Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 

Trafodion deddfwriaethol yn y Siambr

Fel rheol, wrth i ddeddfwriaeth fynd ar ei hynt drwy'r Cynulliad, bydd yn cael ei hystyried o leiaf unwaith  yn y Cyfarfod Llawn. Bydd rhai mathau o is-ddeddfwriaeth, Mesurau'r Cynulliad, a chynigion cydsyniad sy'n ymwneud â Mesurau Senedd y Deyrnas Unedig, i gyd yn cael eu hystyried o leiaf unwaith yn y Siambr.


Is-ddeddfwriaeth

Mae Deddfau'r Cynulliad a Deddfau Senedd y Deyrnas Unedig yn galluogi Gweinidogion Cymru i greu deddfwriaeth fanylach, ac fe elwir y math hwn o ddeddfwriaeth yn ddeddfwriaeth eilaidd neu'n is-ddeddfwriaeth.

Y weithdrefn gadarnhaol

Rhaid i gyfran fach o'r is-ddeddfwriaeth bwysicaf gael ei chymeradwyo'n ffurfiol (y weithdrefn gadarnhaol) gan y Cynulliad  yn y Cyfarfod Llawn cyn iddi gael ei rhoi ar waith.

Y weithdrefn negyddol

Mae'n bosib diddymu'r rhan fwyaf o Is-ddeddfwriaeth (y weithdrefn negyddol). Mae hyn yn golygu y daw'r ddeddfwriaeth i rym oni fydd un o'r Aelodau'n cyflwyno cynnig yn ei gwrthwynebu ("cynnig i ddiddymu") o fewn cyfnod penodol. Os bydd y Cynulliad yn derbyn y cynnig a gyflwynwyd yn erbyn y ddeddfwriaeth, ni fwrir ymlaen â'r ddeddfwriaeth honno.

Biliau

Cynnig ar gyfer cyfraith newydd yw Bil, neu gynnig i newid cyfraith sy'n bod eisoes. Bydd y cynnig yn cael ei gyflwyno gerbron y Cynulliad er mwyn cynnal dadl yn ei gylch. Fel rheol, ystyrir mesurau mewn pwyllgor ac yn y Cyfarfod Llawn. Bydd y rhan fwyaf o Filiau'n mynd drwy'r camau hyn:
  • Cyfnod 1 - ystyried egwyddorion cyffredinol y Bil a chytuno arnynt;
  • Cyfnod 2 - pwyllgor o Aelodau'r Cynulliad yn ystyried y Bil yn fanwl ynghyd ag unrhyw welliannau a gyflwynwyd;
  • Cyfnod 3 - y Cyfarfod Llawn yn ystyried y Bil yn fanwl ynghyd ag unrhyw welliannau a ddetholwyd
  • Cyfnod 4 - derbyn testun terfynol y Bil.

Cynigion Cydsyniad Deddfwriaethol

Pan fydd Senedd y Deyrnas Unedig am ddeddfu ar bwnc sydd eisoes wedi'i ddatganoli i'r Cynulliad Cenedlaethol, yn ôl y confensiwn, mae gofyn iddi gael cydsyniad y Cynulliad cyn derbyn y ddeddfwriaeth dan sylw. Rhoddir cydsyniad o'r fath drwy gytuno ar Gynnig Cydsyniad Deddfwriaethol (LCM)  yn y Cyfarfod Llawn.

Partners & Help