Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Digwyddiadau'r Cynulliad

 

Yn yr adran hon, gallwch ddod i wybod am y canlynol:

Trefnu digwyddiadau neu arddangosfeydd yn y Senedd neu'r Pierhead

Archebu taith dywys o amgylch y Senedd, mynychu Cyfarfodydd Llawn neu gyfarfodydd pwyllgor, neu ddod o hyd i wybodaeth am yr holl ddigwyddiadau ac arddangosfeydd a gynhelir yn y Senedd neu'r Pierhead ym Mae Caerdydd.

Trefnu digwyddiad neu arddangosfa yn y Cynulliad

Mae cynnal digwyddiad neu arddangosfa ar ystâd Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn gyfle i godi proffil eich sefydliad, a thynnu sylw at yr hyn sy'n bwysig iddo.

Digwyddiadau'r haf

Mae'r Cynulliad yn mynd i nifer o ddigwyddiadau yn ystod yr haf o amgylch Cymru i geisio cwrdd â chymaint o bobl ag y bo modd. Cewch wybod am ein rhaglen o ddigwyddiadau'r haf yma.

Polisi Preifatrwydd

Hysbysiad Preifatrwydd ar gyfer Digwyddiad Croeso'n ôl y Gymanwlad

Mae'r canlynol yn rhoi manylion am sut y bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio os byddwch yn mynychu digwyddiad Croeso'n ôl y Gymanwlad ar 25 Ebrill 2018.

Sut y byddwn yn defnyddio eich gwybodaeth

Pwy ydym ni

Comisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru yw'r rheolwr data ar gyfer y wybodaeth a gesglir gennym. Byddwn yn sicrhau bod ein defnydd yn unol â deddfwriaeth diogelu data.

Yr hyn y byddwn yn ei wneud â'ch gwybodaeth

Rydym yn gobeithio casglu dau fath o wybodaeth: eich manylion cofrestru a lluniau ohonoch yn mwynhau ein digwyddiad. 

Manylion cofrestru

Gallwch gofrestru i fynychu naill ai drwy e-bostio neu ffonio canolfan gyswllt Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

Defnyddir eich enw, eich manylion cyswllt ac unrhyw ofynion arbennig sydd gennych ("manylion cofrestru") i weinyddu'r digwyddiad hwn a chaiff y manylion i gyd eu cadw ar ein system TGCh ddiogel. 

Byddwn hefyd yn cael manylion am y rhai sy'n bresennol yn sgil gwahoddiad Tîm Cymru. Bydd y manylion hyn hefyd yn cael eu defnyddio i weinyddu'r digwyddiad hwn ac yn cael eu cadw ar ein system TGCh ddiogel.

Mae ein seilwaith TGCh yn cynnwys gwasanaethau cwmwl trydydd parti a ddarperir gan Microsoft. Mae unrhyw drosglwyddiad data gan Microsoft y tu allan i'r AEE wedi'i gwmpasu gan gymalau cytundebol lle mae Microsoft yn sicrhau bod data personol yn cael ei thrin yn unol â deddfwriaeth Ewropeaidd.

Lluniau

Byddwn yn dangos fideo o'r digwyddiad ar Facebook Live. At hynny, tynnir lluniau o'r digwyddiad (fel y manylir isod).

Caiff ffotograffau eu cymryd yn y digwyddiad gan ffotograffydd. Bydd y ffotograffau ar gael inni gan y ffotograffydd ac i Lywodraeth Cymru.  Nodir ein defnydd o'r ffotograffau isod.

Rydym yn cyfeirio at ffotograffau a'r fideo a gaiff ei dangos fel "lluniau".

Gall y Cynulliad gadw lluniau am gyfnod amhenodol. Bydd y lluniau a gedwir gennym yn cael eu storio ar ein system TGCh ddiogel (fel yr uchod).

