Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :
 

Canllawiau Digwyddiadau

Canllawiau Digwyddiadau (PDF, 166KB)

Mae’r canllawiau canlynol yn berthnasol i bob digwyddiad a gynhelir ar ystâd Cynulliad Cenedlaethol Cymru (y Cynulliad):

 • rhaid i geisiadau i gynnal digwyddiadau yn y mannau cyhoeddus gael eu noddi gan Aelod Cynulliad, Pwyllgor neu’r Cynulliad. Rhaid i’r Aelod Cynulliad, neu rywun sy’n ei gynrychioli, fod yn bresennol yn y digwyddiad/arddangosfa/cyfarfod y mae’n ei noddi;

 • mae’r Senedd a’r Pierhead yn fannau cyhoeddus ac ni ellir eu cau ar gyfer digwyddiadau ar yr adegau y mae’r cyhoedd yn cael mynediad iddynt;

 • yr Aelod Cynulliad sy’n noddi digwyddiad sy’n yn gyfrifol amdano;

 • ni ddylid defnyddio’r mannau ar gyfer cynnal digwyddiadau ar ystâd y Cynulliad i wneud elw ariannol, ac er y gellir eu defnyddio i lansio llyfrau ac adroddiadau, ni chaiff arian newid dwylo;

 • ni chaniateir i arddangoswyr ddangos prisiau’r gweithiau celf y maent yn eu harddangos; gwelwch y Canllawiau Arddangosfeydd penodol am wybodaeth bellach;

 • ni ddylai arddangoswyr osod eu harddangosfeydd na phrofi unrhyw offer clyweledol pan fo’r Cynulliad yn eistedd. Cysylltwch â’ch Swyddog Digwyddiadau i drafod trefniadau priodol;

 • Caniateir areithiau wedi'u chwyddo i sain resymol tra bo'r Cyfarfod Llawn a chyfarfodydd pwyllgor yn cael eu cynnal. Rhaid glynu at arweiniad y Swyddog Digwyddiadau a fydd yn bresennol;

 • Bydd perfformiadau byw yn y Senedd ar ddiwrnodau busnes (Dydd Mawrth, Dydd Mercher a Dydd Iau) wedi'u cyfyngu i amser cinio, ar ôl cyfarfodydd pwyllgor y bore a chyn y Cyfarfod Llawn neu bwyllgorau yn y prynhawn;

 • Bydd perfformiadau byw yn y Senedd ar nosweithiau'r Cyfarfod Llawn (Dydd Mawrth a dydd Mercher) yn dechrau ar ôl diwedd y Cyfarfod Llawn neu am 18.00, pa bynnag un sydd hwyraf.

 • ni chaniateir profi cyfarpar clyweledol neu unrhyw offerynnau neu gerddoriaeth yn y Senedd yn ystod y Cyfarfod Llawn neu yn ystod cyfarfodydd pwyllgorau;

 • mae’r offer sydd ar gael gennym ni yn cynnwys system sain ac unedau clyweledol; rhaid wrth gytundeb ymlaen llaw os dymunwch eu defnyddio yn eich digwyddiad;

 • edrychwch yn y cyfeirlyfr, Mannau Digwyddiadau i weld y manylion am gapasiti’r lle a ddyrannwyd i chi ar gyfer eich digwyddiad;

 • ni ddylai cynnwys y digwyddiadau fod yn groes i Bolisi Cyfle Cyfartal y Cynulliad neu dorri unrhyw ddeddfwriaeth (gan gynnwys is-ddeddfau);

 • ni ddylai digwyddiadau a chyfarfodydd gynnwys hysbysebion, deunydd masnachol neu ddeunydd sy’n debygol o beri tramgwydd, nac ychwaith unrhyw ddeunydd y bwriedir iddo hyrwyddo amcanion unrhyw blaid neu grwp gwleidyddol;

 • ni ddylid trefnu digwyddiadau ac arddangosfeydd gyda’r bwriad unswydd o hyrwyddo gwaith unrhyw blaid wleidyddol;

 • rhaid i ddigwyddiadau min nos orffen fel y bydd pawb wedi gadael yr adeilad erbyn 20.00;

 • os bydd y Cyfarfod Llawn yn para’n hwyrach na 19.00, caiff digwyddiad yn y Senedd bara tan 20.30;

