Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
​​​

Cynnal digwyddiadau – amodau a thelerau Comisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Telerau ac Amodau Digwyddiadau'r Cynulliad(PDF, 4.10 MB)

Mae'r amodau a'r telerau hyn yn gymwys i'r rhai sy'n trefnu digwyddiadau a gaiff eu cynnal ar ystâd y Cynulliad. Dylech eu darllen yn ofalus a gwnewch yn siŵr eich bod yn eu deall cyn cytuno i drefnu digwyddiad a gaiff ei gynnal ar ystâd y Cynulliad.

Os na fyddwch yn cydymffurfio â'r amodau a'r telerau hyn, mae'n bosibl y caiff y digwyddiad arfaethedig ei ganslo, ac na chewch gynnal digwyddiadau, arddangosfeydd neu gyfarfodydd ar ystâd y Cynulliad yn y dyfodol. Chi hefyd fydd yn atebol am unrhyw hawliadau posibl y caiff y Cynulliad eu gwneud o dan yr amodau a'r telerau hyn.

Mae'r broses o gymhwyso a dehongli'r amodau a'r telerau sydd wedi'u nodi yn y ddogfen hon, ac unrhyw ganllawiau eraill y cyfeirir yn benodol atynt, yn dibynnu i ddechrau ar synnwyr a chydweithrediad trefnydd y digwyddiad unigol a'r Swyddog Digwyddiadau perthnasol yn y Cynulliad. Wedi hynny, y Tîm Digwyddiadau sy'n gyfrifol am ymdrin ag unrhyw faterion yn ymwneud â dehongli'r amodau a'r telerau, a Chyfarwyddiaeth y Cynulliad sydd â'r cyfrifoldeb terfynol am eu dehongli a'u gorfodi. ​

1. Diffinio a dehongli’r amodau a’r telerau 

1.1 Yn yr amodau a'r telerau hyn, dyma'r ystyr a roddir i'r geiriau a ganlyn:

Ystyr "Cynulliad" yw Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

Mae "Ystâd y Cynulliad" yn cynnwys y Senedd, Tŷ Hywel, y Pierhead a swyddfa Bae Colwyn.

Mae "Trafodion y Cynulliad" yn cynnwys cyfarfodydd pwyllgorau a'r Cyfarfod Llawn (byddwn yn rhoi gwybod ichi pan fydd Trafodion y Cynulliad yn mynd rhagddynt);

Ystyr "Cyfnod y Digwyddiad" yw'r cyfnod pan fydd y Lleoliad ar gael ichi, fel y nodir gan ein Tîm Digwyddiadau (ond mae'n werth nodi na fyddwn, fel arfer, yn cytuno i Gyfnod y Digwyddiad barhau tan ar ôl 20:00).

Ystyr "Lleoliad" yw'r man hwnnw ar ystâd y Cynulliad lle y cynhelir y digwyddiad, fel y nodir gan ein Tîm Digwyddiadau.

Ystyr "rydym", "ni" ac "ein" yw Comisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

Ystyr "chi" ac "eich" yw'r person / cwmni / cymdeithas sydd am drefnu i gynnal digwyddiad ar ystâd y Cynulliad (ac i osgoi unrhyw ansicrwydd, nid yw'n cyfeirio at yr Aelod Cynulliad sy'n noddi'r digwyddiad).

1.2 Drwy ymrwymo i beidio ag ymgymryd ag unrhyw weithred, mater neu beth, rydych hefyd yn ymrwymo i beidio ag achosi neu ganiatáu i weithred, mater neu beth o'r fath ddigwydd.​

2. Trwydded a lleoliad

2.1 Byddwn yn rhoi trwydded ichi i ddefnyddio'r Lleoliad yn ystod Cyfnod y Digwyddiad.

2.2. Byddwch chithau, yn eich tro, yn addo talu punt (£1.00) i ni os gofynnwn i chi wneud hynny.

2.3 Mae ystâd y Cynulliad yn cynnwys adeiladau a ddarperir ar gyfer y cyhoedd yn bennaf. Cyn ichi gytuno ar yr amodau a'r telerau hyn, bydd ein Tîm Digwyddiadau yn rhoi gwybod ichi a fydd gan y cyhoedd fynediad cyffredinol i'r Lleoliad yn ystod Cyfnod y Digwyddiad. Os felly, rhaid ichi sicrhau na fydd y digwyddiad yn amharu ar eu gallu i wneud hynny.​

3. Noddi digwyddiad a gwahoddiadau

3.1 Mae'n rhaid i'ch digwyddiad gael ei noddi gan:

(a) Aelod Cynulliad presennol;

(b) grŵp o Aelodau Cynulliad presennol,

(c) Comisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru, neu

(ch) unrhyw gyfuniad o'r rhai y cyfeirir atynt uchod yn 3.1(a) i (c).

