-05-757 Cael Gwared ar y Rhwymedigaeth ar Ysgolion i Gynnal Gweithredoedd Addoli Crefyddol
P-05-754 Diffyg Cymorth i Blant ag Anableddau Mewn Argyfwng
P-05-753 Cryfhau’r Fframwaith Deddfwriaethol a Rheoleiddiol Ynghylch Cyfleusterau Prosesu Pren Gwastraff
P-05-751 Cydnabod achosion o Ddieithrio Plentyn oddi wrth Riant
P-05-750 Ar Gyfer Eitemau Untro: Cyflwyno System Dychwelyd Ernes ar Gyfer Cynwysyddion Diodydd a Sicrhau y Gellir Compostio Cynwysyddion Bwyd Cyflym a'r Offer sy'n Gysylltiedig â Hwy.
P-05-748 Bysiau Ysgol i Blant Ysgol
P-05-743 Rhowch derfyn ar fasnachu anifeiliaid anwes egsotig yng Nghymru
P-05-742 Peidiwch â gadael i Forsythia gau!
P-05-740 Deiseb i Warchod Ein Stryd Fawr
P-05-738 Deiseb Gyhoeddus ar gyfer Ffordd Osgoi i Ddinas Powys
P-05-736 Darparu Gwasanaethau Iechyd Meddwl Mwy Hygyrch
P-05-733 Dim gweithredu pellach ar Barthau Perygl Nitradau (NVZ) yng Nghymru o gwbl
P-05-732 Amseroedd Aros Annerbyniol ar gyfer Cleifion y GIG yn Adran Damweiniau ac Achosion Brys Wrecsam/Ysbyty Wrecsam Maelor.
P-05-731 Gwerthu Tir a Lonydd Mynediad yn Abercwmboi
P-05-724 Hawliau i ofal iechyd sylfaenol yn Gymraeg
P-05-723 Sefydlu System Bleidleisio Cynrychiolaeth Gyfrannol ar gyfer Etholiadau Cynghorau Lleol Cymru.
P-05-721 Deiseb Terfyn Cyflymder Penegoes
P-05-717 Sefydlu hawliau mynediad cyhoeddus statudol i dir a dŵr mewndirol at ddibenion hamdden a dibenion eraill.
P-05-716 Cludiant am Ddim ar y Trenau i Ddisgyblion Ysgol gyda Threnau Arriva Cymru
P-05-701 Gwelliannau i Ddiogelwch y Ffordd ar Hyd Cefnffordd yr A487 Rhwng Aberteifi ac Aberystwyth, i Gynnwys Mannau Pasio
P-05-690 Arwynebu Ffordd A40 Rhaglan-Y Fenni
​P-04-688 Gorsaf Bŵer Tata Steel ym Mhort Talbot
P-04-683 Coed mewn Trefi
P-04-682 Sgrinio Rheolaidd ar gyfer Diabetes Math 1 mewn Plant a Phobl Ifanc.
P-04-667 Cylchfan ar gyfer Cyffordd yr A477/A4075
P-04-648 Ceisiadau cynllunio nwy ac olew anghonfensiynol.
P-04-628 Mynediad at Iaith Arwyddion Prydain i bawb
P-04-606 Sicrhau bod ysgolion yn defnyddio eu pwerau statudol o dan reoliad 7 o Reoliadau Addysg (Cofrestru Disgyblion) (Cymru) 2010 heb unrhyw ymyrraeth neu ragfarn.
P-04-576 Caniatáu i Blant yng Nghymru Gael Gwyliau Teuluol yn Ystod Tymor yr Ysgol
P-04-575 Galw i Mewn Pob Cais Cynllunio ar Gyfer Cloddio Glo Brig
P-04-564 Adfer Gwlâu i Gleifion, Gwasanaeth Mân Anafiadau ac Uned Pelydr-X i Ysbyty Coffa Ffestiniog
P-04-526 Gwnewch Senedd TV yn Hygyrch i Bobl Fyddar
P-04-522 Asbestos mewn Ysgolion
P-04-519 Diddymu Taliadau Comisiwn wrth Werthu Cartrefi mewn Parciau
P-04-505 Uned Anhwylderau Bwyta yng Nghymru
P-04-481 Cau'r bwlch ar gyfer disgyblion byddar yng Nghymru
P-04-477 Cefnogi'r Bil Rheoli Cŵn (Cymru)
P-04-472 Gwnewch y Nodyn Cyngor Technegol Mwynau yn ddeddf
P-04-433 Teledu Cylch Cyfyng mewn Lladd-dai
P-04-408 Gwasanaeth i Atal Anhwylder Bwyta ymysg Plant a Phobl Ifanc
P-04-399 Arferion lladd anifeiliaid

Partners & Help