 • ni chaniateir logos corfforaethol oni bai eu bod yn rhan o drefniant nawdd gyda sefydliad cyhoeddus. Gwaherddir pob math arall o hyrwyddo masnachol;

 • rhaid i bob gwahoddiad, hysbysiad neu gylchlythyr a gyhoeddir ar gyfer digwyddiadau a chyfarfodydd arfaethedig ar ystâd y Cynulliad gael eu cyhoeddi yn enw’r Aelod Cynulliad sy’n eu noddi, gyda’i enw wedi’i farcio yn glir ac yn amlwg ar bob deunydd hyrwyddo. Ni chaniateir defnyddio logo’r Cynulliad ar wahoddiadau neu unrhyw ddeunydd hyrwyddo. Rhaid i bob gwahoddiad gael ei gymeradwyo gan staff y Cynulliad cyn iddo gael ei anfon allan.

 • ni chaniateir isosod mannau digwyddiadau;

 • y trefnwyr sy’n gyfrifol am logi a chynnal unrhyw offer arbenigol a dodrefn sydd eu heisiau ar gyfer eu digwyddiadau a’u harddangosfeydd;

 • Ni chaiff unrhyw alcohol sydd i'w yfed ar ystâd y Cynulliad ei werthu na'i weini gan ein trwyddedigion cyn 18:00 yn ystod yr wythnos yn ystod y tymor.

 • rhaid trefnu lluniaeth drwy gwmni arlwyo mewnol y Cynulliad, sef Charlton House, drwy ffonio 0300 200 6138 neu drwy anfon e-bost i Catering.CardiffBay@assembly.wales;

 • cofiwch fod y Neuadd a’r Oriel yn y Senedd yn bennaf yn ardaloedd cyhoeddus lle y gall ymwelwyr â’r Cynulliad ddilyn busnes y Cyfarfod Llawn a’r pwyllgorau ar sgriniau.  Mae defnyddio’r mannau hyn ar gyfer digwyddiadau ac arddangosfeydd yn eilradd i’r diben hwn ac ni ddylai digwyddiadau ac arddangosfeydd amharu ar eu prif bwrpas mewn unrhyw ffordd.  O’r herwydd, nid yw’r Senedd yn addas ar gyfer arddangosfeydd mawr;

 • dylai digwyddiadau fod yn agored i bob un o’r 60 Aelod Cynulliad;

 • ni ddylai trefnwyr digwyddiadau a gynhelir yn y Senedd ar ddiwrnodau’r Cyfarfodydd Llawn a chyfarfodydd pwyllgorau (o ddydd Mawrth i ddydd Iau) drefnu areithiau neu gyflwyniadau heb eu trafod ymlaen llaw i gael cadarnhad y Swyddog Digwyddiadau;

 • o ran areithiau ar gyfer digwyddiadau yn ystod y dydd yn y Senedd ar ddiwrnodau busnes - dydd Mawrth, dydd Mercher a dydd Iau - dylid eu cynnal rhwng 12.00 a 13.20;

 • dylid tefnu bod areithiau ar gyfer digwyddiadau min nos yn y Senedd ar y diwrnodau y cynhelir Cyfarfodydd Llawn - dydd Mawrth a dydd Mercher - yn dechrau ar ôl 18.00;

 • wrth drefnu arddangosfa, rhaid i’r curaduron ddarparu eu technegwyr eu hunain i osod unrhyw waith celf ac i’w dynnu i lawr wedyn;

 • mae’r arddangosfeydd a gynhelir yn yr Oriel mewn man cyhoeddus lle mae lluniaeth yn cael ei weini, ac ni ellir dal Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn gyfrifol am unrhyw ddifrod a achosir.

 • Caiff ceisiadau am ddigwyddiadau nad ydynt yn cydymffurfio â'r polisi y cytunwyd arno eu cyfeirio at Rwydwaith Digwyddiadau'r Cynulliad i'w hystyried. Cynghorir trefnwyr digwyddiadau i roi rhybudd priodol ar gyfer ceisiadau nad ydynt yn cydymffurfio.

 • Os oes angen taith fel rhan o’ch digwyddiad, cysylltwch â ni drwy ein switsffwrdd. 

 

Partners & Help