3.2 Os oes unrhyw amheuaeth, ni fydd yn penderfynu a yw'ch noddwr yn gymwys o dan gymal 3.1.

3.3 Os bydd eich noddwr yn tynnu'n ôl neu os na fydd yn gymwys o dan gymal 3.1, mae'n rhaid i chi ddweud wrthym ar unwaith. Os na chewch neb arall i noddi'r digwyddiad, rydym yn cadw'r hawl i ganslo'r digwyddiad.

3.4 Mae'n rhaid cynnwys enw(au) y noddwr / noddwyr ar bob gwahoddiad i'r digwyddiad.

3.5 Ni ddylai gwahoddiadau i'r digwyddiad gynnwys logo'r Cynulliad.

3.6 Mae'n rhaid i'r noddwr, neu gynrychiolydd awdurdodedig y noddwr, fod yn bresennol yn y digwyddiad.​

4. Canllawiau ar gynnal digwyddiad

4.1 Rhaid i'r digwyddiad fod yn agored i bob Aelod Cynulliad.

4.2 Rhaid i'r digwyddiad fodloni o leiaf un o'r meini prawf a ganlyn:

(a) annog a datblygu ymwybyddiaeth y cyhoedd o'r broses ddemocrataidd, ac ymgysylltu â'r Cynulliad, a / neu'r broses ddemocrataidd;

(b) cynnig llwyfan i ddylanwad Cymru gartref neu dramor; neu

(c) hyrwyddo digwyddiadau ac iddynt arwyddocâd hanesyddol, cyfansoddiadol neu ddiwylliannol sydd â chysylltiad amlwg â democratiaeth a / neu hanes, rôl neu waith y Cynulliad.​

5. Ein rhwymedigaethau ni

5.1 Ar ddechrau Cyfnod y Digwyddiad, byddwn yn gwneud yn siŵr bod gennych fynediad i'r Lleoliad, ac na fydd dim yn eich atal rhag ei ddefnyddio. Byddwn hefyd yn gwneud yn siŵr bod y Lleoliad mewn cyflwr da, glân a thaclus.

5.2  Byddwn yn caniatáu mynediad i westeion a chyfranogwyr eraill rydych wedi rhoi gwybod inni amdanynt ymlaen llaw (ond darllenwch gymal 7 hefyd).

5.3  Byddwn yn darparu staff diogelwch os credwn fod hynny'n briodol.

5.4  Byddwn yn cydymffurfio â'r holl gyfreithiau perthnasol.​

6.  Eich rhwymedigaethau chi

6.1  Dim ond er mwyn cynnal y digwyddiad y byddwch yn defnyddio'r Lleoliad.  

6.2  Byddwch yn dilyn cyfarwyddiadau rhesymol ein staff yn ystod Cyfnod y Digwyddiad.

6.3  Ni chewch ddefnyddio'r Lleoliad ar gyfer unrhyw: (i) fenter bersonol neu fasnachol neu fenter busnes; (ii) gweithgareddau i hybu plaid wleidyddol, gan gynnwys y canlynol, ond heb fod yn gyfyngedig iddynt: ymgyrchu i ennill cefnogaeth neu bleidleisiau i blaid wleidyddol, codi arian i blaid wleidyddol, recriwtio aelodau i blaid a hysbysebu cyfarfodydd plaid wleidyddol; (iii) ymgyrchu dros ganlyniad penodol mewn refferendwm; (iv) ymgyrchu dros ethol neu ailethol ymgeiswyr penodol ar gyfer swydd gyhoeddus (gan gynnwys yr Aelod Cynulliad dan sylw). Os oes unrhyw amheuaeth, ni fydd yn penderfynu a yw'r digwyddiad yn gymwys o dan y cymal hwn.

6.4  Ni chewch ddefnyddio'r Lleoliad er budd ariannol (gan gynnwys codi arian mewn unrhyw ffordd), ac ni chaniateir unrhyw drafodion ariannol fel rhan o'r digwyddiad. Ni chewch osod yr un arwydd sy'n cyfeirio at bris mewn unrhyw arddangosfa.