Efallai y byddwn yn defnyddio'r lluniau ar ein llwyfannau cyfryngau cymdeithasol, ar ein gwefan neu mewn deunyddiau printiedig a digidol er mwyn hyrwyddo gwaith Cynulliad Cenedlaethol Cymru ac ymgysylltu â phobl Cymru. Gall hyn hefyd gynnwys rhannu'r lluniau â sefydliadau'r cyfryngau, gan gynnwys allfeydd newyddion, a sefydliadau partner.

Bydd unrhyw luniau a gyhoeddir gennym (neu a ddarperir i eraill i'w cyhoeddi) i'r parth cyhoeddus yn aros yno. Gellir defnyddio'r lluniau a gedwir gennym yn y dyfodol heb gyfeirio at y digwyddiad.

Os nad ydych am ymddangos mewn unrhyw luniau, cysylltwch ag aelod o staff yn y digwyddiad.

Fel y nodir uchod, bydd y ffotograffau ar gael gan y ffotograffydd i Lywodraeth Cymru. Mae manylion am ddefnydd Llywodraeth Cymru o luniau ar gael yn rhybudd preifatrwydd Llywodraeth Cymru ar gyfer y digwyddiad hwn, sydd ynghlwm fel atodiad i'r hysbysiad hwn.

Mae'n bosibl y bydd y ffotograffydd yn rhannu'r delweddau â sefydliadau'r cyfryngau, gan gynnwys gwasanaethau newyddion, gyda chaniatâd Llywodraeth Cymru, os bydd angen. Os hoffech wybod sut y bydd y ffotograffydd yn defnyddio'r delweddau, darllenwch yr hysbysiad preifatrwydd yn yr atodiad i'r hysbysiad hwn.

Rhagwelir y gall gwesteion a mynychwyr eraill gymryd ffotograffau neu fideos o'r digwyddiad, gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i, Tîm Cymru a sefydliadau'r cyfryngau.  Nid ydym yn gyfrifol am y defnydd y mae unrhyw berson neu sefydliad arall yn ei wneud, neu a all wneud, o unrhyw luniau o'r fath.

Eich hawliau

Mae ein defnydd o'ch gwybodaeth yn ein galluogi i hyrwyddo gwaith Cynulliad Cenedlaethol Cymru ac i ymgysylltu â phobl Cymru, sef un o'n nodau strategol, fel y nodir yn Strategaeth Comisiwn y Cynulliad ar gyfer 2016 - 2021.

Mae gennych rai hawliau dros y wybodaeth sydd gennym. Os hoffech:

 • ddefnyddio unrhyw un o'r hawliau sydd gennych o dan y ddeddfwriaeth (megis yr hawl i ofyn am gael mynediad at eich data eich hun; neu, o dan rai amgylchiadau, yr hawliau i'w diweddaru neu eu cywiro, gwrthwynebu, neu gyfyngu, ein defnydd ohonynt);
 • gofyn cwestiwn; neu
 • gwyno am sut y defnyddiwyd eich gwybodaeth;

  cysylltwch â Rheolwr Llywodraethu Gwybodaeth Comisiwn y Cynulliad ar 0300 200 6494 neu drwy e-bostio Alison.Bond@cynulliad.cymru.

  Er gwybodaeth, ni fydd rhai o'r hawliau hyn yn cael eu gorfodi hyd nes bod y Rheoliad Gwarchod Data Cyffredinol yn gymwys yn y DU ar 25 Mai 2018.

  Gallwch hefyd wneud cwyn i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth os credwch nad ydym wedi defnyddio eich gwybodaeth yn unol â'r gyfraith. Mae manylion cyswllt Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth ar gael ar ei gwefan.

  Ceisiadau am wybodaeth a wneir i Gomisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru

  Os gwneir cais am wybodaeth o dan y ddeddfwriaeth hawl i wybodaeth, efallai y bydd yn rhaid datgelu'r wybodaeth a ddarparwyd gennych neu ran ohoni. Gall hyn gynnwys gwybodaeth nad yw wedi'i chyhoeddi o'r blaen. Dim ond os yw'n ofynnol yn ôl y gyfraith y byddwn yn gwneud hynny.

