Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Cymrodyr Academaidd 2019

​   

Bydd Dr Sarah Nason (Prifysgol Bangor) yn ymchwilio ac yn gwneud argymhellion i wella rôl y Cynulliad o ran craffu ar system cyfiawnder gweinyddol Cymru, sy'n datblygu. Mae'r system hon yn cynnwys nifer o wahanol gyrff (gan gynnwys tribiwnlysoedd, ymdrinwyr cwynion, comisiynwyr, llysoedd a mwy), ac mae'n ymwneud â'r cyfreithiau sy'n gysylltiedig â'r penderfyniadau a wneir gan gyrff cyhoeddus, datrys anghydfod rhwng unigolion a chyrff cyhoeddus, a sut y gellir dysgu o hyn er mwyn gwella'r ddarpariaeth o wasanaethau cyhoeddus.

Pedair amcan y gymrodoriaeth yw:

  • gwella ymwybyddiaeth o gyfiawnder gweinyddol a'i gysylltiad â gwaith etholaethol Aelodau'r Cynulliad
  • ymchwilio ac adrodd ar ddewisiadau ar gyfer sicrhau mwy o atebolrwydd o ran sefydliadau cyfiawnder gweinyddol i'r Cynulliad
  • ymchwilio ac adrodd ar sut y gellir cymryd agwedd gyson tuag at faterion cyfiawnder gweinyddol yn neddfwriaeth y Cynulliad
  • ymchwilio i'r cysylltiadau rhwng egwyddorion cyfiawnder gweinyddol a hawliau dynol yng Nghymru gan lywio trafodaethau'n ymwneud â chyfraith hawliau dynol i Gymru sy'n datblygu, a goruchwyliaeth y Cynulliad o faterion hawliau dynol.

Cyhoeddwyd erthygl Dr Nason Sicrhau Gweinyddiaeth deg a chyfreithlon yng Nghymru: rôl cyfiawnder gweinyddol ym mis Hydref 2019.

 

  

Bydd Dr Roiyah Saltus (Prifysgol De Cymru) yn casglu tystiolaeth ar:

  • gysyniadau ac ymyriadau i leihau unigrwydd ymhlith mudwyr hŷn a/neu grwpiau poblogaeth lleiafrifoedd ethnig, ac
  • ymyriadau (rhaglenni, mentrau neu brosiectau) sy'n mynd i'r afael ag unigrwydd, yn ymyriadau sydd wedi'u teilwra'n benodol i'r poblogaethau targed ac ymyriadau generig sy'n cynnwys ymfudwyr hŷn a phobl hŷn o leiafrifoedd).

Mae hyn wedi'i wreiddio yn ffocws ehangach y Cynulliad Cenedlaethol ar les, gwell iechyd y cyhoedd a chydlynu cymunedau – gydag angen mwy penodol (ymysg pethau eraill) i ychwanegu gwerth at ddatblygu strategaeth unigrwydd Llywodraeth Cymru a'i chyflwyno yn ddiweddarach.

 

 

Bydd Dr Helen Taylor (Prifysgol Metropolitan Caerdydd) yn ymgymryd â gwaith ymchwil i ehangu dyletswyddau cyfreithiol yn ymwneud â digartrefedd mewn perthynas â Deddf Tai (Cymru) 2014. Bydd yn dadansoddi'r cynnig i gynnwys 'cysgu ar y stryd' fel categori angen blaenoriaeth a bydd yn casglu data ar yr effaith y gallai hyn ei chael ar unigolion sy'n cysgu ar y stryd. Roedd ymchwil PhD Helen yn ymwneud ag agweddau tuag at fregusrwydd yn y Ddeddf ac ar hyn o bryd mae'n darlithio mewn Astudiaethau Tai, gan arbenigo mewn polisi, dulliau ymchwil a digartrefedd.

 

 

 

Blog PIGION Ymchwil y Senedd
 

 

Partners & Help