6.5  Ni chewch ddefnyddio'r Lleoliad ar gyfer gweithgareddau sy'n beryglus, yn dramgwyddus, yn anghyfreithlon neu'n anfoesol, neu sy'n debygol o achosi niwsans neu sy'n cythruddo pobl leol.

6.6  Ni chewch godi tâl ar unrhyw westeion sy'n dod i'r digwyddiad.

6.7  Ni fyddwch yn caniatáu i neb ffilmio, recordio neu dynnu lluniau â chamera o'r Lleoliad heb gael ein caniatâd ysgrifenedig ni ymlaen llaw, a rhaid cadw at unrhyw delerau y byddwn ni'n eu gorfodi.

6.8  Os yw'r digwyddiad yn cael ei gynnal yn y Senedd yn ystod Trafodion y Cynulliad: (i) ni chewch ddefnyddio offer clyweled, (ii) ni chewch ddefnyddio cerddoriaeth neu offerynnau cerdd, a (iii) ni chewch draddodi araith na rhoi cyflwyniad, heb gael ein caniatâd ysgrifenedig ni ymlaen llaw;

6.9  Byddwch yn cydymffurfio â deddfwriaeth iechyd a diogelwch (ond darllenwch gymal 9 hefyd)

6.10  Ni fyddwch yn gwahaniaethu yn erbyn neb, yn aflonyddu ar neb nac yn erlid neb o fewn ystyr Deddf Cydraddoldeb 2010.

6.11  Ni fyddwch yn dod ag anifeiliaid i'r Lleoliad (heblaw cŵn cymorth) heb gael ein caniatâd ni ymlaen llaw.

6.12  Byddwch yn gwneud yn siŵr bod cyfleusterau'r Lleoliad yn addas cyn cytuno ar yr amodau a'r telerau hyn ac nid ni fydd yn gyfrifol os bydd y cyfleusterau'n annigonol.

6.13  Ni chewch addasu neu ychwanegu at y Lleoliad mewn unrhyw ffordd heb gael ein caniatâd ysgrifenedig ni ymlaen llaw.

6.14  Ni chewch ddefnyddio unrhyw ddeunydd, offer, brandio, hysbysebu na wahoddiadau i ddigwyddiad, mewn fformat electronig neu fel arall, heb gael ein caniatâd ni ymlaen llaw.

6.15  Os ydych yn cynnal arddangosfa, byddwch yn defnyddio'ch technegwyr eich hun i osod yr eitemau yn yr arddangos ac i'w tynnu i lawr.

6.16  Os byddwch yn trefnu unrhyw neu luniaeth neu wasanaeth arlwyo, dim ond yr arlwywyr rydym ni'n eu hawdurdodi y byddwch yn eu defnyddio (ond darllenwch gymal 6.17 hefyd).

6.17  Ni chewch ddod ag unrhyw fwyd neu ddiod i'r Lleoliad heb gael ein caniatâd ni ymlaen llaw (ac, os ydym yn caniatáu i chi wneud hynny, rhaid ichi gydymffurfio ag unrhyw amodau y byddwn yn eu gosod o ran bwyd a diod);

6.18  Os byddwn yn caniatáu i chi ddod â bwyd neu ddiod o dan gymal 6.17 uchod:

(a) bydd unrhyw eitem o fwyd a gaiff ei chludo i ystâd y Cynulliad ar gyfer y digwyddiad yn dod o ffynhonnell sydd wedi'i chofrestru fel busnes bwyd gyda'r awdurdod lleol, a'r busnes hwn fydd hefyd yn ei baratoi, ei gadw a'i gludo i'r Lleoliad; a

(b) rhaid i'r busnes bwyd cofrestredig fod ag yswiriant atebolrwydd cynnyrch ac yswiriant atebolrwydd cyhoeddus digonol ar gyfer unrhyw rwymedigaethau cyfreithiol yn ymwneud â bwyd a diod ar ystâd y Cynulliad.

6.19  Pan ddaw Cyfnod y Digwyddiad i ben, byddwch yn tynnu'r holl offer a'r deunyddiau eraill i lawr ac yn gadael y Lleoliad mewn cyflwr da, glân a thaclus.