   

  Atodiad:

  HYSBYSIAD PREIFATRWYDD – LLYFRGELL DDELWEDDAU LLYWODRAETH CYMRU

  Yn unol â'n cylch gwaith fel rheolwr data, rydym ni yn Llywodraeth Cymru'n defnyddio delweddau at y dibenion isod.

1.       Dyma'r dibenion:

Cyhoeddiadau, Cyflwyniadau, Arddangosfeydd, y Cyfryngau Cymdeithasol a Gwefannau.

2.     Gyda phwy ydym ni'n rhannu eich gwybodaeth?

Fydd delweddau a gedwir gan Llywodraeth Cymru ddim yn cael eu rhannu â thrydydd partïon.

3.     Am ba hyd fyddwn ni'n cadw eich gwybodaeth?

Adolygir cynnwys y llyfrgell ddelweddau bob pum mlynedd, a bydd unrhyw ddelweddau y tybir nad ydynt yn addas i'w defnyddio rhagor yn cael eu dinistrio.

4.     Eich hawliau mewn perthynas â'ch gwybodaeth/data

Mae gennych hawl i wneud y canlynol:

 • Cael gweld y data personol yr ydym yn eu prosesu amdanoch;
 • Mynnu ein bod yn unioni anghywirdebau yn y data hynny;
 • Gwrthwynebu prosesu'r data(mewn rhai amgylchiadau);
 • Mynnu ein bod yn 'dileu' eich data
 • Cyflwyno cwyn i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth, sef ein rheoleiddiwr annibynnol diogelu data.

Os ydych am ddysgu mwy am yr wybodaeth sy'n cael ei defnyddio a'i chadw  gan Lywodraeth Cymru, neu os dymunwch ymarfer eich hawliau o dan y GDPR, gweler y manylion cyswllt isod:

Swyddog Diogelu Data, Llywodraeth Cymru, Parc Cathays, Caerdydd, CF10 3NQ

Ebost: Data.ProtectionOfficer@llyw.cymru

Neu Rheolwr Asedau Digidol, Is-adran Gyfathrebu, Llywodraeth Cymru, Parc Cathays, Caerdydd, CF10 3NQ

The contact details for the Information Commissioner's Office are:

Dyma fanylion cyswllt Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth yn Lloegr:

Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow.

Rhif ffôn:  01625 545 745 neu 0303 123 1113

Gwefan:  www.ico.gov.uk

POLISI PREIFATRWYDD GWASANAETH NEWYDDION CYMRU

Bydd Llywodraeth Cymru yn cadw'r hawlfraint lawn ar bob ffotograff a gomisiynwyd gan Wasanaeth Newyddion Cymru Cyf, a hynny'n ôl yr angen ac fel y cytunwyd o dan delerau Contract Fframwaith Ffotograffiaeth Llywodraeth Cymru (C200/2013/2014).

Bydd pob delwedd a gaiff ei chomisiynu a'i golygu ei hanfon drwy system ddiogel at Lywodraeth Cymru er mwyn dosbarthu'r delweddau.

Dim ond gyda sefydliadau'r cyfryngau, gan gynnwys gwasanaethau newyddion, y bydd Gwasanaeth Newyddion Cymru yn rhannu'r delweddau, a hynny gyda chaniatâd  Llywodraeth Cymru, os bydd angen.

Ni chaiff delweddau neu ddata Llywodraeth Cymru eu rhannu drwy unrhyw gyfryngau eraill, gan gynnwys y cyfryngau cymdeithasol, heb ganiatâd y cleient.

O ran diogelu data – mae Gwasanaeth Newyddion Cymru Cyf wedi'i gofrestru â Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth o dan gyfeirnod ZA28410

 


Partners & Help