6.20  Os caiff y Lleoliad ei ddifrodi yn ystod Cyfnod y Digwyddiad, chi fydd yn talu'r costau perthnasol (ac eithrio: (i) traul deg; (ii) difrod cysylltiedig â risg sydd wedi'i gynnwys yn ein hyswiriant ni; a (c) difrod a achosir gennym ni).

6.21 Byddwch yn cydymffurfio â'r holl gyfreithiau perthnasol.​

7. Enwau gwesteion, ymddygiad gwesteion a diogelwch

7.1 Mae'n rhaid ichi baratoi rhestr o enwau'r gwesteion a'r cyfranogwyr eraill a fydd yn y digwyddiad a'i rhoi i ni erbyn 17:00 ar y dydd Iau yr wythnos cyn y digwyddiad.

7.2 Cewch newid y rhestr o enwau hyd at 48 awr cyn dechrau'r digwyddiad.

7.3  Rydym yn cadw'r hawl i wrthod mynediad i unrhyw un ar y sail eu bod yn gwisgo, neu'n meddu ar ddillad protest, baneri protest neu eitemau protest eraill, os nad ydym wedi rhoi caniatâd ysgrifenedig ymlaen llaw at y diben hwnnw.

7.4 Rydym yn cadw'r hawl i ofyn i unrhyw westai neu unrhyw gyfranogwr arall yn y digwyddiad adael (neu i wrthod mynediad iddynt) os ydynt, yn ein barn resymol ni, yn ymddwyn mewn ffordd a all:

(a) tarfu ar heddwch;

(b) bod yn niweidiol, yn annymunol neu a all beri gofid i eraill;

(c) niweidio enw da'r Cynulliad; neu

(ch) tarfu ar fusnes y Cynulliad;​

8. Newidiadau

8.1 Os gwnewch gais i newid y digwyddiad mewn unrhyw ffordd, mae'n rhaid ichi wneud hynny o fewn y terfynau amser a ganlyn. Byddwn yn ymdrechu i fodloni'ch gofynion, ond ni fyddwn o dan unrhyw rwymedigaeth i wneud hynny.

8.2 Newidiadau mawr – 10 diwrnod gwaith clir cyn y digwyddiad

Ystyr newidiadau mawr yw:

  • Newidiadau o ran cyfarpar neu wasanaethau pan fo angen defnyddio contractwyr allanol a/neu pan fo angen inni gyfrannu'n sylweddol at y gwaith.
  • Cynnydd neu ostyngiad mewn niferoedd a fydd yn golygu bod angen symud y digwyddiad i rywle arall.
  • Newid amser y digwyddiad yn sylweddol mewn ffordd a allai effeithio ar fusnes y Cynulliad neu amser dechrau a gorffen y digwyddiad.

8.3 Newidiadau canolig – 7 diwrnod gwaith clir cyn y digwyddiad

Ystyr newidiadau canolig yw:

  • Newidiadau mewn unrhyw gyflwyniadau electronig neu glyweled i'w defnyddio yn y digwyddiad.
  • Newidiadau mewn cyfarpar neu wasanaethau rydym ni neu'n contractwyr yn eu darparu ar y safle.
  • Newidiadau sylweddol i gynllun y Lleoliad.
  • Mân addasiadau yn rhaglen y digwyddiad nad ydynt yn effeithio ar yr amser dechrau a gorffen.

8.4 Mân newidiadau – ar ddiwrnod y digwyddiad

Ystyr mân newidiadau yw:

  • Mân newidiadau yng nghynllun y Lleoliad.​

9. Iechyd a diogelwch

9.1 Mae'n rhaid ichi roi gwybod inni mewn da bryd am unrhyw beryglon iechyd a diogelwch sy'n codi (neu a allai godi) mewn perthynas â'r digwyddiad.

9.2 Rhaid ichi gwblhau asesiad risg iechyd a diogelwch ar ffurf sy'n dderbyniol i ni.  Rhaid ichi gyflwyno'r asesiad risg hwn inni o leiaf ddeg diwrnod gwaith clir cyn Cyfnod y Digwyddiad.

9.3 Yn ystod Cyfnod y Digwyddiad, rhaid ichi gydymffurfio ag unrhyw fesurau iechyd a diogelwch a gaiff eu gweithredu gennym ni yn y Lleoliad.

9.4  Ni chewch ddod â'r canlynol i'r Lleoliad:

(a) unrhyw falwnau latecs, arfau neu byrotechnegau; neu

(b) unrhyw beth arall y byddwn yn rhoi gwybod ichi amdano cyn Cyfnod y Digwyddiad.

9.5  Rhaid cadw allanfeydd tân yn glir bob amser a rhaid sicrhau nad oes ceblau rhydd a allai beryglu iechyd a diogelwch.

9.6 Rhaid ichi gydymffurfio â gofynion Deddf Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith etc 1974 ac unrhyw ddeddfau, gorchmynion, rheoliadau a chodau ymarfer eraill sy'n ymwneud ag iechyd a diogelwch, ac a allai fod yn gymwys i bobl a fydd yn y Lleoliad yn ystod Cyfnod y Digwyddiad.​

10. Eiddo deallusol

10.1 Byddwch yn sicrhau nad yw unrhyw hysbysebion neu ddeunydd neu offer arall (p'un ai ar ffurf electronig neu fel arall) a gaiff ei ddefnyddio ar gyfer y digwyddiad yn torri unrhyw hawlfraint, nod masnach neu hawl perchenogol neb.

10.2  Dim ond os gellir dangos eu bod yn cydymffurfio â'r drefn drwyddedu berthnasol, a gyda chaniatâd y Tîm Digwyddiadau, y caniateir perfformiadau byw o unrhyw fath neu gerddoriaeth sydd wedi ei recordio.

11. Gohirio a chanslo

11.1 Os bydd unrhyw sefyllfa'n codi yn ystod y Cyfnod Digwyddiad sydd, yn ein barn resymol ni, yn golygu'ch bod yn:

(a) torri'r amodau a'r telerau hyn,

(b) peryglu diogelwch y cyhoedd, neu'n

(c) tarfu ar fusnes y Cynulliad,

gallwn reoli'r sefyllfa yn y fath fodd ac i'r fath raddau yr ystyriwn sy'n angenrheidiol (gan gynnwys yr hawl i ohirio neu ganslo'r digwyddiad).

11.2 Os bydd y naill barti neu'r llall yn torri'r Amodau a'r Telerau ar gyfer cynnal Digwyddiadau neu'r Amodau a'r Telerau Bwyd,  caiff y parti arall derfynu ei gytundeb o dan yr amodau a'r telerau perthnasol, a hynny ar unwaith, drwy hysbysu'r parti sydd wedi eu torri.

11.3 Os caiff y cytundeb o dan yr Amodau a'r Telerau ar gyfer cynnal Digwyddiadau neu'r Amodau a'r Telerau Bwyd eu terfynu'n unol â chymal 11.2 yn ystod digwyddiad, daw'r digwyddiad i ben ar unwaith a bydd y naill barti a'r llall yn gwneud eu gorau i sicrhau bod y gwesteion a'r cyfranogwyr eraill yn gadael y Lleoliad yn ddiogel ac yn ddi-oed.​

12. Yswiriant

12.1 Rhaid i chi fod ag yswiriant priodol mewn perthynas â'ch rhwymedigaethau o dan yr amodau a'r telerau hyn.

12.2 Rhaid i chi ddarparu tystiolaeth o yswiriant os gofynnwn amdani.​

13.  Indemniad

13.1 Rhaid i chi ein hindemnio yn erbyn unrhyw rwymedigaethau, costau, treuliau, iawndal a cholledion (gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i'r canolynol: costau llog, cosbau ariannol, a chostau cyfreithiol a phroffesiynol rhesymol eraill) y byddwn ni'n eu hysgwyddo mewn perthynas ag:

(a) unrhyw hawliad yn ein herbyn gan drydydd parti am amharu ar hawl gwirioneddol neu honedig ar eiddo deallusol trydydd parti (os yw'r hawliad yn deillio o ddefnyddio'r Lleoliad, neu'n ymwneud â hynny);

(b) achos o dorri unrhyw un o gymalau 6, 9 a 10;

(c) unrhyw hawliad a wneir yn ein herbyn gan drydydd parti am anaf gwirioneddol neu honedig neu golled a achosir gan fwyd a gaiff ei gludo i'r Lleoliad, neu ei baratoi yno gennych chi neu eich asiantau.

14. Digwyddiadau y tu hwnt i reolaeth resymol

14.1 Ni fydd unrhyw barti yn torri'r Amodau a'r Telerau ar gyfer cynnal Digwyddiadau na'r Amodau a'r Telerau Bwyd ac ni fydd yn atebol am unrhyw oedi cyn ymgymryd â'i rwymedigaethau, neu am fethu ymgymryd â nhw, os yw'r rheswm dros hynny'n ymwneud â digwyddiadau, amgylchiadau neu achosion sydd y tu hwnt i'w reolaeth resymol. Mewn amgylchiadau o'r fath, bydd gan y parti dan sylw hawl i gael mwy o amser (fel y cytunir rhwng y partïon) i ymgymryd â'r rhwymedigaethau. Os bydd y cyfnod pan nad yw'r parti'n gallu ymgymryd â'i rwymedigaethau'n parhau am gyfnod afresynol o hir, caiff y naill barti neu'r llall derfynu ei gytundeb o dan yr Amodau a'r Telerau ar gyfer cynnal Digwyddiadau a'r Amodau a'r Telerau Bwyd, a hynny unwaith.

15. Hawliau trydydd partïon

15.1 Ni fydd gan unrhyw berson nad yw'n rhan o'r Amodau a'r Telerau ar gyfer cynnal Digwyddiadau unrhyw hawliau o dan Ddeddf Contractau (Hawliau Trydydd Partïon) 1999 i orfodi unrhyw un o'r telerau.

16. Cyhoeddiadau

16.1 Rhaid ichi beidio â gwneud unrhyw gyhoeddiad ynghylch defnyddio'r Lleoliad heb gael ein caniatâd ni ymlaen llaw.

16.2 Rhaid inni gymeradwyo unrhyw ddeunydd cyhoeddusrwydd rydych yn bwriadu ei ddefnyddio, a hynny o leiaf ddeg diwrnod gwaith cyn Cyfnod y Digwyddiad. Os byddwch yn torri'r amod hwn, rydym yn cadw'r hawl i ganslo'r digwyddiad.

17. Amrywiad

17.1 Ni fydd unrhyw amrywiad i'r Amodau a'r Telerau hyn yn effeithiol oni bai ei fod yn ysgrifenedig ac wedi'i lofnodi gennych chi a ninnau.

18. Dim trosglwyddo

18.1 Mae'r Amodau a'r Telerau hyn yn bersonol i chi a ni. Ni chewch chi na ni gymhwyso na throsglwyddo unrhyw hawliau a rhwymedigaethau oddi tanynt.

19  Y cytundeb cyfan

19.1 Yr Amodau a'r Telerau hyn yw'r cytundeb rhyngoch chi a ni yn ei gyfanrwydd ac maent yn disodli ac yn dileu unrhyw gytundeb, sylwadau a dealltwriaeth flaenorol rhyngoch chi a ni (boed yn ysgrifenedig neu ar lafar) yn ymwneud â chynnal digwyddiadau ar Ystâd y Cynulliad.

20 Cyfrinachedd

20.1 Mae pob parti yn cytuno na fydd byth yn datgelu unrhyw wybodaeth gyfrinachol yn ymwneud â busnes, materion, cwsmeriaid, cleientiaid neu gyflenwyr y parti arall, ac eithrio'r hyn a ganiateir o dan gymal 20.2.

20.2 Caiff pob parti ddatgelu gwybodaeth gyfrinachol y parti arall:

(a) i'w gyflogeion, swyddogion, cynrychiolwyr neu gynghorwyr os oes angen iddynt gael y wybodaeth er mwyn arfer hawliau'r parti neu gyflawni ei rwymedigaethau o dan yr amodau a'r telerau hyn, neu mewn perthynas â nhw. Bydd pob parti yn sicrhau bod ei gyflogeion, swyddogion, cynrychiolwyr neu gynghorwyr  y mae'n datgelu gwybodaeth gyfrinachol y parti arall iddynt yn cydymffurfio â'r cymal 20 hwn;

(b) yn unol â gofynion y gyfraith, unrhyw lys a chanddo'r awdurdodaeth gymwys neu unrhyw awdurdod llywodraethu neu reoleiddio.

21 Y gyfraith a'r awdurdodaeth sy'n llywodraethu

21.1  Caiff yr Amodau a'r Telerau hyn eu llywodraethu gan gyfraith Cymru a Lloegr, fel y'i cymhwysir yng Nghymru.

21.2   Rydym ni a chithau'n cytuno y bydd gan lysoedd Cymru a Lloegr, sy'n eistedd yng Nghymru, awdurdodaeth neilltuedig i ddatrys unrhyw anghydfod neu hawliad sy'n codi o'r Amodau a'r Telerau hyn neu sy'n gysylltiedig â nhw.​

Partners & Help